Hotărârea nr. 388/2019

HOTARAREnr. 388 din 2019-07-31 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI A UNITATILOR LOCATIVE CU DESTINATIA DE LOCUINTE DE SERVICIU PENTRU PERSONALUL ANGAJAT IN UNITATILE SANITARE AFLATE IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind transmiterea în administrarea Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București a unităților locative cu destinația de locuințe de serviciu pentru personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea Administrației Spitalelor Serviciilor Medicale București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 1841/22.07.2019, al Direcției Patrimoniu nr. 11738/1/22.07.2019 si al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București (A.S.S.M.B.) nr. 20310/22,07.2019;

Văzând avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 93/2019, avizul Comisiei patrimoniu nr. 131/2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 451/2019 din cadrul Consiliul General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 588/06.09.2018 privind demararea procedurilor de identificare, negociere si achiziționare de unități locative cu destinația de locuințe pentru personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 753/22.11.2018 privind aprobarea metodologiei de lucru pentru atribuirea locuințelor de serviciu către personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, a documentelor necesare întocmirii dosarului, a criteriilor si punctajelor aferente pentru întocmirea listei de priorități;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 858/12.12.2018 privind achiziționarea de unită! unitățile sanitare aflate București;


 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 274/30.05.2019 privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea locuințelor de serviciu către personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 753/2018;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 384/26.06.2019 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare si funcționare ale Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) si                                         art.


139 alin. (3) lit. g) din Ordonanța depUrgență administrativ.


imvNioiHo no waodNoa CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BU H O T Ă R Â Ș T E:    ~

Art.1 Se aprobă transmiterea în administrare^_Admjnistrației Spitalelor Serviciilor Medicale București, a unui număr total de 70 apartamente (unități locative), împreună cu cota parte indiviză din dependințele comune ale imobilelor și o cotă parte indiviză din teren, împreună cu cotă - parte indiviză din terenul „drum de acces" și din tronsonul utilități al acestora.

Art.2 Unitățile locative prevăzute la art. 1 sunt amplasate în imobilele din Aleea Teisani nr. 292 - 294, Sector 1, București si se identifiă conform numerelor cadastrale înscrise în cărțile funciare specificate în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Unitățile locative prevăzute la art. 1 vor avea destinația de locuințe de serviciu pentru personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Art.4 Locuințele de serviciu vor fi atribuite personalului angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București, conform listelor aprobate de Consiliul General al Municipiului București, prin încheierea unor contracte de locațiune conform modelului regăsit la anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Tanful de bază lunar al chiriei (lei/metru pătrat), pentru fiecare unitate locativă este prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.6 Predarea - preluarea imobilelor ce fac obiectul prezentei hotărâri se va efectua în termen de 30 de zile de la data înregistrării în patrimoniul proprietarului.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.07.2019.

Claudiu Dan
SECRETAR GENERAL


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

București, 31.07.

Nr. 388


Bd. Regina Elisabeia nr. 47, cod poștal 050013, sec'or5, București România; tel.. +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Nr.Crt

BLOCA57-

P7A57 Corp 22

Nr.

Ap.

Nr.

Camere

Indentificat cu nr. cadastral

înscris in Cartea Funciara cu nr.

Suprafața utila (mp)

Suprafața totala

1

2

3

4

5

6

7

1

Etaj 1

11

3

235524-C1-U6

235524-C1-U6

69.29

75.80

2

Etajl

12

3

235524-C1-U7

235524-C1-U7

69.16

75.67

3

Etaj 1

13

3

235524-C1-U8

235524-C1-U8

69.36

75.87

4

Etaj 1

14

3

235524-C1-U9

235524-C1 U9

69.93

75.44

5

Etaj 2

21

3

235524-C1-U10

235524-C1-U10

70.52

77.03

6

Etaj 2

22

3

235524-C1-U11

235524-C1-U11

70.39

76.90

7

Etaj 2

23

3

235524-C1-U12

235524-C1-U12

70.45

76.96

8

Etaj 2

24

3

235524-C1-U13

235524-C1-U13

70.43

76.94

9

Etaj 3

31

3

235524-C1-U14

235524-C1-U14

70.52

77.03

10

Etaj 3

32

3

235524-C1-U15

235524-C1-U15

70.39

76.90

11

Etaj 3

33

3

235524-C1-U16

235524-C1-U16

70.45

76.96

12

Etaj 3

34

3

235524-C1-U17

235524-C1 -U17

70.43

76.94

13

Etaj 4

41

3

235524-C1-U18

235524-C1-U18

70.52

77.03

44

Etaj 4

42

3

235524-C1-U19

235524-C1-U19

70.39

76.90

15

Etaj 4

43

3

235524-C1-U20

235524-C1-U20

70.45

76.96

16

Etaj 4

44

3

235524-C1-U21

235524-C1 U21

70.43

76.94

17

Etaj 5

51

3

235524-C1-U22

235524-C1 U22

70.52

77.03

18

Etaj 5

52

3

235524-C1-U23

235524-C1-U23

70.39

76.90

19

Etaj 5

53

3

235524-C1-U24

235524-C1-U24

. 70.45

76.96

20

Etaj 5

54

3

235524-C1-U25

235524-C1-U25

70.43

76.94

* Cotele parti indivize, aferente fiecărui apartament, prevăzute in contractul autentificat sub nr. 188/21.02.2019

pag. 1/4


Nr.Crt.

