Hotărârea nr. 386/2019

HOTARAREnr. 386 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI,STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 63/2019CONSILIUL GENE_____

MUNICIPIULUI tfUCUJ^TP^


RARE


ania2019.eu


privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 6801/8231/20.06.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 147/25.06.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 449/25.06.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de Nota de fundamentare a Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București; în conformitate cu prevederile:

Ordonanței de Urgență nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă organigrama cu un număr total de 385 posturi, din care 27 posturi de conducere, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, conform anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 63/31.01.2019 își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.06.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

București, 26.06.2019

Nr. 386’

B-du! Regina Eiisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

CONFORM


ADMINISTRAȚIA LACURI PARQ STAT DE FUNCȚII


AGREMENT BUCUREȘTINr.

crt.

Compartimentul Funcția

Nivel studii pr

Gradul l

Treapta Dfesiona

Număr posturi ă)

Anexa la Legea 53/20T7~~(    T,

in baza careia 'x?'L j

se stabilește salariul de baza


CONDUCERE


1

Director General

S

II

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A.pct. IV a)

2

Director (Lacuri)

S

II

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A,pct. IV a)

3

Director (Parcuri)

s

li

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A.pct IV a)

Director (Agrement)

s

II

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A.pct. IV a)

5

Director (Economic)

s

II

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A.pct. IV a)


BIROUL RELA Ții PUBLICE Și SECRETARIA T


6

Șef Birou

S

II

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A.pct. IV a)

7

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

8

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.IV b)

9

Referent

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

COMPARTIMENTUL AUDI'

r INTERN

10

Auditor

S

IA

1

Anexa VI11 Cap.11, Lit.A , pct. IV b)

11

Auditor

S

IA

1

.Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)


BIROUL JURIDIC, EVIDENTA PATRIMONIULUI


o

Șef Birou

S

II

1

Ariexa VIII Cap.ll.Lit.A,pct. IV a)

1J

ConsilierJuridic

S

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

14

ConsilierJuridic

s

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

15

Inspector de specialitate

s

IA

1 |

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)


SERVICIUL RESURSE UMANE, SĂNĂTATEA Șl SECURITATEA MUNCII

16

Sef Serviciu

S

II

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A.pct. IV a)

17

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

18

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

19

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

20

Inspector de specialitate

s

II

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

21

Referent

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A,pct.IV b)


SERVICIUL ARHIVARE, ADMINISTRATIV SI APROVIZIONARE22

Sef Serviciu

S ,

.. 1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A.pct. I$^i)

1-

23

Inspector de specialitate

sL?

^ia'"

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.l^ljK^

Mp

24

Inspector de specialitate

îț

ulLVîI

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.lVW'w

w

25

Inspector de specialitate

_

LA i

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.ivjij^/
55             O 55 I

.iii

26

Referent

M

m cu urxn;

1

^a^^^Lit A , pct. IV b)

27

Muncitor calificat

M/G

l-

ngx^^mCap.ll.Lit.A , pct. IV b)

28

Muncitor calificat

M/G

I

fZZ^<^nexa VIII Cap.H.Lit.A ,pct,IV b)

29

Muncitor calificat

M/G

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A .pct.IV b)

30

Muncitor calificat

M/G

1 4

Anexa VIII Cap.H.Lit.A .pct.IV b)

31

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A ,pct.IV b)

32

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A ,pct.IV b)

33

Muncitor calificat

M/G

III

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A .pct.IV b)

SERVICIUL PLANIFICARE,PROIECTARE, AVIZARE

34

Șef SERVICIU

S

II

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A,pct. IV a)

35

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A ,pct.IV b)

36

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A .pct.IV b)

37

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VII! Cap.H.Lit.A .pct.IV b)

38

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A „pct.IV b)

39

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A .pct.IV b)

SERVICIUL ÎNTREȚINERE LACURI

40 |

Set SERVICIU

S

II

1 '

Anexa VIII Cap.H.Lit.A,pct. IV a)

41

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A .pct.IV b)

42

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A ,pct.IV b)

43

Subinginer

SSD

IA

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A ,pct.IV b)

44

Sef formație muncitori

M

II

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.C a)

45

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A ,pct IV, lit. b)

46

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A ,pct IV, lit. b)

47

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A ,pct.IV b)

48

Muncitor calificat

M/G

I

1

• ’ Anexa VIII Cap.H.Lit.A .pct.IV b)

49

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A ,pct.IV b)

50

Muncitor calificat

M/G

I

d I

Anexa VIL Cap.H.Lit.A .pct.IV b)

51

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A .pct.IV b)

-

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A .pct.IV b)

53

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A .pct.IV b)

54

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A ,pct.IV b)

55

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A .pct.IV b)

56

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A ,pct.IV b)

57

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A ,pct.IV b)

58

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A .pct.IV b)

59

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A ,pct.IV b)

60

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A ,pct.IV b)

61

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A ,pct.IV b)

62

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A .pct.IV b)

63

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A ,pct.IV b)

64

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa^/lftT]33prkluLit.A ,pct. IV b)^=^

65

Muncitor calificat

M/G

I

1

Art^aCyIiV Gap.HXit.A .pct.iy^â^ ^u°/(

66

Muncitor calificat

M/G

I

1

l ,Cit A.. pct

67

Muncitor calificat

M/G

$nexp vJl;l''Cap'.jl,^LA 'pcti^

68

Muncitor calificat

M/G/

o-    .... opr.T

IA     ’T-.-â

4,pex^ VfrCap/11, |/it. A '.pct.h^bW   'L

69

Muncitor calificat

M/G 7;

<or ’ru

A\e^a;'VÎIrCap. 11,Lit.A ,pct. IV

1f

A

iTEHNICĂ 3’

1- . > T»E

An^^A^MsiQâjJ^I^Zit.A .pct.lV b)

70

Muncitor calificat

M/G

71

Muncitor calificat

M/G

lL

— -------

Amexâ^vTfreâpLl I .Lit.A , pct.lV b)

72

Muncitor calificat

M/G

I

^-'■"'Ân^xaA/îlI Cap.ll.Lit.A ,pct.IV b)

73

Muncitor calificat

M/G

l

.^^"'Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.lV b)

74

Muncitor calificat

M/G

l

Anexa VIII Cap.ll.LitA ,pct.lV b)

75

Muncitor calificat

M/G

' 1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.lV b)

76

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.!V b)

77

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.IV b)

78

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.lV b)

79

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.lV b)

80

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.lV b)

81

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.lV b)

82

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.lV b)

83

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.lV b)

84

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.lV b)

85

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.lV b)

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.lV b)

87

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.lV b)

88

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.lV b)

SERVICIUL TEHNIC SI INTRE!

flNERE SPATII VERZI

89

Sef Serviciu

S

II

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A,pct. IV a)

90

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.lV b)

91

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.lV b)

92

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.lV b)

93

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.lV b)

94

Inspector de specialitate

s

IA

1

■ ■ Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.lV b)

95

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.lV b)

96

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.lV b)

97

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.lV b)

Inspector de specialitate

s

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.lV b)

99

Inspector de specialitate

s

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.lV b)

iOO

Subinginer

SSD

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

101

Subinginer

SSD

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.lV b)

I02

Referent

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.lV b)

I03

Sef formație muncitori

M

II

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.C a)

I04

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.lV b)

I05

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.lV b)

06

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.lV b)

07

Muncitor calificat

M/G

l

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

08

Muncitor calificat

M/G

l

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.lV b)

09

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.lV b)

10

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.lV b)

11

Muncitor calificat

M/G

I

1

Ajre^WrCap. II, Lit.A,pct.lV

12

Inspector de specialitate

S

1

/rAne^a-VH.IsCap..ll1.Lit.A .pct.iy^r

13

Muncitor calificat

M/G^

i

?• 1

/ #A/îe^a/vrrn?ap,Cit.A ,pct.

,ST$

14

Muncitor calificat

M/dfe

. p c t1-

i’TV* '•.'i'A

|!   4neica VIII 'Cap.If,Lit.A ,pct.(Vw^(

Va? lEM!

15

Muncitor calificat

m/q\*

w

' * ly ' '

_jr_

• //

\v-)A^exa.VIJI dap. II, Lit.A ,pct.lVMu

r .                j/                      I / i

*1%/
o r OJHECVA << C ' aSi$TEnT* > ■ TEHN'CA* x) inKlU’CA

116

Muncitor calificat

M/G

COVFOF

J IN A LUI. I            - o */■

,pct IV b)

117

Muncitor calificat

M/G

! |

-

L—Angxa^fâ^âp^l, Lit.A , pct. IV b)

118

Muncitor calificat

M/G

I

^^^Arlexa VIII Cap. 11,Lit.A ,pct.IV b)

119

Muncitor calificat

M/G

I

1

^JXnexa VIII Cap.II,Lit.A .pct.IV b)

120

Muncitor calificat

M/G

I

Anexa VIII Cap.H.Lit.A .pct.IV b)

121

Muncitor calificat

M/G

I <

r

Anexa VIII Cap.H.Lit.A .pct.IV b)

122

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A ,pct.IV b)

123

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VII! Cap.H.Lit.A .pct.IV b)

124

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A .pct.lV b)

125

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A .pct.IV b)

126

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A ,pct.IV b)

127

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A .pct.IV b)

128

Inspector de specialitate

S

il

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A ,pct.IV b)

129

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A .pct.IV b)

130

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A .pct.IV b)

131

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A .pct.IV b)

■)

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A .pct.IV b)


BIROUL SALUBRIZARE PARCURI133

Sef Birou

s

ll

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A.pct. IV a)

134

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa Vili Cap.H.Lit.A .pct.IV b)

135

inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa Vili Cap.H.Lit.A ,pct.IV b)

136

Inspector de specialitate

s

1

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A ,pct.IV b)

137

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A ,pct.IV b)

138

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A .pct.lV b)

139

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A ,pct.IV b)

140

Muncitor calificat

M/G

1

1

■ ■ Anexa Vili Cap.H.Lit.A .pctIV b)

141

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A ,pct.IV b)

142

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A .pct.IV b)

143

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A ,pct.IV b)

- >

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A .pct.IV b)

145

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A ,pct.IV b)

146

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A ,pct.IV b)

147

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A ,pct.IV b)

148

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A ,pct.IV b)

149

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A .pct.IV b)

150

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A .pct.IV b)

151

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A ,pct.IV b)

152

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A ,pct.IV b)

153

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A ,pct.IV b)

154

Muncitor calificat

M/G

1 '

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A ,pct.IV b)

155

Muncitor calificat

M/G

1 •

1

Anexa VIII Cap.H.Lit.A ,pct.IV b)

156

Muncitor calificat

M/G

1 .

1

ApexaV+th Cap.H.Lit.A ,pct.IV b)

157

Șofer

M/G

1

1

Z^fîe/ăMH Cap.H.Lit.A ,pct.IV 6)^=^

158

Șofer

M/G

1

1

ACX^^^ VW^prfHXit.A .oct.lX^^

159

Șofer

M/G

li ^ne'xâ'VHI.paplfLit.A

160

Șofer

M/G/Z

V

t ,.-,..Anâx.a

161

Șofer

M/GV

f;V‘

X-.’ V

\ -Âne^a-Vțll. Cap.l|<Lit.A/^ct.lj        \

r‘ .-<•

(V

\

DIRECȚIA asistența 5 UI TEHNICA

162

Șofer

M/G 1

O*1

ACUpRlG

HÂLUQr^^yiî^C^ltJit.A .pct. IV b)

163

Șofer

M/G

1

H 4-----

. Lit.A , pct. IV b)

164

Șofer

M/G

1

^-"^Aft^aA/lll Cap.II,Lit.A ,pct.lV b)

165

Șofer

M/G

1

Anexa VIII Cap.lLLit.A .pct.IV b)

166

Șofer

M/G

1 /

/•' v r

Anexa VIII Cap.ll,Lit.A ,pct.IV b)

167

Muncitor calificat

M/G

1 ‘

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.IV b)

168

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.IV b)

169

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.IV b)

170

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A .pct.IV b)

171

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.lLLit.A ,pct.lV b)

172

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A ,pct.IV b)

173

Muncitor calificat

M/G

III

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.IV b)

174

Muncitor necalificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.IV b)


SERVICIUL ÎNTREȚINERE, EXPLOATARE UTILAJE MIJLOACE TRANSPORT


j

Sef Serviciu

S

II

1

Anexa VIII Cap.lLLit.A,pct. IV a)

176

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII Cap.lLLit.A .pct.IV b)

177

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII Cap.lLLit.A ,pct.IV b)

178

Subinginer

SSD

IA

1

Anexa VIII Cap.lLLit.A ,pct.IV b)

179

deferent

M

IA

1

Anexa VIII Cap.lLLit.A ,pct.lV b)

180

Maistru

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.lLLit.A ,pct,IV b)

181

Maistru

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.lLLit.A ,pct.IV b)

182

Șofer

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.lLLit.A ,pct.IV b)

183

Șofer

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.lLLit.A ,pct.IV b)

184

Șofer

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.lLLit.A ,pct.IV b)

185

Șofer

M/G

I

1

• • Anexa VIII Cap.lLLit.A ,pct.lV b)

186

Șofer

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.lLLit.A ,pct.lV b)

i 37

Șofer

M/G

!

1

Anexa VIII Cap.lLLit.A ,pct.!V b)

188

Șofer

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.lLLit.A ,pct.IV b)

“1

Șofer

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.lLLit.A ,pct.IV b)

190

Șofer

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.lLLit.A ,pct.IV b)

191

Șofer

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.lLLit.A .pct.IV b)

I92

Șofer

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.lLLit.A ,pct.lV b)

I93

Șofer

M/G

II

1

Anexa VIII Cap.lLLit.A ,pct.lV b)

I94

Șofer

M/G

II

1

Anexa VIII Cap.lLLit.A ,pct.IV b)

(95

Șofer

M/G

II

1

Anexa VIII Cap.lLLit.A ,pct.IV b)

I96

Șofer

M/G

II

1

Anexa VIII Cap.lLLit.A ,pct.IV b)

97

Muncitor calificat

M/G

l

1

Anexa VIII Cap.lLLit.A ,pct.lV b)

98

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.lLLit.A ,pct.IV b)

99

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.lLLit.A ,pct.IV b)

’.OO

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.lLLit.A ,pct,IV b)

-01

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anex^VHTCap.lLLit.A ,pct.IV b)

-.02

Muncitor calificat

M/G

I

1

y/ÂnQx^VllJ,tC'ap.ttJLit.A ,pct. IV

103

Muncitor calificat

M/G

I

1

/ «Ap^âA/ttbpap^LLLit.A ,pcțJ^b^

104

Muncitor calificat

M/G

I

1

li A^ieka VIII dap.ll;Lit.A .ppț^^Mig^AT^

:05

Muncitor calificat

M/G

.k

'' 1

VAjqexa. VIIf pap. 11,Lit. A ,

.06

Inspector de specialitate

S <

II

1

\ Anex-aMII CapJl/it.A .pct^b/jv^yz..

i.\ J-<Lrl-rt»»*^r>\ ?

CVaiIoa* Ars

«•
______ A

1           (JtUțC*’*

V^Îp W-A .pct.lV b)

207

Muncitor calificat

M/G

1^ ORU

208

Muncitor calificat

M/G

COyr'Or

A -PctJV b)

209

Muncitor calificat

M/G

^^A?r^^ftl+(C^-.n',Lit.A , pct. IV b)

210

Muncitor calificat

M/G

I

1 V

^/Ănexa VIII Cap.lLLit.A .pct.lV b)

211

Muncitor necalificat

M/G

I

Anexa VIII Cap.il.Lit.A ,pct.IV b)


SERVICIUL DENDRO FLORICOL212

Sef Serviciu       ...........

s.......

- II •

1

Anexa VIII Cap.11.Lit.A.pct. IV a)

213

nspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII Cap.il.Lit.A ,pct.IV b)

214

nspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.il.Lit.A ,pct.lV b)

215

nspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.il.Lit.A ,pct.lV b)

216

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.lLLit.A ,pct.IV b)

217

Referent

M

IA

1

Anexa VIII Cap.il.Lit.A ,pct.IV b)

218

Referent

M

IA

1

Anexa VIII Cap.il.Lit.A ,pct.IV b)

219

Sef formație muncitori

M

II

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.C a)

220

Sef formație muncitori

M

II

1

Anexa VIII Cap.îl,Lit.C a)

1

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.il.Lit.A ,pct.IV b)

222

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.il.Lit.A .pct.IV b)

223

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.il.Lit.A ,pct.IV b)

224

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.il.Lit.A ,pct.IV b)

225

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.il.Lit.A .pct.lV b)

226

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.il.Lit.A ,pct.IV b)

227

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.il.Lit.A ,pct.IV b)

228

Muncitor calificat

M/G

l

1

Anexa VIII Cap.il.Lit.A ,pct.IV b)

229

Muncitor calificat

M/G

l

1

Anexa VIII Cap.il.Lit.A .pct.lV b)

230

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.il.Lit.A ,pct.IV b)

231

Muncitor calificat

M/G

I

1

' ’ Anexa VIII Cap.il.Lit.A ,pct.lV b)

232

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.il.Lit.A ,pct.IV b)

233

Muncitor calificat

M/G

I l

1

Anexa Vili Cap.il.Lit.A ,pct.IV b)

234

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.il.Lit.A ,pct.IV b)

- -

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.il.Lit.A ,pct.IV b)

236

Muncitor calificat

M/G

l

1

Anexa VIII Cap.il.Lit.A ,pct.IV b)

237

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.il.Lit.A .pct.lV b)

238

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.il.Lit.A ,pct.lV b)

239

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.il.Lit.A ,pct.IV b)

240

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.il.Lit.A ,pct.IV b)

241

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.il.Lit.A ,pct.IV b)

242

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.il.Lit.A ,pct.IV b)

243

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.il.Lit.A ,pct.lV b)

244

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.il.Lit.A ,pct.IV b)    a

245

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.il.Lit.A ,pct.lV b)    u

246

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.il.Lit.A ,pct.lV b)    /f

247

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa. Vili Cap. I I.Lit.A , pct.           1'

248

Muncitor calificat

M/G

I

1

XA^exâ Vft I CapJ l, Lit.A , p^ț$/

249

Muncitor calificat

M/G

I

1

/ -'rApexIvuLCa^ll;,Lit.A i&tiy

250

Muncitor calificat

M/G

$    Anexa VII 1. jCăp. 11,Lit.A ||pctWFb/APXi)^.:

251

Muncitor calificat

M/G

'/v I r.lR

XTIA f cA

—n---r—r~~'------r—:---\\  a mtfi1 va

V Anexa YIHjCap.ll.Lit.A/p^f!/^ ,fV

252

Muncitor calificat

M/G

IT 1P<-S'U

K,-£b». I CL

r;

\r VXn^aA/HljCap.ll,Lit.A ,pcU^^^'

■’S.

----__--—i

cu ORIGWAWw/^-- V’


253

Muncitor calificat

M/G

; l

1

pct.IV b)

254

Muncitor calificat

M/G

’T'

^^-'-AnS^ViJl,lC^Wit.A , pct.lV b)

255

Muncitor calificat

M/G

l

ADexaVfiTdâp. II, Lit.A pct.IV b)

256

Muncitor calificat

M/G

l

Anexa VIII Cap.II,Lit.A pct.IV b)

257

Muncitor calificat

M/G

l X

Anexa VIII Cap.II,Lit.A pct.IV b)

258

Muncitor calificat

M/G

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.IV b)

259

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.lV b)

260

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A pct.IV b)

261

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.lV b)

262

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A pct.IV b)

263

Muncitor calificat

M/G

l

1

Anexa VIII Cap.11,Lit.A pct.IV b)

264

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.lV b)

265

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll,Lit.A .pct.IV b)

266

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A pct.IV b)

267

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VII! Cap.II,Lit.A ,pct.lV b)

268

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A pct.IV b)

9

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.lV b)

270

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.lV b)

271

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.lV b)

272

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.lV b)

273

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.lV b)

274

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.lV b)

275

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.lV b)

276

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.lV b)

277

Muncitor calificat

M/G

l

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.lV b)

278

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.lV b)

279

Muncitor calificat

M/G

l

1

■ ■ Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.lV b)

280

Muncitor calificat

M/G

l

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.lV b)

.61

Muncitor calificat

M/G

l

d

Anexa Vili Cap.II,Lit.A ,pct.lV b)

282

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll,Lit.A ,pct.lV b)

'3

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll,Lit.A ,pct.lV b)

284

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll,Lit.A ,pct.lV b)

285

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VII! Cap.II,Lit.A ,pct.lV b)

286

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.lV b)

287

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.lV b)

288

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.lV b)

289

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.lV b)

290

Muncitor calificat

M/G

l

1

Anexa VIII Cap.ll,Lit.A ,pct.lV b)

.91

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.îV b)

92

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.lV b)

93

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.lV b)

94

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll,Lit.A ,pct.lV b)

95

Muncitor calificat

M/G

III

1

,Ane^a^Vlll'€ap.II,Lit.A ,pct.lV b)

96

Muncitor calificat

M/G

III

1

/C ĂnoxâillI'CapJI,Lit.A ,pct.lV^a^32

r*'

. - ’i \ ?■ I i


SERVICIUL AGREMENT
97

Sef SERVICIU

S

^JL-

^An^xa VI|l Cap.lLLit.A.pct. l\Aâ

zșiASeaU

98

Inspector de specialitate

s .

A ÎA -.

1

An'exaA/JILCap.II,Lit.A ,pct,IVfc

x    zc'    z ~         //

ro II


299

Inspector de specialitate

S

—ourORM CU ORIGINALUL

lexa VII! Cap.ll.Lit.A ,pct.IV b)

IA

1

Ar

300

Inspector de specialitate

S

IA---

^^^An^ca VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

301

Inspector de specialitate

S

IA

Angxa-VTIl Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

302

Inspector de specialitate

s

IA

—•'-'^Anexa VIII Cap.ll.Lit.A , pct. IV b)

303

Inspector de specialitate

s

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

304

Subinginer

SSD

XL-

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.IV b)

305

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct IV. lit. b)

306

Muncitor calificat

M/G

1.

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct IV, lit. b)

307

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct IV, lit. b)

303

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct IV, lit. b)

309

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct IV, lit. b)

310

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct IV, lit. b)

311

Muncitor calificat

M/G^

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct IV, lit. b)

312

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

313

Muncitor calificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

314

îngrijitor

M/G^

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A , pct. IV b)

5

Muncitor necalificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.IV b)

316

Muncitor necalificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct IV, lit. b)

317

Muncitor necalificat

M/G

l

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct IV, lit. b)

318

Muncitor necalificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct IV, lit. b)

319

Muncitor necalificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct IV, lit. b)

320

Muncitor necalificat

M/G

1

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct IV, lit. b)

BIROUL ȘTRANDURI Șl BĂI PUBLICE

SERVICIUL AMBARCAȚ338

Sef SERVICIU

S

1

Ajf&xaXÎl/rC:ap.4i.Li<A,pct. IV ă)^

339

Inspector de specialitate

S

Xnexg VIII. Cap.li,Lțt.A\pct.lV     ad/w/iJ

340

Timonier fluvial

M/G /

7

r>tP.EC

Ane'xa.-VinGap.l|/,Lit'.E-l',! pct. 2^^^

341

Timonier fluvial

M/G .

S RESUR!

...t

EL-JR1 I

An&<& VIII'păp.il.Lit.E-I, pct.         ///

rn__.'x. 11 *w->\

x -v ;321

Sef Birou

S

II

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A,pct. IV a)

322

Inspector de specialitate

S

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct.IV b)

323

Sef formație muncitori

M

II

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.C a)

324

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct IV, lit. b)

325

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct IV, lit. b)

326

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct IV, lit. b)

'7

Muncitor calificat

M/G

l

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct IV, lit. b)

328

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct IV. lit. b)

329

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct IV, lit. b)

330

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct IV, lit. b)

331

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct IV, lit. b)

332

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct IV, lit. b)

333

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct IV, lit. b)

334

Muncitor calificat

M/G

III

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct IV, lit. b)

335

Muncitor calificat

M/G

III

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct IV, lit. b)

336

Muncitor calificat

M/G

III

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A .pct IV, lit. b)

337

îngrijitor

M/G

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct IV, lit. b)


CONFORM CU ORIGINALUL

*.

M2

Conducător șalupa

M/G

1

. ..-Angx,

■X»            * /

^J^Sa^tkLit.E-1, pct. 2.c)

543

Conducător șalupa

M/G

y^^Anexayjll Cap.ILLit.E- I, pct. 2.c)

544

Marinar

M/G

^Affexa VIII Cap. II, Lit. E- I, pct. 2.c)

545

Marinar

M/G

Anexa VIII Cap.ll.Lit.E- I, pct. 2.c)

546

Marinar

M/G

i/'

Anexa VIII Cap.ll,Lit.E- I, pct. 2.c)

547

Marinar

M/G

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.E- I, pct. 2.c)

548

Marinar

M/G

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.E-l, pct. 2.c)

549

Marinar

M/G

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.E-1, pct. 2.c)

550

Marinar

M/G

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.E- I, pct. 2.c)

551

Marinar

M/G

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.E- I, pct. 2.c)

552

Marinar

M/G

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.E- I, pct. 2.c)

553

Marinar

M/G

1

Anexa VIII Cap.ll,Lit.E- I, pct. 2.c)

554

Marinar stagiar

M/G

1

Anexa VIII Cap.ll.Lit.E- I, pct. 2.b)

555

Marinar stagiar

M/G

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.E- I, pct. 2.b)

556

Marinar stagiar

M/G

1

Anexa VIII Cap. 11, Lit. E- I, pct. 2.b)

557

Marinar stagiar

M/G

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.E-1, pct. 2.b)

8

Muncitor calificat

M/G

I

1

Anexa VIII CapJl,Lit.A ,pct.IV b)

559

Inspector de specialitate

S

II

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.IV b)

560

Muncitor necalificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.IV b)

561

Muncitor necalificat

M/G

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.IV b)


SERVICIUL FINANCIAR BUGET

562

Sef Serviciu

S

II

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A,pct. IV a)

563

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A .pct.lV b)

564

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.!V b)

565

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.IV b)

566

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.Ă .pct.IV b)

567

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.IV b)

568

Referent

A 4 Ivi

IA

d

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct,IV b)

569

Referent

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.IV b)

BIROUL CONTABILITATE

570

Sef Birou

S

II

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A,pct. IV a)

571

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.lV b)

572

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.IV b)

573

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.IV b)

574

Inspector de specialitate

s

I

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.lV b)

SERVICIUL VENITURI

575

Sef Serviciu

S

II .

1

Anexa VIII Cap.II.Lit.A,pct. IV a)

576

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII Cap.II,Lit.A ,pct.IV b)

577

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIJLGapJI„Lit.A ,pct. IV b)

578

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexay Vî| I Ca pdl, Lit?A , pcts

579

Inspector de specialitate

S

I /;

-> 1'-

An/xa’Vlll'^apdlXitrA .psO^L’? s

■80

Inspector de specialitate

s

i/y

V-   A$exa/W Cap.1l /lîL^potV^. p^ț


SERVICIU ACHIZIȚII PUBLICE

(kJ____
0<»ECȚi* ț.

ASiSTErr*  % f

TEHK>f>    ț •

aiWiutț >   a y j

381

Sef Serviciu

S

11 L

1

■                                   p 11*l it            IV a)

382

Inspector de specialitate

S

IA

■-V ...ArOa VJJJ^ÎUiJÎ^ct.lV b)

383

Inspector de specialitate

s

IA

1

-A £ne£aVIII CapMit.A .pct.IV b)

384

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap.ll.Lit.A ,pct.lV b)

385

Inspector de specialitate

s

IA J

Anexa VIII Cap.H.Lit.A .pct.IV b)


TOTAL GENERAL 385 POSTURI

dintre care 27 posturi de conducere

Nota:

-Nivelul salariilor de baza corespunzător funcțiilor, gradelor si treptelor profesionale prevăzute in prezentul stat de funcții, precum și al celorlalte drepturi salariate aferente se incadreaza in sumele alocate prin bugetul instituției la “Titlul I -„Cheltuieli de personal”,Subdiviziunea „ Cheltuieli salariate”

 • - Posturile prevăzute în statul de funcții pot fi incadrate cu fracțiuni de norma , în funcție de necesitățile instituției, conform legislației în vigoare.

 • - Denumirea funcțiilor de muncitor calificat este cea care corespunde muncii efectiv prestate ( ex. lacatus mecanic, electrician. Etc.) și se stabilește de către instituție.

