Hotărârea nr. 372/2019

HOTARAREnr. 372 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI REFERITOR LA STADIUL REALIZARII MASURILOR PLANUL INTEGRAT DE CALITATE A AERULUI IN MUNICIPIUL BUCURESTI 2018-2022 AFERENT TRIMESTRULUI I AL ANULUI 2019

privind aprobarea raportului referitor la sta^hjl re^lî rii măsurii

Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2 aferent trimestrului I al anului 2019

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției de Mediu nr. 4378/17.05.2019; •

Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 8/2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 434/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii nr. 257/15.04.2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului;

 • - Dispoziției Primarului General nr. 1528/06.10.2015 privind înființarea Comisiei Tehnice pentru elaborarea Planului de calitate a aerului din municipiul București, cu modificările și completările ulterioare;

în baza baza procesului - verbal nr. 4062/10.05.2019 al ședinței Comisiei Tehnice pentru elaborarea Planului de calitate a aerului din municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit.d), alin. (6) lit.a) pct. 9 și art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică • locală,- republicată,' cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI H OTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă raportul referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2022, aferent trimestrului I al anului 2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, respectiv Direcția Transporturi, Direcția Generală Investiții, Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcția Informatică, Direcția Patrimoniu, Direcția Utilități Publice, Direcția Administrativă, Direcția de Mediu, Instituțiile publice de interes local, respectiv Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București, Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, Administrația Străzilor, Societatea de Transport București STB S.A., Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București, companiile municipale prestatoare de servicii de administrare a domeniului public/utilitate publică cu acționariat majoritar/unic Municipiul București, respectiv Compania Municipală Managementul Traficului București S. A. .Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., Compania Municipală^ParkijȚg^B.ucurești S.A., Compania Municipală Managementul Transportului Bucureș^i'^Ș-A-^Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A., Compania Municipală JdtrețiriereX Arborilor și Spațiului Verde Bucurefsti

y nr

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sectbr^BuGureșÎL'Bomânia; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro


S.A., Compania Municipală Energetica București S.A., Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-llfov, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov vor respecta prevederile privind implementarea măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București.

Art. 3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate ale Primarilor Sectoarelor 1 - 6, instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local ale Sectoarelor 1 - 6 vor respecta prevederile privind implementarea măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București.

Art. 4 METROREX, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere* Administrația Fondului de Mediu, vor respecta prevederile privind implementarea măsurilor din Planul de Menținere a Calității Aerului în Municipiul București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.06.2019.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

București, 26.06.2019


Nr.372

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.roStadiul implementării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2022, de la aprobarea planului prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 325/14.06.2018, este următorul:

Măsura 1.1 - îmbunătățirea calității transportului public. Promovarea utilizării transportului public

Responsabilitatea implementării măsurii 1.1: Metrorex S.A., Societatea de Transport București STB S.A.

Descrierea măsurii

METROREX va moderniza facilitățile de utilizare a metroului prin:

implementarea unui nou sistem de taxare care va putea fi compatibilizat cu sistemul de taxare al RATB,

modernizarea sistemului de ventilație a stațiilor,

modernizarea căii de rulare și a instalațiilor de pe tunel, construirea de noi accese în stațiile de metrou, achiziția de trenuri noi (21 TEM).

Primăria Municipiului București va îmbunătăți parcul de autovehicule al Societății de Transport București STB S.A.

Măsura este prevăzută a se realiza până în anul 2020.

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul I 2019:

în cadrul acestei măsuri METROREX S.A., în trimestrul I 2019 a realizat următoarele:

 • 1. sistemul de taxare pentru metrou compatibilizat cu sistemul de taxare al Societății de Transport București STB S.A. este în curs de recepție, urmând a se implementa noile cerințe/reglementări privind fiscalizarea;

 • 2. pentru modernizarea căii de rulare pentru Magistrala 2, a fost aprobată finanțarea de către Comisia Europeană și este în pregătire documentația de licitație.

 • 3. construcția accesului de la stația Tineretului este finalizată urmând demararea procesului de recepție;

 • 4. a fost lansată procedura de licitație pentru lotul de 13 trenuri;

  Costuri implementare: 1.038.600.000 lei

  Costuri suportate până la data raportării 186.962.115 lei

  Surse finanțare: POST, POIM, surse proprii Acțiuni finalizate până la dată^raj pe tronsonul Petrache P,de^aru_^

  / *

  //_______/

  âX  ^.modernizarea sistemelor de ventilație din 6 stații de metrou furbNoi.

  & ,.y..   \


  _


  '<■ <

  < 1

  \o-

  V*


  ME


  IA * îu

  *//în susținerea acestei măsuri, Primăria Municipiului București a acționat pentru reînnoirea parcului auto al Societății de Transport București STB SA. respectând obiectivele P.I.C.A. pentru achiziția a 100 de troleibuze, 100 de tramvaie și a 400 de autobuze noi și suplimentar prin achiziționarea a încă 100 de autobuze electrice și 130 de autobuze electrice hibrid, după cum urmează:       ’ 400 de autobuze Diesel Euro 6: în primul trimestru al anului 2019, au fost livrate 170 de autobuze EURO 6. Din cele 170 de autobuze (30 autobuze de 10,7 m lungime; 130 autobuze de 12 m lungime; 10 autobuze de 18 m lungime), se află în circulație 140 de autobuze, restul de vehicule fiind în procedura de efectuare a formalităților pentru introducerea în circulație pe drumurile publice, în circulație au fost puse: 24 autobuze de 10,7 m lungime, 111 autobuze de 12 m lungime, 5 autobuze de 18 m lungime.

Rutele pe care se află în circulație autobuzele noi sunt cele care parcurg zonele centrale ale orașului.

La sfârșitul trimestrului I 2019, Direcția Transporturi are realizată recepția pentru 270 (67%) autobuze din totalul de 400 de unități comandate; au fost puse în circulație 240 autobuze EURO 6, restul de vehicule fiind în procedura de efectuare a formalităților; ujntroducerea în circulație pe

drumurile publice.

Costuri implementare: 458.100.826 lei fără TVA

Costuri suportate până la data raportării: 237.423.238,371 lei fără Surse finanțare; buget local PMBCO^O/?A4C


100 de troleibuze (pentru liniile 66, 70, 79, 85, 90 - gesti respectiv pentru liniile 61, 62, 69, 91, 93 - gestionate de Fondului pentru Mediu (AFM) se derulează proiectul "Achiziționare mijloace de transport mai puțin poluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători în Municipiul București”.

în luna februarie procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de furnizare a 100 de troleibuze noi a demarat prin publicarea anunțului de participare în SICAP, având ca termen de depunere a ofertelor data de 15 aprilie 2019.

Costuri implementare: 255.241.672 lei (fără TVA) pentru 100 troleibuze noi

Sursă finanțare: AFM și buget local PMB

100 de tramvaie (pentru liniile 1, 10, 21, 25, 32, 40, 41 și 55) - PMB prin Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă a demarat procedurile pentru achiziționarea lor prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020.

în anul 2018 au fost semnate două contracte de finanțare din cele 8 proiecte selectate spre finanțare prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, respectiv pentru proiectul Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 55 și cel pentru Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 40.

în data de 11.12.2018, s-a publicat în SICAP, anunțul de participare la procedura de licitație deschisă on-line, în vederea încheierii unui contract de furnizare având ca obiect achiziția a 100 de tramvaie din gama de 36 m. Data limită de depunere a ofertelor de către operatorii economici a fost 14.02.2019, procedura fiind însă suspendată de către CNSC în urma contestației unui operator. Ulterior au fost publicate documentele de atribuire în SICAP cu termen pentru depunerea ofertelor -15.03.2019 și s-a demarat procedura de evaluare a ofertelor de către comisia de specialitate.

Costuri implementare: 1.006.891.374 lei (inclusiv TVA)

Sursă de finanțare: Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 și buget local 100 de autobuze electrice noi - PMB prin Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare ExterpeCe daeld

31Z ij 36$Mi\385 (29 autobuze)!

^femamkprocedurile pentru achiziționarea autobuzelor electrice prin POR 2014-2020. La 0T8 ap fost depuse 4 cereri de finanțare în vederea achiziționării a 100 de autobuze țe' următoarelor proiecte:

autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele
©

UKAS

ISO 900» • ISO l«»1

OO1
 • - Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 137, 138 (13 autobuze);

 • - Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 173, 311, 336, 381, 601 (33 autobuze);

 • - Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele


300, 330 și 335 (25 autobuze).

Toate cele 4 proiecte au fost propuse spre finanțare prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, valoarea acestora fiind de aproximativ 57 milioane Euro.

Procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de demarat prin publicarea anunțului de participare în SlCZ^P^având ca termen data de 15 mai 2019.


100 de autobuze electrice noi a unere a ofertelorconform cu originalul


Costuri implementare: 261.843.722,44 lei (inclusiv TVA) Sursa de finanțare: POR 2014-2020 și buget local


130 de autobuze hibride noi - prin Administrația Fondului pe proiectul "Achiziționare mijloace de transport mai puțin pol public de călători în Municipiul București”. Contractul^de fina 28.12.2018.


ului data de


Procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de furnizare a 130 de autobuze hibride noi a demarat prin publicarea anunțului de participare în SICAP, având ca termen de depunere a ofertelor data de 07 mai 2019.

Costuri implementare: 232.630.589,10 lei (fără TVA)

Sursa de finanțare: AFM și buget local

Indicatorul de monitorizare a progreselor (Imp): creșterea numărului de călătorii cu mjloace de transport public.

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 305.713 călătorii/an (s-a considerat valoarea indicatorului prin realizarea tuturor acțiunilor aferentei măsurii 1.1).

Valoarea Indicatorului de monitorizare a progreselor pentru măsura 1.1 se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată, la data raportării, în curs de implementare.

Măsura I.2 - Realizarea de benzi unice dedicate transportului'public și vehiculelor de intervenție pentru arterele pe care există trasee de transport public

Măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare până în anul 2020.

Responsabilitatea implementării măsurii I.2 : Administrația Străzilor, Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

Descrierea măsurii

în cadrul acestei măsuri se vor realiza 8,4 km de bandă unică pe următoarele artere: Șos. București Ploiești (tronsonul cuprins între str. Elena Văcărescu și Piața Presei Libere -2,7 km), Șos. Kiseleff (tronson cuprins între Piața Presei Libere și Piața Arcului de Triumf - 1.5 km), Bd. Mareșal Constantin Prezan (1,2 km), Calea Dorobanților (2,03 km), Str. George Enescu (tronsonul cuprins între Piața Lahovari și Bd. Magheru -0,19 km), Bd. G-ral. Magheru (sens spre Piața Romană - 0,75 km).

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul I 2019:

Suplimentar față_de acțiunile de realizare a 8,4 km de bandă unică pe artere de circulație prevăzute în Planul Iptegfat Calitate a Aerului, în anul 2018 a fost inițiat proiectul de separare a amprizei liniei de tramvai 171 Ode traficul general prin montare de panouri separatoare pe tronsonul III - de la


il Integrat de -Cc

tramvai 171 CV de

Bucla xW                                     t

de 9 (knT. proieGțyk realizat de Compania Municipală Străzi

t I hiWI ) li


Bucla de-î-i
UKAS

MANAUMiWT

no «X>1 ■ BO IWO1       001efect similar realizării de benzi unice dedicate transportului public, prin eficientizarea transportului în comun și creșterea atractivității sale, fapt ce nu exclude însă implementarea măsurii I.2 așa cum este specificată în Planul Integrat de Calitate a Aerului.

în trimestrul I 2019 proiectul este în etapa de sistare pârjă la un nou ordin de inceplere al lucrărilor. ’


Costuri implementare 1.347.595 lei fără TVA Sursa de finanțare: buget local

Indicatorul de monitorizare a progreselor: lungime bandă unicăTfan: Valoarea indicatorului realizată în scenariu : 8,4 km

Măsura 1.3 - Gestionarea traficului

Responsabilitatea implementării măsurii: Administrația Străzilor/Compania Municipală Managementul Traficului București S.A.

Măsura a fost începută din 2017 și este prevăzută să intre pe deplin în vigoare până în anul 2020.

Descrierea măsurii

în cadrul acestei măsuri vor fi finalizate toate proiectele de semaforizare ITS a intersecțiilor. în prima etapă vor fi semaforizate inteligent 59 de intersecții situate pe următoarele artere: Șos. Colentina, Bd. Camil Ressu, Bd. Theodor Pallady, Calea 13 Septembrie, Prelungirea Ghencea, Calea Griviței Bd. Bucureștii Noi, Șos. Giurgiului. în etapa a ll-a vor fi semaforizate inteligent 101 de intersecții principale.

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul I 2019:

La sfârșitul trimestrului I 2019, pentru cele 160 de intersecții prevăzute să fie incluse în sistemul de semaforizare inteligentă până în anul 2020, prin Administrația Străzilor și Compania Municipală Managementul Traficului București S.A s-au realizat documentațiile tehnice și sunt în curs de avizare lucrările de semaforizare după cum urmează:

Pentru 12 intersecții pe Axa 4 - Colentina DTAC+PT+Executie: Ștefan cel Mare, Câmpuri Moși, Ziduri Moși, Kaufland, Teiul Doamnei, D-na Ghica, Maior Vasile Racilă, Fundeni, Sportului, Codalbiței-Depou STB, Nicolae Cânea, cap linie 21, în baza Contractului nr. 39/26.06.2018, stadiul de realizare a proiectului este de 70%.