BLOCA58-P7A58 Corp 23

Nr.

Ap.

Nr.

Camere

Indentificat cu nr. cadastral

înscris in Cartea Funciara cu nr.

Suprafața utila (mp)

Suprafața totala

1

2

3

4

5

6

7

1

Etaj 1

11

3

27352S-C1-U6

273525-C1-U6

69.36

75.87

2

Etaj 1

12

3

273525-C1-U7

273525-C1-U7

69.07

75.58

3

Etajl

13

3

273525-C1-U8

273525-C1-U8

69.23

75.87

4

Etaj 1

14

3

273S25-C1-U9

273525-C1-U9

69.10

75.61

5

Etaj 2

21

3

273525-C1-U10

273525-C1-U10

70.44

76.95

6

Etaj 2

22

3

273525-C1-U11

273525-C1-U11

70.38

76.89

7

Etaj 2

23

3

273525-C1-U12

273525-C1-U12

70.34

76.85

8

Etaj 2

24

273525-C1-U13

25-C1-U13

70.34

76.85

9

Etaj 3

31

„273525-C1-U14

273525-C1-U14

70.44

76.95

10

Etaj 3

32

3

273525-C1-U15

273525-C1-U15

70.38

76.89

11

Etaj 3

33

3

273525-C1-U16

273525-C1-U16

70.34

76.85

12

Etaj 3

34

3

273525-C1-U17

273525-C1-U17

70.34

76.85

13

Etaj 4

41

3

273525-C1-U18

273525-C1-U18

70.44

76.95

14

Etaj 4

42

3

273525-C1-U19

273525-C1-U19

70.38

76.89

15

Etaj 4

43

3

273525-C1-U20

273525-C1-U20

70.34

76.85

16

Etaj 4

44

3

273525-C1-U21

Î73525-C1-U21

70.34

76.85

17

Etaj 5

51

3

273525-C1-U22

Î73525-C1-U22

70.44

76.95

18

Etaj 5

52

3

273S25-C1-U23

273525-C1-U23

70.38

76.89

19

Etaj 5

53

3

273525-C1-U24

273525-C1-U24

70.34

76.85

20

Etaj 5

54

3

273525-C1-U2S

273525-C1-U25

70.34

76 85

* Cotele parti indivize, aferente fiecărui apartament, prevăzute in contractul autentificat sub nr. 188/21.02.2019pag* 2/4

Nr.Crt.

BLOC A62-P7A62 Corp 25

Nr.

Ap.

Nr.

Camere

Indentificat cu nr. cadastral

înscris in Cartea Funciara cu nr.

Suprafața utila (mp)

m

Suprararra^ totala^

1

2

3

4

5

6

7

1

Etajl

11

3

273527-C1-U6

273527-C1-U6

69.31

75.82

2

Etaj 1

12

3

273527-C1-U7

273527-C1-U7

69.20

75.71

3

Etajl

13

3

273527-C1-U8

273527-C1-U8

68.88

75.39

4

Etaj 1

14

3

273527-C1-U9

273527-C1-U9

69.23

75.74

5

Etaj 2

21

- 3 •

“• 273527-C1-U10

273527-C1-U10

70.39

76.90

6

Etaj 2

22

3

273527-C1-U11

273527-C1-U11

70.18

76.69

7

Etaj 2

23

3

273527-C1-U12

273527-C1-U12

70.44

76.95

8

Etaj 2

24

...3....

..   273527-C1-U13

273527-C1-U13

70.52

77.03

9

Etaj 3

31

3

273527-C1-U14

273527-C1-U14

70.39

76.90

10

Etaj 3

32

3

273527-C1-U15

273527-C1-U15

70.18

76.69

11

Etaj 3

33

3

273527-C1-U16

273527-C1-U16

70.44

76.95

12

Etaj 3

34

3

273527-C1-U17

273527-C1-U17

70.52

77.03

13

Etaj 4

41

3

273527-C1-U18

273527-C1-U18

70.39

76.90

14

Etaj 4

42

3

273527-C1-U19

273527-C1-U19

70.18

76.69

15

Etaj 4

43

3

273527-C1-U20

273527-C1-U20

70.44

76.95

16

Etaj 4

44

3

273527-C1-U21

273527-C1-U21

70.52

77.03

17

Etaj 5

51

3

273527-C1-U22

273527-C1-U22

70.39

76.90

18

Etaj 5

52

3

273527-C1-U23

273527-C1-U23

70.18

76.69

19

Etaj 5

53

3

273527-C1-U24

273527-C1-U24

70.44

76.95

20

Etaj 5

54

3

273527-C1-U25

273527-C1-U25

70.52

77.03

* Cotele parti indivize, aferente fiecărui apartament, prevăzute in contractul autentificat sub nr. 188/21.02.2019pag. 3/4Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. Nn

Nr.Crt.

