Hotărârea nr. 373/2019

HOTARAREnr. 373 din 2019-06-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5, CU PRIVIRE LA ASOCIEREA CU ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A UNOR ACTIUNI, LUCRARI, SERVICII SAU PROIECTE DE INTERES LOCAL


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI Bl mi IRFSTI

romania2019.euN U I A K 7vtv-h-----___^crt4

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 5, cu pnvîrd la aKgdier^W^dffiSj strația Lacuri, Parcuri și Agrement în vederea finanțării si realizării în comun a unor ad&A luerâfi s4mcii sau

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției de Mediu nr. 5033/29.05.2019;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 29/29.05.2019, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 117/30.05.2019, raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 10/29.05.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 435/25.06.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de Nota de fundamentare a Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement nr. 6996/29.05.2019;

în conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. q) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 5 cu privire la asocierea cu Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes local.                             ...

Art.2 Se împuternicește expres Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement, să încheie, în condițiile legii, un protocol de asociere cu Sectorul 5 al Municipiului București, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes local, conform anexei care face parte integrantă d>n prezenta hotărâre.

Art.3 Cheltuielile aferente acțiunilor, lucrărilor, serviciilor sau proiectelor de interes local, menționate la art. 1, se vor încadra în limitele bugetului de venituri și cheltuieli ale Consiliului Local al Sectorului 5.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Consiliul Local al Sectorului 5 și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.06.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Claudiu Daniel ipatar/^


SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Georgiana Zamfir


București, 26.06.2019

Nr. 373

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.roAnexa 1


La Proiectul de Hotarare Proiectul de otarare privind imputernicirea expresa a Consiliului ocal Sector 5 cu privire la Asocierea cu Administrația Lacuri, Parcuri si Agrement București, in vederea inantariLsixealizarii in comun a unor acțiuni lucrări, servicii sau proiecte de interes local

Nr.


Intre

I. Părțile:

Sectorul 5. prin Consiliul Local, cu sediul în Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11. București, sector 5. reprezentat prin domnul Daniel Florea, având funcția de primar pe de o parte .

iar pe de alta parte

Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB). cu sediul în Șos. București-Ploiești nr. 8, sector 1. București, reprezentata prin domnul Măritiș Albișor, avand funcția de director general.

Au convenit încheierea prezentul acord, cu respectarea următoarelor clauze:

II. Obiectul protocolului

Obiectul prezentului protocol îl constituie stabilirea unui cadru general de cooperare și sprijin reciproc între Primăria Sectorului 5 și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement (ALPAB) în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local, respectiv întreținerea, amenajarea și reamenajarea spațiilor verzi de pe raza administrativ- teritorială a Sectorului 5, aflate in administrarea ALPAB. in conformitate cu I lotararea Consiliului General al Municipiului Bucucuresti nr. 124/2010.

III. Durata protocolului


Prezentul protocol intra in vigoare la data semnării ltjirt pentru o durata de 2 ani, cu posibilitatea prelungirii pqin ă

ți si isi va produce efectele • IV. Drepturile și obligațiile părților

1.

2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.


Primăria Sectorului 5. va identifica lucrările de interes public local, ce fac obiectul prezentului protocol, si va solicita Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement (ALPAB) sa întreprindă masurile necesare in vederea întreținerii, amenajării și/sau reamenajarii spațiilor verzi aflate de pe raza Sectorului 5, aflate in administrarea ALPAB.

Primăria Sectorului 5 va aviza, la propunerea ALPAB, acțiunile, lucrările, serviciile sau proiectele de interes public local ce urmeaza a fi realizate pe spatiile verzi de pe raza administrativ- teritorială a Sectorului 5. aflate in administrarea ALPAB.

Primăria Sectorului 5 va finanța acțiupilsjucrările, serviciile sau proiectele de interes public local, realizate pe spatiile verzi /le pe ra 5, aflate in administrarea ALPAB, ant|


inistrativ- teritorială a Sectorului si avizate.

p/opune, la solicitarea blic local ate de mici.


Administrația Lacuri, Parcuri și

Primăriei Sectorului 5 acțiunile, lucrările, necesare in vederea întreținerii, amenajării și/saifT pe raza Sectorului 5, in administrarea ALPAB, inclusi^jndi devizul general sau costul ferm aferent operatiuixi

Administrația Lacuri, Parcuri și Agre atribuțiile ce ii revin, precum si cu cej^prev 28.09.2018 încheiat de C.M.I.A.S.V.B. S.A. cu Municipiul București, prin Consiliul

General al Municipiului București, acțiunile, lucrările, serviciile sau proiectele de interes public local, anterior solicitate si avizate de Primăria lectorului 5.


V. Principiile de bune practici ale Protocolului

1.

2.

 • 3.

 • 4.


Partenerii contribuie la realizarea activităților, doar în modalitățile precizate pentru fiecare în parte în prezentul propocol de asociere.

Părțile se consultă în mod regulat și se informează asupra tuturor aspectelor privind evoluția activității.

Părțile trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etică cele mai înalte.

Cheltuielile aferente lucrărilor de interes public local se vor efectua în cccordanță cu


atribuțiile ce revin părților și se vor încadra în limitele bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate.

VI. încetarea protocolului

Prezentul Propocol încetează prin:

 • 1.  îndeplinirea obiectului său.

 • 2.  Denunțarea unilaterală în cazul nerespectării obligațiilor asumate, cu respectarea unui preaviz de 30 de zile.

 • 3.  Acordul scris al Părților.

VIL Alte clauze

1.


Prezentul Protocol de aso^ere^ăr^caqicterul unui document cadru și acoperă întreaga activitate de realizare a^pbieâivelofLojțmme convenite.

Părțile pot încheia adie*-a^ițjpnS^Np       pentru stabilirea exactă a (țalendarului

activităților ce urmează a fse des’'**' k
G EV

VIII. Forța majoră și cazul fortuit

1.


2.


3.


4.


Prin forța majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face imposibilă executarea obligațiilor asumate de către părți și care exonerează de răspundere partea care o invocă, cu condiția ca aceasta sa fie lipsită de culpa și să notifice celeilalte părți în termen de 15 zile de la data încetării situației de forță majoră. Partea care invocă forța majoră va asigura celeilalte părți confirmarea existenței faptelor constituind forța majoră.

Cazul fortuit este un eveniment impri       si de nemtS

fapta omului sau lucrul și care exclițueJmlpa^fîUOtyfcj\ i Cazul fortuit ca și forța majoră sunt exoîT J~ ~x-----


IX.


Litigii


Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu amiabilă, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soliip din punct de vedere teritorial și material.de răspunut?A£/£


soluționate pe cale nate d/lnstanțele de judecată competenteX. Dispoziții finale

 • 1.  Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării lui de către părți.

 • 2.  Modificarea oricărei clauze sau completarea prevederilor prezentului protocol se face prin acordul părților, în scris.

 • 3.  Protocolul reprezintă întreaga înțelegere/voință,a.părților privind aspectele reglementate și prevalează asupra oricărei înțelegeri anterioare, scrise sau verbale și orice .odificare poate fi efectuată numai prin act adițional scris, încheiat între părți.

Prezentul protocol a fost întocmit astazi________/_________in doua exemplare originale, cate

unul pentru fiecare parte.

Administrația Lacuri. Parcuri

și Agrement București (ALPAB)

Sectorul 5 al Municipiului București