Pentru 11 intersecții pe Axa 3  -  13 Septembrie+Ghencea+Prelungirea Ghencea

DTAC+PT+Executie: P-ța. Francofoniei, P-ța. Puișor, Panduri, Progresului, Sebastian, Drumul Sării în baza Contractului nr. 39/26.06.2018 documentația este în curs de autorizare.

Pentru 12 intersecții pe Axa 2 - Șoseaua Giurgiului DTAC+PT+Executie: Șura Mare, Brădetului, P-ța. Progresului, Toporași, Drumul Găzarului, Cimitirul Evreiesc, Luica, Anghel Nuțu, Acțiunii, P.S. Dumitrescu, Olteniței, în baza Contractului nr. 39/26.06.2018, documentația este în curs de autorizare.

Pentru 7 intersecții pe Axa 1 - Camil Ressu+Th.Pallady DTAC+PT+Executie: Mihai Bravu, Dristor, L. Rebreanu, Fizicienilor, N. Grigorescu, 1 Decembrie 1918, N. Teclu, în baza Contractului nr. 39/26.06.2018 documentația este în curs de autorizare.


P^rifi^AI^ interjecții pe Axa 5 - Calea Griviței DTAC+PT+Executie: Dacia, Buzești, Polizu, Gh.

— x — .........

ll *

vPențru $5- intersecții Ion Mihalache - Liceul N. lorga; Colentina-Cremenița; Colentina-STB Suveica;

\J3_Ș<Șpt< ’ ‘   * Tipelor; 13 Septembrie-Lacul Plopului; Timișoara 33-Liceul Gr. Moisil; Timișoara

nișoara 33-Costin Nenițescu; Ti a 33-Romanci^rilor; Timișoara 33-AI.


nk Stoica Ludescu, Cimitirul Sf. Vineri, Caraiman, Lainici, RAR, Clăbucet, I. j J^bâza Contractului nr. 39/26.06.2018 documentația este în curs de autorizare.
Bd. Regina Elisabeta nr. 47 Tel: 021.305.55 00 http://www.pmb ro
Câmpul cu Flori; Timișoara 33-Lunca Șiretului; Camil Ressu-llioara; Th. Pallady-Jean Steriadi; Cal. Griviței-Halta Griviței; Cal. Griviței-Spitalul Chirurgie Plastică și Arsuri, în baza Contractului nr. 78/19.10.2018, stadiul de realizare a proiectului este de 5%.

I

Pentru 86 intersecții, în baza Contractului nr. 10/22.03.2018, în trimestrul I sunt în curs de derulare servicii de proiectare pentru autorizare și proiectare tehnică de execuție semaforizări intersecții/treceri pentru pietoni și modernizare (integrare BTMS) și obținere certificate de urbanism, avize conform CU, autorizații de construire.

Municipală Managementul Traficului


•W

:qis

I c°NFORM cu originalul


Pentru asigurarea unui grad sporit de funcționare a sistemului de adaptare a timpilor de semaforizare funcție de densitatea traficului, Coi

București S.A a înlocuit în primul trimestru al anului 2C(l9jjn număr de 11 bucle inductive.

Cost implementare 117.273.736 lei                j

Sursa de finanțare: buget local PMB

Costuri suportate până la data raportării: 3.499.569 lei


Valoarea indicatorului realizată în scenariu: nu s-a evaluat î

Indicatorul de monitorizare a progreselor: Măsura

vitezei medii de deplasare la nivelul întregii infrastructuri de străzi principale, cu redu timpilor de așteptare la semafoare. Pentru aceasta este necesară finalizarea tuturor proiectelor majore. Toate proiectele de semaforizare a celor 160 de intersecții au fost demarate în anul 2018

Măsură 1.4 - Implementarea proiectelor de gestionare a traficului și mobilității urbane (Mașter Plan General pentru Transport Urban și Mașter Plan de Mobilitate Urbană)

Proiectele noi demarate în 2018 sunt prevăzute a se realiza până în anul 2022.

Responsabilitatea implementării măsurii I.4: CNAIR, aparatul de specialitate al Primarului General - Direcția Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură

Descrierea măsurii

în cadrui acestei măsuri se consideră că vor fi finalizate' următoarele proiecte majore de infrastuctură rutieră:

Construcția noii Centuri a Bucurestiului care va face legătura între ș> A.2 (Autostrada de Sud); Modernizarea Centurii rutiere a Municipiului București (45 km);

închiderea inelului median de circulație la zona nord/autostradă urbană (situat între Lacul Morii și Șos. Colentina);

Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București Pitești (în derulare Pasaj Ciurel);

Penetrația Prelungirea Ghencea - Domnești;

Străpungerea Bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu;

Supralărgirea Șos. Fabrica de Glucoză;

Supralărgire și străpungere Strada Avionului;

Supralărgirea Șos. București Măgurele.

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul I 2019:

Construcția noii Centuri a Bucurestiului care va face legătura între A1 și A2 (Autostrada de Sud) -

Cost implementare -

1. Proiectare și e aferent Centura f achiziție publică; pentru prezent a fost c<trkd^de Centură București, Lot 1: Sector 1 km 52+070 - km 52+770 1   "2+770 - km 69+000 aferent Centura Sud - Procedura

tractelor de lucrări a fost lansată în data

z®

UKAS

WAKM3MNT llllX

ISO 9001 • tSO 14001        OOI


 • 2. Proiectare și execuție Autostrada de Centură București km 0+000 - km 100+900, lotul 2: km 69+000 - km 85+300 aferent Centură Sud - în data de 11.03.2019 a fost semnat contractul cu Ofertantul declarat câștigător Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AȘA. A fost emis Ordinul de începere pentru Activitățile de Proiectare, începând cu data de 10.04.2019.

 • 3. Proiectare și execuție Autostrada de Centură București, Lot 3 Sprtnr i,km 85+300 - km 100+765 aferent Centură Sud Sector 2 km 0+000 - km 2H-500 aferent Centură Nord - Sunt inițiate demersuri • în vederea semnării contractului.

  CONFORM CU ORIGINALUL

  I________________________________

  Modernizarea Centurii rutiere a Municipiului București • 1. Modernizarea Centurii rutiere a Municipiului BucureștU

DN2 (km 12+300) - A2 (km 23+750)                                           _

în data de 19.02.2015 a fost reziliat contractul nr?^92755UT3/20.08.2012 - întocmirea fazelor de proiectare PT+DE, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții și execuție lucrări la obiectivul „Modernizarea centurii rutiere a municipiului București între A1-DN7 si DN 2-A2, Lot 2 : sector DN 2 (km 12+300) - A2 (km 23+750)”.

în data de 26.04.2017 a fost lansată procedura de achiziție pentru un nou contract de execuție lucrări.

în prezent procedura se află în faza de contestații. Contractul se va semna după finalizarea acestei etape.

Pentru pasajul peste CF la Chitila (CB Lot A1-DN7), lucrările nu au fost finalizate deoarece sunt necesare exproprieri suplimentare care se află în curs de avizare.

 • 2. Lărgire la 4 benzi a Centurii rutiere a Municipiului București Sud între A2 km 23+600 și A1 km 55+520 Sector 1: Amenajare nod rutier CB - DN 4 (Oltenița) km 29+500 - 33+190

Procedura de evaluare a ofertelor a fost finalizată. Contractul este în curs de semnare.

 • 3. Lărgire la 4 benzi a Centurii rutiere a Municipiului București Sud între A2 km 23+600 și A1 km 55+520 Sector 2: Amenajare nod rutier CB - DJ 401 (Berceni) km 33+190 - 35+600

Contractul de proiectare și execuția Pasaj Berceni a fost semnat în data de 19.03.2019. Urmează a fi emis Ordinul de începere pentru perioada de proiectare. Pentru perioada de execuție lucrări se va emite un alt ordin de începere după finalizarea perioadei de proiectare.

 • 4. "Proiectare și execuție pasaj suprateran pe DJ 602, Centura București - Domnești"

Proiectul tehnic a fost avizat în octombrie 2018. Autorizația de Construire nr. 140/ 20.12.2018 pentru lucrări de infrastructură la pasaj de descărcare sens giratoriu suspendat pe Centura București spre localitatea Bragadiru a fost emisă în decembrie 2018. în data de 15.01.2019 s-a comunicat Inspectoratului de Stat în Construcții începerea lucrărilor.

A fost emisă Autorizația de Demolare. Au fost finalizate lucrările de demolare privind eliberarea amplasamentului (conform exproprierilor realizate prin H.G. nr. 390/2017). în prezent, Antreprenorul își mobilizează resursele de utilaje/echipamente și forța de muncă, pentru demararea execuției acestor lucrări. La data de 01.04.2019 au fost demarate lucrările pregătitoare (trasare, curățare teren, etc)

Au fost demarate procedurile de exproprieri suplimentare, generate de evazarea rampelor de pe Prelungirea Ghencea în conformitate cu Certificatul de Urbanism nr. 661R/ 1561086/ 25.10.2017. în data de 29.03.2019 s-au finalizat dezbaterile publice privind proiectul de H.G. pentru expropriere imobile suplimentare aferente UAT București, Bragadiru, Clinceni și Domnești, acesta fiind în prezent pe circuitul de semnături interministerial.


Pento/ț^te^Dr^eote/e majore de infrastucturâ rutieră ale Primăriei Municipiului București au fost

“...... ae \ealizare pentru fazele aferente de achiziție publică, de proiectare și de

paciiim urmează:

'/UL

șjt^jqr. 4.7,-caerpoștal 050013, sector București, România Tel: 021.305'55 00 sskt'

http://www.pmb.roQ K ■ 9 ■

1tlXJ

$

UKAS ***5Wtjy*T

150 9001 • QO 14001        001


închiderea inelului median de circulație la zona nord/autostradă urbană (situat între Lacul Morii și Șos. Colentina);

Lungime Inel median - 13,15 km, suprafața structurii rutiere - 52.300 mp, poduri - 2 buc., tunele - 2 buc., noduri - 12 buc., intersecții giratorii - 10 buc.

Implementarea proiectului se realizează pe tronsoane. Studiile de fezabilitate pentru obiectivele Nod Chitila, Nod Andronache, Nod Avionului, inițiate în anul 2018 au fost finalizate în trimestrul I 2019.

Cost implementare: cost 2.361.000 lei


ce


Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada Buc

de 8,3 km proiectul a fost demarat în 06.07.2010

Proiectul a fost împărțit pe trei tronsoane:

Tronsonul I - km 0 (Splaiul Independenț sQONȘOB.MJwOR^INALUL

Tronsonul II - Șos. Virtuții - Șoseaua de Centură____

Tronsonul III - Șoseaua de Centură - Autostrada Ăî

în prezent este în derulare Tronsonul I, pentru care în trimestrul I 2019 stadiul fizic de^execuție a fost de 65%.

Costul de implementare: 2.076.470.000 lei, valoare actualizată 2.220.852.000 lei

Costuri suportate până la data raportării: 207.744.000 lei pentru Tronsonul I

Penetrație Prelungirea Ghencea Domnești și Supralărgire Bd Ghencea și Str. Brașov Terminal tramvai 41 lungime prevăzută 6,1 km; proiectul a fost demarat în 21.06.2018 lin            ii         9h1P o foe; + î i-1 r' Vi o i <-> *             r4l îl Ha e ■a»’*/!<■'>!             i                                    ~            ; 1 i* -, 4

• • • IUIIG i          U I < I _ W . ll iv. Iwlfl. IU a       U        liwH fj»! ni u «1U W i CSI O ic U . U U I C.Z.C.MI il idiC

Proiect tehnic. S-a predat studiul de fezabilitate și s-au aprobat indicatorii tehnico economici investiției.

5: ai


în trimestrul I 2019 s-a demarat elaborarea documentației pentru achiziție contract de execuție lucrări.

Costul de implementare: 543.353.000 lei, valoare actualizată 558.669.000 lei

Costurile suportate până la data raportării: 21.324.000 lei.

Străpungere Bd. Nîcolae Grigorescu-Splai Dudescu cu o lungime prevăzută 3,6 km proiectul a fost demarat în 16.03.2010.

Stadiul fizic de execuție al proiectului este de 95%. Iii uiiii<,ouui i               i h iauz.ai                pci Hi U

iluminat, separatoare de sens și semaforizare).

OUI IIZ.I yd Uc lUVIQII OUplll I ICI HGI C (luuidil uc


Costul de implementare: 361.482.000 lei, valoare actualizată 353.486.000 lei

Costurile suportate până la data raportării au fost de 161.357.000,00 lei, valoare actualizată 169.690.000 lei.

Supralărgire Șos. Fabrica de Glucoză cu o lungime prevăzută 1,8 km în anul 2018 a fost elaborat Proiectul tehnic; s-a obținut Autorizația de Construire pentru realizare canalizare ape pluviale pe Șos. Petricani, relocarea și protejarea rețelelor pe Șos. Petricani și intersecția cu Șos. Fabrica de Glucoză. Primăria Municipiului București a predat amplasamentul pentru lucrările de execuție destinate supralărgirii de la două la patru benzi a Șoselei Fabrica de Glucoză care tranzitează zona de nord a Capitalei, acestea constând în lărgirea la 4 benzi a 1,8 km de stradă, câte 2 benzi pe sens de câte 3,5 m, realizarea trotuarelor cu o lățime de 4,5 m, reconfigurarea intersecțiilor pe care șoseaua Fabrica de Glucoză le traversează și racordarea la viitoarea intersecți_ ^giratoriu a autostrăzii A3 București - Ploiești - Brașov, asigurarea

scurgerii apelor pfuyipl&^priih r;^izarea unei canalizări pluviale precum și prin repoziționarea gurilor jatea spatiilor verzi, modernizarea iluminatului stradal, termen în trimestrul I 2019 stadiul de execuție a lucrărilor este de aproximativ 15%.


UKAS

HO WO1 • BO 14001

001


Costul de implementare: 310.492.000 lei, valoare actualizată 206.224.000 lei

Costurile suportate până la data raportării: 66.990.000 lei, valoare actualizată 67.396.000 lei

Nod Chitila - închidere Inel Median; proiectul a fost demarat în 12.10.2018 prin elaborare Studie de Fezabilitate (SF).

în trimestrul I 2019 s-a demarat elaborarea documentelor pentru Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A.

lui cuCost implementare (SF):133.000 lei, valoare actualizGCMORW® teC^IGINALUL Costurile suportate până la data raportării: -

Nod Avionului - închidere Inel Median; proiectul a fost demarat în 12.10.2018 Studiu de Fezabilitate (SF). Nod Avionului este un tronson din obiectivul Străp supralărgire str. Avionului între Șos. Pipera și Linia de Centură prin Drumul Nisipoasa, str. Câmpul Pipera și str. Vadul Moldovei cu pasaj denivelat suprateran peste CF București-Constanța pe sub pista Aeroportului Aurel Vlaicu.

în trimestrul I 2019 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții și s-a demarat întocmirea documentației pentru achiziție contract de elaborare Proiect Tehnic și execuție lucrări.

Cost implementare (SF): 811.000 lei, cost implementare proiect: 576 314 000 lei

Cosiuriie suporiaie până ia data raportării. -

Nod Andronache - închidere Inel Median; proiectul a fost demarat în 12.10.2018 prin elaborarea Studiu de Fezabilitate (SF).

în trimestrul I 2019 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții și s-a demarat elaborarea documentației pentru achiziție contract de elaborare Proiect Tehnic și execuție lucrări.

Cost implementare (SF) 150.000 lei, cost implementare proiect: 199.382.000 lei

Costurile suportate până la data raportării: -

Supralărgire Sos. București - Măgurele s-a întocmit documentația pentru atribuire proiectare SF.

Cost implementare (SF) 140.000 lei, valoare actualizată 10.000 lei

Costurile suportate până la data raportării:-

Modernizare Piața Eroii Revoluției și pasaj pietonal; proiectul demarat în 16.06.2006 face legătura pietonală între stația de metrou Eroii Revoluției, stația de tramvai și trotuarul de pe partea cimitirului Bellu, printr-un pasaj subteran cu o lungime de aproximativ 28 m. A fost predat Proiectul Tehnic care a fost avizat de Consiliul Tehnico Economic (CTE).

în trimestrul I 2019 s-a demarat elaborarea documentației pentru obținere Autorizație de Construire.

Cost implementare 29.338.000 lei

Costurile suportate până la data raportării: 11.833.000 lei, valoare actualizată 11.959.000 lei

Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu - intersecția Vitan Bârzești Etapa II, _ a ăzută 1,3 km; proiectul a fost demarat în 12.10.2018.

e^tri^4^2p19 s-a demarat elaborarea documentației pentru achiziție contract de execuție Pasaj rutier Șos. Colentina-Dna Ghica; proiectul a fost demarat în 12.10.2018.
UKAS

tso 9001 * no 14001        OO1

l o


în trimestrul î 2019 s-a demarat întocmirea documentației pentru achiziție contract de elaborare Proiect Tehnic și execuție lucrări.

Cost implementare (SF) este de 133.000 lei, cost implementare proiect: 133.894.000 lei.

în anul 2018, în vederea fluidizării traficului, municipalitatea a demarat realizarea a 11 pasarele pietonale prin Administrația Străzilor, în locațiile:

Șos. București - Ploiești - Fântâna Miorița, Calea Floreasca Mall Promenada, Șos. Pipera nr. 49, Șos. Pipera nr. 63-65, Calea Griviței STB-Carpați, Șos. Alexandriei nr. 2 ieșire București -Bragadiru, str. Liviu Rebreanu - Mall Park Lake, Bd-ul. luliu Maniu, Hypermarket Cora, Calea Văcărești la intersecție cu str. Pridvorului, Șos. Mihai Bravu nr. 30, Bd-ul. Doamna Ghica intersecția STB Dimitrie Grozdea.

în anul 2018 pentru obiectivul de investiții "Pasarela pietonală Șos. București Ploiești - Fantâna Miorița" au fost aprobați indicatorii tehnico-economici prin H.C.G.M.B. nr. 583/06.09.2018 - respectiv 7.305.620 lei cu TVA inclus, construcție+montaj=5.916.710 lei, sursa de finanțare - buget local).

în trimestrul I 2019 s-au aprobat indicatorii tehnico -i economici prîn HTTG.M.Ș. nr. 158/11.03.2019 pentru următoarele pasalele pietonale:             c---------


 • - Mihai Bravu nr. 12 - 10.018.215,39 lei cu TVA inclus,- ' ’.....'

 • - Șos. Alexandriei nr. 2 - 9.794.382,76 lei cu TVA inclus^--------

 • - Șos. Pipera - sediul Prefectura 9.280.013,17 lei cu TVA inclus,

 • - Bd. Doamna Ghica intersecția STB Dimitrie Grozdea - 10 104.757,78js

 • - Calea Griviței (STB Carpati) - 13.822.390,83 lei cu TVA inclus

  VA inel

  TvATirTclus,


 • - Bd. Liviu Rebreanu - Mall Park Lake - 9.082.050,29 lei

 • - Bd. luliu Maniu - Hipermarket CORA - 9.764.268,13 lei

 • - Șos. Pipera nr. 63-65 - 9.662.359,64 lei cu TVA inclus,

Sursa de finanțare: buget local

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura I.4: finalizarea tuturor proiectelor majore

Valoarea Indicatorului de monitorizare a progreselor pentru măsura I.4 se poate cuantifica la finalizarea tuturor proiectelor de infrastructură rutiera, aceste proiecte fiind -în derulare la data raportării.

Măsura !.5 - Extinderea și integrarea superioară a traseeior de transport public de suprafață și subteran, urban și regional, inclusiv cu sistemul feroviar - extinderea rețelei de metrou

Extinderea rețelei de metrou cu 23,24 km este prevăzută pentru anul 2022.

Responsabilitatea implementării măsurii I.5: METROREX

Descrierea măsurii

Extinderea Magistralei 4 pe secțiunea Parc Bazilescu - Străulești

Finalizarea lucrărilor pe secțiunea Râul Doamnei - Eroilor Magistrala 5 Construcția Magistralei 6 (1Mai - Otopeni, 14 km)

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul I 2019:

Magistrala 5 secțiunea Râul Doamnei - Eroilor

Continuă lucrările în vederea finalizării acestui obiectiv. Stadiul realizării lucrărilor este de cca. 90%. Magistrala 6 (1Mai - Otopeni, 14 km): definitivarea proiectului, stabilirea surselor de finanțare și realizarea lucrărilor
A fost aprobs^ă^firiarițațelT'.^e către CE pentru secțiunea 1 Mai-Tokio; s-a lansat procedura d  licitație pentriLfeaH                 —x_..------—■------------


sfJudturii și pentru consultanță în vederea exproprierilor.

/Qf                   o'*

DIRECȚIA 5-x*0*0*

$

UKAS

MAMACBMarrr

no 9001 * no 14001       OOI


Acțiuni finalizate la data raportării: Extinderea Magistralei 4 pe secțiunea Parc Bazilescu -Străulești cu tronsonul de 2,1 km este finalizată si metroul a fost pus în funcțiune cu călători în anul 2017.


Costul de implementare: 8.266.500.000 lei

Indicatorului de monitorizare a progreselor măsura 1.5: lungime linie metrou (km) Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 23,24 km

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării 2,1 k

Măsura 1.6 - Modernizarea și extinderea arterelor de circulSȘ^^^^ CU ORI

Responsabilitatea implementării măsurii I.6: Administrația Străzilor, Corn

Poduri și Pasaje București S.A., Primăria Sector 1 - Aparatul de sp.ecia1îfate a

1 - Direcția Investiții, Primăria Sector 2 - Instituția în sub

Administrația Domeniului Public Sector 2, Primăria Sector 3 - Aparattrf-de'specialitate al primarului sectorului 3 - Direcția Achiziții Investiții, Primăria Sector 4 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 4 - Direcția Investiții și Achiziții Publice, Primăria Sector 5 - Instituția în subordinea Consiliului Local Sector 5 - Administrația Domeniului Public al Sectorul 5, Primăria Sector 6 -Aparatul de specialitate al primarului sectorului 6 - Direcția Investiții

Măsura este prevăzută a fi demarată în 2018 și continuată până în 2022

Descrierea măsurii: în cadrul acestei măsuri vor fi modernizate arterele din București prin reabilitarea străzilor

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul I 2019:

Administrația Străzilor prin Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S A. a demarat în sectoarele 1, 3, 5 și 6, în data de 11.06.2018, proiectarea reabilitării străzilor Drum Arieș, Drum Cavnic, Drum Costești, Drum Cristești, str. Căruței, str. Căscioarelor, str. Floare de Vârf, Intrarea Gălbenelelor, str. Rachetei, Drum Bragadiru, Drum Crăițelor, Drum Sânpaul, Drum la Chiajna, str. Bilciurești și la data de 02.08.2018 proiectarea reabilitării străzilor str. Lonea, str. Ocna Sibiului, str. Brățării, str. Mavrogheni, str. Serg. Turturică, intr. Țurcanei, Drum Dârvari, str. Liniei cu o lungime totală de 12,27 km străzi.

CMSDPB-S A Cele 8 Străzi, Conform proiectului în derulare: Str. Lonea, Str. Ocna Sibiului, Str. Brățării, Str. Mavrogheni, Str. Sergent Turturică, Str. Intr. Țurcanei, Drum Dârvari, Str. Linei Proiectul este în etapa de obținere a Autorizației de Construcție.

CMSPPB S.A. Cele 14 Străzi, conform proiectului în derulare:

Sector 1 - Drum Arieș, Str. Bilciurești, Drum Cavnic, Drum Costești, Drum Cristești,

Sector 5 - Str. Căruței, Str. Căscioarelor, Str. Floare de Vârf, Intr. Gălbenelelor, Str. Rachetei, Drum Bragadiru, Drum Crăițelor, Drum Sânpaul

Sector 6 - Drum Chiajna

Proiectul este în etapa de obținere a Autorizației de Construcție.

în str. Teiuș lucrările de reabilitare sistem rutier și lucrări edilitare sunt în curs de execuție pe o lungime 1,62 km, pentru derularea lucrărilor fiind necesare exproprieri.

Lungime totală: 13,89 km

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 50 km

Primăria Sector 1 a demarat proiectul Modernizare sistem rutier 11 străzi - 3,8 km:

pe străzile Mamaia, Medrești, Buclei, Drumul Poiana Ursului, Fiordului, Drumul Gării, Liliacului, Bujorului, Nuferilor, Eugen Brote și Drumul Lăpuș - în elaborare Studiu de Fezabilitate;

Primăria Sector 2 prin Administrația Domeniului Public Sector 2 a reabilitat următoarele străzi: MaiorJpnjQpravu, Cristescu Dima, Stănescu Gheorghe, Șerbănică Vasile;


ctor^prin Direcția Achiziții Investiții, în trimestrul I al anului 2019 a executat doar lucrări de circulație pe o suprafaț^țol


-

5 DIRECT!

Pentru trimestrul I al anului 2019 Primăriile Sect^gj^lg^^^^^^ nu^ implementării măsurii.


Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura I.6: lungime Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 93 km

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data r (7,087 km - sector 3 și 14 km - sector 4)

Măsura I.7 Amenajarea de căi proprii de circulație pentru biciclete (piste, benzi) inclusiv în zonele de agrement

Responsabilitatea implementării măsurii I.7: Primăria Municipiului București prin Direcția Generală Investiții, respectiv Administrația Străzilor, Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

Descrierea măsurii: în cadrul acestei măsuri, în prima etapă, se realizează piste de bicicletă (67 km) pe următoarele trasee:

 • 1. Piața Victoriei, Bd. Aviatorilor, Bd. Mareșal, C-tin. Prezan, Str. Nicolae Caranfil, Șos. Pipera, Str. Cpt. Alexandru Ștefănescu, Bd. Aerogării, Șos. București-Ploiești, Șos. Kiseleff;

 • 2. Piața Victoriei, Șos. Ștefan cel Mare, Șos. Mihai Bravu (până la intersecția cu Bd. Basarabia);

 • 3. Piața Unirii, Splaiul Unirii, Pod Grozăvești, Splaiul Independentei, Bd. Regina Elisabeta (până la Universitate), Bd. Ion C. Brătianu;

 • 4. Bd. Unirii, Piațo Alba liilia, Bd. Basaraoia (pana la Arena Națională^.

Măsura a fost începută din anul 2018 și este prevăzută a se realiza până în 2019.

în etapa următoare se vor mai realiza 33 de km de piste de biciclete pe artere principale (Bd. D. Cantemir, Bd. Tineretului, Calea Șerban Vodă, Bd. Pache Protopopescu, Bd. Dacia, Șos. Colentina) și în parcurile Izvor, Plumbuita, I.O.R., Carol, Tineretului.

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul I 2019:

Direcția Generală Investiții derulează proiectul Implementarea unui sistem public pentru transport cu bicicleta prin realizarea a patru trasee de piste de biciclete cu o lungime totală de 48,25 km.

Pentru traseul 1 de piste pentru biciclete cu o lungime de 9,30 km pentru tronson 1 - P-ța. Victoriei — Bd-ul. Aviatorilor - Bd-ul. Beijing - Str. Nicolae Caramfil - Șos. Pipera, a fost demarată orocedura de atribuire a contractului pentru realizarea lucrărilor de semnalizare orizontală și verticală (marcaje). Documentația pentru procedura de achiziție a fost publicată în SICAP în data de 19.03.2019. Data limită de depunere a ofertelor este 19.04.2019. Procedura a fost contestată. S-au formulat răspunsuri la contestație și la clarificări.

Pentru traseul 1, tronsonul 2 Șoseaua Kiseleff - B-dul. Prezan este în pregătire documentația necesară declanșării procedurii de atribuire a contractului de execuție a lucrărilor către Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

Pentru traseele 2, 3, 4, în data de 28.12.2018, a fost atribuit Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București în asociere cu Compania Municipală Managementul Traficului contractul de proiectare și execuție “Lucrări de execuție și servicii de elaborare documentație tehnică faza Proiect Tehnic+DDE, Asistență tehnică din partea Proiectantului din programul de Implementare a unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București” - traseele 2, 3 și 4. -valoarea totală a contractului - 29.307.604 lei fără TVA. în data de 09.01.2019, a fost emis Ordinul de începere preși_§ervicii de elaborare a documentației tehnice faza proiect tehnic. în prezent, proiectul tehpkf esț£ îpfcirfs^de elaborare.

,7 ' ' \

Costul de ijțriplementarexmasura 1.7: 45.000.000 lei

Costul de implementare proiect trasee 1, 2, 3, 4 : 44.500.000 lei--*y-.-

V

UKAS

ISO 9001 • ISO 14001         OO1


' j Tz, 'in «i         /

Bd. Regina Elisabela nr- 47.                    SSC.16T b,

Tel: 021.305.55 00               .

http://www.pmb.ro

Costurile suportate până la data raportării: traseul 1 - 578.000,00 lei realizare SF, 400 lei pentru obținere 2 avize

Sursa de finanțare: buget local

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura I.7: lungime piste biciclete (km)


Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 100 km

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la finalizarea măsurii aflată în curs de implementare la data raportări

rirTmp se cuantifică lă


Măsura I.8 Introducerea unui sistem de transport publnf cu bicicț parcări, achiziționarea de biciclete pentru utilizare de c

I CONFORM CU ORIGINai i n

Măsura se va implementa după realizarea pistelor de biciclete

Responsabilitatea implementării măsurii I.8: Primăria Municipiului Bucureștf prin Direcția Generală Investiții, respectiv Administrația Străzilor, Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

Descrierea stadiului implementării măsurii:

Sunt prevăzute a se realiza 420 locuri de parcare biciclete. Dotările specific funcțiunii impuse constau în principal, în rastele acoperite sau descoperite destinate depozitării bicicletelor în condiții de siguranță și în mobilier urban (bănci) necesar pentru odihnă bicicliștilor. în cadrul rastelelor acoperite au fost prevăzute compresoare de aer comprimat dotate cu sistem antivandalism.' Rastelele pentru biciclete vor fi montate după realizarea traseelor de piste pentru biciclete.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura I.8: lungime piste biciclete (km)

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 100 km

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: Imp se cuantifică la finalizarea măsurii aflată în curs de implementare la data raportării

Măsura I.9 - Inițierea unui program de achiziție biciclete pentru public,

Măsura a fost începută din anul 2017 și a fost finalizată în anul 2018.

Responsabilitatea implementării măsurii I.9: Aparatul de specialitate al Primarului General, respectiv Direcția de Mediu

Descrierea măsurii: Prin aceasta măsură PMB va asigura facilitățile necesare achiziționării a 30.000 de biciclete de către bucureșteni.

Primăria Municipiului București prin Direcția de Mediu a derulat proiectul "Bicicliști în București1' prin care s-au acordat 30.000 vouchere pentru achiziționarea de biciclete, proiectul fiind finalizat în luna septembrie 2018.

Costul de implementare măsură 1.9: 15.000.000,00 lei

Costul de implementare proiect: 15.000.000 lei

Sursa de finanțare: buget local

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura I.9: număr biciclete achiziționate

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 30.000 biciclete

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 30.000 vouchere acordate pentru achiziționarea de biciclete trănsportdpff.

Realizarea de facilități park & ride la stațiile cheie de transport public și stații de iprermodale tren-autobuz/metrow,


tfânși


? / I l^ăsurâ-feste prevăzută a fi realizată până în anul 2022.


\ bW ) '' J

Responsabilitatea implementării măsurii 1.10 - Aparatul de specialitate al Primarului General, respectiv Direcția Transporturi, METROREX

Descrierea măsurii: în cadrul acestei măsuri, în prima etapă, METROREX va construi o stație intermodală la noua stație de metrou Străulești de pe Magistrala 4 și uitări intermodale: la Pantelimon Vergului (la noul terminal intermodal de la la Prelungirea Ghencea Domnești (la viitorul terminal i Berceni (la stația de metrou Dimitrie Leonida).


Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul I U2o1SU°^/G/a/4

Primăria Municipiului București prin Direcția

implementează proiectul - terminalul intermodal amplasat la intersecția Șos. PanfeTîmon și Sos. Vergului prevăzut cu parcaj suprateran de 450 de locuri. în anul 2017 a fost aprobat PUZ-ul și în anul 2018 a fost finalizat proiectul tehnic și în trimestrul I 2019 a fost finalizată oferta financiară a proiectului tehnic, urmând să se semneze un nou contract pentru realizarea parcării park & ride.

în cadrul proiectului Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între strada Brașov și terminal tramvai 41 se va realiza un nod intermodal cu parcare supraetajată la capătul bulevardului Prelungirea Ghencea în zona nodului rutier de la Domnești Prelungirea Ghencea Domnești (la viitorul terminal intermodal de pe DJ 602-Centura București -Domnești). în anul 2018 a fost elaborat proiectul tehnic și oferta financiară pentru proiectul tehnic, iar în trimestrul I 2019 a fost finalizată documentația pentru atribuirea contractului de execuție pentru park & ride.

Costul de implementare total parcări park & ride PMB: 80.332.153 lei. Sursa de finanțare: buget local

Primăria Sector 4 derulează proiectul amenajare parcare parter + 2 etaje cu 247 locuri autovehicule și motociclete în Șos. Berceni (la stația de metrou Dimitrie Leonida)

Stadiu fizic raportat la finalul anului 2018 a fost de 55%.

în trimestrul I al anului 2019 Primăria Sector 4 nu a raportat stadiul implementării proiectului.

Cost implementare. 15.168.721,08 lei fără TVA

Costul de implementare până la data raportării: 8.342.796,59 lei fără TVA

Primăria Sector 4 derulează proiectul amenajare parcare IMGB cu 264 locuri din care 20 pentru persoane cu handicap;

Stadiu de execuție în 2018: finalizat în curs de recepție

în trimestrul I al anului 2019 Primăria Sector 4 nu a raportat stadiul implementării proiectului.

Cost implementare. 2.132.693.93 lei fără TVA

Costul de implementare până la data raportării: 2.132.693.93 lei fără TVA

Acțiune finalizată: în 2018 METROREX a finalizat, recepționat și pus în funcțiune sistemul intermodal (park & ride) de la Străulești pentru noua stație de metrou Străulești de pe Magistrala 4. Obiectivul a fost recepționat la data de 12 noiembrie 2018.

Costul de implementare măsură 1.10: 64.350.000 lei METROREX, 80.332.153 lei - PMB Sursa de finanțare: buget de stat, buget local


Costul de implementare până la data raportării: 64.350.000 lei METROREX Indicatorul de moni Lzare a progreselor măsura 1.10: număr stații intermodale  Valoarea indicatâmlOilrealr

Valoarea indicațoruktt-dejiibnitorizare a progreselor la data raportării. 1 și în curs de recepție 1 stație IMGB (supripnenta^fața de P|CA)Bd Regina Elisabeta nr.'47, Tel: 021.305 55.00 http://www pmb.rofor 5, București, România< DIRECȚIA
Măsura 1.11- Programul de eliminare a autovehiculelorj^h^a^adinând perso

M Cu original


Măsura se consideră că este implementată din anul 2 2022.

Responsabilitatea implementării măsurii 1.11: Administrația F

Descrierea măsurii: Programul guvernamental de Sti Rabla) va contribui la înnoirea parcului auto deținut de

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul I 2019

Primăria Municipiului București prin Direcția de Mediu a inițiat în 2018 "Programul de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere”, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 377/26.07.2018. Programul urmărește acordarea a 5.000 de eco-vouchere cu o valoare de 9.000 lei/eco-voucher, în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat înmatriculat în Municipiul București programul se derulează între 2018-2019. Programul a demarat în luna octombrie 2018 prin înscrierea persoanelor fizice și juridice posesoare de autovehicule vechi.

în trimestrul I 2019 Direcția de Mediu a demarat procedura de achiziție publică pentru servicii de tipărire și livrare de eco-vouchere, precum și servicii de selecție a unităților comerciale participate, colectarea, verificarea și predarea documentelor pentru decontarea eco-voucherelor. Grupul de lucru constituit a procedat la verificarea dosarelor cu documentele necesare privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.

In cadrul programului au fost casate        autovenicuie uzate, din care 4.032 a pai ținând

persoanelor fizice.

Costul de implementare este de 45.000.000 lei suportat din bugetul local PMB.

Costul de implementare până la data raportării: conform programului AFM Indicatorului de monitorizare a progreselor măsura 1.11: % din total parc auto

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 3,38 % din total parc auto înlocuit în 5 ani, respectiv 0,67% /an

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 0,46% pentru anul 2018, Imp pentru anul 2019 se va calcula la sfârșitul anului.

Măsura 1.12 - Creșterea ponderii utilizării transportului electric public de suprafață prin modernizarea/reabilitarea/extinderea rețelei de transport

Responsabilitatea implementării măsurii 1.12: Aparatul de specialitate al Primarului General, respectiv Direcția Transporturi

Măsura este implementată în 2016 și a fost prevăzută a se finaliza până în anul 2018.

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul I 2019:

Primăria Municipiului București prin Direcția Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură are în finalizare următoarele proiecte de modernizare liniilor de tramvai pe arterele:

Șos. Pantelimon - pentru 3,15 km cale dublă de linii tramvai. Stadiu fizic pe tronsonul Pantelimon cca. 88%.

Cost implementare 322.495.000,00 lei

Costuri suportate până la data raportării 151.226 000 lei,Bd. Liviu Rebreanu - pentru 2,78 km cale dublă de/linii tramvai-

Costul de implementare este de 164.158.000,

I Costuri suportate până la data raportării 100.333.

Bd. Aerogării - 3,57 km cale dublă tramvai.

Costul de implementare este de 68.112.000,00 lei din

Costuri suportate până la data raportării 38.115.0

în anul 2018 pentru toate proiectele au fost sistate lucrările din motive contractuale.

în trimestrul I 2019 s-a finalizat documentația pentru atribuirea unui nou contract pentru proiectele Șos. Pantelimon și Șos. lancului și se află în curs de pregătire documentațiile pentru încheierea de acte adiționale pentru proiectele Bd. Liviu Rebreanu și Bd. Aerogării.

Primăria Municipiului București prin Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă în cadrul Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 la data de 20.06.2018 a depus o cerere de finanțare pentru proiectul de modernizare a liniei de tramvai pe B-dul. G-ral. Vasile Milea de la intersecția cu B-dul. Timișoara până în dreptul intrării în benzinăria OMV, (lungime de 1,1 km cale dublă).

Costul de implementare este de aproximativ 6,14 milioane Euro, din care se va solicita asistență financiară nerambursabilă de aproximativ 6 milioane Euro.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsură       Lungime imie transport electric

desuprafață.

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 52,38 km

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: Imp se cuantifică la finalizarea măsurii aflată în curs de implementare la data raportării.

Măsura 1.13 Salubrizarea urbană - Salubrizarea străzilor.

Responsabilitatea implementării măsurii 1.13

Primăria Sector 1 - Aparaiui de specialitate al primarului sectorului 1 - Serviciul de Utilități Publice-Instituția în subordinea Consiliului Local Sector 1 - Poliția Locală Sector 1 - Direcția Inspecție (Biroul Protecția Mediului), Primăria Sector 2 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 2 -Direcția Servicii Publice, Primăria Sector 3 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 3 -Direcția Administrarea Domeniului Public, Primăria Sector 4 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 4 - Direcția Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizarea și Control Salubrizare, Primăria Sector 5 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 5, Primăria Sector 6 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 6 - Biroul Monitorizare și Control Domeniu Public, precum și Instituția în subordinea Consiliului Local Sector 6 - Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6 Serviciul - Protecția Mediului

Măsura se consideră că este implementată din anul 2018 si va intra pe deplin în vigoare în anul 2019.

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul I 2019

Primăria Sector 1 - prin^pexatorul de salubrizare a realizat:

în trimestrul I acțiunile<te ș^lubțî^ace au constat în: măturat mecanizat 11.105 km, spălat carosabil 822 km, spălat troti^re^9G4-J<rnk Potrivit programelor de salubrizare aprobate, operațiunile de salubrizare stradală^i^fi^măhjral mecanizat 110,55 km/săpt., spălat carosabil 127,68 km/săpt., spălat trotuare 17^1,28 Km/ludă-,U Ă

Se consideră salubrizare efîcierită realizată pentru 127,68 km străzi.

Bd Regina Elisabeta nr. 47, cod poștaș

Tel: 021 305 55.00

http://www.pmb.ro


București, România< direcția % j

s

//
UKAS

HO 9001 • ISO >4001        OOI


Primăria Sector 2 - în trimestrul I nu s-au desfășurat acțiuni de salubrizare eficientă.

Primăria Sector 3, prin Direcția Generală de Salubritate Sector 3, în trimestrul I a executai săptămânal măturatul mecanizat pe arterele de pe raza Sectorului 3 pe o lungime totală de 298 de km.

Spălarea carosabilului s-a realizat săptămânal pe arterele de pe raza Sectorului 3 pe o lungime totală de 35 km.

Se consideră salubrizare eficientă realizată pentru 35 km străzi.

Primăria Sector 5 a raportat pentru trimestrul I salubrizarea eficientă a străzilor din sectorul 5 pe o lungime de 14 km zilnic pe bulevardele: George Coșbuc, Eroilor, Eroii Sanitari, Mihail Kogălniceanu, Libertății, Dr. Gheorghe Marinescu, Națiunile Unite, Pieptănari, Regina Elisabeta, Schitul Măgureanu, Unirii, Tudor Vladimirescu

Se consideră salubrizare eficientă realizată pentru 14 km/zî (opălore și aspirarc ai prafului).

Primăria Sector 6 a raportat pentru trimestrul I salubrizarea eficientă a străzilor din sectorul 6 pe o lungime de 114,47 km.                            CONFORM CU ORIGINALUL


CONFORM CU ORIGINALULPrimăria Sector 4 nu a raportat stadiul îndeplinirii acestei măsuri.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsur

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 2004 Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării:

Măsura 1.14 Gestionarea traficului in zona centrala

Responsabilitatea implementării măsurii 1.14 Aparatul de specialitate al Primarului General, respectiv Direcția Transporturi, Instituția de interes public local în subordinea CGMB pentru care Primarul General este ordonator principal de credite, respectiv Administrația Străzilor, Compania municipală prestatoare de servicii de administrare a domeniului public/utilitate publică cu acționariat majoritar/unic Municipiul București, respectiv Compania Municipală Managementul Traficului București S.A., Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-llfov Măsura este implementată din anul 2018 și se finalizează în anul 2022.

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul I 2019

în vederea gestionării traficului în zona centrală Primăria Municipiului București, în anul 2018 a instituit regimul parcărilor prin introducerea regimului obligatoriu de plata a parcărilor de utilitate publică generală prin H.C.G.M.B.nr. 322/2018 privind aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor aparținând domeniului public și/sau privat al Municipiului București. Introducerea regimul de parcare cu plată pe oră s-a realizat începând cu data de 01.07.2018.

în anul 2018 au fost instituite 3.280 locuri de parcare operabile din care 1.038 în zona 0 și 2.442 în zona 1 - avizate, marcate, numerotate și cu personal încasator.

în trimestrul I 2019 au fost avizate 6.341 locuri de parcare în perimetrul delimitat drept zona centrală, respectiv 1.227 în Zona 0 și 5.114 în Zona 1.

Din totalul parcărilor s-a realizat 18% succedare la ora de vârf este de 20 de minute în zilele lucrătoare (luni-vineri) și de 40 de minute în zilele de sâmbătă și duminică.

Primăria Municipiului București prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-llfov a înființat la 17.09.2018 linia de autobuz nr. 698 (linia verde) care asigură legătura între zonele de interes administrative, instituționale din zona centrală a capitalei. Traseul liniei nr. 698 este următorul: Timpuri Noi - Bd. Șincai - Bd. D. Cantemir - Piața Unirii - Bd. I. C. BrătianjjL-vr—Piața Universității - Bd. N. Bălcescu - Bd. G. Magheru - Piața Romană - Bd. Lascăr  CatafgiiyA PÎața Victoriei, cu întoarcere pe Calea Victoriei - Bd. Regina Elisabeta - Bd. Kogălniceanu ‘ ‘    ~ che^^str. Națiunile Unite - Bd. Libertății - Bd. Regina Maria - Piața Unirii - Bd. D.

----- ir ^;Bdl Gh. Șincai. Traseul are 14,7 km dus-întors și este deservit de 4 autobuze având (Capiul' de' îihie 1:în zona Universitatea Creștină și capătul 2 în zona Piața Victoriei. Intervalul de
Bd. Regina.EJjsabfeța nr^'47, cod poștal 050013, or 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro

O)

C'KAS

SO 9QO1 • «O 14001       OO1începând cu data de 01.03.2019, ADTPBI a decis reorganizarea traseului liniei de autobuz nr. 698 și < modificarea indicativului în nr. 784 cu caracteristici specifice unei linii expres, cu menținerea aceluiași parc de autobuze. Linia 784 funcționează pe o mare parte din traseul inițial al liniei 698, asigurând o legătura rapidă de transport public permanent între instituții din Municipiul București (din zona centrală) și Aeroportul Henri Coandă.

Lungimea totală a traseului liniei 784 este de 45,2 km dus-întors.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsuna LT4: Hnalizarea implerrțentărij, gestionare integrată a traficului în zona centrală a murucjo^i^^ ORIGINALUL Valoarea indicatorului realizată în scenariu: nu s-a Evaluat in cuprinsul plani

Măsuri privind spațiile verzi

Măsura 11.1 Extinderea suprafețelor de spații verzi prin rei eoliene

?UHui de

in cuprinsul planuJuiA»/       •* 'A

* fc//

♦ 'fi

t stfeS^J&oziunii


Responsabilitatea implementării măsurii: Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, Primăria Sector 2 - Administrația Domeniului Public Sector 2, Primăria Sector 3 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 3 - Direcția Administrarea Domeniului Public, Primăria Sector 4 -Aparatul de specialitate al primarului sectorului 4 - Direcția Gospodărire Locală, Primăria Sector 5 -Aparatul de specialitate al primarului sectorului 5 - Direcția Generală Operațiuni, Primăria Sector 6 -Instituția în subcrdinea/sub autoritatea Consiliului Loca! Sector 6 - Administrația Domeniului Public si Dezvoltare Urbană Sector 6.

Măsura este implementată din anul 2017 și este continuată în anul 2019.

Descrierea stadiului implementării măsurii 11.1

Primăria Sector 3 în trimestrul I 2019, prin Direcția Administrarea Domeniului Public a efectuat înierbarea unui teren supus eroziuii eoliene, cu o suprafață de 0,067 ha, prin amenajare cu rulou de gazon; așternut pământ vegetal - 207,8 t

Primăria Sector 6, prin Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, în anul 2018, a intrat în posesia unui teren de 1,8 ha în Bd-uL Timișoara, care până la sfârșitul anului 2019 va fi transformat într-un parc de agrement cu o suprafață de spații verzi conform normelor de pi Oicctâi c și autorizare in vigoare.

în trimestrul I al anului 2019 Primăria Sector 6 nu a raportat stadiul implementării proiectului.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 11.1: suprafață terenuri supuse eroziunii eoliene (ha)

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor prevăzut în plan: 10,41 ha

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 2,106 ha+0,067=2,173 ha

Măsura 111.1 Conservarea, ameliorarea și extinderea spațiilor verzi publice

Responsabilitatea implementării măsurii: Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A., Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A., Primăria Sector 1 - Administrația Domeniului Public Sector 1, Primăria Sector 2 - Administrația Domeniului Public Sector 2, Primăria Sector 3 - Direcția Administrarea Domeni L^Public, Primăria Sector 4 - Direcția Gospodărire Locală - Serviciul


Monitorizare și ol\Șpgțîhyerzi, Primăria Sector 5 - Direcția Generală Operațiuni, Societatea

Amenajare Edilitarărș-i-Salâbfijzâre S.A., Primăria Sector 6 - Administrația Domeniului Public și

Dezvoltare Urbâti^Sectqr 6?\   \                         ___


Bd Regina Elisabeta nr. Tel: 021 305 55 00 http://www pmb.rol^1

ISO «001 • BO 14OO1        OO1


Descrierea măsurii

în cadrul acestei măsuri se vor întreține sau extinde 307,92 ha de spații verzi publice: prin înierbare, prin plantare de arbori și arbuști, prin extindere sistem de irigații sau realizarea de programe d*k udare sistematică. Acestea vor fi amenajate sau întreținute astfel: 41,0 ha - Primăria Sector 1, 34,0 ha - Primăria Sector 2, 10,0 ha - Primăria Sector 3, 11,3 ha - Primăria Sector 5, 16,02 ha Sector 6, 195,6 ha - Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement-BueweșU^ALPAB)-Măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare în anul 2020

CONFORM CU ORIGINALUL

Descrierea stadiului implementării măsurii 111.1


Primăria Sector 2

în trimestrul I 2019 s-au efectuat lucrări de întreținere a spațiilor verzijj protecție, instalare și reparare sisteme de irigații, extindere^&tsfeme montare gazon rulou, completare cu pământ vegetal, plant              și arbuști ornamentali în

următoarele locații:

 • - Parc Ecologic Dobroiești, Parc Păsărari Extensie, Parc Ciurea, Parc Tei, Parc Florilor, Parc Motodrom, Parcurile Plumbuita I și II, Parc Morarilor, Parc Lunca Florilor, Parc Rodica, Parc Sf. Pantelimon, Parc Petricani, Parc Nichita Stănescu, Parc Ottoi Călin, Parc Ronda;

 • - platbande: Lacul Tei, Dimitrie Pompeiu, Petricani, Maior Băcilă, Mihai Bravu, lancului, Barbu Văcărescu, Colentina, Vergului, Basarabia, Ștefan cel Mare, Calea Moșilor, Dacia, Pierre de Coubertin, D-na. Ghica;

 • - scuaruri: Metafora Vieții, Ciurea, Ostrov, Al. Zagoritz, str. Mântuleasa colț cu str. Plantelor și str. Negustori, Matei Voievod x Teleajen, Pache Protopopescu x Popa Nan, Pache Protopopescu x Teieajen, Popa Nan x Țepeș Vodă, Teiui Doamnei x Colentina, Tunari x Ștefan cei Mare, Cîimp, Despot Vodă x Ștefan cel Mare, Dinu Vintilă;

 • - locuri de odihnă și zone verzi: Ștefan cel Mare nr. 226-230, nr. 50, Țepeș Vodă, Mihai Bravu -spate Alice, Rond Obor, zone adiacente Obor, intrări în sector - limite, etc.

Primăria Sector 3 în trimestrul I 2019 s-au plantat 3.196 exemplare de arbori, arbuști, plante și s-au efectuat toaletări la 2.338 exemplare arbori.

în trimestrul I al anului 2019 Primăriile Sectoarelor 1, 4, 5 și 6 nu au raportat stadiul implementării măsurii.

Primăria Municipiului București, prin ALPAB: în trimestrul I 2019 s-au efectuat următoarele lucrări:

 • 1. întreținere material dendrologic

 • - s-au executat lucrări de întreținere în toate parcurile administrate, formare și regenerare la un nr. de 3.609 arbori și arbuști;

 • - s-au executat lucrări de plantare a 9.000 buc. din specii de puieți forestieri cu precădere foioase (ex. frasin, arțar, salcâm, stejar) în terenul de cultură Sera Plante Perene și Sera Ghencea - valoare 6.000 Lei. - Buget ALPAB;

 • 2. întreținere material floricol

 • - s-au executat lucrări de plantare de material floricol în parcurile Cișmigiu, Izvor, Herăstrău Vechi, Herăstrău Nou și Sala Palatului, material floricol din producția proprie.


udări sistematice pe Axa N-S tronsonul Piața Victoriei-Piața Romană, rond și U'hiyersitate și în Parcul Cișmigiu prin sistemul de irigații existent și funcțional pe o


UKAS

ISO 9001 * SO 14001       OO1


- s-au executat udări periodice cu cisterne și parțial udări zilnice manuale prin furtun de la hidranții a materialului floricol din toate parcurile pe o suprafață de aproximativ 2,


Cost suportat până la data raportării: 334951,96 Lei

Total suprafață spațiu verde întreținut pe trimestrul I 2019: 3,__ .._ Total suprafață spații verzi ameliorate și nou înfințate în 2018: 4,955 o dezvoltarea armoniasă și bogată a coroanei acestora; extragere a rădăcinilor și degajare teren de material vegetal pe o suprafață de 86,54 ha.

Prin Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A. în trim tăieri de corecții arbori cu înălțimea mai mare de 7 m - 906 b mai mică de 7 m - 1047 buc., tăieri de corecții la puieți de ar


Amenajare curte interioară PMB prin crearea spațiu verde unde au fost plantați 40 buc. arbuști din speciile Acer palmatum Bloodgood - 17 buc. și Juniperus sentinel - 23 buc, Prunus lusitanica - 100 ml, Roșa miniature -170 buc., Buxus sempervirens - 18 buc., plantat gazon - 376 mp, montat sistem de irigat - 376 mp.

Total suprafață spații verzi ameliorată prin sistem de irigații și udare sistematică în anul 2018- 23 ha Total suprafață spațiu verde întreținut pe trimestrul I 2019: 86,54 ha

Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiilor Verzi București S.A.

Conform contractului de delegare a serviciului public de interes local privind activitățile de întreținere a arborilor și spațiilor verzi în Municipiul București se execută pe o suprafață de 14,73 ha activități de amenajare și întreținere a spațiilor verzi (plantare arbori înierbare extindere sistem de irigații) de producere a materialului săditor pentru amenajarea spațiilor verzi, și a plantelor cultivate la ghiveci, precum și activitatea de tăiere și toaletare a arborilor de pe domeniul public.

Sursa de finanțare: Beneficiar ALPAB

în trimestrul I Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiilor Verzi București S.A. a finalizat serviciile de curățenie exterioară, amenajare și întreținere spații verzi ARENA NAȚIONALĂ, suprafața: 3,17 ha spații verzi, 4,19 ha alei, terase, suprafețe circulație auto și rigole, buget: 1,942,533.17 lei fără TVA, sursa de finanțare: Beneficiar Municipiul București.

Totodată a derulat servicii de execuție lucrări amenajare peisagistică a spațiului verde din zona Ministerului Justiției, inclusiv reparația instalației de irigație, suprafața 0,1136 ha buget 158.611.92 lei fără TVA, sursa de finanțare: Beneficiar ALPAB

Total suprafață spații verzi ameliorate și nou înfințate în 2018 - 5,38 ha

Total suprafață spațiu verde întreținut pe trimestrul I 2019: 14,73 ha

Primăria Municipiului București - prin Hotărârea nr. 573/06.09.2018, Consiliul General al Municipiului București a aprobat “Achiziționarea a 7 terenuri în suprafață de 46.088 mp (4,6 ha) situate în București, strada Giuseppe Verdi nr. 2 Bis și strada Gheorghe Țițeica nr. 143-147, sector 2 - “Parc Verdi”, pentru trecerea în proprietatea Municipiului București a terenurilor retrocedate și amenajate ca spații verzi sau locuri de joacă pentru copii în vederea redării lui spre folosință bucureștenilor păstrându-i destinația de parc.

Total suprafață spații verzi: 4,6 ha

Costul de implementare este de 49.775.040 Euro din bugetul local

în trimestrul I 2019 pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea celor 1.362 de arbori avizați pentru defrișare, conform G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi pe oanele fizice și juridice au obligația plantării în compensare ateritoriul Municipiului Jă^ajrșștL jp unui număr de 5.24,1 arbojL—.     a

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 111.1: suprafață amenajată de spațiu verde c arbori (ha) r                *!l   '   ' H                               ----- -
f DIRECȚIA
Valoarea Indicatorului de monitorizare a prog Valoarea Indicatorului de monitorizare a prog

Măsuri privind eficiența energetică

Măsura IV. 1 Continuarea modernizării centralelor termice de cvartal si cu arzătoare cu emisii reduse de poluanți prin RADET și Compșpi S.A. s-au demarat lucrări pentru modernizarea C.T. Bucur și C.T. Piața Amzei.

unj€îpală Energetică București

.T. Caporal Bălan (sector 5)


Responsabilitatea implementării măsurii IV.1: Instituția de interes public local în subordinea CGMB pentru care Primarul General este ordonator principal de credite, respectiv RADET, Compania municipală prestatoare de servicii de administrare a domeniului public/utilitate publică cu acționariat majoritar/unic Municipiul București, respectiv Compania Municipală Energetică București S.A., Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov

Măsura se implementează din 2017 și în 2018 a intrat pe deplin în vigoare prin demararea proiectelor pentru toate centralele RADET

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul I 2019:

CT Amzei - str. Amzei, nr. 10-22. în anul 2018 s-a derulat procedura de încheiere a contractului privind execuția lucrărilor pentru modernizarea centralei termice Amzei. în urma atribuirii contractului nr. 5127/04.09.2018 Compania Municipală Energetică București S.A. a realizat în 3,2% din lucrări. I I < r'rXrjl o rl a rp             !a CT Am zei sunt în sistnre s* se vor re'u0 la înțrarimarao »i< u h»

încălzire 2018 - 2019. Această lucrare de modernizare este finanțată din fondurile proprii PMB.

CT Știrbei Vodă - str. Știrbei Vodă. RADET a întocmit caietul de sarcini pentru achiziție, proiectare și lucrări de execuție. întrucât nu au fost identificate actele de proprietate asupra Centralei Termice s-a solicitat sprijinul PMB pentru soluționare.

CT Luterană - str. Ion Câmpineanu nr. 31. PMB a solicitat reactualizarea Studiului de fezabilitate și o nouă hotărâre de consiliu.

RADET a realizat actualizarea Devizului General întocmit pentru modernizarea acestei centrale termice; valoarea actualizată nu depășește valoarea aprobată prin H.C.G.M.B. nr. 22/2016.

hotărâre de consiliu.RADET a realizat actualizarea Devizului General întocmit pentru modernizarea acestei centrale termice; valoarea actualizată nu depășește valoarea aprobată prin H.C.G.M.B. nr.22/2016.

CT 18 A - str. Ion Câmpineanu nr. 15. RADET a întocmit caietul de sarcini pentru achiziție, proiectare și lucrări de execuție. Pentru obținerea suprafeței de decomprimare, cf. Ordin nr. 89 / 2018 privind "Aprobarea Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”. Realizarea proiectului necesită demersuri în vederea clarificării situației juridice a terenului din imediata apropriere a centralei termice pentru care până în prezent nu s-au identificat soluții.

CT Floreasca - str. Banu Antonachi nr. 17. RADET a întocmit caietul de sarcini pentru achiziție, proiectare și lucrări de execuție, procedura de achiziție publică fiind în curs de finalizare.

str. Cavafii Vechi nr. 15. RADET a întocmit caietul de sarcini pentru achiziție,

IDjzrîecțâre-ți Ipcrări de execuție însă pentru această centrală termică nu exista acte de proprietate ‘      ' oklțirde obținere a actelor cadastrale.CT Garaj - str. Olimpului nr. 84. RADET a întocmit caietul de sarcini pentru achiziție, proiectare și lucrări de execuție. Sunt necesare demersuri în vederea clarificării proprietății asupra Centralei Termice, până în prezent nu s-au identificat soluții pentru rezolvarea acestei situații.

® CT Bucur 14 - str. Bucur nr. 14. în anul 2018 stadiul lucrărilor a fost de 95%.

în trimestrul I 2019, lucrările de modernizare s-au finalizat și s-a realizat Recepția la terminarea r lucrărilor.

CT Caporal Bălan - str. Anghel Dogaru nr. 14. Contract în curs de derulare, stadiu 10%.

CT Depou Ferentari - str. lacob Andrei nr. 31. RA proiectare si lucrări de execuție procedura de achikitie publică fiind în curs

^ormcuowGWalu.iL_caietul de sarcini pentru achiziție, derular

1*UN/c7^Costul de implementare: 23.014.524 lei

Costuri suportate până la data raportării: 127.460,84 lei pehtuTăTroPȘ^ Sursa de finanțare: Buget local-PMB


Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura IV.1: nu

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 11

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la>data raportării. Imp se cuantifică la finalizarea măsurii aflată în curs de implementareMăsura IV.2 Eficientizarea consumului de energie termică prin reabilitarea rețelelor de distribuție primara și șaQțjnrJpra p an^rniai țarrnțQa

Responsabilitatea implementării măsurii IV.2: Instituția de interes public local în subordinea C.G.M.B. pentru care Primarul General este ordonator principal de credite, respectiv RADET, Compania municipală prestatoare de servicii de administrare a domeniului public/utilitate publică cu acționariat majoritar/unic Municipiul București, respectiv Compania Municipală Energetică București S.A., Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov.

Măsura se implementează din anul 2018 și până în anul 2023

Descrierea măsurii:

In cadrul acestei măsuri se vor reabilita toate magistralele de distribuție primară a energiei termice (250,7 km), din care se vor reabilita: 56,19 km pentru Magistrala I Sud; 34,79 km pentru Magistrala II Sud; 28,41 km pentru Magistrala III Sud; 32,25 km pentru Magistrala ll-lll Grozăvești; 21,42 km pentru Magistrala V Grozăvești; 15,69 km pentru Magistrala l-lll Vest; 61,95 km pentru Magistrala Progresu-Berceni și Magistrala Progresu-Ferentari.

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul I 2019:

Conform programului de investiții pe termen lung pentru reabilitarea celor 250 km de traseu (împărțit în 67 de loturi) lucrările se vor face în trei faze după cum urmează:

- în prima etapă de modernizare a SACET București, PMB și RADET și-au propus reabilitarea a aproximativ 31,62 km de traseu rețele de transport apă fierbinte (7 loturi) cu fonduri proprii PMB, lucrări preconizate a fi executate în perioada 2018-2019.


- în etapa a doua km de traseu rețea

Infrastructura Mate (POÎR^ra>a prioritară 7.2 “Creșterea eficienței energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei ’d&rpice în Municipiul București”. Lucrările pentru această etapă sunt preconizate a fbexpcutate în'perioada 2019-2023.


i[e PMB și RADET și-au propus reabilitarea a aproximativ 105,969 apă fierbinte (25 loturi) în cadrul Programului Operațional


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pUKAS '

tso 9001 • rso 1*»1        OO1
- în etapa a treia de modernizare PMB și RADET și-au propus reabilitarea a aproximativ 112,41 km de traseu rețea de transport apă fierbinte (35 loturi). Rețelele termice ce urmează a fi reabilitate suni Magistrala II Sud,- Magistrala V Grozăvești, Magistrala II - III Grozăvești, Magistrala Progres? Berceni, tronson din Magistrala II Vest, rețele amplasate în intravilanul Municipiului București, sectoarele 1-6;                                                                                              ’ -

Reabilitarea rețelelor de distribuție primară a energiei termice din Municipiul București pentru perioada 2018-2023 se realizează în două faze, cu un total de 137,59 km, după cum urmează:

Faza 1 - 31,621 km traseu rețea de transport. Proiectul este implementat de Compania Municipală Energetică București în perioada 2018-2020 și vizează reabilitarea următoarelor tronsoane: Magistrala I Sud cu 5,931 km, Magistrala II Sud cu 9,265 km, Magistrala II - III Grozăvești cu 5,544 km, Magistrala Progresu Berceni cu 3,626 km, Magistrala Ferentari cu 6,305 km și Magistrala I, II, III Vest cu 0.95 km. Contractul nr. 5692/18.09.2018 pentru faza 1 are termen de 10 luni pentru proiectare și 14 luni pentru execuție pentru fiecare obiectiv, valoare 266.147.834,16 lei proiectare și execuție;

Faza 2 - 105,969 km traseu rețea de transport este finanțată în cadrul POIM 2014-2020, Axa 7.2, implementat de Primăria Municipiului București. Perioada preconizată pentru derularea proiectului este 2019-2023. în cadrul acestuia se vor reabilita următoarele tronsoane din rețeaua de transport: Magistrala II Sud cu 25,53 km, Magistrala ll-lll Grozăvești cu 22,431 km, Magistrala V Grozăvești cu 21,418 km, Magistrala Progresu Berceni cu 35,77 km și Magistrala I, II, III Vest cu 0,82 km. Valoarea estimativă a proiectului este de 994.349.671 lei + TVA

oursa de finanțare - 8o% - Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, 13% buget de stat, 2% - buget local.

Pentru faza 2 - 105,969 km, prin Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă, urmează a fi depusă către AM POIM și Comisia Europeană aplicația de finanțare aferentă proiectului de investiții “Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului București” pentru atragerea finanțării europene nerambursabile prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

în trimestrul I 2019, Studiul de fezabilitate pentru faza 2 (varianta H.G. nr. 907/29.11.2016) a fost avizat în ședința CTE RADET din 20.03.2019. De asemenea CTE PMB a avizat Studiul de fezabilitate în ședința din 29.03.2019.

Urmează avizarea de către PMB a planului anual de evoluție a tarifelor.

Magistrala I Sud Obiectiv I               _________ —

eabilitarea


în prezent este în curs de realizare proiectul tehnic pentru obie sistemului de termoficare al Municipiului E          CU ORIGINALUL


Lungime tronson magistrală 5,931 km Sursa de finanțare: buget local PMB

Magistrala II Sud :

9 nu s-au


Obiectiv 2 - tronson cuprins între căminele CS1 - CSȘj^zona Bobocica). în trime realizat lucrări la acest la obiectiv, datorită funcționării pe timpul sezonului de iarnă.

Obiectiv 3 - tronson cuprins între căminele CM43 - CO2 se află în faza de proiectare și elaborare caiete de sarcini.

Lungime tronson magistrală 9,265 kmîn trimestrul I 2019 RADET a finalizat Studiul de fezabilitate care s-a avizat în C|TE RADET și CTE PMB.

Lungime tronson magistrală 28,41 km

zO


Magistrala ll-lll Grozăvești

Magistrala ll-lll Grozăvești: Obiectiv 4 - tronson cuprins între căminele C1 în trimestrul I 2019 este în derulare faza de proiectare și elaborare Lungime tronson magistrală 5,544 km

Magistrala ll-lll Grozăvești

în trimestrul I 2019 este în curs de depunere cererea de finanțare a proiectului prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 pentru lot 1-3 și 5, 7 (faza 2) .

Lungime tronson magistrală 22,431 km

Magistrala V Grozăvești

în trimestrul I 2019 este în curs de depunere cererea de finanțare a proiectului prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 pentru Magistrala V Grozăvești lot 1-5 (faza 2).

în trimestrul I 2019 RADET a finalizat Studiul de fezabilitate care s-a avizat în CTE RADET și CTE PMB.

Lungime tronson magistrală 21,42 km

Magistrala l-lll Vest

Magistrala l-lll Vest: Obiectiv 7 - tronson cuprins între căminele CD9 - CD5

în trimestru! ! 2019 nu s-au realizat lucrări la acest la obiectiv, datorită funcționări' pe timou1 sezonului de iarnă.

Lungime tronson magistrală 0,95 km

Magistrala l-lll Vest

în trimestrul I 2019 este în curs de depunere cererea de finanțare a proiectului prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 pentru lot 2 (faza 2).

Lungime tronson magistrală 0,82 km

Magistrala Progresu-Berceni

Magistrala Progresu-Berceni: Obiectiv 5 - tronson cuprins între căminele CB4 - CO5 în trimestrul I 2019 CMEB a derulat faza de proiectare și elaborare caiete de sarcini Lungime tronson magistrală 3,626 km

Magistrala Progresu-Berceni

în trimestrul I 2019 este în curs de depunere cererea de finanțare a proiectului prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 pentru lot 1-5 și 7-9.

Lungime tronson magistrală 35,77 km

Magistrala Progresu-Ferentari

Magistrala Progresu-Ferentari: Obiectiv 6 - tronson cuprins între căminele CF6 - C14S -în trimestrul I 2019 nu s-au realizat lucrări la acest la obiectiv, datorită funcționării pe timpul sezonului de iarnă.

Lungime tronson magistrală 6,305 km

Magistrala Progresu-Ferentari

în trimestrul I 2019 este-ÎSkCurs de depunere cererea de finanțare a proiectului prin Operațional InfrastrUcJurăr.Majp'ț^OIM) 2014-2020 pentru lot 1, 3 și 4 (faza 2).

y"'---' X

Indicatorul de monitorizare ^"progreselor măsura IV.2: reabilitarea întregii rețele primare

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: Imp se poate cuantifica la finalizarea rr|ă                     ^implementare la data raportării.

'/ff, bucurești, România


£ DIRECȚIA


£ DE i

\O-


Programul


^■'raA

✓ \

UKAS

iso woi. iso t«oi       OOI
Cost implementare faza 1- 266.147.834,16 lei Sursa de finanțare - buget local PMB

Cost implementare faza 2 - 994.349.671 lei fără 1 Sursa de finanțare - POIM

Măsura V.1 Continuarea programului de reabilitare termida a clădîrilor - încălzire rezidențială

Descrierea măsurii:

în cadrul acestei măsuri sunt reabilitate termic 481.198 apartamente, din care: 54.816 apartamente în sectorul 1; 162.174 apartamente în sectorul 2;  80.160 apartamente în sectorul 3; 46.464

apartamente în sectorul 4; 94.553 apartamente în sectorul 5; 43.031 de apartamente în sectorul 6.

Măsura se implementează din 2016 și este prevăzută a intra pe deplin în vigoare în 2018

Responsabilitatea implementării măsurii V.1:

Primăria Sector 1 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 1 - Direcția Investiții - Serviciul Reabilitare Termică, Primăria Sector 2 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 2 - Direcția Servicii Publice, Primăria Sector 3 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 3 - Direcția Achiziții Investiții și Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, Primăria Sector 4 -Aparatul de specialitate al primarului sectorului 4 - Direcția Investiții și Achiziții Publice, Primăria Sector 5 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 5 - Direcția Generaiă Operațiuni, Primăria Sector 6 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 6 - Direcția Achiziții investiții.

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul I 2019:

Primăria Sector 1: Prin programul de reabilitare termică (Etapa l-a), finalizat în 2017 s-au reabilitat 745 de blocuri însumând un număr de 54.816 apartamente cu un cost de 2.100.000.000 lei cu finanțare din BEI și buget local PS1.

in 2018 s-au demarai lucrările de intervenție în vederea reabilitării termice a încă 19 imobile pe raza sectorului 1 însumând un număr de 705 apartamente, din Etapa a ll-a de reabilitare termică, prevăzută a se desfășura până în 2020 pentru un număr total de 170 imobile (blocuri de locuințe) fund finalizate 541 apartamente in 16 blocuri.

La data raportării din cele 19 imobile aflate în proces de reabilitare termică s-au realizat lucrări în proporție de 75%.

Cost implementare: 18.222.283,08 lei aferent reabilitării a 705 apartamente în 19 blocuri locuințe. Sursă finanțare: finanțare externă BEI

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura V.1-Sector 1: 54.816 apartamente Indicatorul de monitorizare a progreselor la data raportării: 54.816 + 541 apartamente finalizate în 2018

Cost la data raportării: 4.718.980 lei

Sursă finanțare: finanțare externă BEI

Primăria Sector 2, prin Direcția Servicii Publice, a reabilitat în perioada 2016 - 2019 un total de 36.178 apartamente, din care în trimestrul I 2019 - 569 apartamente.

Cost4rrrptementare: -

Șiursă^irt^nța re, buget local PRIMĂRIA SECTOR 2
Primăria Sector 3 derulează programe de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe, aflându-se în execuție un număr de 253 asociații de proprietari, urmând a fi demarate lucrări pentru încă alte 315 blocuri. Au fost reabilitate în anul 2018 un număr de 16.903 apartame în trimestrul I 2019 nu au fost recepționate lucrări da reabilitare termică

Cost implementare: 3.872.858,11 lei

Sursă finanțare: buget local Primăria Sector 3


Indicatorului de monitorizare a progreselor măsura V.1-Secte .160 apartame Indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 16.903 apartamente

Pentru trimestrul I al anului 2019 Primăria Sector 4 nu a raportat stadiul implementării măsurii.

Indicatorul de monitorizare a progreselor: număr apartamente reabilitate

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor prevăzut în scenariu: 481.198 apartamente

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura V.1: 57.899 apartamente în anul 2018 + 569 apartamente în anul 2019

Municipalitatea, prin Direcția Generală Investiții, în baza Hotărârii Consiliului General nr. 128/28.03.2018 privind aprobarea Programului local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul București, derulează programul local multianual privind creșterea performanței energetice a unui număr de 43.429 apartamente din blocuri de locj'nte din secto?re!e 3 si 6 Studii'e de fezabilitate aderente imobilele*’ a,j siyjyațA în Con^ili'i’ Tehnico-Economic al PMB. Indicatorii tehnico-economici aferenți imobilelor, au fost aprobați, de asemenea, prin hotărâre a CGMB. în trimestrul III au fost finalizate documentațiile necesare demarării procedurii de achiziție publică, în vederea contractării lucrărilor de execuție și dirigenție de șantier pentru un număr de 66 imobile din sectorul 6 și transmise Direcției Generale Achiziții.

Au fost semnate contractele de mandat cu asociațiile de proprietari din imobilele din sectorul 6. Pentru blocurile din Sectorul 3, s-a dispus proiectantului să realizeze actualizarea devizului general la nivelul anului 2018, urmând ca după actualizare să se reaprobe indicatorii tehnico - economici în CGMB.

în trimestrul I 2019 pentru cele 66 blocuri din sectorul 6 (18 loturi) a fost demarată procedura de achiziție publică pentru contractarea lucrărilor de execuție prin publicarea documentației în SICAP în data de 04.02.2019, cu termen de deschidere a ofertelor, data de 24.04.2019. Ulterior, termenul de depunere o ofor^e!^1’ fos^         r>or,tr<j data d° ne 9nio

Pentru blocurile din sectorul 3 (22 loturi), documentația necesară demarării procedurii de achiziție publică pentru contractarea lucrărilor de execuție a fost elaborată și aprobată, urmând transmiterea acesteia la DGAP, după primirea listelor de cantități de la proiectant.

Costul de implementare: 1.000.000.000 lei

Sursa de finațare: buget local

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura V.1: număr de apartamente reabilitate Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: Imp se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată în curs de implementare la data raportării.

Măsura V.2 Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor - încălzire instituțională

Descrierea măsurii:

în cadrul acestei măsarT^

147 unități școlare în, ^ci unități școlare în secWuT5'22 unități școlare în sectorul 6

Responsabilitatea implementării măsurii V.2:

Aparatul de speâ^ate'al Primarului General, respectiv

---------- .. '

^reabilitate termic 221 de clădiri, din care: 9 unități școlare în sectorul 1,

•u^?>.0 unități școlare în sectorul 3, 22 unități școlare în sectorul 4, 11
UKAS

150 9001 • SO 14001        OOl

V o


Primăria Sector 1 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 1 - Direcția Investiții - Serviciul Reabilitare Termică, Primăria Sector 2 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 2 - Direcția Servicii Publice, Primăria Sector 3 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 3 - Direcția Achiziții Investiții, Primăria Sector 4 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 4 - Direcți? Investiții și Achiziții Publice, Primăria Sector 5 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 5 -Direcția Generală Operațiuni, Primăria Sector 6 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 6 -Direcția Achiziții Investiții

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul I 2019:

Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală Investiții, derulează Programul „Reabilitarea Infrastructurii Educaționale în București” - 102 școli. în anul 2018 în trimestrul III și trimestrul IV 90 școli au recepție finală, 3 școli au recepție la terminarea lucrărilor și sunt în garanție, urmând ca după perioada de garanție să fie efectuată recepția finală.

Situația școlilor nefinalizate se prezintă astfel:

 • - Liceul N. Stănescu, contractul privind realizare Expertizei Tehnice și asigurare Asistență Tehnică pentru obiectivul ”Nichita Stănescu - finalizare lucrări”, încheiat cu Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A. (CMDDB) este în derulare. Expertiza tehnică a fost predată, urmează avizarea acesteia în CTE-PMB.

Lucrările aferente contractului de finalizare lucrări la Liceul N. Stănescu sunt sistate din data de 18.03.2019, până la optimizarea proiectului de către CMDDB.

Cost implementare la data raportării: 1.919.362,75 lei lucrări execuție

 • - 4 unități de învățământ (Liceul Enescu, Școala Gimnazială nr. 87, Școala Gimnazială nr. 173 și ocoaia gimnazială nr. /) nefinalizaie, a căror contracte au fost reziliate și antreprenorul a înaintat acțiune în instanță - Curtea de Arbitraj CAD pentru plata unor lucrări executate dar care nu sunt conforme/executate parțial;

 • - 2 unități de învățământ (Școala Gimnazială nr. 149 și Școala Gimnazială nr. 16) nefinalizate, a căror contracte au fost reziliate, lucrările au fost finalizate în proporție de 80%; s-a executat expertiză tehnică, urmând a se atribui contractul de lucrări în vederea finalizării acestora;

 • - Colegiul Viilor - contractul suspendat până la soluționarea litigiului pentru etajele IV și V. Menționăm că au fost executate lucrările de reabilitare până la etajul 4 inclusiv, unde se desfășoară activitatea educațională. Etajele V și VI aparțin Ministerului Educației și unei firme private care nu vor să elibereze spațiile. Pentru continuarea lucrărilor trebuie efectuată c nouă expertiză tehnică având în vedere perioada mare de timp care a trecut de la sistarea lucrărilor până în prezent.

 • - o unitate de învățământ, Școala Gimnazială nr. 47, a fost scoasă din program în timpul derulării proiectului ain motive juridice (hotărâre judecătorească restituire teren către proprietar).

Cost implementare: 381.703.000 lei

Cost implementare la data raportării: 343.581.363 lei

Sursa de finanțare: Buget local

Primăria Sector 3 - Direcția Achiziții Investiți a reabilitat în anul 2018 un număr instituționale.                                                          |                               *

în trimestrul I 2019 nu au fost recepționate lucrări de reabiliț^jQ^^i^g ORIGINALUL

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura V.2: numărclădiri intjfjtuȘp Valoare indicator realizată în scenariu: 221

de 12 clădiriValoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la d

V

UKAS

CSO 9001 * tSO 14001        OO1?CONFORM cu


Pentru măsurile suplimentare, cu caracter voluntar' necuantificabfle, Calitatea Aerului în Municipiul București 2018-2022 s-au rea

 • *   Conștientizarea populației cu privire la nivelul real al calității aerului,

 • *  umane - Măsura N. 1

- Primăria Sector 3 - Direcția Comunicare - în trimestrul Ua           19 au fost demarate

următoarele campanii de conștientizare, conferințe pe presă,''fnijloace^e informare:

 • - 18.02.2019 - Informarea locuitorilor Sectorului 3 în vedereaHrrcheterii de contracte pentru ridicarea gunoiului menajer (comunicat de presă și postări pe paginile de socializare);

 • - 25.02.2019 - Furnizarea de informații cu privire la închiderea gropii de gunoi de la Glina (acordarea de către Primarul Sectorului 3 a unor declarații de presă în cadrul unor jurnale TV/radio de știri, postări pe paginile de socializare cu privire la această situație și măsurile luate);

 • - 25.02.2019 - A fost demarată campania de informare a bucureștenilor cu privire la păstrarea curățeniei (acțiune de presă, distribuirea de către Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3 a pliantelor cu privire la sancțiunile ce pot fi aplicate conform H.C.G.M.B. nr. 120/2010 pentru nerespectarea normelor legale de salubritate și sancțiunile ce vor fi aplicate);

06.03.2019 - Demararea campaniei „Curățenie de primăvară în Sectorul 3” (comunicat de presă, postări pe paginile de socializare).

Creșterea capacității și eficienței autorităților în controlul măsurilor aplicate - Măsura N.4

Primăria Sector 1, prin Poliția Locală Sector 1 - în trimestrul I al anului 2019 s-au efectuat controale conform reglementărilor în vigoare, după cum urmează:

în baza H.C.G.M.B. nr. 119/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor pubiice de salubrizare aie Municipiului București s-au încheiat 4 procese verbaie de constatare și sancționare a contravenției, prin aplicarea de amenzi în valoare de 17.000 lei.

în baza H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București s-au încheiat 173 procese verbale de constatare și sancționare a contravenției, prin aplicarea de amenzi în valoare de 109.400 lei.