BLOC A68-P7A68 Carp 34

Nr.

Ap.

Nr.

Camere

Indentificat cu nr. cadastral

înscris in Cartea Funciara cu

nr.

Suprafața utila (mp)*

Suprafața totala*

1

2

3

4

5

6

7

1

Etaj 1

11

3

273277-C1-U6

273277-C1-U6

69.47

75.98

2

Etaj 1

12

3

273277-C1-U7

273277-C1-U7

68.95

75.46

3

Etaj 1

13

3

273277-C1-U8

273277-C1-U8

68.94

75.45

4

Etaj 2

22

3

273277-C1-U11

273277-C1-U11

70.08

76.59

5

Etaj 2

23

3

273277-C1-U12

273277-C1-U12

70.07

76.58

6

Etaj 3

32

3

273277-C1-U15

273277-C1-U15

70.08

76.59

7

Etaj 3

33

3

273277-C1-U16

273277-C1-U16

70.07

76.58

8

Etaj 4

42

3

273277-C1-U19

273277-C1-U19

70.08

76.59

9

Etaj 4

43

3

273277-C1-U20

273277-C1-U20

70.07

76.58

10

Etaj 5

51

3

273277-C1-U22

273277-C1-U22

70.02

76.53

* Cotele parti indivize, aferente fiecărui apartament, prevăzute in contractul autentificat sub nr. 188/21.02.2019

Anexa nr. 2 la H.C.G.M.B. i

F---n■țȚ --

j? g


i       ff ™

imvNioiMo no


Iss

■z*.

CONTRACT DE LOCAȚIUNE

pentru unitățile locative cu destinație de locuințe de serviciu pentru pq^sonaluj^angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea ASSMB

CAP.I - PĂRȚILE CONTRACTANTE:

ART.l

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, în calitate de proprietar, cu sediul în localitatea București, B-duI Regina Elisabeta, nr.47, Sectorul 5 prin ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI (denumită în continuare ASSMB), în calitate de administrator al locuințelor situate in ansamblul rezidențial din Aleea Teișani nr. 292-294, Sector 1, București, cu sediul în București, str. Sfânta JZcaterina, nr. 3, sector 4, București, tel: 021 310 10 59, fax: 021.310.10.69, cod fiscal 25502860, cont IBAN R074RNCB0074003698560001, deschis la Banca Comercială Română, reprezentată legal prin Director General................................. în calitate de LOCATOR

Ș‘

.......................................................................................................identificat prin cartea de identitate seria.......nr......................... eliberata  de ................................... la data de ........................ având

CNP..............................................................angajat cu contract individual de muncă nr........................la

Spitalul.................................... aflat în administrarea ASSMB, în calitate de LOCATAR,

în temeiul Legii nr. 144/1996 coroborată cu O.U.G. 40/1990, Legii nr. 162/2008, a HCGMB nr. 378/2008, a repartiției nr................din HCGMB nr. 274/30.05.2019 și HCGMB nr................./2019, emise de Consiliul

General al Municipiului București,

a intervenit prezentul contract.

CAP.II - OBIECTUL LOCAȚIUNII

ART.2 Locatorul închiriază locuința de serviciu din București, Str................, nr....... bl....., sc...... et.

...., ap......Sectorul 1, compusă din .... camere în suprafața de .... mp (camera .... mp, camera .... mp, camera

.... mp, camera .... mp), dependințe în suprafața de .... mp (baie .... mp, bucătărie .... mp, WC .... mp, debara .... mp, camara .... mp, boxa .... mp, hol .... mp, pod .... mp, pivnița .... mp, boxa.....mp), .... mp curte

(grădina) și .... mp terasa, folosite în exclusivitate, și......................................................................., folosite

în comun.

ART.3 Locuința care face obiectul închirierii și dată în folosință, va fi folosită de locatar și de membrii familiei menționați în lista de priorități pentru atribuirea locuințelor de serviciu, astfel:............în calitate de

locatar...........soțul,..........soție,.... copiii și părinții soților, care locuiesc și gospodăresc împreună.

f\

și n dentarul prevăzute în :e i ît sgrantă din prezentul


ART.4 Locuința descrisă la Art.2. se preda în stare de folosință, cu instalații! procesul-verbal de predare-preluarejflcfe ’ contract.                 Xo      4^

țejgt între părți - Anexa 2, care face pimvNiDiyo no waoj


CAP. III - DURATA CONTRACTULUI DE LOCA

ART. 5 (1) Data de începere a contractului este

(2) Durata locațiunii se întinde pe perioada de valabilitate a coritrăCLltllli fridividual de m unitatea sanitară aflată în administrarea ASSMB (Spitalul.............).

CAP. IV - PREȚUL CHIRIEI

ART. 6 (1) Chiria lunară aferentă locuinței ce face obiectul prezentului contract este de .......... lei/luna,

conform Anexei 1 la contract, calculată în conformitate cu prevederile legale, corespunzător Hotărârii nr. 310/2007, a Ordonanței de Urgenta nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinația de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 241/2001; iar, potrivit art. 26 si art.27 din O.U.G. nr. 40/1999 tariful de bază lunar al chiriei (lei/m2), se actualizeaza în funcție de rata anuala a inflației, prin Hotarare a Guvernului, pana la data de 31 ianuarie a fiecărui an.

ART. 7 Plata chiriei se face lunar, prin transfer bancar în contul R074TREZ7005006XXX002371 deschis la Trezoreria Municipiului București, sau prin intermediul casieriei ASSMB, situată în str. Sf. Ecaterina nr. 3, Sector 4, București în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii fiscale, conform Art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 72/2013, actualizată, cu modificările și completările ulterioare.

1

ART. 8 Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,5% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează celei în care suma a devenit exigibilă, fără ca majorarea sa poată depăși totalul chiriei restante.

CAP. V - DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

ART. 9 LOCATORUL se obligă:

 • a) să predea locatarului bunul dat în locațiune;

 • b) să controleze modul cum este folosit și întreținut de către locatar, bunul dat în locațiune (potrivit destinației prevăzute în contract), locatorul putând rezilia unilateral contractul, în condițiile în care locatarul nu îl utilizează conform destinației sale, nu îl întreține corespunzător sau nu își achită obligațiile contractuale.

ART. 10 LOCATARUL se obligă:

a) să achite plata chiriei și toate cheltuielile de întreținere (utilități, întreținere și alte cheltuieli conexe) până ' termenele scadente;

 • b) să achite cheltuielile aferente Spațiilor Comune și imobilului închiriat indiferent dacă Locatarii locuiesc în imobilul închiriat sau nu până la încetarea contractului de închiriere.

 • c) să folosească bunul conform destinației sale (locuit), fiind interzisă subînchirierea, transmiterea dreptului de locuire sau schimbarea destinației bunului închiriat sub sancțiunea rezilierii contractului de locațiune și a suportării eventualelor daune aduse bunului și clădirii după caz;

 • d) să efectueze lucrările de întreținere, de reparații și de instalații, din folosință exclusivă a bunului;

 • e) să repare sau să înlocuiască elementele de construcții și instalații deteriorate din folosința comună, ca urmare a folosirii lor necorespunzătoare, indiferent dacă acestea sunt în interiorul sau în exteriorul clădirii: iar dacă persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, cheltuielile de reparații vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc în comun elementele de construcții, instalații, obiectele și dotările aferente;

 • f) să asigure curățenia și igenizarea în interiorul locuinței și ale părților comune, pe toata durata contractului de locațiune;

 • g) să plătească cotele de întreținere afișate pe lista lunară de plată la termenul scadent;

 • h) să nu aducă nici o modific        jgă și arhitecturală elementelor de construcții si instalațiilor, decât cu

acordul scris al locatorului;


 • i) să predea locatorului, la mutarea din bunul ce face obiectul contractului, locuința în stare corespunzătoare de folosință și curățenie împreună cu obiectele de inventar trecute în procesul-verbal de predare-preluare întocmit la preluarea locuinței;

 • j) să anunțe în scris în termen de 5 (cinci) zile calendaristice orice modificare intervenită în componența familiei (prin familie se înțelege soțul, soția și copiii, care locuiesc și gospodăresc împreună);

 • k) să transmită către locator Certificatul de atestare fiscală emis de D.I.T.L. de pe raza sectorială a locatarului;

 • l) să transmită către locator declarația autentificată de notar public privind neintrăinarea unei locuințe și nedeținerea unei alte locuințe, obtinuta in baza oricărui titlu (pentru solicitant și soț/soție și pentru celelalte persoane aflate în întreținerea sau care conviețuiesc cu solicitantul), până la data 31 decembrie a fiecărui an;

 • m) prin semnarea prezentului contract de închiriere, LOCATARUL se obligă să respecte întru totul Regulamentul de Ordine Interioară, anexă la Contractul de vânzare - cumpărare și Anexa nr. 4 la prezentul contract de locațiune.

 • n) să transmită către locator adeverința privind calitatea de salariat eliberată de unitatea sanitară aflată în

administrarea ASSMB (Spitalul..............................................)

