Hotărârea nr. 389/2019

HOTARAREnr. 389 din 2019-07-31 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 A HOTARARII C.G.M.B. NR. 274/30.05.2019 PRIVIND APROBAREA LISTEI DE PRIORITATI PENTRU ATRIBUIREA LOCUINTELOR DE SERVICIU CATRE PERSONALUL ANGAJAT IN UNITATILE SANITARE AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURELIITI SI MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 IA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 753/2018


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea anexei nr. 1 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 274/30.05.2019 privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea locuințelor de serviciu către personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului

București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București si modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 753/2018

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București si raportul de specialitate al Direcției Spațiu Locativ și cu Altă Destinație nr. 3247/23.07.2019;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 130/2019, avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 94/2019 și aviyul Comisiei juridice și de disciplină nr. 452/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Legii nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modoficările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Guvernului nr. 1275/2000 privind Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 588/06.09.2018 privind demararea procedurilor de identificare, negociere si achiziționare de unități locative cu destinația de locuințe pentru personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, a documentelor necesare întocmirii dosarului, a criteriilor și

i punctajelor aferente pentru întocmirea listei de priorități;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 753/22.11.2018 privind aprobarea metodologiei de lucru pentru atribuirea locuințelor de serviciu către personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 274/30.05.2019 privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea locuințelor de serviciu către personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București și modificarea anexei nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 753/2018;

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea ompletările ulterioare;

actelor normative, republicată, cu modificările si în temeiul prevederilor art. 129, a Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019/pMvi
administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, se modifică si completează, având conținutul prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 274/30.05.2019 rămân neschimbate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Comisia de analiză și evaluare a dosarelor pentru personalul angajat în unitățile sanitare, aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, solicitanți de locuințe de serviciu, în vederea întocmirii listelor de priorități și instituțiile publice de interes local, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.07.2019.

Claudiu D 3


itanaBucurești, 31.07.2019

Nr. 389Anexa

. la H.C.G.M.B. nr. ^9

/ 2019


Lista de priorități pentru atribuirea locuințelor de serviciu către personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucurgșfepg Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale Bucuieștî

îmvNiomonoNr. înregistrare și data
persoane


persoane


persoane


persoană


persoană


persoane


Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia"_________

Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu________

Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu________

Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu________

Centrul Clinic de Boli Reumatismale Dr. Ion Stoia

Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino

Spitalul Clinic de Copii Dr. V. Gomoiu________

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia"_________

Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor GomoiuinivNioiyo no whchno14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28


Funcție

Nr. înregistrare și data

membri familie

r

Punctaj

^■“îSpital

Medic specialist

1637643/27.06.2018

4 persoane

150

Spitalul Clinic Sfânta Maria

Medic specialist

1637984/28.06.2018

1 persoană

150

Spitalul Clinic Colțea

Medic specialist

1714924/01.03.2019

1 persoană

150

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș

Medic specialist

1699438/18.01.2019

4 persoane

149

Spitalul Clinic de Copii Dr. V. Gomoiu

Director medical

1635536/21.06.2018

2 persoane

147

Spitalul Clinic de Psihiatrie Titan Dr. Constantin Gorgos

Infirmeră

1639030/03.07.2018

2 persoane

147

Spitalul Clinic „Sfânta. Maria"

Medic specialist psihiatru

1646092/25.07.2018

3 persoane

147

Spitalul Clinic de Psihiatrie “Praf. Dr. Alexandru Obregia"

Medic specialist

1637688/28.06.2018

1 persoană

145

Spitalul Clinic „Sfânta Maria"

Medic

| specialist

1642724/13.07.2018

2 persoane

145

Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino

Asistent medical

1644862/20.07.2018

2 persoane

145

Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu

Medic specialist

1656895/03.09.2018

1 persoană

145

Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu

Medic specialist

1659732/12.09.2018

2 persoane

145

Spitalul de Boli Cronice „Sfântul Luca”

Asistent medical

1635155/20.06.2018

4 persoane

135

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Praf. Dr. Panait Sârbu”

1 Asistent medical

1637261/27.06.2018

3 persoane

135

Spitalul Clinic Colțea

1 Asistent

| medical

1647261/30.07.2018

3 persoane

132

Spitalul Clinic „Sfânta Maria"

