Hotărârea nr. 371/2019

HOTARAREnr. 371 din 2019-06-26 PRIVIND RIDICAREA, TRANSPORTUL, DEPOZITAREA SI ELIBERAREA VEHICULELOR STATIONATE NEREGULAMENTAR PE PARTEA CAROSABILA A DRUMURILOR PUBLICE CARE FAC PARTE DIN RETEAUA PRINCIPALA DE STRAZI A MUNICIPIULUI BUCURESTI


privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice care fac parte din rețeaua principală de străzi a municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Transporturi nr. 22267/04.12.2018;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 60/26.06.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr.433/ 25.06.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • - art. 64 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art. 203.1 - 203.4 din Hotărârea Guvernului nr.1391/2006 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare adresele:

 • - Companiei Municipale Managementul Transportului București S.A. nr. 75/08.11.2018;

 • - Direcției Generale de Poliție Locală și Control - Direcția Siguranță și Ordine Publică nr. 20898/15.11.2018;

 • - Direcției Generale de Poliție a Municipiului București nr.341300/22.11.2018; Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională

în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 13 și art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE

Art.1 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, vehiculele staționate neregulamentar pe drumurile publice care fac parte din rețeaua principală de străzi a municipiului București vor putea fi ridicate, transportate, depozitate și eliberate în conformitate cu prevederile regulamentului aprobat prin prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă regulamentul privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice care fac parte din rețeaua principală de străzi a municipiului București,

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și administratorul drumurilor publice care fac parte din rețeaua principală de străzi a municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publică.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.06.2019.


Anexă la HCGMB nr. 3jY din   0(p.


privin icarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate pe rețeaua principală de străzi a municipiului București

Capitolul I Dispoziții generale

Art.l. (1) Prezentul regulament reglementează modul de desfășurare al activităților de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice, denumite în continuare Activități.

 • (2) Prezentul regulament se aplică pe rețeaua principală de străzi a municipiului București prevăzută în Anexa nr. I la H.C.G.M.B. nr. 254/2008.

 • (3) In sensul prezentului Regulament, termenii, expresiile și definițiile au înțelesul stabilit în O.U.G.nr. 195/2002 rep.

Art.2. In sensul prezentului regulament, măsura telmico-administraiivă de ridicare se aplică in cazurile prevăzute de art. 143 coroborat cu art. 2031 din Hotărârea de Guvern nr. 1391/2006.

Art.3. (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor principale din prezentul regulament, precum și dispunerea măsurii tehnico-administrative de ridicare se fac de către polițiști rutieri din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București sau Secției Regionale de Poliție Transporturi București ori polițiști locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a municipiului București.

 • (2) Persoanele specificate la aliniatul 1 sunt denumite în continuare Agcnți constatatori.

Capitolul II

Desfășurarea Activităților

Art.4. (1) Activitățile constituie serviciu public și se desfășoară pe durata a 24 de ore.

 • (2) Acestea sunt efectuate de persoane cu activitate specifică din cadrul Companiei Municipale Managementul Transportului București S.A., denumite în continuare Operatori.

 • (3) Activitățile se vor desfășura în condiții de siguranță, cu mijloace de ridicare și transport și în spații de depozitare special amenajate, iar vehiculul ridicat să nu fie deteriorat în urma acestora.

Ridicarea și transportul vehiculelor

Art.5. (1) Agenți constatatori, de regulă, înregistrează foto sau video, cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice verificate metrologic, zona staționarii vehiculului, consemnând aceasta în procesul verbal de constatare a contravenției și dispun în scris aplicarea măsurii tehnico-administrative printr-o Dispoziție de Ridicare.

(2) Dispoziția de Ridicare cuprinde următoarele informații:

 • a) data, ora și locul ridicării vehiculului

 • b) gradul profe>i

tehnico-administrativă, precar

 • c) indicare/e^pr


ele si prenumele agentului constatator care dispune măsura din care acesta face parte

idic referitor la norma încălcatăSa a tem

(i ..tAfw f

rei uluiau

\-7 A \ * uCONr<J

 • d) mențiuni privind înregistrarea foto sau,video a

 • e) mențiuni privind avarii vizibile pe vehicul"

 • f) date privind numărul de înmatriculare/înregistrare^i

 • (3) Modelul dispoziției de ridicare este prevă^

 • (4) Dispoziția de Ridicare se încheie în doilea pentru operator, iar al treilea exemplar pent vor fi autocopiante, înseriate și numerotate.

  jwecpA istența ȚJHNICA Șl


  regulament, exemple,' primul pentru agentul constatator, al care solicita restituirea vehiculului. Acestea


Art.6. (1) Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, daca a fost dispusă, nu se pune în executare sau încetează, în cazul în care în vehicul este vizibilă prezența unor persoane. Conducătorul vehiculului este direct răspunzător în situația în care prezența unor persoane în vehicul nu este vizibilă cu ocazia dispunerii sau punerii în executare a măsurii tehnico-administrative.

 • (2) Nu se dispune ridicarea vehiculului aparținând unei instituții dintre cele prevăzute la art.32 alin.(2) lit.a) și b) din OUG nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare. în cazul în care s-a efectuat ridicarea unui astfel de vehicul, restituirea acestuia se va face gratuit, imediat și necondiționat.

Art.7. (1) Pe toată perioada de desfășurare a operațiunii de ridicare, la locul constatării faptei, operatorul va fi asistat de agentul constatator.

 • (2) înainte de ridicare, operatorul va fotografia vehiculul din mai muie unghiuri pentru a fi evidențiate eventualele zone deteriorare și va completa fișa vehiculului ridicat, în care va fi descrisă starea acestuia. Fișa va fi semnată de operator.

 • (3) Fișa vehiculului cuprinde următoarele informații:

 • a) numărul de înmatriculare

 • b) marca

 • c) culoarea

 • d) eventualele deteriorări.

 • (4) Modelul fișei vehiculului ridicat este prevăzut în anexa 2 la prezentul regulament.

 • (5) Fișa vehiculului ridicat se încheie în 2 exemplare, primul pentru operator, iar al doilea exemplar pentru persoana care solicita restituirea vehiculului. Acestea vor ti autocopiante, înseriate și numerotate.

 • (6) După efectuarea operațiunii de ridicare, agentul constatator va anunța de îndată dispeceratul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, în legătură cu măsura dispusă.

Art.8. (1) Transportul la locul de depozitare nu se mai execută dacă, până la inițierea acestuia, proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat se prezintă la locul ridicării și este de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate. în acest caz se suportă doar contravaloarea operațiunii de ridicare.

(2) Pentru a-i putea fi restituit vehiculul, proprietarul sau utilizatorul vehiculului trebuie să prezinte acte care atestă dreptul de proprietate sau folosință asupra vehiculului.

Art.9. Transportul vehiculului se va face pe platforme auto care să asigure ridicarea completă a lui, în condiții care exclud deplasarea pe propriile roți a acestuia.

Depozitarea vehiculelor

Art.10. (1) Vehiculele ridicate vor fi depozitate în spații special destinate acestei activități și care trebuie să îndeplineașeăr^ufmflativ următoarele condiții minime:

 • a) să se aflqjj^î^zajn^e^hdui București:

 • b) terenul^^f^niveJatșb'prevâzut cu structură rutieră care să permită depozitarea vehiculelor;

 • c) întreg jer        r^e^rn^r^jmuit cu gard care să nu permită accesul persoanelor nea
  | CONFORM CU ORIGIN


  d) să fie iluminate pe timpul nopțwf^ t]


  • e) să fie prevăzute cu minimum 2 ijjdjhte tjjrc asigurării serviciului de pază;

  • f) să fie prevăzute cu un s


  ycti sjb^^/de supraveghere video și pază permanentă;


  care desfășoară activitățile pr publicului;


  ite cu instalație electrică și termică în vederea

  țiu administrativ pentru relațiile cu publicul, inclusiv pentru polițistul local


  ăZute de lege, supravegheat video și delimitat față de spațiul destinat


  • g) să aibă dotările necesare desfășurării normale a activității personalului deservent și a publicului;

  • h)        să aibă asigurate mijloace de comunicare (telefoane mobile, stații emisie-recepție).


Art.ll. (1) Perioada maximă de depozitare a vehiculelor ridicate este de 1 (un) an.

(2) în situația în care proprietarul/deținătorul legal al vehiculului nu se prezintă în acest termen pentru eliberare, operatorul va înștiința poliția locală, care va proceda în conformitate cu dispozițiile legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenurile aparținând domeniului public/privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare.

Eliberarea vehiculelor

Art.12. (1) Eliberarea vehiculului se va face numai proprietarului/deținătorului/utilizatorului legal al acestuia și doar după achitarea tarifelor de ridicare, transport și depozitare, în baza certificatului de înmatriculare în original sau al oricărui act din care să rezulte dreptul de proprietate sau folosință asupra vehiculului și a unui act de identitate al solicitantului.

 • (2) La eliberarea vehiculului, operatorul va încheia un proces-verbal de predare-primire, semnat de proprietarul/deținătorul/utilizatorul legal, fără de care nu poate fi efectuată eliberarea. Cu această ocazie, operatorul va preda proprietarului/deținătorului/utilizatorului legal al treilea exemplar al dispoziției de ridicare și al fișei vehiculului ridicat.

 • (3) Procesul-verbal de predare-primire se încheie în 2 exemplare, primul pentru operator, iar al doilea exemplar pentru persoana care solicita restituirea vehiculului. Acestea vor fi autocopiante, înseriate și numerotate.

 • (4) Modelul proces-verbal de predare-primire este prevăzut în anexa nr.3 la prezentul

regulament.                                                   • ‘

 • (5) Momentul eliberării vehiculului se stabilește pe baza registrului de intrări-ieșiri existent la locul de depozitare.

Tarife

Art.13. Tarifele de ridicare sunt de:

 • - 200 lei, pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată de până la 5t, inclusiv

 • - 270 lei, pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 5t.

Art.14. Tarifele de transport sunt de:

 • - 150 lei, pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată de până la 5t, inclusiv

 • - 200 lei, pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 5t.

Art.15. (1) în funcție de perioada de depozitare, calculată din momentul depozitării efective a vehiculului, se percepe un tarif de 150 lei/zi.

(2) Contravaloarea operațiunii de depozitare se calculează pe intervale de 24 ore, începând cu data și ora depozitării, nefracționat.


a)


b)


 • c)

 • d)


e) D


I

CONFORM CU ORIGINA

|

I__

Operatorul^'«Ecru ^\\ ‘S'STEnta CH m Jl ■co//


Art.17. Operatorul trebuie să îndeplinească următo să fie dotat cu echipament de protecție, din rezulte cu claritate numele, prenumele și denumîreăTServiciului Administrativ; să nu se afle sub influenta băuturilor alcoolice, a substanțelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în timpul programului de lucru;

să aibă un comportament decent și să evite situațiile conflictuale;

să furnizeze toate informațiile necesare la solicitarea persoanelor interesate, cu privire la operațiunilor de ridicare a vehiculelor/remorcilor/rulotelor aparținând acestora;

să fie instruit zilnic la intrarea în serviciu cu privire la respectarea normelor de protecția muncii; să fie instruit profesional și autorizat să desfășoare activitățile.


ateri/1 reflectorizant, purtând ecusoane din care să


Vehiculele de ridicare

Art.18. Vehiculele de ridicare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • a) să fie omologate, înmatriculate și să corespundă din punct de vedere tehnic (avizate de I.S.C.I.R și de R.A.R.) și estetic circulației pe drumurile publice;

 • b) să aibă capacitatea de a disloca/ridica/transporta vehicule cu masa totală de peste 5 tone;

 • c) să asigure ridicarea completă pe platformă a vehiculelor;

 • d) să fie echipate cu lămpi cu lumină galbenă intermitentă și să aibă un set de indicatoare sau dispozitive pentru semnalizarea locului de lucru, atunci când operează pe carosabil și să aibă inscripționate elementele de identificare ale Operatorului;

 • e) să asigure integritatea/fixarea sigură a vehiculelor în timpul operațiunilor de ridicare și transport;

 • f)  să asigure ridicarea vehiculelor/remorcilor/rulotelor din orice loc, în siguranță.

Capitolul III

Dispoziții finale

Art.19. (1) Operatorui răspunde în mod direct fată de proprietarii vehiculelor ridicate pentru eventualele daune produse acestora ca urmare a desfășurării activităților.

 • (2) Acesta este obligat să încheie o asigurare de răspundere civilă pentru acoperirea eventualelor daune produse ca urmare a desfășurării activităților.

 • (3)  Pe perioada depozitării vehiculelor ridicate, acestea se află în custodia Operatorului, care răspunde conform legii până la data eliberării acestora către proprietari/deținătorii legali.

 • (4) Eventualele pagube produse vehiculului ridicat și/sau a altor vehicule aflate în spațiul de depozitare, de către proprietarul/deținătorul legal al acestuia cad în sarcina făptuitorului (persoanei care se face răspunzătoare de aceste pagube).
  ’ /o\

  / CI / 50 1PI

  ♦ zz


_ To directJ â TRANSPORlfâ O-

V *vl/


c__iriMALUJ-l                              Anexa nr.l

la;>R^£lUi9eîlnlrprivin|i ridicarea,’transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor staționate ne re entar pe partea carosabilă a drumurilor publice  care făc'pârte din rețeaua principală de străzi a municipiului București

Seria........nr......................


DISPOZIȚIE DE RIDICARE

încheiată astăzi, ziua..................... luna.................., anul................... ora.......................... agent constatator

............................................................................................... din cadrul....................................................., fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada.................................................................................................................................................

nr............... sectorul.....al municipiului București, am constatat că vehiculul marca.........................................,

cu numărul de înmatriculare......................................era staționat neregulamentar. Au fost efectuate planșe

foto/înregistrări video cu ajutorul mijlocului tehnic............................................................................seria..................

nr..............................

Fapta de mai sus constituie contravenție potrivit prevederilor art. ..........din........................... rap. la art............................din....................................


în conformitate cu prevederile art. 2031 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. 195/2002, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006, astfel cum a fost modificat prin H.G. nr. 965/2016 și a prevederilor art. 12 din Regulamentul privind activitățile de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice,

DISPUN

măsura tehnico-administrativă a ridicării vehiculului cu datele de identificare de mai sus, prin grija ................................................................................................................................................................, care va

asigura ridicarea, transportul și depozitarea acestuia în spațiu! amenajat, drept pentru care am încheiat prezenta dispoziție de ridicare.          ...

Autovehiculul prezintă/nu prezintă avarii vizibile:........................................................................................

Agent Constatator

(funcție/nume/prenume)


Persoana care a ridicat vehiculul (funcție/nume/prenume)

Autospeciala nr.............................

Prezenta dispoziție poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.254/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Anexa nr.2 la Regulamentul privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice ' care fac parte din rețeaua principală de străzi a municipiului București

Seria........nr

FIȘĂ VEHICUL RIDICAT

încheiată astăzi, ziua........................, luna........................., anul ................., ora........................, în municipiul

București, sector

Subsemnatul ............................................................................................................., reprezentant al operatorului

................................................................................................................având funcția de.................................................., la examinarea exterioară a vehiculului cu numărul de înmatriculare ......................, marca

culoarea........................., ca urmare a întocmirii Dispoziției de ridicare nr..........în vederea efectuării operațiunilor de

ridicare, transport și depozitare, constat următoarele:

> vehiculul prezintă avarii vizibile: da/ nu

La fața locului s-au efectuat un set de fotografii în format digital, a câte 4 (patru) fotografii din unghiuri diferite (față spate și lateralele vehiculului), constatându-se următoarele:
/*oirsctia

ORIGINM-UL        JUWlO(CAȘ(

ht»ț^r>pe partea carosabilă a drumurilor publice incipală de străzi a municipiului BucureștiAnexa nr. 3 jntysârfe# transportul, depozitarea și eliberareaPROC     BAL DE PREDARE - PRIMIRE

a vehiculelor ridicate potrivit prevederilor__________/


încheiat astăzi,..............................., cu ocazia eliberării vehiculului marca.....................................număr de

înmatriculare        ...........................,        culoare        ..........................,        către         dl.(dna.]

............................................................................................. domiciliat (ă] în..................................................................................... strada........................................................................................................................nr................., bl............. sc.........., et...........,

ap............., care s-a identificat cu CI/BI seria.........., nr....................., eliberat (ă] de....................................................

................................................ în calitate de ................................................................ (proprietar/deținător legal) al vehiculului și care a prezentat cartea de identitate, certificatul de înmatriculare seria.......................nr.

........................și permisul de conducere nr...................................

Se constată achitarea taxelor stabilite prin ........................................................... nr................. art............,

conform chitanței nr................................................

La examinarea exterioară a vehiculului înainte de ridicare, s-au constatat următoarele:

Observații referitoare la modificarea stării vehiculului de la data ridicării până la data eliberării: da/nu

Am primit,

(proprietarul/deținătorul legal al vehiculului)

Am predat,