în baza H.C.G.M.B. nr. 122/2010 privind aprobarea unor măsuri și acțiuni pentru organizările de șantier de construcții și demolări din Municipiul București s-au încheiat 6 procese verbale de constatare și sancționare a contravenției, prin aplicarea de amenzi în valoare de 19.000 lei.

In baza H.C.L.S.1 nr. 238/2008 privind stabilirea, .constatarea și sancționarea contravențiilor în domeniul serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 al Municipiului București s-au încheiat 13 procese verbale de constatare si sancționare a contravenției, prin aplicarea de amenzi în valoare de 17.750 lei.

în baza H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București s-au încheiat 4 procese verbale de constatare și sancționare a contravenției, prin aplicarea de amenzi în valoare de 200 lei.

în baza Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor s-au încheiat 8 procese verbale de constatare și sancționare a contravenției, prin aplicarea de amenzi în valoare de 9.000 lei.

Extinderea regimului obligatoriu de plată a parcărilor la nivelul întregului teritoriu al Municipiului București coroborat cu aplicarea unor sancțiuni complementare pentru staționarea neregulamentară (similar zonei centrale) - Măsura N.6

în cadrul acestei măsuri, în trimestrul I al anului 2019, Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București a asigurat controlul zonelor cu parcare interzisă. Au fost

încheiate 1.743 procese verbale de constatare și sancționare, prin aplicarea de amenzi în valoare de 322.047 lei, preade 322.047 lei, precunrși^To^Eixertismente pentru parcare în zone nepermise. Total procese verbalele coristatăre și sancționare incheiate: 1.743


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cbd-poștâl OSOCtl^sector 5 Tel: 021.305.55.00 http://www.pmb.ro

UKAS \

MANAG0MCNT

m.tMi

ISO 9001 • (50 14001         OO1


Realizarea de parcări subterane cu număr suficient de locuri pentru noile clădiri rezidențiale sau de birouri - Măsura N. 7

Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului asigurat, prin Autorizațiile de construire, un număr de 231 locuri de parcare.

Primăria Sector 5, prin Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului a asigurat, de construire, un număr de 58 locuri de parcare.

Număr locuri noi de parcare: 289


Dezvoltarea zonelor pietonale - Măsura N.9

Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală

Zona Centrală a Municipiului București pentru implement pietonilor în zona centrală, prin lărgirea trotuarelor și propuneri de amenajare a spațiilor publice pietonale, prin care sunt prevăzute a se realiza 24,44 ha zone pietonale.

în cadrul proiectului au fost obținute o parte a avizelor solicitate prin certificatele de urbanism.

în prezent, sunt în curs de elaborare documentațiile tehnico-economice, faza Proiect tehnic, pentru proiectele individuale.

Având în vedere intervențiile propuse prin PI DU și efectele benefice pe care acestea le vor avea asupra cadrului fizic, social, economic, cultural, turistic și de mediu, proiectele individuale din cadrul PIDU sunt considerate lucrări de interes local. Ca urmare, intervențiile propuse prin proiectele individuale ce prevăd operațiuni urbanistice, din cadrul PIDU, au fost declarate lucrări de utilitate publică, prin hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București (14 proiecte au fost declarate de utilitate publică). Declararea de utilitate publică s-a realizat în baza Planurilor Urbanistice Zonale aprobate pentru fiecare proiect individual.

După obținerea tuturor avizelor vor fi solicitate autorizațiile de construire și autorizațiile de demolare pentru a putea fi atribuite lucrările de execuție pentru proiectele individuale.

Primăria Sector 3, prin Direcția Administrarea Domeniului Public: în trimestrul I al anului 2019 au fost recepționate lucrări de montaj pavele pe o suprafață de 0,9195 ha.

Suprafață pietonală desemnată: 0,9195 ha

Modernizare parc auto persoane juridice și instituții - Măsura N.10

Primăria Municipiului București, prin Direcția Administrativă, a prevăzut în Planul Anual de Achiziții Publice modernizarea parcului auto, care în prezent este format din 70 autoturisme, respectiv 4 autoturisme Euro 3, 28 autoturisme Euro 4, 16 autoturisme Euro 5, 22 autoturisme Euro 6, prin achiziționarea a 23 autoturisme hibride.

Procedura de achiziție prin licitație deschisă a fost finalizată. Costul pentru achiziționarea celor 23 autoturisme hibride este de 1.902.645 lei cu TVA inclus.

Inventarierea și reducerea suprafețelor de terenuri supuse eroziunii eoliene - Măsura N.14

Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București a asigurat controlul întreținerii corespunzătoare a terenurilor deținute în proprietate sau în administrare și a întocmit 7 procese verbale de inspecție și 7 procese verbale de constatare și sancționare, prin aplicarea de amenzi în valoare de 34.000 lei pentru persoanele fizice/juridice.

La nivelul Primăriei Sector 2 prin Poliția Locală Sector 2, pentru nesalubrizarea terenurilor s-au aplicat 17 amenzi în valoare de 54.900 lei.

La nivelul Primăriei Sector 3, prin Direcția Administrarea Domeniului Public și Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3 au fost identificate un număr de 7 terenuri degradate și s-au aplicat 10 de amenzi în valoare totală de 113.000 lei.

Prin aplicarea reglementărilor prevăzute prin H.C.G.M.B. nr. 151/2017 și H.C.L.S3 nr. 39/28.02.2017 privyjd^t^bilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile t^rijîie^r<Până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, au fost emise un număr de 34 de Hotărâri ale nsiljuluî Localul Sectorului 3 privind majorarea cu până la 500% a impozitului pe teren începând ■A 11Vl        1 D           > -


poștal\05001Xsector 5, București, România


http77^7WWpmb. ro$

UKAS

ISO 9001 « ISO 14001        OO1


La nivelul Primăriei Sector 5, prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5 s-au inventariat 23 terenuri degradate și s-au întocmit 23 procese verbale de contravenție, prin aplicarea de amenzi în valoare de 22.500 lei.

Total procese verbale de constatare și sancționare: 5ț7r

Valoare amenzi: 201.900 lei

Număr terenuri inventariate: 30


CONFORM CU ORIGI


Reducerea consumului de combustibili solizi și lichizi - Măsura N.17

Primăria Municipiului București, prin Direcția Utilități Publice implementării obiectivului de investiții "Instalație de tratare mică deșeurilor municipale din Municipiul București”, în vederea tratării producerea de energie termică și electrică.

în prezent se derulează Contractul nr. 424/29.11.2017 pentru Asistență tehnică pentru pregătirea proiectului ante-menționat încheiat cu Asocierea S.C. RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL-RAMBOLL DANMARK A/S. în baza acestui contract se realizează: Mașter planul pentru sistemul de management integrat al deșeurilor din Municipiul București, Studiul de fezabilitate, Analiza Instituțională, Studiul de oportunitate pentru concesionarea instalației și cererea de finanțare.

Salubrizarea urbană - Gestionarea salubrizării șantierelor - Măsura N.18

La nivelul Primăriei Sector 1 prin Poliția Locală Sector 1 s-au încheiat 2 procese verbale de constatare și sancționare a contravenției, prin aplicarea de avertismente și 9 procese verbale de constatare și sancționare a contravenției, prin aplicarea de amenzi în valoare de 13.500 lei.

La nivelul Primăriei Sector 2 prin Politia Locală Sector 2 s-au aplicat 35 amenzi în valoare de 92.300 lei.

La nivelul Primăriei Sector 3, prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3, în vederea salubrizării spațiilor/zonelor extinse adiacente șantierelor, au fost efectuate un număr de 238 controale, aplicându-se un număr de 238 sancțiuni, în valoare de 2.345.700 lei.

Salubrizarea și igienizarea străzilor adiacente șantierelor de pe raza Sectorului 3 se realizează după frecvențele prevăzute în Programul de măsuri și acțiuni ale Direcției Generale de Salubritate Sector 3, întocmit în conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini al Serviciului Public de Salubrizare, aprobat prin H.C.L.S3 nr. 358/2018.

La nivelul Primăriei Sector 5, prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5, s-a realizat verificarea stării de salubrizare pe o suprafață de 0,8 ha șantiere de construcții întocmindu-se 4 procese verbale de constatre și sancționare, prin aplicarea de amenzi în valoare de 6.000 lei.

Direcția Generală Poliție Locală și Control a Municipiului București a realizat verificarea stării de salubrizare a spațiilor/zonelor extinse și igienizarea străzilor adiacente șantierelor după episoade de vânt, ploi sau topirea zăpezii și a întocmit 25 procese verbale de inspecție, respectiv 25 procese verbale de constatare și sancționare, prin aplicarea de amenzi în valoare de 104.000 lei.

De asemenea, a verificat respectarea legislației privind protecția mediului din cadrul șantierelor de construcție și a întocmit 19 procese verbale de inspecție, respectiv 19 procese verbale de constatare și sancționare, prin aplicarea de amenzi în valoare de 81.000 lei.

Eliminarea deșeurilor stradale provenite din dejecții animale - Măsura N.19

La nivelul Primăriei Sector 2 prin Politia Locală Sector 2 au fost aplicate 11 amenzi în valoare de 1.600 lei.

La nivelul Primăriei Sector 3 , prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3, au fost aplicate un număr de 1.397 sancțiuni, Jn valoare totală de 2.577.900 lei, la această dată fiind în executare două planuri privind respeptâre^ynr de salubritate și protecția mediului.

La nivelul Primăriei Septet “

850 procese verbale dfe cor valoare de 240.900


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștakOSQC Tel: 021.305.55.00 http://www.pmb.ro


□curești, România


UKAS '

tso 9001 • rso i4ooi         OO1


Total procese verbale de constatare și sancționare încheiate: 2.258

Valoare procese verbale de constatare și sancționare raportată: 2.579.500 lei

Interzicerea arderii deșeurilor vegetale și a celor menajere în curțile proprii/terenuri private - Măsuri N.20

La nivelul Primăriei Sector 2, prin Poliția Locală Sector 2, s-au aplicat 2 amenzi, în valoare de 1.000 lei.

La nivelul Primăriei Sector 3, prin Direcția Gen

identificate și sancționate două persoane fizice, valoarea amenzilor ridicăndu-lei.CONFORM CU ORIGINALUL


Total procese verbale de constatare și sancționare încEeîaW: Valoare procese verbale de constatare și sancționare raportată:^


Elaborare ghid de bune practici pentru managementul calității aerului î construcții - Măsura N.21

în trimestrul I 2019, Primăria Municipiului București, prin Diregți elaborare a ghidului de bune practici pentru managemen


de construcții.


lor de


ecfîu, a demarat activitatea de


calițăfii aerului în perimetrele șantirelor


Elaborarea planurilor pentru activitatea de control a șantierelor de construcții - Măsura N.23

Direcția Generală Poliție Locală și Control a Municipiului București a efectuat în trimestrul I 2019 verificări la organizările de șantier amplasate pe domeniul public/privat ai Municipiului București precum și pe proprietate privată și a încheiat 106 procese verbale de inspecție și 132 procese verbale de constatare și sancționare în valoare de 292.500 lei.

Elaborarea unui Ghid pentru monitorizarea Planului Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București - Măsura N.25

La nivelul Primăriei Municipiului București, prin Direcția de Mediu, s-a demarat elaborarea documentației pentru achiziția serviciilor de asistență tehnică în vederea raportării stadiului realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București și din Planul de Menținere a Calității Aerului în Municipiul București și verificării eficienței implementării acestora.

Grad ridicat de ocupare a autoturismelor- Măsura N.29

La nivelul Primăriei Municipiului București, ca măsură de descongestionare a traficului a fost aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 790/22.11.2018, programul Stimularea mobilității și descongestionarea traficului din Municipiul București prin:

 • - decontarea combustibilului în valoare de 500 lei /lună în vederea încurajării unor asocieri voluntare prin care un grup de utilizatori din regiunea de dezvoltare București-llfov folosesc în comun autoturismul proprietate personală în vederea efectuării deplasărilor regulate a persoanelor care au aceeași direcție de deplasare cu destinația Municipiul București,

 • - decontarea combustibilului în valoare de până la 500 lei/lunar în vederea încurajării unor asocieri voluntare prin care părinții elevilor unităților de învățământ primar și secundar de pe teritoriul Municipiului București care au domiciliul în Regiunea de dezvoltare București-llfov pot folosi în comun autoturismul proprietate personală în vederea transportului copiilor,

 • - înființarea unui sistem municipal de car-sharing dotat cu autoturisme ecologice-electrice sau hibrid și a unui sistem municipal de bike-sharing dotat cu biciclete electrice,

  - înființarea unui serviciu municipal de transport dotat cu microbuze școlare care să faciliteze trans

  CpîrifrapjHqr din ciclul primar și secundar pe teritoriul Municipiului București.

lă Managementul Transportului București S.A. - Sistemul Municipal de car-electrice - s-a demarat procedura de achiziție în sistemul electronic de achiziții. în'p'^^nt se Evaluează documentația depusă de ofertanti. m...... 50țj13, sector 5, București, România Obligarea proprietarilor de imobile și terenuri de a menține curățenia în fața proprietăților lor și emiterea de amenzi în cazul nerespectării - Măsura N.30Direcția Generală Poliție Locală și Control a Municipiului București a verificat respectarea obligației proprietarilor de imobile și terenuri de a menține curățenia în fața proprietății și a întocmit •  30 procese verbale de inspecție, respectiv 39 procese verbale de constatare și sancționare, prin

t aplicarea de amenzi în valoare de 67.000 lei.

Total procese verbale de constatare și sancționare încheiate: 39

Valoare procese verbale de constatare și sancționare raportată: 67.000 lei