Hotărârea nr. 385/2019

HOTARAREnr. 385 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI,STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A BIBLIOTECII METROPOLITANE BUCURESTI INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 193/2018


CONSIUUL GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"—

CONFORM CU ORIGINALUL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei, numărului totaljde ppituri, statului de fuffuțff'și Regulamentului de organizare și funcționare a BiblioteteiPMetropolitane București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 6026/3378/14.06.2019 și al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 3396/18.06.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 146/25.06.2019, raportul Comisiei cultură și culte nr. 33/25.06.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 448/25.06.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Ordonanței de Urgență nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009. cu modificările și completările ulterioare:

Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii-Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 4 și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă organigrama, numărul total de 171 posturi, din care 21 de conducere, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Bibliotecii Metropolitane București, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București conform anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 193/2018, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 287/2018 și prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 64/2019, precum și orice alte prevederi contrare, își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Biblioteca Metropolitană București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în București din data de 26.06.2019.Consiliului General al Municipiului


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/AtachInt/AnexaH385_19.pdf