Hotărârea nr. 375/2019

HOTARAREnr. 375 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRAILOR DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESITII " AMENAJARE HALA DESTINATA EFECTUARII ITP AUTOBUZE LA AUTOBAZA ALEXANDRIA, SOSEAUA ALEXANDRIEI 150B, SECTOR 5, BUCURESTI


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

.. 9 -HOT ĂRÂ R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții „Amenajare hală destinată efectuării ITP autobuze la autobaza Alexandria, Șoseaua Alexandriei 150B, sector 5, București”


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Transporturi nr. 11512/18.06.2019;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 62/26.06.2019, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 142/25.06.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 437/25.06.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic din cadrul Primăriei Municipiului București nr. 44/1739128/1169/29.05.2019;

Ținând cont de adresa Societății de Transport București (STB) nr. 184819/17.05.2019 prin care transmite proiectul nr. 21 și raportul de specialitate pentru “Amenajare hală destinată efectuării ITP autobuze la autobaza Alexandria”;

în conformitate cu prevederile:

Ari. 44 aiin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice iocaie, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:   ' p-^NFORKArt.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți documentației de avizare de intervenție pentru obiectivul de investiții „Amenajare hală destinată autobaza Alexandria, Șoseaua Alexandriei 150B, sector 5, București", parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul local al Mjjni

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al București și Societatea de Transport București (S.T.B.S.A.) prezentei hotărâri.


efe confor
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General^^jAurHf București din data de 26.06.2019.


PREȘEDINTEȘEDINȚĂZT-Claudiu/bani^IțCatana /   'București^ 26.06.2019

Nr. 375SECRETAR GENE

\ AL MUNICIPIULUI BUCU

Georgiana Zamfir


TEHNtCĂ Șt


JUHIDICA


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.roANEXA nr. 1 la H.C.G.M.B.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiții „Amenajare hală destinată efectuării ITP autobuze la autobaza Alexandria, Șoseaua Alexandriei 150B, sector 5, București”

1. Valoarea totala (inclusiv T. V.A.):

2.395,31 mii lei

1.576,51 mii lei


din care:

Lucrări de construcții-montaj :

2. Eșalonarea investiției: