Hotărârea nr. 38/2019

HOTARAREnr. 38 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA GENERAL N.HARALAMBIE NR. 5, SECTOR 4, BUCURESTI


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

«- —»


H O T<ĂR-ATTE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Strada General N. Haralambie nr. 5, Sector 4, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 4/30.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 43/30.01.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

 • -  Primăria Municipiului București       - Certificatul de urbanism nr.

774/1489979/27.06.2017;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 137/18.12.2017;

 • -  Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția pentru Cultură a Municipiului București: avizul nr. 562/Z/28.03.2018;

 • -  Agenția Națională pentru Protecția Mediului - Decizia Etapei de încadrare: avizul nr. 22/22.03.2018;

 • -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1608868/23.03.2018;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1594658/1953/19.02.2018;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 și 224/15.12.2015;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada General N. Haralambie nr. 5, Sector 4, București în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 46/18.07.2018, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare, prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism, reprezentând anexa nr. 3.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.01.2019.        I ——-----—--_


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului
Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism

»ROMÂNIA


1918-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Ca urmare a cererii adresate de


SC MT SPACETIME SRL /l


în calitate


de elaborator, cu sediul în Municipiul București, sector 2, Str. Icoanei, nr. 45, et. 4, ap. 6, reprezentant al ințiatorului Dna Florinița Dorin, înregistrată cu nr. 1618739 din 25.04.2018 la Registratura PMB și intern la DU cu nr. 5104 din data de 26.04.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea


teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

NR./£j£ /Xf, £^.2018


PENTRU


PUZ - STR. GENERAL N. HARALA SECTOR 4, BUCUREȘTIGENERAT DE IMOBILUL SITUAT IN:

Str. G-ral N. Haralambie nr. 5, teren în suprafață de 200,00 mp din acte și 201,00 mp din surători, conform Certificatului de Urbanism nr. 774/ 1489979 din 27.06.2017, eliberat de Primăria Municipiului București;


INIȚIATOR:                                                Florinița Dorin

PROIECTANT:                                  SC MT SPACETIME SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 4 și este delimitată astfel: Nord - Str. Candiano Popescu, Est - imobil Calea Șerban Vodă nr. 220 - Fabrica ADESGO, Sud - imobil, Vest - Str. G-ral N. Haralambie.

PREVEDERI P.U.G. - R.L.U. ZP.U.Z. APROBATE ANTERIOR:

P.U.G. - M.B. aprobat cu H.C.G.M.B. nr.269/2000 (cu completările ulterioare), imobilul este încadrat în subzona funcțională:

L1b - Subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în interiorul \           perimetrelor de protecție;

Indicatori urbanistici:

 • - Procent de ocupare a terenului (POT) maxim = 45%;

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT) maxim = 1,3 ADC/mp.teren

P.U.Z. - Z.P. aprobat cu H.C.G.M.B. nr.279/2000, imobilul este încadrat în Z.P. nr. 96 - Zona Haralambie Indicatori urbanistici:

 • - Procent de ocupare a terenului (POT) maxim = 40%;

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT) maxim = 1,8 mp ADC/mp.teren; Hmaxim la cornișă = 10 m.


AVIZ DE OPORTUNITATE nr. 137 din 18.12.2017;


PREVEDERI P.U.Z. - R.L.U. PROPUSE:

FUNCȚIUNI: Consolidare și supraetajare locuințăexistentă; INDICATORI URBANISTICI:

Procent de ocupare a terenului POTmăi - 601

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, Șucurești,

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.roA*1***

BO MOI • BO I4OO1

001


Coeficient de Utilizare a Terenului CUTmax = 1,8 mp ADC/mp.teren; înălțimea maximă a clădirii Hmax = 1|,00m,

Regim de înălțime RHmax - P+1E+2Er;

Etajul 2 se va retrage minim 5,00m de la aliniamentul stradal.

Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a

Echipare tehnico - edilitară: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale, dacă este cazul. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică.

ACORDURI/AVIZE SPECIFICE ALE ORGANISMELOR CENTRALE ȘI/SAU TERITORIALE PENTRU ETAPA DE APROBARE A PUZ: avizul Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale, avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare a PMB, avizul Comisiei Tehnice de Circulație a PMB, Certificat de Urbanism în termen de valabilitate, Extras de Carte Funciară la zi pentru terenul care a generat PUZ, alte avize conform legislației în vigoare și dovada achitării taxei de exercitare a dreptului de semnătură RUR.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu Planșa de Reglementări anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z.-ul care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

PLAN URBANISTIC ZONAL

STR G-RAL NICOLAE HARALAMBIE NR. 5, SECTOR 4, BUCUREȘTI

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT

PUZ Str. G-ral Nicolae Haralambie nr. 5, sector 4, București


DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

- Titulatura documentației:


P.U.Z. STR. G-RAL NICOLAE HARALAMBIE NR. 5, SECTOR 4,

BUCUREȘTI.


- Inițiator:

DORIN FLORINITA

 • 2. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

  • 2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI SI

PROTEJAREA PATRIMONULUI NATURAL SI CONSTRUIT

 • 2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR SI LA APARAREA

INTERESULUI PUBLIC

 • 2.3. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

 • 2.4. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

 • 2.5. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA

 • 2.6. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU

CONSTRUCȚII

 • 2.7. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPATII VERZI SI ÎMPREJMUIRI

 • 3. ZONIFICARE FUNCȚIONALA

T UNITATI SI SUBUNITĂȚI FUNCȚIONALE

 • 4. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR SI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

 • 5. UNITATI TERITORIALE DE REFERINȚA  1. DISPOZIȚII GENERALE • 1.1. ROLUL RLU

Regulamentul Local de Urbanism este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare al terenului si de amplasare a construcției pentru lotul ce a generat Planul Urbanistic Zonal, lot in suprafața de 201.00mp.

Prezentul Regulament local de urbanism expliciteaza si detaliaza prevederile cu caracter de reglementare ale Planului Urbanistic Zonal Str. G-ral Nicolae Haralambie nr. 5,

Sector 4, București.

In abordarea sistemica a analizei perimetrului studiat s-a avut in vedere corelarea reglementarilor propuse - privind regimul juridic, economic si tehnic, cu reglementările din P.U.G. (de ordin general si local), aplicandu-se normele in vigoare din domeniul urbanismului si construcțiilor.

Regulamentul Local de Urbanism constituie act de autoritate al administrației locale si se aproba impreuna cu Planul Urbanistic Zonal, in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 - Legea Amenajării Teritoriului si Urbanismului.

Modificarea Regulamentului Local de Urbanism se va face numai in cazul aprobării unor modificări ale PUZ-ului, cu respectarea filierei de avizare pe care a urmat-o si documentația inițiala.

 • 1.2. BAZA LEGALA A ELABORĂRII

La baza elaborării Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal, sta Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/27 iunie 1996 republicata, modificata prin H.G.R. nr. 373/31 martie 2010, ale căror prevederi sunt detaliate in conformitate cu condițiile specifice zonei studiate.

De asemenea, a fost avut in vedere “Ghidul cuprinzând precizări, detalieri si exemplificări pentru elaborarea si aprobarea Reguamentului local de urbanism"Constituția României;

Codul Civil;

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului^ urbanismului, actualizat^^^

 • •  Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicata;

 • •  Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, republicata;

 • •  Legea nr. 98/1994 privind stabilirea si sancționarea contravențiilor la normele legale

de igiena si sanatate publica, republicata;

 • •  Legea nr. 7/1996 privind cadastrul imobiliar si publicitatea imobiliara, republicata;

 • •  Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții, republicata;

 • •  Legea nr. 41/1995 privind protejarea patrimoniului cultural național;

 • •  Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata;

 • •  Legea nr. 137/1995 privind protecția mediului, republicata;

 • •  O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata;

 • •  H.G.R. nr. 36/1996;

 • •  Legea nr. 413/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

 • •  Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic, republicata;

 • •  Legea nr. 363/2006 privind aprobarea PATN - Secțiunea I - Rețele de transport;

 • •  Legea nr. 134/2004 a imbunatatirilor funciare, republicata;

 • •  Legea nr. 481/2004 privind protecția civila, republicata;

 • •  Legea nr 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

 • •  Ordinul ministrului sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populației;

 • •  H.G.R. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe;

 • •  H.G.R. nr. 930/2005 - Norme speciale privind protecția sanitara;

 • • Ordinul MLPAT nr. 176/N/16 august 2000, indicativ GM - 010-2000 privind Ghidul

metodologia de elaborare si conținut - cadru al PUZ.
In cadrul Regulamentului Local de Urbanism se preiau prevederile cuprinse in documentații de urbanism si proiecte de specialitate intocmite anterior sau concomitent cu elaborarea PUZ-ului.            ! ——

î CONFORM CU OrdGi'MJ

 • 1.3. DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul regulament se aplica terenului ce a generat PUZ-ul âtr.-G-rat-Nicolae Haralambie nr. 5, Sector 4, București, delimitat in planul de Regulament care face parte integranta din prezentul regulament, după cum urmeaza.

la Nord: teren proprietate privata str. G-ral Nicolae Haralambie nr. 3;

la Est : teren proprietate privata Calea Serban Vodă nr. 220 (fabrica Adesgo);

la Sud: teren proprietate privata str. G-ral Nicolae Haralambie nr. 7;

la Vest: str. G-ral Nicolae Haralambie.

Regulamentul Local de Urbanism se aproba prin Hotararea Consiliului General al Municipiului București si constituie act de autoritate al administrației publice locale.

Aprobarea se face pe baza avizelor si acordurilor prevăzute de lege, obținute in prealabil.

Daca prin prevederile unor documentații de urbanism PUZ se schimba concepția generala inițiala care a stat la baza intocmirii PUG, este necesara modificarea acestuia, conform legii.

Modificarea Regulamentului de Urbanism se va face numai in spiritul prevederilor Regulamentului General de Urbanism; aprobarea unor modificări ale PUZ si a Regulamentului aferent se poate face numai cu respectarea procedurilor inițiale.

La realizarea construcțiilor se vor avea in vedere reguli de baza privind ocuparea terenurilor, cuprinse in acte normative (legi sau norme departamentale), care statueaza utilizarea si ocuparea terenurilor in intravilanul localităților.

Conform H.G.R. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de

Urbanism, se va avea in vedere: • pastrarea integrității mediului si protejarea patrimoniului natural si construit, precum


CONFORM CU ORIGINĂ


• protejarea zonelor cu valoare arheologica, ambientala, sanitara;


• securitatea construcțiilor si realizarea acestora conform normelor privind calitatea in construcții;

• respectarea interesului public prin rezervarea amplasamentelor pentru obiective de utilitate publica si realizarea lucrărilor cu caracter public.

VALABILITATE SI MODIFICĂRI

Prezentul Plan Urbanistic Zonal si Regulamentul Local de Urbanism aferent este valabil pana la apariția unor reglementari echivalente cu prevederi diferite, cu respectarea filierei de avizare pe care a urmat-o si documentația inițiala si legislația in vigoare.

Derogările de la prevederile prezentului regulament se admit in cazuri justificate datorate naturii terenului, unor descoperiri arheologice sau de alta natura. Prevederile regulamentului au caracter obligatoriu la nivelul UTR-ului.

In cazul in care se dorește modificarea uneia din condițiile de construire: POT max, CUT max, H max, aliniere, retrageri laterale, derogarea de la prezentul regulament se va face in condițiile elaborării si aprobării unei noi documentații de urbanism PUZ, PUD conform legislației in vigoare.

 • 2. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONULUI NATURAL SI CONSTRUIT

Toate construcțiile si amenajările vor fi racordate la rețele edilitare. Rețelele edilitare vor fi amplasate in subteran la minim 3,00 m depărtare de arborii ce urmeaza a fi pastrati, daca este cazul.

încălzirea obiectivelor din ansamblu se va realiza cu instalații cu gaz metan sau cu instalații electrice. Sunt interzise sistemele de incalzire cu combustibili care prin ardere pot produce perdele de fum.

Sursele de poluare zonala sunt reprezentate,.] carburanților in motoarele autovehiculelor azot, monoxid carbon, pulberi in sus


gL prin produși de ardere a ip rutier) - (oxizi sulf, oxizi oca^Duri volatile, plumb).
PLAN URBANISTIC ZONAL

STR. G-RAL NICOLAE HARALAMBIE NR 5. SECTOR 4, BUCUREȘTI

Deseurile rezultate, atat din activitati de construire cat si ca urmare a utilizării ulterioare a construcțiilor, vor fi depozitate in containere inchise si vor fi evacuate periodic, prin contract cu o societate de salubritate.

Colectarea deșeurilor se va face la nivel de zona, prin pubele cu rotile sau cu saci din material plastic. La poziționarea si dimensionarea punctelor de colectare se vor avea in vedere normele si actele normative in vigoare precum si caracterul zonei.

Se vor evita de asemenea depozitările intamplatoare ale gunoiului, mai ales in zonele plantate. In caz contrar, se vor lua masurile necesare, faptele in cauza fiind sancționate drastic, conform legilor in vigoare.

De asemenea, activitatile de salubrizare vor fi de natura sa nu creeze probleme de sanatate, poluarea mediului sau sa degradeze cadrul ambietal si imaginea civilizata.

2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC

Toate operațiunile de construire, amenajare si exploatare a obiectivelor ce urmeaza a fi realizate sunt supuse reglementarilor romanești, privitoare la calitatea construcției si la siguranța in exploatare.

In realizarea obiectivelor menționate la punctul anterior, cat si in exploatarea acestora, vor fi utilizate numai materiale, echipamente, utilaje si tehnologii omologate conform legii.

 • 2.3. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

Clădirile supraterane, vor respecta aliniamentul stradal propus;

 • 2.4. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

Parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri lățime dintr-o circulație publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile invecinate.

siliului General al Municipiului București i minim de locuri de parcare pentru


In toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare.

In toate cazurile se respec

nr. 66/06.04.2006 privin


--CONFORM CU ORIGINALUL


noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul Municipiului Buii prospectelor necesare unei bune funcționari a arterelor de circulație.

 • 2.5. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITAI


Toate clădirile vor fi racordate la rețele tehnico edilitare.

Apele meteorice vor fi preluate de sistemul de canalizare. In cazul clădirilor dispuse pe aliniamentul stradal, apele pluviale vor fi evacuate prin racordare la canalizarea pluviala, pe sub trotuare.

Toate rețelele si instalațiile tehnico - edilitare vor fi amplasate in subteran, conform normelor in vigoare.

 • 2.6. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCȚII

 • •    Regimul de înălțime

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea regimului de inaltime prevăzut in documentațiile urbanistice, conform art. 31 - R.G.U.

 • •    Aspectul exterior al construcțiilor

Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca aspectul exterior nu distonează cu aspectul general al zonei - vezi art. 32 - R.G.U.

 • 2.7. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPATII VERZI SI ÎMPREJMUIRI

 • •    Spatii verzi

Terenul care nu este acoperit cu construcții platforme si circulații va fi acoperit cu gazon.

In toate situațiile se va respecta HCGMB nr. 347/2008 - Programul integrat de gestionare a calitatii aerului in Municipiul București.

 • •    împrejmuiri

Se recomanda separarea spre strada cu garduri transparente de 2,00 metri inaltime din care 0,60 metri soclu opac, dublate de gard viu. Gardurile de pe limitele laterale si


PLAN URBANISTIC ZONAL

STR. G-RAL NICOLAE HARALAMBIE NR 5, SECTOR 4, BUCUREȘTI.


Spatiile comerciale si alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, separate cu borduri sau cu garduri vii si pot fi utilizate ca terase pentru restaurante cafenele etc.

Porțile necesare pentru realizarea accesului pe parcela se vor deschide numai prin translare in planul imprejmuirii sau prin rabatare, către interiorul parcelei.

• Iluminatul public

Iluminatul public stradal si pe parcela poate fi asigurat cu lămpi amplasate pe stâlpi sau pe construcții si care au fluxul luminos orientat numai spre sol.

Iluminatul exterior pe parcela sau iluminatul fațadelor se va putea realiza cu lămpi cu flux luminos redus si astfel orientat incat sa nu deranjeze traficul aerian sau rutier.

 • 3. ZONIFICARE FUNCȚIONALA

CORELAREA CU ALTE DOCUMENTAȚII DE URBANISM

Prezentul regulament a preluat, a nuantat si a detaliat prevederile din:

 • •  Planul Urbanistic General al Municipiului București pentru UTR L1b -subzona locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in interiorul perimetrelor de protecție

 • •  PUZ Zone Construite Protejate Mun. București pentru Zona Protejata nr. 96 - Haralambie

Pentru terenul studiat - Str. G-ral N. Haralambie nr. 5, sector 4, București -prevederile din PUZ Zone Construite Protejate Mun. București pentru Zona Protejata nr. 96 - Haralambie sunt:

POT max = 60%

CUT max = 1.8

Rh max = S+P+2E

Suprafața teren = 201.00mp

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA


se mențin neschimbate acele utilizări initale ale cl cerințelor actuale sau se admite revenirea la acestea;

• ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI.

- functuni cu caracter comercial de lux sau servicii specializate: anticariat, galerie de arta, reprezentanta comerciala, birou pentru profesiuni liberale si consultanta, cu următoarele condiții:

 • (1) funcțiunea sa nu stanjeneasca vecinătățile;

 • (2) funcțiunea sa nu implice niciun fel de modificare a arhitecturii exterioare sau a caracterului/elementelor valoroase ale interiorului;

 • (3) sa nu afecteze vegetația existenta (curți de fațada si arbori);

 • (4) sa nu implice amenajarea unor locuri suplimentare de parcare in interiorul parcelei sau pe domeniul public;

- se admite amenajarea unor mici baruri / restaurante la parterul clădirilor cu o capacitate maxima de 50 de locuri (interior + exterior), cu respectarea condițiilor de mai sus.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

 • - activitati care pot provoca degradarea clădirilor protejate sau sunt incompatibile cu statutul de zona protejata;

 • - activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

 • - constructi provizorii de orice natura;

 • - depozitare en-gros;

 • - depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

- activitati care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

 • - depozitari de materiale refolosibile;

 • - platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

- staționarea si gararea autovehicolelor în construcții multietajate;
SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE-SFCONFbRMARE A

CLĂDIRILOR

 • •    ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

 • - parcela studiata are o forma dreptunghiulara si o suprafața de 201.00mp

 • •    ARTICOLUL 4 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

 • - clădirea va respecta alinierea existenta

 • •    ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

 • - retragerile laterale si posterioare sunt conform Planului de Regulamentari (planșa anexata documetatiei)

 • - pe latura de nord clădirea existenta este așezata la calcan, supraetajarea va păstră aceasta retragere

 • - pe latura de sud clădirea va avea o retragere minima de 4.00m, la nivelul parterului / așezata pe calcan.

 • - fata de limita posterioara clădirea existenta este așezata pe limita de proprietate, fapt care se va păstră in supraetajare.

 • •    ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA.

 • - nu este cazul.

 • •     ARTICOLUL 7 - CIRCULAȚII SI ACCESE.

 • - clădirea va avea asigurat in mod obligatoriu accesul dintr-o circulație publica.

 • •    ARTICOLUL 8 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.

 • - staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice.

 • •    ARTICOLUL 9 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR.

 • - maximum 11.00 m.

 • - peste inaltimea admisa se accepta realizarea unui singur nivel (3 m) retras la 1,5 m fata de planul vertical al fațadei. Inaltmea noilor construcții nu va putea depăși, totodată, cu mai mult de 3 m inaltimea clădirilor existente invecinate. Se admite realizarea unui element arhitectural care poate depăși cu 3 m inaltimea maximaARTICOLUL 10 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILO

- aspectul clădirii se va incadra in arhitectura vecinătăților pnn.forma^mâteriaf^'și *4^* culori

• ARTICOLUL 11 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA.


- clădirea va fi racordata la rețelele tehnico-edilitare publice.

• ARTICOLUL 12 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE - intervențiile vor conserva caracterul actual al vegetate! (esențe, densitate, inaltime etc.).

 • •  ARTICOLUL 13 - ÎMPREJMUIRI.

- se va menține caracterul existent al împrejmuirilor.

 • •  SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPAREA SI UTILIZARE A TERENULUI

 • •    ARTICOLUL 14 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

POT max = 60%

 • •    ARTICOLUL 15 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

CUT max =1.8