Hotărârea nr. 384/2019

HOTARAREnr. 384 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI,STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 254/2019

CONSIUUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

7

CONFORM CU ORIGINALH O T Ă R Â R E

privind aprobarea organigramei, numărului total de po             eTw^ețrrșCRegulamentului de

organizare și funcționare ale Administrației Spitalelpf si Serviciilor Medicale București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 5930/15255/14.06.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 145/25.06.2019, raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 18/25.06.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 447/25.06.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de solicitarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București însoțită de Nota de fundamentare, formulate prin adresa nr. 15255/2019, înregistrată la Direcția Managementul Resurselor Umane cu nr. 5930/2019;

în conformitate cu prevederile:

Ordonanței de Urgență Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008;, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței de Urgență nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;                   ‘

Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 3 și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă organigrama, în cadrul numărului total de 1476 posturi, din care 73 posturi de conducere, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, conform anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 254/23.04.2019 își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

iL POSTURI: 1476  ;

'3


tre: URI CON

IRI EXECUȚIE: 141)3Serviciul Registratură și Secretariat '7+1


Birou Comunicare și Relafii Puhice 5+ I


Anexa nr. 1 la HCGMB nr.


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT - MEDICAL

1247+ 1Serviciul Monitorizare Programe -Proiecte


Serviciul Urmărire \ Contracte A Programe ' Proiecte


Serviciul Promovare a Sănătății și Punctul local 7+ I


ZLZ

Direcția Medicină Școlară 1063 - 1 zn Serviciul Medicină Școlară


Structura Organizatorică și Funcțională Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București


DIRECTOR GENERAL 1475+ 1


Serviciul Audit Intern

7- I


Birou Secretariat și Statistică Medicală

5+ I


Direcția RUNOS 16+ I
Direcția Juridică 16 * I


Serviciul Control Intern Managerial și Integritate 7 + I


Serviciul As izarc Juridica 7+1Ditc. fia Achiziții

16+1


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 161+ 1


Direcția Suport Spitale 55 + I


Serviciul Urmărire Contracte

10- l


Direcția

Economică

24 * I


Direcția Investiții 16+ I


Direcția

Administrativă 37+1Cabinele Medicale

Stoniaiologic Sector 5


Cabinele Medicale Slomatoloeie Seciui <»


Serviciul Suport si Administrare Spații Locative 7+ I


Serviciul Suport Spitale Administrativ 46+ I


Serviciul Buget 7*1


Serviciul Contabilitate 7+ 1


Serviciul Financiar

7 + I


Serviciul

Investiții 7+ 1

Serviciul

Avize.

Certificări Investiții 7+ 1


Serviciul Administrativ 7 + I


Serviciul Patrimoniu 7 r I


Serviciul Logistica 20 + 1


01 RECTOR G ENI^t , < Ec. DanielaANEXA NR. 2

Nr. Crt.

Compartimentul

Funcția

Nivel studii

Grad/treaptă profesională

Anexa la Legea 153/2017 în baza careia se stabilește salariul de bază

CONDUCEREA INSTITUȚIEI

1

DIRECTOR GENERAL

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

SERVICIUL REGISTRATURĂ SI SECRETARIAT

2

Șef Serviciu

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

3

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

4

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

5

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

6

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

7

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

8

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

9

Curier

M;G

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

I3IROU COMUNICARE Șl RELAȚII PUBLICE

10

Șef Birou

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

11

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

12

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b             I \

13

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b               \     '

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b              \

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

.        TOTAL

6

,   *                             SERVICIUl

CONTROL INTERN MANAGERIAL Șl INTEGRITATE

16/

’ ■         Șef Serviciu

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

'ii Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

—i£xz

// Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

19

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

-2Q

Inspector de specialitate

S

j|, .vfeS

•// ,                    Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

21

Inspector de specialitate

S

-'ir

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

22

Inspector de specialitate

S

IA A

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

23

Inspector de specialitate

s

.-.debuta'nU<-.;

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

A

>A

TOTAL

8

- i

LziSERVICIUL AUDIT INTERN

24

Șef Serviciu

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

25

Auditor

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

26

Auditor

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

27

Auditor

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

28

Auditor

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

29

Auditor

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

30

Auditor

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

31

Auditor

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

DIRECȚIA RUNOS

32

DIRECTOR

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

SERVICIUL RESURSE UMANE

33

Șef Serviciu

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

34

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

35

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

36

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

37

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

38

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

39

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

40

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

SERVICIUL SALARIZARE

41

Șef Serviciu

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a                   r\

42

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b                    \

43

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b                  /   \

1 44X

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

S....45//

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b                   x

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b                   V

4/ \

>     Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b                    \

. 48 *

II Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b                     \

-• / /

TOTAL

8

z'Z

.. DIRECȚIA JURIDICĂ                                                   (

49

DIRECTOR

S

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

-serviciul Avizare juridică

50

Șef Serviciu

s

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

\ 51

Consilier juridic

s

IA ’

c ■               Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

52

Consilier juridic

s

IAi.SjiAs

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b’.'IRECTIA AtiAGEMENTU RESUR5ELCI umane

53

Consilier juridic

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

54

Consilier juridic

S

debutant

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

55

Consilier juridic

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

56

Consilier juridic

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

57

Consilier juridic

s

debutant

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

SERVICIUL CONTENCIOS

58

Șef Serviciu

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

59

Consilier juridic

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

60

Consilier juridic

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

61

Consilier juridic

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

62

Consilier juridic

S

debutant

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

63

Consilier juridic

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

64

Consilier juridic

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

65

Consilier juridic

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

66

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

DIRECȚIA ACHIZIȚII

67

DIRECTOR

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

SERVICIUL

ACHIZIȚII PUBLICE

68

Șef Serviciu

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

69

Inspector de specialitate

s

•IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

70

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b       r\

71

Inspector

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b       \ \

72

Inspector de specialitate

s

.IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b       \ \

73

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b        \ \

;^4X

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b          \ \

1

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b           \\   \ (

TOTAL

8

........

f V\'

SERVICIUL ACHIZIȚII CENTRALIZATE                                 \ \Ț ■

76 ?

Șef Serviciu

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a              \ H

' /77,/

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b              \ V /

78

Inspector de specialitate

s

..... ... IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b                \ i|/|

797 z

Inspector de specialitate

s .

■         IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b                 \

'80

Inspector de specialitate

s

IA/?,

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b                   | \ '

\ 81

Inspector de specialitate

/ sv

RShma ” •

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

^\82 ....

Inspector de specialitate

1W; ii

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b83

Inspector de specialitate

S

Debutant

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

DIRECȚIA SUPORT SPITALE

84

DIRECTOR

S

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

SERVICIUL SUPORT Șl ADMINISTRARE SPAȚII LOCATIVE

85

Șef Serviciu

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

86

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

87

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

88

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

89

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

90

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

91

Inspector

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

92

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

SERVICIUL SUPORT SPITALE ADMINISTRATIV

93

Sef Serviciu

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

94

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

95

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

96

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

97

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

98

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

99

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

100

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

\ 101

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

x 102

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

\

-r103

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

\

'104

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

105

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b               F \

, 106

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b                \    \

/107

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b                \    \

108

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b                 \

109

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

110

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

111

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

112

Inspector de specialitate

S,:.

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

113

Inspector de specialitate

ia

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

114

Inspector de specialitate ,'4

<*C>;S Ți

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

\ 115

Inspector de specialitate i!

ty'DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Z^\cH-i<7r

Zv

116

Inspector de specialitate

S

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

117

Inspector de specialitate

S

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

118

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

119

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

120

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

121

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

122

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

123

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

124

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

125

Muncitor Calificat

M;G

IV

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

126

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

127

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

128

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

129

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

130

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

131

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

132

Inspector de specialitate

s

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

133

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

134

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

135

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

136

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

137

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

!   ț38

i Referent

M

'.1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

’139-

Curier

M;G

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

/      -» i

TOTAL

47

_

r\

. —“  f"

j           • ;i|

DIRECȚIA ECONOMICĂ

1 7l40/‘

DIRECTOR

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

\

'• . >

SERVICIUL BUGET                                    V \

141

Sef Serviciu

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a                    \

142

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b                 V

z 143

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

144

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b                 \

145

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

_

146

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b                  \

147

Inspector de specialitate

, -debutant

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

148

Referent

. M' ‘

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

-

---------------------;——

—-i—

SERVICIUL CONTABILITATE.'iRECȚiA

149

Șef Serviciu

S

ii

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

150

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

151

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

152

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

153

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

154

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

155

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

156

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

SERVICIUL FINANCIAR

157

Șef Serviciu

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

158

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

159

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

160

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

161

Casier

M;G

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

162

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

163

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

164

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

DIRECȚIA INVESTIȚII

165

DIRECTOR

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

SERVICIUL INVESTIȚII

166

Sef Serviciu

S

.II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

''167

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b           / \

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b           /   \

/• 169' ,

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b           /     \

■170. •

Inspector de specialitate

S

JA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b         /.^ \

/l71 /:

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b           "X \        .

/ 172z

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b              \   \ A

vi 73

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b               \

TOTAL

8

SERVICIUL AVIZE

, CERTIFICĂRI INVESTIȚII                                      ’   1    |

174

Șef Serviciu

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a                       |     (

175

Inspector de specialitate

S

... IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b                      1    /

176

Inspector de specialitate

s -

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b                      ! /^c

177

Inspector de specialitate

.. s: '

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b                     ' I&

178

Inspector de specialitate

;<s

/debutant

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b                       l \\*3

• 179

x\

Inspector de specialitate

s

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b
180

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

181

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

SERVICIUL URMĂRIRE CONTRACTE

182

Șef Serviciu

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

183

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

184

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

185

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

186

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

187

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

188

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

189

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

190

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

191

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

192

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

11

DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ

193

DIRECTOR

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

SERVICIUL ADMINISTRATIV

194

Șef Serviciu

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

195

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

196

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

197

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

" '1>98

Inspector

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

<199.

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b                  ~

; 20ov.v

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b                 /\

1 20'1 '■

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b                 / \

»        • Li

i!

TOTAL

8

LV

------77“

SERVICIUL PATRIMONIU                                        /   \

^202

Șef Serviciu

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

z 203

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

204

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b                    y

205

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b                   \

206

Inspector de specialitate

s.;;

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b                     \

207

Inspector de specialitate

sf■

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b                      \

208

Inspector de specialitate

.■'L&I'K

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

209

Inspector de specialitate

V s v

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

\

_

TOTAL

8 i v

feii     o 1;?!REC1 IA

MANAGEMENTUL RESURSEL

UMANE

SERVICIUL LOGISTICĂ

210

Șef Serviciu

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

211

Inspector

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

212

Inspector

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

213

Arhivar

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

214

Șofer

M;G

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

215

Șofer

M;G

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

216

Șofer

M;G

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

217

Muncitor Calificat

M;G

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

218

Muncitor Calificat

M;G

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

219

Muncitor necalificat

M;G

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

220

Muncitor necalificat

M;G

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

221

Muncitor necalificat

M;G

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

222

Muncitor necalificat

M;G

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

223

Muncitor necalificat

M;G

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

224

Inspector de specialitate

S

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

225

Șofer

M;G

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

226

Șofer

M;G

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

227

Șofer

M;G

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

228

Muncitor Calificat

M;G

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

229

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

x230

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

ii..

TOTAL

21

x&i

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT (MEDICAL)

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

i ■ ■■ iS

DIRECȚIA MANAGEMENT

Șl STRUCTURI UNITĂȚI SANITARE

/ 232'

DIRECTOR

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

SERVICIUL MANAGEMENT SPITALE                              \  \

233

Sef Serviciu

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a               \ \

234

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b                      \

235

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

236

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

237

Inspector de specialitate

s

I -

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

238

Inspector de specialitate

s

■ ib: • ;

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

239

Inspector de specialitate

s ?

■ii

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

240

\

Inspector de specialitate

S

IA       ,

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


241

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

242

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

243

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

11

SERVICIUL RECEPȚII SPITALE

244

Șef Serviciu

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

245

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

246

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

247

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

248

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

249

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

250

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

251

Inspector de specialitate

S

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

252

Inspector de specialitate

S

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

253

Inspector de specialitate

S

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

254

Inspector de specialitate

S

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

255

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

256

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

257

Inspector de specialitate

S

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

258

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

S259,

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b           / \

1 -2QQ \

Referent

M

•IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b           1     \

261

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b          V     \

\

f' 262''

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

263

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b                 >

264

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b                 |   \

265

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b                 l \

266

Referent

M

, 7,    IA

- ’>î            1, ■:

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b                  1    /

267

Referent

Mz

IA '

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b                       j|;

268

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b                       \

\ 269

Ai_________

Referent

’M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

GfcNt/î
270

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

271

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

272

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

273

’ Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

274

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

275

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

276

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

277

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

278

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

279

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

280

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

281

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

282

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

283

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

284

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

285

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

286

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

287

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

^288

Referent

M

' 1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

289^

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b                1 \

J'290- ;

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b               1    \

■;/291>

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b              L—

/ 2P2

’ Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b                  \

' 293

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b                    \

294'

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b                      \

295

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

296

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

297

Referent

M

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b                     |iz’

298

Referent

M

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

299

Referent

M

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b                       x

\ 300

Referent

M z.

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

>- 2? 2>

z
301

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

302

' Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

303

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

304

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

305

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

306

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

307

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

308

Referent

M

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

309

Inspector

M

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

310

Inspector

M

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

311

Inspector

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

312

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

313

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

314

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

315

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

316

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

317

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

f 318

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

<319

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

/ 320

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

\

321 ■'

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

\

■'322

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

7 \ I

^23

Referent

M

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b                    \

/?24

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b               ('

'/325

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b               \      \

^<26

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b                \      \

327

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b                 \     /

328

Referent

M .

f ÎU/.. I* .

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b                  \

329

Referent

/ M

/

<< '

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b                   \

.330

Referent

-

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

331

Referent

’ M

■         ' II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit bRESURSE

UMANE

332

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

333

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

334

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

335

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

336

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

337

Referent

M

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

338

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

339

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

340

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

341

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

342

Referent

M

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

343

Referent

M

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

344

Referent

M

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

345

Curier

M;G

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

346

Curier

M;G

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

347

Curier

M;G

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

348

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

349

Curier

M;G

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

106

V A \'

DIRECȚIA PROGRAME-PROIECTE

350*'

DIRECTOR

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

SERVICIUL IMPLEMENTARE PROIECTE

651 h

Șef serviciu

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

7352/

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

„353

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

u

354

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

355

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

— 356

Inspector de specialitate

S

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

357

Inspector de specialitate

S

l.l

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b                       '

358

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

H ?

SERVICIUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR

359

Șef serviciu

S

•II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a                      7

360

■ Inspector

M

'II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b                       ;

361

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b362

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

363

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

364

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

365

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

366

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL              8

SERVICIUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ PROIECTE

367

Șef serviciu

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

368

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

369

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

370

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

371

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

372

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

373

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

374

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL               8

SERVICIUL STRATEGII Șl PROGRAME

375

Șef serviciu

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

376

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

377

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

378

Inspector de specialitate

s

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

‘379

Inspector de specialitate

s

’ll

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

'CO

OO

O

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

\ 381 '

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

’382M

Referent

M

'II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

7

TOTAL               8

SERVICIUL MONITORIZARE PROGRAME PROIECTE

•. 383

Șef serviciu

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

384

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

385

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b                      /

386

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

387

Inspector de specialitate

s

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

388

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

\ 389

Inspector de specialitate

s

II

t '<-■ X Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

V, 390

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

Q i X “

• * ~ rr       C*

Tj

TOTAL              8

SERVICIUL URMĂRIRE CONTRACTE PROGRAME - PROIECTE

391

Șef serviciu

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

392

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

393

Inspector de specialitate

S

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

394

Inspector de specialitate

s

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

395

Inspector de specialitate

s

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

396

Inspector de specialitate

S

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

397

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

398

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL              8

SERVICIUL PROMOVARE A SĂNĂTĂȚII Șl PUNCTUL FOCAL

399

Șef serviciu

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

400

Medic

s

primar

Anexa II Cap 1 pct.a 4

401

Medic dentist

s

Anexa II Cap 1 pct.a 4

402

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

403

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

404

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

405

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

'' '406

Inspector

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL               8

BIROU SECRETARIAT Șl STATISTICA MEDICALĂ

! ,407

Sef birou

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

<408

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

' 409

Inspector de specialitate

s

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

410

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

411

Statistician medical

M

Anexa II Cap 1 pct.a 4

412

Inspector

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

6

DIRECȚIA MEDICINĂ ȘCOLARĂ

413

DIRECTOR              S          II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

SERVICIUL n

/1EDICINĂ ȘCOLARĂ

414

Șef serviciu

S

II

”‘A,/      Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

415

Inspector de specialitate

S

IA

'<•’Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

416

Inspector de specialitate

S

IA

/               Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

417

Inspector de specialitate

S

1 L

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


418

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

419

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

420

Inspector

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

421

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

422

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

423

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL               10

CABINETE MEDICALE MEDICINĂ GENERALĂ SECTOR 1

424

medic coordonator

S

Anexa II Cap I pct 1.4

425

medic

s

primar

Anexa HCap I pct a4

426

medic

s

primar

Anexa HCap I pct a4

427

medic

s

primar

Anexa HCap I pct a4

428

medic

s

primar

Anexa HCap I pct a4

429

medic

s

primar

Anexa HCap I pct a4

430

medic

s

primar

Anexa HCap I pct a4

431

medic

s

specialist

Anexa HCap I pct a4

432

medic

s

specialist

Anexa HCap I pct a4

433

medic

s

specialist

Anexa HCap I pct a4

434

medic

s

specialist

Anexa HCap I pct a4

435

medic

s

specialist

Anexa HCap I pct a4

436

medic

s

specialist

Anexa HCap I pct a4

437

medic

s

Anexa HCap I pct a4

438

medic

s

specialist

Anexa HCap I pct a4

',439

medic

s

specialist

Anexa HCap I pct a4

, 4'40

medic

s

primar

Anexa HCap I pct a4

>441 '

medic

s

specialist

Anexa HCap I pct a4

'442 1

medic

s

Anexa HCap I pct a4

443

medic

s

specialist

Anexa HCap I pct a4

. 444

medic

s

specialist

Anexa HCap I pct a4

445

medic

s

specialist

Anexa HCap I pct a4

446

medic

s

Anexa HCap I pct a4

447

medic

s

Anexa HCap I pct a4

448

medic

s

Anexa HCap I pct a4

449

medic

s

Anexa HCap I pct a4

450

medic

s

specialist

Anexa HCap I pct a4                         i £

451

medic

s

specialist

Anexa IICap I pct a4

452

medic

s

specialist

Anexa HCap I pct a4

\ 453

asistent medical coordonator

PL

Anexa II Cap I pct 1.4Lecția
DIRECȚIA


RESURSELOJ

UMANE


454

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

455

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

456

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

457

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

458

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

459

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

460

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

461

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

462

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

463

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

464

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

465

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

466

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

467

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

468

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

469

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

470

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

471

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

472

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

473

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

474

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

475

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

„.476

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

z.477«.

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

• w

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

-—4,7 9 <

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

• 480 >

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

,481

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

/ 482

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

- 483

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

'■ 484

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

485

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

486

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

487

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4                          />

488

asistent medical

PL

■.Anexa llCap I pct a4                             -

489

asistent medical

PL

principal

•y •             \       Anexa llCap I pct a4

490

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

491

asistent medical

PL

principal >

Anexa llCap I pct a4

r-    5,-:d            îl

492

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

493

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

494

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

495

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

496

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

497

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

498

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

499

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

500

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

501

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

502

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

503

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

504

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

505

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

506

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

507

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

508

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

509

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

510

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

511

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

512

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

513

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

514

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

515

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

" 516

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

T 517

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

518

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

519

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

520

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

521

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

522

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

523

asistent medical

S

principal

Anexa llCap I pct a4

524

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4                          Z

525

asistent medical

PL

principal

.... "                 Anexa llCap I pct a4

526

asistent medical

PL

principal

:     < ;         Anexa llCap I pct a4

527

asistent medical

PL

principal

C;          Anexa llCap I pct a4

k 528

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

■§\529

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4MRECȚÎA

AGEMENTUL

SURSELOR

UMANE530

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

531

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

532

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

533

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

534

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

535

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

536

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

537

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

538

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

539

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

540

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

541

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

542

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

543

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

544

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

545

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

546

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

547

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

548

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

549

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

550

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

TOTAL

127

CABINETE MEDICALE STOMATOLOGIE SECTOR 1

> 551

medic coordonator

S

Anexa II Cap I pct 1.4

,,552

medic

S

Anexa HCap I pct a 4

553

medic

S

primar

Anexa HCap I pct a4

» 554

medic

S

primar

Anexa HCap I pct a4

555

medic

S

primar

Anexa HCap I pct a4

556

medic

S

Anexa HCap I pct a4

557

medic

S

Anexa HCap I pct a4

558

medic

S

Anexa HCap I pct a4

559

medic

S

Anexa HCap I pct a4

560

medic

S

primar

Anexa HCap I pct a4

/ 561

medic

S

.          Anexa HCap I pct a4

562

medic

S

.7/7'-.       Anexa HCap I pct a4

hi

563

medic

S

/;• ■     >             Anexa HCap I pct a4

1

564

medic

S

primar

v Anexa HCap I pct a4                         \\

565

medic

S

primar

Anexa HCap I pct a4T ?1RECT1A 4GEMEHTUL SURSEi-Ofî umane

566

medic

S

Anexa llCap I pct a4

567

medic

S

Anexa llCap I pct a4

568

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

569

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

570

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

571

medic

s

Anexa llCap I pct a4

572

medic

s

Anexa llCap I pct a4

573

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

574

medic

s

Anexa llCap I pct a4

575

medic

s

Anexa llCap I pct a4

576

medic

s

Anexa llCap I pct a4

577

medic

s

Anexa llCap I pct a4

578

medic

s

Anexa llCap I pct a4

579

asistent medical coordonator

PL

Anexa II Cap I pct 1.4

580

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

581

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

582

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

583

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

584

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

585

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

586

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

587

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

. 588

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

j 589

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

' 590

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

591

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

/ 592 1

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

593 i

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

594

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

595

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

596

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

597

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

598

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

599

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4                          Z

600

asistent medical

PL

C.        Anexa llCap I pct a4                           (I

601

asistent medical

PL

7^     Anexa llCap I pct a4                        '

602

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

\ 603

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

:—I-------------------------------------TOTAL

53 r

CABINE

:te medicale MEDICINĂ GENERALĂ SECTOR 2

604

medic coordonator

S

Anexa II Cap I pct 1.4

605

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

606

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

607

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

608

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

609

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

610

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

611

medic

s

Anexa llCap I pct a4

612

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

613

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

614

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

615

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

616

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

617

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

618

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

619

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

620

medic

s

Anexa llCap I pct a4

621

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

622

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

623

. medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

. ■ 624

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

-z 625

medic

s

Anexa llCap I pct a4

■626

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

627

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

628

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

629

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

'■ 630

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

631

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

632

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

633

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

634

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

635

medic

s

Anexa llCap I pct a4

636

asistent medical coordonator

PL

i                  Anexa II Cap I pct 1.4

637

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4                           /

638

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4                            ((

639

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4                            \\

\ 640

asistent medical

PL

principal ’ .

Anexa llCap I pct a4.-«1RECȚIA

}AGeMCî-

RES'JRSEL uraAME

641

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

642

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

643

soră medicală

M

principal

Anexa llCap I pct a4

644

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

645

asistent medical

S

principal

Anexa llCap I pct a4

646

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

647

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

648

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

649

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

650

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

651

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

652

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

653

soră medicală

M

principal

Anexa llCap I pct a4

654

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

655

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

656

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

657

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

658

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

659

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

660

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

-.661

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

662

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

\ 663 ■

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

_

7 .664 ,

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

\

665;

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

7666

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

' 667

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

b668

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

'669

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

670

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

671

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4                          Z

672

asistent medical

S

principal

Anexa llCap I pct a4                         I

673

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4                          \\

674

asistent medical

PL

• iți                      Anexa llCap I pct a4                            '

675

asistent medical

PL

principal

. .                           Anexa llCap I pct a4

676

asistent medical

S

principal

•'V           Anexa llCap I pct a4

v 677

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

678

asistent medical

PL

principal

■ •. . ■                   Anexa llCap I pct a4
1 i

■                       C* V

y „erecția c.a iMAUAGEMENlUt^. î R£SUR5tv-OB &!

679

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

680

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

681

asistent medical

S

principal

Anexa llCap I pct a4

682

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

683

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

684

asistent medical

S

principal

Anexa llCap I pct a4

685

asistent medical

S

principal

Anexa llCap I pct a4

686

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

687

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

688

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

689

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

690

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

691

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

692

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

693

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

694

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

695

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

696

asistent medical

S

principal

Anexa llCap I pct a4

697

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

698

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

699

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

- 700

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

; 7.0'1

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

x 702. .

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

^70'3.

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

•/ 704''.

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

705

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

706

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

707

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

708

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

709

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

710

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

711

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

712

asistent medical

PL

-IU;. .           Anexa llCap I pct a4                             /

713

asistent medical

PL

■ Anexa llCap I pct a4                            f

714

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4                           \

715

asisten/lmeoical

PL

- .Anexa llCap 1 pct a4

716

asistent/mepipal

PL

Anexa llCap 1 pct a4


717

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

718

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

719

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

720

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

721

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

722

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

723

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

724

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

725

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

726

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

727

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

728

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

729

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

730

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

731

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

732

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

733

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

734

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

735

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

736

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

737

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

738

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

739

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

TOTAL

136

CABINETE MEDICALE STOMATOLOGIE SECTOR 2   ,   , ,,

740

medic primar coordonator

S

primar

Anexa II Cap I pct 1.4

'741

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

‘ <742

medic

S

Anexa llCap I pct a4

743

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

744

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

745

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

746

medic

s

Anexa llCap I pct a4

747

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

748

medic

s

Anexa llCap I pct a4

749

medic

s

‘l7                   Anexa llCap I pct a4

750

medic/I

s

Anexa llCap I pct a4

751

//îedit/ j

s

■ ;

iVi/'A’iii.    'i". \           Anexa llCap I pct a4

752

^medjfc/

s

Anexa llCap I pct a4

V'

/

/ •

753

medic

S

Anexa llCap I pct a4

754

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

755

medic

s

Anexa llCap I pct a4

756

medic

s

Anexa llCap I pct a4

757

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

758

medic

s

Anexa llCap I pct a4

759

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

760

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

761

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

762

medic

s

Anexa llCap I pct a4

763

medic

s

Anexa llCap I pct a4

764

• medic

s

Anexa llCap I pct a4

765

medic

s

Anexa llCap I pct a4

766

medic

s

Anexa llCap I pct a4

767

asistent medical coordonator

PL

Anexa II Cap I pct 1.4

768

soră medicală

M

principal

Anexa llCap I pct a4

769

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

770

asistent medical

S

principal

Anexa llCap I pct a4

771

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

772

asistent medical

SSD

principal

Anexa llCap I pct a4

773

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

774

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

775

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

776

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

777

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

"778

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

^79-X

asistent medical

M

principal

Anexa llCap I pct a4

780

asistent medical

SSD

principal

Anexa llCap I pct a4

/Z81. ”

soră medicală

M

principal

Anexa llCap I pct a4

782

asistent medical

PL

debutant

Anexa llCap I pct a4

/783

asistent medical

M

principal

Anexa llCap I pct a4

J 784

soră medicală

M

principal

Anexa llCap I pct a4

785

asistent medical

PL

debutant

Anexa llCap I pct a4                        /

786

asistent medical

PL

;           JA'.‘ ti     Anexa llCap I pct a4

787

asistent medical

PL

>• \ Anexa llCap I pct a4

788

asistent medical A

PL

V Anexa llCap I pct a4                        \\v

> 789

asistent medical /

PL

debutant

■ [Anexa llCap I pct a4                          \

j 790

asistent m^ical / /

PL

Anexa llCap I pct a4


''''<•< *^r7 M n n(V
/

/

/

791

asistent medical

PL

Anexa HCap 1 pct a4

792

asistent medical

PL

debutant

Anexa HCap 1 pct a4

793

asistent medical

PL

Anexa HCap 1 pct a4

TOTAL

54

CABINETE MEDICALE MEDICINĂ GENERALĂ SECTOR 3

794

medic coordonator

S

Anexa II Cap 1 pct 1.4

795

medic

S

primar

Anexa HCap I pct a4

796

medic

S

specialist

Anexa HCap I pct a4

797

medic

s

primar

Anexa HCap I pct a4

798

medic

s

Anexa HCap I pct a4

799

medic

s

specialist

Anexa HCap I pct a4

800

medic

s

Anexa HCap I pct a4

801

medic

s

specialist

Anexa HCap I pct a4

802

medic

s

Anexa HCap I pct a4

803

medic

s

Anexa HCap I pct a4

804

medic

s

specialist

Anexa HCap I pct a4

805

medic

s

specialist

Anexa HCap I pct a4

806

medic

s

primar

Anexa HCap I pct a4

807

medic

s

primar

Anexa HCap I pct a4

808

medic

s

Anexa HCap I pct a4

809

medic

s

Anexa HCap I pct a4

810

medic

s

primar

Anexa HCap I pct a4

811

medic

s

primar

Anexa HCap I pct a4

812

medic

s

Anexa HCap I pct a4

813

medic

s

specialist

Anexa HCap I pct a4

- 844

medic

s

specialist

Anexa HCap I pct a4

! ai;5\-

medic

s

Anexa HCap I pct a4

~"816^ -

asistent medical coordonator

PL

Anexa HCap I pct 1.4

81-7 ’

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

8/8 i

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

£19'

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

:.J820

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

82.1

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

822

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

823

asistent medical

PL

principal

''-ă/,/ •         Anexa HCap I pct a4                            \

824

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

825

asiste/)t me/ijcal

PL

principal ’ ■£*

Anexa HCap I pct a4

826

asisț4țXt m^cjlcal

PL

principal

Anexa HCap I pct a4827

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

828

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

829

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

830

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

831

asistent medical

S

principal

Anexa HCap I pct a4

832

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

833

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

834

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

835

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

836

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

837

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

838

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

839

asistent medical

M

Anexa HCap I pct a4

840

asistent medical

S

principal

Anexa HCap I pct a4

841

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

842

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

843

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

844

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

845

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

846

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

847

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

848

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

849

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

850

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4                   /\

851

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

rv

'852

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

z853

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

854

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

w

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

'856

asistent medical

PL

principal

Anexa IICap I pct a4                     '      \

/85z7

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4                   f

7 858

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4                     ,

859>

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4                     \

860

asistent medical

PL

principal

< ■? î'Ci./s             Anexa HCap I pct a4

F

861

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

862

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

863

asistent medipal /

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

\ 864

asistent me//cal /

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

865

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

866

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

867

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

868

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

869

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

870

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

871

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

^872

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

873

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

874

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

875

asistent medical

M

principal

Anexa llCap I pct a4

876

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

877

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

878

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

879

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

880

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

881

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

882

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

883

soră medicală

M

principal

Anexa llCap I pct a4

884

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

885

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

886

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

887

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

888

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

889

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

890

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

v 891

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

r 892

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4                 \   \

■ 893

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4                      \ j

894

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4                        \

895

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4                     \ \

'.^896

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4                    \\

897

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4                        \\

898

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

899

asistent medical

PL

principal

.•< v          ..         Anexa llCap I pct a4

900

asistent medical

PL

debutant

‘        Anexa llCap I pct a4

901

asistent medical ,    / /

PL

Anexa llCap I pct a4                         ^p-5

902

asistent medica// / /

PL

principal

Anexa llCap I pct a4//y MRECT IA Cu

H2 »£SURSE5-Jov*. u!’“6 ° v,.„.


903

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

TOTAL

110

CABINETE MEDICALE STOMATOLOGIE SECTOR 3

904

medic coordonator

S

Anexa llCap I pct 1.4

905

Medic

s

Anexa llCap I pct a4

906

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

907

medic

s

Anexa llCap I pct a4

908

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

909

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

910

medic

s

Anexa llCap I pct a4

911

medic

s

Anexa llCap I pct a4

912

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

913

medic

s

Anexa llCap I pct a4

914

medic

s

Anexa llCap I pct a4

915

medic

s

Anexa llCap I pct a4

916

medic

s

Anexa llCap I pct a4

917

medic

s

Anexa llCap I pct a4

918

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

919

medic

s

Anexa llCap I pct a4

920

medic

s

Anexa llCap I pct a4

921

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

922

medic

s

Anexa llCap I pct a4

923

medic

s

Anexa llCap I pct a4

924

medic

s

Anexa llCap I pct a4

' -925

medic

s

Anexa llCap I pct a4

A 926

medic

s

Anexa llCap I pct a4

"927/

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

9|28 "

medic

s

Anexa llCap I pct a4                       / \

9^9'

medic

s

Anexa llCap I pct a4                       /

930/

medic

s

Anexa llCap I pct a4                       /

\ 931

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

932

medic

s

Anexa llCap I pct a4

933 '

asistent medical coordonator

PL

Anexa llCap I pct 1.4

934

medic

s

Anexa llCap I pct a4                        \

935

asistent medical

PL

principal <>..

•'f.iif n ./                  Anexa llCap I pct a4                            \

936

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4                         \

937

asistent medical      /]

/ PL

principal

Anexa llCap I pct a4

x 938

asistent medical     //   /

/ PL

principal

i           Anexa llCap I pct a4939

asistent medical

S

principal

Anexa HCap 1 pct a4

940

asistent medical

PL

Anexa HCap 1 pct a4

941

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

942

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

943

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

944

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

945

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

946

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

947

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

948

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

949

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

950

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

951

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

952

asistent medical

PL

Anexa HCap 1 pct a4

953

asistent medical

PL

Anexa HCap 1 pct a4

954

asistent medical

PL

Anexa HCap 1 pct a4

955

asistent medical

PL

Anexa HCap 1 pct a4

956

medic

S

primar

Anexa HCap 1 pct a4

957

medic

S

Anexa HCap 1 pct a4

958

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

959

asistent medical

PL

Anexa HCap 1 pct a4

960

asistent medical

PL

Anexa HCap 1 pct a4

961

asistent medical

PL

Anexa HCap 1 pct a4                 ț \

962

asistent medical

PL

Anexa HCap 1 pct a4                     \

-"963

asistent medical

PL

debutant

Anexa HCap 1 pct a4                  y\

/*964;\

asistent medical

PL

Anexa HCap 1 pct a4                       \

' "r '

TOTAL

61

CABINETE MEDICALE MEDICINĂ GENERALĂ SECTOR 4                           \

I Ș65 .•

medic coordonator

S

Anexa HCap 1 pct 1.4                        \

' 966

medic

S

specialist

Anexa HCap I pct a4                      y

9677

medic

S

primar

Anexa HCap I pct a4                         //$

968

medic

S

specialist

Anexa HCap I pct a4

969

medic

S

primar

;'7jnr           Anexa HCap I pct a4                        \

970

medic

S

primar

••         Anexa HCap I pct a4

971

medic

specialist

•'                     Anexa HCap I pct a4

972

medic             /

[/ 1

primar

Anexa HCap I pct a4

973

medic             //

specialist

Anexa HCap I pct a4
974

medic

S

Anexa llCap 1 pct a4

975

medic

S

specialist

Anexa llCap 1 pct a4

976

medic

s

primar

Anexa llCap 1 pct a4

977

medic

s

primar

Anexa llCap 1 pct a4

978

medic

s

primar

Anexa llCap 1 pct a4

979

medic

s

primar

Anexa llCap 1 pct a4

980

medic

s

specialist

Anexa llCap 1 pct a4

981

medic

s

specialist

Anexa llCap 1 pct a4

982

medic

s

specialist

Anexa llCap 1 pct a4

983

medic

s

specialist

Anexa llCap 1 pct a4

984

medic

s

specialist

Anexa llCap 1 pct a4

985

medic

s

specialist

Anexa llCap 1 pct a4

986

medic

s

specialist

Anexa llCap 1 pct a4

987

asistent medical coordonator

PL

Anexa llCap 1 pct 1.4

988

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

989

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

990

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

991

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

992

asistent medical

s

principal

Anexa llCap I pct a4

993

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

994

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

995

asistent medical

S

principal

Anexa llCap I pct a4

996

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4                  \

997

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4                   \

998

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4                 \    \

999

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4                 \   \

x1000

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4                        \

; 1001

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4                    \ \

1002

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1003 <

asistent medical

S

Anexa llCap I pct a4

4004

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

‘ 1005

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1006

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1007

asistent medical

PL

principal

■             Anexa llCap I pct a4

1008

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

hz o

1009

asistent medical

PL/

principal

Anexa llCap I pct a4

?\1010

asistent medical           /

principal .

Anexa llCap I pct a4

^Q11

asistent medical         /

principal

Anexa llCap I pct a4

# K i

p,GEN6/?,r

l —~

I ....

1012

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

1013

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

1014

asistent medical

PL

Anexa HCap 1 pct a4

1015

asistent medical

S

principal

Anexa HCap 1 pct a4

1016

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

1017

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

1018

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

1019

asistent medical

S

principal

Anexa HCap 1 pct a4

1020

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

1021

asistent medical

PL

Anexa HCap 1 pct a4

1022

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

1023

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

1024

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

1025

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

1026

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

1027

asistent medical

PL

Anexa HCap 1 pct a4

1028

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

1029

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

1030

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

1031

asistent medical

S

principal

Anexa HCap 1 pct a4

1032

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

1033

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

1034

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

1035

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

l \

1036

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4                 \\

”1037

asistent medical

PL

Anexa HCap 1 pct a4

"4038

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4                   \    \ '

10^9/

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4                   \    \

4040 -

asistent medical

PL

Anexa HCap 1 pct a4                    \    \

.1041

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4                    \

11042

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

i 4'043

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

•1044 ’

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4                      UE 5.

1045

asistent medical

PL

principal

r                  Anexa HCap 1 pct a4

1046

asistent medical

PL

principal

Â>,.        '' ’• •        Anexa HCap 1 pct a4

■1047

asistent medical

PL

/\

.,. ,.y       y '-Anexa HCap 1 pct a4

1048

asistent medical

1 ( principal

Anexa HCap 1 pct a4

x 1049

asistent medical

H 1

/

Anexa HCap 1 pct a4


Xj

i

1050

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1051

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1052

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1053

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

1054

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

1055

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1056

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1057

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

1058

asistent medical

PL

debutant

Anexa HCap I pct a4

1059

asistent medical

PL

debutant

Anexa HCap I pct a4

1060

asistent medical

PL

debutant

Anexa HCap I pct a4

1061

asistent medical

PL

debutant

Anexa HCap I pct a4

TOTAL

97

CABINETE MEDICALE STOMATOLOGIE SECTOR 4

1062

medic coordonator

S

Anexa HCap I pct 1.4

1063

medic

S

Anexa HCap I pct a4

1064

medic

S

primar

Anexa HCap I pct a4

1065

medic

S

Anexa HCap I pct a4

1066

medic

S

Anexa HCap I pct a4

1067

medic

S

primar

Anexa HCap I pct a4

1068

medic

S

specialist

Anexa HCap I pct a4

1069

medic

S

primar

Anexa HCap I pct a4

1070

medic

S

Anexa HCap I pct a4

1071

medic

S

specialist

Anexa HCap I pct a4

1072

medic

S

Anexa HCap I pct a4                     1 \

1073.

medic

S

Anexa HCap 1 pct a4                    |   \

1074

medic

s

specialist

Anexa HCap 1 pct a4                    |   \

107^

medic

S

specialist

Anexa HCap 1 pct a4                    |

1076

medic

s

Anexa HCap 1 pct a4

1077

medic

S

Anexa HCap 1 pct a4

-1078

medic

s

Anexa HCap 1 pct a4                        \

1079

medic

s

Anexa HCap 1 pct a4                        \

1080 '

medic

s

Anexa HCap 1 pct a4                       \

1081

medic

s

r,        Anexa HCap 1 pct a4                          ’

1082

asistent medical coordonator

PL

. Anexa HCap 1 pct 1.4

1083

asistent medical     /)

PL

principal

'' ■■■                    Anexa HCap I pct a4

1084

asistent medical //    /

/ PL

principal

Anexa HCap I pct a4


J

1085

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1086

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1087

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1088

asistent medical

SSD

principal

Anexa llCap I pct a4

1089

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

1090

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

1091

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1092

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

1093

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1094

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1095

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1096

medic

S

Anexa llCap I pct a4

1097

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

1098

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1099

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1100

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1101

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1102

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1103

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1104

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1105

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1106

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1107

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1108

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

TOTAL

47

\

CABINETE MEDICALE MEDICINĂ GENERALĂ SECTOR 5

\

; 1109

medic coordonator

S

Anexa llCap I pct 1.4                      \

- iii.oz

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4                       \

1111'

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4                   \ă.  \ \

1112’

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4                   \>cA- U

11131

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4                      \ \

- 111.4 ,

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4                      \ \

111'5

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4                        y cf

1.116

medic

S

primar

.           Anexa llCap I pct a4

1117

medic

s

primar

1    or          Anexa llCap 1 pct a4

1118

medic

s

\ Anexa llCap 1 pct a4

1119

medic

primar

Anexa llCap 1 pct a4

1120

medic             /")

primar

(.-Anexa llCap 1 pct a4

1$ RESURSELOR

UMANE

.•x ■ /i

* /.z S       U

\ n / n

1

t    /i   /

/717   1/

(/ u<$\\

G'A

DIRECȚIA g\

ANAGEMENTUL S.’.'ț

RESURSELOR i ’


1121

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

1122

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

1123

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

1124

medic

s

Anexa llCap I pct a4

1125

medic

s

Anexa llCap I pct a4

1126

asistent medical coordonator

PL

Anexa llCap I pct 1.4

1127

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1128

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1129

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1130

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1131

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1132

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1133

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1134

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1135

soră medicală

M

principal

Anexa llCap I pct a4

1136

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1137

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1138

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1139

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1140

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1141

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1142

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1143

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1144

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1145

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4                 <\

'>1146

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4                      \

' ,.1147

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4                 V \

■ 1148

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4                   \ \

,1149'

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4                      x

'1150

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4                       \ \

1151

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4                        \ \

1152

asistent medical

PL

principal

h         Anexa llCap I pct a4                          \.

1153

asistent medical

PL

debutant

Anexa llCap I pct a4

1154

soră medicală

M

principal

Anexa llCap I pct a4                        //jfâ

1155

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1156

asistent medical

/^L

r principal

ÂAnexa llCap I pct a4                     >*’
I I,

5          / .

*1157

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1158

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1159

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1160

asistent medical

M

Anexa llCap 1 pct a4

1161

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1162

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1163

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1164

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1165

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1166

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

1167

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

1168

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1169

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1170

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1171

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1172

asistent medical

S

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1173

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1174

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1175

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1176

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1177

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1178

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

1179

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1180

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

; 1181

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4                 1  \

' 1182

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4                 \  \

-J1183

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4                 \  \

/l 184

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4                       \

.'1185

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4                    ^ \ \

/1186

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4                    \ Țsr

1187

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4                       \ \ I

1188

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4                       \ \ l

1189

asistent medical

PL

...          Anexa llCap 1 pct a4                           \

1190

asistent medical

PL

’        Anexa llCap 1 pct a4

1191

asistent medical

Anexa llCap 1 pct a4                         W i

1192

asistent medical         /

Anexa llCap 1 pct a4

1193

asistent medical        / /

Anexa llCap 1 pct a4

a//-        1/

SZ     A

//^' < //ST .’IrteCTIA /f^MANAGKMEUrUL Ița (US'JHbfLOR X) W


TOTAL

85

CABINETE MEDICAL

= STOMATOLOGIE SECTOR 5

1194

medic coordonator

S

Anexa UCap I pct 1.4

1195

medic

S

Anexa HCap I pct a4

1196

medic

S

primar

Anexa HCap I pct a4

1197

medic

S

primar

Anexa HCap I pct a4

1198

medic

S

Anexa HCap I pct a4

1199

medic

S

Anexa HCap I pct a4

1200

medic

S

Anexa HCap I pct a4

1201

medic

S

primar

Anexa HCap I pct a4

1202

medic

S

Anexa HCap I pct a4

1203

medic

S

specialist

Anexa HCap I pct a4

1204

medic

s

Anexa HCap I pct a4

1205

medic

s

Anexa HCap I pct a4

1206

medic

s

specialist

Anexa HCap I pct a4

1207

medic

s

Anexa HCap I pct a4

1208

medic

s

Anexa HCap I pct a4

1209

medic

s

primar

Anexa HCap I pct a4

1210

medic

s

primar

Anexa HCap I pct a4

1211

medic

s

primar

Anexa HCap I pct a4

1212

medic

s

Anexa HCap I pct a4

1213

• medic

s

Anexa HCap I pct a4

1214

asistent medical coordonator

PL

Anexa HCap I pct 1.4

1215

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

\

-1216

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

/1217-

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

121'8

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

- 1219'

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

\

1^20

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

t A

1221

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

\ \

122^

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

\ \

1223

medic

S

specialist

Anexa HCap I pct a4

\\

1224

asistent medical

SSD

principal

Anexa HCap I pct a4

\

1225

asistent medical

PL

principal

■'                 Anexa HCap I pct a4

1226

medic

S

Anexa HCap I pct a4

1227

medic

/\ S

primar

' > ■                  <:•-'-.Anexa HCap I pct a4

1228

asistent medical       /

/ jPL

Anexa HCap I pct a4

a\1229

asistent medical       / /

I JpL

•- Anexa HCap I pct a4MRGCȚIA <-V managementul Șj-|?

RES’JK.SE LOR

UMANE


1230

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1231

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

•1232

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1233

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1234

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1235

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1236

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1237

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1238

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1239

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

TOTAL

46

CABINETE MEDICALE MEDICINĂ GENERALĂ SECTOR 6

1240

medic coordonator

S

Anexa llCap I pct 1.4

1241

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

1242

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

1243

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

1244

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

1245

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

1246

medic

s

Anexa llCap I pct a4

1247

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

1248

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

1249

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

1250

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

1251

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

1252

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4                  f\

. 1253

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4                    \

" 1254

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4                      \

^1255

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4                   \   \

. j 256

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4                         \

.12^7

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4                      \\

,'1258

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4                      \Y l

1259

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4                        \ '

1260'

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4                        \

1261

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4                          \

1262

medic

S

’^W/CAnexa llCap I pct a4                         l

1263

asistent medical coordonator

PL

A

'«'Anexa llCap I pct 1.4

1264

asistent medical

Q

Anexa llCap I pct a4

1265

asistent medical

/ principal

vi    v     z     Ănexa llCap I pct a4                            \1266

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1267

asistent medical

S

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1268

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1269

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1270

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1271

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1272

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1273

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

1274

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1275

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1276

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1277

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1278

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1279

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1280

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1281

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1282

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1283

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1284

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1285

asistent medical

S

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1286

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1287

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

1288

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1289

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1290

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1291

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

Î292

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

'1293

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

7 1^94

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

' 1295

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1296

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4                        L

1297

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1298

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1299

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4                          ,

1300

asistent medical

PL

principal

..\vV            Anexa llCap 1 pct a4                           //

1301

asistent medical

PL

principal

.’<• ci;1''i;^/;Bs'Anexa llCap 1 pct a4

1302

asistent medical

fcAnexa llCap 1 pct a4                         \

\ 1303

asistent medical           |

' Anexa llCap 1 pct a4


iha

O    HH

■ b \ țx X'

| ? o

■ w —

ir O fjt

2 ^*-51

■ 'yV

• //

1^71304

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1305

asistent medical

PL

principal

Anexa 11 Cap 1 pct a4

1306

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1307

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1308

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1309

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1310

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1311

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

1312

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

1313

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1314

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1315

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1316

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1317

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1318

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1319

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1320

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1321

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1322

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1323

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1324

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1325

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1326

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1327

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1328

asistent medical

S

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1329

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1330

asistent medical

PL

debutant

Anexa llCap 1 pct a4

1331

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

' 1,332

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

' 1333'

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

1.334 ''

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1335

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1336

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1337

asistent medical

S

Anexa llCap 1 pct a4                          y

1338

asistent medical

PL

.’?v- J;;' Zzc,. Anexa llCap 1 pct a4                              A

1339

asistent medical

PL ,

A

Anexa llCap 1 pct a4                           (•

>\1340

asistent medical

PL /

jSrjncipal

Anexa llCap 1 pct a4

yj\341

asistent medical

PL ;7

1/

^7 Anexa llCap 1 pct a4

1342

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1343

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

1344

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

1345

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

1346

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

1347

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

1348

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1349

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

1350

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

TOTAL

111

CABINETE MEDICALE STOMATOLOGIE SECTOR 6

1351

medic coordonator

S

Anexa HCap I pct 1.4

1352

medic

s

primar

Anexa HCap I pct a4

1353

medic

s

specialist

Anexa HCap I pct a4

1354

medic

s

Anexa HCap I pct a4

1355

medic

s

Anexa HCap I pct a4

1356

medic

s

primar

Anexa HCap I pct a4

1357

medic

s

primar

Anexa HCap I pct a4

1358

medic

s

specialist

Anexa HCap I pct a4

1359

medic

s

primar

Anexa HCap I pct a4

1360

medic

s

specialist

Anexa HCap I pct a4

1361

medic

s

Anexa HCap I pct a4

1362

medic

s

primar

Anexa HCap I pct a4

K 1363

medic

s

Anexa HCap I pct a4

1364

medic

s

primar

Anexa HCap I pct a4

y1365

medic

s

Anexa HCap I pct a4

1366

medic

s

Anexa HCap I pct a4

'1367

medic

s

Anexa HCap I pct a4

1368

medic

s

specialist

Anexa HCap I pct a4

1369

asistent medical coordonator

PL

Anexa HCap I pct 1.4

1370

asistent medical

PL

1371

asistent medical

PL

1372

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1373

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1374

asistent medical

PL

Anexa II Cap I pct a4                             ,•>

1375

asistent medical

PL

principal

<-•      A    Anexa HCap I pct a4                        r;

1376

asistent medical

PL

\ principal

v.; Anexa'dlCap I pct a4

■ 1377

asistent medical

PL \\

^principal

■ <.      ■       ii Anexa illCap I pct a4

j 1378

asistent medical

PL I

/principal

Anexa lICap I pct a4

/ '

/ 1

4

///

aOHj

^'AQIdl.

1379

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1380

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1381

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1382

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1383

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1384

medic

S

specialist

Anexa llCap 1 pct a4

1385

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

1386

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

1387

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

TOTAL

37

CABINET

E MEDICALE MEDICINĂ GENERALĂ UNIVERSITĂȚI

1388

medic coordonator

S

Anexa llCap 1 pct 1.4

1389

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

1390

medic

S

Anexa llCap I pct a4

1391

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

1392

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

1393

medic

S

Anexa llCap I pct a4

1394

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

1395

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

1396

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

1397

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

1398

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

1399

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

1400

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

^’14Q1

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

Z\^$V

w. y *-- y ' ti

^<403 ?

\              medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

:\14>

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

!l               medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

.' ,1'4/6'"'

//              medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

>r4p£\

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

4JM

9\\ rruL -p|

' 140ș/

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

>wcfo

asistent medical coordonator

PL

Anexa llCap I pct 1.4

1410

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1411

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1412

asistent medical

PL

principal

c' .Aneka llCap I pct a4                            z

1413

asistent medical

PL

principal

Anexă’;)ICap I pct a4                          $

1414

asistent medical

PL

principal

.'WJ Anexa llCap I pct a4                         -

1415

asistent medical

rT

Z;         t 7 Anexa llCap I pct a4

OK

d

/

I

/

d

r- * J 0

y * / n

1416

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1417

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1418

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1419

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1420

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1421

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1422

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1423

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1424

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1425

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1426

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1427

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1428

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1429

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1430

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1431

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1432

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1433

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

TOTAL

46

CABINETE MEDICALE STOMATOLOGIE UNIVERSITĂȚI

1434

medic coordonator

S

Anexa llCap I pct 1.4

1435

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

1436

medic

S

Anexa llCap I pct a4

1437

medic

S

Anexa llCap I pct a4                    /^\

-4438

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

medic

S

Anexa llCap I pct a4

\

-<44r ■

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

medic

S

Anexa llCap I pct a4

Hr •

Vj             medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

H            medic

S

Anexa llCap I pct a4

M 4>4

/            medic

S

Anexa llCap I pct a4                        \

/            medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4                         \

medic

s

Anexa llCap I pct a4                         \

-^Î447

medic

s

Anexa llCap I pct a4

1448

medic

s

primar

z- Ț .-.;(-/7/>Anexa llCap I pct a4

1449

medic

s

primar

■■■<•          ^.x'-Anexa llCap I pct a4

1450

medic

s

primar

'Anexa llCap I pct a4

1451

medic

s

specialist

; vk 'Anexa llCap I pct a4

1452

medic

s

' I specialist

Anexa llCap I pct a4
1453

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

1454

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

1455

medic

S

Anexa llCap I pct a4

1456

medic

S

Anexa llCap I pct a4

1457

asistent medical coordonator

PL

Anexa llCap I pct 1.4

1458

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1459

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1460

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1461

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1462

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1463

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1464

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1465

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1466

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1467

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1468

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1469

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1470

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1471

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1472

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1473

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1474

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1475

asistent medical

PL

*

Anexa llCap I pct a4

1476

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

TOTAL

43

4         TOTAL POSTURI:

din care:

POS'I URI CONDUCERE:la Legea 153/2017 utilizate în prezentul stat de funcții sunt în concordanță cu atribuțiile cuprinse în GENt-^feelul salariilor de bază corespunzător funcțiilor, gradelor și treptele profesionale prevăzute în prezentul s


i fișele de post.

titlul salariilor de bază corespunzător funcțiilor, gradelor și treptele profesionale prevăzute în prezentul stat de funcții, precum, șj al celorlalte drepturi salariate aferente se vor încadra în sumele alocate prin bugetul instituției la Titlul I "Cheltuieli de personal", subdiviziunea "Cheltuieli’ duf salariile".

 • • Posturile prevăzute în statul de funcții pot fi încadrate cu fracțiuni de normă, în funcție de necesitățile instituției, conform legislației în vigoare.

 • • Denumirea funcțiilor de muncitori calificați este cea care cores,

către instituție.

'                                                            i 'i

"«IRE.CTIA c\\

< 1V1 AN AGEMENT UL ț |

5 RESUi<SEi-O« ir;l!

UMANE

C •//
unde


.muncii efectiv prestate (ex.lăcătuș mecanic,electrician, etc.) și se stabilește de
 • • Transformările/permutările de poșturi între compartimentele funcționale vor fi aprobate de Primarul General, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 • • în cazul în care organigrama (structura organizatorică) și numărul de posturi aprobate prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nu se modifică, statul de funcții se va aproba prin Dispoziție a Primarului General.

Funcția de medic coordonator din statul de funcții se poate asimila conform Anexei II Cap.l PCT 1.4 din Legea 153/2017(Persoanele care exercita aceasta funcție,beneficiază de majorarea salariului de baza cu 5%).

Funcția de asistent coordonator din statul de funcții se poate asimila conform Anexei II Cap.l PCT 1.4 din Legea 153/2017(Persoanele care exercita aceasta funcție .beneficiază de majorarea salariului de baza cu 15%) conform intrării in vigoare a OUG 41/2018.


Director General

Ec.Daniela BLÎNDU
Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Regulament de Organizare și Funcționare

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București este serviciu public de interes local al Municipiului București cu personalitate juridică, finanțat din bugetul Municipiului București, înființai prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 378/09.12.2008. modificată prin Hotărârea CGMB nr. 298/31.08.2009.

Art. 1.1. SIGLA

Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București

Sigla se va aplica pe toate antetele trimiterilor oficiale ale Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București precum și pe echipamentele, utilajele și mijloacele auto pe care le are în dotare.

Art. 2 Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București este organizată și funcționează în baza Legii Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare. în baza prevederilor OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare și prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București și Dispozițiilor Primarului General.

Art. 4 Patrimoniul aflat în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București se stabilește prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București și se întregeșțfLșiZsau se diminuează, după caz, în condițiile legii.


CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE

edicale București îl


Art. 5 Obiectul de activitate al Administrației Spitalelor și constituie:

-asigurarea unui management eficient și eficace în unitățile sanitare publice pentru care s-a transferat managementul asistenței medicale, confonn O.U.G nr. 162/2008 cu modificările și completările ulterioare; -administrarea și întreținerea clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile sanitare publice, precum și a terenurilor aferente, în care își desfășoară activitatea unitățile sanitare cu paturi prevăzute la art. 16 din O.U.G. nr. 162/2008, cu modificările și completările ulterioare, aflate în domeniul public al municipiului București și în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului București. Acestea se transmit în domeniul public al municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București, în condițiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

-evaluarea mclUatorilor privmd activitatea desfășurata m vatăMe ‘•’anitarc '"'u^lice ci: naturi' -exercitarea ansamblului de atribuții și competente preluate de la Ministerul Sănătății cu privire la asistența medicală și de medicină dentară din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din municipiul București;

-asigurarea acordării asistenței medicale și de medicină dentară, preșcolarilor, elevilor și studenților pe toată perioada în care se află în unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din municipiul București;

-activitatea de soluționare legală a petițiilor cu privire la asistența medicală din domeniul său de competență.

- asigură promovarea pe toate canalele media a programelor privind promovarea sănătății și de educație pentru sănătate, a proiectelor și a programelor de sănătate publică realizate de către Primăria Muncipiului București prin ASSMB. a actelor medicale, a personalului medical din unitățile sanitare și din rețeaua de medicină școlară aliate in subordinea ASSMB. precum și a investițiilor realizate în unitățile sanitare aflate în administrare prin contractarea de produse și/sau servicii.

CAPITOLUL III

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art. 6 Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București cuprinde în structura sa organizatorică: 10 Direcții, 30 servicii, 2 birouri, 605 cabinete medicale medicina generală și stomatologie sector 1-6 si universități, după cum urmează:
 • 4. Serviciul Control Intern Managerial și Integritate;

 • 5. Direcția Resurse Umane, Normare, Organizare și Salarizare (RUNOS), ce are în

componență:

 • a) . Serviciul resurse umane;

 • b) . Serviciul salarizare.

 • 6. Direcția Juridică, ce are în componență:

  CONFORM CU ORIGINALUL


 • a) . Serviciul Avizare Juridică;

  Qr AsicrU      Oi

  g £         Pc


 • b) . Serviciul Contencios.

s                                                                               țțv z                   ni

 • II. In subordinea Directorului general adjunct se află următoarele Structuri:

 • 1. Direcția Achiziții, ce are în componență:

 • a) . Serviciul Achiziții Publice;

 • b) . Serviciul Achiziții Centralizate.

 • 2. Direcția Suport Spitale, ce are în componență:

 • a) . Serviciul Suport și Administrare Spații Locative;

 • b) . Serviciul Suport Spitale Administrativ.

 • 3. Direcția Economică, ce are în componență:

 • a) . Serviciul Buget;

 • b) . Serviciul Contabilitate;

 • c) . Serviciul Financiar.

 • 4. Direcția investiții, ce are in componență:

 • a) . Serviciul Investiții;

 • b) . Serviciul Avize. Certificări Investiții.

 • 5. Serviciul Urmărire Contracte.

 • 6. Direcția Administrativă:

 • a) . Serviciul Administrativ;

 • b) . Serviciul Patrimoniu;

 • c) . Scrxiciul Logistică.

III. în subordinea Director general adjunct medical se află următoarele structuri:
 • 1.  Biroul Secretariat și Statistică medicală;

 • 2.  Direcția Managament și Structuri Unități Sanitare, ce are în componență:

 • a) . Serviciul Management Spitale;

 • b) . Serviciul Recepții Spitale;

 • 3. Direcția Programe-Proiecte, ce are în componență:

 • a) . Serviciul Implementare Proiecte;

 • b) . Serviciul Managementul Proiectelor;


 • c) . Serviciul Asistență Tehnică Proiecte;

 • d) . Serviciul Strategii și Programe;

 • e) . Serviciul Monitorizare Programe-Proiecte;

 • f) . Serviciul Urmărire Contracte Programe-Proiecte

  A:


 • 4. Serviciul Promovare a Ș^^ț&șiy^&nctul Focal.

  • 5. Direcția Medicină Șc/lafây^e^reSî^o^i^onență^^^^.U^x

  a). Serviciul de Mediân^ȘcofeJc^arăîh suJ&jîHine:, "

  fi * l                        I J ..

  - Cabinete medicale MedtbBa Generală; și StomatofisMe Sec’forl:

  mrecția                     \ |iWF\ ZL 'UA

  Pagina 3 din 94


55 z

\    V;,.    '    S.!h.

/■


*<v. ;■              I


 • - Cabinete medicale Medicină Generală și Stomatologie Sector 2:

 • - Cabinete medicale Medicină Generală și Stomatologie Sector 3;

 • - Cabinete medicale Medicină Generală și Stomatologie Sector 4;

 • - Cabinete medicale Medicină Generală și Stomatologie Sector 5:

 • - Cabinete medicale Medicină Generală și Stomatologie Sector 6;

 • - Cabinete medicale Medicină Generală și Stomatologie Universități.

CAPITOLUL IV

 • A. ATRIBUȚIILE GENERALE ALE ADMINISTRAȚIEI SPITALELOR ȘI SERVICIILOR

MEDICALE BUCUREȘTI

Art. 7 în vederea realizării obiectului său de activitate, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București are în administrare următoarele unități sanitare publice cu paturi:

 • 1. Spitalul Clinic "Sf. Maria";

 • 2. Spitalul Clinic "Filantropia";

 • 3. Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dan Theodorescu";

 • 4. Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila";

 • 5. Spitalul Clinic Colentina;

 • 6. Spitalul Clinic "Dr. I. Cantacuzino";

 • 7. Spitalul Clinic de Ortopedie- Traumatologie și TBC Osteoarticular "Foișor";

 • 8. Centrul Clinic de Boli Reumatismale "Dr. Ion Stoia";

 • 9. Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Ștefan";

 • 10. Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa":

 • 11. Spitalul Clinic de Copii "Dr. Victor Gomoiu";

 • 12. Spitalul Clinic de Boli Infectioase și Tropicale "Dr. Victor Babeș";

 • 13. Spitalul Clinic "Colțea";

 • 14. Spitalul de Boli Cronice "Sf. Luca";

pi;.,;, -r>,.    r>,. ți, r>.....i,

C/plLCllUl llluv £ 11)1. £>1. iii. DUigliUC ,

 • 16. Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sârbu"j

 • 17. Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia”;


 • 18. Centrul de Evaluare și Tratament al Toxicodependențelor pentru Tineri "Sf. Stelian”;

 • 19. Spitalul de Psihiatrie Titan “Prof. Dr. Constantin Gorgos”;

 • 20.Complexul de Recuperare Neuropsihomotorie Panduri.

Art. 8 Pentru realizarea obiectului său de activitate. Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București are următoarele atribuții generale:

 • 1.  Sprijină dezvoltarea instituțională a unităților sanitare publice aflate în administrare și urmărește integrarea acestora în programele de dezvoltare socio-economică la nivelul comunităților locale;

 • 2.  Asigură managementul asistentei medicale prin compartimentele cu atribuții specifice în acest domeniu;

 • 3. Fundamentează și înaintează către Consiliul General al Municipiului București; prin compartimentele de spec^afîjă{e/v d^jU cadrul PMB; propuneri privind reorganizarea, restructurarea, structura zdr '

^^-Tptțbfi^e din domeniul sau statuFyde funcții, statuii de

•JIRECTI* -',A

iAC-Eft

^^chțmbarea se^uluK^L;a denumirii pentru spitalele lătății și aprobă și funcționare.

Pagina 4 din 94

 • 5.  Controlează modul de utilizare de către unitățile sanitare publice, aflate în administrare, a fondurilor alocate, împreună cu reprezentanți ai CGMB/ai Comisiei de Sănătate.

 • 6.  Asigura prin bugetul aprobat de Consiliul General al Municipiului București, realizarea proiectelor/programelor de promovare a sănătății populației conform indicatorilor solicitați prin aceste proiecte;

 • 7.  Asigură cheltuielile pentru bunuri, servicii și investiții necesare întreținerii si funcționarii cabinetelor medicale din unitățile de invatamant preșcolar, școlar si universitar de stat, precum si completarea cheltuielilor de personal în unități de învățământ, prin sume alocate de la bugetul local cu această destinație, conform prevederilor legale in vigoare.

Art.9 Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București poate închiria spații situate în imobilele din domeniul public al municipiului București, aflate in administrarea sa, in condițiile legii. In calitate de titular al dreptului de administrare al imobilelor, va organiza procedura de licitație, va încheia contractele de închiriere, va urmări respectarea prevederilor contractuale, va încasa contravaloarea chiriilor și va vira în procent de 100% la Bugetul Municipiului București, sumele facturate.

Art. 10 Managementul asistenței medicale se realizează prin:
 • 1.  Evaluarea indicatorilor privind activitatea desfășurata în unitățile sanitare publice cu paturi și in alte structuri, aflate in domeniul său de competentă, stabiliți prin ordin al Ministrului Sănătății si a contractului de management;

 • 2.  Activitatea de soluționare legală a petițiilor cu privire la asistenta medicală din unitățile sanitare dm domeniul sau u.c competenta,

 • 3.  Evaluarea, coordonarea și monitorizarea modului de asigurare a asistenței medicale curative și profilactice din unitățile sanitare aflate în administrare, luând măsuri pentru asigurarea accesului la asistența medicală a oricărei persoane cu domiciliul pe raza municipiului București;

 • 4.  Urmărirea aplicării criteriilor de control al calității serviciilor medicale;

 • 5.  Evaluarea resurselor umane de la nivelul asistenței medicale în relație cu nevoile comunitare identificate prin acțiuni specifice;

 • 6.  Organizarea unor acțiuni de prevenire a îmbolnăvirilor și de promovare a sănătății;

 • 7.  Colectarea și înregistrarea datelor privind sănătatea populației, utilizând informațiile în scopul identificării problemelor de sănătate ale acesteia;

 • 8.  Identificarea problemelor de sănătate publică sau amenințărilor la adresa sănătății comunității;

 • 9.  Elaborarea de studii asupra problemelor de sănătate ale populației din teritoriul municipiului București;

  • 10. Stabilirea de relații de colaborare cu i^ștituții și organizații. în vederea desfășurării unor acțiuni

  Q 0 mu   Îî~l rlnmonml onnntotii r\i vfel 1 zCfir \

  • 11. Colaborarea cu autoritățile localei


  în domeniul sănătății pudicei A


  pficăr^a/r egfementărilor din domeniul sănătății publice; 'anizarea culegerii și prel'ucfarîi.?.^  statistice mdMfcale de- la unitățile sanitare i £                  4
I 1       IIK “          /A rC

J                                               |            II* 0          * S' t j?

13. Coordonarea, la nivel local, a implementării activităților ce decurg din obligațiile JkuljiaU Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană și a planurilor de implementai comunitare referitoare la domeniul sănătății;

B. ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI GENERAL ȘI ALE COMPARTIMENTELOR, DIRECȚIILOR, BIROURILOR ȘI SERVICIILOR COORDONATE DE ACESTA

Art. 11 Conducerea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București se asigură de către Directorul General, numit în condițiile legii.

 • 1.  Directorul General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București își desfășoară activitatea pe baza actelor normative in vigoare (Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, Dispoziții ale Primarului General, Legi, Hotărâri și Ordonanțe ale Guvernului, Ordine și alte acte normative) și a prezentului regulament;

 • 2.  Directorul General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București conduce activitatea curentă a acesteia și reprezintă Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București în relațiile cu autoritățile publice centrale și locale, cu alte persoane juridice, precum și cu persoane fizice în limitele de competență stabilite prin lege, prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General.

Art. 12 Directorul General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București are următoarele atribuții, răspunderi și competențe:

 • 1. Asigura conducerea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București si răspunde de buna funcționare a acesteia in îndeplinirea atribuțiilor;

 • 2.  Exercită atribuțiile și competențele ce decurg din calitatea de ordonator secundar de credite pentru unitățile sanitare publice aflate în administrare și ordonator terțiar de credite pentru Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

 • 3.  Dispune măsuri pentru administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu;


bugetul pentru administrarea, protejarea, întreținerea, conservarea și

valorificarea eficientă a patrimoniului pe care îl înaintează ordonatorului principal de credite o data cu proiectul bugetului ASSMB;

5.


Propune numirea, precum și sanctionarea/schimbarea managerilor unităților sanitare aflate in administrare, în condițiile legii, in urma evaluărilor și controalelor efectuate care justifică

această propunere;

6. întocmește și fundamentează propuneri privind proiectele de hotărâri în domeniul de activitate

al instituției și le înaintează în vederea supunerii spre aprobarea CGMB, conform legii;

 • 7. Dispune organizarea licitațiilor pentru achiziționarea de bunuri materiale/servicii/lucrari, conform prevederilor legale;

  8.


Fundamentează și propune proiectul de organigramă, stat de funcții și regulament de organizare și funcționare ale instituției. în vederea supunerii spre aprobare, conform reglementarilor legale, ținând cont si de notificările transmise anual de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București cu privire la modificările rețelei școlare, conform normativelor de personal în vigoare și a bugetului alocat cu această destjriație. de către Ministerul Sănătăjii^^" '

9.


Aprobă Regulamentul Intem/^K in^tifhti^H'si dispune^ădiâEefeây-jui la cunosKțnța tuturor ^s^feriatilor prin șefii de servi c-Sf șTffîedicîîȘcu atribuții âebcoordpnare din rețeaua de medicină ‘               \’T’ \\ /                         -'Taform cu originalul


 • 10. Stabilește, prin fișa postului, atribuțiile angajaților instituției și lepoafFmodifiSă^/funpțiâ

 • 12. Coordonează activitatea de personal, asigură respectarea disciplinei muncii, îndeplinirea

atribuțiilor de serviciu de către personalul instituției;                 .          ..

 • 13. Organizează activitatea de formare și perfecționare profesională a salariaților, urmărind pregătirea specifică și reorientarea unor categorii de salariați in contextul mutațiilor ce intervin in obiectul de activitate al administrației, potrivit cerințelor de modernizare a activității;

 • 14. Răspunde de aplicarea legislației privind salarizarea personalului din unitate, în limita fondurilor bugetare aprobate și dispune întocmirea fișei postului și fișei performantelor profesionale individuale pentru întregul personal al instituției, conform legii;

 • 15. Organizează recrutarea, selecționarea, încadrarea și promovarea personalului;

 • 16. Dispune angajarea, sancționarea și încetarea contractului de muncă a personalului administrației, în condițiile legii;

 • 17. Răspunde de organizarea și buna funcționare a activității de perfecționare a pregătirii profesionale a salariaților și aprobă statul de plată al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

 • 18. Verifică și răspunde de aplicarea normelor de protecția muncii, a normelor de securitate și sănătate, pază și stingerea incendiilor, conform prevederilor legale;

 • 19. Verifica modul de întrebuințare a fondurilor bănești, mijloacelor fixe, materiilor prime, materialelor și a tuturor valorilor aflate în patrimoniul încredințat;

 • 20. Exercită controlul direct asupra tuturor actelor și formelor prin care se centralizează veniturile și cheltuielile;

 • 21. Coordonează. îndrumă și controlează activitatea din punct de vedere tehnic și organizatoric;

 • 22. Urmărește creșterea calității serviciilor/prestațiilor realizate în unitățile aflate în administrare;

 • 23. Iii limită competentelor acordate, aprobă încheierea contractelor, necesare pentru derularea activității curente, cu terți, în condițiile legii;

 • 24. Verifică și certifică propunerile de proiecte de investiții ale sectoarelor municipiului București pentru unitățile sanitare publice, preluate în administrare de municipalitate, conform Hotărârii CGMB nr. 425/2008;

 • 25. Emite decizii de recuperare a pagubelor aduse unității;

 • 26. Asigură activitatea de investiții, privind dotarea cu mijloace fixe (aparatura, mijloace de transport, etc.), necesare bunei funcționări a instituției și a unităților aflate în administrare;

 • 27. Conlucrează cu conducerile unităților sanitare publice pentru asigurarea condițiilor optime de desfășurare a actului medical;


 • 28. Stabilește, împreună cu conducerile unităților sanitare publice, nevoile de investiții, reparații curente, reparații capitale, modernizări și extinderi ale imobilelor în care acestea își desfășoară activitatea;

 • 29. Dispune măsuri pentru punerea în practică a planului de investițîi><eparații și consolidări a imobilelor în care își desfășoară activitatea unitățile sanitare publice și â ităților de asistență medico - sociale, aflate în admiMstțăre;4

U^ndajrnentează și înaintea^, ^ătfe^G^n silitul General >^J(Mumq;îphilui București prin corn


uneri/privmd/^eprgahizâhpa, restructurarea,

ina 7 din 94funcții, statul de personal, precum și regulamentul de organizare și funcționare corespunzătoare ale acestor unități;

 • 31. Propune si fundamentează înființarea și reorganizarea unităților sanitare cu paturi și tară paturi, în condițiile legii;

 • 32. Dispune măsuri privind activitatea curentă a administrației, in condițiile legii, Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București și Dispozițiilor Primarului General;

 • 33. Dispune controlul și aprobă, după caz, referatele de evaluare a unităților sanitare aflate in administrare;

 • 34. Răspunde de asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea activității de audit intern; control financiar preventiv, control intern managerial, achiziții publice

 • 35. îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative in vigoare, hotărâri ale CGMB și dispoziții ale Primarului General;

 • 36. în exercitarea atribuțiilor și îndeplinirea responsabilităților sale, Directorul General emite Decizii;

 • 37. Aprobă prin decizie procedura (metodologia) de licitație publică în vederea închirierii spațiilor, elaborată de Serviciul Administrativ - cu destinație medicală sau non-medicală (spații comerciale) - din imobilele situate în domeniul public al municipiului București, aflate in administrarea Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București. Lista spațiilor, ce vor fi închiriate, situate în incinta spitalelor aflate în administrare, se aprobă de către Directorul General al A.S.S.M.B., la propunerea managerului spitalului respectiv:

 • 38. Aprobă, prin Decizie, procedura (metodologia), elaborată de Serviciul Administrativ și Serviciul Patrimoniu din cadrul Direcției Administrative, aferentă atribuirii directe sub forma închirierii și/sau a comodatului (cu suportarea cotelor de utilități), a spațiilor pentru desfășurarea activităților de învățământ și/sau de cercetare științifică - din imobilele aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

Aproba, prin Decizie, procedura (metodologia), eiaboi'uia ue Serviciul Administrativ și Serviciul Patrimoniu din cadrul Direcției Administrative, aferentă atribuirii directe sub forma închirierii și/sau a comodatului (cu suportarea cotelor de utilități), amfiteatrelor/sălilor de conferințe/aulelor din cadrul unităților sanitare aflate în subordinea A.S.S.M.B., pentru organizarea evenimentelor, simpozioanelor, consfătuirilor, sesiunilor de comunicări științifice, congreselor, etc.

 • 40. Aprobă referatele întocmite de Serviciul Administrativ și Serviciul Patrimoniu din cadrul Direcției Administrative privind închirierea spatiilor și/sau acordate în comodat.

 • 41. Semnează contractele de închiriere cu ofertanta declarați câștigători in urma derulării procedurii de licitație publica.

 • 42. în perioada când Directorul General nu este prezent in instituție, atribuțiile funcției sunt

exercitate de către unul dintre directorii generali adjuncți, nuțnit prin decizia Directorului General;                                                  —

 • 43. în situația când postul de Director General este vacant, atribuțiile funcției vor fi exercitate de către persoana desemnată. în baza Dispoziției Primarului Generaf;^
 • 46. Desemnează prin Decizie, persoana responsabilă cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu, prealabil angajării și ordonanțării cheltuielilor A.S.S.M.B., ce constă în verificarea sistematică a proiectelor de operațiuni, din punct de vedere al legalității, regularității și încadrării în limitele angajamentelor bugetare și legale stabilite prin bugetul anual aprobat potrivit legilor în vigoare.

C. ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTELOR DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL SUNT URMĂTOARELE:
Art. 13 SERVICIUL REGISTRATURĂ ȘI SECRETARIAT

Se subordonează Directorului General și are, în principal, următoarele atribuții, competențe și responsabilități:

 • 1.  Asigură servicii de registratură (sortare. înregistrare, datare, distribuire, arhivare a documentelor) și de secretariat pentru Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

 • 2.  Primește și înregistrează corespondența destinată instituției și o prezintă Directorului General pentru înscrierea ordinelor rezolutive ce vizează modul și termenul legal de soluționare, direcția, serviciul sau persoana nominalizată pentru soluționare, în funcție de specificul răspunsului (juridic, financiar, tehnic, medical, informații publice, etc.);

 • 3.  Urmărește circuitul corespondentei interne și externe a Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

 • 4.  Redactează și tehnoredactează documentele, pe linie de secretariat

 • 5.  Urmărește reprimirea corespondenței vizate de conducerea instituției, completează pentru fiecare dintre aceasta. în registru! genera! de corespondență - rubrica destinată serviciului/persoanei nominalizată cu soluționarea, o sortează și o distribuie, sub semnătură, la servicii/persoane. conform ordinelor rezolutive;

 • 6.  Primește de la direcțiile/serviciile instituției corespondența destinată expedierii, o pregătește pentru expediere și asigură transportul/expedierea acesteia direct, sau prin postă/servicii de curierat;

 • 7.  Reprezintă administrația în relațiile cu alte instituții pe linie de secretariat;

 • 8.  Asigură respectarea prevederilor legale în activitatea de secretariat și cea de arhivare;

 • 9.  Asigură Directorului General, directorilor, șefilor de servicii/birouri/compartimente documentele și datele necesare luării deciziilor/ hotărârilor;

  • 10. Planifică ședințele și întâlnirile de lucru ale Directorului General și gestionează agenda de lucru a acestuia;

  • 11. Realizează orice alte atribuții conferite de lege sau dispuse


  Art. 14 SERVICIUL AUDIT INTERN

  / n ''

  - $e subordonează Direcferjălipr;?

  /^^e^pohsâbilități:

  •T ?V.î£CȚ»^

  • f/.AUA

  . R£S  e:  ^.atribuțiiț, competențe șir ■ ------.

I

_________________________________ _______ [ CONFORM CU ORIGINtoteHEE

--------1 --/* U ct

Efectuează activități de audit public intern pentru a evafugrdacă sislei^^de^^^g^nĂJ/ financiar și control ale instituției proprii sunt transparente și sunkQonformecu normele regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate.

Serviciul Audit Intern este în subordinea directă a Directorului General și are următoarele atribuții și competențe:

 • 1. Elaborează proiectul planului de audit public intern;

 • 2. Efectuează activități de audit public intern exercitat asupra activităților desfășurate în cadrul instituției și a unităților sanitare din administrare - cabinete medicale de medicină generală și dentară din cadrul unităților de învățământ public, cu excepția unităților spitalicești care intră în sarcina structurii de audit public intern din cadrul Primăriei Municipiului București;

 • 3. Informează structura de audit public intern din cadrul Primăriei Municipiului București despre recomandările neînsușite de conducătorul unității publice auditate, precum și despre consecințele acestora;

 • 4. Raportează periodic (cel puțin semestrial/anual) Directorului General și structurii de audit public intern din cadrul Municipiului București cu privire la constatările, concluziile și recomandările rezultate din activitățile sale de audit;

 • 5. Elaborează raportul anual al activităților de audit public intern și îl înaintează până la data de 15 ianuarie a anului în curs pentru anul expirat către structura de audit public intern din cadrul Primăriei Municipiului București.

 • 6. In cazul identificării unei iregularități sau posibile prejudicii, informează imediat în scris conducătorului instituției pentru dispunerea de măsuri specifice remedierii și rezolvării celor constatate.

 • 7. Auditul intern efectuează, cel puțin o dată la 3 ani si nu numai, următoarele activități:

  • 7.1. Verifică angajamentele bugetare legale din care derivă direct sau indirect obligații de plată inclusiv cele rezultate din fondurile din bugetul local;

  • 7.2. Verifică plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fondurile din bugetul local:

  • 7.3. \ critica vânzarea, gaj arca. concesionarea sau închirierea de bunuri din patrimoniul instituției;

  • 7.4. Verifică constituirea veniturilor instituției;

  • 7.5. Verifică sistemul contabil al instituției și fiabilitatea acestuia;

  • 7.6. Verifică sistemul de luare a deciziilor;

  • 7.7. Verifică sistemul de conducere și control al instituției;

 • 8. Personalul Serviciului Audit Intern realizează orice alte atribuții conferite de lege sau dispuse de către Directorul General;

  IP.ECT»"' ,c MP.NTU?-


 • 9. întocmește și asigura implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul serviciului;

 • 10. întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire Ia implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul serviciului;

 • 11. întocmește referatele de necesitate, aplicabile Serviciului Audit Iptem. pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

 • 12. Șeful de serviciu întocmește anual fișele de post, fișele deVeXaluare a performanțelor

profesionale individuale, pentru angaj ații, din cadrul serviciuhd; pe-un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de<Spț'vjdiuE47e^urse Umane; sUV' *   ’ '

nrw^TTîx^iî^Rle de^erfectionar^ge-ntru personalul propriu, din /■•A .toi \               •'                           S . ■

'•* .a'-, U’ffFr‘4

4-^Seful de serviciu întocm^st^_ai caărtft^epviciului;           '/ * /

.......* ‘ (


ar-


I

Pagina 10 din 94 • 14.  Colaborează cu toate serviciile, compartimentele Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București pentru desfasurarea activitatii in cele mai bune condiții;

 • 15. Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotarari, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Audit Intern, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;


 • 16. îndeplinește orice alte atribuții s General, conform prevederilor legale.

  Art. 15 BIROUL COMUNICARE ȘI


RELAȚII PUBIJ^qrmCU ORIGINALUL

aflat în subordinea Directorului General și are


Este condus de Șeful de Birou, atribuții și competențe:

 • 1.      Asigură reflectarea obiectivă și echidistantă a activității instituțiilor din subordinea ASSMB, în mijloacele de informare în masă.

 • 2.      Monitorizează în timp real informațiile și realizează analize și sinteze periodice asupra modului în care acțiunile ASSMB sunt reflectate în spațiul public.

 • 3.      Coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a Biroului, ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în vigoare și dispozițiile primite de la conducerea ASSMB.

 • 4.     Mediatizează programele de promovare a sănătății și de educație pentru sănătate, în funcție de prioritățile locale, programele naționale și strategiile europene;

 • 5.      Mediatizează proiectele realizate de ASSMB în parteneriat cu instituțiile administrației locale, cu scopul de a promova sănătatea și educația pentru sănătate;

 • 6.      Redactează și transmite invitațiile de presă și comunicatele de la evenimentele organizate de ASSMB;

 • 7.      Colaborează cu instituții ale statului, organizații neguvemamentale. asociații, pentru organizarea și mcdiatizarea diverselor activități'campanii'programe'proiecte de educație pentru sănătate în unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar de pe raza administrative-teritorială a Municipiului București, cum ar fi: programe/ore de educație pentru o nutriție sănătoasă și prevenirea obezității, prevenirea fumatului, a consumului de alcool, de droguri, campanii de informare cu privire la importanța donării de sânge, a spălatului pe mâini, a igienei orale, prevenirea bolilor transmisibile prin imunizare;

 • 8.      Monitorizează și transmite informări despre campaniile/programele/proiectele inițiate și desfășurate de ASSMB sau inițiate de Primăria Capitalei și realizate de ASSMB;

 • 9.      Monitorizează și transmite informări despre programele de sănătate publică din unitățile sanitare aflate în subordinea ASSMB;
 • 15.    Participă la elaborarea și modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, precum și a Regulamentului Intern cu privire la Biroul Comunicare și Relații Publice, în vederea supunerii atenției Directorului General al ASSMB, respectiv propunerii spre dezbaterea CGMB;

 • 16.     Participă la seminarii/cursuri de pregătire profesională de comunicare;

 • 17.    Coordonează și propune Directorului General organizarea de evenimente de presă, care privesc activitatea ASSMB, în parteneriat cu alte instituții publice, organizații neguvemamentale, persoane fizice (inițiatori și câștigători de proiecte care privesc sănătatea publică);

 • 18.    Furnizează informații reprezentanților mass-media despre programele/proiectele derulate de ASSMB;

 • 19.    Arhivează și ține evidența tuturor solicitărilor venite din partea reprezentanților mass-media, a altor instituții, potrivit legilor în vigoare;

 • 20.    Organizează întâlniri la cerere și/sau sesiuni de training pentru personalul medical a cărui activitate este mediatizată în audio-vizual;

 • 21.    întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul Biroului;

 • 22.    Asigură accesul mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public care privesc activitatea ASSMB. așa cum sunt prevăzute în Legea 544/2001 și în metodologia de aplicare a acesteia.

 • 23.    Participă la organizarea conferințelor și/sau evenimentelor inițiate de entitățile aflate în subordinea ASSMB și/sau de conducerea ASSMB.

 • 24.    Participă la organizare și asigură promovarea prin intermediul mass-media a delegațiilor oficiale interne și/sau externe ale conducerii ASSMB și ale directorilor Direcțiilor din cadrul ASSMB.

 • 25.    Dezvoltă și menține relații profesionale amiabile cu structurile omoloage din alte organizații similare, românești si străine.

 • 26.    Contribuie la organizarea lansărilor de proiecte ale ASSMB. la care participă reprezentanții mass-media.

 • 27.    Gestionează relația ASSMB cu reprezentanții mass-media.

 • 28.    Realizează, după caz, sinteze, materiale documentare și comunicate, pentru aparițiile publice ale Directorului General și ale reprezentanților aparatului de specialitate al acestuia.

 • 29.    Coordonează activitatea privind accesul ziariștilor la orice informație de interes public care vizează activitatea ASSMB.

 • 30.   Coordonează activitatea de acordare, fără discriminare. în termen de cel mult două zile de la

înregistrare, a acreditării reprezentanților mass-media.             Q

 • 31.    Colaborează cu direcțiile din cadrul ASSMB—șir-după^azT^euCinstituții 1 e subordonate Municipalității.

 • 32.    Organizează evenimentele de presă ale ASSMB cât și cele ^le Municipalității, dacă i se solicită acest lucru.

  33. r ’     “     " ‘                     J

  General, precum și ale managementi^pi>ÂS§MB? .

  Elaborează si difuzează/ntasș

  «         •    •      -   «     -      .(K i


Orgamzeaza conferințele terpațice. declarațiile si interviurile-de presa ale Directorului

Unicate și iri^fmărip^.presa^^pe baza datelor și cadrul ĂSSMB//după'baz, de la instituțiile


Pagina 12 din 94

5J ASISTENȚĂ ’r^ s TEHNICA Șl -5 „ 1-» uJ JURIDICA o'C*5| \* <5              e *//


CONFORM CU ORIGINALUL

Postează pe site-ul instituției comunicate/inforinări/anunțuri do presă, majeriaf^fa^ st Difuzează, conform legii, anunțuri de presă privind proiectele inițiate de

Difuzează, după caz, jurnaliștilor, dosare de presă legate de evenimente sau activități de

aflate în subordinea Municipalității

 • 35.

 • 36.

 • 37.

interes public ale ASSMB.


 • 38.     Informează în timp util și asigură accesul jurnaliștilor acreditați pe lângă ASSMB la activitățile și acțiunile de interes public, organizate de ASSMB și, după caz, ale Municipalității.

 • 39.    Consiliază și acordă asistență de relații publice Directorului General și conducătorilor structurilor subordonate ASSMB.

 • 40.    Protejează imaginea instituției, scop în care colaborează cu toate structurile din ASSMB, precum și cu instituțiile subordonate ASSMB.

 • 41.    Informează, ori de câte ori este necesar, Directorul General, asupra aspectelor referitoare la imaginea ASSMB și dinamica acesteia și se ocupă de gestionarea mediatică a crizelor care pot afecta imaginea instituției.

 • 42.    Colaborează la întocmirea unor strategii de comunicare, pe baza rapoartelor lunare, semestriale și anuale de analiză a materialelor apărute în mass-media, furnizate de Serviciul de Comunicare Interinstituțională.

 • 43.     Asigură suportul informațional necesar gestionării situațiilor de criză, care pot afecta imaginea conducerii ASSMB.

 • 44.    Sprijină, prin mijloace de informare în masă proprii, activitatea ASSMB și, după caz, a entităților aliate în subordinea ASSMB.

 • 45.    Participă la organizarea evenimentelor cu impact mediatic ale ASSMB și. după caz. a entităților din subordinea ASSMB.

 • 46.    Asigură cooperarea interinstituțională în domeniul informării și comunicării.

 • 47.    Contribuie la formarea și asigurarea unei bune imagini a instituției, prin colaborările realizate cu partenerii instituționali.

 • 48.     Promovează relații de bună colaborare cu instituții și organizații naționale și internaționale, în domenii de interes.

 • 49.    Sprijină organizarea de campanii de informare/educare a populației în domeniul sănătății.

 • 50.    Contribuie la realizarea de materiale informative, cu privire la activitatea ASSMB și a insituțiilor aflate în subordinea ASSMB.

 • 51.    Gestionează arhiva foto-video a Biroului de Presă prin asigurarea serviciului foto/video la evenimente, precum și prelucrarea și publicarea de fișiere foto/video.

 • 52.    Asigură comunicarea (inclusiv cu materiale foto/video) prin platforme/rețele sociale sau new media, prin înființarea de conturi sau gestionarea conturilor existente, respectiv prin publicarea de informații de actualitate și interacțiunea cu utilizatorii.

 • 53.     Asigură bune relații de comunicare interinstituțională cu instituții publice partenere în proiectele, programele și campaniile desfășurate de ASSMB.___J——

 • 54.     Realizează, la solicitarea conducerii. materiale*3F interes^puBTÎc'privitoare la activitatea și

programele derulate de ASSMB.                                 '

Asigură suport tehnic pentru activitatea de comunicare a ASSMB (foto/video/sonorizare). Colaborează la gestionare^ imapnii publice a ASSMgSf


 • 55.

 • 56.

 • 57.

‘ °       ‘ °                      z'r 7

9 care vizează activitatea ASSMB si


xA A a x             ■CAâ ••        7

Urmărește evoluția mediahcăa^ubiedtplor de interei-pârevi^ază activitateaASSMB.

a 2 informarea                         priviregda ap^4& în masș-media a referirilor

vitctca A.SȘ.MP pi a'-c^iîțicerii acesteia.           ĂAA A' /

. / LaWu


-^sigură

A/Ax,-

'r-lX ~    > ' A

,'TL'L


iterii aci


) A:
_

 • 59.    Asigură distribuirea materialelor monitorizate țcătre conducerea ASSMB

 • 60.    Inițiază procedurile de achiziție a serviciilor necesare Biroului de Pres&^g^£ contractele și urmărește îndeplinirea obiectivelor prevăzute în contract.

 • 61. Arhivează rapoartele de monitorizare și materialele scrise/audio/video prezentante conducerii.

 • 62. întocmește rapoarte lunare, semestriale și anuale de analiză a materialelor apărute în mass-media și le pune la dispoziția șefului ierarhic superior.

 • 63. Participă la realizarea de sinteze și analize de presă periodice, pe subiecte de interes, la cererea conducerii direcției.

 • 64. Monitorizează în timp real apariția în mass-media a informațiilor publice (comunicate, informări, anunțuri, declarații de presă, precizări) referitoare la ASSMB și la entitățile din subordine, emise de Municipalitate.

Art. 16 SERVICIUL CONTROL INTERN MANAGERIAL ȘI INTEGRITATE

Este condus de Șeful de Serviciu aflat în subordinea Directorului General și are următoarele atribuții și competențe:

 • 1.  Răspunde de identificarea deficiențelor existente în organizarea și funcționarea instituției, respectiv de constatarea abaterilor de la rezultatele și de la țintele, obiectivele stabilite, analizează cauzele care le-au determinat și propune dispunerea măsurilor corective sau preventive care se impun;

 • 2.  Verifică și prezintă spre aprobare. Directorului General, Planul de control intern și raportul de activitate, pentru a fi aprobate:

 • 3.  Organizează, coordonează. îndrumă acțiunile de control privind respectarea normelor de reglementare și aplică acțiunile de control privind respectarea normelor de reglemenare și aplică dispozițiile Directorului General în domeniile de comepentență:

 • 4.  Analizează situația raportată în urma controlului de audit intern efectuat, propune măsuri de soluționare a iregularităților constatate și le supune spre aprobare Directorului General;

 • 5.  Analizează situația raportată în urma controlului de audit intern efectuat, propune măsuri de soluționare a iregularităților constatate și le supune spre aprobare Directorului General;

 • 6.  Urmărește modul de punere în aplicare a deciziilor emise în cauză și monitorizează rezultatele obținute în urma punerii în executare a acestora

 • 7.  Răspunde de elaborarea rapoartelor în privința stadiului de implementare a sistemului de control intern managerial în cadrul A.S.S.M.B. și a măsurilor de îmbunătățire a acestuia;

  8.


  Urmărește reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern/managerial, a tuturor operațiunilor A.S.S.M.B. și a tuturor evenimentelor semnificative, precum și înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor, astfel încât acestea să fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de către cei în drept;

  Prezintă Directorului General deficiențele constatate ca urm^^--ac1TUmL-dggUontroI desfășurate și propune măsuri de eliminare/diminuare a acestora; contri lie fia identificarea și prevenirea riscurilor de corupție pentru creșterea eficienței activității\lesfașurate de instituției                             -     ..

  10. Răspunde de de acțiunile ’^de ’Verifică^e în vedereagigalizărji indicatorilor de performanță centru activitățile stabilite^i>cadmLjb^titutiei


  9.

 • 11. Răspunde de acțiunile de monitorizare în

  IJ ©roeecffîlojS

  JURIDICĂ n«0j

  *    O x//


operaționale și de sistem stabilite în cadrul institytiei;__

 • 12. Verifică rapoartele în privința realizării indicatorilor de performanță ai act? respectării procedurilor operaționale și de sistem în cadrul instituției;

 • 13. Răspunde de Arhivarea documentelor elaborate în cadrul direcției, inclusiv cele generate în cadrul programelor/proiectelor derulate;

 • 14. Șeful de Serviciu participă la elaborarea și modificarea Proiectului Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la serviciu, în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

 • 15. Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotărâri, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Control Intern Managerial și Integritate, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

 • 16. Ține evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciilor și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de

competență.

 • 17. Răspunde de coordonarea și elaborarea procedurilor formalizate pentru îndeplinirea în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență a obiectivelor A.S.S.M.B.;

 • 18. Coordonează activitățile de elaborare a procedurilor formalizate, analizează procedurile de sistem împreună cu Comisia de monitorizare și urmărește transmiterea spre aprobare directorului general al A.S.S.M.B.;

 • 19. Sprijină activitatea Comisiei de Monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul ASSMB în vederea proiectării, dezvoltării, implementării și monitorizării Sistemului de control din cadrul ASSMB:

 • 20. Contribuie la identificarea și prevenirea riscurilor de corupție pentru creșterea eficienței activității desfășurate de A.S.S.M.B.;

 • 21. Răspunde de elaborarea Planului de Integritate la nivelul A.S.S.M.B.;

 • 22. Elaborează și prezintă, pentru aprobare. Directorului General Raportul de activitate, pentru a fi aprobat;

 • 23. Realizează activități privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție conform măsurilor cuprinse în Planul de Integritate;

 • 24. Coordonează direcțiile și serviciile din cadrul instituției în privința implementării Planului de Integritate;

 • 25. Monitorizează îndeplinirea de către compartimentele funcționale ale instituției, a măsurilor cuprinse în Planul de Integritate:

 • 26. Participă la elaborarea/revizuirea obiectivelor generale și specifice ale instituției;

 • 27. Răspunde de elaborarea procedurilor de sistem pentru activității? desfășurate în cadrul instituției: • 28. Verifică și avizează procedurile operaționale întocmite de~ce instituției, din punct de vedere formal;

j)l. Elaborează Registrul de riscuri al instituției, împreună cu Echipa de monitorizare, cufectan de la fiecare compartiment, riscurile specifice detectate de personalul acestuia, conform procedurii de sistem specifice;

 • 32. Monitorizează modul în care Comisia de monitorizare a implementării sistemului de control intern managerial își desfășoară activitatea;

 • 33. Coordonează procesul de actualizare a procedurilor operaționale și de sistem, a indicatorilor de performanță ai activităților și a Registrului de riscuri din cadrul instituției;

 • 34. Răspunde de centralizarea informațiilor și raportărilor de la toate structurile ASSMB și unitățile sanitare din administrare în vederea întocmirii raportărilor periodice și transmiterea acestora către organul superior.

 • 35. Conduce, coordonează și răspunde de activitatea Serviciului Control Intern Managerial și Serviciului Proceduri și Integritate, aflate în subordinea Directorului General.

 • 36. Identifică deficiențele existente în organizarea și funcționarea instituției respectiv constată abaterile de la rezultatele și de la țintele/obiectivele stabilite, analizează cauzele care le-au determinat și propune dispunerea măsurilor corective sau preventive care se impun;

 • 37. Elaborează și prezintă, pentru aprobare. Directorului General, Planul de control intern și raportul de activitate, pentru a fi aprobate;

 • 38. Organizează, coordonează, îndrumă acțiunile de control privind respectarea normelor de reglementare și aplică acțiunile de control privind respectarea normelor de reglemenare și aplică dispozițiile Șefului de Serviciu în domeniile de comepentență:

 • 39. Sesizează operativ Șeful Serviciului și Directorul General al ASSMB atunci când constată fapte sau acțiuni ce depășesc compentențele de control ale inspectorilor.

 • 40. Analizează situația raportată în urma controlului de audit intern efectuat, propune măsuri de soluționare a iregularităților constatate și le supune spre avizare Șefului de Serviciu și spre aprobare Directorului General:

 • 41. Șeful de serviciu asigură separara atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni între persoane, astfel încât atribuțiile aprobare, control și înregistrare să fie încredințate într-o măsură adecvată unor persoane diferite, special împuternicite;

 • 42. Elaborează rapoarte în privința stadiului de implementare a sistemului de control intern managerial în cadrul A.S.S.M.B. și a măsurilor de îmbunătățire a acestuia;

 • 43. Urmărește reflectarea în documente scrise a organizării controlului intem/managerial, a

tuturor operațiunilor A.S.S.M.B. și a tuturor evenimentelor semnificative, precum și înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor, astfel încât acestea să fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de către cei în drept;

 • 44. Prezintă Șefului de Serviciu deficiențele constatate ca urmare a acțiunii de control desfășurate și propune măsuri de eliminare/diminuare a acestora: contribuie la identificarea și prevenirea riscurilor de corupție pentru creșterea eficienței activității desfășurate de instituției;

 • 45. Efectuează acțiuni de monitorizare în vederea

  .                     verificării • realizării indicatorilor de  ^^c^fe^f^ctuează acțiuni d^ 44'' H.^CTtA°^4ț^ona^e și de siste

  RUSURSEl.OR

  \\'5. UMANE

  Xx**


 • 47. Elaborează rapoarteîn privința realizării îndlicatarilor de performanți al aț^viWțffor' sf-S// respectării procedurilor operaționale și de sistem în cadrul instituției;

 • 48. Personalul Serviciului Control Intern Managerial și Integritate realizează oriceafc^Wrfmții conferite de lege sau dispuse de către șeful direct, în temeiul legii;

 • 49. Arhivează documentele elaborate în cadrul serviciului, inclusiv cele generate în cadrul programelor/proiectelor derulate;

 • 50. Coordonează elaborarea procedurilor formalizate pentru îndeplinirea în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență a obiectivelor A.S.S.M.B.;

 • 51. Coordonează activitățile de elaborare a procedurilor formalizate, analizează procedurile de sistem împreună cu Comisia de monitorizare și urmărește transmiterea spre aprobare directorului general al A.S.S.M.B.;

 • 52. Sprijină activitatea Comisiei de Monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul ASSMB în vederea proiectării, dezvoltării, implementării și monitorizării Sistemului de control din cadrul ASSMB;

 • 53. Contribuie la identificarea și prevenirea riscurilor de corupție pentru creșterea eficienței activității desfășurate de A.S.S.M.B.;

 • 54. Elaborează Planul de Integritate la nivelul A.S.S.M.B.;

 • 55. Elaborează și prezintă, pentru aprobare, directorului general Raportul de activitate, pentru a fi aprobat;

 • 56. Elaborează rapoarte în privința stadiului de implementare a sistemului de control intern managerial în cadru! A.S.S.M.B. și a măsurilor de îmbunătățire a acestuia;

 • 57. Analizează, verifică si supune spre avizare Directorul Direcției și spre aprobare Directorului General documentele necesare implementării standardelor Codului Controlului Intern;

 • 58. Urmărește reflectarea în documente scrise a organizării controlului intem/managerial, a tuturor operațiunilor A.S.S.M.B. și a tuturor evenimentelor semnificative, precum și înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor, astfel încât acestea să fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de către cei în drept;

 • 59. Identifică punctele slabe privind organizarea și funcționarea compartimentelor care pol condiționa riscuri la corupție;

 • 60. Propune măsuri de eliminare/diminuare a riscurilor de corupție identificate;

 • 61. Propune obiective și acțiuni în procesul de prevenire și tratare a riscurilor la corupție în cadrul instituției;

 • 62. Realizează activități privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție conform măsurilor cuprinse în Planul de Integritate;

 • 63. Coordonează direcțiile și serviciile din cadrul instituției în privința implementării Planului de Integritate:

 • 64. Monitorizează îndeplinirea de către compartimentele funcționale ale instituției, a măsurilor cuprinse în Planul de Integritate;

 • 65. Participă la elaborarea/revizuirea obiectivelor generale și specifice ale instituției:

 • 66. Elaborează procedurile de sistem pentru activitățile desfășurate în cadrul instituției;

 • 67. Verifică și avizează procedurile operaționale întocmite de celelalte compartimente din cadrul instituției, din punct de vedere formal;


 • 69. Consiliază si îndrumă la cerere toate unitățile sanitar

implementarea Strategiei Naționale Anticorupție cât sT~i

 • 70. Elaborează Registrul de riscuri al instituției, împreună cu Echipa de monitorizare, colectând de la fiecare compartiment, riscurile specifice detectate de personalul acestuia, conform procedurii de sistem specifice;

 • 71. Monitorizează modul. în care Comisia de monitorizare a implementării sistemului de control intern managerial își desfășoară activitatea;

 • 72. Coordonează procesul de actualizare a procedurilor operaționale și de sistem, a indicatorilor de performanță ai activităților și a Registrului de riscuri din cadrul instituției;

 • 73. Efectuează acțiuni de monitorizare în vederea verificării realizării indicatorilor de performanță pentru activitățile stabilite în cadrul instituției;

 • 74. Personalul Serviciului Control Intern Managerial și Integritate realizează orice alte atribuții conferite de lege sau dispuse de către Directorul General, în temeiul legii.

 • 75. Arhivează documentele elaborate în cadrul serviciului, inclusiv cele generate în cadrul programelor/proiectelor derulate;

 • 76. Șeful de Serviciu participă la elaborarea și modificarea Proiectului Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la serviciu. în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

 • 77. Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotărâri, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Control Intern Managerial și Integritate, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

 • 78. Ține evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de

  competență.

  79. Centralizează informațiile și raportările de la toate

  : structurile ASSMB și umtățilu i>aniiaie

din administrare în vederea întocmirii raportărilor periodice și transmiterea acestora către organul superior.

Art. 17 DIRECȚIA RESURSE UMANE, NORMARE, ORGANIZARE ȘI SALARIZARE (R.U.N.O.S.)

Este condusă de un Director și se subordonează nemijlocit. Directorului General, având următoarele atribuții și competențe:

 • 1.  Coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a direcției;

 • 2.  Are rolul de a implementa politicile de resurse umane (administrare personal, salarizare, integrare, pregătire profesionala, motivare, organizare și relații de muncă) care să asigure instituției necesarul de personal corespunzător din punct devedere cantitativ și calitativ;

 • 3. Asigură managementul resurseloșarmane pentru personalul contractual din cadrul ASSMB;

*”                                         ■ A-, ȚA                 X               jj’v

Propune spre aprobare Directorului General, scoaterea- Ja concurs :a-'posturilor vacante și ■c^sitățile identificat^-de fiecare structură, conform

P i Ț"’•A'S.                                                      "rx" / li p ȚA \ A                                   a          ’ I              ~~ ,A r                f

nomiafivelor de personal în vigoaifâ<șo$ugG

i 1 lEiisSRA. I
5? Colaborează cu celelalte direcții/servicii de specialitate din cadrul Administra^^Sprtelelof


9.


Serviciilor Medicale București la elaborarea tematicilor și bibliografiei în vede concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;

Pune în aplicare politica de ocupare a posturilor vacante;

Gestionează evidența și cariera personalului contractual în(          CU ORIGINALUL

Colaborează cu compartimentele de specialitate din cadruLPrimăriei Municipiului București, în vederea obținerii aprobării pentru organizarea examenelor/concursurilor de ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante ori de promovare, conform regulamentului de concurs emis prin dispoziția Primarului General;

Participă la elaborarea și modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la Direcția Resurse Umane, Normare Organizare și Salarizare (Direcția RUNOS), în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

 • 10. Asigură întocmirea și implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul direcției;

 • 11. întocmește puncte de vedere de specialitate la solicitarea Direcției Juridice prividn litigiile din domeniul de activitate;

 • 12. Numește responsabil cu gestionarea riscurilor care întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul direcției;

 • 13. Solicită personalului cu funcții de conducere întocmirea și/sau actualizarea declarațiilor de avere, a declarațiilor de interese, le centralizează și le transmite la ANi și asigură gestiunea

. acestor documente, conform legislației în vigoare;

 • 14. Răspunde de păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal al angajaților A.S.S.M.B.;

 • 15. îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific, ce decurg din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea instituției, în domeniul său de activitate.

Art. 17.1. SERVICIUL RESURSE UMANE

Se subordonează Directorului Direcției Resurse Umane Normare Organizare Salarizare și are următoarele atribuții și competențe:

 • 1. Implementează politicile de resurse umane (administrare personal, integrare, pregătire profesionala, motivare, organizare și relații de muncă) care să asigure instituției necesarul de personal corespunzător din punct devedere cantitativ și calitativ;

  4.


2.. Pune în aplicare procedura privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

o

3.


Asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante, de promovare în trepte și grade profesionale și întocmește documentele privind încadrarea în muncă a candidaților declarați admiși, pe baza proceselor verbale ale comisiilor de concurs/examen. în confonnitate cu prevederile legale;

întocmește documentele pentru angajare a personalului cu contract individual de muncă, precum și documentele pentru acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislația muncii;

Asigură aplicarea prevederi^©rlegăle pr-invind pensionarea pentrudimită de vârstă, anticipată sau ....                     . A N» yV -                  V!' *

invaliditate.             z O          y               Ac

i centralizează^Mfor^rZp’wed.etilor legaleF^șelefA^Vevaluare a performanțelor /       •')**,\         n.                                  5                                    1 "r $<

promSonale individuale alețpers^jlp

5. • 7. întocmește documentele în vederea acordării de concedii fără plat prevederilor legale și ține evidența acestora;                            y
 • 8.  Șeful de Serviciu întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul Serviciului Resurse

Umane;                       _

 • 9.  întocmește lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul din cadrul Serviciului Resurse Umane, pe baza condicii de prezență, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B.;

 • 10. întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din cadrul Serviciului Resurse Umane;

 • 11. Elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadrul Serviciului Resurse Umane;

 • 12. Asigură și răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului Resurse Umane, gestionate de Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

 • 13. Calculează vechimea în muncă la încadrare si lunar emite documentele privind salarizarea personalului căruia i s-a modificat vechimea în muncă și i s-a schimbat gradația;

 • 14. Colaborează cu serviciul externalizat pentru instruirea periodică a personalului din subordine în ceea ce privește Protecția și Stingerea Incediilor și Securitatea și Sănătatea în Muncă;

 • 15. Gestioneză fișele postului și fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale angajați lor. întocmite de către conducătorii serviciilor/compartimentelor din structura organizatorică și aprobate de Directorul General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, conform legii;

 • 16. Efectuează lucrări pentru încheierea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă, precum și acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislația muncii:

 • 17. întocmește și răspunde de baza de date_privind evidența personalului angajat. încheierea, modificarea și executarea contractelor de muncă. ținerea la zi a evidențelor în Registrul general de evidență a salariaților (REVISAL);

 • 18. Răspunde de înființarea și înregistrarea la autoritatea publică competentă a Registrului general de evidență a salariaților;

 • 19. întocmește și gestionează dosarele de personal ale salariaților angajați, conform picvederiioi

 • 20. Asigură introducerea în aplicația informatică a datelor salariaților angajați prin concurs, transfer precum și a personalului detașat în instituție;

 • 21. în baza referatelor, notelor de fundamentare sau cererilor primite din partea structurilor din

cadrul A.S.S.M.B., întocmește decizii șt=ține evidența deciziilor directorului general privind activitatea de personal-salarizare, de numire și eliberare din funcție a personalului, de sancționare, de acordare a unor sporuri prevăzute de lege, de detașare, de trecere temporară în altă muncă, de stabilire sau modificare a salariului/sporurilor aferente, cu ocazia majorărilor generale, etc.;                            L_ __

 • 22. Solicită șefilor de structură, planul anual de perfecționare pentru personalul din subordinea acestora;

 • 23. Participă la elaborarea Regulamentului Intern și asigură aducerea lui la cunoștința salariaților a acestuia;

 • 24. întocmește sinteze, analize și informări referitoare la actele administrative din evidența Direcțieidelegarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu / contractelor individuale demShVa ale salariaților cu instituția;

 • 27. întocmește și eliberează adeverințe sau alte documente solicitate de persoanele care au sau au avut calitatea de salariat al instituției, conform legii și în limita competenței;

 • 28. Colaborează cu serviciul externaiizat pentru desfășurarea în bune condiții a activității privind sănătatea și securitatea în muncă pentru personalul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, conform legii;

 • 29. Colaborează cu serviciul extemalizat pentru desfășurarea în bune condiții a activității privind medicina muncii pentru personalul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, conform legii;

 • 30. Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotărâri, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Resurse Umane, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

 • 31. întocmește și asigură implementarea și revizuirea Procedurilor Operaționale în cadrul serviciului;

 • 32. Întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul serviciului.

Art. 17.2. SERVICIUL SALARIZARE

Se subordonează Directorului Direcției Resurse Umane Normare Organizare Salarizare și are următoarele atribuții și competențe:                  • •

 • 1.  Șeful de Serviciu întocmește fișele de post pentru personalul din cadrul Serviciului Salarizare:

 • 2.  Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul din cadru! Serviciului Salarizare;

 • 3.  Șeful de Serviciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadrul Serviciului Salarizare;

 • 4.  Șeful de Serviciu participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotărâri, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile serviciului, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

 • 5.  Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul din cadrul serviciului, pe baza condicii de prezență, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B.;

 • 6.  Șeful de Serviciu întocmește anual programarea concediilor de odihnă pentru salariații din cadrul serviciului;

 • 7.  Șeful de Serviciu pune la dispoziția tuturor structurilor din cadrul A.S.S.M.B. modelul unitar, a foilor colective de prezență;I                                 IK " TEHNICA și = ™

 • 10. întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea wtedulîn d£-\

Control Intern Managerial în cadrul serviciului;                                                *

 • 11. Asigură efectuarea corectă a calculului privind drepturile bănești ale salariaților, a reținenTsCdin

salarii și a obligațiilor față de bugetul de stat și local, asigurările sociale, alte fonduri speciale pe baza foilor colective de prezență întocmite de către șefii structurilor din cadrul instituției;

 • 12. întocmește statul de plată lunar pentru personalul angajat, în funcție de modificări, le supune

aprobării conducerii, îl transmite corect și la timp serviciului financiar pentru a face viramentele

salariale;

 • 13. Completează cererile de concediu cu zilele de concediu la care au dreptul salariații conform contractului individual de muncă și a zilelor restante;

 • 14. întocmește sinteze, analize și informări referitoare la actele administrative din evidența Serviciului Salarizare;

 • 15. întocmește și eliberează adeverințe sau alte documente solicitate de persoanele care au sau au avut calitatea de salariat al instituției, conform legii și în limita competenței;

 • 16. Asigură aplicarea măsurilor disciplinare pe baza deciziilor de sancțiune emise de Directorul General în urma hotărârii/procesului verbal al comisiei disciplinare cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind legislația muncii;

 • 17. întocmește și transmite către Serviciul Financiar și Serviciul Buget, rapoartele lunare standard cu privire la costurile salariale de personal;

 • 18. Verifică termenul de valabilitate și introduce în aplicația infonnatică de salarizare certificatele de membru, avizelor anuale pentru autorizarea exercitării profesiei și asigurarea de răspundere civilă profesională;

 • 19. întocmește și distribuie fluturașii de salarii, a reținerilor sindicale și a reținerilor pentru asistentele și medicii din rețeaua școlară, către O.A.M.G.M.A.M.R. și Colegiul Medicilor;

 • 20. Transmiterea listelor nominale cu salariile personalului din cadrul A.S.S.M.B.. către Serviciul Financiar pentru băncile cu care s-au încheiat convenții;

 • 21. întocmește și depune lunar, declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale,

impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate          precum și aite

declarații, conform legii, în domeniul său de activitate;

 • 22. întocmește și depune dosarul pentru recuperarea sumelor reprezentând indemnizațiile plătite asiguraților, care potrivit OUG 158/2005 se suportă din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate;

 • 23. Configurează și integrează în structura aplicației de salarizare constantele lunare (ore/lună lucrate, sărbători legale, salariul mediu brut, salariul minim pe economie) cât și reținerile conform legii de la angajat și angajator;

 • 24. Introducerea în aplicația infonnatică de salarizare a concediilor de odihnă, concediilor medicale, concediilor pentru creștere și îngrijire copil, reținerilor, penalizărilor, absențelor nemotivate, conform cererilor sau a referatelor aprobate și ține evidența acestora.

 • 25. Solicită personalului cu funcție de conducere întocmirea și/sau actualizarea declaraților de avere și de interes, le depune anual sau în termen de 30 de zile de la numire, la Agenția Națională deDirecția juridică este condusă de un Director și se subordonează Directorului General, având următoarele atribuții și competențe:

Direcția juridică este condusă de un director, care organizează, îndrumă și răspunde de activitatea serviciilor pe care le conduce și asigură buna colaborare și coordonare cu alte direcții/servicii.

Directorul Direcției Juridice îndeplinește următoarele atribuții:

 • 1. Conduce și organizează activitatea Direcției Juridice, cu respectarea prevederilor legale, ale Regulamentului de Organizare și Funcționare și ale Regulamentului Intern;

 • 2. Duce la îndeplinire rezoluțiile, cu caratei* juridic, înaintate de Directorul General în subordinea căruia se află, prin repartizarea echilibrată a sarcinilor, în cadrul serviciilor aflate în subordine:

 • 3. Avizează fișele posturilor. întocmite de șefii de serviciu, pentru salariații din cadrul serviciilor aflate în subordine;

 • 4. Repartizează lucrările personalului din subordine, direct sau, după caz, prin intermediul personalului de conducere din subordine, emite rezoluții scrise, cu precizarea termenelor legale în care trebuie rezolvate;

 • 5. Urmărește elaborarea corespunzătoare și la termenele stabilite a lucrărilor repartizate:

 • 6. Avizează din punct de vedere al legalității actele cu caracter juridic (contracte, acte adiționale, protocoale, convenții semnate de A.S.S.M.B) și actele cu caracter administrativ (Decizii ale Directorului General) și contrasemnează lucrările întocmite în cadrul Direcției pe care o coordonează:

 • 7. Inițiază, coordonează și aprobă acțiuni, respectiv lucrări în domeniul de activitate al direcției pe care o conduce și răspunde de soluționarea acestora;

 • 8. Participă la realizarea lucrărilor de o complexitate și importanță deosebite, repartizate la nivel de Direcție, împreună cu șefii de serviciu din cadrul Direcției Juridice;

 • 9. Coordonează și gestionează resursele umane existente la nivelul Direcției, în sensul motivării acestora și al identificării nevoii de perfecționare individuală;

 • 10. Evaluează, în mod obiectiv și în condițiile legii, activitatea profesională a șefilor de serviciu din cadrul serviciilor aflate în subordine, pe baza criteriilor de performanță stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care îl coordonează;

 • 11. Urmărește respectarea obligațiilor profesionale și a disciplinei muncii de către persoanele din subordine și inițiază demersuri vizând sancționarea disciplinară, cu respectarea prevederilor specifice legislației muncii, a contractului colectiv de muncă, a Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului Intern:

 • 12. Formulează propuneri referitoare la asigurarea resurselor materiale și financiare necesare

funcționării Direcției;             „~ 1 ............. ^2^                     1 <>“y

 • 14. Asigură o bună colaborare cu toate direcțiile și set viciile A.S.S.M.B., pentru rewp^reâ, pf termen legal, a lucrărilor repartizate;

 • 15. Semnează corespondența și documentele de decontare inclusiv pentru angajarea cheltuielilor necesare activității Direcției;

 • 16. întocmește raportul de activitate al Direcției;

 • 17. Asigură reprezentarea A.S.S.M.B. în fața organelor judecătorești, în cauzele civile, penale și în cele de contencios administrativ, în care instituția, pe care o reprezintă, este parte, precum și în fața altor organe jurisdicționale;

 • 18. Avizează, din punct de vedere al legalității, Regulamentele de Organizare și Funcționare și Regulamentele Interne întocmite de unitățile sanitare aflate în administrarea A.S.S.M.B., în urma suportului primit din partea direcțiilor de specialitate din cadrul A.S.S.M.B.;

 • 19. Participă, în calitate de membru desemnat prin Decizie de Directorul General al A.S.S.M.B., în Consiliile de Administrare din cadrul spitalelor aflate în administrarea A.S.S.M.B.;

 • 20. Avizează documentele aferente formalităților de plată (ordonanțare, angajament, propunere de plată) pentru titlurile executorii pronunțate de instanțele civile și de contencios administrativ, care stabilesc în sarcina instituției o astfel de obligație și le înaintează, spre avizare Directorului Economic și spre aprobare. Directorului General;

 • 21. Participă, împreună cu șefii serviciilor din cadrul Direcției Juridice, la întocmirea Procedurilor Operaționale la nivel de Direcție Juridică, le avizează pentru legalitate și asigură implementarea acestora;

 • 22. Participă, împreună cu șefii serviciilor din cadrul Direcției Juridice, la întocmirea Registrului Riscurilor si documentelor cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial la nivel de Direcție Juridică și le avizează pentru legalitate;

 • 23. îndeplinește orice alte atribuții legate de specificul său de activitate, stabilite de Directorul General și Directorul General Adjunct în subordinea cărora se află.

în cazul absenței din instituție. Directorul de Direcție deleagă, cu informarea prealabilă a șefului ierarhic superior, atribuțiile care îi revin, oricăruia dintre șefii de serviciu din cadrul Direcției Juridice.

în caz de imposibilitate obiectivă și justificată a preluării atribuțiilor respective de către unul dintre șefii de serviciu din cadrul Direcției Juridice, în cazul absenței din instituție, directorul de direcție deleagă atribuțiile care îi revin, cu aprobarea șefului ierarhic superior, unuia dintre consilierii juridici cu grad profesional maxim (S) I A din cadrul unuia dintre serviciile Direcției Juridice, cu acordul acestuia din urmă.

Direcția juridică are în componență următoarele Servicii:

 • a) Serviciu! Avizare Juridică;

 • b) Serviciul Contencios.

Serviciul Avizare Juridică și Serviciul Contencios sunt compartimente funcționale în structura organizatorică a A.S.S.M.B.. organizate la nivel de servicii în cadrul Direcției Juridice.
personalul din subordine în soluționarea acestora;

 • 3. Propune spre avizare, din punct de vedere al legalității. Directorului Direcției Juridice, actele cu caracter juridic (contracte, acte adiționale, protocoale, convenții semnate de A.S.S.M.B) și actele cu caracter administrativ (Decizii ale Directorului General) și contrasemnează lucrările întocmite în cadrul Serviciului pe care îl coordonează;

 • 4. Participă și coordonează realizarea, în cele mai bune condiții, și la termenele stabilite a lucrărilor repartizate Serviicului;

 • 5. Realizează efectiv o parte dintre lucrările repartizate Servicului, precum și pe cele de o complexitate și importanță deosebite;

 • 6. întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul Serviciului și le înaintează spre avizare Directorului Direcției Juridice;

 • 7. Evaluează, în condițiile legii. în mod obiectiv, activitatea profesională a personalului din cadrul Serviciului, pe care îl coordonează, pe baza criteriilor de performanță stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care îl coordonează, după caz;

 • 8. Semnează lunar, pentru personalul din cadrul Serviciului pe care îl coordonează, foaia colectivă de prezență, întocmită de către unul dintre consilierii juridici desemnați în acest sens, pe baza condicii de prezența, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B.. pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

 • 9. Șeful de Serviciu întocmește anual sau ori de câte ori este necesar, propunerile/referatele privind perfecționarea personalului propriu, din cadrul Serviciului;

 • 10. Elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul biroului;

 • 11. întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciului. care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora;

 • 12. Participă, în colaborare cu toate celelalte direcții/servicii din cadrul A.S.S.M.B.. la elaborarea și modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la atribuțiile Serviciului, pe care îl conduce;

 • 13. Ține evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate Serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență;

 • 14. întocmește împreună cu Directorul Direcției Juridice și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul Serviciului;

 • 15. întocmește împreună cu Directorul Direcției Juridice, Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul serviciului;

 • 16. Asigură reprezentarea A.S.S.M.B. în fața organelor judecătorești, în cauzele civile, penale și în cele de contencios administrativ. în care instituția, pe care o reprezintă, este parte, precum și în fața altor organe jurisdicționale;

 • 17. Asigură reprezentarea instituției, pe bază de mandat, alături de Directorul Direcției Juridice, la evenimente organizate ne olan in^fmâi extern; în domeniul de activitate ne care îl coordonează;

  ZZL-         ■'«'"OCA

  —T  a—

  TpicOeJ^â^ă^cu^^A/ _______fz


în cazul absenței din instituție. Șeful de serviciu al Sci viciului A(îzari informarea prealabilă a șefului ierarhic superior, atribuțiile care îi revin,§ Serviciului Contencios din cadrul Direcției Juridice.                           I

în caz de imposibilitate obiectivă și justificată a preluării atribuțiilor respective de către

Șeful Serviciu al Serviciului Contencios, în cazul absenței din instituție, atribuțiile șefului de serviciu vor fi preluate de Directorul Direcției Juridice, cu acordul acestuia din urmă.

în caz de imposibilitate obiectivă și justificată a preluării atribuțiilor șefilor de serviciu de către Directorul Direcției Juridice, Șeful de Serviciu al Serviciului Avizare Juridică, deleagă atribuțiile care îi revin, cu aprobarea șefului ierarhic superior, unuia dintre consilierii juridici cu grad profesional maxim (S) I A din cadrul unuia dintre serviciile Direcției Juridice, cu acordul acestuia din urmă.

Serviciul Avizare Juridică are următoarele atribuții și competențe:
 • 1. Colaborează, la solicitarea Directorului Direcției Juridice, la întocmirea actelor cu caracter juridic sau administrativ, emise de către A.S.S.M.B. sau la care aceasta este parte, după caz (decizii, dispoziții, regulamente, protocoale, acorduri-cadru, contracte, acte adiționale la contracte, etc.):

 • 2. Formulează puncte de vedere juridice, cu privire la diverse cereri referitoare la clauzele contractuale și încadrarea lor conform legislației în vigoare:

 • 3. Elaborează, la solicitarea Șefului de Serviciu sau a Directorului Direcției Juridice, răspunsurile de specialitate juridică, pentru adresele, petițiile, solicitările cu caracter juridic, venite din partea terților (persoane fizice și persoane juridice de drept public sau privat);

 • 4. Asigură consultanță de specialitate și formulează puncte de vedere/opinii juridice, cu rol consultativ, la solicitarea Directorului Direcției și/sau a Directorului General și/sau Directorului General Adjunct și/sau a celorlalți directori de direcții din cadrul A.S.S.M.B., cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea acestora;

 • 5. Asigură reprezentarea în comisiile de concurs/contestații. după caz, constituite prin Decizie a Directorului General. în vederea ocupării unor posturi vacante dn cadrul A.S.S.M.B., cu respectarea prc\cdcnlor Icguic;

 • 6.   Asigură reprezentarea în comisiile de cercetare disciplinară, constituite prin Decizie a Directorului General;

 • 7. Asigură reprezentarea în comisiile de evaluare aferente procedurilor de achiziții publice, constituite prin Decizie a Directorului General, unde urmează să se pronunțe exclusiv pe aspectele de ordin juridic, conform legii;

 • 8. Asigură reprezentarea în cadrul altor comisii, constituite prin Decizie a Directorului General, aferente implementării de proiecte/programe derulate de A.S.S.M.B., în care prezența consilierilor juridici este necesară;

 • 9. Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotărâri, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia:

 • 10. Asigură și răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului;

țgfjȚgfeJa implementarea sistei^Cițhti^ • 14. Poate prelua din atribuțiile specifice Serviciului Contencios, la solicitarea Directorului Direcției Juridice sau a Șefului Serviciului Contencios;

 • 15. îndeplinește și alte atribuții specifice funcției de consilier juridic, stabilite de Director General conform prevederilor legale.

Art. 18.2. SERVICIUL CONTENCIOS

Se subordonează Directorului Direcției Juridice și este condusă de un Șef de Serviciu. Șeful de Serviciu are următoarele atribuții:

 • 1. Duce la îndeplinire sarcinile încredințate de Directorul Direcției Juridice și răspunde pentru modul de îndeplinire a acestora, în domeniul său de competență;

 • 2. Repartizează lucrările, conform rezoluților primite de la Directorul Direcției Juridice și îndrumă personalul din subordine în soluționarea acestora;

 • 3. Participă și coordonează realizarea, în cele mai bune condiții, și la termenele legale, a lucrărilor repartizate Serviciului;

 • 4. Realizează efectiv o parte dintre lucrările repartizate Serviciului, precum și pe cele de o complexitate și importanță deosebite și contrasemnează toate lucrările întocmite în cadrul Serviciului pe care îl coordonează;

 • 5. întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul Serviciului și le înaintează spre avizare Directorului Direcției Juridice;

 • 6. Evaluează, în condițiile legii, în mod obiectiv, activitatea profesională a personalului din cadrul Serviciului, pe care îl coordonează, pe baza criteriilor de performanță stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care îl coordonează, după caz;

 • 7. Semnează lunar, pentru personalul din cadrul Serviciului pe care îl coordonează, foaia colectivă de prezență. întocmită de către unul dintre consilierii juridici desemnați în acest sens, pe baza condicii de prezența, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B.. pus la dispoziție de Serviciul


 • 8. Șeful de Serviciu întocmește anual sau ori de câte ori este necesar, propunerile/referatele privind perfecționarea personalului propriu, din cadrul Serviciului;

 • 9. Elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul biroului;

 • 10. întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciului, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora;

 • 11. Participă, în colaborare cu toate celelalte direcții/servicii din cadrul A.S.S.M.B., la elaborarea și modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la atribuțiile Serviciului, pe care îl conduce;

 • 12. Ține evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate Serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență;

 • 13. întocmește împreună cu Directorul Direcției Juridice și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul Serviciului;

 • 14. întocmește împreună cu Directorul Direcției Juridice, RegisțruȚRisciH-jlor si documentele cu privire la implementarea sisterrmlw^de.pqiitrol Intern Managerial în cadrul serviciului:


  15. Asigură reprezentarea A.S.S.M.B. în fața organelor judecătorești. î


  în cele de contencios administrativ, în care instituția, pe care o redrezi


 • 16. Asigură reprezentarea instituției, pe bază de mandat, alături de Directorul Direcției Juridice, la evenimente organizate pe plan intern și extern, în domeniul de activitate pe care îl coordonează;

 • 17. îndeplinește orice alte atribuții legate de specificul său de activitate, stabilite de Directorul de

Direcție, Directorul General și Directorul General Adjunct în subordinea cărora se află.

în cazul absenței din instituție, Șeful de serviciu al Serviciului Contencios deleagă, cu informarea prealabilă a șefului ierarhic superior, atribuțiile care îi revin, Șefului de Serviciu al

Serviciului Avizare Juridică din cadrul Direcției Juridice.

în caz de imposibilitate obiectivă și justificată a preluării atribuțiilor respective, de către Șeful de Serviciu al Serviciului Avizare Juridică, în cazul absenței din instituție, atribuțiile Șefului de Serviciu vor fi preluate de Directorul Direcției Juridice, cu acordul acestuia din urmă.

în caz de imposibilitate obiectivă și justificată a preluării atribuțiilor șefilor de serviciu de către Directorul Direcției Juridice, Șeful de Serviciu al Serviciului Contencios, deleagă atribuțiile care îi revin, cu aprobarea șefului ierarhic superior, unuia dintre consilierii juridici cu grad profesional maxim (S) I A din cadrul unuia dintre serviciile Direcției Juridice, cu acordul acestuia din urmă.

Serviciul Contencios are următoarele atribuții și competențe:
 • 1. Asigură, prin consilierii juridici mandatați, reprezentarea A.S.S.M.B. în fața organelor judecătorești, în cauzele civile, penale și în cele de contencios administrativ, în care instituția, pe care o reprezintă, este parte:

 • 2. Asigură reprezentarea A.S.S.M.B. în fața altor organe jurisdicționale. pe bază de mandat;

 • 3. întocmește, la solicitarea Directorului Direcției Juridice și cu aprobarea Directorului General, cereri de chemare în judecată, cereri de chemare în garanție, cereri pentru emiterea ordonanțelor de plată și alte cereri/acțiuni cu carater jursidicțional:

 • 4. întocmește întâmpinări, răspunsuri la întâmpinări, interogatorii șau alte răspunsuri, conform solicitărilor mstanțcloi'judccaluicșii, în cauzele în care A.S.S.M.B. esie pane;

 • 5. Promovează, la solicitarea Directorului Direcției Juridice și cu aprobarea Directorului General, căile ordinare și extraordinare de atac, când este cazul;

 • 5. întocmește diverse acte cu caracter juridic, pentru apărarea intereselor instituției (cereri, sesizări, somații, notificări);

 • 6. Depune diligențele prevăzute de lege, pentru buna conducere a proceselor aflate pe rolul instanțelor judecătorești, în care A.S.S.M.B. este parte;

 • 7. înaintează Directorului Direcției Juridice, în vederea avizării, înscrisurile aferente formalităților de plată (ordonanțare, angajament, propunere de plată) pentru titlurile executorii pronunțate de instanțele civile și de contencios administrativ, care stabilesc în sarcina instituției o astfel de obligație;

 • 8. Obține titlurile executorii în vederea executării silite și transmite spre executare, către organele de executare silită, hotărârile judecătorești rămase definitive și/sau alte titluri executorii;

 • 9. Ține evidența dosarelor aflate., pe-relujjnstanțelor judecătorești în care Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București e'ste p'artV; z >

 • 10. Elaborează, la solicita^eaM^^cten^iȚDJr^ecției Juridice, răspunsurile; de specialitate juridică. t<adresele. petițiile. sdi^itarjJ^U^atacteij juridic, venite din partea terților (persoane fizice și
 • 11. Asigură consultanță de specialitate și formulează puncte de vedere/j consultativ, la solicitarea Directorului Direcției și/sau a DirectonifurXjenerajJși/sau Dir General Adjunct și/sau a celorlalți directori de direcții din cadrul AÎS.STftLB., cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea acestora;

 • 12. Asigură reprezentarea în comisiile de cercetare disciplinară sau în comisiile d constituite prin Decizie a Directorului General;

 • 13. Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotărâri, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

 • 15. Asigură și răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului;

 • 16. Participă, la solicitarea Șefului de Serviciu, la întocmirea și implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul Serviciului;

 • 17. Participă, la solicitarea Șefului de Serviciu, la întocmirea Registrul Riscurilor și a documentelor cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul Serviciului.

 • 18. Participă la diverse întâlniri de lucru și îndeplinește și alte atribuții; din sfera sa de competență, din dispoziția Directoruluui Direcției Juridice sau a Directorului General.

 • 19. Poate prelua din atribuțiile specifice Serviciului Avizare Juridică, la solicitarea Directorului Direcției Juridice sau a Șefului Serviciului Avizare Juridică:

 • 20. îndeplinește și alte atribuții specifice funcției de consilier juridic, la solicitarea Directorului General, conform prevederilor legale.

Art. 19 DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT

Directorul General Adjunct se află în subordinea Directorului General și are următoarele atribuții și competențe:

 • 1. Coordonează activitatea structurilor aflate în subordinea sa. In lipsa acestuia, atribuțiile și competențele sale vor fi îndeplinite de Directorul General sau de unul dintre directorii bu uvtuAiivi uiIulC iii ^uUuluiiiCd

 • 2. Contrasemnează și avizează, alături de ordonatorul de 'credite (Directorul General al

A.S.S.M.B.) documentele emise de structurile aflate în subordinea sa, precum: situațiile financiare (bilanț, balanțe, raportări anuale, trimestriale, anuale, ordonanțări de plată), referate de necesitate, note de oportunitate, caiete de sarcini, Planul Anual al Achizițiilor Publice, precum și oricare alte documente emise către unitățile sanitare aflate în subordinea A.S.S.M.B. și/sau către terți (persoane fizice și persoane juridice de drept public sau privat) de Direcția Economică, Direcția de Investiții, Serviciul Urmărire Contracte și Direcția Administrativă In cazul neasumării contrasemnării unuia dintre documentele mai sus enumerate. într-un termen

rezonabil, dar care să nu depășească termenul legal, acestea vor fi validate, sub semnătură, de ordonatorul de credite (Directorul General al A.S.S.M.B.);

J.


4.


5.


Răspunde, alături de ordonatorul de credite și de directorii aflați în subordinea sa. de legalitatea tuturor documentelor întocmite sau avizate de structurile pe care le coordonează;

La cererea directorului general, propune soluții si/sau masuri ce urmeaza a fi luate în situații de natura a angaja răspunderea patrimoniala a A.S.S.M.B.;     . /■<> 7S-,   -      _L-----

Participa nemijlocit 1£<negocierile de orice natura, pe care le initiaz^ȘauZdesfasoara toate ^structurile din subordinea1 șa^ctî aprobarea Directorului General; •

L V         f7.\\    .

Participă la negocier^-eontfâchilu^ Colectiv de țincă sau pentru prelungirea acestuia, cu

sindicatele, conform legii;7. Execută alte sarcini repartizate de Directorul General


CONFORM CU ORIGINALULArt. 20 DIRECȚIA ACHIZIȚII

Direcția Achiziții se află în subordinea directă a Directorului General Adjunct, se compune din Serviciul Achiziții Publice, Serviciul Achiziții Centralizate și este condusă de un director.

Directorul Direcției Achiziții are următoarele atribuții și competențe:

 • 1. Conduce, coordonează și răspunde de activitatea Direcției Achiziții.

 • 2. Acordă asistență în elaborarea caietelor de sarcini, a termenilor de referință pentru achizițiile centralizate (după caz, în funcție de complexitate).

 • 3.  Stabilește programul anual al achizițiilor publice pentru produsele/serviciile și lucrările achiziționate în sistem centralizat.

 • 4. Coordonează elaborarea strategiilor generale referitoare la produsele/serviciile si lucrările achiziționate in sistem centralizat si a strategiei de contractare.

 • 5.  Coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire pentru achiziția de prod use/servicii/lucrari.

 • 6. Participă la întocmirea și transmiterea documentelor solicitate de C.N.S.C. în vederea soluționării contestațiilor formulate de ofertanții participanți în cadrul procedurilor de atribuire.

 • 7. Participă la întocmirea și transmiterea către A.N.A.P. a documentelor solicitate pentru contractele de achiziții publice, care sunt supuse verificării aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire.

 • 8. Coordonează, pe baza necesităților transmise de celelalte servicii/compartimente ale A.S.S.M.B., activitatea de elaborare a strategiei anuale și a programului anual al achizițiilor publice.

 • 9. Colaborează, conlucrează cu celelalte compartimente ale instituției realizând un schimb permanent de date și informații cu acestea și cu compartimentele omologe din cadrul Primăriei Municipiului București sau instituțiilor și serviciilor publice de interes local ai municipiului București, precum și cu alte instituții publice sau private, pe domeniul său de activitate.

 • 10. Directorul Direcției Achiziții întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale, pentru angajații din cadrul Direcției Achiziții, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Salarizare.

 • 11. Directorul Direcției Achiziții întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din cadrul Direcției Achiziții.

 • 12. Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotarari, a Programul Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Direcției Achiziții, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia.

 • 13. Participă la întocmirea și asigurarea implementării Procedurilor Operaționale în cadrul Direcției.

 • 14. Participă la întocmirea Registrului Riscurilor și a documentelor cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul Direcției.

 • 15. îndeplinește și alte atribuții cu^caracter specific, ce decurg din actele normative în vigoare sau

A5ISTENTĂ

Este condus de un șef serviciu, se subordonează dikc-torukii direrffi^ripdgfr^ atribuții:

 • 1. întocmește Strategia anuală de achiziții publice și PrograrmaFanuaU^adiizițiilor^^^pe baza referatelor de necesitate și oportunitate, întocmite de JXrecțiile /Serviciile /Birourile/ Compartimentele din cadrul A.S.S.M.B..

 • 2. Organizează, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice de produse, servicii și lucrări.

 • 3. Participă în comisiile de evaluare, pentru atribuirea contractelor de achiziții publice. în baza Deciziei de numire a Directorului General al ASSMB.

 • 4. întocmește și transmite către A.N.A.P, documentele solicitate pentru contractele de achiziții publice, care sunt supuse verificării aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire.

 • 5.  întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării A.S.S.M.B. în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul.

 • 6. Actualizează, pe baza necesităților transmise de Direcțiile/Serviciile/Birourile/Compartimentele de specialitate din cadrul A.S.S.M.B., strategia anuală și programul anual al achizițiilor publice.

 • 7. Elaborează documentația de atribuire și documentele-suport pentru procedurile de atribuire, pe baza necesităților transmise de Direcțiile/Serviciile/Birourile/Compartimentele de specialitate din cadrul ASSMB.

 • 8. îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de legislația in vigoare.

 • 9. întocmește notele interne pentru restituirea garanțiilor de participare către ofertândi câștigători si necastigatori.

 • 10. Aplică și finalizează procedurile de atribuire.

 • 11. Constituie și păstrează dosarul achiziției publice.

 • 12. îndeplinește orice alte sarcini care îi revin, stabilite de Directorul direcției, Directorul general adjunct. Directorul general al instituției, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General.

 • 13. Colaborează, conlucrează cu celelalte compartimente ale instituției realizând un schimb permanent de date și informații cu acestea și cu compartimentele omologe din cadrul Primăriei Municipiului București sau instituțiilor și serviciilor publice de interes local al municipiului București, precum și cu alte instituții publice sau private, pe domeniul său de activitate.

 • 14. Asigura redactarea contractelor de achizitie/acordurilor cadru si/sau după caz, a actelor adiționale, in vederea încheierii acestora cu câștigătorii desemnați ai procedurilor de achiziții organizate pentru bunuri, servicii si lucrări.

 • 15. Fundamentează propuneri privind proiecte de hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, proiecte de Dispoziții ale Primarului General și proiecte de decizii ale Directorului

  (

  rcTuTui Achiziții


general în domeniul său de activitate/competență.

 • 16. Șeful Serviciului întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale, pentru angajații din cadrul Serviciului Achiziții Publice, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane.

 • 17. Șeful Serviciului întocmește fișele de post pentru angajații din cad Publice.


  18. Șeful Serviciului întocmește "Hînâkj^aiă cplectivă de^prezenjă,penfrn personaliil^i dîgîf de prezfehță, pekun model unitar, la nivelul


  n cadrul
 • 20. Șeful Serviciului elaborează anual sau ori de câte ori este nedesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadrul Serviciului Achiziții Publice;

 • 21. Asigura si răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului Achiziții Publice, gestionate de Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București.

 • 22. întocmește si asigura implementarea Procedurilor Operaționale in cadrul serviciului.

 • 23. întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul serviciului.

 • 24. Tine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență.

Art.20.2. Serviciul Achiziții Centralizate

Este condus de un șef serviciu, se subordonează directorului direcției și îndeplinește următoarele atribuții:

1 .Organizează, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice pentru produsele, serviciile si lucrările achiziționate in sistem centralizat.

 • 2. Participă în comisiile de evaluare, pentru atribuirea contractelor de achiziții publice pentru produsele, serviciile si iucrariie achiziționate in sistem centralizat, in baza Deciziei de numire a Directorului General al ASSMB.

 • 3. întocmește și transmite către A.N.A.P, documentele solicitate pentru contractele de achiziții publice pentru produsele, serviciile si lucrările achiziționate in sistem centralizat, care sunt supuse verificării aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire.

 • 4. întocmește documentația de atribuire pentru:

 • - aparatura medicala de înalta performanta finanțat din Bugetul Local al Municipiului București:

 • - servicii de paza si monitorizare video;                   • •

 • - servicii de mentenanta preventiva si corectiva la unitățile sanitare cu paturi aflate in administrare;

 • - lucrări de reparații curente, capitale si investiții:

 • - servicii de toaletare si defrișare arbori;

 • - lucrări de reparații alei, trotuare;

 • - servicii întocmire documentații pentru obținere autorizații PSI;

 • - expertize tehnice la unitățile sanitare cu paturi aflate in administrare;

 • - servicii design IT, mentenanta IT;

 • - servicii de amenajare si întreținere peisagistica spatii exterioare la unitățile sanitare cu paturi aflate in administrare:

 • - inchiriere spatii cu destinație comerciala si medicala.

 • 5. Acordă asistență în elaborarea caietelor de sarcini, a termenilor de referință pentru achizițiile centralizate (după caz, în funcție de complexitate).

6.Stabilește programul anual al achizițiilor publice pentru prosusele, serviciile si lucrările achiziționate in sistem centralizat.

7.Serviciul de achiziții centralizate încheie acorduri-cadru/contracte in numele si pentru unitățile sanitare cu paturi aflate in administare.                                           ___~~ • 11. Elaborează documente justificative pentru toate procedurile de atrrbuire-eentralizate cat si pentru cumpărările directe centralizate.

 • 12. Stabilește prin documentația de atribuire criteriile de calificare si selecție a ofertantilor, precum si criteriile de atribuire pentru achizițiile centralizate.

 • 13. Asigura activitatea de informare si de publicare privind pregătirea si organizarea procedurilor de atribuire centralizate, obiectul acestora, termenele, precum si orice alte informații care sa edifice respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziții publice.

 • 14. Urmărește si asigura respectarea prevederilor legale privind pastrarea confidențialității in legătură cu situațiile, documentele si informațiile pe care le deține in scop profesional, respectând prevederile codului etic.

 • 15. Asigura constituirea si pastrarea dosarului achizițiilor centralizate.

 • 16. întocmește notele interne pentru restituirea garanțiilor de participare către ofertantii câștigători si necastigatori.

 • 17. întocmește și transmite anunțurile de atribuire conform dispozițiilor legale relevante.

 • 18. întocmește și păstrează dosarele achizițiilor publice centralizate.

 • 19. întocmește rapoartele privind contractele atribuite, ca urmare a procedurilor centralizate aplicate.

 • 20. Urmărește respectarea termenelor pentru elaborarea ofertelor precum și a termenelor pentru încheierea contractelor.

 • 21. Asigură păstrarea documentelor proprii, în vederea arhivării, conform reglementărilor legale naționale și comunitare în materie.

 • 22. Participă la activitățile specifice procesului de formare continuă a personalului serviciului: analiza nevoi de formare, chestionare, plan de formare ete.;

 • 23. întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul serviciului.

 • 24. întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul serviciului.

 • 25. Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a Programului Anual al Achizițiilor Publice, a notelor de fundamentare, a rapoartelor si a proiectelor de ho târâri atunci când e cazul.

 • 26. Ține evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență.

Art. 21 - DIRECȚIA SUPORT SPITALE

Direcția Suport Spitale se află în subordinea directă a Directorului General Adjunct, se compune din Serviciului Suport si Administrare Spații Locative și Serviciul Suport Spitale Administrativ și este condusă de un director.                                     1

Directorul Direcției Suport Spitale are următoarele atribuții principate:

1. în colaborare cu structurile de specialitate din cadrul ASSMB și^le din cadrul Primăriei Municipiului Bucure^thȚdeș^aș^i'ăsactivități de adfnțniștrarec.ș. spațiului locativ dat în administrare, precum și activitațr Je-repartizare^ acestuia personalului angajat în unitățile sanitare ^^^tefeiîh^dministrarea ASSMB; în eop^ițif '.....’

/•^   r,.. 2'.5'A Coordonează activitSâO

/,"? -MRECl’-A    «,v                                t    i

'.H RE5URSEUO‘.

Ș.-z, uMa«e -                                  -■

v

, __ IHk t

rizgre sț admihisțrare a

$    X::CONFORM CU ORIGIN,București, cu destinația de locuințe de serviciu pentru personalul angajatlHldimlHÎ^4jte^JUa3ate4? în administrarea ASSMB;

 • 3.     în colaborare cu unitățile sanitare aflate în administrarea ASSMB, identifică nevoile de personal de suport existente la nivelul acestora în domeniile: asistență juridică, resurse umane, financiar-contabilitate, tehnologia informației, activități tehnico-administrative etc.;

 • 4.     Coordonează, organizează și evaluează activitatea personalului suport al ASSMB, repartizat la nivelul spitalelor unităților sanitare din adminiștrarea ASSMB;

 • 5.      Elaborează planuri/strategii de dezvoltare și/sau eficientizare a activităților de suport ale ASSMB, desfășurate la nivelul spitalelor unităților sanitare.

Art. 21.1. SERVICIUL SUPORT SI ADMINISTRARE SPAȚII LOCATIVE este condus de un șef de serviciu, care se subordonează directorului direcției. Serviciul are următoarele atribuții:

 • 1.     Asigură monitorizarea si administrarea imobilelor situate în București, cu destinația de locuințe de serviciu pentru personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea ASSMB:

 • 2.     Colaborează cu structurile de specialitate din cadrul ASSMB, cu cele omoloage din cadrul Primăriei Municipiului București, precum și cu alte instituții în vederea gestionării fondului locativ aflat in administrare:

 • 3.     Asigură evidența și centralizarea datelor privind imobilele situate în București, cu destinația de locuințe de serviciu pentru personalul angajat în unitățile sanitare aliate în administrarea ASSMB, a situației cererilor de locuințe de serviciu din fondul locativ, cu referire la disponibilitate și numărul acestora.

 • 4.     Verifică, după caz. în teren și în baza documentelor deținute și/sau solicitate/primite

de la direcțiile/instituțiile cu atribuții în acest sens, situația ocupării locuințelor de serviciu aflate în administrare;                                                 • •

 • 5.     Verifică în teren periodic sau ori de Câte ori este necesar, modul de respectare a clauzelor stipulate în Contractele de închiriere:

 • 6.      Solicită direcțiilor/instituțiilor/organismelor abilitate ale statului, informații și, după caz, clarificări pentru elucidarea eventualelor neconcordanțe găsite la evaluarea din teren;

 • 7.      Periodic și ori de câte ori este necesar, întocmește rapoarte, informări sau situații privind datele deținute, precum și activitatea desfășurată referitoare la administrarea locuințelor de serviciu, pe care le transmite conducerii ASSMB sau structurilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;

 • 8.     Pune la dispoziția comisiilor abilitate, constituite la nivelul ASSMB ori Primăriei Municipiului București, situația fondului locativ aflat în administrarea ASSMB. respectiv care sunt locuințele de serviciu disponibile pentru repartizare;

 • 9.     Asigură corespondența cu structurile de specialitate, în toate situațiile având ca obiect gestionarea fondului locativ cu destinația locuințe de serviciu aflat în administrarea ASSMB:Art. 21.2. SERVICIUL SUPORT SPITALE ADMINIST

Este condus de un șef de serviciu, care se subordonează directorului următoarele atribuții:

 • 1. Coordonează și evaluează activitățile de suport der unităților sanitare din administrarea proprie;

  TEHNIC* Șl


  JURIDIC*


 • 2.     Elaborează planuri de acțiune/strategii de standardizare/organizare și/sau desfășurare unitară a activităților de suport la nivelul unităților sanitare din administrarea ASSMB;

 • 3.     Centralizează solicitările formulate de către managementul unităților sanitare, referitoare la personalul de suport și formulează propuneri de soluționare, pe care le supune aprobării conducerii ASSMB;

 • 4.     Organizează și actualizează evidența centralizată a personalului suport al ASSMB, repartizat la nivelul unităților sanitare, precum și a activităților desfășurate de acesta;

 • 5.      Verifică periodic, prin analize/chestionare de tip feed-back, gradul de satisfacție al unităților sanitare în care își desfășoară activitatea personalul suport repartizat, întocmește materiale de informare a conducerii ASSMB pe această linie și formulează propuneri de optimizare a activităților;

 • 6. Identifică. în colaborare cu unitățile sanitare aflate în administrarea ASSMB, nevoile de personal de suport la nivelul acestora și formulează propuneri în vederea ocupării funcțiilor

v ac an ie;

 • 7.     Identifică nevoile de formare profesională a personalului suport și organizează. în colaborare cu alte structuri ale ASSMB, activități specifice de instruire/pregătirc profesională;

 • 8.      Desfășoară, la nivelul unităților sanitare aflate în administrarea ASSMB. activități de suport în domeniile: asistență juridică, resurse umane, financiar-contabilitate. activități tehnico-administrative. tehnologia informației etc.;

 • 9.     Cooperează, pe domeniul său de activitate, cu celelalte servicii din cadrul ASSMB și cu structurile de specialitate din cadrul unităților sanitare administrate.

 • 10.    Arhivează documentele constituite la nivelul serviciului.

  Art. 22 DIRECȚIA ECONOMICĂ

  Este condusă de Directorul Direcției Economice și se află în subordinea directă a Directorului General Adjunct.

  Directorul Economic are în subordine următoarele structuri:

  Serviciul Buget, Serviciul Contabilitate și Serviciul Financiar și are următoarele atribuții:

  • 1.  Conduce și răspunde de întreaga activitate desfășurată în cadrul Serviciilor mai sus menționate;

  • 2.  Răspunde de organizarea și funcționarea în bune condiții a contabilității valorilor patrimoniale:

  • 3.  Contrasemnează toate actele emise în cadrul direcției de către structurile de specialitate și răspunde de legalitatea acestora;

  • 4.  Asigură și răspunde de înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitate a documentelor în

  funcție de natura lor;                                                       y

  • 5.  Asigură și răspunde de evidențierea corectă a rezultatelor economico-financiare^-^—

  • 6.  Verifică toate operațiunile contabile pe care instituția Ie are cu tei^persQane fizice sau juridice.

  jM.B. și pentru unitățile

  și recuperarea lipsurilor

  Pagina 35 din 94


  în baza contractelor încheiate de Ac.'^S.M.B. cu terții;

  7. Urmărește corectitudine^-îri^opmif ■

  x<^o7saâ'îfare aflate în subordine/r-MC ZL4'8. Asigufăăși răspunde de fecfm®& A? r.Ă.ruAA’          v \ uW


  di^bilanțului contabil pepfrî^jA.S.S

  ebitefor. pf^um  ■<!

constatate m gestiuni, cu ocazia inventarierii;

9. Urmărește execuția bugetară, conform dispozițiilor legale, a fondurilor


de venituri și cheltuieli aprobat pe titluri, articole și alineate buget , precum/si pe fiecare^ de finanțare pentru A.S.S.M.B. și pentru unitățile sanitare aflate în subordinea acesteia;

 • 10. Verifică și semnează documentele în baza cărora se fac încasări și plăți, contracte economice, documente contabile pe baza cărora se fac înregistrările în evidențele contabile, precum și situațiile financiare, extrasele, balanțele, conturile de execuție bugetară;

 • 11. Asigură controlul asupra tuturor documentelor și formelor legal întocmite prin care se autorizează cheltuielile, în general, sau din care derivă direct sau indirect angajamente legale și bugetare, în conformitate cu Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, Legea 273/2006 privind finanțele publice locale și a Normelor metodologice privind controlul financiar preventiv, angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;

 • 12. Verifică modul cum se efectuează înregistrarea încasărilor și plăților prin casierie;

 • 13. Răspunde de asigurarea fondurilor necesare, în limita creditelor bugetare aprobate a desfășurării în bune condiții a activității administrației;

 • 14. Răspunde de asigurarea creditelor necesare. în vederea realizării obiectivelor de investiții aprobate de C.G.M.B. și prin bugetul de venituri și cheltuieli;

 • 15. Asigura verificarea întocmirii ducumuiUclor justificative și a celor contabile, potrivit prevederilor legale, precum și efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor contabile;

 • 16. Verifică întocmirea corectă și în termen a formelor legale cu privire la depunerile și plățile de bani, controlând respectarea plafonului de casă stabilit de efectuarea plăților;

 • 17. Dispune măsurile necesare în vederea prevenirii lipsurilor mijloacelor materiale și bănești;

 • 18. Dispune măsuri de păstrare în ordine și în condiții de siguranță a documentelor justificative ale

operațiilor contabile; dispune măsuri în cazul pierderii sau distrugerii parțiale sau totale a documentelor anterior menționate;               ...

 • 19. Controlează modul de întocmire al documentelor de plată către trezorerie;

 • 20. Verifică și răspunde de încasarea la timp a creanțelor, lichidarea obligațiilor de plată, luând măsurile necesare pentru stabilirea culpei atunci când este cazul;

 • 21. Urmărește încasarea chiriilor, conform contractelor de închiriere încheiate de A.S.S.M.B.

 • 22. Urmărește virarea la timp, a sumelor obținute din chirii, prevăzute și aprobate prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București;

 • 23. Răspunde de raportările lunare la direcțiile de specialitate din Primăria Municipiului București. Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, Ministerul Sănătății, Ministerul de Finanțe, de modul în care au fost utilizate creditele bugetare, aprobate de Consiliul General al Municipiului București;

 • 24. Răspunde de întocmirea și transmiterea la ordonatorul principal de credite a raportului explicativ al dărilor de seamă și bilanțurilor contabile lunare, trimestriale, anuale și a execuțiilor bugetare potrivit prevederilor legale;


 • 25. Face propuneri privind comisiile de inventariere și urmărește modul de desfășurare a acestora, luând măsurile ce se impun în șederea realizării în conformitate cu prevederile legale aaceș

 • 26. Participă la întocmirea proie^ul^je btfeșt lunar, trimestrial și anual al iugfi

Ș.ștșr performanțelor profesi^nțale indîVi
 • 29. Avizează și repartizează, după caz, bugetul de veijituri și cheltuiejCal


.„ subordonate și urmărește utilizarea eficientă a fondurilor alocate;         2J

 • 30. Aprobă declasările și casările pentru unitățile subordonate;           -^-—7

 • 31. îndrumă metodologic din punct de vedere financiar-contabil umtă'țfie sanitare

 • 32. întocmește lunar, pe baza datelor operative, execuția bugetuluTrlu-vemtttri și cheltuieli pentru activitatea proprie și a unităților sanitare din administrare;

 • 33. întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul Direcției Economice;

 • 34. întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul direcției;

 • 35. Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor si a proiectelor de hotarari atunci când e cazul;

 • 36. Sesizează Serviciul Juridic, cu privire la situația debitelor, în vederea demarării procedurilor de

recuperare a acestora;

 • 37. La propunerea managerilor din unitățile sanitare subordonate A.S.S.M.B., viza de control financiar preventiv pentru fiecare unitate sanitară, va fi aprobată de Directorul General al A.S.S.M.B., cu viza Directorului Economic ;

 • 38. îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific, ce decurg din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea instituției. în domeniul său de activitate.

Art. 22.1. SERVICIUL BUGET

Serviciul Buget se subordonează Directorului Direcției Economice și are următoarele atribuții și competențe:

 • 1. întocmește bugetul de venituri si cheltuieli pe baza fundamentării celorlalte servicii din cadrul A.S.S.M.B.;

 • 2. Verifică, analizează și centralizează bugetele unităților din subordine pe baza datelor transmise

de acestea;

 • 3.  întocmește lunar necesarul de fonduri pentru activitatea proprie, pe baza fundamentărilor structurilor din cadrul A.S.S.M.B.;

 • 4.  Intomește lunar, propunerile de fonduri pentru unitățile aliate în subordine, pe baza documentelor justificative ale acestora;

 • 5.  Centralizează propunerile lunare de finanțare trimise de unitățile sanitare din subordine și întocmește referatul lunar de finanțare pentru acestea;

 • 6.  întocmește cererile de finanțare către Direcția de Sanatate Publica a Municipiului București pe baza contractelor încheiate intre Municipiul București si Direcția de Sanatate Publica a

Municipiului București si a documentelor justificative furnizate de către unitățile din subordine;

 • 7.  întocmește deconturile către Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București pe baza contractelor încheiate intre Municipiul București și Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București și a documentelor justificative furnizate de către unitățile din subordine;

 • 8.  Centralizează și verifică anual propunerile unităților sanitare aflate în subordinea A.S.S.M.B., pentru finanțarea de aparatura medicala din bugetul de stat sau veniturile proprii ale
anului a bugetului instituțiilor din subordine, în confomiîlâle cu legislația n

 • 11. Verifică, analizează legalitatea, necesitatea și oportunitatea propunerii de credite în cursul anului a bugetului A.S.S.M.B. pe baza fun direcției, în conformitate cu legislația în vigoare ;

 • 12. întocmește si asigura implementarea Procedurilor Operaționale in cadrul serviciului;

 • 13. întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul serviciului;

 • 14. Răspunde petițiilor care sunt legate de domeniul său de activitate;

 • 15. Șeful de Serviciu întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale, pentru angajații din cadrul Serviciul Buget, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

 • 16. Șeful de Serviciu întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul Serviciului Buget;

 • 17. Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul din cadrul Serviciului Buget, pe baza condicii de prezenta, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Buget Resurse Umane;

 • 18. Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din cadrul Serviciului Buget;

 • 19. Șeful de Serviciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadrul Serviciului Buget ;

 • 20. Șeful de Serviciu participă la elaborarea și modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la Serviciul Buget, în vederea supunerii atenției Directorului Direcției Economice și Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

 • 21. Asigură și răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului Buget, gestionate de Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București :

 • 22. Șeful de Serviciu întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indenlnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciului Buget, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora:

 • 23. Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotarari, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Buget, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

 • 24. Ține evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență;

 • 25. îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific, ce decurg din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea instituției, în domeniul său de activitate.

