Hotărârea nr. 381/2019

HOTARAREnr. 381 din 2019-06-26 PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 A HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 161/2010, PENTRU APROBAREA LISTEI CU ORDINEA DE PRIORITATE, IN VEDEREA ATRIBUIRII SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA, BENEFICIARILOR LEGII RECUNOSTINTEI PENTRU VICTORIA REVOLUTIEI ROMANE DIN DECEMBRIE 1989, PENTRU REVOLTA MUNCITOREASCA ANTICOMUNISTA DE LA BRASOV DIN NOIEMBRIE 1987 SI PENTRU REVOLTA MUNCITOREASCA ANTICOMUNISTA DIN VALEA JIULUI- LUPENI-AUGUST 1977, NR. 341/2004

privind completarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului General a! Municipiului București nr. 161/2010. pentru aprobarea listei cu ordinea de prioritate, în vederea atribuirii spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, beneficiarilor Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din

Valea Jiului - Lupeni - august 1977, nr. 341/2004

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Spațiu Locativ și cu altă Destinație nr. 2308/16.05.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 128/26.06.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 443/25.06.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004 privind recunoștința față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit ia victoria Revoluției române din oecembrie 1989. cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 161/2010. privind lista cu ordinea de prioritate în vederea atribuirii spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, beneficiarilor Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitoreasca anticomunistă ae ia Brașov ain noiemorie 198/ și pentru revoita muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977, nr. 341/2004 se completează, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 161/2010, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.III Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Comisia de analiză prin Direcția Spațiu Locativ și cu altă Destinație vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al MunicipiuluiSECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Georgiana Zamfir


B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro