Hotărârea nr. 378/2019

HOTARAREnr. 378 din 2019-06-26 PRIVIND ACORDAREA DE MANDAT SPECIAL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI - ILFOV IN VEDEREA MODIFICARII CONTRACTULUI DE DELEGARE DE GESTIUNE INCHEIAT CU OPERATORUL REGIONAL SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB- S.A.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURES >

romania2019.eu

’?'X

?.»//

V>HOTĂRÂRE

privind acordarea de mandat special Asociației de        are Intercomunitară pentru

Transport Public București - Ilfov în vederea modificării contractului de delegare de gestiune încheiat cu operatorul regional Societatea de Transport București STB - S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Transporturi nr. 11509/18.06.2019;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 65/26.06.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 440/25.06.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov nr. 8201/30.05.2019 și 8498/14.06.2019 prin care transmit Actul Adițional nr. 4 la contractul de delegare semnat cu Societatea de Transport STB -S.A.

In conformitate cu prevederile:

 • -   art. 8 alin. (3) lit. (dA2), art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public de Călători în regiunea București - Ilfov nr. 1/17.09.2018 avizat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. -574/06.09.2018 încheiat cu operatorul regional Societatea de Transport București STB S.A.;

 • -  Actelor Adiționale nr. 1 și nr. 2 la Contractul de Delegare avizate prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 752/22.11.2018 și Actul Adițional nr. 3 avizat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 116/26.02.2019;

în aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 14 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București^- Ilfov ca* în fTUmeJe și pe seama Municipiului București, să aprobe Actul Adițional nr. 4'la c)ontractulJ.eDelegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public de Călători în regiilneaj                             ™       -__i__:_x --------x__.i regional Societatea de Transport București STB - S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

—fucur^ști —-Ilfov.nr. 1/17.09.2018 încheiat cu operatorul

—-

53<00; www.pmb.ro


’K                .

-------x


' - 7 r f

•s.        ■ i .       ‘


Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (ADTPBI) vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința

ordinară a Consiliului General al


Municipiului București din data de 26.06.2019.
București, 26.06.2019

Nr. 378’conform cu originalul
HLUT DE transport


PREZENTUL ACT ADIȚIONAL la CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ a fost încheiat Ia data de................................, între:

 • (1) ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI ILFOV (ADTPB1), persoană juridică, cu sediul în CCIR Business Center București, Sector 3, Bd. Octavian Goga, Nr. 2, Et. 6, Cam. 1, având cod fiscal nr. 38474532, contur. RO22BRDE410SV11236824100, deschis la BRD, reprezentat pon Gabnela FIREA având funcția de Președinte al Asociației, în calitate de delegatar, pe de o parte, denumită în continuare Autoritatea Contractanta;

Și

 • (2)  Operatorul de transport SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB-SA (STB S A.)

cu sediul în București. Rd D’hRh rhUsen Nîr 1;        . mregisTit la Registru! Comerțului d;

pe lângă Tribunalul Municipiului București sub nr. J40/46T991, având contul RO50BRJDE410SV84247194100, deschis la BRD, codul unic de înregistrare RO 1589886, reprezentat legal prin Andrei George CRECI. având funcția de Director General, în calitate de delegat, denumit în continuare Operatorul, pe de altă pane.

în continuare denumiți in mod individual "Partea și in mod colectiv "Părțile”.

AVÂND ÎN V EDERE:

 • • Contractul de delegare a gestiunii serviciului de 'transport public local nr. 1/17,09.2018 a fost atribuit direct, potrivit prevederilor Regulamentului CE 1370/2007 având în vedere calitatea Operatorului de operator regional conform hotărârilor de atribuire:

 • • Hotărârile Consiliilor Locale ale Unităților Administrativ Teritoriale membre ADTPBI privind acordarea de reduceri și gratuități Ia transportul public local de călători;

 • • Contractele încheiate între ADTPBI, UAT-urile membre ale acesteia și Direcțiile Generale Asistență Socială și Protecția Copilului pentru sectoarele Municipiului București și Județul Ilfov precum și Direcțiile de Asistență Socială pentru UAT-urile din Ilfov pentru plata diferențelor de tarif aferente persoanelor beneficiare ale Legii 448/2006;

 • • Ajustarea listei bunurilor concesionate, conform Anexei 4 și Anexei 5.2, conduce la modificarea valorii redevenței:

 • • Modificarea programului de transport;

 • • Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr, 751/22.11.2018 privind punerea la dispoziție către Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public București-IIfov a 20 de autobuze recepționate, ce fac obiectul contractului de "Furnizare a 400 de autobuze urbane'nr. 737/05.06.2018;

 • • Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 764/22.11.2018 privind transmiterea în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București a


CONFORM CU ORIGINALUL


?:>. 5 'Mă -X’’

precum si preluarea activității medic&Le_a--C£ntrului de Sănătate al Societății de Transport București S.T.B. S.A. de către Spitalul Clinic Colentina;

• Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 861 12.12.2018 privind trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al Muncipiului București a unei părți din construcția C12 și darea în folosință gratuită Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventiva București a terenului in suprafață de 7(’2 mp, bunuri ce reprezintă secțiuni din Depoul Victoria situat în Strada Mexic nr. 19, sector 1.

PRIN URMARE, luând în considerare cele de mai sus, părțile convin să încheie prezentul Act Adițional după cum urmează:

Art. 1 Se modifică art. 3.1 si art. 3.2 din Capitolul 3 - Valoarea Contractului, din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, după cum urmează:

 • 3.1. Valoarea totală a contractului este 2.260.052.454 lei, la care se adaugă TVA.

 • 3.2. Valoarea medie anuală a contractului este 1.130.026.227 lei, la care se adaugă TVA.

Art. 2 Se modifică art. 7.1 din Capitolul 7 - Redevența, din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, după cum urmează:

Art. 7.1 în schimbul dreptului și obligației de exploatare a bunurilor concesionate, prevăzute în Anexa ,t           *■ -.r.» 1     ■'.v*.'."               7 ■■ .=> r'-.n .*• -.r.*-., \irnanna! onn animarea

procentului de 0,03 % asupra totalului valorii bunurilor concesionate. La data semnării prezentului act adițional redevența datorată Municipiului București este de 497.298,82 lei suma fixa.'an reprezentând 0,03 % din valoarea bunurilor concesionate.

Art. 3. Se modifica art. 9.5 din Capitolul 9- Diferențele de tarif din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, după cum urmeaza :

9.5. Autoritatea Contractantă este obligata să facă plată în termen de 20 zile de la emiterea facturii și depunerea de către Operator a dovezilor menționate sau a completărilor solicitate, după caz. Modelul de decont este prevăzut în Anexa 7.4. la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, actualizată și adiționată . ■

Art. 4 Se modifică art. 10.7 si art. 10.8 din Capitolul 10- Compensația din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, după cum urmează :

 • 10.7. Operatorul are obligația de a întocmi și trimite factura pentru plata Compensației (cu regularizarea avansului primit) în prima zi lucrătoare a lunii următoare agreării Raportului lunar de constatare, conform prevederilor art. 10.5 Autoritatea Contractantă are obligația de a plăti Compensația Operatorului în termen de 8 zile de la emiterea facturii de către Operator. în lipsa agreării Raportului lunar de constatare, Operatorul va emite factura conform prevederilor de mai sus.

 • 10.8. Autoritatea Contractantă emite factura pentru fiecare UAT beneficiar membru ADTPBI in termen de o zi lucrătoare de 1a primirea facturii de la Operator.

Art. 5 Se introduce un articol la Capitolul 11 - Tarife și titluri de călătorie, după cum urmează:

11.11 Tipurile titlurilor de călătorie vor fi stabilite, modificate și ajustate de către xAutoritatea Contractantă, în calitatea acesteia de reglementator în domeniu,.lista cu acestea fiind comunicată Operatorului ulterior aprobării. Noile titluri de călătorie vor fi implementate treptat de către Operator, în funcție de posibilitățile tehnice ale sistemului de taxare și de comun acord cu părțile.Art. 6 Se actualizează Anexa 2 - Progra serviciului de transport public local Act Adițional.

sport, la Contractul de delegare a gestiunii f, astfel cum este prezentată în Anexa 1 la prezentul


Art. 7 Se actualizează și se modifică Anexa 4» astfel cum este prezentată în Anexa 2 la prezentul Act Adițional.

Anexa 4A Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului București aflate în concesiunea Societății de Transport București STB SA, astfel cum este prezentată în Anexa 2a la prezentul Act Adițional.

Anexa 4B Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al Municipiului București aflate în concesiunea Societății de Transport București STB SA, astfel cum este prezentată în Anexa 2b la prezentul Act Adițional.

Art.8 Se actualizează Anexa 5.2 - Lista mijloacelor de transport utilizate la prestarea serviciului public, la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, conform Anexei 3 la prezentul Act Adițional.

Art. 9 Se actualizează Anexa 16 - Estimarea valorii compensației anuale, la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, astfel cum este prezentată în Anexa 4 la prezentul Act Adițional.

Art. 10 Se modifică ari. 26.2 , art. 26.3 și art. 26.4 din Capitolul 26- Alte Clauze, după cum urmează:

" 26.2. Toate notificările, adresele, cererile sau alte comunicări vor fi transmise pnn fax, e-mail sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresa Părții destinatare.

 • 26.3. Data primirii de către destinatar a oricărei notificări sau comunicări transmise prin:

 • i. scrisoare recomandată cu confirmare de primire, va fi data înscrisă pe confirmarea de primire, de către oficiul poștal de Ia destinație;

 • ii. fax, va fi data expediem înscrisă in raportul atestând tansmiterea prin fax. în situația în care faxul

nu a fost expediat într-o zi lucrătoare, sau nu a fost expediat în intervalul orar 8-16, data recepționării se consideră a ti umilitoarea zi lu.crai.oafe,               , .

 • iii. e-mail, va fi data de primire la destinatar înscrisă în corpul e-mailului. In situația în care e-mailul nu a fost expediat într-o zi lucrătoare, sau nu a fost expediat în intervalul orar 8-16. data recepționării se consideră a fi următoarea zi lucrătoare.

 • 26.4. Toate notificările și comunicările efectuate în legătură cu prezentul Contract vor fi considerate valabile numai dacă au fost efectuate la următoarele adrese:

  Către Autoritatea Contractantă la:

  Adresa: Punct de lucru: Green Gate, B-dul.Tudor Vladimirescu, nr. 22, Et 10, sector 5, București 1

  în atenția: Adrian Sorin MIHAIL,

  Director Executiv

  E-mail: office@tpbi.ro


  Către Operator la:

  Adresa: B-dul Dinicu Golescu, nr. 1, sector

  București

  în atenția: Andrei George CRECI. Director General

  Fax: 0213074599

  E-mail: infoja.stbsa.ro


Art. 11 Toate celelalte prevederi ale contractului rămân neschimbate si sunt asumate de toți semnatarii Actului Adițional.
Art. 13 Prezentul act adițional a fost semnat astăzi,...............................în 4 exemplare originale,

din care unul pentru Primăria Municipiului București, unul pentru Consiliul Județean Ilfov, unul pentru Asociația de Dezvoltare Intere o numita ră pentru Transport Public București-Ilfov și unul pentru Societatea de Transport București STB-SA.

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ,

OPERATOR,


Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public București-IIfov

Gabriela FIREA,

Președinte


Societatea de Transport București STB-SA

Andrei George CRECI,

Director General


Adrian Sorin MIHAIL,

Director Executiv

Carmen Aura RADI CU.

Director Executiv Adjunct

Vladimir Adrian GHIȚULESCU,

Director Executiv Adjunct

Ștefan STROE,

Director Autoritatea Metropolitană de Transport

Ionica ONCIOIU,

Director Economic


Geani Opricâ DABU,

Director General Adjunct Direcția Generală de Transport și Mentenanța

Aurel Mihai SICOE,

Director Generai Adjunct Direcția Generală de

Dezvoltare și Investiții

Emanuela JUGUREANU,

Director General Adjunct Direcția Generală

Politici Economice.

Marian MITROI,

Director Direcția Economică

Gneorghe Dan Sl ANEbCL,

Director Direcția Managementul Resurselor Umane


Bogdan STĂNESCU

p. Serviciu Juridic și Achiziții


Mihaela STOICA,

Director Direcția Comercială


Mihai RÂDOI,

Șef Serviciu Planificare și Reglementare

Sorin Lenus NEGREA,

Șef Serviciu Monitorizare Transport Public

Geauina SUDITU,

Șef Serviciu Coordonare PMUD-BI


Daniei DOMAN,

Director Divizia Transport Electric,Producție, Reparații si Infrastructura

Li viu CĂLIN,

Director Divizia Transport Autobuze

Valentin CULEA,

Inginer Șef D.T.I.


Mihai BIVOLARI,

Viză CFP


Florin Ivanciu NICOLAU, Director Direcția Juridică

c°nform cu 0^(GlNAlUL

UNITĂȚI ADMINISTRATIV TERITORIAEE-MESfBRE ADTPBI SEMNATAREA t CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI

1. MUNICIPIUL BUCUREȘTI, reprezentat prin Gabnela FIREA, Primar General

JUDEȚUL ILFOV, reprezentat prin Marian PETRACHE, Președinte Consiliul Județean Ilfov

3. ORAȘUL BRAGADIRU, reprezentat prin Vasile CIMPOERU, Primar

OKASLL BIT I E A, r eprezviiiaL prin Glicurgiic PibiOL, I rmiar

5. ORAȘUL CHITILA, reprezentat prin Emilian OPREA. Primar

6. ORAȘUL MĂGURELE, reprezentat prin Narcis Cătălin CONSTANTIN, Primar

7, OkASLL UIOPENL reprezentat prin Constantin bdviu GHEORGHE, Primar

8. ORAȘUL PANTELIVION, reprezentat prin Marian IVAN, Primar

9. ORAȘUL POPESTLLEORDENI, reprezentat prin Petre IACOB, Primar

10. ORAȘUL VOLUNTARI, reprezentat prin Florentin-Costel PÂNDELE, Primar

11.   COMUNA 1 DECEMBRIE,’reprezentata prin Gheorghe PETRE, Primar

 • 13. COMUNA BALO IEȘTI, reprezentata prin Cristian Ștefan PRETORIAN, Primar

 • 14. COMUNA BERCENI, reprezentata prin Gheorghe COVRIGEA, Primar

 • 15. COMUNA BRANESTI, reprezentata prin Niculae CISMARU, Primar

 • 16. COMUNA CERNICA, reprezentata pan Gelu APOSTOL, Primar

 • 17. COMUNA CHIAJNA, reprezentata prin Mircea MINTEA, Primar

18 COMUNA CIOLPANI, reprezentata prin Bogdan-Cristian CALIN, Primar

 • 19. COMUNA CIOROGARLA, reprezentata prin Victor NICULAE, Primar

 • 20. COMUNA CL1NCENT, reprezentata prin Adrian BUDEANU, Primar

 • 21, COMUNA COPACENI, reprezentata prin lonut MARIN, Primar

 • 22. COMUNA CORBEANCA, reprezentata prin Valeriu ANTON, Primar

 • 23. COMUNA CORNETU, reprezentata prin Adrian Eduard STOICA, Primar


26 COMUNA DOBROESTI, reprezentata prin Ștefan CONDU, Primar

27. COMUNA DOMNEȘTI, reprezentata prin Ioan-Adrian GHITA, Primar

28. COMUNA DRAGOMIRESTI VALE, reprezentata prin Gheorghe SOCOL, Primar

 • 29. COMUNA GANEASA, reprezentata prin Tudor MARIN, Primar

 • 30. COMUNA GLINA, reprezentata prin Marin TUDOR, Primar

 • 31. COMUNA GRĂDIȘTEA, reprezentata pnn Mihail TOMA, Primar

 • 32. COMUNA GRUIU, reprezentata prin Ion SAMOILA, Pnmar

 • 33. COMUNA JILAVA, reprezentata prin Elefterie-Ilie Petre, Primar

34. COMUNA MOARA VLASIEI, reprezentata prin Filip ANDREI, Primar

35.37. COMUNA PER1S, reprezentata prin Anghcl ALBU, Primar

38. COMUNA PETRACHIOAIA, reprezentata prin Mihai DOBRE, Primar

39. COMUNA SNAGOV, reprezentata prin Marian OANCEA, Primar

40. COMUNA STEFANESTJI DE JOS, reprezentata prin Ionel-Robert ȘTEFAN, Primar

41. COMUNA TUNARI, reprezentata prin Alexandru NEACȘU, Primar

42, COMUNA VIDRA, reprezentata prin Marian TUDOR, Primar


CONFORM CU ORIGINALULTi

Tramvaie

59339.3

km'zi

43378.7

km'zi

43378.7

km'zi

T roleibuze

31501.5

km/zi

21240.4

km'zi

21334.3

km'zi

Autobaze

200809.4

km/zi

131411.9

km/zi

131693.2

km'zi

din care:

Ianuarie 2010

Trasee urbane

163713.8

km/zi

106737.5

km'zi

107018.8

kmzi

Trasee regionale

32031.9

kmzi

19610.7

km'zi

19610.7

kmzi

Trasee de noapte

5063.7

km'zi

5063.7

km'zi

5063.7

kmzi

Tramvaie

59339.3

km/zi

43378.7

km'zi

43378.7

km/zi

Troleibuz?

11 w <>

"» f 1 ti ?

Autobuze

210129.7

km/zi

137375.1

km/zi

137656.4

km'zi

din care:

Februarie -Martie

Trasee urbane*

167128.7

km/zi

107818.3

km/zi

108099.6

km'zi

Trasee regionale

379.V.3

km'zi

24493.1

km/zi

24493.1

km’zi

Trasee de noapte

5063.7

km/zi

5063.7

km/zi

' 5063.7

kmzi

Tramvaie

59339.3

km’zi

43378.7

km/zi

43378.7

km/zi

Troleibuze

32324.5

km zi

22017

kmzi

22110.9

km/zi

Autobuze

216680.4

km'zi

143672.8

km/zi

143907.1

km'zi

din care:

Aprilie 2019

Trasee urbane*

173722.9

km'zi

114117.6

km'zi

114351.9

km'zi

Trasee regionale

37893.8

km/zi

24491.5

km/zi

24491.5

kmzi

Trasee de noapte

5063.7

km'zi

5063 7

km/zi

5063.7

km'zi

T ramvaie

59339.3

km'zi

j 43378.7

km'zi

i 43378.7

km'zi

T roleibuze

32217.5

km/zi

21978.3

km/zi

22072.2

km’zi

Autobuze

226561.1

km'zi

|   151167

km/zi

151436.6

km'zi

din care;

Mai 2019

Trasee urbane

183412.2

km'zi

121596.8

km'zi

121866.4

km/zi

Trasee regionale

38085.2

km7 zi

24506.5

km/zi

24506.5

km/zi

Trasee de noapte

5063.7

km'zi

5063.7

km/zi

5063.7

km'zi

Tramvaie

59339.3

km/zi

43378.7

km/zi

|   43378.7

km'zi

Troleibuze

32295.5

km'zi

21978.3

km/zi

22072.2

km/zi

Autobuze

234283.3

km/zi

157457.9

km/zi

157706.6

km'zi

din care:

Iunie 2019

Trasee urbane

189177.3

km/zi

126194.5

km/zi

126443.2

km'zi

Trasee regionale

40042.3

km'zi

26199.7

km/zi

26199.7

km'zi

T rasee de noapte

5063.7

km'zi

s. 5063.7

km'zi

5063.7

km'zi

T ramvaie

59339.3

km'zi

43378.7

km. zi

43378.7

km zi

troleibuze

322955

km. zi

21978.3

km zi

22072.2

kilL ZI

Autobuze

239451.8

km/zi j

158953.1

km/zi

159201.7

km'zi

Începând din

Septembrie 2019

din care:

Trasee urbane

194345.8

km’zi

127689.7

km'zi

127938.3

km'zi

Trasee regionale

40042.3

km/zi

26199.7

km zi

26199.7

km zi

Trasee de noapte

5063.7

km/zi

5063.7

km/zi

5063.7

km/zi

MtȘfeȘ

■                -£/ -1';z7-' j. '4    ■                         ;•

Tramvaie

56337.9

km'zi

43378.7

km'zi

43378.7

km'zi

Troleibuze

30476.7

km zi

21978.3

km’zi

22072.2

km'zi

Autobuze

220357

km'zi

145479.9

km/zi

145721.6

km'zi

în toate zilele de vacanță vară elevi

din care:

Trasee urbane

175251.0

km'zi

114216.5

km zi

114458.2

km'zi

Vr asee regionale

’  400423

km'zi

26190

V-n 7*

26199 7

km'zi

j

| î răstii 41c ftuupic

1    50oJ.7

km zt

.      C*UoJ. /

km zi

5uo3.7

km zî

i

TOTAL KM ANUALI

Tramvaie

19665254.9 km

Troleibuze

10441633.8 km

Autobuze

73068678.4 km

din care:

Trasee urbane

58651102.6 km

~, " ■ ,"

12569325.3 km .

Trasee de noapte

1848250.5 km

Total Km

tra.tsTC-t

103175567.1 km

Marja de abatere de maxim 5% pe km totali pe fiecare categorie de Program - pentru cauze speciale, adaptare la cerere justificata, alocarea programelor pe autobaze si depouri.
3862       2819.2


3237 2

 • 1420.6

 • 1364.7

24973

3328.9


1945 6

1147 6


L


4893 4

23574

3779.4


2084.8

1211.2

1681.1

1684.2

8603.4

188


1106.4


913.8

10223

10614


2825

1154.4 i

 • 1345.3

1547.8 i

 • 2492.4


1840.8

824


 • 2701.4

1285 2

 • 2861.5


1739.6

792.6

1325.0

 • 1312.8

 • 6160.8

188


 • 859.2

 • 845.2

528


2825


1154.4

 • 1345.3

 • 1547.3

 • 2492.4


1840.8

324


2701.4


1285.2

2861.5


1789.6

792.6

.1325.6

 • 1312.8

 • 6160.8


 • 859.2

 • 845.2


2988.2 j

f


 • 1420.6

 • 1364.7 |

2497.3 |

3135.9 |

 • 1945.6 !

 • 1147.6 i t


2825

1154.4

1345.3


1547.8 i


2492 4


2825


1154.4

1345.3

1547 8

24924


4621.2

2164 4


1840.8

824

2701.4

1285.2


1840 8

824

2701.4

1285.2


 • 3451.1

 • 1357.2

969

 • 1435.3

1684.2

8414.8


1106.4 j


913.8

1022.3


944.8


 • 2861.5

 • 1789.6


 • 2861.5

 • 1789.6


792.6


i 325.8 i

1312.8 j

6160 8 I


188 r'


792.6

 • 1325.8

 • 1312.8

 • 6160.8


681

859 2

845.2


681

 • 859.2

 • 845.2

528

3714


2369,2


1363.8 '


1323.9


2789.2


 • 1427.4

 • 1532.4

2542.9


1332.8

734.1

 • 1490.2

2061.6

 • 2306.2


2594.4


1521


851.2


917.8


1274


841.6

1113.6

1578.3


1088

419.7

 • 1246.6

 • 1591.7

1548.6


2594.4


1521


851.2


917.8


1274


841,6

1113.6

1578.3


1088

419.7

1246.8

1591,7

1548.6


3714


2369.2


1599.2


1543.1


3206.8


1427.4


1532.4


2493.7


1332.8


734 1

 • 1490.2

2061.6

 • 2306.2


2594.4


1521


1135


1547.6


841.6


1088


419.7

1246.8

1591.7

1548.6


2594.4


1135,


1137 ■


1547.6


841.6


1113.6

1578.3


1088


419.7

1246.8'

1591.7


1548.63714


2369.2


1583.1


1466.6


3192.4


1427,4

7532.4"

2493.7

1332.8”


734.1

1490.2

2061.6


2306.2


2594 4


1521


1096.3


1137


1547.6


841.6


1113.6

-1578.3

1088


419.7

1246.8

1591.7


1548.6


2594.4


1521


1096.3


1137


1547.6


841 6


1113.6

1578_3 ’~1088


419.7

1246,8

1591.7Pagebof 13


1133.8

 • 2546.5

3714

 • 2369.2

 • 1583.1

 • 1466.6

 • 3192.4

 • 1780.9

 • 2594.4

1521

 • 1096.3

1137

 • 1547.6

 • 1780.9

 • 2594.4 1096.3

1137

 • 1547.6

 • 2390.4

 • 3466.4

 • 2192.6

 • 1518.2

 • 1466.6

 • 3192.4

 • 1780.9

 • 2594.4

1521

 • 1096.3

1137

 • 1547.6

 • 1006.5

 • 1327.2

633

 • 1780.9

 • 2594.4

1521

1096 3

1137

 • 1547.6

 • 1427.4

 • 1532.4

 • 2493.7

 • 841,6

 • 1113.6

 • 1578.3

 • 841.6

 • 1113.6 1578.3

 • 1427.4

 • 1400.8 2296.1

 • 841.6

 • 1113.6

 • 1578.3

 • 841.6

 • 1113.6

 • 1578.3

1088


* a^S.Rrogramul de transport - AUTOBUZE Trasee de Zi - Linii urbane


1

101

1930.4

1141.5

11415

1930.4

1141.5

1141 5

1930.4

1111.5

1141 □

2128.1

13/32

1373?

2128.1

2

102

7608.8

4342.8

4342 8

78068

4342.8

4342 8

8299

46296

4829 u

8299

48296

4829.6

8299

3

103

1624

1162.3

1152.3

1624

1152.3

1152 3

1624

11 >2.3

1152 i

1886

1389 4

1389.4

2036.5

4

104

5706.3

35'77.2

3677.2

5885.1

36772

3677.2

6104.1

3911.8

• 3911.1

6508

4407 7

4407.7

6508

5

105

2732.6

2011.2

2011.2

29256

2011.2

2011.2

29256

2011.2

2011 ?

3266.6

2501 4

2501.4

"3464.6

6

106

190.5

198.9

198.9

372.6

198.9

198.9

372.6

1<9

198.u

372.6

198.9

W89

372.6

7

112

2426.4

1520.8

1520.8

2662.4

1520.6

1520.6

2896.4

20 Hi

2047 2

2896.4

20472

2047.2

2896.4

8

116

3546.2

2278.4

2278.4

35462

2278.4

2278.4

3546.2

22'8.4

2278.4

3766.0

2798.4

2798.4

3766.9

9

117

3085

2007

2007

3685

2007

2007

4303.4

1453

2451

4888.4

2876

2676

4668.4

10

122

1475.5

1026

1026

1475.5

1026

1026

1475.5

'026

10'2'1

2096.9

1262.5

12825

2490.9

11

123

3317.9

2404

2404

3317.9

2404

2404

3330.6

24.11.9

2401.9

3892.9

2902.2

2902.2

4243.1

12

124

222.3

221.4

221.4

222.3

221.4

221.4

222.3

2'1.4

221.4

222.3

2214

2214

222.3

- 13

125

714.6

261.1

281.1

714.8

261.1

261.1

714.8

261.1

28l.i

714.8

2611

2611’

683.2

14

126

220

238.9

238.9

220

238.9

238.9

220

2 <8.9

238.9

7976

477S

477.8

797.6

15

131

1839.8

1413.2

1413.2

2205 4

1513.8

1513.8

2205.4

16;3.8

1513.11

2694.8

1997

1997

2915

16

133

3168

1878.2

1876.2

3352.9

1876.2

1876.2

3534

20(7 3

2087.3

"wrâ

2246

2246

38306

1?

135 '

2603.2

2017.2

2017.2

2803.2

2017.2

2017.2

2603.2

20 72

2017?

2976

22826

2282.6

3293.6

ia

136

15975

1105

1105

1597 5

1105

1105

1597 5

1105

1105

1597 5

1105

1105

20246

18

137

4544.5

2618.6

2711

4644.5

2518.6

2711

4852

24..04

26Î8.5

480?

25180

2700.3

' 47861

20

138

1158.2

976.7

1062.8

1158.2

976.7

10828

1158.2

9 67

1062.8

1559?

12156

1293.4

1559.2

21

139

4404.4

3478.8

3478.8

4404.4

3478.8

34/8.8

4569.1

34-8 8

3478.6

4837.4

” 3418 8

3478.8

”483/4

22

141

3087.5

1862.3

1862.3

3097.5

1862.3

1862.3

3577.8

2)93

209?

3787.7

2340.3

2340.3

3787 7

23

143

1181.2

817 9

820 7 |

11812

817.9

820.7

1329 1

795.9

80c-

1329.1

795 9

806

1639

2047.2

2/98.42128.1


2036.5


2428.4


2793.4


3546.2


4303.4


3937 4


 • 1373.2

4342.8

 • 1152.3

3677.2

2262,6


43428

1152 3

3877 2

22626


2268.5

8298.7

20365

8719.1

3857 6


4829 6

1389 4

4407./

2731 8


1389.4

4407.7


1520.8

2278.4

2230


15206

22784


3768 9

4668 4


2047.2

2798 4


1282.5


1282 5


2067.3


1379.94817.2
Pa->c 8 of 13

24

149

265.8

,255.8

. -255.8

255.8

255.8

255.8

215.8

255.8

255.8

255 8

255 8

2558

255.8

255 8

255.8

255.8

255.8

255.8

258 a

255 8

25

162

127&

884.2

884.2

1279.7

884.2

884.2

1279.7

ât 4.2

884.2

1480.8

884.3

884.2

1480.8

884.2

884 2

W63.7

884.2

884.3

14808

884

884 2

26

163

1758.4

Mii

1758.4

997.6

997.6

1/58.4

9'7 6

9976

1758 4

997.6

997.6

1758.4

997.6

99/6

1544.1

997.6

997.6

1758.4

99/ 6

99/6

27

168

2025.1

1530.3

1530.3

2025.1

15303

1530.3

2255.3

I7M.8

1781.8

2438.8

1781.8

1781 8

2647.7

1781.8

1781,5

2255.3

1530.3

15303

2647 7

1781 8

1781.8

28

I73

1460.5

977.3

977.3

1460.5

977.3

977.3

1599.9

915.»

995.8

1791.9

1258.3

1268.3

1791.9

1258,3

1258.3

1599.9

995.8

995.8

2000.5

1258 3

1258 3

29

178

4855.9

2345

2345

4855.9

2345

2345

5324.9

2 514

281»

5324.9

2814

2814

5324.9

2814

2814

4669.9

2579 5

2579.5

5324.9

2814

2814

30

182

27/6.7

2007.3

2007.3

2778.7

2007.3

2007.3

2802.2

201'7.3

2007.3

3161.7

2308.1

2308 1

3584.9

2515.4

2515,4

3454

2515.4

25154

3584.9

2773 D

2773 6

31

185

714

279

279

714

279

2/9

7/1.2

315.6

3851

917 6

569.2

569.2

917.6

569.2

569 2

771.2

579.4

579.4

917.6

5oy.2

569 2

32

196

790.8

430.4

430.4

790.8

430.4

430.4

762.3

119

419

762.3

419

419

762.3

419

419

762.3

419

419

762.3

419

419

33

202

1091.9

685.8

685.8

1091.9

685.8

685.8

1091.9

619.8

685.0

1091.9

916.7

916.7

1091.9

916.7

916 7

916.2

685.8

685.8

1250.1

916 7

916.7

34

205

2473.2

1674,9

1674.9

2473.2

1674.9

1674.9

2576.2

1915,8

1955.8

2576.2

1955.8

1955.8

2576.2

1955.8

1955.8

2473.2

1674.9

1674.9

2817.6

1955.3

1985 8

3b

216

220.4

220.4

220.4

220.4

220.4

220.4

220.4

21'0.4

220.4

429 3

220.4

220.4

429.3

220.4

220.4

394.8

220.4

2204

429.3

220 4

220.4

36

220

3500.3

2406.3

2406.3

3500.3

2406.3

24063

3772.6

2618.5

26788

3772.6

2678.5

2678.5

3772.6

2678.5

2678.5

3250.1

2678.5

2678.5

4044.8

26/8 5

2678 5

37

221

4136

238

238

413.8

238

238

413.8

238

238

618

238

238

644

263.2

263.2

618

238

236

644

263 2

263.2

-38

222

1117.4

607.1

607.1

1117.4

607.1

607.1

11174

8-.-7.1

607 ■.

1329.9

809 4

809.4

1329.9

809 4

8094

1329.9

809.4

809.4

13299

809 4

809 4

39

223

1138.2

294

294

1138.2

294

294

1138.2

194

294

1138.2

575.4

5754

1138.2

5/5.4

575.4

1138.2

575.4

575 4

1138.2

575 4

5754

1 ° O

40

226

3273.1

2390.3

2390.3

3273.1

2390.3

2390.3

3631

2607.6

2607.1'

3631

2607.6

2607.6

3631

2607.6

2607.6

3212.6

2390.3

2390.3

3828 7

2824 9

2824.9

41

227

566.3

210.7

210.7

566.3

210.7

210.7

566.3

2'0.7

210.7

566,3

210.7

210.7

566.3

210.7

210.7

566.3

210.7

210/

506.3

210 7

210.7

/ Z.

42

232

33428

1954

1954

3554.4

1954

1954

3551.6

1903.6

1903.6

3566,4

1933 2

1933.2

3727.6

21/1.6

2171.6

3342.8

2186.4

21864

3727.6

21/1 6

2171.6

I O

2

43

236

456.7

2655

265.5

455.7

265.5

265.6

455.7

2t>5.8

2658

455.7

265.5

265.5

455.7

265.5

265.5

886.3

696.1

696 1

455.7

265 5

265 5

44

243

843.1

702.7

702.7

843.1

702.7

702 7

833.4

728.8

728.8

833.4

728.8

728.8

833.4

728.8

728.8

759.6

728.8

728.8

833.4

728 8

728.8

! °

45

246

1322.7

8199

819.9

1322.7

819.9

819.9

1322.7

8'9.9

819.9

1537.1

819.9

8199

1537.1

319.9

819.9

1322 '!

819 9

819.9

15371

819 9

819.9

1

1   0

1

46

253

3127,4

2059.4

2059.4

31274

2059.4

20594

3320.6

l'.!89

2289

3320.6

2289

2289

3320.6

.'289

2289

2916

2059.4

2059.4

3519.8

2289

4?

261

4519

261.8

261.8

451.9

261.8

261.8

451.9

2t 4.8

2618

653.2

261 8

261.8

653.2

261.8

261 8

653.2

261 8

261 8

653.2

261 8

O

\ 2

48

268

781

461.2

461.2

781

461.2

461.2

9/4.4

4c12

461.2

974.4

461 2

461 2

974 4

'•61.2

461.2

687.6

461.2

461 2

1011.6

4 ,‘-j 0

47^6

278

0

0

0

0

0

0

0

0

(,

0

0

0

0

0

0

0

0

0

971 4

610 2

Dl0\

\   |   r*

\   I     C”     /

4$

282

4231 3

2740.1

2740.1

4231.3

2740.1

27401

4267

27'.3.9

2753 U

4676 b

2989 8

2989.8

4785.9

2982.3

2982.3

426/

2753,9

2753.9

4785.9

298. j

2982 3N

__A          /

50

300

2388.2

1453.9

1453.9

2388.2

14539

1453 9

2580 6

16:6.3

1846.7

2/15.5

1646 3

1646.3

290/9

16/4 4

1874 4

2715.5

1646.3

1646 3

31003

187-1 4

1874.4

\  \y\

51

301

3211 7

2111.6

2111b

3687.3

2111.6

2111.6

4187.7

27.15.5

2725 '•

4334.2

2/25 s

2/25.5

4825.1

3015.5

3015.5

4334 2

2725.5

2725.3

4825 1

3015 5

3015 5

’ -N

302

1321.3

535.7

535 7

1321.3

535.7

535 7

1321.3

7-0.3

780.2

1468.1

1082 1

1082 1

1697.2

1082.1

1082 1

134/.6

822.1

822 1

1697.3

168? 2

'082 1

. ■ ■ X

■ \

53

303

158.3

158.3

158.3

158.3

158.3

158 3

158.3

1-8.3

158.7

158.3

153 3

158.3

158.3

158.3

158 3

158 3

158.3

158.3

158.3

198 3

158.3

54

304

2339.2

15638

1563.8

2637.5

1563.8

1563 8

2374.5

•1876

18?i

2374.5

1876

1876

2374.5

1876

18’6

2339.2

16111

1611 I

2615.5

15/6

1876

X A \

■■

55

311

2364

1712.9.

1712.9

2589.2

1712.9

1712 9

2669.1

17 29

1712.9

2669 1

1712 4

1712.9

2972.3

1957.6

1957 6

2589.2

1957.6

1957.0

3178

19',? b

1957 6

'  f\\

56

312

1260.5

923.2'j

9Z3 2

1260 5

923.2 |

923.2

1260.5

9.-3.2

923.7

12bOt;

923 2

923 2

1260.5

923 2

923 2

1101.3

923.2

923.2

1260.5

923 2

923.2

A XV

• f-y-/7

' •< - W ■

Pane O of 13


3300.4

16682


382 8

 • 2555.6

 • 2828.6


6583.6


3S64.4

872.8

3688.9

5242.8

3452.3


962.4

3373.7


 • 2290.2

 • 1150.3


 • 2290.2

 • 1150.3


3300.4

1688.2


 • 2290.2

 • 1150.3


 • 2290.2

 • 1150.3


33004

1897 1


2î JO 2

TîîoT


34926

1897.1


2290 2


2290 2


3492.0


2290.2


22902


3156


2082


2082


3700 8


2408 4


1150.3


1150.3


1897.1


1150.3


1150.3


1455.5


1150 3


1150.3


1897 1


1150.3


2498 4

1150 3


0

16424

2008


40733


2508

872.8

2410.6

3373.8

2392.1


649.6

1969.5


0

1642.4

2008


4073.3


2508

872.8

2410.6

3373.8

2392.1


362,8

2771 6

2628.6


6583.6


3564 4

872.8 36889 5242.8 3452 3


962.4

3373.7


0

1642 4

~2007


___0

16424

2008


3628

2893 5

2628.6


0

18'5 5 ""iTO


1875:»


362 8


362.8


4073.3


4073 3


6923.6


-■.564


456-1


2893.5

2814 8


1875 5

2003


1875.5

2008


3137.3

3001


2108.6

2259


___0

2108.6

2259


0

2893.5

2814.8


0

1875 5

2008


___0

1875 5


362.8

3287

3001


___0

2108 o

2259


713b


48724


4872 4


7320.7


5042.7


5042.7


6923.6


4384.4


4384 4


7517 4


5042 7


5042.7


2508

8/2.8

24106

33738

23921


B49.6

1969.5


2508

872.8

2410.6

3373.8

2392 1


8496

1969.5


3690

8/2.8

3843

5/44


3452.3


962.4

3373.7


8«96

1964.3 “e-o?


2503

872 ti"

2658 n

364 ’


2392


3690

916.8

3B26.1

5744

3660.9


2658 8


3647

2626 1


2508

916.8

26588

3647

2626.1


2717

916.8

2658.8

3646.4

28542'


2717

916 8 '2658 8 36464 2854.2"


3564,4

8728

36889

5242.8

3452.3


2508

8728 24106 3373.8 2392.1


2508

872 8

2410.6

3373 8

2392 1


2/17

91u8

2638 6

3646 4

281)4.2


2717

916 8

2658.8

3646.4

2854.2


 • 1174.8

 • 3812.8


849 b

2189 5


849 6

2189.5


13396

36128

1436 4


1062

2189.5


1062

2189.5


849.6

1964,3


849 6

1964 3


1339.6

36128


1062


21895


I062

2189 5C


72.’.3

Page IO of 13


r'


1

2

R402

R405

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1072.7

0

0

0

562.6

294.1

294,1

529

276 5

276.5

529

276.5

276.5

529

3

R413

1283.2

641.6

641.6

1283.2

641.6

641.6

1283.2

541 6

641.6

1322

641 0

641.6

1322

4

R418

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

327.4

5

R419

570

285

285

624

312

312

624

31;

312

656.6

278 4

278.4

566.5

6

R421

1483.2

750.9

750.9

1493.2

750.9

750.9

1493.2

760 9

750,9

1493.2

750 9

750.9

1493 2

7

R422

1067.8

565

565

1067.8

565

565

1067.8

565

•555

1023

541 2

541.2

1023

8

R423

1116.4

590.8

690.8

1116.4

590.8

590.8

1116.4

5908

590,8

1116.4

590.8

590.8

11164

9

R424

1222.4

487.2

487 2

1222.4

487.2

487.2

1222.4

487 2

487.2'

1222 4

487 2

487 2

1222 4

10

R425

1481.6

598

598

1481.6

598

698

11836

S9i

598

1183.6

598

598

1201 /

11

R426

1451.2

912.9

912.9

1474.4

912.9

912.9

1474.4

912 9

912.9

1474.4

912 9

912 9

1474.4

12

R42?

0

0

0

592.8

592.8

592.8

592.8

592 8

692,8

592.8 '

592.8

592.8 '

592.8

R428

1206.9

865.9

865.9

1206.9

865.9

865.9

1206.9

805 9

865.9

1385.8

902.2

902.2

1369.0

'14

R430

0

0

0

547.6

2626

262.6

547.6

262 6

262.6

54’7.6

273 8

273.8

508.4

15

R431

0

0

0

544.8

544.8

544.8

544.8

544 8

544.8

569.7

569 7

569.7

569.7

16

R432

1168.1

752.7

’ 752 7

1168.1

752.7

752.7

1168.1

752.7

752.7

1168.1

752 7

752 7'

1168.1

17

R433

0

0

0

486.7

486.7

486.7

486.7

486/

486.7

486.7

486.7

486.7

486.7

18

R434

758.9

476.2

476.2

758.9

476.2

478.2

758.9

476 2

476.2

758.9

476 2

476.2

758.9

19

R436

1135.2

486.6

4866

1135.2

486.6

486.6

1403.7

486 6

486.6

14037

4866

486.6

1403 7

20

R438

0

0

0

526.7

526.7

526 l

526.7

52b 7

526 7

526.7

526 7

526.7

526.7

21

R439

896.9

81»

819

896.9

819

819

896.9

81‘.

819

896.9

’ 819

819

"896 9

22

R440

1034.2

778

778

1034.2

778

778

1034.2

77:

778

1034.2

778

778

1034 2

23

R441

1526.2

1258.8

1258.8

1526.2

1258.8

1258.8

(526.2

1256 8

1258.8

1526.2

1256.8

1258 8

1526.2

24

R442

1292.6

819.4

819.4

1292.6

819.4

819.4

1292.6

8194

819 4

1292b "

8194

819.4

1292.6

25

R443

1414.1

10466

1046 6

1414.1

1046.6

1046.6

1414.1

1046 6

1046.6

1414.1

1O46.b

10466

1414 1

26

R444

0

0

0

862

862

862

862

86?

862

862

882

862

862

27

R446

1407.7

964 1

9641

1407.7

964.1

964.1

1407.7

964 1

064,1

1407.7

964 1

964.1

1407.7

28

H447

1570,5

927.8 |

927.8

1570.5

927.8 f 927.8

1570.5

927 3

927.8

1570.5

927 8

927.8

15/0 5

278 4

590.8

487.2

912.9

819.4

92/ 8

750.9

541.2

400.7

4/u 2

48>x6

526 7 li”

7 8

(258.8

59/8

899

I072 7

2/6.5

64! 6

32/4

1046.6

8o2

96-1.1

254.2_

 • 369.7

 • 752.7


1072 7

 • 276.5

 • 641.6

327.4


278.4


750.8

541.2


590.8


487.2


606.9


912.9


592.8

899


2S4.2

 • 569.7

 • 752.7


486.7

476.2

486.6


526.7


819


778

1256.8

819.4


1046.6

862


964.1


9278


1072.7

529

1322

32/4

556.5

14932

1023

 • 1116.4

 • 1222.4


1201.7


1474.4


592.8

1369.6

508 4

569.7

1168.1


486 7

7589

 • 1403.7

 • 526.7

896 9


 • 1034.2

 • 1526.2

1292.6

1414.1 862'


1407.7


1570.5


1072.7


276.5

641.0


 • 327.4

 • 278.4


750.9

541.2

590.8


487.2


606.9


912.9


592.8

899

264.2

 • 569.7

 • 752.7


486.7


476.2

 • 486.6

 • 526.7

819


778

1258.8

819 4

1046.6

862


9641


927.8


606.9


912.9


592.8

899

264.2

 • 569.7

 • 752.7


486.7

476.2

 • 488.6

 • 526.7

819


778 1268 8 819.4 1046.6


964.1


927.8


1072.7

529

1322

327 4

556.5

1493.2

1023

11164

1222 4


1201.7


1474.4


592.8

1369.6

508.4

569.7

(168.1


 • 486.7

7589

14Q3.7

 • 526.7

896.9


1034.2

1526 2


1292.6

14141

b62


1407 7


10/2 '


276 s

641 6

32/7


278 4

750.9

541 ?

590.8

487 ,-


006 9


912 9


yi2.9


592 8

899

254 2

□69.7

752 7


486.!

476 2


486.0

526.7

819


77tt

1258 8

819-1

1046 6

6b/


964 1


15/0.5    927’6


486.7

476 2

486 6

526 7

819


7/8

1258.8


8194

I0466

8b2


9o4 1
29

R448

1080

720

720

1080

720

720

1080

72

720

1080

720

720

1080

720

720

1080

720

720

1080

720

720

30

R452

1170.5

740.5

740.5

1229.8

740.5

740.5

1229.8

740 5

740 5

1264 1

740 5

740.5

1264 1

740 5

740.5

1264 1

740.6

740.5

1264 1

740 5

7405

31

R454

645.6

474

474

645.6

474

474

645.6

47.»

474

645.6

474

474

645.6

4/4

474

645.6

474

474

645.6

4‘74

4/4

32

R455

454.4

237.4

237.4

454.4

237.4

237 4

431.6

215 8

215.8

431.6

215.8

215.8

431 6

215.8

215.8

431.6

216.8

215.8

4316

215 8

215 8

33

R467

0

0

Q

535.9

535.9

535.9

548.3

548 3

548.3

548.3

548.3

548.3

548.3

548.3

548.3

548.3

548.3

548.3

548.3

548 3

548 3

34

R458

1122 2

467

467

1151

467

467

1181

492 2

492.2

1207.8

492.2

492.2

1207 8

4922

492.2

1207 8

492.2

492.2

1207.8

492 2

■•192 2

35

R464

755 6

755.6

755 6

849.2

849.2

84y.2

849.2

849 2

849.2

849.2

I 849.2

849.2

349.2

849.2

849.2

649.2

849.2

849.2

849 2

849 2

849?

36

R465

1065 1

567.2

567 2

1065.1

567.2

5672

1065 1

567 2

567.2

1065.1

567 2

557.2

1065 1

50/2

567 2

10651

567 2

567.2

10651

56/

567 2

37

R469

0

0

0

0

0

0

0

b

0

0

0

0

594.3

30/

307

594.3

30/

307

594.3

3Q-

30/

38

R474

610.8

426.2

425.2

610.8

425.2

425.2

610.8

425 2

425.2

610.8

425.2

425.2

610.8

425.2

425 2

610.8

4252

425.2

610.8

425.2

425.2

39

R475

972 4

486.2

486.2

972.4

486.2

486.2

972.4

486 2

486.2

972.4

486-2

486.2

972 4

48o.2

486.2

972.4

486.2

486.2

9/2.4

486 2

480.2

40

R476

1058.2

711.1

711.1

1058.2

711.1

711.1

1056.2

711 1

711.1

10582

711.1

711.1

1058 2

7111

711 1

1058.2

711 1

711.1

1058.2

711 1

711.1

41

R477

0

0

0

987.4

656.2

656.2

987 4

666 2

656.2

987.4

656.2

656.2

987.4

650.2

656.2

987.4

666.2

656.2

987.4

656 2

656.2

-

i

1

•?

■-

IIMPage 12 ol 13


•K


Trasee de noapte


>o


vK‘i

ia <■.


«fi fes


di'


 • 14

 • 15


16

 • 17

 • 18


**


N101

N102

N103

N104

N105

N106

N107


N109

N110

N111

N112

N113

N114

N115


N116

' N117

" N118


19


N119


N120

N121


N122


23


N123


N124


25


N125


■I


142.0

 • 173.2

97.4

 • 187.7

211.9

201.5

 • 157.3

 • 227.2

179.0

 • 265.8

 • 186.4

 • 252.8

 • 139.8

 • 139.7

 • 213.4

 • 387.2

 • 282.7

 • 194.4


142.0


142.0


142.0


170.0

115.8

180.0


125.2


49.3


90.0


158.2


173.2

97.4

187.7

211.9

201.5


173.2

97.4

187.7

211.9


173.2


97 4


187.7

211.9


201.5


201.5


 • 157.3

227.2

179.0

 • 265.8

 • 186.4

 • 252.8

 • 139.8

139.7


 • 167.3

227.2

179.0

 • 265.8

 • 186.4

 • 252.8

 • 139.8

139.7


157.3

227.2


179,0

 • 265.8

J86£

 • 252.8

J39.8

1397


213.4

387.2

282.7


194.4


170.0

115.8

180.0

125.2


49.3


90.0

158.2


213.4

387.2


282.7


194.4


170.0

115,8

180.0

125.2


49.3


90.0


158.2


213.4

387.2


282.7


194.4


170.0

115.8

180.0'

125.2


49.3

90.0


158.2


158.2


■i

142.0

173.2

97.4

211.9

201.5

252.8

282.7

194 4

49.3

90.0

187.7

179.0

265.8

1864

157.3

227.2

J39_8

13*9.7

170.0

115.8

mo

125.2

2134

387 2

1420

142.0

142.0

142.0

142.0

142.01

173.2

173.2

173.2

173.2

173.2

173;2j

97.r

97.4

97.4

97.4

97.4

97 41

1877

187.7

187.7

187.7

187.7

187 7

211.9

2119

211.9

211.9

211.9

211 9

201.5

201.5

201,5

20'1.5

201.5

201 TI

157 5

157.3

157.3

157.3

157.3

157 31

227 2

227.2

227.2

227.2

227.2

22/2

1790

179.0

179,0

179.0

179.0

179 0

265 8

265.8

265.8

265.8

265.8

265.8

1864

186.4

186.4

186.4

186.4

186 4 J

2528

252.8

252.8J

252.8

252.8

252 8 j

"139 8

139.8

139.8

139.8

139.8

139.8

139 7

1397

139.7

139.7

139.7

139 7

2134

213.4

213.4

213.4

213.4

2134

387 2

387.2

387.2

387.2

387.2

38. .2

282 1

282.7

282.7

282.7

282.7

281.7

194 1

194.4

.    194’4

194.4

194.4

19-1.4

170 0

170.0

170.0

170.0

170.0

17t.’.O

115 8

115.8

115.8

115.8

115.8

115.8

1800

180.0

180.0

1B0.0

180.0

181.0

125 2

125.2

125.2

125.2

125.2

125.2

49 3

49.3

49.3

49.3

49.3

40.3

90 0

90.0

90.0

90.0

90.0

9('.O

158 2

158.2

158.2

158.2

158.2

15».2

227.2

179.0

265.8

186.4

252.8

194.4

170.0

158.2

173.2

97.4

me

139.7

213.4

387.2

282.7’

187.7

211.9

201.5

157.3


142.0   142.0


 • 173.2

97.4

187,7

211.9

201.6

 • 157.3


227.2


179.0


265.8


186.4


252.8


139.8

 • 139.7

213.4

387.2

 • 282.7


194.4


170.0

115.8


180.0

125.2

49.3


90.0


158.2


142.0


142.0


142.0


142.0


 • 173.2

97.4

187.7

211.9

201,5

 • 157.3


227.2

179.0


265.8

186,4


252.8


139.8

 • 139.7

213.4

387.2

 • 282.7


194.4


170.0

115.8


180.0

 • 125.2

49.3

90.0

 • 158.2


173.2


173.2


97.4

187.7

211.9

201.5


157.3


227.2

179.0


265.8

*186.4


97.4

187.7

211.9


201.5


157.3


227.2


179.0


265.8

186.4


252.81 252.8


139.8

1397

387.2

282.7


194.4


170 01


180.0

125.2 '

49 3 i


90.0


158.2


' 173.2

~'~97 4

187.7 ~211.9


201.5

~157*3*


.227.2


179.0


1731

97 A

187 7

211.9

201.5'


157.3


227.2


179.0


M CU ORIGINALUL


139J

]397

 • 213.4

387.2

282.7

 • 194.4


180.0


1251

’ 49.3


90.0


158.2


 • 265.8

J86.4

 • 252.8

1398

" 139 7

2134

.387.2'

• 2827

’ 194.4


1/0.0

115.8

160.0*


125.2

49.3


90.0


158.2


 • 265.8

186_4

 • 252.8


J39J

139.7

213.4

3872

282.7’


194.4


125.2

49.3


90.0


1582


Piige J3 uf 13
535.8

535.8

535.8

535.8

5063.7

5063.7

5063.7

5063.7

km/zi

km/zi

km/zi

km/zi

____20

_______4

_________7

_____41

5063.7Total Km

—--

plgnificati/zi Nr?Zile


>!i

535.8

535.8

535.8

535.8

535.8

535.8

535.8

7

5063.7

5063.7

5063.7

5063.7

5063.7

5063.7

5063.7

km/zi

km/zi

km/zi

km/zi

km/zi

km/zi

km/zi

4

5

85

15

21

63

•   14

creare?

16
.'rM
Ous: C.F R.PROGRESUL-SOS GHJRGIUU (I-

SOS.VHLOR-DR.ISTRATE-STR. 11 lUME-80 REGINA MARIA-PIAÎ A UNI)

(«tors: PIAȚA UNIRII-BO.REGINA MARIA-S TR

11 IUNIE-DR.ISTRATE-SOS VliLOR-SOS. GIURGIU LUI-C.F.R. PROGRESUL

Cap1:C.F.R. PROGRESUL Cap2: PIAȚA UNIRII


Dus: DEr’.MILITARI-BD.PRECfZIS-

VALEA CASCADELOR-TlMISOARA-PROGRE SULUi-

CAL.RAHOVETCAL.FEREhTARLZETAR;L3R întors: ZETARILOR-CAL.FERENTa.RLRAHOVEI-

PROGRESULUI-TIMISOAR.A-VAlEACASCAOELOR-

BO.PRECfZIEI-DEP.MlLFARl

Gapî: DEPOUL MILITARI          Cap2: ZEȚARILOR


Cap1:R0MPRIM __

Dus: ZETARILOR-GIURGIULULSOS.VÎILOR-SOS.PROGRESULUI-'/ MILEA CAL GIULES’!-CART.16 FEBRUARIE


BASARABIA-FAUR POARTA 4

întors: FAUR POARTA 4-BA.5ARA3;A-CH13l<NAL -PANTELIMON-FERDIîiANO-TRAIAN-CALAPASHOR -PTA.SF.VINERI

Capi: PIAȚA SF. VfflERI

Bus: PT A.SF. GHEORGHE-CALEA MOSILOR-

V.LASCAR-VIITCWULUI-MAICADOMNULUI-lAC TEi-PLATF.PiPERA

întors: PLATF.PIPERA-LAC TEI-WTORULUI-V.LASCAR-CALEA MOSILOR-PTA SF.GHEORGHE


Capi: PIAȚA SF. GHEORGHE

Dus: COMPLEX COMERCIAL TITAN-TH.

PALLADY-1 OEC,«L.REBREANU-C.RESSU-VlTAM-O.GOGA-N. TRAIAN-S. VODA-SURA MARE

intots: SURA MARE-S.VODA-N.TRAIAN-O GOGA -CAL.VITAN-C.RESSU-L REBREANU-1 DEC.1918. -TH.PALLADY-COMPLEX COMERCIAL TITAN

Capi: COMPLEX COMERCIAL Cap2: SURA MARE


123.20}


(18)1(18)


(34)


14:27)


6

(31 1(4:50)


(5:331


5:10

i 5: IU)


(5:00)


22:50 122:30)lINTERVAL SUCCEDARE (min. Plecări de la

NH. 1

ARUL VEHICULE:>c

apete de trăsei

LOC“

5-6 [t

-10(10-141

4-1^19-212

1-2:

Prima 1

Ultima

249

4

4

5

5

5

5

4:57

3:25

19)

(5)

(61

(61

(Bl

I7)

5:06) (

23:20)

15

17

17

16

16

14

4:25

?2:54

171

12)

12)

(12)

(12)

(9)

4:35)

22:50)

249

20

11

13

24

14

16

5:01

22:55

(24)

(15)

(161

(16)

(161

(17)

4:50)

22:40)

6

19

10

6

10

8

4:50

22:45

(5)

(8)

(8)

(81

(81

(7)

(5:06)

23:04)

249

20

14

17

14

14

20

4:49

22:53

(33)

(20!

(20)

(201

(20)

(26)

(5:00)

(22:32)

4

fi '

5 '

6

6

4

5:00

23:25

<7> 1

w

<5 A

: R.'ID

m a?'

249

7

7

7

8

7

3

4:20

22:29

(18)

(131

(13)

(13)

(13!

(14)

14:30)

(22:30)

18

19

19

17

19

15

4:05

23:00

1

(7)

ti oi; noi i

'10!

(101

(9)

(5:20)

123:00)

249

11

8

8

9

9

13

4:29

22:40

1301

(15)

(17)

(171

115)

>30!

(4:30)

(22:25)

S

12

n

Ț «

• r.

7

SiCE

23:23

(3)

(6)

(6)

(6)

(6)

(3)

(5:131

(23:081

249

3

3

3

3

3

1 5

4:30

22:45

17)

(4)

(4)

(4)

(4)

| !6)

(4:50)

(23:00)

14

20

20

20

20

10

4:53

23:05

17)

(13)

(13)

(13)

(13

(8)

15:12)

(23:22)

249

15

12

13

17

13

15

4:45

22:55

(17)

115)

(18

(16

116

(24

(4:301

(22:20)

8

10

10

8

10

a

4:46

22:50

(7)

(8)

(8)

(8)

(8)

(5)

(4:45)

(22:10)

121

28

17

17

17

17

28

4:30

22:35

(42

(28

(28

(28

(28

(28

(4:50)

(22:40)

3

5

5

5

5

3

5:11

23:15’

(2)

(3)

(31 i o

(3)

(3)

(3)

15:31)

(23:20)Capi: PIAȚA SF. GHEORGHE _______

Dus; ZETARILOR-rERENTARi-CAL.RAHOVEI-REG.MARIA-HIUNIE-MARASESTI-O.GOGA-CAL. DUDESTI-C.RESSU-RESREANU-FAUR POARTA 4

întors: FAUR POARTA 4-REBREANU-C.RESSU-

DUDESTI-GOGA-MARASESTI-111UHIE-REG.MAR1A

1       CAL.RAHOVEl-CAL.FERENTARILOR-ZETARILOR

1 Capi: ZEȚARILOR________________Cap2; FAUR POARTA 4

Dus: CART.DAMAROAIA-GLOR1EI-BUC.NOI-CALGRMÎTEI-BD MIRALACHE-PTA.VICTjRIEI-STR.8UZESTF8ERZEI-CAL.PLEVNE1-Y.PARVAN

întors: PARVAN-SF.CONSTANT1N-STR.PERLEA-COBALCESCU-8EPZE!-B,JZEST! ’T* '/’CtOR!E!

I Mf^ț       țr >in|.nn ni npippjuionji<


Dus: DEPOUL MILITARI-V.CASCADElOR-TIMÎSOARA-PRDGRE SILUI-Vil LDR-GIURGjLLUI-CRFPROGRESUL

întors: CFR PROGRESUL-GIURGIULUI-VISL PROGRESULUI-TIMBOAPA-VALEA DEPOUL MILITARI


Dus; COMPLEX COMERCIAL TITAN-PALLADY-PESSU-CAL.ViTiM-O.GOGA-'-.'ARASEi

11IUNIE-REGINA MARIA-PIAFA UNIRII


Cap2: DEPOUL MILITARI


COMPLEX COMERCIAL TITAN

Capi: COMPLEX COMERCIAL Cap2: PIAȚA UNIRII

Dus: DEP.ALEXANCRIA-SOS.ALEXANDRIEI


întors: FTA.UNWll-BD.RcijihA MARI A-CAL.RAHOVEI-SOS ALEXANDRIEI-DEP.ALEXANDRIA.

Capi: DEPOUL ALEXANDRIA


Dus: BANU MANTA-TITULESCU-ST.CEL MARE -M.BRAVU-CAL.VACARESTILOR-SOS.OLTENITEi-SURAMARE

întors: SURA MARE-OLTEN)TEIA/AOARESTILOR M.BRAVU-STEFAN CEL MARE-SOS.N.T1TULESCU-BANU MANTA

CapkBD, BANUMANTA_________Cap2:SURA MARE

Dus: DEP.MILITARI-VALEA CASCADELOR-

BD.TIMISOARA-V.MILEA-SOS.ORHIDEELOR-GARA BASARAB

întors; GARA BASARAB-SOS. ORHIDEELOR-V.MILEA-BD.TIMISOARA-VALEACASCAOELOR-DEP.MILITARI

Capi: DEPOUL MILITARI


Cap2: GARĂ BASARAB


LINIA NR. ST ATU LUNGIME


TRASEU

CAPETE


36


Dus: 26 statii 1150flm întors: 2 5 statii

1 ISOOm


40


Dus: 2fi statii 114CQhi lnwrs.'25 stafii 11400rnAIR. LOC


41Dus: REPJDU^-OHISî'U.J ^AN’EDMC’I

ZIDURI MOSI-COLENTIHâ-REIN'/IERII-MAICA DOMNULUI-PETRiCANI-PLATrORMA PIPERA întors: PLATFORMA PIPERA-PETRICAMI-

M DCM?IULllf-RE(NV!ERIICOLENTINA-ZICURI MOSI-»ANTELIMOM-CHlSINAl!-REPUBUCA

Capi: REPUBLICA_______________CapZ. PLATFORMA

Dus: COMPLEX COMERCIAL TITAN-BD 1 DEC •BD3A5ARABIA-CAL.CALARASI-B0.C0RNELIU COPOSU-SFANTA VINERI

întors: SFÂNTA ViNERI-BO.CORNELlU CCPOSU -CAL.CALARASILOR-3D. BASARABIA-BO.1 DEC-COMPLEX COMERCIAL TITAN

Capi: COMPLEX COMERCIAL Cap2: PIAȚA SE, VINERI


Dus: 15 statii 3850rn întors: 15 st3tn


42


Dus: 12 statii 6400m întors: 13 statii

GBOflni


44


Dus: 15 șutii 580Qm tr;‘.crs:13 statii 7400m


45


Bus: 15 statii ?400m întors: 16 statii 7SOOm


46


Dus: 27 ststii

12200m întors: 25 statii

lIBOOm


47


Dus: 14 statii 6700tn întors: 14 statii 6709m


Dus: PTA.PRESEI-GENERAL AVERESCU-

S TR. FURDA-SOS.CRANGAS1-STR.BRASOV-GHENCEA

întors: GHENCEA-STR.8R ASDV-SOS.CRANG ASI-

STR.TURDA-GENERAl averescu-marasti-

! P A.PREScî

: u1r 1 ■'*' A rftoci

Dus: PRESA-30=XP03T|E!-P0^ÎSTSA.NU-’

PUȚUL LUI CRACI1JN-3D MIHALACHE-VICTORIEI

S’R.SUZESTI-BD CUZA-8D.CUCA-GARA DE NORD

întors: GARA DE NORD-CAL.GRIVITEI-STR.BUZESTI-BD I.M1HALACHE-3TR.CLABUCET-S"R.POPiSTcANU-BO EXPOZITIEI-FFA.PRESEI

Capi: PIAȚA PRESEI_____________Cap2: GARA DE NORD

Dus: CARTIER 15 FEBRUARE-CALEA

GiUtESU-ORHIDEELOR-BD.DINlCUGOLESCU-oTR.BERZzi-VASiLs: PARVAN

întors: PARVWi-SF .CGNSTAWTIM-tPERLEA-

STR.COSAL0ESCiJ-STR.8tRZEFBD.D.GOLE3CU-

SJa.uRni JtEluR-CAi- GiliLcSTl-CART. lo FEBR

Capi: CARTIER 16 FEBRUARIE Cap2: VASILE PARVAN

Dus: MEZES*SOS,CHITLEJ-8O.SUC.NOI-

CALQRMTE1-MIHALACHE-PTA.V1CTOP.IEP

STR.BUZESTi-Bu CUZA-&D DUCA-GARâ DE NORD întors: CAPA DE N^RD-CAL.GRIvl'EI-

STR.BUZE3TI-BO LMiHALACHE-CAL.GRMTEi-BD.3UCUPESTI! NOI-SOS.CHITILEI-MEZES

CapkMEZES_________________Cap2: GARA DE NORD

Dus: GARA-GRIVIT A-BUZE&TI-MIHALACHE-

OR.rEU <-N.TI’iJL=SCU-ST,CEL MARE-M.BRAW lANCULUI-PANTEUMON-CHISINAU-BASARABlA-R

întors; C2-CHISIM A.U-P ANTEUMON-IANC ULUI-M.BRAVJ-ST.CEL MARE-N îiTULESCU-DR.FELIX MÎHALACHE-V)CWR1EI-BU2ESTI-CUZA-DUCA-C1

Capi: GARA DE NORD____________Cap2: REPUBLICA

Dus: RATA UNIRII-RE3 MARIA-111UN1E-DR.C.ISTRATE-PROGRESULUi-13 SEPTEMBRIE-GHENCEA

întors: GHENCEA-BD.GHENCEA-13 SEPTEMBRIE -SOS.PROGRESULU1-DR.CJSTRATE-n IUNIE- . REGINA MARIA-PIATA UNIRII

Capi: PIAȚA tINFRII Cap2: GHENCEA /)

5:17

(5:12)

22:10

(22:20)

5:04 15:10)

22:05

(22:20)

5:36

(5:34)

22:55

(22:54)

5:10 15:10)

22:30 (22:30)


LINIA

NR. STAT1I

LUNGIME


TRASEU

CAPETE


55

Dus: 13 statiî 7100m întors: 13 statiî 7100m


Dus: PTA 5F.V!(\£^L-^FJȘ:J-SALABASJ--

TRAIAN-PACHE PP.OT ■lANCIJL'Jt-PAfrELlMGti-

GRANITUL


INTERVAL SUCCEDARE (min. Plecări de la [nrJWWUL VEHICULE:'

5-6[6-10^0-14!4-1 S|19-2ț


NR.


12

(26)


9

113)


10

(14)


10 (14)


21-2:


10

(14)


14

120)


capete de trăsei


Prima

4:55

(4:55)


Ultima

22:55

(22:35)


56

întors: GRANITUL-PANTELWON-IANCULUI-PACHEPROTOPOPESCIj-TRAIAN-CALAPASI-COPOSU-PTA 5F VINERI

Capi. PIAȚA SF. VINERI_________Cap2: GRANITUL

Dus; SF.VINERt-COPOSU'CALARASILOR-8ASARA3IA-REPUBUCA


249


7

(3)


9

(61


S

(4)


22:35

(22:30)


Dus: 15 statiî

SHOQtu întors: 1S statiî

6800m


întors: REPUBLICA-SASARA3IA-CALARASILOR-

COPOSU-SF.VINERI

Capi: PIAȚA SF. VINERI Cap2: REPUBLICA


31

132)


25

(21]


25 (22)


25

(22)


23

(22)


62 (64)


22:20

(22:20)


2

(2)


3

(3)


3

(3)


3

(31


3

(3)


1

(1)


5:31

(5:32)


22:50

(22:50)

PROGRAMUL DE TRANSPORT PENTRU REȚEAUA DE TRAMVAIE • VALABIL PROGRAM VACANTA Z

LINIA NR. STATII LUNGIME

TRASEU

CAPETE

VR.

LOC

INTERVAL SUCCEDARE (min.

“iecari de la :apete de traset

NUMĂRUL VEH

1CULE

5-6

6-10

0-1^1

4-1? 1

9-2-1

.1-2;

Prima

Ultima

1

Dus: <W3'V-CLT=N!te"7^PE:?.'’

249

8

7

1

7

8

13

4:30

22.10

1

Dus: 28 «ații

•M BRAVU-TITULESCU-BANU VANrA

întors: BANU MAN^A-PCO BASARA.B-V MILEA

(15)

(9)

(10)

(10)

(IU

(19)

(4:30)

(22:12)

întors: 24 statii

PROGRESULUI-VIILOR OLTEN!TEI RQVPRiM

14

18

18

17

16

9

4:35

234J4

(7)

(12)

(12)

(12)

(11)

(6)

(4:47)

(23:03)

13000m

CapkROMPRlM               Cap2: BO. BANU MANTA

7

Dus C.F.R.PROGRESUL-SOS GIURGIULUI-

249

13

9

11

10

9

13

4:30

2253

Dus: 18 statii

SOS.VllLOR-OR.ISTRATE-STR.lt (UNIE-8D

REGINA MARlA-PiATA UNIRII

întorc PIAȚA UNîRII-00 REGINA MARJA-

121)

(13)

(13)

(13)

(t3)

110)

(4:30)

(22:50)

7200m

STR.11 lUNIE-OR.ISTRATE-SOS'AlLOR-SOS

5

7

6

7

/

5

5:80

23-23

întors: 18 statii

gjurgiuluuc.fr. progresul

□)

(51

(5)

(5)

(5)

W

(5:00)

(23:20)

7200m

Capi: C.F.R. PROGRESUL          Capi PIAȚA UNIRII

Q

Dus; DEP.Mlin’ARl-SO.PRECiaEI -

249

21

14

14

17

14

15

4:20

2350

O

VALEA CASCADELOR-TIMISOAPA-PROGRESULUU

□5)

(17)

(18)

(18)

118)

(34)

(4:27)

(22:20)

Dus: 30 statii

CALRAHOVEJ-CAL FERENTARt-ZETARILCR

14200m

întors: ZETAR1L0R-CAL FERENTARPRAHOVEJ-

PROGRESULUI-T1MIS0ARA-VAIEA CASCADELOR-

5

8

8

7

8

7

4:50

23:15

întors: 3(J statii

ău FRECIZiEUDEP .MILiTARi

(3)

IB|

(6)

16)

I6) I

□I

(4:50)

(22:301

Cap I: DEPOUL MILITARI           CapZ: ZET ARILOR

10

Dus; ROMPRlM-OLTENITcUSOS VliLCR-

249

11

7

3

a

7

11

4:40

22:45

PROGRESULUI-V MILEA-PCO BASARAB-BANU MANTA

(20)

(10)

(10)

(10!

(10)

113!

(4:40)

(23:201

Dus: 24 «ații

13000m

întors: 8ANU MANTA-M.BRAVU-VĂCĂREȘTI-

CLTE NIȚEL ROM PRIM

10

t8

14

16

18

10

5:32

22:40

întors: 29 «ații

(6)

(12)

(12)

(12)

(12)

(3)

(5:33)

(22:45)

13800m

Capi: ROMPIUM               Cap2: BO. BANU MANTA

11

Oue 34 «ații

Dus; ZETARLOR-GIURGlijlbi-SOS VIILOR-

243

13

11

10

14

12

16

5:05

22-25

SOS PROGRESULUI-'/ M1EA-CAL GiULESTL CART 16 PEBR.

întorc CART 15 FE8R.-GIULESTU'/ MILEA-

(17)

îl 2)

{12î

(13)

(12)

(15)

(4:46)

(22;2O)

ÎBQOOm

___

PROGRESULUI-VULOR-GltJRGIIJlUI-ZETARflO»

10

13

13

11

1.3

8

5:00

22-25

nații

(7)

(H)

(111

(IU

du

(Bl

(5:D0)

(22:25)

IfiOOOm

Capi: ZEȚARILOR                Capi CARTIER 15 FEBRUARIE

14

Dus: PTA.SFANTA V1NERI-C.CALARAS1L0R-

249

15

11

15

13

12

15

5:10

2255

TRAiAN-FERDWAND-PâNTPl            u

J4)

129}

Dus: 18 «ații

BASARABIA-FAUR POARTA 4

iltU

li 61

i>Of

(5:10)

(22:48)

8800m

întors: FAUR POArU'AA-ăASAFABIA-CFliSiNAU

- - .

. . -

- -

- .

-PANTELIMON-FERDI NAND-TRA'A N-OALARASILOR

6

8

1

8

8

8

5:10

2230

întors: 19 statii

•PTA SF VINERI

(3)

(6)

(6)

(6)

(6)

31

(5:00)

(22:40)

8800m

Capi: PIAȚA SF. VINERI           CapZ: FAUR POARTA 4

16

Dus: PTA.SF. GHEORGHE CALEA MOȘILOR-

249

15

10

12

14

14

29

4:50

22:50

7 LASCAR-VI1T0RULU1-MAICA DOMNULUl-tAC TEI-PUTF PIPERA

(21)

(12)

(13)

(13)

(13)

128)

(5:00)

(22:301

Dus: 20 stati

8150m

întors: PLATF PîPERA-LAC TEI-VIITORULUI-

V LASCAR-CALEA MOSILOR-PTA SF GHEORGHE

5

8

8

7

7

4

4:52

2220

întors: 20 stati

(4)

7)

(7)

(7)

(7)

(3!

(5:07)

(22:40)

8150m

Capi: PIAȚA SF. GHEORGHE       Cap2; PLATFORMA INDUSTRIALA

19

Dus: 33 stati

Oue COMPLEX COMERCIAL TTTAN-TH

249

14

11

11

11

11

11

4:45

22:40

PALLAOY-1 OEC.-L REBREANU-C.RESSU-V1TAN-

OGOGA-N.TRAIAN-S.VOOA-SURA MARE

(30

(18)

(18)

(18

(18

(20)

(4:50)

(22:501

întors: SURA MARE-S.VODA-N TRAI ANO. GQGA

13450it

-CAL.WTAN-C.RESSU-LREEREANU-1 DEC 1912

12

12

12

12

11

4:30

2250

întors. 32 stati

•TB PALLADY-COMPLEX COMERCIAL TITAN

(71

(7)

(71

(6)

(4:50)

(22:30)

13450n

Capt: COMPLEX COMERCIAL      Cap2: SURA MARE

.1

/

.J

1
LINIA

JIR STAT» LUNGIME


21

Dus: 14 stafii

7350m tatots: 14 stafii

735Dm


23

Dus: 31 stafii

13900in

Întors: 32 stafii

139QQm


24

TRASEU

CAPETE


întors: ETA SF GHEORGHE-CAi MOȘILOR

SCS COLE.TINA-PASAJ CGLENTiNiCap2: PASAJ COLENTtNA


Capi: PIAȚA SF. GHEDflGHE______

Dus: ZETARILOR-FERENTARi-CAL PAHOVE!

REG MAR) A-11 iUH$SMARA3ESTLO.GOG>-CAL DUDESTI-C RESSU-RESRE4NU-FAUR POARTA 4

întors: FAUR POARTA 4-REBREANU-C RESSU-DUDESTLGOGA-MARASEST'l-1’IUNîE-REG.MA.RIA calrahovej-cal ferentarilor-ze tarilor

Capi: ZEȚARILOR________________Cap2: FAUR POARTA 4

Dus: CARTDAMAROAlA-GLORlFi-BUCNGL CALGRIVHEî-BD MIHAlACHE-PTA VICTORIEI-STR.8UZEST)-8ERZETCALPL£VNEî-YPARVAN

întors: PARVAN-SF CONSTANTlN-STR-PERlEA-CO8ALCESCIJ-0ERZEi-8JZFSr.PTA V’CTQRtEt-IMIHAL4CHE-8UC NOi-BO Gl'CR'E’-OAMAROAIA(22:40}


22:45 >23:04}


(22:321


23:26

Dus; 17 stafii

B200m

întors: 13 stafii}

soJum 1

Capi: CARÎ1E» 0 AMARO AIA       CapZ: ’/ASILE PARVA41

L

I

25

Dus: 35 stafii

Oue DEPOUL MILITARI-V CASCĂOEtOR-

TIMiSOARA-?ROGRESULUfvf:LQR.G)(JRG!ULU!--CFR PROGRESUL

întors: CFR PROGRESUL-GiURGIUlLI-yULOR--PRCGPESULUl TMlSOâRA VALEA CASCADELOR DEPOUL MILITAR)

Capi: C.F.R. PROGRESUL          Cap2: DEPOUL MILITARI

243

7

(13}

7

(13)

7

(13)

8

(131

7

(13)

10

(14)

4:20

4:30}

22:20

22:30)

17000m întors: 35 stafii

170OOm

17

(7)

13

110)

18

(10)

15 (10)

18

110)

13

(9)

4:05 15:20)

23:01} 123:00}

27

Dus: 25 stafii

Dus: COMPLEX RATB TIT4N-PALLADY-RE5SU

-CAL 71TAM-0 GOG* -MA9ASEST- ’ 1 IUNIE-

REGIA MARfA-PIAÎA UNRiî

IfttOfs: RATAUNlRlFREG.MARiA-l' !UN)E-VAt?*ScSn-ri zîr,Ci5..AT«t... r> oceei- □iij »nv COMPLEX RATB TiTAN

Capi: COMPLEX COMERCIAL      . Cap2; PIAȚA UNIRII

243

13

t30>

8 (15}

9 (17}

10

(17)

10 (18)

15 (30)

4:27

(4:301

22:40 <22:25}

lOfiOQm

întors: 25 stafii

lOBOOm

7

(3)

H

(6)

11

(5}

13

(6}

.19

(6)

5

(3)

ș:qn (5:13)

?3<jn (23:08)

3?

Dos: 11 stafii

Gas: DEPALEXANDR1A-SOS ALEXANDRIEI-

CAL RAPORT 2D REC’UA V.-‘'3,A

JfltBrx ~A,ONiRH-8D. REGINA MARIA-

CAL RAHOVELSOS. ALEXAtiORlEI-OEP.ALEXANDRIA.

Capi: DEPOUL ALEXANDRIA       Cap2: PIAȚA UNIRII

243

4

17}

3 (41

3

(4)

3

(4)

3

(4)

6

(6)

4:30

(4:50)

22:45

(23:00)

5650m întors: 11 stafii

5850tn

13

[71

13 (13)

13 (13)

17

(13)

17

113)

9

(8)

4:53 (5:12)

23:06 (23:22)

34

Dus; 23 stafii

Dus: BANU MANTA-THULESCU-ST CEL MAPE -M BRAVLf-CAL VACARESTlLOR-SOS OLTENiTEI-SURAMARE

Întors.’ SURA MARE-OLFENITEî-VACARESTLOR

M BRAVU-STEFAN CEL MARE SOS N THULESCU-8ANU MANTA

Capi: 00. BANU MANTA          Cap2: SURA MARE

243

17 (17)

15 (15)

16 (16}

19 (16)

17

(ÎS

24 (24)

4:45

14:30)

22:55 (22:20}

13200m

întors: 23 stafii

13800m

7

(7)

3

(8)

8

(8)

7

8)

8

(8)

5

SI

4:46

(4:451

22:50 122:10)

35

Dus: 21 stati

Dux DE? MtUTARWALE A CASCAOELOR-

0D TIMISOARA-V MILEA-SOS ORHIDEELOR-GARABASARAB

întors: GARABASARAB-SOSORHIOEELOR-YMH.E4-BDT1WSOARA VALEA CASCADELOR- “ OEP.MiLfTARl

Capi: DEPOUL MILITARI          Cap2; GARA BASARM

121

42

[42]

21

(28

21 (28!

21

128}

21

(28

23

(28)

4:30

(4:56)

22.45 (22:40)

tlQOCm întors: 21 stati IlOflOm

2

(2)

4

(3)

4 □)

4

(31

4

(3)

3 O)

5:11 (5:31)

23:25 (23:20)
i conform cupe-


LINIA

NR. STĂTU

LUNGIME


TRASEU

CAPETE


38

Dus 26 statii

11500m întors: 25 «ații

1150Qm


40

Dus: 28 statii

1l400m întors 25 «ații

1140Om


41

DuS 15 «ații 9850m întors 15 «atii


42

Dus 12 «atii

640Om

Întors 13 «atii

660Dm


44

Ous 16 stat»

GSOOm

îwwrs 16 statii

740Qm


45

Dus: 15 «ații 740Om întors 16 «ații TSOOtn


46

Dus: 27 «ații 12280m întors: 25 «ații MBOOm


47


Dus: DE-UBt CA CHISiHAl-P Aîi iiOUPî-MOSl-CCt ENTINA-ERIi • M A(CA DOMNULUI-^TRlCANf-PLA F-CRMA PIPERA

întors PLATFORMA PIPERA-PETRICANI M DOMNULUI-REiNVIEPII-CCLENTINA ZIDURI MOSI-PANTELlMGrPCHIS.NAU-REPUBL.CA

Capi: REPUBLICA_______________Cap2: PLATFORMA INDUSTRIALA

Dus COMPLEX COMERCIAL TiTAN-80 1 DEC -BD-BASARASIA-CAlCALARASI-BD cqrneuu COFOSU-SFANTA VINERI

întors SEANȚA VNERI-8D CORNEUU COPOSU -CAL.CA.LARASILOR-8D BASARABIA-80 l CEC-COMPLEX COMERCIAL TITAN

Capi; COMPLEX COMERCIAL Capi: FIAT A SF ■ VINERI Dus PTAPRSS8-GRAI.AVERESCU

STR TUROA-SOSCRANGASl-STR.eRASO'/-GHENCEA

întors GHEKCEA-STR.BRASOV-SOS CRANGASL STR.PJROA-GRAL AVER ESC U-MAPASR-PTA.PRESEi

Capi, FiATAPRESE[_____ _ __

Dus PRESA-BDEXPOZintEPGPISTEANU-

PUȚUL LUI CRACiUN-BD MIHAlACHE-VICTORIEI

STR.BUZESTI-8D.CUZA-8D DUCA GARA DE NORD

întors GARA DE NORO-CALGRi'/FTa

STR BUZESTi-eO.i MIHAUCHE-3TRCI.A8UCET STR.POP1STEANU-BO EXP03TE1-PTA PRESEI Capi: PIAȚA PRESEI______________Cap?: GARA DE HORO

Bus CARTIER 16 FEBRUARIE CALEA

GtUlESnORHIDEeiOR-3D DiNICU GOLE&'J ! STR.BERZB-7ASILE PARVAN întors PARVAN-SF CONSTANTINA. PERLE A-

grp CO8Ai_CESCiLGTt? BE^ZE’-pD C GOLESC1.1 SOSORHIDEELOR-CALGIULESTI-CART16 F£BR

Capi: CARTIER 15 FEBRUARIE Cap?: VAS UE PARVAN Dus: MEZES-SOS.CHITILE1-8D SUC NOI-

rai Qpn/»Tzi.iy»ujt iepe c’-.j i,1CTZ'°'F’ STR.BUZESH-BO CUZA-SD DUCA-GARA DE HORO

întors GARA CE NORD-CAL-GRiVf >■ £? STR.aiZESTVBO.îMlKALACHE-CALGRi^TEL !       8O.8UCURESTII NOl-SOS OHlTiLELMEZES

CapV.MEZES__________________Ca?2. SARA OE SORO

Dus GARA-GRIVTTA-BUZESTI-MIHALACHE-

DR.FEUX-N riTUlcSCU-ST CEL MARE-M BRAVU IANCULUI-PANTEUMON-CHISINAU-8ASARA8IA R

întors 02-CHISINALI-PANTeUMON-IANCULUî■

M.BRAVU-ST Ca MARE-N. TTTULESCU-DR.FEL1X MIHALACHE-VICTORIELBUZESPCUZA-CUC.A-C1

Capi; GARA PE NORD Cap2: REPUBLICA


Ous: 14 «ații

6700m întors u «atii

5700m


Dus PIAȚA UNIRILREG.MAR1A-H (UNIE-

OR.C ISTRATE-PROGRESULUL13 SE^T EMBRI E-GHENCEA

Întors: GHENCEA-BD.GHENCEA-13SEPTEMBRIE -SOS.PROGRESULULDR C-ISTRATE-11 iUNIE-REGINA MARIA-PIATA, UNIRII

Capi: MATA UNIRII Cap2: GHENCEAi23) U7)
(22:15)


22:<4 (22:44)


(18)ț(23l|( 4:501


(22:15)


2323 (22:50)


5:17 (5:12)

22:10 (22:20)

5:04 (5:10)

2255 (22:20)

5:38

( 5:34)

2256

122:54)

5:10

1 5.10)

2250

(22:30)

PROGRAMUL DE TRANSPORT PENTRU REȚEAUA DE TRAMVAIE VALABIL PROGRAM VACANTA

LINIA

MB. STĂTU LUNGIME

TRASEU

CAPETE

NR.

LOC

INIE

NUIV

RVAL SUCCEDARE [min. IĂRUL VEHICULE:

Plecări de la canele de trăsei

54

6-10j1(M4Uiqi9-2l21-2:

Prima

Ultima

55

Qu& 13 st ații 7l00m întors; 13 statii

7î00m

Dus: PîASr 'JlNERi CGFOSU CALAPASi TRAiAN-PACHE PPO' ■iANCULJî-PANTELlMC'N-

GRANITUL

întors- GPANITUL-pANTEUMON tANCUtlji-

PACHE FROTOPOPESCU-TRAIAN-CAiARASI COFOSU-PTA SF.VINEP!

CapV. PI AT A SF. VINERI           Ca?2: GRANITUL

214

12

126)

101

(13)

13 (14)

11

(14)

14 (14)

18

120}

4:55

(4:55)

5:00

(5:10)

22:55 (22:35)

22:35

(22:301

7 □1

9

(5)

1

(6)

8

(6)

7

(6)

5

{41

56

Dus: 15 statii 680Qcn întors: 15 statii 680Doi

Dus- SF.VINERICOFOSIJCA.L4FWSIL3R

BASARA8IA-REPUBLICA

întors: REPUBLICA-BASARASIA-CALARASiLCR-

COPGSU-SF VINERI

| Capi: PIAȚA SF. VINERI           Cap2: REPUBLICA

249

31

□2)

2

(2)

25 (21)

3

Î3>

25

(22)

3

25 (22)

3

Oi

23 (22)

3

62 (64)

1

(1)

5:00

{5:00)

5:31

(5:32)

22J2O (22:29)

22:50

(22:50)

I ■——

lC0NFCR^ CU ORIGINA
PROGRAMUL DE TRANSPORT PENTRU REȚEAUA DE TROiagUZE - VALABIL LA PROGRAM NORMAL IAN-MAR 2019

LINIA

NR. ST ATI!

TRASEU

CAPETE

UR.

INTERVAL SUC NUMĂRUL VEH

CEDA ÎGUl

REțmin.ll t

’lecari de ia :apete ds trasau

LUNGIME

-OC.

5-61£

i-ÎOfW-W

4-1S1

9-212

1-23

Prima

Ultima

61

Dus: 22 șutii

Dus; MAȘTER S.A.-BD IULiU MANIU-

92

23]

15 j

25

23

23

31

5:35

23 00

COTROCENI-STR.C.NCICA-CAL.PLEVNEI-

BD.KOGALNICEANU-PTA.ROSETTI

28)

41)

17) i

17)

24)

22)

»9)

£18)

17)

22)

(40)

(40)

5:45)

5:45)

23:02)

22:40)

9750m

întors: PTA ROSETTL8D.ELISABETA-

SP! iNDEPENDENTtl-SGS COTROCENI-

4

6

5

5

5

3

4:45

22:10

lntors:21 stafii

BD IULIU MANIU-MASTER 5.A

(3)

(5)

(5)

(5)

(5)

12)

5:00)

£22:22)

9750m

Capk MAȘTER                 Cap2: PIAȚA ROSETTI

(2)

(5)

(5)

(5)

(4)

(2J

5:00)

£21:57)

62

Dus: GARA DE NORD-WITTING-COTROCENI-B

92

12

W

12

13

11

13

4:40

22:45

O.iUUU MANIU-UCEULIND. TRANSPORTURI

(25)

(13),

18)

(14}

(13)

(25)

(4.50)

(22:15)

Dus: 21 statii

9100m

Intars: LIC.INO.TRANSPORTURI-BD.J.MANIU-

(25)

(13)

£15)

£14)

(14)

(25)

(4:45)

(22:30)

SOS.COTROCENI-M.VULCANESCU-GARA DE NORD

8

10

9

8

9

6

5:17

23:24

întors: 23 statii

(31

(6)

£5)

(51

(5)

(3)

(5:31)

(22:52)

95Q0m

Capi: SARA DE MSRO           Cap2: GRUP ȘCOLAR AUTO

(3)

(5)

(fi)

(6)

(6)

(3)

(5:23}

(23:10)

65

Dus: 20 statii

Dus: DRIOLH’MUREI-BD.BUCURESTII NOL

92

1!

11

13

13

11

13

4:30

23:10

CALGRIVITEi-POLlZU-GCCIDENTULUL

SFINTII VOIEVOZI

128)

£19)

(21)

£21}

(19)

(28)

(5:00)

(23:00)

66Q0m

întors: SFINȚII VOIEVOZl-OCCIDENTULUI-

5

6

CA< GRIVF^I-9^ 9i.î-~L.’REST" ftțnf .p.ij! >r=i.

5

5

5

4

4:55

22:40

intars: 20 stătu

ORO!

"V

/T.

f r-

83C3iii j

Cap 1: DRiDU                      Cap2: SFINȚII VOIEVOZI

i

66

Dus: 22 statii

Dus: SPITALUL FUNOENI-SOSCOLENTINA-

92

8

3

9

9

7

11

4:55

23:05

MGSILOR-CAROL I-ELISABETA-KOGALNICE^NU-SPLAI-NOICA-PIEVMEP/ASJLE PARVAN

(23)

(10)

(11)

£H)

£11)

(185

(5:00)

(23:10)

!020dm

întors: CALEA PLEVNELVASILE PARVAN-

H

15

14

I5

22:25

XOGALNICEANU-3D CAROl f-CALWSILOR

13

8

4:50

întors: 19 statii

SOS COLENT1NA-SPITAlUL FUNDENf

£41

(91

(9!

£9)

£9)

(5)

£ 5:45)

£22:25)

8S08m

Cap 1: SPITALUL FUNDENI         Cap2: VASILE PARVAN

69

Dus: VALEA ARGESULUI-8D I MAI-SIBIU-

98

7

8

7

9

7

12

4:20

22:25

DR.TA3ERE!-MÎLEA-MA’«U-COTROCENI-EROiLOR

(15)

(ta)

ÎH)

£W)

(10)

(IU

(4:30)

(22:05)

Dus: 23 statii

OPtRA-CAROl I-BD.FERD1NAND-STR.BAICULU1

întors: C2-FERDINAND-CAROL-8D ELÎSA8ETA-

întors: 27 statii

TABEREI-SIBIU-1 MAkVALEA ARGEȘULUI

13

18)

Zâ (12)

23 (12)

.13

£12)

22 (12)

IQ (HI

5:23 (5:30)

23:25 £23:05)

13200m

Capi: VALEA ARGEȘULUI          Cap 2: BA IC ULUI

I

70

Dus: 22 statii

D us; BD. BASARABIA-L.PATRASCANU-BABA

92

8

7

9

8

8

H

4 30

22-25

rCi^■.Cl.îOxaZZ- trt*

VASILE PARVAN

(28)

(12)

(12)

(12)

£12)

(25)

(5:00)

(22:30)

SAflflm

întors: VASILE PARVAN-80 KGGALMCEANU-

11

12

23:02

întors: 22 statii

BD.EUSABETA-3D.CAR0L l-BABA NOVAC-

10

13

11

6

5:09

L.PATRASCANU-BD.BASARABIA

(31

C7)

(?)

(7)

(3)

(5:37)

(23:35)

B990m

Cap 1: BO. BASARABIA            Cap2: VASILE PARVAN

73

Bus: 16 stati

Dus: TURNU MAGURELE-BD.ALEX OBREGIA-

92

12

8

11

11

It

14

4:35

22:50

NITUVASILE-VACARESTI-TiNERETULUI-CANTEMfR-PIATA UNIRI!

(23)

(15)

(15)

(15)

(19)

(34)

{4:45)

£22:40)

645Gm

întors: PIAȚA UNIRII-CANTEM1R-TINRETULUI

5:06

23:23

-VACARESTI-NITU VASILE -8D.ALEX OBREGIA-

6

9

7

7

7

5

Intars: 13 stati

TURNU MĂGURELE

(3)

(5)

£5]

(S)

(4)

(2)

(5:15)

(23:11)

645(hn

Capi: TURNU MĂGURELE         Cap2: PIAȚA UNIRII

74

Dus: 17 statî

Dus: C1-TURNU MAGURELE-E.RA.COVITA-

92

11

9

10

12

14

25

4:45

22:40

VASILE-VACARESH-TINERETULUI-CANTEMIR-

PTA.UN1RII

(23

(15)

(15

£15

(19

(34

(4:40)

(22:55)

585Gm întors: 14 sta ti

Intars: PTAUNIRD-CANTEMIR-T1NERETIJLUI-

■ -

a

5:19

23:14

-VACARESTI-NITU VASILE-E.RACOV1TA-

7

9

7

S

3

1      TURNU MĂGURELE

(3)

(5)

(5)

(5)

(4)

(2)

(5:11)

(23:25)

S850m

Capi: BD. ALEXANDRU OBREGIA Cap2: PIAȚA UNIRIII

[CONFORMCU ORIGINALULPROGRAMUL DE TRANSPORT PENTRU REȚEAUA DE TROLElBU^Tj/ALABIL LA PROGRAM NORMAL lAN-MAR 2019


LINIA

MR. STĂTU

LUNGIME


TRASEU

CAPETE


INTERVAL SUCCEDARE (min.' NUMĂRUL VEHICULE:


5-6 5-10


lo/4ț«4-1SU»2ț2lS'


Plecări de la capete de trasat


76

Dus: 16 statii 720Qm întors: 13 statii 7200m


79

Dus: 24 statii

9700m întors: 24 statii

9700m


85

Dus: 17 statii 7400m întors-18 statii 7aoam


Dus: PTA.RESITA-STR.RESITA-IZVORUL

RECE-STR.NITU VASILE-VACARESTI-TINERET -CANTEMIR-PIATA UNIRII

întors: PIAȚA UNIRII-CANTEMIR-TINERET-VACARESTI-N.VASILE'IZV.RECE-STR RESITA-PIATA REȘIȚA

Capi: PIAȚA RESFFA_________

Dus: BD.BASARABIA-BABA NOVAC-POPA NAN

FOIȘORUL DE FOC-DACIA-PTA ROMA7JA-L.CATARGIU-OCCIDENTULUt-GARA DE NORD

Întors: GARA DE NORD-CUZA-VARNALi-POUZU-PTAROMANA-FOISORUL CE FOC-POPA NAN-8A8A NOVAC-BD. BASARABIA

Capi; BD. BASARABIA___________Cap2: GARA DE NORD

Dus: GARA DE NORD-WITTiNG-CAL.PLEVNEI

-KOGALNICEANU-BD.ELISABETA-BD.CAROL1-BD.FERDINAND-BAICULU!

întors: 8AICULUI-8D.GARII OBOR-FERDINAND

-BD.OARCL l-ăD.ELlSABcTA-CAL.PicvNEi-

Cap1: GARA DE NORD Cap2: BA1CULUI


Cap2: PIAȚA UNIRII


92


86

Dus: 34 statii

1230Qm întors: 35 statii

123B0m


9B

Dus: 30 statii

13700m întors: 33 statii

13500m


Dus: STAD.NAT1ONAL-MATEJ VOIE'/OO -FOIȘORUL DE FOC-DACIA-PTA.ROMANA-OCCIDENTULUt-GRIVITA-BUC.NOI-CARTPMJRA

întors: CART.? AJURA-BUC.NO1-GRWITA-POLIZU-L.CATARGIU-PTA. ROMAN A-SD DACIA-TRAIAN-MATti VOIEVOD-STAD.NATiCNAL.

Capi: ARENA NAȚIONALA_________Cap2: PRIPO___________

Dus: CAP 1-MATEI VOIEVOD-8D.CAROL I-ELiSABETA-OPERA-OOTROCEMI-MANI'J-MILEA-DR.TABEREI-S1BIU-8D.1 MAI-DR.TA3EREI-C 2

întors: DR.TABEREM MAI-S1BIU-DR.TABE-Rtl-MiuEA-MAhiU-COfROCENl-ERuli SANITAR) . ■ BD.ELISABETA-CAROL 1-WATEIVOSVOO-STAD.

Capi: ARENA NAȚIONALA         Cap2: VALEA ARGEȘULUI


91

Dus: 20 statii

9309m întors: 20 statii

9880m


93

Dus; 18 statii

BflIJOni întors: 16 statii

7600m


96

Dus: 17 statii 8300m întors: 16 statii 7590m


Dus: DEP.ALEXANDR1A-DR.SARIÎ-N.GAINA-BD.MILEA-BO.MANlU-SOS.COrROCENI-cROH SANITAR1-CPERA-8D.ELISABETA-PTA.RO3ETTI

întors: CAP2-8O.ELISABETA-EROII SANITARI

COTROCENI-8D.MANIU-9D MILEA-DR.TA8EREI-DR.SARfl-ANT(AER!ANA-DEPOU ALEXANDRIA.

Capi: DEPOUL ALEXANDRIA       Cap2: PIAȚA ROSETTI

Dus: VALEA ARGESULUEBD.1 MAI-SIBIU-DR.TABEREI-V.MILEA-SOS.COTROCENI-MIRCEA VULCANESCU-GARA OE NORD

întors: GARA DE NORD-STR.WITING-PLEVNEI-

SOS.CQTROCENI-V.MILEA-OR.TABERE1-SIBIU-

BD.1 MAI-DR.TABERE1-VALEA ARGEȘULUI

Capi: VALEA ARGEȘULUI_________Cap2: GARA DE NORD

Dus: DEP.ALEXANDRIA-SOS.ALEXANDRIA-ANTIAERIANA-GAINA-DR.TABEREÎ-MILEA-MANIU -COTROCEN1-STR.C.NOICA-M.VULCANESCU-GARA

întors; GARA-WITING-CAL.PLEWEI-C.NOICA-COTROCENI-MAN1U-MILEA-DR.TABEREJ-DRUMUL SARI1-ANTIAERIANA-SOSALEXANDRIA-CAP1

Capi: DEPOUL ALEXANDRIA       Cap2: GARA DE NORD7   5

(181 (11)


S (10


5 {10


5

(11)


7

(24)


Prima

4:30

( 4:30)


Ultima

22:40 £22:39)


92


13

(45)


7

12)


8 i(23)


92


92


16

(7)


13

(7)


15

(7)


15

£7)


10

(3)


5:04

( 5:03)


23:14

(23:03)


13

£23)


17

(24)


17

(24)


15

(24)


19

(44)


4:35

(4:50)


22:50

(22:20)


8

(4)


7

(4)


7

(4)


8

£4)


8

(2)


4:40

(5:32)


23:00

(23:02)


9

£11)


15

(13)


10

(13)


11

(16)


13

(23)


22:59

122:34)


5

■3i


4:30

.4.2ăj


22:55 |


11

(16)


10

(15)


12

(24)


4:15

(4:30}


22:30

(22:25)


11

(4}


13

(8)


13

(8)


13

(8)


13

(8)


9

(5)


4:18

(4:25i


22:30

[22:231


I 22

1(43)


ÎS

(25)


23

(27)


23 (27)


26 (27)


43 (32)


4:20 (4:45)


22:39

(22:35)


92


6

(3)


d

(5)


7

(5)


6

(5)


3

(4)


5:23 (5:43)


21:30 (21:30)


ar)

(90)'


20

(45)


29

(50)


29

(50)


31

(50)


31

(85Î


5-15

(5:10)


22:25

(22:25)


92


2

(1)


4

(25


9

(23)


8

(13)


13

(13)


8

(3)


9

(6)


8

(6)


4

£2) | (2)


11

(13)


11

(13)


9

(51


3

(1)


13 (17J


5

(4)


5:40

(5:50)


4:30 {5:09)


21:34 (21:40)


22:30

122:40)


23:00

(23:10)


11

(16)

(15)


5

(4)

(4)


8

(9)

(9)


7

(11)

(11)


8 (11) (11)


3 i10) (10)


11 (14) (14)


23:00 (23:95) (23:00)


12

(7)


10

(7)


6

(41


5:20

(5:23)

(5:23)


22:25

(22:32)

(22:22)PROGRAMUL DE TRANSPORT PENTRU REȚEAUA DE TROLEIBUZE - VALABIL LA PROGRAM NORMAL lAN-MAR 2019

LINIA

IIIR. STATII LUNGIME

TRASEU

CAPETE

NR, LOC

INTERVAL SUCCED

NUMĂRUL VEHICU

ARE (min. .E.

Plecări de ia caaete de traseu

5-6! 6-10

10-1414-15

19-2^

21-2:

Prima

Ultima

97

Dus: 25 statii

8600m întors: 25 statii

8600m

Ous: STRAUltSTl-SDBUGUP.£STliMC?

CALGRI'/lTEi-PO’-lZ'J-OCClDEMTULUI-

SHMTW VOIVOZI întors: SFINȚII VOIEVOZI-OCCIDENhJLUI-

CALGRIVITEi-BUCURESTil NOI-SPALLEST!

Capi: STRAULESTI               Cap2. SFINȚII VOIEVOZI

92

7 (12)

9

(5)

5 (KB

11

(6|

îl

(12Î

7

(6)

8 (12J

ID

(6i

7 (10)

10

(6!

12 (12)

5

(5)

4:25 (4:301

4:53

(4:58}

23:00 (22:55!

22:27

(22:25)

Z-JL

PROGRAMUL DE TRANSPORT PENTRU REȚEAUA DE TROLEIBUZE - VALABIL

_A PROGRAM NORMAL

APR 2019

LINIA

NR. STATII

TRASEU

CAPETE

IR, :

INTERVAL SUCCEDARE(min. F NUMĂRUL VEHICULE;      c

’lecari de ta apete de traseu

LUNGIME

ocb

5-6 ]6-10p

0-141

4-131

9-2(21-22

Prima

Ultima

61

Dus: 22 statii

Dus: MAȘTER S.A.-BD.IULIU MANII)-

92

23

15

25

23

23

31

5:35

23:00

COTROCENI-STR.C.NOlCA-CAl.PLEVNEI-

8D.K0GALNICEAN'J-PTA.ROSETTI.

23)

41)

17)

17)

24)

22)

19)

18)

17)

22)

40)

40)

5:45)

5:45)

23:02)

22:40)

9750m

întors: PTA.ROSETTI-BD.ELISA8ETA-

SPL.IMDEPENDENTEI-SOS.COTROCENI-

4

6

5

5

5

3

4:45

22:10

întors: 21 statii

BO.IUIHJ MAN1U-MAST=R SA

13)

(5}

(5)

151

15)

12)

5:D0)

22:22)

9750m

Capi: MAȘTER                  Cap2: PIAȚA RDSETTI

12)

(5)

(5)

(5)

(4)

(2)

5:00)

21:57)

62

Dus: GARA DE N0R3-WITTÎNG-C0TR0CEHI-B

32

12

10

12

13

11

13

4:40

22:45

D.IUL1U MANIU-LlCEUL IND.TRANSPORT'JRI

(25)

{131

(18)

(14)

(13)

(251

(4:50)

(22:15)

Dus: 21 statii

910 Om

întors: LIC.IND.TRANSPORTURI-BD I.MANIU-

(25)

(13)

(15)

(14)

(14)

[25)

4:45)

[22:30)

SOS.COTROCEjMI-M.'AJLCANESCU-GARA DE NORO

8

10

9

8

9

6

5:17

23:24

întors: 23 statii

(3)

(61

(6)

(6)

(6)

(3)

(5:31)

[22:52|

9500m

Capi: GARA DE NORD            Cap2: GRUP ȘCOLAR AUTO

(3)

(5)

15)

(6)

(6)

(3)

5:20)

(23:10)

65

Dus: 20 statii

Dus: DR1DU-PAJURE1-8D.BUCUREȘTII NOI-

92

11

11

13

13

11

13

4:30

23:10

CAL.GRIVITE1-POLIZU-OCCIDENTULUI-

SFINTii VOIEVOZI

(28)

(19)

121)

(21)

(19)

(28)

( 5:00)

(23:00)

întors; SFINȚII VOIEVOZI-OCCIDENTULUI-

întors: 20 statii j

3’JC‘J^EG’r’! \CI-?AJURE’-

nocn? »

5

3

r"-

5

5

5

4

22;42

22.< 7

oii ii Om i

CapkDRIDU                     Cap2: SFINȚII VOIEVOZI            |

66

Dus: SPITALUL FUNDENI-SOS.-DOLENTÎNA.-                             1

92

8

9)

9

9

7

11

4:55

23:05

MOȘILOR-CAROL I-ELI3ABETA-KOGALNICEANU-

(23)

(10)

(11)

(11)

im

(18)

(5:001

123:10)

Dus: 22 statii

SPLAI-NOICA-PLEVNtR/ASILE PARVAN

I0200m

întors: CALEA PLEVME1-VASILE PAR7AM-

11

15

14

KDGAlNlCEANU-BD CARO., î-OAu.MOSILOR

13

15

8

4:50

22:25

întors: 13 statii

SOS COLENTINA-SPITALUL 'l.'.l'iDEvi!

(4)

[91

19)

(91

19)

(51

1 5:45)

(22:25i

8600m

Capi; SPITALUL FUNDENI         Cap2: VASILf PARVAN

69

Dus: VALEA ARGESULUI-BD.I MAI-SIBiU-

98

7

7

7

9

6

15

4:20

22:25

Ort. i A3EREi-M>l=A-\!A.\i0-,JO i.R JOcNl-crt Jlb.lrt

(15)

(10.1

(IU

(10)

(10)

nn

l 4:30)

{22:05}

Dus: 23 statii

OPERA-CAROLI-9D FERDI'IANO-3TR,3AICULUI

1320Om

întors: C2-FERDINAND-CAROL-BD.ELISA3ETA-

-

r

iZAuAt      ii j Ar,rJ < >*\ su-CZj tivUU-i\B(-ZÂ-tJĂ.             t .

18

23

23

Id

•2»

(12)

1 3

□: )d

23;2â

întors: 27 statii

TABEREI-SI8IU-1 MAI-VALEA ARGEȘULUI

(8)

(12)

fi 2)

(12)

! (in

( 5;30)

(23:05)

13200m

Capi: VALEA ARGEȘULUI          Gap2: 8AICULUI

I

70

Dus: BO.BASARABIA-L.PATRASCAMU-BA8A

vArtvjL l-ou

92

7 (28)

7 (12)

9 (12)

9

(12)

7

112)

i tt | (25}

4-T0

( 5:00)

??-?s

(22:30)

Dus: 22 statii

VASI’-t PARVAN

3900m

întors: VASILE PARVAN-BO KCGAlNICEANU-

U

13

12

i

BD.ELlS ABETA-BO .CAROL Î-BABA NOVAC-

11

12

I 1

5:05

23:00

întors; 22 statii

L.P.ATRASCAN1J-9D.3ASARABIA

(3)

(7)

(7)

[7I

17)

| (3)

(5:37)

(23:06)

8900ni

Cap 1: BD. BASARABIA            Cap2: VASILE PARVAN

73

Dus: TURNU MAGURELE-8D.ALEX OBREGIA-

92

3

8

8

9

9

11

4:35

22:50

NITUVASILE-VACARESTl-TINERETULUI-

(17)

(11)

(12)

(12

(11

(26)

1 4;45)

(22:45)

Dus: 16 statii

CAMTcMIR-PIATA UNIRII

645Cm

întors: PIAȚA UNIRII-CANTEMIR-TÎNRETULUI

9

8

23-33

-VAGARESTI-N1TU VASILE-8D ALÎX OBREGIA-

6

7

7

5

5:00

întors: 13 sta ti

TURNU MĂGURELE

(3)

(5)

(5)

(51

(5)

(2)

(5:08)

[23:071

6450ni

Capi: TURNU MĂGURELE          CapZ: PIAȚA UNIRII

74

Dus: 17 stati

Dus: C1-TURNU MAGURELE-ERA.COVITA-

32

9

3

8

10

9

20

4:45

22:40

VASILE-VACARESTI-TINERETULUI-CANTEMIR-

PTA.UNIRII

(19

02

(13

(13

(12

(19

[ 4:40)

(22:55)

6850m

întors: PTA.UNIRII-CANTEMIR-TINERETULUI-

7

5:15

23:06

-VACARESTl-NITU VAS1LE-E.RACGVITA-

7

9

8

7

3

întors: 14 stati

TURNU MĂGURELE

!3)

15)

15)

(5)

(5)

(3)

(5:05)

(23:20)

5850m

Capi: BD. ALEXANDRU OBREGIA Cap2: PIAȚA UNIRII

CONFORM CU ORIGINAL


PROGRAMUL DE TRANSPORT PENTRU REȚEAUA DE TROLEIBUZ^ VALABIL LA PROGRAMWRMALLINIA

NR. STATII LUNGIME


TRASEU

CAPETE


76

Dus: 16 statii 7200m întors: 13 stafii 7200m


Dus: P î A.RESJTA-3TR.RESI1 A-iZVCPUL

RECE-STR.MITiJ VASILE-VACARESTl-TINERET ■ CANTEMIR-PIATA UNIRII

întors: PIAȚA UNIRII-CANTEMIR-TINERET.-VACARESTI-N.VASILE IZV.REGE-STP P.ESITA-PIAȚA REȘIȚA

Capi: PIAȚA REȘIȚA


Cap2: PIAȚA UNIRII


79

Dus: 24 statii 9700m întors: 24 statii 3700n»


Dus: 9DBASARABIA-BABA NOVAC-POPA NAN FOIȘORUL CE FOC-OACIA-PTA ROMANA-LCATARGIU-OCCIDENTULUI-GARA DE NORD

întors: GARA DE NORD-CUZA-VARNAL1-

POLIZU-PTA ROMANA-FOISORUL OE FOC-

POPA NAN-BABA NOVAC-BD BASARABIA

Cap!:8D. BASARABIA Cap2: GARA DE NORD


85

Dus: 17 statii 7400m întors: 13 statii


Dus: GARA DE NQRD-WI7TING-CALPLEVNEI

-KOGALNICEANU-BD.ELiSABETA-BD.CAROL I-BC.FERDiNAND-BAICUUJI

întors: BAI CU LUI-BD. GĂRII OBOR-FEP.DINAND -BD.OAROL 1-BD.EUSABcTA-CAL.PLEVNEI-M.VULCANESCiJ-GARA DE NC-RO

Capi. GARA DE NORD             Cap2: BAICuLUl


86

Dus: 34 stafii

12300m întors: 35 statii

123G0m


Dus: STAD NAT1ONAL-MATEI VOIEVOD ■ FOIȘORUL DE FOC-OACIA-PTA.ROMANA-CCCIDENTULUI-GRlVlTA-BbC.NOI-CAR’.PAJURA

întors: CART PAjURA-8UC.NOI-GRIVIT.A-POLIZ'J-L.DATARGIU-PTA ROMANA-BD DACIA-TRAlAN-.MATEi VOIEVOD-STAD NATIONAL

Capi: ARENA NAȚIONALA Cap2: DRIDU


90

Dus: 30 statii 13700m intors:33 statii 13500m


Dus: CAP 1-MATEI VOIEVOD-BD.CAROL 1-

ELISA3ETA-0P=RA-C0TR0CEMI-MANIU-MIlEA-DR.TABERE1-SI3IU-BD. 1 MAI-DR.TABEREl-C 2

întors: CR.TABEREf-1 MAI-SJBIU-DR.TABE-

PEf-M!LEi-*-’aNH.l-CQTROCEN|-EAOfl SANITARI BD.ELJSABETA-CAROL l-MATEI VOIEVOOSTAD.

Capi: ARENA NAȚIONALA Cap2: VALEA ARGEȘULUI


91

Dus: 20 statii 9300m întors: 20 statii j

9800m |


Dus: OEP.ALEXANDRJA-DR.SAHII-N.GAINÂ-

on M!! 5--PD      .sns rciTaaccisn.cprifi

SAN!~ARI-OPERA-3D cLfSABETA-PTA.ROSETTI

întors: CAP2-BD.ci-!3.AcETA-EROIl SANITARI COTROCENI-BD.MANIU-8D.MILEA-DR.T.ABEREI-OR.SARII-ANTIAERIANA-DEPOU ALEXANDRIA.

Capi: DEPOUL ALEXANDRIA Cap2: PIAȚA ROSETT1


93

Dus: 18 statii 800 Om întors: 16 statii 7600m


Dus: VALEA ARGESULUI-BD 1 MAi-SISIU-

□R.TABERE1-V.MILEA-SOS.COTROCENI-■V.IRCEA VULCANESCU-GARA DE NORD

întors: GARA DE NORD-STR.WITING-PLEVNEi-SOS.DOTROCENI-V.MILEA-DR.TA8EREI-SIBIU-

BD.1 MAl-DR.TABEREi-VALEA ARGEȘULUI

Capi: VALEA ARGEȘULUI Cap2: GARA DE NORD


96

Dus: 17 statii 830Cm

Întors: 16 statii

7500m


Dus: DEP.ALEXANDR1A-SOS.ALEXANDRIA-

ANTIAERIANA-GAINA-DR.TA8EREI-MILEA-MANIU -COTROCENI-STR.C.NO(CA-M.VULCANE5CU-GARA

Întors: GARA,WH1NG-CAL.PLEVNEI-C.NOICA-

COTROCENI-MANIU-MILEA-DR.TASEREI-DRUMUL SARII-ANT1AERIANA-SOS.ALEXANDRIA-CAP 1

Cap 1: DEPOUL ALEXANDRIA       Cap2: GARA DE NORD(22:34)


j (22:40)


22:30 (22:25)


( 4:25)


22:30 (22:35)


(21:30)


22:30
PROGRAMUL DE TRANSPORT PENTRU REȚEAUA DE TROLEIBUZE ■ VALABIL LA PROGRAM NORMAL   APR 2019

LINIA

NR. STĂTU LUNGIME

TRASEU

CAPETE

NR. LOC.

IAITE

Nur

îRVAL SU

1AEU.LVE

ICEDARE (min.

WUIE;

Plecări da la capete ds traseu

5-6

6-101

0-1-1

14-131

19-21

21-2:

Prima

Ultima

97

Dus: 25 statii aSGflm întors:25 statii 86G0m

Qus; 3TăAULEo.Tl-8D,BUCijRESTI[ NOt-

CAL GRIVITEI-POLIZU-OCCIOENTUIUI-SFINTIi VOIEVOZI.

întors: SFINȚII VOIEVOZI-OCClOENTULUt-

CAL GRIVfTEI-BUCliRESTII NOI-STRAJLESTI

Capi: STRAULESTI                Cap2: SFINȚII VOIEVOZI

32

7

IU)

3

15)

5

HO)

11

11

112)

7

(6)

3

112)

10

(6)

7 HO)

10

16)

12

112)

5

(5)

4:25

l 4:30)

4:53

1 4:53)

23:00

122:55)

22:27

122:25)

PROGRAMUL DE TRANSPORT PENTRU REȚEAUA DE TROLEIBUZE VALABIL

LA PROGRAM NORMAL MA! 2019

LINIA NR. STA TU

TRASEU CAPETE

VR.

INTE

NUM

RVAl

AH)

SUCCED) VEHICUL

IRElmin.

L'

Plecări d :aoete d

e Ia

trasai

LUNGIME

LOC

5-5

>101

o-i4i

4-1'

19-2

>1-2:

Prima

Ultima

61

Dus: MAȘTER SA -BO.lUliU MAHIU-

92

23

15

25

23

23

31

5:35

23:99

COTROCENI-STR.C NCtCA    PlEVNEI

BDKOGALNICEANU-PTA ROSETT;

I28I

07)

124)

(19)

117)

(401

5:45)

(23:02)

Dus: 22 statii

9750m

(41)

(17)

(22)

(18)

(22)

(40)

5:45)

(22:401

întors: HA RGSETD-BD ELISABETA-

întors--21 statii

SPL INDEPENOENTEi-SGS COFROCEM-

4

6

5

5

5

3

4:45

22:10

BDIUL1U MANIU-M4STER 5*

(3)

(51

(5)

(5)

(51

(2)

(5:00)

122:22)

9750m

Capi: MAȘTER                  Cap2: PIAȚA RDSETTI

12)

(5)

(5)

(5)

(4)

(2)

(5:00)

(21:571

62

Dus; SAPA DE NORD-WrTTING-COTRQC&Ni 8

92

12

10

12

13

11

13

4:40

22:45

0 lULtU MANiU-UCEUL IND TRANSPORTURI

(25)

(13)

(18)

(14)

(13)

(251

(4:50)

(22:15)

Dus: 21 statii

întors: UC.INO.TRANSP0RTURL8D f.MANIU-

(25)

(13)

(15)

(14)

(14)

t25)

(4:45)

(22:30)

910Qm

SOS.COTROCENI-MVULCANESCU-GARA DE NORD

8

18

9

8

9

6

5:17

23:24

întors: 23 statii

3)

(6)

(6)

(5)

(6)

3)

(5:31)

(22:52)

9500m

Capi: GARA DE NORD            Cap2: GRUP ȘCOLAR AUTO

0)

(6)

(61

(6)

(ST

(3)

(5:20)

(23:10)

65

Dus: 20 statii

Dus: D«DU-PAJURBBD.BUCURESTlt NCi

82

11

11

13

13

11

13

4:30

23:10

CAL GRMTS-FOUZU-OCCtOENT'JLUl-SFINȚII VOIEVOZI

întors: SFINȚII VQIEVOZI-OCC (CENTULUI

(28)

(19)

121}

(21)

(19)

(28)

(5:00)

(23:00)

5600m

CAI GPl'T’TP.pn           i \nt =1 Ț'p“:

5

6

5

5

5

4

4:55

22:40

întors: 20 statii

npini ‘

r7\

H'

1

f7'

Souiim

Capi: DRIDU                     Cap2: SFINȚII VOIEVOZI

66

Dux 22 statii

Dur. SPITALUL FUNDEN1 -SOS COLENTîNA

92

8

9

3

9

7

11

4:55

23:03

MOSllOR-CARCL FELiSABETA-XCGAlNiCEANU-SPLA1-N0ICA PLEVNEI-VÂSLE PARVAN

(23)

(18)

(11)

(11!

(11)

(18)

(5:00)

(23:10)

10200m

întors: CALEA PlEVNEI-VASILE PAR7AN-

- •

KOGALNICEANU BOCAFOL FCAl MOȘILOR

11

15

13

14

15

8

4:50

22:25

întors: 19 statii

SGS COLENTINA-SPITALUL FUNDENI

(4)

191

(9)

(9!

S)

(5)

(5:45)

(22:25)

86Q0m

Capi: SPITALUL FUMDENI         Cap2; VASILE PARVAN

69

Dus: 23 statii

Dus: VALEA ARGESULUFBO 1 MAj-SIBlU-

83

5

6

7

9

7

15

4:20

2225

DR.TA3ERETMILEA-MAMUCOTROCENi-cRG-.L3R OPERA-CAROL LBO FEROINAND-STR BAiCULU!

întors: C2-FEROINAND-CAROL-8D.ELiSA8ETA-

(161

(10)

(11)

(10)

(10)

un

(4:30!

(22:05)

132Mm

crtGil SÂNI iArL-Cvi.'\LAy£NI-MAj‘«iu-MiLEA-y'’           , .

13

23

23

13

21

8

5:13

2325

întors: 27 statii

TABERETSIBIU-1 MALVALEA ARGEȘULUI

(81

(12)

(12)

(12)

(12)

di)

(5:30)

(23:05)

13200m

Capi: VALEA ARGEȘULUI          Cap2: BA ICULUI

70

Dus: BD.BASARA3IA-LPATRASCANU-BAaA

92

?

7

9

9

7

ii

4:30

22:25

N0vAC-8u.CAn.GL băG.tLsoActÎA-

VASILE PARVAN

întors: VASILE PARVAN-80 K.OGALNICEANU-

(23)

(12)

(12)

(12)

(12)

(26)

(5:00)

122:30)

Dus: 22 statii

89Q0m

B0.EUSA8ETA-8D CAROLI-3A8A NOVAC-

11

13

11

12

12

7

5:05

23TJ0

întors: 22 statii

LPATRASCANU-BQ BASARABIA

(3)

PI

(71

(71

m

(31

(5:37)

(23:06)

8900m

Capi: 80. BASARABIA            CapZ: VASILE PARVAN

73

Dus; TURNU MAGII RELE-8D ALEX OBREQfA-

92

9

8

8

10

10

12

4:35

22:50

NfflJ VASILE-VĂCĂREȘTE NERETULLI CANTEWR-PtATA UNIRII

(18)

tiu

(12)

(12)

(11)

(26)

(4:45)

(22:40)

Dus: tastat!

întors: PIAȚA UNIRII-CANTEWR-TINRETULUI

645(lm

-VACARESTLNnU VASILE-8D ALEX O8RB3IA-

6

9

B

7

7

5

5:00

23:14

întors: ț 3 stati

TURNU MĂGURELE

(3)

(5)

(5)

(51

(5)

12)

1 5:09)

(23:03)

6450m

Cap 1: TURNU MĂGURELE          Cap2; PIAȚA UNIRII

74

Dur 17 stati

Dus: CI-TURNU MAGURELE-E.RACOVITA-

92

13

3

8

11

10

16

4:45

22:40

VAS! LE-VĂCĂREȘTI-TINERETULUI -CANTEMIR-

PTA.UN1R1I

întors: PTAUNIRiTCANTEMlR-TlNERETULUl-

(19

(12

(13)

(13)

(12)

119

(4:40)

(22:55)

6850m

-VACARESTUNITU VASILE-E.RAC0V1TA.

5

9

9

7

7

4

5:15

23:08

întors: 14 stati

TURNU MĂGURELE

(31

(51

5)

(5)

(5)

(3)

(5:051

(23:20)

6850m

Capi: BD. ALEXANDRU OBREGIA CapZ: PIAȚA UNIRII


LINIA

NR. STĂTU

LUNGIME


TRASEU

CAPETE


76

Dus: 16 statii

7200(ti

întors: 13 stării

7200m


79

Dus: 24 statii

9700m

întors: 24 statii

970Qtn


85

Bus: 17 statii

740Om (ntarv 1iț statii

780Qm


86


INFORM CU ORIGINAL


Ous: PTA REȘIȚA STR REȘIȚA-IZVORUL

RECE STR.NlTU /ASLE-'MOARE S* r.NER£T CA NTEMIR-PIAȚA UNIRII

întors: F'ATA UNIRI! C ANTE MIR PNERET ’/ACARESH-N VASlLE-'ZV RECE STR RE Si TA PIA'A REȘIȚA

Capi: PIAȚA REȘIȚA______________________________

Ous: 8D BASARABIA-BABA NOVAC-FOPA NAN FOIȘORUL DE FOC-DACîA-PTA ROMAN.A-LCATARGIU-OCClDENTUUJi-GARA DE NORD

întors: SARA DE NORD-CUZA-'/.ARNAL:-

POUZU-PTA R0MANA-FOISORUL DE FCC-POPA NAN-BABA NCVAC-8O BASARABIA

Capi: BD. BASARABIA___________Cap2: GARA DE NORD

Dus: GARA DE NORD-W1TTIIIG-CAL PLEVNEi -KOGALNICEANU-BO EUSA3ETA-3D CARCH-0DFERDINAND-8AICULUI

Întors: 9AICULU1-BD GARli OBOR-FERD’NAND ■BD CAROL !-=0 EUSASETA ---LE A'

Capi: GARA OE NORD


Dus: 34 statii 12300m întors: 35 statii 1230Om


90

O»s: 30 statii

13700m întors: 33 statii

1350Om


SI

Ous: 29 statii

9300m întors: 20 statii

980(Jm


93


Cap2: PIAȚA UNIRII


Cao2: BAiCULUl


Dus: STAO NATIONAL-MATE i vCIEvOu

FOIȘORUL DE FOC-DACIA -PTa ROMANA■ OCCICENT'JLUI-GR!’/ TA-BUC NO! CARÎ PAJURA

Întors: CART PAJURA-8VC NOi-GPi'/'TA

FOLîZU-L.CATAPGiU-^T.i. ROMANA 32

TRA’AN-MA’EI 70IEVOC-S 'iO O

Capi: ARENA NAȚIONALA Cap2; ORfQU


Dus: CAP 1 -MATEI VOIEVOD-BO CAROL i ■ EUGAGETA-CPgPA-CO RGCcN.-MANi J-MiLEA OR.TABEREE-SIBîU-BD 1 MAI-CR TABEREI-O 2

întors: OR.TA8EREFI MAI-SIBJD-DFLFABE-

8D ELISABETA-CAROL l-VATEț VOiE vOO--Sr AO

Capi: ARENA NAȚIONALA Cap2: VALEA ARGEȘULUI


(4:25)


(22:20)


22:59 (22:341


(22:23)


22:30 {22:35!


(21:301


Ous: ÎS statii 8000m întors: 16 statii 7600m


96

Ous: 1? statii

8300m întors: 16 statii

75G0m


Ous: DEPALEXANCRIA-DR.SARîI-N.GAJNA.-tiu.MiLEA-âtJ MAJiiU-oUb.UU lA.vCcJn-ct'UU SAHITARJ-OPERA-BO ELiSABt! A-FTA ROSE”:

întors: CAP2-BO EUSA8ETA-ER0II SANITAR;

COTROCEN1-3D.MANIU-BC' MIIEA-GR TA3EREI-DR.SARlf-AWAERlAJJA-DEPCU ALEXANDRIA

Capi; DEPOUL ALEXANDRIA       Cap?: PIAȚA RDSETTI

Du$: VALEA ARGESULUI-9C.1 MAI-S’BIU

0R.TA8EREI-VMILEA SOSCOTROCEN1-WRCEA WLCANESCU-GARA OE NORD

întors: GARA DE NORD-STR,WJT|NG-FLEVNEf-SOS.CQTROCEN! V MILEA-DR TA3ERS-SIBIU-

BO.1 MAt-DR.TABEREf-VA.LEA ARGEȘULUI

Capi: VALEA ARGEȘULUI_________Cap2: GARA DE NORD

Dus: CEPALEXANDR1A-SOS.ALEXANDRIA-

ANTIAERIANA-GAiNA-DR.TA3E.REI-Wl£AMANiU

-COTROCEN1-STR.C.NQICA-M.VLILCANESCII-GA RA întors: GARA-IMT)NGT»LPLEVNET€.NOiCA-

COTROCENkMAKlU-WLEA-DR.TABEREI-DRUMUL

SAR1I-ANTIAER1ANA-SOSALEXANOR1ACAP 1

Capi: DEPOUL ALEXANDRIA      Cap2: GARA DE NORD


(22:25)


23:00 (23:10)

PROGRAMUL OE TRANSPORT PENTRU REȚEAUA OE TROLEIBUZE - VALABIL LA PROGRAM NORMAL MAI 2019

LINIA

NU STATII LUNGIME

TRASEU

CAPETE

NR.

LOC

INTERVAL SUCCEDARE (mitr.

Plecări de (a capete de trăsei.

ÎAaULVEJ

1IGU

___

5-6

S-10^

141<

19-2'

21-2:

Prima

Ultima

97

0u$: 25 stafii BSOOrn întors: 25 stafii âdOGm

Dus,' SrnPjlSȘ -0 J.3          i;'<’>

■ CAlGRivI ‘E!-P0U 2!j-C<C(CE>< r-.L1 >i

SFINȚII VOiEVOZI întors: SANTI VOIEvOZî-XCîCENT JLJ=

CA<_ GPr;rt>.8U0ijRtST'i \0s 3

Capi: STRAULESTI                Cap2: SFINȚII VOIEVOZI

32

7 (121

s (10)

tl

(121

a

£12)

7

(10I

12 (121

4:25 (4:301

4:53 (4:581

23:00

(22:551

22:27

(22:251

9

(51

H

(6)

O»      ,

10

(6)

10

(61

5

(51

LINIA NR. STATII LUNGIME


TRASEU

CAPETE


61

Dus: 22 stafii 9750m întors. 21 stafii 8750in


62

Dus: 21 stafii 9100m întors; 23 stafii aSQOm


65


Dux MAȘTER SA 8C lULlU MANIU-COTROCENî-STR C NOlCA-CAL PLEVNEl

BD KOGALNICEANU-PTA ROSETTl

Întors: PTA.ROSETTLBDEL1SABETA-

SPL INDEPENDENTELSOS.COrRUCENL BDIUUU MANIU-MASTER SA

CapV. MAȘTER_________________Cap2: PIAȚA RDSETH

Dus: GARA DE NORD-WLTnNG-COTROCENL-B DJUUU MANIU-LiCEUL INDTRANSPORWRi


Întors: UC. tfiD TRANSPCRTJRlBC- 1MANJU-

SOSCOTROCEM-MVULCANESCU-GARA DE NORD


Dus 20 stafii

86Q0tn

Lntor^.20 statUj


Capi: GARA DE WORD_____________________

Dus DRLDU-PAJUREL8O0UCURESTRNC»-CAXGR^ITH-POUZLLOCCDSmjLUI-SPNTO VOIEVOZI

întors: SFINȚII VOIEVOZLOCClDENWlUI-

CAL GRMTEJ-oD.BUCURESTII VOLPAJUREL OR1DU

Capi: DftiBU


CapX GRUP ȘCOLAR AUTO


66

Dur 22 stafii

WZtfflm la tors: 13 stații

8S33m


69

Bus: 29 stata 132Q0m ■Dtofs:2/ stat» 132D0m


70

INTERVAL SUCCEDARE (min.

NUMĂRUL VEHICULE:


Plecări de la caaeta (fe trăsei Prima j Ultima 5:30 15:45) 15:45)


22:10

122:22)

(21:57)

22:45

12X15)

(2X30)


4:30 eszOO)


23X4 2X52) 23.10)

23:10

23:00)


Dus: SPITALUL FUNOEJa-SOS COLEXTlJiA-

MOSÎLOR-CAROL taSABCTAKOGAtNiCEAMP SPL-^VOtCA-PLEVNET VASJLE PARVAN

întors: CALEA PLEVN&VAS1LE PARVAM-KOGAINICEANU-BD CAROL f-CAL MGSHOR

SOS COLENTNASPLTALLit FUNDBfi

Capi: SPtTALUL FUNDENI________CapX VASILE PAR VAN

Dus: VALEA ARGESULLH-BD 1 MATSlBU-DR.TAB^M^EAJițANUJCaTROCENț^MOP OPERA-CAROL f-®.FER0eW©-STR3A>CO LUI

Întors: CZT^S^NANEPCARCL-BO BJSABETA-CWțlȚ qa IMTYSO» JYlTO*VW_VUttl f    • FC

TABEREJ-SOJ-t MM-VALEA ARGEȘULUI

Capi: VALEA ARGEȘULUI_________CațtX BAlCttU»


| Dus:


Bus: 22 stafii 890Om fottmr 22 stafii 890 Om


73

Dus: 16 stafii 6450m întors: 13 stafii 6450m


74

Dus: 17 stafii

6B50m

btwxl4 stătu

6860m


15:45}


2X06 £23:10)


•22:25)


(*>/4C-?DC4?')L

VASILE PARVAN

întors: VASJ1S PARVAJi-BD KOGALNÎCEANU-8D 5JSA3ETA-80 CAROL f-BABA NOVAC LPATRASCANLF-8DBA SA RABLA


2X25 2X3»


523:05)


Capi: 8D. BASARABIA___________CapXVASILE PARVAN

Dus TURNU MĂGURELE-BD ALEX O8REGIA NIW VASILE-VACARESTLTINERETUtUI-CANTEWR-PIATA UNIRII

Întors: PLATA UNIRILCANTEIAR-TINRERILUI -VACARESrANmj VAS1LE-8D A1EX O8REGIA-TURNU MĂGURELE

Capi: TUra»U MĂGURELE                 ___

Dos: C1TURNUVAGURELE-E-RACCVTTA-VASfi£-VACARESn-WER£TULUI-CA?4TEMIR. PTA.UMRII

întors: PTAUWfiFCAMTBieR-Tte^Ti tUl--VACARESTi-NLTU VASJLE-ERACOVl’A-TURNU MĂGURELE

Căpl: 80, ALEXANDRU 0BKG1A CapX PIAȚA UNIRII


2X40)


123:031

conform cu original


LINIA

NR. STĂTU LUNGIMI


76

Ous: 16 stafii 72(J0m tatore 13 stafii 7200m


79

Dus: 24 stafii

9700m tot urs 24 stafii

9700®


85

Dos 17 stafii 740Qm întors: 18 stafii

7330.-.1


86Dus; ?ta RESlTA-STR RESîTA IZVORUL

RECE-STRNlîU '/ASlLE-VACARESll-WRET CANTEMR-PIATA UNIRII

întors: PIAȚA UNIR1J-CANTEMR TINERET VACARESTl-N VAS UE IZV RECE-STR REȘIȚA PATA REȘIȚA

Capi: RATA REȘIȚA______________________________

Dus: BD BASARABW*BABA NOVAC-POPA NAN FOSORULDEFOC-DACIA-PTA ROMANA-LCATARGIU-OCCUOENTULUIGARA DE NORD

întors: GARA DE NCRDCUZA'lARNAiI PQUZU-PTA R0MANA-FOISORUL DE FOC-POPA NAN-BA8A NOVAC-6D BASARABIA

Capi: BD. BASARABIA___________Capi GARA DE NORD

Bas: GARA DE NORD-WIÎWCAL PLE VNB -KDGALWC£ANU-8O EUSA&ETA0D CAP OL I BO PERBNAND-BMO3LU1

întors: BAJCUliX-BD GARll OBOR-FERDWND -80 CA ROL F80 EDSABETA-CALPLEVNEJ MLvUlCANESCu-GARA DE MjRD

CapkOAKA OEMOSO Capi SA1C


Ons: 34 stafii

12300m

taîws: 35 stafii

12300ni


90

Dux 30 stafii 13780» j&«a*x33 stafii 13500 rn


91

Dus: 20 stafii 33Q0S)

Intere 20 stafii 3900®


93

Dus: 13 stafii BOOOtn întors: 16 stații 7800tu


96

Ltax 17 stafii 83B0tn talare ifi gătii 75G8tn


Dus: STAD NATOiAL-MATel VOIEVOD FOeORUl DE FOC-DAOA-PTA ROMANA CCCWfnMIFGRtViTA-BUC NO.-CART PAJURA

întors CART PAAiRA-auC NCX-GRJWA-POUZLLLCATARGlU-PTAROUANA-BO îuACIA-TRA1AN-MATE1 VOSVOD-STAD NAT® NAI

Capi: ARENA SAT10MALA_________Capi DRiDU__________

Dus: CAP ÎMAT0 VOfcVCD-BO CAROL L EUSA8ETAOPeU<®TROCeit^WJ«^ DR.TA3LRES-SSKL8D 1 taAMXLTABERS® 2

întors: DR.TABBR&1 MAFSBSiDRTABE RELM4£A-MAMU-COTROC9*SM>i SANTTA» 80 ELSASETAkCAROt LMATB VOSMXXSTAD

Capi: AREMA BAHLHUIA________Capi VALEA ABCESULUI

Dus C£PALEXANDR5ADR.SAPnNGAlNA-

BD MIEA-8D MAMV-SOS COF’OCEM-FPCfl SAMTARJ-OPERA-B» BJSABcTA-PTAROSETTi

întors: CAP2-2DELJSA8ET4ERQB ȘANTAJ COTROCENL8O UANHL8D MILEA-DRTABERE.1-ORSARIMNnASUANArOEPOU ALEXANDRU

Capi: DEPOUL ALEXANDRI A       Capi PIAȚA BOSETTI

Dos: VALEA ARGEȘULUI 8 D t MAL SIBIU DR.TABERELV MILEASOS COTRQCENl URCEA VULCANESCU-GARA DE NORD

Intore GARA DE NORfrSTRWTTWGPLEVNEL

SOS.COTROCEW-V MiLEA-DR TABERE) SlBllP 9D 1 MALOR.TABKS-VALEA ARGEȘULUI

Capi: VALEA ABCESULUI_________Capi G AHA DE «ORO

Dus: DEI^1 A LEXAMVfiA-SCS ALEXANDRIA

ANTIAERIANA-GAINAORTABSÎBULEA MAMI OTTROCENI-STRC NOCA M VULCANESCU-GARA

kaorx GARAWmNG®ALPL£YN£LCNO£A-

COTRGCENLMANJLLMLEA OR TABERS DRUMUL SARa-ANTîA8WArSOSAL£XANDRWCAP 1

Capi: DEPOUL ALEXANDRIA      Capi GARA DE «ORO


4:40 (5:321


(4:581


4:15 £4:30)


14:25)


5:40

15:50)


22:55)


23:00 23:02}


2134)


2230 £2125)


22:23)


2134 (21:401


(5:00)


12140)


5:92 f530)


1435) (4:55)

5:29 (5:23) (5231


2335} cm

2125

2232)

C2122J


LINIA

NR. STĂTU LUNGIME


97

Dus: 25 statii

S600m

întors: 25 statii

36000»


TRASEU

CAPETE


Dus: STRAJLESTi-BO BJCIJPESTH NO!

CALGRWITEI-PQUZUAXCIDENT‘JLL'1

SFINȚI VOIEVOZI

liltors: SFINȚII VOIEVOZI-OCCIDENTULUI-

CAL GRMTEEBUCIREST1I NOI STRAOLEST)


Capi: STRAULESTiCOnform cu origina


Caț>2: SHNTU VOIEVOZI

PROGRAMUL DE TRANSPORT PENTRU REȚEAUA DE TROLEIBUZE VALABIL

LIBIA

INTERVAL SUCCEDARE (min.

’ te cari de la

NR. STAȚII

înM-HU

HR. ’

fiuy

ARULVEH

)CU(

*

aoete de

trăsei

LUNGIME

CAPETE

LOC

5-5

5-tOrt

0-M

4-191

9-2-2

1-2:

Prima

Ultima

ea

Dus: MAȘTER SA-BO ULUMAWU

92

18

13

22

24

24

29

5:30

?3;0Q

Ol

COTROCENbSTR.C NOiO CAL PLEVNEI-

281

(17)

124)

£19)

£17)

(40)

5:451

23:02)

Dus: 22 statii

BD KOGAlNlCEANU-PTA ROSETTi.

(4H

fin

122)

(18)

(22)

£40)

5:45)

2X40)

Q7Srtm

Întors: PTA.R0SEnV8DEUSA8ETA-

SPLINDEPENDENTE! SOS COTROCEM

b

b

5

b

5

3

4:45

22:10

întors: 21 statii

BD.iUUU MAHSU-MASTER 5 A.

ai

(51

(51

(51

5)

(2)

5:001

22:221

9750m

Capi: MAȘTER                 CapX PIAȚA ROSETTI

12)

0)

£5)

51

(4)

(2)

5:00)

(21:57)

M

Dus GARA DE NORfrWONG-COTRQCENI-8

92

10

8

12

13

18

18

4:40

22:45

DA

0.1UUU MAMU-UCeUL IND TRANSPORTURI

125)

(13)

fi 8)

04)

(131

051

(4:50)

02:15)

Ous 21 statii

€25)

(13)

115)

(14|

(141

(251

14:451

22:30)

Intorx LC lNDTRANSPORTURî-80 1 MAMU-

SOS.COTROCENI-M WLCANESCU-GARA OE NORD

/

9

9

8

/

b

5:1/

23:24

Întors: 23 statii

SI

0)

W

®)

0)

(5:31)

02:52)

35G0m

Capi: GARA OE NORD           Opl GRUP ȘCOLAR AUTO

0)

W

(5)

(B)|

P)

(5:20)

03:10)

CC

Duc DRJDU-PAJUR&BD.BUCURESTtl NCI-

92

11

13

18

18

14

18

4:30

23:10

03

CALGRMTEJ-POUZUOCCiCENniLUb

28)

09)

121)

0!)

(191

(28)

(5:00]

03:00)

Dus: 20 statii

SFINȚII VOIEVOZI

Intorx SFINIT) VOIEWZTOCCICENTUUA

" - 1

CALGRMTE1-BD BLÎCURESTit NOt-PAjURS-

5

5

4

4

4

3

4:55

22:40

întors: 20 stafii

DFUCU

Ci

0)

0)

01

□)

15:23)

22:28)j

Capi: DRififi                      Câp2:SfiaHî /UitWUZÎ

CC

Qut SFUALULFUNDEM-SCS-CGLENTINA-

92

8

9

10

10

7

11

4:55

23OB

DO

CALM0SIL0R-80 CAPOt FBO ELJSABETA

23)

110)

nu

(11)

nu

(181

(5:00)

0X10)

SPLAFNOICA-PLEWEî-VASILt PARVAN

i nuntim

întors: CALEA PLEVNB-VAS1LE PARVA.M-

---

-- -

---

K0GALNtCEANU-80 carol fcalmosiuor

11

14

12

13

14

8

4:50

2225

întors: 19 statii

S0S.CaENT5NA-SPSV.lLUt PUN0EM

W

9)

0)

S)

5)

15:45)

02:25)

SfiOOtn

Capi: SPITALUL f UNDEA1         Caa2: VASILE PARVAN

Efi

Dux VALEA ARGESUU&BO t MA'rSIBiU-

98

7

7

8

9

7

15

4:20

22-25

03

DR.TA8EREHVILEA4AANtU-C0TROCEM-ER01DR

(15)

(10)

(îl)

(13)

(10]

(1H

(4:301

C22:GS]

Dus: 29 «tatii

OPERA-OAROL kSD FER CîNANO STRBAJCULUI

întors: CZ-FERDlNAMD-CAROi-ED EtiSABETA-

ijzuuro

ER08 SAMTARMX>TR0CEM4tAN1UAfllEA-DR

U

21

21

li

2tl

8

5:10

23-25

întors: 27 statii

TABERH-S®U-1 MAWAlEA ARGEȘULUI            ’ '

(12)

(12)

(12)

(12)

1(11)

(5:30)

03:05)

13200(0

Capi: VALEA ARGEȘULUI         Cap2: BAICUU» .

in

But SOBASARASM-PATRASCANU-BABA

92

9

8

9

9

7

1 13

4:30

2225

7u

NOVAC-BDCAROL t-BDEUSABETA-

i23i

i»2<

iii;

. -r

Htj

i(2â)

i XUU/

Dus 22 stati

VÂSLE PARVAN

!

întors* VASILE PajRVAN-SL1 ftCGAlNlCcANU-

ouuuin

B0.ELJSABETA-80.CARCL TBABA NOVAC-

9

12

11

12

11

6

5:05

2X30

htors22stati

LFATRASCANV-80 BASARABIA

0)

P)

PI

£7)

01

0)

(5:37)

03:05)

8900m

Capi: BD. BASARABIA           Cap2: VASILE PARVAN

Box TLJRHU MĂGURELE 80 ALEXOBREGIA-

92

11

8

g

10

10

10

4:35

2X50

7 J

WTU VASIIî-VACARESTF TINERETULUI

(18

(11)

(12)

<12

(11)

£26)

(4:45)

22:40)

Dos: LSstati

CAMTEUIR-PtATA UNIRII

Irrtorx PIAȚA UNIRB-CANTEWR-TINREfULUi

Msunri

•VACARESTMUTU VAStlE-BO ALEXOBREGW-

5

8

8

1

/

8

5:00

2X14

tatMs:13ttati

TURNU MĂGURELE

(31

S)

S)

S)

51

(21

(5:09)

23:03)

5450m

Capi: TURNU MĂGURELE         Cap2: PIAȚA UNffiS

îs

Dur CI-TURNUMAGURELE-ERACOVnA-

92

13

9

9

11

10

15

4:45

22*0

74

VASiLE-VACARESn-nNERETUUJI OANTEMIR-

PTAUNLR1I

119

(121

(13

(13

(12

no

(4:40)

0X55)

Dos: 17 stat

' întors: PTA.UNRIFCANTEWR-TINERETULUI-

0a3Un>

VACARESTTNfTV VAStLE-E RAC0V1TA-

b

9

9

7

7

4

5:15

2X08

btBtxHstat

'        HJFttftJ MĂGURELE

01

151

6)

5)

5)

0)

(5:05)

03:28)1

sasom

Capi: 8D. ALEXANDRU 0BREG1A CapX PIAțA UNO

J


LINIA fllft. STATEI LUNGIME


TRASEU

CAPETE


76

Dus: 16 statii

7200m

întors: 13 statii

72Q0m


79

Cos 24 statii

9700m întors 24 statii

9700m


85

Dus 17 statii 7400m

Întors 18 statii

/ JUU.Ti


86

Dus: 34 statii 123QGm întors 35 statti 12300m


30

Dus 30 statii 137Md K>iors33 statii 13500m


91

Obs: 20 statii 3300tn întors: 20 statii OBOOni


93

Dus: 18 stadii aooom foton: 1 6 statii 7600m


96

Dus 17 statii

83Q0hi fotnrs 16 stadii

7500m


Ous PTARESITA-STR REȘIȚA IZVORUL RECESTRN1PJ VASILE VĂCĂREȘTI TINERET ■ CANTEMR-PîATA UNIRII

întors P’ATA UNlRH-CANTEMIR TlNERET -VACARESTLN VASILE-tZV RECE-STR RESITA-P1ATA REȘIȚA

Capi: PIAȚA REȘIȚA_____________________________________

Dus: BO BASARA81A-BABA NOVAOPOPA NAN FOIȘORUL DE FOC-DACIA-PTA ROMANA-LCAFARGIU-OCClDENTULULGARA DE NORD

întors GARA DE HORD-CUZA-VARNALE

POLiZU-PTA ROMANA-FGiSORUL DE FOC-POPA NAN-9ABA NOVAC-BD BASARABIA

Capi: BD. BASARABIA___________Cap2: SARA DE NORD

Dus GARA DE NORD-ftlFTING-CAL. PLEVNS •KOGALNICEANU-BO EUSA0ETA-8D CAROt t-BD FERDNAND-BMCULUl

întors BAlCUUn-BDGARlI OBOR-rERDINAND

-80 CAROL kSD tUSABETA-CALPlEVNE?-MWLCANESCU-OARA DE W»D

Capi; GARA 0EN08D____________Cap2: BAiCULUI________

Dus: STAD NATONAL-MATEi VOIEVOD FOIȘORUL DE FFX-DACW-PTAROMANA-OCCIDENTUlBkGRîvrrA-BUC MCI-CART PAJURA

întors: CART PAJURA-8UC NOI-GRMTA-POUZU-L CAT ARGIU-PTA. ROMA NA-80 DACIA-TRAIAN-MATEIVOEVOD-STAD NATIONAL

Capi: ARENA NAȚIONALA________Cap2:DRHKJ__________

Dus CAP t-MATH VOOOD-BD.CAROL L

ELJSA9&T.AOPERA-ODTROC0J I MANtU-MILEA DFUABEFEt-SSIU-BD 1 MAf-DR TABERE-C2

întors DR.TASEREF1 MAFSBJU-OR.TA3E-np.imEj.SAN*”*™ BaajSABETA-CARO. l-MATEt VOOOD-STAD

Capi: ARESA NAȚIONALA________Cap£ VALEA ARGEȘULUI

Dus DEPALEXAHDR)A-DR.SARU-N GAINA

or> »•« sr»           i.cnc               r"-"1

SANÎTARLOFPRLBD EL ISA 8ETA-PTA ROS ETT1

Întors CAP2-SD EUSA3ETA-ER.O4 SANITARI

COTROCENI-BD MANJU-8DMILEA-DR TABEREI-

1       ORSARlPANTIAcRlANA-DEPOl! ALEXANDRIA.

Capi: DEPOUL ALEXANDRIA       Cap2: PIAȚA HOSEITI

Dus VALEA ARGESULUkBD. 1 MAkSIElU-DR.TA8EREW MltEA-SOS COTROCENI-MRCEA VULGANESCU-GARA DE NORD

întors GARA CE NOROSTRWmNGPtEVNEE SOSCOTROCENkV MlL£A-CR.TA8ERS-S13»U-8D.1 MÂMJR.TAKFB-VALEA ARGEȘULUI

Capi: VALEA ARGESUU»________Cap2:GABA DE NORD

Dus: DEPALEXANDR.WSOSALEXANDR!A-ANHAER1ANA-GAÎNA-8R TABERE)-B4LEA-MANU -COTROCENLSTRC NCtCA-M VULCANESCU-GARA

întors GARTVWmNGOALPtEVNEMINOOr

COTROCEN LMAWU-MLEA -DR.TABERB-DRU MUL SARH-ANTIAERJAMA-SOSALEXANDRIA-CAP 1

Cap): DEPOUL ALEXANDRIA Cap2: GARA DE NORD


Cap2: PIAȚA UNIRII

f27î £271 532)


(4:45)


c-*f*

15*91


(22:201


(23:02)


2253 32:34)


(22:25)


*22:23)


S138J


liKB

22:251

5:43

(6-.50)

2134 21:40)

4:30 {5:0»

22:30 22:40)

5:00 15:30)

23JKJ (23:10)

4:50 1*551 {4US

5:20 15:23) 15:23)

2350

0335)

mm

2225

£22:321

(22:22)PROGRAMUL DE TRANSPORT PENTRU REȚEAUA DE TROLEIBUZE • VALABIL Program Vacanta

LINIA NR. STĂTU LUNGIME

TRASEU

CAPETE

NR. LOC

INTERVAL SUCCEDARE (min.

Pîecanda la

NUft

MRI

I Vf

rflCII

caoete d

a țrwet

So

6-19

10-ti

14-15

19-2*

21-2:

Prima

Ultima

97

Dus: 25 statiî SSOOEn întors: 25 statit 3509m

Dur STRA.ULESr-09eUClJc!£STJ NO(-

CALGRiV 1TEJ-POUZU OCCIDENT JLU -SEIN"! vGIE'/Oa

întors: SFINȚI VOIEVOZPOCCiDENTuLUi-CALGRMTB-SUCliRESri NOrSTRAUtESTl

Capi; STRAULESTI                Cap2: SFINȚII VOIEVOZI

92

6

(10)

11

1121

9

(12)

7-(10)

12 (12)

4:25

1 4:30)

4:53 (4:58)

23:00

122:55)

22:27 [22:251

9

{51

10

!61

7

(Bl

9

(6)

9

(6)

5

(5)


Ode bere 'brmons nfckTratbsr


PROGRAMUL DE TRANSPORT PENTRU REȚEAUA DE AUTOBUZE > VALABIL

_

LINIA

JIR. STĂTU

LUNGIME

M NORMAI IANUARIE 2019


INTERVAL SUCCEDARE (minjPlecări de la IUUM4RUL VEHICUL!


Dus: FAUR P4-1 DEC. 1913 -POSTĂVARULUI -CHISINAU-P ANTELIMON-FEROIN AND -M .BRAVU-BUCUR OBOR-

(ntovs: BUCUR O8OR-2IQUR! MOSI-

SOS.MIHAI BRAVU-BO.FERDINAND-PANTEUMON-CHISINAU-POSTAVARULUI-1 DEC.1918-FAUR P4

Capi: BUCUR OBOR______________Cap2: FAUR

Dus: CI'GRIGORESCU-RESSU-FIZJCIENILOR CALVITAN-STR.IRICEANU-TN.MAGURELE-LUICA-SOS.GIURGIULUI-GARA PROGRESUL

întors: C2-G1URG1ULUI-LUICA-TN.MAGURELE-IONIRICEANU-VIT.4N-ENERGETICIENILOR RESSU-GRIGORESCU-BRANCUSI-PATRASCANU-C 1

1 CaplrBB. BASARA8IA____________Cap2: GARA PROGRESUL

Dus: REPUBLICA S.A.-SOS.iNDUSTRiiLOR-

DRUMVL ÎNTRE TARLALE -I.C.M.E.(POaRTA4)

( 4:30)


4:40 (4:40)


5:21 I5:25)


Capi: REPUBLICA

Dus: CORA-GARA CATELU-PANTELIMON-

P.COUBERTIN-V.LlfMINOASA-DECEBAL-UMIRIL HALELOR-SPLJND (MAL STANGJ-POD EROILOR întors; OPERA NATfONALA-SPLIND (MALUl

DREPT)-PTA UNIRII-DECE8AL-BRAVU-V.LUMINOASA-COtJBERTJM-PANTEUMOrl-COPJ

Capl:CDRA PANTELIMON_________Cap2: OPERA NAȚIONALA

Dus: C1-PREL.GHENCEA-BRASOV-TABEREI-M1LEA-0PHICEELCP. D.GOLE3CU-GRL,7a-CLA8UGET-MIHALACHE-P0PISTEAHU-EXP0-PTA.

întors: PTA.-EXPO-POPISTEANU-M1HALACHE-GRMTA-GARA.O.GOLESCU-ORHIDEELCR -MILEA-DR.TAScREi'oRAoO/-r AcL.GncWCtA-V. UlTULUi

Capi: VALEA DLTULUi CapZ: PIAȚA PRESEI


(4:58)


4:50

(4:50)


[22:251


Dus: LUJERULUI-MANIU-DEZROBIRII-UVERT APUSULUI-GHIRLANDEÎ-MARGELELOR-PA.RALU' -CATINEI-PISCUL CRASANJ-CARTIER R03U

întors: ROSU-PISC CRASANI-PARALUTELOR--MARGELELOR-GHIRLANDEI-APUSULUR UVERTURH-LUJERULUI

Capi: LUJERULUI

Dus: C LAEROGARILIONESCU-STRAULESTI

BD.J1ULUI-BUCUREST11NO1-BD.LAMIMORULUL SOS.CHITILEI-COMPLEX COMERCIAL COLOSSEVM

Întors: COMPLEX COLOSSEUM-SOS.CHITILtl-BD.LAMIN0RULUI-8UC .NOI-JIULUI-BAICULESTI STRAULESTUONESCU-AEROGARII-CARAMFIL'CI

Capi: C.F.R. CONSTANTA_________Cap2; COMPLEX COMERCIAL

Bus; SF.VINERI-UNIR1I-CAL.S.VODA-SOS.QLTENITELBO.C .BR'.NCOVEANU- TURNU MAGURELE-SOS GIURGIULUI-GARA PROGRESUL

întors: GARA. PROGRESUL SOS.GIURGIULUl-T.MAGURELE-C.BRANCOVEANU-SOS.QLTENITEt- -CALS.VODA-CANTEMIR-UNIRII-3F. VINERI. •"

Capi: PIAȚA SFANȚ A VINERI Cap2: GARA PROGRESUL

23:00 (22:50)


CONFORM CU ORIGINALULLINIA NR. STATII LUNGIME


117

Ous: 20 statii 8400m întors: 17 statii 680flm


122

Dos: 28 statii

11800m întors: 28 statii

1200Cm


123

O‘!“: 22 st’țp 9300m

Întors: 25 statii 10500m


124


Dus: C.RAHOVA-HUMULESTI-SALAJ-NASAUD-

COS8UC-REG.MARIA-BIBESCU-AULCAMTEMIR-3D.UNIRII-MIRCEA VODA-COPOSU-SF. VINERI

întors: SF VINERI-HALELOR-ALEEA'II-3IBESCU VODA-REGINA MARIA-BD OOSBUO 0D0AREI-STR.NASAUD-S9S.SAL.AJ-CRAH0VA

Capi: CARTIER CONFORT URBAN Cap2: PIAȚA SFANTA VINERI

Dus: PTA.21 DECEMBRIE 1909-EL1SABETA-

BD.KOGALNICEANU-SPL.IND-EROILOR-BAGDASAR-PANOURJ-13SEPT-GHENCEA-CARTIER

întors: CART LAT1N-GHENCEA-CAL.13 SEPT-PANDURI-OR.RAINER-EROILOR-STIRBE! VODA-C.A.ROSETTJ-BD BALCE3CU-PTA.21 DEC 1989

Capi: PIAȚA 21 DECEMBRIE       Cap2: COMPLEX CARTIER LATIN


Dus: gara DE NORD-WITING-CAL.PLEVNEI-

NOICA-POD COTROCENI-SPLA! INDEPENDENTE1-PTA.UNIRII-CAL.VITAN-C.E.T SUD ViTAN

întors: G.EJ.SUD-vAuVlTAN-Bu.uNiRii-

5PLIND.-C NOICA-PLEVNEI-3GS. ORHIDEELOR--D.GOLESCU-GARA DE NORD

Capi: GARA DE NORD Cap2: C.E.T. SUD VITAN


INTERVAL SUCCEDARE (mi».

NUMĂRUL VEHICULE:__ {capete de trăsei

6-i^o.îS4-igi9-2lK2:


(5:08!


16

5:20

23:10

(27)

(5:56)

(22:34)

5

4:45

22:35

(3)

(5:20)

(22:00)


Dus: 24 statii

IflBOOrn întors: 27 statii 10800m


125

0u3: 23 statii

10300m liituij.îj Sldiii

!Q300m


126

Dus: 13 statii 9800m întors: 18 statii 3100m


131

Ous: 13 statii 8300m întors: 13 statii 8400m


133

Dus: OPERA NAT-SPL.IND.(MALUL DREPTi

ALEEA li-I.C.BRATIANU-BD UNIRI!-. BLAGA-VITAN-V1TAN.'BAR2EST!-(?L’E\!TEI-RjM?R!*.!

întors: C2-OLTEN!TEI-V!TAN/BARZ=ST:-.5PL IND-BRAVU-VITAN-BLAGA-UNIRlI-PTA.UNIRil (AL.Î!)-SPL.fîlD.(MAL STAHGJ-PGD EROILOR

Capi: OPERA NAȚIONALA Cap2: ROMPRIM


Dus: VULCAN BERCENÎ-BD.METALURGIE)-TN.MAkjuRcLE'oOS.BERCErii-ovo.CEir PECO SILFLOR MOVE

foton: PECO SILELOR MOVE-SOS.CENTURA-

SOS.BERCENl-STR.TURNU MAGURELE-BD.METALURGItl-VULCAN BERGEN!

Capi: VULCAN 8ERCENI CapZ; PECO SILFLOR MOVE


Dus: ROMA na-magheru-enescu-l uterana-

VULCAN ESCU-BERZE1-STIR8E l-ER Ol-RAZOAR E -

DR.TABEREI-S1B1U-8D. 1 MAI-BRASOV-GHENOEA întors: C2-BRASOV-SIBIU-DR. TABEREI ROND

RAZOARE-SOS.PANDURl-30 EROILOP.-STIRBE1

VODA-DEM D08RESCU-8D.MAGHERU-P7A.R0MANA

Capi: PIAȚA ROMANA Cap2: GHENCEA


Dus: PTA.ROMANA-BD.MAGHERU-BD.DACIA •

DOROBANTLWSELEFF-SOS.BUC/PLOiESTI-

COMPLEX 8ANEASA

întors: COMPLEX BANEASA-SOS.BUCcPL-SOS.KISELEFF-DOROBANT1-PTA.LAHOVARI-BD.MAGHERU-PIATA ROMANA.

Capi: PIAȚA ROMANA Cap2; COMPLEX COMERCIAL


4:55

{4:40)


4:45

(5:05)

22:35 (21:10)

5:15

l 3:4uj

23:10

12 i :45j

5:05 (6:31)

21:33 (22:11)

5:3Q

(6:00)

21:00 (21:40)


Dus: 26 statii lllOOm întors: 22 statii 8900m


Dus: CÎ-ORHIDEELOR-PLEVNEI-VULCANESCU

PTA.GARII DE NORD-CAL.GRIVITA-8D.DAC1A-TRAIAN-N.TRAIAN-VACARESTLBD TINERETULUI

întors: BD.HNERETULUI-CALVACARESTI-STR.NERVA TRA1AN-STR.TRAIAN-BD DACIA-STR.M.VULCANESCU'D GOLESCUsGAI

Capi: GARA BASARA8


.ȘASARAB

INERETULUI


PROGRAMUL DE TRANSPORT PENTRU REȚEAUA OE AUTOBU^VALABIL LA

PROGRAM NORMAL IANUARIE 2019

linia

TRASEU                                                 N

CAPRE '   '                                                   L

o 1 nr *

VTERVAL SUCCEDARE (min. P

(acari de la

NR. STATII

UW

IRUL VEHICULE:

e

apele de

trăsei

LUNGIME

OD, i

5-6 6

•101(

-1414-191

3-2-

21-22

’rima

Jltima

135

Dus: C1-SOS PIPERA-FLOREASCA-STEFAN

B8

9

10

12

12

11

H

4:30   2

2:35

MARE-TUNARI-RUSSO-DACIA-TRAIAM-FOISOR-

(

19) (

13) (

14) (

14) (

14)

(15) (

4:15) 1

22:35)

Dus; 27 statii

PROTOPOPESCU-BRAVU-V1TAN-ENERGETICIENI-2

13150m

întors: CET SUD-CAL'/ITAN-M.BRAVU-PACHE-

FOiSORUL OE FOC-STR.TRAIAM-DACIA-POLOMA-

12

U

12

12

12

9

4:43

(3:19

Întors: 27 statii

CAL.FLOREASCA-SOS.PiPERA-C.r.R.CONSTAMTA

5)

(81

(81

(8)

(8)

(6)

4:59)

23:20)

13350m

Capi: C.F.R. CONSTANTA          Cap2: C,E.T. SUD VITAN

136

Dus: C.E.T-TIM1SOARA-CASCADELOR-MAN1U

33

11

16

19

24

19

14

4:30

22:45

GENIULUI-STRAP.RAZOARE-PANDURI-13SEPT-

26)

20)

23)

23)

22)

(38)

4:40)

22:20)

0u3: 23 statii

LIBERTATII-NAT.UNITE-HASDEU-SPL-IZVOR

1280Dm

întors: POD IZVOR-LIBERTATIl-CAI. 13 SEPT

8

5:04

23:23

-PANDUR(LOR-l.MAN(U-V .CASCADELOR-

7

6

5

7

6

Întors: 25 statii

TIMIȘOARA-C E.T.VEST

(31

(4)

(4)

(4)

(4)

(2)

(5:17)

22:55)

Capi: C.E.T. VEST MILITARI        Cap2: POD IZVOR

137

Dus: Ct-AI-MAHIUWIMESTUiMISOARA-

B3

7

5

9

3

7

4:40

22:25

RAZOARE ROMD-PANDURI-EROILOR-ȘTIRBEI

(ÎU liâl

;n)

(131;

(12)

iu,

,116) U5:66j

(22:40)

Dus; 31

vDDA-ROSETTI-âD 3ALCE5CU-PTA.21 DEC 1969

i 3:ii0j i

(22:50)

ISQOOm

întors: Z'r      i9d34\.OGAuN)CeAhiti-6r'L.IND                                  1

15

i

20

20

t

13

4:50

23:10

EROILOR-SOS.PANDURI-GENIULUI-TIMISOARA-

15

20

j

întors: 23 statii

MOINESTI-I.MANIU-BUC;P(7E3T|-CARREFOUR

(5)

HG)

uar

(9)

110)1 (6)

(5:05)

(23:02)

14300m

Capi: CARREFOUR MILITARI       Cap2: PIAȚA 21 DECEMBRIE

15)

no

(19)

(8)

(9)

1

1

|5)

(5:20)

(23:17)

138

Dus: CÎ-TINERET-REZERVE-OSIEI-AUCHAN-

83

29

27

27

35

25!

21

4:53

22:40

MA.NIU-MOINESTI--ȘMISOARA-RA2DARE-PANDURI

(33)

(24)

(31)

(32)

(28)! (50)

I 5:05)

122:30!

Dus: 31 statii

RAîNER-S • IRBElVGDA-POSET’! -BALCESCU -02

(47)

(23)

(27)

(301= (30) ( (34)

(5:05)

(22:40)

întors; C' -cUSASE i A-$PLAi-ER JiLOR ■

panduri-geniul-tîmisoara-moinesti-maniu-

4

5

5

5

5

1

5

5:05

23:00

întors: 32 statii

AUCHAH-OSIEl -REZERVE-APEDUCT -TT1ERET-C1

(3)

W

W

14)

14)

12)

15:00)

(22:30)

147Qflm

Capi; CARTIER MILITARI          Cap2: PIAȚA 21 DECEMBRIE

(21

(41

(4)

(4/

(4)

1

1

13)

(4:45)

(22:351

139

Dus: ZETARILOR-PRELFERENTARI-BACHUS-

?3

3

3

9

X

f?

22.2 i

AlViUrt‘juLi><-oJZ'-jichi-MARGEAN,J,_U)-ibPlRhSCU       • •

(8)

(4)

14)

(4)

14)

15)

(4:55)

(22:26)

Dus: 17 statii

-DR.SARII-V.MILEA-8D.I.MANIU-PTA.LEUL.

7400m

întors: LEUL-GENIULUI -RAZOARE-DR.SARII-

-SPiREBCU-MARGEANULUI-BUZOIENl-AMURGULUI

22

23

13

23

21

4:?7

întors: 15 stotr:

-oAlVIEI-BACHUS-PRELFERENTARî-ZETARILOR

171

(16)

1151

(16)

(16)

(10)

(5:211

(22:48) 1

74DCm

Caol; ZEȚARILOR                 Cap2: PIAȚA LEUL

I

141

Dus; ZETARILOR-rERENTARI-PIEPTANARI-

38

5

6

9

7

6

w

4:45

22:25

EROII REV.-OLTENITEI-BRANCOVcANU-TURNU

(191

IU)

IU)

IUI

UD)

(19)

14:40)

122:40)

Dus: 25 statii

MAGURELE-PREL.METALURGIEI-I.M.G.S.VULCAN

1G400m

întors: I.M.G.B.VJLCAN-PRELMETALURGîEI-

15

10

14

23:91

TN.MAGURELE-BRANCOVEANU-OLTENITEI-EROII

15

14

S

5:21

întors: 25 stati

REV0LUTIE1-PIEPTANARI-FERENTAR1-ZETARI.

(4)

(B)

(8)

(81

18)

(4)

(5:16)

(22:50)

104CCm

Capi: ZEȚARILOR                Cap2: VULCAN BERCENl

143

Dus: BUCUR OBOR-SOS.COLENTINA-DOAMNA

83

10

11

9

8

8

13

4:45

23:00

GHICA-HELIADE INTRE Vll-STR.BAlCULUI-

{15

uz

115

(13

UD

(15

14:45)

123:30)

Dus: 15 stati

PANTELIMON-FERDINAND-GARII OSOR-BAICULUi

(15

(12

(13

(12

(11)

(22

(4:451

(23:00)

5500m

Întors: BAICULVl-HEUADE INTRE VIP

5:13

23:30

DOAMNA GHtCA-SOS.COLENTINA-BUCUR OBOR.

5

7

6

7

4

întors; 11 stati

i

(3I

(4)

(4)

(4)

(4)

(3)

(5:13)

(23:25)

468Gm

Capi; BUCUR OBOR              Cap2: MICULUI

I3)

(4)

(4)

(4)

(4)

(2)

(5:13)

(23:25)

149

Dus: B ANEASA-DN14ONESCU DE LA BRAD-

88

65

65

55

65

65

5:55

22:55

STRULESTl-POLIGRAFB-MARASTI-EXPOZITIEI

(55

1 (65

) (66

(65

1 (65)

(65

1 {5:551

122:55}

Dus: 13 stat

AL DOILEA. SCUAR-EXPOZITIEI-PTA.PRESEf

i

B200m

întors; PTA.PREScl-8D.MARA3TI-POL)GRAFIE

STRAULEST1-IONESCU DE LA BRAD-

1

1

1

1

1

1

5:30

22:30

întors: 13 stat

11       SOS.0UC/PLO1ESTI-COMPL.COMERC1AL 8ANEASA

(1

(1

(1

(1

ni

(1

(5:30)

(22:301

74Oflm

Capi: COMPLEX COMERCIAL      Cap2: PIAȚA PRESEI

LINIA

!UR. STATII LUNGIME


TRASEU

CAPETECONFORM CtJ ORIGINA


II LA PROGRAM NORMAI IANUARIE 2019


NR. LOC.


capete de traseț


162


Dus: 23 statii

B400in întors: 23 statii

89Q0mDus: C1-RASADNITEI-SCULPTORILOR-ORUM

SABARENI-GIULESTî-CONSTR'JCTORI-VIRTUTII-

CRANGASI-GIULESTI-ORHIOEE-GOLESCU-GARA întors: WITIMG-PLEVNEI-ORHIOEELOR-RASCAL

CEAHLAU-VIRTUTII-CONSTRUCTDRi-GIULESTI-

GIULESTI-SABARENI-SCULPTOR1-RASADNITEI-1

Capi: GIULESTI SAR8I Cap2: GARA DE «ORD

(4:50)


Dus: CI-RASADNITEkENTUZlASM-GIULESTI

CONSTRUCTORI-SOS.CRANGASI-CALGIULE3TI-

PLEVNEI-VASILE PARVAN

întors: C2-KOGALNICEANU-SPL1ND.-STIRBE!

PLEVMEl-8D.REGlE)-P.CRI3TiAN-ZAMFIRESCU-

CRANGASI-CONSTRUCTORILOR-GIULESTI-SARBI

Capi: GIULESTI SÂRBI Cap2: VASILE PARVAN


163


Dus: 27 stat»

10400m întors: 27 stati»

10300m


168


Dus: 23s‘atîii

1Q400m întors: 23 statii

19900m


Dus: ROMANA-DACIA-VULCANESCIJ-BERZEI-

STIRBEI-PANDURI-GENIULUI-DR.TAăEREI(NORD

V ARGESULul-V-OLTULul-V D0F7ANEi-CA?2

întors: CZ-DC’rTANA-POARTA SAP J' JL J-MA.SA

TACERil-0LTULW-DR.TA3ERE)(N0RD)-RAZ0ARE PANDURI-EROI-STIR8EI-DOSRES2U-MAGHERU-C1

Capi: PIAȚA ROMANA Cap2: CARTIER CONSTANTIN

Dus: SURA MARE-GIURGIULUI-PTA EROII REV-VIILOR-ODOAREI-RAHOVA-SEBASTIAN-CAL 13 SEPT -GHEMCEA-BRASOV-V ARGEȘULUI

Intors: V.ARGESULUI-BRASOV-BD.GHEtiCEA-13SEPTEMBRIE-SEBA3T1AN-RAHOVEI-ODOAREI-VHLOR-PTA.EROli P.EV-OLTEHITB-5URA MARE

Capi: PIAȚA EROII REVOLUȚIEI Cap2: VALEA ARGEȘULUI

Dus: CI -TINERET-REZERVE-OStEl-MANIU-

- x.~* < ~>*-mÎ-CRU< jz-.ui ->0:

ORHIDEELOR-D.GOLESCU-STIRBEI VODA-CAP 2

întors: 2-LUTERANA-BUDISTEANU-VULCANESCU GOLESCU-ORHIDEE-GIULE3T1-CRANGASMJVERTU rUl-APUo-*Ui‘(lu-Uioici-n£Lcr\7E-APtL;tjo 7 -u i

15199mj Cagț, CARTIER MILITARI Cap2: SALA PALATULUI


173


Dus: 13 statii

87fl0m întors: 19 statii

8400m


178


Dus: 23 statii 13Z00m


182


Dus: 33 statii 12900m întors: 27 statii 12500m


185


Ous: 9 statii

39Q0m întors:5 stat»

2600m


196


Dus: |g statii 6900m întors:H statii 5500m


5:09 (5:1 Si


Dus: GARA-BD.DUCA-CUZA-TITULtSCU-DORO8ANTÎ-8ELLER -EUADE-8 VACARESOU-LAC TEi-TE)ULDOAMNEl-COLENTiNA40NCOLOGIC

întors: INST.ONCOLOGIC-COLENTINA-TEIUL

DOAMNEI-LAC TEI-VACARESCU-ELIADE-BELLER-DOROBANTl-TITULESCU-GRMTA-GARA de nord

Capi: GARA DE NORD____________Cap2: INSTITUTUL ONCOLOGIC

Dus: GHENCEA-BD.GHENCEA-DRUMUl COOPERATIVEI-STR.AREFULUI-STFLDANTELEI-STR.LAVEI-DR.COCPERATIVEI-GHENCEA 3

(4:50)


5:16 (5:16)


Capi: GHENCEA____

Dus; ODOAREi-NASÂuKPROGRESUL-RAHOVA-PANDURl-RAINER-EROILOR-STIRBEI-PLEVNEI-VULCANESCU-STR.GAR1I-PTA.GARII-GOLESCU-2

întors: BASARA8-G0LESCU-WDING-PLEVNEI-STIRBEi VOOA-BD.EROILOR-DR.BAGDASAR-S0S.PAN0URI-80.VLADIMIRESCU-PTA.CHIRIGIU

Cap£ GARA BASARAB

J"6


LINIA BIR. STĂTU LUNGIME


202

Dus: ț/statii 6900m întors:O stații Om


205

Dus: 27 statii

13000m întors: 28 statii

13800m


216

Dus: 14 statii

5?52.~ întors: 14 statii

5750m


220


c°hform cu


INTERVAL SUCCEDARE (min.|Plecări de la NUMĂRUL VEHICULE:


54'16-16 10-î4l4-1Slft-2i2T-2:


Dus: CORA-SOS PANTELIMON-VERGULLIL

M0RARIL0R-BASARA8IA-GRIG0RESCU-BRANCUSI-

PATRASCANU-MORARILOR-VERGULUI-PANTELIMON

întors:


CaphCORA PANTEUMON

Dus: Ct-BUC.NOI-eUCJARGOV-SlSESfT

8RAD-8UC/PL-KISELEFF-AL.CONSTANTINESCU-

LMIHALACHE-BUZESTI-POUZU-GRIVITEI-GARA

întors: C2-DUCA-CUZA-TITULESCU-8 MANTA-MIHALACHE-KISELEFF-F1CUS-SRAD-SISESTI-

BUC.NOI-STRAULESTI

Capi: STRAULESTI


Dus: GARA PROGRESUL-SOS.GIURGIULUI-STR.MOLDOVEANU-STR.T GOCIU-STRjACTiUNII-

POGOANELE-LUtCA-A.ALEXANDRU-ZETAR.I

In»-,,... 7CT4p|.â <ji C¥,AMnoii sts> H ura.

PUGOANELt-ACTIUNil-T GOCIU-STR .ANGHEL MGLDOVEANb-SOS.GIURGIULUI-GARA PROGRESUL

Capi: GARA PROGRESUL Cap2: ZEȚARILOR


Prima 4:30 (4:301


5:24 {5:24)


{5:00}


Dus: 23 statii llOOOrn întors: 23 statii UOQOm


221

Dus: 16 statii fiBOOm întors: 17 statii 74tlUm


222

Dus: 13 statii

5100m întors: 14 statii

5lQ0m


223

Dus: 12 statii 9500m întors: 18 statii 12900m


226

Dus: PTA.RAHOVA-CAL.RAHOVE!-FERENTARi

SALAJ-FREAMAPJLUI-8ACHUS-PREL FERE.NTARt-ZETARILOR-LUfCA-PREL.MET.ALURGlEI-I.M.G.3

întors: IMGB-PRîL.METALURGIE-TM MAG'JRELs

ZETARILOR-PRELFEREMTARI-8ACHUS-SALVIEI-amurgului-cap.preda-croitoru-pta.rahova

Capi: PIAȚA RABBV A____________Cap2: VULCAN BERCENI

Dus: GHENCEA-STR.8RASOV-DRUMUL

TABEREI (SUDj-V-ARGESULUI-V.OLTULUI-

80 TiMISOARA-C.E. T VEST MILITARI

întors: GET VEST MILITAW-8D.TIMISOARA-

V.OLTULUI-V.ARGESULU1-CR.TA8EREI (NCRD)-STR.BRASOV-GHEMCEA

Cap1:GHENCEA__________________Cap2: C.E.T. VEST MILITARI

Dus: COMPLEX CARTIER LATiN-

PRELUNGIREA GHENCEA-GHENCEA


Capi: COMPLEX CARTIER LATIN Cap2: GHENCEA


! 4:45;


Dus: 22 statii 9700m întors: 20 statii 99D0m


Dus: CET SUD-ENERGETICIENI-CALVITAM-SOS.M.8RAVU-SPLAIUL UNIRII(MAL DREPT)-CARTIER REZIDENȚIAL SPLAIUL UNIRII

întors: CARTIER-SPLAIUL UNIRII( DREPT)-CENTURA(INTOARCE)-SPLAIUL UNIR)I(STANG)-M.BRAVU-CAL.VITAN-ENERGETICIENI-CET SUD

Capi; CJE.T. SUD VITAN___________Cap2: CARTIERREZ. SPLAIUL

Dus: ROMANA-DACfA-V'JLCANESCU-BERZE!-ST1RBEI-8AG0ASAR-PANDUR1-13 SEPTEMBRIE-ISPIRESCU-MARGEANULUI-BUZOIENI-DEP.ALEX.

întors: DEP.ALEX.-0UZOIENI-MARGEANULUI-P.ISP1RESCU-13 SEPT-PANDURI-ERO1LOR-

ST1RBEI-DEM D0BRESCU-MAGHERU-PTA.ROMANA

Capi: PIAȚA ROMANA           Cap2: DEPOUL ALEXANDRIA


5:00

1 5:00)

22:20 {22:00}

5:30

(5:30)

22:50 {22:30}

5:11 (5:321

22:50 [22:521

4:40 (5:001

22:20 {22:20}I CONFORM CU ORIGlNz


INTERVAL SUCCEDARE (mînJPIecari de (a NUMĂRUL VEHICULE;


10-1414-19119-2


Dus: DEPMEXANDRIA-SOS 6UC/MAGURELE-

STR.CARACAL-STR.TE1US-SOSALEXANDRIEI-

STR.PUCHENI-SOS.SALAJ-CART CONFORT URBAN

întors: CARTIER CONFORT URBAN-3OS.SALAJ-

MUNTII CARPATI-CAP.PREDA-SOLDAT CROiTORU SOS.ALEXANDRIEI-OEP.ALEXANDRIA

Capi: DEPOUL ALEXANDRIA       Cap2: CARTIER CONFORT URBAN

Dus: PLATF.BERCENI-8D.METALURGIEI-TN.MAGURELE-8ERCENI-OLTENITE1-SOS.V)ILOR DR.ISTRATI-11IUNIE-REG.MARIA-PTA.UNIRII

întors: PTA.UNIRII-ALEEA IH-BI8ESCU-, REG.MARIA-11 iUN-ISTRAȚI-VIfLOROLTEMITA BERCENI-TN.MAG-METALURGIEI-PLATF.8ERCENI

Cap!: PLATFORMA COMERCIALA Cap2: PIAȚA UNIRII_________

Dus: DIVERTILAND-SOS.BUC./PITESTI-BD.LMANIU-SOS.COTROCENJ-SPL.IND.' POD ~ROILOP.-SPITA1.UL UNIVERSITAR

Ih'.ji s. .'•'■■'L.»!. uN; . ER3i7-.R-cRjit.jp-

EROII SAN1TARI-DR.MARINESCU -COTROCEN1-I.MANIU-SOS.BUC./PITESTI-DlVERTILAND

Capi: DIVERTILAND______________Cap2: SPITALUL UNIVERSITAR

Dus: CORA-SOS.DUDESTI/PANTEUMON-

GARA CATELU-PAMTElIMON-PTA.DELrlNULUI-

PASAJ ONA.GHICA-ONA.GHIvA-BD LAC TEi-C 2

întors: O 2-3D LACUL TEI-SLR.DNA.GHICA-

PASAJ DNA.GHICA-PTA.DELFINULUI-SOS. PANTELIMO N-SOS .DU DESTliPANTtLlMON-CORA

Capi: CORA PANTELIMON________Cap2:BD. LACUL TEI

Dus: COMPLEX TITAN-TH.PALADY-DRVMUL W|Tpc ȚâRLALE-SOS Gao!' /TE'.U-PANTELIMON-ROND GRANITUL-CORA PANTELIMON * ’

Prima

4:50

[ 4:55}


(5:13}


(5:16)


(5:301


| Capi: COMPLEX COMERCIAL Cap2: CORA PANTELIMON

Dus- SPIT.FUNDENI-SPORTULUI-COLENTINA

FU.NDENI-MORARILOR-PATRASCANU-3RANCUSI-

GRIGORESCU-L.RE8REANLM DECEM3R1E-FAUR

întors: FAUR,1 QECEMBRIE-STR.L.REBREANU-

8ASARAB1A-MORARILOR-SOS.FUNDENI-

SOS.COLENTINA-SPORTULUI-SPIT.FUNDENI

Capi: SPITALUL FUNDEN!_________Cap2: FAUR____________

Dus: PTA.PRESEI-MARASTI-8UC/PL-FICUS-AEROGARIUONESCU/SISESTI-CAMPINITA-JANDARMERIE’SOS.BUC.'PL-COMPLEXSANEASA

întors: COMPL.8ANEASA-8UC/PL JANDARMERIE OASPETI-IONESCU/SISE3TI-8UC/PLOIESTI-BD.MARASTI-BD.EXPOZITIEI-PTA.PRESEJ

Capi: PIAȚA PRESEI_____________Cap 2. COMPLEX COMERCIAL

Dus: V.OLTULU1-VJiRGESUmi-DR.TABEREI

RĂZOARE ROND-SOS.PANDURI-3D.EROILOR--STIRBEl VODA-C.A.ROSETTI-N.8ALCESCU-CAP2

întors: PTA.21 DECEMBRIE 1989-KOGALNI-

CEANU-SPl.M.-EROILOR-PANDURl-GENIULU)-

DR.TA8EREI-STR.V.ARGESULULV OLTULUI

Capi: VALEA OLTULUI Cap2: PIAȚA 21 DECEMBRIE

{ 5:48)


i 5:20)


23.25 (22:51)


CONFORM CU ORIGÎNPROGRAMUL DE TRANSPORT PENTRU REȚEAUA DE AUTOBUg^AtĂBU. LA PROGRAM NORMAI IANUARIE 2013

LiMIA

NR, STATII

TRASEU                                                   j

CAPETE                                                  -4

*Jcb

NTERVAL SUCCEDARE (min.lP liUMARUL VEHICULE:      Ic

’l&cari de la ajjete de trăsei

LUNGIME

OCj.

5-6

>-10j10-141

4-191

9-212

1-2-

Prima{

Ultima

282

Dus: l-GOLESCU-NORD-GRIVITA-TITULESCU

88

&

7

7

8

8

B

4:50

>3:00

MIHALAGHE-DOROBANTI-BELLER-VACARESCU-

(

13}

10}

11}

11)

11}

18)

4:28}

22:47}

Dus: 32 statii

LAC TEI-DNA.GHICA-COLENTINA-BACI1A-CAP 2

1410 Om

întors: SOS.FUNDENI-PESCAR1LDR-BACILA-

18

23

2D

20

COLENTINA-Tcl-VACARE3CU-8=LLER-DORO8A>i-|

20

13

4:40

72:55

întors: 30 statii

MIHALACHE-MANTA-GRIVITA-GQLESCU-G.NORD

(8}

(12)

12)

12)

11)

(81

4:40)

22:35)

13900m

Cap 1: GARA BASARAB           Cap2: SOSEAUA FUNOENI

300

Dus: BD.NICOLAE BALCESCU-MAGHERU-

88

5

5

S

6

7

8

5:02

23:02

LASCAR CATARGIU-MIHALACHE-CLABUCET

14)

(8)

(Si

(8)

(8)

1141

5:29}

23:04)

Dus: 12 statii

S300m

întors: CLA8UCET-GRMTA-STR.CLA8UCET-

11

14

11

12

11

4:40

22.-40

BO.I.MIHALACHE-LCATARGIU-BD.MAGHERU-

7

întors: 13 statii

G.ENE3CU-BD.N.BALCESCU

(4)

(7)

(71

(7)

(?)

(4)

C5HJ5)

(22:40)

SSOUni

Capi: BS.NICOLAE BALCESCU     Cap2: CLABUCET

301

Dus: PTA.ROMANA-OOROBANTILOR-

88

7

9

8

10

8

19

4:45

22:55

AVIATORIlOR-CARAMFIL-AEROGARII-BUCiPL-

(1U

(12)

(12)

(125

1

(17)

{5:191

|

(22:501

Dus: 20 statii

PRIVIGHBTORILOR-BANEASA

1 |

PăS|Cî<74 DOUrtriMCT^ou ^.o qi

i t ju-jsF)

AEROGARH-GARANFIL-AVlAVORtLOR-

i

10

13

13

12

12

1

4:55

22:55

întors: 21 statii

DORO0ANTILOR-G.ENESCU-PTA.R0MANA

(4|

(7)

(7)

(7)

(71

(4)

(5:20)

(22:55)

!2500m

Capi: PIAȚA ROMANA            Cap2: JOLIE V1LLE 8ANEASA

302

Dus: GHENCEA BD.GHENCEA P.ISPIRESCU

88

17

13

11

10

18

20

5:00

22:30

MARGEANULUI-SOS,ALEXANDRIEI-

(301

(30)

(30)

(30}

(30)

(55)

15:001

(21:20)

Dus: 15 statii

STR.CRI3TALULLil-STR.DIAMANTuLLI-FORTlJNA

7750rn

întors: CART.FORnjfiA-STR.DIA.MAhTLLLI-

5:21

22:52

STR-CRISTAIUIUI-ALEXANDRIA-MARGEANULUI-

4

a

S

S

5

3

întors: ia statii

P.iSPiRESCU-BD.GHENCEA-GKENOEA

»}

(2J

Ui

12)

(2)

11)

(5:25)

(21:45)

7750m

Capi; GHENCEA                 Cap2: CARTIER FORTUNA

303

Pus: OEP.ALEXANDRIA-SOS.AlEXANDRlA-

88

35

30

60

30

45

45

5:09

122.13

SOS.MAGURELE-PECINÎSCA

Ivi

□CI

i3u(

rR?‘

(•+□}

(5:00}

22:13}

Dus: 7 statii

2800m

întors: PECIHISCA-SOS.MAGUREIE-

1

1

1

1

1

5 10

22:23

SOS.ALEXANDRIEI-CEP ALEXANDRI A

1

Intofs; 7 statii

ții

HJ

Hi

rn

'V

HI

(5:12’

(22:23}

3Q0&m

Capi: DEPOUL ALEXANDRIA       Cap2: PECINISCA

304

Dus: Cl-80.MARASTI-8UC/PLDIESTi-DN

87

14

15

13

14

12

1S

5:05

22:40

CENTURA-LUKO(L(INTOARCEM3N CENTURA-OOAI

123)

119)

(20)

120)

(19)

(31)

(4r5DJ

122:00}

Dus: 20 stat!

BUC7TARG-8UC.NOI5TRAULESTI

1S400m

întors: C2-BUC.NOI-8UC/TARGOVISTE-ODAI

8

8

3

S

6

4:35

22:30

S0S.BUC/PLO1EST1-ALEX.CONSTANÎINESCU-

7

întors: 21 sta ti

BO.MARASTI-EXPO3TIE-PTA.PRESE1 LIBERE

(4}

(5)

(5)

15)

(5)

(3)

(5:20)

(22:50)

142Q0ni

Capi: PIAȚA PRESEI             Cap2: STRAULESTI

311

Dus: FAUR(P4)-1 DEC 1018-POSTA VAR ULUI

88

8

9

9

9

10

14

4:50

22:40

-GRIGORESCU-REBREANU-CAMPIA LIBERTĂȚII-

(18

i(10î

(121

(11

(11

(22

(4:50)

(22:20)

Dus: 20 stati

BABA NOVAC-M.BRAW-CAROL l-PTA.ROSETH

i

975001

întors: PTA.ROSETTI-BD.CAROL UM.BRAVU-

I 13

11

11

-

5:22

23:10

8ABA NOVAC-CAMPIA LIBERTATIJ-GRIGORESCU-

9

10

5

Întors: 20 stati

1       -POSTAVARULUI-t DEC 1913-FAUR P4

(41

(7)

(7)

(7)

(7)

(3)

(5:20)

122:50}

9750m

Capi: FAUR                     Cap2: PIAȚA R0SETT1

312

Dus: PTA.GRO84WETAHJRGIEI4R.MAGURELE '

88

16

11

17

15

14

18

4:55

22:45

RACOVITA-VACARESTI-T1NERETULUI-CANTEMIR-

(23

) (13

121

(23

(21

(1B

(5:10)

(22:35)

Dus: 21 stat

LC.BRATIANU-HALELOR-ALIIhPTA.UNIRII.

* _ -

9S00m

întors: PTA.UNIRII-SPLAIUL INDEPENDENTEI

4

5:26

23:15

CALVACARESTl-E.RACOWTA-TURNUMAGyRELE-

’       BD.METALURGIEÎ-Pî£dEGRC£      .

4

S

5

6

5

întors: 20 stat

13

(4)

(4)

14)

(4)

(4)

15:42)

93OOm

Capi: PIAȚA DE GRGS        /      PIAȚA UNIRII

I
CONFORM CU ORIGINAL


PROGRAMUL DE TRANSPORT PENTRU REȚEAUA DE AUTOBUZE ■ VÂlA


Dus: TU Fi NU MAGURELE-AL.O0REGIA-CAL

VACARESTI-BD.TINERETULUI-BD.D.CANTEM1R-

BD UNIR1I-3D.M.VOOA-SF.VINERI.

întors: Sr. VINtRI-HALELOR-PTA.UNIRII-

BD.D.CANTEMIR-BD.TINERETULTUf-VACARESTI-BD.ALOBREGIA-TURNU MĂGURELE.

CapkTURNU MĂGURELE_________Cap2: PIAȚA SEANȚA VINERI

Dus: ZETARILOR-CALFERENTARJ-

TOPORA3I-SOS.GIURGIULUTCAL.SERBANVOOA-LANAR1E1-POD TIMPURI NOI.

Întors: POD TIMPUR) NOI-LANARIEI-CAL SER8ANVODA-SOS. GIURGIU LUI-TOPORASI-PREL.FERENTARI-ZETAR1LOR

Capi: UNIV. CREȘTINA____________Cap2: ZEȚARILOR__________

Dus: ȘCOALA GENERALA 141-STR MUNȚI!

CARPATI-SCOALA GENERALA 127

iiUJrs: 5’--. J--<•                     ^.4?..--^

SOS. SALA J-STR.AMURGULUI-

STR.MUNTIICARPATI-SC.GEN.141

Capi: ȘCOALA 141_______________Cap2: ȘCOALA 127

Dus: FAUR-1 DEC 1913-L.REBREAMU-BD.C.RESSU-SOS.M.BRAVU-CAL D0R08ANTI-BO.MARASTi-PTA PRESEi

întors: PIAȚA PRESEI LIBERE-KiSELEFF

CAL.D0R08ANTI-S0S.M.BRAVU-BD.C.RESSU-BD.LREBREANU-8D.1 DEC 1918-FAUR P4

Capi: FAUR______________________Cap2: PIAȚA PRESEI

Dus: DAMAROAIA-NATATIEI-JIULUL

PD PO’ !GRAF!CI-SOS     ccc.r poc7 jM

CALDOROBANTI-LAHOVARI-ENESCU-PTA.ROMANA

întors; PTA.ROMANA-CAL.OOROBANTI- .

C.PREZAN-KISELEFF-POLIGRAFIEI-JIULUI-

* '*’O     * a          a \              «

21:00


Dus: FAUR-BD.1 OEC.-CH!SIMAU4ANCULUr ”

SOS.M.BRAVU-DOROBANTI-KISELEFF-BUCiPL-E.VACARESC1J-FICUSULUI-AEROGARII-BUC/PL-2

întors: COMPLBANEASA-BUC/PL-PTA.PRESEI-SOS.KISELEFF-CAL.DOROBANTI-M.3RAVU-SOS. IANCULLH-N.GRIGORESCU-BD.1 DEC.-FAUR

Capi:FAUR____________________Cap2: COMPLEX COMERCIAL

Dus: COMPLEX COMERCfAL-BD.LMANIU -

SOS.COTROCENI-SPLAIULINDEPENDENTEI-N.KOGALNICEANU-BD.EUSABETA-PTA.ROSETTI.

întors: CAP 2-3D.ELISABETA-KOGALNICEANU-SPLIND-EROILOR-EROI) SANiTARI-MARINESCU SOS.COTROCENI-0D.I.MAN1U-COMPLCOMERCIAL

Capi: COMPLEX COMERCIAL Cap2: PIAȚA «OSETII

Dus; UN1R.II-BRATIANU-BALCESCU-ROMANA-CATARGIU-AVIATORILOR-PREZAN-KISELEFF-SOS.BUC/PLOIESTI-DN1-COMPLEX BANEASA

întors: BANEASA-DN1-SOS.BUC(PLOIESTI-KISELErF-CALVICTORIEI-NATlUNILEUNITE-BD.UBERTATII-BO.UNIRfl-PTA.UNIRII

Capi: PIAȚA UNIRII 2 Cap2: COMPLEX COMERCIAL

(5:00)


5:40 [ 5:40)PROGRAMUL DE TRANSPORT PENTRU REȚEAUA DE AUTOBUZE - VALABIL LA PROGRAM NORMAL IANUARIE 2019


LINIA NR. STATII LUNGIME


TRASEU

CAPETE


368

Dus: 22 statii

10600m întors: 20 statii

9600m


381

Dus: 21 statii iROOm întors: 18 statii 112G0m


385

Dus: 13 statii


i

J-jaihri

întors: 22 statii

995Dm


413

Plecări de la capeta de trasau

Prima

4:30

(4:30)

(4:30)Dus: ROMANA-MAGHERU-ENESCU-N.GOLESCU-VULCANESCU-8ERZEI-8D.EROILOR-PANDURILOR-GENIULUI-DR TABEREI-BRASOV-V ARGESULUÎ-2

întors: V OLTULUi-V ARGESULUI-STR. BRAȘOV DR.TABEREI-RAZOARt ROND-SOS.PANDUR1-EROILOR-STIRBEIVQDA-BD MAGHERU-ROMANA

Capi; PIAȚA ROMANA____________Cap2: VALEA OLTULUI

Dbs: PTA.RESiTA-RESITA-NITU VASILE-VACAREST1-80.TINERETULUI-BD.D.CANTEMIR-n.balcescu-pta.romana-pta,victoriei

întors: PTA.VICTORIELPTA.ROMANA-N.BALCESCU-O.CANTEMIR-TINERETULU!-VACARESTI-NITU VASILE-RESITA-PTA REȘIȚA

Capi: PIAȚA REȘIȚA______________Cap2: PIAȚA VICTORIEI

Dus: PLATF.V.OLTULUI-GHENCEA43 SEPT.

IZVOR-BD. NAȚIUNILE UNITE-BD.L1BE.RTATII-SPL.ÎMD.-PTA UMira-PTA S5EV>NER1

t/i*[trc»t.e-r^ i'c srnjcot < i ’     »

UNIRII-BRATIANU-HALELOR-SPL.IND.4ZVOR-LIBERTATil-13 3EPT-GHENCEA-PLV OLTULUI

Capi; VALEA OLTULUI Cap2: PIAȚA SEANȚA VINERI


5:12 (5:16) (5:16)


23:10 (23:38) (23:30)


Dus: 29 statii

19150m in tors: 25 statii

l9S5(Jin


419

Dus: 17 statii 93D0in htars:16 statii 77D0m


421

Dus: 28 statii l5150m întors; 29 statii 15350m


422

Capi: 8UCUR OBOR

Dus: C.F.R.PROGRESUL-SOS.G(URGIULjT’

JILAVA-STR.ODALSTR.MIERLARI-STR MQRII.

STR.UNGURENI-STR.GARI! SUMBACARU JILAVA întors: BUMBACARIA JILAV.A-STR.GARII

STR.UNGURENI-SOSGIURGIULUI-

pQDQpCCf II

Capi: C.F.R. PROGRESUL


Dus: 31 statii

15S50m

Întors: 31 statii

15450m


Dus: GHENCEA-ANTIAERIANA-ALEXANDRlEI-

BRAGADIRU-ON 6-CORNETU-STR.GHEORGHITA STAMCIU

întors: STR.GHEORGHITA STANCIU-CORNETU-DN 6-BRAGADIRU-SOS ALEXANDRIEI-ANTIAERIANA-GHENCEA

Capi: GHEIMCEA

Dus: GHENCEA-PRELUNGIREA GHENCEA-

OJ.302WMNEST1-SOS.T.VLADIMIRESCU-SOS.AL.I.CUZA-OARVARI-DJ401A/DJ602

Întors: DJ4O1A/DJ6O2-DARVARI-DJ4O1A-SOS.AL.LCUZA-DOMNESTI-T.VLADIMIRESCU-DJ602-PREL.GHENCEA-GHENCEA

CapkGHENCEA CapZ: DARVARI


423

Dus: 33 statii l6400m întors: 33 statii 162D0m


Dus: CAP1-PRELGHENCEA-DJ602-DOMNESTI

T VLADiMIRESCU-CiUTACI-AL.CU ZA-CURTEA

DOMNEASCA-CARAGEA VODA-TRANSILVANIA-CAP2 întors: CAP2-TRANSILVANIA-CARAGEA VODA-

DOMNESTI-CURTEA DOMNEASCA-CUZA-CIUTACI-T

VLADIMIRESCU-DJ6O2-PREL.GHENCEA-GHENCEA

Capi; SHENCEA Cap2:TEGHES


13

[81

19

110)

16 [10)

16 (101

14 (10)

8

(6)

5:08

5:36)

22:56 (23:14)

88

60

35

35

34

34

60

g.oo

22:10

<12

(70)

(70)

(69)

(68)

(12

(6:10)

(21:50)

2

4

4

4

4

2

5:05

21:10

(11

(21

(2)

12)

(2)

ni

(5:15)

(20:45)

88

27

27

32

28

32

27

4:35

22:15

ioDJ

iau)

iSOi

(321

(BO)

[60/

(5:00j

i22:D0j

2

2

2

2

2

2

5:00

22:45

'V

tu

Ml

...

Ml

n:

*            j

(22;37,

88

20

21

22

22

22

24

5:15

22:40

(401

(41)

(431

(431

(42)

(60)

(4:55)

(22:30)

6

6

6

6

6

5

5:15

23:00

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(2)

(5:05)

122:05)

88

26

28

28

40

40

52

4:20

22:35

(52)

(54)

(56/

(11

(60)

(10

< 4:25)

[22:301

4

4

4

3

3

2

5:18

23:20

(2)

(2)

(2)

(1)

(2)

(D

(5:051

(23:15}

88

26

28

28

40

40

52

4:20

22:35

<521

(57)

(56)

(11

(60)

(10

(4:201

(22:30)

4

4

4

3

3

2

5:00

23:20

(21

12)

(2)

(D

(2)

(1)

(5:00)

(23:15)

--£
Dus: GHENCEA-BD.GHENCEA-ANTIAERfANA-

ALEXANDRIEI-DN6-8RAGADIRU-SOS.CLIN

DJ4D1A-CLINCENI-ORDOREANL'

întors: CLINCENI-DJ401A-SOS.CLINCENI-BRAGADIRU-DN6-SOS.ALEXANDRIE1-STR.ANTIAERIANA-BD.GHENCEA-GHENCEA

CapkGHENCEA_________________Cap2: CLIIUCEM

Dus: C1 -OJ602-DOMNESTI-T.VLADIMIRESCU

PUT OLTENl-OLTENICIOROGARLA-CIOCARUEi-

SABARULUI-RASARITULUI-CLINCENI-ORDOREANLf

întors: ORDOREANU-CUNCENI-RASARITULUI-SABARULU1-C1OCARL1EI-OLTENI-PUT OLTENI-

DOMNESTI-T.VALDIMIRESCU-DJ602-GHENCEA

Cap1:GHENCEĂ Cap2: ORDOREANU


Dus: ALEXANDR!A-MAGURELE-ATOMISTILOR-STR.ALUNIS-DJ401A-SAT ALUNI3U-STR..MISRLARI-STR .ODAI-D? 15-DJ40 1 A

întors: SATALUNISU-DJ4'J1A-ORA3 MAjL'RElE STR.ALUNIS-STR.ATOMISTJLOR-SOS.BUCURES’I MĂGURELE-SOS.ALEXANORIA-OEP ALEXANDRIA

Capi: DEPOUL ALEXANDRIA Cap2: JILAVA


Dus: Ct-iULIU MANIU-A1-DNCB-DRAGCML RESTI DE*L-D.!6014-S? OCWS-ZURBAUA-GHIOCEILORjALBAS’RELELOR

întors: ZURBAUA-GHÎOCEILOR-ALBASTRELELOR DRAGOMIRESTI DEAL-DC143-DJ131A-PCD! ’P' Pi» n     < ,« on      ț 4 i» «! tî - • I

Capi: VALEA CASCADELOR

Dus: LUJERULUI^O.I.MANȘU-DEZROBiR!!-BD.UVERTURII-BD. 1 DECEMBRIE 19’3 --I1.CARAGIALE-EROULULCHIAJNA,

Întors: CHIAJNA-EROULUI-I.LCARAGIALE-

80. 1 DEC 1918-ALLCUZA-BD. 1 DEC. 1913 BD.UVERTURII-SOS.VIRTUTII-LUJERULUl

Capi: LUJERULUI_________________Cap2: CHIAJNA

Dus: DAMAROAIA-GLORIEI-BD. BUCUREȘTII NO1-BUC/TARGOVISTE-MOGOSOAIA-DM1A-

BUFTEA

întors: BUFTEA-DN1A-MOGOSOAIA-SOS.3UC/

TARGOVISTE-BD.BUCUREST1I NOI-BD GLORIEI-STR.PIATRA MORII-DAMAROAIA

Capi: CARTIER DAMAROAIA Cap2: ORAȘ BUFTEA

Dus: PTA.SUDULUI-SOS.OLTEN1TEI-DN4 ORAȘ POPEȘTI LEORDENI-ALDAMUBIANA DANUBIANA

întors: OANUBIANA-ORAS POPEȘTI lEORDENi-AL.DANUBIANA-DN4-SOS.OLTENlTEi-PTA.SUDULUI

Capi: PIAȚA SUDULUI


Cap?: ZURBAUA


Cap2: DANUBIANA


4:20 (4:30)

22:20 (22:30)

5:05 ț 5:20)

23:05 (23:15)

4:55 (4:55)

22:30 (22:50)

5:00 (5:00)

22:35 (22:00)


(5:251


4:45 ( 4:55)


ț 5:055


5:00 (5:00)

22:25 (22:20)

5:05 (5:00)

22:15 (21:20)

5:15 (5:20)

22:30 (22:30)

5:15

!\:15î

22:30 (22:10)


I PROGRAMUL DE TRANSPORT PENTRU REȚEAUA DE AUTOBUZE - V


LINIA

NR. STATII LUNGIME


TRASEU

CAPETE


440

Dus: 18 s tatii

8500m

Intars: 18 statii

9180m


441

Bas: 21 statii

21400m

întors: 21 statii

21B0Dm


442Dus; PIAȚA SUOULUI-NETEA-OL'ENITEI-

DN4-ORAS POPEȘTI LEORDENI-SAT lSORDENL DNCB-LEORDENI

Intars: LEORDENI-SAT LEORDENI-DNCB-

SOS.L&ORDEM1-ORAS POPEȘTI LEORDEN1-DN4-

SOS.OLTENITEI-PTA.SUDULUI

Capi; PIAȚA SUDULUI____________Cap2. LEOROEHI

Dus: C1-BO.MARASTÎ-SOS.BUC/PLOIESȚI-ONt-OTOPENM’ETREST^UNIRK-CGRBEAHCA-Oi

101A-SAT OSTRATU-OJIOIArMARGARITULUI

Intars: OSTRATU-DJ1Q1A<MARGAR!TULUI-

SATOSTRATU-OJ101A-CORBEANCA-UNIRII-

PETRESTI-OTOPENI-DN1-SOS.B) JC.PLOIESTI-C1

Capi: PIAȚA PRESEI Cap2: OSTRATD


Dus: PIAȚA PRESEl-SOS.BUC/PLOIESTI-

DN1-OTOPENI


(6:10)


Dus; 13 statii

1Z5u0>n întors: 13 statii 13100m


(5:12)


Capi: PIAȚA PRESEI


443

Dus: 39 statii

306BOm

Întors: 33 statii

30300m


446

Dus: 41 statii

441OOm

întors: 42 statii

4430Om


447

Dus: 36 statii

381O0m

Intars: 33 statii

38400m


448

Dus; PTA.PRESQ-8D.MARA3TTDM 1-OTOPENI'PETRESTI-BALOTESTI-TANCABcSTI-SNAGOV-TANCA3E5TI-PERIS GARA

întors: PERIS GARA-TANCABESTI-SNAGOV-TANCA3ESTI-8ALOTE5TI-PETRESTI-OTOPENI-DN1-KISELEFF-EXP03TIEI-PTA PRESE!

Capi: PIAȚA PRESEI______________Cap2: PERIS

0us: BD.MARASTI-SOS.BUC.’PLOIESTI-ONI-nTQD5*fi-CAPTiC4..n*<-<.n i


Dus: 33 statii

29900m

întors: 31 statii

23700m


452

Dus: 21 statii

19500m întors: 19 statii

195G0m


Dus: MARASTÎ-BUCIPLOfESTI-DNI-OTOPEN!

SAFTICA-DNI-OHOlB-VLAOtCEASCA-CIOFUCEM

GHERMANESTI-SNAGOV<^UlU/STR.MARGINEI-C2 întors: GRUIU-SNAGOV-GHERMAMESTI-

CIOFUCENI-VLAOICEA3CA-DJ101B-DN1 -SAFTIC

OTOPEN1-DN1-8UC/PLOIESTI-MARASTI-PRESA

Capi: PIAȚA PRESE!______________Ca?2: GRUIU_________

Dus: MARASTI-BUC/PL-OTOPENI-DN1-

DJ101-BALOTESTI-CACIULATI-

MOARA VLASIEI-SOS.EROILOR/STR.PRIMAVERII

întors: MOARA VLASIEI-SOS.EROILOR-DJ101-

CACIULATI-8ALOTESTI-DNI-OTOPENI-BUCIPLOIESTI-MARAST1-PTA.PRESE1

Capi: PIAȚA PRESEI_____________Cap2: MOARA VLASIEI

Dus: C1-DUDESTWPAXTEL1MON-SOS.GARI)

CATELU-PANTELIMON'ROND GRANITUL-ORAS PAN

TEUM<M®RU(NTA-DN3-BRAMES-n-8RABANU-2 întors: C2-8RANESTI-BRATIANU-DN3-ORAS

PANTEUMW-BIRLKNTGLROMD GRAHITUL-PAMTE

LIMON-GARACATELU-SOS.DUDESTI/PANTELIMON

Capi: REPUBLICA             . Cap2: ISLAZ


:00 ( 7:001


( 5:30)


(20 ((5:40!


iw


t ă:4ăj


(5.-3B}


5:30 (5J0)


LINIA

NR. STATII LUNGIME


TRASEU

CAPETE


454

Dus: 8 statii

4680m întors: 11 statii

5800m


455

Dus: 10 statii

4800m întors: 15 statii

5400m


458Dus: REPUBLICA-SOS.OUDESTI/PANTELIMON

GĂRII CATELU-PAHTELIMON-ORAS PANTELBOl-

BIRUINTEI-T VLAOIMIRESCU-SF.GHEORGHE-C2

întors: C2-ORAS PANTELIMON-SF.GHEORGHE-

MIORITEI-3IRUINTEI-SOS.PANTELIMON-RONO

GRANITllL-CORA-DUDEST|jPANTELIMON-C1

Capi: REPUBLICA_______________Cap2: PANTEUMQN

Dus: REFUBUCA-BD.BASARA8IA-

SOS.MORARH.OR-SOS.FUNOENI-SOS.DOBROESTI-

STR.N.BALCESCU-STR.UNIRII

întors: C2-BD.V.DUMITRESCU-DASCALU GHE.

STR.CUZA VODA-N.BALCESCU-SOS.DOBROESTI-

FUNDENLMORARILOR-8O.3ASARABIA-REPU8LICA

Capi: REPUBLICA Cap?: UNIRII D0B8DESTI


Dus: 23 statiij

IZOOGfn in tors: 20 statii

naaom


464

10

(5:15)


(5;gai


(5:15)


Dus: 1-OUDESTI/PANTELIMON-GARA CATELU

PANTEU.MON-ROND GRANIT-PANTELIMON-BIRUIN

TE!-DN3-BRANEST!-BRATîANU-° JONEUCPAFA

? >D:«_L ^P.A< •A-j.'A .

PANTELIMON-BIRUINTEJ-PANTELIMOM-ROND

GRmTUL-PANTELIMOHWDESTIIPANTELWM

Capi: REPUBLICA Cap2: BRANESTI


hi


Dus: 22 statii t0400m întors: 22 statii 1040Qm


465

Dus: 12 statii 14300m

Întors: 12 statii


Dus: DEP.ALEXANDR1A-SOS.8UC/MAGURELE-

ORASMAGURELE-ATOMISTILOR-MILCOV-UNIRî;-

S.AT VARTEjU-DJ40WSTR.BUCUREST|

întors: SAT VARTEjU-OJ401ASTR.BUCUREST| UNIRII-MILCOV-ATOMISTILOR-SOS.0UCURE3TI/

MAGURaE-SOSALEXANDRIA-OE? ALEXANDRIA

Capi: DEPOUL ALEXANDRIA       Cap2: VÂRTEJ IJ

Dus: PTA.EROII REVOLUTIEI-GIURGIULUI-ju_AVA-DN5-1 DECEMBRIE-STt? LIW REBREANU-STR.VICTORIEM DECEMBRIE


148D0mj Cap1; piAȚfl g80n revoluției Cap2:1 DECEMBRIE


474

Dus: 24 statii 9400m întors: 24 statii 9400m


475

Dus: 22 statii 1220Om întors: 23 statii 12660m


476

Dus: 17 statii 8450m întors: ÎS statii 8450m


Capi: PIAȚA SUDULUI

Dus- PTA.CLA8UCET-CALGRIVITEI-BD.

BUC.NOI-SOS.CHITILA-STR.BANATULUl-SQS.SUC/PITESTI-PASAJ CFR CHITILA

întors: PASAJ CFR CHITILA-8UC/PITESTI-STR.BAI'MTULLJI^SOS.CHITILA-BD.BUC.NOI-CAL.GRiVITEI-PTA.CLABUCET

Capi: PIAȚA ClĂBUCET /        Cap2: PASAJ CFR CHITILA


15:40)


2 I 5:15

(5:40)


(5'351


i 5.50)


4:45

(4:45)

22:35 (22:07)

5:30

(5:30)

23:15 (22:50)

4:45

(4:451

23:30 (22:30)

5:12 (5:181

24:00 (23:p0)conform CU0RtGtbJALUL
Dus: SEMANATOAREA-SPL.INDEPENOENTEI-

BD.M.KOGALN1CEANU-BD EL1SA8ETA-

PTA.ROSETTL

întors: ROSETTI-KOGALNICEANU-SPLIND. (MALSTANG)-POPOVAT-VIRTUTil-SPUND. (MAL DREPTJ-SEMANATOAREA

Capi: SEMĂNĂTOAREA POARTA   Cap2: PIAȚA ROSETTt

Dus: COMPLEX-AEROGAR1I-B.VACARESCU-STR.TUNARI-BD.DACIA-STR.V.LASCAR-STR.PALEOLOGU-CAL.MOSILOR-PTA.SF.VINERI

întors: PTA.SF.VINERI-M.VODA-BD.C.COPOSU SF.VINERI-CAL.MOSILOR-PALEOLOGU-V.LASCAR DACIA-TUNARI-VACARESCII-AEROGARlI-COMPtEX

Capi: COMPLEX COMERCIAL Cap2: PIAȚA SFÂNTĂ VINERI

Dus: V.OLTULUI-V.ARGESULUI-DR.TABERE!

DR.SARIi-RAZOARE-P.ANDURi-DR.RAlNER-

POD ERCIL3R-SPL.IND.-PCD CG7RXEN.


Dus: BAICULUI-GARA OBOR-PANTELIMON-

ZIDURI MOSI-SOS.COLENTlNA-AMDRONACHt-

PERlS-RESATOARELOR-R.OPOrULUI-ESCAuEl

întors: ESCALELSTR.CORNISEf-MENTIUNll-

GH.ROVENTA-OtTUZ-Z.NICOLAE-GHERGHITEI-

COLENTINA-ZIDURI MOSi-GARA OBOR-BAICULU!

Capi: BAICULUI Cap2: ESCALEI


Dus: C1-BD.SINCAI-CANTEMIR-PTA UNIRI!

BPA.TiA‘!|J -*J?fî*/ED3!Ti'rE   ' C-CC!

PTA.ROMANA-BD.L.CATARGIU-PTA. VICTORIEI

întors: C2-CAL.VICTORIEI-8D ELISABETA-

KOGALNîCEANU-HASDEV-NAT.UNITE-LIBERTATII

RtUluA ?<hH"vrA-r > -UWUli'U.-vnH i

Capl: UfilIV. CREȘTINA Cap2: PIAȚA VICTORIEI


Dus: GARA BA3ARA8-GOLESCU-GARA NORD-

-cal.grmtei-str.clabucet-av.popisteanu -BD.MARASTI-SOS.BUC/PL-AERO OTOPENI

întors: AERO OTOPENI-SOS.8UC/PL-MARASTI-AV.POPISTEANU-CLABUCET-GR IVITEI-GARA DE NORD-D.GOLESCU-GARA BASARAB

Capi: GARA BASARAB___________Cap2: AEROPORT HENRI COANDA

Dus: IFA-STR.REACTORULUI-9UC/MAGURELE

ANTIAERIANA-! 3 SEPT.-RAINER-BAGDASAR-EROILOR-STIRBEI VODA-PLEVNEI-ORHIDEE-C2

întors: C2-PLEVNEI-SITRBE! VODA-EROILOR-8AGDA8AR-PANDURI-13 SEPT.-ANTIAERIANA-SOS.BUC/MAGURELE-STR.REACTORULUI-IFA

Cap1:ELI-NP MĂGURELE__________Cap2: GARA BASARAB________

Dus: COMPL.COMERCIAL 3ANEASA-

SOS.BUC/PLOIESTI-DN1-AEROPORT


Cap2: AEROPORT HENRI COANDA


Plecări de la capete de trăsei.

Prima

Ultima

6:00

22:50

(6:00)

(22:20)

6:20

23:10

(6:20)

(22:40)


ț 4:55)


6:00

16:00)


(u:ă2) (20:46)

5:15 (5:15!

22:55 (22:55)

5:35 (5:35)

23:10 (23:10)

5:35

(5:35)

22:00 (22:00)

4:40 (4:40)

22:30 (22:30)

8:00 (8:00)

22:00

(22:00)

8:30

(8:30)

22:30 (22:30)


PROGRAMUL DE TRANSPORT PENTRU REȚEAUA DE AUTOBUZE • VALABIL LA PROGRAM NORMAL IANUARIE 2019

LINIA NR. STATII LUNGIME

TRASEU

CAPETE

NR. LOC.

INTERVAL SU NUMĂRUL VE

XEDARE (min.:

1ICULE:

Plecări dala capete de traseu

.5-6

6-10

10-14

14-12

13-2;

21-22

PFima

Ultima

783

Dus: 16 statii 204OOm întors; 18 statii 19600m

Dus; PTA.UN1RII-N.BALCESCULCATARGIU SOSAVtATORHORCPRSZAM-SOSKISElEFF-SOS BUC fPLOlESH-AEROPORT CT3PENI

întors: AEROPORT OTOPENI-BUOPlOIESTI-

SO-S.K]SELEPr-L,CATAR3llj-N.3ALC=30b-PTA.UNIR1I.

Capi: PIAȚA UNIRII 2            Cap2: AEROPORT HENRI CQANDA

88

40 (60)

3

(2)

15 (20}

10

{6}

u (21)

10

(61

15 (25)

10

(5)

14

(25)

9

(5)

40 (60)

3

(2)

5:30

(5:30}

6:30

(6:30)

21:00 (21:05)

22;D0

(22:00)CONFORM CU ORIGINI


ț<VALAaitfA PROGRAM NORI


PROGRAMUL

DE TRANSPORT PENTRU REȚEAUA OE AUTOBUZ^VALARItlj!

PROGRAM NORMAL feb -mar 2019

LINIA

NR. STATII

TRASEU                                                   n

CAPETE                                                      l

n"J

NTERVAL SUCCEDARE (min. P HOMARUL VEHICULE:      c

leeari de la agata da trăsei

LUNGIME

QL

S-SjS-Wjl

9-2121.-2}

Frima ■

Ultima

101

Dus: 17 sta ti i

Dus: FAUR P4-1 DEC.1918-POSTĂVARULUI

88

9

W

12 |

9

9

12

5:16

3:11

-CHISINAU-PANTELIMOM-FEROINAMD-M.BRAVU-BUCUR OBOR-

1

21)

12)

16)

16)

15) i

21) I

5:16) I

22:36)

8500m

ntors: BUCUR OBOR-ZIDURI MOȘI-

10

9

-

SOS.M1HAI BRAVU-BD.FERDINAND-PANTELIMON-

7

7

9

5

4:50

22:45

întors: 19 statii

CHISlNAU-POSTAVARULL’l-1 CEC 1913-=AUR P4

(3)

(5)

(5)

(5)

(5)

13)

4:50)

22:10)

8500m

Cațj 1. BUCUR OBOR              CapZ: FAUR

102

Dus: 36 stafii

Dus: C1-GR1GORESCU-RESSU-FIZICIENILOR

88

4

4

5

4

4

5

4:31

23:00

CAL.VITAN-STR.IRICEANU-TN.MAGURELE-

LIXA-SOS.GIURGIULUI-GARA progresul

12}

(6)

(7)

m

(12)

4:30)

22:40)

14700m

întors: C2-GIURGIULUI-LUICA-TN.MAGURELE-

35

ION WCEANU-ViTAN-ENtRGETlClENlLOR

31

29

31

33

21

4:40

23:1 D

l»tofs:3l statii

RESSU-GRIGORESCU-8RANCUSI-PATRASCANU-C1

19)

(18)

(18)

(18)

(17)

L9)

4:40)

(23.05)

14ID0m

Capi:80, BASARABIA           Ca?2: GARA PROGRESUL

103

Dus: REPUBLICA SA-SOS.INDUSTRIILOR-

88

8

5

6

5

6

6

5:05

22:40

ORUMUL INTR£ TARLALE - I.C.M.E.{P0ARTA4)

(12)

(7)

(71

(7)

(71

(18)

(5:10)

(22:35)

Dus: 12 statii

întors: I.C.M.E.(POARTA 4)- DRUMUL

4150m

5:21

22:56

(MIRE TARLALE REPUBLICA S A.

5

S

S

3

6

ii

întors: 11 statiij

•'Jr

l 5:25.»

i.ri:3ui

41 a8aj | Capi: REPUBLICA                Cap2: ISOVDLTA

104

Sus: CORA-GARA CATELU-PANTELIMON-

88

4

4

5

5

4

8

4:53

22:46

P.OOUBcRTIN-V.LUMINOASA-DECEBAL-U MIRII-

(11)

(51

(7)

16}

(6)

(H)

(4:53)

(22:51)

Dus: 25 statii

HALELOR-SPL.IWO (MAL STAMG)-POD EROILOR

11750m

întors: OPERA NATIONALA-SPL.fND {MALUL

22

30

3fl

30

4:50

DREPTJ-PTA UNIRII-DEOEBAL-BRAVU-

27

12

22:45

Întors: 25 statii

v.luminoasa-cousertin-pantelimon-cora

(8)

(15)

(151

(16)

TIS)

(8)

(4:50)

(22:42)

' 11750m

Capi: CORA PANTEUM0N       Cap2: OPERA NAȚIONALA

105

Dus: C1-PRELGHENCEA-BRASOV-TABEREI-

88

9

18

11

14

14

22

4:30

22:06

MILEA-ORHIDEELOR-D.GCLESCU-GRIVITA-

126)

£13)

(16)

(16)

(16)

(21)

(4:401

(22:25)

CLABUCET-MiHALACHE-PORlSTEANU-EXRO-PFA.

14600m

întors: PTA.-EXPO-POPÎSTEANU-MIHALACHc-

GR1VT7A-GARA 2 SCLESCLiORHlDEcuGR-MiLEA-

12

i □

14

12-

18

9

5:26

123:02

Jntors:33 statii

DR.TA8EREI-BRASOV-PREL.GHENCEA-V.OL1ULU1

(4)

(8)

18)

(B)

(8)

(5)

{5:30)

(23:15)

I4600m

Capi: VALEA OLTULUI            Cap2: PIAȚA PRESEI

I

105

Bus: LUJERULULMÂHIU-OEZROBIRÎWVERT

88

25

25

25

25

25

22

5:05

1

(48)

(46)

(46)

£46)

(461

|(40)

(5:15)

(22:00)

Dus: 15 statii

-CATINEI-PISCUL CRASANI-CARTIER ROȘU

42U0m

întors: ROSU-PISC CRASANLPARALUTELOR-

-MARGELELOR-GHIRLANDE1-APUSULUI-

2

2

2

2

2

2

5:30

22:47

întors: 12 statii

UVERTURIl-LUJERULUI

(11

W

(1)

(1)

(D

11)

(5:42)

(2220)

4200m

Capi: LUJERULUI                Cap2: CARTIER ROȘU

112

Dus- c i-aerogarii-ionescu-straulesti

88

12

12

11

14

13

12

4:15

22:35

8D.JIULUI-8UCURESTII NOI-BO LAMINORULUI-

(33

115

119

(18

(18

(34

(4:15)

(22:05)

Dus: 30 stată

SOS.CHITILEI-COMPLEX COMERCIAL COLOSSEUM

14600m

întors: COMPLEX COLOSSEUM-SOS.CHITILEI-

- . _

- _

5:04

23:20

8D.LAMINORULUI-8UC.NOI-JIULUI-8AICULESTÎ

9

12

12

io

11

8

întors: 29 stati

STRAULESTI-IONESCU-AEROGARII-CAPAMFIL-Gt

(3)

(6)

(61

(6)

(61

(31

(5:01)

(22:55)

146C0m

Capi. C.F.R. CONSTANTA         Cap2: COMPLEX COMERCIAL

116

Dus: SF.VINERl-UNiRII-CALS.VOOA-

8S

6

6

7

7

7

7

4:40

22:43

SOS.OLTCNITEI-BD.C.BRINCOVEANU-TURNU

(16

(9)

(IC

1 (10

) (10

(19

(4:45)

(22:49)

MAGURELE-SOS.G1URGIULULGARA PROGRESUL

IIOOQrr

întors: GARA PROGRESUL-SOS.GIURG1ULUÎ-

ffâÂGURELE-C.BRANCOVEANU-SOS.OLTENlTEl-

12

17

13

13

15

11

4:40

23:00

întors: 25 stati

'        CALS.VOOA-CANTEMIR-UNIRII-SF .VINERI.

(51

(9

(9

(9

01

(41

(4:45)

(22:50)

110Q0n

Capi: PIAȚA SFANTA VINERI      Cap2; GARA PROGRESUL

1
PROGRAMUL DE TRANSPORT PENTRU REȚEAUA DE AUTOBUZE • VALABIL LA PROGRAM NORMAL feb -mar 2019

LINIA

TRASEU                                                     ir

CAPETE                                                        li

i

NTERVAL SUCCEDARE (min 1F

‘(acari da la

NR. STATII

NUM

VEHICULE:Ic

apate de trăsei

LUNGIME

Ol

5-6

>-101

0-141

4-151

9-212

1-2^

Prima

Ultima

117

Dus; 20 statii

Duș: CRAHCVA-HUMULESTI-SAl.AJliASAUD-

83

4

4

5

5

4

6 I

4:40   2

2:45

COS8UC-REG.MARIA-BIBESCU-AL.II-CAMTEMIR-

BD.UNIRII-M1RCEA VODA-COPOSU-SF. VINERI

12)

(8)

(8)

(8)

(7)

12)

4:40) (

22:45)

84O0m

întors: SF.VINERt-HALELOR-ALEEA III-

BIBESCU VOOA-REGINA MAR(A-3D.COSBUC-

17

19

17

17

17

10

5:08

13:13

Intarsii7 statii

ODOARE1-STR.NASAUD-3DSSALAJ-C.RAHOVA

15)

(3)

(9)

(3)

(9)

(5)

5:08)

23:13)

680Qm

Capi; CARTIER CONFORT URBAN Cap2: PIAȚA SFANTA VINERI

122

Dus: 23 statii

Dus: PTA.21 DECEMBRIE 1989-ELISA8ETA-

BO.KOGALNICEANU-SPL.INO-EROILOR-

BAGDASAR-PANDUR1-13 SEPT-GHENCEA-CARTIER

88

28 (45)

20 123)

16 (24)

27 (23)

15

(22)

16

127)

5:20

5:56)

23:10

22:34)

HBOOm

întors: CART LAT1N-GHENCEA-CAL13 SEPT-

PANDUR1-OR.HAINER-EROILOR-STIRBEÎ VODĂ-

5

7

7

5

7

5

4:45

22:35

întors: 28 statii

C AROSETTI-BD.BALCESCU-PTA.2.1 DEC. 1989

(2)

(4)

(4)

(4)

(4)

13)

(5:20)

22:00)

I2000m

Capi: PIAȚA 21 DECEMBRIE      Cap2: COMPLEX CARTIER LATIN

123

Dus: 22 statii

Dos: GARADENORD-WfflNG-CALPLEVNE!-

39

5

6

7

7

5

7

4:50

23:15

NOICA-POO COTROCENI-SPLAI INDEPENDENTEI-PTA.UNIRILCAL.VITAN-C.E.T SUD VITAN.

113)

(8)

(9)

(9)

(9)

UO)

(4:57)

(23:04)

93Q0m

întors: C.E.T.SUD-CAL.VITAN-BD.UNIRII-

SPL IND -C MCrlCA-P! rVMFI.SOR GPHPCCi cp.

16

17

16

17

17

10

4:50

22:55

întors: 25 statii

-0               rp

ir>

uni

nqi

!R(

ț5:99’

!?2:53’

1 OâOOin

Cap 1: GARA DE NORD             Cap2: C.E.T. SUD V1TAN

124

Dus: 24 statii

Dus: OPERA NAT.-SPL.IND.(MALUL DREPT)

90

92

109

114

118

118

92

5:38

22:31

ALEEA ll-I.C BRATIANU-BD.UNiRII-L.BWGA-

VITAN-VITAN/BARZESTI-OLTcNITEI-ROMPRiM

02)

na

UI

(H

(11

02)

(5:21)

(22:00)

IQSOOm

întors: C2-0LTENITEt-V!TAN/BARZEST!-SPL

i

1

!ND-BRAVU-VITAN-8LA3A-UN1R)I-PTA.UNIR!I

1

1

1

1

4:55

21:50

Intarsi27 statii

(AL.ÎI)-SPL.IND.(MAL $TANG)-POD EROILOR-

U)

UI

UI

U)

UI

(!)

(4:40)

(21:15)

10800rn

Capi: OPERA NAȚIONALA        CapZ: RDMPRIM

125

Dus: 22 statii

Dus: VULCAN BERQENLBD.METALURGIEI-

33

38

24

29

28

28

70

4.45

22:35

TN.MAGURELE-SOS.9ERCEMI-SOS.CENTJPA-

PECO SILELOR MOVE

întors: PFCO SILELOR MOVE-SOS.CENTURA-

172)

(72)

(88)

(85)

(85)

(70)

f 5:85)

(21:10)

W300m

2

3

3

3

1

5:15

23:13

întors: 24 statii

8D.METALURGIEI-VULCAN BERCEMI                 ’ '

(11

(1)

UI

1D

U)

(1)

(5:40)

(21:45)

l0306nt

Capi; VULCAN BERCEAII          Cap2: PECO SILELOR MOVE

17R

Dus: ROMANA-MAGHERU-ENESCU-LUTERA NA-

88

83

B3

93

91

98

77

6:05

21:33

OR TABERELSI3IU-3D1 MAl-BRASOV-GHENCEA

177)

(77)

(34)

(34)

(77)

177)

(6:31)

(22:11)

9800m

întors: C2-SRASOV-SIB1U-DR. TABEREI ROND

1

RAZ0ARE-S0S.PANDURI-8D.ER0IL0R-STIRBEI

I

1

1

1

1

5:30

21:00

întors; 18 stati

VOOA-OEMDOBRESCU-BD.MAGHERU-PTA.ROMANIA

fi)

U)

U)

fi)

U)

(1)

(6:00)

(21:40)

BIOQiu

Cap 1: PIAȚA ROM AN A           Cap2: GHENCEA

131

Dus: 10 stati

Dus: PTA.ROMANA-BD.MAGHERU-BD DACIA -

88

8

10

11

10

11

12

4:46

23:09

DOROBANTI-KISELEFF-SOS.BLCiPLOIESTÎ-

COMPLEXBANEASA

întors: COMPLEX BANEASA-SOS.BUClPL-

SOS.KlSELEFF-OOROBANTi-PTA.LAHOVARI-

120

(13)

(15

(15)

(15)

(13

(5:38)

(23:08)

10500rr

9

11

10

11

10

7

4:10

22:30

întors: 16 stau

1       BD.MAGHERti-PIATA ROMANA.

(4)

(6)

(6|

(6)

(6)

(6)

(5:00)

(22:30)

W9l)0n

Capi: PIAȚA ROMANA          Cap2: COMPLEX COMERCIAL

133

Dus: 25 stati

Dus: C1-ORHIDEELOR-PLEVNEI-VULCANESCU

88

6

4

6

7

5

9

4:58

22:53

PTA.GARII DE NORD-CAL.GRMTA-BD.DACIA-

TRAIAN N.TRAIAN-VACARESTî-BD. TINERETULUI

1

(19

(101

UI

UI

UI

(13

(4:55)

(22:55)

Hlffihi

întors; BD.T1NERETULUI-CAL. VĂCĂREȘTI-

20

4:45

22:47

STR.NERVA TRAJAN-STR.TRAIAN-BD.DACIA-

15

20

19

19

9

întors; 22 stati

1       STR.M.VULCANESCU-D.GOLESCli-GARABASARAB

(5)

(10

no

(10

Uff

(5)

(4:45)

(22:45)

8900m

Capi: GARA BASARA&          Cap2: BD.TINERETULUI

PROGRAMUL DE TRANSPORT PENTRU REȚEAUA DE AUTOBUZE - VALAbKlA PRQGRAM NORMAI feb -mar 2019

LINIA «R. STATII

TRASEU                                                 N

CAPETE                                                      L

"cl

NTE w

WAL SUCCEDARE (min.)p

ARUL VEHICULE-,s

’lecari da la aflate de trasat

LUNGIME

OC

5-S

>-101

3-141

4-1Î1

9-212

1-2:

Prima

Ultima

135

Bus: 27 statii

Dus; C1-S0S.PIPERA-FL.0REASCA-STEFAM

88

9

10

12

12

11

n

4:30

72:35

MARE-TUNARI-RUSSO-DAC1A-TRAIAN-FOISOR-

PR0T0P0PESCU-BRAVU-VITAN-ENERGET1CIEMI-2

131

13)

14)

14}

14)

151

4:15)

22:35)

1315Om

întors; CET SUD-CAL.VITAM-M.8RAVU-PACHE-

• -

12

FOIȘORUL DE FOC-STR.TRASAN-DACIA-POLONA-

12

14

12

12

9

4:40

23:19

întors: 27 stătu

CAL.FLOREASCA-SOS.PIPERA-C.F.R.COH3TANTA

15)

(8)

(81

(8)

(8)

(61

4:59)

23:20)

13350m

Capi: C.F.R. CONSTANTA          Cap2; C.E.T. SUD VITAN

136

Dus: 28 statii

Dus: C.E.T-TIMISOARĂ-CASCADELOR-MANIU

88

11

15

19

24

19

14

4:30

22:45

GEN1ULUI-STRAP.RAZOARE-PANDUR1-13SEPT-

UBERTATII-NATUNITE-HASDEU-SPl-IZVOR

întors: POD IZVOR-LI8ERTATII-CAL.t3 SEPT

125)

(25)

(23)

(23)

22)

(38)

(4:40

(22:20)

12800m

-PANDURIL0R-LMANIU-V.CA3CADEL0R-

1

8

6

5

7

6

5:04

23:23

întors: 25 statii

TIMISOARA-C.E.T.VEST

(3)

(4)

(4)

(4)

(4)

(2)

(5:17)

(22:55)

1l700m

Capi: C.E.T. VEST MILITARI        Cap2: POD IZVOR

137

Dus; C1 -A 1-MANHJ-MO1NESTI-T1MISOARA

39

7

5

3

8

7

10

4:40

22:25

RAZOARE ROND-PANDURI-EROILOR-STIRSEI V00A-R0SETTI-80 BALCESCU-PTA.21 DEC 1989

(23)

(H)

(13)

113}

(12)

(13}

15:00)

(22:40)

Dus: 31 statii

121)

(10}

UD

(14)

(13)

(20)

(5:00}

{22:58)

IfiOOOm

întors: 21 DEC 1989-KOGALNICEANU-5PLJND

ER0ILOR-aOS.?AMDURrGc*‘«lljUJk*TiMiS3ARA"

15

22

16

20

20

10

4;sO

23:10

întors: 28 statii

voi/ î3ST.J 3' J C^'73CA” 1 " ?, ^3.                        *

121

jl'Jj

;iuT

i=;

<iâj

PF

, â:Uă;

l4300m

Capi: CARREFOUR MILITARI       Cap2: PIAȚA 21 DECEMBRIE

15)

(10)

(101

(81

(9)

15)

<5:20)

(23:17)

138

Dus; C1-TINERET-REZERVE-OSIEI-AUCHAM-

88

29

27

27

35

25

21

4:53

22:40

MANIU-MOINESTI-TIMISOARA-RAZOARE-PANOURI RAINER-STIR8E) VODA-RQSET71-BALCESOU-C2

133}

(24)

(3H

(32)

(28}

I5O|

(5:05)

(22:30)

Dus: 31 stătu

(47)

123)

(27}

(30)

(30)

(34)

(5:05}

(22:40)

14000m

întors: C1-ELISABETA-3PLALERCILCR-

PANDURl-GENIUL-TiMISOARA-MOtNESTI-AIAfiiU-

4

5

5

5

5

5

5:05

23:00

intors:32 statii

AUCHAN-OSIEI-REZERVE-APEDUCT-TINERETC1

(3)

(4)

(4)

(4}

(4)

(2)

(5130)

122:30)

14700m

Capi: CARTO MILITARI         Cap2; PIAȚA 21 DECEMBRIE

(2)

(4)

(4)

(4)

(4}

(3)

{4:45)

(22:35)

139

Dus: 17 statii

Dus; ZETARILOR-PREL.FERENTARI-BACHUS-

88

3

3

4

3

4

6

4:30

22:31

AMURGULU(-8UZOIEMi-MARGEAWliLULISPIR=SCtj -OR.SARII-V.MILEA-BD.I.MANIU-PTA.LEUL.

18)

(4)

(4)

14)

(4)

15)

(4:551

(22:26)

74D0m

întors- LEUL-GENIULUI-RAZOARE-DR.SARII-

- - -

i       -SPLRE3Cu-\!ARG8Ar4jLUI-8bZu!E>'*l-A.'8vR|jULJl

22

23

13

23

21

ff

4:5/

22:58

Întors: 15 statii

45ALVfS-BACHUS-PRELFERENTARI-ZETAR)LCR

(7)

(16)

(16)

(16)

(16)

110

15:21)

(22:48)

7400m

Capi: ZEȚARILOR              . Cap2; PIAȚA LEUL

141

Dus: 25 stati

Dus: ZETARILOR-FERENTARI-PIEPTANARI-crtuii REv'.-ulîcM iEi-ăRAi'iUOvEAiVj-TuRNU

MAGURELE-FRELMETALURGIEM.M.G.B.VULCAN

88

5 (19)

R (11)

a

p11)

7

dl)

5 (10)

(19

{4:40)

(22:40)

10400m

întors; IMG.B.VULCAN-r’REL.METALURGIEI-

1 “

- -

TN MAGURELE-BRANCOVEANU-OLTEN|T=i-EROII

15

15

Iîfl

14

14

B

5:21

23:31

lnters:25 stati

REVOLUTEl-PlEPTANARI-FERENTARl-ZETARI.

(4)

(81

(8)

(8)

(81

(4)

(5:16)

(22:501

1C400m

Capi: ZEȚARILOR                Cap2: VULCAN BERCENI

143

Dus: 15 stati

Dus: BUCUR OBOR-SOS.OOLENTINA-DOAMNA

88

10

11

9

8

8

13

4:45

23:00

GH1CA-HELIADE INTRE Vll-STR.BAICULiJl-

PANTELIMON-FERDINAND-GARII OBOR-BAICULUI

i

(15

(15

(12

(12

115

(13

(13 (12

(11

(11

(15 (22

(4:45)

(4:45)

(23:00)

(23:00)

5500m

întors: BA’CULUI-HELIADE INTRE VII-

DOAMNA GHICA-SOS.COLENTINA-BUCUR OBOR.

5

7

6

7

7

4

5:13

23:38

întors: 11 sta ti

t

(3)

(4)

(4)

(4)

(4)

(3)

(5:13)

(23:25)

4600m

Capi: BUCUR OBOR              Cap2: BAICULUI

(3)

(4)

(4)

(4)

(4)

(2)

(5:13)

(23:25)

149

Dus; 13 stat

Dus: 0ANEASA-DN1-IONESCU DE LA. BRAD-

88

65

$5

65

65

65

65

5:55

22:55

STRVLESTl-POUGRAFiEÎ-MARASTI-EXPOZma

AL DOILEA SCUAR-EXPOZ1TIEI-PTA.PRESEI

t

(65

} 165

(55

(65

(65

1 (65

! (5:55)

(22:55)

82G0m

întors; PTA.PRESB-BD.MARASTI-POUGRAFIE

STRAULESTI-IONESCU DE LA BRAD-

1

1

1

1

1

1

5:30

22:30

întors: 13 stat

11      sos,buoploiestlcompl.comercial BANEASA

(1)

(1)

dl

(1)

11

(1

(5:30)

(22:30)

74O0m

Capi: COMPLEX COMERCIAL      Cap2: PIAȚA PRESEI

-

LINIA

NR. STATII LUNGIME


162

Dus: 23 statii

3400m întors: 23 statii

B900m


163

Dus: 27 statii

10400m lotors:27 statii

10300mTRASEU

CAPETE

Dus: C1 RASADNITEI’SCULPTORILOR DRUM '       “

SABARENI-GIULESTI-CONSTRUCTORI-VIRTUTII-CRANGASI-GIULESTI-ORHiDEî-GOLESCU-GARA întors: MTING-PLEVNEI-ORHDEELOR-PASCAL

CEAHLAU-VIRTUTII-CONSTRUCTORi-G(ULE5TI-GIULESTI-SABARENî-SCULPTORI-RASADNITEl-1

Capi: GIULESTl SARgl___________Cap2: GARA DE NORD

Dus: C1*RASADNITEî-ENTUZIASM-G(ULESTI

CONSTRUCTORi-SOS.CRANGASI-CAL.GIULESTt-PtEVNEI-VASILE PARVAN

întors: C2-KOGALNICEANU-SPL.IND. -ȘTIRBEI

PLEVNEI-BD.REGIEI-P.CRISTIAN-ZAMFIRESCU-CRANGASl-C0NSTRUCT0RlL0R-GIULESTI-SAR8(

Capi: G1ULESTI SÂRBI Cap2: VAS1LE PARVAN


INTERVAL SUCCEDARE (minlpiacari da la capete de trăsei ia 22:05 (22:30)


Dus: ROMANA-DACIA-VULCANESCU-BERZEI-STlRSa-PANDURl-GENiULUVDRTABERațNORD V.ARGESULUI-V.0LTUIUI-VD0FTANE1-CAP2

Î04OOml întors: C2-DOFTANA-POARTA SARUTULULMASA

,                    TACERJi-OLTULJI-DR.7AăER£i(NCRDi-RAZOARE

intors-73 statii’                                --rA v-

10908sn


168

Dus: 23 statii


Capi: PIAȚA ROMANA


Cap2: CARTIER CONSTANTIN


173

Dus: 13 statii 87D0m întors: 19 statii 8400tn


178

Dus: 29 statii

13200m intors:32 statii

ISISOm


Dus: SURA MARE-GIURGIULUI-PTA.EROI!

REV-VIILOR-ODOARE1-RAHOVA-3EBA3TIAN-

CAL.13 SEPT.-GHENCEA-BRASOV-V ARGEȘULUI

In tot s: V ARGESULUt-SRASOV-BO.GHENCE1.-IJSEPTEMBRIE-SEBASTiAN-RAHOVEI-ODOAREI-VIILOR-PTA .EROU REV-OLTENITEI-SLRA MARE

Capi: PIAȚA EROII REVOLUȚIEI Cap2: VALEA ARGEȘULUI

Dus: C1-TINERET-REZERVE-OSIE1-MANIU-APUS'uL J1- uVER.7 URi i-CRi'iG AS) -G iU LEST i-ORHIOEELOR-D.GOLESCU-STIRBEI VODA-CAP 2

întors: 2-WTERANA-BUDiSTEANLI-VULCANESCU GULESCU-ORrtlutE-GIULESTi-CRANGASf-UVERTU RII-APUS-MANIU-OSIEI-REZERVE-APEDUCT-C1

Capi: CARTIER MILITARI Cap2: SALA PALATULUI


« nn i uZ


Dus: 33 statii

12900n»

Întors: 27 statii

12500m


0u3: GARA-3D DUCA-CUZA-TJTULESCU-

DORGBAiN î l-BELLE R-EU AD E-B. V AC ARESCU-LAC

TȘI-TEIUL DOAMHEI-COLcNTINA-l ONCOLOGIC

Întors: INS" .OHCOLOGIOCOLENTINA-TEIUL

DOAMNEI-LAC TEI-VACARESCU-ELIADE-9ELLER-DOROBANTl-TITULESCU-GRIVITA-GARA DE NORD

Capi: GARA DE NORD Cap2: INSTITUTUL ONCOLDGIC


185

Dus: 11 statii

4600tn lntors:9 statii

4600tn


196

Dus: 15 statii 8300m întors: 11 statii 5500m


Dus: GHENCEA-30.GHENCEA-DRUMUL

COOPERATIVEI-STR.AREFULUI-STR.DANTELEL

STR.MARGELELOR-STR.PARFUMUUJI

întors: STR.PARFUMULUI-STR.GLADIOLELOR-

STR.DANTELEUSTR.LAVE1-DRUMUL

COOPERATWEI-3D.GHENCEA-GHENCEA

CapkGHENCEA_______________Cap2: PARFUMULUI

Dus: ODOAREl-NASAUD-PROGRESUL-RAHOVA-

PANDURI-RAINER-EROILOR-STIRBEI-PLEVNEI-

VULCANESCU-STR.GAR!l-PTA,GARil-GOLESCU-2

întors: BASARAB-GOLESCU-WITING-PLEVNEI-

STIR8EIVOOA-8D EROILOR-DR.8AGDASAR-

S0S.PANDURI-8D.VLADIMIRESCU-PTA.CHIRIGIU

Capi: PIAȚA CHIRIGIU Cap2: GARA BASARAB(10) (101


(7)


(5:131


{5:00)


(22:5(3)


(22:29)


(23:00)


22:46 (22:36)AL feb -mar 2019


INTERVAL SUCCEDARE (min^PlBcari de la capete de trăsei


NUMĂRUL VEH1SULE;


4-191


Dus: CORA-SOS.PANTELIMON-VERGULUI-

MOP.ARILOR-BASARAB1A-GRIGORESCU-BRANCUS1-

PATRAGCAMli-MORARILOR-'/ERGULUI-PANTELIMON


Capi: CDRA PANTEL1MON___

Dus: C1-BUC.N01-8UC/TARG0V-SISESTI BRAD-BUC/PL-K1SELEFF-ALCONSTANTINESCU-

I.MIHALACHE-8UZEST1-P0LIZU-GRIVITE1-GARA

întors: C2-DlJCA-CUZA-TmjLESCU-B MANTA-M1HALACHE-MSELEFF-FICUS-BRAD-S1SESTI-

BUC.NOt-STRAULESTI

Capi; STRAULESTI


Dus: GARA PROGRESUL-SOS.GIURGIULU'-

STRAIOLDOVEANU-STR.T.GOCIU-STR.ACTIUNII-

POGOANELE-LUICA-A ALEXANDRU-ZETARI întors: ZEȚARI-A, ALEXANORU-STR.LUICA-

POGOANELE-ACTiUNK-T.GOClU-STR.Ai'iGHEL

«(■viL-A.-V--ijo. jr.J-ijAr- -r. j'jr'z

Capi: GARA PROGRESUL Cap2: ZEȚARILOR


Dus: PTA.RAHOVACALBAHQVE1-FERENTARI

SALAJ-FREAMATULUI-BACHUS-PREL.rERENTARl-

ZETARILOR-LUIOA-PREL METALURGiEI-I.M.G.B

întors: IMGB-PREL.MEIALJRGiE-TN MĂGURELE ZETARILQR-PREL.FERENTARI-BACHUS-SALViEl-AMURGlîLLit-CA? FREuA-CROlTORU-PTA.RAriOVA

Capi: PIAȚA RAHOVA Cap2: VULCAN BERCEN1


Dus: GHENCEA-STR .8RAS0V-DRUMUL

TABEREl(SUDj-V.ARGcSULUl-V.OLTULUI. BD.TIMISOARA-C.E.T VEST MILITARI

întors: GET VEST MILITAR l-BD TIMISOARA-

V .OLTULUI-»/ ARGESLLUI-DR.TABERE1 (NORD)-STR.BRASOV-GHENCSA


Capi: GHENCEA_________________ Cap2: C.E.T. VEST MILITARI

Dus: COMPLEX CARTIER LATIN-

PRELUNGIREA GHENCEA-GHENCEA


Capi: COMPLEX CARTIER LATIN Cap2: GHENCEA___________

Dus: CET SUD-ENERGETICIEKI-CAL.VSTAN-SOS.M.BRAVU-SPLAIUL UNIRII(MAL DREPT)-CARTIER REZIDENȚIAL SPLAIUL UNIRII

întors: CARTIER-SPLAIUL UNIRiî( DREPT)-CENTURA(INTOARCE>SPLAiULUNIRII(STANG)-M.BRAVU-CAL.VfTAN-ENERGETICIENl-CET SUD

CapkC.E.T. SUD VtTAN__________Cap2: CARTIER REZ. SPLAIUL

Dus: ROMANA-OACIA-VULCANESCU-BERZEl-STIR8EI-0AGDASAR-PANDURI-13SEPTEMBRIE-ISPIRESCU-MARGEANULUI-BUZOIENI-DEP.ALEX.

întors: OEP .ALEX.-8UZOOMĂARGEANULUV P.ISPIRESCU-13 SEPT-PANDURf-EROILOR-STIRBEÎ-DEMD0BRESCU-MAGHERU-PTA.ROMANA

Capi: PIAȚA ROMANA Cap2: DEPOUL ALEXANDRIA

9-2'2,1-2- -Prima


Ultima

22:45 (22:55)


22:40 (22:50)


(23:00)


(22:50)


122:25)


(21:50)


123:00)


(22:00)


22:50 (22:30)


(22:52]


22:20 (22:20)
CONFORM cu ORIG


PROGRAMUL DE TRANSPORT PENTRU REȚEAUA DE AUTOBUZE - VALABIL LA PROGRAM îiORMALfab -marlMB--LINIA NR. STĂTU LUNGIME


227


Dus: 13 statii 5200m întors: 10 statii 4300m


232


Dus: 23 statii 10400m In tors: 23 statii 10400m


236


Dus: 23 statii 11600m întors: 23 statii


TRASEU

CAPETE


Dus: DEP .ALEXANDRIA SOS. BUC. MĂGURELE- . ■    ......... . ..

STR.CARACAL-STR.TElUS-SOS.ALEXAHDP.fEI-

STR.PUCHENI-SOS.SALAJ-CART.CONFORT URBAN

întors: CARTIER CONFORT UR3AN-SOS.SALAJ-

MUNTII CARPATI-CAP.PREDA-SOLDAT CROITORU

SOSALEXANDRIEI-OEP.ALEXANDRIA

Capi: DEPOUL ALEXANDRIA      Cap2: CARTIER CONFORT URBAN


1 Jăihkn


243


Dus: 14 statii 7100m întors: 13 statii 6200m


246


Dus: 17 statii

770flm întors: 16 statii

7400hj


D us: PLATF.BERCENLBD .METALURGIE1-TN.MAGURELE-SERCENt-OLTENlTEi-SOS. VIILOR DR.1STRATI-11 lUNIE-REG.MARIA-PTA.UNfRII

întors: PTA.UNIRII-ALEEA IILBIBESCU-.

REG.MARW-11 ILIN-iSTRATI-VIILOR-OLTEHITA BERCENI-TN.MAG-METALURGIEI-PLATF.3ERCENI

Cap 1: PLATFORMA COMERCIALA   Cap2: PIAȚA UNIRII__________

Dus: DWERTILAND-SOS.BUC./PITESTI-

BD.LMANIU-SOS.COTROCENI-SPL.IND -PQD.EROILOR-SPITAIUL UNIVERSITAR

întors: SPITALUL UNIVERSITAR-EROILOR-

EROfl SANITARI-DR.MARÎNESCU-COTROCEM-

I MANflJ-SOS BUC »'P|TEST(-O)VERTILAND

Capi: D1VERT1LAND______________Cap2: SPITALUL UNIVERSITAR

Dus: CORA-SOS.DUDESTkPANTEUMON-GARACATELU-PANTELIMON-PTA.OELFiNULU!-PASAJ DNA.GHiCA-DNA.GHICA-8D.LAC TEI-C 2

întors: C 2-BD LACUL TEI-STR.DNA.GHfCA-

PASAJ DNA.GHICA-PTA.DELFINULUI-SOS.

PANTELIMON-SOS.DUDEST^ANTEUMON-CORA

CapkCORA PANTELIMON________Cap2:BD. LACUL TEI_______

Dus: COMPLEX T1TAN-TH.PALADY-DRUMUL

INTRE TARLALE-SOS GĂRII CATEL'l-PANTELIMON-ROND GRANiTUL-CORA PANTELIMON

întors: CORA-SOS.DUDESTbPANTEUMON-

GAP’I CAt=i L?-Pp IN'TRE TAP' *’ E TW 351 '_4DV BRETEA-PALLAOY-fSCUAR CHIMOPAR)-TITAN         ' '

Capi: COMPLEX COMERCIAL      Cap2: CURA PANTELIMON


253


Ous: 22 statii OlOOm lntors;21 statii 9100m


261


Dus: 13 statii 9300m întors: 16 statii 8S00m


268


Dus: 20 statii 9400m întors: 13 statii 9200m


Dus: SPIT.FUNDENI-SPORTULU1-COLENTINA

C! uir-CMț X<no jori ro □ Ars«cr-»M> i ooivm

GRIGORESCU-L.REBREANU-1 OECEMBRIE-FAUR

întors: FAUR-Î DECEMBRiE-S'R.L.REBREANU-

BASARABIA-MORARILOR-SOS-FUNDENI-SOS.COLENTiNA-SPORTULULSPfT.FUNDtNi.

Capi: SPITALUL FUNDENI_________Cap2: FAUR_______________

Dus: PTA-PRESEl-MARASTl-SUCiPL-FICUS-

AEROGARII-IONESCU/SISESTI-CAMPINITA-

JANDARMERIE-SOS3UC/PL-COMPLEX8ANEASA

întors: C0MPLBANEASA-8UC/PL>JANDARMERIE

OASPETI-fONESCU/SISESTi-BUC/FLOIESTl-BD.MARAST1-0D.EXPOZIT1E1-PTA.PRESEI

Capi: PIAȚA PRESEI_____________Cap2: COMPLEX COMERCIAL

Dus: V.OLTULW-VARGESULUI-DR.TABEREI

RAZOARE ROND-SOS.PANDUR1-8D.EROILOR-

ST1RBEI VODA-C.A.ROSETTI-M8ALCESCU-CAP2

întors: PTA.21 DECEMBRIE 1989-KOGALNI-

CEANLJ-SPLIND.-EROlEOR-PANDURI-GENIULUi-DR.TABEREI-STR.VARGESULUI-V.OLTULUI

Capi: VALEA OLTULUI            Cap2: PIAȚA 21 DECEMBRIEMĂRUL VEHICULE:


8-10 {KM 41


(4:301


4:50 (5:03) (5:101

5:15

(5:10)


(5:48)


(5:20)


23:05 (23:25) (23:25)

21:50

(21:40)
LINIA

NR. STATII LUNGIME


TRASEU

CAPETEINTERVAL SUCCEDARE {mm|P{ecari de la

NUMARIÎLVEH1CULE:

’j 5-6


Dus: 32 statii

14l00m întors: 30 statii

I3300m


„Dus:. 1-GOLESCU,;NORQ-GRIVITAJITUIE3CU

MIHALACHE-DOROBANTI-BELLER-VACARESClI-

LAC TEI-ONA.GHICA-COLENT1MA-BACILA.CAP 2

întors: SOS,FUNDENI-PESCARILOR-BACILA-

COLENTINA-TEI-VACARESCU-9ELLER-OOROBANT1 MIHALACHE-MANTA-GRIVITA-GOLESCU-G NORD

Capi: GARA BASARAB Cap2: SDSEAUA FUNDENI


300

Dus: 12 statii 6300m întors: 13 statii 5600m


301

Dus: 29 statii 120fi0m (nîars:21 statii

Ișâu&ir


302

Dus: BD.NICOLAE BALCcSCU-MAGHERU-

LASCAR CATARGfU-MIHALACHc-CLABUCET


întors: CLABUCET-GRMTA-STR.CLABUCET-BD.I.MIHAL4CHE-L.CATARGIU-8D.MAGHERU-G.ENESCU-BD.N.8ALCESCU

Capi: BD.NICOLAE BALCESCU Cap2: CLA8UCET

Dus: PTA.R0MANA-D0R08ANTIL0R-AVIATORILOR-CARAMFIL-AEROGAR1I-BU&PL-PRMGHETORILOR-BANEASA

întors: BANEASA-PRMGHETORILOR-BUCjPL-

AEROGARII-CARAWFIL-WIATORILOR-

1       DOROBANȚILOR-G ENE-SCU-PTA ROMANA

| Capi: PIAȚA ROMANA Cap2:JOL1E VILLE 8ANEASA


Dus: 16 statii

7750m

întors; 16 statii

7750m


303

Dus: 7 statii

2000m hiiors;? statii

3000m


304

Du3: 20 statii l64fl0m întors: 21 statii 14200m


311

Dus: GHENCEA-BD.GHENCEA-P (SPIRESCU-

MARGcANULÎJI-SOS.ALEXANDRIEI-

STR.CRfSTALULUI-STR.DIAMANTULUI-FORTUMA întors: CART.FORTUNA-STR.DIAMANTULUI-

STR.CRtSTALULUTALEXANDRlA-MARGEAHULJI.

P.ISPIRESCU-BDGHENCEA-GHENCEA

CapkGHENCEA________________Cap2: CARTIER FORTUNA

Dus: CEPALEXANDRIA-SOS.ALEXANDRIA-

sosaiagurele-pecwiisca


întors: PECINISCA-SOS.MAGURELE-

SO? 111 EXANWE'-DE0 ALEGÂND'?'


Dus: 20 statii

3750m întors: 2Q statii

3750m


312

Dus: 21 statii

3800m întors: 20 statii

9300m


Capi: DEPOUL ALEXANDRIA_________

Dus: C1-3D.MARAST1-BUC/PLOIESTI-DM ȚPȘTT                      2*;

BUCrTARG-BUC.NOLSTRAULESTI

întors: C2-BUCWiauC/TARGOVISTE-OOAi

SOS.BU0PLO1ESTI-ALEX.CONSTANTINESCU-

BD.MARASTEEXPOZITIE-PTA-PRE3EI LIBERE

Capi; PIAȚA PRESEI_____________Capi: SlftAULESTI

Dus: FAUR(P4>1 DEC 1918-POSTAVARULUI -GRIG0RESCU-RE3REANU-CAMPIA L1BERTATII-BABA NOVAC-M.BRAVU-CAROL 1-PTA.ROSETTI

fntors: PIA.ROSETT1-BD.CAROL l-M.BRAVU-

BABA NOVAC-CAMPIA LIBERTATII-GR1GORESCU-•POSTAVARULUI-1 DEC 1918-FAUR P4

Capi: FAUR_____________________Cap2: PIAȚA ROSETII

Dus: PTA.GROS-METALURGIEI-TR.MAGURELE

RACOVITA-VACARESTI-TINERETULUI-CANTEMIR-I.C.BRATIANU-HALELOR-ALIII-PTA.UNIRII.

întors: PTA.UNIRJI-SPLAIUL INDEPENDENTEI CALVACARESTI-E.RACOVITA-TURNU MAGU RELE-bd_metalup.giel-pta.de GROS

Capi: PIAȚA DE GROS Cap2: PIAȚA UNIRIICap2: PEC1NISCA


( 4:40)


5:02 (5:29)


(22:35)


22:40 (22:40!


(22:50!


22:55


(21:281


22:52 (21:45)


(22:13)


(22:23)


22:43 (22:50!


(22:20)


23:10 (22:50)r.


CONFORM cu origina


PROGRAMUL DE TRANSPORT PENTRU REȚEAUA DE AUTOBUZE - VALA)


LA PROGRAM NORMAL feb -mar ZO19


LINIA NR. STATIΠLUNGIME


313

Dus: 13 statiî 8550m întors: 14 statiî 7450m


323

Dus: 14 stafii 5208m întors: 13 stafii 6200tn


327

Dus: 2 statiî

B50m întors: 2 statiî

235Dm


330

TRASEU

CAPETE


Dus: TURNLi MAGURcLE-Al.C'BREGIA-CAl.

vacaresti-bd.tineretului-bd.d.cantemir-3D.UNIRII-8D.M.VOOA-SF. VINERI.

întors: SF.VINERI-HALELOR-PTA.UNIRII-BD.D.CANTEMIR-BD.TINERETULTUI-VAxZARESTI-80 AL.OBREGlA-TfJRNU MĂGURELE

Capi: TURNU MĂGURELE_________Cap2: PIAȚA SEANȚA VINERI

Qus; ZETARILOR-CALFERENTARL TOPORAS1-SOS.GOJRGIUUJ(-CALSER3AMVODA-LANAR1EI-POO TIMPURI NOI.

întors: POD TiMPUR! NO1-LANARIEI-CAL.

SERBAM VODA-SOS.GIURGIULU1-TOPORA3I-PRELFERENTARI-ZETARILOR

Capi: UNIV. CREȘTINA___________Cap2: ZEȚARILOR_________

Dus: ȘCOALA GENERALA Î41-STR MUNȚII

CARPATt-SCOALA GENERALA 127


întors: SC.GEN.127-STR.MUNTII CARPAT)-SOSSALAJ-STR.AM IRGf IU Jl-STR MUNȚII CARDAH-SC GEM Ml

Capi: ȘCOALA 141 Cap2: ȘCOALA 127


Dus: 25 statiî

14QD0m întors: 28 stafii

l38D0m


331

Dus: 15 statii 7380m întors: 13 stafii B30Gm


Dus: FAUR-1 DEC 1918-LREBREANU-30.C.R=SSU-SOS.M.BRAyij-CAL.D9RDSA.NT!-BD.MARASTI-PTA PRESEI

întors: PIAȚA PRESEI LIBERE-K1SELEF--CAL.DORO3ANTI-SOS.M.8FAVU-BD.C.RESSU-3D.L.REBRE4NU-3D. 1 DEC 19’8-FAJR

Capi: FAUR_____________________Cap2: PIAȚA PRESEI

Dus: DAMAROAIA-NATATIEI-JIULUf-

BO.POLIGRARE1-SOS.KISELEFF-C PREZ^H-CALDOROBANTI-LAHOVARI-ENESCU-PTA.ROMA.NA

întors: P7A.ROMANA-CALDORO0ANTI-

C P9CZ-I'L K’$-’ EF- PC’     F-F\/!”''"

GLORIEkPtATRA MARE-DAMAROAIA

Capi: CARTIER 0AMAR0A1A Cap2: PIAȚA ROMANA


335

Dus: 32 statiî 17400m întors: 28 statiî 16400m


Dus: FAUR-8D. 1 DEC -CHISINAtWANOULUI

E.VACARESCU-FțCUSULUf-AEROGARIl-BUCPL-2

întors: CGMPL0ANEASA-3UC/PL-PTAPRE3EI-

SOS.KJSELEFF-CALDOR08AN7I-M.3RAVU-SOS.

IANCULUt-M.GRlG0RESCU-80 1 DEC .-FAUR

Capi: FAUR Cap2: COMPLEX COMERCIAL


336

Dus: 20 statiî 8300m întors: 19 statii 8900m


361

Dus: 12 stat» 10400m întors: 12 statiî IGBOflm


Dus: COMPLEX C0MERCIAL-8D I.MANIU -

SOS.COTROCENLSPLA1ULMEPENDENTE1-

N.KOGALNICEANU-BD.ELISA8ETA-PTA.ROSETTI,

întors: CAP 2-BD.EL1SABETAKOGALNICEANU SPL.iND-EROlLOR-EROîl SANITARI-MAR1NESCU SOS.COTROCENI-8D4.MANIU-COMPL.COMERCIAL

Capi: COMPLEX COMERCIAL Cap2: PIAȚA ROSETTi

DUS- BANEASA-ON1-SOS.BUC/PLOIEST1-KJSELEFF-CAL.VICTORIEi-NATIUNilE UNITE-BD.LIB£RTATl!-BD.UNlRI|-PTA.UNIRil

Intarr UNIRII-8RAT1ANU-8ALCESCU-ROMANA-CATARGIU-AV1ATORILOR-PREZAN-KISELEFF-SOS.BUCVPLO(ESTi-ON1-COMPLEX BANEASA

Capi: COMPLEX COMERCIAL Cap2: PIAȚA UNIRII 2(5:28»


5:23 £5:20)


(5:34)


23:15 (23:15)
LINIA NR. ST ATU LUNGIME


TRASEU CAPETE


368


conform cu 0R|G1nDus: RGMAMA-MAGHERU-ENESCU-N.GOLESCU-

VULCANESCU-8ERZEI-BD.EROILOR-PANDURILOR-

GENIUUJI-DR.TABERELBRASOV-V ARGESULUI-2

întors: V.OLTULUI-V.ARGESULUI-STR.BRASOV DR.TA3EREI-RAZOARE ROND-SOS.PANDURl-EROILOR-STIRBEI V0DA-30.MAGHERU -ROMANA

Capi: PIAȚA ROMANA___________Cap2; VALEA OLTULUI

Bus: PTA.RESITA-RESITA-NITU VASILE-VACARESTI-8D.T1NERETULUI-B0.D.CANTEM1R-N.3ALCESCU-PTA.ROMANA-PTA.VICTORIEI

întors: PTA.VICTORIEI-PTA.ROMANA-N.BALCESCU-D.CANTEMSR-T1NERETULUL VACARESTI-NITU VASILE-RESITA-PTA.RESITA

Capi: PIAȚA REȘIȚA______________Cap2: PIAȚA VICTORIEI

Dus: PLATF.V.OLTULUI-GHENCEA-13 SEPT

IZVOR-8D.NAȚIUNILE UMITE-BD.LIBERTAOI-

SPLJNO.-PTA.UNIRII-PTA.SF.VINERI

întors: 5F.VINERI-STR.SF.VINERi-M.VOO A-UNIR!f-BRAT!ANU-H-s,.ELC'R-SPL.Ir;9.-ÎZ?j I (RepTiT|).-t-> CCDT O-JTV'-C: 1 Q> • ' .m T

3a5a,n | Cap V. VALEA OLTULUI Cap2: PIAȚA SFANȚ A VINERI


Dus: 22 statii 10600m Intof3:20 statii 3600m


(4:30! (4:30)


381

Dus: 21 statii

I12D0m întors: 18 statii

112D0m


385

Dus: 13 statii 9550m lnwrs:22 statii


405

Dus: 10 statii 580001

In tors: 10 statii

S700m


413

Dus: 23 statii 19I50m lntors:2S statii 19650m


419

Dus: COMPLEX TiTAN-PALLADY-SOS.CATELLf SOS.U8ERTATII -DNQB-D JJ01A-GLINA


întors: GLINA-DJ301A-DMCB-SAT CATELU-

LIBERTATII-PA.LADY-CCMPLEX titan


Capi; COMPLEX COMERCIAL


Dus: BUCUR OBOR-COLENTiNA-VOLUNTARI-

AFUMATLS(NDR(L;TA


întors: SWORILiTA-AFUMATi-VOLUHTARl-

v.iZ i < i *■ «»“VC*L/k^ j


Capi: BUCUR OBOR


Dus: 17 statii

S3GQm întors: 16 statii 7700m


421

Dus: 28 statii

15150m hturs:23 statii

15350m


422

Dus: C.F.R.PROGRESUL-SOS.GIURGIULUI-

JlLÂ'/A-CTR.OuAî-o i A.iiiicRi-ARi-o i rt.i»iurwL

STR.UNGURENI-STR.GARIi-BU MBA CARIA JILAVA întors: BUMBACARIA JILAV A-STR.GARll

STR.UNGUREMI-SOS.GIURGIULUI-

C.F.R.PROGRESUL

Cap!:C.F.R. PROGRESUL


Cap2: BUM8ACARIA JILAVADus: GHENCEA-ANTIAERIAMA-ALEXANDRIEI-

BRAGADIRU-DN 6-CORNETU-STR.GHEORGH1TASTANCIU

întors: STR.GHEORGHITA STANCIU-CORNETU-ON 3-8RAGADIRU-SOS.ALEXANDRIEI-ANTIAERIANA-GHENCEA

CapLGHENCEA _________

Dus: GHENCEA-PRELUNGIREA GHENCEA-

OJ.602-OOMNESTI-SOS.T.VLADIM1RESCU-SOS.AL.I.CUZA-0ARVARI-DJ401A/DJ602

întors: DJ401A/DJ602-OARVARI-DJ401A-SOS.AL.I.CUZA-DOMNESTI-T.VLADIMIRE5CU-OJ602-PREL.GHENCEA-GHENCEA

CapkGHENCEA Cap2: DARVARI


1

i

13

13

15

1

15

14

8 «Jr

5:08

22:5n

23:'. 4;

88

25

25

25

25

25

25

4:45

22:30

(50)

(50)

(50)

(50)

(50)

(50)

(4:40)

22:30)

2

2

2

2

2

2

5:05

22:55

(li

(1)

(1)

(!)

(1)

(!)

(5:00)

(22:50)

88

60

35

35

34

34

80

6:B0

22:10

(12

(70)

(70)

(69!

(68)

(12

(6:10)

(21:50!

2

4

4

4

4

2

5:05

21:!l)

(1)

(2)

(2)

(2)

(2)

(1)

(5:15)

(20:45)

! 83

27

27

32

28

3?

77

4:35

77-«5

(60)

(50)

(50)

(60)

(60)

(60)

(5:00)

(22:00)

2

2

2

2

2

2

5:00

22:45

(D

(1)

(1)

(1)

(!)

(1)

(5:30)

(22:30!

88

20

21

22

22

22

24

5:15

22:40

(40)

(41)

(43)

(43)

(42)

(60)

14:55)

(22:30)

6

6

6

6

5

5

5:15

23:00

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(21

(5.05)

(22:05)

88

26

2B

28

40

40

52

4:20

22:35

(52)

(54)

(56)

(11

(60)

(10

(4:25)

(22:30)

4

4

4

3

3

- , .

2

5:10

23:20

(2)

(2)

(2}

(11

(2)

(1)

(5:05)

(23:15)PROGRAMUL DE TRANSPORT PENTRU REȚEAUA DE AUTOBUZE - VALABIL LA PI^OGRAmTNORMAL feb -mar 2019


LINIA NR. STATII LUNGIME


TRASEU CAPETE


423

Dus: 33 statii 16400ni lntnrs:33 statii t62Q0m


424

Dus: 26 statii

I4300m întors: 26 statii

145Mm


425

Dus: 30 statii îaiOOm întors: 28 statii 1 7580m


426

Dus: CAP1-PRELGHEMCEAtDJ602-DOMNESTI T.VLADIMIRESCU-CIUTACI-AL.CUZA-CURTEA DOMNEASCA-CARAGEAVODA-TRANSILWNIA-CAP2

întors: CAP2-TRAN3ILVANIA-CARAGEA VOOA-DOMNESTi-CURTEA DOMNEASCA-'CUZA-CILiTACI-T VLADIM1RES3L!-DJ5O2-PREL.3HENCEA-GHENCEA

Capi: GHEIUCEA_________________Cap2: TEGHES

Dus: GHENCEA-BO.GHENCEA-AMTIAERIAMA-ALEXANDR1ELDN6-8RAGADRU-SOS CLINCEM-D3401A-CLINCENLORDOREANU

întors: CUNCEN1-DJ401A-SOS.CUNCEHI-BRAGADIRU-DN6-SOS.ALEXANDRIEI-STRANTIAER1ANA-8O.GHENCEA-GHE.MCEA

Capi: GHENCEA_________________Cap2: CL1NCENI

Dus: C1 -DJ602-DOMNESTI-T.VLADIMIRESCU putolteni-olteni-ciorogarla-ciccarliei-SABARULUI-RASARITULUI-CLINCENI-ORDOREANU

întors: ORDOREANU-CLINCENt-RASARlTULUt SABARULU! C'CCARUEI-țVC’î-’"* Ti/«, > -Hi ÎFOC

Capi: GHENCEA                 __

Dus: GHENCEA-BD.GHENCEA-ANTIAERIANA-

SOS MAGURELE-SAT DUMITRANA-SAT PRLNl


Dus: 30 statii

15000m lntors:29 statii

15G00m


427

Dus: 35 statii 17700m In tors: 35 statii 17700m


întors: SAT PRUN1-SAT DUMlTRANA-

SOS.BUCURESTt/MAGURSlE-STR.AMT!AERL-..'JA-5D.GHENCEA-GHENCEA

CapLGHENCEA____

Dus: GHEMCEA-8O.GHENCEA-AMTIAERIA.VA-' MAGVRELE-DARASTl-UWIREA PRINCIPATElGR-M.EMINESCU-TERMINAL OARAST1

întors: DARAST1-EMINESCU-UNIREA-1 DEC 13 DCI j 1 -Du4<J $ A- MAG u Ac lE- Al uNio-A TvMroTi-SOS.BUaMAGURELE-AhlT1AERlANA-8D.GHENCEA-

Capl: GHENCEA Cap2: DARASTI


A?Q


Dus: 23 statii

ÎISQOm întors: 21 statii

12300m


430

Dus: 12 «tatii 6300m întors: 17 «tatii 7800m4:20

4:20}

22:35 (22:30)

5:00

{5:00)

23:20

123:15)

4:20

(4:30)

22:20 (22:36)

5:05 (5:201

23:05 (23:15)