Hotărârea nr. 370/2019

HOTARAREnr. 370 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ORDINE SI SIGURANTA PUBLICA AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2019

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al anul 2019

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al raportul de specialitate comun al Direcției Generale Situații de Urgență, S 264/05.06.2019 si al Direcției Generale de Politie Locală si Control a Muni 24697/12.06.2019;

Văzând raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 431/25.06.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de propunerea Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului București, constituită prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 110/29.03.2017, întrunită în ședința de lucru din data de 11.04.2019, ședință în cadrul căreia s-a elaborat Planul de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

art. 6 lit. a), art. 29 lit. c) și art. 30 lit. g) din Legea nr. 155/2010, a Poliției Locale, reoublicată. cu modificările și completările ulterioare;

art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale;

art. 3 și art. 5 alin. (1) din Ordinul nr. 92/2011 al Ministrului Administrației și Internelor pentru aprobarea metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguranță publică a Poliției Locale;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. (d), art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 7 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului București pe anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.06.2019.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI COMISIA LOCALĂ DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


4/0TFA^»-,e-bHjS. 'Vi. 3«2L^fe-''DE POLIȚIE LOCALĂ SI,CONTROL

INTRĂRI ...

IEȘIRI ,    ..........

ZIUA.......-Z?£lUNA.PLAN


de ordine și siguranță publică al

DIRECȚIEI GENERALE DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - 2019 -        /x


CUPRINS


CONSIDERAȚII GENERALE CADRUL LEGISLATIV

CAPITOLUL I

Situația operativă la nivelul municipiului București

 • A.Teritoriul

Așezarea geografică a teritoriului de competență Județele învecinate


9

Suprafața și configurația terenului

Organizarea administrativ-teritorială

Dispunerea unităților administrative Regimul climateric Rețelele hidrografice

5               O

Căi de comunicații Transportul rutier Transportul public Transportul aerian Transportul feroviar Zone de agrement Obiective turistice

Obiective economice, instituții de interes public, de cult, muzeistic, școli și alte locuri ce prezintă interes pentru activitatea de menținere a ordinii publice

 • B. Date statistice (populația, artere, auto)

 • C. Evenimente social-economice, sportive, politice, religioase

 • D. Starea infracțională si contravențională

9                        9                                         9

CAPITOLUL II

 • 1. Dispozitivele de siguranță publică, misiunile și zonele de responsabilitate

 • 2. Zonele de responsabilitate și dispozitivele de ordine și siguranță publică

 • 3. Misiuni specifice

 • 4. Activități și misiuni executate în comun

CAPITOLUL III

Efectivele aflate Ia dispoziție și suportul logistic

CAPITOLUL IV

Instruirea efectivelor pentru executarea activităților și controlul efectivelorCAPITOLUL V

Dispoziții finale

ANEXE


siguranței cetățenilor și la realizarea la parametrii superiorN^B^drcatorilor de performanță stabiliți de către Primarul General și Consiliul General al Municipiului București.

In acest sens Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București acționează în prezent pentru prevenirea actelor contravenționale cu impact negativ în planul normalității civice.

Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București este instituție publică cu personalitate juridică care desfășoară activități în interesul comunității locale, în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, precum și pentru prevenirea și descoperirea contravențiilor și infracțiunilor produse în arealul municipiului București.

în acest context, obiectivul managerial al Dirccței Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București se constituie prin continuarea și consolidarea procesului de modernizare conceptuală, structurală si funcțională a instituției, organizarea și dezvoltarea acesteia ca instituție modernă și eficientă, compatibilă cu cele similare din țările dezvoltate din U.E., precum și implementarea elementelor managementului de sistem care să asigure exercitarea procesului de management în vederea creșterii eficienței instituției în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice, precum și în domeniul circulației pe drumurile publice.

în funcție de situația operativă și de resursele alocate, "Planul de ordine și siguranță publică al Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București”, stabilește structura, misiunile forțelor de poliție locală și raporturile pe care le va avea instituția cu celelalte componente de ordine și siguranță publică de la nivelul municipiului București, în domeniile operative și modul de coordonare și cooperare cu aceste forțe, de punere în aplicare a diversității de misiuni.

Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București


De asemenea, Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București participă la asigurarea măsurilor de ordine și siguranță publică, cu ocazia desfășurării unor activități publice, mitinguri, ad^ni^e protocol și comemorative sau a unor manifestări cultural-artistice și sportive,\)rg^zatt\la nivelul Capitalei, de interes local, național și internețional și urmărește respectară normelor în domeniul circulației pe drumurile publice.                            \       \

Direcția Generală de Poliție Locală și (\ntn>J, a ^Municipiului București asigură efectivele de polițiști locali necesare însoțiri i&kpecktrilor din aparatul de specialitate al Primarului General, precum și o echipă de\ntewefmt: Vff datarea specifică necesară realizării sarcinilor operative apărute                                se asigură

rTnteflg rfTtfală^. autorita


dispozitivele de ordine și pază și la alte instituții, c București, precum și la alte instituții din admiarstrațiarc

municipiului tsel

A

principalele


în sensul exercitării principaleloiCaixibuțh ale sintagme folosite în prezentul plan, se definesc astfel:

Ordinea publică, ca parte componentă a securității naționale, reprezintă starea de legalitate, de echilibru și de pace, corespunzătoare unui nivel socialmente acceptabil de respectare a normelor legale și de comportament civic, care permite exercitarea drepturilor și libertăților constituționale, precum și funcționarea structurilor specifice statului de drept și se caracterizează prin credibilitatea instituțiilor abilitate, sanâtatea și morala publică, starea de normalitate în organizarea și desfășurarea vieții politice, sociale și economice, în concordanță cu normele juridice, etice, morale, religioase și de altă natură, general acceptate de societate.

Siguranța publică exprimă sentimentul de liniște și încredere pe care îl conferă " serviciul polițienesc”, pentru aplicarea măsurilor de menținere a ordinii și liniștii publice, a gradului de siguranță al persoanelor, colectivităților și bunurilor, precum și pentru realizarea partencriatului societate civilă - poliție locală, în scopul soluționării problemelor comunității, al apărării drepturilor, libertăților și intereselor legale ale cetățenilor.

Starea de ordine și siguranță publică se realizează prin măsuri generale. de natura economică, socială și politică, precum și prin măsuri speciale, cu caracter preponderant preventive și proactive.

CADRUL LEGISLATIV
 • • LEGE (R) 155 12-07-2010 - Legea politiei locale

 • • HOTAR ARE 1332 23-12-2010 - privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale

 • • Regulamentul de organizare și funcționare al DGPLCMB, aprobat prin

. COD FISCAL (A) 22-12-2003

. COD PENAL (A) 01-02-2014

. COD PR CIVILA (A) 02-03-2014

. COD PR PENALA (A) 07-02-2014

 • • CONS 22-12-1992 - Constituție a l                                îicațiilor

 • • HCGMB 120/2010 - privind norme

 • • HCGMB 124/2008 - privind parcar

 • • HCGMB 216/2006 - privind parcar


HOTARARE (A) 355 11-04-2007 - privind sbnra'a sănătății lucrătorilor


• HOTARARE (A) 2139 30-11-2004 - pentru\prd^rea^2atalogului privind


clasificarea și duratele normale de funcționare a m ijkxu     fi


. HOTARARE (A) 432 23-03-2004 - pfmnd^&^fe^nrofesional al

•____n_____o: •                                   F


•rofesional al


funcționarilor publici

• HOTARARE (A) 493 12-04-2006privind cerinței»        cfe^ecuritate și

II® »           a C —. 11


sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile geneftâtfc d&^bqș^f

 • • HOTARARE (A) 611 04-06-2008 - pentru apn?^^*aij6^^1or privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici

 • • HOTARARE (A) 925 19-07-2006 - pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

 • • HOTARARE (A) 1344 31-10-2007 - privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină

 • • HOTARARE (A) 1425 11-10-2006 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006

 • • HOTARARE (A) 1660 22-11-2006 - pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică prin mijloace electronice din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

 • • HOTARARE 36 29-01-1996 - privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind exploatarea și menținerea în buna stare a drumurilor publice

 • • HOTARARE 71 24-01-2007 - pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

 • • HOTARARE 123 07-02-2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

 • • HOTARARE 175 20-02-2008 - privind stabilirea modelelor Registrului • • HOTARARE 1028 09-08-2006 - privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

 • • HOTARARE 1048 09-08-2006 - privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă

 • • HOTARARE 1066 10-09-2008 -                              formarea


profesională a funcționarilor publici

. HOTARARE 1136 30-08-2006 -                               uritate și

sănătate referitoare la expunerea luci                                    câmpuri

electromagnetice

. HOTARARE 1375 04-10-2006 - ]                             logice de

aplicare unitară a dispozițiilor legale privii                                      actele de

identitate ale cetățenilor români

'^^.ivă pentru


• LEGE (A) 24 27-03-2000 - Legea privind nori

elaborarea actelor normative stimularea ocupării forței de muncă

 • • LEGE (A) 53 24-01-2003 - Legea ^/bdyLmuncii ” W

 • • LEGE (A) 76 16-01-2002 - Legea privind sistemul asigi(


 • • LEGE 228 04-07-2007 - Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică

 • • LEGE (A) 82 24-12-1991 - Legea contabilității

 • • LEGE (A) 95 14-04-2006 - Legea privind reforma în domeniul sănătății

 • • LEGE (A) 115 16-10-1996 - Legea pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici

 • • LEGE fA) 118 30-06-2010 - Legea privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 • • LEGE fA) 161 19-04-2003 - Legea privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției

 • • LEGE (A) 176 01-09-2010 - Legea privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

 • • LEGE (A) 188 08-12-1999 - Legea privind Statutul funcționarilor publici

 • • LEGE (A) 200 22-05-2006 - Legea privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale

 • • LEGE (A) 215 23-04-2001 - Legea administrației publice local

 • • LEGE (A) 263 16-12-2010 - Legea privind sistemul unitar de pensii publice


 • • LEGE (A) 329 05-11-2009 - Legea privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional

 • • LEGE (A) 500 11-07-2002 - Legea privind finanțele publice

 • • LEGE (A) 544 12-10-2001 - Legea privind liberul acces la informațiile de interes public


  ministrativ

  soanelor cu privire la r date

  iță a funcționarilor


 • • LEGE (A) 554 02-12-2004 - Legea contencj

 • • LEGE (A) 679/2016 - Legea pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circtH^ție'^ce

 • • LEGE (R) 7 18-02-2004 - Legea privind Cod publici

  ierfimnotriva unor


 • • LEGE (R) 12 06-08-1990 - Legea privind protejare activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite

 • • LEGE (R) 16 02-04-1996 - Legea privind

  %IRE^X^Murarea


. LEGE (R) 60 23-09-1991 - Legea adunărilor publice                                                         IITEHNICA si -HmII

JURIDICĂ

 • • LEGE (R) 61 27-09-1991 - Legea pentru sancționareaW^elar d^mcălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice


 • • LEGE (R) 202 19-04-2002 - Legea privind egalitatea de șanse'și de tratament între femei și bărbați

 • • LEGE (R) 333 08-07-2003 - Legea privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor

 • • LEGE (R) 487 11-07-2002 - Legea sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice

 • • LEGE 399 30-10-2006 - Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

 • • I FGF 571 14-12-2004 - Legea privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii

 • • ORD DE URGENTA 99 29-06-2000 - privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în munca

 • • ORD DE URGENTA (A) 30 12-04-2006 - privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

 • • ORD DE URGENTA (A) 34 11-04-2009 - cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • • ORD DE URGENTA (A) 34 19-04-2006 - privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

 • • ORD DE URGENTA (A) 35 11-04-2009 - privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar


 • • ORD DE URGENTA (A) 9            - privind reglementarea unor măsuri

  în domeniul administrației public


 • • ORD DE URGENTA (A) 97 14-07-2005 - privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români

 • • ORD DE URGENTA (A) 148 03-11-2005 - privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului

 • • ORD DE URGENTA 19 07-03-2009 - privind unele măsuri în domeniul legislației referitoare la achizițiile publice

. ORDIN (A) 522 16-04-2003 - pentru apro generale referitoare la exercitarea controlului financiariore

 • • ORDIN (A) 1792 24-12-2002 - pentru aprobărea^or __________

privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata chelmi^liiS^insHțuțiilor publice, precum și organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor

 • • ORDIN 2861 09-10-2009 - pentru aprobarea Normelor"priv efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, proprii

 • • ORDIN (A) 1917 12-12-2005 - pentru â        Norm

privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor public pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia

 • • ORDONANȚA (A) 2 12-07-2001 - privind regimul juridic al&^tfhy^Mfor

 • • ORDONANȚA (A) 6 24-01-2007 - privind uncie măsuri (&*'**’*■“ ntare a  drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007

 • • ORDONANȚA (A) 22 30-01-2002 - privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 • • ORDONANȚA (A) 27 30-01-2002 - privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

 • • ORDONANȚA (A) 119 31-08-1999 - privind controlul intern și controlul financiar preventiv

 • • HCGMB 120_2010 - privind normele de salubrizare

 • • Codul de conduită etică a personalului din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București.metodologice


gale organizarea și italurilorogice

aHwindâs^nturi


CAPITOLUL I

ANALIZA SITUAȚIEI OPERATIVE

5


Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București colaborează în îndeplinirea misiunilor încredințate cu structurile abilitate să gestioneze întreaga problematică din domeniul ordinii publice și siguranța cetățeanului, atât pe timp de pace, cât și pe timpul situațiilor de urgență, conform planurilor de cooperare întocmite în acest sens, cu forțele componente constituite din structuri ale Jandarmeriei ‘‘Dealul Spirii” al lege, precum și cu și M.Ap.

3


Române, Poliția Română, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Municipiului București-Ilfov și cu alt

națională din competență (Centrul Istoric, Parcurile HerăstraW^i^nvgij^^/ineretului, Unirii, Circului și Carol, muzee și alte instituții de culturăp^^^^^vemului, al Parlamentului, ale instituției Președinției, etc), precum și a obiecfivelor care sunt dispuse în apropierea legațiilor și ambasadelor. In acest sens, Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București acționează conform măsurilor stabilite în planurile de cooperare cu unitățile de jandarmi, respectiv Unitatea Speciala 30 Jandarmi Paza și Protecție Misiuni Diplomatice București și cu Brigada de Poliție Rutieră, pentru realizarea în comun a măsurilor de siguranță publică în zonele de dispunere ale locațiilor misiunilor diplomatice.

Cunoașterea situației operative are drept scop îndeplinirea următoarelor obiective:

 • - participarea la realizarea climatului de ordine și siguranță publică în municipiul București:

 • - prevenirea și combaterea fenomenului contravențional și infracțional pe raza de competență;

 • - asigurarea climatului de siguranță civică privind prevenirea faptelor antisociale;

 • - asigurarea protecției persoanelor în vârstă și a copiilor în cadrul programelor derulate de Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstanice de pe lângă Prefectura Municipiului București;

 • - creșterea capacității operative și de intervenție în anumite situații a structurilor desemnate în acest sens din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București;

 • - creșterea eficienței activității deși combatere a faptelor antisociale

  prin prezența permanentă a polițfcfțiJuF ldcapîn stradă, în rândul cetățenilor


Municipiului București și în viața ci


A. TERITORIUL

Așezarea geografică a teritoriului de competență

Municipiul București este localizat în partea de sud a țării, în centrul Câmpiei Române la aproximativ 44°25'50” latitudine nordică și 26°4’50' longitudine estică. Județele învecinate

Municipiul București se învecinează înT^epatru puncte cardinale cu județul Ilfov.                                          „ x

\ vC \

Suprafața și configurația terenului cx

Municipiul București, conform datel\ Ic^țiizate de Oficiul de Cadastru și  Publicitate Imobiliară București, are o suprafață\tota^ de\263,87 km2, iar din punct de vedere al reliefului acesta este situat în Câmpia '    " ie aproape netedă, a cărei

acoh sntina și de unele înălțimi
uniformitate este întreruptă de o înclinare ușoară spr\râi


reprezentate de Dealul Cotroceni, Dealul Mitropoliei Dealul Filaret, Dealul Cocioc.

Detaliat, suprafața municipiului București


Spirii, Dealul Negru Vodă,


m urmează:

Sector

1

2

-—r

6

Suprafața

69,91 km2

32 km2

34,04 km2

33,8.V1V -- V??.

*

41,49 km2Organizarea administrativ-teritorială

Din punct de vedere administrativ municipiul București este împărțit în 6 sectoare, după cum urmează:

Sectorul 1

Situat în partea de nord- vest a Municipiului București, reprezintă 30. 3% din suprafața Municipiului București, acest sector învecinându-se cu Sectoarele 2 și 6.

Sectorul 2

Situat în partea de nord-est a municipiului București, cuprins intre sectoarele 1 și 3. are în componență următoarele cartiere: Andronache, Baicului, Colentina, Creangă, Iancului, Tei-Toboc. Fundeni. Floreasca. Pantelimon.

Sectorul 3

Situat în partea de Nord - Est a Municipiului București, având o suprafață de 34 km2 și cuprinde cartierele ..Baltă Albă”, „Titan”, „23 August”, „Vitan”, în care sunt amplasate subansamble de blocuri de locuit, în zonele : Piața Alba Iulia, Bdul. Decebal, Bdul. I.C.Brătianu, Bdul. Corneliu Coposu, Calea Călărașilor, Bdul Carol I, Bdul. Burebista. Bdul. Unirii, Calea Vitan, Calea Dudești, Bdul. 1 Decembrie 1918, Bdul. Camil Resșu, str. Fizicienilor, Bdul. Energeticienilor, str. Liviu Rebreanu, str. Lucrețiu Pătrășcanu.

Sectorul 4

Situat în partea de sud a municipiijjiy are în componență următoarele Giurgiului, Văcărești, Timpuri Noi,^Tiîie


icurești, cuprins între sectoarele 3 și 5, rătorii Patriei, Berceni, Olteniței,Sectorul 5

Situat în partea de sud-vest a municipiului București, cuprins între sectoarele 4 și 6, are în componență următoarele cartiere: Rahova, Ferentari, Giurgiului, Cotroceni, Dealu Spirii și 13 Septembrie.

Sectorul 6

Situat în partea de vest a municipiului București, cuprins între sectoarele 1 și 5, are în componență următoarele cartiere: Druihul Taberei, Ghencea, Militari, Crângași, Giulești.                                        X.

Dispunerea unităților administrative        X.

Sectorul 1 - începând de la imB^ec6â>^-diXNicolae Bălcescu cu B-dul Carol 1 și B-dul I.C. Brătianu.            X %X

 • • Limita de sud: Piața Universității (exGâmiv^xȘ-di^varol 1 (exclusiv) până la

intersecția cu Calea Victoriei, B-dul Regina"’FJisak'tJ            și B-dul Mihail

Kogălniceanu (exclusiv) până la Podul QpereîU^^*—

 • • Limita de sud-vest: Râul DâmbovițaQe la Podul (ffijer«Fp^iăS| jstr. Constantin

Noica, str. Constantin Noica (exclusiv) până la CaletM^eVfi^U j^eWCalea Plevnei (exclusiv) până la intersecția Șos. Orhideelor cu Cale           'Calea Giulești

(exclusiv) până la Drumul Carierei, Drumul Carierei (exclusivrpSffa la linia căii ferate București - Roșiori, linia căii ferate București - Roșiori până la lima căii ferate de centură.

 • • Limita nord-vestică: Calea ferată de centură până la liziera vestică a Pădurii Tunari.

 • • Limita estică: o linie convențională care pornește de la liziera vestică a Pădurii Tunari până la str. Vadul Moldovei (inclusiv), str. Valea Moldovei (cuprinde și Grădina Zoologică Băneasa), până la intersecția căii ferate București - Constanța cu Șos. Pipera. De la această intersecție limita urmează traseul pe Șos. Pipera (exclusiv), Calea Floreasca (inclusiv), str. Polonă (inclusiv) până la Piața Grădina Icoanei (exclusiv), str. Xenopol, str. Pictor Verona până la intersecția cu str. Pitar Moși Str Pitar Moși până la str. C.A. Rosetti, str. C.A. Rosetti până la B-dul Magheru. B-dul Nicolae Bălcescu până la intersecția cu B-dul Carol 1 (toate inclusiv).

Sectorul 2 - începând de la intersecția B-dul Carol 1 cu B-dul Nicolae Bălcescu.

 • • Limita de vest: Piața Universității, B-dul Nicolae Bălcescu până la str. C.A. Rosetti, Str. C.A. Rosetti până la str. Pitar Moși, str. Pitar Moși până la str. Pictor Verona, Str. Pictor Verona până la str. Xenopol, str. Xenopol (toate exclusiv), până la Piața Alexandru Sahia, Piața Alexandru Sahia (inclusiv), Str. Polonă, Calea Floreasca (ambele exclusiv), șos. Pipera (inclusiv) până la intersecția cu calea ferată București-Constanța.

 • • Limita de nord: linia de cale ferată București-Constanța până la gara Pantelimon.

  • • Limita de sud: Șos; Pantelimon până la intersecția cu Șos. Vergului, Șos.

  Vergului până la str. Morarilor, B-dul Baș^fa'hja de la intersecția cu str. Morarilor până la intersecția cu șos. Mihai Bravu, Piaț Călărași până la intersecția cu str. RcHnulu^(to\e exclusiv), str. Romulus până la intersecția cu str. Mântuleasa, str. Mântuleă^a p'^^ la\tr. Negustori, Str. Negustori până la B-dul Hristo Botev (toate inclusiv), B-dul        ->1 1, B-dul

  Carol 1 până la intersecția cu B-dul I.C. Brăti^nu^^B^il Nicolae Bălcescu, Piața Universității (toate exclusiv).

  Sectorul 3 - începând de la intersecția B;

  cu Calea Victoriei

  • • Limita de nord: B-dul Carol 1 până (ambele inclusiv) până la str. Negustori,^ Mântuleasa, str. Mântuleasa până la str. Romulus, str. Romulus Calea Călărași, Calea Călărași până la intersecția cu str.mușchi (inclusiv), în continuare pe Calea


ina Elisabeta


isto Botev ția cu str. isiv) până la ihai Bravu, Piața Hurmuzachi, în continuare B-dul Basarabia până la str. Morarilor, str. Morarilor (exclusiv) până la intersecția cu Șos. Vergului, Șos. Vergului (exclusiv) până la șos. Pantelimon, Șos. Pantelimon (exclusiv) până la râul Colentina, pe firul râului Colentina până la str. Peleș (toate exclusiv).

 • • Limita de est: str. Peleș (inclusiv), pasajul CFR. Gara Cățelu, pe linia căii ferate București-Oltenița, str. Ghețu Anghel până la limita de nord a satului Cățelu, comuna Glina. De aici urmează limita de nord a satului Cățelu până la B-dul Ion Șulea, pe limita de est a autobazei RATB, pe limita de sud a acestei autobaze și a bazei de producție a Ministerului Construcției, de unde printr-o linie convențională spre sud limita se înscrie până la râul Dâmbovița.

» Limita de sud: urmează râului Dâmbovița până la Piața Națiunile Unite (exclusiv).

 • • Limita de vest: Calea Victoriei (inclusiv) până la intersecția acesteia cu B-dul Regina Elisabeta și B-dul Carol 1.

 • • Sectorul 4 - începând de la Piața Națiunile Unite (inclusiv).

 • • Limita de nord: Râul Dâmbovița până la circa 1800 de metri est de podul de pc râul Dâmbovița de pe șos. Vitan - Bârzești.

 • • Limita de est: linia convențională cu direcția sud - vest până la Drumul Căile Turzii, se continuă pe Drumul CheileTurzii, pe str. Pechiu Ion până la șos. Berceni, pe șos. Berceni până la linia de centură (toate inclusiv) cuprinzând și Cimitirul Berceni.

 • • Limita de sud: Linia de centură, circa 2400 de metri spre vest de la șos. Berceni, cuprinzând și unitatea și depozitul de colectare a metalelor din cadrul fostului Minister al Industriei Metalurgice.

 • • Limita sud-vestică: Linia de centură irecția nord-vest până la Drumul șos. Giurgiului. • • Limita de vest: Șos. Giurgiului, Calea Șerban Vodă până la intersecția cu str. Mitropolitul Iosif, pe str. Mitropolitul Iosif, str. Mitropolitul Veniamin Costache până la str. Cuțitul de Argint, str. Cuțitul de Argint, str, Sergent major Ancuța Ilie(toate inclusiv) până la str. Fabrica de Chibrituri (exclusiv) până la str. Mitropolitul Filaret, pe str. Mitropolitul Filaret până la str. Gazelei, str.Gazelei până la calea Rahovei, Calea Rahovei (toate inclusiv) până la str. Antim, str. Antim, str. Sfinții Apostoli până la str. Apolodor, str. Apolodor (toate exclusiv) până la Piața Națiunile Unite (inclusiv).

Sectorul 5 - începâijd fl^Jaintersecția B-dul Regina Elisabeta și B-dul Carol 1 cu Calea Victoriei.        \        \

\    X

 • • Limita de est: Calea Victoriermnăda Piața Națiunile Unite (ambele exclusiv), str. Apolodor până la str. Sfinții Apostoli; >pe s (^Sfinții Apostoli până la str. Antim, str. Antim (toate inclusiv) până la Calea Rahovek Cd Gazelei, pe str. Gazelei, pe str. MitropolițuFFys,; de Chibrituri, pe str. Fabrica de Chibriturf^jnc București și ITA Ilfov, str. Sergent major str. Mitropolitul Veniamin CostachefStr.


R;

Xo\


ovei până la intersecția cu str. isiv)până la str. Fabrica ța dintre incintele ITA i^aul de Argint până la


ir


itropolitiw^eSmn^rostache până la str.

JfJ 3 TEHNICA Șl ■Țjf’lf]


Mitropolit Iosif, pe str. MitropolitTosif, Calea ȘcrhM Vw®. JSSs. Giurgiului (toate exclusiv) până la linia de cale ferată București - GiurgnM^»>o


• Limita sud-estică: intersecția căii ferate BucureșM^rorgiu cu Șos. Giurgiului până la Str. Orșova, pe str. Orșova (inclusiv) până la Șos. București- Măgurele. Limita continuă cu o linie convențională de la intersecția șoselei București- Măgurele cu str. Orșova, spre nord-vest până la drumul ce face legătura cu Gara Vârteju, se continuă pe acest drum cu direcția nord-est până la str. Botorca. pe str. Botorca (inclusiv) până la str. Simfoniei, de la str. Simfoniei spre sud-vest pe drumul ce face legătura cu str. Piatra Șoimului, pe str. Drăganul (exclusiv), intersectând Șos. Alexandriei în dreptul Km. 8, apoi stația de pompare a Apanova București, urmează str. Ghidiceni spre sud-vest, circa 800 dc metri, de unde continuă cu o linie convențională până la Prelungirea Ghencea la intersecția cu Intrarea Floarea Galbenă, cuprinzând și Stațiunea Experimentală de plante medicinale București.


• Limita de nord: Prelungirea Ghencea de la intrarea Floarea Galbenă până la str. Brașov, pe B-dul Ghencea până la intersecția cu Calea 13 Septembrie, de unde se înscrie pe Drumul Sării, B-dul Geniului, Șos. Cotroceni până la râul Dâmbovița (toate exclusiv), de unde urmează firul râului Dâmbovița până la Podul Operei, în continuare pe B-dul Mihail Kogălniceanu (inclusiv) și B-dul Regina Elisabeta până la intersecția cu Calea Victoriei.
aproximativ 12°C, iar la stația Băneasa de 11° C..

Rețeaua hidrografică

Teritoriul Capitalei este traversat de râul Dâmbovița cu afluentul său râul Colentina. Rețeaua lacustră cuprinde următoarele:

Pe raza de competență a Poliției Sectorului 1 se găsesc un număr de 6 lacuri, antropice, respectiv: Străulești, Grivița, Herăstrău, Floreasca, Băneasa și Cișmigiu.

De asemenea, în partea de nord- vest a Sectorului 1 curge râul Dâmbovița.

La limita Secției 9 Poliție, pe partea de nord - est, există o salbă de lacuri formată de Râul Colentina cu cele două lacuri Ostrov și Pantelimon - Cernica. ce tranzitează Bucureștiul de la nord la sud. administrate de Apele Române și lacurile din parcul Riviera și cel din Parcul Morarilor administrate de Primăria Sector 2.

Pe teritoriul de competență al Secției 7 Poliție, în partea de nord și de est sunt situate lacurile Tei, Tei Toboc, Plumbuita, Fundeni și Balta Săulei cu 2 bazine, însumând o suprafață de 20 hectare.

Sectorul 3 este traversat de râul Dîmbovița la limita cu sectorul 4, lacul Pantelimon, situat la limita cu jud. Ilfov, în partea de nord-est, lacul I.O.R.. situat în mijlocul sectorului 3.

Sectorul 4 este delimitat de Sectorul 3 de râul Dâmbovița, aflat în administrarea R.A. Apele Române S.A.

în sectorul 6 se află Iacul artificial Lacul Morii format în urma acumulării râului Dâmbovița.Căi de comunicații

Ca nod rutier, în Municipiul București converg radial 8 drumuri naționale și 3 autostrăzi, fiind legate între ele de o șosea de centură, iar transportul aerian intern și internațional este deservit de aeroporturile „Henri Coandă” și „Aurel Vlaicu”.Transportul rutier

Elementul de bază al rețelei stf^ilohmrbane din București sunt bulevardele de mare circulație, care pleacă din centrul '%^ban\la suburbii. Axele principale (nord-sud, est-vest, nord-vest și sud-est) și douăXielt^pte\or și exterior) contribuie la reducerea aglomerației din trafic. Străzile în municipiu ^pt vârf din cauza creșterii numărului mașinilob^n de vehicule circulă în interiorul orașului, drumurilor naționale române, fiind punctul de Pitești, A2 spre Cernavodă, iar autostra spre Oradea, DN2 spre Suceava, DN3”<’ Giurgiu, DN6 spre Timișoara și Cenad,

Sectorul 1:

Teritoriul de competențăs-esUobicei înțesate în timpul orelor de reo^nți. în fiecare zi, peste un milion ti^ste principalul nod al rețelei 3 autostrăzi (Al spre uri naționale (DN1 tenița, DN5 spre Sinaia).S%îde/ șuselc/ străzi :


Nicolae Bălcescu. G-ral Ghe.Magheru, Lascăr Catargiu, Aviatorilor, Iancu de Hunedoara, Dacia, Mărăști, Bucureștii- Noi, Calea Griviței, Calea Dorobanților, Calea Floreasca, Șos.Nicolae Titulescu, Calea Victoriei, Pajura.

Principalele intersecții de pe arterele de circulație sunt situate în următoarele


puncte:

 • - B-dul Magheru cu B-dul Dacia și B-dul Lascăr Catargiu (Piața Romana);

 • - B-dul Iancu de Hunedoara cu Calea Victoriei, Lascăr Catargiu și B-dul Aviatorilor (Piața Victoriei);

 • - B-dul Aviatorilor cu Calea Dorobanților (Piața Charles de Gaulle):

 • - B-dul Dacia cu Calea Dorobanților:

 • - B-dul Iancu de Hunedoara cu Calea Dorobanților;

 • - str. Radu Beller cu Calea Dorobanților cu str. Roma și str. Paris (Piața Dorobanților);

 • - Calea Floreasca cu Șos. Ștefan cel Mare;

 • - Șos. București-Ploiești-B-dul Aerogării, Av. Alexandru Șerbănescu-Șos. Pipera, B-dul Mărăști-Alexandru Constantinescu, Arcul de Triumf, Piața Presei Libere.

 • - D.N. 7 (București- Pitești) care face legătura între Municipiul București și Orașul Chitila și D.N. IA (București-Târgoviște) care face legătura cu Orașul Buftea,Lacul Tei, șos. Ștefan cel Mare, Calea Moșilor, b-dul Carol I, b-dul Pache Protopopescu, b-dul Ferdinand I, bdul Basarabia, b-dul Chișinău, șos. Fundeni, b-dul. Barbu Văcărescu, b-dul. Dacia.

De asemenea, deloc de neglijat este faptul că pe teritoriul de competență există cele două artere importante rutiere de legătură dintre capitală și zonele limitrofe din județul Ilfov, respectiv prin D.N. 2 (accesul spre și dinspre zona Moldovei) și D.N.3, care zilnic sunt tranzitate de un număr foarte mare de autovehicule ce intră sau ies din capitală.

Sunt de remqjcat de asemenea, numeroasele perimetre în care afluența publicului este ridicată în cea mai mare parte a zilei, respectiv cele 6 piețe din care amintim: Obor, Delfinului, Gemeni, Dobroești - Pantelimon; Complexele comerciale1. Niro, Dragonul Roșu, Billa, Carrefour, Penny, Jysk, Pepco, Lidl, Cora, Kaufland, Antefrig, Megalmage cele cinci stații de metrou, platforma industrială Pipera, în care sunt amplasate numeroase societăți comerciale.

Sectorul 3:

Pe raza sectorului 3 se află un număr de un număr de 696 străzi, cu o lungime totală de 429 km, cele mai importante artere fiind : Calea Victoriei, B-dul I.C.Brătianu, Bd.Carol, Bd.Corneliu Coposu, Bd.Unirii, Splaiul Independenței, Bd.Regina Elisabeta, Bd. Decebal, Bd. Burebista, Bd.Camil Ressu, Bd.Th.Pallady - Autostrada A2, B-dul Basarabiei, Bd. Nicolae Grigorescu, Șos. Mihai Bravu.

Sectorul 4:

Dintre acestea, traficul rutier este de regulă mai intens pe Bd. Unirii, bd. Dimitrie Cantemir, bd. Tineretului, Splaiul Independentei, Calea Văcărești, șos. Olteniței, șos. Berceni, str. Tumu Măgurele, bd. Alexandru Obregia, șos. Giurgiului, str. Luica.

Teritoriul este străbătut de doua artere mari, prin care se asigură intrarea în Capitală, una pe relația Giurgiu (sos. Giurgiului) și alta pe relația Oltenița (sos. Olteniței) și două artere secundare de pe șos. de Centură a Bucureștiului, respectiv șos. Berceni, făcând joncțiunea cu centura Capițglei, în apropiere de IMGB și Splaiul Unirii, care urmează malul drept al Dâmbovițeiână\jn com. Glina - intrarea pe autostrada A2.

Sectorul 5:                 <      \

Teritoriul cuprinde o rețea densă stnțtlala\incluzând artere mari și trei porți de intrare/ieșire în/din Capitală. Pe raza de comp^pnțăa sectorului se găsesc 983 de străzi cu o lungime totală de 1001,1 km. Dintre at^std^trafțcul rutier este de regulă intens pe  Bd. Națiunile Unite, Bd. Mihail Kogălnicc\nu,VSpkfițil Independenței, Bd. Eroilor,  Calea Rahovei, Șos. Alexandriei, Calea și Prel ^ng^ nivelul sectorului există trei artere de legătujți cu Măgurele, Șos.Alexandria și Șos.Giurgiului.

Sectorul 6:

Căi de comunicații: B-dul Co ciul luliu Maniu, Autostrada București- Pitești, B-Drumul Taberei, B-dul Timișoara, B-dul Ghencea, Șț^JPffeirmgirea Ghencea, unde acționează mijloace R.A.T.B. și Regia Metrorex (6 stații).

Transportul public

Sistemul extensiv al transportului public din București este cel mai mare din România. Este compus din sistemul de metrou în lungime de 71 km. operat de către Metrorex și rețeaua transportului de la suprafață (aria aservită fiind de 228 km2) —1147
erentari, Șos. Progresului. La spectiv Șos.București-


Vasile Milea, B-«LvgriM Sos. Virtuții, slr. »       â      •        z-n                    1Transportul aerian .

Municipiu] București este deservit în prezent de două aeroporturi funcționale: Aeroportul Internațional Henri Coandă și Aeroportul Internațional Aurel Vlaicu. Henri Coand'ă este cel mai mare aeroport al României, fiind centrul principal pentru operatorul național TAROM, cât și pentru companiile low-cost. Acesta se află în zona administrativ-teritorială a județului Ilfov. De aici pleacă și sosesc zilnic zboruri din alte orașe din România precum și numeroase alte aeroporturi din Europa, America de Nord, Asia și Africa. Aurel Vlaicu este folosit pentru curse charter.

Transportul feroviar

București este nodul feroviar principal al companiei naționale Căile Ferate Române. Cea mai importantă stație feroviară este Gara de Nordțpe raza Secției 3 Poliție) din care pleacă și sosesc trenuri din diverse localități românești, precum și din localități din afara țării, cum ar fi : Belgrad, Budapesta, Sofia, Viena, Praga, Moscova, Istanbul, Chișinău ș.a.m.d.. Există și alte gări : Basarab, Băneasa, Obor / Est, Progresul, Titan Sud. Din oraș pornesc 8 magistrale feroviare, după cum urmează : 300 (București -Oradea), 500 (București Galați), 800 (București -Timișoara -Jimbolia), 901 903 (București - Oltenița).

- Băcau - S

• Constanța)f 90 (București'^Pjrești), 700 (București - Brăila -dfijești - Drobeta-Tumu Severin -faio\a), 902 (București - Giurgiu) șiZone de agrement:

0

In sectorul 1 găsim următoarele zone de agrement: Parcurile: „Floreasca”,

„Nicolae Iorga”, „C-tin Brâncuși”, „Bordei”, „Ion Ghica”, „Herăstrău”, „Kiselleff”,de 22 parcuri și complexe de agrement cu o suprafață totală de 899.952 m2 cum ar fi: Complexul Studențesc Tei, Parcul Verdi, Parcul Ion Voicu, Parcul Icoanei, Parcul Circului, Parcul 8 Mai, Parcul Riviera, Parcul Morarilor, Parcul Plumbuita, Parcul Lacul Tei, Parcul Motodrom, Parcul Lunca Florilor, Parcul Titus Ozon și nu în ultimul rând Complexul Sportiv și de agrement Lia Manoliu. unde se află cel mai mare stadion din țară, pe care se desfășoară meciurile de fotbal ale echipei reprezentative a României, dar și cele naționale și internaționale ale principalelor cluburi din țară Steaua și Dinamo.

In Parcul Național, tinerii sectorului beneficiază de Centrul cultural Mihai Eminescu, precum și Teatrul de Vară

In sectorul 3 sunt următoarele zone de agrement: parcurile A.I.Cuza. Titan. Titanii,» Pantelimon, Unirii, etc., precum și centrul comercial Mall Vitan, cea mai mare afluență de persoane concentrându-se în Centrul Istoric al municipiului București, datorită multitudinii de restaurante, baruri, pub-uri și cluburi.

De asemenea, în sectorul 3 se mai află Stadionul Olimpia, sala de sport Constructorul/ Apollo.

Pe raza sectorului 4 se află amplasate 4 parcuri de agrement, respectiv: Parcul Tineretului, Parcul Copiilor, Parcul Carol și Orășelul Copiilor cât și următoarele obiective economice reprezentative: Adesgo S.A., GDF Suez, SC Hesper S.A., S.C. Abatorul Splai, Electrica S.A, Apa Nova SA, Mall-ul Sun Plazza, Carrefour Grand Arena, Comlpexul Aleea Castanilor, Platforma Industrială IMGB, hypermarket-urile Cora, Metro, Selgros, Carrefour, Auchan, Târgul Autovit, Piața de Gross, Magazinele de bricolaj: Leroy Merlin, Dedeman, Hornbach, Practicker.

în sectorul 5 se află amplasate^ Eroilor, Demostene, Sebastian, A” copii, situate de regulă între bloci de pază.


fK'Wpajxuri de agrement: Izvor, Romniceanu, preGjmksi mai multe locuri de joacă pentru fe^umaza asigurată prin societăți specializate "k ! \\Zonele de agrement în sectorul 6 sunt următoarele: Afi Palace Cotroceni, Plazza Romania, Complexul Comercial Carrefour Orhideea, Terra Parc, Patinoarul Drumul Taberei, Parcurile Crângași, Giulești, Păcii, Drumul Taberei, Ștrandul Ciurel, Lacul Morii, Complexul Studențesc Grozăvești, Complexul Studențesc Regie, cu discotecile din zonă, precum și Universitatea Politehnică din București.

De asemenea, în zona învecinată din jude zona comunei Ciorogârla și “Aqua Garden” dj cadrul ansamblului imobiliar “Militari Residende”,

mai află “Aqua Parc” din comunei Chiajna, respectiv în __________________________________ _________________ e pot implica o afluență de persoane în zonă și care pot atrage atrage o partedițHoi^^oriî

Obiective turistice:

Cele mai importante obiective turistice existente î

 • - Ateneul Român (str. Benjamin Franklin nr.

1886 și 1888 în grădina Episcopiei, teren ce aparținea fapîiliei

 • - Opera Națională București (bd. M.

capacitate de 2200 locuri, găzduiește la ultim        uzeul O

documente, fotografii, costume ilustrând dezvoltarea acestui gen

 • - Parcul Cișmigiu (bd. Regina Elisabeta, sector 1) a fost in
fost construit între


5) are o și ® are |B|jit expuse ânia;

:ial în anul 1854. Grădina impresionează și astăzi prin aranjamentele florale, colecția deosebită de material dendrologic, aici găsindu-se unele exemplare declarate arbori ocrotiți;

 • - Cercul Militar Național (str. Constantin Miile nr. 1-3, sector 1) este instituția centrală de cultură a Armatei Române, cu profil cultural - educativ, artistic, recreativ -distractiv, precum și de imagine, reprezentare și protocol;

 • - Palatul C.E.C. (Calea Victoriei nr. 13, sector 3) a fost finalizat în anul 1900 și de atunci a funcționat fără modificări notabile;

 • - Biserica Stavropoleos (str. Stavropoleos nr. 4, sector 3) este situată în Centrul Istoric și este un lăcaș cu cele mai reprezentative și excelente influențe ale artei brâncovenșști târzii;

 • - Hanul lui Manuc (str. Franceză nr. 62, sector 3) este situat în Centrul Vechi și constituie de departe una dintre cele mai faimoase construcții de acest gen, nu numai -datorită dimensiunilor sale impunătoare, ci si prin figura ctitorului sau, legendarul "Manuc Bey";

 • - Palatul Parlamentului (str. Izvor nr. 2 - 4, sector 5);

 • - Arcul de Triumf (Piața Arcului de Triumf);

 • - Teatrul Național (bd. Nicolae Bălcescu nr. 2, sector 1) se află în centrul Capitalei, la intersecția bulevardelor Nicolae Bălcescu, I.C. Brătianu, Regina Elisabeta și Carol I;

- Curtea Veche (str. Franceză nr. 21 - 23, sector 3) este prim^ curte domnească din București, construită de către Mircea cel Bătrân, undeva la sfârșitul secolului al XlV-lea și începutul secolului a XV-lea, fiind unul dintre locurile istorice cele mai importante din Centrul Vechi al Capitalei;

 • - Catedrala Patriarhală (Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, sector 4);

 • - Muzeul Satului „Dimitrie Guști

pe o latură a parcului Herăstrău în paraJePc mărimea sa, devine cel mai mare muze frumusețe numeroși turiști străini, dar ^i b

rț&sțjleff nr. 28-30, sector 1). Așezat kAeâua. Kiseleff, Muzeul Satului prin ș.xivF^lîber^ din Europa, ce atrage prin
 • -  Grădina Botanică (șos. Cotroceni nr. 32, sector 6) este situată în cartierul Cotroceni, acoperă o suprafață de 17,5 hectare (inclusiv 4.000 m2 de sere) și are peste 10.000 specii de plante.

Obiective economice, instituții de interes public, de cult, muzeistic, școli și alte locuri ce prezintă interes pentru activitatea de menținere a ordinii publice

Obiective economice.

In municipiul București funcționează regii autonome, societăți comericale, localuri de alimentație publică, redacții dcotidiene și periodice, studiouri de

televiziune și radio, tipografii, biblioteci/c6$țplex& comerciale, mall-uri, hipermarket-uri, supermarket-uri, unități hoteliere, amoa^ad^i inSțituți                        care,


agenții Loto și de pariuri sportive, etc.

Instituții de interes public.

ucurești, foarte


Cele mai importante instituții de interes public multe dintra acestea aflate în zona centrală, sunt:

 • - Președinția României (Palatul Cotroceni - bd. Ge

 • - Guvernul României (Palatul Victoria - Piața Victori

 • - Ministerele din componența Guvernului României;

 • - Primăria Municipiului București;

 • - Instituția Prefectului Municipiului București;

 • - Instituția Prefectului Județului Ilfov;

 • - Primăriile Sectoarelor 1-6;

 • - înalta Curte de Casație si Justittie;

5        5                   5     7

 • - Curtea de Apel București;

 • - Tribunalul București;

 • - Judecătoriile Sectoarelor 1 - 6;

 • - Parchetul de pe lângă înalta Curte dc Casație și Justiție;

 • - Inspectoratul General al Poliției Române;

 • - Inspectoratul General al Jandarmeriei Române:

 • - Direcția Națională Anticorupție;

 • - Inspectoratul Școlar București;

 • - Camera Notarilor Publici București;

 • - Autoritatea Națională pentru Cetățenie;

 • - Casa de Pensii a Municipiului București;

 • - Circul Variete@Globus;

 • - Biblioteca Metropolitană București;

 • - Biblioteca Centrală Universitară;

 • - Direcția Generală de Asistență Socială a MunicipiuluiJBucurești;

 • - Direcția Generală de Poliție a Municipiului București;

 • - Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București;


-Institutele: Clinic Fundeni, de Pneumoftiziologie Marius


 • - Spitalele: Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, Clinic de Urgență București, Clinic de Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri, Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon”, Clinic de Urgență „Sf. Ioan”, Clinic de Urgență „Bagdasar Arseni”, Universitar de Urgență București;

 • - Teatrele: Național, de Comedie, ConstantinTănase, C.I. Nottara, Evreiesc de Stat, Ion Creangă, Municipal Lucia Sturdza Bulahck^ Mic, Odeon, Țăndărică, Excelsior, Masca, etc.


(în Centrul Vechi, sectorul 3), Radu Vodă (sectorul 4) și Antim (sectorul 5);

 • - bisericile: Cașin (sectorul 1), Iancu Vechi - Mătăsari, Mântuleasa (sectorul 2), Dobroteasa, Sf. Mina, Sf.-Jon Piață, Sf. Gheorghe Nou, Sf. Spiridon Vechi, Sf. Nicolae - Biserica Rusă, Sf. Dumitru, Sf. Anton, Sf. Cipnan, St. Nicolae - Șelari (sectorul 3, ultimele patru situate în Centrul Vechi), Domnița Bălașa (sectorul 4), Elefterie (sect 5).

Muzee.

In municipiul București se află importante muzee, dintre care amintim:

 • - în sectorul 1: Muzeul National dee Artă al României, Muzeul National de Istorie Naturală Grigore Antipa, Muzeul Național de Geologie, Muzeul Național de Artă al României, Muzeul Național Militar Regele Ferdinand I, Muzeul Literaturii Române, Muzeul National al Țăranului Român;

 • - în sectorul 3, zona Central Vechi: Muzeul Municipiului București, Muzeul National de Istorie a României:

5

 • - în sectorul 4: Muzeul Național Tehnic Dimitrie Leonida (parcul Carol I);

 • - în sectorul 5: Muzeul Național de Artă Contemporană. Unităti de învățământ?

* ’ . . . ’

In municipiul București funcționează universități, colegii naționale, licee, școli gimnaziale, școli primare, instituții de învățământ special, cluburi ale copiilor.

Patrulele de siguranța publică din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București manifestă o atenție deosebită perimetrelor din imediata apropiere a unităților de învățământ situate în zonele de siguranță publică sau pe itinerarele de patrulare.

Conducte magistrale de transport produse petroliere cu instalațiile aferente, lungimea, traseul și localitățile tranzitate.

Teritoriul este tranzitat de două conducte care aprovizionau cu produse petroliere

S.C. COMPETROL, în prezent nefuncționale, după cum urmează:


 • - conducta de motorină ce se află pe terenul viran din fața S.C. Baumax România agă» gardul serelor de la Chitila, șos. -industrială până la str. Fab M.R., sos. Străulești.


- conducta de benzină se află situată pe terenul viran din fața S.C. Baumax România S.R.L. care traversează aerian calea ferată pe lângă gardul serelor Chitila și continuă paralel cu calea ferată, str. Piculinei, str. Marginei, traversând aerian Podul Constanța și continuând paralel cu calea ferată prin spatele cartierului Paj         iului.


C0^mcuoR/Gw


B. POPULAȚIA

Numărul populației

Conform datelor furnizate de Serviciul de privind Evidența Persoanelor București, populația stabilă a MiTfîîcfpiirtrn de 2.133.041 locuitori.

ate ti era


Sector

Număr de persoane cu domiciliul în municipiul București

Număr de persoane cu reședință în municipiul București

Sectorul 1

251749

4927

Sectorul 2

370218

4043

Sectorul 3

509489

5509

Sectorul 4

322949

5697

Sectorul 5

301499

2495

Sectorul 6

389242

5959

Total

2133041

28630


La nivelul Sectoarelor 1 - 6 Poliție situația numerică a populației stabile se prezintă astfel:


I ’

i
Structura acesteia - după vârstă, sex, naționalitate, ej Din totalul de 2.133.041 locuitori ce formea^popu București, 53,73% sunt de sex bărbătesc și 46,27% 8259,67 locuitori/knr.

Structura etnică a populației municipiului București se prezintă astfel: români: 85,95%, maghiari: 0,18%, romi: 1,27%, ucrainieni: 0,01%, germani: 0,06%, turci: 0,12%, ruși lipoveni: 0,05%, tătari: 0,02%, sârbi: 0,01%, bulgari: 0,02%, greci: 0,04%, italieni: 0,02%, evrei: 0,07%, polonezi: 0,01%, chinezi: 0,05%, armeni: 0,03%, macedoneni: 0,01%, altă etnie: 0,37% iar pentru 11,71% nu sunt există informații exacte.

După religie, structura populației se prezintă astfel: ortodoxă: 84,31%, romano-catolică: 1,18%, reformată: 0,07%, penticostală: 0,27%, greco-catolică: 0,21%, baptistă: 0,18%, adventistă de ziua a șaptea: 0,22%, musulmană: 0,48%, unitariană: 0,01%, martorii lui Iehova: 0,1%, creștină după Evanghelie: 0,1%, creștină după rit vechi: 0.1%. evanghelică lutherană: 0.02%. ortodoxă sârbă: 0.02%. evanghelică: 0.1%. evanghelică de confesiune augustană: 0,02%, mozaică: 0,08%, armeană- 0,01%, altă religie: 0,2%, fără religie: 0,16%, atei: 0,43%, informație nedisponibilă: 11,73%

Sursă: Institutul Național de Statistică, Recensământul Populației și al Locuințelor din anul 2011.

Ocupații de bază și/sau temporare

în conformitate cu datele furnizate de Institutul Național de Statistică, în baza rezultatelor Recensământului Populației și al Locuințelor din anul 2011, la nivelul municipiului București populația stabilă ocupată în activitate principală este de 893501 persoane.

Conform acestei instituții situația persoanelor angajate în principalele domenii de activitate, se prezintă după cum urmează:

Nr. crt.

Domeniu de activitate

Nr.

persoane

1.

Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalți conducători, ai administrației publice, conducători și funcționari superiori

54098

2.

Specialiști în diverse domenii de activitate

287549

3.

Tehnicieni și alți specialiști din*iomeniul tehnic

140311

4.

Funcționari,administrativi

63869

5.

Lucrători în domeniul serviciilor       ’             *<►

145830

6.

Lucrători calificați în agricultură, silvicultură și pescuit

8279

7.

Muncitori calificați și asimilați

90983

8.

Operatori la instalații și mașini ;astyjiblQiide mașini și echipamente

58798

9.

Muncitori necalificați                     x         k

43784>


Rata șomajului

La finalul lunii decembrie 2018,

Agenția Națională a Forței de Muncă: municipiului București era de 15710, dintre aceștia 8477 fiind femei, iar 7233 bărbați, înregistrându-se o rată a șomajului de 1,31%.

Sector

Număr persoane cu reședința în municipiul București în anul 2017

Număr de persoane cu reședința în municipiul București în anul 2018

Sector 1

4927

4936

Sector 2

4819

4043

Sector 3

6421

5509

Sector 4

5345

5697

Sector 5

5116

2495

Sector 6

7842

--                  5959

Total

34.470

28.630

C. Evenimente Social - Economice, Politice, Religioase


Situația evenimentelor social-ecop^miee^Doliti^ sau religioase organizate pe raza municipiului București se prezintăwf^r \


Fluctuația populației

Persoane care și-au stabilit domiciliul/reședința pe raza Municipiului București:

Sector

Număr persoane cu

domiciliul stabil în anul 2017

Număr de persoane cu domiciliul stabil în anul 2018

Sector 1

251.749

247.182

Sector 2

374.831

366.175

Sector 3

491.179

509.489

Sector 4

321.211

322.949

Sector 5

317.873

298.004

Sector 6

421.128

389.242

Total

2.177.971

2.133.041

Sărbătorile naționale:

 • - 1 Decembrie este sărbătorită „Ziua Națională a României”, având un grad de risc ridicat pentru ordinea publică. Cu ocazia Zilei Naționale a României, se organizează anual o paradă, mese ostășești, precum și manifestări cultural artistice, demonstrații în zona centrală și în majoritatea parcurilor de pe raza de competență.

Sărbători naționale cu grad de risc mediu:


 • - 26 Iunie „Ziua Tricolorului”;

Sărbători naționale cu grad de risc scăzut:

 • - 24 Ianuarie “Ziua Unirii” ;

 • - 29 Iulie„Ziua Imnului Național”.

Zilele Municipiului București:

Acestea sunt organizate în perioada 15-22 septembrie și au risc scăzut.

Sărbătorile organizațiilor și asociaților profesionale :

 • - 25 Martie - Ziua Poliției cu risc scăzut

 • - 1 Mai - Ziua Internațională a Muncii cu risc scăzut

 • - 2 Mai - Ziua Tineretului cu risc scăzut

 • - 25 Octombrie - Ziua Armatei cu risc scăzut

Din inițiativa Primăriei Sectorului 2, s-a relansat,, Târgul Moșilor,, în perimetrul Pieței Obor, ca manifestare anuală, reprezentând zilele Sectorului 2, ce se desfășoară în perioada 26 - 28 iunie și prezintă risc scăzut de tulburare a ordinii publice.

- vizita unor delegații străine cu ocazia activităților organizate la Camera de Comerț și Industrie a României.

 • - manifestări cultural - sportive organizate pe stadionul Național Arena, în Parcul „Al.I.Cuza” și Parcul „Unirii”.

 • - activități culturale la teatrele situate în Centrul Istoric;

 • - vizite ale delegațiilor străine la obiectivele din „Centrul Istoric” (Muzeul Național de Istorie ).

 • - depuneri de coroane de flori la Monumentul Eroului Necunoscut situat în Parcul Carol, Monumentul Eroilor Martiri căzuți în teatrele de operații de la Palatul Copiilor și la Cimitirul Eroilor Revoluției din Decerrtbrie 1989.

 • - manifestări cultural - sportive organizate la Sala Polivalentă, Palatul Copiilor și Arenele Romane;

 • - activități ale asociațiilor și organizațiilor profesionale, activități politice, expoziții, simpozioane în incinta Sălii Polivalente;

 • - în perioada de vară se organizează în Piața Constituției diferite Festivaluri, iar în tot cursul anului se organizează manifestări cultural - sportive, concerte, expoziții, mitinguri;

  confwmcuoriginalu.


Sărbători religioase la nivel național și locaT'.

 • - „Paștele ortodox și catolic” - risc mediu

 • - 6 și 7 Ianuarie „Sf.Ioan și Bobotează” - risc scăzut

  JURIDICA


 • - 15 August „Sf.Maria” - risc scăzut

 • - 30 Noiembrie „Sfântul Andrei” - risc sc

 • - 6 Decembrie „Sf.Nicolae” - risc scăzut

- 25 și 26 decembrie „Crăciunul” - risc scăzut

Cu ocazia Sărbătorilor Pascale, Sărbătorilor de lamă sau alte sărbători religioase (Sf. Maria, Sf. Ion, Sf. Gheorghe, Sf. Dimitrie) la nivelul municipiului București se dispun măsuri suplimentare de asigurare a ordinii și liniștii publice la toate lăcașele de cult de pe raza de competență.

Și în cazul musulmanilor gradul de risc prilejuit de manifestările religioase este scăzut. Aceștia sărbătoresc doar două evenimente majore pe plan religios, respectiv „Ramadanul” și „Shecker Bayram”, primăvara, respectiv toamna, iar numărul de participanți este de aproximativ 500.

Aceste manifestări sunt încadrate de regulă în categoria manifestărilor cu un grad de risc scăzut sau mediu din punct de vedere al ordinii și siguranței publice.

Manifestări sportive :

Pe teritoriul de competență al sectorului 2 se află trei stadioane de fotbal (Arena Națională, Dinamo și Juventus Colentina), pe care se desfășoară meciuri încadrate în categoriile de risc scăzut în cazul Stadionului Juventus, mediu sau ridicat în cazul Stadionului Dinamo și ridicat în cazul Stadionului Arena Național, cel mai mare stadion din țară, pe care se desfășoară meciurile de fotbal ale echipei reprezentative a României, dar și cele naționale și internaționale ale principalelor cluburi de fotbal din țară.

Manifestările sportive au loc și cu prilejul competițiilor de rugby organizate pe stadionul „Arcul de Triumf’ și de la sala de sport „Lucian Grigorescu”, unde se organizează meciuri de handbal, volei, polo și baschet.

Pe timpul celor mai multe dintre aceste manifestări, Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București participă la asigurarea măsurilor de ordine în cooperare cu Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov și Polițiile Locale de sector.

D. Starea infracțională și contravențională la nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București pentru anul 2018

Evoluția fenomenului infracțional în anul 2018, comparativ cu anul 2017, la infracțiunile sesizate, constatate și soluționate

Infracționalitatea sesizată

In anul 2018, la nivelul munjcipi

70843 infracțiuni sesizate, comparativei creștere cu 10,45%. Pe genuri de infracțiijni/situați

B-ucufești, a fost înregistrat un total de ^5] m apțil 2017 ceea ce reprezință
 • - infracțiuni economico-financiare = 5641 în anul 2018 față de 5802 în anul 2017 ceea ce reprezintă o scădere cu 2,77%;

 • - infracțiuni judiciare = 48024 în anul 2018 față de 47740 în anul 2017 ceea ce reprezintă o creștere cu 0,59 %;

 • - altă natură = 17178 în anul 2018 față de 14183 în anul 2017 ceea ce reprezintă o creștere cu 21,12%.

Evoluția infracțiunilor sesizate la nivelul Sectoarelor 1 - 6 Poliție în anul 2018. comparativ cu anul 2017, se prezintă astfel:


conform cu originalul


Infracționalitatea soluționată

în anul 2018 au fost soluționate 76543 infracțiuni, ceea ce reprezintă o creștere cu 34,43%.

Infracționalitatea stradală

Evoluția criminalității stradale sesizate la nivelul municipiului București în anul 2018, comparativ cu anul 2017 se prezintă astfel:


Nr.

rt.

Fapta

2017

2018

(+/-)

(+/-%)

1 -

Total stradale

12624

11051

-1573

-12,46

2.

- Tâlhărie

449

432

-17

-3,79

3.

Furt

8271

7281

-990

-11,97

4.

- din S.C.

221

290

69

31,22

5.

- din buzunare, poșete, genți

2141

2139

-2

-0,09

6.

- de auto

200

189

-11

-5,50

7.

- de componente din exterior

1522

1007

-515

-33,84

9.

Ultraj asupra polițiștilor

21

31

10

47,62

10.

Trafic și consum de drogpri^\;

6

0

0De remarcat este faptul că, infracțiunile stradale sesizate au înregistrat o scădere cu 12,46% în anul 2018, comparativ cu anul 2017, respectiv de la 12624 fapte comise în 2017 la 11051 în anul 2018.

Același trend, înregistrează și infracțiunile de tâlhărie stradală, de 2017, la 432 în perioada analizată, ceea ce reprezintă o cădere cu 3,799-.


Rata criminalității

CONFORM CU ORIGIN

INDICATORI

["JA.      xs*

2017

^018

+/-

%

Volumul criminalității sesizate la 100.000 locuitori

3443

3321

-122

-3,70

Volumul criminalității soluționate la 100.000 locuitori

2056

3588

+1532

+42,7

Populație

2121448

2133041

11596

0,54

Principalele genuri de fapte comise și zonele unde se concentrează acestea — zonele de interes operativ și locurile cu potențial criminogen ridicat

Principalele genuri de fapte comise pe teritoriul municipiului București, în anul 2018, comparativ cu anul 2017:
Nr.

Genuri de infracțiuni

2017

2018

(+/-)

(+/-)%

1.

Lovire sau alte violente

7709

8701

992

12,87

2.

Amenințare

2982

3409

427

14,32

3?

Furt

24447

23128

-1349

-5,51

4.

- din locuințe

1542

1552

10

0,65

5.

- din s.c.

5217

5106

-111

-2,13

6.

- buzunare, genți, etc

357fr^

3748

172

4,81

7.

- din auto

2907

2303

-604

-20,78

8.

- de la auto

1729

1160

-569

-32,91

9.

Tâlhărie

606

.563 .

. -43

-7,10

10.

înșelăciune

3194

3094

-100

-3,13

11.

Distrugere

6751

7063

312

4,62

Pentru infracțiuni de altă natură - 1967/ 1339 Reținute și arestate- 2465 / 2457


Arest la domiciliu - 93/111

COWfORM cu orig.


Control judiciar pe cauțiune - 3/4

Control judiciar - 1034/841

Date referitoare la modurile de operare

Din cele 563 infracțiuni de tâlhărie sesizate"îh anul 2018, 335 au fost comise prin smulgerea de obiecte (telefon mobil, poșete, bijuterii, etc.), ceea ce reprezintă 64,68% din totalul acestora, 40 au fost comise prin folosire/amenințare cu arme albe, cu gaze, spray paralizant, etc., 2 au fost comise de autori mascați și 4 prin folosire/amenințare cu arme de foc.

In cazul celor 1552 furturi din locuințe sesizate în anul 2018, 296 au fost comise prin efracție, 245 prin folosire de chei potrivite ori mincinoase, 207 prin escaladare, 31 prin rupere butuc.

Date referitoare la faptele de natură contravențională

în anul 2018 la nivelul Direcției Generale de Politie a Municipiului București au fost aplicate 264.392 sancțiuni contravenționale, comparativ cu 263.137 în anul 2017, ceea ce reprezintă o creștere de 0,47%.

Situația pe acte normative se prezintă astfel:

Nr. crt.

Actul normativ

2018

2017

+/-

1.

Legea 61/1991

61986

58165

3821

2.

Legea 12/1990

2443

3898

-1455

3.

Legea 333/2003

2322

2336

-14

4.

O.U.G. 195/2002

186418

194854

-8436

5.

Alte acte

11223

3884

7339

6.

Total

264392

263137

1255

Dinamica accidentelor rutiere și indicarea zonelor de risc

în anul 2018, în municipiul București s-au produs 566 accidente grave, față de 461 în anul 2017, din tare au rezultat 56 de persoane decedate și 520 rănite grav.

Date referitoare la stări conflictuale


In cursul anului 2018, stările confliț grupuri de persoane au fost monitorizat escaladării conflictelor.


Situația stărilor conflictuale se prezintă di

 • - aflate în evidență : 164

 • - luate în evidență: 858

 • - aplanate: 855

~ rămase în evidentă: 167

9

Factori de risc specifici activității Direcției Generale De Poliție Locală Și Control a Municipiului București

 • • Producerea unor accidente de circulație în care să fie implicați polițiștii locali pe timpul dirijării de către aceștia a circulației auto și pietonale;

 • • Manifestări contrare normelor de bună conduită pe care le pot materializa unii cetățeni aflați sub influența băuturilor alcoolice care sunt opriți în trafic conducând autoturisme sau alte mijloace de transport;

 • • Injurii, jigniri și provocări din partea conducătorilor auto sau a pietonilor pe perioada cât polițiștii locali se află în misiune;

 • • Având în vedere faptul că acțiunea de dirijare a circulației se desfășoară și pe timpul iernii și noaptea, când temperaturile sunt cu mult sub zero grade, acest lucru ar putea perturba serios starea de sănătate a polițiștilor locali;

 • • Zonele aglomerate cu un trafic auto și pietonal în continuă creștere, în special în timpul sărbătorilor de iama, fac ca polițiștii locali să fie foarte solicitați, existând riscul apariției unor sincope în activitatea lor specifică;

 • • In cazul unor accidente de circulație, există riscul pentru polițiștii locali să fie loviți sau bruscați de către conducătorii auto direct implicați;

 • • Manifestări violente pe timpul participării la desființarea construcțiilor cu caracter provizoriu sau chiar atacuri la adresa integrității fizice a polițiștilor locali, ai reprezentaților PMB sau ai reprezentanților A.L.P.A.B., Electrica, Apa Nova, Administrația Străzilor, etc;

 • • Injurii, jigniri și provocări la adresa reprezentanților P.M.B, A.L.P.A.B., Electrica, Apa Nova, Administrația Străzilor sau ai DGPLCMB, ce pot avea un impact negativ în plan mediatic;

»    • Posibile atacuri violente, chiar prin folosirea unor arme sau prin sechestrări, a

reprezentanților PMB, A.L.P.A.B., Electrica, Apa Nova, Administrația Străzilor sau ai D.G.P.L.C.M.B, de către persoanele a căror locuințe sau clădiri urmează să fie demolate;

 • • Injurii sau ofense ce pot fi aduse personalului Direcției Generale de Poliție Epcală și Control a Municipiului București, pe timpul executării serviciului în locațiile date în competență;

 • • Prezența unor cetățeni aflați sub influența băuturilor alcoolice și care se pot manifesta contrar normelor civice pe timpul executării unor misiuni la nivelul Municipiului București;


• Acte de vandalism asupra buni Administrația Străzilor sau de lezare/jî


 • • Cu ocazia acțiunilor de mare amploare, cu o participare importantă de persoane, inclusiv a unor oficialități române și străine, se pot întâlni factori de risc ca de exemplu prezența unor indivizi din cadrul organizațiilor teroriste care pot încerca posibile acte de terorism împotriva participanților la evenimente, degenerarea unor tensiuni social-economice, interconfesionale și interetnice în acțiuni spontane de violență și confruntări deschise între grupări extremiste, precum și între acestea și autoritățile legale ale statului român, manifestări antinaționale, extremiste, separatiste și xenofobe, etc;

 • • Existența unor cetățeni români sau străini care pot încerca sub diferite motive penetrarea dispozitivelor de fluență sau deviere trafic, date în responsabilitatea Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București.

în anul 2018, principalele 4 fapte contravenționale dispecerizate, la nivelul municipiului București, reprezentând 80,3% din totalul incidentelor consemnate, au fost:


8870 (29 7 %)


11253(37 6 %)-


.^11

LEGENDA

Nr. crt.

Tip incidente

Număr

1

TULBURAREA LINIȘTII ȘI ORDINII PUBLICE

1 1253

2

CONTRAVENȚII SPATII VERZI, SALUBRITATE

8870

3

COMERȚ NEAUTORIZAT

5867

4

CONTRAVENȚII RUTIERE

3921

Total

29911

din total incidente:

37216

Dintre faptele de tulburare a ordiniii și liniștii publice, 83,1% o reprezintă cele de “apelare la mila publică”, reprezentată de fenomenul “parcagiilor” și prin activități de cerșetorie.

5

Structura faptelor contravenționale încadrate în prevederile Legii 61/1991, privind tulburarea ordinii și liniștii publice, la ' Iul anului 2018, se prezintă astfel:


Nr. crt.

Tip fapte

Număr

1

Apelarea la mila publică sau determinarea unei persoane la săvârșirea de astfel de acte

9360

2

Tulburarea liniștii locatarilor în intervalele 22,00 - 8,00 și 13,00 -14,00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larma sau prin folosirea oricărui aparat, obiect sau instrument muzical

493

3

Tulburarea, fără drept, a liniștii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau strigăte de larma

475

4

Consumul de băuturi alcoolice pe drumurile publice, parcuri stadioane și terenuri sportive, instituii de cultură, unități economice, mijloace de transport în comun, autogări, gări, aeroporturi, de stat și private.

398

Total

10726

din total fapte:

11253

9360 (67 3 %)

Distribuția pe sectoare administrative a principalelor 4 fapte contravenționale, reprezentând 80,3% din totalul celor dispecerizate, în 2018:
LEGENDA

Nr.crt.

Tip incident

1

TULBURAREA LINIȘTII ȘI ORDINII PUBLICE

2

CONTRAVENȚII SPATII VERZI. SALUBRITATE

3

COMERȚ NEAUTORIZAT

4

CONTRAVENȚII- RUTIERE

Principalele 5 evenimente dispecerizate în CENTRUL ISTORIC

LEGENDA

Nr. crt.

Tip incidente

Număr

1

TULBURAREA LINIȘTII ȘI ORDINII PUBLICE

6900

2

CONTRAVENȚII SPATII VERZI, SALUBRITATE

2335

3

COMERȚ NEAUTORIZAT

2110

4

CONTRAVENTII RUTIERE

1443

5

PERSOANA FARA ADAPOST

196

Total

12984

din total incidente:

13693

Aceste 5 evenimente reprezintă 94,8% din totalul evenime Centrul Istoric în anul 2018.

•A. inEvoluția lunară a principalelor 5 evenimente din Centr

800-i

j

600 —

456

558

O

379

O

4G0-

o

ij

1

200-

120

139 136!«7rr-

110

170Tip incident

ian

feb

mar

apr

mai

iun

iul

aug

sept

oct

nov

dec

Total

l. TULBURAREA

LINIȘTII ȘI

ORDINII PUBLICE

379

496

558

628

569

632

691

597

778

620

493

459

6900

2: CONTRAVENȚII

SPATII VERZI,

SALUBRITATE

128

• 110

170

192

254

251

237

248

150

219

188

188

2335

3. COMERȚ NEAUTORIZAT

139

136

154

196

217

216

239

266

207

174

86

80

2110

4. CONTRAVENȚII RUTIERE

82

81

99

66

155

120

118

124

80

124

159

235

1443

5. PERSOANA FARA ADAPOST

17

8

12

’5

10

6

8

11

1

15

66

37

196

Total

745

831

993

1087

1205

1225

1293

1246

1216

1152

992

999

12984

din total incidente:

812

895

1079

1165

1271

1273

1348

1288

1262

1192

1048

1060

13693

CAPITOLUL II

1. DISPOZITIVELE DE SIGURANȚĂ PUBLICĂ, MISIUNILE ȘI ZONELE DE RESPONSABILITATE

Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București își exercită atribuțiile legale pe întreg arealul capitalei, dar cu preponderență competența materială se referă la bulevardele, străzile și arterele aflate în administrarea Primăriei Municipiului București (Anexa nr. 1).

In vederea îndeplinirii în cele mai bune condiții a misiunilor permanente și temporare, Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București este organizată și operaționalizează cu 4 structuri operative compusă din:

A. DIRECȚIA DE SIGURANȚĂ ȘI ORDINE PUBLICĂ

- Serviciul Ordine și Liniște Publică, Monitorizare Obiective

 • - Biroul Monitorizare Obiectivei


 • - Biroul Monitorizare Obiective 2

  CONFORM CU ORIGINALUL


- Serviciul Circulație Rutieră
 • - Biroul Fluidizare Trafic

 • - Biroul Semnalizare și Reglementare Rutieră

 • - Serviciul Patrulare Parcuri

 • - Serviciul Politia Animalelor

 • 1. Serviciul Ordine și Liniște Publică, Monitorizare Obiective

 • a. Delimitarea zonelor de siguranță publică și a zonelor de patrulare

Zona de siguranță publică nr. 1

Este delimitată de: Calea Griviței (între str. Turda și bd. Bucureștii Noi) - Bd. Bucureștii Noi - Șos. București - Târgoviște (între bd. Bucureștii Noi și șos. Gheorghe Ionescu Sisești) - Șos. Gheorghe Ionescu Sisești - Bd. Ion Ionescu de la ' Brad (între șos. Gheorghe Ionescu Sisești și șos. București - Ploiești) - Bd. Aerogării - Str. Caramfil Nicolae - Bd. Beijing - Bd. Aviatorilor (între bd. Beijing și bd. C-tin. Prezan) - Bd. C-tin. Prezan - Str. Turda - Calea Griviței.

Zona de siguranță publică nr. 2

Este delimitată de: Str. Nicolae Caramfil - Bd. Beijing - Bd. Aviatorilor (între bd. Beijing și bd. C- tin. Prezan) - Bd. C-tin. Prezan - Str. Turda - Calea Griviței (între str. Turda și Calea Victoriei) - Calea Victoriei - Bd. Iancu de Hunedoara -Șos. Ștefan cel Mare (între bd. Iancu de Hunedoara și Calea Floreasca) - Calea Floreasca - Șos. Pipera (între Calea E


y-

Av. Alex. Serbănescu.

5

CONFORM CU

Zona de siguranță publică nr. 1Este delimitată de: Calea Floreasca - Șos. Pipera (între Calea

Barbu Văcărescu) - Str. Barbu Văcărescu (între șos. Pipera și str. Fabrica de Glucoza) - Str. Fabrica de Glucoză (între str. Barbu Văcărescu și șos. Petricani) -Șos. Petricani (între str. Fabrica de Glucoză și str. Doamna Ghica) - Str. Doamna Ghica - Șos. Pantelimon (între str. Doamna Ghica și șos. Iancului) - Șos. Iancului -Șos. Mihai Bravu (între șos. Iancului și șos. Ștefan cel Mare) - Șos. Ștefan cel Mare (între șos. Mihai Bravu și Calea Floreasca) - Calea Floreasca

Zona de siguranță publică nr. 4

Este delimitată de: Bd. Iancu de Hunedoara - Sos. Ștefan cel Mare - Sos.

5               5                                                                  »

Mihai Bravu (între șos. Ștefan cel Mare și șos. Iancului) - Șos. Iancului - Șos. Pantelimon (între șos. Iancului și șos. Morarilor) - Șos. Morarilor - Bd. Basarabia (între șos. Morarilor și bd. 1 Decembrie 1918) - Bd. 1 Decembrie 1918 - Bd. Th.

Pallady (între bd. 1 Decembrie 1918 și bd. Camil Ressu) - Șos. Mihai Bravu (între bd. Camil Ressu și Splaiul Unirii) - Splaiul Unirii (între șos. Mihai Bravu și bd. Mărășești) - Bd. Mărășești (între Splaiul Unirii și bd. D. Cantemir) - Pasajul Unirii - Bd. I.C. Brătianu - Bd. Regina Elisabeta (între bd. I.C. Brătianu și Calea Victoriei) - Calea

Victoriei - Bd. Iancu de Hunedoara.

Zona de siguranță publică nr. 5

Este delimitată de: Bd. Regina Elisabeta (între Calea Victoriei și bd. I.C.

Brătianu) - Bd. I.C. Brătianu - Pasajul Unirii - Bd. Mărășești (între Pasajul Unirii și Splaiul Unirii) - Splaiul Unirii - Șos. Vitan Bârzești - Str. Ion Iriceanu - Str. Turnu Măgurele - Str. Luica - Șos. Giurgiului (între str. Luica și șos. Olteniței) -Calea Șerban Vodă - Bd. D. Cantemir - Pasajul Unirii - Bd. I.C. Brătianu - Bd. Regina Elisabeta (între bd. I.C. Brătianu și Calea Victoriei).

Zona de siguranță publică nr. 6

Este delimitată de: Piața Universității - Bd. I.C. Brătianu - Pasajul Unirii -Bd. D. Cantemir - Calea Șerban Vodă - Șos. Giurgiului (între Calea Șerban Vodă și str. Alexandru Anghel) - Str. Alexandru Anghel - Str. Zețarilor - Prelungirea Ferentari (între str. Zețarilor și str. Bachus) - Str. Bachus - Str. Salviei - Str.

■>

Cârlibaba - Str. Freamătului - Str. Amurgului - Calea Rahovei - Bd. G. Coșbuc -Bd. Regina Maria - Splaiul Unirii - Pasajul Unirii - Bd. I.C. Brătianu - Piața Universității.

Zona de siguranță publică nr. 7

Este delimitată de: Piața Universității - Bd. I.C. Brătianu - Pasajul Unirii -Splaiul Unirii (între Pasajul Unirii și bd. Regina Maria) - Bd. Regina Maria - Bd. G. Coșbuc - Calea Rahovei - Șos. Alexandrîa^(W7:e Calea Rahovei și str. Antiaeriană) -Str. Antiaeriană - Bd. Ghencea -^P-raungii^a Ghencea (între bd. Ghencea și str. Valea Oltului) - Str. Valea OltuluiVBdrTimisoaraV^W str. Valea Oltului si-sux

|l 7 A '"' ■/ ’       \\ \\


Valea Cascadelor) - Str. Valea Cascadelor - bd. Iulî

Cascadelor și șos. Cotroceni) - Șos. Cotroceni - Splaiul Independ

Cotroceni și str. Halelor) - Str. Halelor - Pasajul Unirji          . Brătianu - PiațaUniversității.

Zona de siguranță publică nr. 8

Este delimitată de: Piața Universității - B J.C. Rfătianu - Str. Halelor -

Splaiul Independenței (între str. Halelor și str. Știrbei Vodă) - Str. Știrbei Vodă -Str. Berzei - Str. Buzești - Piața Victoriei - Bd. Lascăr Catargiu - Bd. Gh. Magheru - Bd. N. Bălcescu - Piața Universității.

Zona de siguranță publică nr. 9

Este delimitată de: Bd. Aviatorilor (între bd. C-tin. Prezan și Piața Victoriei) -Str. Buzești - Str. Berzei - Str. Vasile Pârvan - Bd. M. Kogălniceanu (între str. Vasile Pârvan și Splaiul Independenței) - Splaiul Independenței (între bd. M. Kogălniceanu și șos. Cotroceni) - Șos. Cotroceni - Bd. Iuliu Maniu (între șos. Cotroceni și șos. Virtuții) - Șos. Virtuții - Calea Crângași - Str. Turda - Bd. C-tin Prezan - Bd. Aviatorilor.

Zona de siguranță publică nr. 10 - CENTRUL ISTORIC

Este delimitată de: Str. Halelor - Splaiul Independenței - Calea Victoriei - Bd.

Regina Elisabeta - Bd. I.C. Brătianu - Str. Halelor - Capăt tramvai 32. ITINERARII DE PATRULARE:

SECTORUL 1

ITINERARUL NR. 1: Pasaj Băneasa - Șos. București - Ploiești - Piața Presei Libere - Șos. Kiseleff - Piața Victoriei - stânga pe bd. Aviatorilor - Piața Charles de Gaulle - Bd. Aviatorilor - Bd. Beijing - Str. Nicolae Caramfil - Bd. Aerogării - Pasaj Băneasa - retur.

Puncte de staționare:

9

 • - Piața Presei Libere: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe Șos. București - Ploiești și șos. Kiseleff;

 • - Piața Victoriei: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe șos. Kiseleff și bd. Aviatorilor;

- Intersecția str. Nicolae Caramfil x bd. Aerogării: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe str. Nicolae Caramfil și bd. Aerogării.

ITINERARUL NR. 2\ Calea Victoriei- - Calea Grivitei - Gara de Nord - Parcul Gării de Nord - Str. Buzești - Str. Berzei - Str. Mircea Vulcănescu și retur.

Puncte de staționare:

- Gara de Nord: vor efectua țClSclilM-e^edestră, pe distanța de aproximativ


500 m, în parcul Gării de Nord și pe C^lea Gwiței3h ambele^irecții față de punctul de staționare;                             ii | /     7     \ \

XV


I '   \ \\                      $

 • - Intersecția Calea Grivitei x str. Buzesti: vor efeclî

5                                               »                                            9

distanța de aproximativ 500 m, pe: Calea Griviței, în ambe staționare, str. Buzesti si str. Berzei;

9                     ’                                9        9                                      "

 • - Intersecția Calea Victoriei x str. Ion Câmpiălrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe Calea yittorieL-îfî ambele direcții față de punctul de staționare.


ITINERARUL NR. 3: Bd. N. Bălcescu - Bd. Gh. Magheru - Piața Romană - Bd. Lascăr Catargiu - Piața Victoriei - Bd. Aviatorilor - Piața Charles de Gaulle - Bd. Constantin Prezan - Șos. Kiseleff - Piața Victoriei - Calea Victoriei - Bd. Regina Elisabeta - stânga la Universitate și retur.

Puncte de staționare:

9

 • - Piața Romană: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe bd. Lascăr Catargiu și bd. Magheru;

 • - Piața Victoriei: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe șos. Kiseleff, Calea Victoriei, bd. Lascăr Catargiu și str. Buzești;

 • - Intersecția Calea Victoriei x str. George Enescu: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe: Calea Victoriei, în ambele direcții față de punctul de staționare.

SECTORUL 2

ITINERARUL NR. 1: Pod Europa - Șos. Colentina - Str. Ziduri Moși - Șos. Pantelimon - stânga pe Șos. Fundeni - dreapta pe Șos. Colentina - Pod Europa.

Puncte de staționare:

9

 • - Intersecția șos. Colentina x str. Ziduri Moși: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe șos. Colentina, în ambele direcții față de punctul de staționare și str. Ziduri Moși,

 • - Intersecția str. Ziduri Moși x șos. Pantelimon: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe str. Ziduri Moși și șos. Pantelimon;

 • - Șos. Fundeni, în zona Spitalului Fundeni: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe șos. Fundeni, în ambele direcții față de punctul de staționare.

ITINERARUL NR. 2: Pasaj Pipera - Str. Barbu Văcărescu - Șos. Ștefan cel Mare - Șos. Mihai Bravu - Bd. Basarabia - retur.

Puncte de staționare:

9

 • - Intersecția șos. Ștefan cel-Mare x șos. Mihai Bravu: vor efectua patrulare pedestră,'pe distanța de aproximativ 500 m, pe șos. Ștefan cel Mare și șos. Mihai Bravu;

 • - Intersecția șos. Mihai Bravu x șos. Iancului: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe șos. Mihai Bravu în ambele direcții față
- Bd. Basarabia, intrarea în stadionul Are patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 5 direcții față de punctul de staționare.

ITINERARUL NR. 3: Bd. Carol I - Calea Moșilor - Bucur Obor - Șos. Ștefan cel Mare - Calea Dorobanților - Bd. Dacia - Str. Vasile Lascăr - Str. Armând Călinescu - Bd. Carol I.

Puncte de staționare:

 • - Piața C.A. Rosetti: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe bd. Carol I, în ambele direcții față de punctul de staționare;

 • - Zona Bucur Obor: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe șos. Ștefan cel Mare și Calea Moșilor;

 • - Intersecția Calea Dorobanților x bd. Dacia: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe Calea Dorobanților și bd. Dacia.

SECTORUL 3

ITINERARUL NR. 2: Piața Unirii - Bd. Corneliu Coposu - Calea Călărașilor -Piața Muncii - dreapta pe Șos. Mihai Bravu - Splaiul Unirii - Piața Unirii.

Puncte de staționare:

5

 • - Piața Unirii: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe bd. Corneliu Coposu;

 • - Piața Muncii: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe șos. Mihai Bravu, în ambele direcții față de punctul de staționare;

 • - Intersecția șos. Mihai Bravu x Calea Dudești: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe șos. Mihai Bravu, în ambele direcții față de punctul de staționare;

- Intersecția șos. Mihai Bravu x Splaiul Unirii: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe șos. Mihai Bravu și Splaiul Unirii, în ambele direcții față de punctul de staționare.

ITINERARUL NR. 2: Piața Muncii - Bd. Basarabia - Bd. 1 Decembrie 1918 -dreapta pe bd. Theodor Pallady - Bd. Camil Ressu - Dristor - dreapta pe Șos. Mihai Bravu - Piața Muncii.

5

Puncte de staționare:

- Intersecția bd. 1 Decembrie 1918 x bd. Basarabia: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe bd. 1 Decembrie 1918 și bd. Basarabia, în ambele direcții față de punctul de staționare;

- Dristor, zona metrou: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe str. Dristorului>€^^^înil Ressu, în ambele direcții față de punctul de staționare;


- Intersecția bd. Camil Ressu x șos. Mihai Bravu: vor efectua patrulare

pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe bd. Camil Ressu și șos. Mihai Bravu, în ambele direcții față de punctul de staționare;

LEGENDA

Nr. crt.

Tip incidente

1

TULBURAREA LINIȘTII ȘI ORDINII PUBLICE

11253

2

CONTRAVENȚII SPATII VERZI, SALUBRITATE

8870

3

COMERȚ NEAUTORIZAT

5867

4

CONTRAVENȚII RUTIERE

3921

Total

29911

din total incidente:

37216


Puncte de staționare:

9

- Intersecția bd. Dimitrie Cantemir x bd. Tineretului: vor efectua patrulare

pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe bd. Dimitrie Cantemir, bd. Tineretului și Calea Șerban Vodă;

- Intersecția bd. Tineretului x Calea Văcărești: vor efectua patrulare

pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe bd. Tineretului și Calea Văcărești, în ambele direcții față de punctul de stație :;


500 m. pe șos. Olteniței, în ambele di re,

- Piața Unirii: vor efectua


>atrulare pedestră, pe distanța de aproximativ față de punctul de staționare;

itrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe bd. Dimitrie Cantemir.

ITINERARUL NR. 2: Șura Mare - Șos. Giurgiului - Str. Luică - Str. Turnu Măgurele - Str. ion Inceanu - Șos. Olteniței - Piața Sudului - Șura Mare.

Puncte de staționare:

- Șura Mare: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500

m, pe șos. Olteniței și șos. Giurgiului;

- Șos. Giurgiului, zona Piața Giurgiului: vor efectua patrulare pedestră, pe

distanța de aproximativ 500 m, pe șos. Giurgiului, în ambele direcții față de punctul de staționare;

 • - Piața Sudului: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe șos. Olteniței, în ambele direcții față de punctul de staționare;

 • - Șos. Olteniței, zona metrou Constantin Brâncoveanu: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe șos. Olteniței, în ambele direcții față de punctul de staționare.  CONFORM CU ORIi


  SECTORUL 5


ITINERARUL NR. 1. Parcul Carol I - Str.

rne - Bd. Regina Maria - Rond


Coșbuc - Bd. Libertății - Bd. Națiunile Unite - Pod Națiunile Unite - Splaiul Independenței - Bd. Eroilor - Str. Bagdasar - Șos. Panduri - Bd. Tudor Vladimirescu -stânga pe Bd. George Coșbuc - Rond Coșbuc - retur pe bd. Libertății.

Puncte de staționare:

5

 • - Pod Națiunile Unite: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m. pe bd. Națiunile Unite și Splaiul Independenței, în ambele direcții față de punctul de staționare;


 • - Intersecția Splaiul Independenței x bd. Eroilor: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe bd. Eroilor și Splaiul Independenței, în ambele direcții față de punctul de staționare;

 • - Intersecția șos. Panduri x bd. Tudor Vladimirescu: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe șos Panduri și bd. Tudor Vladimirescu;

 • - Intersecția bd. Tudor Vladimirescu x bd. George Coșbuc: vor efectua

3                                                                             O          5

patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe bd. Tudor Vladimirescu și bd. George Coșbuc.              "'>■

ITINERARUL NR. 2: Șos. Viilor - stânga pe Calea Rahovei - Piața Rahovei -stânga pe str. Sold. Croitoru Vasite.- Str. Serg. Mihail Stan - Str. Amurgului - stânga pe șos. Sălaj - dreapta pe Calea Ferentari - stânga pe bd. Pieptănari - retur stânga pe șos. Viilor.

Puncte de staționare:

9


 • - Piața Rahovei: voi efectua patrulare podeștiă, pe distanța dc aproximativ 500 m, pe Calea Rahovei în ambele direcții față de punctul de staționare;

 • - Intersecția Calea Ferentari x str. Tutunari: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe Calea Ferentari. în ambele direcții față de punctul de staționare;

3                  7

 • - Intersecția Calea Rahovei x Calea Ferentari: Calea Ferentari si Calea

3                                                                                                                                                                                        3

Rahovei, în ambele direcții față de punctul de staționare;

 • - Intersecția șos. Sălaj x Calea Ferentari: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe șos. Sălaj și Calea Ferentari, în ambele direcții față de punctul de staționare.
Puncte de staționare:

>

- Intersecția Calea Rahovei x str. Mihail Sebastian: vor e

rulare


pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe Calea Rahovei, în ambele direcții față de punctul de staționare;

- Intersecția str. Petre Ispirescu x Calea 13 Septembrie: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe Calea 13 Septembrie, str. Petre Ispirescu și str. Antiaeriană;

- Intersecția Calea 13 Septembrie x str. Progresul: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe Calea 13 Septembrie și str. Progresul, pe ambele artere de circulație, în ambele direcții față de punctul de staționare.

SECTORUL 6

ITINERARUL NR. 1: Bd. Iuliu Maniu, de la Valea Cascadelor - Piața Leul, ambele sensuri.

Puncte de staționare:

î

 • - Piața Gorjului: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ

500 m, pe bd. Iuliu Maniu, în ambele direcții față de punctul de staționare;

 • - Zona stației metrou Lujerului: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe bd. Iuliu Maniu, în ambele direcții față de punctul de staționare:

 • - Intersecția bd. Iuliu Maniu x str. Valea Cascadelor: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m. pe bd. Iuliu Maniu și str. Valea Cascadelor:

 • - Zona stației metrou Politehnica: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m. pe bd Iuliu Maniu. în ambele direcții față de punctul de staționare.

J

ITINERARUL NR. 2\ Bd. Timișoara, de la Valea Cascadelor - Piața Răzoare, ambele sensuri.

Puncte de staționare:

■>

- Răzoare: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe bd. Timișoara;

 • - AFI Pallace Cotroceni: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m. pe bd. Timișoara, în ambele direcții față de punctul de staționare;

 • - Intersecția bd. Timișoara x str. Brașov: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe bd. Timișoara, în ambele direcții față de punctul de staționare;

5                  7conform cu ori


ITINERARUL NR. 3: Splaiul Independenței

Lujerului - Str. Brașov - Bd. Ghencea - Calea 13 Septembrie - Drumul Sării - Piața Leul - Bd. Geniului - Șos. Grozăvești - Splaiul Independenței și retur.

Puncte de staționare:

 • - Splaiul Independenței, zona supermarketului Cora: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe Splaiul Independenței și șos. Grozăvești:

 • - Intersecția șos. Virtuții x str. Orșova vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe șos. Virtuții, în ambele direcții față de punctul de staționare;

- Șos. Grozăvești, zona stației metrou Grozăvești: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe șos. Grozăvești, în ambele direcții față de punctul de staționare.

PE RAZA MAI MULTOR SECTOARE

ITINERARUL NR. 1: Parcul Carol I - Str. 11 Iunie - Bd. Regina Maria - Piața Unirii - Bd. I.C. Brătianu - Piața Universității - Bd. Gh. Masheru - Piața Romană -5                          5                                  O                      1

Calea Victoriei - Str. Buzești - Str. Berzei - Bd. Regina Elisabeta - Splaiul Independenței - Zona Sala Palatului (Str. Ion Câmpineanu, str. Știrbei Vodă, Intrarea Krețulescu) (sectoarele 1,3 și 4).

Puncte de staționare:

 • - Piața Unirii, în fața magazinului Unirea: vor efectua patrulare pedestră, în Piața Unirii;

 • - Piața Universității: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe bd. Gheorghe Magheru, bd. Regina Elisabeta și bd. I.C. Biătianu,

 • - Piața Romană: vor efectua patrulare pedestră, pe distanța de aproximativ 500 m, pe bd. Gheorghe Magheru;

 • -  Zona Sala Palatului: vor efectua patrulare pedestră, pe str. Ion

Câmpineanu,        str.        Știrbei        Vodă,        Intrarea        Krețulescu.

ITINERARUL NR. 2: Bd. Unirii, între Splaiul Independenței și bd. Regina Maria - Bd. Unirii, între bd. Regina Maria și Piața Constituției (sectoarele 4 și 5).

Puncte de staționare:

 • - Bd. Unirii, între Splaiul Independenței și bd. Regina Maria: vor efectua patrulare pedestră în zona Bd. Unirii nr. 25-27.

ITINERARUL NR. 3: Str. Halelor - Splaiul Independenței, între str. Halelor și
- Bd. Regina Elisabeta, esplanada c                                         3 bd.


Regina Elisabeta, în ambele direcții față de punctul de staționare și bd. I.C. Brătianu.

Itinerariile se află pe arterele de circulație principale, pe care circulă mijloace de transport în comun ale Societății de Transport București, iar la stabilirea lor s-au avut în vedere următoarele aspecte:

 • 1. Armonizarea cu itinerariile de patrulare asigurate de polițiștii locali din cadrul celorlalte servicii operative.

 • 2. Faptele antisociale constatate și sancționate în ultimii ani.

 • 3. Posibilitatea monitorizării unor obiective aflate în administrarea municipalității, precum: parcajele publice de utilitate generală administrate de COMPANIA MUNICIPALĂ PARKING BUCUREȘTI S.A.; monumente de for public administrate de ADMINISTRAȚIA MONUMENTELOR ȘI PATRIMONIULUI TURISTIC sau deținute în proprietate de aceasta; spitale administrate de ASSMB; asigurarea unui climat de ordine și liniște publică în zona adiacentă Centrului Istoric.

Se va menține legătura cu reprezentanții instituțiilor publice situate pe itinerariile de patmlare și se va acționa cu operativitate în scopul soluționării solicitărilor acestora referitoare la domeniul ordinii și liniștii publice.

Traseul parcurs de la Aleea Suter / parcul Carol I până la itinerarul de patrulare și retur se consideră parte din acesta, polițiștii locali putând acționa în scopul menținerii ordinii și liniștii publice, prevenirii și constatării faptelor antisociale.

In conformitate cu procedura operațională Cod PO - PLB - 79 privind efectuarea serviciului de patrulare, membrii pali ulei se pot abate de la itinerarul de patrulare sau pot întrerupe activitatea de patrulare, cu anunțarea prealabilă sau, atunci când nu este posibil, imediat după încheierea intervenției, a dispecerului de serviciu, în următoarelor cazuri:

 • - pentru urmărirea și prinderea făptuitorilor care au fugit de la locul faptei penale sau a persoanelor date în urmărire;

 • - pentru conducerea persoanelor, în cazurile temeinic justificate, Ia sediul DGPLCMB/ structurii Poliției Române competente;

 • - când sunt sesizați că se comit evenimente grave în afara itinerarului de patrulare;

 • - pentru a acorda ajutor altui polițist local, unui polițist, unui jandarm sau persoanelor care se află în pericol, sunt victime ale unui atac ori accident, sau se află în situații limită;

icțiuni flagrante;


 • - pentru transportul unui bolnav psihic periculos la unitatea medicală specializată;

 • - pentru a interveni urgent în caz de calamități, catastrofe sau alte dezastre naturale;

 • -  pentru a participa la acțiuni, conform planificării șefului serviciului sau înlocuitorului legal, pe timpul desfășurării unor adunări publice;

 • - în cazul îmbolnăvirii subite a unui membru component al patrulei;

 • - când condițiile atmosferice sau alte fenomene naturale fac imposibilă continuarea activității de patrulare.

La nivelul Serviciului Ordine si Liniște Publică, Monitorizare Obiective sunt organizate următoarele dispozitive de ordine și siguranță publică:

 • - în cadrul patrulelor de siguranță publică: 36 polițiști locali;

 • - la obiectivul Sediul Primăriei Municipiului București din bd. Regj lisabeta


  nr. 47, sector 5: 28 polițiști locali;

  • - 4 posturi fixe permanente;

  • - 4 posturi fixe la 8 ore;

  • - 1 post mobil patrulare etaj:

  • - 2 posturi patrulare parcare.

  • - la obiectivul Ministerul Agriculturii șt Dezvoltării Rurale din bd. Carol I nr. 2-


  CONFORM CU OjRIG


 • 4, sector 3:13 polițiști locali;

 • - 1 post fix permanent:

 • - 4 posturi fixe în 2 schimburi (orele 06.00 - 14.00 și 14.00 - 22.00)

 • - la obiectivul Centrul de Informare și Documentare pentru Relația cu Cetățenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5: 5 polițiști locali;

 • - 1 post fix permanent;

 • - la obiectivul Arhiva Primăriei Municipiului București din Str. General Berthelot nr. 90, j>eulor 1: 5 polițiști locali;

 • - 1 post fix permanent;

 • - la obiectivul Sediul Contrului Municipal Integrat pentru Situații de Urgență al Municipiului București din Șos. Cotroceni nr. 34, sector 6: 9 polițiști locali;

 • - 2 posturi fixe permanente;

 • - la obiectivul Instituția Prefectului Municipiului București din Piața Presei Libere nr. 1, Corp B, sector 1: 1 polițist local;

 • - 1 post fix la 8 ore (orele 08.00 - 16.00)

 • - la obiectivul Punctul de lucru al Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple din Centrul Comercial Park Lake din Str. Liviu Rebreanu nr. 4, sector 3: 5 polițiști locali;

 • - 1 post fix permanent;

 • - Transportul de valori pentru Instituția Prefectului Municipiului București:  CONFORM CU ORIGINAL


S’î'i at <•=^*V5lNH3i J O [51*1N31SISV

2. Biroul Monitorizare Obiectivei

a. Direcția Generală de Poliție Locală și Control a‘Municipiului BucureștfaSfgură paza următoarelor obiective:

 • - Primăria Municipiului București - bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5:

 • - 5 posturi fixe permanente;

 • - 8 posturi fixe pe timp de zi, program 08.00 - 16.00.

 • - Arhiva PMB - Str. G-ral. Mathias Berthelot nr. 90, Sector 1.

 • - 1 post fix permanent.

 • - Centrul de informare și documentare pentru relația cu cetățenii al Primăriei Municipiului București - Bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5:

 • - 1 post fix permanent.

3. Biroul Monitorizare Obiective 2
 • - Instituția Prefectului Municipiului București - Piața Presei Libere nr. 1, Corp B, sector 1;

 • - 1 post fix pe timp de zi, program 08.00 - 16.00.

 • - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Bd. Carol I nr. 2 - 4, sector 3:

 • - 1 post fix permanent;

 • - 4 posturi fixe pe timp de zi, program 07.00 - 19.00;

 • - Park Lake - Birou Pașapoarte - str. Liviu Rebreanu nr. 4, București;

 • - 1 post fix permanent.

 • - Centrul Municipal Integrat pentru Situații de Urgență - Șos. Cotroceni. nr. 34. sector 6

 • - 1 post fix permanent;

4. Serviciul Circulație Rutieră, acționează pentru îndeplinirea obiectivului general și anume creșterea fluenței circulației și a siguranței rutiere. Activitatea are la bază Protocolul de Colaborare cu Brigada Rutieră București. în cadrul Planului Unic de Supraveghere a circulației rutiere la nivelul Capitalei, în urma căruia se întreprind activități zilnice de fluidizare/supraveghere a traficului în principalele intersecții și de patrulare.

 • a. Posturile de bază și itinerarele de patrulare

 • - Șos. Olteniței - Str. Nițu Vasile - 06.30 - 10.00, 16.00 - 19.30, activitate de fluidizare și supraveghere a traficului rutier;

 • - Șos. Olteniței - Calea Văcărești - 06.30 - 10.00 , 16.00 - 19.30, activitate de fluidizare și supraveghere a traficului rutier;

 • - Șos. Colentina - Str. Doamna Ghica - 06.30 - 10.00, activitate de fluidizare și supraveghere a traficului rutier;

 • - Șos. Fundeni - Șos. Colentina - 06.30 - 10.00, 16.00 - 19.30, activitate de fluidizare și supraveghere a traficului rutier;


 • - Str. Nicolae Cănea - Șos. Colentina^Q&â fluidizare și supraveghere a traficului rutier; O

 • - Str. Doamna Ghica - Șos. Petricatfi fluidizare și supraveghere a traficului rutieț;


supraveghere a traficului rutier;

 • - Str. Fabrica de Glucoză - Șos. Petricani - 06.30 - 10.00, 16.00 - 19.30, activitate de fluidizare și supraveghere a traficului rutier;

 • - Șos. Petricani - Str. Dimitrie Pompeiu - 16.00 - 19.30, activitate de fluidizare și supraveghere a traficului rutier;

 • - Șos. Pipera - Str. Nicolae Caramfil - 06.30 - 10.00, 16.00 - 19.30, activitate de fluidizare și supraveghere a traficului rutier;

 • - Str. Șelari - Str. Halelor - activitate de supraveghere a traficului rutier;

 • - B-dul Unirii nr. TI - activitate de supraveghere a traficului rutier;

 • - B-dul Libertății - Calea 13 Septembrie - 16.00 - 19.30, activitate de supraveghere a traficului rutier;

 • - B-dul. Libertății - B-dul. Națiunile Unite - activitate de supraveghere a traficului rutier;

 • - B-dul Barbu Văcărescu - Str. Fabrica de Glucoză - activitate de prevenire a opririlor/staționărilor neregulamentare;

 • - Zona Centrală - activitate de supraveghere a traficului rutier;

 • b. Itinerarii de patrulare :

 • - Bd. Mihai Bravu - Bd. Camil Rest>u - Bd. Liviu Rebreanu - Bd. Nicolae Grigorescu - Bd. Basarabia - retur pe Șos. Mihai Bravu;

 • - Pod Europa - Str. Nicolae Cănea - Șos. Fundeni - Str. Doamna Ghica - retur;

 • - Șos. Fundeni - Șos. Pantelimon - Cap tramvai 14- retur Șos. Iancului până la intersecția cu Șos. Mihai Bravu;

 • - Șos Colentina - Pasaj Bucur Obor - Șos. Ștefan cel Mare până la intersecția cu Str. Dinu Vintilă - retur Pasajul Bucur Obor - Calea Moșilor până la intersecția cu Str. Mihai Emincscu - retur Calea Moșilor - Pasajul Bucur Obor - Str. Doamna Ghica;

 • - Șos Pipera- Str. Nicolae Caramfil - retur rond Pescăruș - Șos Pipera - Calea Floreasca - Fabrica de Glucoză - Str. Barbu Văcărescu - retur:

 • - Str Buzești - Str. Berzei - Str Gării de Nord - retur până la Piața Victoriei;

 • - Str Halelor- Str. Căldărari - Str. Șelari - B-dul Unirii 27;

 • - B-dul Națiunile Unite - Splaiul Independenței - B-dul I. C. Brătianu - B-dul Regina Elisabeta - Str. Schitu Măgureanu - Splaiul Independenței - retur.

A

In afara posturilor (punctelor) sus-menționate, polițiștii locali vor acționa și în alte zone (perimetre) situate pe raza de competență, în vederea prevenirii și combaterii faptelor de natură contravențională, în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea poliției locale nr. 155/2010 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

7. Serviciul Patrulare Parcuri

Activitatea serviciului este desfășurată în scopul asigurării ordinii și liniștii publice, a prevenirii oricăror evenimente privind securitatea, viața persoanelor și a bunurilor acestora, a creșterii eficienței pazei obiectivelor și a bunurilor de interes public și privat, precum si a rezolvării operative și eficiente a reclamațiilor cetățenilor

precum și a monitorizării permanente a acty4t grădinile Capitalei aflate în competența Prii£fe]


DGPLCMB în parcurile si ii București:a. Zone de siguranță publică și itinerarii de patrula

> Parcul Regele Mihai I (fost Herăstrău)-187 ha, Sector^

 • - are 6 puncte de acces

 • - aici sunt situate: Muzeul Satului, Palatul Elisabefa?

 • - dispune de debarcader cu vaporașe și barei d

 • - aici se organizează o serie de manifestări cultural, artistice și sportive, în perioada estivală

- dispune de o amenajare specială pentru agrementul copiilor, Roata Mare, frecventată permanent și unde se desfășoară și manifestări cultural sportive specifice minorilor

 • > Parcul Tineretului, 200 ha, Sector 4

 • - are 5 căi de acces, din care una cu stație de metrou (Dimitrie Cantemir) -dispune de suprafețe vaste de spațiu verde pentru odihna si recrearea

populației din ansamblurile de locuințe din partea sudica a orașului

-în cuprinsul parcului este amplasată Sala Ioan Kunst Ghermanescu (fosta Sala Polivalentă) destinată unor acțiuni culturale și competițiilor sportive care sunt frecventate de un numeros public

 • - dispune de o mare platformă dalată , decorată cu grupuri statuare, cu scopul de a găzdui serbări ale tinerilor în aer liber.

 • - în apropierea zonelor locuite s-au amplasat mari suprafețe de joacă pentru copii, spații pentru odihnă și un debarcader la un lac în suprafață de 13 ha

 • > Parcul Circului, 26 ha, Sector 2

 • - dispune de un lac de 0,75 ha.

 • -  în incinta parcului se află clădirea Circului, instituție emblematică penrtu activitățile de divertisment destinate în special copiilor și tineretului

 • > Parcul Grădina Cișmigiu, 17 ha, Sector 1.

 • - are 4 străzi de acces;

 • - are debarcader cu barei de agreement:

 • - aici se organizează manifestări social-culturale (fanfare militare. Mos Crăciun, manifestări sportive,etc.)

 • > Parcul Izvor, 17 ha, Sector 5

 • -  are 4 alei principale, care însumează aproximativ 3,2 km care reprezintă trasee ideale pentru cei care practică alergarea sau jogging-ul;

 • - dispune de Ioc de joacă special amenajat pentru copii;

 • -  în acest parc, instituțiile culturale ale Primăriei Municipiului București organizează manifestări cultural - artistice la nivelul capitalei;

 • > Parcul Carol I -5 ha, Sector 4.

 • - aici sunt situate: Arenele Romane, Mormântul Soldatului Necunoscut, Muzeul Tehnicii, Institutul Astronomic al Academiei Romane, frecventate de un numeros public;

 • - se organizează ceremonialuri de depunere de coroane de către delegații la nivel înalt din țară și străinătate;

 • - în perioada estivală se organize^ă^n£erte și gale sportive;

 • - are debarcader cu barei de agțe^nț^fentru pari estivală.

  • - are amplasat un loc special de joacă pentru copii

  • -  în parc funcționează, în perioada lunilor de iarnă, un patinuar artificial,


special în sezonul estival frecventat în primul rând de tineret

 • > Parcul Unirii 3 ha, Sector 3.

 • - zona cu mare aglomerare umana si trafic auto înconjurător intens;

 • - aici se organizează numeroase manifestări social-culturale și sportivedintre care cu caracter tradițional sunt Pomul de lamă și patinoarul artificial;

  • - zonă liniștită, adiacentă parcului Herăstrău, cunoscută pentru populațiile de broaște țestoase;

  • - nu dispune de amenajări specifice agrementului sau organizării de


 • > Parcul Bordei 3,3 ha, Sector 1 manifestări;

> Parcul Operei 3,5 ha, Sector 1

in acest parc se află clădirea Operei Române și este un loc de odihna și recreere fiind dotat cu mobilier urban;

 • 8. Serviciul Politia Animalelor

a. Zone de siguranță publică și itinerarii de patrulare:

Având în vedere specificul serviciului nu pot fi delimitate zonele de siguranță publică și itinerariile de patrulare, întrucât polițiștii locali din cadrul serviciul acționează în urma sesizărilor pe întreg arealul municipiului București.

B. Direcția Centrul Istoric

 • - Serviciul Ordine Publică Centrul Istoric

 • - Biroul Sesizări Centrul Istoric

 • - Compartimentul Supraveghere și Control

1. Serviciul Ordine Publică Centrul Istoric :

a. Centrul Istoric al municipiului București, unul din cele mai importante obiective turistice și de agrement ale Capitalei, considerat un mic orășel situat într-o capitală europeană, tranzitat săptămânal de peste 50.000 de persoane, în special de turiști străini.

Monument de arhitectură de tip sit arheologic de interes local, înscris în lista monumentelor istorice 2015, la nr. crt. 186, cod LMI B-II-s-A-17909, este locația în care Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București, asigură cu preponderență măsurile de ordine și sigur^ntărrrabiică, prin prevenirea și combaterea

faptelor ce contravin normelor de conviețuireCentrul Istoric al Municipiului București ocupă o suprafață de aproximativ 50 ha și cuprinde mai multe clădiri, adevărate bijuterii arhitecturale, sedii ale unor diferite entități, printre acestea enumerându-se: Banca Națională a României, Autoritatea Electorală Permanentă, Prefectura Ilfov, Autoritatea Națională Pentru Cetățenie, Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie, Biserica Stavropoleos, Biserica Rusă, Biserica Biserica Sfântul Anton - Curtea Veche, dar și muzee, teatre, etc.

Dintre acestea 40 % sunt înregistrate ca fiind semnificative din punct de vedere istoric, religios, arhitectural sau turistic.

b. Zonele de siguranță publică unde se va acționa în Centrul Istoric, delimitări:


Zona Centrului Istoric al Municipiului București este delimitată de:

 • - B-dul. Regina Elisabeta - la Nord;                  '

 • - Bd. I. C. Brătianu - la Est;

 • - Str. Halelor și Splaiul Independenței - la Sud; L_____

 • - Calea Victoriei - la Vest.

Perimetrul sus-menționat se împarte în 5 zone de sigu urmează:

ZONA nr. 1

Este delimitată de: B-dul. Regina Elisabeta. între Calea Victoriei și B-dul. I.C. Brătianu/B-dul. I.C. Brătianu până la intersecția cu str. Blănari/str. Blănari/str. Doamnei/Calea Victoriei, între str. Doamnei și B-dul. Regina Elisabeta.

ZONA nr, 2

Este delimitată de: B-dul. Brătianu, între str. Blănari și str. Gabroveni/str. Gabroveni/str. Șelari până la intersecție cu str. Smârdan/str. Smârdan/str. Doamnei între str. Ion Ghica și str. Blănari/str. Blănari

ZONA nr. 3

Este delimitată de: B-dul. I.C. Brătianu între str. Gabroveni și str. Halelor/Splaiul Independenței între str. Halelor și str. Șelari/str. Șelari între Splaiul Independenței și str. Gabroveni/str. Gabroveni.

ZONA nr. 4 *

Este delimitată de: Splaiul Independenței între str. Șelari și Calea Victoriei/Calea Victoriei între Splaiul Independenței și str. Stavropoleos/str. Stavropoleos/str. Smârdan între str. Stavropoleos și str. Șelari.

ZONA nr. 5

Cuprinde: Calea Victoriei între str. Stavropoleos și str. Doamnei/str. Doamnei între Calea Victoriei și str. Smârdan/str. Smârdan până la intersecție cu str. Stavropoleos/str. Stavropoleos.

în situațiile în care serviciul de patrulare se intersectează pe străzi comune, responsabilitatea îi revine fiecărei patrule pe porțiunea care constituie limita exterioară a zonei, pe principiul - cel mai apropiat poliți&fe==»^
 • c. Dispunerea efectivelor

Polițiștii locali din cadrul Direcției Centrul Istoric

,5                                    »

 • - patrule pedestre;

 • - posturi de control acces auto;

 • - patrule care acționează cu biciclete electrii


 • - atunci când situația o impune, la dispoziția superiorului ierarhic, vor fi constituite și patrule auto;

Planificarea polițiștilor locali pe zile și intervale orare se va întocmi de către șefii structurilor din cadrul Direcției Centrul Istoric și se va aproba de către Directorul Executiv sau Directorul Executiv Adjunct al Direcției Centrul Istoric.

începând cu data de 01.01.2019, se asigură următorul dispozitiv:

 • - între orele 07.00-19.00 = 3-5 patrule în funcție de situația operativă și numărul de efective prezente;

 • - între orele 19.00-07.00 = 3-5 patrule în funcție de situația operativă și numărul de efective prezente;

Efectivele colaborează permanent cu Direcția Dispecerat Operativ Integrat prin monitorizare video și acționează în vederea soluționării problemelor sesizate.

De asemenea, in cazul în care situația o impune, dispozitivul de ordine publică din cadrul Direcției Centrul Istoric, se va suplimenta cu efective din cadrul Serviciului Intervenții la Evenimente si din alte stmeturi din cadrul Direcției Generale de Politie »                                                                      1                                                                                                                                            5                                                                                î

Locală și Control a Municipiului București.

Programul de lucru este permanent, 24 11/24 h, în schimburi de 12 ore.

Intrarea în serviciu se face la orele 06 :45 pentru schimbul 1 și la orele 18 :45 la schimbul 2, în ținută regulamentară și participă la ședința de instruire a personalului cu privire la situația operativă înregistrată la nivelul Centrului Istoric și a Municipiului București în ultimele 24 de ore.

A

In funcție de situația operativă, la dispoziția șefilor de structură, programul de lucru poate fi modificat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Personalul operativ din cadrul structurii semnează în mod obligatoriu în “Registrul patrulelor de siguranță publică și al echipajelor de intervenție” existent la camera ofițerului de serviciu al Direcției Centrul Istoric.

începerea efectivă a programului de patrulare va fi ora 07.00 pentru schimbul 1, respectiv ora 19.00 pentru schimbul 2.

Retragerea efectivă din teren va avea loc începând cu orele 19.00 pentru schimbul 1 și ora 07.00 pentru schimbul 2 sau în funcție de situația operativă;

Pentru asigurarea accesului vehiculelor în Centrul Istoric, cu respectarea dispozițiilor Primarului General al Capitalei, se vor menține punctele de acces control: intersecția străzilor Doamnei cu Eugeniu Carada și Smârdan Doamnei.

Polițiștii locali desfășoară activitățile specifice în colaborare cu Biroul Sesizări Centrul Istoric și Compartimentul Supraveghere și Control.2. Biroul Sesizări Centrul Istoric

Programul de lucru este: luni - joi O8.OO-16.3Qjmctie

3 de situația operativă existentă la nivelul Direcției Centrul Istoric și a Direcției Generale de Poliție Locală și Control Municipiului București.

Personalul din cadrul biroului desfășoară activități specifice în soluționarea adreselor, petițiilor și sesizărilor.

3. Compartimentul Supraveghere Control

Programul de lucru este: luni-joi 08.00-16.30; vineri - 08.00-14.00 sau în funcție de situația operativă existentă la nivelul Direcției Centrul Istoric și a Direcției Generale de Poliție Locală și Control Municipiului București ori la dispoziția superiorilor ierarhici.

Polițiștii locali din cadrul Compartimentului Supraveghere Control vor efectua serviciul în sprijinul efectivelor din cadrul Serviciului Ordine Publică Centrul Istoric și a efectivelor din cadrul Biroului Sesizări Centrul Istoric.

C. Serviciul Intervenții la Evenimente

a. Zone de siguranță publică:

Serviciul Intervenții la Evenimente acționează în aceleași zone de siguranță

>     »    *03

publică menționate la Direcția de Siguranță și Ordine Publică.

 • b. Itinerarii de patrulare:

 • 1.  Str. Batiștei. Piața Universității. B-dul Regina Elisabeta. P-ța Unirii (Horoscop), Splaiul Unirii (Banca Religiilor). Splaiul Independenței, zona Metrou Izvor. B-dul I.C. Brătianu (staționare magazinul Cocor);

 • 2. Str. Batiștei. Schitu Măgureanu (staționare Liceu Lazăr), Berzei, Sevastopol. Piața Victoriei Sala Palatului

 • 3. Piața Unirii - Bd. I.C. Brătianu - Piața Universității - Bd. Gh. Magheru - Piața Romană - Calea Victoriei - Str. Buzești - Str. Berzei - Bd. Regina Elisabeta - Splaiul Independenței - Zona Sala Palatului (Str. Ion Câmpineanu. str. Știrbei Vodă. Intrarea Krcțulcscu)

 • 4. un echipaj - fluidizare trafic pietonal bd. Dimitrie Pompei (trecerea de pietoni metrou Pipera)

D. DIRECȚIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

Datorită necesității de coordonare permanentă a forțelor de ordine publică ale Poliției Locale aflate în operațiuni de patrulare sau în misiuni ordonate, de cunoaștere a situației operative din zona de responsabilitate, de exploatare a informațiilor în timp util,

de informare a factorilor de decizie despre evenimentele în derulare, în cadrul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a ^ufffi^jânțui București, s-a înființat, ca structură operativă de specialitate, Direcția DișpeceSt
Direcția Dispecerat, Operativ Integrat acționează în baza cadrului normativ general privind înființarea Direcției Generale de Poliție Locală și Control precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare aprobat de Consiliul General al Municipiului București.

a. Direcția Dispecerat Operativ Integrat arrm componentei^

 • - Serviciul Organizare și Control Acces;

 • - Biroul Monitorizare Video;

 • - Compartimentul Prelucrare Date;

Având în vedere complexitatea, responsabilitatea și5 a informa în timp real și pentru îndeplinirea în condiții optime a sarcinilor de serviciu, se impune organizarea și funcționarea unei ture de serviciu astfel:

 • - un dispecer - șef de tură ( coordonarea turei și informarea conducerii);

un dispecer - verificări în bazele de date și preluarea apelurilor primite prin SNUAU 112 sau de la cetățeni;

 • - un dispecer - monitorizare video zona Centrul Istoric;

 • - un dispecer- monitorizare video a traficului rutier.

 • - un dispecer/ monitorizare video/ O.S. - Direcția Centrul Istoric

 • - un dispecer - monitorizare video Centrul de Management al Traficului

 • - un dispecer - O.S.- sediul central/ B-dul Libertății nr. 18 sect 5

 • - un dispecer - asigură concediul de odihnă/libere.

A

b. In activitatea pe care le desfășoară, Direcția Dispecerat Operativ Integrat:

 • - asigură legătura permanentă a conducerii Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București cu celelalte structuri ale Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București, Poliția Națională, Jandarmeria Română și alte organe ale autorității publice în scopul cunoașterii situației operative și a evenimentelor produse pe teritoriul Municipiului București;

 • - colaborează cu direcțiile și serviciile independente din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București și cooperează cu structurile din cadrul Primăriei Municipiului București;

 • - coordonează și îndrumă activitățile personalului din cadrul structurilor Direcției Generale de Poliție Locală și Control implicate în desfășurarea anumitor evenimente produse pe teritoriul Municipiului București.

 • - menține legătura permanent cu efectivele aflate în misiuni de asigurare a ordinii publice și cu celelalte forțe sau structuri cu care se cooperează;

 • - menține permanent legătura cu echipajele de intervenție pentru a cunoaște poziția lor în teren, în scopul realizării unei intervenții operative în situația producerii de evenimente deosebite;

 • -  asigură primirea mesajelor informaționale furnizate de cetățeni, prin intermediul circuitelor telefonice urbane conectate la dispecerat, oferind în limita dispozițiilor legale, relațiile solicitate;

 • - centralizează rezultatele acțiunikț^dispuse de conducerea Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului ®uMiu|fti\sau aprobate de Primarul General al Municipiului București;
  te

  sil    M

  M//          /

  27        /

  /     -TjZCONFORM CU ORIGINALUL

 • - efectuează verificări electronice în baza de-date-aJdinisteH a persoanelor suspecte de săvârșirea de infracțiuni și a autovghi identificării proprietarilor în baza solicitărilor din pa

 • - transmite și urmărește executarea ordinelor și dispozițiilor Directorului General și ale adjuncților acestuia, primește rapoartele operative de la serviciile operative și urmărește soluționarea lor;

 • - raportează evenimente deosebite și aplică măsurile stabilite în caz de calamitate, catastrofă, incendii de mari proporții sau alte situații deosebite;

 • - asigură în permanență primirea sesizărilor venite din partea cetățenilor și transmiterea acestora spre soluționare către serviciile în competența cărora intră rezolvarea lor cu privire la situații de deranjamente în alimentările cu apă potabilă, apă caldă menajeră, agent termic, alimentare cu energie electrică, gaze naturale, cu privire la situații de blocări în trafic a vehiculelor de transport în comun, precum și cu privire la situații de deranjamente ale sistemelor de semnalizare și dirijare a traficului rutier;

 • - ia măsuri necesare, împreună cu persoana aprobată să efectueze serviciul de permanență, de alarmare a personalului Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București, din dispoziția Directorului General, în situația efectuării unei simulări de alarmare a întregului personal și în cazul situațiilor de urgență:

2. MISIUNI SPECIFICE

In conformitate cu prevederile legii nr. 155/2010 a Poliției Locale, a H.G. nr. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a poliției locale și a HCGMB 729/18.10.2018, această structură desfășoară următoarele misiuni specifice:

1. Pe linia menținerii ordinii și șiniștii publice:

- menține ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine și siguranță publică al municipiului București, aprobat în condițiile legii, acționând pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, precum și pentru menținerea ordinii și liniștii publice sau curățeniei localității;

 • - menține ordinea publică în imediata apropiere a unităților de învățământ publice, a unităților sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al Capitalei, în zonele comerciale și de agrementam parcuri, piețe, cimitire, precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea și/sau în administrarea municipiului București sau a altor instituții/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine și siguranță publică;

 • - participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor' și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

 • - acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost și procedează la încredințarea acestora serviciului public de asistență socială în vederea soluționării problemelor acestora, în- constată contravenții și aplici nerespectarea legislației privind regimul de celei privind programul de gestionare a câ animalelor și sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existența acestor câini și acordă sprijin personalului specializat în capturarea și transportul acestora la adăpost;

 • - asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al Primarului General, din instituțiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice;

 • - participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural - artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

 • - constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență;

 • - execută, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală și instanțele de judecată care arondează municipiul București, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competență;

 • - participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infractionalitătii stradale;

 • - cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare și/sau de clarificare a situației militare a rezerviștilor din Ministerul Apărării Naționale:

 • - asigură măsuri de protecție a executorilor judecătorești cu ocazia executărilor silite:

 • -  acordă, pe teritoriul municipiului București, sprijin imediat structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice;

 • - intervine la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgență 112, pe principiul "cel mai apropiat polițist de locul evenimentului intervine", în funcție de specificul atribuțiilor de serviciu stabilite prin lege și în limita competenței teritoriale;

 • - acționează pentru depistarea persoanelor și a bunurilor urmărite în temeiul legii;

 • - verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor municipiului București, legate de problemele specifice domeniului de activitate;

 • - asigură ordinea publică cu prilejul primirii de către Primarul General a unor amabasadori sau personalități publice din țară=ȘFstrăinătate, delegații oficiale;

 • - asigură ordinea publică pe timpul JesMuțarii ședințelor Consiliului General al

  Municipiului București


  CONFORM cu ORIGINALUL

  M x T                  a.*   ‘     ' 1


 • - asigură însoțirea și protecția lucrătorilor a beneficiarilor rău platnici;

 • - participă la acțiunile de evacuare din imobile aflate jj Municipiului București;

  slrarea Primăriei


-asigură delimitarea și securizarea zonelor la acțiunile de demolare/dezmembrare a construcțiilor edificate fără autorizație pe domeniul public sau privat al municipiului București ori pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor instituții / servicii publice de interes local, prin asigurarea protecției perimetrului și a libertății de acțiune a personalului care participă la aceste operațiuni specifice;

- intervine, împreună cu organele abilitate, la solicitarea cetățenilor, pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori și rezolvarea unor cazuri sociale;

 • - sprijină organele de poliție pentru depistarea persoanelor ce se sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum și a persoanelor dispărute;

 • -  acționează pentru menținerea ordinii și liniștii publice, prevenirea și combaterea faptelor antisociale în mijloacele de transport ale S.T.B;

 • - execută, în colaborare cu angajații împuterniciți de S.T.B. acțiuni de control și sancționare a persoanelor care circulă fără tichet valabil de călătorie sau abonament în mijloacele de transport în comun, luând inclusiv măsurile necesare în interiorul mijloacelor auto pentru păstrarea ordinii și liniștii publice.

 • 2. In domeniul circulației, pe drumurile publice, Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București execută următoarele misiuni specifice:

 • - asigură fluența circulației pe drumurile publice din municipiul București, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulației pe drumurile publice;

 • - verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli constatate privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și acordă asistență în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

 • - participă la acțiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torențială, grindină, polei și alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

 • - participă, împreună cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române, la asigurarea măsurilor de circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și de alte activități care se desfășoară pe drumul public și implică aglomerări de persoane;

 • - sprijină unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române în asigurarea

măsurilor de circulație în cazul transporturilor_șpgciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență;                 z            ■

 • - acordă sprijin unităților/stiricturil^rleriToriale ale Poliției Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluentei si siguranței traficului; *

/â- w» yl
stor îcarea


 • - asigură, în cazul accidentel accidente și ia primele măsuri ce se impun pentru conse martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportu^vieti apropiată unitate sanitară;

 • - constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor ^ale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar;

 • - constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

 • - constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;

 • - constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap;

 • - aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al umtăților/subdiviziumlor administraliv-teritoriale;

 • - cooperează cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea deținătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staționării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

3. In domeniul protecției animalelor:
 • -  constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea legislației privind regimul dc deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor tară stăpân și a celei privind protecția animalelor și sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existența acestor câini și acordă sprijin personalului specializat în capturarea și transportul acestora la adăpost;

 • - verifică și iau măsurile legale în cazul deținătorilor, persoane fizice și juridice, de animale sălbatice, care încalcă normele legale în materie;

 • - colaborează cu alte instituții, pentru adăpostirea animalelor abandonate sau aflate în pericol pe raza Municipiului București;

 • - desfășoară campanii de informare a legislației în domeniu, precum și de sensibilizare a opiniei publice, derulând programe specifice domeniului protecției animalelor, inclusiv în cooperare cu alte instituții de profil;

intervine, cu forțe proprii sau în colaborare cu organizații neguvernamentale/asociații de profil sau alte instituții publice, pentru salvarea vieții animalelor aflate în pericol, maltratate sau asupra cărora au fost aplicate rele tratamente.
CONFORM CU ORIGIN


3. ACTIVITĂȚI ȘI MISIUNI E          IN COMU

Activitatea de cooperare constă în coordonarea în timp și spațiu, într-o concepție unitară, a eforturilor și acțiunilor tuturor forțelor participante la executarea misiunilor de asigurare a ordinii publice din municipiului București. La nivelul structurilor de ordine publică, această cooperare reprezintă ansamblul măsurilor de planificare, organizare și conducere în mod unitar a tuturor forțelor participante, în cadrul unui Plan unic, cu specificarea competențelor, a sprijinului reciproc și a modalităților de punere în aplicare a misiunilor specifice. Colaborarea în cadrul activităților permanente de ordine și siguranță publică, se realizează prin planuri de cooperare ale D.G.P.L.C.M.B. cu Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, cu Brigada de Poliție Rutieră a Capitalei și cu unități ale Jandarmeriei Române.

Principalele forțe cu rol în asigurarea ordinii și liniștii publice la nivelul municipiului București, sunt:

 • a. Direcția Generală de Poliție a Municipiului București;

 • b. Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București;

 • c. Brigada de Poliție Rutieră a Municipiului București;

 • d. Unitatea Speciala 30 Jandarmi Paza și Protecție Misiuni Diplomatice București;

 • e. Direcția Generală de Poliție Locală a Municipiului București.

 • f. Polițiile Locale ale Sectoarelor Municipiului București;

 • g. Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Dealul Spirii” al Municipiului București-Ilfov;

1. Direcția Generală de Poliție Locală a Municipiului București:
 • - participă la asigurarea măsurilor de ordine publică în cooperare cu Secțiile de Poliție de pe raza Municipiului București, în zonele de responsabilitate, acționând cu măsuri proprii și misiuni specifice de ordine și siguranță publică, pentru supravegherea și monitorizarea situației din teren. -

 • - participă la asigurarea 'măsurilor de ordine publică, în cooperare cu unități speciale de jandarmi, la solicitarea acestora, cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, manifestărilor cultural artistice și sportive, organizate la nivelul municipiului București.

 • - D.G.J.M.B. organizează și structurează împreună cu Direcția Generală de Poliție Locală a Municipiului București și Polițiile Locale de Sector 1-6, prin măsuri proprii de ordine publică, afluirea și defluirea participanților la manifestările publice, precum și interzicerea afluirii persoanelor spre

 • - zona unde a fost tulburată ordinea și liniștea publică, constituind dispozitive comune pe principalele căi de deplasare, compuse din patrule pedestre și auto.

 • - participă la asigurarea măsurilor de ordine publică privind desfășurarea activităților de fluidizare a traficului rupefr^^opele unde se defășoară lucrări de reparare și modernizare a drumurilor/publipe-dijf municipiul București, precum și în zona marilor intersecții ale Capitalei/ împfetfnă- cu Brigada de Poliție Rutieră, î protocolului de cooperare și cu efective de polițiști/locali instrd^țîn acest sens.

  ă sprijinul echipajelor de poliție ruțj


Prin această colaborare se realize prevenirea blocajelor temporare și a vedere a fluenței circulației rutiere siguranței traficului auto și implicit a cetățeanului bucureștean.

-participă la asigurarea măsurilor de ordine publică, în cooperare cu unități speciale din cadrul I.S.U București-Ilfov, la solicitarea acestora, prin măsuri specific de ordine publică, pe timpul stingerii incendiilor, a calamităților naturale și a altor evenimente, conform planurilor de măsuri proprii și ca membru permanent în Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență, în cadrul grupului de suport tehnic pentru “monitorizarea pericolelor” constituit la nivelul Prefecturii Municipiului București.

Având în vedere experiența anului 2016, atât în ce privește misiunile permanente de ordine publică și fluidizarea traficului rutier, cât și cele desfășurate pe timpul unor evenimente de amploare de importanță națională/intemațională se impun măsuri de coordonare/cooperare la nivelul municipiului București a Polițiilor Locale de Sector de către Direcția Generală de Poliție Locală a Municipiului București. Actuala organizare diminuează foarte mult posibilitatea conjugării eforturilor în vederea realizării unitare, din punct de vedere strategic, tactic și al efortului uman, a siguranței publice adecvate unei capitale europene.

Totodată, pe linia activității de control, instituția colaborează cu toate autoritățile locale si centrale.

5                                 9

CAPITOLUL III

EFECTIVELE AFLATE LA DISPOZIȚIE ȘI SUPORTUL LOGISTIC

A. DIRECȚIA SIGURANȚĂ SI ORDINE PUBLICĂ

5                                                    9           9

1. Serviciul de Ordine si Liniște Publică. Monitorizare Obiective

La executarea misiunilor de menținere a ordinii și siguranței publice, la acțiunile punctuale, executate în temeiul protocoalelor de colaborare/cooperare participă 112 de polițiști locali. Serviciul are în dotare 9 autospeciale, pentru patrulare specifică;

 • 2. Serviciul Circulație Rutieră, Biroul Fluidizare Trafic și Biroul Semnalizare și Reglementare Rutieră.

Structura cuprinde 44 de polițiști locali cu instruire de specialitate și cu experiență în activitatea de dirijare, dotați cu uniforme specifice și veste reflectorizante și care compun echipajele celor 15 autospeciale din dotare, inscripționate, prevăzute cu dispozitive video de monitorizare a traficului rutier. De asemenea, serviciul este dotat cu 7 motociclete BMW și un mototriciclu necesare în rezolvarea rapidă a situațiilor operative apărute în teren și nu în ultimul rând pentru activitățile de fluidizare a traficului rutier în diferite puncte ale capitalei.

 • 3. Serviciul Patrulare Parcuri

La executarea misiunilor de m       aWL- -- --

aflate in responsabilitate participă ^O^jleqpțrtițiști locali, autospeciale, pentru patrulare în zoija patcurUcjr; y\ 60/69         \\

X ---- \\

dinii și siguranței publice în parcurile

, (țâre au în dotare un nr. 4 p r-ÎL.

ui                     Xrfvl • 4. Serviciul Politia Animalelor

9

La executarea misiunilor specifice participă 8 pofițL dotare 2 autospeciale, pentru desfășurarea activităților;

 • 5. Serviciul Intervenții

9

Pentru îndeplinirea misiunilor de intervenții sau cele de însoțire și protecție a inspectorilor Primăriei Municipiului București, în cadrul serviciului acționează 24 de polițiști locali dotați cu mijloace specifice - scuturi, echipament de protecție (combinezon), cască, măști de gaze, berbece, foarfecă multifuncțională. Totodată, serviciul dispune de 6 autospeciale, una dintre acestea fiind dotată special pentru activități de intervenții.

5                                         5

în dotarea polițiștilor locali se află:

 • - cătușe metalice (doar funcționarii publici);

 • - spray autoapărare;

 • - tomfe;

 • - dispozitiv electroșoc;

 • - pistoale Glock cu muniție letală - numai cu aprobarea Directorului General.

 • - stații radio emisie-recepție, cu indicativele repartizate, aprobate de Directorul General și consemnate la Serviciul Organizare și Control Acces.

 • - telefoane mobile repartizate în dotare.

B. DIRECȚIA CENTRUL ISTORIC

Cu un nr. de 67 polițiști locali, 7 mașini, 10 biciclete electrice cu autopropulsare tip Segvvay, acționează doai pe raza Centruli Istoric pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situațiilor de fapt, sesizarea și rezolvarea acestora, asigurând totodată și măsuri de monitorizare în vederea prevenirii faptelor antisociale.

1*

In dotarea polițiștilor locali se află:

 • - cătușe metalice (doar funcționarii publici);

 • - spray autoapărare;

 • - tomfe;

 • - dispozitiv electroșoc;

 • - pistoale Glock cu muniție letală - numai cu aprobarea Directorului General.

 • - stații radio emisie-recepție, cu indicativele repartizate, aprobate de Directorul General și consemnate la Sej v^îțif Qî\_

 • - telefoane mobile repartizate țp-dutare


  C. DIRECȚIA DISPECERAT OPERATIV Reprezintă structura operativă de spqeiăliținstituției car        legătura

permanentă și coordonează efectivele din teren, în activitatea curentă sau temporară, informează în timp real factorii de conducere asupra situației operative și diseminează către forțele din teren ordinele și misiunile care trebuie îndeplinite. Totodată, serviciul ține permanent legătura cu cetățenii direct prin telefonul 021/9752.

Din punct de vedere logistic structura dispune de sisteme IT moderne și performante care permit vizualizarea pe o hartă integrată a deplasăriiefectivelor în teren, Harta Operativă București Integrat, dar și localizarea punctelor de interes la nivelul capitalei (unități administrative locale și centrale, de învățământ și cultură, spitalicești, religioase, de trafic rutier, ale poliției naționale, zone protejate sau care constituie monumente arhitecturale, etc.). O altă activitate permanentă este aceea de monitorizare video a principalelor intersecții ale Bucureștiului și a zonelor de interes, prin afișarea pe un wideo-wall a imaginilor, în timp real, captate de 242 de camere video din aplicația CCTV și a 45 camere video din Centrul Istoric. O altă activitate executată o constituie legătura radio cu efectivele din teren și cea de verificare de persoane/auto din bazele de date ale M.A.I. care se efectuează cu echipamente radio și softuri de ultimă generație.

In baza datelor obținute, se intocmesc fișe de eveniment care permit stocarea electronică a datelor operative pentru realizarea periodică de analize pertinente privind fenomenele infracționale/contravenționale dispecerizate la nivelul capitalei sau a unor unități administrative locale.*U âi

F

H ft

1

yl

i gg

1 ‘ •

.

' “^WCâ ♦-1

V JCONFORM CU

CAPITOLUL IV


PREGĂTIREA PROFESIONALĂ ȘI INSTRUI

EXECUTAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI CONl

« 9   <**%>

...

LOR^

ROLUL-DiSPOZITIVELOR

EC

>«))

hRU

In „Registrul patrulelor de siguranță publică și al echipajelor de intervenție”, „Caietul de instructaj” sau „Buletinul posturilor”, după caz, se consemnează zilnic polițiștii locali care constituie dispozitivele care acționează în scopul menținerii ordinii și liniștii publice și al fluidizării și supravegherii traficului rutier.

Efectivele participante în dispozitivul de menținere a ordinii și siguranței publice și în cel de asigurare a fluenței și supravegherii traficului rutier semnează în registru/caiet/buletinul posturilor despre luarea la cunoștință a zonelor de siguranță publică, itinerarelor de patrulare ori posturilor de bază stabilite.

Instructajul premergător intrării în serviciu a efectivelor de polițiști locali se efectuează, de către șefii de servicii, șefii de birouri sau polițiștii locali cu atribuții de responsabil de schimb/șef de tură, la sediile unde își desfășoară activitatea respectivele servicii și are ca scop informarea acestora cu privire la:

 • - evoluția situației operative;

 • - aspectele identificate din analiza tactică și buletinele de evenimente;

 • - informațiile deținute;

 • - zonele de siguranță publică și itinerarele de patrulare.

In timpul instructajelor, șefii de servicii, de birouri sau polițiștii locali cu atribuții de responsabil de schimb/șef de tură au în vedere următoarele aspecte:

 • - prezența și starea fizico - psihică a polițiștilor locali;

 • -  ținuta și dotarea polițiștilor locali, mijloacele de autoapărare și de intervenție, documentele, astfel încât fiecare polițist local care intră în serviciu să aibă asupra sa dotarea aferentă și echipamentul corespunzător;

 • - instruirea cu privire la dispozițiile Primarului General al Capitalei sau ale superiorilor ierarhici:

 • - aducerea la cunoștință a acțiunile aflate în derulare ori care vor începe în timpul programului de lucru;

 • - verificarea modului de cunoaștere a consemnelor general și particulare, precum și a modului de acțiune în diferite situații;

- anunțarea componenței patrulelor și repartizarea acestora pe zone de siguranță publică/itinerare de patrulare. în funcție de nevoile identificate din analiza situației operative și din analiza tactică.

In cadrul instructajului se pune accent pe acordarea respectului și pe corectitudinea manifestată față de cetățeni, grija față de conduită și imaginea proprie a polițistului local.

Aspectele prezentate la instructaj se consemnează într-un „Proces - verbal de instructaj”, care se semnează de către șeful serviciului/șeful biroului, polițistul local cu atribuții de responsabil de schimb / șefdg_tură și toți polițiștii locali din schimbul respectiv.                              M 4 x


Activitatea de instruire se reafizează'ljrCadrul pr acestuia și durează maximum 15 minute; /


L A bl     e.

©/   l

■?/

*


Periodic și ori de câte ori este nevoie, conducerea Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București analizează cu reprezentanții administrației publice locale (Autoritatea Teritorială de Ordine Publică) și ai comunității locale stadiul îndeplinirii, conform responsabilităților, a sarcinilor din Planul de Ordine și Liniște Publică, eficiența activităților de ordine publică, folosirea efectivelor și modul de colaborare, stabilindu-se măsuri, în funcție de evoluția situației operative.

Zilnic, șefii de servicii și birouri analizează activitatea desfășurată de polițiștii locali, întocmind rapoarte sau note, după caz, pe care le înaintează, pe cale ierarhică, șefului poliției locale;

Săptămânal, la nivelul serviciilor se analizează situația operativă, eficiența dispozitivelor de menținere a ordinii și liniștii publice și de fluidizare și supraveghere a traficului rutier și se evaluează situația operativă pentru săptămâna viitoare;

Săptămânal, la nivelul Direcției de Siguranță și Ordine Publică se analizează activitățile desfășurate și se stabilesc măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor și eficientizarea activităților viitoare;

Lunar, la nivelul instituției se analizează modul de acțiune si rezultatele obținute și se stabilesc măsuri concrete pe linia ordinii publice și a circulației rutiere, în vederea eliminării eventualelor disfuncționalități pe linia colaborării între serviciile operative,

Anual se întocmesc Rapoartele de evaluare a polițiștilor locali, în conformitate cu prevdererile legale în materie.

De materializarea sarcinilor și măsurilor cuprinse în prezentul plan răspund: Directorul General și Directorul General Adjunct al Direcției Generale de Poliție Locală a Municipiului București, Directorul Executiv și Directorii Executivi Adjuncți ai Direcției de Siguranță și Ordine Publică din cadrul DGPLMB, Directorul Executiv și Directorul Executiv Adjunct al Direcției Contencios Registratură și Logistică, șefii structurilor operative din cadrul D.G.P.L.M.B.

La prezentul plan se anexează:

 • >  Lista străzilor și arterelor din responsabilitatea D.G.P.L.C.M.B.

 • > Tabel cu persoanele cu funcții de conducere din cadrul D.G.P.L.C.M.B. care au atribuții de coordonare și control al forțelor participante la activitățile de menținere a ordinii publice.


MEMBRIp. PRIMAR GENERAL A MUNICIPIULUI BUCURE Gabriela FIREA


REPREZENTANT D.G.P.M.B. Subcomisar Marinei ANANIA


DIRECTOR GENERAL D.G.P.L.C.M.B

Daniel Mihai RĂSICĂ

9


SECRETAR GENERAL P.M.B.

Georgiana ZAMFIR

CONSILIER GENERAL

Honorius Edward Adrian CIRCA

CONSILIER GENERAL

Ion Valentin VOICU

CONSILIER GENERAL

Sorin MĂRGĂRIT


Nr. crt.

FELUL ARTEREI

DENUMIREA

'-—\

(ml)

Lector

De la .

Pana la ...

0

1

2

3

4

7

8

1

Bd.

Aerogării

Sos.București -Ploiești

Bd.Ficusului

530

1

2

Bd.

Averescu Alex.Mareșal

Bd.Ion Mihalache

Sos.Kiseleff

660

1

3

Bd

Aviatorilor

P-ta Victoriei

Sos.Nordului

2280

1

4

Str.

Baiculesti

Str Jiului

Sos.Straulesti

825

1

5

Str.

Baldovin Parcalabul

Str.M.Vulcanescu

Str.Cameliei

150

1

6

Bd.

Balcescu Nicolae

Str.Regina Elisabeta

Str.C.A.Rosetti

600

1

7

Bd.

Banu Manta

Sos.N.Titulescu

Bd.l Mai

970

1

8

Str.

Beller Radu Lt.av.

Calea Dorobanți

Bd.Mircea Eliade

630

1

9

Str.

Berthelot Henri Mathias

Str. Berzei

Calea Victoriei

1080

1

10

Str.

Berzei

Calea Plevnei

Calea Grivitei

870

1

11

Sos.

Bucuresti-Ploiesti

P-ta Preeei Libere

Sos.Odăi

7320

1

12

Sos.

Bucuresti-Targoviste

Bd.Bucureștii Noi

Sos.Odăi

1690

1

13

Bd.

Bucureștii Noi

Calea Grivitei

Sos.București -Targoviste

3540

1

14

Str

Buzesti

Calea Grivit0

P ta Vet '

760

15

Str

Caraiman

Calea Grivitei

Bd.Ion Mihalache

750

1

16

Str

Caranfil Nicolae

Sos.Nordului

str.Av.Alexandru Serbanescu

1800

1

17

Str

Cobalcesu Grigore

Schitu Magureanu

Str. Berzei

570

1

18

Sos

Chitilei

Bd.Bucureștii Noi

Bd.Laminorului

4716

1

19

Str

Clabucet

Bd.l Mai

Str.Av.Popisteanu

200

1

20

Bd

Cuza Alex.Ioan

Str. Buzesti

Sos.N.Titulescu

1104

1

21

Str

Corailor

Sos.Straulesti

Str.Natatiei

975

1

22

Str

Constantinescu

Alexandru

Bd.lMai

Sos.Kiseleff

600

1

23

Str

Campiuneanu Ion

Str.Stirbei Vodă

Str.W.Maracineanu

300

1

24

P-ta

Charles de Gaulle

1

25

Calea

Dorobanți

P-ta Alex.Lahovari

P-ta Charles de Gaulle

2465

1

26

Bd

Duca Gheorghe ing.

Calea Grivitei

Bd.Alex.Ioan Cuza

340

1

27

Bd

Dacia

Calea Grivitei

Str.Polona

150

1

28

P-ta

Dorobanți

1

29

Str

Dornei

Str,Putui lui Crăciun

Str.Av.Popisteanu

150

1

30

Str

Dobrescu I.Dem(fosta Onești)

Calea Victoriei

Bd.Balcescu

225

1

31

Str

Eminescu Mihai

Bd. Dacia

Str.Polona

1000

1

32

Str

Enescu George

Str.Luterana

P-ta Lahovari

562

1

33

P-ta

Enescu George

1

34

Str.

Episcopiei

Calea Victoriei

Str.Nicoleae Golescu

129

1

35

Bd.

Expoziției

Bd.Marasesti

Str.Av.Popisteanu

1519

1

36

Bd.

Eliade Mircea

Str.Av.Beller

Calea floreasca

450

1

37

Str.

Franklin

Calea Victorie

Bd.Magheru

265

1

38

Bd.

Ficusului

Str.Marta Bibescu

Bd.Aerogării

634

1

39

Calea

Floreasca

Sos.Ștefan cel Mare

5f>s.Pipera

3083

1

40

Str.

Felix Dr.

Bd.Ion Mihaladfie 0

'Bf.N^TituJescu

375

1

41

Str.

Gara de Nord

Str.Cameliei..,

■J . -•>

■P’ta.Garil-de Nord

402

1

42

Bd.

Gloriei

Bd.Bucureștii N*oi

---------------i—------

SțiTPiâtr^Morii

806


43

Bd,

Golescu Dinicu

Str.Berzei

Sos.Otbktgeior [XZ*^---

44

Str.

Golescu Nicolae

Str.C.A.Rosetti

gfnG.Enescu

317^==

45

Calea

Grivitei

Calea Victoriei

Bd.Bucureștii Noi

5276

1

46

P-ta

Gara de Nord

1

47

Bd.

Iancu de Hunedoara

P-ta Victoriei

Calea Dorobanți

973

1

48

Sos

Ionescu-Sisesti Gh.

Sos.Straulesti

Sos.Bucuresti-Targoviste

3000

1

49

Bd.

Ionescu de la Brad Ion

Sos. Bucuresti-Ploiesti

Sos.Straulesti

1570

1

50

Str.

Jandarmeriei

Sos. București -Ploiești

Ionescu - Sisesti

2500

1

51

Str.

Jiului

Bd.Bucureștii Noi

Bd. Poligrafiei

1383

1

52

Sos.

Kiseleff Pavel Dimitrievici

P-ta Victoriei

P-ta Presei Libere

2875

1

53

Bd.

Lascar Catargiu

P-ta Romana

P-ta Victoriei

962

1

54

P-ta

Lavovari Alexandru

1

55

Bd.

Laminorului

Sos.Chitilei

Str.Fabrica de Cărămidă

2220

1

56

Str.

Luterna

Str.Știrbei Vodă

Str.Gral Berthelot

200

1

57

Str.

Maltopol

Bd.AI.I.Cuza

Sos.N.Titulescu

300

1

58

Bd.

Magheru Ghe.G-ral

Str.C.A.Rosetti

P-ta Romana

690

1

59

Str.

Mânu Ghe.G-ral

Bd.Lascar Catargiu

Str.Occidentului

250

1

60

Bd

Marasti

gH A|°X Ax/xsr°Sr

P ta P

1

61

Bd.

Ion Mihalache (fost 1 Mai)

P-ta Victoriei

Calea Grivitei

3530

1

62

Str.

Maracineanu Walter

Str.Campineanu

Str.Brezoianu

60

1

63

Str.

Natatiei

Str.Piatrra Morii

Str. Jiului

360

1

64

Str.

Oaspeților

Sos. Ionescu -

Sisești

Str. Jandarmeriei

580

1

65

Str.

Occidentului

Str.Gh.Manu

Str.Buzesti

340

1

66

Sos.

Orhideelor

Calea Plevnei

Bd.Dinicu Golescu

400

1

67

Calea

Plevnei

P-ta M.Kogalniceanu

Str M.Vulcanescu

1400

1

68

Str.

Pajurei

Bd.Bucureștii Noi

Str.Dridu

1100

1

69

Str.

Parvan Vasile

Bd.M.Kogalniceanu

Calea Plevnei

350

1

/O

Str.

! 1

Perlea Ion

Calea Plevnei

Grigore Cobalcescu

160

1

71

Bd.

Poligrafiei

P-ta Presei Libere

Str.Jiulu

1600

1

72

Str.

Popisteanu Av.

Bd. 1 Mai

Str.Putul Lui Crăciun

750

1

73

P-ta

Presei Libere

1

74

Str.

Polizu Gheorrghe

Calea Grivitei

Str.Buzesti

350

1

75

Str.

Polona

P-ta Gh.Cantacuzino

Sos.Ștefan cel mare

950

1

76

Bd.

Prezan Constantin

P-ta Arcul de Triumf

P-ta Charles de Gaulle

530

1

77

Aleea

Privighetorilor

Sos.Bucuresti-

Ploiesti

Str.Iancu Nicolae Erou

2050

1

78

Sos.

Pipera

Str.N.Caranfil

Calea Floreasca

700

1

79

Str.

Putl lui Crăciun

Bd.l Mai

Str.Av.Popisteanu

250

1

80

Str.

Piatra Morii

Str. Natatiei

Str.Elocintei

270

1

81

P-ta

Revoluției

1

82

P-ta

Romana

1

83

Str.

Rosetti C.A.

Calea Victoriei

Str.Pitar Mos

150

1

84

Sos.

Straulesti

Bd.Poligrafiei

Bd.Ion Ionescu de la Brad

2800

1

85

Bd.

Schitu Magureanu

Bd.ElfsapetaM

vStr.Stirbei Voa

550

1

86

Str.

Sf.Constatin

sfr.Vasilf^PaTvaa, zj

•B<j.Schitu Magureanu

200

1

87

Str.

Știrbei Vodă

CaleaA/ict'orief

-Splaiul Independentei

1800

1

88

Str.

Serbanescu Av.

Sqs.Pipera

S’tr.Fictauliji'y

2500

189

Sos.

Titulescu Nicolae

P-ta Victoriei

Calea Gpvfte'i

1500

90

Str.

Turda

Calea Grivitei

Bd.<Mai

1200

i

91

Str.

Vernali Leonida

Bd.AI.I. Cuza

Str.Gh.Polizu

150

i

92

Str.

Vulcanescu M.

Calea Grivitei

Calea Plevnei

500

i

93

Calea

Victoriei

Bd.Regina Elisabeta

P-ta Victoriei

2200

i

94

P-ta

Victoriei

i

95

Str.

Witing

Bd.Dinicu Golescu

Calea Plevnei

200

i

96

Sos

Andronache

Sos.Colentina

Limita administrativa

2900

2

97

Str.

Arghezi Tudor

Str. C.A. Rosetti

Piața Rosetti

500

2

98

Str.

Batistei

Bd.N.Balcescu

Str.Vasile Lascar

600

2

99

Str.

Baicului

Sos.Pantelimon

Str.Paharnicul Turturea

500

2

100

Bd.

Basarabia

Sos.Mihai Bravu

Sos.Vergului

1800

2+3

101

Str.

Bacila Vasile Maior

Sos. Colentina

Str. Pescarilor

450

2

102

Str.

Budila

Str.tepes Vodă

Str. Delea Veche

130

2

103

P-ta

Bucur Obor

2

104

Str.

Calinescu Armând

Bd.Carol I

Str. Batistei

300

2

105

Bd.

Carol I

Bd.N.Balcescu

P-ta Pache Protopopescu

800

2

106

Str.

Ceaikovski I.P.

Calea Floreasca

Str.Barbu Vacarescu

400

2

107

Bd.

Chisinau

Str.Delfinului

Bd. Basarabia

950

2

108

Sos

Colentina

Sos Ștefan cel Mare

imita administrativa

5000

2 1

109

Str.

Calderon Jean Louis

Bd.Carol I

P-ta Gh.Cantacuziono

450

2

110

Str.

Ciuca Ștefan

Str. Oituz

Str. Cumpenei

730

2

111

Str.

Cornișe

Str. Mențiunii

Str. Cumpenei

670

2

112

Bd

Dacia

Str.Polona

Calea Moșilor

800

2

113

Str.

D-na Ghica

Bd.Lacul Tei

Str. Baicului

1440

2

114

Str.

Delea Veche

Str.Cireșului

Str.Orzari

440

2

115

Str.

Dianei

Bd. Carol I

Str. Jean Louis Calderon

230

2

116

Str.

Escaladei

Str. Cornișei

Str. Porțile de Fier

670

2

117

P-ta

Foișorul de Foc

2

118

Bd.

Ferdinand I

P-ta Protopopescu

Bd.Gării Obor

1100

2

119

Sos

Fundări

Sos.Pantelimon

Sos.Colentina

3500

2

120

Str.

Gării Herăstrău

Sos.Pipera

Bd.Dimitrie Pompei

300

2 ..

121

Bd.

Gara Obor

Sos.Electronicii

Str. Baicului

1300

2

122

Str.

Grozdea Dimitrie

Str.Ziduri intre Vii

Str.Baicului

270

2

123

P-ta

Hurmuzachi

2

124

Str.

Heliade intre Vii

Strr.D-na Ghica

Str.Slugeru

180

2

125

Sos.

Iancuiui

Sos.Mihai Bravu

Sos.Pantelimon

4400

2

126

Str.

Iancu Cavaler de Flondor

Bd.Pache

Protopopescu

Bd.Ferdinand

100

2

127

Str.

Ionescu Grigore, arh.

Str.Lizeanu

Str.Teiul Doamnei

600

2

128

Bd.

Lacul Tei

Str.Barbu Vacarescu

Str.Petricani

2200

2

129

Str.

Lascar Vasile

P-ta C.A.Rosetti

Sos.Ștefan cel Mare

2000

2

130

Str.

Lizeanu

Sos.Ștefan cel Mare

Str.Reanvierii

300

2

131

Str.

Matei Voievod

Bd.Pache

Protopopescu

Sos.Mihai Bravu

1160

2

132

Str.

Maica Domnului

Str. Lizeanu

Bd.Lacul Tei

300

133

Sos.

Morarilor

Sos.Pantelimon

Sos.Vergului

650

2

134

Calea

Moșilor

Str.Bârfei]\yf

Sos.Mihai Bravu

200

2

135

Sos.

Mihai Bravu

Șos.CcIepfcina-^,

-V

Bd.Basarabia

2500

2+3

136

Str.

Onciul Dimitrie

Str.Zp^e piesei'-

•Str.Traian

200

2

137

Str.

Peris

Str. /Cornișei     /

Sos. Andronp^he

650

2

138

Str.

Pescarilor

Sos. Fundeni

Str. Maior V^sile'ISacila

139

Str.

Petricani

Str.D-na Ghica

Limita ai^ainistrativa -■

'3000

2

140

Bd.

Pierre de Coubertin

Sos.Pantelimon

Stadionul National

400

2

141

Sos.

Pipera

Calea Floreasca

Linie C.F. Constanta

1500

2

142

Bd.

Protopopescu Pache

P-ta Prototpopescu

Sos.Mihai Bravu

500

2

143

Str.

Popa Nan

Bd.Carol I

Calea Calarasilor

800

2

144

Str.

Popa Nicolae

Str.Heliade intre Vii

Str.Cozia

450

2

145

Str.

Popa Petre

Str.Maria Rosetti

Calea Moșilor

325

2

146

Sos.

Pantelimon

Str.Ziduri Moși

Limita oraș

3025

2

147

Bd.

Pompei Dimitrie, Prof.

Str.Garii Herăstrău

Linie CF Bucuresti-Constanta

1650

2

148

Str.

Russo Alecu

Bd.Dacia

Str.Mihai Eminescu

165

2

149

Str.

Reanvierii

Str.Masina de Paine

Str.Lizeanu

360

2

150

Str.

Ritmului

Sos. Pantelimon

Bd. Ferdinand

420

2

151

P-ta

Rosetti C.A.

2

152

Str.

Rosetti Maria

Str.I.L.Caragiale

Str.Toamnei

300

2

153

Str.

Sportului

Sos.Colentina

Spital Fundeni

700

2

154

P-ta

Spania

2

155

Sos.

Ștefan cel Mare

Calea Dorobanți

Calea Moșilor

2100

2

156

Str.

Tunari

Sos.Ștefan cel Mare

Str.Mihai Eminescu

525

2

157

Str.

Traian

Calea Moșilor

Calea Calarasi

1920

2

158

Str.

Turmeleor

Sos.Colentina

Str.Masina de Paine

120

2

159

Str.

Teiul Doamnei

Sos.Colentina

Bd.Lacul Tei

1000

2

160

Str.

Tepes Vodă

Str.Traian

Str.Popa Nan

350

2

161

Str.

Vacarescu Barbu

Sos.Ștefan cel Mare

Sos.Pipera

1900

2

162

Str.

Vatra Luminaoasa

Sos.Mihai Bravu

Bd.Pierre de Coubertin

1200

2

163

Sos.

Vergului

Sos.Morarilor

Sos.Pantelimon

1200

2

164

Str.

Viitorului

Bd.Alex.Donici

Sos.Ștefan cel Mare

900

2

165

Str.

Ziduri Moși

Sos.Colentina

Str.I.H.radulescu

600

2

166

Str.

Zece Mese

Calea Moșilor

Foișorul de Foc

250

2

167

Bd.

1 Decembrie 1918

Bd.Theodor Pallady

Bd.Basarabiei

1500

2

168

Str.

Baba Novac

Mihai Bravu

Str. Bucovina

1950

3

169

Str.

Basarab Matei

Bd.Mircea Vodă

Calea Calarasi

200

3

170

Str.

Băniei

Bd.Bratianu

Str.Cavafi Vechi

75

3

171

Str.

Blaga Lucian

Calea Dudesti

Bd.Unirii

1050

3

172

Str.

Brancusi Constantin

Strr. Bucovina

Str.Lucretiu Patrascanu

1050

3

173

Bd.

Bratianu C.I.

Bd.Regina Elisabeta

Bd.Corneliu Coposu

1050

3

174

Bd.

Burebista

P-ta Alba Iulia

Str.Unirii

500

3

175

Aleea

Barajul Dunării

Str.Liviu Rebreanu

Barajul Sadului

525

3

176

Str.

Botev Hrist

P-ta Rosetti

Bd.Corneliu Coposu

600

3

177

Calea

Calarasi

P-ta Corneiu Coposu

Sos.Mihai Bravu

2900

3

178

Str.

Cavafî Vechi

Str.Băniei

Str.Lipscani

75

3

179

Str.

Campia Libertății

Bd.Basarabiei

Str.Liviu Rebreanu

300

3

180

Bd

Corneliu Coposu

Bd.I.C.Bratianu

P-ta Corneliu Coposu

500

3

181

Piața

Corneliu Coposu

3

182

Bd.

Decebal

P-ta Alba Iulia

Sos.Mihi Bravu

1050

3

183

Str.

Deiea Noua

Calea calarasi

Bd.dacia

400

3

184

Str.

Dristorului

Bd.DfețebaM

Bd.Camil Ressu

500

3

185

Calea

Dudesti

Calea Vjta-n—zp

Sos.Mihai Bravu

1100

3

186

Str.

Drum intre Tarlale

Sos/^ari/ Cajeiu^ ,

Bt^.Th.Palady^

2200

3

187

P-ta

21 Decembrie 1989

(fosta Universitari)

- „ \\

3 #CONFORM CU O


188

Bd.

Energeticienilor

Calea Vitan

Str.Releului       ^-■'7

"1000 '

189

Str.

Fizicienilor

Bd.Camil Ressu

Bd.EnergetiCKSoiTor     '

îS50’

190

Sos.

Gara Catelu

Sos.Pantelimon

Sos.Industriilor J

3000

3

191

Str.

Goga Octavian

Splai Unirii

Calea Vitan

1100

3

192

Bd.

Grigorescu Nicolae

Bd.Basarabia

Bd.Th.Pallady

2500

3

193

Str.

Halelor

Splai Independentei

Bd.C.I.Bratianu

150

3

194

Str.

Iosifesti (Oxigenului)

Drumul intre Tarlale

Drumul intre Tarlale

300

3

195

Str.

Industriilor

Sos.Dudesti-

Pantelimon

Halta Cernica

2700

3

196

Str.

Lipscani

Str.Cavafi Vechi

Bd.Bratianu

150

3

197

Bd.

Mircea Vodă

P-ta Corneliu Coposu

Splai Unirii

1600

3

198

Str.

Nerva Traian

Splai Unirii

Bd.Unirii

1200

3

199

Str.

Pallady Theodor pictor

Bd.Nicolae Grigorescu

Limita administrativa

3700

3

200

Str.

Patrascanu Lucretiu

Str.C-tin Brancusi

Bd.Basarabia

800

3

201

Str.

Popa Nan

Calea Calarasi

Str.Th.Sperantia

650

3

202

Str.

Postăvarului

Nd.Nicolae Grigorescu

Bd.l Decembrie 1918

900

3

203

Bd.

Ramnicu Sarat

Bd.Camil Ressu

Calea Vitan

1200

3

204

Str.

Ramnicu Valcea

Bd.Camil Ressu

Bd.Ramnicu Sarat

800

3

205

Str.

Rebreanu Liviu

Bd.Camil Ressu

Bd.N.Grigorescu

1750

3

206

207

Bd

Ressu Camil pictor

Sos.Mihai Bravu

Bd.N.Grigorescu

2200

3

Bd.

Regina Elisabeta

Calea Victoriei

P-ta Universității

200

3

208

Str.

Sf.Vineri

Calea Moșilor

Bd.Mircea Vodă

675

3

209

P-ta           (Sf.Gheorghe

3

210

Strr.

Traian

Calea Moșilor

Calea Calarasi

600

3

211

Splai

Unirii

P-ta Unirii

Sos.Vitan - Barzesti

3200

3+4

212

Bd.

Unirii

P-ta Unirii

P-ta Alba Iulia

2000

3

213

P-ta

Uniri»

3

214

Calea

Victoriei

Splai Independentei

Bd.Regina Elisabeta

215

Calea

Vitan

Calea Dudesti

Splai Unirii

3000

3216

217

Str.

Vulturilor

Str.Romulus          Str.Ion Pilat

390

3

Sos

Berceni

Sos.Olteniței

Drumul Cheile Turzii

2800

4

218

Str.

Bibescu Vodă

Drumul Mitropoliei

Bd.D.Cantemir

60

4

219

Bd.

Brancoveanu C-tin

Sos.Olteniței

Str.Luica

2400

4

220

Str.

Brumarescu D.

Intr.IMGB-Vulcan

Bd.Metalurgiei

1000

4

221

Bd.

Cantemir Dimitrie

Splai Unirii

Bd.Sincai

1300

4

222

Bd.

Cosbuc George

P-ta Regina Maria

Str.Gazelei

100

4

223

Str.

Cutitul de Argint

Calea Serban Vodă

Str. Dr. C-tin. Istrate

840

4

224

P-ta

Eroii Revoluției

4

225

Sos.

F-ca de Chibrituri

Sos.Viilor

Str.Dr.C.Istrati

600

4

226

Drum

Ghazarului

Sos.Giurgiului

Bd.C-tin Brancoveanu

1300

4

227

Sos.

Giurgiului

Sos.Olteniței

Limita administrativa

4100

4

228

Str.

Iriceanu Ion Serg.

Sos.Olteniței

Sos. Berceni

750

4

229

Str.

Istrate C-tin Dr.

Str.11 Iunie

Str.Fabrica de Chibrituri

250

4

230

Str.

11 Iunie

Bd.Regina Maria

P-ta Parcul Carol I

540

4

231

Str.

Izvorul Rece

Bd. C-tjn^=^^s^ BramâovfȘniM

.Drumul Găzarului

450

4

232

Str.

Lui ca

Sos.GiurgkfJul ' - v ¥

;Bd.Q,Brancoveanu

1500

4

233

Bd.

Marasesti

Splaiu/Unirii

F^ta Liberrtatii

1200

234

Bd.

Metalurgiei

Str.T^.Magurele '/

Sos. Berceni \\

2800

4
235

Str.

Nitu Vasile

Sos.Olteniței

Bd.^.Brancove’jlTu

236

Bd.

Obregia Alexandru

Str.Nitu Vasile

Str.Tr.Magurele

1500

4^=^

237

Sos.

Olteniței

Sos.Giurgiului

Limita administrativa

10100

4

238

P-ta

Parcul Carol I

4

239

Str.

Racovita Emil

Str.Nitu Vasile

Str.Tr.Magurele

1300

4

240

Bd.

Regina Maria

Bd.Unirii

P-ta Regina Maria

800

4

241

P-ta

Regina Maria

4

242

Str.

Reșița

Str.Izvorul Rece

Str.Luica

1200

4

243

P-ta

Sudului

4

244

Str.

Sura Mare

Sos.Olteniței

Sos.Giurgiului

120

4

245

Bd.

Sincai Ghe.

Splai Unirii

Sos.Olteniței

660

4

246

Calea

Serban Vodă

Bd.D.Cantemir

Sos.Olteniței

1425

4

247

Bd

Tineretului

Calea Serban Vodă

Calea Victoriei

1500

4

248

Str.

Tr,Măgurele

Sos.C-tin Brancoveanu

Sos.Berceni

2000

4

249

Bd.

Unirii

Bd.Libertății

P-ta Unirii

700

4

250

Calea

Văcărești

Splai Unirii

Sos.Olteniței

2700

4

251

Sos.

Vitan-Barzesti

Splai Unirii

Sos.Olteniței

1800

4

252

Calea

13 Septembrie

Bd.Libertății

Str.Antiaeriana

1300

5

253

Sos.

Alexandriei

Calea Rahovei

Limita administrativa

6000

5

254

Str.

Amurgului

Calea Rahovei

Sos.Salaj

1000

5

255

P-ta

P-ta Arsenalului

(fosta Puișor)

5

256

Str.

Anghel Alexandru

Sos.Giurgiului

Str.Zețarilor

400

5

257

Str.

Antiaeriana

Bd.Ghencea

Sos.Alexandriei

2000

5

258

Str.

Bacau

Sos.Salaj

Str.Humulesti

230

5

259

Str.

Buzoieni

Calea Rahovei

Str.Margeanului

400

5

260

Str.

Bachus

Prelung.Ferentari

Str.Bajesti

500

5

261

Str.

Bagdasar Dumitru Dr.

P-ta Eroilor

Sos.Panduri

300

5

262

Sos.

Bucuresti-Magurele

Sos.Alexandriei

Limita administrativa

2600

5

263

Str.

Carlibaba

Sos.Salaj

Str.Salviei

800

5

264

Str.

Carol Davila

Cotroceni

Doctor Lister

850

5

265

Bd

Cosbuc George

Str.Gazelei

Bd.T.VIadimirescu

400

5

266

Str.

Croitoru N.sold

Calea Rahovei

Str.Cap.Preda

300

5

267

Str.

Disciplinei

Str.Antiaeriana

Str.Tacerii

90

5

268

Bd.

Eroilor

Splaiul

Independente

P-ta Eroilor

850

5

269

Bd.

Eroilor Sanitari

Spaliul

Independentei

Bd.Prof. Ghe. Marinescu

1000

5

270

Calea

Ferentari

Calea Rahovei

Bd.Pieptănari

1900

5

271

Prel.

Ferentari

Pieptănari

Str. Fi ruta

1600

5

272

Str.

Freamătului

Str.Carlibaba

Sos.Salaj

150

5

273

Str.

Hasdeu Bogdan Petriceicu

Splaiul

Independentei

Bd.Națiunile Unite

300

5

274

Str.

Humulesti

Sos.Salaj

Str. Mândrești

1200

5

275

Splaiul

Independentei

Sos.Virtuții

Calea Victoriei

5000

5+6

276

Str.

Ispirescu Petre

Str.Margeanului

Calea Rahovei

850

5

277

Str.

Izvor

Bd.Națiunile Unite

Calea 13 Septembrie

1000

5

278

Bd.

Kogalniceanu Mihail

P-ta y.l^gajfițceăhu

Splaiul Independentei

700

5

279

Bd"

Libertății

P'ta Reglng.

Splaiul Independentei

1100

5

280

Str.

Lacul Mare

StflTgderi/''"

Șos.Alexandriei

150

5

281

Str.

Mărgeanului

Str.Petre Ispîresci/

Sos.Alexandriei

1350

5 XTcO*™

282

Str.

Marinescu Gh.Prof. j

Bd.E^oilor

Sos.Cotrț^ceni

750
cu ORIGI


283

Bd.

Națiunile Unite

P-ta Națiunilor Unite

Str.B.^Hasdeu

400 W

284

Str.

Nasaud

Calea Ferentari

Str.Odoarei

975 \

285

Str.

Odoarei

Calea Rahovei

Sos.Viilor

200

286

Sos.

Pandurilor

Calea 13 Septembrie

Bd.Geniului

1400

5

287

Bd.

Pieptănari

Calea Serban Vodă

Calea Ferentari

1200

5

288

Str.

Progresului

Str.Razoare

Str.înclinată

3100

5

289

Str.

Pazei

Str.Tacerii

Str.Disciplinei

90

5

290

Str.

Preda, cpt.

Str.Amurgului

Str.Sold.Croitoru

90

5

291

Str.

Pucheni

Sos.Salaj

Sos.Alexandriei

2250

5

292

Calea

Rahovei

Bd.T. Vladimirescu

Sos.Alexandriei

2050

5

293

Str.

Razoare

Sos.Panduri

P-ta Danny Huwe

200

5

294

Str.

Rainer I.Francisc prof.

P-ta Eroilor

Sos.Panduri

300

5

295

Bd.

Regina Elisabeta

P-ta M.Kogalniceanu

Calea Victoriei

700

5

296

Sos.

Salaj

Calea Ferentari

Str.Mandresti

950

5

297

Str.

Sebastian

Calea Rahovei

Drumul Sării

1850

5

298

Str.

Salviei

Str.Semanatorului

Str.Bachus

225

5

299

Str.

Spiralei

Str. Codrului

Str. Bachus

230

5

300

Str.

Tăcerii

Str.Antiaeriana

Str.Lacul Mare

350

5

301

Str.

Toporasi

Sos.Giurgiului

Prel.Ferentari

1050

5

302

Str.

Viilor

Bd.George Cosbuc

Calea Serban Vodă

1850

5

303

Bd.

Vladimirescu Tudor

Calea Rahovei

Calea 13 Septembrie

700

5

304

Str.

Zețarilor

Str.Sinei

Prel. Ferentari

1000

5

305

Str.

Apusului

Bd.Iuliu Maniu

Bd.Uverturii

1100

6

306

Str.

Brașov

Bd.Timișoara

Bd.Ghencea

1450

6

307

Str.

Catinei

Str. Piscul Crasani

Str. Mărgelelor

470

6

308

Bd.

Constructorilor

Calea Crangasi

Calea Giulesti

1350

6

309

Sos.

Cotroceni

Splaiul

Independentei

Sos.Grozăvești

900

6

310

Calea

Crangasi

Calea Giulesti

Str.Mehadiei

1350

6

311

Sos.

Ciurel

Str.Grai Popovat

Str.Piatra Craiului

240

6

312

Str.

Dezrobirii

Bd. Iuliu Maniu

Bd. Uverturii

650

6

313

Str.

Dreptății

Bd. Iuliu Maniu

Bd.Uverturii

1350

6

314

Bd.

Geniului

Bd. Iuliu Maniu

Bd .Timișoara

700

6

315

Bd.

Ghencea

Drumul Sării

Str. Brașov

1950

6

316

Prel.

Ghencea

Str. Brașov

Str.Valea Oltului

2800

6

317

Str.

Ghirlandei

Str. Mărgelelor

Str. Cernisoara

620

6

318

Calea

Giulesti

Str.Orhideelor

Drum Sabareni

4200

6

319

Sos.

Grozăvești

Bd. Vasile Milea

Cotroceni

900

6

320

Str.

Lujerului

Bd.Iuliu Maniu

Bd.Timisoara

400

6

321

P-ta

Leu

6

322

Str.

Lt. Av. Gaina

Drumul Taberei

Drumul Sării

110

6

323

Str.

Lt. Saidac Ghe.

Str. Mehadia

Calea Crangasi

330

6

324

Str.

1 Mai (fosta Compozitorilor)

Str. Brașov

Str.Sibiu

1110

6

-325

Bd.

Maniu Iuliu

Bd.Geniului

Autostrada Buc.-Ploiești

7400

6

326

Str.

Mărgelelor

Calea Aped.uct^jpTȚ^

Bd. Iuliu Maniu

1000

6

327

Str.

Mehadia

Bd. Constructorilor

Str. Crangasi

400

6

328

Bd.

Milea Vasile Gen.

Splaiul     /

Independentei

Drumul Taberei

2000

6

329

Str.

Moinesti

Bd.Iuliu Ma'niu

Bd.Timisoara

900

6

330

Str.

Noica Constantin

Calea Plevnei

Splaiul Incțependentei

300

6331

Str.

Părăluțelor

Str. Mărgelelor

Str. Piscul Crasani

520

6

332

Bd

Petrescu C-tin Titel

Str.Ion Mihalache

Bd.Ghencea

450

6

333

Str.

Piscul Crasani

Str. Mărgelelor

Drumul Ciorogarla

800

6

334

Str.

Preciziei

Str.Valea Cascadelor

CET Vest

1700

6

335

Str.

Petre Popovat, Grai

Sos. Ciurel

Splaiul Independentei

600

6

336

Str.

Piatra Craiului

Sos.Ciurel

Splaiul Independentei

330

6

337

Str.

Râul Doamnei

Prel.Ghencea

Drumul Taberei

350

6

338

Bd.

Regiei

Sos.Orhideelor

Str.Stoica Vizitiu

500

6

339

Drum

Sării

Bd,Ghencea

Str.Razoare

1250

6

340

Drum

Sabarenilor

Calea Giulesti

Linie CF

1750

6

341

Str.

Sibiu

Drumul Taberei

Str.Ion Mihalache

1000

6

342

Drum

Taberei

Str.Razoare

Str. Brașov

4990

6

343

Bd.

Timișoara

P-ta Danny Huwe

CET Vest

5800

6

344

Str.

Tufanelelor

Str. Piscul Crasani

Str. Catrinei

120

6

345

Bd.

Uverturii

Sos.Virtuții

Limita administrativa

1700

6

346

Str.

Valea Argeșului

Drumul Taberei

Str.Valea Oltului

600

6

347

Str.

Valea Cascadelor

Bd.Iuliu Maniu

Bd.Timișoara

1250

6

348

Str.

Valea Ialomitei

Drumul Taberei

Str.Valea Oltului

650

6

349

Str.

Valea Oltului

Prelungirea Ghencea

Bd.Timișoara

1250

6

TCP

L 7 i

Sos.

_

V:* C

.

Calea Crargas'

_

Bd luliu Meniu

_

. ccn

_

5

cu persoanele cu funcții de conducere din cadrul D.G.P.L.C.M.B. care au atribuții de coordonare și control al forțelor participante la activitățile de menținere a ordinii publice

Nr. crt.

NUME ȘI PRENUME

FUNCȚIA

1.

Director General

2.

Director General Adjunct

3.

Director Executiv D.S.O.P.

4.

Director Executiv Adjunct D.S.O.P.

I5-

Director Executiv Adjunct D.S.O.P.

6.

Sef Serviciu Ordine si Liniște Publică, Monitorizare Obiective

7

Șef Birou Monitorizare Obiective

8.

Șef Birou Monitorizare Obiective

9.

Șef Serviciu Patrulare Parcuri

10.

Șef Serviciu Politia Animalelor

11.

Șef Serviciu Intervenții la Evenimente

12.

Director Executiv D.C.I.

13.

Director Executiv Adjunct - D.C.I.

14.

Șef Serviciu Ordine Publică Centrul Istoric

15.

Șef Birou Sesizări Centrul Istoric

16.

Director Executiv -D.D.O.I.

17.

Șef Serviciu Organizare și Control Acces

18.

Șef Birou Monitorizare Video

19.

Sef Serviciu Circulație Rutieră

20.

Șef Birou Fluidizare Trafic

21.

Șef Birou Semnalizare și Reglementare RutierăProtocoalele de colaborare încheiate între D.G.P.L.C.M.B. si alte instituții

1 *

 • 1.  Protocol de colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne privind unele activități specifice, circumscrise domeniului ordinii și siguranței publice;

 • 2.  Protocol de colaborare cu Direcția Generală de Poliție a Municipiului București;

 • 3.  Plan comun de măsuri cu Brigada Rutieră pentru asigurarea fluenței traficului rutier și prevenirea opririlor și staționărilor neregulamentare;

 • 4.  Plan de cooperare cu Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București privind unele activități specifice, circumscrise domeniului ordinii și siguranței publice:

 • 5. Protocol de cooperare cu Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București privind unele activități specifice, circumscrise domeniului ordinii și siguranței publice;

 • 6.  Protocol de cooperare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Dealul Spirii” București - Ilfov,

 • 7.  Protocol de cooperare cu Polițiile Locale de Sector,

 • 8.  Plan de cooperare cu Direcția de Poliție Transporturi - Secția Regională de Poliție Transporturi București pentru stabilirea de activități comune, de ordine și siguranță publică, în zona Gării de Nord;

 • 9.  Convenție cu Apa Nova București pentru asigurarea măsurilor de ordine publică;

 • 10. Protocol de cooperare cu Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor,

 • 11. Protocol de cooperare cu Instituția Prefectului Municipiului București-,

 • 12. Protocol privind Accesul la baze de date ale M.A.I., cu Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, Direcția Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor;

 • 13. Protocol de cooperare cu Direcția Regională Vamală București-,

 • 14. Protocol de cooperare cu Asociația parcul Natural Văcărești.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


NERALĂ de POLIȚIE LOCALĂ și CONTROL a MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Nr. 9g^t?   /<&.ofe.2O17

Nr. 2-ttIO^0(a2017

PROTOCOL DE COLABORARE

privind unele activități specifice, circumscrise domeniului ordinii și siguranței publice

Având în vedere atribuțiile conferite instituțiilor publice în domeniul ordinii și liniștii publice, prin actele normative care le reglementează activitatea,

Ținând cont de necesitatea cooperării tuturor instituțiilor cu atribuții pe linia salvării și evacuării persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente,

Luând în considerare obligația instituită în sarcina Poliției locale de a comunica de îndată, organelor abilitate, datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competența sa, de care a luat cunoștință cu ocazia îndeplinirii misiunilor și activităților specifice,

în vederea realizării obiectivelor stabilite prin H.G. nr. 1152/2014 în sarcina Centrului Național de Conducere a Acțiunilor de Ordine Publică, în calitatea acestuia de structură interinstituțională de suport decizional pentru managementul integrat al acțiunilor în situații speciale și de criză,

în vederea respectării principiului intervenției specializate și cooperării, promovat de H.G. nr. 196/2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Afacerilor Interne de realizare a ordinii și siguranței publice, pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității stradale,

în temeiul prevederilor art.4 alin.Ț4^^ȚL7 alin. (4) din O.U.G. nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului^fcree^lcîr Intern cu modificările si completările
.» i-r * . • >

ulterioare, și ale art. 2 alin. (3) și (5) din Legea nr. 155/2010 privind organizarea și funcționarea poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ministerul Afacerilor Interne, cu sediul în București, Piața Revoluției nr.l A, Sector 1, reprezentat de secretarul general al M.A.I., domnul chestor de poliție Bogdan-Mihail IVĂNESCU,

Ș<

Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București, cu sediul în București, B-dul Libertății nr. 18, Bloc. 104, Sector 5, reprezentată de directorul general, domnul Ștefan VĂSII

 • (2) Scopul protocolului se circumscrie necesității de monitorizare permanentă a

situației operative, pentru asigurarea managementului integrat privind gestionarea situațiilor speciale și de criză în domeniul ordinii publice și a situațiilor de urgența, precum și pentru coordonarea forțelor de intervenție în situațiile respective.

Capitolul II Obiectivele protocolului

Art. 2. - Prezentul Protocol își propune realizarea schimbului de informații,

pentru îndeplinirea următoarelor obiective, circumscrise scopului acestuia:

 • a) menținerea unui climat optim de siguranță civică, pe raza municipiului București, cotidian sau cu prilejul desfășurării unor întruniri și manifestații la care participă un public numeros

 • b) restabilirea ordinii publice în situația tulburării acesteia de către grupuri de persoane, pe timpul adunărilor publice sau în orice alte situații ce implică aglomerări mari de persoane, care folosesc forța sau amenință cu folosirea acesteia, ori încalcă normele de comportament care asigură și mențin echilibrul social necesar funcționării normale a societății;

 • c) salvarea și evacuarea persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și limitarea, respectiv înlăturarea urmărilor generate de astfel de evenimente;

 • d) prevenirea comiterii unor fapte ilicite, depistarea și aplanarea unor stări conflictuale ce ar putea degenera;

 • e) interconectarea sistemelor informatice și de comunicații în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice părților;

 • f) schimbul permanent de date și informații, în condițiile legii.


Capitolul III'---------

Responsabilitățile părțilo

Art. 3. - în cadrul colaborării, Direcția Generală Management Ope

cadrul Ministerului Afacerilor Interne desfășoară următoarele activități:

 • a) monitorizează permanent situația operativă și analizează evoluția acesteia,

dispunând măsurile ce se impun pentru prevenirea și diminuarea consecințelor cu impact negativ în situațiile în care este pusă în pericol liniștea și ordinea publică;

 • b) gestionează activitatea de centralizare a datelor și informațiilor referitoare la potențialele riscuri și amenințări, a factorilor de risc la adresa ordinii și siguranței publice și asigură diseminarea acestora structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor

Interne, precum și celorlalte instituții ale statului cu atribuții în domeniu;

 • c) coordonează forțele și resursele de sprijin angrenate în executarea misiunilor specifice, în situațiile prevăzute la art.l alin. (2);

 • d) asigură interconectarea sistemelor informatice, în vederea vizualizării

imaginilor video surprinse de sistemul de monitorizare al Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București, prin camerele de supraveghere instalate în spațiile publice;

 • f) efectuează controlul la distanță asupra camerelor mobile de supraveghere, atunci când situația operativă o impune, după ce a solicitat telefonic acest lucru Serviciului Dispecerat Operativ Integrat din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București;

 • g) coordonează activitatea de cooperare în domeniul schimbului de date și informații între structurile subordonate Ministerul Afacerilor Interne, respectiv Poliția Română, prin Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, Jandarmeria Română, prin Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-llfov, pe de-o parte și Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București, pe de altă parte.

Art. 4. - în cadrul colaborării, Direcția Generală de Poliția Locală și Control a Municipiului București din subordinea Primăriei Municipiului București desfășoară următoarele activități:

 • a) transmite Direcției Generale Management Operațional, Online, prin intermediul sistemelor informatice și de comunicații dedicate, imaginile video surprinse de sistemele proprii de monitorizare, prin camerele de supraveghere instalate în spațiile publice;

 • b) facilitează personalului Direcției Generale Management Operațional accesul

permanent la canalele radio ale Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București, în vederea asiguram mediului de comunicații necesar realizam cooperării interinstituționale pe timpul situațiilor prevăzute la art. 1 alin. (2);

 • c) permite controlul la distanță asupra camerelor mobile de supraveghere, la solicitarea telefonică a Direcției Generale Management Operațional;

 • d) comunică, în cel mai scurt timp, date și informații de interes operativ cu privire la activitățile care urmează să se desfășoare în sistem integrat, pe linia misiunilor de asigurare a ordinii și liniștii publice;

 • e) acordă sprijin de specialitate în vederea prevenirii / diminuării consecințelor cu impact negativ, în situațiile în care este pusă în pericol ordinea și liniștea publică.

Capitolul IV Confidențialitate

Art. 5 - (1) Părțile își îndeplinesc responsabilitățile prevazufe în prezentul protocol, în conformitate cu prevederile legale privind protecția informațiilor clasificate și prelucrarea datelor cu caracter personal și, implicit, cu respectarea principiului proporționalității datelor prelucrate, raportat la scopul propus.

 • (2) Prelucrarea datelor cu caracter personal, prin vizualizarea imaginilor video surprinse de sistemele de monitorizare prin camerele de supraveghere instalate în spațiile publice, se circumscrie necesității îndeplinirii unor măsuri de interes public și a prerogativelor de autoritate publică ale Ministerului Afacerilor Interne.

 • (3) Prin prezentul protocol, prelucrarea datelor cu caracter personal are în vedere vizualizarea imaginilor video surprinse de sistemele de monitorizare prin camerele de supraveghere instalate în spațiile publice, fără a fi necesară și fără a exista posibilitatea stocării acestora.

 • (4) Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează potrivit alin.(l) - (3) numai în îndeplinirea atribuțiilor specifice domeniului de competență.

Capitolul V

Securitatea prelucrărilor de date

Exercitarea dreptului de către persoana vizată

Art. 6 Părțile se obligă sa dispună și să aplice măsurile de protecție necesare

pentru interzicerea accesului la resursele de comunicații și informaționale care nu fac obiectul prezentului Protocol, precum și pentru interzicerea accesului neautorizat la resursele de comunicații și informaționale puse la dispoziție reciproc de părți.

Art. 7- (1) în situația exercitării dreptului de acces la date, în condițiile art.13 din Legea nr.677/2001 pentru protecția personalelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, cu modificările și completările ulterioare, părțile vor colabora pentru asigurarea unei informări complete și corecte a persoanei vizate.informează cu celeritate, reciproc, în sitirdția pi inii

ura în


care prelucrarea de date cu caracter personal vizeaza și cealaltă parte.

 • (3) în scopul asigurării respectării obligațiilor prevăzute la alin.(l) și (2) părțile desemnează următoarele structuri pentru asigurarea comunicării:

a) Ministerul Afacerilor Interne: Direcția Generală Management Operațional, cu sediul în București, Piața Revoluției nr.l A, sect. 1, tel: 021.264.86.09, fax: 021.206.09.32, e-mail: dgmo@mai.gov.ro;

b) Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București, cu

sediul în B-dul Libertății nr 18, Bloc 104, sector 5 tel. 0215391402, fax 0215391500, e-maiI office@plmb.ro ;

 • (4) în scopul asigurării securității datelor cu caracter personal, comunicarea între părți prin intermediul serviciului de poștă electronică nu va conține date cu caracter personal, cu excepția situației în care au fost utilizate soluții de criptare a informației.

Capitolul VI Soluționarea litigiilor

Art. 8 — (1) Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva, pe cale amiabilă,

eventualele neînțelegeri ce pot interveni în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea responsabilităților asumate prin prezentul protocol.

(2) Părțile se angajează ca orice impediment survenit în aplicarea prezentului

protocol să fie notificat în timp util celeilalte părți, iar înlăturarea acestuia să fie realizată prin consultare reciprocă și dialog constructiv.

Art. 9 - (1) Forța majoră, constatată conform prevederilor legale, exonerează de

orice răspundere partea care o invocă, cu excepția răspunderii cu privire la daunele provocate terților, cu condiția comunicării cazului de forță majoră și a actelor doveditoare.

(2) Forța majoră nu poate fi invocată cu privire la asumarea răspunderii pentru

incidentele de securitate care sunt de natură să afecteze dreptul la protecția datelor cu caracter personal.
Art. 10. - Prevederile prezentului protc prin act adiționaI, cu acordul părților.

Art. 11. - (1) Prezentul protocol intră în vigoare la data înregistrării de către

părți, se încheie pe o durată de un an și se consideră reînnoit tacit, succesiv, pentru aceeași perioadă.

(2) Protocolul poate fi denunțat de către oricare dintre părți, cu notificare

prealabilă, cu cel puțin 30 de zile înainte de data expirării sau de data la care se dorește încetarea aplicării prevederilor acestuia.

Art. 12. - (1) Prezentul protocol asigură cadrul general necesar elaborării

documentelor bilaterale de colaborare la nivelul structurilor prevăzute la art. 3 lit. g), datele și informațiile care vor face obiectul colaborării, precum și modalitățile concrete de realizare, urmând a fi stabilite la nivelul acestora.

(2) încheierea documentelor de colaborare prevăzute la alin. (1) se va realiza

potrivit atribuțiilor stabilite prin lege pentru fiecare parte semnatară, cu respectarea principiului „necesității de a cunoaște".

Art. 13. - Prezentul Protocol conține 7 file și se încheie în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

SECRETAR GENEf&L AL M.A.I. DIRECTOR GENERAL AL D.G.P.L.C.M.B.


Ștefan
DIRECTOR GENERAL AL DIRECȚIEI GENERALE JURIDICE Com/sqr-șef cțe.pojiție

Lucian MARIN

ȘEF SERVICIU JURIDIC D.G.P.L.C.M.B.

Carmen BARBU
ROMÂNIA

-MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI •»        -                                               4                          *

NR.        / 2^02, ^4

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI1 4 .• , BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL A MUNICIPIULUI

■ NR.

-J


PROTOCOL DE COLABO

*            .             •                                     I                      -                                           •


încheiat între:


1. Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, cu sediul

București, Calea Victoriei nr. 19, sectorul 3, reprezentată de dl. comisar șef de'poliție 4' dr. PRUTEANU MIHAI, în calitate de Director General;                 fi;î’?•

 • 2. Direcția Genera ă de Poliție Locală și Control a Municipiului București, ,cu sediul în București, Bdul Libertății, nr.18, sector 5, reprezentată de domnul Ion Țincu, în calitate de Director General;


Referințe normative:

5

 • - Legea nr. 218/2092 privind organizarea și funcționarea Poliției Române;

 • - Ordonanța de urgență a Guvernului României nr 195/2002 privind circulația - ' pe drumurile publice, repi blicată; cu modificările și completările ulterioare;

 • - Regulamentul de apl'c’are a O.U.G.R nr. 195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006-

 • - Legea nr. 155/2010 a poliției locale;

„      - Hotărârea Guvernului României       _________ r______

, Regulamentului de organizare și funcționare a Poliției Locale;

 • - Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor public^

modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu mpdil’fcăijite^

completările ulterioare;                      ,                                    j '''4


nr. 1332/2010 privind aprobarea

j' j ■

|w:

 • - Legea nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcarea normelor de

conviețuire socială, a ordinii și liniști publice; republicată;                    1 _Lj’ i?'1-

 • - Legea nr. 92/2007, modificată și actualizată la data de 13:0.1.2012, privind r

serviciul de transport public local; ♦                                               ’ ' ’ ' •

H.C.G.M.B. nr.134/2004, modificată, privind circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a util^e pi cp masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul București,1         . î.. 1

■ ‘ ” r*   !   6

. <     ’      i

j


I. SCOPUL COLABORĂRII


Oferirea de sprijin reciproc în vederea îndepliniți! atrit^fiiWFspecî instituții așa cum sunt reglementate prin cadrul legislativ'.

II. OBIECTIVELE COLABORĂRII
 • - Asigurarea fluidizării traficului rutier și pietonal în Municipiul București;

 • - Asigurarea unui climat de ordine publică și siguranța circulației rutiere în zonele unităților de învățământ, comerciale, de agrement, a piețelor agroalimentare și a altor locuri de interes public, precum și cu ocazia unor manifestări de protest, cultural-artistice sau sportive;

 • - Participarea la activități de dirijare și deviere a circulației pe rute ocolitoare cu ocazia unor lucrări ce se efectuează în carosabil, în conformitate cu competențele legale;

 • - Aplicarea prevederilor Legii nr. 421/2002 privin regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unității administrativ-teritoriale:

 • - Organizarea de acțiuni comune pentru aplicarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 233/23.10.2000 privind interzicerea accesului și circulației vehiculelor cu tracțiune animală pe drumurile publice din Municipiul București, modificată de H.C.G.M.B. nr. 266/2004;

- Depistarea vehiculelor grele cu masa totală maximă autorizată mai mare de

3,5 tone staționate pe dramurile publice și terenurile aparținând domeniului public și aplicarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 216/2006;

 • - Asigurarea unui transport public de persoane în condiții de legalitate, siguranță cât și pentru combaterea activităților ilicite în acest domeniu de activitate;

 • - Verificarea permanentă a stării de viabilitate a părții carosabile și a semnalizării îutieie pe arterele de circulație din zona de competență, precum și verificarea sectoarelor de drum în lucru și aplicarea sancțiunilor contravenționale factorilor de răspundere, care nu respectă prevederile legale în acest domeniu;

 • - Popularizarea legislației rutiere în unitățile de învățământ din Municipiul București și organizarea de acțiuni educative în acest domeniu pentru prevenirea situațiilor în care elevii și tinerii ar putea să devină victime ale accidentelor rutiere;

 • - Identificarea sectoarelor de dram din Municipiul București pe care se impune montarea unor limitatoare de viteză;

 • - Introducerea de sensuri unice pe unele străzi secundare, în scopul fluidizării

traficului rutier;                                                                        ..... f ț. -/   ,

 • - Identificarea persoanelor care comit fapte penale la regimul circulației rutiere; p-

 • - Realizarea unui schimb operativ de date și informații necesar efîcientizării

  acțiunilor desfășurate;

  - Asigurarea fluenței circulației pe dramurile publice din raza teritorială de competență, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a
  CONFORM CU ORIGIconducătorilor de autovehicule exclusiv pentru îndeplinirea a prezenta lege în domeniul circulației pe drumurile p lit.”a”);

 • - Constatarea de contravenții și aplicarea de sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar (Legea nr.l55/2010 art.7 lit.”b”);

 • - Constatarea de contravenții și aplicarea de sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule (Legea nr.l55/2010 art.7 lit.”i”);

 • - Constatarea de contravenții și aplicarea de sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu


tracțiune animală (Legea nr.l55/2010 art.7 lit.”j”);

 • - Constatarea de contravenții și aplicarea de sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizare prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap (Legea nr.l55/2010 art.7 lit.’V):

 • - Stabilirea în colaborare cu șeful Serviciului Rutier, respectiv al Brigăzii Rutiere din cadrul Poliției Române, itinerariile de patrulare și intervalele orare de patrulare în zonele de competență (H.G. nr.1332/2010 art.17 lit.”a”);

 • - Asigurarea continuității dispozitivului rutier în zona de competență pe baza de grafice de control, întocmite în colaborare cu șeful Serviciului Rutier, respectiv al Brigăzii Rutiere din cadrul Poliției Române (H.G. nr.1332/2010 art.17 lit.”c”);

III. ACTIVITĂȚI SPECIFICE DIRECȚIEI GENERALE DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, PRIN BRIGADA RUTIERĂ

A

 • - îndrumarea, supravegherea și controlul respectării normelor de circulație rutieră și luarea măsurilor legale în cazul nesocotirii acestora;

 • - Asigurarea fluenței și siguranței traficului rutier prin exercitarea activităților de patrulare și dirijare pe arterele de circulație din municipiul București;

 • - Avizarea și verificarea, împreună cu instituțiile competente a lucrărilor de construcții și amenajări rutiere, în vederea îmbunătățirii semnalizării circulației;

 • - Cercetarea accidentelor de circulație, soldate cu vătămarea sau decesul unor persoane;

 • - Implementarea în baza de date a proceselor verbale întocmite de poliția locală la regimul circulației rutiere;

 • - Implementarea în baza de date a mențiunilor referitoare la exercitarea căii de atac împotriva proceselor verbale emise de poliția locală și a soluțiilor dispuse de  CONFORM CU O RIGIDUL- Asigurarea prezenței la fața locului a lucratorilor Poliție a Municipiului București la solicitarea agenților Poliției Locale București în cazul evenimentelor ce depășesc sfera de competență a Poliției Locale a Municipiului București;

IV. ACTIVITĂȚI SPECIFICE POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 • - Asigurarea fluenței și siguranței traficului rutier prin activități de patrulare și dirijare pe arterele de circulație din municipiul București (Legea nr.155/2010 art.7);

 • - Constatarea de contravenții și aplicarea de sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar (Legea nr.155/2010 art.7 lit.”h”);

 • - Constatarea de contravenții și aplicarea de sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizare prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap (Legea nr.155/2010 art.7 lit.'V);

 • - Identificarea arterelor de circulație și înaintarea de propuneri pentru introducerea de sensuri unice. în scopul fluidizării traficului rutier și creșterii numărului locurilor de parcare;

 • - Constatarea faptelor și aplicarea sancțiunilor contravenționale împotriva conducătorilor auto care nu respectă normele legale privind protecția spațiilor verzi (parcuri, zone de agrement), prin staționarea sau parcarea vehiculelor în aceste locuri, precum și pe trotuare;

 • - Identificarea persoanelor care săvârșesc fapte penale la regimul circulației rutiere,

 • - Asigurarea fluenței traficului rutier cu ocazia efectuării unor lucrări de modernizare și reparații ale arterelor de circulație din municipiul București;

 • - Participarea la acțiuni comune cu societățile abilitate pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale cum ar fi: ninsoarea abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torențială, grindină, polei etc.;

 • - Verificarea integrității mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizarea neregulilor constatate în funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere, precum și de acordare a asistenței în zonele în care se aplică marcaje rutiere;

 • - Asigurarea în cazul accidentelor soldate cu victime, a pazei locului faptei și luarea primelor măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul la cea mai apropiată unitate sanitară;
  Depistarea vehiculelor abandonate sau fără stăpân, în vederea întocmirii


procedurilor ce se impun pentru clarificarea situației juridice și luarea măsurilor legale în asemenea situații;

 • - Soluționarea conflictelor generate de ocuparea abuzivă a locurilor de parcare închiriate de la Administrația Domeniului Public;

 • - Ridicarea autovehiculelor staționate ncregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice din Municipiul București;

V. ACTIVITĂȚI COMUNE
 • 1. Organizarea de acțiuni pentru:

 • - asigurarea fluenței traficului rutier pe drumurile publice din Municipiul București:

 • - verificarea integrității mijloacelor de semnalizare rutieră;

 • - asigurarea măsurilor de circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, precum și alte activități care se desfășoară pe drumul public și implică adunări de persoane;

 • - asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și a celor agabaritice ce traversează raza de competență;

 • - constatarea de contravenții și aplicarea de sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum;

 • - constatarea contravențiilor și aplicarea de sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;

 • - constatarea de contravenții și aplicarea de sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap;

 • - aplicarea prevederilor legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al statului;

 • - constatarea de contravenții și aplicarea de sancțiuni pentru încălcarea normelor legale, privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar (Legea nr. 155/2010 art JJbit-.’/h-”);

- verificarea modului de respectare transportatorii autorizați în cazul unor reclamaȘLreferit serviciilor oferite;

- verificarea stării de viabilitate și semnalizarea rutieră în cazul stațiilor de așteptare clienți pentru taxiuri precum și a stațiilor de urcare - coborâre călători și a capetelor de traseu pentru transportul local cu autobuze

 • 2. Pregătirea teoretică și practică a polițiștilor locali, pentru cunoașterea principalelor reguli referitoare la circulația rutieră pe drumurile publice. Pregătirea teoretică se va axa pe formarea unor lucrători din cadrul Poliției Locale a Municipiului București, care, ulterior, vor asigura pregătirea celorlalți polițiști locali din structurile operative ale Poliției Locale. Pregătirea practică va fi asigurată cu ocazia activităților specifice desfășurate în teren, în cadrul patrulelor mixte. Modulele de pregătire susținute de cadrele Brigăzii Rutiere nu se constituie în programe de formare inițială astfel cum au fost prevăzute în art. 18 alin. 1 din Legea nr. 155/2010.

 • 3. Implementarea punctelor de penalizare în bazele de date.

Până la operaționalizarea bazei proprii de date, procesele verbale de constatare a contravențiilor, încheiate dc polițiști locali cu atribuții în domeniul circulației rutiere, prin care s-a dispus aplicarea punctelor de penalizare, vor fi comunicate Brigăzii Rutiere, în termen de 24 ore, în copie, împreună cu un opis în care vor fi evidențiate următoarele: nr.crt., numele, prenumele și C.N.P.-ul contravenientului, seria și nr. procesului verbal și datele agentului constatator. Pentru a facilita implementarea sancțiunilor în evidența informatizată, poliția locală va comunica lista agenților constatatori desemnați să desfășoare activități de poliție rutieră.

Pentru respectarea prevederilor art.118 alin.2 din O.U.G.R. nr.195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Poliția Locală a Municipiului București \a comunica Brigăzii Rutiere, în termen dc 24 ore dc la primirea citației, situația plângerilor contravenționale formulate împotriva proceselor verbale, prin care au fost aplicate puncte de penalizare.

Comunicarea se va face în formă tabelară și va cuprinde următoarele rubrici: nr.crt, numele și prenumele contestatorului, seria și nr. procesului verbal, temeiul juridic al sancțiunii (art.), nr. dosarului civil și judecătoria investită cu soluționarea cauzei.

De asemenea, Poliția Locală a Municipiului București, după obținerea autorizațiilor necesare, va detașa la Brigada Rutieră un polițist, care va avea ca atribuții cunoașterea și însușirea metodologiei de implementare a punctelor de penalizare și a mențiunilor referitoare la contestarea proceselor verbale în instanță.


La solicitarea Brigăzii Rutiere, Poliția Locală a Municipiului București, va pune la dispoziție imaginile evenimentelor rutiere surprinse de camerele video de supraveghere a traficului rutier.

Imaginile evenimentelor rutiere ce fac obiectul unor dosare penale(accidente rutiere sau de altă natură) nu vor fi puse la dispoziție altor persoane fizice ori juridice fără acordul Parchetului care instrumentează cauza ori a Brigăzii Rutiere.

 • 5. Colaborarea dintre cele două dispecerate:

 • a) Dispeceratul Poliției Locale a Municipiului București va comunica de îndată, telefonic, la Dispeceratul Brigăzii Rutiere:

-măsura ridicării și depozitării autovehiculelor staționate/parcate pe partea carosabilă drumului public, trotuare, spații verzi și locuri de parcare legal închiriate de cetățeni;

-date și informații relevante referitoare la evenimente rutiere săvârșite pe raza sectorului (accidente, blocări de trafic, probleme urgente de sistematizare, alte situații);

-orice alte aspecte a căror competență de soluționare aparțin Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Brigada Rutieră.

 • b) Dispeceratul Brigăzii Rutiere va comunica de îndată, telefonic, Dispeceratului Poliției Locale solicitările primite prin Sistemul unic de urgență 112 sau prin 9544, pentru care competența de soluționare aparține Poliției Locale a Municipiului București.

 • 6. Editarea în comun a unor pliante sau broșuri care vor avea ca temă educația rutieră a cetățenilor și elevilor;

 • 7. Organizarea în comun de ședințe de popularizare a legislației rutiere în cadrul instituțiilor de învățământ, asociații de piopiictaii sau locatari, instituții publice etc.;

 • 8. Participarea, în comun, la cercetarea la fața locului a accidentelor rutiere soldate cu victime. în această situație. Poliția Locală va asigura paza locului acestor accidente și va lua primele măsuri pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă jse impune, va sesiza ambulanta prin Sistemul unic de urgențe 112;

  CONFORM CU ORIGINALUL

  9. Planificarea și organiȚareaUațivnihr control întră pe linie de taximetrie, transport local de autobuze autovehiculelor grele pe teritoriul municipiuluiVI. REALIZAREA COLABORĂRII
 • -  Schimb de infronnații și întâlniri periodice pe probleme ce fac obiectul protocolului, între conducerile celor două structuri, precum Și între șeful Serviciului Circulație pe drumurile publice din cadrul Poliției Locale și șefii serviciilor/birourilor operative din cadrul Brigăzii Rutiere;

p - Pentru desfășurarea în comun a activităților prevăzute în prezentul protocol, pe domeniile respective se vor întocmi planuri de măsuri (acțiuni), aprobate de conducerile celor două structuri;

 • - realizarea unui schimb eficient de informații referitoare la date de interes comun privind activitățile de transport public de persoane cu taxiuri, în regim de

? închiriere și cu autobuze;

 • -  realizarea unui schimb eficient de informații referitoare la raportările privind activitatea de control în domeniul transportului public de persoane și marfa din București;

 • -  Instruirea, coordonarea și controlul efectivelor angrenate în activități

’ comune se va face de către persoane competente din cadrul fiecărei structuri;

 • -  Realizarea de legături operative zilnice pentru informarea reciprocă cu privire la aspectele de interes și verificarea vehiculelor și a conducătorilor auto care încalcă dispozițiile legale, prin intermediul celor două dispecerate:

-Poliția Locală a Municipiului București ' ’   021/9752 . sau


tel.021/318.06.86                                                                      - ț!'' V;

-Brigada Rutieră -tel.021/9544                                      “ : >■

■3

• 1. Activitățile care fac obiectul protocolului vor fi derulate peîitrU de l(un) an de la încheierea protocolului.

Protocolul poate fi prelungit, tacit pe perioade succesive de către un an, dacă nici una din părțile semnatare nu notifică celeilalte, cu cel puțin 30 zile înainte de expirarea termenului, voința de încetare a aplicabilității acestuia:

' -De comun acord, părțile semnatare pot aduce completări protocolului, menite să contribuie la realizarea obiectivelor propuse

-Mediatizarea unor acțiuni comune Se va face cu acordul ambelor părți. . Prezentul protocol se încheie în 2(două) exemplare, câte unul pentru fiecareambele părți.


Prezentul protocol de cooperare intră în vigoare la data semnării lui de către

; <i

■ ■ jȘEFUL BRIGĂZII RUTIERE Comisar șef depolit e

NICI DRAGOȘ ’

AVIZAT PENTRU LEGALIȚAW țPRIMARUL

MUNICIPIULUI Bgg

GABRIELA/FÎREA


PRIMARUL'’

ULUI 1 iORACHE 'C'l ’ ;■ J

PRLMĂ^UL SECTORULUI 3 ROBERCNECOrȚĂ ---- , x

/ / !.\ /

PRIMARULCONFORM CU ORIGINALUL


/?

DIRECTOR-pENERAL AL DIRECȚIE RALE DE

IUNÎCIPIULUI


PRIMARUL ■

SECTORULUI 2/


XV

-... SEgfORtra^;DA?$EL

■ \r” ’

.- \ t- .x:“


pentru asigurarea fluenței traficului rutier si prevenirea opririlor și staționărilor neregulamentarepe raza municipiului București, în cursul anului 2019

în baza dispozițiilor legale conferite de:

 • -  Legea nr. 218/2002 privind organizarea^șțfiî^ționarea Poliției Române;

 • -  Legea nr. 155/2010 privind organizareă^funkionarea Poliției Locale,


Ordonanța de urgență a Guvernului Ron

&21Wculația pe


drumurile publice;                               <---'

 • - Regulamentul de aplicare a O.U.G.R nr. 195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Poliției Locale;

 • - Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice;

 • - Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale;

 • - Legea nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcarea normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniști publice;

 • - Legea nr. 92/2007 privind serviciul de transport public local;

 • -  H.C.G.M.B. nr. 134/2004, modificată, privind circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul București

și având în vedere măsurile stabilite ca urmare a întrunirii factorilor de decizie ai semnatarilor prezentului document, în scopul creării unui climat normal de ordine și disciplină în traficul rutier, este necesară colaborarea efectivă, complementară și nesuprapusă, pe teren, a efectivelor Direcției Generale de Poliție a Municipiului București -Brigada Rutieră și cele ale polițiilor locale ale sectoarelor teritorial administrative ale Capitalei precum și cele ale Primăriei Generale a Municipiului București, avându-se în vedere respectarea dispozițiilor legale incidente în vigoare.

I. PRINCIPALELE RISCURI ȘI VULNERABILITĂȚI RUTIERE IDENTIFICATE
 • - aglomerarea ieșirilor/intrărilor din/în municipiul București, ca urmare a afluxului mare de autovehicule care ies/vin din/în Capitală, aspect ce poate genera nemulțumiri în rândul cetățenilor;

 • - aglomerarea zonelor adiacente marilor centre comerciale sau a altor zone publice folosite pentru agrement;

 • - posibila creștere a numărului de abateri rutiere care generează aglomerație și disconfort (opriri/staționări neregulamentare, blocarea centrului intersecției, depășirea coloanei de vehicule aflate în staționare) proporțional cu creșterea valorilor de trafic;

 • - creșterea numărului de activități publice organizate pe fondul manifestațiilor cultural artistice, precum și creșterea pichetelor de protest;

 • - organizarea și desfășurarea de proteste spontane în zona publică, în special în zona Guvernului României, Președinției României și Palatului Parlamentului.

n. MĂSURI DISPUSE

Pentru efîcientizarea activității desfășurate și creșterea siguranței participanților la trafic, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București propune distribuirea efectivelor

'cefe ale polițiilor locale ale sectoarelor ale Primăriei Generale a Municipiului 4 tei 2Ăale prezentulu’concluziilor desprinse din analiza valorilor de trafic înregistrate pe arterele rutiere principale din fiecare sector, pentru a lua, în principal, următoarele măsuri:

e Prevenirea apariției ambuteiajelor și blocajelor rutiere prin fluidizarea și dirijarea traficului rutier, conform atribuțiilor fiecărei structuri;

o Asigurarea degajării părții carosabile de autovehiculele oprite, staționate sau parcate neregulamentar;

o Identificarea posesorilor de autovehicule abandonate pe partea carosabilă sau trotuare;

© Impunerea respectării normelor legale.


Planul comun se va desfășura pe tot parcursul anului
C0NF0RM cu ORIGINALUL
Politia Locală Sector 6


08:15*

10.00


17:00 *

20.00


Conform

Anexei 2


Conform

Anexei 2


Conform

Anexei 2


Conform

Anexei 2


Conform Anexei 2 Conform Anexei 2


Conform

Anexei 2
CONFORM CU ORlGlNACud


în cadrul Centrului de Management al Trafi ,       ,          tatea polițiști

din cadrul Brigăzii Rutiere, polițiști locali din cadrul Poliției Locale a Municipiului București precum și funcționari din cadrul Administraței Străzilor București.

Ofițerii coordonatori ai schimbului din cadrul Brigăzii Rutiere/ polițiilor locale vor verifica permanent dispozitivele constituite de personalul propriu, întocmind rapoarte de verificare în acest sens al căror conținut va face obiectul informării structurilor implicate.

Prin intermediul rețelei radio sunt transmise operativ dispozițiile eșaloanelor superioare și șefilor cu privire la sarcinile ce trebuiesc îndeplinite de efectivele aflate în subordine aflate in teren.

Toate echipajele auto precum și patrulele pedestre sunt dotate cu stații de emisie-recepție ce asigură o bună legătură între aceștia și Dispeceratele fiecărei formațiuni.

în executarea sarcinilor de serviciu, efectivele aflate în misiune vor avea în vedere conlucrarea cu agenții de politie rutieră din cadrul Brigăzii Rutiere, precum și cu celelalte torțe din zona de responsabilitate pentru menținerea ordinii și siguranței puolice.

Conlucrarea definește modalitatea de lucru a poliției de circulație rutieră și constă în acordarea permanentă de sprijin reciproc pentru ducerea la îndeplinire a atribuțiilor privind asigurarea fluenței și sancționarea abaterilor la acest regim.

La identificarea unor probleme deosebite privind deficiențe ale fluenței traficului rutier (blocaje rutiere, circulație îngreunată, accidente rutiere și în cazul lipsei de comunicație/imegine cu CCT a unei intersecții din BTMS, etc.), dispecerii din cadrul Centrului de Monitorizare a Traficului București vor anunța de îndată dispeceratul poliției locale pe raza căreia a fost localizat evenimentul, în vederea dispunerii cu celeritate a măsurilor de reglementare a circulației rutiere.

în situația în care evenimentul rutier afectează zone din sectoare administrativ-teritoriale învecinate, primii polițiști ajunși la fața locului vor solicita, prin dispeceratul propriu, sprijinul formațiunii de poliție locală din celălalt sector afectat.

Dacă, pentru motive obiective, poliția locală competentă teritorial nu poate da curs cererii, se va solicita sprijinul Poliției Locale a Municipiului București, aceasta având competență generală.

Pentru evenimente deosebite, atunci când poliția locală nu poate interveni ori nu poate gestiona evenimentul, se va solicita sprijinul Brigăzii Rutiere, urmând ca atât polițiștii locali cât și cei rutieri să colaboreze până la reglementarea situației.

Ordinea intervenției la evenimente este următoarea:


Poliția locală de sector;                   ____

Poliția locală a municipiului București^! A 4 Brigada Rutieră.
Centrul de Monitorizare a Traficului va fi informat

^dispeceratul/


dispeceratele formațiunilor care au intervenit cu privire la măsurile dispuse, numele polițișilor desemnați să intervină, respectiv modul de soluționare a evenimentului.

TABEL CU NUMERELE DE TEFON/FAX DIN DISPECERATELE POLIȚIILOR LOCALE

Formațiunea de politie locala

Număr de telefon dispecerat

Număr de fax dispecerat

Politia Locala P.M.B

021/5391400; 021/9752

021/3180687

Politia Locala Sector 1

021/9540

021/2322887

Politia Locala Sector 2

021/2525770; 021/2525103

021/3053939

Politia Locala Sector 3

021/9543

021/3400751

Politia Locala Sector 4

021/9441

021/4601471

Politia Locala Sector 5 !

021/3122821; 021/3144318 int.

118

021/31222881

| Politia Locala Sector 6

021/4131620

021/4131743;

IV. RESPONSABILI

Nr.

Cri

Grad, nume, prenume

Instituția

Telefon

Observații l

1.

BR-SefSOS

1

BR-SefSefSSRS 1,2,6

2

BR-ScfSSRS 3,4,5

Ml

4

_______

BR -SefSSR

1 — ■

5

DGPLMB

6

DGPLMB

7

PLS1

8

PLS2

9

PLS3

10

PLS4

11

PLS5

12

PLS6

V. DISPOZIȚII FINALE

Dispozițiile prezentului plan vor fi prelucrate cu întregul personal al Brigăzii Rutiere și al Polițiilor Locale.

“Planul comun de măsuri pentru asigurarea fluenței traficului rutier si prevenirea opririlor și staționărilor neregulamenrare pe raza municipiului București, în cursul anului 2019” se modifică și completează în situația apariției unor acte normative noi, al primirii sau retragerii unor competențe ori când situația operativă impune. Modificările survenite vor fi aduse la cunoștință semnatarilor prezentului plan.