Asistent medical

1636312/25.06.2018

4 persoane

128

Spitalul Clinic Colentina

| îngrijitoare

3^

Spitalul Clinic Sf. ^laria

Funcție

Nr. înregistrare și data

me familie

"Functaj

Spital

Asistent medical

1659051/11.09.2018

2 persoane

127

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu”

Asistent medical

1706396/07.02.2019

2 persoane

127

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș

Infirmieră

1636462/25.06.2018

1

persoană

125

Spitalul Clinic N. Malaxa

Director econo^’c

1659661/12.09.2018

2 persoane

125

Spitalul Clinic N. Malaxa

Farmacist rezident

1708340/13.02.2019

1 persoană

125

Spitalul de Pneumoftiziologie Sfântul Ștefan

Asistent medical

1659006/11.09.2018

4 persoane

124

Spitalul Clinic „Dr.

1. Cantacuzino”

Asistent medical

1711906/21.02.2019

4 persoane

124

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș

Asistent medical

1639528/04.07.2018

4 persoane

122

Spitalul Clinic „Sfânta Mana”

Director economic

1643799/18.07.2018

3 persoane

122

Spitalul Clinic „Sf. Maria”

Registrator medical

1687781/07.12.2018

3 persoane

122

Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Ob regia"

Asistent medical

1697088/10,01.2019

3 persoane

122

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu"

Asistent medical

1705917/06.02.2019

4 persoane

122

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu

Asistent medical

1638589/02.07.201Ș

_

3

s. * M.z

Spitalul Clinic -.Sfânta Mana7\ X- 4

*

z<y        n

V<?   DIRECȚIA //

SPAȚIU LOC/flv 5   S1'*11

J»<DESTIN«rî&^ XK *  / b *

■ ws

\ vvxPto*!£


Nr. Crt.

43

44

45

46

47

48

49

50

! 51

52

53

54

55

Funcție

Asistent medical

Asistent medical

Asistent medical

Asistent medical

Asistent medical Asistent medical

Asistent medical

Biolog

Asistent medical

Asistent medical

Fizician medical

Fizician medical

Asistent medical

Asistent medical1634321/18.06.2018


1659534/12.09.2018


1634618/19.06.2018


1637113/26.06.2018


1653335/22.08.2018


1659392/11.09.2018


1634061/15.06.2018


1634289/18.06.2018


1634610/19.06.2018


1636228/25.06.2018


1636230/25.06.2018


1637779/28.06.20184 persoane


4 persoane


3 persoane

3 persoane

3 persoane


3 persoane


1

persoană


4 persoane


3

persoane


1 persoană


119


119


117


117


117


117


115


115


115


115


Spitalul Clinic de Chrurgie Oro-Maximo-Facială Prof. Dr. Dan Theodorescu


Spitalul Clinic de ortopedie Traumatologie și TBC Osteoarticular Foișor___________

Spitalul de Boli Cronice Sfântul Luca__________

Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino

Spitalul Clinic Sfânta Maria Spitalul de Pneumoftiziologie Sfântul Ștefan

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș


Spitalul Boli Cronice Sf. Luca


Spitalul Clinic ColțeaSpitalul Clinic Colțea_________

Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia*


^g>țalul ClinicmiVNiaiHO no w«oj58

59

60

61

62

63

64

65

66

1

67

68

69

70

71


Nr. înregistrare și data


1638553/02.07.2018


1659434/12.09.2018


1712479/22.02.2019


1725047/04.04.2019


1639352/03.07.2018


1695538/07.01.2019


1636204/25.06.2018


1637201/27.06.2018


1638008/28.06.2018


1638374/29.06.2018


1640102/05.07.2018


1642969/16.07.2018familie

1 persoană


1 persoană


1 persoană


1 persoană


3 persoane


3 persoane


2 persoane


2 persoane


2 persoane


3 persoane


2 persoane


2 persoane


115


115


115


114


114


112


112


112


112


112


112


Spitalul Clinic Sfânta Maria

Spitalul Clinic Sfânta Maria

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu" Spital Clinic Dr. I. Cantacuzino


Spital Clinic Dr. I. Cantacuzino


Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia”


Spitalul Clinic Colțea


Spitalul Dr. I. Cantacuzino


Spitalul Clinic de Nefrologie “ Dr. Carol Davila” Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia"


Spitalul Clinic "Dr. Ion Cantacuzino”


Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu_______

Spitalul Clinic de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia" Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu”

Spitalul Clinic lantropiapersoane


persoane


persoaneAsistent medical


Asistent medical

Asistent medical


Asistent medical


Asistent medical


Asistent medical Asistent medical

Asistent medical


Economist


Registrator medical


Asistent medical

Asistent medical


Asistent medical


Asistent medical


Asistent medical


Asistent medical1738131/20.05.2019


1634194/18.06.2018


1637943/28.06.201 B


1638313/29.06.2018


1639335/03.07.2018


1639874/04.07.2018


1659013/11.09.2018


1659640/12.09.2018


1683474/23.11.2018


1708966/14.02.2019


1633849/15.06.2018


1636599/25.06.2018


1640664/06.07.2018


1663396/25.09.2018


3 persoane


1 persoană

1 persoană


3 persoane


1 persoană


1 persoană

2 persoane


1

persoană


3 persoane


2 persoane


5 persoane

4 persoane


4 persoane


4 persoane


112


110


110


110


110


110


110


110


110


110


109


109


109


109


Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu"

Spitalul Clinic Colentina


Spitalul Clinic Colțea_________

Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru

Obregia"_______

Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila


Spitalul Clinic Colțea__________

Spitalul Clinic N. Malaxa________

Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila

Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa" Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș" Spitalul Clinic Sf. Luca


Spitalul Clinic

Colțea

Spitalul Clinic Dr. Ion Cantacuzino


Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol DavilaimvNiomo nowaojNoo


Nr. Crt.

89 1

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

f

101

102

103

104

105Asistent medical


Asistent medical


Asistent medical


Asistent medical


Asistent medical


Asistent medical Asistent medical Asistent medical Asistent medical Asistent medical


Asistent medical


Asistent medical


Registrator medical


Asistent medical


Asistent medical


Asistent medical


Nr. înregistrare și data


1634803/19.06.2018


1635090/20.06.2018


1635167/20.06.2018


1636293/25.06.2018


1638037/28.06.2018


1638070/29.06.2018


1638412/02.07.2018


1638473/02.07.2018


1639585/04.07.2018


1640032/05.07.2018


1640928/09.07.2018


1659559/12.09.2018


1699513/18.01.2019


1736989/16.05.2019


nfemhti familie


Punctaj


4 persoane


3 persoane


3 persoane


3 persoane


3 persoane

  • 3 persoane

~3 persoane

2 persoane

  • 4 persoane

3 persoane


3 persoane


3 persoane


3 persoane


3 persoane


107


107


107


107


107


107


107


107


107


107


107


107


107Spitalul de Boli Cronice Sfântul Luca Clinic de Boli Infecțioase „Victor Babeș” Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „ Dr. Victor Babeș Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia"________

Spitalul Clinic Colțea__________

Spitalul Clinic Colțea Spitalul Clinic Colțea__________

Spitalul Clinic Sf. Maria


Spitalul Clinic "Dr. Ion Cantacuzino"

Spitalul Clinic „Sf. Maria”___________

Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu"_______

Spitalul Clinic de Copii Dr. V. Gomoiu________

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia" Spitalul Clinic O.G. Prof. Dr. Panait Sârbu Spitalul Clinic de Psihiatrie Titan Dr. Constantin Gorgospersoane


1636444/25.0


îmvNioiao no whojnooNr. Crt.

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

NumeFuncție

Nr. înregistrare și data

membri familie

Punctaj

Asistent medical

1636491/25.06.2018

2 persoane

105

Spitalul Clinic Colțea

Asistent medical

1636576/25.06.2018

1 persoană

105

Spitalul Clinic Colțea

Asistent

1     medical

1636656/25.06.2018

3 persoane

105

Spitalul Clinic Colțea

Infirmieră

1637611/27.06.2018

2 persoane

105

Spitalul Clinic Colțea

Asistent medical

1638108/29.06.2018

2 persoane

105

Spitalul Clinic Colțea

Asistent medical

1638497/02.07.2018

2 persoane

105

Spitalul Clinic “Sfânta Maria"

Asistent medical

1639619/04.07.2018

2 persoane

105

Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila

Asistent medical

1683575/23.11.2018

2 persoane

105

Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa"

Registrator medical

1705588/05.02.2019

1 persoană

105

Spitalul Clinic de Psihiatrie “Praf. Dr. Alexandru Obregia”

Registrator medical

1706008/06.02.2019

1 persoană

105

Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia"

Asistent

| medical

1742299/03.06.2019

1 persoană

105

Spitalul Clinic N. Malaxa

1 Asistentă medicală

1634608/19.06.2018

4 persoane

104

Spitalul Clinic Colentina

Infirmieră

1636814/26.06.2018

3 persoane

104

Spitalul Clinic Colțea

Operator calculator electronic și 1     rețete

1713647/26.02.2019

4 persoane

104

Spitalul Clinic Colentina

1 Infirmieră

1634175/18.06.2018

4 persoane

103

Spitalul Clinic Colentina

Infirmieră

1638921/03.07.2018

3 persoane

102

Spitalul Clinic O.G. Prof. Dr. Panait Sârbu

I Registrator

1 medical

1640169/0&&E2&18

juvt-----------

.3 persoane/

^pjtalul Clinic

-*
Nr. Crt.

Funcție

Nr. înregistrare și data

Nr. membri familie

Punctaj

Spital

123

Infirmieră

1660096/13.09.2018

3 persoane

102

Spitalul Clinic de ortopedie Traumatologie și TBC Osteoarticular Foișor

124

Asistent medical

1634469/18.06.2018

1 persoană

100

Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”

125

Asistent medical

1634631/19.06.2018

1 persoană

100

Spitalul Clinic de Copii Dr. V. Gomoiu

126

Registator Medica!

1634863/19.06.2018

3 persoane

100

Spitalul Clinic Colentina

127

Asistent medical

1635520/21.06.2018

2 persoane

100

Spitalul Clinic O.G. Prof. Dr. Panait Sârbu

128

Asistent medical

1635846/22.06.2018

1 persoană

100

Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia"

129

Asistent medical

1636251/25.06.2018

1 persoană

100

Spitalul Clinic Colțea

130

Asistent medical

1636581/25.06.2018

1 persoană

100

Spitalul Clinic Colțea

131

Asistent medical

1636629/25.06.2018

1 persoană

100

Spitalul Clinic Colțea

132

Asistent medical

1636648/25.06.2018

1 persoană

100

Spitalul Clinic Colțea

)

133

Infirmier

1636982/26.06.2018

2 persoane

100

Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia"

134

Asistent medical

1637179/27.06.2018

1 persoană

100

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „ Dr. Victor Babeș"

135

Asistent medical

1637276/27.06.2018

1 persoană

100

Spitalul Sfânta Maria

136

Asistent medical

1637613/27.06.2018

1 persoană

100

Spitalul Clinic „ Sfânta Maria” V

137

I

Asistent medical

1638056/28.06.2018

1

pșțsoană/

XX. s"

ârrr k

<t DiRECTI

5 SPAȚIU LO
Nr. Crt.


NumeFuncție1638164/29.06.2018


1638169/29.06.2018


1638413/02.07.2018


1638504/02.07.2018


1638513/02.07.2018


1641059/09.07.2018


1641165/10.07.2018


1644138/19.07.2018


1651298/13.08.2018


1651764/14.08.2018


1655935/30.08.2018


1658692/10.09.2018


1 persoană


1

persoană


2 persoane


1 persoană


1 persoană


1

persoană


1 persoană


1 persoană


1 persoană


1 persoană


1 persoană


1 persoană


100


100


100


100


100


100


100


100


100


100


100


Spitalul Clinic „ Sfânta Maria”


Spitalul Clinic Colțea


Spitalul Clinic Colțea


Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Al. Obregia"


Spitalul Clinic de Psihiatrie “prof. Dr. Al, Obregia" Spitalul Clinic “Prof. Dr. Th. Burghele*_______

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „ Dr. Victor Babeș" Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia"


Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila


Spitalul Clinic Colțea


Spitalul Clinic de ortopedie Traumatologie si TBC

Osteoarticular Foișor__________

Spitalul Clinic deNr. Crt.

151 I

152 I

153

154

155

156

157

158

159

160

t                    |

161

162

163

164

165

166
imvNioiMonowHOd


membri famil


1708039/12.02.2019


1712257/22.02.2019


3 persoane


100


Spitalul de pneumoftiziologie Sfîntul Ștefan Spitalul Clinic de Psihiatrie “Praf. Dr. Alexandru Obregia"


Spitalul Clinic Praf. Dr. Painait Sîrbu____________

Spitalul Clinic de

Obstetrică-Ginecologie „Praf. Dr. Panait Sîrbu"persoane


persoane


persoane


persoane


persoane 4 persoane


persoane


persoane


3 persoane


Spitalul Clinic Colțea__________

Spitalul Clinic de Psihiatrie “Praf. Dr. Alexandru Obregia"________

Spitalul Clinic Colțea___________

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Praf.

r. Al. ObregiNr. Cri.

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

’178

179

180

181

182

183

184T"

Funcție

Nr. înregistrare și data

Nr. membri'" fqțmlie

PurwH-

■J—vi V      . //

Infirmieră

1634212/18.06.2018

3 persoane

95

Spitalul de Boli Cronice „Sfântul Luca"

Asistent medical

1635173/20.06.2018

1 persoană

95

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale “ Dr. Victor Babes”

Infirmieră

1637718/28.06.2018

2 persoane

95

Spitalul Clinic Dr. 1. Cantacuzino

Infirmieră

1638426/02.07.2018

2 persoane

95

Spitalul Clinic „ Sfânta Maria"

îngrijitoare

1659245/11.09.2018

1 persoană

95

Spitalul Clinic „Sfânta Maria"

Referent

1659399/11.09.2018

1 persoană

95

Spitalul de Pneumoftiziologie Sfântul Ștefan

Fochist

1728152/15.04.2019

4 persoane

95

Spitalul de Pneumoftiziologie Sfântul Ștefan

Infirmier

1728747/16.04.2019

1 persoană

95

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia"

Infirmieră

1737041/16.05.2019

1 persoană

95

Spitalul Clinic Colentina

Infirmieră

1636214/25.06.2018

4 persoane

94

Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia"

Muncitor necalificat

1639050/03.07.2018

4 persoane

94

Spitalul Clinic Colțea

Infirmieră

1683883/26.11.2018

4 persoane

94

Spitalul Boli Cronici Sf. Luca

îngrijitoare

1634326/18.06.2018

4 persoane

92

Spitalul de Boli Cronice „Sfântul Luca"

Infirmieră

1635178/20.06.2018

4 persoane

92

Spitalul Boli Cronice Sf. Luca

îngrijitoare

1635826/22.06.2018

4 persoane

92

Spitalul Boli Cronice Sf. Luca

Infirmieră

1705241/05.02.2019

3 persoane

92

Spitalul Clinic Dr. Victor Babeș

îngrijitoare

1634485/18.06.2018

1 persoană

90

Spitalul de Psihiatre Titan “Dr. Constantin^ ?Gorgos”     l\

1 Infirmieră

1636J ^S^018

1 J

persoana

fA M 4

Smil Clirfic \V. m u WNr. Crt.


Nume
persoane

  • 3 persoane

  • 4 persoane

2 persoane

1 persoană


persoană


persoană


persoane


persoane


persoane


persoană


persoană


persoan^F|0


Spitalul Clinic „Dr. I. Cantacuzino" Spitalul Clinic Coltaa___

Spitalul Clinic Colțea__________

Spitalul Clinic „ Sfânta Maria" Spitalul Clinic Colentina________

Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr, Carol Davila” Spitalul Clinic Sf. _Maria__

Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu"_______

Spitalul Clinic de Copii „Dr. V. Gomoiu"_______

Spitalul de Boli Cronice “ Sfântul Luca"___________

Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu________

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregii"__

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia"________

Spitalul Clinic de Copii „Dr. V. Gomoiu"________

Spitalul Clinic Colentina

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale “ Dr. V. Rabeș"

Spitalul Clinic de Psihiatrie Titan Dr. Constantin Gorgos

’HlVNigiyQ fjQ w


Nr. 1 Crt.

Funcție

Nr. înregistrare și data

ț*< membri familie

ryA "Punctaj

203

îngijitoare

1637196/27.06.2018

1 persoană

85

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obreqia"

204

Infirmieră

1639511/04.07.2018

1 persoană

85

Spitalul Clinic “Or. Ion Cantacuzino”

205

Infirmieră

1641240/10.07.2018

1

persoană

85

Spitalul Clinic Colentina

206

Referent

1645813/25.07.2018

1 persoană

85

Spitalul Clinic „ Sfânta Maria

207

Asistent medical

1705729/06.02.2019

2 persoane

85

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș

208

Infirmieră

1708372/13.02.2019

2

persoane

85

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia

209

Lucrător bucătărie

1711114/20.02.2019

2 persoane

85

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș"

210

Infirmieră

1717502/12.03.2019

1 persoană

85

Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia"