Hotărârea nr. 392/2019

HOTARAREnr. 392 din 2019-07-31 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE SI A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII - CONSOLIDARE A IMOBILULUI SITUAT IN STR. BISERICA ENEI NR. 14, SECTOR 1 MODIFICA HCGMB NR. 346/2010

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții - consolidare a imobilului situat în Str. Biserica Enei nr. 14, sector 1

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București si raportul comun de specialitate al Direcției Generale de Investiții nr. 1847/ 23.07.2019 și al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 5870/ 22.07.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 149/2019 și avizul Comisiei juridice si de disciplină nr. 455/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Consiliului General ai Municipiului București nr. 607/2017 privind punerea în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, în vederea finanțării de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor privind proiectarea si execuția lucrărilor de intervenție la construcțiile cu destinația de locuință multietajată precum și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și implementarea unor modalități de facilitate la rambursare, cu modificările si completările ulterioare;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 346/17.12.2010 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru execuția lucrărilor de consolidare la imobilul situat în București, str. Biserica Enei nr. 14, sector 1;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 273/17.05.2018 privind modificarea Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București nr. 346/17.12.2010, nr. 224/28.11.2011, nr. 352/15.12.2016, în vederea asigurării finanțării de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație pentru execuția lucrărilor de consolidare la imobilelor situate în str. Biserica Enei nr. 14, sector 1, str. Știrbei Vodă nr. 20, sector 1, str. Spătarului nr. 36, sector 2;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 320/14.06.2018 și nr.

139/11.03.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții consolidare imobil situat în București, Str. Bis^ri               , sector 1;


în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b)                     .139 alin. (3) din

Ordonanța de Urgență a Guvernului nrx 57/2019

V

cr<-—

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, (j         România; tel.- +4(     r
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUR

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico -         tcTaferenți obiectivului de

investiții - consolidare imobil situat în str. Biserica Enei nr. 14, sector 1, urmare a modificării documentației de avizare a lucrărilor de investiții (DALI) a proiectului tehnic de execuție, incluși în anexa la Hotărârea Consiliului General ai Municipiului București nr. 346/ 17.12.2010, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 273/ 17.05.2018, Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 320/14.06.2018 și Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 139/11.03.2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 346/17.12.2010, rămân neschimbate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.07.2019.


București, 31.07.2019

Nr. 392’

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

  • 1. VALOAREA TOTALÂ(exclusiv TVA): 10.378.997,69 lei

Din care C+M exclusiv TVA : 8.013.540,07 lei

Valoarea totală a TVA este de 1.945.450,27 lei

Valoare T.V.A C+M este de 1.522.572,61 lei

Valoarea investiției este asigurată din buget local 100%

  • 2. Du rata de execuție: 24 luni calendaristice (de la data emiterii Ordinului de începere lucrări, din partea autorității contractante).