ART. 11. Locatorul are dreptul și obligația să controleze modul cum este folosit și întreținut de către locatar, bunul dat în locațiune (potrivit destinației prevăzute în contract), locatorul putând rezilia unilateral

contractul, în condițiile în care locatarul nu îl utilizează conform destinației sale și nu îl întreține corespunzător.CAP. VI - ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ART. 12 Rezilierea contractului de locațiune înainte d^t^înenul stabilit_ș

 • a) la cererea locatarului, cu condiția notificării prealabilei

 • b) dacă locatarul nu și-a îndeplinit oricare dintre obligațiile prevăzute în prezentul contract de locațiune, iar această neîndeplinire continuă, pentru o perioada mai mare de 5 (cinci) zile calendaristice de la notificarea în scris (“Notificare de informare”) trimisă Locatarului de către Locator.

ART. 13 Contractul de locațiune încetează de drept la data încetării raporturilor contractuale de serviciu ale titularului și/sau în situația dobândirii, cu orice titlu, a unei locuințe proprietate de către titular, soțul/soția acestuia sau celelalte persoane aflate în întreținere sau care conviețuiesc cu titularul contractului) în Municipiul București și/sau Județul Ilfov.

RT. 14 Dacă locatarul a pricinuit daune locuinței, clădirii în care este situată aceasta, instalațiilor, precum și oricăror alte bunuri aferente lor sau a înstrăinat fără drept părți ale acestora, locatorul are dreptul ca fără punere în întârziere sau alte formalități să considere contractul reziliat de drept.

ART. 15 Dacă locatarul are un comportament care face imposibilă conviețuirea sau împiedica folosirea normală a locuinței, contractul va fi reziliat de drept fără punere în întârziere sau alte formalități, prin simpla notificare a locatarului.

ART. 16 în cazul în care locatarul a subînchiriat, a transmis dreptul de locuire sau a schimbat destinația spațiului închiriat, contractul este reziliat de plin drept, fara a fi necesara vreo notificare prealabila si fara a fi necesara intervenția instanței.

In aceasta situație, locatarul nu este exonerat de suportarea eventualelor daune aduse locuinței și clădirii.


ART. 17. In cazul în care prealabile a locatarului,

ART. 18. în cazul în care proprietarul, Municipiul București, procedează la schimbarea destinației imobilului, urmare a ivirii unei situații legitime, caz în care va notifica în prealabil locatarul, personal sau prin administrator ASSMB, intr-un termen de minim 60 de zile.

ART. 19 LOCATORUL are dreptul ca, fără punere în întârziere sau alte formalități, să considere contractul reziliat de drept în cazul în care orice clauză contractuală este nerespectată.

ART. 20 La încetarea/rezilierea contractului înainte de termen, în cazul în care locatarul nu eliberează spațiul, în termenul pentru care a fost notificat, acesta se obligă să plătească despăgubiri pentru fiecare zi de întârziere peste termenul de eliberare, în valoare egală cu 0,5% din valoarea chiriei anuale/pe zi, până la data eliberării integrale. Rezilierea va produce efecte pentru viitor și nu va afecta oblj anterior datei rezilierii.

lată scadenteCAP. VIII - LITIGII


ART. 21 Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului tract de închiriere se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare, sunt de competența instanțelor judecătorești române de la sediul Locatorului.

ART. 22 Dreptul aplicabil părților contractuale este dreptul român.

CAP. IX - FORȚA MAJORĂ

ART. 23 Forța majoră exonerează părțile de răspundere pentru neîndeplinirea totală sau parțială a obligațiilor ce le revin, conform prevederilor din contract.

ART. 24 Prin forță majoră se înțelege orice eveniment independent de voința părților, imprevizibil și inevitabil aparut după intrarea în vigoare a contractului și care împiedică părțile să-și execute integral sau parțial obligațiile contractului.

ART. 25 Cazul de forța majoră se va comunica celeilalte părți de partea interesată, în termen de 5 zile prin e-mail, fax sau telefon, urmat de o scrisoare recomandată sau mențiunea constatării evenimentului de acest gen de către organele competente.

CAP. X - ALTE CLAUZE

,iRT. 26 Acest contract reprezintă o convenție legală cu putere de lege între părțile contractante și se poate modifica prin act adițional cu acordul părților. Prevederile contractului se completează de drept cu normele speciale aplicate spațiilor locative cu destinație de locuințe de serviciu, precum și cu cele de drept comun.

1RT. 27 Locatorul nu este răspunzător de schimbarea regimului juridic al spațiului, ca urmare a unor eventuale reglementări legale adoptate după semnarea prezentului contract, locatarul nefiind în drept să iretindă niciun fel de despăgubiri de la locator.

kRT. 28 Prezentul contract încetează sau se poate modifica în cazul în care Consiliul General al Municipiului București sau schimbările legislative o impun.


ART. 29 Prezentul Contract si Anexele nr. 1, 2, 3 si 4, care fac parte integranta din contract, sa încheiat astăzi,........................ în 2 exemplare, câte unui pentru fiecare parte.

Locator,

Locatar,


ASSMB
1,110 no nnodHos


FISA DE CALCUL

Pentru stabilirea chiriei lunare a locuinței de serviciu

Deținută de locatarul......................................................

