Hotărârea nr. 39/2019

HOTARAREnr. 39 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA FOISORULUI NR. 108-112, SECTOR 3, BUCURESTI


privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Strada Foișorului nr. 108-112, Sector 3, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 5/30.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 44/30.01.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, ’ pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

 • -  Primăria Sectorului 3 - Certificatul de urbanism nr. 1397/03.07.2017;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 89/15.09.2017;

 • -  Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția pentru Cultură a Municipiului București: avizul nr. 310/ZP/06.03.2018;

J

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgență - Inspectoratul pentru Situații de Urgentă „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 84/18/SU-BIF-A/21.02.2018;

 • -  Agenția Națională pentru Protecția Mediului - Decizia Etapei de încadrare: avizul nr. 25/13.04.2018;

 • -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1609506/30.03.2018;

(       - Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1590564/845/30.01.2018;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 și 224/15.12.2015;

Cu respectarea prevederilor Legii nn52/2QQ3 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 aliny^^s^SWfe^Xlit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 215/2001 privind administrația                  republicată, cu modificările și

completările ulterioare;


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada Foișorului nr. 108-112, Sector 3, București în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 52/27.08.2018, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare, prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism, reprezentând anexa nr. 3.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.01.2019.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Anca Daniela


București, 31.01.2019

Nr. 39                   V

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro4     M-.C.G.k/b. S9/|l-oK2o(3


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism

JROMÂNIA


1918 2018 i SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Ca urmare a cererii adresate de SC ORO DESIGN PROIECT SRL /

în calitate de elaborator, reprezentant al ințiatorului SC LONG BRIDGE MODULES MH SRL, înregistrată cu tfMMMBBMMHBHBBMBla Registratura PMB și intern la DU cu nr. 8652 din data de 19.07.2018, în


conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

NR. 5L2 /     #<F.2O18

PENTRU


PUZ-STR. FOIȘORULUI NR. 108-112, SECTOR 3

GENERAT DE IMOBILUL SITUAT IN:

Str. Foișorului nr. 108-112, teren în suprafață de 6078,00 mp, conform Certificatului de Urbanism nr.

1397 din 03.07.2017, eliberat de Primăria Sector 3;


INIȚIATOR:

PROIECTANT:

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:


SC LONG BRIDGE MODULES MH SRL

SC ORO DESIGN PROIECT SRL


AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚA ZONA STUDIATA IN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 3.

PREVEDERI P.U.G. - R.L.U. /P.U.Z. APROBATE ANTERIOR:

P.U.G. - M.B. aprobat cu H.C.G.M.B. nr.269/2000 (cu completările ulterioare), imobilul este încadrat în subzona funcțională:


A2b - Subzona unităților industriale și de servicii;

Indicatori urbanistici:

 • - Procent de ocupare a terenului (POT) maxim = 80%;

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT) voi. maxim = 15%

AVIZ DE OPORTUNITATE nr. 59 din 15.09.2017;

PREVEDERI P.U.Z. - R.L.U. PROPUSE:

FUNCȚIUNI: MIXTĂ/ LOCUINȚE COLECTIVE;

INDICATORI URBANISTICI:Procent de ocupare a terenului POTmax = 35- 50%;

Coeficient de Utilizare a Terenului CUTmax = 3,0 mp ADC/mp.teren; înălțimea maximă a clădirii Hmax = 35,00m.


Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nBd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, Buc

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro


UKAS

jrirS®

BO 9001 • KO 14001       OO1Echipare tehnico - edilitară: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale, dacă este cazul. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică.

ACORDURI/AVIZE SPECIFICE ALE ORGANISMELOR CENTRALE Șl/ SAU TERITORIALE PENTRU ETAPA DE APROBARE A PUZ: avizul Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale, avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare a PMB, avizul Comisiei Tehnice de Circulație a PMB, avizul ISU Certificat de Urbanism în termen de valabilitate, Extras de Carte Funciară la zi pentru terenul care a generat PUZ, alte avize conform legislației în vigoare și dovada achițărij4.axei.$aexe«âtare a dreptului de semnătură RUR.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu Planșa de Recjtementări anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea dăteloTȘîWftiStcitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z.-ul care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Spațiu pietonal amenajat                     3.


Parcare la sol


] Acces auto propus


Zona mixta - M

PROPOS

PC)T maaW __

35% 450%

OfJOBȚTI      o,o

3,00

*

3S+P+8E-9E/10E retrase (35m)


Suprafața totala teren = 6.078 mp (din care propus a fi trecut in domeniul public = 283 mp)

Suprafața de teren rezultata = 5795 mp


324602.493 324592.329 324570.531 324569.368 324566.650 324562.490 324543.060

 • 324543.331 324548.513 324548.983 324550.658 324551.902 324554.065 324555.034 324555.726 324556.944 324558 031 324558.034 324577.907 324596.671

 • 324610.332 324610.149 324609.993 324609.909 324609.424 324608.832 324606.571 324605.666 324603.482


589425.864 569427.843 589432.089 589429.335

 • 589418.793 589402.687 589407,767 589410.162 589443.304 589446.140 589456.076 589463.774 589486.481 589497.889 589507.597

 • 589510.793 589531.107 589531.226 589531.923 589527.349 589524.282 589507.716 589499.983 589496.468 589475.991 589466.355 589452.832 589446.800 589432.471


10.355

22.208

2.989

10.887

16.632

20.092

2.410

33.545

2.875

10.076

7.798 22.010 11.44B

9.733

3.420

20.343

0.119

19.885

19.313 14.001 16.567

7.735

3.516

20.483

9,654

13.711

6.100

14.494

6.681PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


SOLICITANT STUDIU

S.C. LONG BRIDGE MODULES MH S.R.L.NR108-112> SECTOR 3,


NERI SI REGLEMENTARI URBANISTICE


ARH. OANA RADULESCU


VERIFICAT


348


FAZA:


P.U.Z


PLANȘA NR.


U14SCARA:


/1000


CONFORM CU ORIGINALUL \//


FUNCTIUNS MIXTE-STR. FOIȘORULUI NR


SECTOR 3, BUCUREȘTI


[P.U.Z.-348/2016]
DENUMIRE PROIECT

FUNCȚIUNI MIXTE

Str. Foișorului nr 108-112, SECTOR 3, BUCUREȘTI


PROIECT NR.


BENEFICIARI


PROIECTANT


SPECIALITATE


FAZA DE PROIECTARE


DATA


P 348/2016


S.C. LONG BRIDGE MODULES MH S.R.L.


ORO DESIGN PROIECT

STRADA TUDOR ARGHEZI NR. 21, SECTOR 2, BUCUREȘTI

TEL/FAX 031 805 46 47

J40/2851/2007, CIF RO 21069560


URBANISM


P.U.Z.

I CONFORM CU ORIGINALUL


REGULAMENT LOCAL DE URBANIS


GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI.Terenul care face obiectul Planului Urbanistic Zonal este liber de construcții, fiind încadrat in PUG București in subzona A2b ■ subzona unităților industriale și de servicii.

Suprafața de teren reglementata de prezentul Plan Urbanistic Zonal are 6078 mp si reprezintă imobilul de pe strada Foișorului nr 108 -112.

Suprafața reglementata este localizat in zona central sudica a orașului si are următoarele vecinătăți:

Terenul are următoarele vecinătăți:

La nord:         Proprietate privata

La est:           str. Foișorului

La sud:           Proprietate privata

La vest:          Proprietate privata

Relieful are o declivitate accentuata, coborând de la est către vest, cu o diferența de nivel de cca 6m.

Având in vedere faptul ca arealul studiat este supus unui proces intens de transformare, si ca incadrarea terenului in prevederile Planului Urbanistic General nu mai corespunde realitatii din teren si a viziunii actuale de dezvoltare a zonei, modificarea incadrarii in UNITATEA TERITORIALA DE REFERINȚA careia aparține terenul este una fireasca.