Art. 22.2. SERVICIUL CONTABILITATE

Serviciul Contabilitate se subordonează Directorului Direcției Economice și are următoarele atribuții și competențe :

 • 1.  Asigură și răspunde de înregistrarea actelor justificative și întocmirea documentelor contabile, cu respectarea dispozițiilor legale; y .

 • 2.  Organizează și exercită controjuJ^gestTtmifadfpinistrațieif  x^'fî??®fo^mește lunar balanța de Ve^ifi^r^p ‘ trtivconturiljjsintețî^și cele" analitice și urmărește  • 5.

  • 6.

  • 7.

  • 8.


  întocmește trimestrial și anual bilanțul contabil ji raportul explicativ; la activitatea proprie;

  Prezintă spre aprobare directorului economic, bilanțul contabil și raportul evpJi analiza rezultatelor economice și financiare, pe baza datelor din bilanț; /a* Asigură și răspunde de efectuarea corectă și la timp a înregistriîrilor contabile;


  cesi


  v.


  9.


  pentru % c\

  1^5 lS>S’eNTA    yg

  1'5 LU ȚțHNlCÂȘI     m


  Răspunde de organizarea și întocmirea evidenței contabile a patrimoniului;

  Organizează și răspunde de inventarierea periodică a tuturor valorilor patrimoniale, potrivit legii, înregistrează în contabilitate rezultatele inventarierii, conform proceselor-verbale ale comisiei de inventariere;

  înregistrează în evidențele contabile rezultatele reevaluării patrimoniului A.S.S.M.B., conform prevederilor legale;


 • 10. Verifică, analizează și centralizează situațiile financiare transmise de unitățile din subordine, potrivit normelor legale, răspunzând de realitatea și exactitatea datelor cuprinse;

 • 11. Ține evidența fizică a tuturor mijloacelor fixe și a obiecte de inventar din patrimonial unității;

 • 12. Răspunde de întocmirea fișelor de magazie și a celor de inventar:

 • 13. Verifică. în mod obligatoriu, ca materialele propuse spre aprovizionare, să nu existe ca stocuri în magazia centrală, evitându-se crearea de stocuri fără mișcare;

 • 14. Asigură, prin depozitul propriu, gestionarea (achiziționare, depozitare, distribuire internă și externă) materiaiCior consumabile procurate;

 • 15. Verifică și înregistrează în contabilitate documentele care stau la baza operațiunilor de plăți în

numerar:

 • 16. întocmește si asigura implementarea Procedurilor Operaționale in cadrul serviciului;

 • 17. întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul serviciului;

 • 18. Răspunde petițiilor care sunt legate de domeniul său de activitate;

 • 19. Șeful de Serviciu întocmește anual fișele de evaluare .a. performanțelor profesionale individuale, pentru angajații din cadrul Serviciul Contabilitate, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B.. pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane:

 • 20. Șeful de Serviciu întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul Serviciului Contabilitate;

 • 21. Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul din cadrul Serviciului Contabilitate, pe baza condicii de prezență, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

 • 22. Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din cadrul Serviciului Contabilitate;

 • 23. Șeful de Serviciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind

organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadrul Serviciului Contabilitate;

 • 24. Șeful de Serviciu participă la elaborarea și modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la Serviciul Contabilitate, în vederea supunerii atenției Directorului Direcției Economice și Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

 • 25. Asigură si răspunde de arhivarea^documentelor. emise în cadrul Serviciului Contabilitate.

  gestionate de Administrația"Spital^ldVșȚServiciilor Medicale Bucureștr pentru p rom o vareafac oroarea s  26. Șeful de Serviciu întocmeșteyef nentru salariații din cadrul/Seryi țrijtțjrea acestora;


urilor/indemnizațiilor ale pentru

 • 27. Participă la întocmirea propunerilor bugetare, t_________________  ___________

proiectelor de hotarari, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al               a rfefatelor d£

necesitate, aplicabile Serviciului Contabilitate, pentru buna funcționare A/activrtătji^^^^dîf^ acestuia;

 • 28. Tine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate/^ervicijzlui și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență;

 • 29. îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific, ce decurg din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea instituției, în domeniul său de activitate.


notelor de


itare, a


?!


/>

♦//


Art. 22.3. SERVICIUL FINANCIAR

Serviciul Financiar se subordonează Directorului Direcției Economice și are următoarele atribuții și competențe:

1.

2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.

 • 7.

 • 8.

9.


Participă la întocmirea proiectului de buget anual al instituției, în colaborare cu Serviciul Buget și Serviciul Contabilitate, furnizând date referitoare la contul de execuție;

Urmărește execuția bugetară în conformitate cu bugetul d evenituri și cheltuieli aprobat; Asigură respectarea listelor de investiții aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli; Urmărește permanent și răspunde de utilizarea eficientă a alocațiilor;

Asigură desfășurarea ritmică a operațiunilor de decontare cu furnizorii în activitatea curentă pe baza documentelor justificative. avizate conlorm OMFP 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice:

Asigură și răspunde de finanțarea lunară a subvențiilor către spitalele aflate în subordinea A.S.S.M.B., pentru toate categoriile de cheltuieli, pe baza referatului întocmit de Serviciul

Buget-Contabilitate:

Asigură încadrarea în limitele bugetare a finanțării acordate spitalelor din subordine;

Asigură relația cu instituțiile de credit prin convențiile încheiate privind drepturile de personal:

Verifică și centralizează raportările financiare lunare reglementate prin ordin de ministru, atât pentru activitatea proprie, cât și pentru unitățile din subordine, pe care le înaintează ordonatorului principal de credite, în termenele stabilite de lege și de ordonatorul principal de credite;

 • 10. Verifică raportările lunare ale unităților din subordine, privind stabilirea modalității de transmitere și raportare a execuției bugetului de venituri și cheltuieli în vederea monitorizării cheltuielilor spitalelor publice;

 • 11. întocmește lunar către Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București situația privind monitorizarea investițiilor pentru unitățile sanitare aflate în subordine.

 • 12. întocmește lunar contul de execuție și decontul de cheltuieli pentru cheltuielile cabinetelor școlare finanțate de Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București.

 • 13. întocmește lunar cererea de finanțare a cheltuielilor aferente cabinetelor școlare către Direcția de Sănătate Publică.

 • 14. Colaborează cu Serviciul Resurse Umane pentru completarea decontului lunar pentru medicina școlară, ce se transmite către Direcția de Sănătate Publică pe partea de personal-salarizare.

 • 15. Colaborează cu Serviciul Medicină'Șcpiară pentru complet^e^econtylui de cheltuieli și a

-------J- r------x_„_ __ __            -----x                                           --*,runîcipiului

dejdotare

cererii de finanțare ce se^t'ranspHVlunar șatre Direcția (ie Sănătate Puhlix^rAI ,><2^upur.esti pentru cheltuielile ,fn5te$alp ale cabinetelor șcblareUăfTate în baremul

* 7S2


conforhxdegislatiei în vigbare. rect! a r\\      ’ • 16. întocmește facturile aferente contractelor de închiriere,

 • 17. Urmărește încasarea sumelor obținute din chirii si~ Ie vitează la

  ifoiinări&s


Municipiului București în integralitate;

 • 18. Factura aferentă cotelor de utilități pentru spațiile închiriate în

de către unitățile sanitare beneficiare ale contractului de încfrrritrfc efectuandu-se astfel

reîntregirea cheltuielilor cu utilitățile (energie, apa, gaze etc.) la nivel de unitate sanitară.

 • 19. Urmărește, facturează, după caz penalitățile de întârziere și le virează la bugetul de stat;

 • 20. Operează în Programul Național de Raportare - FOREXEBUG - bugetul, creditele de angajament bugetar, recepțiile și verifică plățile în colaborare cu Serviciul Buget si Serviciul Contabilitate.

 • 21. întocmește trimestrial Anexa 3 Fluxuri de Trezorerie pentru situațiile financiare trimestriale și anuale.

 • 22. Asigură efectuarea corectă și în conformitate cu dispozițiile legale a operațiunilor de plăți în numerar;

 • 23. Asigură relația cu Trezoreria Municipiului București precum și cu instituțiile de credit la care există conturi deschise.

 • 24. Răspunde petițiilor care sunt legate de domeniul său de activitate;

 • 25. întocmește si asigura implementarea Procedurilor Operaționale in cadrul serviciului;

 • 26. Iii tocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire ia implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul serviciului;

 • 27. Participa la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor si a proiectelor de hotarari atunci când e cazul;

 • 28. Șeful de Serviciu întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale, pentru angajații din cadrul Serviciul Financiar, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B.. pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

 • 29. Șeful de Serviciu întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul Serviciului Financiar:

 • 30. Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul din cadrul Serviciului Financiar, pe baza condicii de prezenta, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B.. pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

 • 31. Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din cadrul Serviciului Financiar;

 • 32. Șeful de Serviciu participă la elaborarea și modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la Serviciul Financiar, în vederea supunerii atenției Directorului Direcției Economice și

Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

 • 33. Șeful de Serviciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind

organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadrul Serviciului Financiar;

 • 34. Asigura si răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului Financiar, gestionate de Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București;

  35. Șeful de Serviciu întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciulu^Fînanci^r, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora;                             ___„ /

  ,                                                   -y \                                  ------------

  r»—i_ -•-*-------------:1~ getar&Aa notelor de fundamentare, a rapoartelor, ~

  /<proîeefelor. de hotarari, a Planului . 'al Aichiz tiilor Publice al A.SrS?M.B. si a referatelor .. ... ’ ... . c -

  /A nșpgsjtatelc.ăplicabile Serviciului rnjăheiâi^         — —


  36. Participă la întocmirea propunerile
  , a i referatelor de Activităților în cadrul agina 41 din 94

său de activitate.

Art. 23 DIRECȚIA INVESTIȚII

Este condusă de Directorul Direcției de Investiții și se află în subordinea directă a Directorului General Adjunct având în subordine următoarele structuri: Serviciul Investiții și Serviciul Urmărire Contracte

Directorul Direcției Investiții are următoarele atribuții și competențe:

 • 1.  Coordonează, conduce și controlează activitatea Serviciului Investiții si Serviciul Urmărire Contracte

 • 2.  Controlează modul de respectare și aplicare a legislației specifică activității structurilor subordonate;

 • 3.  Contrasemnează toate actele emise in cadrul direcției de către structurile de specialitate si răspunde de legalitatea acestora

 • 4.  Stabilește. împreună cu structurile aflate în administrarea ASSMB, nevoile de întreținere ^i reparații, modernizare a imobilelor în care acestea își desfășoară activitatea;

 • 5.  Dispune punerea în practică a planului de investiții, reparații și consolidări a imobilelor în care își desfășoară activitatea unitățile aflate în administrarea ASSMB;

 • 6.  Va centraliza caietele de sarcini întocmite de spitalele administrate de ASSMB pentru achiziția ocazionala de aparatura medicala si va fundamenta preturile solicitate de către spitale prin publicarea specificațiilor tehnice in SICAP.

 • 7.  Participă la fundamentarea bugetului și a Planului Anual al Achizițiilor Publice și înaintează propuneri Directorului General în urma analizelor efectuate. împreună cu structurile aliate în administrarea ASSMB:

 • 8.  Răspunde de organizarea tehnico-materială a unităților aflate în adminsitrarea A.S.S.M.B. (reparații curente, capitale, investiții, etc.)

 • 9.  Emite ordinul de începere a lucrărilor de investiții, de reparații curente și de reparații capitale;

 • 10. întocmește și fundamentează propuneri privind proiecte de hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, proiecte de dispoziții ale Primarului General și proiecte de decizii ale Directorului general specifice domeniul său de activitate;

 • 11. îndeplinește orice alte sarcini care îi revin, dispuse de Directorul general al instituției, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General;

 • 12. Colaborează și conlucrează Ou toate structurile ASSMB, realizând un schimb permanent de date și informații cu acestea, precum și cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București sau din cadrul instituțiilor și serviciilor publice de interes local al Municipiului București, precum si cu alte instituții publice sau private, pe domeniul său de

r       ____

Activitate-                                                                                    __^.1-—


 • 15. întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu Control Intern Managerial in cadrul direcției;

 • 16. îndeplinește și alte atribuții cu character specific, ce decurg din actele dispuse de conducerea instituției, în domeniul său de activitate.

Art. 23.1. SERVICIUL INVESTIȚII

Serviciul Investiții se subordonează Directorului Direcției Investiții și are următoarele atribuții și competențe:

 • 1. Elaborează PAAP al ASSMB pentru capitolul investiții;

 • 2.  Sa întocmească Planul anual de investiții pentru exercițiul financiar in curs si pentru cel viitor;

 • 3.  Sa urmareasca modul de indeplinire a Planului de investirii conform bugetului aprobat;

 • 4.  Sa cunoască fluxul investițiilor;

 • 5.  Sa evalueze/actualizeze in condițiile legii valoarea totala a devizului general;

 • 6.  Sa monitorizeze respectarea prevederilor legale cu privire Ia delimitarea obiectivelor de investiții si sa analizeze profitabilitatea investițiilor ;

 • 7.  Sa compenseze cheltuielile intre capitolele si subcapitolele devizelor generale ;

 • 8. Sa pregătească documentele pentru a le supune aprobării CGMB;

 • 9.  Sa determine valoarea de finanțare a obiectivelor de investiții;

 • 10. Sa elaboreze strategii care permit dezvoltarea pe termen lung si dezvoltarea ASSMB si a spitalelor aflate in administrare ;

 • 11. Participa in comisii de recepție a lucrărilor, serviciilor cu finalizare in procese verbale de recepție a documentelor tehnico/economice ;

 • 12. Întocmește caiete de sarcini pentru capitolul investiții conform bugetului aprobat;

 • 13. Colaborează cu direcția de achiziții pentru buna desfășurare a investițiilor publice ;

 • 14. Urmărește contractarea si derularea lucrărilor la obiectivele de investiții si reparații in colaborare cu toate compartimentele ASSMB din punct de 'vedere al valorilor, termenelor, regularitate, legalitate;

 • 15. Asigura pregătirea documentației pentru avizarea ri aprobarea indicatorilor tehnico'economici pentru fiecare obiectiv de investirii;

 • 16. Desfasoara activitatea necesara de supraveghere tehnica pentru lucrări de întreținere la obiectivele din administrarea ASSMB.

 • 17. Face propuneri pentru finanțarea lucrărilor de reparații la spitalele din administrarea ASSMB;

 • 18. Pregătește si asigura recepția lucrărilor de investiții, reparații conform normativelor in vigoare;

 • 19. Asigura întocmirea cârtii tehnice a construcției pentru obiectivele de constructii/modemizarii;

 • 20. Propune studii de fezabilitate pe care le supune aprobării autoritarii locale pentru lucrări de investiții la sediul ASSMB si a spitalelor din administrarea ASSMB:

 • 21. Prezintă trimestrial sau ori de cate ori este nevoie rapoarte cu privire la activitatea desfasurata in cadrul structurii;

 • 22. Participa la întocmirea documentațiilor pentru obținerea de fonduri de la instituțiile financiare

internaționale;                                                                                  _

 • 23. Participa la comisiile de evaluare a procedurilor de licitații conforn^^tegu, cu respectarea

prevederilor legale privind păstrarea? confidențialității documentelor de licitatTT^r-a\securitatii acestora;                                           z '■                             "•

^.^Controlează înregistrarea inpațrimbru a

/Cc2o. implementează PAAP pețitru

'.'tr.HCTIA

RtSUhSLLG
 • 27. Supraveghează si coordonează efectuarea lucrărilor de întreținere luminoase de semnalizare in sediul ASSMB si a spitalelor aflate (h admi

 • 28. Rezolva cererile, sesizările si reclamatiile spitalelor cu privire la lucrările de alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica, telefoane, gaze pentru toate clădirile aflate in

administrarea ASSMB;

 • 29. Răspunde de luarea tuturor masurilor pentur eliminarea efectelor caniculei,

 • 30. Participa in comisiile de inventariere, casare etc.;

 • 31. Orice alte activitati, sarcini, indatoriri date de cei cu competenta in domeniu (șefi ierarhici superiori).

Art. 23.2. SERVICIUL AVIZE, CERTIFICĂRI INVESTIȚII

Serviciul Avize, Certificări Investiții se subordonează Directorului Direcției Investiții și are următoarele atribuții și competențe:

 • 1.  întocmește, depune și urmărește obținerea documentației necesare obținerii certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construire/demolare ale unităilor sanitare aflate în subordine, de la unitățile administrativ-teritoriale abilitate.

 • 2.  Verifică documentațiile D.T.A.C. și D.A.L.I. primite de la proiectând.

 • 3.  Colaborează și comunică cu reprezentanții firmelor de proiectare și/sau de consultanță în vederea predării/primirii documentațiilor pentru obținerea avizelor, certificatelor, autorizațiilor necesare.

 • 4.  întocmește, depune si urmărește documentațiile pentru obținerea avizelor și acordurilor de specialitate solicitate prin certificatele de urbanism pentru construire sau demolare emise de unitățile administrativ-teritoriale abilitate.

 • 5.  Participă și contribuie la întocmirea cărții tehnice a construcției la terminarea lucrărilor.

 • 6.  întocmește, depune și urmărește obținerea documentației în vederea realizării recepțiilor la terminarea lucrărilor.

  8.

  9.


Verifică corectitudinea plăților taxelor către I.S.C., C.S.C. și O.A.R..

Stabilește data de efectuare a recepțiilor la terminarea lucrărilor, de comun acord cu toate părțile implicate.

Participă in comisiile de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivele A.S.S.M.B., cu

finalizare în procese verbale de recepție a documentelor tehnico-economice.

 • 10. întocmește depune și urmărește documentația pentru intabularea construcțiilor noi și/sau a

terenurilor.

 • 11. Menține o evidență la zi a tuturor documentelor depuse la instituțiile abilitate și a stadiului lor.


 • 12. Colaborează si comunică permanent cu instituțiile abilitate pentru emiterea avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare instituției.

 • 13. întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul serviciului.

 • 14. întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul serviciului.

 • 15. Participă la întocmirea propur^ifer^buj

proiectelor de hotărâri, atuncyândxsi^j

^-rMfnJnde plinește si alte atributiCci/earauTer

;•    ;„_J______rsJLVja®

4“* ‘•'JPECȚ'A

? maîjagemeh

S RESURSinJ

ur'îANE

o


 • 7. Șeful de Serviciu participă la elaborarea și modificarea proiectului R Organizare și Funcționare, a ștatului de funcții, a ștatului de personal, pr! Regulamentului Intern cu privire la Serviciul Avize, Certificări, Recepții,

Investiții, în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și

Serviciilor Medicale București.

 • 18. Șeful de Serviciu întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru angajații din cadrul Serviciului Avize, Certificări, Recepții, Intabulări. Investiții, pe un model unitar la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse

Umane.

 • 19. Șeful de serviciu întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul Serviciului Avize, Certificări, Recepții, Intabulări, Investiții.

 • 20. Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul din cadrul Serviciului Avize, Certificări. Recepții, Intabulări, Investiții, pe baza condicii de prezență, pe un model unitar la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse umane.

 • 21. Șeful de Serviciu întocmește anual propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din cadrul Serviciului Avize, Certificări. Recepții, Intabulări, Investiții.

 • 22. Șeful de Serviciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante din cadrul Serviciului Avize, Certificări, Recepții, Intabulări, Investiții.

 • 23. Șeful de serviciu asigură și răspunde de arhivarea documentelor emise în cadrul Serviciului Avize. Certificări, Recepții, Intabulări, Investiții.

 • 24. Șeful de serviciu întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciului Avize, Certificări, Recepții. Intabulări, Investiții care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora.

 • 25. Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotărâri, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Avize. Certificări. Recepții. Intabulări. Investiții, pentru buna Funcționare a activităților în cadrul acestuia.

 • 26. Ține evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență.

24. SERVICIUL URMĂRIRE CONTRACTE

Se subordonează Directorului General Adjunct și are următoarele atribuții și competențe:

A. Atribuții de urmărire a contractelor de furnizare/ servicii /lucrări:
 • 1. Ulterior finalizării procedurilor de achiziție publică, Direcția Achiziții va transmke acordurile-cadru/contractele/actelor adiționale către Serviciul Urmărire Contracte, care va asigura circuitul de avizare de către toate structurile organizatorice de specialitate din cadrul ASSMB. inclusiv semnarea de către contractanți.

 • 2.  Acordurile-cadru/contractele/actele adiționale vor fi înregistrate în Registrul unic de contracte.

 • 3.  Acordurile-cadru/contractele/actele ^.dițiDțiăb&>în original, vor fi predate către Direcția Achiziții, iar o -copie se va transmite cătfif ' ‘ a/organizatorică din cadrul ASSMB care a ințiat


chiziția și Direcția Economică^Seryieit

ufhân re si derulare o


copie a acestoraȚfcătre/de la fumizori/prestatori/executanți.

Urmărește constituirea garanției de bună execuție a contractelor

Asigură primirea de la contractant și predarea Scrisorii de garanție       ă'execuție în original

la Direcția Achiziții. Copia scrisorii va fi păstrată în cadrul dosarului de urmărire și derulare.

 • 6. Urmărește modul de îndeplinire a condițiilor, a clauzelor contractelor și a obligațiilor asumate de

contractant, de la data intrării lor în vigoare și până la finalizarea acestora.

 • 7.  Pe durata de execuție a contractelor cât și în perioada de garanție, informează periodic și transmite în timp util. Directorului General Adjunct, rapoarte cu privire la situația constatată în urmărirea și derularea contractelor și a respectării tuturor dispozițiilor legale ce reglementează derularea contractelor de către contractanți.

 • 8.  La sesizarea structurii organizatorice care a inițiat achiziția și/sau derulatorului de contract, informează contractantul asupra abaterilor de la confonnitate cu cerințele tehnice ale contractului și dovedirea de angajament în îndeplinirea obiectivelor. în special în cazul în care contractorul nu face corecturile necesare.

 • 9. Inițiază procedura de aplicare a penalităților, de reținere a garanției de bună execuție (dacă este cazul) sau de reziliere a contractului dacă situația o impune, adresele/notificarile fiind semnate de către structura organizatorică care a inițiat achiziția și derulatorul de contract, avizate din punct de vedere juridic, economic, alte structuri, după caz, și aprobate de către Directorul

General.

 • 10. Urmărește expirarea valabilității garanției de bună execuție, precum și prelungirea si/sau suplimentarea valorii acesteia, în cazul în care pe parcursul executării contractului se prelungește durata/se suplimentează valoarea contractului, în corelație cu noua durată/valoare a contactului.

 • 11. în baza referatelor de necesitate întocmite de către structurile organizatorice care au inițiat achizițiile și aprobate de către Directorul General al ASSMB, elaborează actele adiționale la contractele aflate în derulare. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • 12. Asigură și urmărește corespondența cu contractant!! pe parcursul derulării contractelor.

 • 13. în cadrul urmăririi oricărui contract poate solicita, dacă este cazul, puncte de vedere de la structurile organizatorice de specialitate din cadrul ASSMB.

 • 14. Elaborează situații centralizate cu privire la stadiul Contractelor aflate în derulare, pe baza informărilor primite de la structurile organizatorice care au inițiat achizițiile și/sau de la persoanele desemnate pentru derularea contractelor.

 • 15. Urmărește și verifică, inclusiv pe teren dacă este cazul, modul de îndeplinire a condițiilor, a tuturor clauzelor contractelor de închiriere și a obligațiilor asumate de chiriași, de la data intrării în vigoare a contractelor încheiate cu ASSMB.

 • 16. Inițiază procesul de restituire a scrisorilor de garanție de bună execuție conform dispozițiilor

contractuale, legale, ale documentației de atribuire, după caz.                            __

 • 17. Prin decizie a Directorului General, participă. împreună cu structura organizatorică care a inițiat achiziția, la recepția obiectivelor de investiții, a lucrărilor de reparații curente, a serviciilor și produselor. în vederea urmăririi modului de ducere la îndeplinire a clauzelor contractuale.

 • 18. După finalizarea contractului, pe baza informațiilor primite de la structura organizatorică care a ^“--. inițiat achiziția și derulatorul de confe^^Xînfocîpește documentul constatator privin îndeplinire a clauzelor contractuale.^ ț 'iP-UP* întocmește si păstrează dosarul cor.esp

i


CONFORM CU ORIGINALUL*B. Atribuții de derulare a contractelor de furnizare/ servicii/ Iu

1.


Derularea contractelor în cadrul ASSMB se face în baza deciziilor emise de Directorul General

al ASSMB, prin desemnarea a cel puțin unei persoane din cadrul compartimentului inițiator al achiziției, o persoană din cadrul Serviciului Urmărire Contracte, si după caz, dar fără a se limita la, persoane din cadrul altor structuri (juridic, economic, resurse umane etc.).

 • 2. Prin Decizia Directorului General, participă și răspunde de efectuarea recepțiilor de produse, de servicii și lucrări și face parte din comisiile de recepție, conform legislației în vigoare.

. Derulatorul de contract îndeplinește următoarele acțiuni:

.1 Elaborează o fișă sintetică a contractului, care va conține cel puțin următoarele elemente, dar fără a se limita: părțile contractante, obiectul contractului, valoarea cu și fără TVA, durata contractului, evidența adiționalelor, după caz, valoarea Scrisorii de Garanție Bancară (sau a altui instrument de garantare), termene, evidența facturilor cu valori unitare și totale, după caz, cu valori cu și fără TVA, evidența plăților, evidență încălcări ale obligațiilor contractuale, evidența după datare a proceselor verbale încheiate și semnate, evidență eliberare Scrisoare de Garanție Bancară și alte asemenea, după caz și după natura contractului;

.2 Transmite comenzile ferme, în conformitate cu prevederile contractuale, pe baza referatelor întocmite de către structurile organizatorice care au inițiat achiziția;

.3 Verifică îndeplinirea tuturor clauzelor contractelor privind cantitatea, calitatea și termenele;

.4 Certifică produsele/serviciile/lucrările de care ASSMB a beneficiat prin semnarea proceselor verbale de recepție a produselor livrate/ a serviciilor prestate/ a lucrărilor executate, documente care stau la baza emiterii facturii fiscale de către contractant;

.5 Verifică data de facturare în conformitate cu perioada de performare a contractului, pentru a se asigura că sunt respectate termenele de plată, iar respectivele costuri sunt facturate la momentul potrivit;

.6 Verifică informațiile din factură astfel încât aceasta să fie emisă în conformitate cu prevederile contractuale ?i legislația aplicabilă în domeniu:

.7 Urmărește respectarea termenelor de livrare/prestare/executare prevăzute în contract;

.8 Recepționează, după caz, bunurile/serviciile/lucrările și urmărește respectarea cerințelor tehnice prevăzute în caietul de sarcini/referat de achiziție și în ofertă de către operatorul economic prin procese verbale de recepție calitativă și cantitativă;

.9 înregistrează facturile în registrul propriu, certifică în privința realității, regularității și legalității și le transmite către persoanele care acordă ,.Bun de plată" spre verificare, numai după semnarea proceselor verbale de recepție calitativă și cantitativă fără obiecții (dacă este cazul);

.10 Procesele verbale de recepție calitativă și/sau cantitativă vor fi verificate în corelare cu dispozițiile contractuale și legale, vor fi semnate numai după verificare și după ce se constată îndeplinirea obligațiilor contractuale;                                            ~

.11 în cazul în care sunt încheiate procese verbale cu obiecțiunuse^va^unnări și verifica remedierea acestora conform termenelor stabilite de comisia de recepție;

.12 Derulatorul, dacă constată depășirea termenelor prevăzute în contract, va înștiința în scris


CONFORM CU ORIGINALULinstrucțiuni de utilizare\ cărți tehnice și alte documente specificate în contract;

bun


 • 3.15 Efectuează inspecția/recepția finală a lucrărilor, servi 6uIqi, bun


avizarea/aprobarea rapoartelor, dacă este cazul;

 • 3.16   Colaborează permanent cu reprezentanții desemnați din partea contractanților pe parcursul derulării Contractelor încheiate de A.S.S.M.B. și împreună cu structura organizatorică care a inițiat achiziția urmărește execuția, pe faze de proiectare și respectarea tuturor etapelor graficelor de execuție a lucrărilor;

 • 3.17   în cazul în care sunt constatate neconformități privind specificațiile tehnice ale produselor\serviciilor\lucrărilor nu se va efectua recepția și întocmirea procesului verbal decât după remedierea acestora.

C. Alte atribuții:
 • 1.  întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul serviciului;

 • 2.  întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea Sistemului de Control Intern Managerial în cadrul serviciului;

 • 3.  Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor și a proiectelor de hotărâri atunci când e cazul:

 • 4.  îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific, ce decurg din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea instituției , în domeniul său de activitate.

 • 5.  Șeful dc Serviciu participa la elaborarea și modificarea proiectului Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la Serviciul Urmărire Contracte. în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București:

 • 6.  Șeful de Serviciu întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale, pentru angajații din cadrul Serviciul Urmărire Contracte, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B.. pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

 • 7.  Șeful de Serviciu întocmește fișele de port pentru angajații din cadrul Serviciului Urmărire Contracte;

 • 8.  Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul din cadrul Serviciului Urmărire Contracte, pe baza condicii de prezenta, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Direcția RUNOS;

 • 9.  Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din cadrul Serviciului Urmărire Contracte;

 • 10. Șeful de Serviciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadrul Serviciului Urmărire Contracte;

 • 11. Asigură și răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului Urrpărire Contracte,

gestionate de Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti;■——---

 • 12. Șeful de Serviciu întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/mdfenmizațnlor pentrtr

salariații din cadrul Serviciului Urmărire Contracte, care îndeplinesc condițiifexlegale pentru primirea acestora;                                               . ■ iui

 • 13. Participă la întocmirea propunerilor -bugetare, a notelorșder fîmăam^Șțare, a rapoartelor, a

necesitate, aplicabile Serviciului urmăriri Contracte, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

14. Tine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesiză pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență.

—-——————-———-——       OIRECȚIACONFORM CU ORIGINALUL


ASISTENȚA


tfhniCă și


Art. 25 DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ

Direcția Administrativă este condusă de un Director și se afl^/în sub^rdinea Dire General Adjunct avînd în subordine următoarele servicii: Serviciu Patrimoniu și Serviciul Logistică.dministrativ. Serviciul


Directorul Direcției Administrative are următoarele atribuții și competențe:

 • 1.  Coordonează, conduce și controlează activitatea Serviciului Administrativ, Serviciului Patrimoniu si Serviciului Logistica;

 • 2.  Controlează modul de respectare și aplicare a legislației specifică activității serviciilor subordonate


 • 3.  Contrasemnează toate actele emise in cadrul direcției de către structurile de specialitate si răspunde de legalitatea acestora;

 • 4.  Participă la fundamentarea bugetului și înaintează propuneri Directorului General Adjunct în urma analizelor efectuate, împreună cu structurile administrative ale unităților sanitare publice aliate in administrare ;


 • 5.

 • 6.

 • 7.

 • 8.

9.


Organizează activitățile de reparații curente ale unităților sanitare publice din subordinea A.S.S.M.B.;


întocmește și fundamentează propuneri privind proiecte de hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, proiecte de dispoziții ale Primarului General și proiecte de decizii ale Directorului general specifice domeniul său de activitate;

îndeplinește orice alte sarcini care îi revin, dispuse de Directorul General si Directorul General


atiibuțn pivxazutc de lege sau stabilite pun llotaiaii


ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General;

Colaborează și conlucrează cu celelalte compartimente ale instituției realizând un schimb permanent de date și informații cu acestea, precum și cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București sau din cadrul instituțiilor și serviciilor publice de interes local al Municipiului București, pe domeniul său de activitate;

Răspunde Ia sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției din domeniul său de


competență;

10. Elaborează referatele însoțite de note de fundamentare, necesitate și oportunitate a achiziției în vederea întocmirii Planului Anual de Achiziții Publice;


Art. 25.1. SERVICIUL ADMINISTRATIV

Se subordonează Directorului Direcției Administrative și are următoarele atribuții și competențe:

1. Asigura si răspunde de arîiiWYeaLddcutnentelor, gestionate de Administrati^Șpi^e^Jf^^efviQiilor

z^îT'Gblaborează cu Direcția InyeswfefeSĂtoâtă dlirata efectuând luerăfiibf deunvestiții, reparații

'•C'Z-X               ’ i. \rkâ{\ 1  ..a\                         v

/v'     ea pi tăie-și curente ale Țlădirilo^’' x ’         "
emise în cadrul-Serviciului Administrativ. MedicaleȚ^eîirșsti;.

te,. âle unîfgtlpr sanitare și unităților

Pagina 49 din 94
 • 3.  Răspunde la sesizările pe domeniului său de competență,

 • 4.  întocmește și fundamentează propunerile pentru reparații ale tomurilor^ioEde și imoWTclm patrimoniul instituției și urmărește, recepționează și vizează serviciile, produsele și lucrările, pe domeniul său de activitate;

 • 5.  Asigură din punct de vedere administrativ funcționarea în bune condiții a tuturor bunurilor aflate în patrimoniu;

 • 6.  Colaborează cu toate celelalte compartimente ale instituției realizând un schimb permanent de date și informații cu acestea, precum și cu unitățile sanitare aflate în administrarea A.S.S.M.B. și cu serviciile publice din cadrul Primăriei Municipiului București pe domeniul său de activitate;

 • 7.  Răspunde la sesizârile/petițiile pe problemele specifice domeniului său de competență.

 • 8.  îndeplinește orice alte sarcini care îi revin, dispuse de Directorul General, Directorul General Adjunct si Directorul Direcției Administrative al instituției, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General în domeniul său de activitate;

 • 9.  întocmește si asigura implementarea Procedurilor Operaționale in cadrul serviciului;

 • 10. întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul serviciului;

 • 11. Șeful de Serviciu participa la elaborarea si modificarea proiectului Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la Serviciul Administrativ, in vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

 • 12. Șeful de Serviciu întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale, pentru angajații din cadrul Serviciul Administrativ, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B.. pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

 • 13. Șeful de Serviciu întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul Serviciului Administrativ:

 • 14. Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul din cadrul

A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

 • 15. Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din cadrul Serviciului Administrativ;

 • 16. Șeful de Serviciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadrul Serviciului Administrativ;

 • 17. Șeful de Serviciu întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciului Administrativ, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea

acestora;

 • 18. Tine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență;

 • 19. Participă la intocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a


Artr_25.2. SERVICIUL PATRI

Serviciul Patrimoniu se a

tp.ee i


ministrative și are


următoarele atribuții și competențe: 1.2.


V J.


4.


5.


6.


 • 7.

 • 8.


Răspunde de imobilele unităților sanitare aflate in âdttVinistrareaAV^Aț^si^ aferente acestora

Face propuneri privind casarea activelor fixe și scoaterea mișcărilor patrimoniului A.S.S.M.B. și întocmește rapoarte"asupfa declasării obiectelor de inventar din patrimoniul instituției; propune constituirea comisiei de inventariere a patrimoniului instituției, conform normelor în vigoare și colaborează la întocmirea inventarului: Asigura si răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului Patrimoniu, gestionate de Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București;

Constituie baza de date referitoare la situația juridică a imobilelor (terenuri și clădiri) ce alcătuiesc patrimoniul de administrare al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

Colaborează și efectuează schimb de informații, în vederea actualizării datelor neclasificate, cu alte instituții ale administrației centrale sau locale, colectează și centralizeză date privind evoluția proprietății, astfel încât în orice moment să se dispună de baza de date actualizată asupra patrimoniului

Colaborează cu toate celelalte compartimente ale instituției realizând un schimb permanent de date și informații cu acestea, precum și cu unitățile sanitare aflate în administrarea A.S.S.M.B. și cu serviciile publice din cadrul Primăriei Municipiului București pe domeniul său de activitate; Răspunde la sesizările/petițiile pe problemele specifice domeniului său de competență, îndeplinește orice aite sarcini care ii revin, dispuse de Directorul Generai, Directorul General Adjunct si Directorul Direcției Administrative al instituției, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General în domeniul său de activitate;

întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul serviciului;

 • 10. întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul serviciului:

 • 11. Șelu! de Serviciu paiticipa la elaborarea si modificarea pioiccimui i\.cgalameriiUiUi uc Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la Serviciul Patrimoniu, în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

 • 12. Șeful de Serviciu întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale, pentru angajații din cadrul Serviciul Patrimoniu, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

 • 13. Șeful de Serviciu întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul Serviciului Patrimoniu;

 • 14. Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul din cadrul Serviciului Patrimoniu, pe baza condicii de prezenta, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B.. pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

 • 15. Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din

cadrul Serviciului Patrimoniu;                                ——

 • 16. Șeful de Serviciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referatele necesitate privind organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadrufȘerviciului Patrimoniu;

 • 17. Asigura si răspunde de arhivarea" .documentelor, emise jnțcădful Serviciului Patrimoniu.

,      ^erVieplor Medicaj^^uț;u^^ț %

Șefuf 'dex Serviciu întocmește /feferateTe''pentru acordare^ sptO^țit/indemnizațiilor pentru f f     .x.serTlA C\\                       ' . / < â           \ \                           b

9.


x^:gcșthjnaic de Administrația S^aJ^oLii^e
acestora;

 • 19. Tine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului^i-ră pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul să e co etență;

 • 20. Participă la intocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotarari, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Patrimoniu, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

 • 21. Serviciul Patrimoniu face propuneri privind spatiile ce urmeaza a fi inchiriate sau acordate in comodat, in baza solicitărilor si datelor transmise de către spitale,conform HCGMB 426/26.07.2018.

Tine evidenta acestor spatii propuse spre închiriere sau inchiriate in unitățile sanitare, inclusiv fisa acestora cu dotări si racordări la utilitati.

Art. 25.3. SERVICIUL LOGISTICĂ

Se subordonează Directorului Direcției Administrative și are următoarele atribuții și competențe:

 • 1.  Asigura si răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului Logistica gestionate de Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București:

 • 2. Răspunde de organizarea arhivei A.S.S.M.B.

 • 3.  Răspunde la sesizările pe domeniului său de competență.

 • 4.  Asigură din punct de vedere administrative, funcționarea în bune condiții a tuturor bunurilor aliate în patrimoniu;

 • 5.  Verifică modul de întocmire a foilor de parcurs pentru autoturismele aflate în patrimoniu;

 • 6.  Conducătorii auto vor conduce numai autovehiculele pe car.e le au in primire pe baza de semnătură si pentru care dețin permis valabil de conducere, pentru categoria din care acestea fac parte.

 • 7. Conducătorii auto iau in primire autovehiculele repartizate pe baza de proces-verbal consemnat in carnetul de bord, in care menționează dotarea precum si starea tehnica a autovehiculului.

 • 8.  Responsabilul cu parcul auto asigura, cu cel puțin o luna inainte de expirare, reînnoirea contractului de asigurare obligatorie prin efectul legii (de răspundere civila) si facultative (CASCO), pentru autovehiculele din dotare.

 • 9.  Responsabilul cu parcul auto asigura efectuarea la termen a reviziei tehnice a autovehiculelor din dotare.

  • 10. Personalul responsabil cu întreținerea sediilor ASSMB executa lucrări de curățenie, atat in clădiri cat si in zonele aferente acestora, executa lucrări suplimentare necesare menținerii curățeniei si evacuării gunoiului menajer din imobilul.

  • 11. Muncitorii calificați si necalificati vor avea atribuții caracteristice pregăti™

  • 12. Colaborează cu toate celelalte compartimente ale instituției realizând un schim^permanent de date și informații cu acestea, precum și cu unitățile sanitare aflate în administrarea A.S.S.M.B. și cu serviciile publice din cadrul f^intăridi Municipiului București peVdonteniul său de activitate;

  • 13. Răspunde la sesizările/petițiilcpC'pr1Jt~~' ’/șpebifice domen.i^î^Sati de competență.

  M.Jndeplinește orice alte sarcini              dispune de Dires^utț^rie^al, Directorul General

  /F: //.T ii


  Arijdfteț. si Directorul Direcției ț A


  al instituției prepjf^’și orice alte atribuții

  pagjna 52 din 94
 • 16. întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul serviciului;

 • 17. Șeful de Serviciu participa la elaborarea si modificarea proiectului Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la Serviciul Logistica, în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

 • 18. Șeful de Serviciu întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale, pentru angajații din cadrul Serviciului Logistica, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

 • 19. Șeful de Serviciu întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul Serviciului Logistica;

 • 20. Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul din cadrul Serviciului Logistica, pe baza condicii de prezenta, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

 • 21. Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din cadrul Serviciului Logistica;

 • 22. Șeful de Serviciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadrul Serviciului Logistica;

 • 23. Șeful de Serviciu întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciului Logistica, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora;

 • 24. fine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență;

 • 25. Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de .fundamentare.- a rapoartelor, a proiectelor de hotarari. a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Logistica. pentru buna funcționare a activităților în cadrui acestuia.

Art. 26 DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT (MEDICAL)

Directorul General Adjunct Medical se află în subordinea Directorului General și are următoarele atribuții:

 • 1.  Coordonează activitatea structurilor aflate în subordinea sa. în lipsa acestuia, atribuțiile și competențele sale vor fi îndeplinite de Directorul General sau de unul dintre directorii structurilor aflați în subordinea sa;

 • 2.  Analizează aspectele organizatorice ale asistenței medicale a“niame<șicop’ifSlui. în raport cu dinamica morbidității și mortalității la aceste categorii și propune măsuri de organizare/reorganizare a structurilor sanitare din subordinea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale;  6. Propune comisiile de examinare și comisiile de soluționarea., contestațiilor, lla\^ffejjrșy^^ organizate privind ocuparea posturilor de conducere și de execuți subordinea sa;

  Propune proiectul de Regulament de organizare a concurgjîlui/ex


  8.

  9.


en pentru ocuparea posturilor de manager la unitățile subordonate Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale și propune măsuri pentru monitorizarea aplicării regulamentului; Participă la negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate;

Evalueaza performanța profesională individuală a personalului cu funcții de conducere din subordinea sa;

 • 10. Propune inființarea/desființarea unor categorii de posturi din statul de funcții pentru direcțiilor, serviciilor și birourilor aflate în subordinea sa. conform structurii aprobate prin Hotarare de Consiliu General al Municipiului București;

 • 11. Nominalizează echipele de proiect pe fiecare sursă de finanțare;

 • 12. Coordonează activitatea de evaluare a necesarului de servicii medicale la nivelul municipiului București, pe domenii de asistență medicală;

 • 13. Analizează si avizeaza propunerile înaintate de conducerea unităților sanitare din administrare privind reorganizarea, restructurarea, respectiv structura organizatorică temporara sau definitiva, statul de funcții, statul de personal și regulamentul de organizare și funcționare, organigrama, precum și cele privind schimbarea sediului și a denumirii acestora. în vederea aprobării, conform legislației in vigoare și prezentului regulament;

 • 14. Desemnează medicul coordonator și asistentul coordonator al cabinetelor medicale de medicină

generală și cabinetelor stomatologice ale unităților de învățământ public preșcolar, școlar și universitar, aflate în componența Serviciului Medicină Școlară, organizate pe sectoarele municipiului București și distinct pentru asistența medicală universitară;

 • 15. Coordonează necesarul de servicii de sănătate pentru unitățile sanitare publice cu paturi aflate in administrarea A.S.S.M.B.;

• A Participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a serxiciilor de sănătate la nivel local, pe baza nevoilor de sănătate ale populației și în conformitate cu strategiile de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății;

 • 17. Propune măsuri pentru asigurarea eficienței și calității actului medical, in rețeaua unităților sanitare publice aflate in administrare;

 • 18. Evaluează și coordonează serviciile medicale furnizate în cadrul rețelei de asistență medicală școlară;

 • 19. Contrasemnează toate actele emise în cadrul direcției de către structurile de specialitate și

răspunde de legalitatea acestora:                                 ___

 • 20. Coordonează activitatea de statistica medicala si de prelucrar^^Ipformatiilor statistice medicale de la unitățile sanitare publice, aflate în administrare si cabinetele medicale sfcolare;

 • 21. Verifică activitatea de informare a personalului medical din unitățile samtare publice si din

îndatoririle acestora;

 • 22.Cola&

v.neci’-A
 • 23. Implementează strategia mnicipalității de participare a sectorului privat performanței sectorului sanitar, în condițiile legii;

  țf. o


 • 24. Participă la îndeplinirea planurilor de acțiuni privind implementarea le specifice și de consolidare instituțională în domeniu la nivel local;A

 • 25. Analizează sesizările și reclamațiile referitoare la asigurarea asistenței_m^aicale a populației în unitățile sanitare publice aflate în administrare si in cabinetele medicale școlare;

 • 26. Coordonează, Ia nivel local, programe de promovare a sănătății și educației pentru sănătate;

 • 27. Asigură, la nivel local, implementarea, monitorizarea și coordonarea politicilor publice de sănătate naționale și cele promovate de OMS - Rețeaua Orașelor Sănătoase;

 • 28. Propune spre avizare Primarului General intalnirea Steering group, constituit la nivel local ori de cate ori situația o impune;

 • 29. Propune spre avizare Primarului General organizarea de conferințe naționale și internaționale cu teme ce vizează integrarea Municipiului București în programele promovate de OMS si dezvoltarea unei rețele de Healthy Cities NetWork;

 • 30. Participă la activitatea de medicină preventivă la nivelul municipalității prin acțiuni specifice, respectiv de prevenire a efectelor caniculei, si alte acțiuni prevăzute de legislație:

 • 31. Propune parteneriate cu organizații neguvemamentale din domeniul sănătății :

 • 32. Participa în calitate de membru in comisiile de examen/contestatii pentru concursuri/examene pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor, din domeniul medical din cadrul structurilor aflate în subordinea sa și a unităților sanitare aflate în subordinea A.S.S.M.B.

 • 33. Propune numirea reprezentanților instituției in consiliile de administrație ale unităților aflate in administrare conform art 187 alin. 14 din Legea 95/2006

 • 34. Propune si participa la crearea unor proceduri specifice de lupta împotriva fraudării sistemului de sănătate și împotriva corupției din sistem;

 • 35. Poate propune Primăriei Municipiului București, modificări și completări legislative în domeniul de competență/activitate al A.S.S.M.B., pentru sporirea calității serviciilor medicale publice si stoparea gradului de vulnerabilitate la corupția din sistem;

j>6. Propune activ itoti de eonii ol m unitățile sanitare aflate in administrare.

 • 37. Propune elaborarea contractului-cadru și metodologia de colaborare, conform prevederilor legale aplicabile, între spitale și instituții de învățământ superior și postliceal;

 • 38. îndeplinește și alte atribuții stabilite de către Directorul general al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, sau care decurg din legislația în vigoare, din Hotărâri ale CGMB și din Dispoziții ale Primarului General.

ART. 27 BIROUL SECRETARIAT ȘI STATISTICĂ MEDICALÂ^^^^^^,

Se subordonează Directorului General Adjunct (Medical) și are următoarele atribuții și competențe:

 • 1. Este responsabil pentru organizarea bazelor de date la nivelul unităților subordonate Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale;
  Orgamzeaza arhivarea informațiilor documentelor


  ice m conformitate cu m< • 6.  Centralizează, verifică și transmite structurilor desemnate dările de seamă trimestFÎ^Sși anuafe?^^

 • 7.  precum și situația unităților sanitare publice din subordinea Administrației SpitajSlor’si Serviciilor Medicale București (unități, paturi, personal, activități)

 • 8.  Transmite conform reglementărilor în vigoare datele statistice specifice solicitate de Institutul Național de Sănătate Publică;

 • 9.  Tine evidența și raportează mișcarea personalului medical pe unități, specialități medicale;

 • 10. Primește raportările legate de activitatea spitalelor, constituie baza de date la nivelul unităților din subordinea Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București, le transmite Ministerului Sănătății, pentru decizii majore de politică sanitară și pentru raportările necesare organismelor Uniunii Europene și Organizației Mondiale a Sănătății;

 • 11. îndeplinește și alte atribuții stabilite de către Directorul general adjunct (medical) al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, sau care decurg din legislația în vigoare, din Hotărâri ale CGMB și din Dispoziții ale Primarului General.

 • 12. Colectează, indicatorii de morbiditate și mortalitate legați de evoluția bolilor netransmisibile/transmisibile

 • 13. Colectează trimestrial și/sau anual indicatorii programelor de sănătate specifice de la unitățile sanitare. în conformitate cu actele normative în vigoare și reglementările europene în domeniu

 • 14. Centralizează lunar indicatorii raportați de către spitalele din subordinea Primăriei Municipiului București si aliate in administrarea ASSMB conform anexelor din formularele statistice prevăzute de lege;

 • 15. Asigură servicii de registratură (sortare, înregistrare, datare, distribuire, arhivare a documentelor) direcționate de Serviciul Registratură și Secretariat către Directorul General Adjunct Medical;

 • 16. Prezintă Directorului General Adjunct medical, corespondența destinată acestuia, pentru înscrierea ordinelor rezolutive ce vizează modul și termenul legal de soluționare, direcția, serviciul sau persoana nominalizată pentru soluționare,, din cadrul direcțiilor subordonate acestuia. în funcție de

 • 17. Redactează și tehnoredactează documentele, pe linie de secretariat;

 • 18. Urmărește reprimirea corespondenței vizate de Directorul General Adjunct Medical, completează pentru fiecare dintre aceasta, în registrul de corespondență - rubrica destinată serviciului/persoanei nominalizată cu soluționarea, o sortează și o distribuie, sub semnătură, la servicii/personae aflate în subordinea Directorului General Adjunct (Medical), conform ordinelor rezolutive;

 • 19. Primește de la direcțiile/serviciile aflată în subordinea Directorului General Adjunct Medical, corespondența destinată expedierii, o pregătește pentru expediere și asigură transportul/expedierea acesteia direct, sau prin postă/servicii de curierat;

 • 20. Asigură respectarea prevederilor legale în activitatea de secretariat și cea de arhivare;

 • 21. Asigură Directorului General Adjunct Medical, precum și directorilor, șefilor de

servicii/birouri/compartimente aflate în subordionea acestuia. documențeK_^i_dâtele-neg£sare luării deciziilor/ hotărârilor;                                                                    --

 • 22. Asigură consilierea Directorului General Adjunct Medical, pe problemele specifice domeniului său

de competență;                     _                             —

 • 23. Planifică ședințele și întâlnirile deLucrifale* Directorului General. Adjg&ct Medical și gestionează


ispuse 3&'către^irectorgl General Adjunct

Medical.                                     I          £ J

‘ Ș DIRECȚIA asistență r’j’

Ițe IU TEHNICĂ $1 H m \< * JURIDICĂ o'<«, A*               c- ?*/

\V> %   *  6° 7/

*/


CONFORM CU ORIGINALUL

Art. 28 DIRECȚIA MANAGEMENT ȘI STRUCTURI UNITĂȚI SANITARE

Este condusă de Directorul direcției aflat în subordinea Directorului General Adjunct (Medical) și are următoarele atribuții și competențe:

 • 1.  Coordonează, monitorizează și evaluează activitatea unităților sanitare care acordă asistență medicală și formulează propuneri pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale acordate populației;

 • 2.  Propune măsuri pentru creșterea accesibilității la serviciile medicale;

 • 3.  Monitorizează supravegherea și controlul aplicării legislației de către unitățile sanitare, colaborând în acest scop cu organismele profesionale din domeniul medico-sanitar cu autoritățile publice locale și cu alte instituții abilitate;

 • 4.  Monitorizează implementarea la nivelul spitalelor aflate in administrarea Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale a politicilor de sănătate în domeniul asistenței medicale spitalicești;

 • 5.  ^Monitorizează și evaluează întreaga activitate a instituțiilor sanitare aflate in subordinea A.S.S.M.B. care acordă asistență medicală și formulează propuneri pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale acordate populației pe care le inainteaza Directorului General Adjunct Medical și Directorului General

 • 6.  coordonează si monitorizează activitatea structurilor de sanatate publica din subordinea Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale

 • 7.  Eaborează referate de specialitate in vederea încadrării managerilor spitalelor publice din rețeaua Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale care au ocupat această funcție prin concurs sau pentru manageri interimari, conform Legii nr.9.5/2006 si a Ordinului M.S. nr 1 520/2016 precum și a comitetelor directoare interimare:

 • 8.  Elaborează icluiaic de specialitate in vederea încadrării managerilor spitalelor publice din rețeaua Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale privind încadrarea managerilor spitalelor publice numiți cu caracter interimar.

 • 9.  Evalueaza performanța profesionala individuala a personalului cu funcții de execuție din subordinea sa;

 • 10. îndeplinește alte atribuții care decurg din actele normative în vigoare:

 • 11. îndeplinește price alte activități/ misiuni la cererea ierarhici superiori, conform prevederilor legale.


Art. 28.1. SERVICIUL MANAGEMENT SPITALE

Serviciul Management Spitale se află în subordinea Directorului Direcției Management Spitale și are următoarele atribuții și competențe:

1. Monitorizează aplicarea legislațief ^pecîfice domeniului sanitar*; de către unitățile sanitare i i- j-                               acesfvșcop cu organismele profesionale din domeniul

publice din administrare, colabor: medico-sanitar din România; a


^.tfOituțiabilitate;


tonale deîsănățâ^șâț unitățile sanitare publice • 4.  Elaborează contractul-cadru și metodologia de colaborare între unitățile sanitare publice administrate și instituții de învățământ superior medical cu respectarea legislației aplicabile în vigoare;

 • 5.  Asigură soluționarea legală a petițiilor cu privire la asistența medicala din unitățile sanitare din domeniul său de competentă;

 • 6.  Asigura soluționarea legala a petițiilor inaintate de către angajatii unităților sanitare publice administrate.

 • 7.  întocmirea si gestionarea unei baze de date actualizate ori de cate ori se impune , inclusiv electronic privind evidenta concediilor managerilor, autorizațiilor de funcționare si planul de conformare al unităților sanitare, concursurilor de sef de sectie/sef laborator, concursuri comitet director, structurile organizatorice ale unităților sanitare;

 • 8.  Actualizează și monitorizează Consiliile de administrație și Consiliile de etică a unităților sanitare publice din administrare;

 • 9.  Monitorizează respectarea legislației in domeniul sanatatii privind angajarea, transferarea si detașarea medicilor, medicilor stomatologi, farmaciștilor, biochimistilor, biologilor si chimistilor din unitățile sanitare publice;

 • 10. Aprobă. în conformitate cu metodologia Ministerului Sănătății angajarea, transferarea și detașarea medicilor, medicilor dentiști, farmaciștilor, biochimiștilor, biologilor și chimiștilor din unitățile sanitare publice din unitățile sanitare publice administrate;

 • 11. Aprobă organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de medici, farmaciști, biologi, chimiști. biochimiști și asistenți medicali din unitățile sanitare, conform reglementărilor legale în vigoare, comitet director și șef de secție;

 • 12. Participă la organizarea și desfășurarea examenelor de de ocupare a posturilor privind personalul medical, șefi secție, comitet director din cadrul unităților sanitare aflate în


 • 13. Monitorizează organizarea concursurilor și examenelor pentru unitățile sanitare din administrare;

 • 14. Participa la concursurile și examenele pentru personalul contractual din unitățile sanitare aflate in administrare;

 • 15. Verifica respectarea legislației privind angajarea și promovarea personalului din unitățile sanitare;

 • 16. Propune/ fundamentează criterii pentru angajarea și promovarea personalului din unitățile sanitare publice administrate;

 • 17. Monitorizează activitatea privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională a

personalului medico-sanitar, instruirea, evaluarea profesională                    u"

 • 18. întocmește și înaintează spre aprobare Primarului General al Muni^pîlrtttbBjJCurești referate de specialitate pentru numirea membrilor Comitetului Director interimar conformiegii 95/2006 privind reforma în sănătate cu modificărde și completările ulterioare; .

 • 19. întocmește documentația specific^zinv.ypderea^ avizării structurilțțf'prgâriilzatorice ale unităților


 • 21. Propune și fundamentează, împreună cu Directorul General Adjunct Medical al înființarea sau desființarea unităților sanitare publice din adminis modificarea structurii, sediului, precum și a denumirii acestora;

 • 22. Verifică și înaintează spre avizare Ministerului Sănătății, '              nizatorică.,

restructurarea, reorganizarea, schimbarea sediului și denumirii uhrtățrfâr sanitare publice administrate, în condițiile legii;

 • 23. Actualizazea baza de date în ceea ce privește statele de funcții ale unităților sanitare publice administrate;

 • 24. Verifică și supune aprobării, de către conducerea A.S.S.M.B., organigrama și statele de funcții pentru unitățile sanitare publice din subordine;

 • 25. Aprobă pentru unitățile sanitare din subordine încadrarea în normativele de personal la cererea motivată a acestor unități, aprobă suplimentarea numărului de posturi, pe locuri de muncă și categorii de personal, cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;

 • 26. Monitorizează normativul de personal ale unităților sanitare publice administrate, care se aprobă de Directorul General al A.S.S.M.B.;

 • 27. Verifică, pentru unitățile sanitare din subordine, stabilirea drepturilor salariale, pentru șefii de secții și pentru alte categorii de personal:

 • 28. Monitorizează necesarul de medici pe specialități din unitățile sanitare publice administrate:

 • 29. Monitorizează anual numărul necesar de medici rezidenți pe specialități pentru rețeaua de sănătate din subordinea A.S.S.M.B;

 • 30. Participa in calitate de membru titular/supleant in consiliu de administrație al unităților sanitare din subordinea A.S.S.M.B., dar si in alte unitati sanitare din subordinea Ministerului Sanatatii;

 • 31. Elaborează raportul de activitate lunar/trimestrial / semestrial.

Art. 28.2. SERVICIUL RECEPȚII SPITALE

Este condus de un șef de serviciu, se subordonează nemijlocit Directorului Direcției și indepiinește următoarele atribuții:

 • 1.  Asigură, prin personalul propriu, servicii de tip front-de sk!wcvp\\e în cadrul unităților sanitare administrate de către ASSMB;

 • 2.  Realizează programări telefonice la diferitele servicii medicale și le înregistrează electronic (dacă unitatea sanitară are serviciul informatizat de secretariat - programări);

 • 3.  Realizează programarea consultațiilor interclinice, comenzile pentru transportul cu ambulanța;

 • 4.  Asigură corespondența cu secțiile/compartimentele/serviciile din unitatea sanitară, cât și în afara acesteia;

  • 5.

  • 6.

  7.


Asigură servicii de secretariat la nivelul conducerii unităților sanitare administrate de către ASSMB precum și în cadrul secțiilor clinice și laboaratoarelor din cadrul spitalelor;

Centralizează și transmite, către ASSMB, rezultatele chestionarelor de satisfacție ale pacienților,(/cW-^cC

Semnalează ierarhic, conducerii ASSMB,

dificultățile/disfuncționali^ile întâmpinate și
conducerii ASSMB;

10. Pune la dispoziția pacienților și/sau oricărei alte persoane interesate, datele și informațiile referitoare la spitalele aflate in administrarea ASSMB, la specialitățile și serviciile medicale oferite de acestea, precum și cele referitoare la proiectele din domeniul sanatatii dertiDi^țț^-. către ASSMB.

//< T

* V ‘<X Or zz


Art. 29 DIRECȚIA PROGRAME - PROIECTE

CONFORM CU ORIGINALUL


direcția asistentă tehnică Șl JURIOICĂ

*


> X ~ Tn O’*»/Este condusă de Directorul Direcției aflat în (Medical) și are următoarele atribuții și competențe:

 • 1. Coordonează programele de sănătate publică la nivelul unităților Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

 • 2. Propune spre aprobare Directorului General Adjunct (medical) constituirea unor echipe interdisciplinare care asigură evaluarea indicatorilor rezultați din supravegherea bolilor cronice în teritoriu;


 • 3. Coordonează la nivel local programele de promovare a sănătății și de educație pentru sănătate. în funcție de prioritățile locale, programele naționale și strategiile europene;

 • 4. Monitorizează elaborarea proiectelor în parteneriat cu instituțiile administrației locale, în vederea soluționării problemelor ce fac obiectul domeniului de activitate specific;

 • 5. Analizeză împreună cu Șeful Serviciului Implementare Proiecte sursele de finanțare (fonduri europene, fonduri naționale, buget local) pentru programele/proiectele propuse;

 • 6. Participă la seminarii de pregătire/instruire pentru contractarea/implementarea/monitorizarea de proiecte;

 • 7. Analizeză împreună cu Directorul General Adjunct (Medical) prioritățile în domeniul dezvoltării politicilor de sănătate publică la nivel local, asigurând consultanță și asistență tehnică în domeniul politicilor de sănătate în colaborare (atunci când este cazul) cu experții naționali și internaționali în domeniul sănătății publice și alte domenii responsabile de starea de sănătate a cetățenilor;

 • 8. Coordonează și propune spre aprobare Directorului General Adjunct (Medical) bunele practici și proiecte legate de sănătate, așa cum sunt propuse și promovate de OMS și adaptate legislației în

vigoare;

 • 9. Propune spre aprobare Directorului General Adjunct (Medical) prioritățile în implementarea programelor specifice în dezvoltarea serviciilor de sănătate publică la nivel local și coordonează politicile de sănătate promovate de OMS - Rețeaua Orașelor Sănătoase;

 • 10. Dezvoltă la nivel local programe de promovarea sănătății și de educație pentru sănătate în funcție de prioritățile locale, programele naționale și strategiile europene;

 • 11. Elaborează proiecte în parteneriat cu instituțiile administrației local^, în vederea promovării sănătății și a educației pentru sănătate;

 • 12. Elaborează, editează și asigură multiplicarea de materiale puffiBîrare^pecifice;

13.Inițiază, desfășoară și/sau colaborează cu instituții ale statului, organizții neguvemamentale, asociații la organizarea diverselor activități/campanii/programe/proiecte de educație pentru sănătate în unitățile de învățământ public prjșc61an\șc^ar șj universitar de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului București, cum ar fi: programele"educație pentră/hutriție sănătoasă și prevenirea pbȘz@g^activitate fizică, prevenirea fu^afrâu' dnsumului^de'ățco^de droguri, campanii de <<intormare cu. privire la importanta

£ sM    r \

universitar de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului București cvTprîvire l^rdesfașurarea activitâților/campaniilor/programelor/proiectelor inițiate și derulate de Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București sau în calitate de partener/colaborator în cadrul acestora;

 • 15.Monitorizează programele de sănătate publică la nivelul unităților sanitare din subordinea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

16.Obține acordurile preliminare și/sau încheie protocoale de colaborare cu instituțiile publice al căror parteneriat este necesar în vederea implementării programelor/proiectelor finanțate din bugetul local;

 • 17. Furnizează informații despre programele/proiectele aflate în derulare, în scopul promovării activității și actualizării site-ului instituției;

 • 18. Realizează baza de date a programelor/proiectelor/campaniilor derulate și în curs de derulare în cadrul Serviciului Promovare a Sănătății și Punctul Focal pe baza fondurilor locale și/sau europene;

 • 19. Propune Directorului General Adjunct (Medical), spre analizare, bunele practice și proiecte legate de sănătate așa cum sunt propuse și promovate de OMS și adaptate legislației în vigoare;

 • 20. Coordonează implementarea politicilor publice de sănătate europene și naționale la nivel local;

21 .Asigură colectarea, prelucrarea și interprtarea de date în domeniul sănătății publice la nivel local, pe domeniul său de activitate;

 • 22. Monitorizează și evaluează serviciile de sănătate publică la nivel locai;

 • 23. Propune Directorului General Adjunct (Medical), spre analizare, campanii de informare, educare, comunicare în domeniul sănătății publice locale și asigură coordonarea acestora, în condițiile legii. împreună cu Biroul Comunicare și Relații Publice;

 • 24. Coordonează activitățile de consigliere medical vulnerabile din punct de vedere social;

 • 25. Participă la programe, workshop-uri. conferințe, ședințe de lucru planificate anual, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie la Biroul Regional Europa - OMS. cu aprobarea Directorului General Adjunct (Medical) și a Directorului General;

 • 26. Exercită și alte atribuții în domeniu conform condițiilor acreditării Municipiului București la rețeaua orașelor sănătoase regiunea Europa, conform dispozițiilor Directorului General Adjunct (Medical) și Directorului General;

 • 27. Participă la elaborarea și modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și a Regulamentului Intem cu privire la Direcția Programe -Proiecte, în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, respectiv propunerii spre dezbaterea CGMB;

27.întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul Direcției;

 • 29. întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de

Control Intern Managerial în cadrul Direcției;                           ___.         ___

 • 30. Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a Planului Anual al Achizițillo^Publice. a notelor de fundamentare, a rapoartelor și a proiectelor de hotărâri, atunci când e cazul.

 • 31. întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul

  CONFORM CU ORIGINALUL


  DIRECȚIA ASISTENȚĂ r TEHNICĂ Șl -5 £ JURIDICĂ £■</>!

  *

  -^4^» //


  Art. 29.1. SERVICIUL IMPLEMENTARE PROIECTE

Serviciul se află în subordinea Directorului Direcției^ogramgx2- Proiecte și are următoarele atribuții și competențe:

 • 1.Coordonează și răspunde de implementarea politicilor publice de sănătate europene și naționale la nivel local;

 • 2.Asigură și răspunde de colectarea, prelucrarea și interpretarea de date în domeniul său de activitate;

 • 3. Propune Directorului Direcției Programe - Proiecte spre analizare campanii de informare, educare, comunicare în domeniul sănătății publice locale și asigură coordonarea acestora, în condițiile legii, împreună cu Biroul Comunicare și Relații Publice;

 • 4. Participă la colaborări interinstituționale, la nivelul Municipiului București, cu organizații guvernamentale și neguvemamentale pentru asigurarea corelării activităților din cadrul programelor naționale de sănătate cu alte inițiative, finanțate din alte surse;

 • 5. Elaborează proiecte în parteneriat cu instituțiile administrației locale, în vederea soluționării problemelor comunitare;

 • 6. Elaborează, editează și solicită multiplicarea de material publicitar specific;

7.Identifică problemele privind promovarea sănătății, care intră fie sub incidența finanțării din bugetul local, fie sub cea a asistenței financiare internaționale și pot constitui baza atragerii de finanțare externă în cadrul axelor prioritare și domeniilor majore de intervenție din cadrul Programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;

8.Identifică sursele de finanțare (fonduri europene, fonduri naționale, buget local) pentru programele/proiectele propuse;

 • 9. întocmește bugetul proiectului, însoțit de note de fundamentare pentru necesitatea și oportunitatea alocării din bugetul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București a creditelor bugetare necesare pentru finanțarea programelor/proiectelor ce urmează a fi derulate;

 • 10. Participă în comisiile de selecție a potențialilor parteneri pentru proiectele derulate cu finanțare locală și/sau internațională;

11.Inițiază, asigură și răspunde de prgătirea condițiilor de aplicare a cererilor de finanțare;

 • 12.Participă la seminarii de pregătire/instruire pentru contractarea/implementarea/monitorizarea de proiecte;

 • 13.Colaborează intra și inter-instituțional în vederea documentării pentru completarea cererilor de finanțare, precum și pentru întocmirea programelor/proiectelor finanțate din bugetul local;

14.Implementează (coordonează și monitorizează sub aspectul respectării calendarului și angajamentelor financiare) derularea programelor cu finanțare europeană; _____

15.0bține acordurile preliminare și/sau încheie protocoale de co 1 aborafeArcHmi^uții 1 e publice al căror parteneriat este necesar în vederea implementării programelor/proiectelor finanțate din

bugetul local;                                                              ,-f-

 • 16.Furnizează informații despre ^Ogram^le/^roiectele în derular^m'scbpul promovării activității și ■ - — - , • • — • A                        festă


)/ Șl.âpgumenfele c ivtfcc la .'imbiementărea sistemului de


și Serviciilor Medicale București;

 • 19. întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul Serviciului;

 • 20. Șeful de Serviciu întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciului, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora și le transmite spre analiză Directorului Direcției Programe - Proiecte;

 • 21. Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotărâri, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Implementare Proiecte, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

 • 22. Ține evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență.

Art. 29.2. SERVICIUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Serviciul se atlă în subordinea Directorului Direcției Programe - Proiecte și are următoarele atribuții și competențe:

 • 1. Definirea proiectului și strângerea informațiilor pentru identificarea cât mai exactă a nevoilor instituției;

 • 2. Analizarea mediului intern și extern al organizației în vederea identificării punctelor slabe și tari, cât și a oportunitățile și amenințările mediului în care aceasta funcționează (analiza SWOT) pentru luarea celor mai bune decizii;

 • 3. Definirea obiectivelor și stabilirea termenelor proiectului;

 • 4. Generarea de soluții în vederea dezvoltării proiectelor prin metode calitative de grup pentru

 • 5. Planificarea acțiunilor și proceselor proiectelor din domeniul sănătății pentru furnizarea celor mai adecvate servicii;

 • 6. Realizarea acțiunilor și managemtul timpului;

 • 7. Evaluarea rezultatelor și impactul proiectului asupra instituției;

 • 8. Monitorizarea și coordonarea tuturor activităților din cadrul Programelor-Proiectelor pe care Direcția le implementează până la finalizarea lor;

9.Se asigură că atât contractanții cât și instituțiile beneficiare responsabile pentru diferite activități își execută sarcinile în mod satisfăcător și cu respectarea termenelor stabilite;

10.Evaluează proiectele și semnează contracte de finanțare pentru proiectele selectate;

11 .Efectuează decontarea cheltuielilor aferente proiectelor finanțate din Programe-Proiecte;

 • 12. Asigură calitatea și conformitatea implementării Programelor-Proiecteljagr^----

 • 13. Acționează prompt în vederea prevenirii, detectării și remedierii neregulilor din cadrul proiectelor finanțate;

14.Organizează și/sau participă la grupuri1 d'ejucru $Ț comisii de spg€îalităte"pentru îndeplinirea


și serviciile nnanțate m cadrul programei

în deplină concordanță cu cadrul legal din România și că licitațiile^ acordate în mod competitiv și transparent;

 • 16.Asigură pregătirea și transmiterea către compartimentele responșab încât să nu existe întârzieri de plată în implementarea proiectelor;

17.Stabilește și menține o comunicare și o legătură constantă cu entitățile implicate în toate problemele care privesc implementarea și supervizarea programelor-proiectelor;

18.Stabilește și menține o comunicare și o legătură constantă cu finanțatorii externi, cu specialiștii relevanți și cu entitățile implicate în toate problemele care privesc implementarea și supervizarea Programelor-Proiectelor sau în alte activități legate de respectarea contractelor de finanțare încheiate;

19.Stabilește și menține o comunicare și o legătură constantă cu toate organismele/ instituțiile/ autoritățile de drept public și privat cu competențe în domeniile în care UMP își desfășoară activitatea;

 • 20. întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul serviciului;

 • 21. Șeful de Serviciu participă la elaborarea și modificarea Proiectului Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la serviciu. în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

 • 22. întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul Serviciului;

 • 23. Șeful de Serviciu întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciului, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora și le transmite spre analiză Directorului Direcției Programe - Proiecte;

 • 24. Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotărâri, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Implementare Proiecte, pentru buna funcționare a activităților în cadru! acestuia:

 • 25. Fine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență.

Art. 29.3. SERVICIUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ PROIECTE

Serviciul se află în subordinea Directorului Direcției Programe - Proiecte și are următoarele atribuții și competențe:

 • 1.Propune Directorului Direcției Programe - Proiecte spre analizare prioritățile în domeniul dezvoltării politicilor de sănătate publică la nivel local, asigurând consultanță și asistență tehnică în domeniul politicilor de sănătate în colaborare (atunci când este cazul) cu experții naționali și
Programelor/Proiectelor derulate;

 • 5. Pregătirea bugetelor, planificarea și controlul tuturor alocațiilor buge și/sau proiecte;

 • 6. Evidența înregistrărilor financiare și a documentației privind programului si proiectelor. Toate înregistrările vor fi păstrate și

raportate în conformitate cu legislația română, și în acord cu standardele contabile internaționale;

 • 8.Colectează datele necesare managementului financiar, raportării, monitorizării, verificărilor,

auditurilor și evaluăriilor a Programelor/Proiectelor derulate și în curs de derulare în cadrul

Serviciului Implementare Proiecte;

 • 9. întocmirea documentației necesare inițierii procedurilor de achiziție (referate de necesitate, note de fundamentare, note justificative etc.) precum și a documentației de atribuire;

 • 10. Elaborarea caietelor de sarcini, a termenilor de referință și a specificațiilor tehnice;

11 .Realizarea și menținerea unui sistem de monitorizare și analiză a achizițiilor și a contractărilor

conform legislației in vigoare in domeniu;

12.Asigurarea suportului administrativ pentru comisiile de licitație în cadrul procesului de evaluare a ofertelor a Programelor/Proiectelor derulate și în curs de derulare în cadrul Serviciului

Implementare Proiecte)

 • 13. Participă în comisiile de evaluare, pentru atribuirea contractelor de achiziții publice a Programelor/Proiectelor derulate și în curs de derulare în cadrul Serviciului Implementare Proiecte, în baza Deciziei de numire a Directorului General:

 • 14. întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul serviciului;

 • 15. Șeful de Serviciu participă la elaborarea și modificarea Proiectului Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la serviciu. în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor

  și Serviciilor Medicale București;


 • 16.întocmește și asigura implemcntaica I loccduuloi OpeiațioiiaiC m capiul Sei\iCiului,

 • 17.Șeful de Serviciu întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru

salariații din cadrul Serviciului, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora și le

transmite spre analiză Directorului Direcției Programe - Proiecte;

 • 18.Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotărâri, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de

necesitate, aplicabile Serviciului Implementare Proiecte, pentru buna funcționare a activităților în

cadrul acestuia;

 • 19.Colaborează, conlucrează cu celelalte compartimente ale instituției realizând un schimb

permanent de date și informații cu acestea și cu compartimentele omologe din cadrul Primăriei Municipiului București sau instituțiilor și serviciilor publice de interes local al municipiului


București, precum și cu alte instituții publice sau private, pe domeniul său de activitate:

« ’ . ... . '

 • 20. întocmește și fundamentează propuneri privind proiecte de hotărâri ale               neral al

Municipiului București, proiecte de Dispoziții afe Primarului Gerier r proiecte de decizii ale Directorului general în demeniul său de activifăte/comp^t^nță.           ..      -

 • 21. Ține evidența scrisă a tuturor lucrărilor cPau^fostlfȘrtartjzâte serviciului șEraspunde la sesizările

pe^toblemșle specifice de activitate ale înstitjUți^rt^^\j ’      "   ‘ "       șf .

A'                   n = l///Art. 29.4. SERVICIUL STRATEGII ȘI PROGRAME

v,\'

°*RECTia

AS'STEN7A

tehnica si

Juridica

, ■*

A ^<0 tf


1.

2.


4.


5.


6.

7.


8.


Serviciul se află în subordinea Directorului Direcției Programe -

atribuții și competențe:

Coordonarea elaborării strategiilor si programelor specifice rtatii proprii;

Elaborarea, împreună cu instituțiile implicate, a unor prognoze orientative și programe de sănătate publică locale și supunerea acestora spre aprobare Consiliului General al Municipiului București;

J.


întocmirea anual sau ori de cate ori este nevoie, în colaborare cu celelalte compartimente, de rapoarte privind stadiul implementării și prezentarea acestora la termenele prevăzute de lege sau de cate ori se solicita;

întocmirea de referate de specialitate în domeniul de activitate al serviciului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării lor în Consiliul General;

Identificarea problemelor de sănătate publică ale municipiului care intră sub incidența asistenței acordate prin programe UE sau a altor programe ce oferă finanțare nerambursabilă, sinteza și sistematizarea datelor generale/speciale referitoare la zonele/domeniile de interes și corelarea acestora cu strategia de dezvoltare a Municipiului București;

Elaborare cereri finanțare/fise de proiect;

Identificarea, selectarea și procurarea surselor informaționale privitoare la programele Uniunii Europene sau a altor surse inteme/externe de finanțare nerambursabilă;

Atragerea de finanțări nerambursabile și managementul proiectelor accesate în calitate de aplicant principal;

Colaborarea, prin stabilirea de parteneriate. cu factori interesați în elaborarea de propuneri de finanțare din fonduri nerambursabile europene pentru proiecte de interes local, în concordanța cu prioritățile identificate;

 • 10. Urmărește derularea, în bune condiții a contractelor din evidența serviciului, sub aspectul îndeplinirii obligațiilor contractuale de către ambele părți contractante;

 • 11. Urmărește din punct de vedere juridic și legal derularea proiectelor serviciului;

 • 12. Realizarea unei evidențe cu privire la parteneriatele din cadrul proiectelor derulate cu sprijin financiar provenit din fonduri europene sau finanțate din bugetul local;

 • 13. Initiaza si propune spre aprobare parteneriate cu ONG-uri, autoritati publice locale si alti reprezentanți ai societății civile in scopul dezvoltării si diversificării serviciilor de sănătate primare si specializate;

 • 14. Implementează si instrumentează activitatile de. consiliere si formare profesionala in cadrul programelor de formare profesionala pentru care s-a angajat as igurareaLsustggabHitatii pe o perioada de minim 3 ani de la finalizarea proiectelor care au facuf^blectiilacestora;

 • 15. întocmește documentația necesara autorizării cursurilor de formare profesional^

 • 16. Ține evidenta registrului < absolvire/calificare;

 • 17. întocmește situațiile centralizatoare/prA

.^Țfce^tifrcatelor de absolvire/calificare.

9.


tul acestora;

îesionaî^ absolvenților.' --completează .Astădeliberează  certificatele de

1 deSfasurareâ exahftheîor ii solicita eliberarea J A                       :

r-n 4      • r                  3       > . - i ■
CONFORM CU ORIGINALUL


Art. 29.5. SERVICIUL MONITORIZARE PROGRAME-PROIECTE


Serviciul se află în subordinea Directorului Direcției Progran<e__Proiecte și are următoarele atribuții și competențe:

 • 1.  Monitorizarea gradului de îndeplinire a programelor și proiectelor, împreună cu factorii interesați;

 • 2.  Monitorizarea surselor de finanțare nerambursabilă;

 • 3.  Monitorizează, în colaborare cu celelalte servicii/compartimente din cadrul Direcției, programele/proiectele aflate in implementare, indiferent de sursa de finanțare;

 • 4.  Elaborează rapoarte privind stadiul implementării strategiilor si programelor/proiectelor;

 • 5.  Participă, după caz, alături de echipa de management și echipa de implementare, la implementarea programelor/proiectelor finanțate;

 • 6.  Informează conducerea despre stadiul implementării programelor/proiectelor și măsurile necesare pentru evitarea și remedierea eventualelor întârzieri, în baza rapoartelor echipei de management/implementare;

 • 7.  Participă la   monitorizarea (rapoarte, analize   periodice)   post-implementare a

proiectelor/programelor încheiate;

 • 8.  Monitorizează  prin instrumente specifice definite la nivel  intern, activitatea  de

implementare/post implementare a programelor/proiectelor finanțate;

 • 9.  Coordonează realizarea si implementarea instrumentelor de lucru necesare monitorizării programelor/proiectelor;

 • 10. Asigură sprijinul necesar procesului de coordonare și implementare eficientă, eficace și transparentă a programelor/proiectelor finanțate din fonduri interne sau externe;

 • 11. Participă la realizarea managementului proiectelor cu finanțare externă: programare, identificare, formulare, evaluare ex-ante și depunerea de cereri de finanțare externă. în vederea accesării fondurilor;

 • 12. Monitorizează desfășurarea contractelor de furnizare sau prestări servicii din cadrul proiectelor/programelor;

 • 13. Formulează propuneri privind bunele practici identificate urmare a implementării proiectelor/programelor;

 • 14. Elaborare cereri finanțare/fise de proiect;

 • 15. Participa la atragerea de finanțări nerambursabile și managementul proiectelor accesate în calitate de aplicant principal:

 • 16. Monitorizarea și întocmirea rapoartelor intermediare și finale narative și financiare vizând

derularea programelor ue sau a altor programe, împreună cu factorii interesați/compartimentele din cadrul primăriei implicate în aceste proiecte, anual sau de câte orijse solAităi —___

 • 17. Analizează contractele existente între instituție și prestatori pilVmaderularea programelor și le adaptează conform legislației în vigoare și intereselor autoritățiipublice reprezentate;

local;

 • 20. Urmărește din punct de vedere juridic și legal derularea proiectelor serviciului;

 • 21. Dezvoltarea unei baze de date privind programe de finanțare interne si externe și păstrarea

evidențelor tuturor materialelor legate de activitatea de c’ a altor programe;


Art. 29.6. SERVICIUL URMĂRIRE CONTRACTE PROGRAME-PkOl^ClX

Serviciul se află în subordinea Directorului Direcției Programe -

atribuții și competențe:                                                _______ \'

 • 1.  Urmărește derularea contractelor de achiziție publică privind fumizarea/prestarea serviciilor/lucrărilor privind implementarea proiectelor/programelor/campaniilor derulate de către Direcția Programe-Proiecte, în conformitate cu clauzele din contractul de achiziție publică și graficul de realizare a contractelor încheiate;

 • 2.  Urmărește derularea contractelor de sprijin financiar acordat de către A.S.S.M.B. beneficiarilor proiectelor/programelor;

 • 3.  Monitorizează și urmărește modalitatea de încheiere a contractelor subsecvente privind

furnizarea/        prestarea        serviciilor/lucrărilor.         privind        implementarea

proiectelor/programelor/campaniilor derulate de către Direcția Programe-Proiecte , in conformitate cu clauzele acordurilor

 • 4.  Participa la elaborarea propunerilor de programe si proiecte;

 • 5.  întocmirea de referate și fișe cu sumele datorate de debitori;

 • 6.  Participă la seminarii de pregătire/ instruire pentru contractarea/ implementarea/monitorizarea/urmărirea contractelor de sprijin financiar din cadrul proiectelor;

 • 7.  înaintarea referatelor și fișelor în vederea acționării lor în instanță, pentru recuperarea sumele datorate de debitori.

S Arhivează documentele elaborate în cadrul serviciului. inclusix cele generate în cadrul Programelor/Proiectelor derulate;

 • 9.  Pregătirea bugetelor, planificarea și controlul tuturor alocațiilor bugetare, legate de programe și/sau proiecte și/sau campanii;

 • 10. Evidența înregistrărilor financiare și a documentației privind toate cheltuielile din cadrul programelor si proiectelor. Toate înregistrările vor fi păstrate și tranzacțiile vor fi înregistrate și raportate în conformitate cu legislația română, și în acord cu standardele contabile internaționale:

 • 11. întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul compartimentului;

 • 12. întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de

Control Intern Managerial în cadrul serviciului;                              ____

 • 13. Șeful de Serviciu întocmește referatele pentru acordarea sprtnSrffor/jndemnizariilor pentru salariații din cadrul Serviciului, care îndeplinesc condițiile legale pentru prm^rea acestora și le transmite spre analiză Directorului Direcției Programe - Proiecte;


referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Promovarea Sănătății și Punctul Focal, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

 • 17. Ține evidența scrisă a tuturor lucrărilor care au fost repartizate și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență.

Art. 30 SERVICIUL PROMOVARE A SĂNĂTĂȚII ȘI PUNCTUL FOCAL

Serviciul se află în subordinea Directorului General Adjunct Medical și are următoarele atribuții și competențe:

 • 1.  Dezvoltă la nivel local programe de promovarea sănătății și de educație pentru sănătate în funcție de prioritățile locale, programele naționale și strategiile europene;

 • 2.  Elaborează proiecte în parteneriat cu instituțiile administrației locale, în vederea promovării sănătății și a educației pentru sănătate;

 • 3.  Elaborează, editează și asigură multiplicarea de materiale publicitare specifice;

 • 4.  Inițiază, desfășoară și/sau colaborează cu instituții ale statului, organizații neguvemamentale, asociații la organizarea diverselor activități/campanii/programe/proiecte de educație pentru sănătate în unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar de pe raza administrațiv-teritorială a Municipiului București, cum ar fi: programe/ore de educație pentru nutriție sănătoasă și prevenirea obezității, activitate fizică, prevenirea fumatului, a consumului de alcool, de droguri, campanii de informare cu privire la importanța donării de sânge etc.; orice alte teme privind stilul de viață sănătos, ore de educație pentru sănătate orală, prevenirea bolilor transmisibile prin imunizare și altele;

 • 5.  Exercită activități de control și supraveghere în unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului București cu privire la desfășurarea activităților/campaniilor/programelor/proiectelor inițiate și derulate de Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București sau în calitate de partener/colaborator în cadrul acestora;

 • 6.  Monitorizează programele de sănătate publică la nivelul unităților sanitare din subordinea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

 • 7.  Propune Directorului General Adjunct Medical spre analizare constituirea unor echipe interdisciplinare care asigură evaluarea indicatorilor rezultați din supravegherea bolilor comice în teritoriu;

 • 8.  Obține acordurile preliminare și/sau încheie protocoale de colaborare cu instituțiile publice al căror parteneriat- este necesar în vederea implementării programelor/proiectelor finanțate din bugetul local;

 • 9.  Furnizează informații despre programele/proiectele aflate îiyderulare, în jscopul promovării activității și actualizării site-ului instituției;

 • 10. Realizează baza de datearprogranjelor/proiectelor/campaniilor derulate șim curs de derulare

  io’ . c

  M •9'**

  Jâ*. i ui


vigoare;

 • 12. Coordonează implementarea politicilor publice de sănătate europene și naționale la nivî

 • 13. Propune Directorului General Adjunct Medical, spre analizare, prioritățile în implementarea programelor specifice în dezvoltarea serviciilor de sănătate publică la nivel local și coordonează politicile de sănătate promovate de OMS - Rețeaua Orașelor Sănătoase;

 • 14. Asigură colectarea, prelucrarea și interprtarea de date în domeniul sănătății publice la nivel local, pe domeniul său de activitate;

 • 15. Monitorizează și evaluează serviciile de sănătate publică la nivel local;

 • 16. Propune Directorului General Adjunct Medical, spre analizare, campanii de informare, educare, comunicare în domeniul sănătății publice locale și asigură coordonarea acestora, în condițiile legii, împreună cu Biroul Comunicare și Relații Publice;

 • 17. Coordonează activitățile de consiliere medical vulnerabile din punct de vedere social;

 • 18. Participă la programe, workshop-uri, conferințe, ședințe de lucru planificate anual, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie la Biroul Regional Europa - OMS, cu aprobarea Directorului Directorului General Adjunct (Medical) și a Directorului General;

 • 19. Exercită și alte atribuțiuni în domeniu, conform condițiilor acreditării Municipiului București la Rețeaua Orașelor Sănătoase - regiunea Europa, conform dispozițiilor Directorului General Adjunct (Medical ) și Directorului General;

 • 20. întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul compartimentului;

 • 21. întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul serviciului;

 • 22. Arhivează documentele elaborate în cadrul serviciului, inclusiv cele generate în cadrul programelor/proiectelor derulate;

 • 23. Participă la elaborarea și modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu priyire la Serviciul Promovarea Sănătății și Punctul Focal în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, respectiv propunerii spre dezbaterea CGMB;

 • 24. Șeful de Serviciu participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotărâri, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Promovarea Sănătății și Punctul Focal, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

 • 25. Ține evidența scrisă a tuturor lucrărilor care au fost repartizate și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență.

Art. 31 DIRECȚIA MEDICINĂ ȘCOLARĂ

Direcția Medicină Școlară este condusă de Directorul îreqjiei aflat în subordinea Directorului General Adjunct (Medical) și are următoarele atribuții și competențe:

 • 1. Conduce, îndrumă și coordonează activitatea structurilor din cadrul Direcției Medicina Școlara, respectiv Serviciul Medicina Școlară, inclusiv cabinetele de medicină generală și stomatologie organizate în 7 unităti funcționale, \

------ J iare-aq;          i de servicii medicalenivelul municipiului

" stomatologie dJ^Ș^l^atile de invatamant

Pagina 70 din 94//£public preșcolar, școlar din municipiul București; [L

ASISTENȚA TEHNICA Șl


Directorul Direcției Medicina Școlara particip

Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de pers

Regulamentului Intern cu privire la cabinetele medicale. în vederea supunenT^ftentiei Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

 • 4.  Coordonează, analizează și evaluează activitatea angajaților cabinetelor de asistență medicală din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din municipiul București;

 • 5.  Coordonează activitatea de educație sanitară și preventivă în unitățile de invatamant preuniversitar si universitar de stat de pe raza municipiului București, impreuna cu alte organisme autorizate;

 • 6. Coordonează activitatea de normare a personalului medico-sanitar din cabinetele de medicina generala si stomatologie aflate in unitățile de invatamant public preșcolar, școlar si universitar din municipiul București, activitate ce se realizează în raport cu numărul de copii/școlari/studenti aflați în procesul de învățământ.

 • 7.  Propune spre aprobare Directorului General Adjunct Medical, măsuri pentru asigurarea eficienței și calității actului medical, in cabinetele de asistenta medicală din unitățile de invatamant public preșcolar, școlar si universitar, in urma unei analize făcute impreuna cu Șeful Serviciului Medicina Școlară și cu medicii coordonatori;

 • 8.  Evaluează, coordonează și monitorizează serviciile medicale furnizate în cadrul rețelei de asistență medicală școlara si universitara;

 • 9. Coordonează activitatea de informare a personalului medical din cabinetele de asistenta medicala din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din municipiul București, în legătură cu normele de etică profesională și deontologie medicală și informarea pacienților cu privire la drepturile și îndatoririle acestora;

 • 10. Participă la îndeplinirea planurilor de acțiuni privind implementarea legislației medicale

specifice și de consolidare instituțională în domeniu la nivel local;

 • 11. Analizează și repartizează soluționarea sesizărilor și reclamațiilor referitoare la asigurarea asistentei medicale m cabinetele medicale școlare:

 • 12. Evaluează, coordonează și monitorizează activitatea de medicină preventivă la nivelul municipalității prin acțiuni specifice: acțiuni de prevenire a efectelor caniculei, asigurarea

asistentei medicale in cabinetele medicale aflate in administrare si alte acțiuni prevăzute de

legislație;

 • 13. îndeplinește și alte atribuții stabilite de către Directorul general al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, sau care decurg din legislația în vigoare, din Hotărâri ale CGMB și din Dispoziții ale Primarului General.

Ari. 31.1. SERVICIUL MEDICINĂ ȘCOLARĂ

Serviciul Medicină Școlară este subordonat directorului Direcției Medicină Școalară și are

următoarele atribuții și competențe:

 • 1. Șeful de Serviciu participa la elaborarea si modificarea proiectului Regulamentului de Organizare și Funcționare, st^uhîr.de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului ’ '  'Zv ’’ ăîe/îri:vederea supunerii ațe^tîer Directorului General al

d______+.-.

Intern cu privire la cabinet^lp me ^.-Administrației Spitalelor și-Sepvj lY^Coord'Qifează si analizează ac/tivit^
âhgdiațir^bcabinetelor dgasisi

-i-"

i|^t;medicală din unitățile

Pagina 71 din 94 • 3.

 • 4.


Participa la desfășurarea activitatilor de educație sanitară și preventiva in ui de pe raza municipiului București, impreuna cu alte organisme autorizate^ Analizează și rezolvă sesizările și reclamațiile referitoare Ia asigur^rea^a


Qr

UJ
cabinetele medicale din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din

municipiul București;

 • 5. Asigură informarea personalului medical din cabinetele de asistenta medicala din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din municipiul București, în legătură cu normele de etică profesională și deontologie medicală și informarea pacienților cu privire la drepturile și îndatoririle acestora;

 • 6.  întocmește si asigura implementarea Procedurilor Operaționale in cadrul serviciului;

 • 7.  întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul serviciului;

 • 8.  îndeplinește și alte atribuții stabilite de directorul Direcției Medicina Școlara și conducerea instituției în domeniul său de activitate.

 • 9. Șeful de Serviciu întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale, pentru angajații din cadrul Serviciului Medicina Școlara, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B.. pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

 • 10. Setul de Serviciu întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul Serviciului Medicina Școlara;

 • 11. Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia colectivă de prezentă pentru personalul din cadrul Serviciului Medicina Școlara, pe baza condicii de prezenta, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

 • 12. Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din cadrul Serviciului Medicina Școlara;

 • 13. Șeful de Serviciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadrul Serviciului Medicina col am:

 • 14. Asigura si răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului de Medicină Școlară;

 • 15. Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a

proiectelor de hotarari, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului de Medicină Școlară, pentru buna funcțio/iare a activităților în cadrul acestuia;                                                               ’

 • 16. Centralizează referatele de necesitate de medicamente, aparatrrra~~medicala..--instrumentar medical, materiale sanitare, dezinfectanti. etc. întocmite de medicTTU)ordonatoH^

 • 17. Solicita medicilor coordonatori si centralizează dările de seamă statistice periodice din cabinetele medicale din teritoriul arondat si respectiv din unitățile de învățământ universitar;

  I

  I

  I ‘

  $

  \
  • 18. Solicita medicilor coordonatori si centralizează fisele de raportare lunare a activitatii realizate in cabinetele medicale din teritoriul arondat si respectiv din unitățile de învățământ universitar;

  • 19. Tine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de.competență.

  • 20. Exercită atribuții de verificau^ -control în cadrul cabinet^^ae--asistență medicală și de ''fTnețjicină stomatologică din unitătj-le'de'Jqivățământ public prfecol'ar^0plar și universitar din

  ---------O-                               ~ pl^^^al de^COntrol.

  TPagina 72 din 94


  Municipiul București, în limita"corhpelențelorje’ga a            -• / v- îuy&Ai px ;
  a unuiA. ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE GENERALE
 • 1.  Cabinetele de asistență medicală și medicină stomatologică din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar din municipiul București sunt organizate in cadrul Serviciului Medicina Școlara, în subordinea Direcției Medicină Școlară.

 • 2.  Obiectul de activitate al cabinetelor de asistență medicală și medicină stomatologică din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar din municipiul București este acordarea asistenței medicale și asistenței medicale stomatologice, preventivă și curativă, preșcolarilor si elevilor din unitățile de învățământ (grădinițe, școli) din municipiul București.

 • 3.  Cabinetele medicale funcționează ca unități cu program de lucru zilnic, stabilit de Directorul Direcției Medicină Școlară, avizat de Directorul General Adjunct Medical și aprobat de Directorul General al ASSMB, cu excepția zilelor de sâmbătă, duminică și a sărbătorilor legale.

 • 4.  Cabinetele medicale și de medicină stomatologică își au sediul în cadrul unităților de învățământ in care se asigură asistența medicală. Asistența medicală și de medicină stomatologică se acordă numai în spațiile, din cadrul unităților de învățământ, cu destinația de cabinete medicale autorizate de Direcția de Sănătate Pulică a Municipiului București.

 • 5.  Obiectivul principal al activităților de medicină este de a asigura o dezvoltare psihosomatică armonioasă a preșcolarilor si școlarilor prin aplicarea metodelor de prevenție adecvate.

 • 6.  Asistența medicală și de medicină stomatologică se acordă preșcolarilor si elevilor pe toată perioada în care aceștia se află în unitățile de învățământ.

 • 7.  Activitatea privind asistenta medicala este organizată în 6 unități funcționale aferente celor 6 sectoare ale Municipiului București. Fiecare unitate funcțională are două componente distincte: asistența medicală generală și asistența de medicină stomatologică.

 • 8.  Fiecare componentă descrisă mai sus este condusa de un medic cu atribuții de coordonare și un asistent medical cu atribuții de coordonare numiți prin act administrativ al Directorului General al ASSMB, la propunerea Directorului General Adjunct Medical.

 • 9.  Asistența medicală și stomatologică preventivă, curativă și de urgență, în limitele prevăzute de legislația în vigoare, a elevilor din unitățile școlare în care nu există posibilitatea înființării în condiții legale a unui cabinet medical se asigură prin arondare la cabinete medicale sau de medicină stomatologică din alte unități școlare, autorizate de Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București.

 • 10. (l)Asistența medicală și stomatologică din cabinetele următoarele categorii profesionale: medici și medici stonT asistenți medicali.

  fdîcaleZZșeofăfe se asigură de •gi cu drept de liberă practică și


 • (2)Categoriile profesionale prevăzute la alin. (1) sunt încadrate cu contract individual de muncă.

în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

A. Normarea personalului mecjico-sanitar în cabinetele medicale^^gradmițele și unitățile școlare din municipiul București^- șe're ^---xieAnvățământ

 • 1. Gradi

Z/.T .IPECT5A
 • b) grădinițe cu program prelungit:

 • - grădinițe cu mai puțin de 100 de preșcolari (1-5 grupe): un post asistent medical; 1/4 normă post medic;

 • - grădinițe cu mai mult de 100 de preșcolari: două posturi asistent medical (asigurare două ture); 1/4 normă post medic;

 • c) grădinițele cu program săptămânal:

 • - grădinițe cu mai puțin de 60 de preșcolari: 3 norme post asistent medical (o asistentă medicală în tura I, o asistentă medicală în tura a Il-a și o asistentă medicală în tura a IlI-a); 1/4 normă post medic;

 • - grădinițe cu mai mult de 60 de preșcolari: 4 norme post asistent medical (două asistente medicale în tura I, o asistentă medicală în tura a Il-a și o asistentă medicală în tura a IlI-a); 1/4 normă post medic.

 • II. Școli:

 • a) școlile cu mai puțin de 100 de elevi - 1/2 normă post asistent medical;

 • b) școlile cu 101-999 de elevi - o normă post asistent medical;

 • c) școlile cu mai mult de 1.000 de elevi - două norme post asistent medical (un asistent medical/tură);

 • d) școlile cu mai puțin de 300 de elevi - 1/4 normă post medic;

 • e) școlile cu 301-999 de elevi - 1/2 normă post medic;

 • f) școlile cu mai mult de 1.000 de elevi - o normă post medic:

 • g) școli cu 1.000-1.500 de elevi:

 • - o normă post medic stomatolog:

 • - o normă post asistentă medicală de medicină stomatologică.

B. ATRIBUȚII Șl COMPETENȚE SPECIFICE

B.l. ATRIBUȚIILE MEDICULUI DE MEDICINĂ GENERALĂ

 • (1) Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari și/sau elevi

 • 1.  Controlează prin sondaj și semnalează directorului scolii și instituțiilor publice cu atribuții de control încălcările legislative vizând determinanții comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substanțe etnobotanice, alimente și băuturi restricționate la comercializare în scoli).

 • 2.  Semnalează nevoile de amenajare și dotare a cabinetelor directorului unității de învățământ

 • 3.  Controlează respectarea condițiilor de igienă din spațiile de învățământ, de cazare și alimentație din unitățile de învățământ arondate (inclusiv de igienă școlară).

 • 4.  Supraveghează recoltarea de produse biologice pentru investigațiile de laborator, în vederea

depistării afecțiunilor infecto-contagioase la subiecți și contacți.               ___

 • 5.  Urmărește modul de respectare a normelor de igienă a procesukrHnstructiv-educativ (teoretic, practic și la orele de educație fizică).municipiului București, în legătură cu aceste abateri.

 • 13. Supervizează corectărea abaterilor.

 • 14. Raportează la Direcția de sanatate publica a municipiului București, in conformitate cu legislația in vigoare, toate cazurilesi/sau focarele de boli transmisibile, efectuează ancheta epidemiologica in colectivitate sub indrumarea direcției de sanatate publica a municipiului București si implementează masurile necesare, stabilite conform metodologiilor elaborate de Institutul National de Sanatate Publica.

 • 15. Vizeaza intocmirea meniurilor din grădinițe si cantine școlare.

 • 16. Supraveghează efectuarea anchetelor alimentare periodice pentru verificarea respectării unei alimentații sanatoase.

 • 17. Verifica starea de sanatate a personalului blocului alimentar din grădinițe si cantine școlare, in vederea prevenirii producerii toxiinfectiilor alimentare

 • 18. Dispune măsurile necesare pentru rezolvarea eventualelor nereguli constatate,

 • 19. Lnionnează operativ directorul unității de învățământ și ASSMB despre neregulile constatate și despre măsurile propuse pentru a fi adoptate.

(2) Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective
 • 1.  Se asigură de aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgență, materiale sanitare și cu instrumentar medical (in colaborare cu medicul cu atribuții de coordonare, după caz).

 • 2.  Efectuează triajul epidemiologie, la intrarea si revenirea in colectivitate după vacantele școlare, precum si realizarea de imunizări in situații epidemiologice speciale, stabilite prin norme aprobate prin ordin al Ministrului Sănătății

 • 3.  Verifica antecedentele vaccinate ale copiilor la inscrierea în colectivitate și pe intreg parcursul procesului de invatamant, informează si indruma parintii/apartinatorii legali către medicul de familie pentru efectuarea vaccinărilor in cazul in care acestea nu au fost efectuate corespunzător vârstei, conform recomandărilor prevăzute in Calendarul de vaccinări, din cadrul Programului național de vaccinare derulat de Ministerul Sanatatii.

 • 4.  Eliberează, la cererea părinților sau a tutorelui legal instituit al copiilor, fisa cu vaccinările efectuate pana la data de 1 mai 2015 in unitatea de invatamant. in vederea transmiterii către medicul de familie a informațiilor complete privind vaccinarea copiilor.

 • 5.  Organizează activitatea de vaccinare in situații epidemiologice speciale, respectând condițiile de igiena si de siguranța.

 • 6.  Colaborează cu direcția de sanatate publica a municipiului Bucuresți_Jmved^fea^agrovizionarii cu vaccinurile necesare in situații epidemiologice speciale.

 • 7.  Se îngrijește de intocmirea corecta a evidentelor necesare si de raportarea activitatilor de imunizare realizate in situații epidemiologice speciale, conform normelor stabilite prin ordin al

• • - ,

rvn 1 n i efri iliii oan of of n                                  ' ■                                 - - V        \

I                                   1 ■ #r J-         4> Av>

Qll■;'"'T*HMc*s' ?n>

 • 9. Tnitiaza supravegherea epidemiologica a preșcolarilor din grădinițe si a elevilor; IcA Jugr~^y/!

 • 10. Depistează, izolează și declara orice boala infectocontagioasa, în functie^de^runaZ4^

 • 11. Participa la efectuarea de acțiuni de investigare epidemiologica a Elevilor suspe&i sau contf^Fi^ din focarele de boli transmisibile, sub îndrumarea metodologica a medicilor epidemiologi.

 • 12. Aplica tratamentele chimioprofilactice in focare, la indicația medicilor epidemiologi.

 • 13. Inițiază acțiuni de dezinfectie-dezinsectie și deparazitare în cazul focarelor parazitare (pediculoza, scabie), virale sau microbiene (tuberculoza, infecții streptococice, boli diareice acute etc.), din grădinițe si scoli conform normelor Ministerului Sănătății.

 • 14. Inițiază acțiuni de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic.

 • 15. Efectuează triajul epidemiologie după vacanțele școlare și îl inițiază ori de câte ori este nevoie.

 • 16. Depistează activ, prin examinări periodice, anginele streptococice și urmărește tratamentul cazurilor depistate.

(3) Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor
 • 1.  Participă la anchetele stării de sănătate inițiate în unitățile de copii și tineri arondate.

 • 2. Asigura asistenta medicala pe perioada desfășurării examenelor naționale.

 • 3.  Prezintă in consiliile profesorale ale unităților de invatamant arondate o analiza anuala a stării de sanatate a copiilor.

 • 4.  Examinează elevii care vor fi supusi imunizărilor profilactice, pentru stabilirea eventualelor contraindicatii, și supraveghează efectuarea vaccinărilor și apariția reacțiilor adverse postimunizare (RĂPI).

 • 5.  Examinează toti preșcolarii din grădinițe si elevii- examenul medical de bilanț al stării de sănătate din clasele a I, a IV-a, a VlII-a, a XlI-a /a XlII-a si ultimul an al școlilor profesionale, pentru aprecierea nivelului de dezvoltare fizică și neuropsihică și pentru depistarea precoce a unor eventuale afecțiuni.

 • 6.  Selecționează, din punct de vedere medical, elevii cu probleme de sănătate. în vederea orientării lor școlare și profesionale la terminarea învățământului gimnazial și liceal.

 • 7.  Examinează preșcolarii si elevii care vor participa la concursuri, olimpiade școlare (cu excepția celor sportive) și în vacante, în diverse tipuri de tabere, eliberând avizul epidemiologie. Examinarea pentru participarea elevilor la evenimente sportive le efectuează în limita competențelor.

 • 8. Vizează documentele medicale pentru obținerea de burse medicale școlare.

 • 9.  Dispensarizează elevii din toate clasele, cu probleme de sănătate, aflati în evidenta speciala, în

scop recuperator.

 • 10. Completează împreună cu cadrele medicale medii din subordine raportările curente privind morbiditatea înregistrată și activitatea cabinetelor medicale din grădinițe și școli.

 • 11. Eliberează adeverințe medicale la terminarea grădiniței, scolii generale, scolii profesionale si a

liceului.                                                                      I                       _____

 • 12. Eliberează bilete de trimitere simple.                  ——<7^^^

 • 13. Eliberează, pentru elevii cu probleme de sănătate, documente.medicale în vederea scutirii

parțiale de efort fizic și de anumite condiții, de muncă, în cacjruf inj^fjtiirii practice în atelierele școlare-                                  \

"bolnăvi.

: I l              -"j

-3' \P -

A-v 1


‘-x

vigoare.

 • 16. Vizează documentele medicale eliberate de alte unități sanitare pentru la cursurile școlare.

 • 17. Acorda, la nevoie, primul ajutor preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ arondate medicilor, în limitele competentelor și apeleaza, la nevoie, structurile sistemului național de asistenta medicală de urgență și de prim ajutor calificat, acordând școlarului asistenta continua de urgență pana la sosirea echipajului solicitat.

 • 18. Examinează, tratează și supraveghează medical preșcolarii si elevii, inclusiv pe cei izolați, până la preluarea lor de către familie/reprezentantul legal sau până la trimiterea la medicul specialist/de familie.

(4) Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos
 • 1. Medicul, împreuna cu directorul unității de învățământ și cu reprezentanți ai ASSMB, inițiază, desfasoara și colaborează la organizarea diverselor activitati de educație pentru sănătate în cel puțin următoarele domenii:

 • 2.   nutriție sănătoasă și prevenirea obezității;

 • 3.    activitate fizică;

 • 4.   prevenirea fumatului, a consumului de alcool, de droguri (inclusiv substanțe etnobotanice):

 • 5.   viață de familie, inclusiv boli cu transmitere sexuala (BTS);

 • 6.   prevenirea accidentelor rutiere;

 • 7.   pregătirea pentru acțiune în caz de dezastre;

 • 8.    instruirea grupelor "Sanitarii priceputi";

 • 9.   orice alte teme privind stilul de viață sănătos.

 • 10.  Initiaza și participa, după caz, la lecțiile de educație pentru sănătate.

 • 11.  Participa la lectoratele cu părinții ale căror teme vizează sănătatea copiilor .

 • 12.  Tine prelegeri, în consiliile profesorale, pe teme privind sănătatea copiilor.

13 Organizează instruiri ale personalului didactic și administrativ în probleme de sănătate a copiilor.

 • 14.  Consiliază cadrele didactice în legătura cu principiile promovării Sănătății și ale educației pentru sănătate, în rândul preșcolarilor și elevilor.

 • 15.  Participă la programe de educație medicală continua, conform reglementarilor în vigoare.

 • B.II ATRIBUȚIILE CADRELOR MEDICALE MEDII DIN CABINETELE DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ                                       __

(1) Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea depi^școlari si/sau elevi

 • 1.  Semnalează medicului unitâții/directorului școlii după caz, încălcările legislative vizând determinanții comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substanțe etnobotanice. alimente și băuturi restricționate la comercializare în școli)

 • 2.  Semnalează medicului unității/directorului unității de învățământ și ASSMB. nevoile de

amenajare și dotare a cabinetului medical.

Supraveghează modul în carele respectă orele de odihnă pasivă (somn) și activă (jocuri) a organismului copiilor și condițiile în care se realizează aceasta, ’ îndrumă cadrele didacticeMiyaplic

* <sb'\

qrgătțksmului copiilor.
6.


spălării pe mâini a acestora și la servirea mesei.         -----------1  \

Controlează igiena individuală a elevilor, colaborând cu personalul didactic pentru re situațiilor deficitare constatate. • 7.  Izolează copiii suspecți de boli transmisibile și anunță urgent medicul colectivității, familia sau reprezentantul legal.

 • 8.  Supraveghează focarele de boli transmisibile, aplicând măsurile antiepidemice față de contacți și efectuând recoltări de probe biologice, dezinfecții etc.

 • 9.  Prezintă produsele biologice recoltate (exsudate nazofaringiene, materii fecale, urină) laboratoarelor de bacteriologic și ridică buletinele de analiză în situații de apariție a unor focare de boli transmisibile în colectivitate.


10. întocmește zilnic în comunitatea de preșcolari si elevi evidența copiilor absenți din motive medicale, urmărind ca revenirea acestora în colectivitate să fie condiționată de prezentarea avizului epidemiologie favorabil, eliberat de medicul de familie, pentru absențe ce depășesc 3 zile.


 • 11. Controlează zilnic respectarea normelor de igienă din grădinițe (săli de grupă, bloc alimentar, dormitoare, spâlătorie-câlcătorie. grupuri sanitare, curte etc.) și școli, spațiile de învățământ (săli de clasă, laboratoare, ateliere școlare, grupuri sanitare, săli de sport, de cazare (dormitoare, săli de meditații, grupuri sanitare, spălătorii) și de alimentație (bucătării și anexele acestora, săli de mese) - consemnând în caietul special destinat toate constatările tăcute și aducând operativ la cunoștință medicului și. după caz, conducerii unității deficiențele constatate.

 • 12. Execută acțiuni de combatere a bolilor transmisibile din focarele existente în școli, întocmind și fișe de focar (prelevarea de tampoane pentru exudate nazofaringiene, consilierea elevilor cu pediculoza și scabie).

 • 13. Evaluează circuitele funcționale sub supervizarea medicului și propune acestuia măsurile necesare pentru conformarea la standardele și normele de igienă.

 • 14. Constată abaterile de la normele de igienă și antiepidemice.

 • 15. Informează medicul sau. în lipsa acestuia, directorul școlii și '<au reprezentanții direcției de sănătate publică a municipiului București asupra acestor abateri.

 • 16. Supervizează corectărea abaterilor. în funcție de responsabilitățile stabilite de medic.


 • 17. Participă la întocmirea meniurilor săptămânale și la efectuarea periodică a anchetelor privind alimentația preșcolarilor și elevilor.

 • 18. Consemnează zilnic, în cadrul fiecărei ture, într-un caiet anume destinat pentru controlul blocului alimentar constatările privind starea de igienă a acestuia, starea agregatelor frigorifice, calitatea alimentelor scoase din magazie și a mâncării, igienă individuală a personalului blocului alimentar și starea de sănătate a acestuia, cu interdicția de a presta activități în bucătărie pentru


expectorație, amigdalite

/ _______


persoanele care prezintă febră, diaree, infecții ale pielii, tuse cu pultacee, aducând la cunoștință conducerii grădiniței aceste constatări.

 • 19. Asistă la scoaterea alimentelor din magazie și controlează calitatea semnând foaia de alimentație privind calitatea alimentelor

 • 20. Controlează zilnic proprietățile organoleptice ale alimentelor scoase din azie și modul de funcționare a agregatelor frigorifi^e,’diiXblocul alimentar.

 • 21. Verifică periodic starea de Sânaefsonalului blocului 'ălihientar din grădinițe și din

C:ahhheie școlare, în vederea pre^veninw^dî^eiHpde toxiin^$ii'aUme.ptare?
(2) Servicii demenținere a stării de sanatâte individuală^!

A. Servicii curente


1.


JURIDtCÂ 0-*> h, * -o XZ \* ?^(0 e-^ *z

Gestionează, în condițiile legii și pe baza normelor Ministerului Sănătății, instrumentarul, materialele sanitare și medicamentele de la aparatul de urgență și răspunde de utilizarea lor corectă.


INALUI


 • 2.  Insoteste, după caz, copiii din gradnita in situația deplasării acestora intr-o tabara de vacanta, pe toata durata acesteia.

 • 3.  Asigura asistenta medicala in taberele de odihnă pentru preșcolari, scop in care poate fi detașat in aceste unitati.

 • 4.  Urmărește aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgență, materialele sanitare și cu instrumentarul medical, sub supravegherea medicului.

 • 5.  Urmărește și consiliază educatoarele în aprecierea dezvoltării neuropsihomotorie și a limbajului preșcolarilor, consemnând în fișele medicale ale copiilor rezultatul aprecierii.

 • 6.  Aplică, în conformitate cu instrucțiunile Ministerului Sănătății, tratamentul profilactic al preșcolarilor, sub supravegherea medicului colectivității.

 • 7.  Supraveghează starea de sănătate și de igienă individuală a copiilor, iar în situații de urgență anunță, după caz, medicul colectivității, serviciul de ambulanță, conducerea unității de învățământ, precum și familii le/reprezentantul legal al preșcolarilor și elevilor.

B. Imunizări

 • 1.  Efectuează catagrafia copiilor eligibili pentru imunizări in situații epidemiologice speciale.

 • 2.  Efectuează, sub supravegherea medicului, imunizările in situații epidemiologice speciale.

 • 3.  înregistrează. în fișa de consultație și în registrul de vaccinări, imunizările efectuate in situații epidemiologice speciale.

 • 4.  îndeplinește măsurile stabilite de medic pentru organizarea activității de imunizare in situații epidemiologice speciale.

 • C. Triaj epidemiologie

1. Efectuează zilnic controlul medical (triajul epidemiologie) al copiilor din grădinițe

atunci când este cazul.

 • 3.  Depistează și izolează orice boală infectocontagioasă, informând medicul despre aceasta.

 • 4.  Participă la efectuarea de acțiuni de investigare epidemiologică a elevilor suspecți sau contacți din focarele de boli transmisibile, sub îndrumarea medicului.

 • 5.  Aplică tratamentele chimioprofilactice în focare, la indicația medicului.

 • 6.  Execută acțiuni antiparazitare și antiinfecțioase în focarele din grădinițe și școli, conform normelor Ministerului Sănătății.

 • 7.  Execută acțiunile de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic, conform sarcinilor repartizate de medic.


(3) Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor

Participă, sub îndrumarea medicului, la anchetele stării de sănătate inițiate în'tmitățile de copii și tineri arondate, conform dispozițiilor medicului.

Participă alături de medicul elevilor.

Oiind datele rezultate în


-Efectuează somatometria în

fișele medicale.

toracic), somatoscopie, fiziometrie (tensiune arterială, frecvență cardiacă, forță musduUyă1<<5 * manuală, capacitate vitală pulmonară) și altele, cu consemnarea rezultatelor în fișele medic^te^^

 • 5.  Consemnează în fișele medicale ale elevilor rezultatele examinărilor medicale de bilanț ale stării de sănătate și rezultatele controalelor elevilor dispensarizați, sub supravegherea medicului școlii, precum și motivările absențelor elevilor din cauze medicale, scutirile medicale de la orele de educație fizică școlară ori scutirile medicale de efort fizic la instruirea practică școlară.

 • 6.  Participă alături de medic la vizita medicală a elevilor care se înscriu în licee de specialitate și școli profesionale.

 • 7.  Participă sau prezintă, după caz, în consiliile profesorale ale școlilor o analiză anuală a stării de sănătate a elevilor.

 • 8.  Participă la examinarea elevilor care vor fi supuși imunizărilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicații medicale.

 • 9.  Colaborează la efectuarea vaccinărilor și supraveghează apariția reacțiilor adverse postimunizare (RĂPI)

 • 10. înregistrează și supraveghează copiii cu afecțiuni cronice, consemnând în fișe rezultatele examenelor medicale, iar în registrul de evidență specială, datele controalelor medicale.

 • 11. Completează documentele medicale ale copiilor care urmează să fie înscriși în clasa I clasa pregătitoare.

 • 12. Execută activități de statistică sanitară prin completarea raportărilor curente, calcularea indicilor dc dezvoltare fizică și de morbiditate (incidență, prevalență etc.).

 • 13. Completează, sub supravegherea medicului, formularele statistice lunare și anuale privind activitatea cabinetului medical școlar, calculând indicatorii de prevalență. incidență și structură a morbidității

 • 14. Completează adeverințele medicale ale elevilor care termină clasa IX-a, a XlI-a și ultimul an al școlilor profesionale.

 • (4) Servicii de asigurare a stării de sănătate a elevilor

 • 1.  Acordă, in limita competențelor, la nevoie, primul ajutor preșcolarilor si elevilor din unitățile de invatamant arondate, apelează Serviciul unic de urgență - 112 si supraveghează transportul preșcolarilor la unitățile sanitare.

 • 2.  Efectuează tratamente curente preșcolarilor, la indicația medicului.

 • 3.  Supraveghează preșcolarii și elevii izolați în infirmerie și efectuează tratamentul indicat acestora de către medic.

 • 4. Completează, sub supravegherea medicului colectivității, condica de medicamente și de materiale sanitare pentru aparatul de urgență.


(5) Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos

Colaborează cu educatoarele la formarea deprinderilor de igienă individuală la preșcolari. Efectuează, sub îndrumarea medicului colectivității, activități de educație pentru sănătate cu părinții, cu copiii și cu personalul didactic auxiliar din grădiniță șiy?,respectiv, în rândul elevilor, al familiilor elevilor și al cadrelor didactice.                                    '

*                                                            X*0 O ---\ y^

^^țrprivind educația pentru 6 pfWleme de prim ajutor, cu5.


6.


 • 7.

 • 8.


Participă Ia lectoratele cu părinții elevilor pe teme de educare pentru sânățat Participă la consiliile profesorale în care se discută și se iau măsuri vizând ai unitatea de învățământ.                                                  —vr"

Instruiește personalul administrativ și de îngrijire din spații le^d€mvățâm^nVcazare șf^ alimentație cu privire la sarcinile ce îi revin în asigurarea stării de igiena în spațiile respective. Participă la instruiri profesionale.

Participă la programe de educație medicală continuă conform reglementărilor în vigoare.


re


ASIS r&Hw


B.III. ATRIBUȚIILE MEDICULUI STOMATOLOG

 • 1.  Semnalează managerului școlii și instituțiilor publice cu atribuții de control încălcările legislative vizând determinanții comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substanțe etnobotanice, alimente și băuturi restricționate la comercializare în școli).

 • 2.  Semnalează nevoile de amenajare, dotare, aprovizionare cu instrumentar, materiale sanitare și tot ceea ce este necesar pentru o bună funcționare a cabinetului managerului școlii și comunității locale.

 • 3.  Evaluează circuitele funcționale în cabinetul propriu și propune toate măsurile pentru conformarea la standardele și normele de igienă.

 • 4.  Aduce la cunoștință directorului unității de învățământ măsurile necesare.

 • 5. Urmărește implementarea măsurilor propuse.

 • 6.  Aplică și controlează respectarea măsurilor de igienă și antiepidemice.

 • 7.  Controlează sterilizarea corectă a aparaturii și instrumentarului medical.

 • 8.  Se asigură, conform legislației în vigoare, de aprovizionarea cabinetului cu medicamente pentru aparatul de urgență, materiale sanitare și cu instrumentar medical, etc.

 • 9.  Participă la anchetele stării de sănătate inițiate în unitățile de învățământ arondate.

 • 10. Aplică măsuri de igienă orodentară. de profilaxie a cariei dentare și a afecțiunilor orodentare.

specialist cazurile care depasesc competenta cabinetului stomatologic școlar.

 • 12. Asigură profilaxia funcțională de condiționare a obiceiurilor vicioase.

 • 13. Examinează parodonțiul în vederea decelării seninelor clinice de debut al unei îmbolnăviri cronice.

 • 14. Urmărește dezvoltarea armonioasă a aparatului dentomaxilar prin conservarea și refacerea morfologiei dentare.

 • 15. Depistează activ afecțiunile orodentare.

 • 16. întocmește la sfârșitul fiecărui ciclu de învățământ bilanțul de sănătate orodentară care va însoți

fișa medicală a copiilor și elevilor în ciclul următor.                  _______

 • 17. Dispensarizează afecțiunile orodentare depistate.         —

 • 18. împreună cu specialiștii parodontologi dispensarizează elevii care prezintă anomalii dentomaxilare și parodontopatii și efectuează tratamentele indicate de aceștia.

 • 19. Raportează anual direcției de sănătate publică a municipiului București, . starea de sănătate

orodentară a copiilor și tinerilor din colectivitățile arondate.             ~ ’rS' ''


 • 20. Eliberează scutiri medicale pentru "absențe. $e la cursuri din —Stabilite prin norme ale Ministerulfii4Șan£

  EÎ^âimhțează. stabilește diagnosticul și efectuează'


//V    (C.ECT îA

Pagina 81 din 94' £îîCNTU:'

’.'A.     uiAAN?-

*y      *                            fțț

■JuJ) JURIDICĂ ®-C0 23. Efectuează intervenții de mică chirurgie stomatologică (extracții de dinți, inciz^âg^abc^^/ dentare).


reiaceri


jionaie a amtiior temporari si


en

 • 24. Depistează precoce leziunile precanceroase și formele de debut al bolii canceroase la nivelul cavității bucale și îndrumă pacientul către serviciul de specialitate.

 • 25. Acordă primul ajutor în caz de urgență, în limita competențelor.

 • 26. Efectuează educația preșcolarilor și elevilor în vederea realizării profilaxiei cariei dentare și a anomaliilor dentomaxilare

B.IV. ATRIBUȚIILE ASISTENTULUI MEDICAL DIN CABINETUL STOMATOLOGIC
 • 1.  Aplică măsurile de igienă și antiepidemice în cadrul cabinetului stomatologic, stabilite de medicul stomatolog.

 • 2. Asigură aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgența, cu materiale sanitare și cu instrumentar medical.

 • 3.  Gestionează, în condițiile legii și în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătății, instrumentarul, materialele sanitare și medicamentele etc., din cabinetul de medicină stomatologică:

 • 4.  Efectuează și răspunde de sterilizarea instrumentarului.

 • 5.  Participă la efectuarea de acțiuni de investigare epidemiologică a elevilor suspecți sau contacți din focarele de boli transmisibile, sub îndrumarea metodologică a medicilor și la solicitarea acestora.

 • 6.  Participă la acțiunile de triaj epidemiologie, la solicitarea medicului unității de învățământ.

 • 7.  Desfășoară activitate de medicină preventivă împreună cu medical stomatolog

și sub îndrumarea acestuia (examene medicale, activitate de educație pentru sănătate, controlul aplicării și respectării normelor de igienă orodentară, cu accent pe prevenirea cariei dentare).

 • 8.  Completează, sub supravegherea medicului stomatolog, rapoartele statistice curente.

 • 9.  Desfășoară activitate de medicină curativă împreună cu medicul stomatolog și sub îndrumarea

o,      i n

 • 10. Asigură, în limita competențelor, primul ajutor în caz de urgență preșcolarilor și elevilor.

 • 11. Asigură acordarea primului ajutor în caz de urgențe medico- chirurgicale în perioada examenului de bacalaureat.

 • 12. Desfășoară în colaborare cu cadrele didactice diverse activități de educație pentru sănătate în domeniul sănătății orodentare.

 • 13. Inițiază și participă, după caz, la lecțiile de educație pentru sănătatea elevilor.

 • 14. Participă la lectoratele cu părinții pe teme privind sănătatea orodentară a copiilor.

 • 31.1.2. CABINETELE DE MEDICINĂ GENERALĂ ȘI STOMATOLOGIE DIN CADRUL UNIVERSITĂȚILOR, sunt in subordinea Serviciului Medicină Școlară^


  C. I. ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE GENERALE

  1. Cabinetele de asistență medicală și medicină stomatologică din unități învățământ public universitar din municipiul București sunt organizate in cadrul Serviciului Medicina Școlara. în

  ;ă medică^'

  tocini

  I


  subordinea Direcției Medicina Școlara',

  A âz

  ;;^C.®iQCtul de activitate al cabinetelor de—asie uiytâțjie de învățământ public umyeipitâr jdm

  ...C.rV.ENTU’-vV                            ' t


  ;istâ
  ^rnedicină stomatologică din iul îBucuJ^ftfeste acordarea asistenței

  Pagina 82 din 94
medicale și asistenței medicale stomatologice, preventivă și curativă «Țhidpnjnn

învățământ superior din municipiul București.

Cabinetele medicale funcționează ca unități cu program de lucru zilnic, cu excepția sâmbătă, duminică și a sărbătorilor legale.

Cabinetele medicale și de medicină stomatologică își au sediul în cadrul unităților de învățământ în care se asigură asistența medicală.

 • 5.  Obiectivul principal al activităților de medicină este de a asigura o dezvoltare psihosomatică armonioasă a studenților prin aplicarea metodelor de prevenție adecvate.

 • 6.  Asistența medicală și de medicină stomatologică se acordă studenților pe toată perioada în care aceștia se află în unitățile de învățământ.

 • 7.  Activitatea privind asistenta medicala este organizată într-o unitate funcționala aferenta asistenței medicală studențești. Unitatea funcțională are două componente distincte: asistența medicală generală și asistența de medicină stomatologică.

 • 8.  Fiecare componentă descrisă mai sus este condusa de un medic cu atribuții de coordonare și un asistent medical cu atribuții de coordonare numiți prin act administrativ al Directorului General al ASSMB la propunerea Directorului General Adjunct.

 • 9.  Asistența medicală și stomatologică preventivă, curativă și de urgență, în limitele prevăzute de legislația în vigoare, a studenților din unitățile de învățământ superior în care nu există posibilitatea înființării în condiții legale a unui cabinet medical (de medicină generală sau stomatologic) se asigură prin arondare la cabinete medicale sau de medicină stomatologică din alte unități de învalamant superior.

 • 10.    (1) Asistența medicală și stomatologică din cabinetele medicale se asigură de următoarele

categorii profesionale: medici și medici stomatologi cu drept de liberă practică și asistenți medicali.

(2) Categoriile profesionale prevăzute la alin. (1) sunt încadrate cu contract individual de muncă. în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

 • 11. Normarea personalului medico-sanitar în cabinetele medicale din unitățile de învățământ superior se realizează în raport cu numărul de studenți aflați în procesul de învățământ, astfel: Unități de învățământ superior:

 • a) unități de învățământ cu mai mult de 3.000 de studenți - o normă post medic;

 • b) unități de învățământ cu mai mult de 1.500 de studenți - o normă post asistentă medicală;

 • c) unități de învățământ cu 1.000-1.500 de studenți - o normă post medic dentist stomatolog;

 • d) unități de învățământ cu 1.000-1.500 de studenți - o normă post asistentă medicală de medicină stomatologică.

C.II. ATRIBUȚII Șl COMPETENȚE SPECIFICE               '

 • 1. ATRIBUȚIILE MEDICULUI DIN CABINETULMEDICALSÎU^^

a). Atribuții referitoare la prestații medicale individuale

1. Examinează toți studenții din anul al II-lea de studii pentru aprecierea nivelului de dezvoltare fizică și neuropsihică și pentru depistarea precoce a unor eventuale afecțiuni.
sportive.                                                                        X*

 • 5.  Examinează studenții care vor pleca în vacanțe în diverse tipuri de tabere^dermjHnă^p etc.), semnând și parafând fișele medicale de tabără.

 • 6.  Examinează studenții din evidența specială, care urmează să plece la cure balneare.

 • 7.  Examinează studenții care vor fi supuși imunizărilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicați! medicale temporare și supraveghează efectuarea vaccinărilor și apariția reacțiilor adverse postimunizare (RĂPI).

 • 8.  Supraveghează recoltarea de produse biologice pentru investigații de laborator, în vederea depistării afecțiunilor infectocontagioase la subiecți și contacți.

 • 9.  Supraveghează tratamentele chimioterapice și imunosupresoare ale studenților care au indicație pentru acestea.

 • 10. Eliberează pentru studenții cu probleme de sănătate documente medicale în vederea scutirii parțiale de efort fizic și de anumite condiții de muncă în cadrul instruirii practice în atelierele școlare.

 • 11. Eliberează scutiri medicale de prezență la cursurile școlare și universitare teoretice și practice pentru studenții bolnavi.

 • 12. Eliberează scutiri medicale, parțiale sau totale, de la orele de educație fizică școlară, în conformi taie cu instrucțiunile Ministerului Sănătății.

 • 13. Vizează documentele medicale eliberate de alte unități sanitare pentru motivarea absențelor de la cursurile universitare.

 • 14. Eliberează adeverințe medicale la terminarea facultății.

 • 15. Efectuează triajul epidemiologie după vacanța studențească sau ori de câte ori este nevoie, depistează activ prin examinări periodice anginele streptococice și urmărește tratamentul cazurilor depistate.

 • 16. Controlează prin sondaj igienă individuală a studenților.

 • 17. Verifică starea de sănătate a personalului blocului alimentar din cantinele studențești. în vederea prevenirii producerii de toxiinfecții alimentare.  b). Atribuții referitoare la prestații medicale la nivelul colectivităților

  1. Inițiază supravegherea epidemiologică a studenților, scop în care îndeplinește următoarele atribuții:

  • a)

  • b)


  depistează, izolează și declară orice boală infectocontagioasă;

  sub îndrumarea metodologică a medicilor epidemiologi participă la efectuarea de acțiuni de investigare epidemiologică a studenților suspecți sau contacți din focarele de boli transmisibile;

  aplică tratamentele chimioprofilactice în focare, /la indicația medicilor epidemiologi;                                         --.

  inițiază acțiuni de prelucrare antiparazitară (pedicuîo^ă^scabie) și antiinfecțioasă (dezinfecție-dezinsecție) în focarele din unitățile de învățământ superior (hepatită virală, tuberculoză, infecții streptococice, boli diareice acute etc.);

  inițiază acțiuni de ^supraveghere epidemiologică a virozelor! respiratorii în sezonul epidemic. Z ‘v A- >                   .   -

  zilnic respectareaAondiț'nlor7 âețigie alîrnerttație din unitățile de în^ățămaptarondate

  1 î ju lwAf \ j i


  c)


  d)
  °ț^^^îe învățământ, cazare și

  U1-'


periodice pentru verificărea respectării unei alimentații raționale.


 • 4. Inițiază, desfășoară și controlează diversele activități de educări, grupelor sanitare, prelegeri în consiliile profesorale, instruiri <

administrativ).

 • 5.  Inițiază cursuri de educație sexuală și de planning familial, precum și cursuri de nutriție și stil de viață.

 • 6.  Urmărește modul de respectare a normelor de igienă a procesului instructiv-educativ (teoretic,' practic și la orele de educație fizică).

 • 7.  Verifică efectuarea periodică a examinărilor medicale stabilite prin reglementări ale Ministerului Sănătății, de către personalul didactic și administrativ-gospodărcsc din unitățile arondate.

 • 8.  Participă la acțiunile profilactice organizate și desfășurate de alte foruri medicale în unitățile de învățământ superior (testări PPD 2u. pentru TBC etc.).

 • 9.  Completează împreună cu cadrele medii din subordine dările de seamă statistice (SAN) lunare și anuale privind morbiditatea înregistrată și activitatea cabinetelor medicale din unitățile de învățământ superior arondate.

 • 10. Participă la comisiile medicale de examinare a candidaților la concursurile de admitere în unități de învățământ superior.

 • 11. Participă la anchetele stării de sănătate inițiate în unitățile de tineri arondate.

 • 12. Prezintă în consiliile profesorale ale unităților de învățământ superior arondate o analiză anuală a stării de sănătate a studenților.

 • 13. Constată abaterile de la normele de igienă și antiepidemice, informând reprezentanții inspecției sanitare de stat din cadrul direcției de sănătate publică a municipiului București, în vederea aplicării măsurilor prevăzute de lege.

c). Atribuțiile în asistența medicală curativă

1. Acordă la nevoie primul ajutor studenților din unitățile de învățământ arondate medicilor

 • 2.  Examinează, tratează și supraveghează medical studenții bolnavi.

 • 3.  Acordă consultații medicale la solicitarea studenților din unitățile de învățământ arondate, trimițându-i, după caz. pentru urmărire în continuare la medicul de familie sau la cea mai apropiată unitate de asistență medicală ambulatorie de specialitate.

 • 4.  Prescrie medicamente studenților care prezintă afecțiuni acute care nu necesită internare în spital în condițiile legii.

 • 5.  La recomandarea expresă a medicului specialist, prescrie medicamente pentru studenții care prezintă afecțiuni cronice în condițiile legii.

C.III. ATRIBUȚIILE ASISTENTULUI MEDICAL Dti^eABȚMETUL MEDICAL STUDENȚESC
a). Activități medicale privind asistența medicală preventivă

1. Efectuează în fiecare an examinarea medicală periodică a elevilor, semnalând medicului aspectele deosebite constatăte. >

rezultatelor în fișe.

 • 1.2. Depistează tulburările de vedere (optometrie).

 • 1.3. Depistează tulburările de auz (audiometrie tonală


  DIKECȚia ASISTENȚĂ tehnică și JURIOlCĂ


 • 2. Participă la examinările medicale de bilanț al stării de sănătate, efectuate de medicul

medical studențesc la studenții din anul II de studii.

 • 3. Participă la dispensarizarea studenților-problemă aflați în evidența specială, asigurând prezentarea acestora la controalele planificate de medicii din cabinetele unităților de asistență medicală ambulatorie de specialitate, și aplică tratamentele prescrise de aceștia împreună cu medicii de familie. Consemnează în fișele medicale ale studenților rezultatele examinărilor medicale de bilanț al stării de sănătate și rezultatele controalelor studenților dispensarizați, sub supravegherea medicului unității de învățământ superior, precum și motivările absențelor din cauză medicală ale studenților, scutirile medicale de la orele de educație fizică școlară ori scutirile medicale de efort fizic la instruirea practică școlară.

 • 4. Completează, sub supravegherea medicului, formularele statistice lunare și anuale privind activitatea cabinetului medical studențesc, calculând indicatorii de prevalență, incidență și structură a morbidității; completează partea medicală a fișelor de tabără de odihnă ale studenților, precum și adeverințele medicale pentru studenții care termină cursurile instituțiilor de învățământ

superior.

 • 5.  Participă alături de medic la vizita medicală a candidaților care se înscriu în instituții de învățământ superior.

 • 6.  Acordă consultații privind planificarea familială, prevenirea bolilor cu transmitere sexuală și participă la anchetele stării de sănătate din colectivitățile de tineri arondate.

  • 6.1. Execută acțiuni de combatere a bolilor transmisibile din focarele existente în unități de învățământ superior. întocmind și fișe de focar (gamaglobulinizare a contacților de hepatită virală acută, prelevarea de tampoane pentru exsudate nazofaringiene, prelucrarea sanitară a elevilor cu pediculoză și scabie, prelevarea de tampoane de pe echipamentul de protecție al personalului blocului alimentar și de pe instrumentele de lucru ale acestuia).

  • 6.2. Efectuează catagrafierea tuturor studenților supuși depistării biologice prin intradermoreacția la PPD 2u., participând la efectuarea acesteia, precum și revaccinarea BCG împreună cu personalul dispensarului TBC teritorial.

 • 7. Controlează zilnic respectarea condițiilor de igienă din spațiile de învățământ (săli de clasă, laboratoare, grupuri sanitare, săli de sport), de cazare (dormitoare, săli de meditații, grupuri sanitare, spălătorii) și de alimentație (bucătării și anexele acestora, săli de mese), consemnând în caietul

special destinat toate constatările făcute și aducându-le la cunoștință conducerilor unităților de învățământ superior.                                               _ -       —

 • 8. Participă împreună cu medicul la întocmirea meniurilcrr^FfaTj^^^^J-anchetei alimentare periodice pentru verificărea respectării unei alimentații raționale în cantinele studențești, controlând zilnic proprietățile organoleptice ale alimentelor scoase din magazie și modul de funcționare a agregatelor frigorifice din blocul alimentar.

 • 9. Țin evidența examenelor medicale periodice pe care personalul adult din unitatea de învățământ arondată este obligat să le efectueze în conformitate cu reglementările.. Ministerului Sănătății și Familiei.                                A                             A

hO.;'iEfecțuează. sub îndrumarea medic ului^Cju^ de^educație pefîtrfi         în rândul studenților

,/zât al cadrefi>Edidactice.

/Ț' ,.R€cț!R ,./A\


esi


»ele Sanitare și ms<


:e


selecționată.
supenbăM?ecAW^Ă5' Ț* • 10.2. Țin lecții sau prelegeri privind educația pentru sănătate studenților, pe ani universHă^Ltșl^ eventual, separat pe sexe, inclusiv pe probleme de prim ajutor, cu demonstrații practice.

 • 10.3. Desfășoară acțiuni de educație pentru sănătate în rândul cadrelor didactice, inclusiv prin lecții și demonstrații de prim ajutor.

 • 10.4. Participă la consiliile profesorale în care se discută și se iau măsuri vizând aspectele sanitare din unitatea de învățământ arondată.

 • 10.5. Instruiește personalul administrativ și de îngrijire din spațiile de învățământ, cazare și de alimentație asupra sarcinilor ce îi revin în asigurarea stării de igienă în spațiile respective.

 • b) . Activități medicale privind asistența medicală curativă

 • 1. Asigură studenților acordarea primului ajutor în caz de urgență și supraveghează transportul acestora la unitățile sanitare.

 • 2. Asigură acordarea primului ajutor în caz de urgențe medico-chirurgicale în perioada examenului de bacalaureat.

 • 3. Efectuează tratamente studenților, la indicația medicului.

 • 4. Supraveghează studenții izolați în infirmerie și le efectuează acestora tratamentul indicat de medic.

 • 5. Asigură asistența medicală de urgență in taberele pentru studenți. scop în care pot ti detașate în aceste unități.

 • c) . Activități de perfecționare a pregătirii profesionale

 • 1. Participă la instruirile pe probleme de medicină și igienă școlară, precum și pe probleme sanitaro-antiepidemice. organizate de direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București.

 • 2. Participă în perioada vacanțelor studențești la cursuri sau instruiri profesionale.

 • d) . Activitatea în perioada vacanțelor școlare și studențești

 • 1. Definitivează interpretarea datelor somatometrice cu consemnarea acestora în fișele medicale școlare, completează adeverințele medicale.

 • 2. Participă la comisiile medicale de înscriere în unități de învățământ superior

 • 3. Participa la acțiunile de medicina comunitara sub coordonarea ASSMB.

C.IV ATRIBUȚIILE MEDICULUI STOMATOLOG DIN CABINETUL MEDICAL STOMATOLOGIC STUDENȚESC
 • 1.  Aplică măsuri de igienă orodentară, de profilaxie a cariei dentare și a afecțiunilor orodentare.

 • 2.  Efectuează examinări periodice ale aparatului orodentar al studenților și trimit la specialist

cazurile care depășesc competența cabinetului stomatologic.             1

 • 3.  Depistează activ și dispensarizează afecțiunile orodentare.                   \

 • 4. Urmăresc dezvoltarea armonioasă a aparatului dento-maxilar prin ccmservarea și refacerea morfologiei dentare.

 • 5.  Urmăresc refacerea morfologiei funcționale a dinților temporari și permanenți.

 • 6.  Asigură profilaxia funcțională de condiționare a obiceiurilor vicioase.

 • 7. Examinează parodonțiul în vederea decejării_ semnelor clinice de dejb.ut al unei îmbolnăviri' [ ______________________________ _____________________ |

 • 10. împreună cu specialiștii stomatologi-parodontologi dispensarizează studenții care^ anomalii dento-maxilare și parodontopatii și efectuează tratamentele indicate de aceștia.

 • 11. Acordă primul ajutor în caz de urgență în colectivitățile arondate.

 • 12. Efectuează educația studenților în vederea realizării profilaxiei cariei dentare și a anomaliilor dento-maxilare.

 • 13. Aplică și controlează respectarea măsurilor de igienă și antiepidemice.

 • 14. Controlează sterilizarea corectă a aparaturii și instrumentarului medical. .

 • 15. Colaborează cu medicul cabinetului de medicina generală studențesc și cu medicul de familie sau de alte specialități pentru prevenirea afecțiunilor orodentare prin care se pot manifesta unele afecțiuni cronice.

 • 16. Depistează precoce leziunile precanceroase și formele de debut ale bolii canceroase la nivelul cavității bucale și îndrumă pacientul către serviciul de specialitate.

 • 17. Eliberează scutiri medicale pentru absențe de la cursuri din motive stomatologice, în condițiile stabilite prin norme ale Ministerului Sănătății.

 • 18. Asigură aprovizionarea cu instrumentar, materiale sanitare etc. și tot ceea ce este necesar pentru o bună funcționare a cabinetului.

 • 19. Raportează anual direcției de sănătate publică teritoriale starea de sănătate orodentară a tinerilor din colectivitățile arondate.

 • 20. întocmește la sfârșitul fiecărui ciclu de învățământ bilanțul de sănătate orodentară care va însoți tinerii în ciclul următor.

C.V. ATRIBUȚIILE ASISTENTULUI MEDICAL DIN CABINETUL MEDICAL STOMATOLOGIC STUDENȚESC
 • 1.  Desfășoară activitate de medicină preventivă și curativă împreună cu medicul stomatolog și sub îndrumarea acestuia (examene medicale, activitate de educație pentru sănătate, controlul aplicării și respectării normelor de igienă orodentară, cu accent pe prevenirea cariei dentare).

 • 2.  Asigură primul aiutnr în caz de urgență studenților și supraveghează transportul acestora la unitățile sanitare.

 • 3. Asigură acordarea primului ajutor în caz de urgențe medico-chirurgicale în perioada examenului de bacalaureat.

 • 4.  Efectuează și răspund de sterilizarea instrumentarului.

 • 5.  Aplică orice alte măsuri de igienă și antiepidemice în cadrul cabinetului stomatologic, stabilite

de medicul stomatolog.

 • 6. Desfășoară și alte activități conexe:

 • a) completarea, sub supravegherea medicului, a rapoartelor statisii


 • b) gestionarea, în condițiile legii și în conformitate cu reglementările misterului Sănătății, a instrumentarului, materialelor sanitare și medicamentelor din cabinetul stomatologic.

D. Medicul coordonator de medicină generală pe sector, și medicul coordonator de medicină generală din asistența medicală studențească, va îndeplini următoarele sarcini:
 • 1. Monitorizează îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale personalului^ medico-sanitar. mediu și

* e                                                    e                                                                                  5*"* f*

superior, din cabinetele de medicină generala dimunitățile de'Țnvățămârît public preșcolar, școlar din-teritoriul arondat respectiv din un^ățîl^jleȚ^^ță^ântâ^i^^W^'


CONFORM CU ORIGINALUL!


y> \z \


constatate; • 3.  Controlează, prin sondaj, prezența la serviciu a personalului Medico-sanitar. mediu șiS^p^Ă^ din cabinetele de medicină generală din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar, informând în scris conducerea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

 • 4.  întocmește, semnează și parafează foile de prezență lunare ale personalului medico-sanitar, mediu și superior, din cabinetele de medicină generală din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar;

 • 5.  întocmește și transmite conducerii Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în scris, propunerile pentru planificarea concediilor de odihnă ale personalului medico-sanitar. mediu și superior, din cabinetele de medicină generală din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar;

 • 6.  Stabilește prioritățile în dotarea cabinetelor medicale, împreună cu medicii școlari pe care ii coordonează si centralizează necesarul de materiale sanitare, medicamente, instrumentar medical etc. in funcție de istoricul consumului din anul anterior, comunicându-le în timp util Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

 • 7.  Primește, recepționează si distribuie materiale sanitare, medicamente, tipizate etc. pentru toate cabinetele medicale din unitățile de invatamant arondate, pe baza documentelor de primire, după caz;

 • 8.  Verifică modul de completare a dărilor de seamă statistice periodice înainte de a fi depuse la Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București și centralizează datele din teritoriul arondat;

 • 9.  Organizează lunar ședințe de lucru cu medicii din cabinetele de medicină generală din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar și trimestrial cu asistentele medicale;

 • 10. Propune conducerii Administrației Spitalelor și Serviciilor xMedicale București, repartizarea medicilor și asistenților medicali pe unități de învățământ. în funcție de fluctuația numărului de studenți, elevi și preșcolari, la începutul fiecărui an școlar;

 • 11. întocmesc si actualizeaza fisele de post pentru personalul medico-sanitar din subordine;

 • 12. Completează formularele de evaluare a performanțelor profesionale ale medicilor și asistenților medicali din cabinetele de medicină generală din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar;

 • 13. Participă la soluționarea sesizărilor privind abaterile personalului medico-sanitar, mediu și superior, din cabinetele de medicină generală din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar:

 • 14. Propune conducerii Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, asistentul medical coordonator pe sector, respectiv asistentul medical coordonator djin asistența medicală universitară, care participă la coordonarea activității medicale din teritoriul arondat;

 • 15. Comunică personalului medical școlar aflat sub coordonarea^aFverintele profesionale și administrative ale ASSMB și Direcției de Sănătate Publică, controlează ducereâ4a îndeplinire a acestora - asigurând centralizat, pe aria de responsabilitate, .și corespondența cu cele două foruri

  CONFORM CU ORIGINSro


  7^ _^___au*ee?» a 5* o \ ASISTENȚA r


r        r            \ r 1 7              *   0^9

personalului medico-sanitar din teritoriul arondat și a îndeplinirii atribuțiffoF-aeestuia. \* ^/Q     »/

vAO/Vl 17. întocmește specificații tehnice și participă ca membru în comisiile implicate în derularem— ' procedurilor de achiziții pentru medicina școlară;

 • 18. întocmește, la solicitarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, rapoarte de consum pentru medicamente;

 • 19. Sprijină Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București în activitatea de monitorizare a valabilității actelor necesare exercitării profesiei de medic, respectiv asistent medical;

 • 20. Participă în comisiile de examinare, respectiv de soluționare a contestațiilor pentru concursurile organizate de către Adminitrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

 • 21. Participă în comisiile de cercetare disciplinară prealabilă la solicitarea Adminitrație Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

 • 22. întocmește statistici pentru rapoarte de analiza solicitate de conducerea Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București;

 • 23. întocmește Raportul anual de activitate până la 1 februarie a anului în curs pentru anul anterior

 • 24. Solicita ocuparea posturilor vacante prin concurs/detasare/transfer, precum si delegarea personalului din subordine, schimbarea programului de lucru si orice modificare funcționala pe care o considera necesara pentru bunul mers al activitatii cabinetelor medicale din subordine;

 • 25. Desemnează personalul care participă la inventarierile anuale conform prevederilor legale:

 • 26. Convoacă, cel puțin o dată pe trimestru, la ședințe de lucru, personalul din subordine și aduce

acestuia la cunoștință modificările legislative apărute, cerințele /Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București și Primăriei Municipiului București și întocmește procesul -verbal de ședință;                       .... ....

 • 27. întocmește proceduri operaționale în conformitate cu Ordinul nr.600/2018 și asigură implementarea acestora in cadrul cabinetelor medicale pe care le coordonează;

 • 28. îndeplinește atribuții privind securitatea și sănătatea personalului din subordine;

 • 29. Respecta confidențialitatea informațiilor legate de instituție si de conducerea instituției, condițiile precizate in Regulamentul Intern:

 • 30. Adopta permanent un comportament in măsură sa promoveze imaginea si interesele instituției.

 • 31. îndeplinește orice alte atribuții care intră în aria de competență, care sunt date de șefii ierarhici

superiori.

E. Medicul stomatolog coordonator pe sector, și medicul stomatolog coordonator din asistența medicală studențească, va îndeplini următoarele sarcini:
 • 1. Monitorizează îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale personalului medico-sanitar, mediu și

superior, din cabinetele de stomatologie generală din unitățile de învățământ public școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar;

 • 2.  Aduce la cunoștința conducerii Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în

scris, abaterile de la îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale personalului medico-sanitar, constatate;                                                 —-—~~             “

 • 3.  Controlează prin sondaj, prezența la serviciu a personalului medico-sanitar. mediu și superior.

din cabinetele de stomatologie^generală din unitățile de învățământ.public școlar din teritoriul arondat respectiv din updfati'le * deXînvățământ universitatf^h^rrriârfd,.în scris conducerea ^^^dmiiăistrației Spitalelor și---SeîKlciilo,rÂf^d,iG..al^Bucu *


întocmește, semnează; și, pârâfeăză'. foifo de‘ p\ezentă\ l\i§

â^^e|£o nai ului medico-sanitar.


'^eCT,A ....                                                ; i) U ’ \


/


școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar întocmește și transmite conducerii Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale Buc scris, propunerile pentru planificarea concediilor de odihnă ale personalului medico-sanitar.

mediu și superior, din cabinetele de stomatologie generală din unitățile de învățământ public școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar;

 • 6. Stabilește prioritățile în dotarea cabinetelor medicale de stomatologie, împreună cu medicii stomatologi pe care îi coordonează si centralizează necesarul de materiale sanitare, medicamente, instrumentar medical etc. in funcție de istoricul consumului din anul anterior etc.,

comunicându-le Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

 • 7. Primește, recepționează si distribuie materiale sanitare, medicamente, tipizate etc. pentru toate cabinetele medicale din unitățile de invatamant arondate, pe baza documentelor de primire, după

caz.

 • 8.  Verifică modul de completare a dărilor de seamă statistice periodice înainte de a fi depuse la Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București și centralizează datele din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar;

 • 9.  Organizează lunar ședințe de lucru cu medicii din cabinetele de stomatologie generală din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar și trimestrial cu asistentele medicale;

 • 10. Propune conducerii Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, repartizarea medicilor și asistenților medicali pe unități de învățământ, în funcție de fluctuația numărului de

elevi și studenți. la începutul fiecărui an școlar;

 • 11. întocmesc si actualizeaza fisele de post pentru personalul medico-sanitar din subordine:

 • 12. Completează formularele de evaluare a performanțelor profesionale ale medicilor și asistenților medicali din cabinetele de stomatologie generală din unitățile de învățământ public școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar;

 • 13. Participă Ia soluționarea sesizărilor privind abaterile personalului medico-sanitar. mediu și superior, din cabinetele de stomatologie generală din unitățile de învățământ public școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar;

 • 14. Propune conducerii Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, asistentul medical coordonator pe sector care participă Ia coordonarea activității medicale din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar;

 • 15. Pentru realizarea atribuțiilor de mai sus, programul săptămânal al medicului coordonator stomatolog pe sector respectiv din unitățile de învățământ universitar este de: 4 zile în cabinetele medicale arondate și 1 zi pe săptămână (in fiecare saptamana zile diferite) pentru control a prezentei la serviciu a personalului medico-sanitar din teritoriul arondat respectiv din unitățile

  de învățământ universitar și a îndeplinirii atribuțiilor acestuia.

  • 16. întocmește specificații tehnice și participă ca membru în comisiile ipipli procedurilor de achiziții pentru medicina școlară;

  • 17. întocmește, la solicitarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale\București, rapoarte de consum pentru medicamențe;-=-

  • 18. Sprijină Administrația Sprtfiîedor șî^Sferyiciilor Medicale București'î.mggivitatea de monitorizare

  aAalabilității actelor necesare''exercitștii pțpțesiei ’     ”                     .—j,-—1.

  • 19. Participă în comisiile derex/âminare..fespectiv de s

  '       \ k .

  A??./  în derularea  'WӉ&tent medical;

  țiqn^.re’â^ontesOilfoi; pentru concursurile

  - ■'

  W'” ’>Pagina 91 din 94WM.UXW X XWXXXXXXXUXM.J.XU. jjl VXXX W X VI yx LJ VI » XV-XX1 v/x . Y j v-XXX V, XXX Vz uuvuxv^u,            I     t t£HNlCA$l

 • 20. Participă în comisiile de cercetare disciplinară prealabilă la solicitarea

Serviciilor Medicale București;                                        "

 • 21. întocmește statistici pentru rapoarte de analiza solicitate de corrdfiS.^z^drnimstratTeî’^ Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucurestiș

TI. întocmește Raportul anual de activitate până la 1 februarie a anului înours pentru anul anterior

 • 23. Solicita ocuparea posturilor vacante prin concurs/detasare/transfer, precum si delegarea personalului din subordine, schimbarea programului de lucru si orice modificare funcționala pe care o considera necesara pentru bunul mers al activitatii cabinetelor medicale din subordine

 • 24. Desemnează pesonalul care participa la inventarierile anuale conform prevederilor legale

 • 25. Convoacă, cel puțin o data pc trimestru, la ședințe de lucru personalul din subordine si aduce acestuia la cunoștința modificările legislative aparute, cerințele Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București si Primăriei Municipiului București si întocmește procesul -verbal de ședința.

 • 26. întocmește proceduri operaționale in conformitate cu Ordinul nr.600/2018 si asigura implementarea acestora in cadrul cabinetelor medicale pe care le coordonează.

 • 27. îndeplinește atribuții privind securitatea si sanatatea personalului din subordine.

 • 28. Respecta confidențialitatea informațiilor legate de instituție si de conducerea instituției, condițiile precizate in Regulamentul Intern;

 • 29. Adopta permanent un comportament in măsură sa promoveze imaginea si interesele instituției.

  30.


îndeplinește orice alte atribuții care intra in aria de competenta, care sunt dale de șefii ierarhici

superiori.

 • F. Atribuțiile asistenților medicali coordonatori pe sector si respectiv din unitățile de învățământ universitar

 • 1.  Colaborează cu medicul coordonator pe sector, respectiv cu medicul coordonator din asistenta medicală studențeasca pentru organizarea, monitorizarea și evaluarea activității medicale de medicină generală, respectiv a activității medicale de stomatologie:

 • 2. Colaborează cu medicul coordonator pe sector, respectiv cu medicul coordonator din asistenta medicală studențească pentru întocmirea dărilor de seamă statistică periodice.

 • 3.  Respecta confidențialitatea informațiilor legate de instituție si de conducerea instituției, condițiile precizate in Regulamentul Intern;

 • 4.  Adopta permanent un comportament in măsură sa promoveze imaginea si interesele instituției.

G Alte atribuții ale personalului medical din cabinetele medicale și de medicină stomatologică din unitățile de învățământ public din municipiul București

 • 1.  Participă la activitatea de medicină preventivă la nivelul municipalității prin acțiuni specific, acțiuni de prevenire a efectelor caniculei si alte acțiuni prevăzute de legislație;

 • 2.  Participă la alte activități dispuse de directorul general al ASSMB sau Primarul General al

Municipiului București.                                                      I

A-Art. 32. DISPOZIȚII FINALE

^l.^.Ghelfuîe.file pentru activitățile'-desîașiarăt^ yde/.-eătre                  Spitalelor și Serviciilor

//Medicale. București. în îndeplinirea o;biectuluî/Săukie activitafe/a ’ '

\ m ’U

A             7-./

. A ■—A/A.C-'.z


/T

K
ce îi revin, se finanțează


învățământ public preșcolar, școlar și universitar din municipiul București, organizate in cadrul Serviciului Medicina Școlara se realizează conform prevederilor din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competente exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile Administrației publice locale, cu modificările si completările ulterioare și ale H.G. nr. 56/29.01.2009 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 162 / 2008. prin transferuri de la bugetul de stat la bugetul local prin bugetul Ministerului Sănătății. Potrivit Ordinului Ministerului Sănătății nr.820/2009 cu modificările si completările ulterioare, finanțarea asistenței medicale și de medicină dentară acordată prin unitățile de învățământ se efectuează astfel: din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății, Direcția de Sănătate Publică Municipiului București, din bugetele locale ale unității administrativ-teritoriale de care aparțin și din alte surse legale.

 • 3) Angajarea și efectuarea cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de Consiliul General al Municiului București se efectuează de către ASSMB numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv, conform legii

 • 4) Cheltuielile Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București sunt formate din :

 • 1.  cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri și servicii, cheltuieli de capital;

 • 2.  subvenții acordate unităților sanitare aliate în subordine, pentru cheltuieli curente și de investiții;

 • 3.  subvenții de la bugetul local sau de la Ministerul Sănătății;

 • 4.  cheltuieli pentru asigurarea altor servicii medicale (puncte de prim-ajutor, alte cabinete medicale aflate în administrare);

 • 5.  subvenții acordate spitalelor din surse propri ale bugetului Municipiului București pentru cheltuieli curente și cheltuieli pentru investiții:

 • 6.  subvenții ce se acordă spitalelor pentru cheltuieli de investiții din transferuri de la bugetul Ministerului Sănătății la bugetul local.

 • 5) Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București poate folosi pentru desfășurarea și extinderea activității sale. în condițiile legii, mijloace materiale și bănești primite de la peroane juridice și fizice, din țară sau străinătate, sub formă de donații și sponsorizări si legate, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

 • 6) Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București poate organiza sesiuni de recrutare a voluntarilor, pentru desfășurarea de programe de voluntariat, pe tot parcursul anului calendaristic, conform unei proceduri (metodologii), elaborate sub forma unui Regulament privind desfășurarea activității de voluntariat, întocmit de structura juridică și structura medicală, conform normelor legale în vigoare, aprobat prin Decizie, de către Directorul General.

 • 7) Activitatea de voluntariat se desfășoară, cu respectarea prevederilor Constituției României, ale Codului Civil, ale Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, ale Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, cu modificările și completările


 • 10) Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare se completează, aWrept, cu regleî^nfâfQe^ legale în vigoare; se modifică și se completează ori de câte ori intervin modificări în structura organizatorică a Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, aprobată prin Hotărârea CGMB, sau ca rezultat al modificării și completării legislației aplicabile, ulterioare aprobării acestuia

 • 11) Prezentul Regulament de organizare și funcționare va fi adus la cunoștința salariaților A.S.S.M.B., de către Serviciul Resurse Umane, prin distribuirea către aceștia, a documentului, sub semnătură.