Hotărârea nr. 390/2019

HOTARAREnr. 390 din 2019-07-31 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 307/14.06.2018 PENTRU APROBAREA PROIECTULUI "CONSULTATII STOMATOLOGICE SI APLICARE DE APARATE ORTODONTICE PENTRU ELEVII DIN MUNICIPIUL BUCURESTI" MODIFICA ART. 6 DIN ANEXA HCGMB NR. 307/2018


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 307/14.06.2018 pentru aprobarea proiectului "Consultații stomatologice și aplicare de aparate ortodontice pentru elevii din Municipiul București"

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului Genera! al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare si Investiții nr. 1783/11.07.2019 și al Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București nr. 19445/10.07.2019;

Văzând avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 95/2019 și avizul Comisiei juridice si de disciplină nr. 453/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. c) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

. . CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.i Art. 6 din Anexa la Hotărârea C.G.M.B. Nr. 307/14.06.2018 pentru aprobarea Proiectului "Consultații stomatologice și aplicare de aparate ortodontice pentru elevii din Municipiul București", se modifică si va avea următorul conținut:

”Art.6 Durata proiectului. Perioada de derulare va fi 17 Septembrie 2018 - 31 Decembrie 2021 în cabinetele stomatologice școlare de pe raza Municipiului București."

Art.ll Modificarea supusă aprobării nu generează noi costuri în procesul de implementare a proiectului.

Art.lll Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 307/14.06.2018 rămân neschimbate.

Art.IV Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.07.2019.1


Claudiu Daniel/Gatan


București, 31.07.2

Nr. 390