Conform Legii nr.241/2001 privind aprobarea O.U.G. nr.40/1999, difirata p^n Hotărârea nr. 310/2007 ZONA :

APARTAMENT


CAMERE

Nr. crt.

Elemente componente pentru calculul chiriei

Suprafața /mp

Tarif lei/mp Coeficient

Zona

Suma

0

1

2

3

4

5

1

Suprafața locuibilă

2

Suprafața antreu, tinda, veranda, culoar, chicineta, oficiu, debara, camara, camera baie, WC

3

Suprafața terase, pivnițe, boxe, logii, spălătorii, uscatorii

4

Majorare cf. art. 26 din OUG 40/1999 aprobată prin Legii nr.241/2001 privind aprobarea O.U.G. nr.40/1999,modificată prin Hotărârea nr. 310/2007

Total


ÎNTOCMIT LOCATOR

X.S.S.M.B


LOCATAR

NUME SI PRENUME:

SEMNĂTURĂ:
.........                   in calitate de locatar care primește locuința in folosința avand incaperile de locuit, dependințele, curtea si gradina in folosința exclusiva si comuna, cum sunt specificate în contractul de locuțiune,

2.Starea în care se predă și se preia locuința este următoarea:

a) pereții, dușumelele si tavanele (tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, tapete, parchet, etc.) b) ușile, ferestrele (vopsitoriile, incuietorile, druckerele, broaștele, cremoanele, geamurile,etc.)

 • c) instalația electrica (prizele, întrerupătoarele, comutatoarele, aplicele, tablourile electrice, globurile, candelabrele, etc.)

 • d) instalația de incalzire (radioatoare, convectoare, conducte aparente, sobe, centrala termica proprie, etc.)

 • e) instalația sanitara (cazan, baie, cada, dusuri, vase, scaune si capace WC, bideuri, chiuvete, lavoare, spalatoare, bucătării, robinete, etc.) t) altele neprevăzute mai sus (dulapuri in perete, mobilier, aragaz, sobe metalice de gătit, etc.)

Prezentul proces verbal conține si fisa de inventariere a suprafeței locative închiriate.

Acest proces verbal s-a intocmit astazi:............................... in dublu exemplar, din care

fost predat locatarului.

AM PREDAT


REPREZENTANT

ASSMBAnexă la Procesul Verbal de predare-preluare a locuinței de serviciu


-imvNioiao no wapdKoo

FIȘA <--

suprafeței locative închiriate

Localitatea................... sectorul................., str..................nr........ bl......, se........ corpul......, ap.

situat Ia nivelul (etajul).........l), având: încălzire...........2), apă curentă...........3\ canalizare.............'

instalație electrică.........................5), construit din materiale inferioare........................6).

-A-

Date privind locuința închiriată

Nr.

Crt.

Denumirea încăperii7>

Suprafața (m2)

în folosință

exclusivă

comună

cota parte indiviză din dependințele comune ale imobilelor și o cotă-parte indiviză din teren, împreună cu cotă-parte indiviză din terenul „drum de acces” și din tronsonul utilități al cestora

-B-

Date privind membrii de familie care locuiesc

și gospodăresc împreună cu locatarul

Mr.

Numele și

Calitatea

Anul

Locul de

Adresa

Retribuția sau venitul

Zrt.

prenumeleR)

pe care o are membrul de familie în raport

nașterii

muncă

unității

cu

------3■■1-----

locatarul9*

Locator,

Locatar,


initfNioiao no wuojnod


n Subsol, etaj, mansardă, alte niveluri. ______


 • 2) Centrală, sobe cu gaze, alte mijloace de încălzire.

 • 3) în locuință, în clădire, în curte, în stradă.

 • 4) Idem.

 • 5) Da sau nu.

 • 6) Da sau nu.

 • 7) Cameră, hol, oficiu, baie, bucătărie, vestibul, cămară, WC, debara, antreu, tineta; șopron sau altele asemenea.

 • 8) Se completează cu membrii de familie potrivit art. 17 din Legea nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare.

 • 9) Soț, soție, copii, precum și părinții soților care locuiesc și gospodăresc împreună.Ir.Crt

BLOCA57-P7A57 . Corp 22

Nr.

Ap.

Nr.

Camere

Suprafața utila (mp)

Suprafața locuibila (mp)

Dependințe (mp)

Terase alte dependințe (mp)

Boxa

(mp)

Tarif de baza lunar al chiriei (lei)*

Coef. De zona in cadrul Localității zona C=coef 2 art.26(2) din Legea O.U.G nr.40/1999

—w Chirfwiominakn^ li/luha\

\ \\<S

/ z

Â

1 /.

