Hotărârea nr. 393/2019

HOTARAREnr. 393 din 2019-07-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITARE SI MODERNIZARE CENTRUL CULTURAL LUMINA, B-DUL REGINA ELISABETA NR. 32 (FOST NR. 12), SECTOR 5, BUCURESTI"

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București si raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții cu nr 1705/22.07 2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr 150/2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 456/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București nr 46/1742643/1371/20.06.2019:

în conformitate cu prevederile ari. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit b). alin. (4) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico — economici aferenți obiectivului de investiții ..Reabilitare și modernizare Centrul Cultural Lumina, B-dul. Regina Elisabeta nr. 32 (fost nr. 12), sector 5. București", prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31 07.2019

PREȘEDINTE Dlt ȘEDINȚĂ Claudiu Dinie Catana


SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Georgiana Zamfir


\,

București. 31.07.2019

Nr. 393

\ne\a la 11 ( (• M B iu

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

Aferenți obiectivului de investiții

Reabilitare și modernizare Centrul Cultural Lumina. B-dul. Regina Elisabeta nr.32 (fostnr.12), sector 5, București"

1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

2 Valoarea totală (exclusiv TVA):


Din care OM exclusiv TVA


22 712.228 57 lei

19.085.906.35 lei

6 960 781 99 lei


3 Durată de execuție


12 luniCONFORM CU ORIGINALUL ț

Sp'aiul Independentei nr 291-293 sector 6 București. România: tel -4021 305 55 00: www.pmb.ro

Pag 2

J