Hotărârea nr. 380/2019

HOTARAREnr. 380 din 2019-06-26 PRIVIND CONSTITUIREA UNEI COMISII DE ANALIZA A CERERILOR SOLICITANTILOR DE LOCUINTE DE NECESITATE SI MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 759/2018
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun


de specialitate al Direcției Spațiu Locativ și cu altă Destinație nr. 2721/19.06.2019 și al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 5023/19.06.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 127/26.06.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 442/25.06.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă constituirea unei Comisii de analiză a cererilor solicitanților de locuințe de necesitate.

Art.II Secretariatul Comisiei de analiză a cererilor solicitanților de locuințe de necesitate va fi asigurat de către Direcția Spațiu Locativ și cu altă Destinație.

Art.lll Art. 2 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 759/2018 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Se aprobă constituirea la nivelul Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a unei Comisii de repartizare a spațiilor de depozitare pentru persoanele din imobilele supuse lucrărilor de consolidare”.

Art.IV Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 759/2018 rămân neschimbate.

Art.V Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordin.ară_a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.06.2019.


PREȘEDINTE DE$ELftNȚĂ

Claudiu DanielSECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

București, 26.06.2019

Nr. 380

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro