Hotărârea nr. 376/2019

HOTARAREnr. 376 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRAILOR DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESITII " EXTINDERE SI AMENAJARE HALA DESTINATA ECECTUARII ITP LA VEHICULELE ARTICULATE CU LUNGIMEA DE 18 M-BULEVARDUL THEODOR PALLADY, NR. 64, SECTOR 3, BUCURESTI (AUTOBAZA TITAN)


CONSILIUL GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI___________

'conform cu originalul

I

I


H O T Ă R A R privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferen

Intervenție pentru obiectivul de investiții „Extinderii amenajare hală destinată efectuării ITP la vehiculele articulate cu lungimea de 18 m - Bulevardul Theodor Pallady, nr. 64, sector 3, București (Autobaza Titan)”

[iei de Avizare a Lucrărilor de


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Transporturi nr. 11513/18.06.2019;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 63/26.06.2019, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 143/25.06.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 438/25.06.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico Economic din cadrul Primăriei Municipiului București nr. 45/1739128/1169/29.05.2019;

Ținând cont de adresa Societății de Transport București (STB) nr. 184819/17.05.2019 prin care transmite proiectul nr. 22 și raportul de specialitate pentru “Extindere și amenajare hală destinată efectuării ITP la vehiculele articulate de 18m”;

in conformitate cu prevederile:

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții „Extindere și amenajare hală destinată efectuării ITP la vehiculele articulate cu lungimea de 18 m, Bulevardul Theodor Pallady, nr. 64 sector 3, București (Autobaza Titan)”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul local al Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Societatea de Transport București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.06.2019.

PREȘEDINTE D

Claudiu Dahiel


București, 26.06.2019

Nr. 376


ȘEDINȚA//                SECRETAR GENERAL

‘ AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Georgiana Zamfir

’ i \


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.roANEXA nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții

„Extindere și amenajare hală destinată efectuării ITP la vehiculele articulate cu lungimea de 18 m - Bd. Thedor Pallady, nr. 64, sector 3, București (Autobaza Titan)”


C+M:        2.146,27 mii lei


3. Caracteristici clădire ITP

Regim inaltime

Suprafața desfasurata


. ,P+1;   .

358,70 mp


4. Durata de realizare a lucrărilor:


21 luni calendaristice
f*-

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro ( £