Prezentul studiu Plan Urbanistic Zonal s-a axat pe:

 • • Integrarea ansamblului propus in contextul zonei si in tendințele de dezvoltare ale acesteia;

 • • Asigurarea coerentei și calitatii imaginii urbane;

 • • Asigurarea cerințelor funcționale, a celor de gestionare a calitatii aerului prin vegetația propusa, a acceselor carosabile și pietonale către funcțiunea principala.

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA.

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.

Având ca punct de referința cota de nivel a str. Foișorului sunt admise următoarele utilizări:

 • •   Subsol: garare si spatii tehnice

 • •   Parter:

o comerț si servicii cu deschidere către str. Foișorului

o locuințe colective

 • •   Nivelele superioare: locuințe colective si spatii tehnice

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI.

Se admit construcții de mici dimensiuni pentru asigurarea funcționarii obiectivelor (post trafo, etc) sau pentru amenajarea peisagistica a curții.


Se interzic funcțiunile care pof/derapfa aștivitati productivfej?oli|a
fțpCi^ala de locuire cum ar fi, dar fara a se limita la: tehnologic sau incomode prin traficul generat;
ORO DESIGN PROIECT


STRADA TUDOR ARGHEZI, NR. 21,


SECTOR 2 - BUCUREȘTI TEL I FAX 031 805 46 47


J40/2851/2007, CIF RO 21069560


• activitati care utilizează pentru depozitare siproauctie terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE SI CONFORMARE A CLĂDIRILOR


ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Steren = 6078 mp

Prin Avizul Tehnic de Consultanta preliminară de circulație nr 202/12/04.2017, se prevede dezvoltarea prospectului str. Foișorului, cu menținerea bordurii adiacente numerelor poștale impare către numerele poștale pare.

Deschidere către str. Foișorului (in partea de est): 53.2 m

Deschidere către str. Propusa prin PUZ Coordonator Sector 3 (in partea de Vest): 20.09 m

Parcela are o forma relativa a unui dreptughi cu raportul laturilor de cca 1/2, cu o extindere de cca 30.51 m către vest.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Clădirea va fi retrasa de la viitorul aliniament al străzii Foișorului cu minim 5m.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clădirea se va amplasa in regim izolat, cu următoarele retrageri minime:

 • ■   La sud: ...................................................................................................................min 3.50m

 • ■    La vest: ....................................................................................................................min. 5.00 m

 • ■   La nord:..........................................................................................................................min. 5.00 m

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE

Se va realiza un singur volum care, după caz, poate fi compus din tronsoane cu rost seismic intre ele.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE.

Accesul auto si pietonal se vor realiza prin Est, prin strada Foișorului, dar si prin zona de Vest, când se va materializa strada propusa prin PUZ Coordonator Sector 3.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.


Inaltimea clădirii va fi de mafci m la comisa in planul fațadei principale si raportat la cota de acces din strada Foișorului

Invelitoarea va fi realizata in sistem terasa

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Se va realiza un ansamblu compozițional care va tine seama de particularitățile sitului si de nevoia realizării unui ansamblu reprezentativ. Se va avea in vedere punerea in valoare a clădirii monument de pe lotul vecin spre nord.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA.

Clădirea va fi racordata la rețelele tehnico-edilitare publice.

Se vor asigura in mod special evacuarea rapida și captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare;

Toate noile branșamente pentru electricitate și telefonie vor fi realizate ingropat;

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

Suprafața de spatii verzi va fi stabilita respectând Legea 135/2014 care a modificat Legea 24/2007 a mediului si in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 347/2008 - privind aprobarea Planului Integrat de Gestionare a Calitatii Aerului in Municipiul București.

ARTICOLUL 14-ÎMPREJMUIRI.

împrejmuirile spre strada pot fi transparente cu inaltimi de minim 2.00m sau pot lipsi, incinta urmând a fi deschisa către spațiul public sau separata cu borduri/ garduri vii.

împrejmuirile pe limitele laterale și posterioare a proprietății, vor fi opace, de inaltime maxim 2.50m.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI.

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

P.O.T. maxim = 35%-j-50%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)