Hotărârea nr. 382/2019

HOTARAREnr. 382 din 2019-06-26 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 303/2003 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCU

București nr. 303/2003 privind aprobarea Reg

CONFORMCUORICiNa


rO/A,.5*Ad


mentutui pentru organizarea si funcționarea

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției de Mediu nr. 5912/19.06.2019;

Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 11/25.06.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 444/25.06.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de Nota de fundamentare nr. 5926/29.05.2019 a Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane;

Văzând prevederile art. 53 din Regulamentul pentru organizarea și funcționarea cimitirelor și crematoriilor umane, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 303/2003.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 9 și art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se modifică și se completează punctele 6, 7, și 8 din lista ’Taxe pentru atribuiri, utilizări temporare și tarife ce vor fi practicate în cimitirele și crematoriile umane” care face parte din Regulamentul pentru organizarea și funcționarea cimitirelor și crematoriilor umane, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 303/2003, așa cum este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 303/2003 rămân neschimbate.

Art.III Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.06.2019.

București, 26. Nr. 382’
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

4


CONFORM cu ORIGINALUL^


r OfREcriA

ASISTENȚA

TEHNICA Ș(

pentru


tâuiri, utilizări temporare și tarife ce vor fi practicate în cimitirele si crematoriile umane

9

  • 6. Tarif anual pentru întreținerea unui loc de 3 mp:

  • ■  Categoria I de cimitire          - 132 lei

  • ■  Categoria II și III de cimitire     -  60 lei

  • ■  Categoria IV de cimitire        -  24 lei

  • 7. Tarif anual pentru întreținerea unei nișe la Crematorii: - 25 lei

  • 8. Tarif pentru acces cu mijloace auto și utilaje pentru executarea iucrăriior funerare, acces auto vizitatori:

  • - Autoturisme                           -  5 lei/ oră

  • - Mijloace de transport sub 5 tone       - 10 lei/ oră

  • - Utilaje                                     - 10 lei/ oră