2

3

4

5

6

7

8

9=(5*0.84lei/

mp)+(6*0.34l ei/mp)+(7*0.1 9lei/mp)

10=9*2

\   \ v

11=10

'1

1 Etaj 1

11

3

69.29

49.31

19.98

6.51

49.45

98.90

98.90

2

| Etaj 1

12

3

69.16

48.2

20.96

6.51

48.85

97 70

97.70    V?

3

V Etaj 1

13

3

69.36

48.28

21.08

6.51

48.96

97.92

97 92

4

Etajl

14

3

69.93

47.97

21.96

6.51

49.00

98.00

98.00

5

Etaj 2

21

3

70.52

50.2

20.32

6.51

50.31

100.63

100.63

6

Etaj 2

22

3

70.39

49.32

21.07

6.51

49.83

99.66

99.66

7

Etaj 2

23

3

70.45

49.35

21.1

6.51

49 86

99.73

99.73

8

Etaj 2

24

3

70.43

49.32

21.11

6.51

49.84

99.69

99.69      /

9

Etaj 3

31

3

70.52

50.2

20.32

6.51

50.31

100.63

100.63    /

10

Etaj 3

32

3

70.39

49.32

21.07

6.51

49.83

99.66

99.66     li £

11

Etaj 3

33

3

70.45

49.35

21.1

6.51

49.86

99.73

99.73    V

12

Etaj 3

34

3

70.43

49.32

21.11

6.51

49.84

99.69

99.69    \

13

Etaj 4

41

3

70.52

50.2

20.32

6.51

50.31

100.63

100.63     \

14

Etaj 4

42

3

70.39

49.32

21.07

6.51

49.83

99.66

99.66

15

Etaj 4

43

3

70.45

49.35

21.1

6.51

49.86

99.73

99.73

16

Etaj 4

44

3

70.43

49.32

21.11

6.51

49.84

99.69

99.69

17

Etaj 5

51

3

70.52

50.2

20.32

6.51

50.31

100.63

100.63

18

Etaj 5

52

3

70.39

49.32

21.07

6.51

49 83

99.66

99.66

19

Etaj 5

53

3

70.45

49.35

21.1

6.51

99.73

99.73

20

Etaj 5

54

3

70.43

49.32

21.11

6.51

---7’tV--

99.69

99.69

rata

m

a inflației, prin Hotarare^ GevTabel calcul chirie nominala pentru unităților locative cu destinația de locuințe de serviciu pentru personalul angajat


în unitățile sanitare aflate în administrarea A.S.S.M.B.
Municipiul București, Aleea Teisani nr 292, Corp 23, Bloc A58-P7A58

Jr.Crt.

BLOC ASE

P7AS8

Corp 23

1-

Nr.

Ap.

Nr.

Camere

Suprafața utila (mp)

Suprafața locuibila (mp)

Dependințe (mp)

Terase alte dependințe (mp)

Boxa (mp)

Tarif de baza lunar al chiriei (lei)*

Coef. De zona in cadrul Localității zona C=coef 2 art.26(2) din Legea O.U.G nr.40/1999

\T\ Chirie riomirfeja L lei/lupa

\ %

7

2

3

4

5

6

7

8

9-(5*0.84lei/

mp)+(6*0.34l ei/mp)+(7*0.1

9lei/mp)

10=9*2

rxV? ll-io\ \ '

1

E/âjl

11

3

69.36

49.22

20.14

6.51

49.43

98.86

98.86 \ \J

2

Etaj 1

12

3

69.07

48.2

20.87

6.51

48.82

97.64

97.64  \ fi’

3

Etaj 1

L

13

3

69.23

48.34

20.89

6.51

48.95

97.89

97.89

4

Etajl

14

3

69.1

48.15

20.95

6.51

48.81

97.61

97.61

5

Etaj 2

21

3

70.44

50.07

20.37

6.51

50.22

100.44

100.44

6

Etaj 2

22

3

70.38

49.13

21.25

6.51

49.73

99.46

99.46

7

Etaj 2

23

3

70.34

49.27

21.07

6.51

49.79

99.58

99.58

8

Etaj 2

24

3

70.34

49.12

21.22

6.51

49.71

99.43

99-43

9

Etaj 3

31

3

70.44

50.07

20.37

6.51

50 22

100.44

100.44

10

Etaj 3

32

3

70.38

49.13

21.25

6.51

49.73

99.46

99.46

11

Etaj 3

33

3

70.34

49.27

21.07

6.51

49.79

99.58

99.58        !

12

Etaj 3

34

3

70.34

49.12

21.22

6.51

49.71

99.43

99.43

13

Etaj 4

41

3

70.44

50.07

20.37

6.51

50.22

100.44

100.44

14

Etaj 4

42

3

70.38

49.13

21.25

6.51

49.73

99.46

99.46

15

Etaj 4

43

3

70.34

49.27

21.07

6.51

49.79

99.58

99.58

16

Etaj 4

44

3

70.34

49.12

21.22

6.51

49.71

99.43

99.43

17

Etaj 5

51

3

70.44

50.07

20.37

6.51

50.22

100.44

100.44

18

Etaj 5

52

3

70.38

49.13

21.25

6.51

99.46

99.46

19

Etaj 5

53

3

70.34

49.27

21.07

6.51

A?1®" !/£■

> o

99.58

99.58 X

20

Etaj 5

54

3

70.34

49.12

21.22

6.51

99.43

99.43/""

rata

in

i, pana la data de 31.01 a fiecărui an


Municipiul București, Aleea Teisani nr 292, Corp 25, B oc A62-P7A62

Nr.Crt.

