Hotărârea nr. 391/2019

HOTARAREnr. 391 din 2019-07-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "RELOCAREA RETELEI DE CONTACT IN INTERSECTIILE AFECTATE DE SUPRALARGIREA STRAZII FABRICA DE GLUCOZA (FAZA DALI)"

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Infrastructură nr. 1829/25.07 2019 si Societatea de Transport București STB S.A. nr. 805027/26.06 2019;

Văzând avizul Comisiei economică buget, finanțe nr 148/2019 și avizul Comisiei juridice si de disciplină nr 454/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București nr. 48/1745228/1436/26 06 2019:

în conformitate cu prevederile ari 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006. privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare:

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), alin. (7) lit. m) si art 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Relocarea rețelei de contact în intersecțiile afectate de supralărgirea străzii Fabrica de Glucoză (DALI)” conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București prin Societatea de Transport București STB S.A.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Societatea de Transport București STB S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31 07 2019.

PREȘEDINTE

Claudiu Dan«


DE ȘEDINȚĂ. ?l C^tana , 3 W

București. 31.07 201$

Nr 391

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Georgiana Zamfirai obiectivului de investiții

„Relocarea rețelei de contact în intersecțiile afectate de supralărgirea străzii Fabrica de Glucoza (faza DALI)”

-Lărgire Șos. Fabrica de Glucoză, între Calea Floreasca și Sos. Petricani-

1. Valoarea totala (inclusiv T.V.A.): din care:

267.571,00 lei

Lucrări de construcții-montaj

222.071.00 lei

2. Eșalonarea investiției:

Anul I

total inv:

C+M:

267.571.00 lei

222.071.00 lei

3. Durata de realizare a lucrărilor:

2 luni
I DIRECTOR GENERAI»

Andrei Geprge CRJECI

ȘEF BIROU PLAN ANALIZA INVESTIȚII. Demsa TOLBARU întocmit: Denisa TOLBARU

7-7 "» 7^

t.

JL