Hotărârea nr. 377/2019

HOTARAREnr. 377 din 2019-06-26 PRIVIND AVIZAREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT, IN AREALUL DESERVIT DE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI-ILFOV, INCHEIATE CU SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A. SI ECOTRANS STCM SRL SI ACORDAREA DE MANDAT SPECIAL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI -ILFOV IN VEDEREA MODIFICARII CONTRACTULUI DE DELEGARE DE GESTIUNE INCHEIAT CU OPERATORUL REGIONAL SERVICIUL DE TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

privind avizarea documentației de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii Serviciului Public de Transport, în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-llfov, încheiate cu SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A. și ECOTRANS STCM SRL și acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov în vederea modificării contractului de delegare de gestiune încheiat cu operatorul regional Serviciul de Transport Voluntari S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Transporturi nr. 11510/18.06.2019;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 64/26.06.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 439/25.06.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov nr. 8427/12.06.2019 și 8498/14.06.2019;

în conformitate cu prevederile:

- art. 8 alin. (3) lit. (dA2), art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 117/26.02.2019 privind avizarea studiilor de oportunitate privind delegarea serviciului comunitar de transport public de călători către S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A. și ECOTRANS STCM S.R.L. și aprobarea modalității de gestiune a serviciului de transport public de călători în municipiul București și județul Ilfov pentru aceștia;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 118/26.02.2019 privind acordarea unor mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov, pentru delegarea serviciului de transport public către S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A. și ECOTRANS STCM S.R.L.;

în aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 14, alin. (7) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se avizează proiectul de contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public

local de călători în regiunea București - Ilfov, încheiat cu S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A., pentru arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-llfov, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Transport Public București - Ilfov, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se avizează pr<


local de călători în regiunea București^

£=4=


B-dul Regina Elisabeta nr. 47,


cod

v


• Rectul de contract^ dede leg a re a gestiunii serviciului de transport public 1lf0VȚîncheiat pu\S.C. ECOTRANS STCM S.R.L., pentru /             2. !   .   .    5            *       l,

L

poștal 050013, șecitx


Mr ■. i     '.

Ș

ii tea/ ■   /

k'&Jgy£ur£s.tu România; tel.: 021 305 55 0Art.3 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov ca, în numele și pe seama Municipiului București să aprobe Actul Adițional nr. 1 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public de Călători în regiunea București - Ilfov nr. 3/2019 încheiat cu operatorul regional S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A., conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov, S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A. și S.C. ECOTRANS STCM S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.06.2019.


Claudiu Daniel


SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, georgiana ZamfirBucurești, 26.06.2019

Nr. 377’

CONFORM CU ORIGINALUL


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

Ap gx a

HCGKk nrAsociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov


■t


Județul Ilfov


Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători

S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A.A

ian dloga, Nr.2, Et.6, Cam. l; CIF:

V

.//


Contract de delegare a gestiunii serCTcîuM


iblic local de călători


Capitolul 1. Definiții


Capitolul 2. Obiectul contractuluiCUPRINS


Capitolul 3. Valoarea contractului...........................................................................


12


Capitolul 4. Obligația de serviciu public.....................................................................


12


Capitolul 5. Categorii de bunuri folosite în realizarea contractului.................................


13


Capitolul 6. Durata contractului...............................................................................


13


Capitolul 7. Redevența...........................................................................................


13


Capitolul 8. Garanția.....................................................................................

Capitolul 9. Diferențele de tarif............................................................................

Capitolul 10. Compensația........................................................................

Capitolul 11. Tarife și titluri de călătorie........................................

Capitolul 12. Investiții.....................................

Capitolul 13. Serviciul de transport public.................................................................

13. / Infrastructura de transport...............................................

 • 13.2 Condiții de exploatare a serviciului de transport

 • 13.3 Planificarea serviciului...........................................................................

 • 13.4 Cerințele standard pentru vehicule

 • 13.5 Siguranța...............................................................................................................

 • 13.6 Calitatea serviciului. Reclamațiile călătorilor

 • 13.7 Sistemul de taxare și management al traficului. Măsuri de control al traficului


13.8 Controlul călătorilor................................................................................................


Capitolul 14. Drepturile și obligațiile operatorului..

 • 14.1 Autorizații și licențe.........................................................................

 • 14.2 Restricții teritoriale....................................................................................................23

 • 14.3 Separarea contabilității

 • 14.4 întreținere, reparații și salubrizare

 • 14.5 Siguranța și confortului serviciului de transport public local

 • 14.6 Proceduri interne...................................................................................................... 24

 • 14.7 Cesiunea și subcontractarea

 • 14.8 A ctivifiiți~d'e-:marketing

 • 14.9 Informarea publicului.........;...                   ............................................................

14.16‘Alte dfQptiiri și-.obligații âfer6țfifpreslci^ii;sem’îciului de transport public localCapitolul 15. Drepturile și obligațiile autoritățjHfonțractante....^ 15. P Infrastructura publică........................

15.2 Controlul exercitat asupra operatorului

28

28

28


Capitolul 16. Drepturi și obligații ale unităților administrativ teritoriale beneficiare ale serviciului de transport public local........

Capitolul 17. Alte activitati prestate de operator, care nu intra in sfera serviciului de transport

public de calatori

Capitolul 18. Forța majora

Capitolul 19. Clauze speciale privind menținerea echilibrului contractual

Capitolul 20. Condiții suspensive de intrare în vigoare a contractului....

A

Capitolul 21. încetarea contractului...........

Capitolul 22. Răspunderea contractuală........

Capitoîul 23. Redefinirea clauzelor contractuale............

 • 28.1. Orice modificare a Contractului este rezultatul acordului intervenit între Părți, exprimat intr-un

act adițional

 • 23.2. Modificări Unilaterale efectuate de Autoritatea Contractantă

 • 23.3. Modificări solicitate de Operator privind Capacitatea Serviciului.............................................34

 • 23.4. Alte modificări

Capitolul 24. Litigii...............

Capitolul 25. Legea aplicabilă..............

Capitolul 26. Alte Clauze

Capitolul 27. Dispoziții finale și tranzitorii..

SemnăturiAnexe la Contract

Următoarele anexe vor constitui parte integrantă a C’ Anexa 1 - Program de transport și circulație Anexa 1.1- Programul de transport

Anexa 1.2 - Program de circulație

Anexa 2 - Programul de investiții Anexa 2.1 - Programul de investiții al operatdAnexa 2.2 - Programul de investiții al unităților administrativ teritoriale membre ADTPBI Anexa 2.3 - Fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru investiții din surse proprii Anexa 3 - Bunun utilizate de operator în executarea contractului

Anexa 3.1- Bunuri de retur

Anexa 3.2 - Bunuri de preluare

Anexa 3.3 - Bunun proprii ale Operatorului

Anexa 3.4 - Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor puse la dispoziție

Anexa 4 - Mijloace de transport

Anexa 4.1 - Cerințe standard pentru mijloacele de transport

Anexa 4.2 - Lista mijloacelor de transport utilizate la prestarea serviciului public

Anexa 5 - Diferențele de tarif

Anexa 5.1 - Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun

Anexa 5.2- Medul de acordare a diferențelor de tarif de către UAT-urile beneficiare membre ADTPBI Anexa 6 - Modelele formularelor de decont pentru plata compensației

Anexa 6.1 - Modul de calcul si acordare a compensației lunare

Anexa 6.2 - Calculul compensației anuale

Anexa 7 - Costuri eligibile incluse în calculul decontării serviciului public și cerințele privind contabilitatea separată

Anexa 8 - Calculul costului unitar / kilometru

Anexa 8.1 - Metodologia de calcul a costului unitar''' kilometru

Anexa 8.2 - Formula dc indexare a costului unitar' kilometru

Anexa 9 - Indicatori de performanță ai serviciului șt modalitatea de calcul al penalităților

Anexa 10 - Indicele de satisfacție a pasagerilor (ISP)

Anexa 11 - Metodologia de monitorizare și evaluare a programului de transport al operatorului

Anexa 12 - Caiet de Sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București si Județul Ilfov

Anexa 13 - Politica privind resursele umane și politica socială

Anexa 14 - Estimarea anuală a compensației

Anexa 15 - Metodologia de repartizare a elementelor cuprinse în calculul compensației

Anexa 16 - Proces Verbal de constatare a conformității conectării la SAT

Anexa 17 - Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București și Județul Ilfov


CONTRA CT DE DELEGARE A GESTIUNII sSrVKĂULUTDETRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CÂlflM'&RfCU


PREZENTUL CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SE

PUBLIC LOCAL PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ a fost încheiat la daniile

(I) ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE I NT ERCOM UNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI ILFOV (ADTPBI), persoană juridică, cu sediul în CCIR Business

Center București, Sector 3, Bd. Octavian Goga, Nr. 2, Et. 6, Cam. 1, având cod fiscal nr. RO 38474532, cont nr. RO22BRDE410SV11236824100, deschis la BRD, reprezentat prin Gabriela FIREA având funcția de Președinte al Asociației, în calitate de delegatar, pe de o parte, denumită în continuare Autoritatea Contractantă;

Și

S C. SERVȚC’U! TRANSPORT VOT UNT ARI S.A, cu cedrii I în

Voluntari, Bulevardul Dunării, Nr. 71, Județul Ilfov, înregistrat la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. 123/1046'2002, având contul nr. R080RNCB0073002959140001, deschis la BCR, codul unic de înregistrare RO 14685770, reprezentat legal prin Sorin lonuț

D1ACU, având funcția de Director General, în calitate de delegat, denumit în continuare Operatorul, pe de altă parte.

în continuare denumiți în mod individual "Partea" și în mod colectiv "Părțile".

ÎNTRUCÂT:

• Acest contract este încheiat în baza legislației specifice cu privire la serviciul de transport public local de călători, și anume:

Regulamentul C.E. 1370 2007 al Parlamentului și Consiliului European privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191 / 69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

Legislația națională cu privire la transportul public local de călători;

• Contractul este atribuit direct, potrivit prevederilor Regulamentului CE 1370/2007 având în vedere calitatea Operatorului de operator regional conform hotărârilor de atribuire;

Prezentul Contract are ca scop furnizarea de servicii de transport public de interes economic general și stabilirea condițiilor pentru ^mrjdernizgrea^și dezvoltarea transportului p

călători în Municipiul București și

PRIN URMARE, luând în considerare

după cum urmează:

CAPITOLUL 1. DEFIr

"                    »                                                 ,                                                                            \\ "0"?' ^7l' V •ă> :''

In măsura în care nu se prevede altfel, termenii și expresiile folosite în Coim^dțs.vor^ațA următorul


înțeles:

Activitate de transport public local de |

călători"

înseamnă Servicii regulate de transport public local de | călători care sunt de interes economic general și care sunt prestate către public in mod nediscriminatoriu și continuu pentru satisfacerea nevoilor de mobilitate identificate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

„A.N.R.S.C.”

înseamnă Autoritatea Națională de Reglementare pentru

Serviciile Comunitare de Utilități Publice.

„Atribuire directă”

1

1

1

1

înseamnă modalitatea pan care Autoritatea Contractantă deleagă gestiunea serviciilor de transport public local conform art. 2 litera h) din Regulamentul CE nr. i

1                          '''V              , • * ’ -           * '                 . ’           , r « ’ 1 .U-            < . s 4. -

_vo , pun iv ii cm mu. prin UiHOUnC uilVuid     j

înțelege atribuirea unui contract de servicii publice unui anumit operator de serviciu public. Iară 0 procedură competitivă de atribuire prealabilă, potrivit art. 30 alin. ! (6) din Legea nr. 92'2007, direct Operatorului, având în J vedere calitatea acestuia de Operator intern.

î

i „Autoritate de autorizare”

înseamnă Asociația de Dezvoltare Intercomimitară ! | pentru Transportul Public București Ilfov - j 1 ADTPBLpnn staictura internă cu atribuții de organizare, reglementare, autorizare, monitorizare și control al serviciului public de transport călători.

„Autoritatea Contractantă”

înseamnă Asociația de Dezvoltare Interconiunitară pentru Transportul Public București Ilfov -ADTPBI, ca autoritatea locală competentă, care are competența legală de a delega gestiunea Serviciului de transport public local și capacitatea de a monitoriza bunurile concesionate de către UAT-uri..

„Compensație de serviciu public"

/•'lun., v A

1 ■

AriA 1 fifi -p. j\\\ C \\ \

•••Goinpensația de serviciu public, este definită la art.2 literaRegulamentul CE nr. 1370/2007 drept orice ■beneficii, în special financiare, acordate direct sau Indirect;1 -de către 0 autoritate competentă din fonduri

vv h W 'CC

CONFORM CU ORIGINALULansport


„Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători"


Este abilitatea de menținere și reconstituire a funcțiilor esențiale ale serviciului de transport public conform cerințelor prezentului contract (activitățile sau sarcinile pe care un operator de transport public trebuie să le îndeplinească în siguranță pentru asigurarea limitată a serviciilor vitale pentru susținerea funcțiilor social/economice ale unei zone).

înseamnă prezentul Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, inclusiv toate anexele la acesta.

!

i

I

I


Contractul este un contract de servicii publice,

1 definit la rrt. 2        P rțm                 CF nr

I 1370/2007 drept actul obligatoriu din punct de vedere juridic care confirmă acordul încheiat între o autoritate competentă și un operator de serviciu public cu scopul de a încredința respectivului operator de serviciu public j gestionarea și exploatarea serviciilor publice de transport j

I de călători, siib rezerva'unor obligații de serviciu public. !

„Diferente de tarif'

Reprezintă sumele acordate Operatorului de la bugetul , de stat, din bugetele locale sau din bugetele altor instituții stabilite prin lege, aferente acoperirii influențelor financiare rezultate din reduceri de tarif la legitimațiile de călătorie individuale pentru anumite categorii de călători față de tariful de călătorie, potrivit Capitolului 9 din prezentul Contract și Anexei 5.

„Drept exclusiv"

x''

. i\

Dreptul exclusiv avut în vedere este cel definit la art. 2 litera f) din Regulamentul CE nr. 1370'2007 ca fiind orice drept care permite exploatarea anumitor servicii publice de transport de călători de către un operator de ^sergicif p'ublice pe o anumită rută sau rețea

x    < b                            A

/apumița^onă,'cu excluderea oricărui alt operator.

„Efectul financiar net"

1

ihsâflijă totalitatea efectelor, pozitive sauftn^ative, * .^ăJ^cbrifprmăjîi cu obligația de serviciu pubfr^șțugg^ț

l'v V                                                r     /CA

V
..Licență de traseu"


iilor și veniturilor operatorului de serviciu j

ic. Efectul financiar net va fi calculat potrivit Anexei la Regulamentul CE nr. 1370/2007 și va ține seama de costurile efective cu prestarea Obligației de serviciu public suportate de Operator, reflectate în situațiile financiare anuale auditate ale acestuia, pe categoriile de costuri prevăzute în Anexa 7.

înseamnă actul tehnic și juridic emis de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transportul Public București Ilfov (..ADTPBI”) opozabilă față de organele cu atribuții de control în trafic, care atestă că Operatorul are dreptul să presteze serviciul local de transport călători efectuat pe căi publice de transport rutier cu

( autobuze, pe un anumit traseu și conform Programului

I

i

de transport al Operatorului.

..Obligații de serviciu public"

Obligațiile de serviciu public sunt acele obligații definite 1 de art. 2 litera (e) din Regulamentul CE nr. 1370'2007,


..Operator"


respectiv acele cerințe definite sau stabilite de către o autoritate competentă, pentru a asigura servicii publice de transport de călători de interes general, pe care un onerafor^ dacă ar tine seama de propriile sale interese comerciale, nu și le-ar asuma sau nu și le-ar asuma în aceeași măsură sau în aceleași condiții fără a fi retribuit, înseamnă societatea comercială “SERVICIUL

TRANSPORT VOLUNTARI S.A." autorizată conform

legislației în vigoare, care are competența și capacitatea recunoscută de a presta serviciile de transport public local care fac obiectul prezentului Contract, în condițiile reglementărilor în vigoare, și care asigură nemijlocit administrarea și exploatarea sistemului de utilități publice aferent acestuia.

Operatorul este un operator de serviciu public, definit la a'rt. 2 Ifțera d) din Regulamentul CE nr. 1370/2007, drept

i ’n

orice îriireprindere publică sau privată sau orice grup de aș^elfie întreprinderi care exploâ
ransport de călători, sau orice organism public care restează^erviUiTpublice de transport de călători.

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A,


i

este un operator intern, astfel cum acesta este definit de art. 2 litera (j) din Regulamentul C’E nr. 1370 2007.

respectiv o entitate cu personalitate juridică distinctă, asupra căreia autorități locale membre ADTPBI prin Autoritatea Contractantă exercită un control asemănător cu cel exercitat asupra propriilor sale departamente și are toate obligațiile legale ce decurg din această calitate.

"Părțile contractului”

Asociația de Dezvoltare Intecomunitară București Ilfov (ADTPBI)- Autoritate Contractantă;

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A. -

1 Onorat o

i 1


! ..Program de circulație"

i

i

i

i

I

i

i

i


înseamnă documentul utilizat în transportul public local 1 de persoane prin curse regulate, care conține în principal infonnații privind traseul, capetele de traseu, lungimea traseului.


călătorilor.


succedare


stațiile pentru îmbarcarea-' debarcarea distanțele dintre stații și intervalele de a 'curselor. ' Programele de circulație sunt


aferente traseelor ce fac parte din Programul de transport

1 asumat de Operator prin prezentul Contract, atașat la prezentul Contract ca Anexa 1.2.                          ,

j

..Programul anual de întreținere și reparare a infrastructurii de operare"

înseamnă programul de întreținere și reparare a j infrastructurii de transport, asumat de Operator și !

1 aprobat de Autoritatea Contractantă în conformitate cu j prevederile art. 13.1.4 din prezentul Contract.

!

„Programul de investiții al Autorității Contractante”

înseamnă programul estimativ al lucrărilor de investiții ' r asumate de Unitățile Administrativ teritoriale membre ! ale Autorității Contractante, pentru modernizări, : i reabilitări, dezvoltări de capacități, obiective noi, atât ■ bfiz-fc/tâtUși valoric, realizate din fondun publicgu-ale l âcBstera>. atașat la prezentul Contract ca Anexatul.

- i \ Ab.

„Programul de investiții al         i    i

Operatorului            \

__

/'ît^â^năiprogramul estimativ al lucrărilor ffi investirii., Mv/ / r

./asumate; de/ către Operator, pentru mademizărum-

/----—-—-—

CONFORM CU ORIGINALUL


Uitări, dezvoltări de capacități, obiective noi atât | fjziercat și valoric, realizate din fonduri proprii ale I

Operatorului, atașat la prezentul Contract ca Anexa 2.1.

„Programul de transport al

1 Operatorului"

i


înseamnă partea în sarcina Operatorului din Programul

I de Transport Public local de persoane (întocmit și i aprobat de Autoritatea Contractantă prin care se stabilesc |

i i traseele pentru transportul public local de persoane prin i I

curse regulate pe raza administrativ-teritorială a

Autorității Contractante), Programele de Circulație,

1 capetele de traseu, stațiile publice, numărul și i capacitatea tramvaielor/ troleibuzelor / autobuzelor necesare). Programul de transport al Operatorului este atașat la prezentul Contract ca Anexa 1.1.

n       ,.-4.. j î....... i ,  .   ., ......

< o.,j. 'I < l l 1 .11 iui             '1 li?'. UI U


„Serviciu de transport public local”
I iiibvumiiu cocumentui întocmit de Opeiatoi m , ' conformitate cu Anexa 6.1 la prezentul Contract, în baza !

i

! căruia Autoritatea Contractantă plătește lunar ' i                                                                                                                                                                                                                                                              ’

I Operatorului Compensația.

j—

I înseamnă suma operațiunilor de transport care asigură,

i nemijlocit, deplasarea persoanelor cu ajutorul ! vehiculelor, pe distanțe și în condiții prestabilite, potrivit p re v ed eri 1 n r prezentului C o n t r a c t, c o n fo rm Pro gr a m ui u i de transport al Operatorului, pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale membre ADTPBI.

Serviciul de transport public local este un serviciu 1 integrat în sensul prevăzut de art. 2 litera m) din Regulamentul 1370/2007, care asigură servicii interconectate de transport în raza administrsativ teritorială a Autorității Contractante, cu un serviciu unic de informații, un regim unic de taxare a Titlurilor de transport și un orar unic de transport.

Serviciul de transport public local reprezintă transportul public de călători, de suprafață și este definit de art. 2


litera a) din Regulamentul CE nr. 1370/2007, drept serviciul de interes economic general, prestat către public în mod nediscriminatori         inuu pe raza
CONFORM CU ORIGINALUL

_

Autorității Contractante, potrivit Programului de transport al Operatorului.

..Tarif de călămpe^^

-9,     >-n X

înseamnă prețul perceput de către STB S.A. de la călători în schimbul vânzării Titlurilor de călătorie, reglementat de către Autoritatea Contractantă, potrivit dispozițiilor legale și prezentului Contract.

„Titluri de călătorie"

înseamnă orice tip de abonament, abonament cu regim

special, titlu de călătorie la călătorie, portofel electronic, electronică, letrică, SMS,


| ..Unități Administrativ Teritoriale

i

i


tarif special sau tichet, emis în orice formă, ce permit deplasarea călătorilor beneficiari ai Serviciului de transport public local, emise conform prevederilor legale, înseamnă fiecare Unitate Teritorial Administrativă i


membre alo Autorității Contractante beneficiare ale Serviciului de transport public local prestat de către Operator"


I__

! ..Valoarea totală estimată a contractului" I


membră u AuiUiiUuii C uimuciuiiie bciielici.au ale

’                                                                                                                                                                                                 i

serviciului de transport public de călători, denumită 1 UAT membră ADTPBI în prezentul contract, beneficiară a serviciului de transport public prestat de către Operator de pe teritoriul Unităților Administrativ teritoriale membre ale Autorității Contractante, reprezentată ’ prin Primând acesteia sau persoana împuterniciră de acesta prin mandat special pentru semnarea contractului.


_

“Valoarea totală efectivă a contractului*'


Reprezintă echivalentul remunerației totale pe întreaga durată de valabilitate a contractului. înainte de aplicarea TVA, cuvenită operatorului sau operatorilor de serviciu public, reprezentând numărul de km planificați multiplicat cu costul/ km Ia care se adaugă profitul rezonabil.Reprezintă echivalentul remunerației totale pe întreaga durată de valabilitate a contractului, înainte de aplicarea TVA, cuvenită operatorului sau operatorilor de serviciu i

i public, reprezentând numărul de km efectuați multiplicat

Ț cu costul/ km la care se adaugă profitul rezonabȘrt

i '■-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------j ■Și1

j Reprezintă echivalentul valorii totale > estimate       |

contractului împărțită la numărul de luni de v&l


iaterai*/

* * nli

....... 20 • 2.1. Obiectul prezentului Contract îl constituie delegarea pan atribuirea directă a gestiunii Serviciului de transport public local cu autobuze către S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A., pe raza administrat!v-tentorială a Municipiului București și a Județului Ilfov pentru Unitățile Administrativ Teritoriale membre ADTPBI beneficiare ale Serviciului de transport public local, de către Autoritatea Contractantă, cu condiția îndeplinirii de către Operator a Obligațiilor de serviciu public.

 • 2.2. Operatorul va realiza Serviciul de transport public local în conformitate cu Obligațiile de serviciu public și:

 • i.    Va avea dreptul la plata Compensației din partea Autorității Contractante, în termenii și condițiile prevăzute în prezentul Contract;

 • ii.    Va avea Drept exclusiv de operare pe traseele contractate;

 • iii.    Este titularul dreptului de exploatare a infrastructurii si tnijloacelnr de trnnțpnrț necesare prestăm Serviciului de transport public local, descrise în Anexa 3.

 • 2.3. Fiecare Parte va acționa cu bună credință și va face toate eforturile pentru a asigura respectarea prezentului Contract.

CAPITOLUL 3. VALOAREA CONTRACTULUI

 • 3.1. Valoarea totală estimata a contractului este 25.860.909,80 lei, la care se adaugă TVA, rezultată din înmulțirea numărului de km estimați cu costul oferit de Operator de 7,75 lei/km, pentru perioada maximă a contractului de 24 luni.

 • 3.2. Valoarea medie anuală a contractului este 12.930.454,90 lei, la care se adaugă TVA.

CAPITOLUL 4. OBLIGAȚIA DE SERVICIU PUBLIC

Ci. In conformitate cu termenii și condițiile prezentului Contract, Operatorul se obligă să Tîndeplindasp^cu bună credință Serviciul de transport public local cu respectarea Obligațiilor de //&ryiciti pubficxjstabilite mai jos:

■ /        kbpqratoflul va aplica Tarifele de călătorie aprobate de Autoritatea Contractantă și va furniza

\ V-.țff isărViei^Ae transport pentru grupuri sociale de călători care pot beneficia de reduceri/ gratuități \ 'C_.Lîn

t ra precum și în conformitate cu Hotărârile ADTPBI, Hotărârile Consiliul General al

' ț .Municipiului București, Consiliilor Locale-și Consiliului Județean Ilfov, potrivit prevederilor prezentului Contract;

ii. Operatorul va presta Serviciul de transport public local în conformitate cu principiile <EoWfttiî'țății, frecvenței, regularității și capacității prevăzute în Programul de transport al ’beilătoruRii;                                         K

77 * m                            V

prățprulcya presta Serviciul de transport mumie local în conformi rformânța prevăzuți în prezentul Contract;.o’ Oj


rmitate cu politicile naționale de transport din România și cu cerințele și reglementărileu indicatorii de


v.Operatorul va presta Serviciul de transport public local cu vehiculele prevăzute în prezentul Contract, potrivit Anexei 4.2. care va fi actualizată în perioada de derulare a contractului.

CAPITOLUL 5. CATEGORII DE BUNURI FOLOSITE ÎN REALIZAREA CONTRACTULUI

 • 5.1. Categoriile de bunuri utilizate de Operator în executarea Contractului sunt următoarele:

 • i.   bunuri de retur, respectiv bunurile concesionate de către UAT-uri către Operator în scopul executării Contractului, prevăzute în Anexa 3.1, bunurile de natura domeniului public nou creat sau cele existente, dezvoltate și modernizate cu alocații bugetare pentru investiții de la bugetul local sau central precum și cele realizate de Operator în conformitate cu Programul de investiții al Unităților Administrativ Teri tonale membre ale Autorității Contractante prevăzut la Anexa 2.2 a) și care, la încetarea Contractului, revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini. Unităților Administrativ Teritoriale membre ale Autorității Contractante, conform prevederilor legale;

 • ii.    bunuri de preluare, respectiv bunurile dobândite de către Operator cu acordul Autorității Contractante, rezultate prin folosirea surselor de finanțare proprii ale Operatorului în condițiile legii, care aparțin Operatorului și care sunt utilizate de acesta în scopul executării Contractului, conform Anexei 3.2. La încetarea Contractului, din orice cauză. UAT-urile au dreptul de a dobândi bunurile de preluare în schimbul plății către Operator în termen de 30 zile de la încetarea Contractului, a unei compensații egale cu valoarea contabilă actualizată a bunurilor de preluare. Pe toată durata Contractului, Operatorul își asumă obligația de a nu înstrăina bunurile de preluare, tară consimțământul prealabil scris al Autorității Contractante;

 • iii.   bunuri proprii, respectiv bunurile care aparțin Operatorului prevăzute în Anexa 3.3 și care sunt utilizate de către acesta în scopul executării Contractului, pe durata acestuia, cu excepția celor prevăzute la punctul u. de mai sus. La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile proprii rămân în proprietatea Operatorului.

CAPITOLUL 6. DURATA CONTRACTULUI

 • 6.1. Durata Contractului este de max 2 ani.

CAPITOLUL 7. REDEVENȚA

 • 7.1. în schimbul dreptului și obligației de exploatare a bunurilor concesionate, prevăzute în Anexa 3.1, Operatorul se obligă să plătească redevența Autorității Contractante, calculată anual prin aplicarea procentului de 0,03 % asupra totalului vațprii bunurilor concesionate. La data semnării contractului redevența datorată ADTPBI este de TH>,5â Up Suma fixa'an reprezentând 0,03 % bunurilor concesionate (395.333,00 lei)2-^^“’~“^\A^

 • 7.2. Operatorul va achita trimestrial Auțbri^țiițTUoiitr^ctante valoarea redevenței am împărțită în transe trimestriale egale. c£l târziu5până’, ladăta de 15 a primei luni a trimesi

m / r                   1 i                            i v ■' ■'

celui/pentru care redevența este dawăta. /

! ,i \ r                         ’           \

" /A p.dcv'Ax/


CONFORM u • 7.3. Plata redevenței se va face în contu1~R022B BStO^VTÎ^36824f1^/§t^3â^fâ BRD, codul de înregistrare fiscală al Autorității Contractante este 38474532.

 • 7.4. Pentru nerespectarea termenului de plată a redevenței. Operatorul datorează Autorității Contractante penalități de întârziere, calculate din ziua următoare datei de scadență până la a 90-a zi, prin aplicarea procentului de 0,07%/ zi de întârziere asupra sumei neachitate.

 • 7.5. în caz de întârziere la plata a redevenței cu mai mult de 90 de zile, Autoritatea Contractantă va executa garanția constituită de Operator cu suma datorată de acesta, calculată până la recuperarea integrală a creanței, inclusiv valoarea penalităților de întârziere aferente datoriei neachitate până la termenul de scadență.

 • 7.6. Operatorul va transmite Autorității Contractante o copie a dovezii virării sumelor datorate.

 • 7.7. Autoritatea Contractantă va vira UAT-urilor proprietare a bunurilor concesionate prevăzute în Anexa 3.1, redevența și penalitățile plătite de operator, în maxim 5 zile de la încasarea acestora.

 • 7.8. Părțile vor completa pe durata derulării prezentului contract zAnexele 3.1 si 4.2. Autoritatea contractantă va actualiza valoarea anuală a redevenței menționată la art. 7.1 cu valoarea datorată de Operator pentru dreptul și obligația de exploatare a bunurilor ce vor fi puse la dispoziție etapizat, de către Primăria Voluntari către Operator. Data de începere a calculului redevenței este data semnării Procesului Verbal de Preluare de către Operator a vehiculelor.

CAPITOLUL 8. GARANȚIA

 • 8.1. în termen de 90 de zile de la data încheierii prezentului Contract, Operatorul este obligat să constituie, cu titlu de garanție, o sumă de 50.000 Lei. prin una din următoarele modalități: scrisoare de garanție bancară, poliță de asigurare emise în favoarea Autorității Contractante sau prin virament bancar în contul RO22BRDE410SV11236824100 al Autorității Contractante deschis la BRD.

 • 8.2. Garanția se actualizează anual, cu rata inflației și se reîntregește trimestrial de către Operator, până în ziua de I 5 a primei luni a fiecărui trimestru., dacă aceasta a fost executată parțial sau integral dc către autoritatea contractantă.

 • 8.3. Din garanție se rețin, dacă este cazul, penalitățile și orice alte sume datorate Autorității Contractante și neachitate de către Operator, m baza Contractului sau a altor prevederi legale în vigoare.

 • 8.4. Garanția se restituie de către Autoritatea Contractantă la sfârșitul prezentului Contract, în termen, de maxim 60 de zile după îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract.


  CAPITOLUL 9. DIFERENȚELE DE TARIF


  (

  911. Opec

  fedăberi^^^uȚransportul în comun, prevăzute în Anexa 5.1., și care dețin un Titlu de călăforid/fe


  obligă să transporte toate categoriile de călători care beneficiază de gratuitățile și  mație valabile. Modul de acordare a Diferențelor de tarif este cel prevăzut în Anexa 5.2.  CAPITOLUL 10. COMPENSAȚIAHZl.’^pmpensatrâ nu poate depăși suma necesară pentru acoperirea efectului financiar net asupra^b^tufiior ocazionate și asupra veniturilor generate de îndeplinirea obligațiilor de serviciu public, ținând seama de venitul legat Țe acestea și care este reținut de către Operator, precum și de un profit rezonabil.               U \\*. A


 • 10.2. Autoritatea Contractantă va plăti Opserviciu public, prestat de către acesta pentru fiecare UAT, c

Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public = Cheltuielile de e. + Profit rezonabil- Venituri ale Operatorului asociate Obligației de serviciu public C = CE + Pr -V

C - reprezintă Compensația

CE - reprezintă cheltuielile de exploatare eligibile, aferente Obligațiilor de serviciu public, calculate după următoarea formulă:

CE=C unitar x Km, unde

C unitar reprezintă costul în lei stabilit pe km, calculat potrivit Anexei 6.1.; costul unitar este calculat cu includerea amortizării investițiilor operatorului și a cheltuielilor financiare aferente investițiilor (dobânzi și alte cheltuieli financiare aferente rambursării creditelor de investiții). Amortizarea investițiilor realizate de operator din fonduri provenite de la bugetele locale sau bugetul statului nu este eligibilă.

C unitar autobuze regional 12019 = 7,75 lei/ km

Km reprezintă numărul de km efectivi realizați de mijloacele de transport ale Operatorului în luna pentru care se acordă Compensația, pe traseele stabilite în Programul de transport al Operuluruiui, puuh u .•X.iicxci 11,

Astfel:

Pr - reprezintă profitul rezonabil al Operatorului, ține seama de nivelul de risc al Serviciului de transport public local suportat de Operator și va fi aplicat la total cheltuieli eligibile CE. Nivelul profitului rezonabil va fi actualizat semestrial, urmând a fi egal cu Rata SWAP pentru România la care sa vor adăuga 100 de puncte. Actualizarea se realizează în termen de 30 de zile de la data publicării semestriale a ratei SWAP pe site-ul Consiliului Concurenței.

Nivelul profitului rezonabil la data semnării contractului este de 3.57 %. fiind, egal cu rata SWAP comunicată de Consiliul Concurenței pentru perioada 01 ianuarie 2018 - 30 iunie 2018' (2,57%), la care se adaugă 100 puncte procentuale.

V - reprezintă totalitatea veniturilor generate în legătură cu prestarea Serviciului de transport public local de către Operator, pentru luna pentru care se acordă Compensația, respectiv (cu titlu de exemplu, dar tară a se limita la) :

 • i.   Operatorul nu realizează venituri din activitatea de vânzare a Titlurilor de călătorie.

 • ii.    Operatorul nu realizează venituri din diferențe de tarif.

 • iii.    venituri din alte activități legate de prestarea Serviciului de transport public local de călători prin curse regulate: venituri din reclamă și publicitate pe sau în vehicule, pe sau în clădirile sau dotările Operatorului, publicitate pe titlurile de călătorie, vânzarea de materiale promoționale sau informative asociate transportului public prestat (hărți, cărți poștale, pixuri, insigne, etc.), etc.,

plus

iv.


orice alte venituri obținute de către Operator în legătură cu prestarea Serviciului de transport public local de călători prin curse regulate: acele venituri care se realizează sporadic din activitatea curentă a operatorului: venifuri-dirupasări și valorificări de mijloace fixe^ de deșeuri, închirierea temporară a unop spații ,'ale-Operatorului, venituri asociatejăfepturilo autor si proprietate intelectuală, etc, d

/ ‘ /


 • 10.3. Compensația se calculează si sepElSStrwmataețwitălile de trah-Spart în'toslwcu autobuze.

• f                              ^,his.....

 • 10.4. Operatorul va întocmi facturi de avans aferente compensației lunareMHjAT-urilor beneficiare


membre ADTPBI către ADTPBI, până pe data de 3 a lunii curente pentru asigurarea continuității activității. Autoritatea Contractantă prin grija UAT-urilor beneficiare membre ADTPBI le va plăti până la data de 10 a aceleiași luni. Suma aferentă avansului se calculează ca un procent de 50% din a 12 parte din compensația anuală planificată pentru fiecare DAT beneficiar membru ADTPBI conform

Anexei 14.


Autoritatea Contractantă va transmite UAT-ului beneficiar membru ADTPBI în maximum 1 zi de la primirea facturii de la Operator, factura. UAT-ul beneficiar membru ADTPBI va plăti Autorității Contractante avansul în baza facturii de avans emisă de aceasta în termen de 3 zile de la primirea acesteia.

 • 10.5. Compensația va fi plătită de către Autoritatea Contractantă prin grija UAT-urilor beneficiare membre ADTPBI, Operatorului, în baza Raportului lunar de constatare întocmit de către Operator până la data de 24 a lunii următoare celei pentru care se plătește Compensația, potrivit Anexei 6.1. la prezentul Contract. Raportul lunar de constatare va fi însoțit de balanța lunară din care să reiasă nivelul veniturilor aferente punctelor iii. și iv. ale art. 10.2, și de factura cu menționarea valorii totale, conform Metodologiei de repartizare a elementelor cuprinse în calculul compensatiei-Anexa 15. emisă de Operator in baza Raporului lunar de constatare. Raportul lunar de constatare întocmit de Operator va fi agreat și semnat de Autoritatea Contractantă până la data de 29 a lumi următoare celei pentru care se plătește Compensația.

 • 10.6. în cazul în care sumele înscrise în Raportul lunar de Constatare .sunt contestate de Autoritatea Contractantă, acest lucru va fi menționat în mod expres în Procesul Verbal de Recepție al Raportului.

în această situație Autoritatea Contractantă va aviza plata sumei necontestate a compensației și va plăti suma necontestată, în termenul prevăzut la art. 10.7, urmând ca sumele contestate să fie plătite către Operator după soluționarea contestației, după caz. . .

 • 10.7. Operatorul are obligația de a întocmi și trimite factura pentru plata Compensației (cu regularizarea avansului primit) în termen de 2 zile de la semnarea Raportului lunar de constatare. Autoritatea Contractantă are obligația de a plăti Compensația Operatorului în termen de 8 zile de la emiterea facturii de către Operator.

 • 10.8. Autoritatea Contractantă emite factura pentru fiecare UAT beneficiar membru ADTPBI în maxim 3 zile de la primirea facturii de la Operator.

 • 10.9. UAT-unle beneficiare membre ADTPBI vor plăti către Autoritatea Contractantă în contul menționat la art 7.4 facturile pentru compensație în termen de 4 zile de la primirea facturii.

 • 10.10. UAT-urile vor plăti către Autoritatea Contractantă penalități de întârziere la plata facturii de 0,01 % pe zi de întârziere pentru neplata la timp a facturii privind compensația.

 • 10.11. în vederea evitării supracompensării, până la depunerea situațiilor financiare anuale, Operatorul va întocmi decontul anual pentru calculul Compensației anuale, potrivit Anexei 6.2. Compensația

  anuală reprezintă cea mai mică valoare dintre:

  ■ -41

  <’* •up. i

  rS rvf


  ‘■l .“îl      C ***.

  jd//ăprpbate pentai anul respectiv; și

  Jk valoarea totală anuală a Compensației a calculate potrivit art. 10.2. de


țvaloarea totală anuală a Compensației, calculate potrivit Rapoartelor lunare de constatare ~      ‘' ■ oX i mai sus, în care CE se va fpfocui și va reprezenta valoarea cheltui elfi br efective suportate de Operatormentru prestarea Obligației de serviciu public efectivele eategoriile de costuri prevăzyiemujVaexa 7, conform


O^GiNalu


i^aSre^tBij acestora si auditului

^giw?>ehnico-Economic privind


10.12 Autoritatea Contractantă va realiza din surse proprii ui serviciul de transport public de călători delegat prin prezentul contract, ce va fi finalizat pînă la data de 30 martie a anului următor pentru anul precedent. Operatorului i se va pune la dispoziție raportul anual de audit tehnico-economic. iar acesta are dreptul de a formula obiecțiuni în termen de 3 zile iar Autoritatea Contractantă va analiza și soluționa observațiile în maxim 3 zile. Auditul tehnico-economic va stabili costul/km eligibil, compensația eligibilă pentru anul încheiat și diferența rezultată pentru regularizarea anuală,.

 • 10.13. în termen de 3 zile de la soluționarea observațiilor, Operatorul va întocmi decontul anual pentru calculul Compensației anuale, potrivit Anexei 6.2.

 • 10.14. Operatorul va finaliza realizarea Auditului Fmanciar-Statutar până la data de 30 aprilie a anului următor pentru anul precedent și îl va pune la dispoziția Autorității Contractante în draft în vederea utilizării pentru realizarea auditului tehnico-economic la data de 15 martie.

 • 10.15. în cazul în care Compensația acordată Operatorului pentru anul anterior este mai mică decât Compensația anuală calculată. Autoritatea Contractantă va vira în contul Operatorului diferența i -v /. >. i i ■_ •. < •. •„ i. 11 i  >. v ! 11 >. <-1 i          i - ‘  z. 1 ik. U . i .!  11>.      Li s. u: vu Hi iv. i '.t vi 11 :  1 \. | ■ u ■. 11 pi 1 \ 1 i ivi  v i. '11 lp\-i 1     ț 1 u  dlluill.t vi-.li \ ’i -.na.

trimisă în maxim 3 zile de la primirea decontului anual, pe bază de factură emisă în 3 zile de la data notificării.

 • 10.16. Autoritatea Contractantă emite factura pentru fiecare CAT beneficiar membru ADTPB1 pentru decontul anual în maxim 2 zile de la primirea facturii de la Operator, în situația în care Compensația acordată Operatorului pentru anul anterior este mai mică.

 • 10.17. UAT-urile vor plăti către Autoritatea Contractantă în contul ce va fi comunicat de către aceasta, facturile pentru decontul anual privind compensația, în termen de 5'zile de la primirea acestora.

 • 10.18. In cazul iu care Compensația acordată Opcimuiului pentru anul anterior este mai mure decât Compensația anuală calculată Operatorul va vira în contul .Autorității Contractante diferența rezultată, în termen de 15 zile de la notificarea uneia dintre părți privind compensația anuală datorată, trimisă în maxim 3 zile de la primirea decontului anual, pe bază de factură emisă în 3 zile de la data notificării.

 • 10.19. Autoritatea Contractantă va emite factura Operatorului pentru decontul anual, în maxim 2 zile de la primirea facturii de la UAT-ul beneficiar membru ADTPBI.

 • 10.20. Operatorul va plăti către Autoritatea Contractantă în contul ce va fi comunicat, facturile pentru decontul anual privind compensația, în termen de 5 zile de la primirea facturii.

 • 10.21. UAT ul va plăti către Autoritatea Contractantă penalități de întârziere la plata facturii de 0,01 % pe zi de întârziere pentru neplata la timp a facturii privind compensația.

 • 10.22, Operatorul-7 UAT-urile/ Autoritatea Contractantă va/vor datora penalități de întârziere în cuantum de 0,01% din suma datorată, pentru fiecare zi de întârziere, în cazul în care nu virează la timp

  sumele datorate în baza prezentului Capitol. ____

  /' O

  • 10.23. Operatorul poate solicita indexareaZpen^gt condițiile prevăzute în Anexele 1 /și 8.^f • 10.25. Autoritatea Contractantă poate solicita operatorului renegocierea costului unitar pe km aprobat prin contract la finalizarea și recepționarea unor lucrări de investiții sau achiziția de vehicule/echipamente care au ca efect o influență sensibilă asupra costurilor Operatorului, în baza unui audit tehnico-economic.


 • 10.26. Valoarea estimată anuală a JCompensâtîeTTtrvrrtt prezentată în Anexa 14.

  CONFORM CU ORIGINA^


 • 11.1. Autoritatea Contractantă va stabili Tarifele de călătorie. Acestea vor^putefTi implementate în baza politicii locale ale UAT-urilor beneficiare membre ale ADTPBI, conform hotărârilor de consiliu emise de UAT-un și după aprobarea AGA ADTPBI. Operatorul nu va încasa veniturile din vânzarea Titlurilor de călătorie pentru Serviciile de transport public prestate de către acesta de pe teritoriul UAT-urilor beneficiare membre ADTPBI în baza prezentului Contract.

 • 11.2. Veniturile din vânzarea Titlurilor de călătorie pentru Serviciile de transport public prestate de către Operator se încasează de către SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB-SA (STB S.A j și intru in caicului compensației acestuia.

 • 11.3. Activitatea de vânzare a Titlurilor de călătorie se realizează de către STB S.A. pentru traseele operate de către Operator.

 • 11.4. Transportul public de călători se va desfășura conform legislației în vigoare, a Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de transportul public local aprobat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București Ilfov („ADTPBI”) ce constituie Anexa 17, care prevede obligațiile călătorilor și sancțiunile pentru încălcarea acestor obligații, incluzând titlurile de călătorie cu tarif special (suprataxa) pentru călătorii care călătoresc tară Titlu de călătorie valabil, precum și orice alte reglementări emise în domeniu de către ADTPBI. Regulamentul se va aproba la nivel de Consiliu Director al ADTPBI.

 • 11.5. Controlul călătorilor care folosesc transportul public prestat de Operator pe teritoriul administrativ ai UAi-unlor beneticiare membre AD1PBI este realizat de către STB S.A. prin personal propriu al

■^Jacestufa:

/\7__44-.-6TOp'ejâțorul asigură accesul STB S.A. la toate echipamentele sistemului de ticketmg.

■■

1 WvR 1 / I

.’R^fUL

CAPITOLUL 12. INVESTIȚII


 • 12.1. Operatorul are obligația de a realiza investițiile în legătură cu prestarea Serviciului de transport public local în conformitate cu Programul de Investiții al Operatorului, prevăzut în Anexa 2.1.

 • 12.2. Costurile aferente investițiilor realizate de Operator din surse proprii sau atrase, conform legii, conform Anexei 2.1 vor fi luate în considerare pentru calculul compensației.

 • 12.3. Activitățile de implementare a investițiilor din Programul de Investiții al UAT-urilor beneficiare membri) ADTPBI monitorizate de Autoritatea Contractantă, desfășurate de Operator în baza


țezp^ijui Contract și menționate în Anexei 2.2 a), se consideră activități eligibile pentru calculul diîor. de exploatare aferente Obligațiilor de serviciu public (CE) conform instrucțiunilor din 274.U^uțorițatea Contractantă face demersuri rezonabile, conform competențelor legale, în vederea S efectuării de către UAT-urile competente a investițiilor din Programul de Investiții al UAT-urilor, ’Vjpne^gzuț-în Anexele 2.2 a) și b), acestea având obligația de a finanța investițiile.

12.57Cheltuielile în legătură cu implementarea ^investițiilor din Programul d  desfășurate de Operator în baza împutemicini\\la\ăK\de]UAT .și a prez


1 UAT-urilor,

&?t, Anexa 2.2 a), se'P


evidențiază distinct și se comunică UAT-urilor și Autorității Contractante după recepția lucrărilor, pentru înregistrare în evidența patrimoniului public concesionat.

CAPITOLUL 13. SERVprnT7&&riF^AA^S£QRIi PUBLIC


CONFORM CU ORIGINA

 • 13.1. Infrastructura de Transport

 • 13.1.1. Infrastructura de transport este formată din infrastructuri rutieră și mfrastructMNde i.

  Operatorul are dreptul și obligația de a administra infrastructura de operare, care reprezintă infrastructura proprie utilizată pentru prestarea serviciului, compusă din active proprii sau aflate în utilizarea, flosința/administrarea operatorului.


ii. Unitățile Administrativ Teritoriale și Autoritățile Competente au dreptul și obligația de a administra infrastructura rutieră. Infrastructura rutieră constă în partea din infrastructura de transport, utilizată de Operator pentru efectuarea Serviciului de transport public local (străzi, semafoare, semnalistică rutieră, stații etc) si care nu este concesionata Operatorului.

 • 13.1.3.  Responsabilitatea întreținem infrastructurii rutiere, inclusiv stații (întreținere rigole și salubrizare, deszăpezire, etc.) este obligația Unităților Administrativ Teritoriale sau a altor Autorități Publice competente, conform legii.

 • 13.1.4. Operatorul va întocmi un Program anual dc întreținere și reparare a infrastructurii de operare, pană la data de 1 noiembrie a anului precedent celui pentru care se întocmește, cu scopul dc a asigura menținerea infrastructurii de operare într-o condiție tehnică optimă, pe care îl va trimite spre aprobare Autorității Contractante.

 • 13.1.5. Independent de executarea Programului anual de întreținere și reparare a infrastructurii de operare întocmit și aprobat potrivit clauzei 13.1.4, de mai sus. Operatorul va asigura lucrări de reparație ori de câte ori este necesar, în caz de accidente rutiere ori alte cazuri de avarie a infrastructurii dc operare, in cel mai scurt timp; în vederea asigurării continuității și siguranței prestării Serviciului de transport public local.

 • 13.2. Condiții de exploatare a sistemului de transport

Condițiile de exploatare a sistemului de transport de către Operator sunt cele prevăzute în Legea nr. 92/2007. în Normele de aplicare, precum și în Programul de circulație și Programul de transport, și se vor modifica odată cu legislația aplicabilă.

 • 13.3. Planificarea Serviciului aplice Programul de transport existent al Operatorului, iar Autoritatea Contractantă va continua sa plătească Compensația în baza Programului de transport al Operatorului existent,

  13.3.1. Autoritatea Contractantă este responsabilă de planificarea Serviciului de transport public local, inclusiv prin întocmirea Programului de transport al Operatorului, prevăzut în Anexa 1. Autoritatea Contractantă va trimite Operatorului în fiecare an, până la data de 1 septembrie, propunerea pentru actualizarea Programul de transport pentru anul următor, dacă este cazul.


  • 13.3.2. Anterior datei de 15 septembrie a fiecărui an, Operatorul va prezenta Autorității Contractante propuneri scrise cu privire la eventualele amendamente la Programul de transport' (incluzând Programul de circulație) pentru anul următor.

  • 13.3.3. Autoritatea Contractantă va comunîca___Qp.eratomlui până la data de 1 octoacă

  propunerile de modificare a Programului de Transport iU Operatorul ui sunt acceptate Wxotal itate^u parțial, astfel încât Programul de transport jaf Oper;

  Autoritatea Contractantă nu mai târziu/de dăJ

  Autoritatea Contractantă nu aprobă Pro^ramțul 4&M:^spQrtg final aL Operatorului pâ noiembri


  •atoruliui să .poată fi finalizat și wobat de

  \ a , .                          T            “ ' *    :ar|

  e &


  Lta/de4T5'\cfbrhbrie a fiecărui an. Ini|i r /iTZ-u’V’ ~        \   '"‘xr-A i i /—x.                    i               rti


  lului curent, începând cu cf^fa^e            a aâului următor • 13.3.4. Numărul total de kilometri din Programul de transport al Operatorului nu va putea vana de la un an Ia altul cu mai mult de 5% în plus, sau 5% în minus, față de numărul de kilometri din anul anterior, decât cu acordul expres scris al Operatorului.

 • 13.3.5. Programul de transport al Operatorului va putea fi modificat pe parcursul derulării Contractului de către Autoritatea Contractantă, pe baza unor criterii obiective rezultate din sondaje de opinie, dezbateri publice, studii de trafic, necesități generate de lucrări la infrastructura de transport, evenimente speciale, etc. Operatorul are obligația de a implementa Programul de transport astfel modificat, eșalonat, în termen de maxim 60 zile de la primirea notificării în acest sens de la Autoritatea Contractantă. Acordul expres al Operatorului pentru noul Program de Transport este necesar numai în cazul în care solicitarea Autorității Contractante depășește capacitatea de transport, precum și atunci când numărul total de kilometri din Programul de transport astfel modificat variază față de cel precedent, pe oricare din modurile de transport, cu mai mult de 5% în plus, sau 5% în minus.

 • 13.3.6.  In situația în care Autoritatea Contractantă suplimentează programul de transport al

Operatorului, părțile vor încheia un Act Adițional. Acesta va conține date privind numărul de kilometri prestați, precum și noua valoare a contractului. Autoritatea Contractantă, in funcție de necesitățile impuse de numărul de cetățeni, care utilizează transportul public de călători, de necesitatea de implementare a integrării teritoriale și tarifare a serviciilor de transport, precum și de posibilitățile Operatorului de a asigura condițiile imnuse de Autoritatea Contractant?. nn?.te         modificarea

substanțială a Programului de Transport și implicit prezentul contract cu toate anexele sale, în baza voinței părților.

 • 13.3.7. Prin excepție de la art. 13.3.4, 13.3.5 și 13.3.6, Autoritatea Contractantă poate solicita operatorului modificarea Programului de Transport, printr-o notificare scrisă, în funcție de recepția autobuzelor puse la dispoziție de către o CAT beneficiară membră ADTPBI ca urmare a îndeplinirii unui contract de achiziție de autobuze, și funcție de posibilitățile tehnice și legale de autorizare a stațiilor și capetelor de trasee pe perioada derulării contractului.

 • 13.3.8. Evaluarea respectării Programului de Transport al Operatorului se va raporta la notificarea lunară transmisă de către Autoritatea Contractantă privind-Programul de transport plamjieai.pentru luna următoare, la care se vor adauga modificările de program din timpul lunii evaluat^;tbfrw jufțtftgate de

  către Operator si acceptate de către Autoritatea ContrmTă.nU’


  CONFORM CU ORIG1NAU • 13.4. Cerințele standard pentru vehicule

 • 13.4.1. Operatorul va presta Serviciile de transport public Jqcal cu mijlpace de transport:

 • i.   Concesionate de către Unitatea Administrativ Teritoriăîa Operatorului pentru prestarea Serviciului de transport public local potrivit prezentului Contract;

 • ii.  ' Aflate în proprietatea Operatorului ori Deținute de Operator în baza unor contracte de leasing;


i ^Achiziționate de către Operator conform Programului de investiții al Operatorului, potrivit >■ '"Anexei 2'. i., sau ca urmare a unei majorări de capital social.

TriOppratorul poate folosi pentru prestarea Serviciului de transport public local numai mijloace de port care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

 • i. /• ..respectă cerințele legale privind siguranța în trafic și protecția mediului;


în Anexa 4.1. Autobuzele astfel achiziționate vor fi conforme cel puțin cu standardul de emisii EURO 5.

 • 13.5. Siguranța

 • 13.5.1. Călătorii și bunurile acestora vor fi asigurate de Operator pentru consecințele accidentelor de trafic. în acest sens, Operatorul are obligația de a încheia și menține valabile, pe toată durata Contractului, polițe de asigurare pentru asigurarea călătorilor și a bunurilor acestora. Autoritatea Contractantă are dreptul de a verifica in orice moment polițele de asigurare încheiate.

  13.5,2. Mijloacele de transport și personalu-l—folosit -de Operator-pentru prestare transport public local trebuie să respecte toite cerințele legale privind siguj călătorilor și a conducătorilor vehiculelor.  i de

  r^fef^'Ș^Liranța


  ÎNaisisv


 • 13.6. Calitatea Serviciului, Reclamațiile Călătorilor

  utoritatea

  ceștia sunt raportați trimestrial de către


 • 13.6.1. Indicatorii de performanță ce trebuie respdptați deJOperator și monitorizați Contractantă sunt prezentați în Anexa 9 la Contract

Operator, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului încheiat, și sunt evaluați trimestrial de către Autoritatea Contractantă. Rezultatul evaluării indicatorilor este notificat Operatorului în termen de 5 zile de la raportare.

 • 13.6.2. Abaterile considerate justificate de la Programul de Transport sunt prezentate în Anexa 11.

 • 13.6.3. Nerespectarea indicatorilor de performanță de către Operator duce la aplicarea de penalități, in conformitate cu Anexa 9 din prezentul Contract.

 • 13.6.4. Penalitățile prevăzute la 13.6.3 vor fi reținute din garanția constituită conform Capitolului 7 de mai sus. în cazul în care garanția nu acoperă totalitatea penalităților, acestea se vor plăti de către Operator în termen de 60 de zile de la data notificării de către Autoritatea Contractantă a insuficienței garanției.

 • 13.6.5. In cazul neîndepl foirii indicatorilor de performanță de către Operator, Autoritatea Contractantă va stabili în sarcina acestuia un plan de măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor, în termen de 30 zile de la data încheierii de către Autoritatea Contractantei a Procesului Verbal de constatare a neindepîinirii indicatorilor de performanță.

 • 13.6.6. Operatorul are obligația de a face disponibile detaliile cu privire Ia procedura de reclamație pe panouri de informare ori în alte locuri vizibile, amplasate pe traseele din Programul de Transport ' în vehicule.

 • 13.6.7. Operatorul va înregistra toate reclamațiile călătorilor indiferent de calea de primire a acestora (direct, poștă, poșta electronică) într-un registru special pentru reclamații (‘'Registrul de Reclamații"). Autoritatea Contractantă are dreptul să ceară în fiecare lună un raport cu privire la Registrul de Reclamații de-a lungul lunii anterioare.

 • 13.6.8. Operatorul este obligat să răspundă reclamațiilor scrise ale călătorilor primite direct, în termen de 30 de zile de la primirea lor, în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 13.7. Sistemul de taxare și management al traficului. Măsuri de Control al Traficului

 • 13.7.1. Autoritatea Contractantă va urmări realizarea completărilor și modernizărilor care trebuie aduse Sistemului Automat de Taxare, precum și implementarea unui sistem de management al transportului public complet funcțional.

 • 13.7.2. Gestiunea sistemului automat de taxare revine în sarcina SOCIETĂȚII DE TRANSPORT

BUCUREȘTI STB-SA (STB S.A.), până la even.tiKrfțpreiuare de către ADTPBI.

 • 13.7,3. Operatorul are obligația de a achiziționași trfontajfo mijloacele de transport foh? realizarea Serviciului de transport public rioj        ’;


  .. ipdfr-vțal_id^^q3r^le pentru Titlurile anului afopfoat ta^c^re al STB S.A, potn w k fo'ndjî^gî-e jbe-*t^ată. durata efectuăriiheu

  *   , "1'   '* izitionare în anul 201^ â Siste


echipamentele de bord compatibile cu sistei din Anexa ȚI. și de a Ie menține în staqk-deU semnareh cântractului se vor iniția activităWȚ^ Automat de >

Management și Corftrol al Servî&fcfcIj A


J-------- • 13.7.4. Operatorul are obligația să asigure și să me echipamentele SAT în stare funcțională în scopul existent STB. conform prevederilor Anexei 4.1.

 • 13.7.5. Verificarea conformității vehiculelor și autobazei cu cerințele impuse prin prezentul contract privind conectarea la sistemul automat de taxare se realizează pnn grija STB și/sau Administratorului SAT, certificat prin Proces Verbal de constatare a conformității conectării la SAT. fonnular întocmit la punerea în funcțiune a sistemului de la Operator, ce se constituie Anexa 16 la prezentul contract. Operatorul trebuie să aibă sistemul de taxare complet instalat si configurat atât ca echipamente cât și ca software, funcționale în cadrul sistemului automat de taxare existent la STB la data semnării contractului și pe toată durata acestuia.

 • 13.7.6. STB SA va asigura controlarea'verificarea funcționarii validatoarelor pe traseele Operatorului.

 • 13.7.7. STB SA va asigura instruirea personalului Operatorului privind funcționarea sistemului de taxare și modalitatea de preluare a datelor din echipamentele îmbarcate si din garaje și de soluționare a eventualelor disfuncționalități ale sistemului. STB SA și va elabora un proces verbal cu fiecare operator, semnat de ambele părți. Procesul verbal de instruire va fi înaintat in copie către ADTPBI in termen de 5 zile de la semnare. Serviciile de mentenanță constituie obiectul unor contracte între Societatea de Transport București și Operator.

 • 13.7.8. STB SA va constata in termen de 24 de ore orice nefuncționare a sistemului de e-ticketing și va menționa cauzele si modalitatea de remediere aplicata printr-un proces verbal de constatare si remediere semnat de ambii oneratori. Procesul verbal de constatare si remediere va fi inriw in roni.p către ADTPBI in termen de 5 zile de la semnare.

 • 13.7.9. Modalitatea de asigurare a funcționalității conectivității permanente cu SAT va face obiectul unei proceduri de lucru între STB, Administratorul SAT și Operator, agreată de ADTPBI.

 • 13.7.10. Indicatorii prevăzuți în Anexa 9 vor fi monitorizați de către Autoritatea Contractantă pe baza rapoartelor automate generate de Operator prin sistemul electronic de monitorizare a parcului auto, care arc Ia bază echipamente GPS și de comunicații 4G, sisteme compatibile cu cele utilizate de STB SA. Monitorizarea presupune urmărirea vehiculelor din liniile de transport public și generarea de rapoarte automate din care sa reiasă numărul de kilometri efectuați și alți parametri corespunzători indicatorilor de performanță agreați pnn contractul de prestări servicii, prin care se determină performanța Operatorului în cadrul Programului de Transport.

 • 13,8. Controlul călătorilor

 • 13.8.1. Serviciul de transport public local se va desfășură conform legislației în vigoare și a Regulamentului serviciului comunitar de transport public local de călători în regiunea București -Ilfov aprobat de către Autoritatea Contractantă, care prevede obligațiile călătorilor și titlurile de călătorie cu regim special pentru încălcarea acestor obligații, inclusiv sancțiunile pentru călătorii care călătoresc fără bilet, abonament sau alt Titlu de călătorie valabil.

  13.8.2. Operatorul nu va realiza activități de Control al călătorilor pe teritoriul administrativ al UAT-urilor beneficiare membre ADTPBI pe traseele pe care acesta operează. Activitatea de cotrol este realizată de cătr


  STB S.A. și personalul împuternicit al Autorității Contractante și al UAT-urilor e ADTPBI.’

  ^PITdjLUL 14. DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE OPERATORULUI ./ *7

  Fără a aduce atingerșPtuturor drepturilor și obligațiilor menționate în prezentul Contract și în legislația în vigoare^peratdtu^eymătoarele drepturi și obligații:

  • 14.1. Autorizații și licertțe—;

  •f ■    / Cc

  ;A f te

  • 14.1.1. Operatorul ard obligația să dețină pe durata pr< copii conforme ale mcWera. emise de Autoritatea Rutieră) Română

  W
  intui ui ContractJiecnța comunitară valabilă și ard autobuz folosit înrealizarea Serviciului de transport public local precum și Licență de traseu valabilă emisă de Autoritatea Contractantă pentru fiecare traseu-4ur -folosit- -fo-geal-iz-agea, Serviciul^ local.                                                  1

șport publicCONFORM CU OR

 • 14.2. Restricții teritoriale

 • 14.2.1. în conformitate cu articolul 5 (2) b) din RegulafpentjjkCE 1370 2007. O ^Jc^^^^cireptul de  a presta Serviciul de transport public local doar pe raza administrativ - teritoriala a Autorității Contractante, pentru traseul pentru care a fost licențiat, fără a aduce atingere vreunei linii de ieșire sau altor elemente auxiliare Serviciului de transport care intră pe raza unităților administrative-teritoriale vecine.

 • 14.2.2. Operatorul, în calitatea sa de operator intem, are obligația de a nu participa la procedurile de licitație ori negociere directă pentru prestarea de servicii de transport public local în afara razei administrați v-teritoriale a Autorității Contractante.

 • 14.3. Separarea contabilității

 • 14.3.1. Operatorul are obligația de a ține o contabilitate separată pentru activitățile și serviciile care fac

obiectul prestării Serviciului de transport public local din prezentul contract sau sunt asociate acestuia. piCCUm 31 pC’iiiiU v'iiCV d.i‘.C LiviiviUiU și            Cefe ^vCiViCuZ-_>. i-i.'AUi'l vciUiufi               j-iVitui'ii

Serviciului de transport public local. în conformitate cu normele contabile și fiscale în vigoare, potrivit Anexei 7.

 • 14.3.2. Separarea contabilității pe activitățile Serviciul de Transport Public și pe alte activități prestate de către Operator trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

i. costurile corespunzătoare acestor activități trebuie să fie separate, iar proporția costurilor indirecte aferente trebuie să fie alocată în conformitate cu procedeele de repartizare a acestor costuri agreate de către autoritatea contractantă.

ii.


costurile Serviciului de transport public local trebuie să fie echilibrate pe baza veniturilor din exploatare și a plăților efectuate de Autoritatea Contractantă pentru diferențe de tanf și

Operatorului.

/A

 • 14.4. întreținere, reparații și salubrizare

 • 14.4.1. Operatorul are obligația exploatării, întreținerii, salubrizării, dezăpezirii, reparării infrastructurii de operare proprii, respectiv activele proprii sau aflate în utilizarea-' folosința'administrarea operatorului, potrivit prevederilor prezentului Contract.

 • 14.4.2. Operatorul are obligația să asigure operațiile de întreținere și reparații necesare parcului de mijloace de transport, stabilit prin Contract, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind efectuarea acestor activități.

 • 14.4.3. Operatorul are obligația să efectueze întreținerea curentă, reparațiile curente și accidentale care se impun, conform programelor de întreținere, reparații, dotări și investiții aprobate de Autoritatea Contractantă. Costurile aferente acestor activități vor fi luate în considerare pentru calculul Cheltuielilor de exploatare aferente Obligațiilor de serviciu public (CE) reglementate la Capitolul 10

  de mai sus, conform instrucțiunilor din Anexa 7.

  • 14.4.4. Operatorul are obligația să asigure întreținerea-^rireparația infrastructurii de operare proprii în conformitate cu Programul anual de întreținere și reparare a; infrastructurii de operare proprii întocmit și aprobat potrivit art. 13.1.4., precum și lucrările/afrrifientahxtfdfe^s.e impun potrivit art.

  • 14.4.5. Operatorul are obligația să fundamenteze buge|pl;f " ’ A

  n urile concesionate, conform Prbgra1

  prii aprobat de către ADTPBI. \ Op y-’ri

  Vf "        A'


  curente la. de opera/e


  rânuă^p.ențru întreținerea curata și repargți^ de tpyeținere și reparar^gă infrji^ z/ / 7

  \ // • 14.4.6. Operatorul are obligația să asigure menținei^a stării pehnice corespiîJ^^țgb^ mijloacelor de transport folosite în prestarea Serviciului J_ iJansport public locâ£O1NC  auxiliare acestora.

  stalațiilor


 • 14.4.7. Operatorul are obligația să asigure, zilnic și on de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea și dezinfectarea mijloacelor de transport, atât la interior, cât și la exterior.

 • 14.5. Siguranța și confortul Serviciului de transport public local

 • 14.5.1. Operatorul este singurul răspunzător pentru siguranța și confortul călătorilor.

 • 14.5.2. Operatorul are obligația să asigure prestarea Serviciului de transport public local cu respectarea prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare, precum și a dispozițiilor și instrucțiunilor emise de Autoritatea Contractantă.

 • 14.5.3. Operatorul are obligația să presteze Serviciul de transport public local cu vehicule prevăzute în prezentul Contract și care îndeplinesc condițiile prevăzute în Anexa 4.1.

 • 14.5.4. Operatorul are obligația de a lua toate măsurile pentru a asigura protecția călătorilor împotriva accidentelor pe timpul călătoriei, inclusiv, dar fără a se limita la:

 • i.    Menținerea iluminării constante a mijloacelor de transport;

 • ii.   Afișarea în locuri vizibile în mijloace de transport de informații despre cum trebuie acordată asistență în cazuri de urgență, a transportului călătorilor în condiții de siguranță și a regulilor de cumpuriauiciii in timpul călăiuriei,

 • iii.    Luarea de măsuri imediate pentru remedierea unor defecțiuni, deraieri sau avarii apărute în funcționarea Serviciului de transport public local.

 • 14.5.5. Operatorul are obligația să asigure verificările necesare, înainte de plecare, a vehiculelor și șoferilor, pentru a asigura conformitatea cu cerințele prevăzute de legislația aplicabilă.

 • 14.5.6. Operatorul are obligația să planifice efectuarea inspecțiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport, astfel încât să asigure respectarea programului de circulație și a reglementărilor legale în vigoare privind siguranța rutieră.

 • 14.5.7. Operatorul are obligația să se asigure că niciun călător'nu are acces în interiorul cabinei șoferului, în situația în care mijlocul de transport este dotat cu cabină pentru șofer.

14.5.S. Operaiuiui urc obligația i>ă su asigure că vehiculele opresc numai m ătuțiile amenajate și că ușile vehiculelor nu se pot deschide în timpul mersului.

14.5.9. Operatorul are obligația să mențină în stare de funcționare toate echipamentele de siguranță prevăzute de constructorul vehiculului, inclusiv a echipamentelor de GPS și comunicații precum și de informarea călătorilor.

 • 14.5.10. Operatorul are obligația să se asigure că toți conducătorii de vehicule respectă întocmai prevederile legislative relevante și să implementeze măsuri de îmbunătățire a calificării acestora.

 • 14.5.11. Operatorul are obligația să aplice normele de securitate și sănătate în muncă specifice

  Serviciului de transport public local,.  14.6.1. Operatorul a yhTigația^e a întocmi proceduri interne, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, în termen de 60!ztIe de la data intrării în vigoare a prezentului Contract, care se vor referi cel puțin la:            yg          " ’

  • i.                '                           ‘         ■<z'                      1 z ‘                                                                 '

  • ii.

  • iii.

  • iv.


  v.


A..                                    ’ /

actualizarea inforimuiilor de transport puse la disjțozăț Urătorii or, administrarea și controlul bunurilor pierdute;?■; f administrarea reclamațiilor, întrebărilor și sugestiilor;'” Codul de conduită al conducătorilor de vefu^uTeC precuyi'î și a personalului salariat al operatorului care are contact direct cu călătorul: Instrucțiuni privind prevenirea și combi și securității călătorilor pe durata călăf$p\b Instrucțiuni și planuri privând situațiile


 • 14.6.2. Autoritatea Contractantă va avea acces


 • 14.7. Cesiunea și subcontractarea

 • 14.7.1. Operatorul are obligația de a nu cesiona Serviciul de transport public local unei alte societăți decât în cazul în care această societate este rezultatul divizării. fuzionării sau înființării ca filială a societății Operatorului, cu aprobarea Autorității Contractante și cu asumarea de către cesionar a condițiilor prezentului Contract.

  14.7.2. Operatorul are obligația de a nu încheia cu terți contracte de subdelegare a Serviciului de transport public local.


 • 14.8. Activități de Marketing

 • 14.8.1. Operatorul are obligația de a întocmi un plan de marketing coerent, până Ia data de 1 octombrie a fiecărui an pentru anul următor, ca parte a strategiei de marketing comunicată de ADTPBI pentru a promova utilizarea Serviciului de transport public local, cu scopul de a crește utilizarea Serviciului de transport public local și a îmbunătăți gradul de satisfacție a călătorilor. ADTPBI va comunica Operatorului până la data de 1 august a fiecărui an strategia de marketing integrată pentru Bucureștii fov.

 • 14.8.2. Autoritatea Contractantă aprobă Planul de marketing propus de Operator până la data de 1 noiembrie a anului, iar Operatorul are obligația să ii realizeze.

14.8.3 Operatorul are obligația de a afișa gratuit Ia vedere însemnele Autorității Contractante care vor fi comunicate de aceasta în 30 de zile de la semnarea contractului. Dimensiunile, grafica și modalitatea de expunere vor fi stabilite de Autoritatea Contractantă și transmise Operatorului și vor fi afișate prin grija Operatorului pc vehiculele cu care acesta realizează transportul public.

 • 14.9. Informarea publicului

i 4.9.1. Operatorul arc obligația să informeze permanent .călătorii cu privire la traseele, programele du circulație deservite, Tarifele de călătorie aplicate, precum și modificarea acestora.

 • 14.9.2. Operatorul are obligația să distribuie materiale informative cu privire la traseele și programele de circulație, modicările acestora, Titlurile de călătorie și punctele de vânzare ale acestora, modul de cumpărare. Tarifele de călătorie practicate pentru traseele pe care operează, obligațiile călătorilor și obligațiile Operatorului față de călători, precum și sancțiunile pentru încălcarea acestor obligații.

 • 14.9.3. Afișarea informațiilor de mai sus se va face în stații,, în mijloacele de transport, pe site-ul propriu al Operatorului și în mass-media, după caz. Informațiile publicate prin oricare din aceste mijloace vor fi permanent actualizate. Autoritatea Contractantă împreună cu Operatorul va identifica soluții pentru îmbunătățirea informării călătorilor.

 • 14.9.4. Operatorul are obligația să promoveze serviciul de transport public local în colaborare cu Autoritatea Contractantă.

 • 14.9.5. Operatorul are obligația să realizeze declarații de presă și anunțuri cu privire la schimbările permanente sau temporare cu privire la Serviciul de transport public local și va întocmi campanii promoționale pentru promovarea activității sale pe raza Autorității Contractante.

 • 14.10. Alte drepturi și obligații aferente prestării Serviciului de transport public local

  • 14.10.1. Operatorul are obligația să exploateze în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile concesionate și să presteze Serviciul de tr^nspgrtjîublic local care face obiectul prezentului Contract

  • 14.10.2. Operatorul are obligația săTesjdcteUegile în vigoare, obligațiile prevăzute îrf^rczdfit^

  J 1    1               ’          f         “      '   1_  /    1          '             Z         11'      1        1      *           O         1            4-1           4-


  14.10.2. Operatorul are obligația să'reșpdcteUegile în vigoare, obligațiile prevăzute

  ■        ,     ,                .    . ’ . y                 j____■_“ 4 ...z> ■'              ,         1 t •      , i ’ ■ ~ o <


contract, în caietul de sarcini al^serv^dțpSdeâfransport public local și în Regulamentul pen^u^ efectuarea serviciului de transport nublid.fdcalx dd persoane prin curse regulate iM Munmd&iul | București siJudemrtfov.     flsiAWAOț'         C


C°NF0Rm Qu


ORIGINAL


 • 14.10.3. Operatorul are obligația sâ pună Ia dispozițiaKAutorită^ii Contractantdri^tă^c^ solicitată pentru calculul lunar al Compensației și pent^regularigMrea anuală.

 • 14.10.4. Operatorul are obligația sâ plătească redevența la valoarea prevăzută și Ia tennfmfif stabilit în prezentul Contract.

 • 14.10.5. Operatorul are obligația să constituie garanția potrivit prevederilor Capitolului 7, în favoarea Autorității Contractante;

 • 14.10.6. Operatorul va presta Serviciul de transport public local cu respectarea Programului de transport al Operatorului prevăzut în Anexa 1.1.

 • 14.10.7. Operatorul are obligația să utilizeze ca un bun proprietar bunurile de retur, bunurile de preluare, prevăzute in prezentul Contract cu prioritate, pentru asigurarea Serviciului de transport public local,.

 • 14.10.8. Operatorul are obligația să asigure continuitatea Serviciului de transport public local prin curse regulate conform Caietului de sarcini și Programului de transport alocat.

 • 14.10.9. Operatorul are obligația să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor de exploatare, de transport și tarifare.

 • 14.10.10. Operatorul are obligația de a informa Autoritatea Contractanta, in cazul întreruperii accidentale a circulației pe anumite trasee, operatorul va dispune măsurile ce se impun.

 • 14.10.11. Operatorul are obligația să aplice metode performante de management care să conducă la eficientizarea costurilor de operare pentru transportul public.

 • 14.10.12. Operatorul are obligația să plătească pentru întreaga durată a Contractului taxele și impozitele datorate statului, precum și cheltuielile ce se ivesc cu privire la asigurarea bunurilor concesionate.

  • 14.10.13. Operatorul are obligația să permită accesul liber și nediscriminatoriu al călătorilor la Serviciul de transport public local și să asigure respectarea drepturilor călătorilor prevăzute de legislația aplicabilă,și Hotărârile ADTPBI.

  • 14.10.14. Operatorul are obligația să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii, conform Programului de investiții prevăzut în Anexa 2.1.

  • 14.10.15. Operatorul are obligația ca, în cazul în care sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la reducerea activități^ să notifice de îndată acest fapt Autorității Contractante, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității Serviciului de transport public local.

  • 14.10.16. Operatorul are obligația să asigure accesul Autorității Contractante la informațiile privind executarea Serviciului de transport public local și modul de exploatare al mijloacelor de transport, a infrastructurii aferente și a bunurilor concesionate.

  • 14.10.17.  Operatorul are obligația să asigure finanțarea pregătirii profesionale și efectuarea examinărilor medicale periodice ale propriilor angajați, conform prevederilor legale.

  • 14.10.18. Operatorul are obligația să preia pe bază de proces-verbal de predare-primire bunurile de retur de la Unitățile Administrativ Teritoriale, prin prezentul Contract.

  • 14.10.19. La încetarea Contractului, Operatorul are obligația să restituie proprietarului în deplină proprietate bunurile de retur, în mod gratuit și libere de orice sarcini, în stare de funcțiune. cu excepția bunurilor care nu sunt funcționale la data preluării sau care și-au împlinit durata normală de funcționare. în caz. de nerespectare operatorul va fi obligat la plata unei despăgubiri egale cu valoarea de înlocuire a bunurilor în aceleași condiții tehnice.

  • 14.10.20. La expirarea Contractului, Operatorul are obligația să predea UAT-ului comunicat de Autoritatea Contractantă în deplină proprietate bunurile de preluare pe care aceasta le solicită, contra plății unei compensații egală cu valoarea contabilă actualizată. în caz de nerespectare operatorul va fi obligat la plata unei despăgubiri egale cu valoarea neajmortizată,.

  14..10.2'1 /'Operatorul are obligația ca, la încetarea 'Contractului;dtn alte cauze decât prin ajungerea la termen mri.. friptă majoră, să asigure continuitatea prestări f Sprvitthl ui de transport public local, în ■cpjidi-țiile stipulate în Contract, până la preluarea acesteia ■fie căt’reTămalt operator, dar nu mai mult de


  ijidiține stipulate în Contract, până la preluarea acesteia 4ecăt^e78rn alt operator, dar x.? - . ..r_u-------------- mespunzătoare perio^d$i>£ectiv prestate.


  dezile;&u pjata compensației

  ft. 10.22. în vederea asigurării tr owgati.a,ca;conformitate cu preved  portului in coțpuri al- prigoanelor cu handicap^ egii nr. 448^p61pri^i
  orul are  persoanelor cu handicap, să ia măsurile de adaptare pentru ■limitele posibile tehnice constructive, folosite în prestarea 5 facilita accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap la trar • 14.10.23. Operatorul are obligația să respecte condițiile impuse de natura bunurilor și Serviciului de transport public local (materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, securitate și sănătate în muncă condiții privind folosirea și protejarea patrimoniului).

 • 14.10.24.  Operatorul are obligația să respecte normele legale, privind atestarea, calificarea și licențierea personalului.

 • 14.10.25. Operatorul are obligația să dețină la sediul social documentele prevăzute de lege.

 • 14.10.26. Operatorul are dreptul să ceară întreruperea temporară a executării Serviciului de transport public local în cazul în care continuarea activității ar conduce la crearea de importante prejudicii patrimoniului încredințat spre administrare, cu notificarea Autorității Contractante în termen de 3 zile de la constatarea acestei posibilități. Autorității Contractante va identifica împreună cu UAT-urile competente cele mai bune soluții în vederea remedierii situațiilor expuse în notificare și va comunica operatorului în termen de 5 zile lucrătoare măsurile ce urmează a fi luate de către acesta. Termenul de mai sus poate fi prelungit de Autoritatea Contractantă dacă identificarea soluțiilor pentru Operator necesită o perioadă mai mare de reglementare a situației în care s-ar afla Operatorul. După îndeplinirea măsurilor transmite de către Autoritatea Contractată în termenul stabilit de către aceasta, Operatorul are obligația de a relua serviciul de transport.

 • 14.10.27. în conformitate cu legislația în vigoare, Operatorul are dreptul de a utiliza gratuit pentru transportul local de călători infrastructura publică (străzi, poduri, pasaje denivelate, mobilier strădui, terenuri etc.) și instalațiile auxiliare aferente acesteia.

 • 14.10.28. Pe durata prezentului Contract, Operatorul beneficiază de Drept neexclusiv pe traseele atribuite și licențiate cu acest drept. în cazul în care pe același traseu vor opera și alți operatori de transport rutier, Operatorul are dreptul să solicite daune-interese direct de la operatorul de transport rutier respectiv, în situația în care acesta operează tară aprobare.

 • 14.10.29. Pe durata prezentului Contract, Operatorul beneficiază de Drept neexclusiv pe traseele atribuite și licențiate cu acest drept. Modul de operare pe aceste trasee împreună cu ceilalți operatori va fi reglementat prin instrucțiuni și dispoziții ak Autorității Contractante.

 • 14.10.30. Operatorul are dreptul să solicite Autorității Contractante schimbarea, anularea sau adăugarea de noi trasee sau schimbarea Programului de transport al Operatorului, iar Autoritatea Contractantă va iniția, dacă consideră necesar, aprobarea unui alt Program de Transport , modificat.

 • 14.10.31. Operatorul are dreptul să efectueze, cu informarea și aprobarea Autorității Contractante, modificări temporare (suspendări, limitări, micșorarea frecvenței de circulație, devieri de traseu etc.) în deservirea unor trasee, atunci când aceste modificări sunt necesare în caz de avarii sau pentru executarea unor lucrări la infrastructura rutieră: în cazuri excepționale, Operatorul poate efectua imediat modificările necesare, astfel încât să se asigure continuitatea Serviciului de transport public local, dar numai sub condiția informării ulterioare a Autorității Contractante în maxim 24 de ore.

 • 14.10.32. Operatorul are dreptul să propună modificarea și/sau completarea prezentului Contract, în cazul modificării reglementărilor și/sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia.

 • 14.10.33 Operatorul are obligația de a prezenta lunar, până la data de 25 a fiecărei luni pentru luna anterioară , un raport cu informațiile pe baza cărora Autoritatea Contractantă poate evalua trimestrial respectarea indicatorilor de performanță calculați trimestrial, prevăzuți în Anexa 9, și în conformitate cu metodologia descrisă la Anexa 11. • 14.10.34 Operatorul are obligația de a asigura accesul Autorității Contractante la orice informație privind prestarea Serviciului de transport public și exploatarea bunurilor concesionate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare Șffât^prezentului contract,în termen de maxim 5 zile Ia cererea e ufnarte șv.pr.otecția socială va fi realizată de căti

  CONFORM CU ORIGINALUL


Artfo, op

vvnruniVI LU UKiUi (VALUL

CAPITOLUL 15. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILfirtuTOF^ĂȚTrCSSÎRACĂTTrtSsTXA^T^rE

Fără a aduce atingere celorlalte drepturi și obligații ale îtății Contractante, prevăzutem prezentul Contract și în legislația în vigoare. Autoritatea Contractantă are următoarele drepturi și obligații:

 • 15.1 Infrastructura publică

 • 15.1.1. Autoritatea Contractantă are obligația să informeze Operatorul, prin grija UAT-urilor competente, cu 48 de ore înainte, în legătură cu efectuarea unor lucrări la infrastructura rutieră pe traseele cuprinse în Programul de transport, pe baza informațiilor primite de la UAT-uri.

 • 15.1.2. Autoritatea Contractantă are obligația să asigure, prin grija UAT-urilor competente, condiții de siguranță în vederea prevenirii riscului de accidente rutiere și fluiditatea traficului printr-o rețea de drumuri bine întreținută, semnalizare corespunzătoare, drumuri iluminate și semafoare.

 • 15.1.3. Autoritatea Contractantă prin grija UAT-urilor membre are obligația să asigure starea tehnică corespunzătoare a carosabilului de pe întreaga, rețea de trasee cuprinse în Programul de transport, a trotuarelor din zona stațiilor de oprire a mijloacelor de transport, semnalizarea rutieră și în stații, iluminarea zonelor stațiilor și a trecerilor de pietoni.

 • 15.1.4. Autoritatea Contractantă are obligația să comunice măsurile luate de UAT-uri pentru a asigura prioritatea și libera circulație a vehiculelor aferente prestării Serviciului de transport public local, inclusiv benzi de autobuze și troleibuze, marcarea stațiilor, semafoare cu nrioritizare neutrii ai.imhuze și troleibuze, prin grija autorităților competente.

 • 15.1.5. Autoritatea Contractantă are obligația să colaboreze activ cu Departamentul rutier din cadrul Poliției pentru a urmări implementarea măsurilor privind prioritatea și libera circulație a vehiculelor aferente prestării Serviciului de Transport public local.

 • 15.1.6. Cheltuiala aferentă pentru reparațiile accidentale a bunurilor concesionate se va suporta de către proprietar, în baza documentelor justificative, cu informarea Autorității Contractante.

 • 15.2. Controlul exercitat asupra Operatorului

 • 15.2.1. Autoritatea Contractantă are dreptul să verifice și să controleze periodic modul de realizare a Serviciului de transport public local și de îndeplinire a Obligațiilor de serviciu public de cătrr’ Operator, inclusiv a vehiculelor, echipamentelor și instalațiilor folosite de Operator, în prezența unui reprezentant al acestuia.

 • 15.2.2. în urma fiecărei verificări se va întocmi un proces-verbal în două exemplare, unul pentru fiecare Parte, semnate de către cele două Părți. în procesul-verbal se vor specifica timpul și locul inspecției, obiectul controlului, măsurile propuse, termenele de soluționare, precum, și obiecțiile Operatorului, dacă este cazul. Autoritatea Contractantă va soluționa obiecțiile Operatorului în termen de 20 zile. Termenul de mai sus poate fi prelungit de Autoritatea Contractantă dacă identificarea soluțiilor pentru Operator necesită o perioadă mai mare de reglementare a situației în care s-ar afla Operatorul.

 • 15.2.3. înainte de data de 30 iunie a fiecărui an, Operatorul are obligația de a fomiza Autorității Contractante un raport anual pentru anul calendaristic anterior, inclusiv situațiile financiare aprobate de un Auditor certificat independent.

 • 15.2.4. Autoritatea Contractantă are dreptul de a emite instrucțiuni scrise pentru remedierea oricărei încălcări a obligațiilor Operatorului rezultate din prezentul Contract.

 • 15.2.5. Autoritatea Contractantă are dreptul de a adopta programe de măsuri ca urmare a neîndeplinirii indicatorilor de performanță de către Operator și de a aplica sancțiunile prevăzute în prezentul Contract.

 • 15.2.6. Autoritatea Contratantă are drepțufde â efeefifa controale periodice cu privire la modul în care

sunt gestionate reclamațiile călătorilor. f         1


15.2.7* Evaluarea gradului de satisfacție 41 călăforildr


15.2.8. Pe baza sondajelor și controalelor efectuate, instrucțiuni obligatorii către Operator pentru îmbunătățiRezultatele sondajelor și controalelor trebuie utilizate pentru actualizarea nivelurilor indicatorilor de performanță și actualizarea Programului de transport al Operatorului.

CAPITOLUL 16. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚII ALE UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE BENEFICIARE ALE SERVICIULUI DE TRAiNSPORT PUBLIC LOCAL

Fără a aduce atingere tuturor drepturilor și obligațiilor menționate în prezentul Contract și în legislația în vigoare. L'AT-urile beneficiare ale serviciului de transport public local prestat de Operator are următoarele drepturi și obligații:

 • 16.1. UAT are dreptul să ceară și să susțină argumentat modificări ale Programului de Transport pe aria sa de competență, în conformitate cu schimbările semnificative ale cereai de transport. Solicitările vor fi înaintate Autorității Contractante iar aceasta va analiza aceste cereri și va da soluții argumentate.

 • 16.2. UAT are dreptul să organizeze acțiuni de verificare a validării titlurilor de călătorie utilizate pe teritoriul său administrativ, individual sau împreună cu reprezentanții zAutorității Contractante sau STB S.A. Autoritatea Contractantă și STB S.A. vor sprijini această activitate cu procedurile necesare.

 • 16.3. UAT are obligația să amenajeze și să mențină infrastructura de transport (infrastructura rutieră, stațiile și capetele de linie) de pe teritoriul său adminsitrativ și in competența sa ia parametrii care să asigure deplasarea și staționarea vehiculelor de transport public, confortul și siguranța călătorilor (inclusiv dezapezire și salubrizare).

 • 16.4. UAT va pune la dispoziție Operatorului bunurile din domeniul public sau privat al UAT ce fac obiectul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local dc călători prin Proces verba de predare -primire cu Operatorul. Acestea vor reprezenta bunuri de retur.

 • 16.5. UAT va pune la dispoziție Operatorului și a Autorității Contractante reclamațiile privind serviciul prestat de Operator ce sunt primite de către UAT, indiferent de sursa din care au provenit, în 48 de ore de la primire.

 • 16.6. UAT are obligația să asigure plata compensației de operare către Autoritatea Contractantă pentru serviciul de transport public dc călători prestat de Operator pe tentoriul său administrativ. în condițiile prevăzute în prezentul contract.

 • 16.8. în termen de 30 de zile de la data încheieni prezentului Contract, fiecare UAT se obligă să constituie în favoarea Autorității Contractante în contul menționat la art. 7.4, cu titlu de garanție de bună plată, o sumă egală cu un procent de 30% din a 12 parte din compensația anuală planificată pentru respectivul UAT.

 • 16.9. Garanția de bună plată se actualizează anual pe baza compensației anuale planificate și se reîntregește trimestrial de către UAT, până în ziua de 15 a primei luni a fiecărui trimestru, dacă aceasta a fost executată parțial sau integral de către Autoritatea Contractantă pentru plata compensației și diferențelor de tarif și a penalităților datorate Operatorului pentru prestarea serviciului.

 • 16.10. Din garanția de bună plată se rețin de către Autontatea Contractantă sume datorate și neachitate de către UAT către Autoritatea Contractantă, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători.

 • 16.11. Garanția se restituie de către Autoritatea Contractantă la sfârșitul Contractului de delegare gestiunii serviciului de transport public local de călători,, în termen de 60 de zile.

 • 16.12. UAT va realiza obiectivele dep^^iții pentru transportul public din planul propriu de investiții,

prevăzute în Anexa 2.2. Zx                                         —

 • 16.13. Cheltuielile de inve/tițieZflșgătură’cU implementarea investițiilor din ProgramuL^e^nvesf^Sal UAT-urilor, realizate de pa^/to^'mlWzaâm'puternicirii dată de UAT și a Contractukude delegarea

  i se

  :cepți< lucrărilor, pentru înregistrare în evidenpfrpatrr


  urilor și Autorității Contrai


ă U/I®

gestiunii serviciului de tr^^orfe^^Jțezfc)căr $e călători, se evidențiază distinct, UAT-ul respectiv conform'Ț^Yedetpfor legțîl^privind realizarea investițiilor șt urilor si Autorității Contra^ăâlecâunămdc’"4-'^’—~-------------CONFORM CU ORIGlNÎtStj—


■ ,3 ■' p ii ’ >’> ? •,•••' eC'J C J» >••--         .,    .s"          '■ - -      . O-1  6,V»

ă 7ii'".      ■'• H^Ua'0

/       <\s             \to      .,\O A cZ

public sau privat al UAT. Costurile cu implementarea investiției realțzate de Operat^ pentru calculul Compensației.


ile


 • 16.14. UAT-ul are obligația să informeze Autoritatea Contractantă și Operatorul, cu 48 de ore înainte, în legătură cu efectuarea unor lucrări la infrastructura rutieră pe traseele cuprinse în Programul de transport.

 • 16.15. UAT-ul are obligația să asigure condiții de siguranță în vederea prevenirii riscului de accidente rutiere și fluiditatea traficului printr-o rețea de drumuri bine întreținută, semnalizare corespunzătoare, drumuri iluminate și semafoare.

 • 16.16. UAT-ul are obligația să asigure starea tehnică corespunzătoare a carosabilului de pe întreaga rețea de trasee cuprinse în Programul de transport, a trotuarelor din zona stațiilor de oprire a mijloacelor de transport, semnalizarea rutieră și în stații, iluminarea zonelor stațiilor și a trecerilor de pietoni.

 • 16.17. UAT-ul are obligația să comunice Autorității Contractante și Operatorului măsurile luate pentru a asigura prioritatea și libera circulație a vehiculelor aferente prestării Serviciului de transport public local, inclusiv benzi de autobuze și troleibuze, marcarea stațiilor, semafoare cu prioritizare pentru autobuze și troleibuze, prin grija autorităților competente.

 • 16.18. UAT-ul va avea dreptul de a dobândi bunurile de preluare, în schimbul plății către Operator în termen de 30 zile de la încetarea Contractului, a unei compensații egale cu valoarea contabilă actualizată a bunurilor de preluare.


CAPITOLUL 17. ALTE ACTIVITĂȚI PRESTATE DE OPERATOR, CARE NU INTRĂ ÎN SFERA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC DE CĂLĂTORI


 • 17.1. Operatorul poate presta pentru terți activități conform Statutului care nu fac parte din sfera serviciului de transport public de călători.

 • 17.2. Operatorul va ține evidența contabilă, distinct, pentru cheltuielile și veniturile cu aceste activități prestate pentru terți, conform prevederilor art. 14.3. și Anexei 7.

 • 17.3. Activitățile care nu fac parte din sfera serviciului' de transport public de călători prestate de Operator optimizează utilizarea resursei umane și a dotărilor existente, constituind pentru operator o sursa dc vcmt pctiuU susținerea clieltuiclilor iiccligibilc și imuuiiaiameu ui^pvmbiluiui oânesc.


CAPITOLUL 18. FORȚA MAJORĂ


 • 18.1. Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern ce se încadrează în prevederile art. 1351 Cod Civil, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, independent de voința părților, inclusiv, dar tară a se limita la inundații, cutremure, alte calamități naturale, și care, survenind după încheierea Contractului, împiedică sau întârzie, total sau parțial, îndeplinirea obligaților izvorând din Contract.

 • 18.2. Niciuna dintre Părți nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător, total ori parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza Contractului, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective este cauzată de un eveniment de forță majoră.

 • 18.3. Partea care invocă forța majoră va fi exonerată, 3e;răspundere numai în măsura și pentru perioada în care îndeplinirea obligațiilor este împiedicafepsau jnțarziătfode situația de forță majoră.

 • 18.4. Apariția forței majore se va comunica oeleil'alte^ParțȚînĂȚrmen de 2 zile prin telefon, mail sau alte mijloace de comunicare rapidă, în motlălifâtela. dp Ț^alizafe'j.a comunicărilor potrivit prezentului Contract, urmat de o scrisoare recomandata cuțmfojiuneâ cbnstdtării evenimentelor de acest gen, de către organele competente, în prezența Păi^ifoux.îiiijcaz de/fonțy majoră, comunicată și constatată în condițiile jdefoiiăi -fșuș, executarea obligațiiforfop^rjilor Sd-^decalează în consecință cu perioada corespunzătoare aâfestdia, cu mențiunea că mcifofoa-din Părți-riu va solicita penal itățkmentru întârzierile în executamă.Cowactului. Partea care nu a îndeplimTobligația comunicării probei foKțeiJTtafîSre nu vaȚȚwractulul. Partea care nu a îndeplîSj ’


.ligația comunicării probei forțței

fi exonerată de răspundere pentru prejudiciile cauzate (cfe nee^s^ necorespunzătoare a obligațiilor ca urmare a evenimentului de forță^majojă.

 • 18.5. Partea afectată de un caz de forță majoră este obligată să întreprindă. fără întârziere și în limita posibilului, orice măsuri necesare în vederea minimizării efectelor negative produse de evenimentul de forță majoră. De asemenea, Partea este obligată să reia îndeplinirea obligațiilor contractuale și să notifice în scris către cealaltă Parte despre aceasta, de îndată ce evenimentul de forță majoră încetează.

 • 18.6. Executarea contractului va fi suspendată pe perioada de acțiune a forței majore, dar tară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. în cazul dispariției sau imposibilității obiective de exploatare a bunurilor de retur pentru o perioadă mai mare de ..., datorată forței majore, Părțile vor conveni asupra continuității sau încetării Contractului.

 • 18.7. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa pe o perioadă mai mare de ... luni, fiecare Parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

CAPITOLUL 19. CLAUZE SPECIALE PRIVIND MENȚINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL

 • 19.1. Raporturile contractuale dintre Autoritatea Contractantă și Operator se bazează pe principiul echilibrului între drepturile care îi sunt acordate Operatorului și obligațiile care îi sunt impuse.

 • 19.2.  In vederea menținerii echilibrului contractual, in cazul în care pe parcursul executării Contractului, apare o situație caracterizată prin îndeplinirea cumulativă a condițiilor următoare:

 • i. schimbarea excepțională a împrejurărilor existente la data încheierii Contractului;

 • ii. schimbarea împrejurărilor nu a fost și nici nu putea fi, în mod rezonabil, avută în vedere de către Parte la data încheierii Contractului;

 • iii. Partea nu și-a asumat riscul schimbării împrejurărilor și nici nu putea fi în mod rezonabil considerată că și-ar fi asumat acest risc, care duce la crearea unui dezechilibru contractual prin îngreunarua semnificativă a obligațiilor uncia dintre Părți, la solicitarea- oricărei Părți se va proceda la renegocierea Contractului.

 • 19.3. Dacă rcncgccicrca nu duce la restabilirea echilibrului contractual ori Părțile nu aj într-un termen rezonabil, disputa urmează sâ fie soluționată de instanțele judecătorești.

CAPITOLUL 20. CONDIȚII SUSPENSIVE DE INTRARE ÎN VIGOARE A CONTRACTULUI

 • 20.1. Următoarele condiții reprezintă, cumulativ, condiții suspensive de intrare în vigoare a Contractului, iar prezentul Contract va intra în vigoare la data îndeplinirii condițiilor de mai jos și va produce efecte numai în cazul în care:

 • i.   Operatorul obține Licență de traseu pentru autobuzele care operează pe traseele atribuite potrivit Programului de transport al Operatorului. în termen de 15 zile de la data semnării Contractului.

 • ii.   Operatorul este introdus în sistemul electronic de taxare al STB S.A, certificat prin Proces Verbal de constatare a conformității conectării la SAT.


CAPITOLUL21~MLNCETAREA CONTRACTULUI

, Vt O V X

/ *’■ '

 • 21.1. Prezentul Contract înceteazăTă^ejpirâreă/duratei Contractului, cu excepția cazurf|or ^elun sau încetare înainte <

 • 21.2. Părțile pot deci

  ..........e/eazăldu

  de]amngețd^/termW.ea urrriare a prevederilor Contractului. > pe îHcetârță- CdntB^Mui'^efoaza acordului ).or de voință exprimat ÎK<

  ■rU xvă'su. /21.3 Contractul încetează la declararea falimentu competentă.

 • 21.4. Autoritatea Contractantă are dreptul să denunțe unilateral jZontractul, cu un termen de preaviz de 30, zile în cazul în care interesul național sau local o impuner

 • 21.5. Următoarele acte, fapte sau omisiuni ale Operatorului dau dreptul Autorității Contractante să rezilieze Contractul, cu respectarea procedurii menționate la art. 21.7 de mai jos:

 • i. neplata de către Operator a redevenței stabilite potrivit Contractului pentru o perioadă de

minim 6 luni;

 • ii. nereîntregirea de către operator a garanției în termen de 90 de zile de la data menționată la

art.8.2., în cazul în care Autoritatea Contractantă a reținut penalități și orice alte sume datorate și neachitate de către Operator, în baza Contractului sau a altor prevederi legale în vigoare;

 • iii. Operatorul nu constituie garanția stabilită la Capitolul 8 din Contract;

 • iv. Pierderea valabilității Licenței de transport și/sau a Autorizației de transport;

 • v. Operatorul încalcă interdicția de subdelegare ori de cesionare a drepturilor și obligațiilor

izvorâte din Contract;

21.5. rmatmiclc ucm, mpic sau Miiiioiuiu uic lumi, i tain v. mu li nu iunie uuu mopcui Opeiatoiuiui sa rezilieze Contractul, cu respectarea procedurii menționate la art. 21.7. de mai jos:

 • i.   Autoritatea Contractantă nu plătește Compensația sau Diferențele de tarif prevăzute în prezentul Contract pentru o perioadă mai mare de 30 zile;

 • ii. Orice alte încălcări semnificative ale obligațiilor contractuale săvârșite de către Autoritatea

Contractantă.

 • 21.7. Cu ezxcepța cazului în care Contractul prevede altfel, orice notificare de încetare a Contractului va fi tăcută de Partea care solicită încetarea pnn transmiterea unei notificări în acest scop celeilalte Părți ("Notificarea de încetare").

 • 21.8. înainte de transmiterea Notificării de încetare, Partea care se consideră prejudiciată va convoca cealaltă Parte la negocien, prin transmiterea unei notificări ("Notificarea de negociere"). în vederea încercăm de soluționare a diferendului pe cale amiabilă. Notificarea de negociere va indica cel puțin următoarele elemente:

 • i.    Data și locul unde vor avea loc negocierile;

 • ii.    Obligațiile pretinse neîndeplinite; și

 • iii.   Termenul în care se așteaptă remedierea obligațiilor încălcate (termen care nu poate fi mai mic decât termenul menționat în Contract, pentru fiecare situație de neîndeplinire în parte).

 • 21.9. Daca (i) Partea în culpă nu se prezintă la negociere, așa cum această întâlnire a fost convocată conform prezentului Contract, sau (ii) negocierea nu conduce Ia soluționarea diferendului, sau (iii) Partea în culpă nu își îndeplinește toate obligațiile pretinse a fi neîndeplinite, conform celor stabilite de părți în procesul, de negociere, Partea prejudiciată are dreptul să transmită Părții în culpa Notificarea de încetare, cu daune interese.


  prejudiciată se va adresa instanței competente pen cuantumului daunelor interese.  au-constataiea icz


  21.12. La încetarea Contractului, indiferent de motiv;

  i.


  11.


  Drepturile și obligațiile impuse Părților în baza Contractului vțr înceta, cu excepția cazului în care Contractul prevede altfel;

  Operatorul va transmite de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini, proprietarului bunurile dc retur; • iii. UAT-ul va avea dreptul de a dobândi bunurile de preluare, în schimbul plății către Operator în tennen de 30 zile de la încetarea Contractului, a unei compensații egale cu valoarea contabilă actualizată a bunurilor de preluare.

 • 21.13. Operatorul trebuie ca, la încetarea Contractului din alte cauze decât prin forță majoră, să asigure continuitatea prestării Serviciului de transport public local, în condițiile stipulate în Contract, până la preluarea acestuia de către Autoritatea Contractantă sau de către un alt operator, dar nu mai mult de 90 de zile.

CAPITOLUL 22. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

 • 22.1. Neresnectarea dovedită de către Părți a obligațiilor contractuale prevăzute în Contract atrage răspunderea contractuală a Părții în culpă.

 • 22.2. Autoritatea Contractantă are dreptul să sancționeze și să penalizeze Operatorul în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de performanță, eficiență și calitate la care s-a obligat prin prezentul Contract și reglementările legale în vigoare, ori nu asigură continuitatea serviciului.

 • 22.3.  Operatorul este obligat la plata de despăgubiri către Autoritatea Contractantă pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract, după cum urmează:

i. 300-500 lei- măsură pentru neaplicarea. aplicarea parțială a măsurilor impuse de către Autoritatea Contractantă în termenul prevăzut, ca urmare a controalelor efectuate privind modul de executare a Contractului sau evaluării modului de. realizare a operăm;

 • ii.    10.000 lei'constatare lei pentru utilizarea altor mijloace auto de transport de călători decât cele stabilim prin Contractul de delegare și Caietul de sarcini,

 • iii.    10.000 lei,constatare pentru nefuncționare a elementelor sistemului de ticketing din vina Operatorului, constatată de către STB S.A. sau ADTPBI și adusă la cunoștință Autorității Contractante în 24 ore de la constatare. .

 • iv. 100 lei'constatare pentru nerespectarea planului de igienizare a mijlocului de transport din vina operatorului.

■v.    10.000 lei/măsură în situația în care Operatorul nu implementează măsurile menționate în

Planul de măsuri agreeat de ambele părți pentru respectarea condițiile contractuale și care să asigure respectarea indicatorilor de performanță asumați prin Contract;

 • vi. 10.000 lei/ pe încălcare majoră a oricărui indicatorilor de performanță în decursul unui trimestru, potrivit Anexei 9; Prin încălcare majoră se înțelege depășirea nivelului maxim acceptat pentru fiecare indicator de performanță prevăzut în Anexa 9.

  vii.


  viii.


  LX.


  10.000 lei dacă Operatorul, din vina sa, nu asigură prestarea serviciului de transport public local, potrivit Contractului, pentru o perioadă de cel puțin 24 ore, fără a fi semnalat vreun incident sau eveniment de forță majoră;                                          __

  10.000 lei/zi de nefuncționaie'în cafe'Operatorul, din vina sa, nu asigură pre^ărea dateî^K în ’            1 M

  i^Ktunci Kim


  sistemul SAT sau nefuncțioKare^emr^ămentelor pentru o perioadă mai mare/fe 48 orm?4 Valoarea pierduță a bunU|uți'dâțb^âMJțpșei de întreținere, constată prin evd^a^Ktuj^cr ' rn


  Operatoru


  purizătoare a bunurilor de retur ori a relor de-pw S


j CONFORM CU 0RH31NAU provocându-le degradări semnificative sau îketdeă preluare pe durata Contractului;


Llntinlp^h


 • 22.4. Pentru orice alte prejudicii suplimentare dovedite, cauzat^ de încălcarea oricăror altor obligații stabilite în Contract, Partea în culpa este obligată la daune-interese, potrivit principiului reparăm integrale a prejudiciului.

CAPITOLUL 23. REDEFINIREA CLAUZELOR CONTRACTUALE

 • 23.1. Orice modificare a Contractului este rezultatul acordului intervenit între Părți, exprimat într-un act adițional.

 • 23.2. Modificări Unilaterale efectuate de Autoritatea Contractantă

 • 23.2.1. Autoritatea Contractantă poate modifica unilateral orice parte a Contractului din motive excepționale legate de interesul public local, cu notificare prealabilă transmisă cu 30 zile înainte către Operator.

 • 23.2.2. în cazul în care modificarea unilaterală a Contractului îi aduce un prejudiciu, Operatorul are dreptul să primească o justă despăgubire în termen de 30 de zile de la dovedirea prejudiciului. în cazul dezacordului între Pălii cu privire la existența prejudiciului ori la valoarea despăgubirii, acestea vor fi ctnbîh’m d? către infanta judecătomască competentă Acest dc/a.?c rd nu pmitc în nici im ,/./ să permită Operatorului să suspende executarea obligațiilor stabilite în Contract.

 • 23.2.3. Programul de transport menționat în Anexa 1, poate fi modificat de Autoritatea Contractantă, prin hotărârea, dacă acest fapt este justificat din punct de vedere social și al viabilității economice a teritoriului controlat de Autoritatea Contractantă, cu notificarea Operatorului cu cel puțin 15 zile înainte de modificare. Operatoail nu poate refuza modificările solicitate de Autoritatea Contractantă, cu excepția cazului în care cererea depășește capacitatea de transport.

 • 23.3. Modificări solicitate de Operator privind Capacitatea Serviciului

 • 23.3.1. Schimbarea, anularea sau adăugarea de noi trasee'sau schimbarea Programului de transport al Operatorului pot fi solicitate Autorității Contractante'de către Operator, care va iniția dacă consideră necesar aprobarea urnii alt Program de Transport, modificat.

 • 23.4. Alte modificări

 • 23.4.1. în cazul în care orice prevederi ale Contractului devin incompatibile cu legislația sau regulamentele din România sau din Uniunea Europeană, Contractul va fi modificat de Părți. Acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze ale Contract.

 • 23.4.2. Orice deficiențe sau contradicții din Contract pot fi rectificate ca urmare a negocierii de către Părți a modificărilor necesare, în cel mai scurt timp posibil, în conformitate cu scopul Contractului.

CAPITOLUL 24. LITIGII

 • 24.1. Părțile vor depune toate eforturile rezonabile în scopul soluționării pe cale amiabilă a conflictelor dintre acestea, decurgând din executarea Contractului.

 • 24.2. Dacă există vreo dispută, controversă sau pretenție care rezultă din sau în legătură cu prezentul Contract, încălcare, încetare, sau anulare a Contractului, Partea^găzută m pretenții are obligația să notifice cealaltă Parte în legătură cu poziția sa împreună cu propunerea c^e ctMjciliere directă.

 • 24.3. Apariția unei dispute nu îndreptățește Operatorul să suspendeqpresțarea Serviciului de transport

public local ori Autoritatea Contractantă să suspende executarea pbjgamjl'or .șale, potrivit prezentului Contract.                                                      i !’ țșBj j *

 • 24.4. în cazdf în care, o dispută nu este soluționată în termen"de\4Ș de§K$ din momentul în care Părțile au început negocieri le '/pentru soluționarea disputei pe cale amxgbftă^-^/daQă asemenea negocieri nu

  au început negocieriîe-.pentru soluționarea disputei pe cale arijfgjAt. sunt înUeput.efi celeilaftjț PM,(  /Jepmep de 15 de zile de la noțifiG eesfea^e vor adresa instanței jud


"^tef>de către u dintre_Părți


CAPITOLUL 25. LEGEA APLICABILĂ

 • 25.1. Prezentul Contract, precum și orice dispute sau cereri rezultate din ori în legătură cu prezentul

Contract ori cu încheierea acestuia (inclusiv dispute sau cereri extracontractuale) sunt guvernate și interpretate în conformitate cu legea română.                                 .

 • 25.2. Prezentul Contract se completează cu prevederile (Noului Cod civil si cu reglementări


. , .     + - +                      1    1               C0NFOSM C'i           ... r Aas

speciale m materia transportului public local.

CAPITOLUL 26. ALTE CLAU


 • 26.1. Orice notificare, adresă, cerere sau făcută în legătură cu execuția scris, în limba română.

 • 26.2. Toate notificările, adresele, cereale sau alte comunicări vor fi transmise prin fax, mail și vor fi confirmate în mod prompt prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresa Părții destinatare.

 • 26.3. Data primirii de către destinatar a oricărei notificări sau comunicări transmise prin:

i. scrisoare recomandată cu confirmare de primire, va fi data înscrisă pe confirmarea de primire, de către oficiul poștal de la destinație;

n. fax. va fi data expedierii înscrisă în raportul atestând tansmiterea prin fax. In situația în care faxul nu a tuse expediat intr-o zi lucrătoare, sau nu a fost expediat in intervalul orar 9-17, data recepționăm se consideră a fi următoarea zi lucrătoare.

 • 26.4. Toate notificările și comunicările efectuate în legătură cu prezentul Contract vor fi considerate valabile numai dacă au fost efectuate la următoarele adrese:

Către Autoritatea Contractantă la:

Către Operator la:

Adresa: Bulevardul Dunării, nr. 71,

Voluntari, Județul Ilfov

.Ia atenția: Sorin lonurDIACU

Director General

E-mail: officcEttransportvoluntari.ro


Adresa: Clădirea Grecn Gate, Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 22, etaj 10, Sector 5, București In atenția: Adrian Sorin MIIIAIL .

Director Executiv

E-mail: officeELtpbi.ro

 • 26.5. Părțile înțeleg de comun acord că încasarea veniturilor directe de la călători și a diferențelor de tarif de la UAT-urile beneficiare ale serviciului de transport public local precum și controlul călătorilor se face de către Operatorul de transport STB S.A.

 • 26.6. UAT-urile își asumă procedurile, obligațiile de plată și decontări stipulate în prezentul contract precum și celelalte drepturi și obligații prevăzute.

CAPITOLUL 27. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

 • 27.1 Limba care guvernează Contractul este limba română.

In toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul Contract, părțile se supun prevederilor legislației specifice în vigoare.

 • 27.2 Pentru implementarea contractului în mod eficient și optim, având în vedere condițiile de operare ale transportului public, Autoritatea Contractantă va emite dispoziții și instrucțiuni care sunt obligatorii

pentru operator.Anexele de la 1 la 17 fac parte integranta diiȚppezentul Contract.

Ț x'-V'Zu 11 L Li 1 A-. A 1 LI CI L ■                                                          y-                               >

1'obligațiile părților se completează Mi prevedaw reglementărilor în vigoare referitoare drepturile și obligațiile în raporturile dirfre ai^^rrtățil^ t—„.7 ^^*^L^tralăSpfoh rutier7 transportatorii autorizați^r^f^tueaj^/


 • 27.3 Capitolele referitoare la /dreptufileL’

i administrației publice locale servicii de transport pubjjc ie ^ersolahiU^ăX j

T/j

Prezentul contract a fost semnat astăzi,------------------, în 4 exemplare originale, din care unul pentru

Primăria Municipiului București, unul pentru Consiliul Județean Ilfov, unul pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov și unul pentru S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ,

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov

Gabriela FIREA,

Președinte


OPERATOR,

S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A.


Sorin lonuț DIACU,

Director General


Adrian Sorin MIHAIL,

Director Executiv


Marian MITROI,

Contabil Șef


Carmen Aura kaDLcC,

Director Executiv Adjunct

Vladimir Adrian GHIȚULESCU,

Director Executiv Adjunct

Ștefan STROE,

Director Autoritatea Metropolitană de Transport

Irina GOGOV,

Șef Serviciu Juridic și Achiziții


mana Maguaieaa v AblLt, JuristDan SĂRBOIU,

Șef Serviciu Financiar Contabil

Mihai RĂDOI,

Șef Serviciu Planificare și ReglementareUNITĂȚI ADMINISTRATIV TERITORIALE MEMBRE ADTPB1 SEMNATARE A CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI

I. MUNICIPIUL BUCUREȘTI, reprezentat prin Gabriela FIREA, Primar General5. ORAȘUL CHITILA, reprezentat prin Emiiian OPREA, Primar

O. ORAȘUL MĂGURELE, reprezentat prin Narcis Cătălin CONSTANTIN, Primar

7. ORAȘUL OTOPENL reprezentat prin Constantin Silviu GHEORGHE, Primar

8. ORAȘUL PANTEL1MON, reprezentat prin Marian IVAN, Primar11.


COMUNA 1 DECEMBRIE, reprezentata prin Gheord^eț^j^R^^țri^


 • 12. COMUNA AFUMAȚI, reprezentata prin Gabriel DUMANICA, Pkimar

 • 13. COMUNA BALOTESTI, reprezentata prin Cristian Ștefan PRETORIAN, Primar

 • 14. COMUNA BERCEN1, reprezentata prin Gheorghe COVR1GEA, Primar

 • 15. COMUNA BRANESTI, reprezentata prin Niculae CISMARU, Primar

 • 16. COMUNA CERNICA, reprezentata prin Gelu APOSTOL, Primar

 • 17. COMUNA CHIAJNA, reprezentata prin Mircea MINEA, Primar

 • 18. COMUNA CIOLPANI, reprezentata prin Bogdan-Cristian CALIN, PrimarCOMUNA CORNETU, reprezentata prin Adrian Eduard STOICA, Primar

COMUNA DASCALU, reprezentata prin Doina MANAILA, Primar

COMUNA DARASTI, reprezentata prin Sorin TICU, Primar

COMUNA DOBROESTI, reprezentata prin Ștefan CONDU, Primar

COMUNA DOMNEȘTI, reprezentata prin loan-Adrian GHITA, Primar

COMUNA DRAGOM1RESTI VALE, reprezentata prin Gheorghe SOCOL, Primar33. COMUNA JILAVA, reprezentata prin Elefterie-Ilie Petre, Primar

34. COMUNA MOARA VLASSE!, reprezentata prin Fiiip ANDREI Primar

35. COMUNA MOGOSOAIA, reprezentata prin Paui-Mihai-Nicu PRECUP, Primar

3t>. COMUNA NUCI, reprezentata prin Georgel VASlLE, Primar

37. COMUNA PERIS, reprezentata prin Anghel ALBU, Primar

40. COMUNA STEFANESTII DE JOS, reprezentata prin lonei-Robert ȘTEFAN, Primar

ANEXA 1


PROGRAMUL DE TRANSPORT AL

4

-Jp-O -4.

n


<£•,<

r IS 3’* fVzv

7^0 a


S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUN

Programul de Transport anual

•- - ■'-.■• --r-.’-. ‘.'IZ]

; •

.-■ - -        ■ -,</

Vlnd Hp      . :

' ’ ' ' • ' ■■■■

-ÎL» IJilovll JL LfiJLlll IU

.-••;•     ......    ... r. ...:..

-J i.--                 c. ,x’•

-        ;    ,-fi '«■* ' A,

1V1UU Uf         ;

trnn^nnrt --  — -

- - ■ <• . ■■; , ■ .

•    ?-             .„-'.v/ -'-

-T ’         ..... ' - ■ '■*'  •! i ■'. J, --■>

Zi de duminică

• £ CIlUdUdUc’*■; -

'    -             ■      .                                    j.

Zi <k sâmbătă

si sărbători i j

. uUUtiUv      ,

-                                                      . .                 . .                   . r

legale ;

- .= .

1 . • > - - . ■ £-> . -..

Autobuze

4392,7 km/zi

3655,3 km/zi

2868,7 km/zi

în toate zilele din an

Total Km anual planificați* \

-

~tr :

Autobuze

1.610.935,4 km anual
Dus: Pompiliu Ștefu - Str. Pompiliu Ștefu, Bd. Nicolae Bălcescu, Str. Burghiului, Str. Buziaș, Str. Ecaterina Teodoroiu, Bd. Voluntari, bretele Pod CFR Afumați, Bd. Voluntari, Str. Afumați, Str. Ardealului, Bd. Eroilor, Str. Arieș, Drumul Becheanului, Str. George Enescu, Str. Mircea Marinescu, Str. Matei Millo, Str. Popasului, Str. Emil Racoviță, Șos. București Nord, Sos. Petricani, Bd. Dimitrie Pompeiu, Platforma Pipera


întors: Platforma Pipera - Bd. Dimitrie Pompeiu, Sos. Petricani, Șos. București Nord, Str. Emil Racoviță, Str. Popasului, Str, Matei Millo, Str. Mircea Marinescu, Str. George Enescu, Drumul Becheanului, Str. Arieș, Bd. Eroilor, Str. Ardealului, Str. Afumați, Bd. Voluntari, bretele Pod CFR Afumați, Bd. Voluntari, Ecaterina Teodoroiu. Str Buziaș. Bd Nicolae Bălcescu,Ultima


22:50

(22:40)


2 ) (22:40)


Capi : POMPILIU STEFUțVOLUMTARl) Cap2' PLATFORMA PIPERA

R450

js. 17 stații

Dus: Platforma Pipera - Bd. Dimitrie Pompeiu, Sos. Petricani, Șos. București Nord, Bd. Pipera, Str. Erou lancu Nicolae, Aleea Privighetorilor, Alee Complex Comercial Băneasa. Complex Comercial Băneasa

întors: Complex Comercial Băneasa, Alee Complex Comercial Băneasa, Aleea Privighetorilor, Str. Erou lancu Nicolae, Bd. Pipera, Șos. București Nord, Sos. Petricani, Bd. Dimitrie Pompeiu -Platforma Pipera.

lhh        h ;i va       wivh Lela             DnJ'JCMOrX

25 (65)

25

(35)

40

(40)

25

(40)

30

(35)

35 (35)

4:55

(5:40)

22:30

(22:45)

10400m

tors 17 stații

10300m

70

3 .

(1)

3

(2)

■>

(2)

3'

(2)

A

D

(2)

5;

5:15

(5:10)

23:05

(22:40)

R467

>us. 18 statii 9100 m tors: 19 stații

HOOm

Dus. Terminal Pod CFR Afumați - bretea Pod CFR Afumați, Bd. Voluntari, Șos. Colentina, Terminai Bucur Obor.

întors: Terminal Bucur Obor- Șos. Colentina, Bd. Voluntari, bretea Pod CFR Afumați - Termina) Pod CFR Afumați.

Capi. POD CFR AFUMAT!               Cap2: BUCUR OBOR

70

20

(23)

(30)

20

(23)

(35)

25

(23)

(30)

20 (23) (30)

25

(23)

(35)

20 (25) (30)

5:05

(5:15)

(5:15)

22:45 (22:30) (22-

5

(3)

(2)

5

(4)

(3)

4

(4)

(3)

5

(4)

(3)

5

(4)

(3)

4

(4)

(2)

5:10

(5:10)

(5:10)

22:15

(21:55)

(21:55)

R468

us: 19 stații 9350 m tors: 20 stații 9350 m

Dus:    Terminal Pod CFR Ștefănești - bretea Pod CFR

13

(18)

15

(18)

20

(20)

15

(18)

20 (20)

15

(15)

5:15

(5:10)

(5:10)

5:15

(5:05)

(5:05)

22:25

Ștefănești, Bd. Eroilor, Șos. Andronache, Șos. Colentina. Terminal Bucur Obor.

întors: Terminal Bucur Obor- Șos. Colentina, Șos. Andronache, Bd Eroilor, bretea Pod CFR Ștefănești - Terminal Pod CFR Ștefănești Capi. POD CFR ȘTEFĂNEȘTI Cap2: BUCUR OBOR

70

6

(4)

(4)

6

(5)

(4)

5

(5)

(4)

6

(5)

(4)

5

(5)

(4)

5

(5)

(4)

(22:20)

(22:20)

21:55

(21:50)

(21:50)


R 473

Dus: 28 stații

Dus: Terminai Pompiliu Ștefu - Str Pompiliu Ștefu, Bd. Nicolae Bălcescu, Str. Burghiului, Str. Buziaș, Str. Ecaterina Teodoroiu. 8d. Voluntari, Str. Gheorghe Dincă, Str. Avram lancu, Str. Craiovei, Drumul Becheanului, Str. George Enescu, Str. Mircea Marin eseu, Str. Matei Milio, Str. Popasului, Str. Erou Niță Pin te a, Bd. Pipera, Str. Erou lancu Nicolae, Aleea Privighetorilor, Bd. Alexandru Nasta, Alei Complex Comercial Băneasa, Cal. Radu Vlâdescu, Alei Complex Comercial Băneasa, Terminal Complex Comercial Băneasa.

70

60

(60) (120)

60

(60)

(120)

60

(60) (120)

60

(60) (120)

60 (60) (120)

60

(60) (120)

5:45

(5:45)

(5:45)

22:45

(22:45)

(21:55)

15700m întors: 28 stații

15700m

întors: Terminal Complex Comercial Băneasa - Alee Complex Comercial Băneasa, Aleea Privighetorilor, Str. Erou lancu Nicolae, Bd. Pipera, Str. Erou Miță Pintea, Str. Popasului, Str. Matei Millo, Str. Mircea Marinescu, Str. George Enescu, Drumul Becheanului, Str. Arieș, Str. Ecaterina Teodoroiu, Str. Buziaș, Bd. Nicolae Bălcescu, Str. Pompiliu Ștefu - Terminal Pompiliu Ștefu

f u

2

(2)

(1)

3

(2)

(1)

2

(2)

(1)

2

(2)

(1)

2

(2)

(1)

3

(2)

(1)

5:45

(5:45)

(6:40)

22:45

(22:45)

(22:45)

Capi: POMPILIU ȘTEFU     Cap2: COMPLEX COMERCIAL BĂNEASA

fi O                  f , ~ - ■ ■ i

/ i; A

t O

\=i          t,!'“      * ^*Șl

\ș>. NUMĂtfpE CURSE Șl RULAJ ZILNIC

Nr. crt.

Linia

ZI DE LUCRU

zr   Q A i\/rX i X                ZI DE DUMINICĂ SI SĂRBĂTORI

ZI DE SAMBA IA                       _

LEGALE

Nr. vehicule

Nr. curse

Km.

Traseu

Km.* acces/ retragere

Total km / zi

Nr. vehicule

Nr. curse

Km.

Traseu

Km* acces/ retragere

Total km /zi

Nr, vehicule

Nr. curse

Km. Traseu

Km* acces/ retragere

Total km /zi

1

416

3

27,0

864,0

0

864,0

2

18

576,0

0.00

576,0

2

18

576,0

0.0

576,0

?

450

3

37,0

765,9

0

765,9

o

27

558.9

0.00

558,9

2

27

558,9

0.0

558,9

3

467

5

55,5

1010,1

0

1010,1

4

45

819,0

0.o0

819,0

3

34

609,7

0.0

609,7

4

468

6

63,5

1187,5

0

1187,5

5

56

1047,2

0.00

1047,2

4

45

841,5

0.0

841,5

5

473

2

18,0

565,2

0

565,2

2

18

565,2

0.00

565,2

1

9

282,6

0.0

282,6

Total Zilnic

19

201,0

4392,7

0

4392,7

15

164

3566,3

0

3566,3

12

132.5

2868,7

0

2868,7

vehicule

curse

km planificat

ktn planificat

km planificat

x eliiciile

curse

km planificat

km planificat

km planificat

vehicule

curse

km planificat

km planificat

km planificat


LISTA STAȚIILOR


LINIA R416 - POMP1LIU STEFU(VOHJNTARl) - PLATFORMA PIPERAGHEATA


’OSTASTR. POMPlLlU STEEU


BD. NICOLAE BAI.CESCU


STR. BURGHIULUI


SPATIA


TRASEU ÎNTORS
BD. DIMITRIE POMPEIU


BD. D1MITR1E POMPEIU


SOS. BUCUREȘTI NORD


S TR. EMIL RACOVTl'A


STR. EMIL RACOVTl'A


STR. EMIL RACOVTl'A


S TR. POPASULUI


STR. GEORGE ENESCU


STR. ARIES


BD. EROILOR


BD. EROILOR


STR. ARDEALULUI


STR. ARDEALULUI


BD. VOLUNTARI


BD. VOLUN TARI


BD. VOLUNTARI


BD. VOLUNTARI


BD. VOLUNTARI
; ^CA‘T<1NA TE0D0R01U


Arieș __

^DRUlMțjL BECHEANULUI

ANSAMBLUL AVAGARDE FOREST III


SOSEAUA BUCUREȘTI NORD


PLATFORMA PIPERABD. EROILOR


DRUMUL BECII LANULUI


S LR. GEORGE ENESCU


STR. MATEI MILLO


STR. MATEI MILLO


STR. POPASULUI


S'I’R. EMIL RACOVI EA


STR. EMIL RACOVITA


STR. EMIL RACOVI IA


SOS. BUCUREȘTI NORD


BD. DIMITRIE POMPEIU


BD. DIMITRIE POMPEIU


BD. DIMITRIE POMPEIU


BD. DIMITRIE POMPEIU


23

DISPENSAR

BD. VOLUNTARI

24

POSTA

BD. VOLUNTARI

35

MUREȘ

BD. VOLUNTARI

_

26

METRO VOLUNTARI

BD. VOLUNTARI

27

POD C'l-'R AFUMAT!

BD. VOLUNTARI

28

STR. OLTULUI

BD. VOLUNTARI

29

METRO VOLUNTARI

BD. VOLUNTAR!

30

ȘIRETULUI

BD. VOLUNTARI

31

POSTA

BD. VOLUNTARI

_

32

DISPENSAR

BD. VOLUNTARI

33

PRIMĂRIA VOLUNTARI

STR. BUZIAS

34

STRADA GĂRII PANTELIMON

BD. NICOLAE BALCESCU

35

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.2

BD. NICOLAE BALCESCU

36

POMP11.IU STEFU

STR. POM PI LI U STEFU

LINIA R450 - PLATFORMA PIPERA - COMPLEX COMERCIAL BANEASA


TRASEU DUS
BD. DIMITRIE POMPEIU


SOS. BUCUREȘTI NORD


BD. PIPERA

STR. EROU IANCU NICOLAE

STR. EROU IANCU NICOLAE


AL. PRIVIGHETOIULOR

STRĂPUNGEREA

JANDARMERIEI


S'l'R. CORNELIU ROMAN


COMPLEX COMERCIAL BANEASA


JlțESgri-PLOIESTI

©\DLSCU- POD CFR AFUMAȚI ~ BUCUR OBOR

"o >... dl


-------

, ..... TRASEU DUS

TRASEU ÎNTORS

■'iter

CRT.

STATIA

ARTERA

NR.

CRT.

STAI IA

ARTERA

1

POD CFR AFUMAȚI

BD. VOLUNTARI

I

BUCUR OBOR

SOS. COLENTINA

2

STR. OLTULUI

BD. VOLUNTARI

2

ZIDURI MOȘI

SOS. COLENTINA

3

METRO VOLUNTARI

BD. VOLUNTARI

3

SUV1 ICA

SOS. COLENTINA

4

ȘIRETULUI

BD. VOLUNTARI

4

DOAMNA GHICA

SOS. COLENTINA

5

POSTA

BD. VOLUNTAR!

5

CREMENITA (PIAȚA COLENTINA)

SOS. COLENTINA

6

DISPENSAR

BD. VOLUNTARI

6

RÂUL COLENTINA

SOS. COLENTINA

7

GHEATA

BD. VOLUNTARI

7 J

CAR) IER COLENTINA

SOS. COLENTINA

8

COCORILOR

BD. VOLUNTARI

8

SPOR TULUI

STR. SPORTULUI

9

NIRO

BD. VOLUNTARI

9

CORNISOR

SOS. COLENTINA

10

AUTO UTILAJ

BD. VOLUNTARI

10

NICOLAE CANEA

SOS. COLENTINA

11

PASAJ COLENTINA

SOS. COLENTINA

11

PASAJ COLENTINA

SOS. COLENTINA

12

NICOLAE CANEA

SOS. COLENTINA .

12

AUT< RJT1LAJ

BD. VOLUNTARI

13

CORN1SOR

SOS. COLENTINA

13

VASli.E VAS1LACHE

BD. VOLUNTARI

?14

SPORTULUI

SOS. COLENTINA

14

COCORILOR

BD. VOLUNTARI

CARTIER COLENTINA

SOS. COLENTINA

15

GHEATA

BD. VOLUNTARI

16

RÂUL COLENTINA

SOS. COLENTINA

16

DISPENSAR

BD, VOLUNTARI

, 17

CREMENITA (PIAȚA COLENTINA)

SOS. COLENTINA

17

POS'I A

BD. VOLUNTARI

18

DOAMNA GHICA

SOS. COLEN TINA

18

MUREȘ

BD. VOLUNTARI

19

TEIUL DOAMNEI

SOS. COLENTINA

19

METRO VOLUNTARI

BD. VOLUNTARI I--~--

20

BUCUR OBOR

SOS. COLENTINA

20

POD (TR AFUMAT!

BD. VOLUNTARI 1 ȘLINIA R468 - POD CFR ȘTEFÂNEȘTI - BUCUR OBOR

TRASEU DUS


ARTERA

BD. EROILOR

BD. EROILOR

BD. EROILOR

BD. EROILOR

BD. EROILOR

ASOCIAȚIA DON OR1ONE

6

l:CATERI NA TEODOROIU

BD. EROILOR

7

AVRAM IANCU

BD. EROILOR

8

POPASULUI

BD. EROILOR

9

BARIERA CFR

BD. EROILOR

10

SLOVEI

SOS. ANDRON \CHE

11

CORN1SOR

SOS. ANDRONACIIE\

12

OITUZ

SOS. ANDRON AC! IE ’

13

CARTIER COLENTINA

SOS. COLENTINA

14

RÂUL COLENTINA

SOS. COLENTINA

15

CREMENITA (PIAȚA COLENTINA)

SOS. COLEN TINA

16

DOAMNA CHICA

SOS. COLENTINA

17

TEIUL DOAMNEI

SOS. COLENTINA

18

BUCUR OBOR

SOS. COLEN TINA
TRASEU ÎNTORS


NR.

CRI.


IC


12


13


19


ARTERA


BUCUR OBOR


Zi DUR! MOȘI


SUVEICA


DOAMxIAGIIlCA


CREMI :NITA (PIAȚA COLENTINA)


RÂUL COLENTINA


OITUZ


CORNISOR


SLOV1 I


BARI1 RACFR


POPASULUI


AVRAM IANCU


ECAT1 RINA TEODO ROI U


ASOCI \ i IA DON ORIONE


REVOI UTIEI


ICASjCONFORM CU ORIGINALUL3 - POMPILIU ȘTEFU (VOLUNTARI) - COMPLEX COMERCIAL BÂNEASA


TRASEU DUS


GHEATA___

COCORILOR__

VlEqRGHE DINCA_______

y^K^TUDOR VLADIMIRESCU I ăplADA CRAIOVEI NR, 5 Strada cugetăriiSTR. POMPILIU STEEU


BD. NICOLAE BALCESCIJ


STR. GHEORGIH DINCA


STR. AVRAM IANCU


DRUMUL BECHl ANULl I


STR. EMIL RACOVITA


TRASEU DUS


ARTERA


SOS. BUCURESTI-PLO1ESTI


CAL. RADU VLADESCU


STR. CORNELIU ROMAN


BD. ALEXANDRU NAS'IA


AL. PRIVIGHETORILOR


AL. PRIVIGHETORILOR


STR. EROU IANCU NICOLAE


STR. EROU IANCU NICOLAE


STR. EROU IANCU NICOLAE


STR. EROU IANCU NICOLAESTR. EMIL RACOV1


STR.STR. EROU IANCU NICOLAE

STR. EROU IANCU NICOLAE

S'l'R. EROU 1AN< 'U NICOLAE

SLR. EROU IANCU NICOLAE

GALERIILE COMERCIALE (JOL1E __VILLE)__


S'l'R. EROU IANCU NICOLAE

STR. EROU IANCU NICOLAE

AL. PRIVIGHETORILOR

^lUkPUNGERE.C

JANDARMERIEI ____

S'l'R. CORNEI.IU ROMAN

CAL. RADU VLADESCU

23

ARIES

STR. AR1ES

24

STR IL. CARAGIALE

STR. EGA PERINA TI-ODOROIU-

VOLUNTARI

25

PRIMĂRIA VOLUNTARI

STR. BUZIAS

26

STR \1)A GĂRII PANTELIMON

BD. NICOLAE BALCESCU

27

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.2

BD. NICOLAE BALCESCU

28

POMPILIU STEFU

STR. POMPILIU STEFU

Nr. crt.

Denumirea proiectului

Total valoare

2019

2020

mii lei

mii Lei

mii Lei

1.

Achiziție parc auto-50 autobuze euro 3 si Euro 5

691.68

^TOTAL

691.68

Nota : Valori sunt exprimate în mii lei, inclusiv TVA.


Nu este cazul

• Prezentul program/program de fundamentare poate fi modificat la solicitarea operatorului, sub condiția aprobării lui de către AGA Operatorului și acceptării de către ADTPBÎ.

PROGRAMUL DE INVESTIȚII AL L AT URILOR BENEFICIARE MEMBRE ADTPBI

(2019 - 2020)

ANEXA 2.2

PROGRAMUL DE INVESTIȚII AL UAT-UR1LOR BENEFICIARE MEMBRE ADTPBI-REALIZATE DE OPERATOR

Nr. crt.

Denumirea proiectului

Total valoare

2019

2020

mii lei

mii Iei

mii lei

z

TOTAL

/V/ .

Nu este cazul


ANEXA 2.2 a)PROGRAMUL DE INVESTIȚII AL UAT-URILOR BENEFICIARE ME^fB^ASTPBI-REALIZATE DE AUTORITATEA CONTRACTANTAANEX

Nr. |

crt. i

Denumirea proiectului

și

Total     1

valoare

2019

| 2020

\«> *

* * ♦ I

'

mii lei

mii lei

I mii lei

l

J1.

Modernizare parc auto-36 autobuze electrice

9300.00

TOTAL

0

9300.00

*Prezentul program/program poate fi modificat la solicitarea Operatorului și/sau UAT-urilor beneficiare Membre ADTPBI, sub condiția aprobării lui de Consiliul Local/General.

Anexa 2.3 - Fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru investiții din surse proprii ale Operatorului

Se va realiza având în vedere prevederile Anexei 2.1.


Anexa 3 - Bunuri utilizate de Operator în executarea Contractului

Anexa 3.1 - Bunuri de Retur

Bunuri de retur sunt respectiv bunurile concesionate de către UAT-uri către Operator în scopul executării Contractului, respectiv bunurile de natura ^Z^^foijieniului public nou creat sau cele existente, dezvoltate și modernizate cu alocații bugetare pentru investiții de la bugetul local sau central precum și cele reaUzate de Operator în conformitate cu Programul de investiții al Unităților Administrativ Teritoriale membre ale Autorității Contractante prevăzut la

Anexa 2.2 și care, la încetarea Contractului, revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini, Unităților Administrativ Teritoriale membre ale Autorității 1 Contractante, conform prevederilor legale;


Clasificare

Denumire bunuri mobile si imobile

Număr inventar Ia Autoritatea Contractanta

Valoare de inventar

Valoare amortizata

Valoarea ramasa la data de

Teren 2500 in

Clădire birouri
.Șunuri.£fe preluare sunt:

Bunurile dobândite de către Operator cu acordul Autorității Contractante, rezultate prin folosirea surselor de finanțare proprii ale Operatorului în condițiile legii, care aparțin Operatorii!ui și care sunt utilizate de acesta în scopul executării Contractului. La încetarea Contractului, din orice cauză, U AT-urile au dreptul de a dobândi bunurile de preluare în schimbul plății către Operator în termen de 30 zile de la încetarea Contractului, a unei compensații egale cu valoarea contabilă actualizat/T\bunurilor de preluare.  Pe toată durata Contractului, Operatorul își asumă obligația de a nu înstrăina bunurile de preluare, fără l^onăimțământul prealabilscris al Autorității Contractante;o z Tt X!

TZ»

2

O

2 o z g

Sunt bunurile care aparțin Operatorului și care sunt utilizate de către acesta în scopul executării Contractului, pe durata acestuia, c^i eddspțîa câtor  prevăzute la punctul ii. de mai sus. La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile proprii rămân în proprietatea Operatorului.'


- Bunuri Proprii ale Operatorului


Inventarul bunurilor proprii ale Operatorului la data de 31.10.2018


Bunuri existente Iu 31.10.2018

Nr.crt

Clasificare

Descriere bun/locatie

UM

Cantitate/

Suprafața

Valoare unitara

Valoare totala

Valoare amortizata la 31.10.2018

1

AUTOBUZ

AUTOBUZ ISUZU CITIBUS IF 90 PVL seria sasiu

NNAMOBULT02002012 serie motor 090499

Garaj Dunării, Nr. 71, Voluntari, Ilfov

buc

I

6,340.14

660,796.00

371,697.75


AUTOBUZ ISUZU CITIBUS IF 91 PVL seria sasiu NNAMOBULT02002030 serie motor 008492 Garaj DunăriiJNr- 71, Voluntari, Ilfov


AUTOBUZ


AUTOBUZ ISUZU CITIBUS IF 92 PVL seria sasiu

NNAMOBULT02002013 serie motor 090524

Garaj Dunării,Voluntari, Ilfov _  ___

AUTOBUZ ISUZU CITIBUS IF 93 PVL seria sasiu

NNAMOBULT02002011serie motor 087566

Gara£Dunarii^Nr. 71^Voluntari, ilfov       _____

AUTOBUZ ISUZU CITIBUS IF 94 PVL seria sasiu

NNAMOBULT02002010 serie motor 087590

Garaj Dunarii, Nr. 71, Voluntari, Ilfov        ____

AUTOBUZ


AUTOBUZ


AUTOBUZ


AUTOBUZ ISUZU CITIBUS IF 95 PVL seria sasiu

NNAMOBULT02000178 serie motor 012823

__Garaj .Dunării, Nr. 71, Voluntari, ilfov

AUTOBUZ ISUZU CITIBUS IF 96 PVL seria sasiu

NNAMOBULT02000182 serie motor 011369

Garaj Du nari i2 Nr. 71,Voluntari, Ilfov         __

AUTOBUZ ISUZU CITIBUS IF 97_ PVL seria sasiu

NNAMOBULT02000133 serie motor 005635

Garaj Dunării, Nr. 71, Voluntari, Ilfov __  ___

AUTOBUZ ISUZU CITIBUS IF 98 PVL seria săsiu

NNAMOBULT02000184 serie motor 011373

__ Garaj Dunării, Nr. 71, Voluntari, Ilfov_______

AUTOBUZ


AUTOBUZ ISUZU CITIBUS IF 99 PVL seria sasiu

NNAMOBULT02Q00132 serie motor 004540

GarajDunarii, Nr. 71, Voluntari, Ilfov        ___


AUTOBUZ M3 ISUZU CITIBUS B-101-PVL seria sasiu

NNAM0B6LT02000064 serie motor 22206823

Garaj Dunării, Nr. 71, Voluntar», Ilfov__

AUTOBUZ


AUTOBUZ M3 ISUZU CITIBUS B-102-PVL seria sasiu

NNAM0B6LT02000065 serie motor 22211377

GarajDunarii, Nr. 7jț, Voluntari, Ilfov        ___

AUTOBUZ


AUTOBUZ M3 ISUZU CITIBUS B-103-PVL seria sasiu NNAMOB6LT02000066 serie motor 22207229

Garaj Dunarij, Nr. 71, Voluntari, Ilfov

AUTOBUZ


WWBUZ


AUTOBUZ M3 ISUZU CITIBUS B-104-PVL seria sasiu NNAM0B6LT02000067 serie motor 22207260

Garaj Dunarii^1'- 7J_> Voluntari, Ilfov

AUTOBUZ. M3.1SUZU CITIBUS B-105-PVL seria sasiu NNAMOB0LTO2OODO79 serie motor 22206722

GJr^_Dynarp^j*.'71 .Voluntari, Ilfov ________

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc
6,340.14

660,796.00

371,697.75

6,340.14

660,796.00

371,697.75

6,340.14

660,796.00

371,697.75

6,340.14

660,796.00

371,697.75

6,340.14

660,796.00

371,697.75

6,340.14

660,796.00

371,697.75

6,340.14

660,796.00

371,697.75

6,340.14

660,796.00

371,697.75

6,340.14

660,796.00

371,697.75

6,340.14

608,652.98

139,482.97

6,340.14

608,652.98

139,482.97 \

6,340.14

608,652.98

139,482,97^^

6,340.14

608,652.98

139,482.97 \

139,482.97 \l

6,340.14

608,652.98
6^*^——u

10

AUTOBUZ

AUTOBUZ M3 ISUZU CITIBUS B-106-PVL seria sasiu

NNAMOB6LTD2000080 serie motor 22206756

Garaj Dunării, Nr. 71, Voluntari, Ilfov

buc

I

6,340.14

608,652.98

139,482.97

,J7 'A

AUTOBUZ

AUTOBUZ M3 iSUZU CITIBUS B-107-PVL seria sasiu

NNAM0B6LT02000081 serie motor 22206745

Garaj Dunării, Nr. 71, Voluntari, Ilfov

buc

l

6,340.14

608,652.98

139,482.97

'• ”* —Â

A

•* ■< ‘x

-i«r |)

AUTOBUZ

AUTOBUZ M3 ISUZU CITIBUS B-108-PVL seria sasiu

NNAM0B6LTQ2000082 serie motor 22207240

Garaj Dunării, Nr. 71, Voluntari, Ilfov

buc

I

6,340.14

608,652.98

139,482.97

>'>'

j.J9x

AUTOBUZ

AUTOBUZ M3 ISUZU CITIBUS B-109-PVL seria sasiu

NNAM0B6LT020D0083 serie motor 22211367

Garaj Dunării, Nr. 71, Voluntari, Ilfov

buc

ț

6,340,14

608,652.98

139,482.97

20

AUTOBUZ

AUTOBUZ M3 ISUZU CITIBUS B-110-PVL seria sasiu

NNAIVI0B6LT02000063 serie motor 22211372

Garaj Dunării, Nr. 71, Voluntari, Ilfov

buc

l

6,340.14

608,652.98

139,482.97Anexa 4.1Principalul obiectiv al prezentei Anexe este să stabilească cerințele comune specifice aferente vehiculelor de transport care vor fi utilizate pentru prestarea Serviciilor de Transport.

Toate Mijloacele de Transport care vor fi utilizate la prestarea Serviciilor de Transport trebuie să fie conforme cerințelor obligatorii stabilite pentru respectivele Mijloace de Transport în ceea ce privește "tipul" și "categoria". Conformitatea Mijloacelor de Transport cu cerințele standard va fi verificată pe baza documentelor emise de autoritățile competente.

Pentru a asigura protecția mediului, emisiile poluante de noxe ale Mijloacelor de Transport utilizate la prestarea Serviciilor de Transport trebuie să fie în limitele stabilite de către lege pentru tipurile respective de motoare și carburanți.

Cerințele tehnice pentru Mijloacele de Transport prezentate în această anexă vor fi actualizate automat în situația apariției unor noi reglementări. In această situație, Părțile vor actualiza prezenta Anexă incluzând cerințele tehnice noi stabilite prin lege.

Cerințe standard pentru autobuze

General

Starea interioara și exterioară a mijloacelor de transport prin care se prestează servicii în temeiul prezentului Contract trebuie să fie permanent în conformitate cu cerințele stabilite de legislație.

T -<■ > -K -n           M ’   • • C s ...... -<■ .       ■                  , a J             ..MM       A .  ,1 J        ..

iridlv UlOpUZdLl V UlC 71 iltudiv UlllllV dLCilCd cUlv ăUill            111 liiij         Cl’w UdlDpVU

trebuie să fie păstrate și reparate astfel încât toate vehiculele să poată fi utilizate în permanență.

 • 3.  Fiecare mijloc de transport trebuie să aibă cel puțin un validator electronic pentru fiecare ușă și alte echipamente îmbarcate aferente sistemului de taxare integrat, funcționale.

 • 4. Operatorul va avea dreptul ca, după cum hotărăște, să amenajeze zone publicitare atât în interiorul cât și în exteriorul mijloacelor de transport. Publicitatea nu va afecta vizibilitatea sau lizibilitatea numerelor traseelor, semnele cu destinația, logo-ul Societății nu va acoperi nicio fereastră dacă acesta nu permite vizibilitatea spre exterior. Colantarea mijloacelor de transport se va face cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

 • 5. înainte de plecarea pe traseu, vehiculele vor fi supuse unui control pentru a se asigura că sunt curate în vederea utilizării de către pasageri, s-a respectat Programul de igienizare a parcului de vehicule și nu au suprafețe alunecoase, deteriorate sau periculoase, inclusiv scaunele și armăturile vehiculelor.7. Autobuzele în exploatare vor îndeplini cerințele tehnice obligatorii cu privire la siguranța și protecția mediului stipulate în legislația în vigoare, precum și cerințele tehnice cu privire la compatibilitatea cu sistemul de taxare integrat.

Cerințe pentru autobuzeSpecifice C0NF0RM C!J ORIGlNAga£


Autobuzele utilizate de către Operator la prestarea serviciului vor fi cRTTîp autobuz urban, potrivit legislației românești în vigoare. Autobuzele vor fi echipate cu motoare minim EURO 3, cu respectarea "Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică - RNTR 1" aprobat prin Ordin nr. 2133 din 08/12/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Fiecare vehicul va fi monitorizat prin sistem GPS și comunicații 4G și Sistem informare călători: afisaj in salon calatori conform prevederilor Regulamentului servicului de transport, afisaj exterior minim indicativul liniei si date de identificare ale traseului.

Cerințe pentru autobuze

Specifice pentru echiparea autobuzelor pentru conectare la SAT

Autobuzele vor fi echipate cu instalație automată de taxare, compatibilă cu cea aflată în exploatare la STB, care trebuie să fie alcătuită din:


- echipamentele de comunicație trebuie sa fie compatibile cu echipamentele aflate in exploatare la STB, sa conțină un switch Ethernet, modul WIFI si modul GPS alimentate la 24 V cc, antena GPS activa si wireless, toate acestea compatibile cu cele aflate in exploatare la STB.

- consola de bord compatibila cu echipamentele aflate în exploatare la STB

Toate echipamentele trebuie sa aiba certificare E-mark (e-number emis de către o autoritate competenta).

In cazul achiziției de noi vehicule, cablurile de alimentare si transmisie de date, vor fi montate pe autobuz, in fabrica, de către producătorul vehiculelor. In cazul vehiculelor existente, cablarea va fi in responsabilitatea operatorului de transport respectând -normele tehnice in vigoare. Toate echipamentele^afețente sistemului automat de taxare.(valjdatpatefe $e tipul contactless, consola de f » * •                                                          - ■ . X                     r~                   . ’ i * X r- » x.                                    . < ■ _ t . 1 n * I -I

bord, echipament ^^comunicație) care fac parte dinzoferta,-jVQr/!x conectate prin cablu flexibil ecranat        cpbl


‘~           t                     i~’         ' I ’ Y' Z" '                ~

ide trânsrr&ie date FTP 4x2/ cșt:.5e (7xQ,2), HFFR (halogen free, flame OV . Ah 1:   .
\ \

retardant), atat intre validatoare și echipamentul de comunicație cat și intre validatorul mașter și consola de bord. Montajul acestor echipamente se va realiza de către furnizor. Instalația de alimentare a validatoarelor trebuie realizata cu cablu flexibil 2xlz5 HFFR tip Rheyflex H sau


Operatorul va asigura prin dotarea proprie sau contracte de cu terți, facilitățile obligatorii legale pentru desfășurarea activității de operare , la standardele și cantitatea necesare parcului operat.

în cele ce urmează sunt precizate facilitățile deținute de operator spre operare.

Facilitate

Adresa completă a locației

Capacitate (nr. autobuze)

Proprietate/ Nr., data, valabilitate Contract închiriere/servicii

Observații

Autobaza

Bulevardul Dunării nr. 71, Voluntari, ilfov

50

12 - autobuze proprietate

10 - autobuze leasing financiar

Service și

mentenantâ

Bulevardul Dunării nr. 71, Voluntari, Ilfov +

Contract de reparații pentru auto pe leasing

I

I

I

!

- I

ITP

La stafiile abilitate

Facilitați irțienizArp

Bulevardul Dunării nr. 71, Voluntari, Ilfov

Alimentare

, Combustibil

1

1

Bulevardul Dunării nr. 71, Voluntari, Ilfov +

Stațiile din tara stabilite prin contract.

Lista de dotări în autobază pentru conenctarea cu sistemul automat de taxare

Operatorul are obligația să asigure la semnarea contractului și pe toată durata contractului la autobază toate echipamentele în stare funcțională pentru transmiterea tranzacțiilor Myfare in back-office-ul existent STB.

Operatorul asigură in fiecare garaj, următoarele echipamente:


 • 1. Access Point (AP)

  ’Ue din garaje sunt folosite-Ufiriprincipal pentru conectarea echipa&ențg&r

  FlJL. .i_ i___I-, ^4.--j-.,.___,___'

  L

  , -


Access point-urj

comunicație dii/vehicule la caIcu(£tor^djn:șaraj,Wvederea schimbului de date cu ace

- ........'

Recomandarea este sa se utilizeze 2 echipamente pentu fiecare garaj pentru a asigura redundanta pe de o parte si o acoperire mai buna pe de alta. Evident ca acolo unde sunt un număr mic de

autobuze (la unul din garaje sunt doar 4 autj caracteristici recomandate ar fi:                    /


- sa lucreze in banda de 2,4 GHz si sa permită cri1


COMFORM CUORIG|NAlu.

ateWPA2      «==


>oate instala un sinqu^

y*. $   £ -

* ■?' -$'.£> C ~        C ■>- ț

o y r>


- sa fie pentru utilizare de exterior cu protecție de minim IP54


- sa permită utilizarea de antene externe, cu utilizarea tipuluTde ant(


P^gateva

- M

îviFfîecareriocatii


- instalarea acestora pe un pilon (de preferat unul exist peretele exterior al clădirii si in nici un caz in interior - echipamentul trebuie sa permită cat mai multe conexiuni simultane, un minimum ar fi de 30-50 de conexiuni.

:ru reducerea costurilor) sau pe


 • 2. Switch cu management

Asigura conectarea access point-urilor la calculatorul din garaj. Este de preferat un switch cu management.

 • 3. Calculator concentrator

Folosind aplicațiile instalate pe acesta, se realizează un schimb de date intre validatoare si back-office, din care amintim:

 • - incarnarea fișierelor de configurare a validatoarelor precum: lista neagra, lista de recharge, prețul pe linii etc.

 • - descărcarea validărilor in vederea trimiteri in back-office

 • - realizarea de actualizări software pe validatoare       ...

Acesta nu este necesar sa fie cu o putere de calcul deosebita, cerințele fiind mai degraba in zona fiabilității. Se prefera un PC cu sursa redundanta si/sau UPS si HDD in mirroring. Funcție de bugetul disponibil, este de preferat ca echipamentele de comunicație si PC-ul sa fie instalate intr-un rack dedicat. Ca sistem de operare trebuie sa fie o mașina Windows de tip WIN 10 sau echivalent.

 • 4. Router/firewall

Are rolul de a asigura o conexiune VPN intre garaj si back-office-ul STB.

De regula acesta este furnizat de providerul de internet.
Anexa 4.2


Listă mijloace de transport utilizate de către S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SA în prestarea transportului public localB.I01.PVL


BJ02PVL


B.I03.PVL


B.I04.PVL


B.105.PVL


B.I06.PVL


B.I07.PVL

Autobuz


Autobuz


Autobuz


Autobuz


Autobuz


Autobuz


Autobuz.


ISUZU


ISUZU


ISUZU


ISUZU


ISUZU


ISUZU


ISUZU


ISUZU


ISUZU


ISUZU


IE.90.PVL


IP.9I.PVL


IE.92.PVL


IE.93.PVL


IE.94.PVL


IF.95.PVL


IE.96.PVL


1E.97.PVL


1E.9X.PVL


Autobuz


Autobuz


Autobuz


Autobuz


Autobuz


Autobuz


Autobuz


Autobuz.ISUZU


ISUZU


ISUZU


ISUZU


ISUZU


ISUZU


ISUZU


ISUZU


ISUZU


SUZU


. 5

3 w

5

o

u JS

c ■X

O ""ț  >-

75 Q, 5

*  </î  Q

e. c „o <s « z

- Z

Lungime (m)

44

U z

j .2

“ ffl î

.c 3 i Z   E

Et>

2016

25/ 70

9.5

T

79

Et>

2016

25/ 70

9.5

2

79

Eo

2016

25/ 70

9.5

7

79

Eo

2016

25/ 70

9.5

79

Eo

2016

25/ 70

9.5

->

79

Eo

2016

25/ 70

9.5

2

79

Eo

2016

25/ 70

9.5

■>

79

Eo

■ 2016

25/ 70

9.5

2

79

Et-

20)6

25/ 70

9.5

2

79

E<-

2016

25/ 70

9.5

■>

79

E?

201 I

25/ 70

9.5

2

75

E

201 l

25-' 70

9.5

2

75

r->

201 1

25/70

9.5

2

75

E>

2011

25/ 70

9.5

2

75

E>

201 1

25/ 70

9.5

2

75

E.

2014

25/ 70

9.5

O

75

E:

2014

25/ 70

9.5

1

75

!?•

2014

25/ 70

9.5

2

75

E5

201 1

25/ 70

9.5

2

75

E:-

2014

25/70

9.5

2

75Pdiz.


Pdiz.


Pdiz.


Pdiz.


Pdiz.


Pdiz.


Pdiz.


Pdiz.


Pdiz.


Pdiz.


Pdiz.


VcO - X?

VcS v£*Lista se actualizeaza/modifica ta solicitarea operatoi ului, cu respectarea obligatorie de către vehicule a condițiilor prevăzute în anexa 5.1, cu obținerea avizului din partea ADTPBI și cu informarea trimestriala a Consiliului Director al ADTPBI."

Anexa 5.1


AneȘă~5 ----

Diferențdtecrfr^^ QR| \


Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul î linii preorășeneștiCategoria socială/ Tipul de protecție socială

Modalitatea de acordare a protecției sociale (procentul de reducere)

Conform politicii tarifare aprobate

(lei/ unitate)

Legislația în vigoare care reglementează protecția socială

Veterani, invalizi și văduve de război

100%

abonament general preorășenesc 125,00 lei buc

Lg.44.'01.07.1994 (cu modificările și completările ulterioare)

Foști deținuți politici, deportați

100%

abonament general preorășenesc 125,00 lei/buc

Decretul Lege 118'1990 (cu modificările ;!       1

completările        i

ulterioare)

Persoane persecutate politic, detașamente muncă forțată

100%

abonament general preorășenesc 125,00 lei'buc

Legea 189 2000

(cu modificările și 1 completările ulterioare)           j

. Eroii revoluției și ! urmașii acestora

100%

abonament general preorășenesc 125,00 lei buc

Legea 341'2004    !

(cu modificările și completările ulterioare)

1 Elevi, studenți

50%

abonament 1 linie preorășenească 17,50 lei buc. f-      1 ! to 1 1    »-.•>«                  ti -l^        Hi

H.G, 309'1996 (cu ■

abonament general preorășenesc 62.501ei buc.

completările ulterioare)

1 Elevii orfani, elevii | cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care 5-a stabilit o măsură de protecție specială, în condițiile legii, sau tutelă, pe tot parcursul anului calendaristic,

100%

abonament general preorășenesc 125,00 lei 'buc

Legea L'2011 (cu modificările și completările ulterioare)

I

precum și pentru studenții orfani sau provenit! din casele de copii pe tot parcursul anului calendaristic.

zz        .
CONFORM CU O


Donatori onorifici de sânge

50%

-----—--__---- • ■ ----------------------—---vr-ji q-- abonament 1 linie preorășenească 17,50 lei/buc. V abonament 2 linii preorășenești 47,50 lei/buc. abonament general preorășenesc 62,50lei/buc.

W. $£^4'2006 mâncări le și :=e€«5ipietanle ulterioare)

Persoane cu

handicap

100%

abonament general preorășenesc 125,00 lei-buc

Legea 448''2006 (cu modificările și completările ulterioare)

Pensionarii cu domiciliul stabil în UAT Voluntari

100%

abonament general preorășenesc 125,00 lei/buc

HCL206/2018


*ADTPBI poate modifica categoriile de calatori beneficiare de gratuitati, conform reglementarilor normative la nivel național si/sau local, privind politica sociala adoptata. **Facilitățile la transport public se aplică conform Hotărârilor de consiliu local de aprobare.


Anexa 5.2


Modul de acordare a diferențelor de tarif de către UAT-urile beneficiare membre ADTPBI


> < . 1 .1 I                   t                   i-r          i j           j .                  ,             i .                                 i                                                .          ?

uviMUUi av atviudK ci mtviuium uc tain cyx cvi y.auuii tiL. au ia>: ujliu              , iu

temeiul legislației în vigoare, pentru fiecare categorie în pane și este după cum urmează. Diferențele de tarif nu se calculează Operatorului.


Linii preorășenești


Categoria socială/ Tipul de protecție socială

Perioada

Politica tarifara aprobata

Modalitatea de acordare a protecției sociale (procentul de reducere)

Tarif întreg

Reducerea

oferita

Veterani, invalizi și văduve de război

lunar

125,00 lei

125,00 lei

100%

Foști deținuți politici, deportați

lunar

125,00 lei

125,00 lei

100%

Persoane persecutate politic, detașamente muncă forțată

lunar

125,00 lei

125,00 lei

100%

Eroii revoluției și urmașii acestora

lunar

125,00 lei

125,00 lei

100%

Persoane cu handicap

lunar

125,00 lei

125,00 lei

100%

Elevi, studenți

lunar

35,00 lei

95,00 lei

125,00 lei

 • 17.50 lei

 • 47.50 lei

 • 62.50 lei

50%

50%

50%

Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, în condițiile legii, sau tutelă, pe tot parcursul anului

lunar

125,00 lei

125,00 lei

-----2---4—A-------------

100%calendaristic, precum și pentru studenții orfani sau proveniti din casele de copii pe tot parcursul anului calendaristic.

Donatori onorifici de sânge

lunar

35,00 lei

95,00 lei

125,00 lei

 • 17.50 lei

 • 47.50 lei

 • 62.50 lei

50%

50%

50%

Pensionarii cu domiciliul stabil în DAT i Voluntari

lunar

125.00 Iei

125,00 lei

100%

Anexa 6

Modelele formularelor de decont pentru plata compensației

Anexa 6.1 ~ Raport Lunar de Constatare


Luna: ?(■/') Anullț.L)


Valoare

Luna curentă


(Km) Număr total de kilometri efectuați (calculați conform Anexei 13)

Autobuz

(c unitar) Cost unitar per kilometru________________________________

Autobuz _____________________________________

(Ch)Cheltuieli Totale pentru OSP (Km efectuați x c unitar pe Km) Autobuz

(Pr) Profit rezonabil (...% la total cheltuieli pentru Planul de Transport

OSP)__________________________________________________

ț\ ; TuLti ventLun lunare pcnuu •'ci\icii l!c traiHpon public i>'cai ile câiătvn prin curse regulate__________________________________

Alte venituri în cadrul rețelei unde se prestează OSP

(C)Compensația (conform contract) (Ch-Pr-V) Compensație per total kilometri efectuați

Operatorul va anexa documente justificative detaliat

<- ons luvUi cCONFORM CU ORIGINALUL


(c unitar) Cost unitar per kilometru_____________________________

_______Autobuz___________________________________________________________________ (CI) TOTAL COMPENSAȚIE ANUALĂ FACTURATA (.pe baza calculului lunar din AnexalO)

Venituri din servicii de transport public local de călâtoriprin curse regulate din:

________Alte venituri în cadrul rețelei unde se prestează OSP______________________________________

 • (I) TOTAL VENITURI AUDITATE___________________________________________

Costuri asociate realizării Planului de Transport OSP____________________________________________

Cheltuieli directe de transport

autobuz

Cheltuieli indirecte de transport si administrative

autobuz

Cheltuieli cu vânzarea titlurilor Jc călătorie și de marketing

Cheltuieli atcrente activ iutilor de implementare a înv nunilor autoritarii

_______ contractante_______________________________________________________________________

 • (II) TOTAL CHELTUIELI AUDITATE asociate realizării Planului de Transport OSP__________

 • (III) (Pr) Profit rezonabil________________________________________________________________________________

(C2) TOTAL COMPENS A ȚIE ANUALĂ (pe baza costurilor si veniturilor înregistrate in contabilitatea de gestiune șt nuditate)

.(Efectul Financiar Net)                                      - . .        .                       ;

ȚII el) MII- c-               .    .    ' M -?-N~  '  -

DIFERENȚA CARE VA FI PLĂTITĂ DE CĂTRE OPERATOR Autorității Contractante __________________________________________________________(dacăCI >C2)__________

DIFEREA | A CARE VA FI PLĂ Fi IĂ DE CĂ 1 RE AU l ORI IA f.EA CON TRAC 1 AN 1A

Operatorului

• (dacăCl<C2)

Anexa 7                         Vv\\

*7


Costuri eligibile incluse în calculul decontării PSO și cerințe^|priAFU4 ||u

contabilitatea separată


■? u          £$/

\,  '3a iS * r/Y.<Z

Fundamentarea costului unitar'km (lei/km) pentru serviciile de transport public local de călători prin curse regulate, pe fiecare categorie de mijloc de transport șe face pe baza consumurilor normate de combustibili, de lubrifiant!, a cheltuielilor de întreținere-reparații și cu piese de schimb, a cheltuielilor cu munca vie, precum și pe baza celorlalte elemente de cheltuieli necesare pentru serviciul de transport public local de persoane.

în cazul în care operatorul desfășoară și alte activități, cota de cheltuieli indirecte provenită din acestea, precum și cota de cheltuieli generale ale societății se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli proporțional cu ponderea acestui element în total cheltuieli. Aceste cheltuieli vor fi evidențiate în anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizează cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate.

Metodologia de alocare a costurilor indirecte și administrative se va aproba de către autoritatea contractantă. Auditul anual tehnico-economic va face recomandări autorității contractante privind adoptarea unei metode de gestiune și alocare a costurilor mai potrivită (după analizarea împreună cu operatorul privind posibilitatea aplicării ei), în vederea creșterii eficienței operatorului.

Operatorul poate desfășura și alte activități de transport sau activități care au legătură cu serviciul de transport public local în următoarele condiții:

i.


m.

IV.


v.


Activitățile sunt aprobate de Autoritatea Contractantă;

Activitățile respectă legislația respectivului domeniu dț activitate;.

Activitățile respective își acoperă în întregime costurile din veniturile colectate;

Activitățile nu afectează în niciun fel prestarea serviciului de transport public local;

Activitățile respectă concurența.


Toate înregistrările contabile trebuie realizate în așa fel încât să se poată demonstra verificarea calculului cheltuielilor pe fiecare mod de transport și a compensației pentru obligația de serviciu public și condiția de la punctul iii pentru alte activități.

Operatorul va ține contabilitatea separată pentru activitățile și serviciile care fac obiectul desfășurării contractului de servicii de transport public local, precum și pentru alte activități și servicii care generează costuri sau venituri indirecte și nu sunt asociate serviciului de transport, în funcție de legile contabile și fiscale în vigoare.

Principiile privind evidența contabilă separată pentru costurile eligibile înregistrate sunt;
 • a) Principiile privind conceptul costului total alocat, îri"c unui anumit tip de serviciu sau realizării unui singur produs este atribuit sau produs.

Astfel, costurile totale alocate ale obligației de serviciu public a operatorului trebuie să includă următoarele:

 • i)  Costurile directe cu personalul, de amortizare, de resurse materiale și servicii efectuate de terți care au legătură cu Serviciul de transport public local, inclusiv serviciul datoriei societății, folosit exclusiv pentru îndeplinirea Obligației de serviciu public;

 • ii) O cotă proporțională din costurile indirecte, incluzând costurile tehnice și administrative cu personalul, de capital și resurse materiale.

 • b) Toate costurile legate de desfășurarea serviciilor din afara Obligației de Serviciu Public vor fi alocate doar acelor servicii, precum și o cotă proporțională din costurile fixe comune ale operatorului, astfel încât nicio subvenție încrucișată sau supracompensare să nu fie produsă.

 • c) Toate costurile și veniturile provenind din și pentru activitățile comerciale de exploatare trebuie bazate pe rezultatele financiare oficiale ale operatorului.

Evidența contabilă se va organiza pe analitice distincte ale conturilor pe fiecare mod de transport și pe alte activități.

Toate veniturile, costurile, tarifele și prețurile vor fi calculate în ROM. fără TVA, cu excepția cazurilor unde se specifică altfel.

Operatorul va utiliza Metoda ABC (Activity Based Costing) pentru gestiunea costurilor pe activități sau altă metodă agreată de către autoritatea contractantă.

Metoda ABC vizează, pe de o parte, calculul și analiza costurilor, iar pe de cealaltă parte, constituie un instrument de măsură a performanțelor operatorului.

Cu 60 zile înainte de încheierea situațiilor financiare anuale, Operatorul va solicita aprobarea Autorității Contractante privind procedurile de alocare a costurilor indirecte pe activități.

Raportare înainte de data de 30 iunie a fiecărui an, Operatorul va furniza Autorității Contractante un raport anual pentru anul calendaristic anterior, inclusiv situațiile financiare certificate de un Auditor certificat independent.

Raportul anual trebuie să conțină următoarele rapoarte specifice:

 • i.    Bilanțul contabil și anexele la acesta;

 • ii.   Raportul de gestiune al administratorilor;

 • iii.  Raportul auditorului ce a efectuat auditul tehnico-economic;'ONFORM cu originalul


 • viii. Situația costurilor directe și indirecte;

 • ix.  Numărul angajaților și cheltuiala de personal.

Investiții făcute de Operator în numele Autorității Contractante

în cazul efectuării de către Operator a operațiunilor aferente investițiilor care sunffn sarcina Autorității Contractante în conformitate cu Anexa 2.2 a) și cele în care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea UE și din surse IFI, anexa va fi adaptată în baza prevederilor Acordului de Finanțare / împrumut / etc, și în baza Ordonanței Guvernului nr. 1987005 privind crearea, furnizarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuirea și dezvoltarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de finanțare din partea UE.

în cazul realizării investițiilor prin surse de la bugetul local, Autoritatea Contractantă va fi responsabilă de finanțarea cheltuielilor de implementare a investițiilor prin alocarea bugetară de capital.

Operatorul va ține o evidență distinctă a costurilor de investiții realizate și se va asigura transferarea către Autoritatea Contractantă a valorii investițiilor puse în funcțiune și recepționate pentru înregistrarea în evidența patrimoniului public și preluării acestora de către Operator ca bunuri concesionate.
CONFORM CU ORIGÎNAIUL


Anexa 8


Calculul costului unitar pe kiloirf£MPRM cu 0R|GINALUL


Calculul se va face separat, pentru tramvaie, troleibuze și autobuze.

Costul unitar / kilometrul parcurs este prețul pentru serviciul de transport furnizat, calculat pe baza costurilor eligibile, reale ale serviciului de transport al Operatorului, prevăzute în Anexa 9. Atunci când se calculează costul / km, trebuie să fie urmate toate principiile cu privire la alocarea costurilor din Anexa 7.

Costul unitar / kilometru parcurs trebuie să facă obiectul unui audit tehnico - economic extern efectuat anual prin grija Autorității Contractante.

Toate costurile și veniturile astfel înregistrate pe analitice pe moduri de transport și alte activități sunt introduse în situațiile financiare anuale ale Operatorului.

i An: (...)                                            1

i autobuz         |

| Nr. Veh*Km parcurși (Anexa 1)       ;

i                                                                                                                   '

1

• Costul eligibil total anual (Anexa 7.2)

7,73             i

Cost/ Veh*Km                     1

Operatorul poate solicita modificarea Costului / km. în cursul anului, în oricare dintre cazurile în care una sau mai mulic dintre nivelele de preț folosite Ja calculul costului, km negociat indexat depășesc anumite praguri sau dacă condițiile de exploatare s-au schimbat semnificativ, cu impact semnificativ asupra nivelului cheltuielilor.

Costul unitar/ km pentru serviciile de transport public local de călători prin curse regulate, se poate modifica in cazurile care conduc la modificarea majoră a acestuia ori a condițiilor de exploatare, care determină modificarea cheltuielilor cu o influență mai mare decât cea determinată de influența indicelui prețurilor de consum, pe o perioadă de 3 luni consecutive.

Modificarea costului unitar pentru serviciile de transport public local de călători prin curse regulate, se determină avându-se în vedere următoarele cheltuieli:

 • a) cheltuielile cu combustibilii și lubrifianții în cazul în care modificarea acestora are o influență mai mare decât cea a indicelui prețurilor de consum pe o perioadă de 3 luni consecutive;

 • b) cheltuielile cu amortizarea se determină respectându-se reglementările legale în vigoare;

 • c) cheltuielile cu întreținerea - reparațiile - piesele de schimb, anvelopele, acumulatori și alte cheltuieli în cazul în care modificarea acestora are o influență mai mare decât cea a indicelui prețurilor de consum pe o perioadă de 3 luni consecutive;

 • d) cheltuielile cu munca vie se fundamentează în funcție de legislația în vigoare, corelată cu principiul eficienței economice;


 • e)  cheltuielile cu impozitele, autorizațiile și alte taxe se determină potrivit prevederilor legale în vigoare;

 • f)  cheltuielile financiare detaliate corespunzător.

Cazurile luate în considerare sunt:

 • •   inflația cumulată de la începutul anului curent, așa cum este raportată de către Institutul Național de Statistică, depășește 2 %, sau

 • •  prețul combustibilului diesel sau al gazelor naturale sau energiei electrice pentru uz industrial depășește cu mai mult de 1 % lunar, prețul folosit pentru calcularea costului anual/kilometru vehicul sau

 • •   salariul lunar minim astfel cum este stabilit prin legislația națională crește în comparație cu cel în vigoare în luna stabilirii costului/ kilometru vehicul.

Operatorul trebuie să prezinte Autorității Contractante toate documentele relevante, datele și calculele, indicând motivele pentru modificarea solicitată a costului/ kilometru. Autoritatea Contractantă va examina propunerea Operatorului în 15 zile de la data primirii acesteia și nu poate refuza nejustificat modificarea Contractului.

Autoritatea Contractantă poate solicita scăderea Costului7 kilometru în cursul anului, în oricare uiiiiic cazurile în cafc îiixciul a cel puiiu ihiiliu diiiiic prețurile furt'Mie ia calculai cuSluliu km negociat scade sub anumite praguri ca urmare a modificării condițiilor pieței sau dacă punerea în funcțiune a unor investiții duce la scăderea semnificativă a elementelor de cost (energie, combustibili, cheltuieli cu mentenanța și reparațiile, reduceri de personal, etc).

Operatorul trebuie să prezinte Autorității Contractante in 15 zile de la solicitarea Autorității Contractante toate documentele relevante, datele și calculele, justificând nivelul de modificare a costului/kilometru. Autoritatea Contractanta va examina propunerea Operatorului de modificare în 15 zile de la data primirii acesteia și Operatorul nu poate refuza nejustificat modificarea Contractului.

Anexa 8.2


Formula de indexare a costului/ kil

Costurile unitare/km (lei/km) pentru serviciile de transport public Ioc


mijloc de transport se pot ajusta periodic pe baza cererilor primite de Ia operatorii de transport, în baza creșterii indicelui prețurilor de consum față de nivelul existent la data precedentei ajustări. Nivelul costurilor unitare'km, pentru serviciile de transport public local de călători prin curse regulate, se determină pe baza analizei situației economico-financiare a operatorilor de transport, precum și a influențelor reale primite în costuri, determinate de evoluția prețurilor pe economie. Ajustarea costurilor unitare/km la serviciile de transport public local de călători prin curse regulate, se detennină avându-se în vedere următoarele cheltuieli:

 • a) cheltuielile cu combustibilii și lubrifianții se determină avându-se în vedere prețurile de achiziție în vigoare și consumurile normate standard, luându-se în calcul influența indicelui prețurilor de consum de la ultima avizare;

 • b) cheltuielile cu amortizarea se determină respectându-se reglementările legale în vigoare;

 • c) cheltuielile cu întreținerea - reparațiile - piesele de schimb, anvelopele, acumulatori și alte cheltuieli se determină avându-se în vedere cele mai mici costuri de contractare de servicii și prețuri de achiziție, luându-se în calcul influența indicelui prețurilor de consum de Ia ultima av izare;

 • d) cheltuielile cu munca vie se fundamentează în funcție de legislația în vigoare, corelată cu principiul eficienței economice;

 • e) cheltuielile cu impozitele, autorizațiile și alte taxe se detennină potrivit prevederilor legale în vigoare;

 • f)  cheltuielile financiare detaliate corespunzător.

Ajustarea costului/km se va face prin Act Adițional la Contract.

FORMULA DE INDEXARE A COSTULUI/KM

C liiluJi auioouz k/n.ii-i (C UDitai “auiuuuz kiii, i D autoouz)       ui -u * D auiuuuz

unde:

c unitar-mijloc de transport km. n+i este costul unitar km, pe categorie de mijloc de transport,ajustat [lei/km];

c unitar-autohuzkm,i este costul unitari km, pentru autobuze, in vigoare la data ajustării [lei/km]; D autobuz este deprecierea (amortizarea) mijloacelor fixe, cuprinsa in calculul costului unitar/km in vigoare la data ajustării [lei/km];

Ipcî este inflația calculata pe baza nivelului ultimului Indice Total al Preturilor de Consum publicat la momentul solicitării ajustării, raportat la nivelul Indicelui Total al Preturilor de Consum existent la data precedentei ajustări.
CONFORM CU ORIGINALULAnexa 9 — Indicatori de performanță ai serviciului și modalitatea de calcul al penalităților

Anul.............................................Total garanție reținuta Lei.

Nr crt

Indicatori

Descriere mod de calcul pentru uu trimestru

Mod

Parametru

| Pondere i criteriu

1

\ altu i ale

Valori decalcul mâlos

Incalca re majora

Reținere din garanția pe trimestru (G) de:

pararmiriltir

Td pvl'Hilui

Garanție (G)

C.M

Nivel

Nișei

operat m u hi i

50.000

acceptat, fa i a

1

penalizări

permis

i .

0

1

2

3

4

5

*

7

«

9=S sau 6

10

11 =(9/61*7*6

1

Curse anulate sau neregulate din vina operatorului

ț^curse anulate sau neregulate / total curse incluse in Programul de Transport) *100

autobuz

. <2

2

10

20,110%

0

0

0

2

Trasee anulate pentru o perioadă de mai mult de 24 de ore din vina operatorului

1 ^(lungimea traseelor anulate v zile de anulare)|* 100 /lungimea totală anuală a traseelor cuprinse în programul de transport

aiiUibur

%

0,5

2

1 (1410%

i

1)

0

0

3

Numărul de pasageri afectat! de situațiile de la punctele 1 si 2

Numărul de pasageri afectați de situațiile de la punctele 1 si 2

a ut olt uz

Nr.

12-.

250

13.00%

0

0

’ 1

1

4

Respectarea Hanului de Servicii

jv part programat din ziua n. -parc utilizat.din ziua n. Pparc programatdin ziua n. )|* 100

autobuz

%

5

10

15.00%

0

0

0

!

i

5.

Plângeri de la pasageri

Plângeri fundamentate

J2Nr. plângeri fundamentate înregistrate

autobuz

Nr./luna

10

25

5410%

_

0

0

«

Plângeri rezohate

£N'r. plângeri fundamentate rezolvate în termen legal

autobuz

Nr. luna

8

20

5.00%

0

(1

0

Plângeri nerezolvate

SNr. Plângeri fundamentate nerezolvate în termen legal

autobuz

Nr.luni

2

5

5,00%

0

0

0

6.

Vehicule

Vechimea medie a vehiculelor

Vechimea medie a vehiculelor din parcul circulant

a ti toii uz

ani

7

9

12.00%

0

0

0

7

Despăgubiri plătite

Cuantumul despăgubirilor plătite de către operatorul de transport /transportatorul autorizat pentru nerespectarea standardelor de transport de calitate și mediu

autobuz

lei

100(1

5.000

4,00%

0

0

0

0

X.

Respectarea prevederilor legale: Nr. abaterilor constatate și sancționate de autoritatile competente/ 100 mii km realizați

(Nr. abaterilor / km realizați)* IM mii Km.

autobuz

No'100 mii

Iun

3

6

5.00%

0

0

0

4

Accidente de tralic: Numărul accidentelor în trăite din vina personalului propriu al Operatorului raportat la fiecare 100 mii km incluși în programul de transport

(Numărul accidente/km realizați in trini.) *J00 mii km

autobuz

No 100 mii Iun

2

5

6.110%

0

0

(1

indicele de Satisfacție a Pasagerilor

autobuz

\o.

0,00%

-

. '■

1

j

,

x’

l oial pondere criterii

100.0(1%

(I

hKakarî majore

0

fr/WdllI

Reținere trimestriala din garanția anuala

0.00NOTA:

Pentru a verifica îndeplinirea primilor 4 indicatori și pentru a monitoriza executarea contractului, se vor utiliza rapoartele operatorului din sistemul de dispecerizare prin GPS, menționat în Anexa 11. Metodologia de monitorizare și evaluare a Programului de Transport Public al Operatorului este detaliată în Anexa 11.

Pentru a evalua îndeplinirea ultimului indicator, Autoritatea Contractantă va respecta metodologia prezentată în Anexa 10, comparându-1 cu nivelul minim impus în loc de cel maxim (așa cum se compară ceilalți indicatori).

Autoritatea Contractantă a stabilit valoarea garanției anuale din care se vor retine penalitățile aferente neîndeplinirii indicatorilor de performanță și alte sume datorate de Operator în baza prezentului contract. Aceasta Garanție anuală este baza de calcul pentru calculul penalităților pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanță. Fiecărui indicator îi este alocat un coeficient, un prag sub care penalizarea nu se aplică, și, în funcție de acest coeficient, o valoare maximă a garanției aferentă indicatorului, calculată din valoarea totală a garanției. Deducerile din fiecare indicator vor fi calculate ca procent din deducerile maxime, proporțional cu punctele de penalizare, dacă acestea depășesc pragul maxim stipulat. In cazul în care punctele de penalizare ale unui indicator depășesc valoarea maximă stipulată, garanția reținută pentru acel indicator va fi limitată la valoarea sa maximă; însă, punctele care depășesc valoarea maximă vor fi înregistrate ca încălcări ale Contractului de către Operator și pot duce la rezilierea unilaterală a Contractului.

Indicele de satisfacție a călătorilor nu va fi considerat indicator de performanță pentru calculul penalităților în primul an al Contractului (nicio penalitate). Autoritatea Contractantă va desfășura un sondaj, potrivit Anexei 10 la Contract, pentru evaluarea nivelului existent al Indicelui de satisfacție al călătorilor, în baza căruia se vor stabili nivelul minim acceptat fără penalizări și nivelul minim permis pentru al doilea an al Contractului.

O reclamație justificată (vezi indicatorul 5) reprezintă orice sesizare transmisă de către un petent prin orice mediu și canal (scris, mediu electronic, telefonic) Operatorului de transport. Autorității Contractante sau UAT-urilor, care întrunește cumulativ următoarele criterii:

1 .are drept obiect activități din domeniul de competență al Operatorului;

 • 2. conține informații concrete, detaliate, care permit identificarea și verificarea lor de către Operator, în vederea luării măsurilor impuse;

 • 3. se dovedește ca fiind reală, în urma verificărilor efectuate de Operator.


nCONFORM CU

Anexa 10

Indicele de satisfacție a pasagerilor (ISPJ


JJ//1

C-//


 • 1. Generalități

Prezenta anexa are drept scop definirea cerințelor fundamentale privind metodologia referitoare la evaluarea anuală a indicelui de satisfacție a Pasagerilor (ISP), având în vedere

prevederile standardelor naționale și europene referitoare la măsurarea calității sistemelor de transport public și a calității managementului contractelor.


 • 2. Indicele de satisfacție a pasagerilor

 • a) Autoritatea Contractanta organizează și finanțează evaluări anuale ale indicelui de satisfacție a Pasagerilor (ISP).

 • b) Această sarcină trebuie să revină unor terțe persoane independente (care nu sunt părți la Contract) care efectuează studii privind gradul de satisfacție al pasagerilor pe bază de chestionare și sondaje.

 • c) Metodologia pentru efectuarea studiului și calcularea indicilor privind gradul de satisfacție al pasagerilor se discută și se definește cu operatorul, după cum urmează:

 • i. Metodologia trebuie să fie conformă cu cerințele incluse în Standardul EN 13816.

 • ii. Indicatorii de calitate stabiliți în AnesaMCse pot utiliza ca bază pentru chestionar pentru a efectua studiul de evaluare a gradului de'satisfacție a pasagerilor. Pot fi totodată adăug^U—

•" z'Ș'Cx.'-C'   ,

și alți indicatori relevanți pentru evaluarea calitativă a serviciilor (curățenia vehiculului, comportamentul angajaților Operatorului, siguranța percepută, etc.). Chestionam! are ca scop principal compararea indicatorilor de calitate oferiți și a indicatorilor de calitate percepuți de pasageri.

 • iii. Rezultatul final al studiului include un procent de pasageri mulțumiți datorită performanței indicatorilor cheie stabiliți în Anexa 9, și un număr de pasageri nemulțumiți prin compararea cărora se poate identifica gradul de satisfacție a așteptărilor acestora.

 • iv. După finalizarea analizei comparative a gradului de satisfacție al pasagerilor derivat din studiul efectuat și Indicatorii de Calitate de performanță oferiți, evaluați de către Autoritatea Contractanta, aceasta împreună cu Operatorul trebuie să elaboreze planuri de măsuri pentru îmbunătățirea calității transportului public.

Noile planuri pentru îmbunătățirea calității transportului public pot viza schimbarea valorilor vizate ale indicatorilor cheie și revizuirea Programului Operatorului de Transport Public pentru

anul următor.


An exali

Metodologia de monitorizare și evaluare a programului de transport al


 • 1) Prezenta metodologie definește modalitatea prin care se realizează monitorizarea flotelor de vehicule utilizate de Operator pentru realizarea Obligației de Serviciu Public.

 • 2) Monitorizarea presupune urmărirea vehiculelor din liniile de transport public și generarea de rapoarte automate (conform anexelor) din care sa reiasă numărul de kilometri efectuați și alți parametri corespunzători indicatorilor de performanță agreați prin contractul de prestări servicii, prin care se determină performanța Operatorului în cadrul Programului de Transport, conform cărora se va face decontarea prestației.

 • 3) Urmărirea aplicării metodologiei de monitorizare se află în sarcina ADTPBI.

 • 4) Operatorul va asigura monitorizarea flotelor de vehicule pe baza unui sistem care are la bază echipamente GPS și de comunicații 4G, sisteme compatibile cu cele utilizate de operatorul principal, respectiv STB SA.

 • 5) Operatorul va asigura Autorității Contractante acces nerestricționat, în timp real, la date.

 • 6) Menținerea în bună stare de funcționare a echipamentelor si a aplicațiilor software care stau la baza monitorizării se află în sarcina Operatorului.

 • 7) ADTPBI va monitoriza și evalua prestația Operatorului în comparație cu Programul de Transport și cu programul de circulație.

 • 8) Vom defini sistemul de raportare ca fiind sistemul care cuprinde totalitatea procedurilor și rapoartelor necesare verificării prestației.

 • 9) Rapoartele necesare monitorizării vor fi generate de sistemele de monitorizare și transmise și în format electronic ADTPBI.

 • 10) Rapoartele vor fi verificate și semnate de către conducerea operatorului.

 • 11) Responsabilitatea funcționării continue a echipamentelor aferente monitorizării cade în sarcina Operatorului. Acuratețea colectării și sintetizării datelor este tot în sarcina operatorului.

 • 12) Orice disfuncție a sistemului de monitorizare, va duce la înlocuirea imediată a mijlocului de transport.

 • 13) Operatorul, pe baza rapoartelor generate de sistemul de monitorizare, va furniza rapoarte bilunare pentru toate liniile gestionate și toți indicatorii agreați prin contract.

 • 14) Principalele rapoarte, respectiv numărul de km efectuați, se vor constitui în anexe Ia • 15) Indicatorii de raportare a prestării Programului de Transport

  Indicatori- cheie pentru raportarea prestării Programului de Transport sunt cursele și categoria traseului în kilometri. Cursele sunt evaluate după cum urmează:

  I.


  Curse regulate.


  II.


  III.


  Curse neregulate.

  Curse neefectuate.
  îi este permis Operatorului să efectueze un parcur suplimentar, care nu se regăsește în Programul de tr

  • - se înlocuiesc alte Linii pe baza dispozițiilor scrise primite din partea ADTPBI;

  • - se prelungesc liniile existente pentru motive obiective pe baza dispozițiilor scrise primite din


partea ADTPBI;

- se efectuează curse în afara programului de transport din cauza fluxului crescut de călători datorat unor evenimente speciale (dintr-un ordin operațional al ADTPBI).

B. Modul de evaluare a tipurilor de curse conform condițiilor prevăzute Ia pct. 11.

 • I. O cursă regulată este o cursă care:

 • 1) . Este prestată în mod regulat atunci când se inițiază de la o stație de plecare respectând orarul

aprobat, circulația are loc de-a lungul unui traseu prestabilit, opnndu-se în toate stațiile de-a lungul traseului.

 • 2) . Este considerată a fi regulată și este evaluată ea atare:

 • a) Circulația vehiculului se desfășoară conform rutei și programului stabilit, cu o abatere de până la 1% dar nu mai mult de 2 minute pentru semicursele de până în 10 Km, 4 minute pentru cele de peste 10 Km și cei mult de 50 (cincizeci) % din stații.

Pentru restul de 50 (cincizeci) % din stații abaterea acceptabilă este de 3 (trei) până la 6 (șase) minute.

Plecarea în avans dintr-o stație înainte de ora stabilită în orarul traseului nu este admisă.

 • b) Plecare dintr-o stație sau un punct de schimb inițiale, cu o întârziere de până la 5 (cinci) minute pentru liniile urbane și până la 10 (zece) minute pentru liniile suburbane din programul aprobat, care este compensată până ajunge Ia jumătatea traseului.

 • c) în cazul în care apare o abatere minoră de la traseu printr-un ordin, semnat de ADTPBI. • a) în situațiile indicate la punctele 1) și 2).

 • b) în lipsa indicațiilor privind circulația pentru o parte a călătoriei ca urmare a intrării într-o zonă de tăcere radio și a unui element defect al echipamentului de la bord.

o) Din cauza unei disfuncționalități a unui dispozitiv de la bord în timpul circulației și nici o indicație de circulație a vehiculului de-a lungul traseului, dar nu mai mult de o semicursă pe linia respectivă.

II. O cursă neregulată este o cursă, înregistrată prin sistemul de monitorizare sau prin rapoarte oficiale ale organismelor de control care se efectuează. însă:

 • 1) Nu respectă orarul traseuluiz cu o abatere mai mare decât marja admisa în conformitate cu clauza I, punctul 2 a), b).

 • 2) Cu o abatere de la traseu, fără omiterea vreunei stații, dar .fără respectarea clauzei I, punctul 2 c), d).

 • 3) Cu un interval de timp perturbat între vehiculele de pe o linie, respectiv circulația simultană a mai mult de 2 (două) vehicule pe una și aceeași linie la plecarea de la prima stație de pe traseu până la 1 (una) sau mai multe stații.

 • 4) La dispoziția scrisă a ADTPB1 în urma unor evenimente neprevăzute lucrări de infrastructură, ctc. )


IV. O cursă neefectuată este o cursă în care cel pufi valabilă:

 • 1. vehiculul a început să circule de la capătul de linie, cu un dispozitiv de bord nefuncțional:

 • 2. la o abatere de la traseu;

  cund d-uu .luat maluri de


j. la uc iCi ioi Ui cu uciiociatj a dispozitiv Noi dc iu bold (atunci împiedicare a intervenției șoferilor).

Măsuri complementare

 • a. Verificarea prin sondaj a ieșirilor și intrărilor programate din /în depouri autobaze, pentru conformitatea parcului circulant realizat cu cel programat și raportat.

 • b. Verificarea prin sondaj a plecărilor ritmice în traseu (evitarea circulației "în pachete" de vehicule).

 • c. Verificarea prin sondaj a aderenței prestației efective la Programul de transport în stațiile de plecare, intermediare și terminus, în conformitate cu orarele afișate și asumate de către Operator.

 • d. Verificarea prin sondaj a ieșirilor neprogramate din traseu.

 • e. Monitorizarea stării infrastructurii rutiere (zăpadă, polei, avarii la rețelele urbane, lucrări

accidentale și neprevăzute, etc) utilizate de către transportul public și realizarea de rapoarte l ce vor fi transmise instituțiilor abilitate^


 • f. Confruntarea și medierea rapoartelor Operatorului cu cele ale Autorității contractante se va realiza în primele 10 zile de la depunerea celor dintâi.

 • g. Completarea celor 3 formulare anexate.

  C. Dispoziții finale
a) Persoanele desemnate de către Operator care întocmesc, semnează și          estațiile își

vor trece numele și prenumele în clar, asumându-și corectitudinea raportării;

 • b) Prestatorul va preda Autorității Contractante, bilunar, rapoartele finale aferente, în format electronic);

 • c) Orice factură va fi însoțită de raportul privind numărul de km efectuați pentru perioada emisa;

 • d) Rapoartele se vor preda în forma si la data convenite, iar eventualele diferențe dintre rapoartele pe decade si rapoartele finale lunare vor fi explicitate;

  Docv.

legale privind păstrarea documentelor respective pentru a fi puse la dispoziția organelor de control abilitate ori de câte ori este nevoie.*

u


jjfobuze Regionale

Nr.crt.

Linia

Programat

Realizat

Diferente -

Comentarii

Nr. \

vehicule

Nr. curse

Km.

Traseu

Km. acces/ retragere

Total km / perioada

Nr.

vehicule

Nr. curse

Km Traseu

Km acces/ retragere

Total km / perioada

Nr.

vehicule

Nr. curse

Km Traseu

Km acces/ retragere

Total km / perioada

1

2

3

TOTAL

0

0

0

0

0

0

o

0

0

0

0

0

0

0

0

,4

7--------------

Programat

Realizat ■

Diferente

TOTAL GENERAL

Nr.

vehicule

Nr. curse

Km.

Traseu

Km. acces/ retragere

Total km / perioada

Nr.

vehicule

Nr. curse

Km Traseu

Km acces/ retragere

Total km / perioada

Nr.

vehicule

Nr. curse

Km Traseu

Km acces/ retragere

Total km / perioada

Comentarii

0

0

0

0

0

0

: o

0

0

0

0

0

0

0

0Anexa 13.3Linia

Bus 1 Program | jormal |

Perioada analizata

l.xx.2018

dl XX ' ’IH

|    Data analiza

total zile

zile Lucru

Zile

Sambata

ZiL-dutnniica sârb. leg.

11

20

5


-fcyy.ZOlB-]Programat "P'^/RealIzet’^R”

■■■ ziua •

ZI DE LUCRU

Zl DE SÂMBĂTĂ

Zl DE DUMINICA ȘI SĂRBĂTORI LEGALE

COMENTARII

k.          r             <eȚ

Nr.

■vehicul»

■Nr. curs»

Km. Trasau

Km, acces! retragere

Total km/ zl

Nr. vehicule

Nr. curs»

Km Traseu

Km acces/ retragere

Total k:H /zl

Nr; , vehicul»

Nr. curse

Km Traseu

Km acces/ ' retragere

Total- km Iii

P

-

i

l.xx.201â

2.XX.2O18

i.xx.2018

4.xx. 2018

S.xx.2018

6.xx.2018

Ăxx.2018

8.XX.2018

9.XX.2018

lO.xx 2018

ll.xx.2018

i2.xri.2O18

13 xx.2018

14.xx.2018

1S.XX.2O18

lb.xx.2O18

17.XX.2018

18.xx.2018

—o— fi

19 xx.2018

-

2O.xx.2O18

21.xx.2O18

Z\

O ??

22.XX.2018

F

2

23.xx.2018

i

o

24.xx.2018

C

25.xx.2O18

O

26.xx.2O18

l

A

----70----

2/.xX.201fi

“) \

1

—£5—

28.XX.2018

z

29.xx.2O18

/

-->-- r*

3O.XX.2O18

c

31.XX.2018

r~

Programat ''P"/Reailiat "R" •

ț." itua

Zi DE LUCRU

Zî DE SÂMBĂTĂ

Zl DE DUMINICĂ Șl SĂRBĂTORI LEGALE

Nr vehicule

Nr cursa

Km. Traseu

Km. acces! retragere

7 >tiil Wi / zi

Nr veh cule

Nr. curse

Km Traseu

Km accesl retragere

Total km/zi

Nr vehicule

Nr. curs»

Km-Trsiseu

•Km acces/' ■'retrag era

Total km /zi

ObENTARH     .j,

P

total

R

total

0

^\iferente

total

0

< A •         % o \\

t.±_____L______Ă1L.     WA\ .

>A. J)

Le:

<y

-\\\

5

V £> V

7
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI-ILFOV

Caiet de sarcini

al serviciului de transport public de călători

in municipiul București si Județul Ilfov

iulie 2018ADTPBI


CCIR Business Center București, sect.3, office@tpbi.ro www.tpbi.ro
CAIET DE SARCINI

AL SERVICIULUI DE TRANSPORT PliBLIC DE CĂLĂTORI


ÎN MUNICIPIUL BUCUREȘT           ?ff&^ALUL

-

Art. 1. Prezentul Caiet de Sarcini stabilește condițiile de efectuare a serviciului de transport public local prin curse regulate, în Municipiul București si județul Ilfov, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare efectuării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

Art. 2. Prezentul Caiet de Sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de efectuare a serviciului de transport public local prin curse regulate, indiferent de tipul de gestiune.

Art. 3. Caietul de Sarcini face parte integrantă din documentația necesară efectuării activităților de realizare a serviciului de transport public local prin curse regulate și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

Art. 4. Prezentul Caiet de Sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitab'/ te^mc ș1 ele oerforrnantă și           în pYnlnat-ara

Art. 5. Terminologia utilizată este cea prevăzută în Regulamentul serviciilor de transport public local, elaborat de ADTPBI și aprobat prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București și Consiliul Județean Ilfov.

CAPITOLUL II

Cerințe organizatorice minimale

Art. 6. Operatorii serviciilor de transport public local vor asigura:

 • a)  numărul și tipul corespunzător de mijloace de transport necesare realizării programului de circulație și care satisfac condițiile impuse privind siguranța circulației, confortul pasagerilor și protecția mediului;

 • b)  numărul de mijloace de transport pentru înlocuirea celor care efectuează cursele cuprinse în programul de circulație, în cazul apariției unor defecțiuni ale acestora;

 • c)  respectarea reglementărilor legale privind omologarea, înmatricuîarea/înregistrarea și efectuare^ inspecțiilor tehnice periodice/revizitlor tehnice periodice pentru mijloacele de transport propuse pentru efectuarea serviciului;

 • d)  operațiile de întreținere și reparații necesare parcului de mijloace de transport, stabilit prin contractul de atribuire a gestiunii, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind efectuarea acestor activități (autorizarea operatorului economic, baza tehnico-materială, personalul utilizat etc.);

 • e)  menținerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalațiilor auxiliare și a cu rățen iei acestora;

 • f)   condiții pentru spălarea, salubrizarea și dezinfectarea mijloacelor de transport;

 • g)  spații în suprafață suficientă și cu dotările necesare pentru parcarea mijloacelor de transport;

 • h)  dispecerat și dotări speciale pentru urmărirea și coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de intervenție și de depanare;

 • 1) personal calificat și vehicule de intervenție operativă;

j) respectarea prevederilor legale în vigoare’ "pFiyihctangajarea, desemnarea, pregătirea profesională, .exâmrhalțaCmedicală și psihologicaSa pG^apeloV cu funcții care concură la siguranța circulației;

/<"   ? 7 i ZA                  .  l/\ Z/ȚZ-,..;  •.


asigurarea pasagerilor și a bagajelor acestora pentr transport/ transportatorului autorizat;


k)

 • l)


hTTarcirîa "b^pgrbtoroțhj de respectarea capacităților de transport și a programelor de circulație impbșejpgn ^cp^frieie de transport aprobat de ADTPBI;

m)  menținerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalațiilor auxiliare și a curățeniei acestora;

n)  respectarea indicatorilor de performanță și de calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii precizați în Regulamentul serviciilor de transport public local elaborat de ADTPBI și aprobat prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București și Consiliul Județean Ilfov;

o)  furnizarea către ADTPBI a informațiilor solicitate și accesul la toate informațiile necesare, în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului de transport public local;

p)   realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

q)  statistica accidentelor și analiza acestora;

r)  aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

s)   respectarea reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor;

t)   respectarea legislației în vigoare privind securitatea și sănătatea în muncă, protecția mediului, precum și situațiile de urgență;

u)  planificarea inspecțiilor tehnice periodice astfel încât să fie asigurat în fiecare zi numărul de vehicule necesar penrru acoperirea curselor cuprinse in programa. ele Circu-ăție;

 • v)   alte condiții specifice stabilite de ADTPBI.

Art. 7. Obligațiile și răspunderile personalului cu funcții care concură la siguranța circulației sunt cuprinse în Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local în Municipiul București și județul Ilfov.

Art. 8. Condițiile de realizare a investițiilor, precum și a altor cheltuieli pe care le vor face operatorii serviciului de transport public local prin curse regulate, modul de aprobare și decontare a acestora se vor stabili în contractul încheiat între ADTPB. și operatorii serviciului de transport public local.

CAPITOLUL HI

Sistemul de transport public de calatori in regiunea București - Ilfov

Art. 9. Operatorii de transport au dreptul să efectueze, în condițiile legislației în vigoare, transport public local prin curse regulate, pe trasele din Planul Integrat de Transport București-Ilfov 2018 prevăzute în Contractele de delegare a gestiunii servicului din n aria administrativ - teritorială a Municipiului București și a județului Ilfov.

Art. 10. Operatorul de transport/transportatorul autorizat are obligația să efectueze serviciu! de transport public local de persoane prin curse regulate, cu respectarea Programului Integrat de Transport prevăzut în Anexa - Program integrat de transport public de calatori pentru regiunea București - Ilfov 2018, care conține condițiile specifice privind traseele, perioadele și programul de circulație, capacitatea mijloacelor de transport, numărul mijloacelor de transport necesare, denumirea stafiilor si amplasarea lor.

Art. 11. In vederea realizării unui sistem de transport public local de persoane pe raza Municipiului București și a județului Ilfov, care să asigure deplasarea-călători lor în condiții de siguranță a circulației rutiere și pietonale, confort, regularitate și continuitate, fiecare operator de transport trebuie să îndeplinească următoarelecerințe:

a.


să asigure toate condițiile tebhfce^ de, operare și de personal de competența sa, pențpf realizare^ integrală a părții cantrac1^Usd(n Pfâ’nur'de transport la parametrii cantitativi și ralitativî
dreapta ale de transpo vizibile corespunzător pe timp de noapte șrîn,c’ohdițȚ<y

V               '■ n r ■ •

vv r.               S- .O, '


 • b.  să asigure afișarea pe părțile din față și laterală capetelor liniei; la partea din spate a mijlocului Elementele de informare menționate anterior vor fi de vizibilitate scăzută;

 • c.  să asigure în salonul mijlocului de transport informarea publicului călător prin mijloace viziMgq^pftbre cu privire la denumirea stației care urmează și la posibilitățile de transbordare în alte mijloace de transport public local de persoane; în cazul troleibuzelor și tramvaielor această obligație va fi respectată pentru vehiculele noi, precum și pentru cele aflate în funcțiune la data prezentă echipate din construcție cu mijloace sonore și/sau vizuale.

 • d.  să asigure afișarea în salonul mijlocului de transport, prin texte, scheme și pictograme, a numelui conducătorului acestuia, a hărții schematice care să permită vizualizarea rețelei de trasee, a instrucțiunilor privind modul de desfășurare a transportului, a obligațiilor publicului călător și a altor informații de utilitate publică privind transportul, stabilite prin reglementările în vigoare (prin pictograme), conform Procedurilor de comunicare agreate de ADTPBI;

 • e.  să asigure eliberarea/vânzarea titlurilor de călătorie în toate locațiile stabilite de comun acord cu ADTPBI și nominalizate printr-o Anexă la Hotărârea de dare în administrare, respectiv la contractul de delegare a gestiunii aprobat prin hotărâre de atribuire;

 • f.   să asigure afișarea în stațiile din programul de circulație a indicativului liniei care deservește un traseu, a intervalelor de succedare a curselor, precum și reprezentarea schematică a traseului cu indicarea stafiilor pentru informarea publicului călător, conform Procedurilor de comunicare agreate de ADTPBI;

 • g.  să emită titluri de călătorie cu respectarea reglementărilor în vigoare, costul suportului fizic (cârdul electronic) și costul de emitere al acestuia vor fi induse în tariful aprobat de către ADTPBI. Pentru persoanele care potrivit legislației în vigoare beneficiază de reduceri sau gratuitate, costul de emitere a acelor titluri de călătorie se vor suporta de autoritatea publica Locala sau centrală după caz.

 • h.  să asigure accesul liber și nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor stabilite de reglementările legale în vigoare, al persoanelor care beneficiază de facilități/gratuități la transport;

 • i.   să asigure transportul gratuit al copiilor sub 7 ani;

 • j.   să asigure existența în mijlocul de transport a locurilor rezervate și marcate corespunzător pentru persoane cu handicap, bătrâni, femei însărcinate, persoane cu copii în brațe;

 • k.  să supravegheze, prin conducătorul, vehiculului, .urcarea și coborârea călătorilor; să folosească numai veb'cu'e dotate cu sisteme care să nu permită plecarea mijlocul'."’ de transport din stați' cu ușile deschise;

 • l.   să asigure îmbarcarea/debarcarea călătorilor numai în stațiile special amenajate, prevăzute în programul de circulație;

 • m. să utilizeze numai titluri de călătorie agreate de ADTPBI;

 • n.  să nu permită transportul călătorilor decât pe bază de titluri de călătorie valabile- cârduri electronice de transport sau bancare, plăți cu telefonul mobil prin NFC sau cod QR, etc.- sau alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare;

 • o.  să asigure călătorii și bagajele acestora pentru riscurile care cad în sarcina operatorului de transport;

 • p.  să țină evidența plecărilor/sosirilor în/din cursă, la fiecare capăt de linie;

  r.


  s.

  t.


 • q.  să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură cu modificarea/suspendarea programului de circulație sau a unei linii;

să asigure, zilnic și ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea și, în condiții speciale (cu respectarea prevederilor legale) dezinfectarea mijloacelor de transport;

să asigure condițiile de execuție a transportului în condiții^e-tegularitate, siguranță și confort;

să folosească numai mijloace de transport echipate ciTinstaîâție'de^îhcălzire/ventilație a aerului în stare de funcționare;                                         '

să utilizeze <jfîijlpace de transport care au aspect estetigTores^unzătdr

saceTnscr^ionezeL pe părțile laterale, s^’         eilrJc^

:a£qfrujui. servicîului de transport publi


w. să doteze mijloacele de transport cu echipamente /mijloace de prevenire și combatere a incendiilor, precum și cu ciocan pentru spargerea geamurilor în caz de necesitate;

 • x.  să pună în circulație numai vehicule care se află în perioada de valabilitate a inspecției tehnice periodice sau a reviziei tehnice periodice, după caz.

y.  să pună în circulație numai vehicule care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare privind siguranța circulației și protecția mediului;

z.  să fundamenteze anual bugetul de venituri și cheltuieli cu nominalizarea fondurilor necesare pentru cheltuieli de capital pentru efectuarea serviciului de transport public loca) de persoane în condițiile legislației în vigoare, pentru a fi supus aprobării C.G.M.B și Consiliilor Locale;

aa. să întocmească și să fundamenteze anual propunerile cu obiectivele de investiție cu finanțare de la buget ce vor fi transmise la ADTPBI în vederea aprobării de C.G.M.B., Consiliile Locale și de Consiliul Județean Ilfov;

bb. să elaboreze planul privind întreținerea curentă, reparațiile curente și accidentale la bunurile concesionate, conform programelor de întreținere, reparații, dotări și investiții aprobate;

cc. să asigure informarea permanentă a călătorilor cu privire la traseele, programele de circulație deservite, tarifele aplicate, precum și modificarea acestora, conform Procedurilor de comunicare agreate de ADTPBI;

dd. să aplice normele de securitatea și sănătatea în muncă, protecția mediului, precum și pentru situațiile de urgență specifice activității desfășurate în cadrul serviciului contractat;

ee. sa asigure planificarea și finanțarea pregătirii profesionale și efectuarea examinărilor medicale și psihologice ale propriilor angajați;

ff. să elaboreze strategii de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de normele legale în vigoare privind achizițiile de produse, servicii sau lucrări, și la gestionarea serviciului public pe criterii de competitivitate și eficiență economică;

gg. să prezinte programe pentru dezvoltarea, modernizarea și exploatarea eficientă a bazei tehnico-materiale aferente serviciului prestat;

hh. să asigure, prin dispecerate și dotări speciale, urmărirea și coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de Intervenție șl da depanare, precum și aplicarea cu operativitate a măsurilor ce se impun în caz de eveniment, incident, accident sau alte situații care pot afecta desfășurarea transportului, în vederea asigurării condițiilor asumate'privind regularitatea, siguranța și confortul;

ii. să dispună de echipaje de intervenție și depanare dotate corespunzător pentru degajarea drumului public sau a căii de rulare în cazul defectării mijlocului de transport, precum și pentru intervenții la rețeaua electrică de contact sau calea de rulare a tramvaielor, etc;

C°WORM CUo

ANEXA4X—

Politica privind resursele umane^șT politica socială


Modalitatea de gestionare a resurselor umane existente șknecesare

societății și are scopul de a asigura personalul calificat necesar, cu instruire profesională și competențe adecvate pentru cerințele activității.

Operatorul va aplica propria sa politică de selecție, calificare, instruire, recalificare, concediere, salarizare și protecție socială potrivit Contractului Colectiv de Muncă, Codului Muncii, prevederilor legale în vigoare, precum și modelele manageriale adaptate la specificul activității desfășurate și metodele strategice pentru motivarea implicării personalului și îmbunătățirea performanțelor.

Categorie personal

Nr. de personal

Observații

A. Personal tehnic, economic, socio

- administrativ și de conducere

20

B. Personal direct implicai ia activitatea de transport public

Care 53 șoferi

C. Personal pentru alte activități

4

TOTAL PERSONAL

153

_

*Politica privind resursele umane si politica sociala poate-fi modificata la solicitarea operatorului cu aprobarea ADTPBI

Operatorul se obligă să respecte toate normele naționale și europene referitoare la protecția socială a angajaților, inclusiv cele referitoare la măsurile de protecție socială luate în cazul concedierilor colective, ca urmare a planurilor de restructurare, precum și reglementările privind combaterea discriminării la locul de muncă.

Personalul cu atribuții în siguranța traficului va face periodic subiectul unei examinări psihologice și medicale, potrivit legislației în vigoare.

Personalul Operatorului se va conforma reglementărilor în vigoare, instrucțiunilor și altor documente din care reies sarcini și responsabilități.

Pentru a atinge și menține competența necesară pentru activitățile prestate potrivit prezentului contract, se vor identifica, planifica șOco'nditee activități de instruire pentru toate categop^Ze^fe^x angajați ai Operatorului « Z /          \                                        •/£       /p*

(Km)Nr total de Km efectuați

Autobuz

1.610.935,4

1.610.935,4

(c unitar) Cost unitar per kilometru

Autobuz

7,75

7,75

(1) Cost Total (Veh*Km efectuați x c unitar pe Km)

Autobuz

12.484.749,35

12.484.749,35

(II) (Pr) Profit rezonabil

Venituri din servicii de transport public din:

445.705,55

445.705,55

• Alte venituri în cadru! rețelei unde se prestează OSP

0

0


(III) TOTAL VENITURI PLANIFICATE

C) TOTAL COMPENSAȚIE ANUALĂ PLANIFICATA (l+ll-IIIJ-fara TVA

0 0

12.930.454,90   12.930.454,90
Anexa 15

Metodologia de repartizare a elementelor cuprinse în calculul compensației

ADTPB1 va aproba decontarea compensației conform formulei de calcul din prezentul contract (art. 10.2) și a prevederilor Capitolului 10.

Calculul compensației se va realiza individual pentru fiecare UAT de către Autoritatea Contractanta pe baza Metodologiei de alocare a costurilor eligibile și a compensației aprobată de către Adunarea Generală a ADTPBI.

Repartizarea costului eligibil: după chei de repartizare între UAT-urile traseului respectiv (formula ponderată agreată funcție de km traseului, venituri UAT și alte criterii).
Nr. crt.

Categorie sociala

Documente in baza earora STB emite cârd

Teritorialitate

—-r—k

1

\

VA

U

FZîtf, 1

Veterani, invalizi și văduve de război

CI si Legitimație de veteran, cu evidențierea domiciliului stabil sau provizoriu.

Persoane cu domiciliul stabil sau provizoriu in București sau m județul Ilfov

•. . £

L ,4»>

Foști detumti politici, deportați

Documente justificative {hota rare Judecătoreasca), CI si talon de pensie, cu evidențierea domiciliului stabil sau provizoriu.

Persoane cu domiciliul stabil sau provizoriu in București sau in județul Ilfov

J

Persoane persecutate politic, detașamente de munca fortata

Documente justificative (decizie Casa de pensii), CI si talon de pensie, cu evidențierea domiciliului stabil sau provizoriu.

Persoane cu domiciliul stabil sau provizoriu in București sau in județul Ilfov

4

Eroii revoluției si

> urmașii acestora

Ci cu evidențierea domiciliului stabil sau provizoriu, certificat de rcvolutionar/dovada de urmaș.

Persoane cu domiciliul stabil sau provizoriu in București sau in judelui Ilfov

f

■:^i

5

/ ■" ■

Persoane bu

handicap și “însoțitorii

ăcesfora     ’’

. .1

Liste de la Direcțiile Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului a sectoarelor 1,2. 3, 4, 5, 6 si cea a județului Ilfov

Persoane cu domiciliul stabil sau pro\ izoriu in București sau in județul Ilfov

 • V '/ _. :- \

 • V ***** kl

Vr /

\7/

z^J

TJEle'hi/'și 'studenții diiMfistifti-țnle de

"'înyățfynârit jțfticredțiâf’e ^^âCfed itate.de pe teritoriul UAT-urilor membre A DTP Bl, lu domiciliul stabil sau provizoriu pe teritoriul UAT-urilor membre ADTPB1.

 • • pentru elevi - legitimația du transport /carnetul de elev (vizat pe anul in curs), care va avea înscris pe prima fila codul numeric personal al elevului, cartea de identitate pentru elevii cu varsta de peste 14 ani impliniti, cu evidențierea domiciliului stabil sau provizoriu,

» pentru elevii claselor pregătitoare - adeverința doveditoare autentificata cu stampila uni talii du invatamant acreditaie/autorizate pentru anul in curs si copie după certificatul du naștere

 • • pentru studenti romani si străini din state membre UE - legitimație de student pentru reducere la transport (vizata pe anul in curs -forma du invatamant cu frecventa), carte du iduntitate/pasaport, cu evidențierea domiciliului stabil sau provizoriu;

 • • pentru studenții străini din state nemenibre UI - legitimație de studentjrentru reducere la

Elevi ai unităților de învățământ obligatoriu, profesional și liceal acredmil/autoi izat sau studenti ai unor instituții de învățământ superior acreditate de pe teritoriul ADTPBI. indiferent de domiciliu

Valabilitate titlu


Alocare      ISursa finanțare


Actualizare

Baza de date


4 ani cu decontai c lunara

Pe UAT in funcție de domiciliul solicitantului

UAT in funcție de domiciliul solicitantului


Lunar prin

UAT


4 ani cu decontaic lunara

Pe UAT in funcție de domiciliul solicitantului

UAT in funcție de domiciliul solicitantului


Lunar prin

UAT


4 ani cu decontai e lunara

Pe UA 1 in funcție de domiciliul solicitantului

UAT in funcție de domiciliul solicitantului


Lunar prin

UAT


4 ani cu decontaie lunara

Pe UAT in funcție de domiciliul solicitantului

UAT in funcție de domiciliul solicitantului


Lunar prin

UAT


4 am cit decontai e lunara


Pe DGASPC in funcție de domiciliul solicitantului


Buget central


Lunar prin

DGASPC


lunar pe I linie urbamt/preorășci tească, 2 linii urbaiie/umi urbană + una preorășenească, toate liniile urbane/urbane + preorășenești


7.


Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, în condițiile legii, sau tutelă, pe tot parcursul anului calendaristic,


transport (vizata pe amil in curs - forma du iuvatamant cu frecventa), pasaport/cartc de re/idunta/permis de ședere, cu evidențierea domiciliului stabil sau provizoriu.


Conform punctului 6 și documente doveditoare care sa demonstreze apartenența la această categorie
precum și pentru studenții orfani sau provenit! din casele de copii pe tot parcursul anului


calendaristic.__

Donatori onorifici de sânge


 • • Adeverința de donare (origmaPoriginal si o copie când exemplarul original se solicita pentru S TB

 • • carnet de donator


 • • CI, cu evidențierea domiciliului slabii sau provizoriu

 • • orice document <1 in care sa rciasa ca
Elevi ai unităților de învățământ obligatoriu, profesional și liceal acreditat/autoi i/.at sau studenli ai unor instituții de învățământ superior acreditate de pe teritoriul AD'ITBI. indiferent du doinii iii ti


Orice persoana eu .domiciliu stabil sau piovi/oriu /loc munca București sau Jud lllbv care donea/.a la o inslitiitic de profil din București sau județul Ilfov


toate liniile preorășenești


Pe UAT in funcție de adresa institut ici de iuvatamant


UAT in funcție de adresa instituției de invatanumt


lunar pe I linie urbană/prcorășunuască,

2 linii urbane/ima urbană i- una preorășenească toate liniile urbanc/tnbane <■ preorășenești


UAT în care instituțiile de profil cu activitate de recoltare du sânge în scop (ransfu/ional își au sediul


bugetele locale ale localităților in care instituțiile de profil cu activitate du recoltare de sânge in scop tramdăizional îsio

O .z

o

3

o

c:

o

2

o

2T

>

r-

GX.

Pensionari cu domiciliu) stabil sau provizoriu pe teritoriul UAT-urilor membre ADTPB1.

CI si talon pensie, sau decizie de pensionare, cu evidențierea domiciliului stabil sau provizoriu.

Persoane cu domiciliul stabil sau provizoriu pc teri ton td UA I -urilor membre ADTPB1.

XC

**      4-

^7

Lunar pe toate liniile urbane, l'UNC'l HZ DE PERIOADA Dl-

BENEFICIU


Pc UAT in funcție

UAT in funcție

Lunar prin

de domiciliul

de domiciliul

UAT

solicitantului

solicitantuluiAnexa 16


Proces Verbal de constatare a conformității conectării la SATj CONFORM CU ORIGINALUL I________________________________________________________________________________________


ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI-ILFOV

Anexa 17

Regulamentul serviciului comunitar

de transport public local de călători


Sediul ADTPBI - CCIR Business Center București, Sector-3, Bd. Octavian Goga, Nr.2, Et.6, Cam CIF: 38474532

E-mail: office0tobi.ro; Site: www.tobi.roRegulamentul serviciului comunitar


de transport public local de călători în regiunea București


Cuprinsininr


CAPITOLUL!

Dispoziții generale

Pagț.3ixs.j.

CAPITOLUL II

Principiile și obiectivele transportului public local de călători

Pag. 4

CAPITOLULUI

Condițiile tehnice obligatorii privind infrastructura și echipamentele utilizate

Pag. 6

CAPITOLUL IV

Dispecerizarea serviciilor de transport public de călători

Pag. 7

CAPITOLUL V

Titluri de călătorie și sistemul integrat de e-ticketing

Pag. 7

CAPITOLUL VI

Responsabilitățile ADTPBI

Pag. 10

CAPITOLUL VII i

Documentele necesare efectuării transportului public local de călători

Pag. 11 ■

i

CAPITOLUL VIII

J                                _ _                                          _

Condițiile care trebuie îndeplinite de către operatorii de transport

I

Pag. 12

i CAPITOLUL IX

i

Siguranța rutieră

Pag. 14

1

CAPITOLUL X

Indicatori de performanța

Pag. 16

CAPITOLUL XI

Drepturi și obligații ale .operatorilor de transport/ transportatorului autorizat

Pag. 17

CAPITOLUL XII

Drepturi și obligații ale călătorilor

Pag. 19 i

CAPITOLUL XIII

Răspunderi și sancțiuni

Pag. 20

CAPITOLUL XIV

Dispoziții finale și tranzitorii

Pag. 22

Anexa 1

Legislația aplicabilă transportului public local de călători

Pag. 23

Anexa 2

Definițiile în sensul prezentului Regulament și în conformitate cu legislația europeană și națională

Pag. 26

Anexa 3

Licență de traseu

Pag. 311.


Scopul prezentului Regulament este acela de a defirm :                         e cu normele

dreptului comunitar și ale legislației naționale îp^vigoareț s                      tre autoritățile

competente și operatori, serviciile de transport publici oca I de^călători prin curse regulate cu autobuze, troleibuze, tramvaie, sau prin curse regulate speciale, pe teritoriul regiunii București - Ilfov.

 • 2. Prezentul Regulament definește condițiile care trebuie îndeplinite pentru efectuarea serviciilor de transport public de călători, indicatorii de performanță, condițiile tehnice obligatorii privind infrastructura și echipamentele utilizate, precum și raporturile între autoritatea competentă, operatorii de transport și utilizatorii serviciilor publice.

 • 3. Serviciul de transport public local de călători prin curse regulate face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică și cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților de interes economic și social general desfășurate la nivelul regiunii București - Ilfov, sub coordonarea autorităților publice locale, în scopul asigurării transportului public local de persoane.

 • 4. Activitatea de transport public de călători prin curse regulate se efectuează numai pe baza de contract de de delegare de gestiune încheiat între autoritatea competentă și operatorul de transport public de călători, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători, intrat în vigoare la 3 decembrie 2009, obligatoriu în toate elementele sale și care se aplică direct în toate Statele Membre.

 • 5.  Autoritatea competentă pentru regiunea București - Ilfov este Asociația de Dezvoltare Intercomunîtară pentru Transport Public București - Ilfov (ADTPBI), constituită prin asocierea Unităților Administrativ Teritoriale din cadrul regiunii, avind ca scop: înființarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului public de transport local din cadrul asociației, pe raza de competență a unităților admînîstrativ-teritoriale membre.

 • 6.  Autorități de reglementare competente'sunt - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), Autoritatea Rutieră Romană (ARR), sau autoritățile administrației publice locale prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (ADTPBI).

 • 7.  Lista legislației naționale și europene aplicabilă transportului public local de călători este prezentată în Anexa 1.

 • 8. Definițiile în sensul prezentului Regulament și în conformitate cu Legislația europeană și națională sunt prezentate în Anexa 2.Capitolul II

Principiile și obiectivele transportului public local de călători

 • 1. Serviciile de utilități publice se organizează și funcționează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind administrația publică locală, descentralizarea administrativă și financiară, dezvoltarea regională, finanțele publice locale și cu respectarea


 • a. autonomiei locale;

 • b. descentralizării serviciilor publice;

 • c. subsidiarității și proporționalității;

 • d. asocierii intercomunitare;

 • e. responsabilității și legalității;

 • f. dezvoltării durabile și corelării cerințelor cu

 • g. protecției și conservării mediului natural și co

 • h. asigurării igienei și sănătății populației;

 • i. administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ

teritoriale;

 • j. participării și consultării cetățenilor;

 • k. liberului acces ia informațiile privind serviciile puolice.

 • 2. Transportul public local de călători în regiunea București -Ilfov se va desfășura ținând cont de viziunea de dezvoltare și obiectivele prevăzute în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 pentru regiunea București-flfov, aprobat în martie 2017, și anume:

Crearea unui sistem de transport eficient, integrat, durabil și sigur, proiectat să promoveze dezvoltarea economică și teritorială inciuzivă din punct de vedere social și să- asigure o calitate ridicată a vieții, cu următorele obiective:

 • I. ACCESIBILITATE - Asigură că tuturor cetățenilor ie sunt oferite opțiuni de transport care le facilitează accesul la destinații și servicii esențiale;

li. SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE - îmbunătățirea siguranței și securității în circulație;

 • III.    MEDIU - Reducerea poluării aerului și a zgomotului, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie;

 • IV.    EFICIENȚĂ ECONOMICĂ - îmbunătățirea eficienței și a eficacității economice a transportului de persoane și mărfuri;

 • V.    CALITATEA MEDIULUI URBAN - Contribuie la creșterea atractivității și calității mediului urban șt a designulul urban în beneficiul cetățenilor, al economiei și al societății, în ansamblu.

  3. Efectuarea serviciului de transport public local de călători trebuie să asigure:

  a. satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport aîe t elitei hjȚregiunii București - Ilfov;


Jjbpulației și operatorilor economici pe ^șterșâ'njvelului de calitate al serviciului și de confort S^tiljzatonlor; ccesul la serviciile de trans^ort public focal și prdtecțiaj'aat^gorîilor sociale defavorizate;

 • d.

 • e.


f.


g-


r                                      -

I CONFORM CU

L___


informarea publicului călător;

executarea transportului public local de persoane prin curse regulate în regularitate, siguranță și confort;

corelarea capacității de transport cu cererea de transport existentă;

optimizarea funcționării transportului public local, prin asigurarea unui cadru conformitate cu prevederile legale;h. stimularea cetățenilor pentru utilizarea transportului public prin creșterea continua a atractivitatii acestuia


4. Este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate transportul public care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • a.  se efectuează de către un operator de transport autorizat conform legislației în vigoare;

 • b.  se efectuează numai pe raza unităților-administrative membre ADTPBI;

 • c.  se execută pe baza unui program de transport prestabilit de către ADTPBI;

 • d.  se efectuează de către operatorul de transport autorizat cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze, troleibuze, tramvaie, deținute în proprietate, în baza unui contract de leasing, sau prin delegare de gestiune de către autoritățile locale din cadrul ADTPBI;

e oersoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite stații;

 • f.  pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport percepe de la persoanele transportate un tarif de transport plătit exclusiv electronic, anticipat sau în vehicul, după caz, cu excepția călătorilor care au dreptul la gratuitatea serviciului;

 • g.  transportul cu autobuzele se efectuează numai pe bază de licențe de traseu eliberate de Autoritatea de autorizare din cadrul ADTPBI.


5. Este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate speciale transportul public care cumulativ următoarele condiții:


a.


se efectuează tur-retur, pe rute și cu programe de transport prestabilite de către cel care a angajat


Sci vtciuî privind trdCijportu


uCior persoane sau a! unor grupuri do persoane, șî anume


copiilor, elevilor și studenților la și de la instituțiile de învățământ, transportul salariaților la și de la instituțiile la care sunt salariați sau transportul angajaților unui operator economic la și de la locul


de muncă;


 • b.  se efectuează numai pe raza unităților-administrative membre ADTPBI;

 • c.  se realizează de către operatorii de transport rutier cu autobuze deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing pe bază de licențe de traseu eliberate de Autoritatea de autorizare din cadrul ADTPBI.


 • d.

 • e.


persoanele transportate se îmbarcă și se debarcă în stațiile stabilite special, în locul unde își desfășoară activitatea sau la domiciliu/reședință;

operatorul de transport rutier încasează de la beneficiarul transportului sau de la cel care a angajat transportul contravaloarea serviciului stabilită în conformitate cu prevederile contractului de


f.


transport încheiat între aceștia;

persoanele transportate sunt cele care, se regăsesc pe lista anexa la contract si care se identifica cu cartea de identitate.
Condițiile tehnice obligatorii privind infras

 • 1.  Rețeaua de drumuri, poduri și pasaje, precum și con^rucțiile șj instalațiile aferente infrastructurii de transport rutier, trebuie să permită deplasarea mijloacelor deTransport public în siguranță și să asigure condiții optime pentru efectuarea serviciului de transport public local conform programului de transport.

 • 2.  Construcțiile, instalațiile și echipamentele specifice pentru întreținerea, repararea și parcarea mijloacelor de transport, precum depouri, autobaze, garaje, ateliere, stații de spălare și igienizare, trebuie să dispună de toate dotările necesare menținerii în exploatarea a parcului de vehicule în condiții de siguranță și confort. Gararea vehiculelor în autobaze/depouri trebuie să fie în concordanță cu traseele cărora le asigură parcul circulant la program, accesul și retragerea în și din traseu să se facă având ca scop reducerea kilometrilor tehnologici.

 • 3.  Dispeceratul și dotările speciale de urmărire și coordonare în trafic a vehiculelor de transport trebuie să asigure monitorizarea și gestionarea în timp real a parcului de vehicule aflat în trafic, astfel încât procesarea datelor să se facă eficient. Intervențiile și activitățile de depanare trebuie să nu afecteze continuitatea serviciului.

 • 4.  Sistemul integrat de e-ticketing trebuie să asigure oferte tarifare atractive pentru călători și ef-ciente, utilizarea unui set minim de cârduri și poziții tarifare comune pentru toți operatorii, colectarea corectă si fiscalizată a taxei de transport, repartiția corectă a veniturilor din încasări fiecărui operator în conformitate cu prestația (călătoriile) realizată, analiza și raportarea vânzării și utilizării titlurilor de călătorie.

 • 5.  Calea de rulare și aparatele de cale a tramvaielor trebuie să asigure deplasarea materialului rulant în parametri de siguranță, activitatea de întreținere și reparații fiind executată de către operator în conformitate cu reglementările și normele specifice în vigoare și cu respectarea graficelor de revizii și reparații, conform prevederilor din contractul de servicii publice.

 • 6.  Rețelele electrice de contact pentru tramvaie și troleibuze trebuie să asigure parametri de calitate ceruți de motoarele de acționare, în- condiții de siguranță și securitate, conform prevederilor din contractul de servicii publice. Echipamentele de suspensie trebuie să permită atât suspendarea și izolarea firului de contact, cât și alunecarea captatorului de curent, în așa fel încât gradul de fiabilitate să fie maxim.

 • 7.  Sistemul energetic de alimentare al rețelelor de contact electrice? (substații de transformare-redresare, rețea de contact, piese speciale de cale, cabluri de curent continuu, stâlpi) trebuie să corespundă standardelor și normelor în vigoare, conform prevederilor din contractul de servicii publice.

 • 8.  Amenajările stradale din rețeaua de transport, precum: stații de îmbarcare-debarcare, puncte de vânzare, etc, trebuie să fie poziționate în așa fel încât să asigure tuturor utilizatorilor un acces sigur și cât mai ușor.

 • 9.  Amplasarea terminalelor pentru îmbarcare, debarcare sau schimb de călători trebuie făcută ținând cont de gradul de mobilitate. Terminalele trebuie să asigure intrarea, staționarea, întoarcerea și ieșirea vehiculelor în condiții de siguranță a circulației, precum și asigurarea cabinelor pentru odihna conducătorilor de vehicule dotate cu utilități (apa, canal, energie electrică/iluminat) și acces la internet pentru posibilitatea de eliberare a titlurilor de călătorie și pentru monitorizare. Suplimentar, terminalele trebuie sa asigure un grad adecvat de inform a re-amalatori lor.


licenței, a căror stare tehnică corespunde reglementărilor specifice în vigoare, având inspecția tehnică periodică valabilă, conform prevederilor din contractul de servicii publice.

11. în funcție de programele de transport aprobate de autoritățile competente, drumurile publice vor fi prevăzute, prin grija autorităților administrației publice, cu stații amenajate și semnalizate în afara platformei drumului, pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport public de persoane.

j CONFORM CU ORIGINALUL

L

CAPITOLUL IVDispecerizarea serviciilor de transport public de călăț

1.


Dispecerizarea serviciilor de transport public de călători va fi efectuată de către fiecare operator pe vehiculele și traseele proprii. Monitorizarea parametrilor stabiliți prin contracte de servicii publice va fi efectuată de către Autoritatea Contractantă (ADTPBi).

 • 2. Organizarea și efectuarea activității de dîspecerizare a serviciilor de transport public local urmărește satisfacerea unor cerințe și nevoi de utilitate publică, și anume:

 • a. furnizarea în timp real a datelor din trafic, pentru întreg parcul circulant al unui operator, care să permită atât evaluarea respectării de către operator a programeior de transport și a graficeior oe circulație, cât și luarea unor decizii rapide și corecte în situații de disfuncționalitate, de nerespectarea programului de transport al operatorului;

 • b. transmiterea, stocarea, procesarea, analizarea și raportarea datelor relevante;

 • c. informarea dinamică a călătorilor în stații, în vehicule și prin aplicații WEB;

 • d. furnizarea datelor relevante către ADTPBI, în scopul monitorizării serviciului.

CAPITOLUL V-

Titluri de călătorie și sistemul integrat de e-tîcketing

A. Titlurile de călătorie

 • 1.  Pentru a beneficia de transportul cu mijloacele de transport în comun, călătorii trebuie să achite tariful în vigoare la data călătoriei. Dovada achitării călătoriei se face cu titlul de călătorie valabil, conform ofertei tarifare în vigoare la data efectuării călătoriei, care certifică dreptul de a călători pe linia și vehiculul respectiv;

 • 2.  Prin tarif de călătorie se înțelege prețul perceput în schimbul vânzării titlurilor de călătorie;

  3.


  4.


Prin titluri de călătorie valabile se înțeleg pozițiile din oferta tarifară a operatorului: călătorii simple din portofelul electronic, din contul de călătorii, plătite prin SMS sau cu cârd bancar, abonamente, titlul de călătorie la tarif specia! (supra-taxa), gratuități. Titlurile de călătorie pe suport de cârd validează în mod obligatoriu la unul din echipamentele electronice montate în acest în vehjc cu care se efectuează călătoria./ CONFORfi^ț^

 • a. abonament încărcat pe cârdul electronic de călătorie, valabil la călătoria, pe traseul liniei utilizate;                          -—-

portofel electronic încărcat pe cârdul electronic de călătorie; călătorie electronică încărcata pe cârdul electronic de călătorie;


 • b.

 • c.

 • d.


abonament cu regim special încărcat pe cârdul electronic, destinat beneficiază de scutiri la plata tarifului de călătorie pe mijloacele de transport public conform legii;

 • e. abonament/câlătorie încărcat/a prin SMS sau prin alt mijloc de plata valabil în momentul în care se desfășoară călătoria, pe traseul liniei utilizate.

 • 5. Călătoria electronică orara valabilă pentru un anumit grup/anumite grupuri de linii de transport dă dreptul la efectuarea unui număr nelimitat de călătorii pe vehiculele care circulă pe grupul/grupurile de linii de transport, în limita orară de valabilitate stabilită, cu validarea obligatorie a titlului de transport în fiecare vehicul utilizat.

 • 6.  Titlul de călătorie la tarif special reprezintă un titlu de călătorie la tarif majorat fata de tariful în vigoare la data efectuării călătoriei. Titlul de călătorie la tarif special poate fi achitat de persoana care utilizează serviciul public de transport și care nu deține un titlu de transport valabil. Achitarea titlului de călătorie la tarif soecial oferă oersoanei posibilitate?. de ?.-șî co^t'nu? călător'?. în condiții de 'egalitate. Refuzul achitării pe loc a contravalorii titlului de călătorie la tarif special va avea drept consecință sancționarea contravențională a persoanei.

 • 7.  Călătoria electronică simplă, titlul de călătorie la tarif special, călătoria achitată prin intermediul portofelului electronic, prin SMS, dau dreptul la efectuarea unei singure călătorii, fără întrerupere, numai în vehiculul și pe sensul pentru care s-a realizat validarea titlului de călătorie. Pentru continuarea călătoriei în sensul opus în același vehicul este obligatorie achitarea contravalorii unei noi călătorii.

 • 8.  Titlul de călătorie tip abonament dă dreptul la efectuarea de călătorii pe vehiculele care circulă pe linia pentru care a fost eliberat/liniile aferente grupului de linii pentru care a fost eliberat. în limita termenului de valabilitate și doar pentru persoana nominalizată.

 • 9.  Tarifele pentru serviciile de transport vor fi actualizate periodic de către ADTPBI.

 • 10. Sunt scutite de plata tarifului de călătorie următoarele categorii de persoane:

 • a.  copiii în vârstă de până la 7 ani, în baza HCGMB 156/2001;

 • b.  toate categoriile de pensionari cu domiciliu stabil în București, indiferent de cuantumul pensiei, în baza HCGMB 139/2006;

 • c.  veteranii de război, în baza Legii 44/1994;

 • d.  revoluționarii și urmașii celor decedați în Revoluția din Decembrie 1989, în baza Legii 341/2004;

 • e.  persoanele persecutate pe motive etnice - dislocați/deportați, în baza Legii 189/2000;

 • f.   foștii deținuți politici, în baza Legii 118/1990;

persoanele cu handicap grav sau accentuat și „asistenții ^personali ai acestora, în baza Legii 448/2006                                         ■ -

personalul Primăriei București și ai institutiilor.'-șilse^i^i'rlor publice de interes loca! ale

HCGMB 33/2011
 • 11. Cu excepția copiilor în vârstă de până la 7 ani, celelalte categorii de persoane enumerate la punctul anterior pot efectua călătorii numai în baza cârdului electronic, pe care il pot procura de la punctele de vanzare ale STB. Alături de ceilalți calatori, beneficiarii de gratuități au obligația de a valida cârdul

electronic personal. Altfel, nevalidarea cârdului consțituie COHUdveTrtry și se;


prezentului Regulament.                           CONFORM CU ORIGINALUL]-/

j

 • 12. Pentru fiecare loc ocupat pe scaune și/sau platforma vehicufuJjJÎ-etroâgaje

achita în plus contravaloarea unei călătorii la tariful În vigoareUa data efectuări/călătoriei.Watș se face>/>? prin călătorie electronica simpla, portofel electronic sau SMS. Sunt obligați la plata tarifului de călatot$e.'>pentru locurile ocupate cu bagaje și călătorii care beneficiază de gratuități sau reduceri de tarife la transportul în comun precum și persoanele care sunt scutite de la plata tarifului de călătorie.

 • 13. Toate tipurile de titluri de călătorie vor fi folosite numai potrivit condițiilor în care au fost eliberate.

 • 14. Suportul de titluri de călătorie tip cârd electronic care prezintă modificări va fi reținut de către agenții constatatori iar utilizatorul poate fi sancționat conform legislației în vigoare. în cazul în care se constată că în cauză s-a comis o fapta prevăzută de legea penală, vor fi sesizate organele de cercetare penală.

 • 15. Pe porțiunea de traseu comun a mai multor linii de transport aparținând aceluiași grup de linii, titlul de călătorie tip abonament eliberat pentru una dintre aceste linii se poate utiliza și pentru celelalte. în acest caz, posesorii de abonamente pe una sau doua linii de transport sunt obligați să valideze, conform regulilor de utilizare a cârdurilor. Prin grup de linii se înțeleg liniile de transport în comun pentru care se percepe același tarif (cost pentru o călătorie sau pentru un tip de abonament). Sunt grupuri de linii tip expres, liniile tip urban, cursele speciale, liniile tip regionale.

 • 16. Porțiunea de traseu comun se raportează doar la un grup de linii (expres, urban, curse speciale,

reg’onale). Abonamentele valabile pe lini' aferente unui grup de l'oiț nu pot fi utilizate linii, chiar dacă acestea au trasee sau porțiuni de trasee comune.

pe un. a't grup de


 • 17. Cârdurile de transport nominale nu pot fi transmise altor persoane. Utilizarea unui cârd nominal în vederea achitării călătoriei pentru altă persoană se face numai de către posesorul cârdului.

 • 18. Beneficiarii de transport gratuit în baza unui cârd cu titlu de călătorie au obligația să anunțe în cel mai scurt timp pierderea/furtul cârdului la orice punct de emitere și reîncarnare cârduri.

B. Sistemu I integrat de e-ticketi ng

 • 1. Sistemului integrat de e-ticketing va fi organizat sub coordonarea ADTPBI si se va realiza pe baza sistemului de e-ticketing al Societății de Transport București, completat de dotările pentru e-ticketing ale celorlalți operatori.

 • 2. Sistemul integrat trebuie să asigure: • d. Repartiția către toți operatorii a veniturilor din activitatea de transport, în conformitate cu balanța dintre vânzarea și utilizarea fiecărui titlu de călătorie;

 • e. Realizarea de rapoarte periodice și operative referitoare la emiterea, vânzarea, validarea și controlul titlurilor de călătorie.

 • 3.  Societatea de Transport București va asigura funcționalitatea, mentenanța și dezvoltarea propriilor echipamente fixe și îmbarcate, precum și a bazelor de date, aplicațiilor și comunicațiilor asociate cu acestea.

 • 4.  Ceilalți operatori, alții decât Societatea de Transport București, vor asigura funcționalitatea, mentenanța, dezvoltarea și compatibilitatea echipamentelor proprii cu sistemul de e-ticketing al Societății de Transport București.

 • 5.  Cârdurile contactless pentru sistemul integrat de e-ticketing vor fi asigurate contra-cost de către Societatea de Transport București pentru ceilalți operatori, sau vor fi asigurate de către aceștia, cu avizul tehnic al ADTPBI pentru compatibilitate.

  6.


  1.


  realizate pentru alți operatori, pot constitui obîel București ș: operatori; implicați.                     r


Achizițiile și dezvoltările realizate de către Societatea de Transport București în sistemul integrat de e-ticketing, în favoarea sau datorită altor operatori, precum și serviciile comerciale, de mentenanța, etc, [ectul unor contracte între Societatea de Transport I CONFORM CU ORIGINALUL

Responsabilitățile ADTPBADTPBI are responsabilitatea să monitorizeze prestarea serviciului de transport public pe teritoriul administrativ al localităților membre și să controleze modul de respectare a obligațiilor stabilite în sarcina tuturor operatorilor de transport public de călători prin contractele de servicii publice încheiate cu acești-

 • a. respectarea indicatorilor de performanță și a calității serviciilor;

 • b. respectarea programului de transport si optimizarea lui in funcție de cerere. Respectarea obligației de serviciu asumate;

 • c. aplicarea tarifelor aprobate;

 • d. ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la încheierea contractelor de servicii publice/delegare a gestiunii;

 • e. exploatarea eficientă șl în condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și/sau privat al unităților administrativ-teritoriale, aferente serviciilor;

 • f.  realizarea investițiilor prevăzute în contractul de servicii publice/delegare a gestiunii în sarcina operatorului;

 • g. menținerea în funcție a echipamentelor aferente sistemului de e-ticketing;

 • h. asigurarea protecției mediului și a domeniului public, a sigura rea,protecției utilizatorilor

 • i.  inițiere^ si aplicarea masurilor de promovare a transportului public. .•
 • 1. Serviciile de transport public local de pt

operatorii de transport/transportatorii autorizați și nurrw pe baza de contract de servicii publice/delegare de gestiune încheiat între autoritatea corn pete nta^roperatorul de transport public de călători, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și a legii.

 • 2.  Contractui de servicii publice/delegare a gestiunii va fi însoțit în mod obligatoriu de următoarele anexe:

 • a. caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului;

 • b. regulamentul serviciului;

 • c. inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, aferente serviciului;

 • d. procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c.;

 • e. indicatorii tehnici corelați cu țintele/obiectivele asumate la nivel național.

 • 3.  Contractul de servicii publice/delegare de gestiune include programul de transport pentru rutele/traseele pe care operatorul este autorizat să desfășoare transportul public local de călători.

 • 4.  Acordarea licențelor de traseu/cursă, în cazul serviciului de transport public local de călători, se face de către ADTPBI în corelare cu programul de transport.

 • 5.  Modelul licenței de traseu/cursă este prevăzut în Anexa 3;

 • 6.  Programul de transport public local efectuat în cadru! regiunii București - Ilfov se întocmește de către compartimentul de specialitate si se aprobă prin Hotărâre a Adunării Generale ale ADTPBI.

 • 7.  în perioada de valabilitate, programul de transport public local prin curse regulate poate fi actualizat prin Hotărâre a Adunării Generale ale ADTPBI, prin:

 • a. prelungirea traseelor existente, respectiv modificarea unuia sau a ambelor capete de traseu;

 • b. introducerea de noi trasee;

 • c. modificarea numărului de curse de către autoritatea locală de transport;

 • d. modificarea orelor din graficele de circulație;

 • e. introducerea de stații noi;

 • f.  eliminarea de stații.

 • g. orice altă modificare necesară bunei funcționări a transportului public local de călători.

 • 8.  Pe perioada de valabilitate a programului de transport, operatorii de transport rutier/transportatorul autorizat pot utiliza ta efectuarea curselor de pe un traseu doar autovehiculele cuprinse în contractul de arestări servicii/delegare a gestiunii.

 • a. licența de traseu cu programul de circulație, în cazul autobuzelor;

 • b. copia conformă a licenței de transport, în cazul autobuzelor;

 • c. legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto, dîn care să reiasă că este angajat al operatorului de transport/transportatorului autorizat;

 • d. contractul de leasing în original ori în copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul este utilizat în baza unui asemenea contract;

 • e. actul prin care se dovedește dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto străini;

 • f.  asigurarea pentru persoanele transportate și bagajelor acestora pentru riscuri de accidente care cad în sarcina operatorului de transport/transportatorului autorizat, în copie;

 • g. certificatul de competență profesională al conduc


persoane, valabil

 • h. foaia de parcurs emisa de către responsabilul operatoru

  CAPITOLUL VIII


  Condițiile care trebuie îndeplinite de către operatorii dj/transport


1. Operatorii de transport/transportatorii autorizați vor efectua serviciul de transport public de călători prin curse regulate în regiunea București - ilfov n» respect?»-®? cumulativ? a următoarelor obligații:

 • a. să folosească numai mijloace de transport dotate cu echipamente componente ale ale sistemului de e'ticketing agreat cu ADTPBI și să asigure funcționarea acestora pe toată durata prestării serviciului de transport public.

 • b. să asigure afișarea pe părțile din față și laterală dreapta ale mijlocului de transport a indicativului și a capetelor liniei; la partea din spate a mijlocului de transport se va afișa cel puțin indicativul liniei. Elementele de informare menționate anterior vor fi vizibile pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate scăzută;

 • c. să asigure în salonul vehiculului informarea publicului călător prin mijloace vizuale și sonore cu privire la denumirea stației care urmează și la posibilitățile de transbordare în alte mijloace de transport public local de persoane; în cazul troleibuzelor și tramvaielor, această obligație va fi respectată pentru vehiculele noi, precum și pentru cele aflate în funcțiune la această dată echipate din construcție cu mijloace sonore și/sau vizuale;

 • d. să asigure afișarea în salonul vehiculului a numelui conducătorului acestuia, a hărții schematice care să permită vizualizarea rețelei de trasee, a instrucțiunilor privind modul de desfășurare a transportului, a obligațiilor publicului călător și a altor informații de utilitate publică privind transportul, stabilite prin reglementările în vigoare, conform Procedurilor de comunicare agreate de ADTPBI;

 • e. să asigure vânzarea titlurilor de călătorie în toate locațiile stabilite de comun acord cu Autoritatea Contractantă și nominalizate într-o anexă la hotărârea de dare în administrare, respectiv la contractul de delegare a gestiunii aprobat prin hotărârea de atribuire;

 • f.  împreuna cu Autoritatea Contractanta, să asigure în stațiile din programul de circulație afișarea

indicativului liniei care deservește un traseu, a intervalelor de succedare a curselor, precum și reprezentarea schematică a traseului cu indicarea stațiilor, pentru informarea publicului călător, conform Procedurilor de comunicare agreate de ADTPBI;            "

 • g. să emită titluri de călătorie, acolo unde contractul de servicii’publice.o prevede si cu respectarea


  °worMcuO(?(G(Nal


fnșor beneficiază de reduceri sau gratuități, costul suportului (și de emite re/^âte4ertitr^“de*cătâtorie pot fi suportate pentru prima emitere de către Autoritatea ConTracteHte sau alte entitățilegal definite, după caz;

 • h. să asigure accesul liber și nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor stabilite prin reglementările legale în vigoare, al persoanelor care beneficiază de facilități/gratuități la transport;

 • i.  să asigure transportul gratuit al copiilor sub 7 ani;

 • j.  să asigure în vehiculele operate locuri rezervate pentru persoane cu handicap, bătrâni, femei însărcinate, persoane cu copii în brațe;

 • k. să supravegheze urcarea și coborârea călătorilor și să folosească numai vehicule dotate cu sisteme care să nu permită plecarea din stații cu ușile deschise;

 • l.  să asigure îmbarcarea/debarcarea călătorilor numai în stațiile special amenajate, prevăzute în programul de circulație;

 • m. să utilizeze numai titluri de călătorie conform ofertei tarifare aprobata de către ADTPBI;

 • n. să permită transportul călătorilor numai pe bază de titluri de călătorie valabile;

 • o. să asigure călătorii și bagajele acestora pentru riscurile care cad în sarcina operatorului de transport;

 • p. să asigure trasabilitatea tuturor mijloacelor de transport precum si a informațiilor conexe mijlocului de trasport (conducător vehicul, licențe, etc.);

 • q. să pună în circulație numai vehicule care se află în perioada de valabilitate a inspecției tehnice periodice sau a reviziei tehnice periodice, după caz; Să asigure înlocuirea mijlocului de transport imobilizat pe traseu;

 • r. să asigure, prin dispecerate și dotări speciale, urmărirea și coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de intervenție și de depânăre, precum și aplicarea cu operativitate a măsurilor ce se impun în caz de eveniment, incident, accident sau alte situații care pot afecta desfășurarea transportului, în vederea asigurării condițiilor asumate privind regularitatea, siguranța și confortul;

 • s. sa dispună de echipaje de intervenție și depânăre dotate corespunzător pentru degajarea drumului public sau a căii de rulare în cazul defectării mijlocului de transport, precum și pentru intervenții la rețeaua electrică de contact sau calea de rulare a tramvaielor etc,;

 • t. să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură cu modificarea/suspendarea programului de circulație;

 • u. să asigure zilnic și ori de câte ori este nevoie spălarea, salubrizarea și, în condiții speciale (cu respectarea prevederilor legale) dezinfectarea mijloacelor de transport;

 • v. să asigure executarea transportului în condiții de regularitate, siguranță și confort;

 • w. să folosească numai mijloace de transport dotate cu sisteme de climatizare/ventilație și să asigure funcționarea acestora pe toată durata prestării serviciului de transport public;

 • x. să asigure aspectul estetic corespunzător al mijlocului de transport;

 • y. să inscripționeze pe părțile laterale sau în fața și pe spatele mijlocului de transport denumirea prestatorului serviciului de transport public;

 • z. să doteze mijloacele de transport cu echipamente/mijloace de prevenire și combatere a incendiilor, precum și cu ciocan pentru spargerea geamurilor în caz de necesitate;

2. Operatorii de transport public au următoarele obligații principale față de utilizatori:


 • b. să ia măsuri imediate pentru remedierea unor defecțiuni, deranjamente sau avarii apărute în funcționarea sistemelor de transport public din responsabilitatea tor și să limiteze durata intervențiilor care țin de competența lor;

 • c. să respecte indicatorii de performanță și calitate stabiliți prin contractul de prestări servicii/de delegare a gestiunii;

 • d. să furnizeze cu regularitate ADTPBI informații privind modul de realizare a indicatorilor de performanță și de relaționare cu utilizatorii, să asigure accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora furnizează/prestează serviciul de transport public pentru călători, în condițiile legii;

 • e. să respecte procedurile interne, legislația, reglementările, precum și hotărârile autorităților administrației publice locale în vigoare privind protecția mediului și asigurarea sănătății publice;

 • f.  să răspundă solicitărilor și reclamațiilor conform legii și prevederilor contractuale;

 • g. să informeze populația prin intermediul canalelor proprii de informare (afișaj local, site, mass media, rețele de socializare, etc.) cu privire la modificările survenite în realizarea serviciului și


privind orice aspect asociat cu prestarea servicului de către acesta, contractuale.

CAPITOLUL


Siguranța rutieră


1.


în scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenim Litiere, operatorii de transport/transportatorii autorizați care efectuează servicii de transport public local de călători au obligația să adopte măsurile necesare pentru cunoașterea, aplicarea și respectarea reglementărilor legale privind siguranța rutieră și a condițiilor pe care trebuie să ie îndeplinească mijloacele de transport și persoanele cu atribuții care

concură la siguranța circulației.

 • 2. Operatorii de transport rutier/transportatorii autorizați' care efectuează servicii publice de transport local au următoarele îndatoriri:

 • a. să respecte reglementările legale privind omologarea, înmatricularea, înregistrarea, efectuarea inspecțiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice, repararea, întreținerea, reglarea, modificarea constructivă și reconstrucția mijloacelor de transport;

 • b. să utilizeze numai mijloace de transport omologate, a căror stare tehnică corespunde reglementarilor naționale de siguranță rutieră și de protecție a mediului înconjurător, cu inspecția tehnică periodică/revizia tehnică periodică valabilă și certificate/clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare;

 • c. să asigure menținerea mijloacelor de transport într-o stare tehnică corespunzătoare în intervalul dintre două inspecții tehnice periodice/revizii tehnice periodice, în vederea încadrării în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință, conform destinației, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entități tehnice, piese de schimb, materiale de exploatare și dotări obligatorii de origine sau omologate/certifîcate,

  d.


conform legislației în vigoare sau echivalente;

să respecte timpii de lucru, de odihnă și de repaus pentru conducătorii mijloacelor de transport, conform contractului colectiv de muncă și preved'efilor legale;^

e. să asigure respectarea normelor de securitate’și sănă.ta-tejtom'uncă, protecție a mediului, precum și a celor/flrivînd situațiile de urgență de către conâdcațonwhijloacelor de transport, pe tot timpul efeqti

^iirteansportului;


3.


f.


g.


h.


în


să respecte procedurile care trebuie corespunzătoare pentru a preveni producerea~u regulilor de circulație;

să respecte întocmai legile și reglementările specifice fi execută;

sa respecte întocmai legile si reglementările privind circiiscopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere,


transport/transportatorul autorizat au obligația să adopte măsurile necesare pentru cunoașterea, aplicarea și respectarea reglementărilor legale privind siguranța circulației și a condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport.

 • 4.  Persoana desemnată să conducă permanent și efectiv activitatea de transport/managerul de transport trebuie să dețină un certificat de pregătire profesională valabil, conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.

 • 5.  Conducătorii mijloacelor de transport au următoarele atribuții și responsabilități:

 • a. să se prezinte pentru efectuarea examinării medicale și psihologice, inițială și periodică și să resoecte recomandările comisiilor medicale și osiholoșice:

 • b. să respecte normele și regulile privind circulația pe drumurile publice, conducerea în condiții de siguranță rutieră și conduită preventivă;

 • c. să respecte regulile privind prevenirea accidentelor de muncă în circulația rutieră;

 • d. să cunoască și să respecte măsurile care trebuie luate după un accident sau incident în ceea ce privește asigurarea vehiculului, protecția personală și a celorlalți participanți la trafic, protecția mediului și protecția bunurilor;

 • e. să respecte perioadele de conducere și perioadele de odihnă, conform reglementărilor legale în vigoare și ale contractului colectiv de muncă;

 • f.  să nu deschidă usiie autovehiculului sau tramvaiului in timpul mersului, sa nu pornească de pe loc cu ușile deschise;

 • g. să nu aiba in timpul mersului preocupări de natura a-i distrage in mod periculos atentia si sa folosească instalații de sonorizare la un nivel de zgomot care ar afecta deplasarea in siguranța, a lui si a celorlalți participant! la trafic;

 • h. să nu lase liber in timpul mersului volanul, ghidonul sau maneta de comanda, să nu oprească motorul sau să nu decupleze transmisia in timpul mersului;

 • i.  să nu utilizeze telefon mobil la volan, fără un dispozitiv hands-free;

 • j.  să nu savarseasca acte sau gesturi obscene, sa nu profereze injurii, sa nu adreseze expresii jignitoare sau vulgare celorlalți participant! la trafic sau utilizatorilor transportului public. Să respecte regulile privind comportamentul adecvat în relație cu cetățenii, conform prevederilor contractelor de delegare și procedurilor interne.

 • 6. Conducătorii mijloacelor de transport public sunt obligați:

 • a. sa oprească pentru urcarea sau coborârea pasagerilor numai in stațiile semnalizate ca atare, cu excepția transportului public de persoane in regim de taxi. Daca statia este prevăzută oprirea se va face numai în interiorul acesteia;


 • b. sa deschidă ușile numai după ce vehiculul afost oprit in stafie;

 • c. sa inchida ușile numai după ce pasagerii au coborât ori au urcat;

 • d. sa repună in mișcare autovehiculul „sau-tr^mvaiul din stafie după ce a semnalizat i asigurat ca poate efecțua, in siguranța', a ceasta,manevra.

7. Operatorii de transport rutier/transportatorîi autorizați care efectuează servicii de transport public loca! vor întreprinde o investigație pe linie administrativă în toate cazurile de accidente de circulație în care au fost angajate vehiculele utilizate, indiferent de gravitatea accidentului.


8. Rezultatele cercetării administrative vor sta la baza adoptării măsurilor care se impun pentru eliminarea repetării cauzelor generatoare de evenimente rutiere similare celor investigate și îmbunătățirea planificării și operării;


9.


Având in vedere importanta acordata siguranței circulatitiei si siguranței utilizatorilor transportului public de persoane, toate proiectele care implica sau impacteaza infrastructura rutiera pe care se desfasoara transportul public de persoane, vor fi supuse unei verificări privind siguranța rutiera, verificare realizata de către Auditori de siguranța rutiera. Totodată, infrastructura rutiera pe care se


desfasoara transportul public va fi supusa din doi in doi ani inspecției de circulație rutiera..—                  .....               —

CONFORM CU ORIGINALUL CAPITOLUL X

”._JV—ir^   L '£ T <  ■

jl» v               r '*• ------,

LL

Indicatori de performanță


Indicatorii de performanță privind efectuarea transportdfpi public (Io sunt următorii:


1)


Curse anulate sau neregulate din vina operatorului;


2)


Trasee anulate pentru o perioadă mai mare de 24 de ore din vina operatorului;


3)


Numărul de pasageri afectați de situațiile prevăzute la pct.l și 2;


4)


Numărul total de mijloace de transport utilizate zilnic, comparativ cu numărul necesar pentru realizarea programului de circulație;


5)


Numărul de reclamați! ale calatorilor privind calitatea transportului, dintre care:


a.


numărul de reclamații justificate;


b.


numărul de reclamați! rezolvate;


c.


numărul de reclamații la care călătorii nu au primit răspuns în termenele legale.


6)


Numărul autovehiculelor atestate pe categorii Euro, raportat la numărul total de autovehicule necesar pentru realizarea programului de circulație;


7)


Vechimea mijloacelor de transport și dotările de confort pentru călători;


8)


Despăgubirile plătite de către operatorii de transport/transportatorii autorizați pentru nerespectarea condițiilor de calitate și de mediu privind desfășurarea transportului;


9)


Numărul abaterilor constatate și sancționate de personalul împuternicit privind nerespectarea prevederilor legale;               . • 2. în efectuarea serviciului de transport public local se vor respecta indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul regulament. ADTPBI poate aproba și alți indicatori, pe baza unor studii de necesitate și oportunitate, în care se va ține seama de necesitățile comunităților locale, nivelul de dezvoltare a infrastructurii tehnico-edilitare, precum și de cerințele reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor rutiere.

 • 3.  în primul an de funcționare se va analiza îndeplinirea indicatorului "Indicele de satisfacție a călătorilor", urmând ca din al doilea an de contract să se stabilească nivelul minim acceptat al acestui indicator, precum și penalizările pentru neândeplinirea lui.

 • 4.  ADTPBI stabilește nivelul indicatorilor de performanță ai servicului de transport local pentru tot teritoriul București-llfov, pentru toți operatorii și preia atribuțiile de monitorizare a calității servicului integrat de transport public de îa toate instituțiile și compartimentele autorităților locale membre ale asociației.

  5.


Nivelul indicatorilor de performanță se va stabili anual pe principiul îmbunătățirii continue a nivelului serviciului integrat. De asemenea, se vor propu noi indicatori de performanță, odată cu realizarea implementării totale a integrării pe tot teritoriu/ si cu dezvoltarea și monitorizare a servicului.                                  cu

telor de colectare de dateDREPTURI Șl OBLIGA


Drepturi și obligații ale operatorilor de transport/operatorului autorizat

1. Operatorii de transport/transportatorii autorizați care desfășoară activități de transport public local au următoarele drepturi:

 • a. cei care își desfășoară activitatea pe baza unui contract de delegare a gestiunii și nu sunt operatori interni, conform prevederilor legale, au dreptul să întrerupă prestarea serviciului de transport public local în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către Autoritatea Contractantă, cu obligația de a notifica întreruperea prestării serviciului în termenul și în condițiile prevăzute în contractul de delegare a gestiunii;

 • b. să încaseze direct sau indirect sumele cuvenite din vânzarea titlurilor de călătorie valabile în

rețeaua proprie și să beneficieze de compensații dacă prin aplicarea formulei de calcul aceste sume nu acoperă cheltuielile eligibile și auditate de exploatare, plus un beneficiu rezonabil. Prin sistemul de e-ticketing integrat, operatorii care nu dispun de infrastructură proprie de emitere-vânzare a cârdurilor vor încasa sumele cuvenite prin intermediul unui operator desemnat de către ADTPBI, pe bază de contract avizat de către ADTPBI;

 • c. să solicite ADTPBI actualizarea tarifelor, conform reglementărilor legale în vigoare și contractului de servicii publice;

 • d. să includă în tarifele de transport percepute călătorilor primele de asigurare pentru aceștia și pentru bagajele lor, precum și pentru riscurile ce pot decurge din efectuarea operațiunilor de

  • e.

  • f.

  g-


  transport;

  să utilizeze patrimoniul propriu sau concesionat pentru asigurarea serviciului public local de călători prin curse regulate;          -   . .    ■

  să utilizeze infrastructură tehnjco-eidilitară a sistemului de transport public local de persoane, în condițiile stabilite conform cdntrăctulur de servicii publice;


  b. U I i I ■ l i C j lO I II L V- I I IpsJ 1 I l I          l L IzțJ Vz L L4 I U l vJ xZ. O y- J V 1. x- l I L4 Lz l I

  să beneficieze de o despăgubire adecvată și..efectivă pentru prejudiciile aduse în cazde " 7                 "                  ..... t


  unilaterală a copțr. condițiilor prevăi


  it<


  :uiui!cfe5servicî/publice de către ADTPBI, fără respectarea p ăcestaX^ / /

  ț ■ ■*  17
  • h.

  • i.

  j-


să ceara întreruperea serviciului în cazul în care corjti prejudicii importante patrimoniului propriu sau încredințatsp/e;administrare;

iee-taAcrearea de


să se adreseze instanței judecătorești competenteierespectării obligațiilor contractuale de către ADTPBI, conform legislației în vigoare;

să faca propuneri către ADTPBI privind corelarea capacității de transport cu fluxurile de călători existente;

k. să efectueze, cu informarea și aprobarea ADTPBI, modificări temporare (suspendări, limitări, micșorarea frecvenței de circulație, devieri de traseu etc.) în deservirea unor trasee, atunci când aceste modificări sunt necesare în caz de avarii sau pentru executarea unor lucrări ia infrastructura rutieră.

 • 2. Suplimentar față de obligațiile ce decurg din prevederile celorlalte Capitole, operatorii de transport/ transportatorul autorizat au următoarele obligații:

 • a. să respecte întocmai legile și reglementările specifice fiecărei categorii de transport pe care o execută;

 • b. să asigure prestarea serviciului conform prevederilor contractuale;

 • c. să permită accesul utilizatorilor la serviciul de transport public local;

 • d. să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor în efectuarea serviciului de transport public local;

 • e. să fundamenteze și să supună ADTPBI tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de transport public local de persoane pnn curse reguiace,

 • f.  să nu încarce în mod artificial costurile de operare și să supună auditarea acestora de către ADTPBI;

 • g. să pună la dispoziția publicului călător mijloace de transport care să îndeplinească condițiile impuse de legislația în vigoare privind siguranța circulației și protecția mediului;

 • h. să efectueze întreținerea curentă, reparațiile curente și accidentale care se impun la bunurile utilizate în activitatea de transport, conform programelor de întreținere, reparații, dotări și investiții

aprobate;

 • i.  să fundamenteze anual bugetul de venituri și cheltuieli, cu nominalizarea fondurilor necesare pentru cheltuieli de capital pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane în condițiile legislației în vigoare, pentru a fi supus aprobării autorității contractante;

 • j.  să întocmească și să fundamenteze .anual propunerile cu obiectivele de investiție cu finanțare de la buget ce vor fi transmise ADTPBI, în vederea aprobării;

 • k. in cazul în care constată existența sau iminența unei cauze de natură să conducă la reducerea activității, să notifice de îndată acest fapt ADTPBI, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității;

 • l.  să informeze permanent călătorii cu privire la trasee, programe de circulație, tarifele aplicate, precum și modificarea acestora;

 • m. să aplice normele de securitate și sănătate în muncă, protecție a mediului, precum și a celor privind situațiile de urgență specifice activității desfășurate în cadrul serviciului contractat;

 • n. să asigure accesul persoanelor cu competențe desemnate de către ADTPBI la informațiile privind executarea serviciului contractat și modul de exploatare a mijloacelor de transport, a infrastructurii aferente și a bunurilor încredințate sub orice formă de aceasta, după caz;

 • o. să planifice efectuarea inspecțiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport, astfel încât să se asigure respectarea programului de circulație și a prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind siguranța rutieră;

 • p. să dețină la sediul social următoarele documente;                -


identitate ale vehiculelor în original; j

?l’e*âe leasing pentru vehiculele utilizate, dup• avizele medicale și psihologice valabil                                                       »nt și

efectiv activitatea de transport rutier, precum și pentru conducătorii auto;

 • •  toate documentele care atestă menținerea condițiilor inițiale care au stat la baza eliberării licenței de transport (licenței comunitare)/autorizației de transport și a delegării gestiunii, după caz;

 • •  documentele doveditoare dîn care să rezulte angajarea în condiții legale a persoanelor cu funcții care concură la siguranța circulației;

 • •  evidența și planificarea inspecțiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport;

 • •  evidența accidentelor de circulație, documentele de cercetare administrativă a accidentelor de circulație, precum și notele informative transmise ADTPBI în cazul accidentelor grave de circulație;

 • •  orice alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 • q. să furnizeze ADTPBI toate informațiile solicitate și să asigure accesul la documentațiile și la actele relevante pentru verificarea și evaluarea modului de prestare a serviciului;

 • r. să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpă, conform prevederilor legale șî/sau contractuale, dacă acestea nu sunt acoperite prin alte polițe de asigurare;

 • s. să asigure finanțarea pregătirii profesionale și efectuarea examinărilor medicale și psihologice ale propriilor angajați;

 • t. să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de normele legale în vigoare privind achizițiile de bunuri, servicii și lucrări, dacă regimul de proprietate al operatorului o impune;

 • u. să gestioneze serviciul public pe criterii de competitivitate și eficiență economică;

 • v. să promoveze dezvoltarea, modernizarea și exploatarea eficientă a bazei tehnico-materiale aferente serviciului prestat;

 • w. să țină evidența contabilă distinctă pentru activitățile care fac obiectul contractului de servicii publice, pe fiecare mod de transport.

CAPITOLUL XII

Drepturi și obligații ale călătorilor

1. Principalele drepturi ale călătorilor sunt următoarele:

 • a. să beneficieze de serviciul de transport public local;

 • b. să aibă acces la informațiile publice cu privire la serviciu! de transport public local (trasee, program de circulație, oferte tarifare, etc.) prin canalele de comunicare ale operatorilor, ale autorităților locale și ale ADTPBI;

 • c. să conteste hotărârile Consiliului Genera! al Municipiului București/ Consiliului Județean Ilfov/ Consiliilor Locale membre/ ADTPBI, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect provocat de acestea, în condițiile legii;

 • d. să solicite și să primească, în condițiile legii, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operatorii autorizați, din cauza nerespectării obligațiilor asumate prin contractele de sevicii publice;

 • e. să sesizeze ADTPBI sau operatorilor orice deficiențe constatate în efectuarea serviciilor de transport public local și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora;

 • f.  să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în

procesul de elaborare și adoptare-a'deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind sep^Cdo?^ transport public local; f                    .                                         Z?

 • g. să beneficieze, în condițiîtb legii și'afe reglem'eritârilor locale, de facilități pentru plata Zșrvicîului^


transport;unde pot sesiza neregulile constatate în funcționarea sistemului de transport conform Procedurilor de comunicare agrejate de ADTPBI.

ic de călători,


| CONFORM CU ORIGINAtSEΗ—73?

i

Principalele obligații ale călătorilor sunt urrkăto'aiele:--

 • a. să achite și să dețină titluri de călătorie valabile, confori^^.,____ ______

publicată, sau alte documente de transport stabilite prin lege șî/sau hotărâri ale'aBTra;

 • b. să nu aducă prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau privat;

 • c. să aibă un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorilor de servicii, precum și cu ceilalți utilizatori;

 • d. să valideze titlul de călătorie, indiferent de tipul acestuia, la fiecare urcare într-un vehicul de transport public (tramvai, troleibuz, autobuz) pe toată aria teritorială București-llfov.

 • e. să semnaleze conducătorului de vehicul imposibilitatea validării titlului de călătorie, sau, după caz, funcționarea necorespunzătoare a aparatelor de validare;

 • f.  să prezinte organelor de control titlul de călătorie validat și, în condițiile legii, documentele de identificare personală;

 • g. alte obligații stabilite de lege.

CAPITOLUL XII!

Răspunderi și sancțiuni

 • 1. încălcarea dispozițiilor prezentului Regulament atrage răspunderea juridică disciplinară, patrimonială, civilă, contravențională sau penală, după caz, în condițiile Legii nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 92/2007 cu privire la transportul public local, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale actelor normative din domeniul transporturilor rutiere.                          ...

Ilfov și se sancționează cu amendă de la 100 la 500 de lei, funcție de gravitate, următoarele fapte:

 • a. călătoria fără titlu de călătorie valabil (emitent, operator, tarif și perioadă de valabilitate) și validat la începutul călătoriei, sau fără un alt document care să permită efectuarea călătoriei;

 • b. călătoria cu un titlu de călătorie valabil dar nevalidat, indiferent de modul de obținere;

C- împiedicarea în orice mod a personalului cu competențe, desemnat de către operatorul de transport/ transportatorul autorizat, să-și exercite atribuțiile de serviciu la bordul vehiculelor de transport în comun, în stații ori la capetele de linii;

 • d. agresarea fizică sau verbală a personalului cu competențe, desemnat de către operatorul de transport/transportatorului autorizat, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu la bordul vehiculelor de transport în comun, în stații ori la capetele de linii;

 • e. solicitarea de deschidere a ușilor vehiculelor de transport public de persoane, între stații sau la semafoare;

 • f. angajarea de discuții cu conducătorul vehiculului de transport în comun în timpul circulației;

 • g. impiedicarea organelor de control sa-si exercite atribuțiile, inclusjvȚeftfzul de legitimare;

 • h. călătoria pe scări, pe părțile laterale sau în afara caroseriei vehiculelor;

 • i.  Intervenția neautorizată la aparatele/ instalațiile vehiculului; . .   ____

 • l.  lipirea afișelor în interiorul sau exteriorul vehiculului, precum și în stații, cu excepția situațiilor în care asemenea acțiuni sunt realizate în cadrul unor contracte comerciale semnate cu operatorii, cu autoritățile contractante sau cu ADTPBI;

m. deteriorarea sau murdărirea sub orice formă a vehiculului;

n. desfășurarea unei activități comerciale neautorizate în interiorul vehiculului și în stații;

o. fumatul șî consumul de băuturi alcoolice în interiorul vehiculului;

p. tulburarea ordinei și lîniștei celorlalți călători.

q. aruncarea de obiecte de orice fel pe fereastra ori ușa vehiculului;

r. ocuparea locurilor de pe scaune cu mărfuri sau bagaje fără validarea, în plus, a unui titlu de călătorie la tariful în vigoare la data efectuării călătoriei, pentru fiecare loc ocupat cu mărfurile sau bagajele respective;

s. transportarea de materiale inflamabile (butelii de aragaz, butelii pentru oxigen sau acetilenă, bidoane cu benzină sau petrol, bidoane cu carbit, arme de foc neasigurate, etc);

t. transportarea materialelor care ar putea produce neajunsuri celorlalți călători, prin mirosurile pe care le emană, prin ardere, coroziune sau murdărie;

u. transportarea păsărilor sau animalelor vii. Excepție fac câinii însoțiți care au lesă și botniță, ori a animalelor mici ținute în brațe, dar cu respectarea OUG 5^2002;

 • v. transportarea bagajelor sau obiectelor de dimensiuni mari (saci, lăzi, mobilier, bare, metalice, etc.);

w. alte fapte reglementate ulterior prin Decizii ale ADTPBI.


3. Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmeaza;

 • i. cele de la litera c-q cu amenda de 500 RON;

 • ii. cele de la litera r cu amenda de 100 RON?

 • iii. cele de la litera s-v cu amenda de 500 RdigoHFORM CU ORIGW

■ iv. cele de la litera a cu amenda de 500 RON;

v. cele de la litera b cu amenda de 150 RON;

Contravenientul poate achita în termen de ce! mult 43 de ore de la data încheierii procesului verbal or, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul verbal. Călătorul care a săvârșit una dintre contravențiile prevăzute la alin 2 litera a, poate achita pe loc contravaloarea unui titlu de călătorie la tarif special, supra-taxa, fără a se mai încheia proces verbal de contravenție.

5. în cazul în care se constată că există o suspiciune de călătorie cu un titlu de călătorie fals, vor fi sesizate organele de cercetare penala.

 • 6. In situația în care contravenția săvârșită a avut drept consecință producerea unui prejudiciu pentru operatorul de transport, în procesul verbal de contravenție se va menționa, pe lângă contravenția săvârșită și amenda aplicată, în ce a constat prejudiciul, urmând ca valoarea acestuia sa fie stabilită în baza unui deviz, recuperarea efectuându-se conform dreptului comun.

 • 7. Contravențiilor prevăzute le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.


ADTPB1 poate stabili; potrivit prevederilor O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare și alte fapte decât cele prevăzute, care constituie contravenție în domeniul serviciului de transport public local.

CONFORM CU ORIGINALUL

CAPITOLUL XIV


I

L____.

Dispoziții finale și tranzitorii

în perioada de valabilitate a programului de transport public local, până la aprobarea pffmtte^ăriârea

Consiliului General al Municipiului București și hotărâri ale Consiliilor Locale ale unităților administrativ-teritorîale din componența ADTPBI, stațiile mijloacelor de transport public se pot înființa, reamplasa sau desființa în baza avizului Comisiilor Tehnice de Circulație.

în cadrul contractului de delegare a gestiunii, întocmit și aprobat de ADTPBI, se vor preciza obligativitatea și modul de respectare a indicatorilor de performanță ai serviciului la valorile anuale aprobate.

în urma evaluărilor făcute pe baza indicatorilor de performanță, se va stabili un plan de măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți și sancțiunile aplicabile pentru nerespectarea acestora.

Anexa 1


Legislația cu privire la transportul public local de călători


Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului


http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriSe rv.do?uri-OJ:L:2007:315:0001:0013:RQ:PDF


Document de interpretare-comunicare a _________

Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind sd&QH^pi^b’ce de (2014/C 92/01)                              v

http://www.renascc.eu/documente/Com%20PSO%20RQ 934ro.pdf-"
NXtUloj’ientă ri pentru interpretarea erovia^^^j^r de călători


Anunț de informare privind atribuirea unui contracție servicHjjijibli

Formularul standard de notificare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Reg^^&nWlc^Tu/2007 ce trebuie publicat în termen de un an de la atribuirea unui contract. Publicarea acesteTfrfrdari în JOUE se face în mod voluntar http://simap.europa.eu/buyer/forms-standard/pdf-forms/t02 ro.pdf


Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al consiliului din 21 octombrie 2009 deoperator de transport rutier

r.r:p.//e^r-iex. europa.eu; lega.-cor; tari z/RO/TaT; PDF/? miRegulamentul (CE) 2016/2338 Al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători


Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din. 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu a l+o mndiiri ț''?r'SOOr't


Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic


Standardul EN 13816 pentru Transporturi - Logistică și Servicii - Transporturi Publice de Pasageri -definirea, urmărirea și măsurarea calității serviciilor


Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, reactualizată în 2013, care reglementează conținutul Planului de Mobilitate Urbana Durabilă


Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare (inclusiv Legea nr. 225/2016)


Legea serviciior de transport public local nr. 92/2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 262 din 19.4.2007, cu modificările și completările ulterioare

Ordin al Ministrului internelor aplicare a Legii serviciilor de Ira
Ordin Nr. 458/ 2002 al MLPTL pentru aprobarea Normelor metodologice autobuzelor și microbuzelor utilizate pentru tra^ț$p$$$                    prin/

)e categorii a în trafic


național

Ordin nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efe a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local

Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor și' Locuinței nr. 211/2003 pentru aprobarea

Reglementărilor privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2

Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 2133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța rutieră, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică - RNTR 1

Ordinul Președintelui ANRSC. nr. 140/ 2017 privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local

Ordinul Președintelui ANRSC. nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autorităților de autorizare pentru serviciile de transport public local

Ordinul Președintelui ANRSC. nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local

Ordinul Președintelui ANRSC. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane

Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare

Ordonanța Guvernului nr.27/2011 privind transportul rutier, cu modificările și completările ulterioare

Ordin al Ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/ 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare

Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile

Ordonanță Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, cu modificările și completările ulterioare


X —..... z/ ’-\

. X S \

Ordonanța Guvernului nr. 97/1999 (r) privind garantarea furnizării de servicii pub'IJce subvenționate de x____________x_X :■_____-  .    /  '        \Xi.


/ / /

Hotărârea Guvernului nr. 1088/2011 privind organizarea și funcționarea inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

Ordonanța nr. 71 / 2002, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea Guvernului nr. 955/ 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local (actualizată până la data de 29 august 2014 cu HG 672/2014)

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 (r) privind circulația pe drumurile publice

Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 (r) pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/ 2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, cu modificările și completările ulterioare

Ordonanța Guvernului nr. 7/ 2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligent în domeniul transportului rutier și pentru realizarea interfețelor cu alte moduri de transport

pregătirea și


Ordinului ministrului transporturilor nr. 1214/ 2015 pentru aprobarea normelor privind atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.
Activîtate de~transport~public I local de călătoriînseamnă Servicii regulate de transport publ^ij^af .^^aîători care ■ sunt de interes economic general și care sunt prestate către public în I mod nediscriminatoriu și continuu pentru satisfacerea nevoilor de I mobilitate identificate la nivelul unităților adminîstrativ-teritoriale. '

„ANRSC"

înseamnă Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.

„Atribuire directă"

înseamnă modalitatea prîn care Autoritatea Contractantă deleagă gestiunea serviciilor de transport public local conform art. 2 litera h) din Regulamentul CE nr. 1370/2007,. potrivit căruia prin atribuire directă se înțelege atribuirea unui contract de servicii publice unui anumit operator de serviciu public, fără o procedură competitivă de atribuire prealabilă și fără licitație publică sau negociere directă, potrivit art, 30 alin. (6) din Legea nr, 92/2007, direct Operatorului, având în vedere calitatea acestuia de Operator intern.

„Autobuz"

i

I

Autovehicul cu ce) puțin 4 roți și o viteză maximă constructivă mai mare de 25km/h conceput și construit pentru transportul de persoane, care are ce! puțin 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului duco;                                                                               1

i

„Autoritate de autorizare"

înseamnă structura locală cu atribuții de organizare, reglementare, autorizare, monitorizare și control a) serviciului public de transport călători înființate în aparatul de specialitate al primarului, al primarului ! municipiului București, al consiliului județean Ilfov, respectiv ADTPBI 1

j „Autoritate Contractantă"

1

1

l

înseamnă autoritatea locală competentă: Orașul/ Municipiul/ Județul/ j Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public 1 București Ilfov („ADTPBI"), care are competența legala de a delega 1 gestiunea Serviciului de transport public local și capacitatea de a concesiona infrastructura aferentă;

"Autorizație de transport"

1

I

Documentul eliberat de autoritatea de autorizare, prîn care se atestă că transportatorul îndeplinește condițiile pentru accesul la efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate cu tramvaie și troleibuze;

„Certificat de competență profesională"

Documentul care atestă pregătirea profesională a unei persoane în domeniul transporturilor;

„Compensație de serviciu public"

Compensație de serviciu public, definită la art. 2 litera (g) din Regulamentul nr. 1370/2007 drept orice beneficii, în special financiare, i acordată direct sau indirect de către o autoritate competentă din fonduri publice în perioada de punere în aplicare a unei obligații de serviciu public sau în legătură cu perioada respectivă.

„Contract de delegare a gestiunii serviciului serviciului de transport public local de calatori"

jy * >■ Ta

Act juridic care confirma acordul încheiat între ADTPBI, în calitate de autoritate competentă și un operator de serviciu public cu scopul de a încredința respectivului operator de serviciu public gestionarea și exploatarea serviciilor publice de transport ..de călători, sub rezerva unor obligații de serviciu public; (ART.2 Regulamentul CEzf^70/2007); înseamnă prezentul Contract de delegare azșes.ti.urîik se-rvkiului de transport public local, inclusiv toate anexele/a cfcesta.- / ~rContractul este un contract de servicii'jpubljce/definiția art?2hitera i) din F^gulamentul CE nr. 1370/2007 dfept actul obligătQ/iu dvjA punct

JOI- t


I

WSFSordul încheiat între o autoritate

i rompAtphț4__șL-iin nppratnr de servirih public cu scopul de a încredința

| respectivului operator de serviciu public gestionarea și exploatarea

; serviciilor publice de transport de călători, sub rezerva unor obligații de ; | serviciu public;

„Copie conforma a licenței de transport"

Documentul eliberat în baza licenței de transport / comunitare de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, pentru fiecare dîntre autobuzele utilizate de operatorul de transport rutier la operațiuni de transport rutier;

„Cursa"

Parcursul dus - întors realizat cu un vehicul între capetele de traseu, în cadrul aceluiași serviciu regulat de transport de persoane;

„Diferențe de tarif"

Reprezintă sumele acordate Operatorului de la bugetul de stat, din bugetele locale sau din bugetele altor instituții stabilite prin lege, în scopul acoperirii influențelor financiare rezultate din reduceri de tarif la legitimațiile de călătorie individuale pentru anumite categorii de călători,

„Drept exclusiv"

Dreptul exclusiv avut în vedere este cel definit la art, 2 litera f) din

Regulamentul CE nr. 1370/2007 ca fiind orice drept care permite


l

exploatarea anumitor servicii publice de transport de călători de către un operator de servicii publice pe o anumită rută sau rețea ori într-o . anumită zonă, cu excluderea oricărui alt asemenea operator.

„Efectul financiar net"

1 înseamnă totalitatea efectelor, pozitive sau negative, ale conformării , ' Operatorului cu Obligația de serviciu public. Efectul financiar net va fi

i calculat potrivit Anexei la Regulamentul nr. 1370/2007 și va ține seama 1

1 de costurile efective cu prestarea Obligației de serviciu public . i suportate de Operator, reflectate în situațiile financiare anuale

i auditate ale acestuia, pe categoriile de costuri;

"inspecție tehnică periodică"

j Operațiune de control periodic al vehiculelor aflate în exploatare, care 1 privește în principal sistemele și componentele acestora ce contribuie i la siguranța circulației, protecția mediului și încadrarea în categoria de l


folosință;

"înmatriculare/ înregistrare"

Operațiunea administrativă prîn care se atestă că un vehicul poate circula pe drumurile publice. Dovada atestării înmatriculării/ înregistrării este certificatul de înmatriculare/înregistrare și numărul de înmatriculare/ înregistrare atribuit;

„Licență de transport"

Documentul eliberat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în condițiile legii, care permite accesul operatorului de transport autorizat la piața transportului rutier;

„Licență de traseu"

înseamnă actul tehnic și juridic emis de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transportul Public București Ilfov („ADTPBI") opozabilă față de organele cu atribuții de control în trafic, care atestă că Operatorul are dreptul să presteze serviciul local de transport călători, după caz, efectuat pe căi publice de transport rutier cu autobuze, pe un anumit traseu și conform Programului de transport al Operatorului; .   '

„Linie"

1

A

i

Trasetfl puprihs. între două puncte, capătul de traseu de plee^t^'* capătul de.traseu de destinație, pe care se efectuează transport pubrfc;îocaî^e/P^f's6âne prin curse regulate; deplasarea se feaîizea; în ambele >ens,tiretraseul pe cele două sensuri poate fi a^lași

□E2

Ș'

Jl

fi

V

r ; ist        .s

s:cr


„Omoiogare"


„Operator"


„Operator intern"


„Parc inventar"


| „Parc disponibil"

i

l


„Parc activ"


„Parc inactiv"


„Parc programat"


„Parc circulant"


„Rezerva de parc"


Obligațiile de serviciu public sunt acele obligații definite de art. 2 litera (e) din Regulamentul CE nr. 1370/2007, respectiv acele cerințe definite sau stabilite de către o autoritate competentă, pentru a asigura servicii publice de transport de călători de interes general, pe care un operator, dacă ar ține seama de propriile sale interese comerciale, nu și le-ar asuma sau nu și le-ar asuma în aceeași măsură sau în aceleași condiții fără a fi retribuit.________________________________________________________

Procedura administrativă prîn care autoritatea competentă certifică, conform legislației în vigoare, că un tip de vehicul, un sistem sau o componentă ori o entitate tehnică independentă satisface cerințele tehnice prevăzute de reglementările în vigoare;


înseamnă societatea comercială care are competența și capacitatea recunoscută de a presta serviciile de transport public local, în condițiile reglementărilor în vigoare, și care asigură nemijlocit administrarea și exploatarea sistemului de utilități publice aferent acestuia.

Operatorul este un operator de serviciu public, definit la art. 2 litera d) din Regulamentul CE nr. 1370/2007, drept orice întreprindere publică sau privată sau orice grup de astfel de întreprinderi care exploatează ! servicii publice de transport de călători, sau orice organism» public care prestează servicii publice de transport de călători.________________________|

Entitate cu personalitate juridică distinctă, asupra căreia Autoritatea Contractantă exercită un control asemănător cu cel exercitat asupra propriilor sale departamente și are toate obligațiile legale ce decurg din această calitate, astfel cum acesta este definit de art. 2 litera (j) din I Regulamentul CE nr. 1370/2007;__________________

Totalitatea mijloacelor de transport destinate serviciului de transport ( public loca! de persoane aflate în patrimoniul opemtorulij';             1

-_____________________-_______________—_____________:_______________-_______i_____________________________I

Totalitatea mijloacelor de transport destinate serviciului de transport | public local de persoane rămase prin scăderea din parcul inventar a I mijloacelor de transport oprite din circulație în vederea dezmembrării, î sau cu alte destinații;


Totalitatea autobuzelor aflate în stare tehnică și estetică bună și care pot fi scoase în circulație;__________________________________________________

Diferența dintre parcul disponibil și parcul activ - (reprezintă totalitatea autobuzelor imobilizate pe durată scurtă datorită reparațiilor curente din tamponări, defecte, termene de garanție precum și revizii tehnice planificate, autobuze neînscrise în circulație, etc.);_______________________

Numărul autobuzelor stabilit să presteze transportul de călători, prin programul de circulație într-o zi;_________________________________________

Totalitatea mijloacelor de transport destinate serviciului de transport public local de persoane utilizate pentru realizarea programului de circulație; _________________________________________

Diferența dintre parcul activ și parcul programat;

__


____—----------—- --------------- ' înseamnă documentul utilizat în transportul 'public local de persoane prin curse regulate, care conține în,principal informații privind traseul, capetela de traseu, lungimea traseZluf, stațiile pentru îmbarcarea/ (d' CONFORM CU ORIGINALUL

1

■    ---r—\ / Am/—

T 4

succedare a curselor. Programele de circulație sunt aferente traseelor ce fac parte din Programul de transport asumat de Operator prin contractul semnat cu Autoritatea Contractantă.

„ P rog^îȚfa 1 ^araîă b$e intreținer£=șweparare a infrastructurii de operare"

înseamnă programul de întreținere și reparare a infrastructurii de transport, asumat de Operator și aprobat de Autoritatea Contractantă.

„Programul de investiții"

înseamnă Programul de investiții al Operatorului și partea din Programul de Investiții al Autorității Contractante aferentă operatorului;

„Programul de investiții al Autorității Contractante"

înseamnă programul estimativ al lucrărilor de investiții asumate de Autoritatea Contractantă, pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacități, obiective noi, atât fizic, cât și valoric, realizate din fonduri publice, atașat la Contract ca Anexă.

„Programul de investiții al Operatorului"

înseamnă programul estimativ al lucrărilor de investiții asumate de către Operator, pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacități, obiective noi atât fizic, cât și valoric, realizate din fonduri proprii ale Operatorului;

„Programul de transport"

înseamnă Programul de Transport Public local de persoane (întocmit și aprobat de Autoritatea Contractantă prîn care se stabilesc traseele pentru transportul public local de persoane prin curse regulate pe raza

I

I

I

Ari rnini$t/3țiw-t?rițr}rișl^ a /\i itnrițAții             nhp) Progr^molo da

circulație, capetele de traseu, stațiile publice, numărul și capacitatea tramvaielor/ troleibuzelor/ autobuzelor necesare).

Capacitatea maximă de transport/ linie reprezintă numărul maxim de călători ce pot fi transportați la un moment dat, pe un sens, cu un număr maxim de vehicule alocate traseului respectiv; se măsoară în călători/h sens (coeficientul de aglomerare luat în calcul este de 6,5


I

J

I

„Raportul lunar de

i constatare"

---------1 - • — -------- ---------------------------------------------------------------1 ; înseamnă documentul întocmit în baza căruia Autoritatea Contractantă : i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              i

[ plătește lunar Operatorului compensația.           •                   i

I „Semîcursa"

J

> Distanța parcursă regulat de un vehicul de la un capăt de traseu la j

1 celălalt caoăt pe un sens al liniei:

I

5 „Serviciu de transport public : local"


j Servicii/curse regulate

i


I "Stație"

i


, înseamnă suma operațiunilor de transport care asigură, nemijlocit, I deplasarea persoanelor cu ajutorul vehiculelor, pe distanțe și în I condiții prestabilite, potrivit prevederilor prezentului Contract, î . conform Programului de transport al Operatorului.                     !

l Serviciul de transport public local este un serviciu integrat în sensul j prevăzut de art. 2 litera m) din Regulamentul 1370/2007, care asigură j servicii interconectate de transport în raza administrsativ teritorială a I Autorității Contractante, cu un serviciu unic de informații, un regim | unic de taxare a titlurilor de călătorie și un orar unic de transport.

Serviciul de transport public local reprezintă transportul public de călători, de suprafață și este definit de art. 2 litera a) din Regulamentul CE nr. 1370/2007, drept serviciul de interes economic general, prestat către public în mod nediscriminatoriu și continuu pe raza Autorității Contractante, potrivit Programului de transport.________________________

Serviciile care asigură transportul de persoane cu mijloacele de transport public de călători, la intervale stabilite, pe trasee sta^htg^L  pasagerii fiind îmbarcați și debarcați la puncte de oprire prestajș@e;


I Orice , punct, altul decât un terminal, amenajat corespunzător^ semnalizât prîntr-un.indicator rutier și care să aibă în dotarq&n pandv


suplimentar pe care este atașat orarul conform caruia opresc 1 vehiculele, pentru îmbarcarea sau debarcarea călătorilor;

„Tarif de călătorie"

înseamnă prețul perceput de către Operator de la călători în schimbul vânzării Titlurilor de călătorie, stabilit de către Autoritatea Contractantă, potrivit dispozițiiilor legale;

„Titluri de călătorie"

înseamnă orice poziție tarifară (călătorie simplă, abonament, portofel electronic, suprataxă) încărcată pe un cârd electronic sau pe un mesaj de telefonie mobilă, orice bilet și abonament pe suport de , hârtie/carton, sau orice alt document care permite deplasarea 1 călătorilor beneficiari ai serviciului de transport public local, emis conform prevederilor legale.

„Transport rutier local de persoane"

Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate efectuat în interiorul unei localitati, precum și în limitele regiunii București - ilfov, conform OG 27/2011 privind transportul rutier;

„Traseu"

Parcurs care asigură legătură între mai multe obiective; pe un traseu se pot regăsi mai multe linii;

„Transportator autorizat"

Operatorul de transport care deține autorizație de transport eliberată de autoritatea de autorizare, pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane efectuat cu autobuze, troleibuze și tramvaie;

„Utilizatori"

i

1

t

Denumite în regulament și călători, reprezintă persoane fizice sau

■       .Jt _                                                                                    ■    ■.-’’* _i    - ’  - .       . . •       ■      -■

- vi i i i J, uti* c. !/•- mc            u ii uvt u! i m i u i i ci i. h luiv iu Ua i ca U LUiEUJV, ut

' __-— ----1

serviciul de transport public local,fa condițiile legii?            ț

1 CONFORM CU ORIGINALUL 1


Servicii de transport public Local de persoane prin curse regulate in regiunea București- Ilfov

I

I

Prezenta licență de traseu s-a eliberat operatorului de transport rutier; |

Valabilă de la data de ......... . . până la data de ........... ]

I

Eliberată în baza Licenței de transport seria ..... nr....... |

I

Emitent:            ]

ADTPBI ......... |


I

I

I

| Data eliberării .................

I

I

Semnătura și ștampila |

..................... I

1 Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de transport local ) } de persoane pe traseul menționat pe verso numai cu autovehicule având I [ capacitatea menționată în caietul de sarcini anexat și în conformitate cu | j acesta.
Linia/Lungimeaî

X r. de i

Denumirea stației

traseului      1

1

stație

1

i

1

1

1

1

i

1 J

1

1

t

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

i

I                                                                                                                                     '                                                                        I

1

1

1

— ------

. ----------

--------------

1

1

Zilele în carei

Intervalul   1

X r.                      i

Capacitatea 1

Plecări de

la

circulă

I de succedare 1

mijloacelor I

(or, locuri)

casetele d

e traseu

i a curselor   1

de transport:

1

i

1

l

1

Prima     1

Ultima

i                                                                                                                                                           1                                                                                                                                                           1                                                                                                                                                                                                                                                                                   i

!                                                                                            '■                                                                                            i                                                                                                                                                                    l

li     i

1 !                                                                                                                        1


Asociația        »>arc Intercomir

pentru Ti^nsport/Public București-IIfovJudețul

Ilfov


Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport

public local


ECOTRANS STCM S.R.L.

Sediul ADTPB1 - CCIR Business Center București, Sector X;Bd.- OptavianJjoga, Nr.2, Et.6, Cam.l, CI^|38 E-mail: office(a,tpbi.ro; Site: www.tpbi.ro


Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori


Capitolul 1. Definiții


Capitolul 2. Obiectul contractului ecotranșstciM ''

I CONFORM CU ORIGINALUL

i


Capitolul 3. Valoarea contractului

Capitolul 4. Obligația de serviciu public

Capitolul 5. Categorii de bunuri folosite în realizarea contractului............

Capitolul 6. Durata contractului.............................................

Capitolul 7. Redevența......................................................

Capitolul 8. Garanția........................................................................................

Capitolul 9. Diferențele de tarif

Capitolul 10. Compensația

Capitolul 11. Tarife și titluri de călătorie

Capitolul 12. Investiții..

Capitolul 13. Serviciul de transport public

 • 13.1 Infrastructura de transport

 • 13.2 Condiții de exploatare a serviciului de transport

 • 13.3 Planificarea serviciului

 • 13.4 Cerințele standard pentru vehicule

 • 13.5 Siguranța.............................................................................................................. 21

 • 13.6 Calitatea serviciului. Reclamațiile călătorilor

 • 13.7 Sistemul de taxare și management al traficului. Măsuri de control al traficului.....................

 • 13.8 Controlul călătorilor................................................................................................

Capitolul 14. Drepturile și obligațiile operatorului

 • 14.1 Autorizații și licențe

 • 14.2 Restricții teritoriale

  • 14.3 Separarea contabilității..................................................

  • 14.4 Întreținere, reparații și salubrizare...................................

  • 14.5 Siguranța și confortului serviciului de transport public local.

  • 14.6 Proceduri interne..........................................................

  • 14.7


  'esiunea și subcontractarea ’tâ&ităti de marketing, foiprfcțpea publicului  Alte fireturi și oblig  liț aferente preș tării serviciului de transport public local...fi.Capitolul 15. Drepturile și obligațiile autorității contractante.

 • 15.1 Infrastructura publică.............................................................................

 • 15.2 Controlul exercitat asupra operatorului

Capitolul 16. Drepturi și obligații ale unităților administrativ teritoriale beneficiare ale serviciului de transport public local

Capitolul 17. Alte activitati prestate de operator, care nu intra in sfera serviciului de transport public de calatori......

Capitolul 18. Forța majora

Capitolul 19. Clauze speciale privind menținerea echilibrului contractual...............

Capitolul 20. Condiții suspensive de intrare în vigoare a contractului

Capitolul 21. încetarea contractului........

Capitolul 22. Răspunderea contractuală........

vapitoiui —Rtdtiîmrva ciau/ciur contractuale.......................................................... j-?

 • 23.1. Orice modificare a Contractului este rezultatul acordului intervenit intre Părți, exprimat intr-un

act adițional

 • 23.2. Modificări Unilaterale efectuate de Autoritatea Contractantă

 • 23.3. Modificări solicitate de Operator privind Capacitatea Serviciului

 • 23.4. Alte modificări.........

Capitolul 24. Litigii...............................................................................................

35
Anexe la Contract


Următoarele anexe vor constitui parte integi antă Anexa 1 - Program de transport și circulație

Anexa 1.1 - Programul de transport

Anexa 1,2 - Program de circulație

xAnexa 2 - Programul de investiții

Anexa 2.1 - Programul de investiții al operatorul^

Anexa 2.2 - Programul de investiții al unităților administrativ teritoriale membre ADTPBI

Anexa 2.3 - Fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru investiții din surse proprii

Anexa 3 - Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al UAT-urilor beneficiare membre ADTPBI aflate în administrarea ECOTRANS STCM S.R.L

Anexa 3.1- Bunuri de retur

Anexa 3.2 - Bunuri de preluare

Anexa 3.3 - Bunuri proprii ale Operatorului

Anexa 3.4 - Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor puse la dispoziție

Anexa 4 - Mijloace de transport

Anexa 4.1 - Cerințe standard pentru mijloacele de transport

Anexa 4.2 - Lista mijloacelor de transport utilizate la prestarea serviciului public

Anexa 5 - Diferențele de tarif

Anexa 5.1 - Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun

AiivAd 5.2 - xMudui uc acordare a diferențelor uc tarif de către LAl-unle beneficiare membre ADTPBI

Anexa 6 - Modelele formularelor de decont pentru plata compensației

Anexa 6.1 - Modul de calcul si acordare a compensației lunare

Anexa 6.2 - Calculul compensației anuale - raport detaliat pentru liniile regionale

Anexa 6.3 - Calculul compensației anualAnexa 7 - Costuri eligibile incluse în calculul decontării serviciului public și cerințele privind contabilitatea separată

Anexa 8 - Calculul costului unitar / kilometru

Anexa 8.1 - Metodologia de calcul a costului unitari kilometru

Anexa 8.2 - Formula de indexare a costului unitar7 kilometru

Anexa 9 - Indicatori de performanță ai serviciului și modalitatea de calcul al penalităților

Anexa 10 - Indicele de satisfacție a pasagerilor (ISP)

Anexa 11 - Metodologia de monitorizare și evaluare a programului de transport al operatorului

Anexa 12 - Caiet de Sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București si Județul Ilfov

Anexa 13 - Metodologia de monitorizare și evaluare a programului de transport al operatorului

Anexa 14 - Politica privind resursele umane și politica socială

Anexa 15 - Estimarea anuală a compensației

Anexa 16 - Metodologia de repartizare a elementelor cuprinse în calculul compensației

Anexa 17 - Proces verbal de constatare a conformității conectării la SAT

Anexa 18 - Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in Munincipiul București si Județul Ilfov

PREZENTUL CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT

PUBLIC LOCAL PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ a fost încheiat la data de , între:

 • (1)  ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT

PUBLIC BUCUREȘTI ILFOV (ADTPBI), persoană juridică, cu sediul în CC IR Business Center București, Sector 3, Bd. Octavian Goga, Nr. 2, Et. 6, Cam. 1, având cod fiscal nr. 38474532, cont nr. RO22BRDE410SV11236824100, deschis la BRD, reprezentat prin Gabriela FIRE ă m'ând        d? Pre^ed’nte al A.^nciatiei m calitate de deleenD.r ne de o ^ar+e. denumit?

în continuare Autoritatea Contractanta:

Și

 • (2)  Operatorul de transport ECOTRANS STCM S.R.L. cu sediul în Chitila. Str. Banatului Nr. 70. Județ Ilfov, înregistrat la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/4811/03.10.2018 având contul RO83BRDE445SV21579054450, deschis la BRD Agenția Chitila Complex Rezidenz, codul unic de înregistrare3995.0464, reprezentat legal prinMurat Melin având funcția de Director General. în calitate de delegat, denumit în continuare Operatorul, pe de altă parte.

în continuare denumiți în mod individual "Partea" și în mod colectiv "Părțile". ÎNTRUCÂT:

• Acest contract este încheiat în baza legislației specifice cu privire la serviciul de transport public local de călători, și anume:

Regulamentul C.E. 1370/2007 al Parlamentului și Consiliului European privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

Legislația națională cu privire la transportul public local de călători;

Contractul este atribuit direct, potrivit prevederilor Regulamentului CE 1370/2007 având în vedere calitatea Operatorului de operator regional conform hotărârilor de atribuire;

Prezentul Contract ar&

4


.cop fymi^area de servicii de transport public de intere


general și stabilirea călători în Municipiul (Buc


ion^i^iloplp6ntru modernizarea și dezvoltarea transportuluiky.

rejș^i- șl' JudeprfFRIN URMARE, luând în considerare cele de mai sus, părțile convin să încheie prezentul Contract după cum urmează:              !


ț         cu ORIGINALUL

!


In măsura în care nu se prevede altfel, termenii și expresiile folosite în Conmăpfi^^ma următorul înțeles: înseamnă Servicii regulate de transport public local de călători care sunt de interes economic general și care sunt prestate către public în mod nediscriminatoriu și continuu pentru satisfacerea nevoilor de mobilitate identificate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

,, Activitate de transport public local de călători"


i .A N.R.S.C -

i


„Atribuire directa *


I                               l\.țqtinnnîn Por'

j Serviciile Comunitare de Utilități Publice.                 |

înseamnă modalitatea prin care Autoritatea Contractantă deleagă gestiunea serviciilor de transport public local conform art, 2 litera h) din Regulamentul CE nr. 1370/2007, potrivit căruia prin atribuire directă se înțelege atribuirea unui contract de servicii publice unui anumit operator de serviciu public, fără o procedură j competitivă de atribuire prealabilă, potrivit art. 30 alin. (6) din Legea nr. 92/2007, direct Operatorului, având în vedere calitatea acestuia de Operator intern.

„Autoritate de autorizare"

înseamnă Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transportul Public București Ilfov -ADTPB1 prin structura internă cu atribuții de organizare, reglementare, autorizare, monitorizare și control al serviciului public de transport călători.

„Autoritatea Contractantă"

înseamnă Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transportul Public București Ilfov -ADTPBI, ca autoritatea local/L.competentă, care are competența Regală de a delega' gestiunea Serviciului de transport

. \          i /

public local. și capacitatea- de a monitoriza bunurile
lul

___

concesionate de către UAT-uri..

„Compensaridue servaHu-nublic"

art.2 litera (g) din Regulamentul CE nr. 1370/2007 -orice beneficii, în special financiare, acordate direct sau indirect de către o autoritate competentă din fonduri publice în perioada de punere în aplicare a unei obligații de serviciu public sau în legătură cu perioada respectivă.

fes          *£>

V 'o. *

V.V.....

„Continuitatea Serviciului de Transport Public"

Capacitatea de menținere și reconstituire a funcțiilor esențiale ale serviciului de transport public conform cerințelor prezentului contract (activitățile sau sarcinile pe care un operator de transport public trebuie să le îndeplinească în siguranță pentru asigurarea serviciilor vitale pentru susținerea funcțiilor social/economice ale unei zone).

..Contract de delegare a gestiunii

prezentul Contract de delegare a gestiunii serviciului de


serviciului de transport public local de ■ călători"                                      j


„Diferențe de tarif'


transport public local de călători si anexele la acesta. Contractul este un contract de servicii publice, definit la art. 2 litera i) din Regulamentul CE nr. 1370/2007 drept actul obligatoriu din punct de vedere juridic care confirmă acordul încheiat între o autoritate competentă și un operator de serviciu public cu scopul de a încredința respectivului operator de serviciu public gestionarea și exploatarea serviciilor publice de transport de călători, sub rezerva unor obligații de serviciu public, j

Reprezintă sumele acordate Operatorului de la bugetul de stat, din bugetele locale sau din bugetele altor instituții stabilite prin lege, aferente acoperirii influențelor financiare rezultate din reduceri de tarif la legitimațiile de călătorie individuale pentru anumite categorii de călători față de tariful de călătorie, potrivit Capitolului 9 din prezentul Contract și Anexei 5.

Este cel definit la art. 2 litera f) din Regulamentul CE nr. 1370/2007 ca fund orice drept care naltei exploatarea anumitor servicii publice de transport de,v călători de către un operator de servicii pura i ce^teX» anumită rută sau rețea on într-o anumită •*v • •' '

------------------------------- ---------------------------------------------
excluderea oricărui alt operator.

Totalitatea efectelor, pozitive sau negative, ale

nformării cu obligația de serviciu public asupra I


„Licență de traseu*'


i_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

„Obligații de serviciu public"


„Operator”


costurilor și veniturilor operatorului de serviciu public. Efectul financiar net va fi calculat potrivit Anexei la Regulamentul CE nr. 1370/2007 și va ține seama de costurile efective cu prestarea Obligației serviciu public suportate de Operator, reflectate situațiile financiare anuale auditate ale acestuia, categoriile de costuri prevăzute în Anexa 7. înseamnă actul tehnic și juridic emis de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transportul Public București Ilfov („ADTPBI1 opozabil organelor cu

I 1___.1 ,                                  c .    , ......                               . i . . ’

«.i 11 i <.•».» ui; viv lVIUîi'i >;i liauIl. l ct; v ci'.v. O Lt: v/gv l cUAJL LL1 Ui < dreptul să presteze serviciul local de transport călători efectuat pe căi publice de transport rutier cu autobuze, pe un anumit traseu și conform Programului de transport al Operatorului.

Art. 2 litera (e) din Regulamentul CE nr. 1370'2007, I respectiv, acele cerințe definite sau stabilite de către o I autoritate competentă, pentru a asigura servicii publice de transport de călători de interes general, pe care un operator, dacă ar ține seama de propriile sale interese comerciale, nu și le-ar asuma sau nu și le-ar asuma în aceeași măsură sau în aceleași condiții fără a fi retribuit.

Societatea "ECOTRANS STCM" autorizată conform


de


în


pe


legislației în vigoare, care are competența și capacitatea recunoscută de a presta serviciile de transport public local care fac obiectul prezentului Contract, în condițiile reglementărilor în vigoare, și care asigură nemijlocit administrarea și „ exploatarea sistemului de utilități publice aferent acestuia: </
Operatorul eUVun operator de serviciu public, definit la art. 2 litera d) orice întrepri
astfel de întreprinderi care exploatează servicii publice de transport de călători, sau orice organism public care ^prestează servicii publice de transport de călători.

TRANS STCM este un operator intern, astfel cum acesta este definit de art. 2 litera (j) din Regulamentul CE nr. 1370'2007. respectiv o entitate cu personalitate juridică distinctă, asupra căreia autorități locale membre ADTPBI prin Autoritatea Contractantă exercită un control asemănător cu cel exercitat asupra propriilor sale departamente și are toate obligațiile legale ce decurg din această calitate.

"Părțile contractului"


Asociația de Dezvoltare Intecomunitară București Ilfov (ADTPBI)- Autoritate Contractantă;

! FCOTR ANS STCM- Operator                      i

i ..Program de circulație"


1 Documentul utilizat în transportul public local de persoane prin curse regulate, care conține, în principal.

informații privind traseul, capetele de traseu, lungimea i

i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              I

1 traseului, stațiile pentru îmbarcarea' debarcarea |

I

călătorilor, distanțele dintre stații și intervalele de j

| „Programul anual de întreținere și

! reparare a infrastructurii de operare"


succedare a. curselor.. Programele de circulație sunt aferente traseelor ce fac parte din Programul de transport asumat de Operator prin prezentul Contract. Anexa 1.2. Programul de întreținere și reparare a infrastructurii de operare, asumat de Operator și aprobat de Autoritatea Contractantă în conformitate cu prevederile art. 13.1.4 din prezentul Contract.

..Programul de investiții al Autorității

Contractante"


Programul estimativ de investiții asumat de Unitățile Administrativ Teritoriale, membre ale Autorității Contractante, pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacități, obiective noi, atât fizic, cât și valoric, realizate din fonduri publice ale acestora! Anexa 2.2.).

„Programul de investiții al i Operatorului"Programul estimativ de investiții asumat Operator, pentru modernizări, reabilitări, de capacități, obiective noi, atât fizic, cât


realizate din fonduri proprii ale Operatori^jĂ f

; LONFORM CU ORIGINALUL


..Programul de transport a Operatorului"din Programul de Transport persoane (întocmit și aprobat Contractantă prin care se stabilesc transportul public local de persoane prin curse regulate '


Public local de

i

de Autoritatea ■


traseele pentru


H      ..^1

tv .W

pe raza administrativ-teritorială a Autorității Contractante) în sarcina Operatorului, Programele de Circulație, capetele de traseu, stațiile publice, numărul și capacitatea tramvaielor/ troleibuzelor / autobuzelor necesare). Programul de transport al Operatorului este prezentat in Anexa 1.1.

„Raportul lunar de constatare"

Documentul întocmit de Operator în conformitate cu Anexa 6.1 la prezentul Contract, în baza căruia

............... ............... ................... '..... Operatorului Compensația.

„Serviciu de transport public local"

Totalitatea operațiunilor de transport care asigură, nemijlocit, deplasarea persoanelor cu ajutorul vehiculelor, pe distanțe și în condiții prestabilite, potrivit prevederilor prezentului Contract, conform Programului de transport al Operatorului, pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale. membre ADTPBI.

este un

serviciu


1 Serviciul de transport public local integrat în sensul prevăzut Regulamentul 1370/2007, interconectate de transport


de art.


2 litera


m) din


care


pe raza


asigură

administrativ


servicii


serviciu deteritorială a Autorității Contractante, cu informații unic, regim de taxare unic a transport și orar de transport unic.

Serviciul de transport public local reprezintă transportul public de călători, de suprafață și este definit de art. 2 litera a) din Regulamentul CE nr. 1370/2007, drept serviciul de interes economic general, prestat către I

- Z L t ;

public în mod ned^&cri-rninatoriu și continuu pe raza Autorității Contransport al Opetat^rt^j


Titlurilor de


te, ^potrivit Programului de

A l


ONFORM cu originalul

. ..Tarif de călătorie''


perceput de la călători în schimbul vânzării ; Titlurilor de călătorie, reglementat de către Autoritatea Contractantă, potrivit dispozițiilor legale și prezentului Contract.


Orice tip de abonament, abonament cu regim special.

'■/

7

..Titluri de c^torie*^'

vom ; ,

titlu de călătorie la tarif special sau tichet, călătorie, portofel electronic, emis în orice formă, electronică, letrică, SMS, ce permite deplasarea călătorilor beneficiari ai Serviciului de transport public local, emise conform prevederilor legale.

„Unități Administrativ Teritoriale, membre ale Autorității Contractante -beneficiare ale Serviciului de transport public loca! prestat de către Operator"

Fiecare Unitate Teritorial Administrativă, membră a Autorității Contractante - denumită UAT - membră ADTPBI în prezentul contract, beneficiară a serviciului de transport public nrestat de către Operator pe ten tonul Unităților Administrativ teritoriale, membre ale Autorității Contractante, reprezentată pnn Primarul acesteia sau persoana împuternicită de acesta pnn mandat special, pentru semnarea contractului.

..Valoarea totală a contractului"

Reprezintă, echivalentul compensației totale de serviciu public pentru .durată de valabilitate a contractului, fara TVA. cuvenită Operatorului de serviciu public, reprezentând numărul de km planificați multiplicat cu costul.' km la care se adaugă profitul rezonabil.

„Valoarea media anuală"

Reprezintă echivalentul valorii totale a contractului împărțită la numărul de luni de valabilitate a contractului, înmulțită cu 12.

CAPITOLUL 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Obiectul prezentului Contract îl constituie delegarea prin atribuirea directă a gestiunii Serviciului de transport public local cu autobuze către Operator, pe raza administrativ-teritorială a Municipiului București și a Județului Ilfov pentru Unitățile Administrativ Teritoriale membre ADTPBI beneficiare ale Serviciului de transport public local, de către Autoritatea Contractantă, cu condiția îndeplinirii de către acesta a Obligațiilor de serviciu public.

 • 2.2. Operatorul va realiza Serviciul de transport public și:

i.

n.


ublic local în conformitate cu Obligațiile dex^Tciu0

/& f ?

a Autorității Contractante, în termenii sifeonditirlA

’                                                                      ’ 4                    *

\$> V ii fi / \A / /Uf/

X.V,1 fj! /1! ju / il-


■n

Are dreptul la plata Compensației din pa prevăzute în prezentuFCorftract; r.

Are Drept neexclusiv.de operare pe-tMed

A        / "A'iii. Este titularul dreptului de exploatare a infrastructurii și mijloacelor de transport necesare prestării Serviciului de transport public focal,rdesmseirrAfi^^


-

Fiecare Parte va acționa cu bună credință și va                          u^a asigura respectarea


2.3. 1 prezentului Contract.


CAPITOLUL 3. VALOAREA CONCTULLT


m fr>


. 1. Valoarea totală a contractului este 10.178.228,44 lei, la care se adaugă TVA. .2. Valoarea medie anuală a contractului este 5.089.114,22 lei, la care se adaugă TVCAPITOLUL 4. OBLIGAȚIA DE SERVICIU PUBLIC

 • 4.1. în conformitate cu termenii și condițiile prezentului Contract, Operatorul se obligă să îndeplinească Serviciul de transport public local cu respectarea Obligațiilor de serviciu public stabilite mai jos:

 • i.    Operatorul va aplica Tarifele de călătorie aprobate de Autoritatea Contractantă și va furniza servicii de transport pentru grupuri sociale de călători care pot beneficia de reducea' gratuități în conformitate cu politicile naționale de transport din România și cu cerințele și reglementările legale, precum și în conformitate cu Hotărârile ADTPBI, Hotărânle Consiliul General al Municipiului București, Consiliilor Locale și Consiliului Județean Ilfov, potrivit prevedenlor prezentului Contract;

 • ii.    Operatorul va presta Serviciul dc transport public local în conformitate cu principiile continuității, frecvenței, regularității și capacității prevăzute în Programul de transport al Operatorului;

 • iii. Operatorul va presta Serviciul de transport public local în conformitate cu indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul Contract;

Operatorul va respecta standardele ș: cerințele de siguranță și calitate prevazme m prezentul Contract și în legislația națională;

v. Operatorul va presta Serviciul de transport public local cu vehiculele prevăzute în prezentul Contract, Anexa 4.2., care va fi actualizată în perioada de derulare a contractului.

CAPITOLUL 5. CATEGORII DE BUNURI FOLOSITE ÎN REALIZAREA CONTRACTULUI

 • 5.1. Categoriile de bunuri utilizate de Operator în executarea Contractului sunt următoarele:

i. bunuri de retur -bunurile concesionate de către UAT-uri către Operator în scopul executării Contractului, prevăzute în Anexa 3.1, bunurile din domeniul public nou create sau existente, j A dezvoltate și modernizate cu alocații bugetare pentru investiții de la bugetul local sau central, 'Trpr^cum și cele realizate de Operator în conformitate cmProgramul de investiții al Unităților * ^Administrativ Teritoriale, membre ale Autorității Contractante' prevăzut in Anexa 2.2 și care, _jAsîncfe'tarea Contractului, revin de plin drept,' grăfoit^sZlțbere de orice sarcini, Unităților


‘•Administrativ Teri tonale, membre ale Autorității Coptfactgțmeț.conform prevederilor legale; '                                                                                                                • ,fo// î


. bupuri de preluare - bunurile dobândite de qămeȚJp^rat^ncu/ăcordul Autorității Contractante, ^^zlăpri'n folosirea surselor de finanțare proprii ’   ' ' ”ÂZ<         ~i—-.- ----------


jfof în condițiile legii, care aparțin

< conform Anexei


Operatorului și care sunt utilizate de acesta înysc^p^^ep'djartfoContîfâci

 • 3.2. La încetarea Contractului, din orice cauză, UAT-urile au dreptul de a dobândi bunurile de preluare în schimbul plății către Operator în termen de 30 zile de la încetarea Contractului, a unei compensații egale cu valoarea contabilă actualizată a acestora. Pe toată durata Contractului, Operatorul își asumă obligația de a nu înstrăina bunurile de preluare, tară acordul prealabil scris al Autorității Contractante;

iii. bunuri proprii - bunurile prevăzute în Anexa 3.3 prT~ap^rftf^Xlpemorului și care sunt utilizate de către acesta în scopul executării Contractufe^j^durata acestuiaȚaTaxcepția celor prevăzute la punctul ii. de mai sus. La încetarea Contractului, dmrWi®8/^4Î^unurile proprii rămân în proprietatea Operatorului.                      ' —---—SAAx /


CAPITOLUL 6. DURATA CONTRACTLL

 • 6.1. Durata Contractului este de max 2 ani.

  CAPITOLUL 7. REDEVENȚA


v i (n «chirnhpl drenti.il ni de e^n!^a’’are a bunuri!™* concesionate. nrevă.'-mte în Anexa ' OneratonjJ se obligă să plătească o redevența Autorității Contractante, redevența calculată anual prin aplicarea procentului de 0,03 % asupra valorii contabile actualizata a bunurilor concesionate. La data semnării contractului redevența datorată ADITPBI este de 1190,75 lei suma fixa'an reprezentând 0,03 % din valoarea bunurilor concesionate (3.969.1 50 lei).

 • 7.2. Operatorul va plăti redevența anuala datorata Autorității Contractante trimestrial , în tranșe egale, cel târziu până la data de 15 a primei luni a trimestrului următor celui pentru care redevența este datorată.

 • 7.3. Plata redevențeî se va face în contul RO22BRDE410SV11236824100, deschis la BRD, codul de înregistrare fiscală al Autorității Contractante este 38474532.

 • 7.4. Pentru nerespectarea termenului de plată a • redevențeî, Operatorul datorează Autorității

Con^act'1'-'^ r"'1Pt1                 r'alc,dn^n uin 2T.1? t,rmîRr'?re daUc de           pSnn in n on_n yi

prin aplicarea procentului de O.0lQo; zi de întârziere asupra sumei neachitate.

 • 7.5. în caz de întârziere la plata a redevențeî cu mai mult de 90 de zile, Autoritatea Contractantă va executa garanția constituită de Operator cu suma datorată de acesta, calculată până la recuperarea integrală a creanței, inclusiv, valoarea penalităților de întârziere aferente sumei neachitate până la termenul de scadență.

 • 7.6. Operatorul va transmite Autorității Contractante dovada plătii sumelor datorate, prin mail/fax..

 • 7.7. Autoritatea Contractantă va transfera UAT-urilor proprietare a bunurilor concesionate prevăzute în Anexa 3.1, redevența și penalitățile plătite de Operator, în maxim 5 zile de la încasare..

 • 7.8. Părțile vor completa pe durata derulării prezentului Contract Anexele 3.1 si 4.2. Autoritatea contractantă va actualiza valoarea anuală a redevențeî menționată la art. 7.1 cu valoarea datorată de Operator pentru dreptul de exploatare a autobuzelor ce vor fi puse la dispoziție etapizat, de câtre Primăria Chitila către Operator. Data de începere a calculului redevențeî este data semnării Procesului Verbal de Preluare de către Operator a vehiculelor.

  CAPITOLUL 8, GARANȚIA

  / z ,.            n


  25                   i

  k m n 1 uJr


  <           ~ r/ '                   l                                                                    \                                                                /4J-                         i

  8.1. în termen de 90 de zile.de la data jîncheierii prezentului Contract, Operatorul esteâăbligat^^r constituie o garanție de buna execuție- in auăn|um de 50.000 Lei, prin unadin următoarelel|pq^hăynj


  scrisoare de garanție bancară, polițai


  ulontătii Contractan&u


virament bancar în contul RO22BRDE410SV11236824100 al Autorității Contractante deschis la BRD.

 • 8.2. Garanția se actualizează anual, cu rata inflației și se reîntregește trimestrial de către Operator, până în ziua de 15 a primei luni a fiecărui trimestru, dacă aceasta a fost executată parțial sau integral de către Autoritatea Contractantă.

 • 8.3. Din garanție se rețin, dacă este cazul, penalitățile și orice alte sume datorate Autorității Contractante și neachitate de către Operator, în baza Contractului sau a altor prevederi legale aplicabile.


 • 8.4. Garanția se restituie de către Autoritatea ContradfăHtă~‘*4 încetarea prezentului Contract.

  conform cu


CAPITOLUL 9. DIFERENȚELE DE TARIF

 • 9.1. Operatorul se obligă să transporte toate categoriile de călători care beneficia reducerile Ia transportul în comun, prevăzute în Anexa 5.1., și care d călătorie/legitimație valabile. Modul de acordare a Diferențelor de tarif este cel prevăzut în Anexa 5.2.

CAPITOLUL 10. COMPENSAȚIA

 • 10.1. Compensația nu poate depăși suma necesară pentru acoperirea efectului financiar net asupra costurilor ocazionate și asupra veniturilor generate de îndeplinirea obligațiilor de serviciu public, ținând seama de venitul legat de acestea și care este reținut de către Operator, precum și de un profit rezonabil,

 • 10.2. Autoritatea Contractantă va plăti Operatorului Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu ptfolic, prestat de către acesta pentru fiecare UAT, calculată după următoarea formulă:

Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public = Cheltuielile de exploatare eligibile -r Profit rezonabil- i enituri ale Operatorului asociate Obligației de serviciu public

C = CE + Pr - V

C - reprezintă Compensația

CE - reprezintă cheltuielile deexploatare eligibile, aferente Obligațiilor de serviciu public, calculate după următoarea formulă:

(C unitar x Km), unde

C unitar reprezintă costul în lei stabilit pe km, calculat potrivit Anexei 6.1.; costul unitar este calculat cu includerea amortizării investițiilor operatorului și a cheltuielilor financiare aferente investițiilor (dobânzi și alte cheltuieli financiare aferente rambursării creditelor de investiții). Amortizarea investițiilor realizate de operator din fonduri provenite de la bugetele locale sau profitului rezonabil va fi actualizat semestrial, in termen de maxim 30 de zile de la data publicării pe site-ul Consiliului Concurenței și va fi egal cu Rata SWAP pentru România dată publicității semestrial, la care se adaugă 100 puncte procentuale.


bugetul statului nu este eligibilă.

. C unitar autobuze regional ECOTRANS STC’M 12018 - 7,75 lei/ km

* *KmApprezintă numărul de km efectivi realizați de mijloacele de transport ale Operatorului în


H _.luna pentru care se acordă Compensația, pe trașeel'e 'stabilite .în Programul de transport al ... '..ii »____ *ii.                           ■


5 Operajbrului, potrivit Ane.xei 11;

Astfefț/

c unitar autobuze x Km autobuze


Pr - reprezintă profitul rezonabil al Operatorului, ț transport public local suportat de Operator și va finivelul de riscerviciului de
Nivelul profitului rezonabil la data semnării contractului este de 3,57 %, fiind egal cu rata SWAP comunicată de Consiliul Concurenței pentru perioada 01 ianuarie 2018 - 30 iunie 2018! (2,57%), la care se adaugă 100 puncte procentuale.

V - reprezintă totalitatea veniturilor generate în legătură cu prestarea Serviciului de transport public local de către Operator, pentru luna pentru care se acordă Compensația, respectiv (cu titlu de exemplu, dar fără a se limita la):

 • i. venituri din alte activități legate de prestarea Serviciului de transport public local de călători prm curse regulate: venituri din reclamă și publicitate pe sau în vehicule, pe sau în clădirile sau dotările Operatorului, publicitate pe titlurile de călătorie, vânzarea de materiale promoționale sau informative asociate transportului public prestat (hărți, cărți poștale, pixuri, insigne, etc.), etc.

plus

ii. orice alte venituri obținute de către Operator în legătură cu prestarea Serviciului de transport public local de călători prin curse regulate: acele venituri care se realize^^pg^ic din activitatea curentă a operatorului: venitjttri-di        ' '   ‘      ...........

ări si valorificări de mijloac'dpjfefVM^ ite,4^tuțl A aWA'' n

T rswde deșeuri, închirierea temporară a un autor și proprietate intelectuala, etc, d

 • 10.3. Compensația se calculează și se plătește pentru activități

  gțrarisport în comun cu autobuze.


 • 10.4. Operatorul va emite facturi de avans aferente compensației lunare a UAT-urilor beneficiare membre ADTPBI către ADTPBI, până pe data de 3 a lunii curente pentru asigurarea continuității activității. Autoritatea Contractantă prin UAT-urile beneficiare membre ADTPBI le va plăti până la data de 10 a aceleiași luni. Suma aferentă avansului se calculează ea un procent de 50% din a 12 parte din compensația anuală planificată pentru- fiecare UAT beneficiar membru ADTPBI conform Anexei

1 *

1

Autoritatea Contractantă va transmite UAT -urilor beneficiare membre ADTPBI în maximum l zi de la primire de la Operator, factura. UAT-ul beneficiar membru ADTPBI va plăti Autorității Contractante avansul în baza facturii de avans emisă de aceasta în tennen de 3 zile de la primirea acesteia.

 • 10.5. Compensația va fi plătită de către Autoritatea Contractantă, prin UAT-urilor beneficiare membre ADTPBI, Operatorului, în baza Raportului lunar de constatare care se întocmește de către Operator până la data de 24 a lunii următoare celei pentru care se plătește Compensația, potrivit Anexei 6.1. la prezentul Contract și a facturii aferente, cu menționarea valorii totale, conform Metodologiei de repartizare a elementelor cuprinse în calculul compensației-Anexa 16.. Raportul lunar de constatare întocmit de Operator va fi acceptat de Autoritatea Contractantă până la data de 29 a lunii următoare celei pentru care se plătește Compensația, printr-un Procesul Verbal de Recepție/Acceptare care se va comunica pe mail/fax Operatorului.

 • 10.6. în cazul în care sumele înscrise în Raportul lunar de Constatare nu sunt acceptate de Autoritatea Contractantă, acest lucru va fi menționat în mod expres în Procesul Verbal de Recepție/Acceptare al Raportului. Operatorul poate transmite. Jusțificari/Obiectiuni la Procesul Verbal de Recepție/Acceptare pe mail/fax, in termen de 2 zile

  lucratoare de la data comunicării acestuia. Soluti area Justifîcarilor/Obiectiunilor se va face^i^.zife lucratoare de la data primirii.
1 http://www.ajutordestat.ro

în această situație, Autoritatea Contractantă va efectua pl termenul prevăzut la art. 10.7, urmând ca diferența să fi favorabila a Justificanlor/Obiectiunilor.vil ACa0 7

 • 10.7. Operatorul are obligația de a întocmi și trimite factura- pentru plata                 (cu

regularizarea avansului primit) în termen de 2 zile de la acceptarea Raportului lunâm4m&m;tatare. Autoritatea Contractantă are obligația de a plăti Compensația Operatorului în termen de 8 zile de la emiterea facturii de către Operator.

 • 10.8. Autoritatea Contractantă emite factura pentru fiecare UAT beneficiar - membru ADTPBI în maxim 3 zile de la primirea facturii de la Operator.

 • 10.9. UAT-urile beneficiare membre ADTPBI vor plăti către Autoritatea Contractantă în contul menționat la art 7.4 facturile pentru compensație în termen de 4 zile de la primirea facturii.

 • 10.10. UAT-urile vor plăti către Autoritatea Contractantă penalități de întârziere la plata facturii de 0,01 % pe zi de întârziere pentru neplata la timp a facturii privind compensația.

10.1 1. în vederea evitării supracompensării, până la depunerea situațiilor financiare anuale, Operatorul va întocmi decontul anual pentru calculul Compensației anuale, potrivit Anexei 6.3. Compensația onipp       z* CC° FTll Ull 13 ValoiH'0 d<>lh'C

 • ■  valoarea totală anuală a Compensației calculate potrivit Rapoartelor lunare de constatare aprobate pentru anul respectiv; și

 • ■  valoarea totală anuală a Compensației, calculate potrivit art. 10.2. de mai sus, în care C'E se va înlocui și va reprezenta valoarea cheltuielilor efective suportate de Operator pentru prestarea Obligației de serviciu public efective, pe categoriile de costuri prevăzute în Anexa 7, conform situațiilor financiare anuale auditate, balanței de verificare aferente acestora și auditului tehnico-economic efectuat de către Autoritatea Contractantă.

10.12 Autoritatea Contractantă va realiza din surse proprii un Audi! Tehnico-Economic privind serviciul de transport public de călători delegat prin prezentul contract, ce va fi finalizat pînă la data de "0 martie a anului următor pentru anul precedent. Operatorului i se \a pune la dispoziție raportul anual de audit tehnico-economic. iar acesta are dreptul de a formula obiecțiuni în termen de 3 zile var Autoritatea Contractantă va analiza și soluționa obiectiunile în maxim 3 zile. Auditul tehnico-economic va stabili costul/km eligibil, compensația eligibilă pentru anul încheiat și diferența rezultată pentru regularizarea anuală,.

 • 10.13. în termen de 3 zile de la soluționarea obiectiumlor, Operatorul va întocmi decontul anual pentru calculul Compensației anuale, potrivit Anexei 6.2.

 • 10.14. Operatorul va efectua Auditul Financiar-Statutar până la data de 30 aprilie a anului următor pentru anul precedent și îl va pune la dispoziția Autorității Contractante în draft în vederea utilizării pentru realizarea auditului tehnico-economic la data de 15 martie.


1$215. în cazul în care Compensația acordată Operatorului pentru-ațrîul^antprior este mai mică decât ®Speșpsația anuală calculată, Autoritatea Contractantă va procedară efectuarea plătii în contul peratortțj^i a diferenței rezultate, în termen de 15 zile de la

^iuțțe^părțî! privind compensația anuală datorată, trimisă în măxii îâal , pe bază de factură emisă în 3 zile de la data prmirii notificări,

;^4gA6y'dAutoritatea Contractantă emite factura pentru

a-primirii -notificării de la oricare t'A’zile de'-la primirea decontului

. * ' i

\ ■•v     /  /

\ ' ''

UÂT-betieffeiar - .membru ADTPBI hii operator.


\necr pentru decontul anual, în maxim 2 zile de la primirea facturii < • 10.17. UAT-urile vor efectua plata către Autoritatea Contractantă în contul ce va fi comunicat de către aceasta, facturile pentru decontul anual privind compensația, în termen de 5 zile de la primirea acestora.

 • 10.18. în cazul în care Compensația acordată Operatorului pentru anul anterior este mai mare decât Compensația anuală calculată Operatorul va vira în contul Autorității Contractante diferența rezultată, în termen de 15 zile de la notificarea uneia dintre părți privind compensația anuală datorată, trimisă în maxim 3 zile de la pornirea decontului anual, pe bază de factură emisă în 3 zile de la data notificării.

 • 10.19. Autoritatea Contractantă va emite factura Operatorului pentru decontul anual, în maxim 2 zile de la primirea facturii de la UAT-ul beneficiar membru ADTPBI.

 • 10.20. Operatorul va plăti către Autoritatea Contractantă în contul ce va fi comunicat, facturile pentru decontul anual privind compensația, în termen de 5 zile de la primirea facturii.

 • 10.21. UAT ul va plăti către Autoritatea Contractantă penalități de întârziere la plata facturii de 0,01 % pe zi de întârziere pentru neplata la timp a facturii privind compensația.

  10.22. Operatorul7 UAT-urile/ Autoritatea Contractantă vazvor datora .penalități de întârziere în cuantum de 0,01% din suma datorată, pentru fiecare zi de întârziere, în căzut sumele datorate în baza prezentului Capitol.  10.23. Operatorul poate solicita indexarea'renegocierea Costu condițiile prevăzute în Anexele 8.1. și 8.2.          c


  CONFORM CU 0


  10.24. Modul de indexare al Costului unitar pe km este prevăzut în Anexa 8.  timp

  Ui.


  1 anului, în


  10.25. Autoritatea Contractantă poate solicita operatorului renegocierea costul'^î^m'W^^cm aprobat prin prezentul Contract, la finalizarea și recepționarea unor lucrări de investiții “sau achiziția de vchicule/echipamcntc care au ca efect o influență sensibilă asupra costurilor Operatorului, influenta constatata în baza unui audit tehnico-economic efectuat in acest scop


10.26. Valoarea estimată anuală a Compensației cuvenită Operatorului pe durata contractului este prezentată în Anexa 15.

CAPITOLUL 11. TARIFE ȘI TITLURI DE CĂLĂTORIE

 • 11.1. Autoritatea Contractantă va stabili Tarifele de călătorie. Acestea vor putea fi implementate în baza politicii locale ale UAT-urilor beneficiare membre ale ADTPBI, conform hotărârilor de consiliu emise de UAT-uri și după aprobarea AGA ADTPBI Operatorul nu va încasa veniturile din vânzarea Titlurilor de călătorie pentru Serviciile de transport public prestate de către acesta de pe teritoriul UAT-urilor beneficiare membre ADTPBI în baza prezentului Contract.

 • 11.2. Veniturile din vânzarea Titlurilor de călătorie pentru Serviciile de transport public prestațe de către Operator se încasează de către SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB-SA (STB S.A.) și intra în calculul compensației acestuia.

 • 11.3. Activitatea de vânzare a TitluriloF'de, călătorie se realizează de către STB S.A. pentru traseele

operate de către Operator.                           '

 • 11.4. Transportul public de călă(ori?sfef.va desfășură conform legislației în vigoare, a Regulamentij^^e^ ’^voltare^ f 18, cap$4

  ■ organizare și funcționare a Servâciuluisde .transportul public local aprobat de Asociația de Intercomunitară pentru Transport/PublicRBucrifeștrIlfov („ADTPBI'’), ce constituie Ane^


  ‘e^

  .................— r-.........      ....    ........ . agi prevede obligațiile călători lor mi sancțiunile’'.pentru încălcarea acestor obligații, incluzând! |itlurilgM>/


  călătorie cu tarif special (subrajtaka^ "p^qtru călătorii cave călătoresc Jară-~Titiu de călăto


l./>

precum și orice alte reglementări emise în domeniu de către ADTPBI. Regulamentul se va aproba la nivel de Consiliu Director al ADTPBI.

 • 11.5. Controlul călătorilor care folosesc transportul public prestat de Operator pe teritoriul administrativ al UAT-urilor beneficiare membre ADTPBI este realizat de către STB S.A. prin personal prgpamAl a ces t n i a.                                                                                                            Xi'f, A<

  ~----

  11.6. Operatorul asigură accesul STB S.A. la toate echipamentele sistemului de ticketing. hi

  Un


. c


fozm-, •-

CAPITOLUL 12. INVESTIȚII


tjz.___--‘mm

 • 12.1. Operatorul are obligația de a realiza investițiile în legătură cu pfeștare public local în conformitate cu Programul de Investiții al Operatorului, prevăzut în Anexa 2.1.

 • 12.2. Costurile aferente investițiilor realizate de Operator din surse proprii sau atrase, conform legii, conform Anexei 2.1 vor fi luate în considerare pentru calculul compensației.

 • 12.3. Activitățile de implementare a investițiilor din Programul de Investiții al UAT-urilor beneficiare - membre ADTPBI monitorizate de Autoritatea Contractantă, desfășurate de Operator în baza prezentului Contract și menționate în Anexa 2.2 a), se consideră cheltuieli eligibile pentru calculul cheltuielilor de exploatare aferente Obligațiilor de serviciu public (CE) conform instrucțiunilor din Anexa 9.


îrviciului de transport

 • 12.4. Autoritatea Contractantă face demersuri rezonabile, conform competențelor legale. în vederea

efectuări’ de cAtre HAT-urifo rr»rrmf?ten+e a invpqtitiilnr dm P’*n,jrrrn,d de            nl l!AT-urifor

prevăzut în Anexele 2.2 a) și b), acestea având obligația de a finanța investițiile.

 • 12.5. Cheltuielile în legătură cu implementarea investițiilor din Programul de Investiții al UAT-urilor, desfășurate de Operator în baza împuternicirii dată de UA'T și a prezentului Contract, Anexa 2.2 a), se evidențiază distinct și se comunică UAT-urilor și Autorității Contractante, după recepția lucrărilor, in scopul înregistrării în evidența patrimoniului public concesionat.

CAPITOLUL 13. SERVICIUL DE TR ANSPORT PUBLIC

 • 13.1. Infrastructura de Transport

 • 13.1.1. Infrastructura de transport este formată din infrastructura rutieră și infrastructura de operare.

 • i.    Operatorul are dreptul și obligația de a administra infrastructura de operare, care reprezintă infrastructura proprie utilizată pentru prestarea serviciului, compusă din active proprii sau aflate în utilizarea/ flosința/administrarea operatorului.

 • ii.    Unitățile Administrativ Teritoriale și Autoritatea Competentă au dreptul și obligația de administra infrastructura rutieră. Infrastructura rutieră constă în partea din infrastructura de transport, utilizată de Operator pentru efectuarea Serviciului de transport public local (străzi, semafoare, semnalistică rutieră, stații etc) si care nu este concesionata Operatorului.

13.1.3. Responsabilitatea întreținerii infrastructurii rutiere, inclusiv stații (întreținere rigole și salubrizare, deszăpezire ,etc.) revine Unităților Administrativ Teritoriale sau a altor Autorități Publice .efcnîp'etente, conform legii.

i/rl?4^ Operatorul va întocmi un Program anual de întreținere și reparare a infrastructurii de operare, >ână Ja daB de 1 noiembrie a anului precedent celui pentru care seinfotmește^cu scopul de a asigura

"O “A, i ci                                        "                                        .     '    '       ’                                  b

fenrirfereaSinfrastructurii de operare într-o condiție tehnică optimă, .pe'care îLya trimite spre aprobare


Autoritățfo'Contractante.

in/reEi reparare, a, infrastructurii de mai susi dgeratopul ,;va asigura lucrări de .bere orilalte^azuri’dez avarie a infrastructurii (mustății șrsiguranței prestării Serviciului de


Ty.-TvTndependent de executarea Programului anual de întreți. operare întocmit și aprobat potrivit clauzei 13.1.4. de reparație ori de câte ori este necesar, în caz de accidentam de operare, în cel mai scurt timpȚ în vederea asi^sffarii cor transport public local.                                    \


inclusiv prin întocmirea Programului de transport al Operatorului, prevăzut în Anexa ^^Autoritatea Contractantă va trimite Operatorului în fiecare an, până la data de 1 septembrie, propunerea pentru actualizarea Programul de transport pentru anul următor, dacă este cazul.

 • 13.3.2. Anterior datei de 15 septembrie a fiecărui an, Operatorul va prezenta Autorității Contractante propuneri scrise cu privire la eventualele amendamente la Programul de transport (incluzând Programul de circulație) pentru anul următor.

 • 13.3.3. Autoritatea Contractantă va comunica Operatorului până la data de 1 octombrie dacă propunerile de modificare a Programului de transport al Operatorului sunt acceptate în totalitate sau parțial, astfel încât Programul de transport al Operatorului să poată fi finalizat și aprobat de către Autoritatea Contractantă nu mai târziu de data de 15 octombrie a fiecărui an, în situația în care Autoritatea Contractantă nu aprobă Programul de transport final al Operatorului până la data de 1 noiembrie a anului curent, începând cu data de 01 ianuarie a anului următor Operatorul va continua să aplice Programul de transport existent al Operatorului, iar Autoritatea Contractantă va continua să plătească Compensația în baza Programului de transport al Operatorului existent.

 • 13.3.4. Numărul total de kilometri din Programul de transport al Operatorului nu va putea varia de Ia un an la altul cu mai mult de 5% în plus, sau 5% în minus, față de numărul de kilometri din anul anterior, decât cu acordul expres scris al Operatorului.

 • 13.3.5. Programul de transport al Operatorului va putea fi modificat pc parcursul derulării Contractului de către Autoritatea Contractantă, pe baza unor criterii obiective rezultate din sondaje de opinie, dezbateri publice, studii de trafic, necesități generate de lucrări la infrastructura de transport, evenimente speciale, etc. Operatorul are obligația de a implemenca Pivgramul.de transport astfel modificat, eșalonat, în tennen de maxim 60 zile de la primirea notificării în acest sens de la Autoritatea Contractantă. Acordul expres al Operatorului pentru noul Program de Transport este necesar numai în cazul în care solicitarea Autorității Contractante depășește capacitatea de transport, precum și atunci când numărul total de kilometri din Programul de transport astfel modificat variază față de cel precedent, pe onoare din modurile de transport, cu mai mult de 5% în plus, sau 5% în minus.

 • 13.3.6.  In situația în care Autoritatea Contractantă suplimentează programul de transport al Operatorului, părțile vor încheia un Act Adițional. Acesta va conține date privind numărul de kilometri prestați, precum șt noua valoare a contractului. Autoritatea Contractantă, in funcție de necesitățile impuse de numărul de cetățeni, care utilizează transportul public de călători, de necesitatea de implementare a integrării teritoriale și tarifare a serviciilor de transport, precum și de posibilitățile Operatorului de a asigura condițiile impuse de Autoritatea Contractantă, poate solicita modificarea substanțială a Programului de Transport și, implicit, a prezentului Contract cu toate anexele sale, în baza voinței părților.

 • 13.3.7. Prin excepție de la art. 13.3.4, 13.3.5 și 13.3.6, Autoritatea Contractantă poate solicita operatorului modificarea Programului de Transport, printr-o notificare scrisă, în funcție de recepția autobuzelor puse la dispoziție de către o CAT beneficiară membră ADTPBI ca urmare a îndeplinirii unui contract de achiziție de autobuze, și funcție de posibilitățile tehnice și legale de autorizare a • 13.3.8. Evaluarea respectării Prp^amului de Transport al Operatorului se va raporta la

lunară transmisă de către Alitoîițațea Contractantă privind Programul de transport planificat ț

unuătoare. la care se vor aclaug'a             de program din timpul lunii evaluate, bine jupincaie^l^

către Operator si acceptate de cat             rCpntractanta.


 • 13.4. Cerințele standard pentru vehicule

 • 13.4.1. Operatorul va presta Serviciile de transport public local cu mijloace de transport:

 • i.   Concesionate de către Unitatea Administrativ Teritorială Operatorului pentru prestarea Serviciului de transport public local, potrivit prezentului Contract;

 • ii.   Aflate în proprietatea Operatorului ori Deținute de Operator în baza unor contracte de leasing;

 • iii.   Achiziționate de către Operator conform Programului de investiții al Operatorului, potrivit Anexei 2.1, sau ca unitare a unei majorări de capital social.

 • 13.4.2. Operatorul poate folosi pentru prestarea Serviciului de transport public local numai mijloace de transport care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

 • i.    respectă cerințele legale privind siguranța în trafic și protecția mediului;

 • ii.    dețin toate autorizațiile, licențele și celelalte documente cerute de lege în scopul prestării Serviciului de transport public local;

 • iii.    respectă specificațiile tehnice din Anexa 4.1;

 • iv.   sunt prevăzute în Anexa 4.2.

 • 13.4.3. Operatorul poate achiziționa mijloace de transport noi sau cu cu o durată rămasă de funcționare de cel puțin 6 ani pentru autobuze și care corespund cerințelor prevăzute în Programul de transport și în Anexa 4.1. Autobuzele astfel                  p conforme cei puțin cu stand

  misii EURO5.

CONFORM CU ORIGINALUL


13.5, Siguranța


accidentelor de


 • 13.5.1. Călătorii și bunurile acestora vor fi asigurate e Operator pentru conseci trafic. în acest sens. Operatorul are obligația de a încheia și menține valabile, pe toată durata Contractului, polițe de asigurare pentru asigurarea călătorilor și a bunurilor acestora. Autoritatea Contractantă are dreptul de a verifica în orice moment polițele de asigurare încheiate.

 • 13.5.2. Mijloacele de transport și personalul folosit de Operator pentru prestarea Serviciului de transport public local trebuie să respecte toate cerințele legale privind siguranța rutieră, siguranța călătorilor și a conducător fior vehiculelor.

 • 13.6. Calitatea Serviciului, Reclamațiile Călătorilor

 • 13.6.1. Indicatorii de performanță ce trebuie respectați de Operator și monitorizați de Autoritatea Contractantă sunt prevazuti în Anexa 9 la Contract. Aceștia sunt raportați trimestrial de către Operator, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului încheiat, și sunt evaluați trimestrial de către Autoritatea Contractantă. Rezultatul evaluării indicatorilor este notificat Operatorului în termen de 5 zile de la raportare.

 • 13.6.2. Abaterile considerate justificate de la Programul de Transport sunt prezentate în Anexa 11.

 • 13.6.3. Nerespectarea indicatorilor de performanță de către Operator duce la aplicarea de penalități, în conformitate cu Anexa 9 din prezentul Contract.

 • 13.6.4. Penalitățile prevăzute la 13.6.3 vor fi reținute din garanția constituită conform Capitolului 7 de

mai sus. în cazul în care garanția nu acoperă totalitatea penalităților acestea se vor plăti de către Operator în termen de 60 de zile de la data notificării de către .Autoritatea Contractantă privind insuficiența garanției.                                             ■

 • 13.6.5. în cazul neindeplinirii indicatorilor de performanță de cătru'Opeițațon '.Autoritatea Contractantă va stabili în sarcina acestuia un plan de măsuri pentru înde^iniijea^ndieățorijor’' în termen de 30 zile de la datași#


  Verbăl'd^ constatare a neindeplinirii13.6,6. Operatorul are obligația de a face disponibile detaliile cu privire la procedura de reclamație pe panouri de informare ori în alte locuri vizibile, amplasate pe traseele din Programul de Transport,' în vehicule.


 • 13.6.7. Operatorul va înregistra toate reclamațiile călătorilor, indiferent de calea de primire a acestora (direct, poștă, poșta electronică) intr-un registru special pentru reclamații ("Registrul de Reclamații"). Autoritatea Contractantă are dreptul să ceară în fiecare lună un raport cu privire la Registrul de Reclamații. pentru luna anterioara.

 • 13.6.8. Operatorul este obligat să răspundă reclamațiilor scrfse ale călători lor p ri mite d[i reețȚdî^eșȚnen de 30 de zile de la primirea lor, în conformitate cu legislația mCO&DORM CU ORIGINALUL

i____________________i

13.7. Sistemul de taxare și management al traficului. Măsuri de Contr
13.7.1. Autoritatea Contractantă va urmări realizarea completărilor și modemi^rilor carerirebu  agement al transportului


Sistemului Automat de Taxare, precum și implementarea unui sistem public complet funcțional. • 13.7.2. Gestiunea sistemului automat de taxare revine în(sarcina ST) BUCUREȘTI STB-SA (STB S.A.), până la eventuala preluarede cătreADTPBI.

 • 13.7.3. Operatorul are obligația de a achiziționa și monta pe mijloacele de transport folosite pentru realizarea Serviciului de transport public local validatoarele, pentru Titlurile de călătorie și echipamentele de bord compatibile cu sistemului automat de taxare al STB S.A, potrivit specificațiilor din Anexa 4.1. și de a le menține în stare de funcționare pe toată durata efectuării curselor. După semnarea contractului se vor iniția activitățile de pregătire și achiziționare in anul 2U19 a Sistemului Automat de Management și Control al Serviciilor de Transport.

 • 13.7.4. Operatorul are obligația să asigure și să mențină pe toată durata contractului, la autobază toate echipamentele SAT în stare funcțională în scopul transmiterii tranzacțiilor Myfare în back-office-ul existent STB. conform prevederilor Anexei 4.1.

 • 13.7.5. Verificarea conformității vehiculelor și autobazei cu cerințele impuse prin prezentul contract privind conectarea la sistemul automat de taxare se realizează prin grija STB și sau Administratorului SAT, certificat prin Proces Verbal de constatare a conformității conectării Ia SAT, formular întocmit la punerea in funcțiune a siSi.emu.iUi de Ia Opciatoi, ce se constituie Anexa i / la piezcmui Cuiiiiact. Operatorul trebuie să aibă sistemul de taxare complet instalat si configurat atât ca echipamente cât și ca software, funcționale ăn cadrul sistemului automat de taxare existent la STB la data semnării contractului și pe toată durata acestuia.

 • 13.7.6. STB SA va asigura controlarea verificarea funcționarii validatoarelor pe traseele Operatorului.

 • 13.7.7. STB SA va asigura instruirea personalului Operatorului privind funcționarea sistemului de taxare și modalitatea de preluare a datelor din echipamentele îmbarcate si din garaje și de soluționare a eventualelor di s funcționalități ale sistemului. STB SA și va elabora un proces verbal cu fiecare operator, semnat de ambele părți. Procesul verbal de instruire va fi înaintat in copie către ADTPBI in termen de 5 zile de la semnare. Serviciile de mentenanță constituie obiectul unor contracte între STB SA și Operator.

 • 13.7.8. STB SA va constata in termen de 24 de ore orice nefuncționare a sistemului de e-ticketing și va menționa cauzele si modalitatea de remediere aplicata printr-un proces verbal de constatare si remediere semnat de ambii operatori. Procesul verbal de constatare si remediere va fi înaintat in copie către ADTPBI in termen, de 5 zile de la semnare.

 • 13.7.9. Modalitatea de asigurare a funcționalității conectivității permanente cu SAT va face obiectul unei proceduri de lucru între STB, Administratorul SAT și Operator, avizata de ADTPBI.

 • 13.7.10. Indicatorii prevăzuți în Anexa i vor fi monitorizați de către Autoritatea Contractantă pe baza

rapoartelor automate generate de Operator prin sistemul electronic de monitorizare a parculpu care are la bază echipamente GPS^și de comunicații 4G, sisteme compatibile cu cele utili SA. Monitorizarea presupune urmărirea vehiculelor din liniile de transport public și            ~

rapoarte automate din cart să feișsa fâuniă’ruLde kilometri efectuați și al ți parametri c<ffespur^|roi indicatorilor de performanță agitați ț performanța Operatorului în cadrut^xo'gWiuIui de Transport, ț


TĂȚII DE TRANSPORTjjrin/contractul de prestări servicii, prin carejnerareajte • 13.8. Controlul călătorilor

 • 13.8.1. Serviciul de transport public local se va desfășură conform legislației în vigoare și a Regulamentului serviciului comunitar de transport public local de călători în regiunea București -Ilfov aprobat de către Autoritatea Contractantă, care prevede obligațiile călătorilor și titlurile de călătorie cu regim special pentru încălcarea acestor obligații, inclusiv sancțiunile pentru călătorii care călătoresc fără bilet, abonament sau alt Titlu de călătorie valabil.

 • 13.8.2. Operatorul nu va realiza activități-de Control al călătorilor pe teritoriul administrativ al UAT-urilor beneficiare membre ADTPBI pe traseele pe care acesta operează. Activitatea de cotrol este realizată de către STB S.A. și personalul împuternicit al Autorității Contractante și al UAT-urilor beneficiare membre ADTPBI.


CAPITOLUL 14. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE OPE

;fpgislația


Fără a aduce atingere tuturor drepturilor și oEbȚ'mrtji iUi nliunate în vigoare. Operatorul are următoarele drepturi

j

 • 14.1. Autorizații și licențe

 • 14.1.1. Operatorul are obligația să dețină pe durata prezentului Contract licența coi       ^valabilă și

copii conforme ale acesteia emise de Autoritatea Rutieră Română pentru fiecare autobuz folosit în realizarea Serviciului de transport public local, precum și Licență de traseu valabilă emisă de Autoritatea Contractantă pentru fiecare traseu/ tur folosit în realizarea Serviciului de transport public local.

 • 14.2. Restricții teritoriale

 • 14.2.1. în conformitate cu articolul 5 (2) b) din Regulamentul CE 1370,2007, Operatorul are dreptul de a presta Serviciul de transport public local doar pe raza administrativ - teritoriala a Autorității Contractante, pentru traseul pentru care a fost licențiat, fără a aduce atingere vreunei linii de ieșire sau altor elemente auxiliare Serviciului de transport care intră pe raza unităților administrațive-teritoriale vecine.

 • 14.2.2. Operatorul, în calitatea sa de operator intern, are obligația de a nu participa la procedurile de licitație ori negociere directă pentru prestarea de servicii de transport public local în afara razei administrativ-teritoriale a Autorității Contractante.

 • 14.3. Separarea contabilității compensație, fără nici o posibilitate de transfer de venituri către un alt sector de activitate a Operatorului.

  14.3.1. Operatorul are obligația de a ține o contabilitate separată pentru activitățile și serviciile care fac obiectul prestării Serviciului de transport public local din prezentul Contract sau care sunt asociate acestuia, precum și pentru orice alte activități și servicii care generează costuri și venituri neasociate prestării Serviciului de transport public local, în conformitate cu normele contabile și fiscale în


  vigoare, potrivit Anexei 7.

  14.3.2. Separarea contabilității pe activitățile Serviciul de Transport Public și pe alte activități prestate


  de către Operator trebuie să îndeplinească următoarele condiții:                  . ’     _

  i. costurile corespunzătoare acestor activități trebuie să fie separate, iar jyroporjia costurilor z^^opsftî^agreate de către autoritatea contractantă.
  indirecte aferente trebuie să fie alocată în conformitate cu procedeele de repărtizărexa acestor qosftîbkagreate de către autoritatea contractantă. b.           f / / .■    •• / \ A

  \\\\ f [ /' A ! M

  IcoșțuțiîVțServiciului de transport public local trebuiiAsți fie ecHHibțateț p.e baza yeni tarilor din ’e Autoritatea! doAtraetanta ț F ■ ''7


  jMfcxpfC&t&e și a plăților efectuate  pentru diferențe tarif și


  99CONFORM CU ORIGl

 • 14.4. întreținere, reparații și salubrizare           /

 • 14.4.1. Operatorul are obligația exploatării, întreținerii, salubrizării, dezăpezirii. reparării infrastructurii

de operare proprii, respectiv activele proprii sau aflate în utilizarea7 folosința/ladministrarea operatorului, potrivit prevederilor prezentului Contract.                         ■ ■

 • 14.4.2. Operatorul are obligația să asigure operațiile de întreținere și reparații necesare parcului de mijloace de transport, stabilit prin Contract, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind efectuarea acestor activități.

 • 14.4.3. Operatorul are obligația să efectueze întreținerea curentă, reparațiile curente și accidentale care se impun, conform programelor de întreținere, reparații, dotări și investiții aprobate de Autoritatea Contractantă. Costurile aferente acestor activități vor fi luate în considerare pentru calculul Cheltuielilor de exploatare aferente Obligațiilor de serviciu public (CE) reglementate Ia Capitolul 10 de mai sus, conform instrucțiunilor din Anexa 7.

 • 14.4.4. Operatorul are obligația să asigure întreținerea și reparația infrastructurii de operare proprii, în conformitate cu Programul anual de întreținere și reparare a infrastructurii de operare proprii întocmit și aprobat potrivit art. 13.1.4., precum și lucrările accidentale care se impun potrivit art. 13.1.5.

 • 14.4.5. Operatorul are obligația să fundamenteze bugetul anual pentru întreținerea curentă și reparațiile curente la bunurile concesionate, contorm Prourumutui anual de imrețmcic și reparai’c a mirasiructuni de operare proprii aprobat de către ADT.PBI.

 • 14.4.6. Operatorul are obligația să asigure menținerea stării tehnice corespunzătoare și curățenia mijloacelor de transport folosite în prestarea Serviciului de transport public local și a instalațiilor auxiliare acestora.

 • 14.4.7. Operatorul are obligația să asigure, zilnic și ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea și dezinfectarea mijloacelor de transport, atât la interior, cât și la exterior.

 • 14.5. Siguranța și confortul Serviciului de transport public local

 • 14.5.1. Operatorul este singurul răspunzător pentru siguranța și confortul călătorilor.

 • 14.5.2. Operatorul are obligația să asigure prestarea Serviciului de transport public local cu respectarea prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare, precum și a dispozițiilor și instrucțiunilor emise de Autoritatea Contractantă.

 • 14.5.3. Operatorul are obligația să presteze Serviciul de transport public local cu vehicule prevăzute în prezentul Contract și care îndeplinesc condițiile prevăzute în Anexa 4.1.

 • 14.5.4. Operatorul are obligația de a lua toate măsurile pentru a asigura protecția călătorilor împotriva accidentelor pe timpul călătoriei, inclusiv, dar fără a se limita la:

 • i.    Menținerea iluminării constante a mijloacelor de transport;

 • ii.    Afișarea în locuri vizibile în mijloace de transport de informații despre cum trebuie acordată asistență în cazuri de urgență, a transportului călătorilor în condiții de siguranță și a regulilor de comportament în timpul călătoriei;

 • iii.   Luarea de măsuri imediate pentru remedierea unor defecțiuni, deraieri sau avarii apărute în funcționarea Serviciului de transport public local.

 • 14.5.5. Operatorul are obligația să asigure verificările necesare, înainte de plecare, a vehiculelor și șoferilor, pentru a asigura conformitatea eu .cerințele prevăzute de legislația aplicabilă.

 • 14.5.6. Operatorul are obligația să.planifice efectuarea inspecțiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport;.’astfel încât să asigure respectarea programului de ci a reglementărilor legale în vjgoareprivinoisi^uranța rutieră.

 • 14.5.7. Operatorul are obligația’2            x

șoferului, în situația în care mijlocuf


^ș^u|e~că niciun călător nu are acces în inte^orul^ca^^
 • 14.5.8. Operatorul are obligația să se asigure că vehiculele opresc numai in stațiile amenajate și că ușile vehiculelor nu se pot deschide în timpul mersului.

 • 14.5.9. Operatorul are obligația să mențină în stare de funcționare toate echipamentele de siguranță prevăzute de constructorul vehiculului.

 • 14.5.10. Operatorul are obligația să se asigure că toți conducătorii de vehicule respectă întocmai prevederile legislative relevante și să implementeze măsuri de îmbunătățire a calificării acestora.


 • 14.5.11. Operatorul are obligația să aplicei normele de securit

Serviciului de transport public local.        ' CONFORM CU ORIGIN

i

14.6. Proceduri interne


14.6.1. Operatorul are obligația de a întocmi proce cp interne, cu respectare'^

aplicabile, în termen de 60 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ContracOk^arerife vor referi cel puțin la:

 • i.

 • ii.

 • iii.

 • iv.


actualizarea informațiilor de transport puse la dispoziția călătorilor, administrarea și controlul bunurilor pierdute;

administrarea reclamațiilor, întrebărilor și sugestiilor;

v.


Codul de conduită al conducătorilor de vehicule, precum și a personalului salariat al operatorului care are contact direct cu călătorul;

Instrucțiuni privind prevenirea și combaterea săvârșirii de fapte cu incidență asupra siguranței și securității călătorilor pe durata călătoriei;

vi.

14.6.2. Autoritatea Contractantă va avea acces la procedurile interne menționate mai sus.


Instrucțiuni și planuri privind situațiile de urgență.

 • 14.7. Cesiunea și subcontractarea

 • 14.7.1. Operatorul nu poate cesiona Serviciul de transport public local unei alte societăți decât în cazul în care această societate este rezultatul divizării, fuzionării sau înființării ca filială a societății Operatorului, cu acordul prealabil al Autorității Contractante și cu asumarea de către cesionar a condițiilor prezentului Contract.

 • 14.7.2. Operatorul nu poate încheia cu terți contracte de’subdelegare a Serviciului de transport public local.

 • 14.8. Activități de Marketing

 • 14.8.1. Operatorul are obligația de a întocmi un plan de marketing coerent, până la data de 1 octombrie a fiecărui an pentru anul următor, ca parte a strategiei de marketing comunicată de ADTPBI pentru a promova utilizarea Serviciului de transport public local, cu scopul de a crește utilizarea Serviciului de transport public local și a îmbunătăți gradul de satisfacție a călătorilor. ADTPBI va comunica Operatorului până la data de 1 august a fiecărui an strategia de marketing integrată pentru București-Ilfov.

 • 14.8.2. Autoritatea Contractantă aprobă Planul de marketing propus de Operator până la data de 1 noiembrie a anului, iar Operatorul are obligația să îl realizeze.

14.8.3 Operatorul are obligația de a afișa gratuit la vedere însemnele Autorității Contractante care vor fi comunicate de aceasta în 30 de zile de la semnarea contractului. Dimensiunile, grafica și modalitatea de expunere vor fi stabilite de Autoritatea Contractantă și transmise Operatorului și vor fi afișate prin grija Operatorului pe vehiculele cu care acesta realizează transportul^public. ,

 • 14.9. Informarea publicului


 • 14.9. lxOăefatbMăl^are obligații u’lâțvV^sAviteȚTarifele de • 14.9.2. Operatorul are obligația să distribuie materiale informative cu privire la traseele și programele de circulație, modicările acestora. Titlurile de călătorie și punctele de vânzare ale acestora, modul de cumpărare, Tarifele de călătorie practicate pentru traseele pe care operează, obligațiile călătorilor și obligațiile Operatorului față de călători, precum și sancțiunile pentru încălcarea acestor obligații.

 • 14.9.3. Afișarea informațiilor de mai sus se va face în stații, în mijloacele de transport, pe site-ul propriu al Operatorului și în mass-media, după caz. Informațiile publicate prin, oricare din aceste mijloace vor fi permanent actualizate. Autoritatea Contractantă împreună cu Operatorul va identifica soluții pentru îmbunătățirea informării călătorilor.

 • 14.9.4. Operatorul are obligația să promoveze serviciul de transport public local în colaborare cu Autoritatea Contractantă.


 • 14.9.5. Operatorul are obligația să faca declarații de presă și anunțuri cu piajAreț la schimbările permanente sau temporare cu privire la Serviciul de transport public local și va îrffocnutoarppaftij promoționale pentru promovarea activității sale pe raza Autorității Contractorii eT"^ /

 • 14.10. Alte drepturi și obligații aferente prestării ServiciuPft/Fd^^gp

  14.10.1. Operatorul are obligația să exploateze în mod direct, pe riscul


concesionate și să presteze Serviciul de transport public local care face obiectul prezentului CoriWe£^'

 • 14.10.2.  Operatorul are obligația să respecte obligațiile prevăzute în prezentul Contract, în regulamentul pentru efectuarea transportului public local, în caietul de sarcini al Serviciului de transport public local și legile în vigoare.

 • 14.10.3. Operatorul are obligația să pună la dispoziția Autorității Contractante toată documentația solicitată pentru calculul lunar al Compensației și pentru regularizarea anuală.

 • 14.10.4. Operatorul are obligația să plătească redevența la valoarea prevăzută și la termenul stabilit în prezentul Contract.

 • 14.10.5. Operatorul are obligația să constituie garanția potrivit prevederilor Capitolului 7. în favoarea Autorității Contractante;

 • 14.10.6. Operatorul va presta Serviciul de transport public local cu respectarea Programului de transport al Operatorului prevăzut în Anexa 1.1.

 • 14.10.7. Operatorul arc obligația să utilizeze cu un bun proprietar bunurile de retur, bunurile de preluare, prevăzute în prezentul Contract cu prioritate, pentru asigurarea Serviciului de transport public local,.

 • 14.10.8. Operatorul are obligația să asigure continuitatea Serviciului de transport public local prin curse regulate conform Caietului de sarcini și Programului de transport alocat.

 • 14.10.9. Operatorul are obligația să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor de exploatare, de transport și tarifare.

 • 14.10.10. Operatorul are obligația de a informa Autoritatea Contractanta, in cazul întreruperii accidentale a circulației pe anumite trasee, operatorul va dispune măsurile ce se impun.

 • 14.10.11. Operatorul are obligația să aplice metode performante de management care să conducă la eficientizarea costurilor de operare pentru transportul public.

 • 14.10.12. Operatorul are obligația să plătească pentru întreaga durată a Contractului taxele și impozitele datorate statului, precum și cheltuielile cu privire la asigurarea bunurilor concesionate.

 • 14.10.13. Operatorul are obligația să permită accesul liber și nediscriminatoriu al călătorilor la Serviciul de transport public local și să asigure respectarea drepturilor călătorilor prevăzute de legislația aplicabilă,și Hotărârile ADTPBI.

 • 14.10.14. Operatorul are obligația să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii, conform Programului de investiții prevăzut în Anexa 2.1.

 • 14.10.15. Operatorul are obligația ca, în cazul în care sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă-fia reducerea activității, să notifice de îndată acest fapt Autorității Contractante, în vederea luării măsurilor ■ ce .se. impun pentru asigurarea continuității Servicy^țOfe^

  transport public local.
proprietate bunurile de retur, în mod gratuit și libere de oricu-sarcmi, în stare de funcțiune, cu excepția bunurilor care nu sunt funcționale la data preluării sau care și-au împlinit durata normală de funcționare. în caz de nerespectare operatorul va fi obligat la plata unei despăgubiri egale cu valoarea de înlocuire a bunurilor în aceleași condiții tehnice.

 • 14.10.20. La expirarea Contractului, Operatorul are obligația să predea UAT-ului indicat de Autoritatea Contractantă în deplină proprietate bunurile de preluare pe care aceasta le solicită, contra plății unei compensații egală cu valoarea contabilă actualizată. în caz de nerespectare operatorul va fi obligat la plata unei despăgubiri egale cu valoarea neamortizată.

 • 14.10.21. Operatorul are obligația ca, la încetarea Contractului din alte cauze decât prin ajungerea la termen ori forță majoră, să asigure continuitatea prestării Serviciului de transport public local, în condițiile stipulate în Contract, până la preluarea acesteia de către un alt operator, dar nu mai mult de 90 de zile, cu plata compensației corespunzătoare perioadei efectiv prestate.

 • 14.10.22. în vederea asigurării transportului în comun al persoanelor cu handicap. Operatorul are obligația ca conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, să ia măsurile de adaptare pentru toate mijloacele de transport în comun, în limitele posibile tehnice constructive, folosite în prestarea Serviciului de transport public local pentru a facilita accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap la transport și călătorie.

 • 14.10.23. Operatorul are obligația să respecte condițiile impuse de natura bunurilor și Serviciului de transport public local (materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, securitate și sănătate în muncă condiții privind folosirea și protejarea patrimoniului).

 • 14.10.24. Operatorul are obligația să respecte normele legale, privind atestarea, calificarea și licențierea personalului.

 • 14.10.25. Operatorul are obligația să dețină la sediul social documentele prevăzute de lege.

 • 14.10.26. Operatorul are dreptul să ceară întreruperea temporară a executării Serviciului de transport public local în cazul în care continuarea activității ar conduce la crearea de importante prejudicii patrimoniului încredințat spre administrare, cu notificarea Autorității Contractante în termen de 3 zile de la data constatarea acestei situații. Autoritatea Contractanta va identifica împreună cu UAT-urile competente cele mai bune soluții în vederea remedierii situațiilor expuse în notificare și va comunica Operatorului în termen de 5 zile lucrătoare măsurile ce urmează a fi luate de către acesta. Termenul de mai sus poate fi prelungit de Autoritatea Contractantă dacă identificarea soluțiilor pentru Operator necesită o perioadă mai mare de reglementare a situației în care s-ar afla Operatorul. După îndeplinirea măsurilor transmite de către Autoritatea Contractată în termenul stabilit de către aceasta, Operatorul are obligația de a relua serviciul de transport.

 • 14.10.27. în conformitate cu legislația în vigoare, Operatorul are dreptul de a utiliza gratuit pentru transportul local de călători infrastructura publică (străzi, poduri, pasaje denivelate, mobilier stradal, terenuri etc.) și instalațiile auxiliare aferente acesteia.

 • 14.10.28. Pe durata prezentului Contract, Operatorul beneficiază de Drept neexclusiv pe traseele atribuite și licențiate cu acest drept. în cazul în care pe același traseu vor opera și alți operatori de

x<i^®a^s.port rutier, Operatorul are dreptul să solicite daune-interese direct de la operatorul de transport yft^eri^espectiv, în situația în care acesta operează fără aprobare, .sau deja Autoritatea Contractantă, în 1 '.SLtg^iațîn care acesta operează cu aprobare.                     ' Ț‘


 • 14.10.'.30. Operatorul are dreptul să solicite Autorității Contractante scfiîmbărea, anularea sau ădgfigarea de noi trasee sau schimbarea Programului de t          if Operatorului, iar Autoritatea

Contractantă va iniția, dacă consideră neclar, aprobarea unui         am'de Transport , modificat.

 • 14.10.31. Operatorul are dreptul să efectueze, cu informarea și aprobarea Autorității Contractante, modificări temporare (suspendări, limitări, micșorarea frecvenței de circulație, devieri de traseu etc.) în desenarea unor trasee, atunci când aceste modificări sunt necesare în caz de avarii sau pentru executarea unor lucrări la infrastructura rutieră; în cazuri excepționale. Operatorul poate efectua imediat modificările necesare, astfel încât să se asigure continuitatea Serviciului de transport public local, dar numai sub condiția informării ulterioare a Autorității Contractante în maxim 24 de ore.

 • 14.10.32. Operatorul are dreptul să propună modificarea și/sau completarea prezentului Contract, în

cazul modificării reglementărilor și sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia.                     ,

14.10.33 Operatorul are obligația de a prezenta lunar, până la data de 25 a fiecărei luni pentru luna anterioară , un raport cu informațiile pe baza cărora Autoritatea Contractantă poate evalua trimestrial respectarea indicatorilor de performanță calculați trimestrial, prevăzuți în Anexa 9, și în conformitate cu metodologia descrisă la Anexa 11.

14.10.34 Operatorul are obligația de a asigura accesul Autorității Contractante la once informație privind prestarea Serviciului de transport public și exploatarea bunurilor concesionate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și ale prezentului contract,în termen de maxim 5 zile la cererea Autorității Contractante.


14.10.35. Politica privind resursele umane și protecția socială va fi realizată         operator ținând

seama de programul de transport, potrivit knexei 13.


î CONFORM CU ORIGlI^Afc^L

t                                      L-

CA PITO LV!. !5. DREPTURILE SOR LIC-.VT 11L E -.WTOP


Fără a aduce atingere celorlalte drepturi și obligațpuareAutpvOmi Con trac tanfig^^tzfite în prezentul % are următoarele drepturi și obligații:

Contract și în legislația în vigoare, Autoritatea C


 • 15.1 Infrastructura publică

 • 15.1.1. Autoritatea Contractantă are obligația să informeze Operatorul, prin intermediul UAT-urilor competente, cu 48 de ore înainte, în legătură cu efectuarea unor lucrări la infrastructura rutieră pe traseele cuprinse în Programul de transport, pe baza informațiilor primite de la UAT-uri.

 • 15.1.2. Autoritatea Contractantă .are obligația să asigure, prin intermediul UAT-urilor competente,

.             ; ,4                                 . ,1                                             .1..1 , .. . .: t .....•: a,.: 1 :x..x , , x... c:

V'.hiv.i x *1 ux Otgwiuluu 1x4 •vuvi.v,, pi v, »• viii i 11 iljxuiui Mv uvtKKil.v HlLlUv    1 1 vil UI lil    LlClIlvUlUL pllllU'O

rețea de drumuri bine întreținută, semnalizare corespunzătoare, drumuri iluminate și semafoare.

 • 15.1.3. Autoritatea Contractantă prin intermediul UAT-urilor membre are obligația să asigure starea tehnică corespunzătoare a carosabilului de pe întreaga rețea de trasee cuprinse în Programul de transport, a trotuarelor din zona stațiilor de oprire a mijloacelor de transport, semnalizarea rutieră și în stații, iluminarea zonelor stațiilor și a trecerilor de pietoni.

 • 15.1.4. Autoritatea Contractantă are obligația să comunice măsurile luate de UAT-uri pentru a asigura prioritatea și libera circulație a vehiculelor aferente prestării Serviciului de transport public local, inclusiv benzi de autobuze și troleibuze, marcarea stațiilor, semafoare cu prioritizare pentru autobuze și troleibuze, prin grija autorităților competente.

 • 15.1.5. zAutoritatea Contractantă are obligația să colaboreze activ cu Departamentul rutier din cadrul Poliției pentru a urmări implementarea măsurilor privind prioritatea și libera circulație a vehiculelor aferente prestării Serviciului de Transport public local.

 • 15.1.6. Cheltuiala aferentă pentru reparațiile accidentale a bunurilor concesionate se va suporta de către Unitățile territorial administrative, în baza documentelor justificative, cu informarea Autorității Contractante.

  15.2. Controlul exercitat asupra Operatorului

  ............JvZă '


 • 15.2.1. Autoritatea Contrățtțmtă arefore^ttrl să verifice și să controleze periodic modul dp realizarea^ Serviciului de transport dubiic.Hocăl sî -de; îndeplinire a Obligațiilor de serviciu pqsljc- d^xj^tjrc j |

I 1 " '4                   1 a

x l | iv7w

Operator, inclusiv a vehiculelor, echipamentelor și instalațiilor folosite ele Operator, în prezența unui reprezentant al acestuia.

 • 15.2.2. în urma fiecărei verificări se va întocmi un proces-verbal în două exemplare, unul pentru fiecare Parte, semnate de către cele două Părți. în procesul-verbal se vor specifica timpul .și locul inspecției, obiectul controlului, măsurile propuse, temaenele de soluționare, precum și obiecțiile Operatorului, dacă este cazul. Autoritatea Contractantă va soluționa obiecțiile Operatorului în termen de 20 zile. Termenul de mai sus poate fi prelungit de Autoritatea Contractantă dacă identificarea soluțiilor pentru Operator necesită o perioadă mai mare de reglementare a situației în care s-ar afla Operatorul.

 • 15.2.3. înainte de data de 30 iunie a fiecărui an, Operatorul are obligația de a furniza Autorității Contractante un raport anual pentru anul calendaristic anterior, inclusiv situațiile financiare aprobate de un Auditor certificat independent.

 • 15.2.4. Autoritatea Contractantă are dreptul de a emite instrucțiuni scrise pentru remedierea oricărei încălcări a obligațiilor Operatorului rezultate din prezentul Contract.

 • 15.2.5. Autoritatea Contractantă are dreptul de a adopta programe de măsuri ca urmare a neîndeplinirii indicatorilor de performanță de către Operator și de a aplica sancțiunile prevăzute în prezentul Contract.

 • 15.2.6. Autoritatea Contractantă are dreptul de a efectua controale periodice cu privire la modul în care sunt gestionate reclamațiile călătorilor.

 • 15.2.7. Evaluarea gradului de satisfacție al călătorilor se va face în baza metodologiei prezentate în Anexa 10.

 • 15.2.8. Pe baza sondajelor și controalelor efectuajte. Autoritatea Coiiuauianp are dreptul dg^emite instrucțiuni obligatorii către Operator pentru


Rezultatele sondajelor și controalelor trebuie utilizate pentru actuafizăreă nJmpTtri performanță și actualizarea Programului de transport ai Opei aloi ului

!I2 3

o -||

C - J

___--~~

O ».7

_ //


CAPITOLUL 16. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚII ALE


TERITORIALE BENEFICIARE ALE SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLI

Fără a aduce atingere tuturor drepturilor și obligațiilor menționate in prezentul Contract și in legislația în vigoare, UAT-urile beneficiare ale serviciului de transport public local prestat de Operator are următoarele drepturi și obligații:

 • 16.1. UAT are dreptul să ceară și să susțină argumentat modificări ale Programului de Transport pe aria sa de competență, în conformitate cu schimbările semnificative ale cererii de transport. Solicitările vor fi înaintate Autorității Contractante iar aceasta va analiza aceste cereri și va da soluții argumentate.

 • 16.2. UAT are dreptul să organizeze acțiuni de verificare a validării titlurilor de călătorie utilizate pe teritoriul său administrativ, individual sau împreună cu reprezentanții Autorității Contractante sau STB S.A. Autoritatea Contractantă și STB S.A. vor sprijini această activitate cu procedurile necesare.

 • 16.3. UAT are obligația să amenajeze și să mențină infrastructura de transport (infrastructura rutieră, stațiile și capetele de linie) de pe teritoriul său administrativ și în competența sa, la parametrii care să asigure deplasarea și staționarea vehiculelor de transport public, confortul și siguranța călătorilor verba de predare -primire cu Operatorul. Acestea vor reprezenta bunuri de retur.

  (inclusiv dezapezire și salubrizare).

  16.4. UAT va pune la dispoziție Operatorului bunurile din domeniul public sau privat al UAT ce fac obiectul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin Proces


 • 16.5. UAT va pune la dispoziție Operatorului și a Autorității Contractante reclamațiile privind serviciul prestat de Operator ce sunt primite de către UAT, indiferent de sursa din care au provenit, în 48 de ore de la primire.

  16.6. UATC^rț^obligația să asigure plata compensației de operare către Autoritatea Contractantă pentru


servicLuȚde transport public de călători prestat de Operățor be teritoriul (Șău’admițlfstrativ, în condițiile prevalate-în

(rezenfui contract.fia anuală planificată


 • 16.7. în termen de 30 de zile de la data încheierii prezentului Contract, fiecare UAT se obligă să

constituie în favoarea Autorității Contractante în contul menția art. 7.4, cu titlu de garanție de bună plată, o sumă egală cu un procent de 30% din a 12 J^te din co pentru respectivul UAT.                            / '^0^^

 • 16.8. Garanția de bună plată se actualizează anual pe bai^oaropensației .

reîntregește trimestrial de către UAT, până în ziua de 15 a primei luni'riffi^e^ugtn a fost executată parțial sau integral de către Autoritatea Contractantă pentru" penalităților datorate Operatorului pentru prestarea serviciului.                   /

 • 16.9. Din garanția de bună plată se rețin de către Autoritatea Contractantă'sume datorate\&%.eacftitate*

~     - i - - --1- O 3 K:.r1


de către UAT către Autoritatea Contractantă, în baza Contractului delegare aVgestiunn se transport public local de călători.

 • 16.10. Garanția se restituie de către Autoritatea Contractantă în tennen de 60 de zile de la incetarea


Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători,,

 • 16.11. UAT va realiza obiectivele de investiții pentru transportul public din planul propriu de investiții, prevăzute în Anexa 2.2.

 • 16.12. Cheltuielile de investiție în legătură cu implementarea investițiilor din Programul de Investiții al UAT-unlor, realizate de Operator-în baza împuternicirii dată de UAT și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, se evidențiază distinct, se decontează cu UAT-ul respectiv, conform prevederilor legale privind realizarea investițiilor și se comunică UAT-urilor și Autorității Contractante după recepția lucrărilor, pentru înregistrare în evidența patrimoniului public sau privat al UAT. Costurile cu implementarea investiției realizate de Operattor sunt eligibile pentru calculul Compensației.

 • 16.13. UAT-ul are obligația să informeze Autoritatea Contractantă și Operatorul, cu 48 de ore înainte, în legătură cu efectuarea unor lucrări Ia infrastructura rutieră pe traseele cuprinse în Programul de transport.

 • 16.14. UAT-ul are obligația să asigure condiții de siguranță în vederea prevenirii riscului de accidente rutiere și fluiditatea traficului printr-o rețea de drumuri bine întreținută, semnalizare corespunzătoare, drumuri iluminate și semafoare.

 • 16.15. UAT-ul are obligația să asigure starea tehnică corespunzătoare a carosabilului de pe întreaga iCica de tiascc cupiinsc i/î Progiuiiiiu uc Lianspoit, a tiOiuaiCiOt din zonu. șiatiiioi de op»iiv a mijloacelor de transport, semnalizarea rutieră și în stații,'iluminarea zonelor stațiilor și a trecerilor de pietoni.

 • 16.16. UAT-ul are obligația să comunice Autorității C’ontractante și Operatorului măsurile luate pentru a asigura prioritatea și libera circulație a vehiculelor aferente prestării Serviciului de transport public local, inclusiv benzi de autobuze, marcarea stațiilor, semafoare cu prioritizare pentru autobuze, prin grija autorităților competente.

 • 16.17. UAT-ul va avea dreptul de a dobândi bunurile de preluare, în schimbul plății către. Operator în termen de 30 zile de la încetarea Contractului, a unei compensații egale cu valoarea contabilă actualizată a bunurilor de preluare.

CAPITOLUL 17. ALTE ACTIVITĂȚI PRESTATE DE OPERATOR, CARE NU INTRĂ ÎN SFERA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC DE CĂLĂTORI

 • 17.1. Operatorul poate presta pentru terți activități conform Actului Consitutiv care nu fac parte din sfera Serviciului de transport public de călători.

 • 17.2. Operatorul va ține evidența contabilă, distinct, pentru cheltuielile și veniturile cu aceste activități prestate pentru terți, conform prevederilor art. 14.3. și Anexei 7.

 • 17.3. Activitățile care nu fac parte din sfera serviciului de transport public de călători prestate de Operator optimizează utilizarea resursei umane și a dotărilor existente, constituind pentru operator o sursă de venit pentru susținerea chesturilor neeligibile și îmbunătățirea disponibilului bănesc^xț^Âfi


  (bLUL 18. FORȚA MAJORĂ


 • 18.1. Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern ce se încadrează în prevederile art. 1351 Cod Civil, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, independent de voința părților, inclusiv, dar fără a se limita la inundații, cutremure, alte calamități naturale, și care, survenind după încheierea Contractului, împiedică sau întârzie, total sau parțial, îndeplinirea obligărilor izvorând din Contract.

 • 18.2. Niciuna dintre Părți nu răspunde de neexecutarea la termen și'sau de executarea în mod necorespunzător, total ori parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza Contractului, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective este cauzată de un eveniment de forță majoră.

 • 18.3. Partea care invocă forța majoră va fi exonerată de răspundere numai in măsura și pentru perioada în care îndeplinirea obligațiilor este împiedicată sau întârziată de situația de forță majoră.

 • 18.4. Apariția forței majore se va comunica celeilalte Părți în termen de 2 zile prin telefon, mail sau alte mijloace de comunicare rapidă. în modalitatea de realizare a comunicărilor potrivit prezentului Contract, urmat de o scrisoare recomandată cu mențiunea constatării evenimentelor de acest gen, de către organele competente, în prezența Părților. în caz de forță majoră, comunicată și constatată în condițiile de mai sus, executarea obligațiilor părților se decalează în consecință cu perioada corespunzătoare acesteia, cu mențiunea câ nici una din Părți nu va solicita penalități pentru întârzierile în executarea Contractului. Partea care nu a îndeplinit obligația comunicării probei forței majore nu va fi exonerată de răspundere pentru prejudiciile cauzate de neexecutarea și/sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor ca urmare a evenimentului de forță majoră,

 • 18.5. Partea afectată de un caz de forță majoră este obligată să întreprindă, fără întârziere și în limita posibilului, orice măsuri necesare în vederea minimizării efectelor negative produse de evenimentul de forță majoră. De asemenea, Partea este obligată să reia îndeplinirea obligațiilor contractuale și să notifice în scris către cealaltă Parte despre aceasta, de îndată ce evenimentul de forță majoră încetează.

 • 18.6. Executarea contractului va fi suspendată pe perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. în cazul dispariției sau imposibilității obiective de exploatare a bunurilor de retur pentru o perioadă mai mare de ..., datorată forței majore, Părțile vor conveni asupra continuității sau încetării Contractului


 • 18.7. Dacă forța majoră acționează sau sc estimează că va acționa pe o peri fiecare Parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetar vreuna dintre ele să pretindă daune-in(<l0NFORM CU ORIGINAL

!

i.

CAPITOLUL 19. CLAUZE SPECIALE PRIVI!

CONTRACTUAL

 • 19.1. Raporturile contractuale dintre Autoritatea Contractantă și Operator se bazează pe principiul echilibrului între drepturile care îi sunt acordate Operatorului și obligațiile care îi revin..

 • 19.2. în vederea menținerii echilibrului contractual, în cazul în care pe parcursul executării Contractului, apare o situație caracterizată prin îndeplinirea cumulativă a condițiilor următoare:

■ î. schimbarea excepțională a împrejurărilor existente la data încheierii Contractului;

ii. schimbarea împrejurărilor nu a fost și nici nu putea fi, în mod rezonabil, avută în vedere de către Parte la data încheieni Contractului;


grtea nu și-a asumat riscul schimbării împrejurărilor și nici nu putea fi în mod rezonabil .considerată că și-ar fi asumat acest risc, care duce la crearea unui dezechilibru contractual prin îngre^narea semnificativă a obligațiilor uneia dintre Părți, la solicitarea oricărei Părți, pBΠ                                                                      ■ -

"se vajproceda la renegocierea Contractului.                           ’   /, /**

.....'      • ă

■I


Dacăjfonegocierea nu duce la restabilirea echilibrului contractual ori Părfoemmajung la un acord îrSrSffî^tefmen rezonabil, Partea se poate adresa instanței judecătoreșfifoomp^tente-,: j '' ' CAPITOLUL 20. CONDIȚII SUSPEi^ȘIVE^fc INTRARE ÎN Vic;«)\r.  .

■ i ■‘‘li

! I

; / ’

/A. Contractului


20.1. Următoarele condiții reprezintă, cumulativ, condiții suspensive pentru intrarea în vigoare a Contractului, iar prezentul Contract va intra în vigoare la data îndeplinirii condițiilor de mai jos și va produce efecte numai în cazul în care:

i. Operatorul obține Licență de traseu pentru autobuzele care operează pe traseele atribuite


11.


potrivit Programului de transport al Operatorului, în term C°ntraCtU1U’-

Operatorul este introdus în sistemul electronic de -t-axax^aJLSTB         ~


CAPITOLUL 21. ÎNCETAREA CONTtril


21.1. Prezentul Contract încetează la expirarea duratei ContractulrrrTxcrexcepția cazurilor de prelungire


sau încetare înainte de ajungere la termen ca urmare a prevederilor Contractului.

21.2.Părțile pot decide încetarea Contractului pe baza acordului lor de voință exprimat în scris.

21.3 Contractul încetează la declararea falimentului Operatorului de către instanța judecătorească competentă.

 • 21.4. Autoritatea Contractantă are dreptul să denunțe unilateral Contractul, cu un termen de preaviz de 30, zile în cazul în care interesul național sau local o impune.

 • 21.5. Următoarele acte, fapte sau omisiuni ale Operatorului dau dreptul Autorității Contractante să rezilieze Contractul, cu respectarea procedurii menționate la art. 21.7 de mai jos:

i. neplata dc către Operator a redevenței stabilite potrivit Contractului pentru o perioadă de


minim 6 lum;


 • ii. nereîntregirea de către operator a garanției în termen de 90 de zile de la data menționată la

art.8.2., în cazul în care Autoritatea Contractantă a reținut penalități și orice alte sume datorate și neachitate de către Operator, în baza Contractului sau a altor prevederi legale în vigoare:

 • iii. Operatorul nu constituie garanția stabilită la Capitolul 8 din Contract;

 • iv. Pierderea valabilității Licenței de transport și-sau a Autorizației de transport:

 • v. Operatorul încalcă interdicția de subdelegare ori de cesionare a drepturilor și obligațiilor

izvorâte din Contract:


21,6. Următoarele acte, fapte sau omisiuni ale Autorității Contractante dau dreptul Operatorului să iczslicze Coiiii.dci.ul, cu respectai ca procedurii niciuioiiaic la ari. 21./. du mai jos:

 • i.   Autoritatea Contractantă întârzie efectuară plătii Compensației prevăzuta în prezentul Contract cu mai mult de de 30 zile;

 • ii. Orice alte încălcări semnificative ale obligațiilor contractuale săvârșite de către Autoritatea

Contractantă.


21.7. Cu excepța cazului în care Contractul prevede altfel, orice notificare de încetare a Contractului va fi 'făcută de Partea care solicită încetarea prin transmiterea unei notificări în acest scop celeilalte Părți ("Notificarea de încetare").


21.8. înainte de transmiterea Notificării de încetare, Partea care se consideră prejudiciată va convoca cealaltă Parte la negocieri, prin transmiterea unei notificări ("Notificarea de negociere"), în vederea încercării de soluționare a diferendului pe cale amiabilă. Notificarea de negociere va indica cel puțin următoarele elemente:

i. Data și locul unde vor avea loc negocierile;


ii.


iu.


Obligațiile pretins neîndepjinite; si v

Termenul în care seiăștgăptă^r&njedi-erea obligațiilor încălcate (termen care nu poate^^f? decât termenul mențior ?                   ------j-                     *

Daca (i) Partea în culpa


21.9.

conform prezentului Contract,


ntrâdt, pentru fiecare situație de neîndeplinire în partef. £lu'Xe Wezința'la negociere, așa cum această întâlnire a fqjt con' s’a                 nu cAnduce
ă/J

4><TSt


Partea în culpă nu își îndeplinește toate obligațiile pretinse a fi neîndeplinite, conform celor stabilite de părți în procesul de negociere, Partea prejudiciată are dreptul să transmită Părții în culpa Notificarea de încetare, cu daune interese.

 • 21.10. Dacă (i) Partea prejudiciată renunță la pretențiile din Notificarea de negociere, sau (ii) Partea prejudiciată nu se prezintă la negociere, Partea, prejudicată nu va avea dreptul să transmită o Notificare de încetare privind obligațiile menționate în Notificarea de negociere, cu excepția situației în care este reluată procedura de la art. 21.7 de mai sus.

 • 21.11. In situația în care în urma negocierilor pentru soluționarea diferendului pe cale amiabilă Părțile încetareaC^^stului. partea

  nu decid prin voință comună, nici continuăfeă“Contractului, nici prejudiciată se va adresa instanței competeqt^f^^^^^^^_țg£zi cuantumului daunelor interese.

  21.12. La încetarea Contractului, indiferent demrorfm

  i.^țâ’Sttil'u^^stabilirea ii? "il| rrtcet^Cptimxcepțfagazului în

Drepturile și obligațiile impuse Părților în baza Contractului care Contractul prevede altfel;

Operatorul va transmite de plin drept, gratuiț^f libdr^/Oe orice sarcini, proprietarului bunurile de retur;                                        C i

UAT-ul va avea dreptul de a dobândi bunurile de preluare, în schimbul plății către Operator în termen de 30 zile de la încetarea Contractului, a unei compensații egale cu valoarea contabilă actualizată a bunurilor de preluare.


ii.


m.


continuitatea prestării Serviciului de transport public local, în condițiile stipulate în Contract, până la preluarea acestuia de către Autoritatea Contractantă sau de către un alt operator, dar nu mai mult de 90 de zile.

CAPITOLUL 22. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

 • 22.1. Nerespectarea dovedită de către Părți a obligațiilor contractuale prevăzute în Contract atrage răspunderea contractuală a Părții în culpă.

 • 22.2. Autoritatea Contractantă are dreptul să sancționeze-și să penalizeze Operatorul în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de performanță, eficiență și calitate la care s-a obligat prin prezentul Contract și reglementările legale în 'rigoare, ori nu asigură continuitatea serviciului,

 • 22.3.  Operatorul este obligat la plata de despăgubiri către Autoritatea Contractantă pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract, după cum urmează:

i. 300-500 lei/ măsură pentru neaplicarea/aplicarea parțială a măsurilor impuse de către Autoritatea Contractantă în termenul prevăzut, ca urmare a controalelor efectuate privind modul de executare a Contractului sau evaluării modului de realizare a operării;

ii. 10.000 lei/constatare Iei pentru utilizarea altor mijloace auto de transport de călători decât cele stabilite prin Contractul de delegare și Caietul de sarcini;

iii. 10.000 lei/constatare pentru nefuncționare a elementelor sistemului de ticketing din vina Operatorului, constatată de către STB S.A. sau ADTPBI și adusă la cunoștință Autorității Contractante în 24 ore de la constatare. .

100 lei/constatare pentru nerespectarea planului de igienizare a mijlocului de transport din vina -Uaperatorului.                                                             , x

/         lei/măsură în situația în care Operatorul nu implementepzmmasurile menționate în

, ..Pl^nuftde măsuri agreeat de ambele părți pentru respectarea condițiile-;cdrițrăcrtiiale și care să ’ ’ akî^ufe respectarea indicatorilor de performanță asumați prin^Conțract; ■; y ' *

âkîgufe respectarea indicatorilor de performanță asumați prin^Conțract; ■;

1             Ia./ a a « — a X 1 rt a .. A «a, rt .«X rt      . A X —, b, , X, 4*^,   1 A.    4                   rt 1


10.0'00 lei/ pe încălcare majoră a oricărui indicatorilor\de performanță Jn./decursul unui L-trimestru, potrivit Anexei 9; Prin încălcare majoră se îhțelege depășirea nivelului maxim acceptat pentru fiecare indicltor de pe

ÎW*'

.anță prevăzut în A i <!

i!


 • vii.    10.000 lei dacă Operatorul, din vina sa, nu asigură prestarea serviciului de transport public local, potrivit Contractului, pentru o perioadă de cel puțin 24 ore, fără a fi incident vreun eveniment de forță majoră;

 • viii.    10.000 lei zi de nefuncționare in care Operatorul, din vina sa, nu asigură preluarea datelor în sistemul S/XT sau nefuncționarea echipamentelor pentru o perioadă mai mare de 48 ore;

 • ix. Valoarea pi erdută'deteri orare a bunului datorată lipsei de întreținere, constată prin evaluare, atunci când Operatorul nu asigură întreținerea corespunzătoare a bunurilor de retur ori a celor de preluare, provocându-le degradări semnificative sau încalcă restricția de înstrăinare a bunurilor de preluare pe durata Contractului;

  22.4.


  Pentru orice alte prejudicii suplimentare dovedite, cauzate dFîncaîC


  oricăror altor obligații stabilite în Contract, Partea în culpa este obligată                              principiului reparării

  integrale a prejudiciului.  CAPITOLUL 23. REDEFINIREA CLAUZEL


  23.1. Orice modificare a Contractului este rezultatul într-un act adițional.  ordulpf intervenit între P»rfi,^^p6măt ' '■ iv> rtAă'


 • 23.2. Modificări Unilaterale efectuate de Autoritatea Contractantă

 • 23.2.1. Autoritatea Contractantă poate modifica unilateral orice parte a Contractului din motive excepționale legate de interesul public local, cu notificare prealabilă transmisă cu 30 zile înainte către Operator.

 • 23.2.2. în cazul în care modificarea unilaterală a Contractului îi aduce un prejudiciu, Operatorul are dreptul să primească o justă despăgubire în termen de 30 de zile de la dovedirea prejudiciului. în cazul dezacordului între Părți cu privire la. existenta prejudiciului ori la valoarea despăgubirii, acestea vor fi stabilite de către instanța judecătorească competentă. Acest dezacord nu poate în nici un caz să permită Operatorului să suspende executarea obligațiilor stabilite în Contract.

 • 23.2.3. Programul de transport menționat in Anexa 1, poate ti modificat de Autoritatea Contractantă, prin hotărâre, dacă acest fapt este justificat din punct de vedere social și al viabilității economice a teritoriului controlat de Autoritatea Contractantă, cu notificarea Operatorului cu cel puțin 15 zile înainte de modificare. Operatorul nu poate refuza modificările solicitate de Autoritatea Contractantă, cu excepția cazului în care cererea depășește capacitatea de transport.

 • 23.3. Modificări solicitate de Operator privind Capacitatea Serviciului

 • 23.3.1. Schimbarea, anularea sau adăugarea de noi trasee sau schimbarea Programului de transport al Operatorului pot fi solicitate Autorității Contractante de către Operator, care va iniția, dacă consideră necesar, aprobarea unui alt Program de Transport, modificat.

 • 23.4. Alte modificări

 • 23.4.1. în cazul în care orice prevederi ale Contractului devin incompatibile cu legislația aplicabiladin România sau din Uniunea Europeană, Contractul va fi modificat de Părți- Acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze ale Contract.

 • 23.4.2. Orice deficiențe sau cprrtrădicții din Contract pot fi rectificate ca urmare a negocierii de către Părți a modificărilor necesari

  i\cel mai scurt timp posibil, în conformitate cu scopul Contrajrti

  •     ?./ j 7                                              ™

  i . Capitolul 24. litigii


 • 24.1. Părțile vor depune toate eforturile rezonabile în scopul soluționării pe cale amiabilă a conflictelor dintre acestea, decurgând din executarea Contractului.

 • 24.2. Dacă există vreo dispută, controversă sau 'pretenție care rezultă din sau în legătură cu prezentul Contract. încălcare. încetare, sau anulare a Contractului, Partea căzută în pretenții are obligația să notifice cealaltă Parte în legătură cu poziția sa împreună cu propunerea de conciliere directă.

 • 24.3. Apariția unei dispute nu îndreptățește Operatorul să suspende prestarea Serviciului de transport public local ori Autoritatea Contractantă să suspende executarea obligațiilor sale, potrivit prezentului Contract.

 • 24.4. în cazul în care o dispută nu este soluționată în termen de 45 de zile din momentul în care Părțile au început negocierile pentru soluționarea disputei pe cale amiabilă, sau dacă asemenea negocieri nu sunt începute în termen de 15 de zile de la notificarea--afi£ial0LA_^isPute’ de către una dintre Parii celeilalte Părți, acestea se vor adresa instanței judecătorești competente

inform cu

CAPITOLUL 25. LEGEAARU£ABfțxf2~^jfe-^S

 • 25.1. Prezentul Contract, precum și orice dispute sau cereri rezultațeain ori în legătuâdeți ptez^tliF Contract ori cu încheierea acestuia (inclusiv dispute sau ceferi-exiracontractuale) sunN^^^gî.eAi interpretate în conformitate cu legea română.

 • 25.2. Prezentul Contract se completează cu prevederile Noului Cod civil și cu reglementările legale speciale în materia transportului public local.

CAPITOLUL 26. ALTE CLAUZE

 • 26.1. Orice notificare, adresă, cerere sau tăcută în legătură cu executarea Contractului va fi efectuată în sens, în limba română.

 • 26.2. Toate notificările, adresele, cererile sau alte comunicări vor putea ti transmise prin fax, mail sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresa Părții destinatare.

 • 26.3. Data primirii de către destinatar a oricărei notificări sau comunicări transmise prin:

 • i. scrisoare recomandată cu confirmare de primire, va fi data înscrisă pe confirmarea de primire, de

către oficiul poștal de la destinație;                        • ■

 • ii. fax, va fi data expedierii înscrisă în raportul atestând tansmiterea prin fax. în situația în care faxul nu a fost expediat într-o zi lucrătoare, sau nu a fost cirpcdiut în intervalul orar 9-17, data rccepționării se consideră a fi următoarea zi lucrătoare.

 • 26.4. Toate notificările și comunicările efectuate în legătură cu prezentul Contract vor fi considerate valabile numai dacă au fost efectuate la următoarele adrese:

  Către Autoritatea Contractantă la:

  In atenția: Adrian Sorin MIHAIL .

  Director Executiv

  E-mail: office@tpbi.ro


  Către Operator la:

  Adresa:................................................

  In atenția,

  Director General

  Fax:__________


  26.5. Părțile înțeleg de comun acord că încasarea veniturilor directe de la călători și a diferențelor de tarif de la UAT-urile beneficiare ale serviciului de transport public locafprecum și controlul călătorilor se face de către Operatorul de transport STB S.A.                   '


  26.6. U^^piȚ^îsi asumă procedurile, obligațiile de plată.și decontări stipulate îpzpfezentul Contract precujg^ țj^lelaft^repturi și obligații prevăjxCe.              \\             '   ! 1 '''

CAPITOLUL 27. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

 • 27.1 Limba care guvernează Contractul este limba română.

în toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul Contract, părțile se supun prevederilor legislației specifice în vigoare.

 • 27.2 Pentru implementarea contractului în mod eficient și optim, având în vedere condițiile de operare ale transportului public. Autoritatea Contractantă va emite dispoziții și instrucțiuni care sunt obligatorii pentru Operator.

Anexele de la 1 la 18 fac parte integrantă din prezentul Contract.

 • 27.3  Capitolele referitoare la drepturile și obligațiile părților se completează cu prevederile reglementărilor în vigoare referitoare la drepturile și obligațiile în raporturile dintre autoritățile administrației publice locale și operatorii de transport rutier/ transportatorii autorizați care efectuează servicii de transport public de persoane.

Prezentul contract a fost semnat astăzi,------------------, în 6 exemplare originale, din care unul pentru

Primăria Municipiului București, unul pentru Consiliul Județean Ilfov, unul pentru Asociația de Dezvoltare intercomunitară pentru iransport Public București-lliov, unul pentru Orașul Chimia, unul pentru Comuna Mogoșoaia și unul pentru ECOTRANS STCM S.R.L
Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public București-Ilfov

ECOTRANS STCM S.R.L


Gabriela FIREA, Președinte

Director General


Adrian Sorin MIHAIL ,

Director Executiv

Vladimir Adrian GHITULESCU,

Director Executiv Adjunct


Director Tehnic


Director Economic


Sef Serviciu Juridic Contencios


Ștefan STROE,

Director Autoritatea Metropolitana de Transport

Inm GOGOV.

Sef Serviciu Juridic si Achi/itii

Dan SÂRBOIL,

Sef Serviciu Financiar Contabil

Mihai RADO1,

Sef Serviciu Planificare si Reglementare

Sorin Lenus NEGREA,

Sef Serviciu Monitorizare frausport Public

Geanina SUDITU,

Sef Serviciu Coordonare PMUD-BI

Mariana BUZATE,

Viza CFP
UNITĂȚI ADMINISTRATIV TERITORIALE MEMBRE ADTPBI SEMNATARE A CONTRACTULUI DE DELEGARE A

GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CALATORI

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, reprezentat prin Gabrieia FIREA, Primar General

JUDEȚUL ILFOV, reprezentat prin Marian PETRACHE, Președinte Consiliul Județean Ilfov

ORAȘUL BRAGADIRU, reprezentat prin Vasile CIMPOERU, Primar

ORAȘUL BUFTEA, reprezentat prin Gheorghe PISTOL, Primar

CONFORM CU ORIGINALUL


ORAȘUL CHITI LA, reprezentat prin Emilian OPREA, Primar


ORAȘUL MĂGURELE, reprezentat prin Marius Cristian MIHAI, Primar;

ORAȘUL OTOPENI, reprezentat prin Constantin Silviu GHEORGHE, Prima

ORAȘUL PANTELIMON, reprezentat prin Marian IVAN, Primar

ORAȘUL POPESTI-LEORDENI, reprezentat prin Petre IACOB, Primar

ORAȘUL VOLUNTARI, reprezentat prin Florentin-Costel PÂNDELE, Primar

COMUNA 1 DECEMBRIE, reprezentata prin Gheorghe PETRE, Primar

COMUNA AFUMAȚI, reprezentata prin Gabriel DUMANICA, Primar

COMUNA BALOTESTI, reprezentata prin Cristian Ștefan PRETORIAN, Primar

COMUNA BERCENI, reprezentata prin Gheorghe COVRIGEA, Primar

COMUNA BRANESTI, reprezentata prin Niculae CISMARU, Primar

COMUNA CERN1CA, reprezentata prin Tanase STOICA, Primar

COMUNA CHIAJNA, reprezentata prin Mircea MINEA, Primar


COMUNA CIOROGIRLA, reprezentata prin Victor NICULAE, Primar

COMUNA CL1NCENI, reprezentata prin Adrian BUDEANU, Primar

A

COMUNA COPACENI, reprezentata prin Petre PODARU, Primar
COMUNA CORNETU, reprezentata prin Adrian Eduard STOhX‘i;!

COMUNA DASCALU, reprezentata prin Dcyna MANAȚL

 • 25.    COMUNA DARAST1, reprezentata prin Sorin T1CU, Primar

 • 26.    COMUNA DOBROEST1, reprezentata prin Ștefan CONDU, Primar

 • 27. COMUNA DOMNEȘTI, reprezentata prin )oan-Adrian GHITA, Primar

  28.

  • 29.

  • 30.

  • 31.

  • 32.

  • 33.

  • 34.

  • 35.

  • 36.

  • 37.

  • 38.

  • 39.

  • 40.

  • 41.

  • 42.


COMUNA DRAGOMIREST1 VALE, reprezentata prin Gheorghe SOCOL, Primar

COMUNA GANEASA, reprezentata prin Tudor MARIN, Primar

conform cu originalul

COMUNA GUNA, reprezentata prin Marin TUDOR, Primar

COMUNA GRĂDIȘTEA, reprezentata prin Mihail TOMA, Primar

COMUNA GRUIU, reprezentata prin Gheorghe-Florian GHIULEA, P

COMUNA JILAVA, reprezentata prin Elefterie-llie Petre, Primar

COMUNA MOARA VLASIEI, reprezentata prin FlorinCUCU, Primar

COMUNA MOGOSOAIA, reprezentata prin Paul-Mihai-Nicu

COMUNA NUCI, reprezentata prin Georgel VASILE, Primar

COMUNA PER1S, reprezentata prin Anghel ALBU, Primar

COMUNA PETRACHIOAIA, reprezentata prin Mihai DOBRE, Primar

COMUNA SNAGOV, reprezentata prin Marian OANCEA, Primar

COMUNA STEFANESTU DE JOS, reprezentata prin lonel.-Robert ȘTEFAN, Primar

COMUNA TUNARI, reprezentata prin Marian Ion, Primar

COMUNA VIDRA, reprezentata prin Marian TUDOR, Primar

PROGRAMUL DE TRANSTORTăL

conform cu originalul X

SC ECOTRANS §TCM     J

-----------


’                       .      .. 7- .     ,

i- ;..... '   ’*■

~ Km. Traseu Planificați          ;

C==——

Mod de ;   X

Perioada de v.'.p

aplicare

■ ■

gfB r.         r -

Zi de lucru,.

- ; • ; • >’ - /<■ .

' ’ . > ■'   „41          7

Zi de sâmbătă r ■■■■■ ■’?   XXX-

. ■       ':':Ș        ■ .        ..          ,■     ■ ••

Zi de ^duminică și sărbători

■ . r XX ••■- •    ■■■

legale^

Autobuze

1620,0

1491,3

1491,3

In toate zilele din an

Total Km anual planificați*                 ' c:                      •

Autobuze

634.025,2 km anual

* inclusiv 10% din total km traseu planificați, pentru km acces/retragere


CONFORM CU ORIGINALUL


'A

PROGRAMUL DE T^ANSPCUri

LINIA NR. STAȚII

LUNGIME

TRASEU

CAPETE

NR.

LOC.

INTERVAL SUCCEDARE (min.)

Plecări capete de traseu

NUMĂRUL de VEHICULE:

5-6

6-10

10-14

14-19

19-21

21-23

Prima

Ultima

Dus. PASAJ CFR CHITILA - SOS.BANATULUI -DNCB-STR.CARTIERULUI - STR. ANA IPATESCU - STR.RUDENI -

40

40

70

40

40

50

4:40

(4:40)

22:30

(22.30)

DNCd-du.IULîU MANIU—IPĂCII u/AlzA CASCADELOR)

R429

Dus: 25 statii 21500 m

întors. 24 statii 21400m 'Dus: GARA CHITILA -STR.PACII-STR.ISLAZ-STR.NIUSETELULU!-STR. LIBERTATII-STRiNICHITA STANESCU-VANATORILOR-STR.ASTRONOMULUI-STR.PADUREA CHITILEI-SOS.BUCURESTI TARGOV1STE-STR. MONUMENTUL EROILOR-STR.PUTUL CU BRAD-STR.POIENI-STR. VALEA PARCULUI-STR.VIILOR-

STR.CLAUDIU TANASE-STR.COLENTINA-STR.HELESTEULUI (MOGOSOAIA) întors:.STR.HELESTEULUI ( MOGOSOAIA)-STR.COLENTINA- STR.CLAUDIU TANASE - STR.VIILOR-STR.VALEA PARCULUI- STR.POIENI- STR.PUTUL CU BRAD- STR.MONUMENTUL EROILOR- SOS.BUCURESTI TARGOVISTE- STR.PADUREA CHITILEI-STR.ASTRONOMULUI-STR.MARTHA BIBESCU-STR.NICHITA STANESCU - STR.LIBERTATII -STR.MUȘEȚELULUI - STR.ISLAZ-STR.PACII -GARA CHITILA


23:15

(23:15)


(22:50)


NUMĂR 1)E CURSE Șl RULAJ ZILNIC

Nr. cri.

Linia

:         ZI DE LUCRU

ZIDESÂMBĂTÎ

ZI DE DUMINICĂ ȘI SĂRBĂTORI , LEGALE

Nr/ vehicule

Nr/'

curse

Km. Traseu

Km.* acces/ retragere

Total km / zi

Nr. vehicule

Nr. curse

Km. Traseu

K m* acces/ retragere

Total km /zi

, Nr. • vehicule

Nr.

curse

Km.

Traseu

Km* acces/ retragere

Total km /zi

1

R429

4

24

1029,6

102

1131,6

n

J

21

900,9

90

990,9

3

21

900,9

90

990,9

2

R470

2

24

590,4

59

649,4

2

24

590,4

59

649,4

2

24

590,4

59

649,4

Votai Zilnic

6

48

1620,0

161

1781,0

5

45

1491,3

149

1640,3;

5

45

1491,3

149

1640,3

vehicule

curse

km planificat

km planificat

km planificat

"i vehicule

curse

km planificat

km planificat

km planificat

vehicule

curse

;    km

planificat

km planificat

km planificat

*Suplimentar km acces/retragere în marja de maxim 10% din total km traseu planificați.

Programul de transport este valabil tot timpul anului.JB. PLAN DE CIRCULAȚIE

I <       t 7 H36?4_        s.< ’V 7

Zi de lucru                   \ -

Linia/Ora

5

6

7

8

9

-

10

<^331

11

14

15

16

77

18

19

20

27

22

23

12

13

R429

2

4

4

4

3

3

3

3

2

2

3

4

4

4

4

4

4

3

2

R470

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

Total

2

6

6

6

5

5

5

5

4

4

5

6

6

6

6

6

6

5

3

Zi de sâmbătă/duminică

Linia/Ora

5

6

7

8

9

10

11

72

13

14

75

16

17

18

19

20

27

22

23

R429

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

: 3

3

'3

3

3

2

R470

0

2

2

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

1

fotal

2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3
W°RMCUOR(GWAtOLLISTA STAȚIILOR

LINIA R429 - PASAJ CER C1IH ILA-(PĂCIl) VALEA CASCADELORTRASEU DUS


Design


ARTERA

Sos. Banatului

Sos. Banatului _

Sos. Banat uhu

Sos. Banatului

Sos. Banatului

Sos. Banat iilui

^os. Banatului

Str. Rudeni

Str, Rudeni__

Str. Rudeni

Str. Rudeni___

Str. Panduri __

Str. Panduri


Str. Panduri__

Str. Panduri Sh^lhuțduri_

Str. Panduri

Alee Carrel'our


 • 19 ■ Grup Școlar Auto

 • 20    Victoria__

 • 21    Drumul Osiei


Bd. luȚiuManiu

Bd. luliu Maniu

Bd. Iuliu Maniu
TRASEU ÎNTORS

CRT.

S TA 1 IA

ARTERA

1

Valea Cascadelor

Bd. luliu Maniu

2

Imprimeria Naționala

Bd. luliu Maniu

3

Mașter

Bd. luliu Maniu

4

Nu lai ul

Bd. luliu Maniu

5

Drumul Osiei

Bd. luliu Maniu

6

Victoria

Bd. luliu Maniu

7

Crup Școlar Auto

Bd. luliu Maniu

X

Carreibur Militari

Alee Carreibur

9

DNCB

Str. Panduri

10

Dacia

Str. Panduri

1 1

Panduri

Str. Panduri

12

i Decembrie

Str. Panduri

13

Scoal.i Rudeni

Str. Panduri                        ;

14

DNCB

Str. Panduri                  j

Str. RudeniȘpicul

1TP (irivita


lntq.ua

Ion Creanga

UTRI C


Gara Chiti la


Casa de Cultura


Primăria Chitila


Liberi ații


Pasaj CI R ChitilaLINIA R470 - GARA CHITILA -STR.IIELEȘTEULUI (MOGOSOAIA)
13 ^trada Marinarilor

Strada Astronomului


Strada Martha BibescuARTERA

Sos. Banatului


Str. Nichita Stanescu
TRASEU ÎNTORS


ARTERA

Str. Colentina


Str. Colentina


Str. Viilor


Sos. Bucuresti-Targoviste

Sos. Bucuresti-Targoviste

Str. Constantin Brancoveanu


Str, Islaz


Sos. Bucuresti-Targoviste

Sos. Bucuresti-Targoviste

Str. Padurea Chitilei


Str. AstronomuluiStr. Nichita StanescuParcul Mogosoaia

Strada MonumentuK'Eroilor


Strada Poieni

PaJatfîl-.B ranco venesc


E rimat^-M^gosoă i a


Strad^rViilor-


. ȘtraȘa' Claudiu Tanasescu-—*--------\’-------------------ț ••••< t -t------7j-

PfeJdugirea.C o ieftina


Str. Nichita Stanes


Str. Constantin Brancoveanu


Sos. Bucuresti-Targoviste

Str. 11 Iunie


Str. Păcii

S tn w


Str. Păcii

-

Sos. BanatuW'

-------N?


ANEXA 2


PROGRAMUL DE INVESTIȚII (FIZIC ȘI VALORIC) INCLUZÂND RESPONSABILITĂȚILE FIECĂREI PĂRȚI

 • •  Anexa 2.1 - Programul de investiții al Operatorului

 • •  Anexa 2.2 - Programul de investiții al al UAT-urilor beneficiare membre ADTPBI (2018 -2019)


Nr.

Denumire proiect

Total valoare (mii lei) fara TVA

2019 (mii lei)

2020 (mii lei)

1

Container administrativ pentru garaj ■' grup sanitar

23,24

23,24

2

Mobilier container ( birou, scaune)

1.00

1.00

Sineatoare carosabile de 50 1 pentru garaj

1.26H

. ■

1,26

!     4

! 5

\ J

Stingatoare de capacitate medie ■

Sistem Supraveghere video spațiu de parcare nocturna

0,30

4,00

6,30

4,66”

i

6

Contract Leasing automobile

40,88

40,88

7

Achiziție acces point ptr.descărcare date autobuz

20,00

20,00

8

Achiziție articole protecția muncii

6,00

6.00

1 9

Imprimante si laptop-un si articole similare

30,71

30,71

Nota : Valorile sunt exprimate în mii lei, fara TVA.ANEXA 2.2

PROGRAMUL DE INVESTIȚII AL UAT-URILOR BENEFICIARE MEMBRE ADTPBI (2019 - 2020)

ANEXA 2.2 a)

PROGRAMUL DE INVESTIȚII AL UAT-URILOR BENEFICIARE MEMBRE ADTPBI-(2019-2020)-UAT Chitila

Nr.

Denumire proiect

Total valoare (mii lei) fara TVA

2019 (mii lei)

2020 (mii lei)

1

Achiziție Autobuze diesel 4 buc

2.302,56

2.302,56

2

Container administrativ pentru capat linie - Pasaj CFR Chitila

11,62

11,62

J

Autobuz diesel 1 buc.

268,25

268,25

4

Achiziție Validatoare cârd autobuze

37,50

37,50

5

Construcție autobaza

466.390,00

233.195,00

233.195,00

6

i

i

Post înalta tensiune pentru furnizare energie electrica la statia de

.r", ....

lLi liuvUUU <

93,28

.—<—

93,28

7

Dotări statii pe traseu (indicatoare statie)

13,65

1 unFOSM CU

1365ANEXA 2.2 b)


PROGRAMUL DE INVESTIȚII AL UAT-URILOR BENEFICIARE MEMBR (2019-2020) - UAT Mogoșoaia

No!       Denumii t proiect

Total valoare (mii lei) fara TVA

2019 (mii lei)

2020 (mii lei)

1

Achiziție Autobuze diesel 2 buc

1.398.33

1.398,33

2

Container administrativ pentru capat linie - Str. Halaicului Mogosoaia

11,62

11,62

a

Dotări statii pe traseu (indicatoare statie)

10,15

10,15

*Prezentul program/program poate fi modificat la solicitarea Operatorului și/sau UAT-urilor beneficiare membre ADTPBI, sub condiția aprobării lui de Consiliul Local/General.


ANEXA 3

BUNURI UTILIZATE DE OPERATOR IN EXECUTAREA CONTRACTULUI

Anexa 3.1 - Bunuri de Retur


Bunuri de retur sunt respectiv bunurile concesionate de c

executării Contractului, respectiv bunurile de natura domeniului public nou crdd^w^cdle existente, dezvoltate și modernizate cu alocații bugetare pentru investiții de la bugetul local sau central precum și cele realizate de Operator în conformitate cu Programul de investiții al Unităților Administrativ Teritoriale membre ale Autorității Contractante prevăzut la Anexa 2.2 și care, la încetarea Contractului, revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini, UAT-urilor membre ale Autorității Contractante, conform prevederilor legale.

Nr.

crt

Clasificare

Descriere bun/locatie

UNI

Cantitate/

Suprafața

Valoare unitara mii lei fara TVA

Valoare totala mii lei fara TVA

Valoare amortizata la 31.12.2018

T

MI H OC TRANSPORT

K.->

1

1

Mijloc transport

A u to b u z. NI o goso a i a

buc

699,17

1398,34

-

Mijloc transport

Autobuz-Chitila

575,64

2302,56

3    j Mijloc transport

-Autobuz Chiti la

1

268.25

268.25

achiziționai

II

TEREN PUBLIC AFERENT

APLAS.AMENTELOR OPERATORULUI

1

T eren

Teren garaj (UTREC)

MP

1500

Dare in folosința

Cli utili

gratuit

_

TOTAL BUNURI

CONCESIONATE

_

_

3969.15

19,56

Anexa 3.2 - Bunuri de Preluare

Bunuri de preluare sunt bunurile dobândite de către Operator cu acordul Autorității Contractante, rezultate prin folosirea surselor de finanțare proprii ale Operatorului în condițiile legii, care aparțin Operatorului și care sunt utilizate de acesta în scopul executării Contractului. La încetarea Contractului, din orice cauză, UAT-urile au dreptul de a dobândi bunurile de preluare în schimbul plății către Operator în termen de 30 zile de la încetarea Contractului, a unei compensații egale cu valoarea contabilă actualizată a bunurilor de preluare. Pe toată durata Contractului, Operatorul își. asumă obligația de a nu înstrăina bunurile de preluare, fără
Anexa 3.3 - Bunuri Proprii ale Operatorului

Bunuri Proprii ale Operatorului sunt bunurile care aparțin Operatorului și care sunt utilizate de către acesta în scopul executării Contractului, pe durata acestuia.La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile proprii rămân în proprietatea Operatorului.

Inventarul bunurilor proprii ale Operatorului la data de 31.12.2018

Cont

Denumire

Nr

Valoare de

Valoare

Valoare

inventar

inventar-Lei

amortizata

ramasa la

fara TVA

31.12.2018

Anexa 3.4 - Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor puse la dispozițieANEXA 4

MIJLOACE DE TRANSPORT

Anexa 4.1


Cerințe standard pentru mijloace de trans

Principii Generale


DIRECȚIA

'—^ta r~U rf: UNICA Ș! 5

;uKlf>lCA o I

<• 'tf//

■ *     0 ^/7

Principalul obiectiv al prezentei Anexe este să stabilească cerințele comune specifice aferent^ veh-rtul^ortde transport care vor fi utilizate pentru prestarea Serviciilor de Transport.

Toate Mijloacele de Transport care vor fi utilizate la prestarea Serviciilor de Transport trebuie să fie conforme cerințelor obligatorii stabilite pentru respectivele Mijloace de Transport în ceea ce privește "tipul" și "categoria". Conformitatea Mijloacelor de Transport cu cerințele standard va fi verificată pe baza documentelor emise de autoritățile competente.

Pentru a asigura protecția mediului, emisiile poluante de noxe ale Mijloacelor de Transport utilizate la prestarea Serviciilor de Transport trebuie să fie în limitele stabilite de către lege pentru tipurile respective de motoare și carburanți.

Cerințele tehnice pentru Mijloacele de Transport prezentate în această anexă vor fi actualizate automat în situația apariției unor noi reglementări. în această situație, Părțile vor actualiza prezenta Anexă incluzând cerințele tehnice noi stabilite prin lege.

Cerințe standard pentru autobuze

Generale

 • 1.  Starea interioara și exterioară a mijloacelor de transport prin care se prestează servicii în temeiul prezentului Contract trebuie să fie permanent în conformitate cu cerințele stabilite de legislație.

 • 2.  Toate dispozitivele și fiecare dintre acestea care sunt instalate în mijloacele de transport trebuie să fie păstrate și reparate astfel încât toate vehiculele să poată fi utilizate în permanență.

 • 3.  Fiecare mijloc de transport trebuie să aibă cel puțin un validator electronic și alte echipamente îmbarcate aferente sistemului de taxare integrat, funcționale.

 • 4.  Operatorul va avea dreptul ca, după cum hotărăște, să amenajeze zone publicitare atât în interiorul cât și în exteriorul mijloacelor de transport. Publicitatea nu va afecta vizibilitatea sau lizibilitatea numerelor traseelor, semnele cu destinația, logo-ul Societății nu va acoperi nicio fereastră dacă acesta nu permite vizibilitatea spre exterior. Colantarea mijloacelor de transport se va face cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

 • 5.  înainte de plecarea pe traseu, vehiculele vor fi supuse unui control pentru a se asigura că sunt curate în vederea utilizării de către pasageri, s-a respectat Programul de igienizare a parcului de vehicule și nu au suprafețe alunecoase, deteriorate sau periculoase, inclusiv scaunele și armăturile vehiculelor.

 • 6.  în fiecare zi, înainte de plecarea pe traseu, conducătorul auto se va asigura că scaunele pentru pasageri nu sunt avariate, defecte sau deteriorate în orice alt mod.

 • 7.  Autobuzele în exploatare vor îndeplini cerințele tehnice obligatorii cu privire la siguranța și protecția mediului stipulate în legislația în vigoare, precum și cerințele tehnice cu privire la compatibilitatea cu sistemul de taxare integrat.


Specifice

Autobuzele utilizate de către Operator la prestarea serviciului vor fi de tip autobuz urban, potrivit legislației românești în vigoare. Autobuzele vor fi echipate cu motoare minim EURO 3, cu respectarea "'Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică - RNTR 1" aprobat prin Ordin nr. 2133 din 08/12/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Fiecare vehicul va fi monitorizat prin sistem GPS și comunîcațu4â_sîSistem informare călători: afisaj in salon calatori conform prevederilor Regulamentului servicul^j^L^ransport, afisaText^ior minim indicativul liniei si date de identificare ale traseului.                                  originalul

----—

Cerințe pentru auttSbuze


:S<M -ș. c\\ ml

\M      n

// /


Specifice pentru echiparea autobuzelor


■ntru conectare la


Autobuzele vor fi echipate, cu instalație automată de taxare, compatibilă cu cea aflată în exploatare la STB, care trebuie să fie alcătuită din:

validatoare echipate cu cihtor de cârduri contectless cor'^'?rm c'’anda,"d ISOfl^C 1A443 tip — compatibile cu cele aflate în exploatare la STB, având certificare EMV, montate pe barele de mâna curentă verticale de la usa de acces in salonul de calatori, minim 1 validator în fiecare vehicul

echipamentele de comunicație trebuie sa fie compatibile cu echipamentele aflate in exploatare la STB, sa conțină un switch Ethernet, modul WIFI si modul GPS alimentate la 24 V cc, antena GPS activa si wireless, toate acestea compatibile cu cele aflate in exploatare la STB.

consola de bord compatibila cu echipamentele aflate in exploatare la STB

Toate echipamentele trebuie sa aiba certificare E-mark (e-n.umber emis de către o autoritate competenta).

In cazul achiziției de noi vehicule, cablurile de alimentare si transmisie de date, vor fi montate pe autobuz, in fabrica, de către producătorul vehiculelor. In cazul vehiculelor existente, cablarea va fi in responsabilitatea operatorului de transport respectând normele tehnice in vigoare. Toate echipamentele aferente sistemului automat de taxare (validatoarele de tipul contactless, consola de bord, echipament de comunicație) care fac parte din oferta, vor fi conectate prin cablu flexibil ecranat (patch cable) de transmisie date FTP 4x2, cat.5e (7x0,2), HFFR (halogen free, flame retardant), atat intre validatoare și echipamentul de comunicație cat și intre validatorul mașter și consola de bord. Montajul acestor echipamente se va realiza de către furnizor. Instalația de alimentare a validatoarelor țrebuie realizata cu cablu flexibil 2x1,5 HFFR tip Rheyflex H sau echivalent si trebuie sa fie conectata la un întrerupător general printr-o siguranța de 24Vcc/10A montata in panoul general de siguranțe al autobuzului.

' % r ■       ■■■/      )

Operatorul va asigura, prin d^ârea*propH^sau contracte cu terți, facilitățilejbbli^atqrii legale pentru/

/,£•    * n *                                                                            \ ' - >■ \ '•   ■'      ■   /    /        ■7

desfășurarea activității de operare,.


Cerințe pentru facilități de parcare și mentenanță


Specifice


standâ


ip      i ii u;

lele și cantitatea n«cesare parcwiuiopdrat___- . m- y


Facilitate

Adresa completă a locației

Capacitate (nr. autobuze)

Proprietate/ Nr., data, valabilitate Contract închiriere/servicii

Observații

Garaj

Chitila-Sos Banatului

Nr 2

10

HCL8 Chitila 17.01.2019

Teren dat in folosința cu titlu gratuit

Service, mentenanță si 1TP

Trans Service

Company SRL, Sos București nr 24, Comuna Ciorogarla,

Jud Ilfov

Trans Service Company

SRL

Ctr nr 44/28.01.2019

Valabilitate 2 ani

Servicii mentenanta

Cu posibilitate de prelungire pe toata perioada de garanție a autobuzelor

Facilități igienizare

Chitila-Sos Banatului

Nr 2

Regie Proprie

Alimentare

Combustibil

or1

ginm-UM

__________1___//r?4 j-dP

^Urmeaza

Contractare yt---—----


Operatorul are obligația să asigure la semnarea contractului și pe toată durata contractului la autobază toate echipamentele în stare funcțională pentru transmiterea tranzacțiilor Myfare in back-office-ul existent STB.

Operatorul asigură in fiecare garaj, următoarele echipamente:

1. Access Point (AP)

Access point-urile din garaje sunt folosite in principal pentru conectarea echipamentelor de comunicație din vehicule la calculatorul din garaj, in vederea schimbului de date cu acesta.'

m „                        j -> r- <-> u r-                                                                                                              , C ■               ~                                                                                              -1 —\ —■.                         ”*

i\CvumaHuai ca culc ou    ujhcClc z_ c vi m pa h ic u lc pcmu iicvaîc    aj pcHuu a        iCuuiiudiita pc Uc v

parte si o acoperire mai buna pe de alta. Evident ca acolo unde sunt un număr mic de autobuze (la unul din garaje sunt doar 4 autobuze) se poate instala un singur AP. Cateva caracteristici recomandate ar fi:

 • - sa lucreze in banda de 2,4 GHz si sa permită criptare WPA2

 • - sa fie pentru utilizare de exterior cu protecție de minim IP54

 • - sa permită utilizarea de antene externe, cu utilizarea tipului de antena potrivit fiecărei locații

 • - instalarea acestora pe un pilon (de preferat unul existent pentru reducerea costurilor) sau pe peretele exterior al clădirii si in nici un caz in interior

 • - echipamentul trebuie sa permită cat mai multe conexiuni simultane, un minimum ar fi de 30-50 de conexiuni.

 • 2. Switch cu management

Asigura conectarea access management.

 • 3. Calculator concentrator


Folosind aplicațiile instalate pe acesta, se realizează un schimb de date intre validatoare si back-office, din care amintim:

 • - incarnarea fișierelor de configurare a validatoarelor precum: lista neagra, lista de recharge, prețul pe linii etc.

 • - descărcarea validărilor in vederea trimiteri in back-office

 • - realizarea de actualizări software pe validatoare

Acesta nu este necesar sa fie cu o putere de calcul deosebita, cerințele fiind mai degraba in zona fiabilității. Se prefera un PC cu sursa redundanta si/sau UPS si HDD in mirroring. Funcție de bugetul disponibil, este de preferat ca echipamentele de comunicație si PC-ul sa fie instalate intr-un rack dedicat. Ca sistem de operare trebuie sa fie o mașina Windows de tip WIN 10 sau echivalent.

 • 4. Router/firewal!

Are rolul de a asigura o conexiune VPN intre garaj si

back-office-ul STB.


et.


De regula acesta este furnizat de providerul de intern

Anexa 4.2


Listă mijloace de transport utilizate de către SC Ecotrans STCM SRL în prestarea transportului public local


Q * u z

H g S ■

E a .a ©   4=

<"■ C v

.s

■85

Categorie

Marca auto

o

s «s Q.

O

u

3

W

Im ©

o

z

An fabr.

I

’C

■o    s

a. a o w «

~z

Lungime (m)

X cq

L Z

c _ rr

E <5 < © ~ ca cx

~ m 2 Z ~ E

X5

c/>

3

z

Climatizare

CL

Afîsaj , indicatori, tufo călători

Monitor Informatizare MI

m .H E

E P».

© • •q «S N A»

tZ}

O

Microfon șofer MIC

Validatoare cârduri Vc

NfrlC908LK

KLB100427

X

M3

Autobuz

BMC

NEO 900

Euro VI

C

20I9

72+1

8.5

2

77.3

2

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NMC9Q8LK

KLB100428

X

M3

Autobuz

BMC

NEC) 900

Euro VI

C

20l‘>

72+1

8.5

2

f 7.3

2

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

3

NMC908LK

KLB100429

X

M3 Autobuz

BMC

NEO 900

Euro VI

C

2019

72+1

- 8.5

2

7.3

2

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

4

NMC908LK

KLB100430

X

M3 Autobuz

BMC

NEO 900

Euro VI

C

2019

72+1

8.5

2

/ 7.3

2

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

5

NMC908LK

KLB100431

X

M3 Autobuz

BMC

NEO 900

Euro VI

C

20|o

72+1

8.5

2

7.3

2

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

6

NMC908LK

KLB100432

X

M3

Autobuz

BMC

NEO 900

Euro VI

C

20b»

72 H

8.5

">

7 7.3

2

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

7

IE I l PCII

1784

M3

Autobuz

TEM SA

PILI/

DlII AB4

Euro VI

C

2017

291 |

7 2

2

Ti

2

DA

DA

DA

NU

DA (

DA

DA
Lista se actualizeaza/modifica la solicitarea Operatorului, cu respectarea obligatorie de către vehicule a condițiil

4.1, cu obținerea avizului din partea ADTPBI și cu informarea trimestriala a Consiliului Director al ADTPBI."


linii preorășenești

Categoria socială/ Tipul de protecție socială

Modalitatea de acordare a protecției sociale

(procentul de reducere)

Nivelul protecției sociale acordate

(lei/ unitate)

Legislația în vigoare care reglementează protecția socială

Veterani, invalizi și văduve de război

100%

abonament general preorășenesc 125,00 lei/buc

Lg.44/01.07.1994 (cu modificările și completările ulterioare)

i teșii deținuți

1 politici, deportați

1

lOO/’o

abonament general preorășenesc 125,00 lei. buc

Decretul Lege    (

118/1990 (cu      ,

modificările și completările ulterioare)

j Persoane

i persecutate politic.

■ detașamente

' munca fortată

100%

abonament general preorășenesc 125,00 Iei'buc

Legea 189 2000 i (cu modificările și completările ulterioare)

Eroii revoluției și urmașii acestora

I

100%

abonament general preorășenesc 125,00 lei/buc

Legea 341/2004

(cu modificările l și completările ulterioare)

' Elevi, studerrti !

î

1

50%

abonament l linie preorășenească 17,50 lei buc. abonament 2 linii preorășenești 47,50 lei/buc. abonament general preorășenesc 62,501ei/buc.

H.G. 309/1996 (cu modificările și completările ulterioare)

HCLChitila 96/2018

HCL Mogoșoaia 292/2018

Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o

100%

zlA

abonament general preorășenesc 125,00 lei'buc

Legea 1/2011 (cu modificările și completările ulterioare)

măsură de

I

___protecție specială, în condițiile legii, sau tutelă, pe tot parcursul anului calendaristic, precum și pentru studenții orfani sau proveniti din casele de copii pe tot parcursul anului calendaristic.

Donatori onorifici de sânge


Pensionarii cu domiciliul stabil în

1 DAT Chitila șiH.G.

nr. 1364/2006 (cu modificările și completările ulterioare)_________

' HCL Chitila 96/2018          |

j HCL Mogoșoaia ,


Mogoșoaia

292/2018         !

Elevi *

100%

Abonament 1 linie preorășenească 35,00 lei/buc*

HCGMB

838/12.12.2019

Persoane cu handicap

100%

abonament general preorășenesc 125,00 Iei buc

Legea 448/2006 j (cu modificările și completările ulterioare)

Persoane cu handicap cu i însoțitor

100%

Abonament general preorasensec 2*125,00 lei/buc

Legea 448'2006

(cu modificările și completările      j

ulterioare)

Asistenți personali ai persoanelor cu handicap

100%

Abonament general preorășenesc 125,00 lei/buc

Legea 448/2006

(cu modificările și    1

completările ulterioare)

Asistenți personali profesioniști ai persoanelor cu handicap

100%

Abonament general preorășenesc 125,00 lei/buc

Legea 448/2006 (cu modificările și completările ulterioare)

* Aplicabil pentru elevii care au domiciliu în alt UAT decât București (linia preorășenească face legătura cu domiciliul)

**ADTPBI poate modifica categoriile de calatori beneficiare de gratuități', conform reglementarilor normative la nivel național si/sau local, privind politica sociala adoptata.Anexa 5.2


Modul de acordare a diferențelor de tarif de către UAT-urile beneficiare membre ADTPBI


Modul de acordare a diferențelor de tarif este cel stabilîLd_e_autoritațile competente, în temeiul legislației în vigoare, pentru fiecare categorie în parte și este după cum de tarif nu se calculează Operatorului.           ’ CU ORIGINALULLinii preorășenești

Categoria socială/ Tipul de protecție socială

Perioada

Politica -tarifarâZTTp^. aprobata |

Modalitatea de acordare a ! protecției sociale (procentul de reducere)

Tarif întreg

Reducerea oferita

Veterani, invalizi și văduve de război

lunar

125,00 lei

125,00 lei

100%

Foști deținuți politici, deportați

lunar

125,00 lei

125,00 lei

100% ;

Persoane persecutate politic, detașamente muncă forțată

lunar

-

125,00 lei

125,00 lei

100%

Eroii revoluției și urmașii acestora

lunar

125,00 lei

125.00 lei

100%

| Persoane cu handicap

lunar

125,00 lei

125.00 lei

100%

1 Elevi, studenți

lunar

35,00 lei

95,00 lei

125,00 lei

 • 17.50 lei

 • 47.50 lei

 • 62.50 lei

50%

50%

50%

Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei

! pentru care s-a stabilit o măsură de | protecție specială, în condițiile legii,

, sau tutela, pe tot parcursul anului

i calendaristic, precum și pentru studenții orfani sau proveniti din casele de copii pe tot parcursul anului calendaristic.

lunar

125,00 lei

125,00 lei

100%

!

\

1

Donatori onorifici de sânge

lunar

35,00 lei

95,00 lei

125,00 lei

 • 17.50 lei

 • 47.50 lei

 • 62.50 lei

50%

50%

50%

Pensionarii cu domiciliul stabil în UAT Chitila și Mogoșoaia

lunar

125,00 lei

125,00 lei

100%

Elevi*

lunar

35 lei

35 lei

100%

Persoane cu handicap cu însoțitor

lunar

250 lei

250 lei

100%

_

Asistenți personali ai persoanelor cu handicap

lunar

125 lei

125 lei

100%

| Asistenți personali profesioniști ai | persoanelor cu handicap

lunar

125 lei

125 lei

100%

l

ICONFORM CU ORIGINALULAnexa 6

Modelele formularelor de decont pentru plata compensației

Anexa 6.1 - Raport Lunar de Constatare

Luna: jfe-j An u LQfi-j

■ - ■ -                               Valoare

Luna curentă

(Km) Număr total de kilometri efectuați (calculați conform Anexei II)

Autobuz      _____________________________________

(c unitar) Cost unitar per kilometru

Autobuz

(Ch)Cheltuieli Totale pentru OSP (Km efectuați x c unitar pe Km)

Autobuz

(Pr) Profit rezonabil (3.57 % Ia total cheltuieli pentru Planul de Transport

OSP)__________________________________________________

(V) Total venituri lunare pentru servicii de transport public loca) de călători prin curse regulate_____________________________________________________

Alte venituri în cadrul rețelei unde se prestează OSP

(C)Compensația (conform contract) (Ch-Pr-V) Compensație per total kilometri efectuați

1----- — —

I

' CONFORM CU ORIGINALULvalori în RON, fără TVA.


Operatorul va anexa documente justificative detaliate pentru fi Constatare
Anexa 6.2 - Raport Anual de Constatare

_____________________Indicator__________■_______               ________Valoare Anul _________________________________________________________________

(Km) Număr total de kilometri efectuați_____________________________________________________________

______Autobuz _________________________________________________________________ (c unitar) Cost unitar per kilometru_______________________________________________________________________

______Autobuz__________________________________________________________________________ (CI) TOȚAL COMPENSAȚIE ANUALĂ FACTURATA (pe baza calculului lunar din Anexa 10) _ _

Venituri din servicii de transport public loca! de călătoriprin curse regulate din:____________________________

________Alte venituri în cadrul rețelei unde se prestează OSP____________________________________________

 • (I) TOTAL VENITURI AVIDITATE_________________

Costuri asociate realizării Planului de Transport OSP_____________________________________________________

Cheltuieli directe de transport

autobuz

Cheltuieli indirecte de transport si administrative

autobuz

Cheltuieli cu vânzarea titlurilor de călătorie și de marketing

Cheltuieli aferente activităților de imnlcmentare a investițiilor autoritarii

contractante

 • (II) TOTAL CHELTUIELI AUDITATE asociate realizării Planului de Transport OSP

 • (III) (Pr) Profit rezonabil

■';(C2)ȚOTAL'-COMPENSAT1E ANUALA (pe baza costurilor'sib/eniturildrîiiregî|frat contabilitatea de gestiune ț>i auditate) ...            >                ■     ---

.(Efectul Financiar Net) ȚlCftCTli A ~    ~


DIFERENȚA CARE VA FI PLĂTITĂ DE CĂTRE OPERATOR Autoritarii Contractante (dacăCI > C2)


DIFERENȚA CARE VA FI PLĂTITĂ DF. CĂTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA , . Operatorului (dacăCI <C2)

Anexa 7

Costuri eligibile incluse în calculul decontării PSO și cerințele privind contabilitatea separată

Fundamentarea costului unitar/km (lei/km) pentru serviciile de transport public local de călători prin curse regulate, se face pe baza consumurilor normate de combustibili, de lubrifianți, a cheltuielilor de întreținere-reparații și cu piese de schimb, a cheltuielilor cu munca vie, precum și pe baza celorlalte elemente de cheltuieli necesare pentru serviciul de transport public local de persoane.

în cazul în care operatorul desfășoară și alte activități, cota de cheltuieli indirecte provenită din acestea, precum și cota de cheltuieli generale ale societății se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli proporțional cu ponderea acestui element în total cheltuieli. Aceste cheltuieli vor fi evidențiate în anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizează cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate.

Metodologia de alocare a costurilor indirecte și administrative se va aproba de către autoritatea

ari autorității


contractante


contractantă. Auditul anual tehnico-economic va face -r privind adoptarea unei metode de gestiune și alocare a împreună cu operatorul privind posibilitatea aplicării eij/m^vexlerea11 creșterii eficienței operatorului .

Operatorul poate desfășura și alte activități de trans serviciul de transport public local în următoarele Condiții:

 • i.

 • ii.

 • iii.

 • iv.

VActivitățile sunt aprobate de Autoritatea

Activitățile respectă legislația respectivului domeniu de activitate'^

Activitățile respective își acoperă în întregime costurile din veni tuia

Activitățile nu afectează în niciun fel prestarea serviciului de transport public local;

re'mectă concurenta

Toate înregistrările contabile trebuie realizate în așa fel încât să se poată demonstra verificarea calculului cheltuielilor pe fiecare mod de transport și a compensației pentru obligația de serviciu public și condiția de la punctul iii pentru alte activități.

Operatorul va ține contabilitatea separată pentru activitățile și serviciile care fac obiectul desfășurării contractului de servicii de transport public local, precum și pentru alte activități și servicii care generează costuri sau venituri indirecte și nu sunt asociate serviciului de transport, în funcție de legile contabile și fiscale în vigoare.

Principiile privind evidența contabilă separată pentru costurile eligibile înregistrate sunt;

 • a) Principiile privind conceptul costului total alocat, în care costul total aferent desfășurării Astfel, costurile totale alocate ale obligației de serviciu public a operatorului trebuie sâ includă următoarele:

  produs.
 • i)  Costurile directe cu personalul, de amortizare, de resurse materiale și servicii efectuate de terți care au legătură cu Serviciul de transport public local, inclusiv serviciul datoriei societății, folosit exclusiv pentru îndeplinirea Obligației de serviciu public;

 • ii) O cotă proporțională din costurile indirecte, incluzând costurile tehnice și . administrative cu.personalul, de capital și resurse materiale.

 • b) Toate costurile legate de desfășurarea serviciilor din afara Obligației de Serviciu Public vor fi alocate doar acelor servicii, precum și o cotă proporțională din costurile fixe comune ale operatorului, astfel încât nicio subvenție încrucișată sau supracompensare să nu fie produsă.

 • c) Toate costurile și veniturile provenind din și pentru activitățile comerciale de exploatare trebuie bazate pe rezultatele financiare oficiale ale operatorului.

Evidența contabilă se va organiza pe analitice distincte ale conturilor pe fiecare mod de transport și pe alte activități.

Toate veniturile, costurile, tarifele și prețurile vor fi calculate în RON, fără TVA, cu excepția cazurilor unde se specifică altfel.

Operatorul va utiliza Metoda ABC (Activity Based Costing) pentru gestiunea costurilor pe activități sau altă metodă agreată de către autoritatea contractantă.

Metoda ABC vizează, pe de o parte, calculul și analiza costurilor, iar pe de cealaltă parte,

constituie un instrument de măsură a performanței


Cu 60 zile înainte de încheierea situațiilor financiahg^uale, Operatorul va"sot|cita aprobarea Autorității Contractante privind procedurile de alocare a înainte de data de 30 iunie a fiecărui an, Operato va furniza AutoirtaTÎT^^nUăețaqțerirny raport anual pentru anul calendaristic anterior, inclusiv situațiile financiare cerii ficafMlertin


Raportare


Auditor certificat independent.

Raportul anual trebuie să conțină următoarele rapoarte specifice:

 • i.   Bilanțul contabil și anexele la acesta;

 • ii.   Raportul de gestiune al administratorilor;

 • iii.  Raportul auditorului ce a efectuat auditul tehnico-economic;

 • iv.  Raportul privind inventarierea patrimoniului;

 • v.   Raportul privind realizarea investițiilor prevăzute în anexele la contract;

 • vi.  Situația veniturilor;Investiții făcute de Operator în numele Unităților Administrativ Teritoriale membre ale Autorității Contractante

în cazul efectuării de către Operator a operațiunilor aferente investițiilor care sunt în sarcina Unităților Administrativ Teritoriale membre ale Autorității Contractante în conformitate cu anexa 2.2 a) și cele în care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea UE și din surse IFI, anexa va fi adaptată în baza prevederilor Acordului de Finanțare / împrumut / etc. și în baza Ordonanței Guvernului nr. 198/2005 privind crearea, furnizarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuirea și dezvoltarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de finanțare din partea UE.

în cazul realizării investițiilor prin surse de la bugetul local, A Unitățile Administrativ Teritoriale membre ale Autoritatății Contractante vor fi responsabile de finanțarea cheltuielilor de implementare a investițiilor prin alocarea bugetară de capital.

Operatorul va ține o evidență distinctă a costurilor de investiții realizate și se va asigura transferarea către Unitățile Administrativ Teritoriale membre ale Autoritatății Contractante a valorii investițiilor puse în funcțiune și recepționate pentru înregistrarea în evidența patrimoniului public și preluării acestora de către Operator ca bunuri concesionate.


INFORM CU ORIGINALUL


Anexa 8

Calculul costului unitar pe kilometru


I

CONFORM CU ORIGINALU

Anexa 8 - Calculul, modificarea, indexarea cOstufurmritairikiloumtru^

Anexa 8.1

Metodologia de calcul și modificare a costului unitar/kilometru

Calculul se va face separat, pentru tramvaie, troleibuze și autobuze.

Costul unitar / kilometrul parcurs este prețul pentru serviciul de transport furnizat, calculat pe baza costurilor eligibile, reale ale serviciului de transport al Operatorului, prevăzute în Anexa 7. Atunci când se calculează costul / km, trebuie să fie urmate toate principiile cu privire la alocarea costurilor din Anexa 7.

Costul unitar / kilometru parcurs trebuie să facă obiectul unui audit tehnico - economic extern efectuat anual prin grija Autorității Contractante.

Toate costurile și veniturile astfel înregistrate pe analitice pe moduri de transport și alte activități

An; (...)

tramvai

troleibuz

autobuz

Nr. Veh*Km parcurși (Anexa 1)

634.025,2    1

Costul eligibil total anual (Anexa 7)

4.913,695,3

Cost/ Veh*Km

|

7,75

Operatorul poate solicita modificarea Costului / km. în cursul anului. în oricare dintre cazurile în care una sau mai multe dintre nivelele de preț folosite la calculul costului' km negociat,'indexat depășesc anumite praguri sau dacă condițiile da exploatare s-au schimbat semnificație, cu impact semnificativ asupra nivelului cheltuielilor.

Costul unitari km pentru serviciile de transport public local de călători prin curse regulate, se poate modifica în cazurile care conduc la modificarea majoră a acestuia ori a condițiilor de exploatare, care determină modificarea cheltuielilor cu o influență mai mare decât cea determinată de influența indicelui prețurilor de consum, pe o perioadă de 3 luni consecutive.

Modificarea costului unitar pentru serviciile de transport public local de călători prin curse regulate, se determină avându-se în vedere următoarele cheltuieli:

cheltuielile cu combustibilii și lubrifianții în cazul în care modificarea acestora are o influență mai mare decât cea a indicelui prețurilor de consum pe o perioadă de 3 luni consecutive;


 • a)

 • b) cheltuielile cu amortizarea se determină respectându-se reglementările legale în vigoare;

 • c) cheltuielile cu întreținerea - reparațiile - piesele de schimb, anvelopele, acumulatori și alte cheltuieli în cazul în care modificarea acestora are o influență mai mare decât cea a indicelui prețurilor de consum pe o perioadă de 3 luni consecutive;

  d)


cheltuielile cu munca vie se fundămențeșzăjn funcție de legislația în vigoare, corelatăjm. principiul eficienței economice;

Xl

i dX

î                                         .A. /

X

 • e)  cheltuielile cu impozitele, autorizațiile și alte taxe se determină potrivit prevederilor legale în vigoare;

 • f)  cheltuielile financiare detaliate corespunzător.

Cazurile luate în considerare sunt:

 • •  inflația cumulată de la începutul anului curent, așa cum este raportată de către Institutul Național de Statistică, depășește 2 %, sau

 • •  prețul combustibilului diesel sau al gazelor naturale sau energiei electrice pentru uz industrial depășește cu mai mult de 1 % lunar, prețul folosit pentru calcularea costului anual/kilometru vehicul sau

 • •  salariul lunar minim astfel cum este stabilit prin legislația națională crește în comparație cu cel în vigoare în luna stabilirii costului/ kilometru vehicul.

Operatorul trebuie să prezinte Autorității Contractante toate documentele relevante, datele și calculele, indicând motivele pentru modificarea solicitată a costului/ kilometru. Autoritatea Contractantă va examina propunerea Operatorului în 15 zile de la data primirii acesteia și nu poate refuza nejustificat modificarea Contractului.

Autoritatea Contractantă poate solicita scăderea Costului/ kilometru în cursul anului, în oricare dintre cazurile în care nivelul a cel puțin unuia dintre preturile folosite la caicului costului'km negociat scade sub anumite praguri ca urmare a modificării condițiilor pieței sau dacă punerea în funcțiune a unor investiții duce la scăderea semnificativă a elementelor de cost (energie, combustibili, cheltuieli cu mentenanța și reparațiile, reduceri de personal, etc).

Operatorul trebuie să prezinte Autorității Contractante în 15 zile de la solicitarea Autorității Contractante toate documentele relevante, datele și calculele, justificând nivelul de modificare a costului/kilometru. Autoritatea Contractanta va examina propunerea Operatorului de modificare în 15 zile de la data primirii acesteia și Operatorul nu poate refuza nejustificat modificarea Contractului.

Modificarea costului/km se va face prin Act Adițional la Contract, în baza unui audă tehnico-economic care să certifice noul nivel al costului/km.

Anexa 8.2


Formula de indexare a costului/ kiloCosturile unitare/km (lei/km) pentru serviciile de transport public local, pe fiecare categorie cb&ojăf-mijloc de transport se pot ajusta periodic pe baza cererilor primite de la operatorii de transport, în baza creșterii indicelui prețurilor de consum față de nivelul existent la data precedentei ajustări. Nivelul costurilor unitare/km, pentru serviciile de transport public local de călăton prin curse regulate, se determină pe baza analizei situației economico-financiare a operatorilor de transport, precum și a influențelor reale primite în costuri, determinate de evoluția prețurilor pe economie. Ajustarea costurilor unitare/km la serviciile de transport public local de călători prin curse regulate, se determină avându-se în vedere următoarele cheltuieli:

 • a) cheltuielile cu combustibilii și lubrifianții se determină avându-se în vedere prețurile de achiziție în vigoare și consumurile normate standard, luându-se în calcul influența indicelui prețurilor de consum de la ultima avizare;

 • b) cheltuielile cu amortizarea se determină respectându-se reglementările legale în vigoare;

 • c) cheltuielile cu întreținerea - reparațiile - piesele de schimb, anvelopele, acumulatori și alte cheltuieli se determină avându-se în vedere cele mai mici costuri de contractare de servicii și prețuri de achiziție, luându-se în calcul influența indicelui prețurilor de consum de la ultima avizare;

 • d) cheltuielile cu munca vie se fundamentează în funcție de legislația în vigoare, corelată cu principiul eficienței economice;

 • e)  cheltuielile cu impozitele, autorizațiile și alte taxe se determină potrivit prevederilor legale în vigoare;

 • f)  cheltuielile financiare detaliate corespunzător.

Ajustarea costului/kni se.va face prin Act Adițional la Contract.

FORMULA DE INDEXARE A COSTULUI/KM c unitar "autobuz km. n-i ~ (c unitar “autobuz km. i D autobuz) X IpC (ri fi) + D autobuz

unde:

c unitar-niijioc de transport km, n+i este costul unitar km, pe categorie de mijloc de transport.ajustat [lei. km];

c unitar-autobuzkmj este costul unitar' km, pentru autobuze, in vigoare la data ajustării [lei/km]; D autobuz este deprecierea (amortizarea) mijloacelor fixe, cuprinsa in calculul costului unitar/km in. vigoare la data ajustării [lei/km];

Ipc > este inflația calculata pe baza nivelului ultimului Indice Total al Preturilor de Consum publicat la momentul solicitării ajustării, raportat la nivelul Indicelui Total al Preturilor de Consum existent la data precedentei ajustări.Anexa 9 — Indicatori de performanță ai serviciului și modalitatea de calcul al penalităților

Anul .......................................
taranlie reținută Lei 50.000

Nr.

CrL

Indicatori

Descriere mod de calcul pentru un trimestru

Mod

Pa ramei ru

Pondere criteriu

1

Valori ale

Valori de calcul malus

incalca re majora

Reținere din garanția pe trimestru (G) de:

pa ramei) ilor

raportului

Garanție (C)

l ,M.

Nivel

Nivel

operatotului

50.000

acceptat, fura

maxim

penalizări

permis

0

1

2

.3

4

5

6

7

8

9=8 sau 6

10

II=(9/6)*7*G

1

Curse anulate sau neregulate din vina operatorului

(Vcurse anulate sau neregulate / total curse incluse in Programul de Transport) *100

autobuz

2

10

20.00%

0

0

0

2

Trasee anulate pentru o perioadă de mai mult de 24 de ore din vina operatorului

1 ^(lungimea traseelor anulate v zile de anulare)]* 100 /lungimea totală anuală a traseelor cuprinse în programul de transport

autobuz

%

0.5

2

10.1)0%

0

<1

0

3

Numărul de pasageri afectați de situațiile de la punctele 1 si 2

Numărul de pasageri afectați de situațiile de la punctele 1 si 2

autobuz

Nr.

12-

250

13.00°,.

0

0

0

4.

Respectarea Planului de Servicii

|V parc programat di» ziua n. -parc utilizat.din ziua n. )/parc programatdin ziua ». )|'I00

autobuz

5

10 '

15,00%

0

0

0

5.

Plângeri de ia pasageri

Plângeri fundamentate

ÎÎNr. plângeri fundamentate înregistrate

autobuz

Nr./luna

1(1

25

5.00%

0

0

0

Plângeri rezolvate

XiN’r. plângeri fundamentate rezolvate în termen legal

autobuz

Nr./hm.i

8

20

5.00%

0

0

0

Plângeri nerezolvate

L!Xr. Plângeri fundamentate nerezolvate în termen legai

aulubu/

Nr./fun.i

2

5

5.0(1%

0

0

0

6

Vehicule

Vechimea medie a vehiculelor

Vechimea medie a vehiculelor din parcul circulam

auloliitz

uni

'7

9

12.00%

0

0

0

7

Despăgubiri plătite

Cuantumul despăgubirilor plătite de către operatorul de transport /transportatorul autorizat pentru nerespectarea standardelor de transport de calitate și mediu

autobuz

lei

1000

5.000

4.00%

0

0

0

0

X

Respectarea prevederilor legale: Nr. abaterilor constatate și sancționate de autoritatile competente/ 100 inii km realizați

(Nr. abaterilor / km realizați)* 100 mii Km.

autobuz

Xo/10(i mii k ni

3

6

1

5.00%

0

(1

0

9

Accidente de (talie: IXumărul accidentelor în trafic din vina personalului propriu al Operatorului raportat la fiecare 100 mii Km incluși în programul de transport

(Numărul accidenle/kin realizați in trim.) *100 mii km

autobuz

No/1(10 mii km

2

§

1

6.00%

0

0

0

.Jo.-J.

Tndicelcde Sătisfactîe a Pasagerilor;

autobuz

No.

• ' !

0.00%

....

1

Total pondere criterii

i

i

100.00%

0

încălcări majore

0

/■ / /!<••

L

!

i

Reținere trimestriala din garanția anuala

0.00
aRSCȚlA r;<- r£.NȚ A

ÎEHH1CA Ș' JURIDICĂPentru a verifica îndeplinirea primilor 4 indicatori și pemru a mpomonfaexecufărea ddntrăcriijui


NOTĂ: se vor utiliza rapoartele operatorului din sistemul de dispbseriz^re prin GPS, mențmhat m.Ă'nexa 11. Metodologia de monitorizare și evaluare a Programului de Transport Public al Operatorului este detaliată în Anexa 11.

Pentru a evalua îndeplinirea ultimului indicator, Autoritatea Contractantă va respecta metodologia prezentată în Anexa 10, comparându-1 cu nivelul minim impus în loc de cel maxim (așa cum se compară ceilalți indicatori).

Autoritatea Contractantă a stabilit valoarea garanției anuale din care se vor retine penalitățile aferente neîndeplinirii indicatorilor de performanță și alte sume datorate de Operator în baza prezentului contract. Aceasta Garanție anuală este baza de calcul pentru calculul penalităților pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanță. Fiecărui indicator îi este alocat un coeficient, un prag sub care penalizarea nu se aplică, și, în funcție de acest coeficient, o valoare maximă a garanției aferentă indicatorului, calculată din valoarea totală a garanției. Deducerile din fiecare indicator vor fi calculate ca procent din deducerile maxime, proporțional cu punctele de penalizare, dacă acestea depășesc pragul maxim stipulat. în cazul în care punctele de penalizare ale unui x indicator depășesc valoarea maximă stipulată, garanția reținută pentru acel indicator va fi '^fimitată la valoarea sa maximă; însă, punctele care depășesc valoarea maximă vor fi înregistrate


xa încălcări ale Contractului de către Operator și pot duce la rezilierea unilaterală a ^Contractului.


Indicele de satisfacție a călătorilor nu va fi considerat indicator de performanță pentru calculul penalităților în primul an al Contractului (nicio penalitate). Autoritatea Contractantă va desfășura un sondaj, potrivit Anexei 10 la Contract, pentru evaluarea nivelului existent al Indicelui de satisfacție al călătorilor, în baza căruia se vor stabili nivelul minim acceptat fără penalizări și nivelul minim permis pentru al doilea an al Contractului.

O reclamație justificată (vezi indicatorul 5) reprezintă orice sesizare transmisă de către un petent prin orice mediu și canal (scris, mediu electronic, telefonic) Operatorului de transport, Autorității Contractante sau UAT-urilor, care întrunește cumulativ următoarele criterii:

1 .are drept obiect activități din domeniul de competență al Operatorului;

 • 2. conține informații concrete, detaliate, care permit identificarea și verificarea lor de către Operator, în vederea luării măsurilor impuse;

 • 3. se dovedește ca fiind reală, în urma verificărilor efectuate de Operator.

Anexa 10

Indicele de satisfacție a pasagerilor (ISP)

 • 1. Generalități

Prezenta anexa are drept scop definirea cerințelor fundamentale privind metodologia referitoare la evaluarea anuală a indicelui de satisfacție a Pasagerilor (ISP), având în vedere prevederile standardelor naționale și europene referitoare la măsurarea calității sistemelor de transport public și a calității managementului contractelor.

 • a) Autoritatea Contractanta organizează și finanțează evaluări anuale ale indicelui de satisfacție a Pasagerilor (ISP).

 • b) Această sarcină trebuie să revină unor terțe persoane independente (care nu sunt părți la Contract) care efectuează studii privind gradul de satisfacție al pasagerilor pe bază de chestionare și sondaje.

 • c) Metodologia pentru efectuarea studiului și calcularea indicilor privind gradul de satisfacție al pasagerilor se discută și se definește cu operatorul, după cum urmează:

i.Metodologia trebuie să fie conformă cu cerințele incluse în Standardul EN 13816.

și alți indicatori relevanți pentru evaluarea calitativă a serviciilor (curățenia vehiculului, comportamentul angajaților Operatorului, siguranța percepută, etc.). Chestionarul are ca scop principal compararea indicatorilor de calitate oferiți și a indicatorilor de calitate percepuți de pasageri.

 • iii. Rezultatul final al studiului include un procent de pasageri mulțumiți datorită performanței indicatorilor cheie stabiliți în Anexa 9, și un număr de pasageri nemulțumiți prin compararea cărora se poate identifica gradul de satisfacție a așteptărilor acestora.

 • iv. Dupa finalizarea analizei comparative a gradului de satisfacție al pasagerilor derivat din studiul efectuat și Indicatorii de Calitate de performanță oferiți, evaluați de către Autoritatea Contractanta, aceasta împreună cu Operatorul trebuie să elaboreze planuri de măsuri pentru îmbunătățirea calității transportului public.

Noile planuri pentru îmbunătățirea calității transportului public pot viza schimbarea valorilor vizate ale indicatorilor cheie și revizuirea Programului Operatorului de Transport Public pentru anul următor.

ANEXA 11

METODOLOGIA DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A PROGRAMULUI DE TRANSPORT AL OPERATORULUI

CONFORM CU ORIGINALULA. Principalele caracteristici

Prezenta metodologie definește modalitatea prin care se ifeează monitorizarea flotelor de vehicule utilizate de Operator pentru realizarea Obligației de Serviciu Public.

 • 1) Monitorizarea presupune urmărirea vehiculelor din liniile de transport public și generarea de rapoarte automate (conform anexelor) din care sa reiasă numărul de kilometri efectuați și alți parametri corespunzători indicatorilor de performanță agreați prin contractul de prestări servicii, prin care se determină performanța Operatorului în cadrul Programului de Transport, conform cărora se va face decontarea prestației.

 • 2) Urmărirea aplicării metodologiei de monitorizare se află în sarcina ADTPBI.

 • 3) Operatorul va asigura monitorizarea flotelor de vehicule pe baza unui sistem care are la bază echipamente GPS și de comunicații 4G, sisteme compatibile cu cele utilizate de operatorul principal, respectiv STB SA.

 • 4) Operatorul va asigura Autorității Contractante acces nerestricționat, în timp real, la date.

 • 5) Menținerea în bună stare de funcționare a echipamentelor si a aplicațiilor software care stau la baza monitorizării se află în sarcina Operatorului.

 • 6) ADTPBI va monitoriza și evalua prestația Operatorului în comparație cu Programul de Transport și cu programul de circulație.

 • 7) Vom defini sistemul de raportare ca fund sistemul care cuprinde totalitatea procedurilor și rapoartelor necesare verificării prestației.

S) Rapoartele necesare monitorizării vor fi generate de sistemele de rrmnitnriznrp șî transmise și în format electronic ADTPBI.

 • 9) Rapoartele vor fi verificate și semnate de către conducerea operatorului.

 • 10) Responsabilitatea funcționării continue a echipamentelor aferente monitorizării cade în sarcina Operatorului. Acuratețea colectării și sintetizării datelor este tot în sarcina operatorului.

 • 11) Orice disfuncție a sistemului de monitorizare, va duce la înlocuirea imediată a mijlocului de transport.

 • 12) Operatorul, pe baza rapoartelor generate de sistemul de monitorizare, va furniza rapoarte

bilunare pentru toate liniile gestionate și toți indicatorii agreați prin contract.

 • 13) Principalele rapoarte, respectiv numărul de km efectuați, se vor constitui în anexe la factură, iar eventualele neconcordanțe vor fi clarificate conform contract.

Indicatorii de raportare a prestării Programului de Transport

Indicatori- cheie pentru raportarea prestării Programului de Traog traseului în kilometri. Cursele sunt evaluate după cum urmează: Curse regulate.

Curse neregulate.

Curse neefectuate.


I.


II.


III.L------------------------

efectueze un parcurs suplimentar


îi este

suplimentar, care nu se regăsește în Programul de transport, atunci când:


permis Operatorului să


 • - se înlocuiesc alte Linii pe baza dispozițiilor scrise primite din partea ADTPBI;

 • - se prelungesc liniile existente pentru motive obiective pe baza dispozițiilor scrise primite din

partea ADTPBI;

- se efectuează curse în afara programului de transport din cauza fluxului crescut de călători datorat unor evenimente speciale (dintr-un ordin operațional al ADTPBI).

B. Modul de evaluare a tipurilor de curse conform condițiilor prevăzute la pct. 11.

 • I. O cursă regulată este o cursă care:

 • 1) Este prestată în mod regulat atunci când se inițiază de la o stație de plecare respectând orarul aprobat, circulația are loc de-a lungul unui traseu prestabilit, oprindu-se în toate stațiile de-a lungul traseului.

 • 2) Este considerată a fi regulată și este evaluată ca atare:

 • a) Circulația vehiculului se desfășoară conform iutei și programului stabilit, cu o abatere de până la 1% dar nu mai mult de 2 minute pentru semicursele de până în 10 Km, 4 minute pentru ceie de peste 1U Km și cei mult de 5o (cincizeci) % din stații.

Pentru restul de 50 (cincizeci) % din stații abaterea acceptabilă este de 3 (trei) până la 6 (șase) minute.

Plecarea în avans dintr-o stație înainte de ora stabilită în orarul traseului nu este admisă.

 • b) Plecare dintr-o stație sau un punct de schimb inițiale, cu o întârziere de până la 5 (cinci) minute pentru liniile urbane și până la 10 (zece) minute pentru liniile suburbane din programul aprobat, care este compensată până ajunge la jumătatea traseului.

 • c) în cazul în care apare o abatere minoră de la traseu printr-un ordin, semnat de ADTPBI.

 • 3) Sau, este considerată a fi regulată și este evaluată ca atare în oricare din următoarele cazuri recunoscute de către ADTPBI prin intermediul SAT (Sistem Automat de Taxare), la care


 • a) în situațiile indicate la punctele 1) și 2).

 • b) în lipsa indicațiilor privind circulația pentru o parte a călătoriei ca urmare a intrării într-o zonă de tăcere radio și a unui element defect al echipamentului de la bord.

 • c) Din cauza unei disfuncționalități a unui dispozitiv de la bord în timpul circulației și nici o indicație de circulație a vehiculului de-a lungul traseului, dar nu mai mult de o semicursă pe linia respectivă.

II. O cursă neregulată este o cursă, înregistrată prin sistemul de monitorizare sau prin rapoarte oficiale ale organismelor de control care se efectuează, însă:

 • 1) Nu respectă orarul traseului^ cu o abatere mai mare decât marja admisă în conformitate cu clauza I, punctul 2 a), b).

 • 2) Cu o abatere de la traseu, fără omiterea vreunei stații, dar fără respectarea clauzei I, punctul 2 c), d).

 • 3) Cu un interval de timp perturbat între vehiculele de pe o linie, respectiv circulația simultană a mai mult de 2 (două) vehicule pe una și aceeași linie la plecarea de la prima stație de pe traseu până la 1 (una) sau mai multe stații.

4.. u               iiid      i i      u x \ L ' i t L > j 11 i u! 111 d uikli

lucrări de infrastructură, etc.)

V' Ci : iUlCi 1 Is.


ucpi'C v aZiitc { aCC lăviltv gi'a i v.


IV. O cursă neefectuată este o cursă în care cel puțin una din următoarele ipoteze este valabilă:

 • 1. vehiculul a început să circule de la capătul de linie, cu un dispozitiv de bord nefuncțional;

 • 2. la o abatere de la traseu:                                                              ___

3. ia deteriorarea deliberată a dispozitivelor de la b()uimu^W44C4j când s-au • împiedicare a intervenției șoferilor). ~~                     „

CONFORM CU OmGlHALUL j

Măsuri complementare


<r-—-v—--i

___________,

 • a, Verificarea prin sondaj a ieșirilor și intrărilor programate din /în depouri/autobăze, -pentru conformitatea parcului circulant realizat cu cel programat și raportat.

 • b. Verificarea prin sondaj a plecărilor ritmice în traseu (evitarea circulației "în pachete" de vehicule).

. c. Verificarea prin sondaj a aderenței prestației efective la Programul de transport în stațiile de plecare, intermediare și terminus, în conformitate cu orarele afișate și asumate de către Operator.

 • d. Verificarea prin sondaj a ieșirilor neprogramate din traseu.

 • e. Monitorizarea stării infrastructurii rutiere (zăpadă, polei, avarii la rețelele urbane, lucrări accidentale și neprevăzute, etc) utilizate de către transportul public și realizarea de rapoarte lunare ce vor fi transmise instituțiilor abilitate.

 • f. Confruntarea și medierea rapoartelor Operatorului cu cele ale Autorității contractante se va
C. Dispoziții finale

 • a)  Persoanele desemnate de către Operator care întocmesc, semnează și verifică prestațiile își vor trece numele și prenumele în clar, asumându-și corectitudinea raportării;

 • b)  Prestatorul va preda Autorității Contractante, bilunar, rapoartele finale aferente, în format electronic);

 • c) Orice factură va fi însoțită de raportul privind numărul de km efectuați pentru perioada emisa;

 • d) Rapoartele se vor preda în forma si la data convenite, iar eventualele diferențe dintre rapoartele pe decade si rapoartele finale lunare vor fi explicitate.

Documentele primare se vor păstra și arhiva de către Operator în conformitate cu prevederile legale privind păstrarea documentelor respective pentru a ft puse la dispoziția organelor de control abilitate ori de câte ori este nevoie.

11.2 Lunar pe linii°-^\Autobuze Regionale

TX

0 1

>n 1

i

f

Ir. crt.

Linia

Programat

Realizat

Diferente

Comentarii

Nr.

vehicule

Nr. curse

Km.

Traseu

Km. acces/ retragere

Total km / perioada

Nr. vehicule

Nr. curse

Km Traseu

Km acces/ retragere

Total km / perioada

Nr.

vehicule

Nr. curse

Km Traseu

Km acces/ retragere

Total km / perioada

1

2

3

TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


’       Programat

Realizat

Diferente

'          4.

Comentarii        .

Nr.

i                        ,

vehicule

Nr. curse

Km.

Traseu

Km. acces/ retragere

Total km / perioada

Nr.

vehicule

Nr. curse

Km Traseu

Km acces/ retragere

Total km / perioada

Nr.

vehicule

i i. ■

Nr. curse

Km Traseu

Km acces/ retragere

Total km / perioada

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

~n O 70

2 O a o

22 o zr > r~ c r~


Anexa 11.3Perioada analiiata

l.xx.2018

ik ->

total zile

zile Lucru

Zile

Sambata

Zile duminica sai ii. leg-

31

20

b


| Pata analiza țș.yy.ioî»t

Programat "P"/Realizat "R"

ziua

Zl DE LUCRU

Zi OE SÂMBĂTA

Zl OE DUNilNÎC Ă'Șl SĂRBĂTORI LEGALE

V     COMENTARII ‘V

Nr vehicule

Nr. curse

Km. Traseu

Km. acces? retragere

Total km / zl

Nr vehicule

Nr curse

Km Traseu

Km acces/ retragere

Total km In

Nr. vehicul»

Nr. curse'

KmTraseu'-

Km acces/ retragere

Total km/zl

P

’ ■ c-

1.xx.2018

2.XX.2018

3.XX.2018

4.XX.2O18

5.XX.2018

6.XX.2018

/.XX. 2018

8. XX. 2018

0. xx. 2018

\ 11

ll.xx.2O18

----------

12.xx.2O18

13.xx.2018

_ .     . f

14.xx.2018

15.xx.2O18

'V.

X .

< V I

16.xx.2018

T/.XX.2018

18.xx.2018

19 xx.2018

O

“1

20. xx 2018

o

21.xx.2018

z

22.xx.2O18

---*r>—~ r>

23.xx.2018

/ 1

X

24.xx.2018

/

3T

25.xx.2O18

/

n

26.xx.2018

/

---CT”--

27.xx.2018

--O--

28.xx.2O18

29.xx.2018

--

30.xx.2018

V

31.xx.2O18

/ 1

ti £

sl()t.1ARL //y^>%,

> . %

V J»       &   7' \

—V‘ 1

fn |

Programat "P'7Reaii2at ''R“;

•-.C-ziua

ZI DE LUCRU

ZI DE SÂM BĂTĂ

Zl DE DUMINICĂ Șl SĂRBĂTORI LEGALE

Nr,

■ vehicule

Nr, ou re»

Ktfl. Traseu

Km. acces/ retragere

Total km/

ZI

Nr

vehicule

Nr. curse

Km Traseu

Km acces/ retragere

Total hm /zl

Nr vehicule

Nr. curse

Km Traseu.

Km acces/ .■retragere

Total km /zl

ĂâMSW^Ril .,

P

total

v- ■

J niRLCTIA

1=.£±

R

total

0

diferente

total

0

*ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI-ILFOV

CONFORM CU ORIGINALUL

al serviciului de transport publi

in municipiul București si Județul Ilfov

iulie 2018
ADTPBI

AL SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC D ĂCĂTORÎ

IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI ȘI JUDEȚUL

Art. 1. Prezentul Caiet de Sarcini stabilește condițiile de efectuare a serviciului de transport public local prin curse regulate, în Municipiul București si județul Ilfov, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare efectuării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

Art. 2. Prezentul Caiet de Sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de efectuare a serviciului de transport public local prin curse regulate, indiferent de tipul de gestiune.

Art. 3. Caietul de Sarcini face parte integrantă din documentația necesară efectuării activităților de realizare a serviciului de transport public local prin curse regulate și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

Art. 4. Prezentul Caiet de Sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță și siguranță în exploatare.

Art. 5. Terminologia utilizată este cea prevăzută în Regulamentul serviciilor de transport public local, elaborat de ADTPBI și aprobat prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București și Consiliul Județean Ilfov.

CAPITOLUL II

Cerințe organizatorice minimale

Art. 6. Operatorii serviciilor de transport public local vor asigura:

 • a) numărul și tipul corespunzător de mijloace de transport necesare realizării programului de circulație și care satisfac condițiile impuse privind siguranța circulației, confortul pasagerilor și protecția mediului;

 • b)  numărul de mijloace de transport pentru înlocuirea celor care efectuează cuisele cuprinse în programul de circulație, în cazul apariției unor defecțiuni ale acestora;

 • c)   respectarea reglementărilor legale privind omologarea, înmatricularea/înregistrarea și efectuare' inspecțiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport propuse pentru efectuarea serviciului;

 • d)  operațiile de întreținere și reparații necesare parcului de mijloace de transport, stabilit prin contractul de atribuire a gestiunii, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind efectuarea acestor activități (autorizarea operatorului economic, baza tehnico-materială, personalul utilizat etc.);

 • e)   menținerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalațiilor auxiliare și a curățeniei acestora;

 • f)   condiții pentru spălarea, salubrizarea și dezinfectarea mijloacelor de transport;

 • g)  spații în suprafață suficientă și cu dotările necesare pentru parcarea mijloacelor de transport;

 • h)  dispecerat și dotări speciale pentru urmărirea și coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de intervenție și de depanare;

 • i)

 • j) • k)  asigurarea pasagerilor și a bagajelor acestora pentru riscurile care cad în sarcina operatorului de transport/ transportatorului autorizat;

 • l)   respectarea capacităților de transport și a programelor de circulație impuse prin programele de transport aprobat de ADTPBI;

 • m)  menținerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalațiilor auxiliare și a curățeniei acestora;

 • n)  respectarea indicatorilor de performanță și de calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii precizați în Regulamentul serviciilor de transport public local elaborat de ADTPBI și aprobat prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București și Consiliul Județean Ilfov;

 • o)  furnizarea către ADTPBI a informațiilor solicitate și accesul la toate informațiile necesare, în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului de transport public local;

 • p)   realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reciamațiiîor și de rezolvare operativă a acestora;

 • q)   statistica accidentelor și analiza acestora;

 • r)  aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • s)   respectarea reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor;

 • t)   respectarea legislației în vigoare privind securitatea și sănătatea în muncă, protecția mediului, precum și situațiile de urgență;

 • u)  planificarea inspecțiilor tehnice periodice astfel încât să fie asigurat în fiecare zi numărul de vehicule na<-aqpr rignțri.j acoperea curselor cuornse îp nmcirgmpi (Ho circulare1

 • v)   alte condiții specifice stabilite de ADTPBI.

Art. 7. Obligațiile și răspunderile personalului cu funcții care concură la siguranța circulației sunt cuprinse în Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local în Municipiul București și județul Ilfov.

Art. 8. Condițiile de realizare a investițiilor, precum și a altor cheltuieli pe care le vor face operatorii serviciului de transport public local prin curse regulate, modul de aprobare și decontare a pcestg^^^or"., contractul încheiat între ADTPB. și operatorii serviciului              ffidiI0i81L


.-.Stabili în

sSil

v.          O 4 '•

fijnea București - Ilfov


CAPITOLUL

Sistemul de transport public de calatorH

Art. 9. Operatorii de transport au dreptul să efectueze, în condițiile legislației în vigoare, transport public local prin curse regulate, pe trasele din Planul Integrat de Transport București-Ilfov 2018 prevăzute în Contractele de delegare a gestiunii servicului din n aria administrativ - teritorială a Municipiului București și a județului Ilfov.

Art. 10. Operatorul de transport/transportatorul autorizat are obligația să efectueze serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, cu respectarea Programului Integrat de Transport prevăzut în Anexa - Program integrat de transport public de calatori pentru regiunea București - Ilfov 2018, care conține condițiile specifice privind traseele, perioadele și programul de circulație, capacitatea mijloacelor de transport, numărul mijloacelor de transport necesare, denumirea stațiilor si amplasarea lor.

Art. 11. In vederea realizării unui sistem de transport public local de persoane pe raza Municipiului București și a județului Ilfov, care să asigure deplasarea călătorilor în condiții de siguranță a circulației rutiere și pietonale, confort, regularitate și continuitate, fiecare operator'de transport trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: ,x-        y ~ \

să asigure toate condițiile tehnice, de operare și de personal de competența sa, pentru realizarea


b.


c.


d.


e.


f.să asigure afișarea pe părțile din față și laterală dreapta ale mijlocului de transport a indicativului și capetelor liniei; la partea din spate a mijlocului de transport se va afișa cel puțin indicativul liniei. Elementele de informare menționate anterior vor fi vizibile corespunzător pe timp c e noapte și în condiții de vizibilitate scăzută;                             j CONFORM CU ORIGINALUL

să asigure în salonul mijlocului de transport informarea publicului călător prin mijloace vizuale și sonore cu privire la denumirea stației care urmează și la posibilitat4te^de~ttansbordare îo^afee^m ii toace de transport public local de persoane; în cazul troleibuzelor și tram văieioTâceastă ~5^fețfeJa fi respectată pentru vehiculele noi, precum și pentru cele aflate în funcți                                 i?Fconstrucție

cu mijloace sonore și/sau vizuale.                  .             ,

să asigure afișarea în salonul mijlocului de transpbrtHXiix-texte, scheme și 'pijctograme, ,,fă< pumelui conducătorului acestuia, a hărții schematice care să permită vizualizarea'<rețplpL;.dje j.trasee, a instrucțiunilor privind modul de desfășurare a transportului, a obligațiilor publiculuTcăfător și a altor informații de utilitate publică privind transportul, stabilite prin reglementările în vigoare (prin pictograme), conform Procedurilor de comunicare agreate de ADTPBi;

să asigure eliberarea/vânzarea titlurilor de călătorie în toate locațiile stabilite de comun acord cu ADTPBI și nominalizate printr-o Anexă la Hotărârea de dare în administrare, respectiv la contractul de delegare a gestiunii aprobat prin hotărâre de atribuire;

să asigure afișarea în stațiile din programul de circulație a indicativului liniei care deservește un traseu, a intervalelor de succedare a curselor, precum și reprezentarea schematică a traseului cu indicarea stațiilor pentru informarea publicului călător, conform Procedurilor de comunicare agreate de ADTPBI;

 • g.  să emită titluri de călătorie cu respectarea reglementărilor în vigoare, costul suportului fizic (cârdul electronic) și costul de emitere al acestuia vor fi incluse în tariful aprobat de către ADTPBI. Pentru persoanele care potrivit legislației în vigoare beneficiază de reduceri sau gratuitate, costul de emitere a acelor titluri de călătorie se vor suporta de autoritatea publica Locala sau centrală după caz.

 • h.  să asigure accesul liber și nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor stabilite de reglementările legale în vigoare, al persoanelor care beneficiază de facil ități/gratuități la transport;

 • i.   să asigure transportul gratuit al copiilor sub 7 ani;

 • j.   să asigure existența în mijlocul de transport a locurilor rezervate și marcate corespunzător pentru persoane cu handicap, bătrâni, femei însărcinate, persoane cu copii în brațe;

 • k.  să supravegheze, prin conducătorul vehiculului, urcarea și coborârea călătorilor; să folosească numai vehicule dotate cu sisteme care să nu permită plecarea mijlocului de transport din stații cu ușile deschise;

 • l.   să asigure îmbarcarea/debarcarea călătorilor numai în stațiile special amenajate, prevăzute în programul de circulație;

 • m. să utilizeze numai titluri de călătorie agreate de ADTPBI;

  n.


  o.

  P-q-

  r.

  s.

  t.

  u.

  V.


să nu permită transportul călătorilor decât pe bază de titluri de călătorie valabile- cârduri electronice de transport sau bancare, plăți cu telefonul mobil prin NFC sau cod QR, etc.- sau alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare;

să asigure călătorii și bagajele acestora pentru riscurile care cad în sarcina operatorului de transport; să țină evidența plecărilor/sosirilor în/din cursă, la fiecare capăt de linie;

să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură cu modificarea/suspendarea programului de circulație sau a unei linii;

să asigure, zilnic și ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea și, în condiții speciale (cu respectarea prevederilor legale) dezinfectarea mijloacelor de transport;

să asigure condițiile de execuție a transportului în condiții de regularitate, siguranță și confort;

să folosească numai mijloace de transport echipate cu instalație de încălzire/ventilație a aerului în stare de funcționare;

să utilizeze mijloace de transport care au aspect estetic corespunzător; să inscripționez e părțile laterale sau în față ș  operatc^Huj șe^jcî&j^tje transport public;w. să doteze mijloacele de transport cu echipamente /mijloace de prevenire și combatere a incendiilor, precum și cu ciocan pentru spargerea geamurilor în caz de necesitate;

 • x.  să pună în circulație numai vehicule care se află în perioada de valabilitate a inspecției tehnice periodice sau a reviziei tehnice periodice, după caz.

y.  să pună în circulație numai vehicule care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare privind siguranța circulației și protecția mediului;

z.  să fundamenteze anual bugetul de venituri și cheltuieli cu nominalizarea fondurilor necesare pentru cheltuieli de capital pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane în condițiile legislației în vigoare, pentru a fi supus aprobării C.G.M.B și Consiliilor Locale;

aa. să întocmească și să fundamenteze anual propunerile cu obiectivele de investiție cu finanțare de la buget ce vor fi transmise la ADTPBI în vederea aprobării de C.G.M.B., Consiliile Locale și de Consiliu! Județean Ilfov;

bb. să elaboreze planul privind întreținerea curentă, reparațiile curente și accidentale la bunurile concesionate, conform programelor de întreținere, reparații, dotări și investiții aprobate;

cc. să asigure informarea permanentă a călătorilor cu privire la traseele, programele de circulație deservite, tarifele aplicate, precum și modificarea acestora, conform Procedurilor de comunicare agreate de ADTPBI;

dd. să aplice normele de securitatea și sănătatea în muncă, protecția mediului, precum și pentru situațiile de urgență specifice activității desfășurate în cadrul serviciului contractat;

ee. să asigure planificarea și finanțarea pregătirii profesionale și efectuarea examinărilor medicale și psihologice ale propriilor angajați;

ff. să elaboreze strategii de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de normele legale în vigoare privind achizițiile de produse, servicii sau lucrări, și la gestionarea serviciului public pe criterii de competitivitate și eficiență economică;

gg. să prezinte programe pentru dezvoltarea, modernizarea și exploatarea eficientă a bazei tehnico-materiale aferente serviciului prestat;

hh. să asigure, prin dispecerate și dotări speciale, urmărirea și coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de intervenție și de depanare, precum și aplicarea cu operativitate a măsurilor ce se impun în caz de eveniment, incident, accident sau alte situații care pot afecta desfășurarea transportului, în vederea asigurării condițiilor asumate privind regularitatea, siguranța și confortul;

ii. să dispună de echipaje de intervenție și depanare dotate corespunzător pentru degajarea drumului public sau a căii de rulare în cazul defectării mijlocului de transport, precum și pentru intervenții la rețeaua electrică de contact sau calea de rulare a tramvaielor, etc;

ANEXA 13

Politica privind resursele umane și politica socială

Modalitatea de gestionare a resurselor umane existente și necesare urmează specificul activității societății și are scopul de a asigura personalul calificat necesar, cu instruire profesională și competențe adecvate pentru cerințele activității.

Operatorul va aplica propria sa politică de selecție, calificare, instruire, recalificare, concediere, salarizare și protecție socială potrivit Contractului Colectiv de Muncă, Codului Muncii, prevederilor legale în vigoare, precum și modelele manageriale adaptate la specificul activității desfășurate și

metodele strategice pentru motivarea

Catecrarip

implicării personalului și îmbunătății

Nr rto nprțnnal                     t

€âperfomianțelor.

^CONFORM CU ORIGWAțUj

A. Personal tehnic, economic, socio -

6

administrativ și de conducere

Directqf^^ P"

N.       y

prn ia              n

//                    .   j-,  /A-           *'•"         ' \         i

? '          llS'-a ■i.n

Compart. Personal

Sef Garaj

1               v.^..             -•>.              * /

1

i

Contabil        1

4 (timp lucru parțial)

■ B. Personal direct implicat în

25

22 șoferi.

activitatea de transport public

3 dispeceri

; C. Personal pentru alte activități

TOTAL PERSONAL

31

_

Operatorul se obligă să respecte toate normele naționale și europene referitoare la protecția socială a angajaților, inclusiv cele referitoare la măsurile de proțecție socială luate în cazul concedierilor colective, ca urmare a planurilor de restructurare, precum și reglementările privind combaterea discriminării la locul de muncă.

Personalul cu atribuții în siguranța traficului va face periodic subiectul unei examinări psihologice și

medicale, potrivit legislației în vigoare.

Personalul Operatorului se va conforma reglementărilor în vigoare, instrucțiunilor și altor

documente din care reies sarcini și responsabilități.

Pentru a atinge și menține competența necesară pentru activitățile prestate potrivit prezentului contract, se vor identifica, planifica și conduce activități de instruire pentru toate categoriile de angajați ai Operatorului.
ANEXA 14


Estimarea anuală a compensației


'Concept t

Contract

Anul

2019

2020

(Km)Nr total de Km efectuați

Autobuz

634.025,2

634.025,2

(c unitar) Cost unitar per kilometru

Autobuz

7,75

7,75

(1) Cost Total (Veh*Km efectuați x c unitar pe Km)

4.913.695,3

4.913.695,3

Autobuz

(II) (Pr) Profit rezonabil (3,57% *1)

175.418,92

175.418,92

Venituri din servicii de transport public din*.

- Alte venituri în cadrul rețelei unde se prestează OSP

0,00

(III) TOTAL VENITURI PLANIFICATE

0,00

VQiOO

C) TOTAL COMPENSAȚIE ANUALĂ PLANIFICATA (I+II-III)

5.089.114,22

5.089.114,22


I CONFORM CU ORIGINALULA, ȚI .4, £ v* SL ■?-, Q > V « "
CONFORM CU ORIGINALUL
Anexa 15

Metodologia de repartizare a elementelor cuprinse în calculul compensației

ADTPBI va aproba decontarea compensației conform formulei de calcul din prezentul contract (art. 10.2) și a prevederilor Capitolului 10.

Calculul compensației se va realiza individual pentru fiecare UAT de către Autoritatea Contractanta pe baza Metodologiei de alocare a costurilor eligibile și a compensației aprobată de către Adunarea Generală a ADTPBI.

Repartizarea costului eligibil: după chei de repartizare între UAT-unle traseului respectiv (formula ponderată agreată funcție de km traseului, venituri UAT și alte criterii).


Nr. crt.


Categorie sociala


Documente in baza cărora STB emite •■ard


Teritorialitate


Valabilitate titlu


Alocare


Sursa finanțare


Actualizare

Baza de dateVeterani, invalizi și văduve de război


Foști deținuți politici, deportați


Persoane persecutate politie, detașamente de numea fort a ta

Eroii revoluției si urmașii acestora


Persoane cu handicap și însoțitorii


■acestoraii și studenții

Irnuistituțiile de învățământ aCr editate acreditate de pe teritoriul UAT-

* uri’lbr membre ADTPBI, cu domiciliul stabil sau provizoriu pe teritoriul UAT-urilor membre ADTPBI.


CI si Legitimație de veteran, cu evidențierea domiciliului stabil sau provizoriu.


Documente justificative (hotararc Judecătoreasca), CI si talon de pensie, cu evidențierea domiciliului stabil sau provizoriu.


Documente justificative (decizie Casa de pensii), CI si talon de pensie, eu evidențierea domiciliului stabil sau provizoriu.


CI cu evidențierea domiciliului stabil sau provizoriu, certificat de revolutionar/dovada de urmaș.


Liste de la Direcțiile Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului a sectoareloi 1,2, 3,4, 5, 6 si cea a județului Ulbv


Persoane cu domiciliul stabil sau provizoriu m București sau m jiidetul IIfov

Persoane cu domiciliul stabil sau provizoriu in București sau in județul Ilfov__

Persoane cu dornicii iul stabil sau provizoriu in București sau in

ji.idetul IIiov ____

Persoane cu domiciliul stabil sau provizoriu in București sau in jiideiul Ilfov

Persoane cu domiciliul stabil sau provizoriu in București sau in


4 am cu de< oiitare lunara


4 ani cu dci oiitare

lunara


4 am cu decontare lunara


4 am cu dec oiitare lunara


4 ani cu dci oiitare lunaraPe UAT in funcție de domiciliul solicitantului


Pe UAT in funcție de domiciliul solicitantului


Pe UAT m funcție de domiciliul solicitantului


Pe UAT in funcție de domiciliul solicitantului


PeDGASPCin funcție de domiciliul


UAT in funcție de domiciliul sol icitantului


UAT in funcție de domiciliul solicitantului


UA'f in funcție de domiciliul solicitantului


UAT in funcție de domiciliul solicitantului


Buget central


Lunar prin

UAT


Lunar prin

UAT


Lunar prin

UAT


Lunar prin

UAT


Lunar prin

DGASPC


■ pentru elevi - legitimația de transport /carnetul de elev (vizat pe anul in curs), care va avea inscris pe prima lila codul numeric personal al elevului, canea de identitate pentru elevii cu varsta de peste 14 ani impliniti, cu evidențierea domiciliului stabil sau provizoriu.

 • • pentru elevii claselor pregătitoare - adeverința doveditoare autentificata cu stampila imitații de iovatamant acreditate/autorizatc pentru amil in curs si copie după certificatul de naștere

 • • pentru studenti romani si străini din state membre UE - legitimație de student pentru reducere la transport (vizata pe anul in cuts -forma de invatamimt cu frecventa), carte de


identitate/pasaport, cu evidențierea domiciliului stabil sau provizoriu;

• pentru studenții străini din state nemembre UE - legitimație de student pentru reducere la__


'judelui Ilfov__

I levi ai unităților de învățământ obligatoriu, . profesional și liceal acreditatoiiitorizat sau studenti ai unor instituții de învățământ superior acreditate de pe teritoriul ADTPBI, indiferent de dom mi Im


lunar


solicitantului, conform anexei 5UAT in funcție de adresa instituției de in vatamant


transport (vizata pe anul in curs ■ Ibrma de invatamant cu frecventa'), pasaport/uarte de rezidenta/permis de ședere, cu evidențierea domiciliului stabil sau provizoriu.

7

Donatori onorifici de sânge

 • • Adeverința de donare (original/original si o copie când exemplarul original se solicita pentru STB

 • • carnet de donator

 • • CI, cu evidențierea domiciliului stabil sau provizoriu

 • • orice document din care sa reiasa ca solicitantul arc locul de munca in Bucure ti sau județul Ilfov, pentru persoanele care nu au domiciliului stabil sau provizoriu in București sau județul Ilfov, dar care doneaza la o instituție du profil din București sau județul Ilfov

< )rice persoana cu domicilii) stabil sau provizoriu. loc munca București sau Jud Ilfov care doneaza la o mstitutic de profil din București sau județul Ilfov

lunar

UAT în care instituțiile de profil cu- activitate du recoltare de sânge în scop transf'u/ional își au sediul, conform anexei 5

bugetele locale ale localităților în care instituțiile de profil cu activitate de recoltare du sânge în scop transfu/ional își au sediui

X.

Pensionari cu domiciliul stabil sau provizoriu pe teritoriul UAT-urilor membre ADTPBI.

CI si talon pensie, sau decizie de pensionare, cu evidențierea domiciliului stabil sau provizoriu.

Persoane cu domiciliul stabil sau prin izoriu pe teritoriul UA 1 -urilor membre ADTPBI.

lunar, funcție de perioada de beneficiu

Pe UAT iu funcție de domiciliul solicitantului, conform anexei 5

UAT in funcție du domiciliul solicitantului

Lunar prin

IJAT


Anexa 16


t tare a conformității conectării la SAT Proces Verbal de constata
CONFORM CU ORIGINALUL

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI-ILFOV


C^ORMC1JOR/GWAL(S


Regulamentul serviciului comunj

de transport public local de călători

în regiunea București - Ilfov

iulie 2018
Regulamentul serviciului comunitar

de transport public local de călători în regiunea București - IlfovCuprins               * *

II           <1 r- 4-,

1NP0RM C.l! ARIO. IU A s HI J

CAPITOLUL!

Dispoziții generale                    /M/

CpagiBV:-.

£ ii -

CAPITOLUL II

Principiile și obiectivele transportului ptrbnc local de călători

CAPITOLUL III

Condițiile tehnice obligatorii privind infrastructura și echipamentele utilizate

Pag. 6

CAPITOLUL IV

Dispecerizarea serviciilor de transport public de călători

Pag. 7

CAPITOLUL V

Titluri de călătorie și sistemul integrat de e-ticketing

Pag. 7

CAPITOLUL VI

Responsabilitățile ADTPBI

Pag. 10

CAPITOLUL VII

Documentele necesare efectuării transportulu

public

Pag. 11

loCci’ Uc CdJdlvjii

CAPITOLUL VIII

Condițiile care trebuie îndeplinite de către operatorii de

transport

Pag. 12

CAPITOLUL IX

Siguranța rutieră

Pag. 14 1

|

CAPITOLUL X

Indicatori de performanță

Pag. 16 ’

CAPITOLUL XI

Drepturi și obligații ale _ operatorilor . de transport/ transportatorului autorizat

Pag. 17

CAPITOLUL XII

Drepturi și obligații ale.călătorilor

Pag. 19

CAPITOLUL XIII

Răspunderi și sancțiuni

Pag. 20

CAPITOLUL XIV

Dispoziții finale și tranzitorii

Pag. 22

Anexa 1

Legislația aplicabilă transportului public local de călători

Pag. 23

Anexa 2

Definițiile în sensul prezentului Regulament și în conformitate cu legislația europeană și națională

Pag. 26

Anexa 3

Licență de traseu

Pag. 31

Capitolul llORM cu ORIGINALuf

.Xtt O)

t

e- f 'cl                  fi

rA A 7

în conformit^e'țtcaiMTiorrnele


Dispoziții generale —

1.


Scopul prezentului Regulament este acela de a defini mO'

dreptului comunitar și ale legislației naționale în vigoare, sunt efectuate de către autoritățile competente și operatori, serviciile de transport public local de călători prin curse regulate cu autobuze, troleibuze, tramvaie, sau prin curse regulate speciale, pe teritoriul regiunii București - Ilfov.

 • 2.  Prezentul Regulament definește condițiile care trebuie îndeplinite pentru efectuarea serviciilor de transport public de călători, indicatorii de performanță, condițiile tehnice obligatorii privind infrastructura și echipamentele utilizate, precum și raporturile între autoritatea competentă, operatorii de transport și utilizatorii serviciilor publice.

 • 3.  Serviciul de transport public local de călători prin curse regulate face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică și cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților de interes economic și social general desfășurate la nivelul regiunii București - Ilfov, sub coordonarea autorităților publice locale, în scopul asigurării transportului public local de persoane.

 • 4.  Activitatea de transport public de călători prin curse regulate se efectuează numai pe baza de contract de de delegare de gestiune încheiat între autoritatea competentă și operatorul de transport public de călători, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier cie călători, intrat în vigoare la 3 decembrie 2009, obligatoriu în toate elementele sale și care se aplică direct în toate Statele Membre.

 • 5.  Autoritatea competentă pentru regiunea București - Ilfov este Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - ilfov (ADTPBI), constituită prin asocierea Unităților Administrativ Teritoriale din cadrul regiunii, avind ca scop: înființarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului public de transport local din cadrul asociației, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre.

 • 6.  Autorități de reglementare competente sunt - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunica1"*3 ijtții+atj diihiîra /ANp^cn A'^orj^^țea Rut'eră Română (4RR) sau autorității^ administrației publice locale prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (ADTPBI).

 • 7.  Lista legislației naționale șl europene aplicabilă transportului public loca! de călători este prezentată în Anexa 1.

 • 8. Definițiile în sensul prezentului Regulament și în conformitate cu Legislația europeană și națională sunt prezentate în Anexa 2.

 • 9. Anexa 3 prezintă modelul Licenței de traseu pentru servicii de transport public loca! de persoane prin curse regulate sau prin curse regulate speciale
Capitolul II

Principiile și obiectivele transportului public local de călători

1. Serviciile de utilități publice se organizează și funcționează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind administrația publică locală, descentralizarea administrativă și financiară, dezvoltarea regională, finanțele publice locale și cu respectarea principiilor:

 • a. autonomiei locale;


 • b. descentralizării serviciilor publice;

 • c. subsidiarității și proporționalității;

 • d. asocierii intercomunitare;

 • e. responsabilității și legalității;

 • f. dezvoltării durabile și corelării cerințelor cu resui;

 • g. protecției și conservării mediului natural și consthaiL

 • h. asigurării igienei și sănătății populației;

 • i. administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ

teritoriale;

 • j. participării și consultării cetățenilor;

k liberului acces fa informațiile privind serviciile publice

 • 2. Transportul public local de călători în regiunea București -Ilfov se va desfășura ținând cont de viziunea de dezvoltare și obiectivele prevăzute în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 pentru regiunea București-llfov, aprobat în martie 2017, și anume:

Crearea unui sistem de transport eficient, integrat, durabil și sigur, proiectat să promoveze dezvoltarea economică și teritorială incluzivă din punct de vedere social și să asigure o calitate ridicată a vieții, cu următorele obiective:

 • I.    ACCESIBIUTAT1: - Asigură că tuturor cetățenilor le sunt oferite opțiuni de transport care le facilitează accesul la destinații și servicii esențiale;

 • II.    SIGURANȚĂ Șl SECURITATE -îmbunătățirea siguranței și securității în circulație;

Ml. MEDIU - Reducerea poluării aerului și a zgomotului, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie;

 • IV.    EFICIENȚĂ ECONOMICĂ - îmbunătățirea eficienței și a eficacității economice a transportului de persoane și mărfuri;

 • V.    CALITATEA MEDIULUI URBAN - Contribuie la creșterea atractivității și calității mediului urban și a designului urban în beneficiul cetățenilor, al economiei și al societății, în ansamblu.

3. Efectuarea serviciului de transport public local de călători trebuie să asigure;

a. satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populației și operatorilor economici pe teritoriul regiunii_București - Ilfov;                          ...      -•

e al serviciului șî de confort al>utilizatorilor;

J • b.

 • c. accesul l^'epi^egoriilor spciale defavorizate;

\ >

i

i

/


Os


CONFORM CU ORIGINALUL


 • d.

 • e.


f.


informarea publicului călător;                -------     ---

executarea transportului public local de persoane prin curse regularitate, siguranță și confort;

corelarea capacității de transport cu cererea de transport existentă;g. optimizarea funcționării transportului public local, prin asigurarea conformitate cu prevederile legale;


lî^te, or!)

A*/

unui cadruvc'âtfdQ^nțial în


h. stimularea cetățenilor pentru utilizarea transportului public prin creșterea continua a atractivitatii acestuia

4. Este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate transportul public care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • a.  se efectuează de către un operator de transport autorizat conform legislației în vigoare;

 • b.  se efectuează numai pe raza unităților-administrative membre ADTPB1;

 • c.  se execută pe baza unui program de transport prestabilit de către ADTPBI;

 • d.  se efectuează de către operatorul de transport autorizat cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze, troleibuze, tramvaie, deținute în proprietate, în baza unui contract de leasing, sau prin delegare de gestiune de către autoritățile locale din cadrul ADTPBI;

 • e.  persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite stații;

 • f.  pentru efectuarea serviciului, operatorul ae transport percepe de la persoanele transportate un tarif de transport plătit exclusiv electronic, anticipat sau în vehicul, după caz, cu excepția călătorilor care au dreptul la gratuitatea serviciului;

 • g.  transportul cu autobuzele se efectuează numai pe bază de licențe de traseu eliberate de Autoritatea de autorizare din cadrul ADTPBI.

5. Este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate speciale transportul public care cumulativ următoarele condiții:

 • a.  se efectuează tur-retur, pe rute și cu programe de transport prestabilite de către cel care a angajat serviciul privind transportul unor persoane sau al unor grupuri de persoane, și anume: transportul copiilor, elevilor și studenților la și de la instituțiile de învățământ, transportul salariaților la și de la instituțiile la care sunt salariați sau transportul angajațiîor unui operator economic la și de la locul de muncă;

 • b.  se efectuează numai pe raza unităților-administrative membre ADTPBI;

 • c.  se realizează de către operatorii de transport rutier cu autobuze deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing pe bază de licențe de traseu eliberate de Autoritatea de autorizare din cadrul ADTPBI.

 • d.  persoanele transportate se îmbarcă și se debarcă în stațiile stabilite special, în locul unde își desfășoară activitatea sau la domiciliu/reședință;

 • e.  operatorul de transport rutier încasează de la beneficiarul transportului sau de la cel care a angajat transportul contravaloarea serviciului stabilită în conformitate cu prevederile contractului de transport încheiat între aceștia;

 • f.  persoanele transportate sunt cele care se regăsesc pe lista anexa la contract si care se identifica cu cartea de identitate.transport rutier, trebuie să permită deplasarea mijloacelor de transport public în siguranță și să asigure condiții optime pentru efectuarea serviciului de transport public local conform programului de transport.

 • 2.  Construcțiile, instalațiile și echipamentele specifice pentru întreținerea, repararea și parcarea mijloacelor de transport, precum depouri, autobaze, garaje, ateliere, stații de spălare și igienizare, trebuie să dispună de toate dotările necesare menținerii în exploatarea a parcului de vehicule în condiții de siguranță și confort. Gararea vehiculelor în autobaze/depouri trebuie să fie în concordanță cu traseele cărora le asigură parcul circulant la program, accesul și retragerea în și din traseu să se facă având ca scop reducerea kilometrilor tehnologici.

 • 3.  Dispeceratul și dotările speciale de urmărire și coordonare în trafic a vehiculelor de transport trebuie să asigure monitorizarea și gestionarea în timp real a parcului de vehicule aflat în trafic, astfel încât procesarea datelor să se facă eficient. Intervențiile și activitățile de depanare trebuie să nu afecteze continuitatea serviciului.

 • 4.  Sistemul integrat de e-ticketing trebuie să asigure oferte tarifare atractive pentru călători și eficiente, utilizarea unui sec mnum de carouri și poziții tarifăre comune periîru loîi operatorii, coiectarea coiecra și fiscalizată a taxei de transport, repartiția corectă a veniturilor din încasări fiecărui operator în conformitate cu prestația (călătoriile) realizată, analiza și raportarea vânzării și utilizării titlurilor de călătorie.

 • 5.  Calea de rulare și aparatele de cale a tramvaielor trebuie să asigure deplasarea materialului rulant în parametri de siguranță, activitatea de întreținere și reparații fiind executată de către operator în conformitate cu reglementările și normele specifice în vigoare și cu respectarea graficelor de revizii și reparații, conform prevederilor din contractul de servicii publice.

 • 6.  Rețelele electrice de contact pentru tramvaie și troleibuze trebuie să asigure parametri de calitate ceruți de motoarele de acționare, în.condiții de-siguranță și securitate, conform prevederilor din contractul de servicii publice. Echipamentele de suspensie trebuie să permită atât suspendarea și izolarea firului de contact, cât și alunecarea captatorului de curent, în așa fel încât gradul de fiabilitate să fie maxim.

 • 7.  Sistemul energetic de alimentare al rețelelor de contact electrice7 (substații de transformare-redresare, rețea de contact, piese speciale de cale, cabluri de curent continuu, stâlpi) trebuie să corespundă standardelor și normelor în vigoare, conform prevederilor din contractul de servicii publice.

 • 8.  Amenajările stradale din rețeaua de transport, precum: stații de îmbarcare-debarcare, puncte de vânzare, etc, trebuie să fie poziționate în așa fel încât să asigure tuturor utilizatorilor un acces sigur și cât mai ușor.

 • 9.  Amplasarea terminalelor pentru îmbarcare, debarcare sau schimb de călători trebuie făcută ținând cont de gradul de mobilitate. Terminalele trebuie să asigure intrarea, staționarea, întoarcerea și ieșirea vehiculelor în condiții de siguranță a circulației, precum șl asigurarea cabinelor pentru odihna conducătorilor de vehicule dotate cu utilități (apă, canal, energie electrică/iluminat) și acces la internet pentru posibilitatea de eliberare a titlurilor de călătorie și pentru monitorizare. Suplimentar, terminalele trebuie sa asigure un grad adecvat de informare a calatorilor.

  ificate în condițiile de acordare a


ci se poate efectua numai cu vehicule omologate, încadrate conform wX echipamentele funcționaleftpețțficate în condițiile de acordare a licenței, a căror stare tehnică corespunde reglementărilor specifice în vigoare, având inspecția tehnică periodică valabilă, conform prevederilor din contractul de servicii publice. • 11. în funcție de programele de transport aprobate de autoritățile competente, drumurile publice vor fî prevăzute, prin grija autorităților administrației publice, cu stații amenajate și semnalizate în afara platformei drumului, pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport public de persoane.

CAPITOLUL IV

Dispecerizarea serviciilor de transport public de călători

 • 1.  Dispecerizarea serviciilor de transport public de călători va fi efectuată de către fiecare operator pe vehiculele și traseele proprii. Monitorizarea parametrilor stabiliți prin contracte de servicii publice va fi efectuată de către Autoritatea Contractantă (ADTPBI).

 • 2.  Organizarea și efectuarea activității de dispecerizare a serviciilor de transport public local urmărește satisfacerea unor cerințe și nevoi de utilitate publică, și anume:

  a.


  • b.

  • c.

  • d.


furnizarea în timp real a datelor din trafic, pentru întreg parcul circulant al unui operator, care să permită atât evaluarea respectării de către operator a programelor de transport și a graficelor de circulație, cât și luarea unor decizii rapide și corecte în situații de disfuncționaiitate, de nerespectarea programului de transport al operatorului; transmiterea, stocarea, procesarea, analizarea și raportarea datelor relevante; informarea dinamică a călătorilor în stații, în vehicule și prin aplicații WE8;

furnizarea datelor relevante către ADTPBI, în srnpnl mnnit-nriyăru ser.Hci»j.UtL-

CONFORM CU ORIGINALUL


CAPITOLUL vTitluri de călătorie și sistemul integrat de e-ticket

A. Titlurile de călătorie

 • 1.  Pentru a beneficia de transportul cu mijloacele de transport în comun, călătorii trebuie să achite tariful în vigoare la data călătoriei. Dovada achitării călătoriei se face cu titlul de călătorie valabil, conform ofertei tarifare în vigoare la data efectuării călătoriei, care certifică dreptul de a călători pe linia și vehiculul respectiv;

 • 2.  Prin tarif de călătorie se înțelege prețul perceput în schimbul vânzării titlurilor de călătorie;

  3.


Prin titluri de călătorie valabile se înțeleg pozițiile din oferta tarifară a operatorului: călătorii simple din portofelul electronic, din contul de călătorii, plătite prin SMS sau cu cârd bancar, abonamente, titlul de călătorie la tarif special (supra-taxa), gratuități. Titlurile de călătorie pe suport de cârd electronic se validează în mod obligatoriu la unu! cu care se efectuează călătoria.//

echipamentele electronice montate în acest scop în vehiculul
 • 4. Sunt titluri de călătorie:

 • a.  abonament încărcat pe cârdul electronic de călătorie, valabil la momentul în care se desfășoară călătoria, pe traseul liniei utilizate;

 • b.  portofel electronic încărcat pe cârdul electronic de călătorie;

 • c.  călătorie electronică încărcata pe cârdul electronic de călătorie;

 • d.  abonament cu regim specia! încărcat pe cârdul electronic, destinat persoanelor care beneficiază de scutiri la plata tarifului de călătorie pe mijloacele de transport public conform legii;

 • e.  abonament/călătorie încărcat/a prin SMS sa.u.prin alt mijloc de plata valabil în momentul în care se desfășoară călătoria, pe traseul liniei utilizate.

 • 5. Călătoria electronică orară valabilă pentru un anumit grup/anumite grupuri de linii de transport dă dreptul la efectuarea unui număr nelimitat de călătorii pe vehiculele care circulă pe grupul/grupurile de linii de transport, în limita orară de valabilitate stabilită, cu validarea obligatorie a titlului de transport în fiecare vehicul utilizat.

 • 6. Titlul de călătorie la tarif special reprezintă un titlu de călătorie la tarif majorat fata de tariful în vigoare la data efectuării călătoriei. Titlul de călătorie la tarif special poate fi achitat de persoana care utilizează serviciul public de transport și care nu deține un titlu de transport valabil. Achitarea titlului de călătorie la tarif special oferă persoanei posibilitatea de a-și continua călătoria în condiții de legalitate. Refuzul achită''!' ne loc ? ce r'tr?ve lorii        de călă+or'e 1^ snecia' va avea dreo+ consecință

contravențională a persoanei.

7.


Călătoria electronică simplă, titlul de călătorie la tarif special, călătoria achitată prin intermediu! portofelului electronic, prin SMS, dau dreptul la efectuarea unei singure călătorii, fără întrerupere, numai în vehiculul și pe sensul pentru care s-a realizat validarea titlului de călătorie. Pentru continuarea călătoriei în sensul opus în același vehicul este obligatorie achitarea

^A-Rțra^lnrii unei noi călătorii.


8.


Titlul de călătorie tip abonament dă dreptul la efectuarea de călătorii pe vcmcUi^exfaWÎîlAliUă pe linia pentru care a fost eliberat/liniile aferente grupului de linii perTtTTr-€afe~-a-4ost_.eliberat, îrj limita termenului de valabilitate și doar pentru persoana nominalizată.                         “         —


9.


Tarifele pentru serviciile de transport vor fî actualizate periodic de către ADTPBI.


10.


Sunt scutite de plata tarifului de călătorie următoarele categorii de persoane:


 • a.

 • b. • c.

 • d.

• e.

f.


copiii în vârstă de până la 7 ani, în baza HCGMB 156/2001;

toate categoriile de pensionari cu domiciliu stabil în București, indiferent de c’uanWrîul pensiei, în baza HCGMB 139/2006;

veteranii de război, în baza Legii 44/1994; revoluționarii și urmașii celor decedați în Revoluția din Decembrie 1989, în baza Legii 341/2004; persoanele persecutate pe motive etnice - dislocați/deportați, în baza Legii 189/2000;

foștii deținuți politici, în baza Legii 118/1990;


 • g.  persoanele cu handicap grav sau accentuat și asistenții personali ai acestora, în baza Legii 448/2006

 • h.  personalul             București și al instituțiilor și servieîilbr publice de interes local ale

MunicîpiiX^BuGui^sn^ baza HCGMB 33/2011.  \ V

 • 11. Cu excepția copiilor în vârstă de până la 7 ani, celelalte categorii de persoane enumerate la punctul anterior pot efectua călătorii numai în baza cârdului electronic, pe care il pot procura de la punctele de vanzare ale STB. Alături de ceilalți calatori, beneficiarii de gratuități au obligația de a valida cârdul electronic personal. Altfel nevalidarea cârdului constituie contravenție și se sancționează potrivit prezentului Regulament.

 • 12. Pentru fiecare loc ocupat pe scaune și/sau platforma vehiculului cu bagaje voluminoase, călătorul va achita în plus contravaloarea unei călătorii la tariful în vigoare la data efectuării călătoriei, Piața se face prin călătorie electronică simplă, portofel electronic sau SMS. Sunt obligați la plata tarifului de călătorie pentru locurile ocupate cu bagaje și călătorii care beneficiază de gratuități sau reduceri de tarife la transportul în comun precum și persoanele care sunt scutite de la plata tarifului de călătorie.

 • 13. Toate tipurile de titluri de călătorie vor fi folosite numai potrivit condițiilor în care au fost eliberate.

 • 14. Suportul de titluri de călătorie tip cârd electronic care prezintă modificări va fi reținut de către agenții constatatori iar utilizatorul poate fi sancționat conform legislației în vigoare. în cazul în care se constată că în cauză s-a comis o fapta prevăzută de legea penală, vor fi sesizate organele de cercetare penală.

 • 15. Pe porțiunea de traseu comun a mai multor linii de transport aparținând aceluiași grup de linii, titlul de călătorie tip abonament eliberat pentru una dintre aceste linii ș? noat° utiliza și pentru celelalte In acest caz, posesorii de abonamente pe una sau doua linii de transport sunt obligați să valideze, conform regulilor de utilizare a cârdurilor. Prin grup de linii se înțeleg (iniile de transport în comun pentru care se percepe același tarif (cost pentru o călătorie sau pentru un tip de abonament). Sunt grupuri de linii tip expres, liniile tip urban, cursele speciale, liniile tip regionale.

 • 16. Porțiunea de traseu comun se raportează doar la un grup de linii (expres, urban, curse speciale, regionale). Abonamentele valabile pe linii aferente unui grup de linii nu pot fi utilizate pe un alt grup de linii, chiar dacă acestea au trasee sau porțiuni de trasee comune.

 • 17. Cârdurile de transport nominale nu pot fi transmise altor persoane. Utilizarea unui cârd nominal în vederea achitării călătoriei pentru altă persoană se face numai de către posesorul cârdului.

  18.


  Beneficiarii de transport gratuit în baza unui cârd cu titlu de călătorie au obligația să anunțe^ scurt timp pierderea/furtul cârdului la orice punct de emitere și reîncar


  B. Sistemul integrat de e-ticketing  1.


  baza


  Sistemului integrat de e-ticketing va fi organizat sub coordonarea ADTPBI si se va realiza pe sistemului de e-ticketing al Societății de Transport București, completat de dotările pentru e-ticketing ale celorlalți operatori.


2. Sistemul integrat trebuie să asigure:

c. I

de călătorie pentru toți operatorii;-'


 • a. Emiterea și vânzarea titlurilor de călătorie pentru.toți operatorii;

 • b. Colectarea veniturilor din activiste?'de transport pentru toți operatorii;

■ înregistrarea, memorarea5? transmîtereAsi fere lucrarea datelor de vânzare ........."

FV
 • d. Repartiția către toți operatorii a veniturilor din activitatea de transport, în conformitate cu balanța dintre vânzarea și utilizarea fiecărui titlu de călătorie;

 • e. Realizarea de rapoarte periodice și operative referitoare la emiterea, vânzarea, validarea și controlul titlurilor de călătorie.

 • 3.  Societatea de Transport București va asigura funcționalitatea, mentenanța și dezvoltarea propriilor echipamente fixe și îmbarcate, precum și a bazelor de date, aplicațiilor și comunicațiilor asociate cu acestea.

 • 4.  Ceilalți operatori, alții decât Societatea de Transport București, vor asigura funcționalitatea, mentenanța, dezvoltarea și compatibilitatea echipamentelor proprii cu sistemul de e-ticketing al Societății de Transport București.

 • 5.  Cârdurile contactless pentru sistemul integrat de e-ticketing vor fi asigurate contra-cost de către Societatea de Transport București pentru ceilalți operatori, sau vor fi asigurate de către aceștia, cu avizul tehnic al ADTPBI pentru compatibilitate.

 • 6.  Achizițiile și dezvoltările realizate de către Societatea de Transport București în sistemul integrat de e-

ticketing, în favoarea sau datorită altor operatori           '     '             ‘             " înță, etc,


iocietatea de Transport


realizate pentru alți operatori, pot constitui obiectul unor con București și operatorii implicați.                  CONFORM cm

CAPITOLUL VI


Responsabilități ie,XDTPBI

 • 1. ADTPBI are responsabilitatea să monitorizeze prestarea serviciului de transport public pe teritoriul administrativ al localităților membre și să controleze modul de respectare a obligațiilor stabilite în sarcina tuturor operatorilor de transport public de călători prin contractele de servicii publice încheiate cu aceștia:

 • a. respectarea indicatorilor de performanță și a calității serviciilor;

 • b. respectarea programului de transport si optimizarea lui in funcție de cerere. Respectarea obligației de serviciu asumate;

 • c. aplicarea tarifelor aprobate;

 • d. ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la încheierea contractelor de servicii publice/delegare a gestiunii;

 • e. exploatarea eficientă și în condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și/sau privat al unităților administrativ-teritoriale, aferente serviciilor;

 • f.  realizarea investițiilor prevăzute în contractul de servicii publice/delegare a gestiunii în sarcina operatorului;

 • g. menținerea în funcție a echipamentelor aferente sistemului de e-ticketing;

 • h. asigurarea protecției mediului și a domeniului public, asigurarea protecției utilizatorilor

 • i.  inițierea si aplicarea masurilor de promovare a transportului public. ...

  1.  Documentele necesare efectuării transportului public local de căl«


publice/delegare de gestiune încheiat între autoritatea competentă și operatorul de transport public de călători, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și a legii.

 • 2.  Contractul de servicii publice/delegare a gestiunii va fi însoțit în mod obligatoriu de următoarele anexe:

 • a. caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului;

 • b. regulamentul serviciului;

 • c. inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, aferente serviciului;

 • d. procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c.;

 • e. indicatorii tehnici corelați cu țintele/obiectivele asumate la nivel național,

 • 3.  Contractul de servicii publice/delegare de gestiune include programul d° transport pentru rutele/traseele pe care operatorul este autorizat sa desfășoare transportul public local de călători.

 • 4.  Acordarea licențelor de traseu/cursă, în cazul serviciului de transport public local de călători, se face de către ADTPBI în corelare cu programul de transport.

 • 5.  Modelul licenței de traseu/cursă este prevăzut în Anexa 3;

 • 6.  Programul de transport public local efectuat în cadrul regiunii București - Ilfov se. întocmește de către compartimentul de specialitate si se aprobă prin Hotărâre a Adunării Generale ale ADTPBI.

 • 7.  în perioada de valabilitate, programul de transport public local prin curse regulate poate fi actualizat prin Hotărâre a Adunării Generale ale ADTPBI, prin:

 • a. prelungirea traseelor existente, respectiv modificarea unuia sau a ambelor capete de traseu;

 • b. introducerea de noi trasee;

 • c. modificarea numărului de curse de către autoritatea locală de transport;

 • d. modificarea orelor din graficele de circulație;

 • e. introducerea de stații noi;

 • f. eliminarea de stații.

 • g. orice altă modificare necesară bunei funcționări a transportului public local de călători.

  8.


Pe perioada de valabilitate a programului de transport, operatorii de transport rutier/transportatorul autorizat pot utiliza la efectuarea curselor de pe un traseu doar autovehiculele cuprinse în contractul de prestări servicii/deiegare a gestiunii.

9.


Operatorii de transport rutier/tranșportațorul autorizat au obligația de a transport în comun, pe toată d urâta,serviciului/ următoarele ^documente:
umijlocqllur#e


 • a.

 • b.

 • c.


d.


/CONFORMcUORiG)fMtu licența de traseu cu programul de circulație în cazul autobuzeib^t copîa conformă a licenței de transport, în cazufrauto^p^efofr-j legitimația de serviciu valabilă a conducătorului        dr

operatorului de transport/transportatorului autorizat;


■r i!

care să reia^?<gâ^e^țe^gâjat al


contractul de leasing în original ori în copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul este utilizat în baza unui asemenea contract;

 • e. actul prin care se dovedește dreptul de munca în România, în cazul conducătorilor auto străini;

 • f. asigurarea pentru persoanele transportate și bagajelor acestora pentru riscuri de accidente care cad în sarcina operatorului de transport/transportatorului autorizat, în copie;

 • g. certificatul de competență profesională ai conducătorului auto pentru transportul rutier public de persoane, valabil

 • h. foaia de parcurs emisa de către responsabilul operatorului.

CAPITOLUL VIII

Condițiile care trebuie îndeplinite de către operatorii de transport

1. Operatorii de transport/transportatorii autorizați vor efectua serviciul de transport public de călători prin curse regulate în regiunea București - Ilfov cu respectarea cumulativă a următoarelor obligații:

 • a. să folosească numai mijloace de transport dotate cu echipamente componente ale ale sistemului de e-ticketing agreat cu ADTPBI și să asigure funcționarea acestora pe toată durata prestării serviciului de transport public.

 • b. să asigure afișarea pe părțile din față și laterală dreapta ale mijlocului de transport a indicativului și a capetelor liniei; la partea din spate a mijlocului de transport se va afișa cel puțin indicativul liniei. Elementele de informare menționate anterior vor fi vizibile pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate scăzută;

 • c. să asigure în salonul vehiculului informarea publicului călător prin mijloace’vizuale și sonore cu privire la denumirea stației care urmează și ta posibilitățile de transbordare în alte mijloace de transport public local de persoane: în cazul troleibuzelor și tramvaielor, aceasta obligație va fi respectată pentru vehiculele noi, precum și pentru cele aflate în funcțiune la această dată echipate din construcție cu mijloace sonore și/sau vizuale;

 • d. să asigure afișarea în salonul vehiculului a numelui conducătorului acestuia, a hărții schematice care să permită vizualizarea rețelei de trasee, a instrucțiunilor privind modul de desfășurare a transportului, a obligațiilor publicului călător șt a altor informații de utilitate publică privind transportul, stabilite prin reglementările în vigoare, conform Procedurilor de comunicare agreate de ADTPBI;

 • e. să asigure vânzarea titlurilor de călătorie în toate locațiile stabilite de comun acord cu Autoritatea Contractantă și nominalizate într-o anexă la hotărârea de dare în administrare, respectiv la contractul de delegare a gestiunii aprobat prin hotărârea de atribuire;

 • f.  impreuna cu Autoritatea Contractanta, să asigure în stațiile din programul de circulație afișarea indicativului liniei care deservește un traseu, a intervalelor de succedare a curselor, precum și

reprezentarea schematică a traseului cu indicarea stațiilor, -pentru informarea publicului călător, conform Procedurilor de comunicare agreate de ApTPBI;

 • g. să emită titluri de călătorie, acolo unde contractul de,si reg I e me n tă^or TfTVîg tariful ap/obat'

1 I * beneficiază de reduceri sau gratuități, costul suportului și de emitere a acelor titluri de călătorie pot fi suportate pentru prima emitere de către Autoritatea Contractantă sau alte entități legal definite, după caz;


e. Costul suportului

Contractantă. Pentruîp^p


ractul de.-servicirp'Obl,iee‘-o prevede si cu respectarea fizic și Zosiud de.mfrfrteXe ăl acestuia vor fi incluse în nele care potrivit legislației în vigoare > U !.....


 • h. să asigure accesul liber și nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor stabilite prin reglementările legale în vigoare, al persoanelor care beneficiază de facilități/gratuități la transport;

 • i.  să asigure transportul gratuit al copiilor sub 7 ani;

 • j.  să asigure în vehiculele operate locuri rezervate pentru persoane cu handicap, bătrâni, femei însărcinate, persoane c.u copii în brațe;

 • k. să supravegheze urcarea și coborârea călătorilor și să folosească numai vehicule dotate cu sisteme care să nu permită plecarea din stații cu ușile deschise;

 • l.  să asigure îmbarcarea/debarcarea călătorilor numai în stațiile special amenajate, prevăzute în programul de circulație;

 • m. să utilizeze numai titluri de călătorie conform ofertei tarifare aprobata de către ADTPBI;

 • n. să permită transportul călătorilor numai pe bază de titluri de călătorie valabile;

 • o. să asigure călătorii și bagajele acestora pentru riscurile care cad în sarcina operatorului de

transport;

 • p. să asigure trasabilitatea tuturor mijloacelor de transport precum si a informațiilor conexe mijlocului de trasport (conducător vehicul, licențe, etc.);

 • q. să pună în circulație numai vehicule care se afiă în perioada de valabilitate a inspecției tehnice periodice sau a reviziei tehnice periodice, duoă caz: Să asigure înlocuirea mijlocului de transport imobilizat pe traseu;

 • r. să asigure, prin dispecerate și dotări speciale, urmărirea și coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de intervenție și de depânăre, precum și aplicarea cu operativitate a măsurilor ce se impun în caz de eveniment, incident, accident sau alte situații care pot afecta desfășurarea transportului, în vederea asigurării condițiilor asumate privind regularitatea, siguranța și confortul;

 • s. să dispună de echipaje de intervenție și depânăre dotate corespunzător pentru degajarea drumului public sau a căii de rulare în cazul defectării mijlocului de transport, precum și pentru intervenții la rețeaua electrică de contact sau calea de rulare a tramvaielor etc.;

 • t. să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură cu modificarea/suspendarea programului de circulație;

 • u. să asigure zilnic și ori de câte ori este nevoie spălarea, salubrizarea și, în condiții speciale (cu respectarea prevederilor legale) dezinfectarea mijloacelor de transport;

 • v. să asigure executarea transportului în condiții de regularitate, siguranță și confort;

 • w. să folosească numai mijloace de transport dotate cu sisteme de climatizare/ventilație și să asigure

funcționarea acestora pe toată durata prestării serviciului de transport public;

 • x. să asigure aspectul estetic corespunzător al mijlocului de transport;

 • y. să inscripționeze pe părțile laterale sau în fața și pe spatele mijlocului de transport denumirea

  z.


prestatorului serviciului de transport public;

să doteze mijloacele de transport cu echipamente/mijloace de prevenire și corn precum și cu ciocan pentru spargerea geamurilor în            IJaOFÎIGINALtJ


Operatorii de transport public au următoarele obligații principale față de utilizatori:


 • b. să ia măsuri imediate pentru remedierea unor defecțiuni, deranjamente sau avarii apărute în funcționarea sistemelor de transport public din responsabilitatea lor și să limiteze durata intervențiilor care țin de competența lor;

 • c. să respecte indicatorii de performanță si calitate stabiliți prin contractul de prestări servicii/de delegare a gestiunii;

 • d. să furnizeze cu regularitate ADTPBI informații privind modul de realizare a indicatorilor de performanță și de relaționare cu utilizatorii, să asigure accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora furnizează/prestează serviciul de transport public pentru călători, în condițiile legii;

 • e. să respecte procedurile interne, legislația, reglementările, precum șt hotărârile autorităților administrației publice locale în vigoare privind protecția mediului și asigurarea sănătății publice;

 • f.  să răspundă solicitărilor și reclamațiilor conform legii și prevederilor contractuale;

 • g. să informeze populația prin intermediul canalelor proprii de informare (afișaj local, site, mass

media, rețele de socializare, etc.) cu privire la modificările survenite în realizarea serviciului și privind orice aspect asociat cu prestarea servicului de către acesta, conform prevederilor contractuale.                                ' -


Siguranța rutieră


1. în scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiese^opetatorii de transport/t-ransportatorii

autorizați care efectuează servicii de transport public loca! de călători au obligația să adopte măsurile necesare pentru cunoașterea, aplicarea și respectarea reglementărilor legale privind siguranța rutieră și a condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport și persoanele cu atribuții care concură la siguranța circulației.


 • a. să respecte reglementările legale privind omologarea, înmatricularea, înregistrarea, efectuarea inspecțiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice, repararea, întreținerea, reglarea, modificarea constructivă și reconstrucția mijloacelor de transport;

 • b. să utilizeze numai mijloace de transport omologate, a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naționale de siguranță rutieră și de protecție a mediului înconjurător, cu inspecția tehnică periodică/revîzia tehnică periodică valabilă și certificate/clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare;

 • c. să asigure menținerea mijloacelor de transport într-o stare tehnică corespunzătoare în intervalul dintre două inspecții tehnice periodice/revîzii tehnice periodice, în vederea încadrării în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință, conform destinației, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entități tehnice, piese de schimb, materiale de exploatare și dotări obligatorii de origine sau omologate/certificate, conform legislației în vigoare sau echivalente;

 • d. să respecte timpii de lucru, de odihnă și de repaus pentru conducătorii mijloacelor de transport, conform contractului colectiv de muncă și prevederilor legale;

 • e. să asigure respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, protecție a mediului, precum și

a celor privind situațiile de urgență de către conducătorii «mijloacelor de transport, pe tot timpul efectuării transp^WfE?^.\                         || I -

 • f. să respecte procedurile care trebuie urmate în caz de accident și să aplice procedurile corespunzătoare pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a unor încălcări grave ale regulilor de circulație;               _____________

  ---         --- J /                                        -------—.---- ■                                                                                                                        .

  g. să respecte întocmai legile și reglementările specifice fiprărat^-ațpynrii-de /txăh&PQ^b^care o execută;                     îONFORM CU ORIGINALUL <^7^—-- • h. sa respecte întocmai legile si reglementările privind circulația

  3. în scopul prevenirii cauzelor generatoare        evenimente rutier^-^operâ^prl de

  transport/transporta torul autorizat au obligația să adopte măsurile necesare peh'tW-xunoașterea,


aplicarea și respectarea reglementărilor legale privind siguranța circulației și a condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport.

 • 4.  Persoana desemnată să conducă permanent și efectiv activitatea de transport/managerul de transport trebuie să dețină un certificat de pregătire profesională valabil, conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.

 • 5.  Conducătorii mijloacelor de transport au următoarele atribuții și responsabilități:


siguranță rutieră și conduită preventivă;

 • c. să respecte regulile privind prevenirea accidentelor de muncă în circulația rutieră;

 • d. să cunoască și să respecte măsurile care trebuie luate după un accident sau incident în ceea ce privește asigurarea vehiculului, protecția personală și a celorlalți participarăți la trafic, protecția mediului și protecția bunurilor;

 • e. să respecte perioadele de conducere și perioadele de odihnă, conform reglementărilor legale în vigoare și ale contractului colectiv de muncă;

 • f. să nu deschidă ușile autovehiculului sau tramvaiului in timpul mersului, sa nu pornească de pe ioc

cu ușile deschise;                         ...

 • g. să nu aiba in timpul mersului preocupări de natura a-i distrage in mod periculos atentia si sa folosească instalații de sonorizare la un nivel de zgomot care ar afecta deplasarea in siguranța, a lui si a celorlalți participanti la trafic;

 • h. să nu lase liber in timpul mersului volanul, ghidonul sau maneta de comanda, să nu oprească motocul sau să nu decupleze transmisia in timpul mersului;

 • i.  să nu utilizeze telefon mobil la volan, fără un dispozitiv hands-free;

 • j. să nu savarseasca acte sau gesturi obscene, sa nu profereze injurii, sa nu adreseze expresii jignitoare sau vulgare celorlalți participant! la trafic sau utilizatorilor transportului public. Să respecte regulile privind comportamentul adecvat în relație cu cetățenii, conform prevederilor contractelor de delegare și procedurilor interne.

 • 6. Conducătorii mijloacelor de transport public sunt obligați:

 • a. sa oprească pentru urcarea sau coborârea pasagerilor numai in stațiile semnalizate ca atare, cu excepția transportului public de persoane in regim de taxi. Daca statia este prevăzută cu alveola, oprirea se va face numai in interiorul acesteia;

 • b. sa deschidă ușile numai după ce vehiculul a fost oprit in statie;

 • c. sa închidă ușile numai după ce pasagerii au coborât ori au urcata]

  d. sa repună in mișcare.aut            -  ■ irrivaiu| din statia Wpa ce a semna                   )


 • d. sa repună in mtscare.aut -         ‘ imvaiul di

asigurat ca poate efectuă, in,                  manevra.15


 • 7.  Operatorii de transport rutier/transportatorii autorizați care efectuează servicii de transport public locai vor întreprinde o investigație pe linie administrativă în toate cazurile de accidente de circulație în care au fost angajate vehiculele utilizate, indiferent de gravitatea accidentului.

 • 8.  Rezultatele cercetării administrative vor sta la baza adoptării măsurilor care se impun pentru eliminarea repetării cauzelor generatoare de evenimente rutiere similare celor investigate și îmbunătățirea planificării și operării;

 • 9. Având-in vedere importanta acordata siguranței circulatitiei si siguranței utilizatorilor transportului public de persoane, toate proiectele care implica sau impacteaza infrastructura rutiera pe care se desfasoara transportul public de persoane, vor fi supuse unei verificări privind siguranța rutiera, verificare realizata de către Auditori de siguranța rutiera. Totodată, infrastructura rutiera pe care se desfasoara transportul public va fi supusa din doi i


  CONFORM CU ORIGINAL


  Indicatori de perfo


 • 1. Indicatorii de performanță privind efectuarea transportului public local de persoane prffi curse regulate sunt următorii:

 • 1) Curse anulate sau neregulate din vina operatorului;

 • 2) Trasee anulate pentru o perioadă mai mare de 24 de ore din vina operatorului;

 • 3)  Numărul de pasageri afectați de situațiile prevăzute la pctl și 2;

 • 4)  Numărul total de mijloace de transport utilizate zilnic, comparativ cu numărul necesar pentru realizarea programului de circulație;

 • 5)  Numărul de reclamații ale călătorilor privind calitatea transportului, dintre care:

 • a.  numărul de reclamații justificate;

 • b.  numărul de reclamații rezolvate;

 • c.  numărul de reclamații la care călătorii nu au primit răspuns în termenele legale.

 • 6)  Numărul autovehiculelor atestate pe categorii Euro, raportat la numărul total de autovehicule necesar pentru realizarea programului de circulație;

 • 7)  Vechimea mijloacelor de transport și dotările de confort pentru călători;

 • 8)  Despăgubirile plătite de către operatorii de transport/transportatorii autorizați pentru nerespectarea condițiilor de calitate și de mediu privind desfășurarea transportului;

 • 9)  Numărul abaterilor constatate și sancționate de personalul împuternicit privind nerespectarea prevederilor legale;

 • 10) Numărul de accidente de circulație produse din vina personalului propriu sau a operatorului de transport/transportatorului autorizat; • 2.  în efectuarea serviciului de transport public local se vor respecta indicatorii de performanță prevăzuțî în prezentul regulament. ADTPBI poate aproba și alțî indicatori, pe baza unor studii de necesitate și oportunitate, în care se va ține seama de necesitățile comunităților locale, nivelul de dezvoltare a infrastructurii tehnico-edilitare, precum și de cerințele reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor rutiere.

 • 3.  în primul an de funcționare se va analiza îndeplinirea indicatorului "Indicele de satisfacție a călătorilor", urmând ca din al doilea an de contract să se stabilească nivelul minim acceptat a! acestui indicator, precum și penalizările pentru neândeplinirea lui.

 • 4.  ADTPBI stabilește nivelul indicatorilor de performanță ai servicului de transport local pentru tot teritoriul București-llfov, pentru toți operatorii și preia atribuțiile de monitorizare a calității servicului integrat de transport public de la toate instituțiile și compartimentele autorităților locale membre ale asociației.

  5.


Nivelul indicatorilor de performanță se va stabili anual pe principiul îmbunătățirii continue a nivelului serviciului integrat. De asemenea, se vor propune noi indicatori de performanță, odată cu realizarea implementării totale a integrării pe tot teritoriul.^Lcu dczvuildieTîhstrumer^telor de colectare de date și monitorizare a servicului.                  CONFORM CU ORIGINEA

DREPTURI Șl OBLI


CAPITOLULDrepturi și obligații ale operatorilor de transport/operatorului autorizat

1. Operatorii de transport/transportatorii autorizați care desfășoară activități de transport public local au următoarele drepturi:

 • a. cei care își desfășoară activitatea pe baza unui contract de delegare a gestiunii.și nu sunt operatori interni, conform prevederilor legale, au dreptul să întrerupă prestarea serviciului de transport public local în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către Autoritatea Contractantă, cu obligația de a notifica întreruperea prestării serviciului în termenul și în condițiile prevăzute în contractul de delegare a gestiunii;

 • b. să încaseze direct sau indirect sumele cuvenite din vânzarea titlurilor de călătorie valabile în

rețeaua proprie și să beneficieze de compensații dacă prin aplicarea formulei de calcul aceste sume nu acoperă cheltuielile eligibile și auditate de exploatare, plus un beneficiu rezonabil. Prin sistemul de e-ticketing integrat, operatorii care nu dispun de infrastructură proprie de emitere-vânzare a cârdurilor vor încasa sumele cuvenite prin intermediul unui operator desemnat de către ADTPBI, pe bază de contract avizat de către ADTPBI;

 • c. să solicite ADTPBI actualizarea tarifelor, conform reglementărilor legale în vigoare și contractului de servicii publice;

 • d. să includă în tarifele de transport percepute călătorilor primele de asigurare pentru aceștia și pentru bagajele lor, precum și pentru riscurile ce pot decurge din efectuarea operațiunilor de

transport;

 • e. să utilizeze patrimoniul propriu sau concesionat pentru asigurarea serviciului public local de călători prin curse regulate;

 • f. să utilizeze infrastructura tehnico-edilitară a sistemului de transport public loca! de persoane, în

  condițiile stabilite conform contractului de servicii publice;

  să beneficieze de o despăgubire adecvată și efectivă pentru prejudiciile aduse în c


g- !


unilaterală a contractului def servicii publice de către condițiilor prevăzute în acesta; /.          i - • h. să ceară întreruperea serviciului în cazul în care continuarea activității ar conduce la crearea de prejudicii importante patrimoniului propriu sau încredințat spre administrare;

 • i.  să se adreseze'instanței judecătorești competente în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către ADTPBI, conform legislației în vigoare;

  k.


  a.


 • j.  să faca propuneri către ADTPBI privind corelarea capacității de transport cu fluxurile de călători existente;

să efectueze, cu informarea și aprobarea ADTPBI, modificări temporare (suspendări, limitări, micșorarea frecvenței de circulație, deviert-de traseu-etcLîn deservirea unor trasee, atunci când aceste modificări sunt necesare în caz de avarii sau pentru executarea unor lucrări la infrastructura rutieră.                                N ’* M

Suplimentar față de obligațiile ce decurg din prevederrtecițl transportatorul autorizat au următoarele obligațiiK^ f


*\\ 'apî^^ojfef^toriiucd transport/

V x     %  .A?//

să respecte întocmai legile și reglementările specifice fiecărei categorirdOfâffsțjort pe care o execută;

 • b. să asigure prestarea serviciului conform prevederilor contractuale;

 • c. să permită accesul utilizatorilor la serviciul de transport public local;

 • d. să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor în efectuarea serviciului de transport public local;

 • e. să fundamenteze și să supună ADTPBI tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de transport public local de persoane prin curse regulate;

i. să nu încarce în mod artificial costurile de operare și sa supună audiiărea acestora de către ADTPBi,

 • g. să pună la dispoziția publicului călător mijloace de transport care să îndeplinească condițiile impuse de legislația în vigoare privind siguranța circulației și protecția mediului;

 • h. să efectueze întreținerea curentă, reparațiile curente și accidentale care se impun la bunurile utilizate în activitatea de transport, conform programelor de întreținere, reparații, dotări și investiții aprobate;

 • i.  să fundamenteze anual bugetul de venituri și cheltuieli, cu nominalizarea fondurilor necesare pentru cheltuieli de capital pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane în condițiile legislației în vigoare, pentru a fi supus aprobării autorității contractante;

 • j.  să întocmească și să fundamenteze anual propunerile cu obiectivele de investiție cu finanțare de la buget ce vor fi transmise ADTPBI, în vederea aprobării;

 • k. in cazul în care constată existența sau iminența unei cauze de natură să conducă la reducerea activității, să notifice de îndată acest fapt ADTPBI, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității;

 • l.  să informeze permanent călătorii cu privire la trasee, programe de circulație, tarifele aplicate,

precum și modificarea acestora;

 • m. să aplice normele de securitate și sănătate în muncă, protecție a mediului, precum și a celor privind situațiile de urgență specifice activității desfășurate în cadrul serviciului contractat;

 • n. să asigure accesul persoanelor cu competențe desemnate de către ADTPBI la informațiile privind executarea serviciului contractat și modul de exploatare a mijloacelor de transport, a infrastructurii aferente și a bunurilor încredințate sub orice formă de aceasta, după caz;

 • o. să planifice efectuarea inspecțiilor tehnice periodice/revîziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport, astfel încât să se asigure respectarea programului de circulație și a prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind siguranța rutieră;

 • p. să dețină la sediul social următoarele documente:

asigurarea pentru persoanele transportate șt bagajele acestora pentru riscuri de accidente care cad în sarcina transportatorului;

cărțile de identita vehiculelor în original; contractele                   vehiculele utilizate, după caz;A
 • •  avizele medicale și psihologice valabile pentru persoana desemnată să conducă permanent și efectiv activitatea de transport rutier, precum și pentru conducătorii auto;

 • •  toate documentele care atestă menținerea condițiilor inițiale care au stat la ba