Hotărârea nr. 374/2019

HOTARAREnr. 374 din 2019-06-26 PRIVIND IMPLEMENTAREA UNUI PROIECT-PILOT TIP "SISTEM DE TRANSPORT ALTERNATIV-ELECTRIC SCOOTER SHARING IN MUNICIPIUL BUCURESTI" PRIN WOLF-E RIDES S.R.L


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Hotărâre privind implementarea unui proiect - pilot tip "Sistem Scooter Sharing în Municipiul București^pri

Având în vedere expunerea de motive a Prim General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Transporturi nr. 11511/18.06.2019;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 61/26.06.2019, raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 31/25.06.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 436/25.06.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Ordonanței de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 90/2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 Regiunea București - Ilfov;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 272/30.05.2019 privind implementarea unui proiect - pilot tip "Sistem de transport alternativ - Electric Scooter Sharing în Municipiul București” prin SC h'ub Work S.R.L. ("Flow");

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 197/23.04.2019 privind implementarea unui proiect - pilot tip "Sistem de transport alternativ - Electric Scooter Sharing în Municipiul București”;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 211/2017 privind amplasarea rastelelor de biciclete în vecinătatea instituțiilor publice de pe teritoriul Municipiului București, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 389/2017;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă acordul de cooperare între Municipiu! București și Wolf - E Rides S R L. referitor la implementarea unui proiect - pilot de transport alternativ de tipul "Electric Scooter Sharing" în Municipiul București, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze, pentru și în numele Municipiului București, acordul de cooperare prevăzut la art. 1.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București, Poliția Locală a sectoarelor 1 - 6 și Wolf - E Rides S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din

data de 26.06.2019.


PREȘEDINTE DE ȘEIftNȚĂ, Claudiu Daniel Cat


București, 26.06.2019

Nr. 374
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.roAcord de Cooperare

CONFORM CU 0

;oV's

t                      jîz ’

INALU4 OIWECȚIA *

- ASISTENȚA tf hniCA S> JUHIOICA .

A • O


Art. 1 Părțile

 • 1. MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediul în București B-dul Regina Elisabeta nr. 47, poștal 050013, telefon: 021.305.55.00 dispecerat: 0800.800.868, reprezentat prin G FIREA, Primar General.

 • 2. WOLF-E RIDES S.R.L., cu sediul în ................, Str.............

cod postai ........., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J.....

telefon:............... email:....................... reprezentată legal de

calitate de.......................

Sector


,în


au convenit următoarele:

Art. 2 Obiectul acordului si prezentarea proiectului-pilot

Obiectul acestui acord este de a stabili drepturile și obligațiile pârtilor, contribuția financiară proprie a fiecărei părți, precum și responsabilitățile ce le revin din implementarea activităților aferente proiectului-pilot privind implementarea unui sistem de transport alternativ - Electric Scooter Sharing în Municipiul București.

Sistemul de electric scooter sharing, este un serviciu comun care pune la dispoziție și permite oamenilor să împrumute o trotinetă electrică pentru o perioadă scurtă de timp.

Nevoile actuale din orașele supra-aglomerate, valorile în creștere ale poluării la nivel global, tendința de sendentarism sau crearea unor sisteme de transport alternative și eficiente sunt câteva din problemele la care electric scooter sharing-ul se regăsește ia nivel de soluție și poate răspunde concret la acestea.

Sistemul de Electric Scooter Sharing adaugă o opțiune atractivă de mobilitate caic complcmenteaza mersul pe jos și transportul public. Posibilitatea de a folosi trotineta electrica pentru "primii / ultimii kilometrii" ai călătoriei are un impact pozitiv asupra atractivității transportului public.

Prezentarea proiectului-pilot

Wolf-e Rides SRL este o inițiativa Romaneasca care lanseaza Proiectul de Mobilitate Urbana Wolf-e in premiera in București, urmând ca mai apoi sa fie extins in alte orașe din tara si străinătate.

Electric Scooter Sharing-ul imaginat de WOLF-E RIDES S.R.L. se bazează pe un device discret montat pe trotineta electrica cu mai multe funcții controlat printr-o aplicație de telefon (Wolf-e). Acesta urmează un flux tehnologic ușor și modern spre a ușura interacțiunea cu utilizatorul final.

Acesta se bazează pe o independență exponențială în privința acțiunii utilizatorului în sensul că, acesta poate incepe o cursa sau poate parca trotineta electrica într-o multitudine de spații create în puncte esențiale ale orașului.Soluția de micro-mobilitate urbană Wolf-e poate fi foarte ușor integrată într-un ecosistem complet de tip Smart City, generând informații pe mai multe paliere care au legătură directă sau indirectă cu deplasarea urbană. Astfel, Wolf-e poate oferi informațiile relevante in ceea ce privește cererea de transport, distantele parcurse sau traseele/zonele de interes.

In cazul serviciilor de trotinete închiriabile fără stații de andocare (“dockless”), independenta utilizatorului este totală, in sensul că acesta poate incepe o cursa sau poate parca trotineta electrica dintr-o


lui de a folosi serviciul pus la dispoziție de Wolf-e Rides.         Q__\v

Caracteristica flexibilă a electric scooter sharing-ului propus de WOLF-E RIDES S.R.L. se bazeaza pe acestă idee și vine ca un răspuns la formele alternative de transport în cazul orașelor sufocate de mașini.

Trotinetele electrice WOLF-E sunt limitate la o viteza maxima de 25 km/h, astfel încât conform prevederilor Ordonanței de Urgenta nr 105/2002 privind circulația pe drumurile publice acestea nu se vor încadra la categoria moped, respectiv nu se vor încadra la categoriile de vehicule pentru care se eliberează permis de conducere. Viteza trotinetelor Wolf-e poate fi modificata la cererea autoritarilor, pentru a respecta orice reglementari in vigoare la un moment dat in spațiul metropolitan.

Art. 3. Principiile de bună practică ale acordului și obiective ale proiectului

Prin acte normative locale Municipalitatea București:

a aprobat implementarea unui proiect-pilot tip "Sistem de transport alternativ - Electric Scooter Sharing în Municipiul București” prin H.C.G.M.B. nr. 272/30.05.2019

a aprobat implementarea unui proiect-pilot tip "Sistem de transport alternativ - Electric Scooter Sharing în Municipiul București” prin H.C.G.M.B. nr. 197/23.04.2019

a aprobat implementarea unui proiect - pilot tip "Sistem de Transport Alternativ -Smart Bike Sharing in Municipiul București" prin H.C.G.M.B. nr. 549/23.08.2018

a aprobat amenajarea de locuri de parcare pentru biciclete (rastele): Ia toate gurile de metrou existente, în zonele adiacente parcărilor publice, acolo unde spațiul permite, fără obstrucționarea căilor de acces la locurile de parcare existente sau a traficului pietonal; în toate parcurile și grădinile publice administrate de instituțiile din subordinea Consiliului General al Municipiului București sau ale consiliilor locale ale sectoarelor 1-6; la toate instituțiile de interes public aflate pe raza teritorială a Municipiului București (teatre, biblioteci, muzee, alte clădiri reprezentative etc.), precum și în zonele de promenadă, pietonale și de agrement, în condițiile alocării bugetare ale fiecărei entități implicate.

Amplasarea rastelelor se va face de către administratorii străzilor sau a terenurilor respective, numai după obținerea avizului Comisiei Tehnice de Circulație a Municipiului București.

(1) Părțile trebuie să contribuie la realizarea proiectului și să își asume rolul lor în cadrul proiectului, așa cum acesta este definit în cadrul prezentului

 • (3) Părțile trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etică cele mai înalte.

 • (4) Părțile nu se obligă la exclusivitate una față de alta. PMB nu oferă exclusivitate unui singur Operator, ci încurajează și susține orice Operator care dorește să dezvolte un proiect similar, precum și cooperarea între diverși Operatori și dezvoltatori de servicii conexe.

Principalele obiective ale proiectului:

 • - Diminuarea efectelor poluării aerului asupra mediului si sănătății populației, cauzate de emisiile de gaze de eșapament de la autovehicule;

 • - încurajarea deplasării cu trotineta electrica in detrimentul utilizării autovehiculul personal, reducându-se astfel efectele poluării aerului asupra mediului si sănătății populației, cauzate de emisiile de gaze de eșapament de la autovehicule;

 • - încadrarea emisiilor în valorile-limită admise la nivel European, pentru aerul ambiental;

 • - Fluidizarea și descongestionarea traficului auto general prin descurajarea utilizării automobilului


personal/individual pe distante scurte și medii;                                             -

 • - Ridicarea potențialului de utilizare a transportului a            CU ORIGINAL

 • - Creșterea mobilității urbane;                       ___

 • - Reducerea uzurii infrastructurii;

 • - Consolidarea imaginii Municipalității;

 • - Creșterea sănătății locuitorilor municipiului București;

  ță'a trotinetelor electrice pe teritoriul


 • - Crearea cadrului pentru exploatarea eficienta s>ri administrativ al Municipiului București;

- Colectarea de date care sa permită Municipalității București sa consolideze o imagine de ansamblu, cat mai precisa, referitor la traficul si tranzitul urban.

Art. 4 Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

(1) Se vor descrie activitățile și subactivitățile pe care WOLF-E RIDES S.R.L. trebuie să le implementeze:

 • a)  Va pune la dispoziția cetățenilor Bucureștiului un sistem de tip Electric Scooter Sharing după cum urmează:

un număr de maxim 1000 de trotinete electrice in perioada de valabilitate a Acordului, disponibilizate gradual, in funcție de capacitatea absorbție a cererii efective;

parcări în format fizic pentru trotinetele electrice si parcări în format virtual (zone desemnate de aplicație, unde utilizatorul este incurajat să parcheze pentru a nu crea dezordine);

 • b) Implementarea unui sistem de management online care să asigure funcționalitatea optima a proiectului;

 • c)  Implementarea unui sistem de închiriere cu ajutorul dispozitivelor ”smart” a trotinetei electrice prin semnal GPRS, GPS și Bluetooth - prin aplicația Wolf-e;

 • d) Promovarea site-ului www.pmb.ro

Wolf-e Rides S.R.L.: c. Va facilita prin asigurarea soluției de micro-mobilitate, diverse evenimente organizate de Primăria București, prin punerea la dispoziție a unui număr de trotinete electrice convenit de comun acord, in cadrul programului de funcționare al serviciilor Wolf-e si in zona de operare a acestora.

 • a.

 • b.Primăria Municipiului București:

a.


Va acorda sprijin in vederea obținerii avizelor necesare (conform prevederilor legale) pentru locațiile propuse de Wolf-e Rides, ce urmeaza a fi delimitate in format fizic și virtual, destinate

parcării trotinetelor electrice (unde i se va indica utilizatorului să parcheze in mod prioritar, pentru a nu afecta traficul pietonal/auto) sub forma unor zone delimitate avand o suprafața de circa 10 mp, pe care Wolf-e Rides SRL le va putea marca prin vopsire si prezenta unor steaguri personalizate, fara a construi structuri de oricT 'fel;

Va sprijini demersurile Wolf-e Rides de protci^jQ^ftfj^^llORiGiWALUt ce puse in circulație impotriva furtului si actelor de vandalism;__

(2) Responsabilități și angajamente financiare între pălii           <         —•

Toate costurile legate de implementarea proiectului pilot vor fi supoîyfe de către WOLL-gRIDES

S.R I ,, Municipiul București neangajându-ce din punct de vedej^-^lahcTarZ-—----

Art. 5. Perioada de valabilitate a Acordului        _________

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data de 20.12.2019.

După analizarea rezultatelor obținute în urma implementării proiectului pilot, în situația în care reiese necesitatea și oportunitatea proiectului, există posibilitatea prelungirii actuluiîncheierea


unui nou act juridic.                                                                  ° A

Art. 6. Drepturile și sarcinile părților

Drepturile părților

au dreptul să se consulte reciproc, cu regularitate, să fie informat implementarea proiectului și să se furnizeze rapoarte.

Sarcinile Părților

ambele părți se obligă ca prin acest proiect să nu afecteze desfășurarea optimă a circulației pietonale

și a traficului auto general.

în cazul unui prejudiciu, părțile nu răspund solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul;

Cerințele Municipiului București:

WOLF-E RIDES S.R.L. se obligă ca la finalul perioadei de utilizare, trotinetele electrice să fie folosite doar in zonele (Geofence) indicate de către aplicație;

Aplicația Wolf-e va fi utilizată în sistem integrat de către Municipalitate în vederea dezvoltării infrastructurii de transport alternative (identificare trasee-piste; determinarea amplasării și dimensionarea locurilor de rastele, precum și a elementelor de semnalizare, etc.) electrice. Tipul, formatul și conținutul acestora se vor stabili de comun acord, astfel încât să răspundă la obiectivele proiectului pilot.


Să aibă acces la date/valori despre rutele cel mai des utilizate (sub formă de grafice evidențiate în procente și/sau culori), pentru a putea îmbunătăți fluența în trafic sau dezvoltarea/îmbunătățirea infrastructurii existente după un model stabilit de comun acord in urma consultărilor dintre PMB si Wolf-e Rides SRL

Consultarea cu Municipalitatea pentru stabilirea parcărilor in format fizic (sub forma unor zone delimitate avand o suprafața de circa 10 mp, pe care Wolf-e Rides SRL le va putea marca prin vopsire si prezenta unor steaguri personalizate, fara a construi structuri de orice fel;) si stațiilor virtuale pe domeniul public, coroborat cu respectarea normelor de amplasare.

WOLF-E RIDES S.R.L. sa întreprindă acțiuni de responsabilizare/informare/recomandare de bune practici adresate utilizatorilor serviciilor Wolf-e si comunității de utilizatori de trotinete electrice, in scopul folosirii sigure a acestor mijloace de transport si pentru a nu încurca traficul pietonal, la terminarea utilizării trotinetei electrice odată cu parcarea acesteia in perimetrul recomandat, prin regulamentul de utilizare a serviciilor Wolf-e.

Stabilirea unui program de funcționare, pentru durata maximă de utilizare și pentru perioada favorabilă de utilizare, în funcție de condițiile meteo.

Wolf-e Ride^ S R L. va respecta si va pune in aplicare actele normative locale aprobate de Municipalitatea București privind "trotinetele ele


Sarcinile WOLF-E RIDES S.R.L.

a.


Va pune la dispoziția cetățenilor Bucureștiului :

un sistem de tip Electric Scooter Sharing ce cuprinde un num electrice in perioada de valabilitate a Acordului,_di capacitatea absorbție a cererii efective, parcări în format fizic (sub forma unor zone delimitate avand o suprafața dedîr

.J V OtRECȚtA X * ASISTENTA


Wolf-e Rides SRL le va putea marca prin vopsire si prezenta unor steaguri personalizate, fara a construi structuri de orice fel:) pentru trotinetele electrice și parcări în format virtual (zone desemnate de aplicație, unde utilizatorul este incurajat si stimulat să parcheze pentru a nu crea dezordine).

numărul de parcări fizice și virtuale se va evalua în funcție de rezultatele testării

 • b.  Va implementa un sistem de management pentru rebalansarea trotinetelor in zonele deficitare și golirea celor aglomerate in programul de lucru.

 • c.  Va implementa un sistem de închiriere cu ajutorul dispozitivelor ”smart” a trotinetei electrice prin semnal GPRS, GPS si Bluetooth - rezervare prin aplicația Wolf-e, deblocare antifurt, rulare și apoi blocare a trotinetei electrice prin aplicație precum și plata automată a cursei.

 • d.  Va promova pe site-ul www.pmb.ro zona in care poate fi folosit sistemul de transport alternativ cu trotineta electrică Wolf-e (Geofence).

  Art. 7 Proprietatea (D


  (2)


Pe durata de valabilitate a prezentului Acord fiecare parte isi păstrează dreptul de proprietate asupra bunurilor sale.

Înainte cu 30 de zile de finalizarea prezentului Acord toate zonele marcate fizic in vederea parcării trotinetelor făcute


implicații finan^i^r^di


etf/Mun ic i pal i tat i i.


Art. 8 Confidențialitate

Părțile semnatare ale prezentului Acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului-pilot și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord.

Art. 9 Legea aplicabilă

 • (1) Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

 • (2) Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin Act Adițional, oricând interesele lor cer acest lucru, sau când aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord.

Art. 10 Dispoziții finale

Toate posibilele dispute rezultate din prezentul Acord, sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente. întocmit în număr de 2 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte.

Semnături

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Direcția Transporturi

Semnătura

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației Semnătura Data și locul semnării