Hotărârea nr. 379/2019

HOTARAREnr. 379 din 2019-06-26 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 229/2019 PRIVIND APROBAREA LISTELOR DE PRIORITATI PE STRUCTURI DE CAMERE, INTOCMITE CONFORM PREVEDRILOR LEGISLATIEI APROBATE PRIN ANEXA NR. 1 LA HOTARAREA CONSILIULIUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 754/2018 DE CATRE COMISIA DE EVALUARE A SITUATIILOR SOCIALE DEOSEBITE IN CARE SE GASESC CETATENII MUNICIPIULUI BUCURESTI, SOLICITANTI DE LOCUINTE SOCIALE


C0NȘUJUL6ENEromania2019.eu

*) «cr/x-j* ic       Urar* &xc>«r<


HOTĂRÂRE

mpjetarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. ea listelor de priorități pe structuri de camere, întocmite conform yo nr 1

deosebite în care se găsesc cetățenii MunîcîpiulurBucurești’soTcitanțfde io


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Spațiu Locativ și cu Altă Destinație nr. 2539/03.06.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 126/26.06.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 441/25.06.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Legii nr.114/1996 privind locuințele republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Art 21 din Hotărârea Guvernului nr 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.114/1996;

  • -  Art. 20 din Legea nr. 448/2006 republicată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

  • -  Anexei 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 754/2018 privind aprobarea criteriilor și punctajelor pentru întocmirea listelor de priorități cât și a listei cu documentele necesare în vederea repartizării locuințelor sociale aflate în patrimoniul și administrarea Municipiului București;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 229/2019 privind aprobarea listelor de priorități pe structuri de camere, .întocmite conform prevederilor legislației aprobate prin anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 754/2018 de către Comisia de evaluare a situațiilor sociale deosebite în care se găsesc cetățenii Municipiului București, solicitanți de locuințe socială;

Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și lit. d), alin. (5) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 17 și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.I Anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 229/2019 se modifică și va avea conținutul prezentat în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.ll Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 229/2019 se r. 4, care va avea conținutul prevăzut

completează prin introducerea unei noi an^xer în anexa nr. 2 care face parte integrant^|A


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, se

Art.lll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 229/2019 rămân neschimbate.

Art.IV Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Comisia de evaluare a situațiilor deosebite în care se găsesc cetățenii Municipiului București, solicitanți de locuințe sociale, prin Direcția Spațiu Locativ și cu Altă Destinație și Administrația Fondului Imobiliar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

A