 • - In situația in care organigrama si numărul total de posturi nu se modifica, Statul de funcții se aproba prin Dispoziția Primarului General

 • - Transformările/permutările de posturi vor fi aprobate de către Primarul General al Municipiului București

DIRECTOR GENERAL

CAPITOLUL I


DISPOZIȚII GENERALE


Art.1. Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB) este serviciu public de interes local al municipiului București; cu personalitate juridică, conform H.CG.M.B. nr.87/27.04.2004.cu modificările și completările ulterioare, finanțat din venituri proprii si subvenții acordate de la bugetul local al municipiului București si alte fonduri atrase în conformitate cu prevederile legale


Administrația Lacuri. Parcuri șt Agrement București prestează servicii publice ce exploatare și înf robncș«-g g ’ac,Jr'lOr Car/''. 'r''Cr 51'n i g p"1 o pt p I q r QțrgHplg ci hpyplpr fjp prpH' !r+ie> mg+pripi apncirn-flnripr)! (sere), precum și servicii publice de agrement, punând la dispoziția publicului bazele de agrement și ambarcațiunile aflate în administrarea sa. Deasemenea ALPAB se ocupă de administrarea, exploatarea, întreținerea și închirierea imobilelor din Complexul Sal Francez și Baza ae Agrement Hipic Toboc precum si a locuințelor de serviciu aflate in administrarea sa.Parcuri și Agrement București este în Șos a 'v!-ezorera Sec:cr ' ccc ce ‘megisTam


Art.3. Patrimoniul Administrației Lacuri. Parcuri și Agrement București es.te stabii't prin

- Hotărârea

Lacuri București,

: i U G< Ud


.vi <u i.i. u-11 /-1.               pi i v■:. , ovxyn.i.zaiCa z xG. r.. i'i.Si. Sj.Ci      / >g ma .c

Lacuri București prin comasare, prin absorbirea Administrației Parcurilor și grădinilor și schimbarea denumim în Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București:

 • - Hotărârea C.G M.B. nr. 27/10.02.2005, conform căreia au fost preluate în administrare imobilele situate în București, Sos. Nordului nr. 114-140 sect. 1:

 • -  Hotărârea C.G.M.B. nr. 124/30.06.2010 conform căreia au fost preluate în administrare terenurile cu destinație de spații verzi din administrarea Consiliului Local al sectorului 5.

. - Hotărârea C.G.M.B. nr.573/06.09.2018 conform căreia au fost preluate în administrare 7 terenuri in suprafața totala de 46088mp situate in București,strada Giuseppe Verdi Nr.2 bis si str.Gheorghe Titeica nr.143-147,sector 2-,,Parc Verdi”.

 • -  Hotărârea C.G.M.B. nr. 502/23.08.2018 conform căreia a fost preluatîn administrare imobilul in suprafața de 3280,00mp situat in Municipiul București,strada Țărmului FN,Sector 1.

 • -  Hotărârea C.G.M.B. nr. 586/22.11.2017 conform căreia au fost preluat în administrare terenul situat in sectorul 5 la intersecția arterelor de circulație str.Dr.Dumitru Bagdasar. str.Nicolae Paulescu si str. Dr. Gheorghe Marinescu cu denumirea „Parcul Centenarului”:

 • -  Hotărârea C.G.M.B. nr. 622/26.09.2018 conform căreia a fost preluat în administrare terenul, situat in MuîTcțpyul Bupuresti,Sector 1. între Lacul Floreasca și Calea Floreasca.

ftiStă/âieș^ G.GzM.B. nr. 213/23.04.2019 conform căreia au fost preluat în administ terenuZ%s^pfafata^eB751,39 mp situat in sectorul 1, Intrarea Navigatorilor nr. 8;           f

cz> c'. § Tc ș Q ZI Z m ru ș: p — m 2 > z £2 -i 2 >


terenuri^ sup
Y'Hotărârea CGM8 nr 220/23.04 2019 conform căreia a -ost preluat în administrare terenulin suprafața totala de 7901 80 mp. situat pe barajul Tei și malul Lacului Tei. sect 2.

- Hotărârea C.G.M.B nr 221/23.04.2019 conform căreia au fost preluat în administrai terenul in sumafata de 5202 OOmp situat in sectcmul 2. pe malul lacului Tei,


■CAPITOLUL II


OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.4. Obiectul de activitate al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București îl constituie administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea și protejarea lacurilor, ștrandurilor, spațiilor verzi, transport public de agrement pe lacurile aflate în administrare, alte activități recreative și de agrement, activități de servicii conexe transportului pe apă, activități sportive, repararea și întreținerea navelor si bărcilor în scopul furnizării unor servicii de agrement, activități de deservire, transport, reparații utilaje, închirieri auto utilaje, și ambarcațiuni. întreținere și reparații, dotări și producere de material der.dro-floricol. precum și administrarea, exploatarea, întreținerea, dezvoltarea și închirierea imobitek organizare de târguri, administrarea, exploatarea și întreținerea fântânilor arteziene, a ceasurilor și aliniamentelor, a Adăpostul de cai și Baza de Agrement Hipic Tei Toboc pentru protecția cailor abandonați orecum si admimstratea. întreținerea si dezvoltarea Satului Francez

CAPITOLUL III

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ


Art. 5. Administrația Lacuri. PaiCur


și Agiement buci.iești cuprinde


organizatorică următoarele compartimente

în subordinea Directorului General :

Director /Lacuri)

Director (Parcuri)

Director (Agrement)

Director (Economic)

Biroul Relații Publice și Secretariat Compartimentul audit intern

Biroul Juridic, Evidența Patrimoniului Serviciul Resurse Umane, Sănătatea siServiciul Arhivare, Administrativ și Aprovizionare


în subordinea Directorului (Lacuri):

Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare

Serviciul întreținere Lacuri


în subordinea Directorului(Parcuri): Serviciul Tehnic și întreținere Spatii Verzi


^--Bir^uL.Salubrizare Parcuri

O sfer-^iciuT întreținere, Exploatare Utilaje, Mijloace Transport rc* “.xCSenrtcibLDendro Floricol

(W

Ar GA 7


In subordinea Directorului(Agrement): Serviciul Agrement

Biroul Ștranduri și Băi Publice Serviciul Ambarcații

în subordinea Directorului (Economic). Serviciul Financiar Buget

Biroul Contabilitate

Serviciul Venituri

Serviciul Achiziții Publice

CAPITOLUL IV

ATRIBUȚII

ATRIBUȚII GENERALE ALE ADMINISTRAȚIEI LACURI, PARCURI Șl AGREMENT BUCUREȘTI

Art.6. în vederea realizării obiectului său de activitate Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București asigură acministrarea. exploatarea întreținerea și protejarea următoarelor obiective

 • a) ’acun

 • - i_acui săneasa

 • - Lacul Carol:

 • - Lacul Cișmigiu                                     • •

 • - Lacul Circului.

I r' i 1 i C î /-> r-^ op r* p

 • - Lac ul Gri vița,

 • - Lacul Herăstrău;

 • - Lacul Național;

 • - Lacul Străulești;

 • - Lacul Tei;

 • - Lacul Tineretului;

 • - alte obiective specifice ce vor fi preluate sau create în cursul desfășurăm activității

 • b) parcuri si spații verzi;

-Parcul Regele Mihai I -compus din: Parc Herăstrău! Nou - Sos. Nordului nr.7-9, sect 1;- Parc Herăstrăul Vechi - B-dul Kiseleff, nr.32, sect 1;- Parc Miorița - B-dul Kiseleff, nr.32, sect 1;

 • - Parc Cișmigiu - str. Schitu Măgureanu. nr.46;

 • - Parc Floreasca - str. Ștefan Protopopescu, nr. 11, sector 1;

 • - Parc Bordei - B-dul Mircea Eliade, nr.144;

 • - Parc Circul de Stat - str. Județului, nr. 4-6. sector

 • - Parc Carol I - str. Candiano Popescu nr. 4-6;

 • - Parc Izvor - Splaiul Independenței, sectorâ;

 • - Parc Tineretului - sos.Olteniței, nr.9 bis. sector 4:

 • - Parc Unim (delimitat de str Halelor B-dul I C Brătianu. B-dul Dimitrie Cantemir. Splaiul Independenței. B-dul Unirii, precum și spațiile verzi între P-ța Unim și P-ța Constituției - sector3, Piața Universității - Zona Centrală.

 • - Axa N-S (cupr.nzâno aliniamente'e stradale și spațiile verzi de pe B-cul Nico’ae Baicescu. B dul Gh Magheru ș: B-dul Lascăr Catargiu. 1 eatrul Național rond Universitate., zona Dunărea -Eva):

 • - Parc Sala Palatului ( Zona Atheneul Roman. Sala Palatului, Kretzulescu, Teatrul Odeon. Cercul Mditar).

 • - Parc Centenarului;

 • - Teren- str.Țărmului:


 • - Teren - situat între Lacul Floreasca și Calea Floreasca:

Teren - situat pe Barajul Tei și pe malul Lacului Tei

 • - Aliniamente Sos. Trafic Greu - Str Răzoare -C-tin Istrate.

 • - Aliniamente si scuaruri Sos Panduri - Calea 13 Septembrie-B-dul Tudor Vladimirescu.

 • - Aliniamente Str. Toporași;

 • - Aliniamente și peluze Str. Mărgeanului ;

 • - Aliniamente Calea Ferentari ;

 • - Aliniamente Calea 13 Septembrie - B-dul Libertății:

 • - Aliniamente Sos. Sălaj:

 • - Aliniamente și scuaruri Str. Amurgului - Str. Bachus;

 • - Aliniamente Șos. Viilor:

 • - Aliniamente Șos București - Măgurele'

 • - Aliniamente Prelungirea Ferentari;

 • - Aliniamente str. Buzoiem;

 • - Alinianieiiio str. Petre ,spirescu,

 • - Aliniamente

 • - Ai.mamente

 • - Aliniamente

■ Aliniamente

 • - Aliniamente

 • - Aliniamente

 • - Aliniamente

a i: n i ^3 rf g nte

 • - Peluze str. Prof. Dr Gh. Marinescu;

 • - Peluze str. Sebastian - Centrocoop:

 • - Spațiu verde Opera Romana

 • - Ansamblul Piața Arsenalului+Banda centrala Cal. 13 Septembrie,

 • - Ansamblul Academia Militară;

 • - Scuar Calea Ferentari;

 • - Scuar Majestic (Odeon);

 • - jardiniera râu Dâmbovița:

 • - Pavilioane expoziționale;

 • - Spațiile Verzi(372mp) din centrul istoric;

 • - Stație de. tratare și compostare deșeuri vegetale (str. Drumul Cooperativei, nr.6-12)

 • - alte obiective specifice ce vor fi preluate sau create în cursul desfășurării activității

c) complexe de sănătate, băi publice, ștranduri și debarcadere:

-. Comple.x de Sănătate Socului;

, '^-'Oom-plpx dp Sănătate Serban Vodă: <BaIa "G rix/fta

V


T. scuaruri din Cal Rahovei-B-dpHCo și scuarul’, Opera Română - B-d și peluze Academia Militară-str Cam! Davda și peluze B-dul Libertății- str izvor și scuarun str Antiaeriana- str. Petre Ispirescu. b-dul Pieptănari                       • ■

b-dul Eroilor Sanitari. • h m 111 n i-qi m r ■

i. Dr Gh. Marinescu;. z'Baîa'Grix/fta^

/ s—-—m x

/ - paiarGiuleȘft '(i16 Februarie): f - Ștrand iBâneaiia;

V '■ >-     ■■

X ■

? -

•v ,-Z. Z... • - Ștrand Bercem,

 • - Ștrand Parcul Tineretului,

 • - Circuitul Turistic Floresca - Tei

 • - Ștrand Dâmbovița.

 • - Ștrand Drumul Taberei:

 • - Strana Ciulești (16 Februarie) Sirand Gr vița.

 • - Ștrand Uverturii,

 • - Ștrand Titan:

 • - Debarcader Libertății:

 • - Debarcader Cișmigiu:

 • - Debarcader Național:

 • - Debarcader Central Herăstrău,

 • - Debarcader Scânteia 1;

 • - Debarcader Garofița;

 • - Debarcader Jianu:


 • - Debarcader Pescăruș:

 • - alte obiective specifice ce vor fi preluate sau create în cursul desfășurării activității:

 • d) fântâni arteziene, ceasuri și WC-uri publice:

 • - Fântana Școala Monetăriei

- Fântâna Miorița

- Fântana Costache Negri

- Fântana Sfinții Voievozi rântana Baba Novac

 • - Fariana Zodiac (Carol I)

 • - r âriana zvcr^ Rece

 • - Fântana Piața Revoluției - Senat

 • - Fântana Academia Militară

 • - Fântana Casa Centrala a Armatei.

 • - Fântana [Dunărea - Arhitectură

 • - Fântana teatru’ Odeon

- Fântana Gara de Nord

 • - Fântana Poșta Vitan

 • - Fântâni Unirii - 44 fântâni

 • - Fântana Circul de Stat

 • - Fântâni Tineretului -9 fântâni

 • - Fântana Herăstrău - 6 fântâni

- Fântana Cișmigiu -Ceasuri:

 • - Ceas intersecția Bdul.Unirii cu Mircea Vodă

 • - Ceas Calea Vitan (lângă Poșta Vitan):

 • - Ceas Piața Hurmuzachi (lângă fost Cinema Vergului):

 • - Ceas intersecția Șos. Grivița cu Bd.Titulescu          _

 • - Ceas Foișorul de Foc:                                   O f.'f

 • - Ceas intersecția str. Traian cu Calea Călărașilor:/ *          \ ■ x

 • - Ceas intersecția Șos. iancului cu Șos. Pantelimgn (lângșHD.M^Asi iVLc\Donald;s);

 • - Ceas Parc Carol (lângă rond fântână):

 • - Ceas Piața Sf. Gheorghe;

 • - Ceas Grădina Botanică:


 • - Ceas Piața Constituției:


 • - Ceas P-ța Universității

 • - Ceas P-ța Unim

 • - Ceas Parc Herăstrău

 • - Ceas Debarcader Herăstrău

 • - Ceas Parc Circul de Stat

 • - Ceas Parc Tineretului

 • - Ceas Parc Cișmigiu;

 • - Ceas P-ța Romană;

 • - Ceas Ștrand Dâmbovița

Grupuri sanitare

 • - Grup sanitar Baba Novac

 • - Grup sanitar P-ța Romană

 • - Grup sanitar Vasile Pîrvan

 • - Grup sanitar Splaiul Independenței

 • - Grup sanitar str. Buicliu Cristea

- alte obiective specifice ce vor fi preluate sau create în cursul desfășurăm activității,

 • e) pepiniere și sere:

 • - Sera Ghencea - str. Drumul Cooperativei, nr.75 A

 • - Sera I ibertății - str Canpiano Popescu nr 4-6

 • - Sera Herăstrău - B-ul Kiseleff, nr.32

 • - Sera Bellu - Calea Șerban Vodă, nr.247-249

 • - Plante Peiene - Drumul Coopeiativei, nr 22 A

 • - alte obiective specifice ce vor fi preluate sau create în cursul desfășurării activități;

 • f) imobilul situat în București Șoseaua Nordului nr 114 . 140 sector 1 (Complexul Sa: r rancez) și imobilul situat în str Constantin Noica nr 183 seci 6. București

- alte obiective specifice ce vor îi preluate sau create în cursul desfășurării activității.

 • g) Adăpostul pentru Cai și Baza de agrement Hipic’Tei Tobcc situat in Sos Petrican- nr 86A

 • h) Sediu SI E UMT. Ghencea (str' Drumul Cooperativei, nr 6-12)

'■        , -x <4    .           ♦ r /  ‘ A ‘ n? A.             . - • :    4  * r    Q r*   * f - C  •   r f'/"*■* r- r- A f- C' □ ■ 1^1 i rfjC1 PD 1     < -%C •          Q u?

Art.7. în vederea realizării obiectului de activitate, Administrația Lacuri, Parcuri și Agreme*4 București are următoarele atribuții pe ansamblul unității:

1)


2)


3)


întocmește și înaintează compartimentului de specialitate din cadrul P.M.B. proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli, execuția bugetară, precum și propunerile de rectificare a bugetului în vederea supunerii spre aprobare           conform legii;

Transmite compartimentelor de specialitate din cadrul P.M.B. propunerile de norme metodologice, tehnice și financiare în domeniul activității specifice de producție - prestație, serviciilor, valorificării și întreținerii bunurilor din patrimoniu, precum și în celelalte domenii care fac obiectul de activitate, în vederea supunerii spre aprobare, conform legii:

Asigură păstrarea integrității, protejarea și valorificarea patrimoniului public încredințat, stimulează și determină utilizarea eficientă a resurselor umane și financiare de care dispune:


,4).. .Valorifică către alți beneficiari și către alte administrații capacitățile rămase disponibile după A așigurarea serviciilor publice aferente instituției, la tarife stabilitele.cri terii economice și din . '^■""■veniturîî.e astfel obținute își acoperă parțial chșftuielile de întreținere

li

X


conform


“?/

/

în vederea aprobăm documentației tehmco-igură condițiile necesare punem


>.. •* **


întocmește, analizează și prop acestora de către C.G M B., conform legn economice, urmărește modul de realizare        (

în funcțiune la termen a obiectivelor de i

Examinează si propune spre aprobare documentațiile tehnice necesare obținem finanțăm potrivit reglementărilor legale în vigoare:

Urmărește ș. verifică realizarea lucrărilor ce r'vestg îmrețmere cotări și reparau, cm patrimoniul public și cei privat din administrare

Realizează achiziții de mașini, utilaje și instalații pentru modernizarea și îmbunătățirea activităților și serviciilor prestate:

Asigură și răspunde de aprovizionarea tehnicc-matenală. pe baza normelor de consum și de stoc. în raport cu programele aprobate și în limita creditelor bugetare aprobate, pentru buna funcționare a administrației:

10)Stabilește și răspunde de aplicarea măsurilor privind protecția mediului înconjurător precum și protecția și securitatea muncii:

11 ^Organizează în conformitate cu prevederile în vigoare programe de formare profesională și perfecționare profesională:

 • 12) Contractează servicii sezoniere asigurând personal calificat în vederea desfășurăm obiectului de activitate pentru funcțiile de medic asistent medical, salvamar. etc.

 • 13) Asiaură coooerarea tehmco-economică cu alte instituții publice, științifice si de protecția mediului, regn și soc.etăți comerciale din tară și firme am străinătate, organizează și participă la expoziții de profil, conferințe, în țară și străinătate:

14coate ciestăsui a pi u\ inij.oace pi upim sau m asouieiu?partei iei .ai cu aite răsti mm puOnce sau pentru a contribui la


8)


9)


private activități comerciale în vederea realizării de venituri proprii agrementul viz.tatomor asifei

a;cor^erc,a!,za''ea de orcouse a; mentare s1 '■'•ea men:ere bîactivități destinate distracției sau agrementului v z taton or roata cjalimentație publică:

djcomerrfalizarea de r^obil|er urban mater’a' denc>c-Fcriccl ș. acacente:


î)organizare ae târguri.

 • 16)Pentru desfășurarea activității comerciale. C.G.M.B. aprobă, prin prezentul regulament, titularului dreptului de administrare, posibilitatea încheiem contractelor de închiriere, de asociere în participațiune pentru exploatarea patrimoniului aflat în administrare și contracte de parteneriat public - privat care prezintă interes comun precum și dreptul de a încasa o cotă parte de 50% din valoarea chiriilor, conform procedurilor interne specifice fiecărui tip de contract:

 • 17)Tarifele aferente contractelor de închiriere a spațiilor comerciale vor fi stabilite prin licitație, conform normelor legale în vigoare, prețul de pornire al licitației fiind stabilit pe baza expertizelor efectuate de experți autorizați ANEVAR:

 • 18) Asigură administrarea imobilelor din cadrul Complexului Sat Francez și a Adăpostului de Cai Abandonați și Baza de Agrement Hipic Toboc. iar pentru obținerea de venituri C.G.M.B. aprobă, prin prezentul regulament, titularului dreptului de administrare, posibilitatea încheiem contractelor de închiriere, de asociere în participațiune si parteneriat, in conformitate cu prevederile legale.

 • 19) Asigură vânzarea materialului dendro-floricol excedentar:

 • 20) Asigtiră^rotecția, conservarea fondului vegetal și

, ^arfate-’m administrare.


 • 21) Produce și valorifica vegetale, colectate pr București:

 • 22) Asigură exploatarea,CONFORM CU ORIGINALUL^


Ștt’’d.in. prelucrarea deșeurilor ede pe raza Municipiului


ntreținerea și reparați


rh forte proprii și terți a parcului propriu ceutilaje si mijloace de transport si a ambarcațiunilor din dotare.

 • 23) Asigură exploatarea. întreținerea și reparația prin forte proprii și terți a întregului patrimoniu existent în parcuri grădini spațn'e verzi și bazele de producție dendro-floncoie aflate în administrare.

 • 24) Asigură exploatarea. întreținerea si reparația prin forțe proprii și terți, a construcțiilor administrative și productive, instalații de apă, canal, electrice, gaze, a mobilierului urban din parcuri, etc :

 • 25) Asigură prin forțe proprii și terți conservarea patrimoniului existent luând măsuri de pază, conform prevederilor legale în vigoare:

 • 26) Asigură promovarea sistematică a imaginii instituției prin realizarea și distribuirea materialelor de prezentare (broșuri, reviste, filme, fotografii, CD-uri, albume și alte mijloace specifice acestei activități);

 • 27) întocmește și înaintează proiecte, analize și sinteze din proprie inițiativă sau la solicitare" compartimentelor de specialitate ale Primăriei Municipiului București;

 • 28) Raportează compartimentelor de specialitate ale Primăriei Municipiului București datele operative, indicatorii specifici de activitate, rapoartele de activitate periodice, situații financiare, precum și alte situații indicate de acestea

 • 29) Fundamentează și propune proiecte de hotărâri către Consiliul General al Municipiului București în condițiile legii

ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI GENERAL Șl ALE COMPARTIMENTELOR COORDONATE DE ACESTA

Art.8. Conducerea Administrației Lacuri. Parcuri si Agrement București se asigură de către Directorul uenerai. numit in conoitiiie legii

Art.9. Directorul General al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București își desfășor activitatea pe baza actelor normative în vigoare, Legi. Hotărâri ale Guvernului, Ordonanțe și Ordonanțe de Urgență ale Guvernului, cât și în limita competențelor și responsabilităților stabilite prin Hotărâri ale C.G.M.B și/sau Dispoziții ale Primarului General.

■ Ari.10.Directorul General al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București conduce activitatea curentă a acesteia, reprezintă Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București în relațiile cu autoritățile publice, cu alte persoane juridice, precum și cu persoane fizice în limitele de competența stabilite prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General.

Art.11 .Directorul General al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București are următoarele atribuții, răspunderi și competențe :

-TȚ-Conduce si coordonează întreaga activitate a Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement v- 71 București;

y*c2.)?-Esțe.-angajator și ordonator terțiar de credite cu toate atribuțiile ce decurg dfn aceastâ^alitate;

./
3)


4)conform cu originalul


Stabilește prin fisa postului directorului (agrement), directorului aflate în directa lui subordonare și ie poate modifica-m a instituției;


tributnie


orului (parcuri), ri și compartimentelor tătile bunei funcționări


Numește comisia de inventariere, evaluare și reevaluare casare a mijloacelor fixe ce urmează a fi valorificate conform dispozițiilor legale

Emite decizii pentru activitatea curentă a instituție’ ș ia măsuri pentru aplicarea prevededor legale în vigoare în limita competențelor conferite de actele normative în vigoare:

Stabilește prin decizii tarifele serviciilor de agrement si recreere prestate de către Administrația Lacuri. Parcuri și Agrement București.

Coordonează, controlează și răspunde pentru activitatea desfășurată de către serviciile direct subordonate:

Dispune măsurile necesare ce se impun pentru recuperarea creanțelor prin forțe proprii sau prin terți;

Dispune măsuri pentru întocmirea și îndeplinirea dispozițiilor, regulamentelor, orciinelor și instrucțiunilor, precum și a oricăror acte cu caracter normativ, care sunt în legătură cu atribuțiile și activitatea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București:

10)Asigură administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu:

11 )Ccordoneaza fundamentarea și întocmirea proounern bugetului de venituri si cheltuieli pentru administrarea, protejarea, întreținerea, conservarea și valorificarea eficientă a patrimoniului în vederea supunem spre aprobare C.G.M.B.;

12)Propune proiectul de organigramă, statul de funcții, regulamentul de organizare și funcționare, ~ri vpHgrpg sup'.mer’' spre aprohare cor,^orrr'                  igggig q^hqiiii ipp Genera’ a’

Municipiului București;

x3)Aprobă în conformitate cu prevederile legale în

Reguii de Conduită aplicabile salariațiior din cad


5)


6)


7)


S)


vicoare Recul a mente' Intern si Codul Etic s

VA l_ - A B

14;Coordonează îndrumă activitatea d-n punct ce vecere omanizaiocc.

15)Dispune măsuri pentru aplicarea normelor ce prctecba muncii. a normelor de securitate si sanatate. conform prevederilor legale;            • ■

16; Dispune măsuri pnvnd nuna desfășurare a acbvnăț: ce ^vestiții. privnd dotarea cu mijloace f|ve (anamtma Tiiingcp t~țQ trar,so(^etn ) nprpcg,’D hrir’P' !r‘r*tior,ări a ?drY,'nistrat'econform aprobărilor anuale date de către Consiliul General al Municipiului București:

 • 17) în limita competențelor acordate aprobă încheierea contractelor pentru derularea de activități curente cu terti agenti economice în condițiile legii:

 • 18) Verifică modul de întrebuințare a fondurilor bănești., materiilor prime, materialelor și a tuturor valorilor bănești:

 • 19) Dispune măsuri privind activitatea curentă a administrației, în condițiile legii, hotărârilor Consiliului General al Municipiului București și Dispozițiilor Primarului General al Municipiului București:

 • 20) Dispune măsuri privind aplicarea prevederilor Codului de Conduita a personalului contractual din subordine;

 • 21) Verifică respectarea prevederilor legale privind apărarea și conservarea patrimoniului din administrație:

 • 22) Dispune măsuri pentru organizarea activității de pază, de prevenire și stingere a incendiilor

 • 23) Organizeaza și coordonează activitatea privind controlul financiar-preventiv propriu, conform prevederilor legale în vigoare:

 • 24) în penpad.a.,în care Directorul General lipsește din unitate, sau în situația în care postul de Direttgf Gerțeraheste vacant, atribuțiile postului de Director General vor fi preJ^^L$| persoana ^sfemp-atăr-prin‘decizia Directorului General, respectiv prin disp AM mm ■/- • 25) Directorul General poate deleg din cadrul instituției. în condițiile'tețȚf

 • 26) Elaborează si actualizează strategia în domeni • 27) Monitorizează si evaluează anual realizare^xâbieptfvelor genemle aie A.L P A.B .

 • 28) lmplementează Strategia Naționala AnțCcorupue la nivel A L.P AB identificând riscume ce  corupție ca derivate ale obiectivelor generale si elaborează Planul de Integritate .

 • 29) înaepHnește și alte atribuții și respo.nsab lități de serviciu privind activitatea curentă a .nst'tuț.ei, în conformitate cu competențelor acordate prin hotărâri ale C G.M B și/sau Dispcziț i ale Primarului General, precum și cele care rezultă din actele normative în vigoare.

Atribuțiile structurilor din subordinea Directorului General sunt următoarele:

A.BIROUL RELAȚII PUBLICE Șl SECRETARIAT

Serviciul Relații Publice și Secretariat este un compartiment de specialitate organizat în directa subordine a conducătorului instituției.

Serviciul Relații Publice și Secretariat exercită următoarele atribuții:

1)

9'

3)

4/


Gestionează relația instituției cu cetățenii șt reprezentanții mass-media, participă la asigurarea comunicăm interne și externe a instituției;

CPeră informații de interes public privind activitatea instituției în med direct sau indirect prin intermediul serviciilor telefonice, serviciilor poștale sau poștei electronice;

Asigură accesul la informațiile de mieros pubLc (conform Legii 544/2001). la cerere scriptic și/sau teleferic sau din oficiu prin afișarea acestora pe sLe ul insLGției

Râspunce oe păstrarea confidenția'itățu datelor cu caracter personal in conformitate cu Legea 677/2001 și .Regulamentul (UE) nr 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27/04 2016 orivind protecția persoanelor fizice ‘în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație-a acestor date.

informații promovat pe acesta,

 • 6) Informează petiționarii despre problemele care depășesc competența instituției și care au fo' ’ trimise forurilor superioare spre rezolvare;

 • 7) Răspunde de promovarea imaginii instituției în cadrul evenimentelor la care aceasta este parte.

 • 8) Realizează, la cererea Directorului General, rapoarte privind informațiile publice transmise de instituție, mesajele din media privind imaginea instituției;

 • 9) Răspunde și asigură activitatea serviciilor de curiera! ale instituției și expedierea corespondenței.

 • 10) înregistrează toate documentele adresate A.L.P.A.B. prin e-mail, postă, curierat sau direct de la cetățeni în registrul de intrări-iesiri a corespondenței A.L.P.A.B. și în registrul electronic, cronologic, în ordinea primirii, începând cu 01 ianuarie și terminând cu 31 decembrie ale fiecărui

am

 • 11)Transmite compartimentelor de specialitate, sub semnătură de primire, corespondența repartizată conform rezoluției directorului general, în funcție de obiectul acestora, cu precizarea rtetffi’ehului de comunicare a răspunsului.

JrWăWșțe'Soluționarea corectă și în termene a petițiilor;

1 A       pribȚintermediul corespondenței electronice relația cu

HFORMCUOR^AtUL


 • 14) Pnmește de <a servicitle/birourile

prin intermediul serviciilor poștale. răspunsurile^

 • 15) Informează, ori de câte ori este necesar, c-dnduc a instituției asupra aspectelor referitoare la imaginea instituției si dinamica acesteia sTse ocupă oe gestionarea mediatică a crizelor ce pot afecta imaginea msituției și/sau a conducem:

 • 16) Elaborează șt difuzează comunicate si informări de presă:

17^Protejează imaginea nstituției. scop în care coGoomază cu toate structume din ALPAB precum și cu serviciile publice de interes local ale Municipiului București,

 • 18) Asigură activitatea de protocol:

 • 19) Colectează și prelucrează datele în vederea informăm eficiente a conducem instituției.

 • 20) Gestionează programul de audiențe al instituției,

 • 21) Asigură serviciile de secretariat:

 • 22) Răspunde de instruirea permanentă a angajaților din subordinea directă, pe lima prevederilor legale specifice departamentului său și legislația în vigoare:

 • 23) Răspunde de aplicarea prevederilor Codul Etic și Reguli de Conduită aplicabile salariaților din cadrul A.L.P.A.B:

 • 24) Se informează periodic cu privire la toate noutățile, modificările legale aprobate pe zona, sa de activitate.

 • 25) Identifică obiectivele specifice ale biroului ca derivate ale obiectivelor generale ale instituției:

 • 26) Identifică acțiunile si activitățile pentru realizarea obiectivelor specifice controlului managerial intern;

 • 27) Identifică activitățile procedurabile necesare elaborăm procedurilor operaționale specifice blrou'u:;

 • 28) Stabilește persoana responsabilă cu elaborarea și actualizarea Procedurilor operaționale la nivelul biroului:

 • 29) Stabilește procedurile care trebuie aplicate î-n vederea realizăm sarcmrcr ce serviciu a personaimm cm suoorome. m urnita competențelor ș. responsabilităților specif ce

 • 30) Monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizând activitățile ce se desfășoară în cadrul biroului (măsurarea și înregistrarea rezultatelor 'compararea lor cu obiectivele identificarea abaterilor si aplicarea măsurilor corective)

 • 32) Coiaborează cu secretariatul Comisiei de monitorizare / echipei de gestionare a riscurilor în vederea implementării sistemului de control managerial la nivel A.L.P.A.B.

 • 33) Cunoaște și aplică prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare și Regulamentului Intern:

 • 34) lmplementează standardele de control intern managerial prevăzute in codul controlului intern managerial și monitorizează aplicarea cerințelor generale și specifice controlului intern managerial:

 • 35) Coordonează activitatea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică organizată la nivelul entității, conform prevederilor O.S.G.G. nr. 600/2018;

 • 36) îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, din Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General, dispuse de Directorul General al administrației, sau solicitări ale compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;

B. COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN


Compa'rtirnâritul Audit Intern este un compartiment de specialita a condubaforutțLunstituției.

\ 7'. '•             //:;•■■■'       ..... GX

■/

/ 7 -m li (         . :! j


//


CONFORM CU ORlGINALU^Il

ror activităților


Auditul intern se exercită asupra tutu

cu normele metodologice de exercitare a activității Municipiului București. în conformitate cu Legea nr. 671

Compartimentul Audit Intern exercită u<£măt6arele atribuții:

 • 1) Elaborează proiectul planului anual de audit public intern.

 • 2) Efectuează activități de audit intern, pentru a eva'ua dacă stemele de management financiar și control sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate:

Informează Direcția de Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului București, despre recomandările neînsușite de către conducătorul instituției și consecințele neimplemeniării acestora. însoțite de documente relevante:

Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit. Compartimentul audit intern transmite, la cerere. Direcției Audit public intern din cadrul Primăriei Municipiului București rapoarte privind constatările, concluziile și recomandările rezultate din activitatea de audit desfășurată:

Elaborează rapoarte anuale cu privire la activitatea de audit public intern. Rapoartele anuale vor cuprinde principalele constatări, concluzii și recomandări rezultate din activitatea de au public intern, stadiul implementării recomandărilor, eventualele prejudicii constatate în timpul misiunilor de audit public intern, precum și refenri la pregătirea profesională a auditorilor Raportările anuale întocmite de Comoarfimentul audit intern vor fi transmise Direcției Audit public intern din cadrul Primăriei Municipiului București, până la data de 10 ianuarie a anului următor și la Camera de Conturi abilitată să controleze activitatea instituției până la finele pomului trimestru ai anuiui uimătcr,

în cazul identificăm unor neregclarități sau posibile prejudicii, raportează imediat conducerii administrației în situația în care în timpul misiuniîci do audit public intern se constată abaien de ia regulile procedurale si metodologice resoectiv de !a prevederile legale ap'icabde structurii audiate. aucitorn interni trebuie să înștiințeze conouceiea administrației. în termen de 3 zile în cazul identificării unor neregclarități majore, auditorul intern poate continua misiunea sau poate să o suspende cu acordul Directorului General dacă din rezultatele preliminare ale verificării se estimează că prin continuarea acesteia nu se atmg obiectivele stabilite.

indeo'meste or,ce arte atr'butii din domen,ul de aertvrtate îr,cred',ntate de Directorul Generai Compartimentul de audit intern auditează structurile care sunt cuprinse în plan, cel puțm odată la trei ani, fără a se limita la acestea;

Auditorii pot desfășura audituri ad-hoc, respectiv misiuni de audit intern cu caracter excepțior, necuprinse în planul de audit public intern;


^WcIgdI wstitutiei în conformitate 'fiii •,p>  •/'■

gmiiȘiâbilite de către Primăria


3)


4)


5)


6)


9)


 • 10) Auditorii urmăresc aducerea la îndeplinire a recomandărilor întocmind Fișa de urmărire a recomandărilor și verificând totodată respectarea termenelor stabilite. Structura auditată trebuie să informeze Compartimentul audit intern asupra modului de implementare a recomandărilor;

 • 11) Compartimentul audit intern verifică și raportează Direcției audit public intern din cadrul Primăriei Municipiului București asupra progreselor înregistrate în implementarea recomandărilor. Compartimentul audit intern va comunica Directorului General stadiul implementării recomandărilor;

 • 12) Auditorul intern are acces la toate datele și informațiile, inclusiv cele existente în format electronic, pe care le consideră relevante pentru scopul și obiectivele misiunii de audit. Personalul de conducere și de execuție din structura auditată are obligația să ofere documentele și informațiile solicitate, în termenele stabilite, precum și tot sprijinul necesar

• desfășurării în bune condiții a auditului public intern;

z x 1..-3-)în- activitatea lor. auditorii interni sunt obligați să respecte Codul-

X ~  ■■                .r. .:.inierr^ *     .   .    •  -----•x


probat prin OMFP nr. 252/2004. Normele proprij^^Tncf

^G>
de audit puolic intern elaborate La—rrr Standardele Internationale de audit intern

C. BIROUL JURIDIC. EVIDENTA PA

Biroul Juridic, Evidența Patrimoniului este un compartiment de specialitate organizat în directa subordine a Directorului General al A.L P A B

Biroul Juridic, Evidența Patrimoniului exercită următoarele atribuții:

1)


2)


3)


4)


5)


7)


8)


9)


Reprezintă interesele ALPAB prin consilierii juridici mandatați special de reprezentantul legal al instituției în fața instanțelor judecătorești. Parchetelor. Notariatelor, Executorilor Judecătorești, a altor organe cu atribuții junsdicționale precum și în relațiile cu alte persoane juridice sau fizice:

Răspunde de corecta aplicare a legislației în vigoare pentru întreaga activitate a instituției răspunde de modul de punere în practică a politicii contractual-juridice a instituției: Formulează cererile de chemare în judecată pentru cauzele in care A L.P.A B este vătămată ?r r?rppțiir<!A qi ințerp^pie sa’p sau trebuie să rpciinprp/p cțițmp ne hani ia            scrisă a

structurilor de specialitate:

Formulează cereri pentru deschiderea procedurii msolvenței, înscriere la masa credaiă. precum și ane cereri proceourale in veoerea recuperam creanțelor A. l.P A 8 .

Ține evidența litigiilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești în care A L P.A B este parte păstrând dosarele în deplină siguranță și arhivâncu-le conform prevederilor legale în vigoare F'ormmeză actinie judecătorești. îmâmo răr c aceGme ’-cm.rsm !c. promovează că'le extrao^dmare de atac, răspunsuri ’a acrese ș. 'a meroga:or:i răspunsuri ia peKii'c- ș. memomie repartizate spre soluționare de către conducere'

Fcrmu’ează ș: înaintează răspunsuc la sonc tăme szuctiz 'or dm AL P A 3     ?.r,D m(i țr,

conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, cu prec;zarea actelor. reglementârror aplicabile si cu UiSpoziuiie i_/iiecioiuiui oeneiai.

Conlucrează și cooperează cu celelalte structuri din cadrul A.L.P.A.B. solicitând comunicarea debitelor restante datorate de partenerii contractuali:

Participă la elaborarea normelor interne împreună cu structurile de specialitate:


 • 10)Participă la comisiile de licitație, negociere și de soluționare a contestațiilor:

11 )Comunică structurilor de specialitate hotărârile judecătorești în vederea punerii lor în executare:

 • 12) întocmește, elaborează și înaintează note de informare și decizie în ceea ce privește activitatea ' serviciului, referate de necesitate cu privire la plata taxelor judiciare și de timbru, precum și cu

privire la plata sumelor de bani la care A.L.P A.B. a fost obligată de către instanțele de judecată;

 • 13) Avizează asupra legalității contractelor economice, contractelor de muncă, a deciziilor privind raporturile muncă, deciziile de imputare, alte acte cu efect juridic, precum și asupra legalității oricăror măsuri care angajeză răspunderea patrimonială a instituției ori aduc atingere asupra drepturilor sau intereselor legitime ale acesteia sau ale salariaților:

 • 14) Asigură și răspunde de îndeplinirea tuturor procedurilor prevăzute de lege pentru buna conducere a proceselor în care Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București este parte:

 • 15) Ține evhde’nfa actelor normative și asigură aducerea la cunoștință și aplicarea întocmai de/către petsonaJ.uLcb atribuții în aplicarea acestor prevederi:

 • 16) ^ă.ntdbaîe“p4rj întreaga activitate la asigurarea res

/privatea statal uf aflate în administrarea instituției :COtfORM


-■^Cmoica


 • 17) Avizeaza și oferă consultanță jur ȘrWTuror comparjfmen

care fac obiectul de activitate al instituției ;

 • 18) îndeplinește orice alte lucrări cu caracter jurîdj&-

 • 19) Formulează sesizări către organele de poliție și organele de cercetare penală, atunci când Situația o impune :

 • 20) Solicită înscrisuri în vederea formulării apărării în instanță, de la serviciile din cadrul instituției .

 • 21) Ț;re evidența documentaților topografice pentru obținerea numărului cadastral și înscrierea în Carte Funciară, a Extraselor de Carte Funciară și a Planurilor topografice și cadastrale existente în cadrul compartimentului, aferente imobilelor aflate în administrarea A.L.P.A.B ,

 • 22) La solicitarea compartimentelor A.L P.A.B., având avizul conducerii instituției, face demersurile necesare în vederea obținerii de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară a Extraselor de Carte Funciară actualizate și a planurilor topografice și cadastrale pentru imobilele pentru care a fost efectuată publicitatea imobiliară., aflate in administrarea A.L.P.A.B.:

 • 23)La solicitarea compartimentelor A.L.P.A.B... având avizul conducerii instituției, pune la dispoziție în vederea copierii Extrasele de Carte Funciară actualizate, Planurile topografice și cadastrale:

 • 24) Obținerea numărului cadastral și înscrierea în Cartea Funciară pentru imobilele pentru care a fost efectuată publicitatea imobiliară, aflate în administrarea A.L.P.A.B.:

 • 25) Țme evidenta actelor existente în cadrul compartimentului care atestă dreptul de administrare /folosință ai A.L.P.A.B. asupra bunurilor imobiliare proprietate publică/privată aflate în

proprietatea Municipiului București și m administrarea A.L.P.A.B. (lege, decret, decizie, eicj ,

 • 26) Răspunde la adresele P.M.B. - Direcția Patrimoniu și/sau a altor compartimente din cadrul P V B prin care se sol'cită informațiile de care dispune referitoare !a natrimoniu

 • 27) Part;cipă la întocmirea proiectelor de Hotărâre ale Consiliului General al Municipiului București cu privire la preluarea sau transmiterea unor bunuri imobiliare îr./din administrarea A L.P.A B :

  • 28) lrtocmește or- de cate ori i se solicită situații de specialitate, punând la dispoziția compari.m.eimmcr instituției -nfcrmauile de care dispune referitoare ia patrimoniu.

  • 29) Verifică la fața locului și soluționează, cu respectarea termenului legal, sesizările și reclamațiile făcute de cetățeni legaie de patrimoniul aflat în administrarea A L.P A B.:


 • 30)Participă în oaza deciziei Directorului General la activitățile de inventariere a patrimoniului

și la inventarerea anuală a patrimoniului prin punerea de dispoziție a documentațiilor necesare efectuăm acesteia,

 • 31) Colaborează cu Serviciul Venituri din cadrul A.L.P.A.B. întocmind periodic punctaje în vedere identificării și reactualizăm suprafețelor ce fac obiectul contractelor de închiriere, de asociere în participațiune, precum și a acordurilor de ocupare temporară:

 • 32) Colaborează cu Biroul Contabilitate în vederea punerii în concordanță a numerelor cadastrale cu numerele de inventar aferente tuturor bunurilor imobile aflate in administrarea A.L.P.A.B.:

 • 33) Prin bunuri aparținând domeniului public al Municipiului București se înțelege bunurile prevăzute de Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acestora, precum și bunurile de uz sau interes public local, declarate ca atare prin Hotărâri ale Consiliului Generai al Municipilui București, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau interes public național. Prin bunuri aparținând domeniului privat al Municipiului București se înțelege bunurile (construcții si/sau terenuri) aflate în proprietatea Municipiului București și care nu fac parte din domeniul public:

34țRăspunde de instruirea permanentă a angajaților din subordinea directă, pe linia prevederilor Legale specifice departamentului său și legislația în vigoare:

> .3§)Asigufă confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces s
 • 36) Se informează periodic cu privireUaJ

  ^^probate pe zona sa de


activitate:

 • 37) Identifică obiectivele speciăce ale biroulur€a_^ea\/ate^ale obiectivelor generale ale mstituției

 • 38) I dentifică acțiunile si activiratile peniru realizarea obiectivelor specifice controlului managerial intern:

 • 39) ldentif*că activitate procedurabile necesare elaborări procedurilor operaționale specif ce biroului.

 • 40) Stabilește procedurile care trebuie aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu a personalului din subordine, în limita competențelor și responsabilităților specifice:

41 )Stabilește persoana responsabilă cu elaborarea și actualizarea Procedurilor operaționa e la nivelul biroului:

 • 42) Stabilește măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de control intern din cadrul biroului:

 • 43) Colaborează cu secretariatul Comisiei de monitorizare / echipei de gestionare a riscurilor în vederea implementării sistemului de control managerial la nivel A.L.P.A.B.:

 • 44) Orgamzeză evidența lucrărilor intrate si ieșite din cadrul biroului și asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces salariații biroului:

 • 45) Semnalează conducătorului instituției cazurile de aplicare neuniformă a actelor normative și când este cazul, face propuneri corespunzătoare:

 • 46) Analizează modul în care sunt respectate dispozițiile legale în desfășurarea activității si cauzele care generază prejudicii patrimoniului, semnalând conducătorului unității cele constatate:

 • 47) Răspunde de aplicarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului Intern pentru personalul din subordinea sa directă:

z g \ o g q p m pH q    ^pr^a^ea pvc 4 O-r 1 * o *" f"* cd1'' c c'             Cond'''*2 mi'CcA'c saia^'^t1’0r diK>

subordine:

sau care decurg din actele normative în vigoare privind

activitatea juridică


D. SERVICIUL RESURSE UMANE, SĂNĂTATEA Șl SECURITATEA MUNCII

Serviciul Resurse Umane, Sănătatea și Securitatea Muncii este un compartiment de specialitate organizat în directa subordine a conducătorului instituției.

Serviciul Resurse Umane,Sănătatea și Securitatea Muncii oferă suport tuturor serviciilor din instituție, pe probleme de resurse umane, sănătatea și securitatea muncii în cadrul instituției. în conformitate cu normele metodologice stabilite:

Serviciul Resurse Umane, Sănătatea și Securitatea Muncii exercită următoarele atribuții:

 • 1) Răspunde și asigură organizarea resurselor umane (structura organizatorică), recrutare, selecție și .angajare de personal în condițiile legii;

 • 2) A^gu-răi/da solicitarea Directorului General A.LPA.B.. întoCmirea formalităților privind ^modificarea si actualizarea organigramei AL.P A.B . a Sta’ ’

irw* ■"S-mT "r-,

*

x^Wa-mAntului de Organizare și

-^X>" t N ’ *


Funcționare, a Regulamentului Intern:

 • 3) Asigură scoaterea la concurs sau examen Jrfcoriîâlțiile legii a posturilor vacante existente în statul de funcții a! administrației, cu acofduLmrdcmatorulm principal de credite respectând Regulamentul privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul ALPAB. precum si pentru promovarea in grade sau treote orofesiona.e imediat superioare ori in funcție

 • 4) Efectuează activități privind încheierea, modificarea: suspendarea și încetarea contractelor individuale de muncă; precum și acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislația muncii:

 • 5) Asigură întocmirea, actualizarea, păstrarea și evidența dosarelor de personal:

 • 6) Tine evidența salariaților și operează schimbările intervenite în raporturile de muncă:

 • 7) Răspunde de evidența fișelor de post întocmite de șefii de serviciu/compartimente de specialitate și de serviciu/compartimente funcționale;

 • 8) Asigură completarea și actualizarea registrului electronic de evidența al salariaților -REVISAL conform H.G. 500/2011 cu modificările și completările ulterioare;

 • 9) Asigură comp letarea; evidențierea, conservarea și eliberarea documentelor care atestă activitatea desfășurată de fiecare angajat, conform datelor înscrise în Registrul general dr evidență a salariaților. respectiv eliberează adeverințe privind vechimea în munca, adeverințe care atestă calitatea de salariat, drepturi de natură salarială. etc.:

 • 10) Colaborează cu S.T.B. la întocmirea, eliberarea, vizarea și evidența abonamentelor de transport gratuite angajaților instituției;

 • 11) întocmește planul anul de formare profesionala pe baza propunerilor transmise de structurile din cadu1 A.L.P.A.B.:

 • 12) în,tocmește, eliberează și vizează legitimațiile de serviciu, urmărește recuperarea lor la plecarea din instituție a salariat.Ier.

 • 13) Asigură aplicarea măsurilor disc:pR~are om-puse de conducătorii birounlor/compartimertelor funcționale cu respectarea prevecemur legaie in vigoare, pnvmd legis-aț.a munc.i,

 • 14) Administrează documentația privind programarea., reprogramarea și efectuarea concediilor de odihnă cuvenite angajaților. conform legislației în vigoare

15}întocmește și eliberează ia cerere înscrisurile necesare pentru dosare'e de pensionare aie

anuale a salariaților:

 • 17) Raspunde de întocmirea schemei de încadrare a angajaților ALPAB, cu respectarea StatuL de Funcții aprobat.

 • 18) Furnizează informațiile cu privire la resursele umane încadrate, necesare fundamentării propunerilor privind bugetul anual, capitolul de "Cheltuieli de personal" - și a capitolului "Asistență socială” pentru personalul instituției:

 • 19) Asigură evidența și transmiterea în termen către A.N.I. a declarațiilor de avere și interese în condițiile legii;

 • 20) Răspunde de aplicarea măsurilor de tehnica a securității muncii și P.S.I. în vederea evitării accidentelor de muncă sau altor evenimente, asigurând un climat de muncă corespunzător prin dotarea personalului din subordine cu echipament si materiale de protecție a muncii.

21 )Realizează, la cererea Directorului General, rapoarte privind absențele angajaților, nivelul ...disciplinar, vârsta, vechimea, nivelul de dezvoltare, centralizarea rezultatelor evaluăm a m A .angajaților din instituție;

7 G 22')Asigilră aplicarea Normelor de protecția muncii în concordanță cu Legea nr.319/2006 privind

■securitatea si sănătatea în muncă ia locurile de muncă din c i ’                    '


CONFORM CU ORIGINALUL^


fcSlSTțNTA t; «


TEhnJCA


a-e îmbolnăvirilor

. urmărește obținerea


 • 23) Asigură măsurile necesare pentru prevenirea acjci

profesionale, participă la recepția locurilpmd autorizațiilor de funcționare.'                  _

 • 24) întocmește împreună cu celelalte compartimente de muncă am cadrul administrației pro.ectui


programului de măsuri și propuneri privind fondurile necesare pentru protecția muncii, urmărește și răspunde de realizarea măsurilor prevăzute, precum și de ebciența lucrărilor efectuate.

 • 25) Răspunde de instruirea salariaților din punct de vedere al protecției muncii:

 • 26) Organizează și participa la verificarea cunoștințelor de protecția muncii:

 • 27) Analizeaza evoluția și cauzele accidentelor de muncă si îmbolnăvirilor profesionale, întocmește pentru activitatea proprie programele de lucru și graficele de control anuale, trimestriale și lunare:

 • 28) Răspunde de informarea operativă a conducem instituției asupra accidentelor de muncă, colective, mortale și cu invaliditate, produse în unitate:

 • 29) Participă la cercetarea cauzelor accidentelor de muncă mortale produse în unitate și răspunde de realizarea măsurilor stabilite cu ocazia cercetăm accidentelor de muncă'

 • 30) Răspunde de sesizarea conducerii administrației asupra necesității sistării activității la locurile de muncă ce reprezintă pericol iminent de producere a unor accidente:

 • 31) Asigură supravegherea stării de sănătate a tuturor angajaților prin: examen medical la angajare, examen medical periodic, examen medical la reluarea activității, examen medical de adaptare:

 • 32) Răspunde de comunicarea existenței riscului de îmbolnăvire profesională a factorilor implicați în procesul n-»ijnc'i

 • 33) Programează și urmărește efectuarea controlului medical periodic al tuturor salariaților Prezintă comitetului de securitate și sănătate mpoade cu p-ivire la situația stări: de sănătate

a angajaților

34;Răspunce ce activitatea de reabiftare. reconve:s c sa.. mor-eniare orofes.onaiă 'r. caz accident de muncă, boală profesională sau afecțiuni cronice.

t;


35)Realizează. la cererea Directorului General rao-carte privind starea de sănătate și securitate în muncă din mstitutie:

conform normelor legale în vigoare;

 • 37) Răspunde de instruirea permanentă a angajaților din subordinea directă, pe linia prevederilor legale specifice departamentului său și legislația în vigoare.

 • 38) Se informează periodic cu privire la toate noutățile, modificările legale aprobate pe zona sa de activitate:

 • 39) Identifică obiectivele specifice ale serviciului ca derivate ale obiectivelor generale ale instituției;

 • 40) Identifică acțiunile și activitățile pentru realizarea obiectivelor specifice controlului managerial intern;

 • 41) Identifică activitățile procedurabile necesare elaborării procedurilor operaționale specifice

b i ro u I u i;                                                                                                     ___

 • 42) Stabilește procedurile care trebuie aplicate în vederea realizării sarciniîor''c i serviciu a personalului din subordine, în limita competențelor și responsabilităților specifice:

 • 43) Monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizând activitățile ce se desfășoară în

cadruUservreiului (măsurarea și înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele, identifrca'reambafenlor si aplicarea măsurilor corective):

 • 44) Stabilește'

 • 45) jCoîa6orează-du secretariatul Cornj^^g^țnonitorizare ivederea implementării sistemuliwe contrâ^panagerial

* .. /ieTnasurlpentru îmbunătățirea sistemului de control intern din c ■ează-du secretariatul Comj.și&Fde^onitorizare /

L^>sTR44jX

-Jj uwecua

? m I

Jlr^lJ^uRA ,1 I

 • 46) Oroamzeză evicenta lucrărilor intrate sJ/resTteAȘă<r^eag/tiR/serviciului si asicură

confidențialitatea datelor prelucrate s^Hă        acce^g^Q^^serviciului.

 • 47) Răspunde de aplicarea prevederfcz_R©mulamentului deOrganizare și Funcționare si a


CONFORM CU ORIGINALUL/ /


Regulamentului Intern pentru personalul din subordinea sa directă.

48)Răspunoe de aplicarea prevederilor Codul Etic și Reguli de Conduită aplicabile salanatilor din din subordine,


49)indeplinește orice alte atributn cu caracter specific ce decurg dm. actele normative în vigoare, din Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General, dispuse de Directorul-General al administrației, sau solicitări ale compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București:


E. SERVICIUL ARHIVARE, ADMINISTRATIV Șl APROVIZIONARE


Serviciul Arhivare, Administrativ și Aprovizionare este un compartiment de specialitate organizat în subordinea Directorului General ai Administrației Lacuri Parcuri Și Agrement București.


Serviciul Arhivare, Administrativ și Aprovizionare exercită următoarele atribuții:

n


Elaborează în conformitate cu prevederile legii arhivelor, norme și metodologii de lucru pentru organizarea și desfășurarea întregii activități arhivistice:

Verifică și preia pe baza de inventar și proces-verbal documentele constituite de ccmpart’mentele dm cadru! A L P A B în vederea arhivăm acestora:

Asigură și, menține evidența dosarelor din fondul arhivistic al instituției pe categorii/structuri de specialitate'

Asmum integrarea documentelor preluate m fondurile de arhivare existente și urmărirea concomitent atât a documente.or care nu au termen oe păstrare permanent, cât și a documentelor cu termen de păstrare expirat.

Eliberează către terți (persoane fizice sau jundice) extrase și copii ale documentelor aflate în arhiva A L P A B. ca urmare a solie,țărilor avizate de directorul general al instituției .

A.e'prirg nimprop, ig discoz't'e *uG,ro’' comenfoipr d‘r' aoa^ahL nmorm de ca*e mi se solicită, spre consultare, documentele din arhiva A.L.P.A.B., pe bază de semnătură, Pregătește documentele și inventarele acestora în vederea predării la Arhivele Naționale;

Pune la dispoziția Arhivelor Naționale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării acțiut... de control;

Comunică în scris în termen de 30 de zile, Arhivelor Naționale modificările survenite în activitatea instituției, cu implicații asupra activității de arhivare;


2)


3)


4)


5)


r\


 • 7)

 • 8)


9)


1 (J)întocmește liste de inventariere pentru documentele fără evidență aflate în arhivă;

 • 11) Asigură evidența tuturor documentelor intrate și ieșite din depozitul de arhivă, pe baza registrului de evidență curentă, după restituire, verifică integritatea documentelor împrumutate;

 • 12) Asigură arhivarea corespondenței proprii în bibliorafturi:

 • 13) Are obligația păstreze documentele create sau deținute în condiții corespunzătoare, asigurându-le împotriva distrugem, degradării ori sustragerii;

 • 14) Respectă nomenclatorul de păstrare a documentelor precum și nomenclatorul dosarelor, registrelor, condicilor și celorlalte documente conform prevederilor legale;

1,5?) Administrează^ sugestionează bunurile mobile și imobile din patrimoniul propriu serviciului, R'Inâiferent de titîul pu sunt deținute:

Z/ MsyQjmăreștg f (instituției,- [
irfea sau exploatarea bunurilor din dotare pentru saU^ofeA&^^ecesităților mstituțielTpo'tnvLt destinației acestora"....."
3c-


CONFORM CU ORIGINAL^


>'5TR‘MȘT

Tv OIRECVA


OIRECȚ'A <jj, C\\ ASISTE <P » 2.1] ___    .—---SS|

A5ISTE^A i 2.11

=.J

^ventan formulare cu regim . bonuri de


1 /)Gestionează mijloace fixe, materialele consumaJmte-șfi^edT^e dj^wi

speciaL întocmind procese-verbale/note^deMepZp^j^^Kesjg^iare diferențe, transfer/mișcare. precum și bonuri cieZonsuZ:

 • 18) în domeniul P.S I urmărește reaL^arearCuroașien- legis-ației și aplicarea acesteia în vederea reducerii factorilor de risc și accidentare a salariațior <a măsurile necesare pentru rezolvarea promptă a tuturor problemelor specifice în dome.n u

 • 19) întocmește documentele cu priv re ;a necesitatea exectuăn. lucrărilor de reparații și întrețineri curente pentru funcționarea în condiții bune a imobilelor administrative, revizia periodică a instalațiilor aferente, precum și achiziția obiectelor de inventar și materialelor administrativ-gospodărești necesare în activitatea curentă a instituției:

 • 20) întocmește notele de fundamentare și colaborează cu Serviciul Achiziții Pubi.ce pentru elaborarea Programului anual al achizițiilor publice de bunuri, servicii și lucrări pentru A.L.P.A.B referitor la. furnizarea de utilități, servicii de curățenie și întreținere curentă a clădirilor, lucrări și servicii de întreținere-reparații pentru echipamentele, utilajele și instalațiile din dotare, servicii de telefonie și de televiziune prin cablu, servicii de comunicații de date, alte servicii și materiale necesare pentru desfășurarea activităților administrative și de întreținere-deservire, pe baza estimărilor proprii și a solicitărilor fundamentate ale ceiorialte compartimente din aparatul propriu al instituției:

 • 21) Răspunde de administrarea rețelei informatice a instituției.

 • 22) Răspunde de staoinrea necesarului software și hardware pentru serve.i.e cm cadrul A.L.P A B .

ZCpmaSpuhUt: uc ueuui itn cia ucl iii aiiz_ată a UaZeiUi Uc lia.u vui i;u llc lhui u io v ivii«Oi Sau y i upGiOi de servicii : • 29) Suoraveghează si întreține rețeaua ae caicuiatoare

 • 30) Răspunde oe recepția calitativă a elementelor ce temea ce caicul acn'ziționate centru toate serviciile instituției:

 • 31) Răspunde și asigură realizarea activităților impuse de strategia de informatizare a Administrației Publice Locale:

 • 32) întocmește caietele de sarcini pentru achiziționarea de bunuri, servicii și lucrări de întreținere-reparații necesare bunei funcționări a instituției;

 • 33) Monitorizează derularea contractelor de furnizare de bunuri, prestări de servicii și lucrări de reparații-întreținere, inclusiv a sediului central A.L.P.A.B., care au fost încheiate la solicitarea Serviciului, certificând îndeplinirea obligațiilor în vederea efectuării plății:

 • 34) Ține evidența distribuirii telefoanelor mobile la salariațn A.L.P.A.B. și urmărește respectarea plafoanelor de convorbiri telefonice pentru fiecare abonament telefonic în parte, stabilite de conducerea A.L.P.A.B.;


 • 35) Asigură și coordoneză activitatea magaziei centrale, precum și serviciul de permanență a

sediului central (ofițeri de serviciu):                     —----r          —-

 • 36) Răspunde de asigurarea depozitării în bune condiții a bun

 • 37) Răsp und'e'’de asigurarea și evidențierea clară a stocurilor de bu-


itmfoAdin gestiune: de buKwri materiale:

38) RăspunSe.și-asigură împreună cu Biroul contabilitate, inventarierea periodică liloacelor fixe,

a


asp .

n/âleriâleloT a-formularelor cu regim_special. precum si a obiectelor dezw^t^'ro t /1.:? :■/; i                                  i Z Mâ


Ml! I 19


<•
CONFORM CU ORIGINALUL țț1

Taa energi materiale consumabile cu caracter admimstrativ-^O)Răspunde de modul de gospodărire a grup


39)Răspunde de gospodărirea rațior fale existente, precum și de încheierea si modul de derulare a contractelor de închiriere și ce recuperare a cheltuielilor de întreținere

or, apei, si a altor


 • 41)Răspunde de organizarea și efectuarea curățeniei în birouri și în celelalte încăperi și spații folosite în scop administrativ.

 • 42) Răspunde de codificarea exactități și realității prestațiilor efectuate de terți, chirii te-efoane abonamente și alte cheltuieli administrativ-gospodăreșii.

 • 43) Răspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la confecționarea ștampilelor și sigiliilor,

 • 44) Răspunde de îndeplinirea tuturor obligațiilor stabilite de lege pentru organizarea pazei în incinta sediului central al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București:

 • 45) Asigură și răspunde pentru dotarea secțiilor și unităților cu mijloace și instalații P.S I. si buna funcționare a acestora:

 • 46) Răspunde de instruirea personalului din unităti si modul de folosire si exploatare a mijloacelor P.S.I.;

 • 47) Răspunde de întocmirea propunerilor privind evaluarea performanțelor profesionale (ale personalului din subordine)., de avansare, premiere, delegare, detașare, programări ale concediilor de odihnă, concedii fără plată, schimbări ale locului de muncă, sancțiun. disciplinare, desfaceri de contracte de muncă pentru personalul din subordine:

 • 48) Răspunde de îndeplinirea responsabilităților de către personalul serviciului;

45;Raspunoe ce instruirea permanentă a angajațuoi om serviciu, pe nnia preveaernor tegaie specifice departamentului său și legislației în vigoare;

 • 50) Asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces salariații serviciului'

 • 51) Se informează periodic cu privire la toate noutățile, modificările legale aprobate pe zona sa de activitate

 • 52) identifică ob.ect'vcle specifice ale serviciului ca denvate ale obiectivelor generale ale msi tuțier

 • 53) Ident.fică acțiun ie și act: jiiaț.ic pentru realizarea obiectivelor specifice controlului managerial intern:

 • 54) Identifică activitățile procedurabile necesare elaborăm procedurilor operaționale specifice serviciului,

 • 55) Stabileste persoana responsabilă cu elaborarea si actualizarea Procedurilor operaționale la nivelul serviciului:

 • 56) Stabilește procedurile care trebuie aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu a personalului din subordine, în limita competențelor și responsabilităților specifice;

 • 57) Monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizând activitățile ce se desfășoară în cadrul serviciului (măsurarea și înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele, identificarea abaterilor și aplicarea măsurilor corective);

 • 58) Stabilește măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de control intern din cadrul serviciului;

 • 59) Colaborează cu secretariatul Comisiei de monitorizare / echipei de gestionare a riscurilor în vederea implementării sistemului de control managerial la nivel A.L.P.A.B.;

 • 60) Organizează evidența lucrărilor intrate și ieșite din cadrul serviciului și asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces salariații serviciului;

61 )Aplică măsuri de tehnica securității muncii și P.S.I. în vederea evitării accidentelor de muncă sau altor evenimente, asigurând un climat de muncă corespunzător prin dotarea personalului din subordine cu echipament și materiale de protecție a muncii;

62)Răspunde de aplicarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare și a ■' Regulamentului Intern pentru personalul din subordmea sa directă;

’■ 63jR.ăspunde de aplj^ar          erilor Codul Etic și Reguli de Conduită    teatre salariaților din

x _. -d-in. subordine: m.r ■ \       1

\

zV ---
64) i rdepimește orice alte atribuții cu caracter specific ce ceea-din Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului<BLE dispuse de conducerea A L P.A 8.. sau solicitări ale coj Primăriei Municipiului București'

^i^ffi^'e^Ș^mative în vigoare, amarului General, peciantate din cadrul


DIRECTOR (LACURI)

Directorul (Lacuri) se afla în subordinea Directorului General al A.L.P.A.B.

Art.12. Directorului (Lacuri) al Administrației Lacuri. Parcuri si Agrement București , se subordonează: Serviciul Planificare. Proiectare. Avizare și Serviciul întreținere Lacuri și are următoarele atribuții, răspunderi și competențe

 • 1) Organizează, planifică, coordonează, controlează și răspunde de activitatea din cadrul următoarelor structuri:

 • a) Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare:

 • b) Serviciul întreținere Lacuri;

 • 2) Răspunde pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin serviciilor pe care ie coodonează și care sunt stabilite prin actele normative cu caracter general sau special în vigoare, prin strategia A L P A B și prin prezentul Regulament de Organizare și Funcționare:

 • 3) Sesizează conducerea A.L.P.A.B. în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor structurilor

coordonate și elaborează propuneri de remediere a acestora, după caz,

4)


Elaborează propuneri de perfecționare profesională a personalului din subordine și le transmite ServiCiuiui RcSuise omane. Sanatatea ș, Secuiitatca .ViumcH, un ^ecerea mc-jderu acestora m Planul Anual de Formare Profesională:

5)


Asigură și răspunde de implementarea sistemului de conți oi >r;ern managerial pentru structunie oe cam -e coordonează

Urmarește modul de aplicare a regiemeriănior dm oomemul ce activitate ai structurilor coordonate și dispune actualizarea acestora, în funcție de modificările legislative:

Particpa direct sau. după caz. nominalizează și augure participarea personalului din subordine în cadrul acpunilor desfășurate în colaborare cu a te structuri din cadrul A L P A B și pe bază în domemui său de activitate.

Monitorizează modul de realizare a sarcinilor individuale și colective de către personalul din subordine și adoptă măsurile care se impun pentru asigurarea elaborării în termen și cu respectarea prevederilor legale a lucrărilor executate în cadrul structurilor subordonate: Coordonează elaborarea de puncte de vedere specifice activității desfășurate ce vor fi incluse în răspunsurile la petițiile adresate de cetățeni și le transmite Biroului Relații Publice și Secretariat, în termenul și condițiile stabilite prin dispozițiile legale:

 • 10) Repartizează lucrările care sunt de competența structurilor din subordine, oferind îndrumare sau dispoziții corespunzătoare soluționării acestora, analizează și semnează, potrivit competențelor stabilite, lucrările și corespondența întocmită la nivelul structurilor din subordine:

 • 11) Propune conducerii A.L.P.A.B. inițierea demersurilor privind recrutarea de personal pentru structurile din subordine, în condițiile legii:

 • 12) Elaborează propuneri pentru promovarea personalului din subordine sau pentru modificarea

raporturilor de muncă ale personalului:            x

 • 13) întocmește "Sau, după caz, contrasemn

pepsoQalutdfh subordine;

 • 14) Organizează-si răspunde pentru .derularea procesului de e

Un dl v/d ua le’ arpb rsdn ăl u I u i d in s u bo rd în e:

0 I ' m ‘


6)


7)


8)


9)postului, conform competențelor pentru


CONFORM

®

feâpmă Tind?^ig u ra rea con.tin.jităti i

precum si cu alte instituții sau autorități


 • 15)Propune aprobarea planificării concediilor legale ddmrdihn activității și atribuțiilor structurilor din subordin^<^\/2^^

ț6)Colaborează cu celelalte structuri din A L

publice în realizarea atribuțiilor sau sarcinilor comune în domen ul specific de activitate.

 • 17)Cocrdonează arhivarea documentelor gestionate în cadrul structurilor d.n subordine și predarea acestora la arhiva ALPAB.;

 • 18) Stabilește măsurile necesare disciplinei în muncă si informează conducerea A P A B în caz de abateri ale personalului om cadrul structurilor dm subordine.

 • 19) Răspunde de elaborarea programului de pază a obiectivelor și bunurilor administrate de Serviciul întreținere Lacuri, stabilind modul de efectuare a acestora, precum si necesarul de amenajări, instalații si mijloace tehnice de pază și alarmare:

20JRăspunde de raportarea către conducerea instituției a modului de implementare și desfășurare al programelor de pază a) obiectivelor și bunurilor administrate de serviciile din subordine:

21 )la măsuri și răspunde de efectuarea amenajărilor instalațiilor și mijloacelor tehnice de pază și alarmări prevăzute;

 • 22) Răspunde pentru întocmirea documentației premergătoare încheierii contractelor pentru asigurarea pazei, controlează activitatea de pază conform procedurii operaționale, verific^ îndeplinirea clauzelor contractuale și recepția serviciilor de pază în cadrul instituției, raportânu conducerii Administrației Lacuri, Parcuri si Agrement București neregulile constatate:

 • 23) Asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care are acces:

 • 24) Se informează periodic cu privire la toate noutățile, modificările legaie aprooate pe zona sa de activitate;

25îIdentifică obiectivele specifice ale structurilor din subordine ca derivate ale obiectivelor generale ale instituției:

26)ldenfif’că act'uni'e si activităț-le pentru reai'zarea obiect'veior spec^ice controlului managerial intern

27■.centi'ica actvtațile procedurabiie r.eoesaic elaborăm proceda: 'or operaționale- specifice aie structurilor am subordine:

 • 28)Stabiieste persoana responsabilă cu elaborarea-si actualizarea Procedurilor operaționale la nivelul ale structurilor din subordine.

 • 29) Sfabilește orocedurile care trebuie apucate în vederea realizării sarcinilor de serviciu a personalul dm subordine în limita competentelor și responsabilităților specfice-

 • 30) Monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizând activitățile ce se desfășoară în cadrul structurilor din subordine (măsurarea și înregistrarea rezultatelor, compararea lor c obiectivele, identificarea abaterilor și aplicarea măsurilor corective):

 • 31) Stabilește măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de control intern din cadrul ale structurilor din subordine;

 • 32) Colaborează cu secretariatul Comisiei de monitorizare / echipei de gestionare a riscurilor în vederea implementării sistemului de control managerial la nivel A.L.P.A.B.

 • 33) Organizeză evidența lucrărilor intrate și ieșite din cadrul serviciului și asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces salariații ale structurilor din subordine;

 • 34) Aplică măsuri de tehnica securității muncii și P.S.I. în vederea evitării accidentelor de muncă sau altor evenimente, asigurând un climat de muncă corespunzător prin dotarea personalului din subordine cu echipament și materiale de protecție a muncii;

 • 35) Răspunde de aplicarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare și a

.   ■ Regulamentului Intern pentru personalul din subordinea sa directă;

■ 36)Răspunde de a^icarea       erilor Codul Etic și Reguli de Conduită aplicabile salariaților din


/ r /șmlin subordine,


13ț)îndepljrig£ orice Vaite atribuții cu caracter specific ce decurg din acte              .....o______

y \ din Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoz^^^Prtrna^rui General,


COHfORM CU ORIGINALUL


dispuse de Directorui-General sauț solicilz Primăriei Municipiului București,


A) SERVICIUL PLANIFICARE, PROIeStărT AVIZARE


Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare (SPPA) este un compartiment de specialitate organizat în directa subordine a Directorului Lacuri.

Serviciul Planificare. Proiectare, Avizare exercită următoarele atribuții:


Organizează coordonează, controlează și răspunde de activitatea de planificare, proiectare și consultanță pentru obiectivele aflate în administrarea A.L.P.A.B.;

Colaborează cu toate serviciile și birourile din cadrul A.L P.A.B.

Asigură/propune proiecte de reabilitare a mediului prin reconstrucție ecologică (proiecte de replantare cu introducere de arbori și arbuști caracteristici zonei geografice):

Propune și răspunde de refacerea și conservarea unor lucrări existente prin identificarea și corijarea creșterii exemplarelor valoroase din punct de vedere biologic și ornamental: Răspunde de introducerea a noi sortimente de flori și material dendroiogic valoroase din punct de vedere biologic si ornamental:

Răspunde de întocmirea propunerilor pentru achiziționarea de material denoro-fioricoi:

Răspunde de asigurarea. întreținerea și conservarea materialului dendroiogic și floricol ocrotit. Propume asigi!ră c' răspund6 ^e pr0'ec*e de cor*servare                a lmrăr'*cr^ocatii!or

existente, aflate în administrare, prin identificarea și corijarea creșterii exemplarelor valoroase (sau repoz.Lcnama acestora), -eplantăn și/sau înlăturarea unor specii aflate în declin biologic. Asigură asistentă teb^că și/sau oroiectare centru amolasarea diferite or ob'ective în oarcur sau zone verzi abate m adminisrare, precum și a oferitelor uLuiăți ce oati.momu pudre stătufântâni, jocuri pentru copii și agrement, etc;

lO)Planificâ/pregătește noi proiecte care valorifică- expertiza existentă la nivelul instituției ș> rezultatele proiectelor anterioare și face propuneri de buget pentru fiecare proiect în parte oe I T pi; p * p p ~7 p d.țTp                      ' j       Q r I ’ f? r"


1)


2)

3)


4)


5)


 • 11) Participă la comisiile de evaluare a ofertelor privind prestarea serviciilor de proiectare:

 • 12) Colaboreaza cu proiectanții în elaborarea documentațiilor tehnico-economice, urmărește și verifică modul de desfășurare a contractelor de proiectare

 • 13) întocmește cereri de eliberare a certificatelor de urbanism pentru lucrări de execuție și reparații construcții, rețele edilitare, amenajări spații verzi;

 • 14) Ține evidența certificatelor de urbanism emise, solicită prelungirea acestora conform legislației în vigoare;

 • 15) Propune elaborarea documentațiilor tehnice: S.F., P.T., D.T.A.C. pentru amenajări peisagerețpropune elaborarea documentațiilor tehnice S.F./D.A.LT.P.T.,D.T.A.C.pentru construcțiile din administrare care necesita investiții sau reparații:

 • 16) Avizeaza referatele de necesitate ia care se anexeaza lista cu operațiile si cantitatile saptamanale necesar a se efectua intocmite de de către Serviciul Tehnic întreținere Spatii Verzi


și Serviciul întreținere Lacuri

 • 17) Avizează referatele de necesitate pentru lucrări de investiții, reparații curente, reparații capitale și/sau întreținere aferente construcțiilor hidrotehnice aflate în administrare,

 • 18) Consultă<phoiectanți autorizați. în vedere^ elaborării de documentații tehnice S.F.. P.T., D.T.AitXD.A LT, pentru diferite specialități

 • 19) întq6qnește3 împreună cu proiect pe/jitru /ol

11 V.                  'Păutorizați, documentațiile necesare pentru/obținerea/ avizului de la MinisteruT'CuUpirii pen^u Iu rări de3TCONFORM CU ORIGINALUL

construcții, lucrări hidrotehnice, amena-j-ă-r-i 'Spații vorzi,wa?»gg^^7 zonele protejate:

 • 20) Venfică documentațiile tehnice (memorii tehnice pentru obțc

pr'n Certificatele de urbanism) întocmite de proiectarpțrăutonzați

 • 21) Arhivează corespunzător toată documentația legatide-etâcumente/ proiecte.

 • 22) Stabilește/planifică programe anuale de modernizare și dezvoltare a spațiilor verzi aflate în

administrare, pe care le include în Pianul anual de amenajare si reamenajam a soațRor verzi adaie în administrare . supunandu-ie spre aprobare conducem insituției:

 • 23) Răspunde de alegerea și asocierea elementelor de vegetație (arbori, arbuști, flori și gazon) pentru o coexistență și dezvoltare optimă în timp a diferitelor specii,

 • 24) Propune introducerea a noi sortimente de flori și material dendroiogic valoroase din punct de vedere biologic și ornamental,

 • 25) Răspunde de asigurarea compatibilității vegetației în raport cu tipul solului:,

 • 26) Răspunde de realizarea alternanței cromaticii plantelor în dinamica sezonieră;

 • 27) lntocmește documentații în vederea depunerii dosarelor pentru obținerea avizelor și acordurilor de la instituțiile abilitate:

 • 28) Răspunde, verifică și participă ia avizarea lucrărilor de investiții pe specificul de spații verzi.

 • 29) Verifică exactitatea și realitatea pentru lucrările executate de terți din domeniul său de activitași participă la avizarea lucrărilor de investiții pe specificul de spații verzi;

 • 30) Asigură prin programe aprobate de conducerea instituției, protecția și conservarea fondului

O                  t I y          —r f                         7 ț Z-A                                  r- -

vCJyU<.Cil III               JCiZ.1 KliGlU ■!> U<J I l > . i I i O LI Ci. O,

 • 31) Asigură respectarea prevederilor legale privind protecția mediului înconjurător cu solicitând avizele de tăieri, defrișări și toaletări arbori în unitățile din administrare;

 • 32) Eiaborează situațiile statistice a suprafețelor spațiilor verzi și colaborează cu Serviciul Dendro Florico! în vederea corelăm capacității de producție cu necesarul de material dendro-floricol;

 • 33) Răspunde de întocmirea caietelor de sarcini si documentele necesare contractăm ce bunuri, serv cu și lucrări proiectam, comorm planului anual aprcbai

 • 34) Verifică periodic, precum și la cererea Directorului General al AL P AB ,în colaborare cu Serviciul Venituri, situația amplasamentelor din dpmeniul public aflat în administrare, ocupate ce construcțiile cu caracter provizoriu.

 • 35) Are obligația de a cunoaște conform prevederilor legale în vigoare clasificarea construcțiilor cu caracter provizoriu pentru care se pot emite avize de amoiasare pe aomemu public af’at în sfera de responsabilitate administrativă a instituției;

 • 36) Are obligația, în colaborare cu Serviciul Venituri, de a păstra evidențele de amplasare., construcților cu caracter provizoriu și a panourilor publicitare existente, precum și de a evidenția pentru fiecare construcție a suprafețelor ocupate de acestea (alei pietonale din parcuri, spatii verzi publice, aliniamente stradale, scuarun de separare a circulațiilor rutiere, zone laterale stradale, parcuri de agrement, alei pietonale din zone de agrement, precum și pe alte terenuri care fac obiectul administrării A.L.P.A.B;

 • 37) Urmarește respectarea legislației de ocupare a domeniului public privind amplasarea construcțiilor cu caracter provizoriu inclusiv a panourilor publicitare,

 • 38) Asigură și răspunde de asistență tehnică privind amplasarea diferitelor obiective în parcuri sau zone verzi aflate în administrare, precum și a diferitelor utilități de patrimoniu public: statui.

jocuri pentru copii și agrement, etc.;

39)întocmește documentația necesară, conform legislației în vigoare, în vederea executării lucrărilor de investiții ;

■A o40jfiăspunde de întocmirea propunerilor și întocmește documentația aferentă privind realizarea

r6cumentațnlor aprobate, a avizelor și ac
 • 42) Întocmește și înaintează Rapoarte de specialitate^

  'Economic din cadrul


Primăriei Municipiului București în vederea’ cbpber! aviz-slui CTE-PMB pentm Studiile de Fezabilitate. Documentațiile de avizare a iSrră        ntervenție.

 • 43) Răspunde de certifica,'ea. exactitatățu. legalității și rea.itățr bunurilor achiziționate, a lucrărilor

și serviciilor executate de terți, din domeniul său de activitate;

 • 44)Răspunde de întocmirea propunerilor privind evaluarea performanțelor profesionale (ale perso.nalulu dm subordine) de avansare, prem.ere delegare, detașare. programau ale concediilor ce odihnă, concedii fără plată, schimrjări ale locuiui de muncă, sancțiuni disciplinare, desfaceri de contracte de muncă pentru personalul din subordine.

 • 45) Răspunde de îndeplinirea responsabilităților de către personalul serviciului:

 • 46) Răspunde de instruirea permanentă a angajațiior din serviciu, pe linia prevederilor legalespecifice departamentului său și legislația în vigoare;

 • 47) Asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces salariațn serviciului.

 • 48) Se informează periodic cu privire la toate noutățile., modificările legale aprobate pe zona sa de activitate;

 • 49) Identifică obiectivele specifice ale serviciului ca derivate ale obiectivelor generale ale instituției.

 • 50) Identifică acțiunile si activitățile pentru realizarea obiectivelor specifice controlului managerial intern;

 • 51)Identifică activitățile procedurabile necesare elaborării procedurilor operaționale specifice serviciului;

b2)Siaoiieșie persoana responsaoiia cu eiaocrarea Și actualizarea rroceaurnor operaționale ia nivelul serviciului;

 • 53) Stabilește oroceduriie care trebuie aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu a personalului din subordine. în limita competențelor și responsabilităților specifice.

 • 54) Vcnitor-zează realizarea obiectivelor spec’fice. a^aG^â^d activitățile ce se desfașcară m cadru‘ servioului (măsurarea s1 înregistrarea rezultate or. compararea lor cu ob;ective'e. idemif'carea acatenlor ș- ac' caiea măs^r or corect,ve)

 • 55) Stabilește măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de control intern din cadru! serviciului.

 • 56) Coiaborează cu secretariatul Comis.ei de monitorizare / echipei de gestionare a riscurilor în veaerea imp-ementării sistemului de conro1 managena. la n.ve: A L P.A B.

57îOmanizeză evidenta !ucrărilor mirate >es'te diri cadrul serviciului si as'gură confidentiai,tatea datelor prelucrate sau ‘a care au acces salanați: sen/icmlui:

 • 58) Aplică măsuri de tehnica securității muncii și P.S.I. în vederea evitării accidentelor de muncă sau altor evenimente, asigurând un climat de muncă corespunzător prin dotarea personalului din subordine cu echipament și materiale de protecție a muncii:

 • 59) Răspunde de aplicarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului Intern pentru personalul din subordtnea sa directă;

 • 60) Răspunde de aplicarea prevederilor Codul Etic și Reguli de Conduită aplicabile salariați lor din din subordine:

61 )îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, din Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General, dispuse de conducerea A.L.P.A.B.;sau solicitări ale compartimentelor de specialitate din cadrul

Primăriei Municipiului București:

B) SERVICIUL ÎNTREȚINERE LACURIr

I CONFORM CU ORIGINALUL

i

i


yrrX^-oîRECTjA- ■ ț,o\\

_>S«TENTA 2 TEHNICA Șl -Sm JUW0,CA 5*7/

'-         ' <                    jbA&'ț)        *//

Organizează, planifică, coordonează. contr^îea^ă^Și răspunds^^șmytfatea de întrepnere a lacurilor, barajelor precum și a tuturor construțiilor hm’rotehmce de pe salba râulu Colentina aflate în administrarea A L.P.A.B.

Propune și răspunde de lucrări de investiții, reparații curente si reparații capitale, aferente construcțiilor hidrotehnice aflate în administrare, executate cu forțe proprii sau terți, stabilind prioritățile și etapizarea lucrărilor pe baza unei analize tehmco-economice:

Răspunde de reactualizarea cheilor limnimetrice pentru descărcătorn barajelor și curbele volumelor lacurilor de pe salba râului Colentina aflate în administrarea A L.P A B :

Răspunde de funcționarea în condiții optime a ecluzei Herăstrău:

Răspunde de realizarea graficelor anuale de variație a nivelului fiecărui lac din salba râului Colentina administrate de A.L.P.A.B. pe baza datelor zilnice din registrul de gospodărire a apelor;

Răspunde de întocmirea rapoartelor informative către C.O.N.S.I.B., A.N.A.R., P.M.B., etc, referitoare la comportarea construcțiilor hidrotehnice din administrarea A.L.P.A.B.;

Răspunde de întocmirea și reactualizarea planului de avertizare - alarmare a populației, a obiectivelor economice și sociale situate în aval de lacurile de acumulare de pe râul Colentina, în caz de avarie a construcțiilor hidrotehnice;

întocmește si răspunde de reactualizarea planului de apărare împotriva inundațiilor, iemumeneioi meteuioiogice periculoase Și avaiiiîui ia uCnod uuțnie hidiulehiiice.

Răspunde de reactualizarea regulamentelor de exploatare pentru lacurile de pe salba râului Colentina si pentru lacurile interioare:

 • 10) Răspunde de reactualizarea anuală. în funcție de derularea proiectelor de reabilitări și reparații, de stadiul obținem acordurilor și autorizațiilor legale (de funcționare în siguranță de gospodărire a apelor, de mediu, etc). fișele de evidentă ale recărei acumulau din administrare ș: ’e transmite Adminisirației Naționale Apele Rcmai'e SGA Ih'cv București și M-nisteru! Mediului si Gospodărim Apelor.

 • 11) Răspunde de efectuarea inspecțiilor periodice la .barajele încadrate de expert în categoria C' de importantă normală pentru prevenirea -oricăror incidente sau avarii la construcțiile hidrotehnice din administrare:


Serviciul întreținere Lacuri exercită următoarelejfrtfySu


2)


3)


 • 4)

 • 5)


6)


7)


8)


9)


i;


 • 12) Coordonează ș< răspunde de tranzitarea apei pe șaiba de 'acun Colentina. de ia Mogoșoaia la Cernica, în regim normal și în regim de ape mari;

 • 13) Răspunde de menținerea în perfectă stare de funcționare a stavilelor și. sifoanelor luând măsu de curățire a luciului apei în zona grătarelor și în zona de acces la sifoane;

 • 14) Răspunde de urmărirea zilnică a cotelor lacurilor, luând măsurile corespunzătoare pentru menținerea în permanență a nivelurilor stabilite în fiecare lac, conform programelor lunare de exploatare;

 • 15) Răspunde de stabilirea manevrelor zilnice la stavile și le comunică personalului din subordine;

 • 16) Ține legătură cu dispeceratul Administrației Naționale Apele Române, prin SGA Ilfov -București, comunică zilnic cotele din lacuri și bilanțul apei;

 • 17) .Răspunde de manevrele zilnice ale stavilelor efectuate de către personalul din subordine;

 • 18) în cazul apariției viiturilor pe râul Colentina răspunde de anunțarea conducerii A.L.P.A.B. și a personalului din subordine și răspunde de coordonarea tranzitării în siguranță a apei în Cernica

și Dâmbovița;

19) Răspunde- d O 9r5-fi-ccîomdcm \20)Ră l k f X.

\ k-- ■ i


întocmirea documentației referitoare la apărarea împotriva inundațiilor, a srCjoîire a lacurilor, a regulamentelor de exploatare, etc;


de tocmirea rapoartelor și lucrărilor de specialitate, analize și bilanțuri specifice Gete activitate din dispo^iiia^Dvectorului General pe care le î            onducerii


//■T ^țEECT1*


IS R£SV«sE^ ■i'.,-;


:?7«^slerui Mediului si


rî^. ture și caraje ale operatorilor

ife/a acestora la necare punct de lucru 24


A L P A 3. CGM B.. Primarului

Gospodăririi Apelor.

21 )Răspunde de întocmirea lunară a graficelor de pre hidro din subordine, controlează și răspunce dqfefreze de ore pe zi:

 • 22) Răspunde de verificarea periodică a persoanelor fizice sau juridice care au obținut acordul pentru deversarea apelor meteorice sau uzate epurate în lacun'e adm.mstrate oe A L ° A B în ceea ce privește existența unui contract cu c firmă-abilitată să determine calitatea apei și în ceea ce privește respectarea parametrilor calitativi ai apei conform normativului NTPA -001/2002. în cazul unor nereguli, vor fi atenționate instituțiile în măsură să rezolve situația respectiv SGA. Garda de Mediu: Primăria de sector sau a localității pe teritoriul căreia se află lacul respectiv:

 • 23) Analizează documentațiile înaintate de către persoane fizice sau juridice și eliberează cu avizul Serviciului Planificare Proiectare Avizare, acordul administrației referitor la deversarea apelor pluviale și a apelor uzate în lacuri numai după ce au fost trecute pnntr-o stație de preepurare sau epurare, după caz:

 • 24) Controlează și răspunde de starea pereurilor asigurând în timpul perioadei de golire a lacurilor, lucrările de reparații: înlocuirea plăcilor la pereuri. înlocuirea dalelor la pereurile înclinate, înlocuirea grinzilor sparge - val:

 • 25) Controlează și răspunde pe timpul iernii umpluturile din. spatele pereurilor, făcâno umplutura acoio unoe esie căzui. pentru evitarea oăiiiUiOî si a pioiiieiainor iaiveioi de țaiițaii.

 • 26) Răspunde după golirea lacurilor de curățirea acestora de obiectele aruncate în lacuri:

 • 27) Răsounde de exoloatarea si întreține oatinoarele formate oe lacurile din dotare’

 • 28) Răspunde de întreținerea pe timpul sezonului a luciului apei, urmărind asigurarea procesului de curățire a suprafeței acesteia de plutitor»

23)Asigură si răspunde în cazul dezvoltăm vegetație- subacvatice de 'rdeoartarea acesteia prin ce electoare a c ■ agsmor >n scop ut cu raț r> ■ acm > c ce ms ș. ce vegetale

 • 30) Răspunoe ce identificarea tuturor sursele de poluare a apei și ia măsuri de îmăturare a lor -răspunde de eventualele amenzi primite pentru starea apei,

 • 31) Răspunde oe asigurarea prin operații ce îrarzăare a apei dm :acun și împrospătarea acesteia

 • 32) Răsmmde de "nfoc^irea ca'ete'or de samin' si doci!mente'e necesam contractării de bunuri servicii și lucrăr» de reparații specific domeniului său de activitate;

 • 33) Răspunde de întocmirea propunerilor privind evaluarea performanțelor profesionale (ale personalului din subordine), de avansare, premiere, delegare, detașare, programări ale concediilor de odihnă, concedii fără plată, schimbări ale locului de muncă, sancțiuni disciplinare, desfaceri de contracte de muncă pentru personalul din subordine;

 • 34) Răspunde de instruirea permanentă a angajaților din serviciu, pe linia prevederilor legale specifice departamentului său și legislația în vigoare;

 • 35) Asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces salariațn serviciului:

 • 36) Se informează periodic cu privire la toate noutățile, modificările legale aprobate pe zona sa de activitate;

 • 37) Identifică obiectivele specifice ale serviciului ca derivate ale obiectivelor generale ale instituției;

 • 38) Identifică acțiunile și activitățile pentru realizarea obiectivelor specifice controlului managerial

intern:                                                          (

u?îlor operaționale specifice


 • 39) Identifică activitățile procedurabile necesare elaboram serviciului;

 • 40) Stabilește persoana responsabilă cu elaborarea și actuăfemrea Procedurilor operaționale la

i » / I I i I An Zi A J I 1 l I ' 1 1      <■

erviciu a


nivelul ș.ervțcidlui; ‘   .

41 )Stabile$țe ’ proceduri lez care trebuie aplicate în vederea realizării sarcrpi persopaîu^ii din subbrdinepn Iimita;p6‘m:p^teh.te!or și res ' _             za
CONFORM CU OWGINALUt^O^

_ fjktf asistența 5C _______51 î ’ I ---—                      ui^-^ioiCA n ■*>//

*T%til® ce^sraesf aseară în cadrul ^^^jfg^ctivele. identificarea


I

I

42)Moniîonzează realizarea obiectivelor specifice. anSh&âna.-a^S serviciului (măsurarea și înregistrarea rezultaîelgc.-cdrnpărar( abaterilor și aplicarea măsurilor corective)^/-""’ jA'

^3)Stabilește măsuri pentru îmbunătățirea ^yerpxfui de control intern din cadrul serviciului.

 • 44)Colaborează cu secretariatul Comisiei de mon.torizare / echipei de gestionare a riscurilor în vederea implementării sistemului de control managerial la nivel A.L PAB .

 • 45) Organizeză evidenta lucrărilor intrate și ieșite din cadrul serviciului si asigură confidența..tatea datelor prelucrate sau la care au acces saianați serviciului;

 • 46) Aplică măsuri de tehnica securității muncit și P S I în vederea evitării accidentelor de muncă sau altor evenimente, asigurând un climat de muncă corespunzător prin dotarea personalului din subordine cu echipament și materiale de protecție a muncii

 • 47) Răspunde de întreținerea și administrarea Circuitului turistic Floreasca-Tei

 • 48) Răspunde ae aplicarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului Intern pentru personalul din subordinea sa directă:

 • 49) Răspunde de aplicarea prevederilor Codul Etic și Reguli de Conduită aplicabile salariaților din din subordineiîndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare; din Hotărâri ale Consiliului General ai Mun icipiului București și Dispoziții ale Primarului General, dispuse de conducerea A.L.P A.B. sau solicitări ale compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București

DIRECTOR (PARCURI)

Directorul (Parcuri) se află în subordinea Directorului General al A.L.P.A.B..

Art.13. Directorului (Parcuri) al Administrației tacuri Parcuri si Agrement București i se subordonează Smv/c/u/ Tehnic și liTucțincic Spuța '.'c-rzi Euoul Salubi utaic Pacuri. Serviciul întreținere. Exploatare Utilaje. Mijloace Transport ș\ Serviciul Dendro Floncol șiare următoarele atribuții, răspunderi și competențe                   ...

M Orgamzează o'anTcă coordonează ccntmlează ș' răspunde de activitatea din cadrul următoarelcr structuri

 • a) Serviciul Tehnic și întreținere Spații Verzi;

 • b) Biroul Salubrizare Parcuri

 • c) Serviciul întreținere, Exploatare Utilaje, Mijloace Transport;

 • d) Serviciul Dendro Floricol;

 • 2) Răspunde pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin serviciilor pe care le coodonează și care sunt stabilite prin actele normative cu caracter generai sau special în vigoare, prin strategia A.L.P.A.B. si prin prezentul Regulament de Organizare și Funcționare;

 • 3) Sesizează conducerea A.L.P.A.B. în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor structurilor coordonate și elaborează propuneri de remediere a acestora, după caz;

 • 4) Elaborează propuneri de perfecționare profesională a personalului din subordine și le transmite Serviciului Resurse Umane, Sănătatea și Securitatea Muncii, în vederea includerii acestora in Planul Anual de Formare Profesională;


Asigură și răspunde de implementarea sistemului de control intern managerial pentru structurile


laiului dm suborcine

A L.P A B. și pe bază


8)

9)


de

de


îconform cu originalul

t

7)


Partcipa direct sau. după caz. noimi na ij

în cadrul acțiunilor desfășurate în colaborare cu aițj

ae delegare cu alte instituții și autorități sau cupparWî^ri externi în vederea realizării obiectivelor în domeniul său de activitate             C—

Analizează și răspunde de activitatea serviciilor subordonate:

Monitorizează modul de realizare a sarcinilor individuale și colective de către personalul crn subordine și adeptă măsume care se imoun pentru asigurarea elaborăm in termen și cu respectarea prevederilor legale a lucrărilor executate în cadrul structurilor subordonate.

 • 10) Răspunde de elaborarea programului de pază a obiectivelor și bunurilor administrate serviciile din subordine, stabilind modul de efectuare a acestora, precum și necesarul amenajări: instalații și mijloace tehnice de pază și alarmare:

 • 11) Răspunde de raportarea către conducerea instituției a modului de implementare și desfășurare al programelor de pază al obiectivelor și bunurilor administrate de serviciile din subordine:

 • 12) la măsuri și răspunde de efectuarea amenajărilor instalațiilor și mijloacelor tehnice de pază si alarmări prevăzute;

 • 13) Răspunde pentru întocmirea documentației premergătoare încheierii contractelor pentru asigurarea pazei; controlează activitatea de pază conform procedurii operaționale, verifică îndeplinirea clauzelor contractuale și recepția serviciilor de pază în cadrul instituției, raportând conducerii Administrației Lacuri. Parcuri și Agrement București neregulile constatate:

 • 14)Coordonează elaborarea de puncte de vedere specifice activității desfășurate ce vorfi incluse în răspunsurile la petițiile adresate de cetățeni și le transmite Serviciului Relații Publice și Secretariat în termenul și condițiile stabilite prin dispozițiile legale:

O O o rbvo □ 7C H             O rO O1'm r'                      4   <■ ‘ rt lom \ o 1 tR m. rr< i nA     (Om oA ir An. i

i i CP l • • OGm L Cu. .u                                            . ! Ov                                                         CU^

sau dispoziții corespunzătoare soluționării acestora, analizează si semnează, potrivit competentelor stabil-te. lucrările ș. corespondența întocmită la nivelul structurilor din sucord.ne

 • 16) Prooure conducem ALPAB muierea demersurilor onvind recmtarea ce persona! pentru structume cin subordine. în conoipiie iegm

 • 17) Elaborează propuneri pentru promovarea personalului din subordine sau pentru modificarea raporturilor de muncă ale personalului

 • 18) intocmește sau. după caz contrasemnează’ fișa pcstu'ui. conform competențelor pentru

f-qm I • j 1 Hm ■ ;h r»       no

 • 19) Organ.zează și răspunde pentru derularea procesului de evaluare anuală a performanțelor individuale a personalului din subordine:

 • 20) Propune aprobarea planificării concediilor legale de odihnă, urmărind asigurarea continuității activității și atribuțiilor structurilor din subordine;

21 )Colaborează cu celelalte structuri din A.L.P.A.B., precum și cu alte instituții sau autorități publice, în realizarea atribuțiilor sau sarcinilor comune în domeniul specific de activitate;

 • 22) Coordonează arhivarea documentelor gestionate în cadrul structurilor din subordine și predarea acestora la arhiva A.L.P.A.B.:

 • 23) Stabilește măsurile necesare disciplinei în muncă și informează conducerea A.L.P.A.B. în caz de abateri ale personalului din cadrul structurilor din subordine:

 • 24) Asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care are acces:

 • 25) Se informează periodic cu privire la toate noutățile, modificările legale aprobate pe zona sa de

activitate:                                            ——-—---

 • 26) Identifică obiectivele specifice ale structurilorjlLas316o£djne ca derivate ale obiectivelor generale ale instjtuțieip

 • 27) Identifică'acțiunile și activitățile pentru realizarea obiectivelor specifice controlului managerial

infern:       _____ț__

 • 28) ld'erîtif/căj activitățile preced urabi le necesare elaborărwpr

  raționale specifice ale


structurilor din‘Șutiordijjie;

Direcțja p

-«'STENTA ?C


^râce^J^r operaționale la


i

 • 29) Ștab11este persoana responsabilă cu elaborarea șT nivelul ale structurilor din subordine.

 • 30) Stabi!ește procedurile care trebuie aplicate î.m"ve oersonalului din subordine în limita cornpet^nțelo>șfresponsabî'.itaților specifice.

31 )Mon.tonzează realizarea obiectivelor specifice., analizând activitățile ce se desfășoară în cadrul structurilor din subordine (măsurarea si înregistrarea rezultatelor compararea lor cu obiectivele, identificarea abaterilor și aplicarea măsurilor corective)

 • 32) Stabilește măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de control intern din cadrul ale structurilor din subordine:

 • 33) Colaborează cu secretariatul Comisiei de monitorizare / echipei de gestionare a riscurilor în vederea implementăm sistemului de control managerial la nivel A L P.A.B

 • 34) Organizeză evidența lucrărilor intrate și ieșite din cadrul serviciului și asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces salanații ale structurilor din subordine;

 • 35) Aplică măsuri de tehnica securității muncii și P.S.I. în vederea evitării accidentelor de muncă sau altor evenimente, asigurând un climat de muncă corespunzător prin dotarea personalului din subordine cu echipament și materiale de protecție a muncii

 • 36) Răspunde de aplicarea prevederilor Regulamentului de Organizare si Funcționare și a Regulamentului Intern pentru personalul din subordinea sa directă;

 • 37) Răspunde de aplicarea prevederilor Codul Etic și Reguli de Conduită aplicabile salariaților din din subordine;

 • 38)îiidepiii'iește orice alte atubuții cu caiautci specific ce decuig un'i actele nioimative în viyuaie, din Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General, dispuse de Directorul General sau solicitări ale compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;

A) SERVICIUL TEHNIC Șl ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI

Serviciul Tehnic și întreținere Spații Verzi este un compartiment ce specia- tate crganizat în subordinea Directorului (Parcuri).

oe i v ici u i 11; i m i u ș i m ti eți neie pam v c i z.i auiîiiiiiSii caza pmcuiiit: z>, /.uiieic vtizzi e 11 u i < d ie ia art.6 lit. b).

Serviciul Tehnic și întreținere Spații Verzi exercită următoarele atribuții:

1)


Organizează, planifică., coordonează, controlează și răspunde de activitatea de reparații și întreținere pentru serele, locurile de joacă, terenurile de sport și clădirile administrative aflate în parcurile administrate de A.L.P.A.B., precum și buna funcționare a sistemului de alimentare cu energie electrică, iluminat, canalizare, a instalațiilor tehnico-sanitare și de udat, a mobilierului urban;

2)


Răspunde de executarea, pe baza programelor aprobate, de executarea lucrărilor de întreținere și reparații a obiectivelor menționate mai sus, răspunzând cantitativ și calitativ de modul de execuție al acestora;

3)


Răspunde de întocmirea programului de aprovizionare tehnico-materială și răspunde de modul de gestionare al materialelor necesare desfășurăm activității;

4)


Asigură plantarea materialului dendro-floricol în condiții de compatibilitate cu tipul solului și

rîlrea structurii sortimentale, precum și


.. ’ xalternanței din punct de vedere cromatic în raport cu dinamica sezonieră;

r7


L) Goîăborea.za cu Șerviciul Planificare. Proiectare, Avizare. Biroul Salubrizare Parcuri și Serviciul / îdendrd floricol p U......
6)

7)


dendro fioricoi necesar realizării Pianului a nu ai ce ame^țjap din administrare, pe campanii de plantare,

Realizează comenzile pentru întreținerea spatiilor

Răspunde de certifcarea exactității, realității și câh

ife certifica m urma realizării acestora


spațiilor verzi, precum și cu privire la încadrarea în consumurile normate ale materialelor folosite:

 • 8) Răspunde de execuția lucrări or specifice de mtreținere șr conservare a spaț.iior verzi, m funcție de sezon și lucrări de amenajare/reamenajare decoruri florale și plantări conform schițelor, proiectelor, precum și documentelor întocmite de compartimentele de specialitate ale administrației:

 • 9) Asigură și răspunde de asistența tehnică pentru amplasarea diferitelor obiective în parcuri sau zone verzi aflate în administrare, precum și a diferitelor utihtăti de patrimoniu public, statui, jocuri pentru copii și agrement, etc.

 • 10) Asigură și răspunde prin programe aprobate de conducerea instituției de protecția și conservarea fondului vegetal în zonele verzi aflate în administrare:

 • 11) Urmărește și verifică starea fitosanitară a materialului dencro-floricoi și solicită Centrului de Protecție a Plantelor efectuarea de tratamente fitosanitare curative de combatere a bolilor și dăunătorilor identificate și răspunde de evidența tratamentelor efectuate.

 • 12) Răspunde de centralizarea avertizărilor de boli și dăunători primite de la unitatea Fitosanitară București, planifică tratamente pe zone și penoadeoe acțiunile de deratizare, dezinsecție și combatere a dăunătorilor:

 • 13)Asigură și răspunde de administrarea, exploatarea, reparația și întreținerea sistemelor de "*^că*z'^ spat?''e ~dr_>''s+ra*'ve ^i baze'e de product;°                      tormiQp'ț msta’ati'le

de udat, precum și sistemul de funcționare ale fântânilor arteziene și ceasurilor analogice prin pe; șoca iui angajat sau iert;.

IZîContrc'ează in^asmuctura și starea calitativă m care se orezmta oarcur,;e (starea copac'îor

15)Venfică


permanent stadiul fizic al lucrărilor de intervenite pentruteritonul administrat respectarea termenelor de execuție al acestora

16,'Controlează aducerea la starea in=trala a spațiilor pubbce afectate ce (ucrănle de intervenție la T- p- m 1        C* f*' U 4 r

 • 17) Venfica amenajarea s, Întreținerea m stare corespunzătoare a spat;.Ier verzi locale si a locurilor de joaca pentru copii, a terenurilor de sport, precum și a pistelor de skateboard intocmind note de constatare cu privire la aspectele sesizate:

 • 18) Verifica sistematic în teren gradul de curățenie al zonelor administrate, existența coșurilor și containerelor pentru depozitarea deșeurilor, starea mobilierului stradal, starea instalațiilor de iluminat public, luând împreuna cu conducerea, măsuri urgente pentru remedierea deficiențelor constatate ;

 • 19) Propune programul de funcționare a instalațiilor și utilajelor din dotare și programului de lucru al personalului din subordine pe bază de grafice de lucru:

 • 20) Răspunde de întocmirea graficelor de realizare ale reparațiilor curente și capitale a instalațiilor din administrare și asigură prin personal propriu sau terți realizarea acestora;

 • 21) Răspunde de certificarea, exactitatea și realitatea lucrărilor de întreținere și reparații executate în regie proprie sau prin terți, cu încadrarea în consumurile normale:

 • 22) Răspunde de întocmirea programelor de reparați^ și întreținere a rețelelor de utilități conform prevederilor legislației în vigoare;


 • 23) Răspunde:dș înfoCrhirea caietelor de      r   icu mantele necesare contractării de bunuri,


servicii si lucrărrrdeYepâ.ratii specific domeniului său de

rtrt.......■

i 1


 • 24)Răspunde de întocmirea documentațiile necesare obtir

  do^ggtarWMor și acordurilor


privind furnizarea utilităților;                                      /

 • 25) Răspunde de evidenta rețelelor de utilități din subunigăt-r:

 • 26) Răspunde de întocmirea, verificarea și urmărirea cvintetelor de furnizare de utilități (energie electrica, apa-canal, gaze, termoficare etc.) pentru toate obiectivele instituției,

 • 27) Răspunde de verificarea și certificarea consumului de apă energie electrică, energie termică si gaze conform prevederilor contractuale:

 • 28) Răspunde de urmărirea achitării în termenele legale a facturilor de plată a energiei electrice, apa-canal, gaze și termoficare;

 • 29) Centralizează și comunică Serviciului Urmărire Contracte consumul individual de energie electrică, apă. gaz etc. spre facturare către agenții economici cu care instituția are relații contractuale:

 • 30) Răspunde de întocmirea documentațiilor conform legislației în vigoare privind propunerile de casare, declasare bunuri materiale, în vederea supunem spre aprobare a acestora;

 • 31) Răspunde de aplicarea legislației din domeniul apelor și mediului, cu modificări și actualizări;

 • 32) Urmărește și răspunde de siguranța în exploatare a cazanelor sub presiune și a instalațiilor de ridicat din cadrul administrației;

 • 33) întocmește și actualizează Cărțile Tehnice ale construcțiilor, instalațiilor și rețelelor din administrarea instituției,

 • 34) Păstrează și răspunde de cărțile tehnice ale instalațiilor (ascensoare, hidrofoare, cazane de presiune, etc), urmărind conform registrului ae intervenții planificate ca la termenele scadente să se execute reparațiile si întreținerea acestora, conform legislației specifice;

 • 35) Face propunea și răspunde pentru întocmirea documentațiilor aferente privind rea’izarea unor lucrăn de investiții în vederea protecției mediului, specifice domeniului său de activitate

 • 36) Răspunde de activitatea care are ca obiect de baza administrarea extmderea. modernizarea și dezvoltarea a bazei tennico-materiale și logistice (inclusiv a imobilelor din complexul Sat Francez), precum și a activităților conexe de oeservire comerciale ș; necomerciaie care cecurg dm activitatea de bază.

 • 37) Răspunde privind asigurarea. întreținerea și repararea curentă a imobilelor din Complexul Sat Francez, a instalațiilor și dotărilor aferente, prin-personalul propriu și/sau societății specializate

38xRăsnimde de întocmirea documentaților oentou încasarea deb'te'or aferente consumului de utilități de la chiriașii din Complexul Sat Francez;

 • 39) Răspunde de întocmirea, verificarea și urmărirea contractelor de furnizare de utilități Complexe' Sat Francez;

 • 40) Organizează, planifică, coordonează, controlează și răspunde de activitatea de salubrizare a spațiilor verzi și a aliniamentelor aflate în administrația A.L.P.A.B.;

 • 41) Răspunde de stabilirea programelor anuale de igienizare și salubrizare a spațiilor verzi aflate în administrarea A.L.P.A.B., pe care le supune spre aprobare conducerii administrației;

 • 42) Verifica zilnic în teren gradul de curățenie al zonelor administrate, existența coșurilor și containerelor pentru depozitarea deșeurilor, starea mobilierului stradal, starea instalațiilor de iluminat public, luând împreuna cu conducerea, măsuri urgente pentru remedierea deficiențelor dacă acestea sunt constatate;

 • 43) Propune și întocmește documentația privind necesitatea asigurării bazei materiale necesare desfășurăriiactivității de salubrizare a spațiilor verzi, conform legislației în vigoare:

 • 44) Propune și întocmește documentația privind necesitatea executării lucrărilor de investiții necesare ..desfășurării act ivi tații de salubrizare a spațiilor verzi, conform legislației în vigoare;

  45)”Răs-pbnde de certificarea, exactitatea și realitatea bunurilt                        srviciilor șiH$ O'heCr,A CONFORM cu originalul

ffll ?S':«            -==j^

țî^ J«“o,r«SI -;r?^—''"

 • 46) Răspunde de respectarea prevede^&J^^ț^w^dzpfotecția mediului înconjurător în domeniu! său de activitate.

  mcl .protecția mediului înconjurător în


 • 47) Colaborează cu Serviciu! Exploatare, Utilate Mijloace. Transport privind asigurarea mijloacelor de transport și utilajelor necesare desfășurări-activilății

 • 48) Răspunde de propunerile inițiate pentru procurarea de utilaje, unelte și accesorii specifice lucrărilor de salubrizare a spațiilor verzi aflate în administrare:

 • 49) Răspunde de certificarea, exactitatea și realitatea lucrărilor de salubrizare; deszăpezire.precum și a altor lucrări specifice menținerii unui grad civilizat de curățenie a parcunlor. și zonelor verzi administrate;

 • 50) întocmește comenzile de salubrizare și le confirmă:

 • 51) Răspunde de organizarea acțiunilor periodice de deratizare, dezinsecție și combatere a dăunătorilor;

 • 52) Răspunde de întocmirea propunerilor privind evaluarea performanțelor profesionale (ale personalului din subordine), de avansare, premiere delegare, detașare, programări ale concediilor de odihnă, concedii fără plată, schimbări ale locului de muncă, sancțiuni disciplinare, desfaceri de contracte de muncă pentru personalul din subordine:

 • 53) Răspunde de îndeplinirea responsabilităților de către personalul serviciului;

 • 54) Răspunde de instruirea permanentă a angajaților din serviciu, pe linia prevederilor legalespecifice departamentului său și legislația în vigoare.

 • 55) Asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces salariații serviciului;

 • 56) Se inîormeaza periooic cu privire ia toate noutatiie, mooiiicarne legale aproDate pe zona sa ae activitate;

 • 57) Identifică obiectivele soecifice ale serviciului ca derivate ale obiectivelor generale ale instituției’

 • 58) ldentifică acțiunile și activitățile pentru realizarea obiectivelor specifice controlului managerial intern:

  • 59) Identifica activitățile procedurabiîe serv cmlu:


  necesare e’aborăr1:


  procedurilor operaționale soecmce


 • 60) Stabilește persoana responsabi'ă cu elaborarea și actua'izarea Procedurilor opemț.onaie la nivelul serviciului:                           ...

61 )Stabilește procedurile care trebuie apucate-în vederea reaiizăni sarcmJor ce servicm a oersonaiului din subordine în limita competențelor si resoo^saoilitatilor soecifice

 • 62) Monitorizează realizarea obiectivelor specifice. anai'zârd act'V'tațile ce se desfășoară în cadruserviciului (măsurarea și înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele, identificarea abaterilor și aplicarea măsurilor corective):

 • 63) Stabilește măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de control intern din cadrul serviciului,

 • 64) Colaborează cu secretariatul Comisiei de monitorizare / echipei de gestionare a riscurilor în vederea implementării sistemului de control managerial la nivel A.L.P.A.B.;

 • 65) Organizeză evidența lucrărilor intrate și ieșite din cadrul serviciului și asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces salariații serviciului;

 • 66) Ap!ică măsuri de tehnica securității muncii și P.S.I. în vederea evitării accidentelor de muncă sau altor evenimente, asigurând un climat de muncă corespunzător prin dotarea personalului din subordine cu echipament și materiale de protecție a muncii;

 • 67) Răspunde de aplicarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului Intern pentru personalul din subordinea sa directă:

 • 68) Răspunde de aplicarea prevederilor Codul Etic și Reguli de Conduită aplicabile salariaților din din subordine;


 • 69) îndeplinește’;prî,de alte, atribuții cu caract             curg din actele normative în vigoare,

din Hotărâri ale'Consiliului General al Municipiului BucureȘti și Dispoziții ale Primarului General.

dispușe de^cbh'duceYea.A.L.P.A.B., sau solicitări ale compar^ Primăriei ț/1 uni.cip iul di București;

\ ; ''ecialitate din cadrul

CONFORM CU ORIGINALUL

__


B) BIROUL SALUBRIZARE PARCURI


7/t

! T 3^ ‘

m

■er’S’


oiREcn*

t JJi’

KErtMCiMi-- ■"<(♦

•> '•// o *//

<//


Biroul Salubrizare Parcuri este un c Serviciului Tehnic și întreținere Spații Verzispecialitate organizat în subordinea


Biroul Salubrizare Parcuri exercită următoarele atribuții:

 • 1) Organizează, planifică, coordonează: controlează și răspunde de activitatea de salubrizare a spațiilor verzi și a aliniamentelor aflate în administrația A.L P.A.B.:

 • 2) Răspunde de stabilirea programelor anuale de igienizare și salubrizare a spațiilor verzi aflate în administrarea A.L.P.A.B.. pe care le supune spre aprobare conducem administrației.

 • 3) Verifica zilnic în teren gradul de curățenie al zonelor administrate, existența coșurilor și containerelor pentru depozitarea deșeurilor, starea mobilierului stradal, starea instalațiilor de iluminat public, luând împreuna cu conducerea, măsuri urgente pentru remedierea deficiențelor daca acestea sunt constatate ;

 • 4) Propune și întocmește documentația privind necesitatea asigurării bazei materiale necesare desfășurării activității de salubrizare a spațiilor verzi, conform legislației în vigoare;

 • 5) Propune și întocmește documentația privind necesitatea executăm lucrărilor de investiții necesare desfășurării activității de salubrizare a spațiilor verzi, conform legislației în vigoare.

6j Răspunde oe certificaiea, exactitatea și (eaiitatea buiiuiiioi achiziționate, a seivicuioi și lucrărilor executate de terți din domeniul său de activitate;

 • 7) Răsounde de respectarea prevederilor legale privind protecția mediului înconjurător în domeniul său de activitate;

 • 8) Colaborează cu Serviciul întreținere Fxploatare Utilaje Mijloace Transport privind asigurarea mijloacelor de transport si utilajelor necesare desfășurăm activității,

2) Răspunde de propunerile mioare pemru procurarea de utilaje unelte și accesorr specifice lucrărilor de salubrizare a spații.or verzi aflate în administrare.

10)Răspunde de certificarea, exactitatea și realitatea lucrărilor de salubrizare, deszăpezire precum și a altor lucrări specrî’ce menținem unui grad civilizai ae curățenie a parcurilor și zonelor verzi administrate'


 • 11) întocmește comenzile de sa’ubnzare și le confirmă

 • 12) Răspunde de colectarea deșeurilor industriale si neindustriale, evacuarea, depozitarea și predarea lor spre valorificare;

 • 13) Răspunde de organizarea acțiunilor periodice de deratizare, dezmsecție și combatere a dăunătorilor;

 • 14) întocmește documentația privind necesitatea achiziționării sau aprovizionăm cu materiale sau servicii, respectiv lucrări specifice domeniului de activitate din cadrul serviciului;

1'5)întocmește situații lunare și predă documentele justificative aferente activității. Biroului Contabilitate;


 • 16) Răspunde de întocmirea caietelor de sarcini și documentele necesare contractării de bunuri, servicii și lucrări de reparații specific domeniului său de activitate;

 • 17) Răspunde de întocmirea propunerilor privind evaluarea performanțelor profesionale (ale personalului din subordine), de avansare, premiere, delegare, detașare, programări ale concediilor de odihnă, concedii fără plată, schimbări ale locului de muncă, sancțiuni disciplinare, desfaceri de contracte de muncă pentru personalul din subordine:

,18)Răspunde de îndeplinirea responsabilităților de către personalul serviciului;

ineâ permanentă a angajaților din serviciu, mentului său si legislația în vigoare;

datelor prelucrate sau la care au ac


^Răspunde dej

■'["""spebifică^
--

£ J DIRECȚIA

CONFORM CU ORIGINALug | tehnicAs* 5 S

JURIDICĂ

fes,


r JURIDICĂ o'^//

‘'aprobate pe zona sa ce


formează periodic cu privire1 iu tudtc i luutăVfiuTÎ


 • 21) Se m

activitate:

 • 22) Identifică obiectivele specifice ale serviciulu^a deWate*ale obiectivelor generale ale instituției.

 • 23) Identifică acțiunile și activitățile pentru realizarea obiectivelor specifice controlului managerial intern:

 • 24) Identifică activitățile procedurabile necesare elaborăm procedurilor operaționale specifice serviciului:

 • 25) Stabilește persoana responsabilă cu elaborarea și actualizarea Procedurilor operaționale la nivelul serviciului:

 • 26) Stabilește procedurile care trebuie aplicate în vederea realizăm sarcinilor de serviciu a personalului din subordine, în limita competențelor și responsabilităților specifice:

 • 27) Monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizând activitățile ce se desfășoară în cadrul serviciului (măsurarea și înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele, identificarea abaterilor și aplicarea măsurilor corective):

 • 28) Stabilește măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de control intern din cadrul serviciului:

 • 29) Colaborează cu secretariatul Comisiei de monitorizare / echipei de gestionare a riscurilor în vederea implementării sistemului de control managerial ia nivel A.L.P.A B..

 • 30) Organizeză evidența lucrărilor intrate și ieșite din cadrul serviciului și asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces salariații serviciului:

 • 31) Aplică măsuri de tehnica securității muncii și P.S.I. în vederea evităm accidentelor de muncă sau anor evenimente, asiourâna un ciimai oe munca coiespunzăior prin ooiaiea peisonaiuiui din subordine cu echipament și materiale de protecție a muncii:

 • 32) Răspunde de aolicarea prevederilor Regulamentului de Organizare si Funcționare și a Regulamentului Intern pentru personalul din subordinea sa directă:

 • 33) Răspuode de aptcarea prevederilor Codul Pt'C ș1 Regu1* de Conduită aplicabile saiariaților din dm subordine.îndeplinește orice alte atribuții cu camele'' specif=c ce oecurg din actele normative în v:goare. cm hotărâri ale ConsiiiuS General a' 'Cnic^^bi Bucureșd ș. DiSpoz.ți ale Primarului General, dispuse de conducerea A L P A B . sau solicitări ale compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București

C) SERVICIUL ÎNTREȚINERE, EXPLOATARE UTILAJE, MIJLOACE TRANSPORT

Serviciul întreținere, Exploatare Utilaje, Mijloace Transport este un compartiment de specialitate organizat în directa subordine a Directorului (tehnic).

Serviciul întreținere, Exploatare Utilaje, Mijloace Transport exercită următoarele atribuții: Organizează, planifică, coordonează, controlează și răspunde de activitatea de întreținere, exploatare utilaje și mijloace de transport necesare desfășurării activității tuturor structurilor A.L.P.A.B., în special Serviciului Dendro Floricol, Serviciului Tehnic și întreținere Spații Verzi , Biroului Salubrizare Parcuri și Serviciul întreținere Lacuri:

Asigură pentru instituție, transporturi rutiere de bunuri sau persoane cu mijloace din dotare (autobasculante, tractoare cu remorci, autoutilitare, etc);

Asigură menținerea în stare de funcționare a tuturar utilajelor și mijloacelor de transport din dota re          ,                                ——

Asigură Fepahi2areâ’ operativă a neces solicitările struotdrilor tehnico-operative:

Ve.rificș ppn SOTidaj ta punctele de lucru, modul de exploatare trăhspdrt/2- . ;. / i

\              7 ■■. I ■' ’         ■         •

\ : \ ’


2)


3)


4)


5)afld+et3eluțnaj^jimîjloace de transport în funcție de
CONFORM CU ORIGINALĂ


, ^7 DtRfiCȚIA 10 0\\

<ț ASISTENȚĂ r c Z tehnica Șl .5 2 L

jURIOICĂ

x v// RRAVVv "# KaMq '9'^ *#

și alte materiale


6)

 • 7)

 • 8)

3)


Verifică și confirmă deconturile de carburanți.'Tubn.fianțr necesare, întocmește pontajul, coordonează și controlează perlpnalul din subordine, asigură și răspunde de necesarul de transport și mecanizarede specialitate, cu mijloace de transport si

utilaje din parcul propriu, în raport cu volumul de transport și mecanizare necesar: întocmește evidențele prevăzute de legislația în vigoare, dări de seamă statistice, informări către conducere, etc.;

întocmește planuri de reparații curente, revizii tehnice și reparații capitale pentru toate utilajele și mijloacele de transport din dotarea unității, urmărește și verifică executarea graficului de reparații curente și revizii tehnice și capitale precum și programarea execuției acestora urmărind realizarea lor la termenele prevăzute în contracte,

 • 10) Asigură și răspunde de recepția mașinilor, utilajelor și instalațiilor din punct de vedere al realizării condițiilor de siguranță în funcționare pe baza documentațiilor tehnice ale acestora:

 • 11) Urmărește și răspunde de executarea programului anual de întreținere (I.Z., R.T., R.T.S.) conform normativelor în vigoare, pentru mijloacele de transport, utilaje, actualizează fișele de reparații curente ale acestora:

 • 12) întocmește și distribuie necesarul de carburant, piese de schimb, scule și accesorii:

 • 13) Stabilește utilajele și mașinile care pot fi date spre închiriere, în funcție de disponibilitate, sta, tehnică, etc.:

 • 14)Stabilește atribuțiile personalului și urmărește modul în care acestea sunt realizate,

1 c \ A O Ip ’ ''"O QI r C q i ■ n H O O                             O                    Hrn frQnQnnrt r\ rxți f -yc

i                 I                 y I O        U- , I               V • O . xj i I »_r G*                  ' i i b. UX Ga              Ga \_/ ■ *.        i V >              x i Ga . . w         i k .       R1 •* 1 1 ' ■ ■    U* l U U-A f_z • s_/ \_z Ga O   ' I <

de încărcare și descărcare precum și de reducerea continuă a consumurilor de carburanți și lubrefianți,

 • 16) ia măsuri de eliminare a transportului in gol și a transporturilor neraționale sau toiosirea nerațională a utilajelor și verifică periodic încadrarea în consumurile normate de carburanți și lubrifianți:

 • 17) întocmește cocumentația pentru utilajele și mijloacele de transport ce întrunesc condr.nie de casare, înaintând-o conducerii spre analiză și avizare.

 • 18) întocmește propunerea cu privire la necesarul de mașini și utilaje de achiziționat pentru completarea parcului propriu:

 • 19) întccmește propunerea și nota de fundamentare pentru ach'ziția necesarului de materiale și

r—                 • ’ f\ r             ’i >                i”» - i-           r'h *■-!           -c * >• - • i • o             . z*- - /••> - i                       r *              . > ș-' r                           c C C F-'"‘              

• xZ va                      <7 l • - ' X—              Lx I Ca . , . j : O»         i V , 4 x_- > Lx I I            ■ b. x-s G* i ^7 GĂ > l i W b G* . l_A ' CÂ . . Ga . ■ • Ga G« G

deszăpezire și asigură funcționarea permanentă a parcului aferent acestei activități:

 • 20) Răspunde de întocmirea caietelor de sarcini și documentele necesare contractării de buni-servicii și lucrări de reparații specific domeniului său de activitate;

21 )Stabilește incintele pentru gararea mijloacelor de transport și utilajelor și ia măsuri pentru respectarea dispozițiilor date în acest sens;

 • 22) Se asigură că utilajele și mijloacele de transport nu sunt folosite în scop personal și ia măsuri împotriva salariaților ce încalcă în mod voit această dispoziție;

 • 23) Verifică modul în care mecanicii de pe utilaje și șoferii, întrețin utilajele sau mijloacele de transport pe care lucrează, nu permite ieșirea din garaj a mașinilor care prezintă defecțiuni:

 • 24) Răspunde de obținerea documentelor necesare pentru ca un vehicul rutier sau utilaj să poată fi exploatat legal;

 • 25) Verifică volumul prestațiilor efectuate de mijloacele de transport și utilajele închinate, stabilind pe această bază contravaloarea prestației și efectuarea plăților;

-26) Răspunde de întocmirea referatelor de necesitate și de întocmirea notelor de fundamentare jpent.ru achizițiile de autovehicule, utilaje precum și pentru toate materialele și dispozitivele "rreceșare,.desfșșurării în condiții optime a activității:

CONîORWCUORlGlN


DIRECȚIA


ASISTENȚĂ


 • 27) Răspunde de elaborarea instrdrcțTCTniTor pf consumuri. în cazul în care acestea nu sunt p/ev^

■ respectarea lor:

 • 28) Participă și răspunde de întocmireaănot^tdr de fundamentare pentru utilajele si mijloacele de transport propuse spre casare:

 • 29) Răspunde de certificarea, exactitatății. legalității și realității bunurilor achiziționate, a lucrărilor si serviciilor executate de terti. din domemul său de activitate:


de întreținere. reparații, vele în vigoare și urmărește • 30) Răspunde de întocmirea propunerilor privind evaluarea performanțelor profesionale (ale personalului din subordine), de avansare, premiere, delegare, detașare, programări ale concediilor de odihnă, concedii fără plată, schimbări ale locului de muncă, sancțiuni disciplinare, desfaceri de contracte de muncă pentru personalul din subordine:

 • 31) Răspunde de îndeplinirea responsabilităților de către personalul serviciului:

 • 32) Răspunde de instruirea permanentă a angajaților din serviciu, pe linia prevederilor legalespecifice departamentului său și legislația în vigoare;

 • 33) Asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces salariații serviciului:

 • 34) Se informează periodic cu privire la toate noutățile, modificările legale aprobate pe zona sa de activitate:

 • 35) Identifică obiectivele specifice ale serviciului ca derivate ale obiectivelor generale ale instituției;

 • 36) Identifică acțiunile și activitățile pentru realizarea obiectivelor specifice controlului managerial intern;

 • 37) Identifică activitățile proceourabiie necesare eiaoorării procedurilor operaționale specifice serviciului:

 • 38) S+ab'leste persoana respor|sabilă cu e^bom^ea actualizarea Procedurilor ooemtionale la nivelul serviciului;

 • 39) Stabilește procedeele care trebuie ap’icate în vederea realizăm sarcmilor de serviciu a personalului dm subordine. în limita competentelor și responsabilităților specifice

 • 40) Monitorizează lea.izarea corective.or spec ti ce arai zano activitățile cu se ccsiașoara n cacru

serviciului (măsurarea și înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele identificarea abaterilor și aplicarea măsurilor corective)        • ■

41 )Stabilește măsuri pentru îmbunătățirea sistemuiu1 ce control intern om cacrui serviciului.

zmCo!abcrea?ă ou secetamatu1 Co^ s:e' de ^■'nr'??,'|72rp / echipe' de cestm^am a riscur',or tn vederea implementării sistemului de control managerial la nivel A.L.P A.B :

 • 43) Organizeză evidența lucrări tor intrate și ieșite dm cadrul serviciului și asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces salariații serviciului;

 • 44) Ap!ică măsuri de tehnica securității muncii și P.S.I. în vederea evitării accidentelor de muncă sau altor evenimente, asigurând un climat de muncă corespunzător prin dotarea personalului din subordine cu echipament și materiale de protecție a muncii;

 • 45) Răspunde de aplicarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului Intern pentru personalul din subordinea sa directă;

 • 46) Răspunde de aplicarea prevederilor Codul Etic și Reguli de Conduită aplicabile salariaților din din subordine;

 • 47) îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, din Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General, dispuse de conducerea A.L P.A B . sau solicitări ale compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei MunicipiuluiServiciul Dendro Floricol exercită următoarele atribuții:

 • 1) Organizează, planifică., coordonează, controlează și răspunde de activitatea de producție a materialului dendro-floricol necesar desfășurării activității de întreținere â spațiilor verzi aflate în administrația A.L.P A.B.

 • 2) Răspunde de administrarea: exploatarea și întreținerea bazelor de producție (serele și pepinierele), asigurând condițiile necesare în vederea realizării sarcinilor rezultate din programele aprobate:

 • 3) Răspunde de asigurarea pregătirii tehnice, planificarea și lansarea în execuție , a programelor de producție a materialului dendro-floricol pe an și sezoane, pentru fiecare unitate de producție în parte, în funcție de Programul anual elaborat de către Serviciul de Planificare, Proiectare. Avizare:

 • 4) Răspunde de realizarea obiectivelor propuse prin programele anuale de producție dendro-floricolă, atât din punct de vedere tehnic și organizatoric, cât și cantitativ și calitativ;

 • 5) întocmește situații lunare și predă documentele justificative aferente producției realizate Biroului Contabilitate;

 • 6) uimăiește ș. răspunde ca unitățile ue producție dendio-noiicolă din suoordine să asigure livrarea ritmică, în termen, și de bună calitate a materialelor dendro-floricole destinate desfășurării activității de întreținere a scatiilor verzi:

 • 7) Răspunde de certificarea, exactitatea și realitatea bunurilor achiziționate, serviciilor și lucrărilor executate de terți din domeniul său de activitate

 • 8) Răspunde ce respectarea prevederilor legale privind protecția mediului înconjurător în domeniul său de acuvitate.

 • 9) Colaborează cu Serviciul întreținere. Exploatare Utilaje. Mijloace de Transport privind asigurarea mijloacelor de transport și utilajelor necesare desfășurăm activității,

 • 10) Răspunce de propunerile inițiate pentru procurarea de utilaje, unelte și accesorii specifice lucrărilor din sere:

 • 11) Răspunde de întocmirea caietelor de sarcini și documentele necesare contractăm de bunuri, servicii și lucrări de reparații specific domeniului său de activitate;

 • 12) Participă și răspunde de recepția cantitativă și calitativă a materialului dendrologic și floriei produs în unitățile proprii sau din achiziții;

 • 13) Participă și răspunde de recepția cantitativă și calitativă a materialului dendrologic și floricol produs în unitățile proprii sau din achiziții;

 • 14) Răspunde de coordonarea modului de aplicare a tratamentelor de combatere și prevenire a bolilor și dăunătorilor în bune condiții la nivelul Municipiului București (parcuri, grădini, aliniamente stradale);

 • 15) Răspunde de identificarea de boli și dăunători a materialului dendro-floricol aflat în parcuri;

 • 16) Colaborează cu serviciul de specialitate al Administrației A.L.P.A.B. - Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare în stabilirea structurii sortimentale și cantității de material dendro-floricol necesar în campaniile de plantări;

 • 17) Răspunde de întocmirea propunerilor pentru achiziționarea de material dendro-floricol;

țl8)Certifică încadrarea în consumurile normate de materii prime, materiale, aferente producției de ' C ț —material dendro-floricol;
CONFORM CU ORIGWALUL^


 • 19) Urmărește și verifică starea fitosanitate

Plantelor efectuarea de tratamente fitosamtare curați identificate și răspunde de evidența tratamentelor"

 • 20) Urmărește și răspunde ca periodic să propyhia și sere, răsadnițe și câmp de cultură în ve> fertilității lui:

 • 21) Răspunde de centralizarea avertizărilor de boli și dăunători primite de ia unitatea Fitosanitară București, planifică tratamente pe zone și perioadede acțiunile de deratizare, dezinsecțieși combatere a dăunătorilor:

 • 22) Răspunde de organizarea acțiunilor periodice de deratizare, dezinsecție și combatere a dăunătorilor:

 • 23) Răspunde de organizarea și planificarea acțiunilor periodice de dezinfecție a spațiilor de producție, precum și a materialelor folosite, prin aplicarea de tratamente specifice executate de Centrulde Protecție a Plantelor:

 • 24) Participă în colaborare cu alte servicii din cadrul A.L.P.A.B. la stabilirea de prețuri noi de producție și de livrare a materialului floricol și dendrologic. ori de câte ori este necesar:

 • 25) Răspunde de efectuarea propunerilor atunci când este cazul și motivează în sens scăderea din gestiunea pepinierelor și serelor, a semințelor necorespunzătoare, plantelor si materialului dendrologic din producție proprie, calamitate sau distruse.

 • 26) Răspunde de organizarea activității de proiecție a plantelor și carantina fitosanitară după o concepție unitară, care să asigure sănătatea plameior cultivate:

 • 27) Răspunde de întocmirea propunerilor privind evaluarea performanțelor profesionale (ale ^omoraCu! dm subcrd'ne) de a'zansarf^ o,’er*>'ere deAoar^ de+asare procramăr' a’° concediilor de odihnă, concedii fără plată, schimbări ale locului de muncă, sancțiuni disciplinare desfaceri de contracte de muncă pent.m personalul din subordine:

 • 28) Răspunde de îndeplinirea responsabihtăi'lo' de către personalul serviciului.

 • 29) Raspunoe oe instruirea permanentă a anga^mer om serv'C.u. pe i.ma p-evecert.c-legaiespecifice departamentului său și legislația în vigoare:

 • 30) Asigură confidențialitatea datelor Drelucrate sau la care au-acces salariată servilului

 • 31) Se informează periodic cu privire ia tcate noutățile, codificările legale acrobate pe zona sa ce ant:v'ta‘e'

 • 32) identifică obiectivele specifice ale serv.ciuiui ca der.vate ale obiectivelor generale ale instituție;

 • 33) Identifică acțiunile și activitățile pentru realizarea obiectivelor specifice controlului managerial intern:

 • 34) Identifică activitățile procedurabile necesare elaborăm procedurilor operaționale specifice serviciului:

 • 35) Stabilește persoana responsabilă cu elaborarea și actualizarea Procedurilor operaționale la nivelul serviciului;

 • 36) Stabilește procedurile care trebuie aplicate în vederea realizăm sarcinilor de serviciu a personalului din subordine, în limita competențelor și responsabilităților specifice:

 • 37) Monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizând activitățile ce se desfășoară în cadrul serviciului (măsurarea și înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele, identificarea abaterilor și aplicarea măsurilor corective):

 • 38) Stabilește măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de control intern din cadrul serviciului:

 • 39) Colaborează cu secretariatul Comisiei de monitorizare / echipei de gestionare a riscurilor în

vede, rea implementării sistemului de control ma                A'L.P.A.B.;

 • 40) Organiz~eză..evidența lucrărilor intrate și ieși datelor gfetucrate sau la care^ggoeg^salcyx 7 direcția. C\\

Ijp ASTENIA

TBHNlCAȘ'

^^viww't3£g?^ntelor de munca a^-fîri^%i^area personalului

Organizare și Funcționare și a sa directă:

uli de Conduită aplicabile salartaților din


■ CONFORM CU ORIGINAL'

41 )Aplică măsuri de tehnica securității mijțncii și P S I îrx-wgghgre

sau altor evenimente, asigurând un climat de mut^^^orespuMg^^ri^c^rea personalului din subordine cu echipament și materiale de protecție

 • 42) Răspunde de aplicarea prevederilor Regulamentului/

Regulamentului Intern pentru personalul din/âubordinea i

 • 43) Răspuna’e de aplicarea prevederilor Codul

din subordine:îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative - în vigoare: din Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General, dispuse de conducerea A.L.P.A.B., sau solicitări ale compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;

DIRECTORUL (AGREMENT)

Directorul (Agrement) se află în subordinea Directorului General al A.LP.A.B.

Art.14. Directorului (Agrement) al Administrației Lacuri. Parcuri si Agrement București i se subordonează: Serviciul Agrement, Biroul Ștranduri și Băi Publice și Serviciul Ambarcatii și are următoarele atribuții, răspunderi și competențe:

 • 1) Organizează, planifică, coordonează, controlează și răspunde de activitatea din cadrul următoarelor structuri:

 • a) Serviciul Agrement

 • b) Biroul Ștranduri și Băi Publice

 • c) Serviciul Ambarcații:

 • 2) Răspunde pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin serviciilor pe care le coodonează și care sunt ștab: ,:e- p-n actele normative Cu caracter general sau special in vigoare pr.n strategia A L P A 3 și prin prezentul Regulament de Organizare și Funcționare:

 • 3) Sesizează conducerea ALPAB în ceea ce- privește- îndeplinirea 'sarcinilor structurilor coorconate si elaborează propuneri de.remediere a acestora, după caz.

 • 4) Flaborează propuneri de oerfectionare orofesională a oersonalului din subordine si ie transmite Serviciului Resurse Umane, Sănătatea și Securitatea Muncii. în vederea includerii acestora in Planul Anual de Formare Profesională:

 • 5) Asigură și răspunde de implementarea sistemului de control intern managerial pentru structuripe care le coordonează;

 • 6) Urmărește modul de aplicare a reglementărilor din domeniul de activitate al structurilor coordonate și dispune actualizarea acestora, în funcție de modificările legislative;

 • 7) Participa direct sau, după caz, nominalizează și asigură participarea personalului din subordine în cadrul acțiunilor desfășurate în colaborare cu alte structuri din cadrul A.L P.A.B. și pe bază de delegare cu alte instituții și autorități sau cu parteneri externi în vederea realizării obiectivelor în domeniul său de activitate;

 • 8) Analizează și răspunde de activitatea serviciilor subordonate;

 • 9) Monitorizează modul de realizare a sarcinilor individuale și colective de către personalul din subordine și adoptă măsurile care se impun pentru asigurarea elaborării în termen și cu respectarea prevederilor legale a lucrărilor executate în cadrul structurilor subordonate;


Y* jp*      A cA

▼’t oiRecȚiA ^eA

VehwcA'ș' -5 mit

"      <?5//

înrTuSbmne. oferind îndrumare

si semnează potrivit


COMfORM CU ORIGINALUL g JSȘ.

JURIDIC Â

11 )Repartizează lucrările care sunLde-cowet^T sau dispoziții corespunzătoare soluționării competențelor stabilite, lucrările și corespond^Frtă^g&perrTifa la nivelul structurilor din subordine:

 • 12)Propune conducerii A.L.P A B inițierea <demersjnlor privind recrutarea de personal pentru structurile din subordine, în condițiile legii:

 • 13) Elaborează propuneri pentru promovarea personalului cin subordine sau oentru modificarea raporturilor de muncă ale personalului:

 • 14) întocmește sau. după caz, contrasemnează fișa postului, conform competențelor pentru personalul din subordine:

 • 15) Organizează și răspunde pentru derularea procesului de evaluare anuală a performanțelor individuale a personalului din subordine:

 • 16) Propune aprobarea planificării concediilor legale de odihnă, urmărind asigurarea continuității activității și atribuțiilor structurilor din subordine:

 • 17)Colaborează cu celelalte structuri din A.L.P.A.B... precum și cu alte instituții sau autorități publice.. în realizarea atribuțiilor sau sarcinilor comune în domeniul specific de activitate:

 • 18)Coordonează arhivarea documentelor gestionate în cadrul structurilor din subordine și predarea acestora la arhiva A.L.P A.B.:

 • 19) Stabilește măsurile necesare disciplinei în muncă și informează conducerea A.L.P.A.B. în caz de abateri ale personalului din cadrul structurilor din subordine:

 • 20) Asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau ia care are acces;

 • 21) Se informează perioom cu privire ia loaie nouiațiie modificările legaie aprooaie pe zona sa ce activitate;

 • 22) Identifică obiectivele soecifice a'e structurilor din subordine ca derivate ale obiectivelor generale ale instituției;

 • 23) !dentifică acțiunile ș> activități!e oentru realizarea ob-ect've'or specifice controlului managerial intern.

  24)Identif.că activitate procecmarme structurdor din subordine  cr


  ce a c-


 • 25) Stabilește persoana responsabilă cu elaborarea,și actualizarea Procedurilor operaționale la nivelul ale structurilor din suocrdine.,

 • 26) StabHeste oroceduriie care trebuie aolicaîe în vederea realizăm sarcinilor de serviciu a

personalului din subordine, în îim'ta competențelor și responsab’htați'or specifice'

 • 27) Monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizând activitățile ce se desfășoară în cadrul structurilor din subordine (măsurarea și înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele, identificarea abaterilor și aplicarea măsurilor corective);

 • 28) Răspunde de elaborarea programului de pază a obiectivelor și bunurilor administrate de Serviciul Agrement si a Biroului Ștranduri și Băi Publice , stabilind modul de efectuare a acestora, precum și necesarul de amenajări, instalații și mijloace tehnice de pază și alarmare:

 • 29) Răspunde de raportarea către conducerea instituției a modului de implementare și desfășurare al programelor de pază al obiectivelor și bunurilor administrate de serviciile din subordine;

 • 30) la măsuri și răspunde de efectuarea amenajărilor instalațiilor și mijloacelor tehnice de pază și alarmări prevăzute;

 • 31) Răspunde pentru întocmirea documentației premergătoare încheierii contractelor pentru asigurarea pazei, controlează activitatea de pază conform procedurii operaționale, verifică îndeplinirea-elauzelpr contractuale și recepția servicrHopA^ară îu cadrul instituției, raportând conducerii Administrației Lacuri, Parcuri și AgrerTfernEBucurești neregulile constatate:


  CONFORM CU ORIGIHALU^


  cidentelor de muncă corespunzător prin dotarea personalului lecție a muncii


i

i

t

 • 34) Organizeză evidența lucrărilor intratș și ieșite di datelor prelucrate sau la care au acces salariații ale

 • 35) Aplică măsuri de tehnica securității muncii si P..-SȚm sau altor evenimente, asigurând un climaȚdA din subordine cu echipament și materia

 • 36) Răspunde de aplicarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului Intern pentru personalul din subordinea sa directă.

 • 37) Răspunde de aplicarea prevederi lor Codul Etic și Reguli de Conduită aplicabile salariaților din din subordine.

 • 38)îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, din Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General, dispuse de Directorul-General sau solicitări ale compartimentelor de specialitate din cadrul

Primăriei Municipiului București:

A) SERVICIUL AGREMENT

Serviciul Agrement este un compartiment de specialitate organizat în directa subordine a Directorului (Agrement).

Serviciul Agrement exercită următoarele atribuții:

 • 1) Organizează, planifică, cooiaoneaza. controlează și raspunae ae activitatea oe întreținere, hrănire și sănătatea animalelor și păsărilor exotice aflate în parcurile și adăposturile administrate oe A L P.A B

  2)


  3)


  5)


  Organizează planifică, coordonează ș- controlează și răspunde de act.vitatea prestăn'or de servicii de agrement din caorul A L P A B întocmește propuneri și răspunde de asigurarea bazei tehnico-materiale aferente activităților de agrement precum și măsuri privind diversificarea gamei'de prestați' în acest domeniu întocmește referatele de necesitate pentru asigurarea dotărilor necesare bunei mncționări a

  UVi-i j t iCĂLn ■ i 1 uLa uJ l «dt M N I iCA             i <     1 L < O Vv. O lVI C« .

  Răspunde de întocmirea caietelor de sarcini și documentele necesare contractăm de bunuri, servicii și lucrări de reparații specific domeniului său de activitate;


  6) Ține evidența păsărilor exotice din parcurile administrate, cât și a animalelor aflate în adăpostul Tei-Toboc;

  Preia sesizările privind existența cailor abandonați pe domeniul public al capitalei și ia măsuri pentru recuperarea și transportul acestora la adăpostul de animale Tei-Toboc;

  Răspunde pentru asigurarea hranei, a tratamentelor medicale, a necesarului de paie sau rumeguș pentru animalele si păsările exotice aflate în parcurile și adăposturile administrate de A.L.PAB.:

  Asigură și răspunde de curățenia și evacuarea reziduurilor menajere, igienizarea spațiilor din dotare cu personalul propriu sau cu societăți specializate;


  7)


  8)


  9)


 • 10) Asigură prin personalul din subordine recuperarea fizică a cailor abandonați, cu personal propriu sau cu ajutorul asociațiilor și fundațiilor de protecție a animalelor;

 • 11) Se ocupă de supravegherea zilnică a tuturor animalelor cu ajutorul personalului propriu, instruiește voluntarii și persoanele delegate pentru activități în cadrul spațiilor amenajate;

12.)Primește ^licitării ad              tceste toate formalitățile are (procese-verbaie de

p-

conform cu originalul^ OfRECTM

asistenta P c TEHNICA Ș| ^omd^o^t^e a sălii, situată pe

unor terți, pe lacurile

!*-■*•

 • 14) Coorconează. controlează și răsplnuu du fu 1ILI

Insula Bordei, pentru evenimente culturale și sportrjj

 • 15) Asigură în bune condiții andocarea ambarcațiunii

Floreasca și Tei

 • 16) Asigură și răspunde de serviciile pentruvemmentele cultural-soortive desfășurate pe debarcaderele aflate pe lacurile Floreasca-Tei

 • 17) Certifică exactitatea și realitatea materialelor achiziționate, a serviciilor prestate, precum și a lucrărilor de întreținere și reparații executate pentru desfășurarea în bune condiții a activității curente din sfera sa de activitate:

 • 18) întocmește avizele de principiu pentru evenimentele din parcuri si din spatiile adminstrate in vederea obținerii protocolului cu PMB în Comisia de Avizare. Ana liză. Ordine Publică si EvemmenteParcuri. întocmește avizele finale în baza protocolului cu PMB pentru evenimentele ce urmeaza a se desfășura în parcuri, respectiv în spatiile administrate.

 • 19) Răspunde de sintetizarea rezultatelor obținute din serviciile de agrement prestate, precum și de întocmirea rapoartelor solicitate de conducere;

 • 20) Răspunde de realizarea planurilor de servicii de agrement, precum și identificarea unor noi oportunități de a organiza noi activități de agrement:

 • 21) Asigură corelarea activității tuturor compartimentelor implicate în faza de pregătire a evenimentului cât si pe parcursul derulării acestuia.

 • 22) Organizează, planifică, coordonează și controlează și răspunde de activitatea prestărilor de servicii de agrement oin cadrul A.L.H A.B.

 • 23) întocmește propuneri și răspunde de asigurarea bazei tehnico-materiale aferente activităților de agrement precum și măsuri privind diversificarea gamei de orestații în acest domeniu'

 • 24) întocmește propuneri și răspunde de întreținerea și reparațiile dotărilor existente, precum și o r-o rq Ci Ho r^nfdri moi*

f-ziOkjlCxi      o U u L l Cb i i O < .

 • 25) Urmărește. verifică și răspunde existente precum și a celor noi. i acestora.

  de reahzarea iucrări'or de întrețnere și reparații


  a dotărilor r e a, i z a ’ c a


 • 26) Asigură personalul necesar funcționării casieriilor. .

 • 27) Răspunde de întocmirea caietelor de sare m ș* documente e necesare contractării ce cunun serv'C'' c' li,crări de reoarat'i soec'f'o do^e^’i!-!.'' qăt; de antiv'fate

 • 28) Răspunde și asigură prin serviciile de specialitate dm cadru! instituții programul de funcționare a instalațiilor și utilajelor din dotare și programul de lucru al personalului din subordine pe baza de grafice de lucru:

 • 29) Asigură paza patrimoniului aflat în administrare și conservarea instalațiilor și utilajelor în perioada de nefuncționare a acestora:

 • 30) Propune conducerii A.L.P.A.B. inițierea demersurilor privind recrutarea de personal pentru structurile din subordine, în condițiile legii;

31 )Elaborează propuneri pentru promovarea personalului din subordine sau pentru modificarea raporturilor de muncă ale personalului;

 • 32) întocmește sau, după caz, contrasemnează fișa postului, conform competențelor pentru personalul din subordine;

 • 33) Organizează și răspunde pentru derularea procesului de evaluare anuală a performanțelor individuale a personalului din subordine:

 • 34) Propune aprobarea planificării concediilor legale de odihna! activitățițsi-.-atrîbuțiilor structurilor din subordine:

 • 35) Colaborează-ctb celelalte structuri din A.L.P.A.B . precum șl
  rWORMCU ORIGINALUL^


 • 37) Stabilește măsurile necesare disciplinei în mun'Ca'Șjțl de abateri ale personalului din subordine:

 • 38) Asigură confidențialitatea datelor prelucrat

 • 39) Se informează periodic cu privire la toate Me. modificările legale aprobate pe zona sa de activitate:

4 0) I dentifică obiectivele specifice ale structurilor din subordine ca derivate ale obiectivelor generale ale instituției.

 • 41) Identifică acțiunile și activitățile pentru realizarea obiectivelor specifice controlului managerial intern,

 • 42) Identifică activitățile procedurabile necesare elaborăm procedurilor operaționale specifice serviciului;

 • 43) Stabilește persoana responsabilă cu elaborarea si actualizarea Procedurilor operaționale la serviciului:

 • 44) Stabilește procedurile care trebuie aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu a personalului din subordine, în limita competențelor și responsabilităților specifice:

 • 45) Monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizând activitățile ce se desfășoară în cadrul serviciului (măsurarea și înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele, identificare^ abaterilor și aplicarea măsurilor corective);

 • 46) Stabilește măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de control intern din cadrul serviciului;

 • 47) Colaborează cu secretariatul Comisiei de monitorizare / echipei oe gestionare a riscurilor în

jCuu.gq II I      NOI iicu M ^iOlCihmiui                h ici!           *3 Invtfi rA.L..r

 • 48) Organizeză evidența lucrărilor intrate și ieșite din cadrul serviciului și asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau ia care au acces salariații din subordine:

 • 49) Aplică măsuri de tehnica securității muncii și P.S I în vederea evitării accidentelor de muncă sau altor evenimente, asigurând un climat de munca corespunzător prin dotarea personalului din subordine cu echipament si materiale de protecție a muncii.

 • 50) Răspunde ce aplicarea prevederilor Reguiamerimui de Organizare si Funcționare și a Regulamentului Intern pentru personalul din subcrdinea sa directă.

 • 51) Răspunde de aplicarea prevederilor Codul Etic spReguli de Conduită aplicabile salariaților din dm subordine:

 • 52)îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, om noiaran aie uonsmuiui uenerai ai Municipiului oucureșu si Dispoziții aie Primarului Generai dispuse de conducerea administrației sau solicitări ale compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;

B) BIROUL ȘTRANDURI Șl BĂI PUBLICE

Biroul Ștranduri și Băi Publiceeste un compartiment de specialitate organizat în directa subordine a Directorului (Agrement).

Biroul Ștranduri și Băi Publice exercită următoarele atribuții:

 • 1) Coordonează și răspunde de activitatea desfășurată în bălile și ștrandurilor publice aflate în administrarea A.L.P.A.B.


 • 2) întocmește propuneri și răspunde de întreținerea și reparațiile dotărilor existente, precum și programe de dotări noi;

 • 3) -A Urmărește, verifică și răspunde de realizarea lucrărilor de îpgf®n© . i reparații a dotărilor lor noi. informând conducerea ad ra§tratiei afeșțadiul de realizare a

  CONFORM CU ORIGINAUJ


  ^le necesare.


  6)

  7)


  9)


Asigură cu respectarea legislației în vigoare și rășprfn^

ă^unețiqtfșj^ a ștrandurilor și


a băilor publice, terenurilor aferente, prin dctace^a

5)


Răspunde de întocmirea caietelor de sarcini'Ki ocumentele necesafe“contractării de bunuri.

servicii și lucrări de reparații specific domeniului său de activitate:

Asigură personalul necesar exploatării si funcționam in condiții optime a ștrandurilor:

Asigură, verifică și răspunde în colaborare cu serviciile oe specialitate dm cadrul instituției ce racordarea băilor și ștrandurilor la sistemele publice de alimentare cu apa potabilă sau de ia surse proprii de apă care să corespundă condițiilor de calitate,

8)


Asigură, verifică și răspunde, în colaborare cu serviciile de specialitate din cadrul instituției de racordarea la sistemele publice de canalizare ape uzate conform normativelor în vigoare Asigură și răspunde de dotarea incintelor ștrandurilor și a băilor publice cu mobilier specific: 10)Asigură prin serviciile de specialitate din cadrul instituției dotarea cu dușuri și grupuri sanitare în ștrandurile și băile publice:

11 )Asigură curățirea zilnică a bazinelor de înot din ștranduri de plutitori, iar la ștrandurile prevăzute cu bazine alimentate din rețeaua de apă se va asigura calitatea apei prin stafiile proprii de filtrare si prin analize periodice conform OMS si OAP 1030/2009:

 • 12) Răspunde de asigurarea serviciilor de analiză periodică apei din bazinele de înot, precum și din băile publice, conform prevederilor legale-ORD.22/2017;

 • 13) Asiaură și răspunde de marcarea zonelor de scăldat din bazine cu mijloace de semnalizare corespunzătoare:

14} Răspunse oe asigurarea prin servtcme oe specialitate oe asistența meoicaia cu personal calificat (medici, asistenți medicali și salvamari) prin contractări de servicii sezoniere pentru activitatea din ștranduri și băi și dotarea acestora corespunzătoare cu țarcă masă si dulaouri cu medicamente conform baremului, tub oxigen, aparat pentru respirație artificială:

 • 15) Răspimde de verlî'carea nivelului apei din baz'ne!e de ?not astfel încât sa ?e eliminat perico'ui de înec

 • 16) As.gm\ă or.:; serv.o..c de specialitate c n. cadm. ■nsumge: cotarea șt-mmm or si a căror bazine speciale pentru adulți și copii

 • 17) Asigură și răspunde de curățenia, evacuarea rezidurilor-menajere -g:en:zarea spațiilor dm dotare, cu personal propriu sau firme specializate

 • 18) Răsoimde si asmimă oregătirea centru iarnă a ștrandurilor orm adimama ^'smidu1 de oe olajă golirea i.nsta'ați’lor sanitare, punerea !a adăpost a dotări!or.

 • 19) Răspunde și asigură prin serviciile de specialitate din cadrul instituției programul de funcționare a instalațiilor și utilajelor din dotare și programul de lucru al personalului din subordine pe baza de grafice de lucru:

 • 20) Propune spre aprobare conducerii instituției programul anual de întreținere și reparare a imobilelor, instalațiilor și dotărilor aferente și coordonează realizarea sa în integralitate:

21 )Propune conducerii instituției graficele de realizare a reparațiilor curente si capitale a instalațiilor și utilajelor din dotare:

 • 22) Asigură paza patrimoniului aflat în administrare și conservarea instalațiilor și utilajelor în perioada de nefuncționare a acestora:

 • 23) Răspunde de asigurarea, întreținerea și repararea curentă a imobilelor, instalațiilor și dotărilor aferente, prin personalul propriu și societăți specializate:

 • 24) Răspunde de întocmirea documentațiilor necesare conforpi legilor în vigoare privind clasarea, declasarea bunurilor materiale;

 • 25) Răspunde de instruirea permanentă a an        m^serviciu, pe linia prevederilor legale

specifice departamentului său și legislația în vigoare:

2 6) Asigură‘confidențialitatea datelorc^rffiAțate sau la care au acc

AA
 • 27) Se informează periodic cu privire activitate:

 • 28) Identifică obiectivele specifice ale serviciuluijoâ'depe-^âle obiectivelor generale ale instituției,

 • 29) Identifică acțiunile și activitățile pentru re^izanșa7obiectivelor specifice controlului managerial intern,

 • 30) Identifică activitățile procedurabile necesare elaborăm procedurilor operaționale specifice serviciului.

31 )Stabilește persoana responsabilă cu elaborarea și actualizarea Procedurilor operaționale la nivelul serviciului,

 • 32) Stabilește procedurile care trebuie aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu a personalului din subordine, în limita competențelor și responsabilităților specifice;

 • 33) Monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizând activitățile ce se desfășoară în cadrul serviciului (măsurarea și înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele, identificarea abaterilor și aplicarea măsurilor corective):

 • 34) Stabilește măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de control intern din cadrul serviciului,

 • 35) Colaborează cu secretariatul Comisiei de monitorizare / echipei de gestionare a riscurilor în vederea implementării sistemului de control managerial la nivel A.L.P.A.B ;

 • 36) Organizeză evidența lucrărilor intrate și ieșite din cadrul serviciului și asigură confidențialitate datelor prelucrate sau la care au acces salariații serviciului;

 • 37) Aplică măsuri de tehnica securității muncii și P S.l în vederea evitării accidentelor de muncă sau altor evenimente, asiguranc un cl-mat de munca corcspunzatcr prin dciaica pm socalului din subordine cu echipament și materiale de protecție a muncii;

 • 38) Răspunde de aplicarea prevederilor Regulamentului de Organizare si Funcționare si a Regulamentului Intern pentru personalul din subordinea sa directă.

 • 39) Răspunde de aplicarea prevederilor Codul Etic si Reguli de Conduită aplicabile salariatilor din din subordine

zO)lndeplmește ouce alte aincum cu camc-er spec-fic ce decurg dm actele normative în vigoare dm Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București si Dispoziții ale Primarului General, dispuse de conducerea A L P.A.B., sau solicitări ale compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București.

C) SERVICIUL AMBARCAȚII

Serviciul Ambarcații este un compartiment de specialitate organizat în directa subordine a Directorului (Agrement).

Serviciul întreținere Ambarcațiuni exercită următoarele atribuții:

Organizează, planifică, coordonează, controlează și răspunde de activitatea întreținere ambarcații și debarcadere din cadrul A.L.P.A.B.

Asigură și răspunde de utilizarea eficientă a parcului de ambarcații și nave existent în vederea desfășurării în bune condiții a activității de agrement;

Propune, întocmește și răspunde de documentațiile privind dotarea cu ambarcații și în scopul diversificării activității de agrement, precum și de nave utilitare;

Asigură și răspunde de evidența și exploatarea în deplina siguranță a parcului de ambarcații și nave pentru agrement conform procedurilor legale impuse de Autoritatea Navală Română si


i)


2)


3)


4)


/ ț ' Direcția generală transporturi navale din cadrul M.T.C.T.;

 • 5)/Asigură și ras *        inscripționarea pe ambarcații și nave de agrement a acitătii maxime

îl ! a acest • 6) Asigura personalul necesar functiorrant'srTnc

 • 7) Răspunde de expertizarea la termenele pre'

navelor de agrement și interzice utilizarea acestora în condițiile când nu se asigură deplină siguranță și securitate în exploatare.

 • 8) Răspunde de întocmirea documentațiilor privind reparațiile capitale, reviziile tehnice curente a navelor și ambarcatulor pentru agrement și a celor utilitare.

 • 9) Participă și răspunde de recepția ambarcațiilor și navelor achiziționate:

 • 10) Asigură și răspunde de actele necesare navigației și verifică modul de întocmire în exploatarea ambarcațiilor și navelor de agrement:

11 )Răspunde de întreținerea și reparația construcțiilor portuare de adapostire și acostare a navelor și ambarcațiunilor de agrement (docuri, cale de scoatere din apă, dane de bărci, debarcadere etc);

 • 12) Răspunde de întocmirea caietelor de sarcini și documentele necesare contractării de bunuri, servicii și lucrări de reparații specific domeniului său de activitate:

 • 13) Asiaură și răspunde de protecția navelor la acostare prin dotarea debarcaderelor cu baloane de acostare și a danelor cu bărci prin asigurarea pazei'

 • 14) Răspunde de întocmirea graficelor de lucru cu personalul necesar asigurării unei exploatări eficiente a navelor și ambarcațiilor de agrement.

 • 15) întocmește necesarul de combustibil, lubrifianți. piese de schimb și alte materiale necesare bunei funcționări a navelor si ambarcatulor de agrement si urmărește asigurarea acestora de serviciul de achiziții;

 • 16) Răspunde de instruirea permanentă a angajaților din serviciu, pe linia prevederilor legale

 • 22) Stabilește persoana responsaotiă cu elaborarea și actualizarea Procedurilor operaționale la nivelul serviciului;

 • 23) Stabilește procedurile care trebuie aplicate în vederea realizăm sarcinilor de serviciu a personalului din subordine, în limita competențelor și responsabilităților specifice;

 • 24) Monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizând activitățile ce se desfășoară în cadrul serviciului (măsurarea și înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele, identificarea abaterilor și aplicarea măsurilor corective);

 • 25) Stabilește măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de control intern din cadrul serviciului;

 • 26) Colaborează cu secretariatul Comisiei de monitorizare / echipei de gestionare a riscurilor în vederea implementării sistemului de control managerial Sa nivel A.L.P.A.B.;

 • 27) Organizeză evidența lucrărilor intrate și ieșite din cadrul serviciului și asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces salariații serviciului;

 • 28)Aplică măsuri de tehnica securității muncii și

  evitării accidentelor de muncă


  sau altor evenimente, asigurând un climat de muncă corespunzător^rin dotarea personalului din subordine' cp echipament și materiale de protecție a muncii;


 • 29)Răspunde Lde%plicapea prevederilor Regulamentului c Regula’mdnt'Crlui Intern pentru personalul din subordinea s /     '   . A -
 • 30)Răspunde de aplicarea prevederilor Codul Ețuc-^î

din subordine:

31 îndeplinește orice alte atribuții cu caracter~specific ce decurg din actele normative în vigoare

din Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General dispuse de conducerea A L.P A.B : sau solicitări ale compartimentelor de specialitate din cadru

Primăriei Municipiului București:

DIRECTORUL(ECONOMIC)

Directorul (Economic) se află în subordinea Directorului General al A.L.P.A.B..

Art. 15. Directorului Economic al Administrației Lacuri.. Parcuri și Agrement București i se subordonează Serviciul FinanciarBuget, Biroul Contabilitate, Serviciul Venituri, Serviciul Achiziții Publice.

Directorul Economic are următoarele atribuții, răspunderi și competențe:

 • 1) Organizează, planifică, coordonează, controlează și răspunde de activitatea din cadrul următoarelor structuri:

 • a)      viciul FiiicitiCiai Bugei,

 • b) Biroul Contabilitate;

 • c)  Serviciul Venituri:

 • d) Serviciul Achiziții Publice

 • 2) Răspunde pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin structurilor pe care le coodonează și care sunt stabilite prin actele normative cu caracter general sau special în vigoare, prin strategia A L A B și prm prezentul Regu'a^em de Organizare și Furcponare

 • 3) Sesizează conducerea A L.P A.B în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor structurilor coordonate și elaborează propuneri de remediere a acestora, după caz: •

 • 4) Elaoorează propuneri de perfecționare profesională a personalului din subcro-ne si ie transmite Serviciului Resurse Umane. Sănătatea si Securitatea Muncii în vederea includem acestora in rianui anual ae normare Profesionala

 • 5) Asigură și răspunde de implementarea sistemului de control intern managerial pentru structurile pe care le coordonează;

 • 6) Urmărește modul de aplicare a reglementărilor din domeniul de activitate al structurilor coordonate și formulează propuneri de îmbunătățire și actualizare a acestora;

 • 7) Participa direct sau, după caz, nominalizează și asigură participarea personalului din subordine în cadrul acțiunilor desfășurate în colaborare cu alte structuri din cadrul A.L.P.A.B. și pe bază de delegare cu alte instituții și autorități sau cu parteneri externi în vederea realizării obiectivelor în domeniul său de activitate;

 • 8) Analizează și răspunde de activitatea economico-financiară și stabilește măsuri concrete și eficiente pentru îmbunătățirea continuă a activității economico-financiare;

 • 9) Monitorizează modul de realizare a sarcinilor individuale și colective de către personalul din subordine și adoptă măsurile care se impun pentru asigurarea elaborării în termen șt cu respectarea prevederilor legale a lucrărilor elaborate în cadrul structurilor subordonate:

 • 10) Coordonează elaborarea de puncte de vedere specifice activității desfășurate ce vor fi incluse . ț' în-, răspunsurile la petițiile adresate de cetățeni și le transmite Biroului Relații Publice și

condițiile stabilite prin dispozițiile
dOne^bf^rinc îndrumare nează.. potrivit ită la nivelul structurilor din subordine. iTor privind recrutarea de personal pentru


conform cuc

 • 11) Repartizează lucrările care suni del ccmnniee^ struciu sau dispoziții corespunzătoare soluționăm acestora' competențelor stabilite, lucrările și corespondenj

 • 12) Propune conducerii A.L.P.A.B. inițierea deyferș structurile din subordine, în condițiile legii:

 • 13) Elaborează propuneri pentru promovarea personalului din subordine sau pentru modificarea raporturilor de muncă ale personalului:

 • 14) întocmește sau: după caz. contrasemnează fișa postului, conform competentelor pentru personalul din subordine:

 • 15) Organizează și răspunde pentru derularea procesului de evaluare anuală a performanțelor individuale a prsonalului din subordine:

 • 16) Propune aprobarea planificăm concediilor legale de odihnă, urmărind asigurarea continuității activității și atribuțiilor structurilor din subordine:

 • 17) Colaborează cu celelalte structuri din A.L.P.A.B... precum și cu alte instituții sau. autorități publice, în realizarea atribuțiilor sau sarcinilor comune în domeniul specific de activitate;

 • 18) Coordonează arhivarea documentelorgestionate în cadrul structurilor din subordine și predarea acestora la arhiva A.L.P A.B.:

 • 19) Stabilește măsurile necesare disciplinei în muncă și informează conducerea A.L.P.A.B. în caz de abateri ale personalului din cadrul structurilor din subordine:

 • 20) Asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care are acces:

 • 21) Exercita viza C.F P.P. pentru operațiunile ain care oeriva ai reci sau moirect angajamente legaie de plată, precum și pentru operațiunile care generează venituri, conform legislației în vigoare;

 • 22) A.S'gură si verdea evidențierea cometă a mzuitatelor economico-financiare raoortate în

situațiile financiare trimestrile și anuale

 • 23)Răspunde de arhivarea și conservarea dcsare'or în caro Administrația Lacun. Agrement București a fost parte

  Pamun s1


  • 24)Se mformează periodic cu pnv^re


  a toate nou iau e


  mooAoănie egaie aorooate pe zona sa ce


activitate:

 • 25) Identifică obiectivele specifice a‘e structun'or din subordine ca der-vaie ale obiectivelor generale ale insttutiei:

2fA'de"tifică act'un,le s1 act'v:tati'e oentrv ma^/ama oh'er'*|veln’'sceo'fioe controLjiu' rrme aceea' intern,

 • 27) Identifică activitățile procedurabile necesare elaborării procedurilor operaționale specifice ale structurilor din subordine;

 • 28) Stabilește persoana responsabilă cu elaborarea și actualizarea Procedurilor operaționale la nivelul ale structurilor din subordine;

 • 29) Stabilește procedurile care trebuie aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu a personalului din subordine, în limita competențelor și responsabilităților specifice;

 • 30) Monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizând activitățile ce se desfășoară în cadrul ale structurilor din subordine (măsurarea și înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele, identificarea abaterilor și aplicarea măsurilor corective):

 • 31) Stabilește măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de contro^ntern din cadrul ale structurilor din subordine;

 • 32) Colaborează cu secretariatul Comisiei de moniter*2are7echibei de gestionare a riscurilor în vederea implementării sistemului de control managerial la nive,j\A.L.P.A.B.

 • 33) Organizeză evidența lucrărilor intrate și ieșite din cadrul serviciului și asigură confidențialitatea datelor prelucrate.sati Isu.care au acces salariații ale structurilor din subordine:

 • 34) Aplică măsuri de tehnica.securității muncii și P.S I. în vederea


sau altor e:venimențe2_asig'urand un climat de muncă corespun

din subordineech'ipament și materiale de protecție a muncii;

‘                          I /

' ■ ■ 2\.            ‘ ./


din subordine:                      <•—

 • 37) Verifică respectarea legalității privind încadrarea și salarizarea personalului din unitate în urnea fondurilor bugetare aprobate.

 • 38) îndepimeste orice alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare.

■ din Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului Generat dispuse de Directorul-General sau solicitări ale compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;

A. SERVICIUL FINANCIAR BUGET

Serviciul Financiar Buget este un compartiment de specialitate organizat în subordinea Directorului Economic.

Serviciul FinanciarBuget exercită următoarele atribuții:

 • 1) Efectuează, centralizează și răspunde de calculul indicatorilor economici și financiari privind previzionarea veniturilor și cheltuielilor efectuate de către serviciile tehnico-operative, în scopul întocmim proiectului de buget anual.

 • 2) întocmește proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate din cadrul administrației, precum si a rectificărilor si virărilor de credite.

 • 3) Transmite Serviciului Achiziții Publice bugetul de venituri ș. cheltuieli și lista de investiții aprobate de ordonatorul principat de credite pentru încadrarea cheltuielilor în limitele creditelor bugetare aprobate:

Transmite către Serviciul Planificare. Proiectare. Avizare a listei de investim aprobate de Consiliul General al Municipiului București:


 • 6) Răspunde de utilizarea creditelor bugetare alocate de ordonatorul principal de credite, respectarea încadrării în limita creditelor bugetare aprobate:

 • 7) Derulează și efectuează plățile aferente angajamentelor legale încheiate de A.L.P.A.B., pe baza documentelor justificative primite, cu respectarea încadrării în limita creditelor bugetare aprobate;

 • 8) Efectuează plățile din creditele bugetare aprobate pentru realizarea obiectivelor de investiții aprobate;

 • 9) Efectuează viramentele privind contribuțiile către bugetul general consolidat pentru A.L.P.A.B.;

 • 10) Virează sumele reprezentând T.V.A. de plată către bugetul de stat, conform prevederilor legale;

 • 11) întocmește și transmite: decontul de taxă pe valoare adăugată - 300, declarația informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național - 394. precum șideclarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate -112;

 • 12) întocmește solicitarea eliberării certificatelor fiscale, precum și a fișei de evidență fiscală:


 • 14) întocmește dispoziții de piatărmeasare~către c

respectiv încasare cu numerar rezultate din de€onij/ii^ustifica^

 • 15) Gestionează și asigură intergritatea sum^^orj numerar intratei

  ierie si răspunde de


respectarea plafonului de casă stabilit:

 • 16) Venfică numerarul existent în casierie, conform documentelor justificative anunțând conducerea pentru plusurile sau minusurile constatate.

 • 17) întocmește documentele de decontare (ordine de plată) în termenele prevăzute de legislația în

. vigoare și de angajamentele legale încheiate

 • 18) Depune zilnic documentele de plăți / încasări la Trezorerie;

 • 19) Descarcă zilnic extrasele de cont din Punctul Unic de Acces:

 • 20) Răspunde de transmiterea on-line a raportărilor financiare prin Sistemul National de Raportare (FOREXEBUG);

21 )Răspunde de întocmirea notelor de corecții angajamente bugetare și transmiterea acestora la T rezorerie:

 • 22) întocmește fișa cu specimenele de semnături pentru persoanele autorizate să dispună plăți din conturile administrației;

 • 23) Urmărește execuția bugetului de venituri și cheltuieli al A L.P.A.B.:

 • 24) Actualizează zilnic situația obligațiilor de plată ale A L.P.A.B.:

 • 25) Vizează sub aspect financiar documentele și operațiile documentelor care angajează cheltuieli:

 • 26) Caiculează și întocmește statele de plată pentru drepturile salariale ale angajaților, precum și a altor drepturi cănești ale acestora, întocmește occumenteie oe plata, caicuieaza orepturiie bănești privind concediile de odihnă anuale, calculează indemnizațiile aferente concediilor medicale pentru sa<ariat'i af!ați m incapacitate terriporară de ^irncă întocmește endme'e de plată cu privire la plata lunară a contribuțiilor instituției și a sa la riaților la bugetul de stat bugetul asigurările-' sociale de stat si a fondudlor specia'e'

27 întocmește statele de Diată privind prermerea sa anaț?'or instituției.

28;Pre1ucrează oispozițule ce încacrarc, promovare sancționare, suspendare, staDi^e meumi salariate, precum și cele de încetare a raporturilor de muncă conform legii.

 • 29) Urmărește și asigură efectuarea în sistem confidenței ai olații salar^or

 • 30) Pune în aplicare deciziile de reținere sau irnoutare

Q \ ti- N          P 7p                                                    1 m * ! f ’ *” •■£"** f"' ' r                  m A rp, i n f H. O CXT* 1 p          O A

 • 32) Răspunde ce întocmirea documentației necesare descinderii de credite pentru finanțarea cheltuielilor de personal, bunuri și servicii, asistență socială și investiții, conform bugetului aprobat: transmite documentația spre aprobare la PMB și după aprobare către trezoreria sector 1:

 • 33) Participă la lucrările de întocmire a bilanțului contabil trimestrial și anual, întocmind anexele 7,9 și 11 și colaborează cu Biroul Contabilitate;

 • 34) Răspunde de întocmirea și raportarea bilunară și lunară către P.M..B. a anexelor 1 (bilanț)și 30 (situția plăților restante);

 • 35) Răspunde de întocmirea lunară a execuției bugetare pe care o înaintează direcției de specialitate din cadrul P.M.B.:

 • 36) Răspunde de evidența veniturilor încasate pe categorii de venituri, conform clasificației bugetare și raportează la sfârșitul lumi, veniturile încasate și virate la bugetul de stat și local;

 • 37) Răspunde de realizarea măsurilor și sarcinilor ce-i revin în domeniul financiar-bugetar. stabilite ca urmare a controalelor financiar-gestionare, efectuate d ganeie în drept:

strictă a nivelului de cheltuieli stabilite prin


 • 38) Verifică, urmărește, și.-răspunde de respe

creditele bugetare* aprobate;                         m

 • 39) Răspunderi analizează 'împreună cu compartimentele de specia li t^le^jțrsadrul administrației modul de realîza/e a p~îanuluiAde investiții și ia măsurii

. i


1

/ (' / '

A\țE4Urt|' • 40) Asigură și răspunde de desfășurarea ritmică a operațiunilor de decontare cu furnizorii:

 • 41) Persoana desemnată din cadrul serviciului exercită viza C.F P.P. pentru operațiunile privind încasările și plățile prin casierie, pentru plățile prin virament, precum și pentru angajamentele care generează venituri.

 • 42) Persoana desemnată din cadrul serviciului să exercite viza C F.P.P. înscrie în registrul de operațiuni a documentelor prevăzute să fie prezentate la viza de control financiar-preventiv.

 • 43) Ține evidența angajamentelor legale șl bugetare, urmărește încadrarea plăților în limita angajată; conform O M.F.P. nr. 1792/2002 cu modificările și completările ulterioare, privind angajarea., lichidarea., ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice și întocmește anexa nr.3 și nr 4 la Raportarea trimestrială:

 • 44) Asigură instruirea permanentă a angajaților din serviciu, pe linia prevederilor legale specifice departamentului său și legislația în vigoare

 • 45) Asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces salariații serviciului:

 • 46) Se informează periodic cu privire la toate noutățile, modificările legale aprobate pe zona sa de activitate;

 • 47) ldentifică obiectivele specifice ale serviciului ca derivate ale obiectivelor generale ale instituției. A8) Identifică acțiunile și activitățile pentru realizarea obiectivelor specifice controlului manager^'

intern;

49)ldentifică activitățile procedurabile necesare elaborăm procedurilor operaționale specifice biroului:

50; Stabilește peisoana lesponsabiiă cu eiaboiaieu Și autuaiiZciiea Pioceduiiioi operaționale la nivelul serviciului;

51 fStabileste procedurile care trebuie aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu a personalului din subordine, în limita competentelor și responsabilităților specifice;

 • 52)Monitonzează realizarea obiectivelor specifice analizând activitățile ce se desfășoară în cadrul serviciului (măsurarea si înregistrarea rezultatelor compararea lor cu obiectivele identificarea

abaterilor și aplicarea masurilor corective)

 • 53) Stabilește măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de control intern din cadrul serviciului

 • 54) Colaborează cu secretariatul Comisiei de monitorizare / echipei de gestionare a riscurilor în vederea imp ementăni sistemului de control managerial la nivel A L P A B .

 • 55) Oraanizeză evidenta lucrărilor intrate si ieșite din cadrul serviciului si asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau ia care au acces salariatu serviciului'

 • 56) Aplică măsuri de tehnica securității muncii și P.S.I. în vederea evitării accidentelor de muncă sau altor evenimente, asigurând un climat de muncă corespunzător prin dotarea personale din subordine cu echipament și materiale de protecție a muncii:

 • 57) Răspunde de aplicarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului Intern pentru personalul din subordinea sa directă;

 • 58) Răspunde de aplicarea prevederilor Codul Etic și Reguli de Conduită aplicabile salariaților din din subordine;

 • 59) îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, din Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București șî D-ispoziții ale Primarului General, dispuse de Directorul-General al administrației, <ggjj_^gljci>tă'ri^ale_ compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;


  B.


  BIROUL CONTABILITATEBiroul Contabilitate este un compartiment de specialitate or (Economic), având următoarele atribuții.

 • 1) Asigură înregistrarea sistematică și cronologică în evidentele contabile, prelucrarea și păstrarea informațiilor cu privire la situația patrimonială și rezultatele obținute astfel

 • a) Organizează și asigură evidența activelor imobilizate din patrimoniu;

 • b) înregistrează în evidența contabilă toate operațiunile economice în conturi sintetice și analitice, conform legislației în vigoare și verifică exactitatea și concordanța înregistrărilor contabile cu natura operațiunilor economice cuprinse în documentele justificative..

 • c) înregistrează în evidența contabilă cheltuielile cu salariile și datoriile unității către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale:

 • d) Colaborează cu Serviciul Financiar Buget pentru realizarea lucrărilor pe baza documentelor justificative:

 • 2) în exercitarea atribuțiilor sale serviciul contabilitate colaborează cu celelalte compartimente din cadrul instituției, cu alte autorități și instituții,

 • 3) Asigură și participă la organizarea inventariem anuale a patrimoniului administrației în conformitate cu dispozițiile legale. Patrimoniul este reprezentat din totalitatea elementelor de activ și pasiv patrimonial, operațiuni care se înscriu în registrul-mventar (incluzând în această inventariere cununie afiate temporar in păstrare, cusicoie ori proprieiate puonca ori privata a A.L.P.A.B. date în administrare ori în folosința)

 • 4) Valorifică mzuitate'e inventarierii și înregistrează evidența contabilă eventualele deferente constatate între evidența scriptică cu cea faptică:

 • 5) Asigură și răspunde de înregistrarea în evidența contab:iă a evaluăm si mevaluăni patrimoniului administrație: m conformitate cu prevederile lega e

5) întocmește raportarea trimestrială Și anuală, respecuv anexe e *‘i’ A 2 35a și 35b coiacorează cu Serviciul Financiar Buget și răspunde de coordonarea și întocmirea raportului explicativ la acestea:                                               ■ •

 • 7) Colaborează cu Biroul Juridic și Evidența Patnmommui în veoerea punem în concordanță a niimgreiry cadastm'e cu mjmereip de mventar          +uturnr bunurilor ■mob|,e adiate în

administrarea A L.P.A.B.

 • 8) Asigură evidența contabilă a tuturor stocurilor: de materiale, obiecte de inventar, a bonurilor valorice de carburanți, etc,

 • 9) Asigură operarea documentelor primare de intrare-ieșire în aplicația informatică specifică

 • 10) Verifică exactitatea datelor înscrise în fișele de inventariere referitoare la: obiectele de inventar și materiale, efectuează punctaje periodice cu gestionarii și anunță conducerea de eventualele neregularități constatate:

 • 11) Răspunde de organizarea și exercitarea controlului gestionar prin sondaj a gestiunilor din instituție;

 • 12) Asigură întocmirea, circulația și păstrarea documentelor justificative și contabile, precum și gestionarea, folosirea și evidența formularelor cu regim special. în conformitate cu dispozițiile legale:  de întocmirea lunară a balanței de verificate urmărește concordanța dintre acestea..

  de corectitudinea și înaintarea spre aprobare a conducerii instituției a bilanțului a raportului explicativ, participă ia analiza rezultatelor economice și financiare pe


CONFORM CU ORIGINAL^

| -tehnică Ș»


 • 16) lntocmește. ține evidența și asigură avizarea dnourlnenielnr caot

și mișcarea bunurilor din patrimoniul instituției.

 • 17) Răspunde de înregistrarea ritmică a veniturilor încasate, debitelor șu4 țjpsuril

 • 18) Răspunde de urmărirea încasărilor la timp a veniturilor, debitefâ'r și

 • 19) Răspunde analitice și

 • 20) Răspunde contabil și baza datelor înscrise în bilanț și urmărește aducerea la îndeplinire a sarcinilor ce-i revin din procesul de analizai

 • 21) întocmește situațiile solicitate de către auditul intern și extern;

 • 22) Asigură și răspunde de întocmirea situațiilor solicitate ca urmare a controalelor efectuate de organele în drept;

 • 23) Asigură păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrării în contabilitate, precum și gestionarea, folosirea și evidența formularelor cu regim special în conformitate cu dispozițiile legale;

 • 24) Asigură întocmirea, prelucrarea și actualizarea procedurilor operaționale emise reglementarea activității specifice;

 • 25) Asigură și răspunde de implementarea modificărilor legislative în domeniul contabil, asigură instruirea permanentă a angajaților din serviciu, pe linia prevederilor legale specifice departamentului sau și legislația în vigoare,

 • 26) Asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces salariații serviciului;

 • 27) Se informează periodic cu orivire la toate noutățile modificările legale acrobate ne zona sa de activitate:

 • 28) 1 de ntif'că obiectivele specifice ale serviciului ca derivate ale obiectivelor genera’e a'e instituției

 • 29) Sesizeaza Serviciul Venituri si Biroul Juridic pentru a lua masuri in vecerea recuoerari

  creanțelor a carcr se;

  30)Identifică acțiunile și intern,

  31 )ldentifică actiVitațJe biroului.

  adenta a fost depășită.

  activitățile pentru realizarea obiectivelor specifice controlului managerial

  procedurabiie necesare, elaborăm procedurilor operaționale specifice

32)Ștabiieste persoana responsabila cu eiaoorarea și actualizarea Procedurilor operaționale la nivelul serviciului;

 • 33) Stabilește procedurile care trebuie aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu personalului din subordine, în limita competențelor și responsabilităților specifice,

 • 34) Monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizând activitățile ce se desfășoară în cadrul serviciului (măsurarea și înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele, identificarea abaterilor și aplicarea măsurilor corective);

 • 35) Stabilește măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de control intern din cadrul serviciului;

 • 36) Colaborează cu secretariatul Comisiei de monitorizare / echipei de gestionare a riscurilor în vederea implementării sistemului de control managerial la nivel A.L.P.A.B.;

 • 37) Organizeză evidența lucrărilor intrate și ieșite din cadrul serviciului și asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces salariații serviciului;

 • 38)Aplică măsuri de tehnica securității muncii și P.S.I în vederea evităm accidentelor de muncă sau altor evenimente, asigurând un climat de muncă corespunzător prin dotarea personalului j d-in-șub-ordine cu echipament și materiale de protecție a muncii;

/z39) Răspunde "de aplicarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare și a /RogjyJa'mer1t _ rn pentru personalul dig.subordinea sa directă;

48f)F

... .! d

A V- ; 7 /


Implicarea prevederilgt^citfmț$^$i Regul
l CONFORM cu

41 Jlndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific ce dec din Hotărâri aie Consiliului General ai MumcipiîaWbăcurești- și dispuse de Directorul-General al administrației, sa specialitate din cadrul Primăriei Municipiului BucureștiORICWALU^Î


~ extern

TEHN'CA^’     _

jUR'O'CA <? 2*


v.goare, iui General. F ale compartimentelor de


C) SERVICIUL VENITURI

Serviciul Venituri este un compartiment de specialitate organizat în subordinea Directorului (Economic)

Serviciul Venituriexercită următoarele atribuții:

1)


2)


 • 3)

 • 4)

 • 5)


6)


Organizează, planifică, coordonează, controlează și răspunde de activitatea de încheiere și urmărire a derulării contractelor de închiriere, de asociere în participațiune, a acordurilor de ocupare temporară a domeniului public, precum și alte contracte comerciale, altele decât cele de achiziție:

Elaborează și actualizează normele și procedurile interne privind activitățile de urmărire a îndeplinirii clauzelor contractuale. în conformitate cu prevederile legale în vigoare, înregistrează solicitările terților privind intenția de încheiere de contracte:

Participă la discuții preliminare în vederea încheieri; contractelor:

Elaborează documentația specifică necesară fiecărui tip de contract în colaborare cu Biroul !ur,d'c ș* ^vid'^a ^'a^r'r^'cr,'L,'u'             Țppmp                 cpat?i         or^c,ury"' c-' B'rc'‘'

Contabilitate:

întocmește documentația necesară desfășurării licitație: (caietul de sarcini și alte documente necesare) în vederea închirierii bunurilor aflate în administrarea A L P A B

Propune in vederea aprobării cocoruue m-mme care fac ooiectui caietelor ce sarem: pnvinc

închirierea:

8) întocmește și răspunde de întocmirea proiectelor de contracte de închiriere cu terți sau a contractelor de asociere in participate conform leg :

O\ C pqt i .    7-5 !g Urmc-'Ci'n q + pHiMo         p h I • fi o T i i I p U >7 <'1 ■     Qp rjj                           ' LrL Care

decurg din clauzele contractuale, precum și alte categorii de venituri. în baza documentelor și solicitărilor celorlalte servicii din cadrul instituției;

 • 10)Urmărește depunerea deconturilor privind asocierea în participațiune, conform clauzelor contractuale și verifică corectitudinea întocmirii acestora, pe baza documentelor justificative ale asocierii;

 • 11) Verifică modul de realizare a aportului investițional angajat de către partenerul asocierii în participațiune, pe baza documentelor justificative transmise de către acesta;

 • 12) întocmește dispoziții de încasare către casierie pentru sumele ce urmeză a fi încasate cu numerar, conform prevederilor contractuale:

 • 13) Colaborează cu Biroul Juridic și Evidența Patrimoniului din cadrul A.L.P.A.B. întocmind periodic punctaje în vederea identificării și reactualizării suprafețelor ce fac obiectul contractelor de închiriere, de asociere în participațiune, precum și a acordurilor de ocupare temporară;

 • 14) Colaborează cu Biroul Contabilitate din cadrul A.L.P.A.B. întocmind periodic punctaje pentru debitele restante și sesizează Biroul Juridic și Evidența Patrimoniului în vederea recuperării acestora:

 • 15) Verifică pe®od+c4n teren modul de respectarelTobiectului contractelor cu privire la închirierea

CCM C* * U 'GI# *«Șt--

efectiv ocupate, obiectul de activitate / etc~)~în Lacuri, Parcuri și Agrement București și, în cazp

 • 16) Are obligația de a păstra evidențele de a panourilor publicitare existente, precum


<-> * c *

f) /

O »Z


coM^ctul întMiat cu Administrația ^ces*£uȘ°Jtăpp rt ea z ă conducem.

tțfa^^re^construcților cu caracter provizoriu și a & de a evidenția pentru fiecare construcție a


pon^ TcaJc;


suprafețelor ocupate de acestea (alei pietonale din parcuri, spatii verzi publice, aliniamente stradale, scuaruri de separare a circulațiilor rutiere zone laterale stradale, parcuri de agrement, alei pietonale din zone de agrement, precum si pe alte terenuri care fac obiectul administrăm

■ A.-L.P.A.B;      • ---

 • 17) întocmește acordurile de ocupare temporară, în baza procedurilor aprobate de ordonatorul principal de credit,

 • 18) Verifica in teren orice amplasament solicitat;

 • 19) Urmarește respectarea legislației de ocupare a domeniului public privind amplasarea construcțiilor cu caracter provizoriu inclusiv a panourilor publicitare:

 • 20) Participă la soluționarea situațiilor litigioase între părțile contractuale;

 • 21) Furnizează Biroului Juridic și Evidența Patrimoniului documentele necesare și se informează permanent de stadiul și modul de soluționare în instanțe a situațiilor litigioase;

 • 22) Răspunde de instruirea permanentă a angajaților din subordinea directă, pe lima prevederi^' legale specifice departamentului său și legislația în vigoare;

 • 23) Asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces salariații serviciului;

 • 24) Se informează periodic cu privire la toate noutățile, modificările legale aprobate pe zona sa de activitate.

 • 25) Identifică obiectivele specifice ale serviciului ca derivate ale obiectivelor generale ale instituției;

 • 26) Identifică acțiunile si activitatile pentru realizarea obiectivelor soecifice controlului managerial intern;

 • 27) Identifică activitatile procedurabile necesare elaborării procedurilor operaționale specifice biroului.

 • 28) Stabilește persoana respcnsabJă cu elacomrea și actualizarea Procedurilor operaționale la nivelul biroului.

 • 29) Stabilește procedurile care trebuie aplicate în, vederea, realizăm sarcinilor de serviciu a personalului din subordine. în limita, competențelor și responsabilităților specifice

 • 30) Momtorizează realizarea obiectivelor specifice, analizând activitatile ce se desfășoară în cadrul serviciului (măsurarea și înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu ooiectivele. identificarea abaterilor și aplicarea măsurilor corective);

31 )Stabilește măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de control intern din cadrul serviciului;

 • 32) Colaborează cu secretariatul Comisiei de monitorizare / echipei de gestionare a riscurilor în vederea implementării sistemului de control managerial la nivel A.L.P.A.B.

 • 33) Organizeză evidența lucrărilor intrate și ieșite din cadrul serviciului și asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces salariați, serviciului;

 • 34) Aplică măsuri de tehnica securității muncii și P.S.I. în vederea evitării accidentelor de muncă sau altor evenimente, asigurând un climat de muncă corespunzător prin dotarea personalului din subordine cu echipament și materiale de protecție a muncii;

 • 35) Răspunde de aplicarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului Intern pentru personalul din subordinea sa directă;

 • 36) Răspunde de aplicarea prevederilor Codul Etic și Reguli de Conduită aplicabile salariatelor din din subordine;

 • 37) îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare,din,HotărâjJ


Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General, r de specialitate din


fdip^8^de\conducerea administrației, sau solicitări ale comparț riei Municipiului București;


Serviciul Achiziții Publice are următoarele atribuții, răspunderi și competențe.

 • 1) Centralizează necesitățile și propunerile privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări întocmite de către structuri de specialitate și elaborează Planul Anual al Achizițiilor Publice al A.L.P.A.B :

 • 2) Inițiază procedurile de achiziție publică anuală pentru bunuri, servicii și lucrări conform Planului Anual al Achizițiilor Publice aprobat:

 • 3) Răspunde de coordonarea, programarea, contractarea de achiziții bunuri și servicii, conform legii;

 • 4) Verifică modul de întocmirea caietelor de sarcini și documentele necesare contractării de bunuri, servicii și lucrări de reparații și întreținere a clădirilor administrativele producție, a instalațiilor și a mobilierului urban existent în unități;

 • 5) Asigură și răspunde de întocmirea documentației ce atribuire/documentației descriptive pentru prezentarea ofertei în cadrul procedurilor de achiziții oublice organizate, pe baza necesităților primite de la compartimentele din cadrul ALPAB care solicită demararea acestora;

 • 6) Asigură și răspunde de întocmirea formalităților de publicitate/comumcare pentru procedurile oigaiuzate și vânzatea/iiansmiterea documentației amuuue/uucumentației descriptivă,

 • 7) Asigură și răspunde de păstrarea ofertelor precum și dosarul achiziției publice la procedurile organizate;

 • 8) Asigură și răspunde de întocmirea proceselor verbale de deschidere, analiză și atribuire a contractelor de achiziție pubiică;

9’} Aplică si finalizează procedurile de atribuim a cont''ac:e:or ce achiziție publică. în conformitate cu crevecer ’e -ega'e s prccedume interne apmoa:e

 • 10)  Colaborează cu celelalte structuri de specialitate o-1' cadiui A.L.P A 8.. în funcție specificul și de complexitatea documentațiilor de atribuire ce urmează să fie elaborate în contextul aplicării orocecurii de atribuire.

 • 11)  Asigură și răspunde ce comunicarea către ofertant.: pamopanți a rezultatelor procedurilor de

acniziție puOiica.

 • 12) Asigură și răspunde de înregistrarea contestațiilor și comunicarea acestora către ofertanții implicați în procedură și comisia de analiză și soluționare a contestațiilor;

 • 13)  Asigură și răspunde de transmiterea rezultatului analizei contestațiilor tuturor factorilor în drept:

 • 14)  Asigură și răspunde de încheierea contractelor de achiziție publică cu câștigătorii procedurilor de achiziții și transmiterea lor în vederea monitorizării modului de îndeplinire a acestora de către compartimentele de specialitate:

 • 15) Asigură și răspunde de gestionarea bazei de date cu privire la procedurile de achiziție publică organizate, care cuprinde informații cu privire la firmele participante și rezultatele acestora;

 • 16)  Asigură și răspunde de transmiterea periodică a situației procedurilor de licitație organizate către instituțiile abilitate ale statului:

 • 17)  Participă la întocmirea proiectului de buget anual al instituției;

 • 18)  Răspunde de evidența tuturor achizițiilor, derulate la nivel de A.L.P.A.B. ;

 • 19)  Răspunde de întocmirea planului de achiziții bunuri și servicii pentru deszăpeziri, inundații, calamități și ia măsuri de realizare a acestuia;


 • 20) RăsgVnde de verificarea documentațiilor șTb oferte?'


  ire ă contractelor d

  ^-eeestfrra Ji>l


  goare si întocmește

  ‘feratelor de necesitate aprobate și a


 • 21)  Urmărește perioada de valabtiiti actele adiționale pentru prelungiri prevederilor legale în vigoare:

 • 22)  Participă ia încheierea contractelor eco        cu furnizori, soluționarea divergențelor legate

de derularea contractelor și răspunde de respectarea strictă a disciplinei contractuale;

 • 23)  Propune directorului general spre aprobare componența comisiilor de evaluare a ofertelor.

 • 24)  Participă la analiza și selectarea ofertelor de achiziții, bunuri materiale și servicii în cadrul

comisiio.lor de evaluare a ofertelor,........

 • 25) Răspunde de întocmirea fișelor de post în conformitate cu atribuțiile structurii organizatorice și nivelul postului sau de modificarea acestora de câte ori este necesar, pentru personalul din subordine;

 • 26)  Răspunde de întocmirea propunerilor privind evaluarea performanțelor profesionale (ale personalului din subordine), de avansare, premiere, delegare, detașare, programări ale concediilor de odihnă, concedii fără plată, schimbări ale locului de muncă, sancțiuni disciplinare, desfaceri de contracte de muncă pentru personalul din subordine;

 • 27)  Răspunde de îndeplinirea responsabilităților de către personalul serviciului;

 • 28)  Răspunde de instruirea permanentă a angajaților din serviciu, pe linia prevederii^ legalespecifice departamentului său și legislația în vigoare;

 • 29)  Asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces salariații serviciului;

 • 30)  Se informează periodic cu privire la toate noutățile, modificările legale aprobate pe zona sa de activ itaie,

 • 31)  Identifică obiectivele specifice ale serviciului ca derivate ale obiectivelor generale ale instituției;

 • 32)  Identifică acțiunile și activitățile pentru realizarea obiectivelor specifice controlului managerial intern:

 • 33) Identifică activitățile procedurabile necesare elaborăm procedurilor operaționale specifice serviciului.

 • 34) Stabi'eșie ne’soana responsabilă cu elaborarea șnivelul serviciului.

  aciuali/area Proceaumor operaționale la


 • 35)  Stabilește procedurile care trebuie aplicate în. vederea realizării sarcinilor de serviciu a personalului cm subordine. în hm.ta competențelor și responsabihtaților specifice.

 • 36)  Monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizând activitățile ce se desfășoară în cadrul serviciului imasurarea și înregistrarea rezultatelor, compararea iot cu ooiectiveie. tdeniiiicarea abaterilor și aplicarea măsurilor corective);

 • 37)  Stabilește măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de control intern din cadrul serviciului;

 • 38)  Colaborează cu secretariatul Comisiei de monitorizare / echipei de gestionare a riscurilor în vederea implementării sistemului de control managerial la nivel A.L.P.A B ;

 • 39)  Organizeză evidența lucrărilor intrate și ieșite din cadrul serviciului și asigură confidențialitatea datelor prelucrate sau la care au acces salariații serviciului;

 • 40) Aplică măsuri de tehnica securității muncii și P.S.I. în vederea evitării accidentelor de muncă sau altor evenimente, asigurând un climat de muncă corespunzător prin dotarea personalului din subordine cu echipament și materiale de protecție a muncii;

 • 41) Răspunde de aplicarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului Intern pentru personalul din subordinea sa directă;

 • 42)  Răspunde de aplicarea prevederilor Codul Etic și Reguli de Conduită aplicabile salariaților din din subordine;

CAPITOLU


PERSONAL SALARIZARE

Art.16 Angajarea personalului si stabilirea nivelului de salarizare a personalului angajat se fac conform legislației în vigoare.

CAPITOLUL VI

BUGETUL Șl RELAȚIILE FINANCIARE

Art.17. Administrația Lacuri, Parcuri si Agrement are cod unic de înregistrare fiscală 14008314. Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement întocmește și fundamentează proiectul propriu al bugetului de venituri si cheltuieli urmând justa dimensionare a cheltuielilor bugetare, creșterea eficienței în utilizarea fondurilor.

Administrația Lacuri. Parcuri și Agrementeste ordonator terțiar de credit și își desfășoară activitatea în strictă concordanță cu cheltuielile aprobate în bugetui care are ca sursă de finanțare subvenții. i —• t-< 4 I I r- I r-K V v— r~ 1 1 h*/— a-* i > k-v', i i                          ' V • 1 1                    U i 1 U

V L/l                                            • | k_z        i » , Jl                 i > i        i ,  < U Cx 1 U       ' O k I u i       .

Din veniturile încasate aferente contractelor de închirere, un procent de 50% se constituie venit la bugetul local.

Bugetul propriu, repartizat pe trimestre, conformclasiîicauei bugetarestabilne de Ministerul Finanțelor se aprobă de către C.G.M.B.

Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București gestionează valorile materiale s; mijloacele asigurăm integrității patrimoniului privind bugetul propriu

Decontarea tuturor operațiunilor se efectuează prin conturile deschise la Trezoreria Sectorului 1 și poate deschide alte conturi ia bănci comemia'e. numai cu respectarea a spozit.Hor legale "n v.goarc

CAPi rGLUL Vii

RELAȚII COMERCIALE

Art.18. Relațiile comerciale dintre Administrația Lacuri. Parcuri și Agrement și terți se realizează prin contracte încheiate în condițiile legii

CAPITOLUL VIII


DISPOZIȚII FINALEArt.19. Litigiile de orice fel în care se implică Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement sunt de competența instanțelor judecătorești potrivit legii.

Art.20.Personalul djn compartimentele structurii de organizare a instituției este obligat să cunoască și să aplice,pfqvederije prezentului regulament, ale Regulamentuluipntern și ale fișei postului pe care îl ocupă. /


\'


/.
pSUiU/ q

1

-K A P.M


Art.21. Dispozițiile Regulamentului de Organizare și Funcționare al instituției, precum și atribuțiile cuprinse în fișa postului vor fi aduse la cunoștința întregului personal prin grija șefului ierarhic

Art.22. Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare intră în vigoare la data comunicăm aprobării de către P M B.

Art.23. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament și a atribuțiilor cuprinse în fișa postului, atrage răspunderea disciplinară a salariatului.

Art.24.Toți angajații Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement răspund de cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare specifice domeniului de activitate

Art.25.Toate compartimentele instituției sunt obligate să pună la dispoziția celorlalte compartimente din structura organizatorică a instituției informațiile și/ sau documentele necesare îndeplinim atribuțiilor prevăzute în prezentul Regulament.

Art.26. Toate compartimentele Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement au obligația de a colabora în vederea realizării atribuțiilor prevăzute în prezentul regulament.

Art.27. Prezentul Regulament de organizare și funcționare se completează cu reglementările legale în vigoare și se modifică și completează ori de cate ori intervin modificări în structura organizatorică a Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement, aprobată prin hotărâre a C.G.M.B. sau modificări și completări ale legislației aplicabile, ulterioare aprobării acestuia.