BLOC A62-P7A62 Corp 25

Nr.

Ap.

Nr.

Camere

Suprafața utila (mp)

Suprafața locuibila (mp)

Dependințe (mp)

Terase alte dependințe (mp)

Boxa

(mp)

Tarif de baza lunar al chiriei (lei)*

Coef. De zona in cadrul Localității zona C=coef 2 art.26(2) din Legea O.U.G nr.40/1999

\

Chirie nomihala ’ i lei/luna \\

/

2

3

4

5

6

7

8

9=(5*0.84lei/ mp)+(6*0.34l ei/mp)+(7*0.1

9lei/mp)

10=9*2

11=10 %

1

Etaj

11

3

69.31

49.23

20.08

6.51

49.42

98.83

98.83

2

7 Etaj

L

12

3

69.2

48.27

20.93

6.51

48.90

97.80

97.80

3

Etal

L

13

3

68.88

48.05

20.83

6.51

48.68

97.36

97.36

4

Etafl

14

3

69.23

48.29

20.94

6.51

48.92

97.84

97.84

5

Et^j2

21

3

70.39

49.98

20.41

6.51

50.16

100.32

100.32

6

Etij2

22

3

70.18

48.84

21.34

6.51

49.52

99.04

99.04

7

Etaj 2

23

3

70.44

49.22

21.22

6.51

49.80

99.59

99.59

8

Etaj 2

24

3

70.52

49.12

21.4

6.51

49.77

99.55

99.55

9

Etaj 3

31

3

70.39

49.98

20.41

6.51

50.16

100.32

100.32

10

Etaj 3

32

3

70.18

48.84

21.34

6.51

49.52

99.04

99.04      /

11

Etaj 3

33

3

70.44

49.22

21.22

6.51

49.80

99.59

99.59      II

12

Etaj 3

34

3

70.52

49.12

21.4

6.51

49.77

99.55

99.55

13

Etaj 4

41

3

70.39

49.98

20.41

6.51

50.16

100.32

100.32     \

14

Etaj 4

42

3

70.18

48.84

21.34

6.51

49.52

99.04

99.04

15

Etaj 4

43

3

70.44

49.22

21.22

6.51

49.80

99.59

99.59

16

Etaj 4

44

3

70.52

49.12

21.4

6.51

^49.77

* 99.55

99.55

17

Etaj 5

51

3

70.39

49.98

20.41

6.51

-

100.32

100.32

18

Etaj 5

52

3

70.18

48.84

21.34

6.51

niHc

t,a «2

99.04

99.04

19

Etaj 5

53

3

70.44

49.22

21.22

6.51

> o î LTlnij. 5    JNVES

A

99.59

99.59

20

Etaj 5

54

3

70.52

49.12

21.4

6.51

L z

^77

99.55

99.55/

Rralizeaza in funcție de rata anua

ernului, pana la data de 31.01


Municipiul București, Aleea Teisani nr 294, Corp 34, Bloc A68-P7A68

Nr.Crt.

BLOC A68-P7A68 Corp 34

Nr.

Ap.

Nr.

Camere

Suprafața utila (mp)

Suprafața locuibila (mp)

Dependințe (mp)

Terase alte dependințe (mp)

Boxa (mp)

Tarif de baza lunar al chiriei (lei)*

Coef. De zona in cadrul Localității zona C=coef 2 art.26(2) din Legea O.U.G nr.40/1999

Chirie nominala lei/luna

1

2

3

4

5

6

7

8

9=(5*0.84lei/

mp)+(6*0.34l ei/mp)+(7*0.1

91ei/mp)

10=9*2

11=10

1

Etaj 1

11

3

69.47

49.31

20.16

6.51

49.51

99.02

99.02

2

Etaj 1

12

3

68.95

47.97

20.98

6.51

48.66

97.33

97.33

3

Etajl

13

3

68.94

48.15

20.79

6.51

48.75

97.50

97.50      r

4

Etaj 2

22

3

70.08

48.99

21.09

6.51

49.56

99.12

99.12

5

Etaj 2

23

3

70.07

48.91

21.16

6.51

49.52

99.03

99.09\

6

Etaj 3

32

3

70.08

48.99

21.09

6.51

49.56

99.12

99.j 2 \

7

Etaj 3

33

3

70.07

48.91

21.16

6.51

49.52

99.03

8

Etaj 4

42

3

70.08

48.99

21.09

6.51

49.56

99.12

99.12^ \ J

9

Etaj 4

43

3

70.07

48.91

21.06

6.51

49.48

98.96

98.96

10

Etaj 5

51

3

70.02

49.77

20.25

6.51

49.93

99.86

99.86  \ \