întregul personal de comandă și execuție al Brigăzii Rutiere și Poliției Locale este obligat să cunoască și să aplice prevederile prezentului plan;

In cazul în care din motive obiective, pentru perioade scurte de timp, posturile nu pot fi


asigurate, se va anunța telefonic Dispeceratul Brigăzii Rutiere iar în este mai mare, se va informa în scris Brigada Rutieră.


care perioadaDIRECTOR GENERAL ADJUNCT AL DIRECȚIEI GENERALE DE’^OLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCU

Chestor 'de poliție NICU DRA


O*'FORMcUorIG((mlu,


C,* 6-


ac < lsroiNn3, __


"GILCEAVĂV


DIRECTORUL GENERAL

AL POLIȚIEIE SECTOR 1

DEACQNU ipNUȚ■A

E SECTOR 4

ADEA


GENE

LA VIOLETA


DIRECTOR

MARINESC- Piața Univers.!lății

5                                        <

2 ag

- Bd.bi.BaicescU’ Str. Dem.I.Dobrescu

1 ag

- BtkCib.Magherv — C.A.Rosetli

1 ag

- Bd.Gh.Maghcru - Str.G.Enescu

1 ag

- Piața Romană

2 ag

- Piața Victoriei

J

2 ag

- Piața Charles de Gaulle

2 ag

(„Piața Arcului de Triumf

2 ag

- Bd.I.Maniu- Str.Lujerului

2 ag - fara sch II

- Bd.I.Maniu Str.V. Cascadelor

2 ag

- Sos.Virtutii -Str.Uverturii

J

1 ag - fara sch II

- Sos. Virtutii-str. Orșova

3                             1

1 ag - fara sch II

- Sos.Virtutii - Spl.Independenței

1 ag- fara sch II

- Sos.Șl.cel Mare - Str.B. Văcăresc u

2 ag

- Str.Pabrica de Glucoza - Str.B Văcărescu

2 ag

- i'i.ira t mirii

2 ag

-    Brăiianu - str Colțci

1 ag

- S'r.Doanmei - str, Academiei

1 ag

piața Maț.Unite

2ag

- Bd.Marășești - Bd.D.Cantemir

2 ag

- Sos. Alcxandrici-Sos. Antiaeriana

2 agANEXA 2 - EFECTIVE POLIȚIJJX)£ALvoioiMnr —

P—iSVWÎâîS>


RIGINALUL '


DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Interval orar: Sch. I: 07.00-10.00

Sch. II: 16.00-20.00


Sos. Pipera - Str. Nicolae Caramfil abrica de Glucoză-Calea Floreasca

Avvtor 2

Str. N.Cânea - șos. Colentina Șos.Colentina- Șos.Fundeni

Str.Petricani-str. Fabrica de Glucoza șos. Colentina-str. D-na Ghica str. D-na Ghica- Școala nr. 30 sector 3

Spl.Independenței -Str.Șelari sector 4

Piața Sudului


2 PLMB doar la sch. 1

 • 1 PLMB

 • 2 PLMB

2 PLMB

 • 2 PLMB

 • 3 PLMB doar la sch. 1

 • 1 PLMB doar la sch. 1

 • 2 PLMB de la ora 10.00

 • 3 PLMB


POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 1

Interval orar: Sch. I: 07.00-10.00

Sch. II: 16.00-19.00

Aleca.3 eisani-Sos.Bucurcsti-Ploicsti

'     *3

Bd.Averscu - Bd.Mărăsti

3

Bd. N. Titulescu - Banu Manta

Bd.Aerogării- str.Ficusului

Bd.Aerogării- str.Grațioasă

Cal.Griviței -Str.Barbu Lăutaru

2PLS 1

2PLS 1

2PLS1

2PLS 1

1 PLS 1

1 PLS 1 doar la schi
Sos.Colentina - șos. Ștefan cel Mare Sos. Colentina - Str.D-na Ghica Șos.Colentina -Str.Teiul Doamnei •Ș-.JS.Colentiua- str. Ziduri Moși2PLS2

2 PLS 2 doar la sch 2

2 PLS 2

2 PLS 2


POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 3

Interval orar: Sch. I: 08.15-10.00

Sch. II: 17.00-20.00


Sos.M.Bravu - Cal.Dudesti Bd.C.Ressu - Str.L.Rebreanu Bd.C.Ressu- Str. Dristorului Th. Pallady-str. Jean Steriadi


2 PLS 3

2 PLS 3

2 PLS 3

2 PLS 3


POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 4

Interval orar: Sch. I: 07.00-10.00

Sch. II: 17.00-20.00


Sus.Lhiirgiiilm - Sos.Oltejiiței                                   2 PLS 4

Cai.Serbau Vodă - Sos.Viilor                                 2 PLS 4

Str.Cutitul de Argint - Cal.Serban Vodă                       2 PLS 4


Str.M.Sebastian - Cal. 13 Septembrie                         2 PLS 5

Sos Progresului - Cal. 13 Septembrie                           2 PLS 5

Sos.Panduri - Cal. 13 Septembrie                               2 PLS 5

*** In funcție de evoluția valorilor de trafic, la schimbul 2, un agent din postul Sos.Panduri -Cal. 13 Septembrie execută în postul Piața Arsenalului.

Piața Arsenalului                                             2 PLS 5 - doar la sch. 1

*** In funcție de evoluția valorilor de trafic, un agent din postul Piața Arsenalului execută în ostul Dr.Staicovici- Str.lzvor.

schimbul 2- orele 16.30-19.30

Mîlv-dl Kogălniceanu-sir. Vasile Pârvan                       1 PLS5 doar la sch. 1

POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 6

Interval orar: Sch. I: 07.00-09.30

Sch. II: 17.00-20.00

Bd. Timișoara - Bd.V.Milca

bd. Iuliu Maniu-șos. Grozăvești bd. Timișoara-str. Brașov -Str.Valea Oltului - Prel.Ghencea

i.Iuliu Maniu - Bd.Vasile Milea

Șos.Virtuții -Str. Uverturii

2 PLS 6

2 PLS 6 - doar ia sch. 1

2 PLS6 - doar la sch 2

2 PLS 6

2 PLS 6 doar sch 1

PLS 6 doar la sch 2

INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI ROMÂNE

DIRECȚIA GENERALĂ DE JANDARMI A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

din cX-


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL AJVIUNICIPIULUI BUCUREȘTI.

Nr.             din 06 Q


PLAN DE COOPERARE

privind unele activități specifice, circumscrise domeniului


Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române, art. 2 alin. (3) și (5) din Legea nr. 155/2010 privind organizarea și funcționarea Poliției Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 196/2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Afacerilor Interne de realizare a ordinii și siguranței publice, pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității stradale, Protocolul de Colaborare încheiat între Ministerul Afacerilor Interne și Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București cu numărul 92569 din 06.06.2017, respectiv 24.567 din 08.06.2017,

 • II. PĂRȚILE SEMNATARE

în scopul îndeplinirii sarcinilor ce le revin potrivit prevederilor actelor normative mai sus menționate,

Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București - denumită în continuare

D.G.J.M.B., cu sediul în Șos. de Centură nr. 24, oraș Măgurele, Județul Ilfov, reprezentată de Prim Adjunctul Directorului General, Locotenent Colonel MASTAN ALIN pe de o parte,

Și

Direcția Generală de Poliție Locală și Control ^Municipiului București, den

continuare D.G.P.L.C.M.B cu sediul în București,^B-^^K^ehății nr. 18, bloc 104. S irezentulPlăfi de cooperare cu uin

reprezentată de Director General, domnul ȘTEFAN VAS-IL,|x?dexaltă parte, denumite în continuare părți, au convenit să încheie prezentul Plah de coope: clauze:
încheie prezAntu

/ f ' ■■‘■■‘-'7 -

7 1 7-r / } ’• i

. _;.S >2__/ /. .


CONFORM CU ORIGII^i>UleHizează comunicarea inter-instituțională operativă, inclusiv prin intermediul ___canalelor radio ale D.G.P.L.C.M.B.;

J6J efectue          Iul la distanță asupra camerelor mobile de supraveghere, atunci

ifuâțjXoperativă o impune, după ce a solicitat telefonic acest lucru Serviciului cșjpăt Operativ Integrat din cadrul D.G.P.L.C.M.B.;

ează în domeniul schimbului de date și informații între părți, inclusiv în cazul sfașurării unor manifestații neavizate / spontane pe raza capitalei, conform atribuțiilor legale și cu respectarea principiului „nevoii de cunoaștere”,£>nin^Mrt. 5 în cadrul cooperării, D.G.P.L.C.M.B., din subordinea Primăriei Municipiului ucurești desfășoară următoarele activități:

transmite on-line, către D.G.J.M.B. - Centrul Operațional, sau în locurile de dispunere a Punctelor de Comandă înaintate, prin intermediul sistemelor informatice și de comunicații dedicate, imaginile video surprinse de sistemele proprii de monitorizare, prin camerele de supraveghere instalate în spațiile publice;

facilitează personalului D.G.J.M.B., accesul în cadrul Serviciului Dispecerat Operativ Integrat din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București, în vederea asigurării monitorizării imaginilor video surprinse de sistemele proprii de monitorizare, prin camerele de supraveghere instalate în spațiile publice pe timpul situațiilor care pot aduce atingere climatului de ordine și siguranță publică sau de conviețuire socială, atunci când situația impune;

comunică. în cel mai scurt timp, date și informații de interes operativ cu privire la activitățile care urmează să se desfășoare în sistem integrat, pe linia misiunilor de asigurare a ordinii și liniștii publice;

acordă sprijin de specialitate în vederea prevenirii / diminuării consecințelor cu impact negativ, în situațiile în care este pusă în pericol ordinea și liniștea publică.


(1)


(2)


(3)


(4)


Confidențialitate datelor

Art. 6 (1) Părțile își îndeplinesc responsabilitățile prevăzute în prezentul Plan. în conformitate cu prevederile legale privind protecția informațiilor clasificate și prelucrarea datelor cu caracter personal și. implicit, cu respectarea principiului proporționalității datelor prelucrate, raportat la scopul propus.

 • (2) Prelucrarea datelor cu caracter personal, prin vizualizarea imaginilor video surprinse de sistemele de monitorizare prin camerele de supraveghere instalate in spațiile publice, se circumscrie necesității îndeplinirii unor măsuri de interes public și a prerogativelor de autoritate publică ale M.A.I. și ale Primăriei Municipiului București ca autoritate publică locală.

 • (3) Prin prezentul Plan, prelucrarea datelor cu caracter personal are în vedere vizualizarea imaginilor video surprinse de sistemele de supraveghere de monitorizare prin camerele de supraveghere instalate în spațiile publice, fără a fi necesară și fără a exista posibilitatea stocării acestora.

 • (4) Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează potrivit alin. 1-3 numai în îndeplinirea atribuțiilor specifice domeniului de competență.

Securitatea prelucrărilor de date, exercitarea dreptului de către persoana vizată

Art. 7 (1) Părțile se obligă să dispună și să aplice măsurile de protecție necesare pentru interzicerea accesului la resursele de comunicații și informaționale care nu fac obiectul prezentului Plan, precum și pentru interzicerea accesukfeneautorizat la resursele de comunicații și informaționale puse la dispoziție reciproc de părți. O M

 • (2) în situația exercitării dreptului de/ acceș''Ia~date, îp.- condițiile art. 13 din Legea tor. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire/la prelucrarea datelor cu caracter personali si libera circulație a acestora, cu modificările și completările ulteribare, părțile vor colabora pen asigurarea unei informări complete și corecte a persoanei vizate.

 • (3) Părțile vor coopera în scopul soluționării cererilor formulate în exercitarea prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoane Idrjsu privire la prelucrarea^a caracter personal și ljbera circulație a acestora. în acest^sens, se informează pe

Nesecret

Pagina 5 din 7

AL Date cu caracter personal prelucrate in conformitate cu prevederile legii 677/20PTVIL SOLUȚIONAREA DIVERGENȚELOR / LITIGIILOR

Art. 16 Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva, pe cale amiabilă, eventualele neînțelegeri ce pot interveni în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea responsabilităților asumate prin prezentul Plan.

Art. 17 Părțile se angajează ca orice impediment survenit în aplicarea prezentului Plan să fie notificat în timp util celelalte părți, iar înlăturarea acestuia să fie realizată prin consultare reciprocă și dialog constructiv.

Art. 18 Forța majoră, constatată conform prevederilor legale, exonerează de orice răspundere partea care o invocă, cu excepția răspunderii cu privire la daunele provocate terților, cu condiția comunicării cazului de forță majoră și a actelor doveditoare.

Art. 19 Forța majoră nu poate fi invocată cu privire la asumarea răspunderii pentru incidentele de securitate care sunt de natură să afecteze dreptul la protecția datelor cu caracter personal.

VIII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 20 Prevederile prezentului Plan vor putea fi modificate și completate, prin act adițional, cu acordul părților.

Art. 21 Prezentul Plan intră în vigoare la data înregistrării de către părți, se încheie pe o durată de un an și se consideră reînnoit tacit, succesiv, pentru aceeași perioadă.

Art. 22 Prezentul document își prelungește automat valabilitatea, pe aceeași perioadă. în situația în care nici una din părți nu solicită anularea sau actualizarea acestuia, cu mențiunea ca legislația în vigoare să nu fie modificată, astfel încât Planul de cooperare să fie lovit de nulitate.

Art. 23 încheierea documentelor de cooperare prevăzute în prezentul Plan se va realiza potrivit atribuțiilor stabilite prin lege pentru fiecare parte semnatară, cu respectarea principiului „necesității de a cunoaște”.

Art. 24 Prezentul Plan conține 7 file și se încheie în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Art. 25 Planul de cooperare se completează, actualizează, modifică sau abrogă, prin act adițional, în termen de 30 de zile              rea unei astfel de inițiative din partea oricăreia

dintre părți, cu acordul scris al celei^^^g^i.


P / Director General al D.G.J.M.B.

Prim Adjunct al Directorului ( al D.G.J-NLB.

i. -i ■< ■- i ent Colonel

Șef Serviciu Juridic;CONFORM CU ORIGINALU


JANDARMERI

BRIGADA SPECIALĂ DE ”VLAD ȚEPEȘ” A


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Nr. <2.           din

PROTOCOL DE COOPERARE

privind unele activități specifice, circumscrise domeniului ordinii și siguranței publice

 • I. TEMEIUL LEGAL

Prezentul protocol de colaborare se încheie în temeiul Legii nr. 550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române, Legii nr. 155/2010 privind organizarea și funcționarea Poliției Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii de Guvern nr. 196/2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Afacerilor Interne de realizare a ordinii și siguranței publice, pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității stradale și Protocolului de Colaborare încheiat intre Ministerul Afacerilor Interne și Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București cu numărul 92560 din 06.06.2017, respectiv 24.567 din 08.06.2017.

 • II. PĂRȚILE SEMNATARE

Brigada Specială de Intervenție ”Vlad Țepeș” a Jandarmeriei, cu sediul în București, str. Jandarmeriei, nr. 9-11, sector 1, reprezentată de domnul colonel PARASCHIV Cătălin Răzvan în calitate de comandant

Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București, cu sediul în București,b-dul Libertății, nr. 18, bloc 104, Sector 5, reprezentată de domnul VĂSÎf Ștefan, în calitate de director general,

denumite în continuare părți, au convenit să încheie prezentul Protocol de cooperare cu următoarele clauze:

 • III. SCOPUL PROTOCOLULUI DE COOPERARE

Art. 1 Asigurarea cooperării între Părți în vederea creșterii gradului de siguranță a cetățeanului, garantării și apărării drepturilor și libertăților constituționale, precum și pentru creșterea capacității operative și de intervenție a structurilor cu atribuții în domeniu, la nivelul municipiului București.

Art. 2 Scopul protocolului se circumscrie necesității de monitorizare permanentă a situației operative, pentru asigurarea managementului integrat privind gestionarea situațiilor speciale și de criză în domeniul ordinii publice și a situațiilor de urgență, precum și pentru coordonarea forțelor de intervenție în astfel de situații.

 • IV. OBIECTIVELE PENTRU CARE SE REALIZEAZĂ COOPERAREA

Art. 3 Prezentul protocol își propune realizSfB^ 'Schimbului de informații, pentru îndeplinirea următoarelor obiective, circumscrise scopulA?ac£stiâa:

 • (1) menținerea unui climat optim de sigufâpță 6ivi<^pe,raza Municipiului Bucur cotidian sau cu prilejul desfășurării uno/întruniri:  climat optim de sigufapță ârvicăApe^r___________

  -----manifestații la

  F 4 ii

  !f ' '      h-, ' /

  S


 • (2) restabilirea ordinii publice în situația tulburării acesteia de către grupuri de persoane, pe timpul adunărilor publice sau în orice alte situații ce implică aglomerări mari de persoăne, care folosesc forța sau amenință cu folosirea acesteia, ori încalcă normele NFORM CU ORlGIN^jgufpmportament care asigură și mențin echilibrul social necesar funcționării rijjjrtflui reprezentanților instituțiilor specializate ale statului, pe timpul rijXctivităților de salvare și evacuare a persoanelor și a bunurilor periclitate ități naturale ori catastrofe, precum și limitarea, respectiv înlăturarea ilor generate de astfel de evenimente;


prevenirea comiterii unor fapte ilicite, depistarea și aplanarea unor stări conflictuale e ar putea degenera;

interconectarea sistemelor informatice și de comunicații în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice părților;

realizarea schimbului de date și informații de interes operativ, în condițiile legii.

 • V. RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR

Art. 4 în cadrul cooperării, Brigada Specială de Intervenție ”Vlad Țepeș” a Jandarmeriei, desfășoară următoarele activități:

 • (1) asigură interconectarea sistemelor informatice, în vederea vizualizării imaginilor video surprinse de sistemul de monitorizare al Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București, prin camerele de supraveghere instalate în spațiile publice;

 • (2) realizează comunicarea inter-instituțională operativă;

 • (3) efectuează controlul la distanță asupra camerelor mobile de supraveghere, atunci când situația operativă o impune, după ce a solicitat telefonic acest lucru Serviciului Dispecerat Operativ Integrat din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București;

 • (4) cooperează în domeniul schimbului de date și informații între părți, inclusiv în cazul desfășurării unor manifestații publice în zona administrativă a capitalei, conform atribuțiilor legale și cu respectarea principiului „nevoii de cunoaștere”.

Art. 5 în cadrul cooperării. Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București din subordinea Primăriei Municipiului București desfășoară următoarele activități:

 • (1) transmite on-line, către Biigada Specială de Intervenție "Vlad Țepeș" a Jandarmeriei prin intermediul sistemelor informatice și de comunicații dedicate, imaginile video surprinse de sistemele proprii de monitorizare, prin camerele de supraveghere instalate în spațiile publice;

 • (2) permite controlul la distanță asupra camerelor mobile de supraveghere, la solicitarea telefonică a personalului Brigăzii Speciale de Intervenție ”Vlad Țepeș” a Jandarmeriei;

 • (3) comunică, în cel mai scurt timp, date și informații de interes operativ cu privire la activitățile care urmează să se desfășoare în sistem integrat, pe linia misiunilor de asigurare a ordinii și liniștii publice.

Confidențialitate datelor

Art. 6(1) Părțile își îndeplinesc responsabilitățile prevăzute în prezentul protocol, în conformitate cu prevederile legale privind protecția informațiilor clasificate și prelucrarea datelor cu caracter personal și, implicit, cu respectarea principiului proporționalității datelor prelucrate, raportat la scopul propus.

 • (2) Prelucrarea datelor cu caracter personal, prin vizualizarea imaginilor video surprinse

de sistemele de monitorizare prin camerele de supraveghere instalate în spațiile publice, se circumscrie necesității îndeplinirii unor măsuri de intere'Țpubllcj’și a prerogativelor de autoritate publică ale Ministerului Afacerilor Interne.        y. y

 • (3) Prin prezentul protocol, prelucrarea dăteldr /cttycaracter personal are în vec vizualizarea imaginilor video surprinse de sistemele de supraveghere de monitorizare/:


'» ~    \ ' 1          '    /        •                                       g

Nesecret                • _./ /                                     yi

'   ■     " .                                         Pagina 2 diird camerele de supraveghere instalate în spațiile publice, fără a fi necesară și fără a exista posibilitatea stocării acestora.

 • (4) Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează potrivit alin. 1-3 numai în îndeplinirea atribuțiilor specifice domeniului de competență.

Securitatea prelucrărilor de date, exercitarea dreptului de către persoana vizată

Art. 7(1) Părțile se obligă să dispună și să aplice măsurile de protecție necesare pentru interzicerea accesului la resursele de comunicații și informaționale care nu fac obiectul prezentului Protocol, precum și pentru interzicerea accesului neautorizat la resursele de comunicații și informaționale puse la dispoziție reciproc de părți.

 • (2) în situația exercitării dreptului de acces la date, în condițiile art. 13 din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, cu modificările și completările ulterioare, părțile vor colabora pentru asigurarea unei informări complete și corecte a persoanei vizate.

 • (3) Părțile vor coopera în scopul soluționării cererilor formulate în exercitarea drepturilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora. în acest sens, se informează cu celeritate, reciproc, în situația primirii unei astfel de cereri în măsura în care prelucrarea de date cu caracter personal vizează și cealaltă parte.

 • (4) în scopul asigurării securității datelor cucara^te^-pscgonal, comunicarea^njfȘj^^i prin intermediul serviciului de poștă electronia^OWFg^rfontine date^C^caracterz^^^Wv^x execepția situației în care au fost utilizate soluții (decriptare alrftfl/fî^eLr^ >—

 • VI. MODALITĂȚI DE COMUNICARE                ---

Art.8 (1) Comunicarea între părți a datelor și infgpnațuior^d^hileies activitățile care fac obiectul prezentului Protocol se realizea^ă-prin-pefsoanele desemnate în acest scop, astfel:

 • - Brigada Specială de Intervenție ”Vlad Țepeș” a Jandarmeriei: Mihai Vlădău, p/șef Serviciu Comunicații și Tehnologia Informației - telefon:

 • - Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București: Mihai Bărăccanu, șef Scr\ iciu Dispecerat Operativ Integrat telefon:

 • (2) Comunicarea datelor și informațiilor între părți se realizează la solicitarea sau inițiativa părților.

 • (3) Părțile se sprijină reciproc, în funcție de resurse și în rezolvarea altor probleme din sfera de competență, conexe domeniilor pentru care se realizează colaborarea.

Art. 9 (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea Protocolului de colaborare, trebuie să fie transmisă în scris la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului document.

(2) Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail.

Art. 10(1) Toate comunicările între părți se vor realiza cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Părțile garantează una celeilalte că vor respecta confidențialitatea datelor și

informațiilor de care au luat cunoștință cu prilejul derulării acestui protocol și se angajează să nu facă declarații sau să întreprindă alte acțiuni, care să prejudicieze interesele celeilalte părți.


Art. 11 Legăturile dintre părți se realizează prifrrețelele telefonice permanente și celelal mijloace de comunicare, după cum urmează:     , O        \

(1) Brigada Specială de Intervenție ^VJad^Țepeș” a Jandarmeriei:

 • - Telefoane: 021 /319.Ș0.04;

021/319.80.05/fax;

 • - Email: cominf@brigadasp?biala^rd'

Nesecret

(2) Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipi București.:


- Telefoane: 021.539.14.

021.539.15.

Email: office@plmb.ro.

VII. SOLUȚIONAREA DIVERGENȚELOR / LITIGIIL

Art. 12 Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolvafp


iabilă, eventualele neînțelegeri ce pot interveni în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea responsabilităților asumate prin prezentul protocol.

Art. 13 Părțile se angajează ca orice impediment survenit în aplicarea prezentului protocol să fie notificat în timp util celelalte părți, iar înlăturarea acestuia să fie realizată prin consultare reciprocă și dialog constructiv.

Art. 14 Forța majoră, constatată conform prevederilor legale, exonerează de orice răspundere partea care o invocă, cu excepția răspunderii cu privire la daunele provocate terților, cu condiția comunicării cazului de forță majoră și a actelor doveditoare.

Art. 15 Forța majoră nu poate fi invocată cu privire la asumarea răspunderii pentru incidentele de securitate care sunt de natură să afecteze dreptul la protecția datelor cu caracter personal.

VIII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 16 Prevederile prezentului Protocol vor putea fi modificate și completate, prin acte adiționale, cu acordul părților.

Art. 17 Prezentul protocol intră în vigoare la data înregistrării de către părți, se încheie pe o durată de un an și se consideră reînnoit tacit, succesiv, pentru aceeași perioadă.

Art. 18 Prezentul document își prelungește automat valabilitatea, pe aceeași perioadă, în situația în care nici una din părți nu solicită anularea sau actualizarea acestuia, cu mențiunea ca legislația în vigoare să nu fie modificată, astfel încât protocolul de cooperare să fie lovit de nulitate.

Art. 19 Protocolul de cooperare se completează, actualizează, modifică sau abrogă, prin act adițional, in termen de 30 de zile de la formularea unei astfel de inițiative din partea oricăreia dintre părți, cu acordul scris al celeilalte părți.

Art. 20 Prezentul Protocol conține 4 file și se încheie în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Colonel ls v,

Cătaiirf-*

DIRECȚIA GENERALĂ DE LOCALĂ ȘI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂîn baza prevederilor Legii nr. 155/2010 privind înființarea Poliției Locale, ari. 2(3) și art.6 lit.”c”, republicată și H.G. 1492/2004, art. 11, lit. “i” și art. 15 (1), privind principiile de organizare a serviciiilor de urgență,

Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București,

cu sediul în București, Bulevardul Libertății nr. 18, sector 5

5 7        ,7

si

Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Dealul Spirii” București -

Ilfov, cu sediul în București, Calea 13 Septembrie nr. 135, sector 5,

au convenit încheierea prezentului Protocol de Cooperare, în continuare

denumit ProtocolII1/
I.


Art. 1 -Scopul Protocolului îl reprezintă crearea cadruMi de

între părți, pentru informarea reciprocă cu datele de inter

deține

K-        J


și sunt utile celeilalte părți în îndeplinirea sarcinilor, atribuțiilor și misiunilor, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente la nivelul municipiului București.

II. DOMENIILE ȘI REGULILE DE COOPERARE

Art. 2 - (1) Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București transmite Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Dealul Spirii” București - Ilfov, on-line, prin intermediul unor sisteme informatice și de comunicații dedicate, imaginile video surprinse de sistemul propriu de monitorizare prin camerele de supraveghere instalate în spațiile publice.

(2) Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București permite Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Dealul Spirii” București - Ilfov controlul la distanță asupra camerelor mobile de supraveghere, numai cu notificarea Serviciului Dispecerat Operativ Integrat din cadrul D.G.P.L.C.M.B.

Art. 3 - Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Dealul Spirii”

București - Ilfov transmite in timp real Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București informațiile necesare privind evenimentele petrecute pe raza capitalei în vederea luării măsurilor ce se impun și îndeplinirii misiunilor specifice poliției locale de cooperare cu forțele din teren.

Art. 4 - (1) Schimbul de date și informații în cadrul cooperării dintre părți se realizează la solicitarea sau inițiativa acestora, iăfyhfermațiile furnizate de părți vor fi utilizate exclusiv în scopul îndeplinirii,-atfibuțiilof'legale.


(2) Pentru valorificarea unor oportunități operative, schimbul de informații se face prin persoane anume desemnate, cu încunoștiințarea, de îndată, a celor abilitați, potrivit legii, să aprobe.

 • (3) La cerere sau din oficiu, părțile se informează reciproc și oportun cu privire la datele sau informațiile obținute din activitatea specifică care pot prezenta interes pentru realizarea misiunilor celeilate părți.

A

 • (4) In cauze complexe sau ori de câte ori părțile apreciază necesar,


cooperarea efectivă se realizează pe ba sarcinilor concrete ce revin fiecăreia.

Art. 5 - Pentru asigurarea derulării cu operativitate a activităților, părțile


au desemnat următoarele persoane de contact:

D.G.P.L.C.M.B. - domnul Mihai Bărăceanu, șef serviciu S.D.O.I., tel.

I.S.U.B.IF - domnul maior Virgil Sorin Mătea tel.


doamna căpitan Cristina Solomon tel.

- Centrul Operațional -


Secretariatul Tehnic Permanent.

Art. 6 - Părțile vor depune toate diligențele pentru a rezolva pe cale amiabilă orice divergență care se poate ivi în legătură cu îndeplinirea Protocolului.

A

Art. 7 -(1) In funcție de modificările survenite în situația operativă, de nevoile muncii și posibilitățile fiecărei părți, prezentul Protocol va putea fi modificat sau completat cu problematica necesară, cu acordul părților, prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din protocol.

(2) Oricare dintre părți poate denunța Protocolul în mod unilateral, prin notificare scrisă adresată celeilalte părți. Denunțarea va intra în vigoare la 30 de


Art. 8 - Prezentul Protocol intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și este valabil până când una dintre părți va solicita incetarea acestuia.

Art. 9 - Prezentul Protocol se încheie în 2 (două) exemplare originale,

câte unul pentru fiecare parte.CONFORM CU ORIGINAL


DIRECȚIA GENERALĂ DE LOC CONTROL A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECTOR GENERAL


INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE

urgență

„DEALUL SP^lH ?|;€BREȘTI-ILFOVStefan\<Ă^ÎI ’ \
Colonel


V - '■Flaviu Djbrel’dfHSCOPAvizat pentru legalitate ȘEF B.J.C.


Lt.col.


o Vc3v

PROTOCOL DE COOPERARE

PĂRȚILE SEMNATARE:

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, operator de date cu caracter personal nr. 8376, cu sediul în București, sector 5, B-dul Libertății ni’ 18, Bl 104 reprezentată prin Director General Ștefan VĂSII,

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ A SECTORULUI 1, operator de date cu caracter personal nr. 3300, cu sediul în București, sector 1, Str. Prometeu nr. 26, reprezentată prin Director General Sorin BĂLOI

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ A SECTORULUI 2, operator de date cu caracter personal nr. 4005, cu sediul în București, sector 2, Șos Pantelimon nr. 27. reprezentată prin Director General Aurel DOBRILĂ,

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLITIE LOCALĂ A SECTORULUI 3, operator de date cu caracter personal nr. 5719, cu sediul în București, sector 3, Str. Ion Țuculescu nr. 42, reprezentată irin Director General Adrian BRATU

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLITIE LOCALĂ A SECTORULUI 4, operator de date cu caracter personal nr. 10.726, cu sediul în București, sector 4, Aleea Ciceu nr. 12, reprezentată prin Director General Teodor ENE

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLITIE LOCALĂ A SECTORULUI 5, operator de date cu caracter personal nr. 5700, cu sediul în București, sector 5, B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31, reprezentată prin Primar Daniel FLOREA


CONFORM CU


----            .— 4__

In conformitate cu Legea nr. 155/2010 privind înființarea și

HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare^ dționare a poliției locale, Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date si atribuțiile instituțiilor semnatare părțile consimt încheierea următorului Protocol de Cooperare.

I. SCOPUL COOPERĂRII:

Crearea și menținerea unui climat de normalitate civică, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, creșterea gradului de siguranță fizică și patrimonială a cetățenilor, asigurarea și menținerea ordinii și siguranței publice, pentru respectarea normelor de disciplină în construcții, a celor de salubritate și mediu, de transport și de afișaj publicitar la nivelul Municipiului București și respectiv pe raza sectoarelor administrative, în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea 155/2010, cu completările ulterioare și realizarea unei strategii comune de integrare a sistemului de date, voce și imagini, în scopul îndeplinirii obiectivelor cooperării.

II. OBIECTIVELE COOPERĂRII:
 • • Menținerea ordinii și liniștii publice, a siguranței cetățeanului, prevenirea și combaterea faptelor antisociale care aduc atingere vieții, libertății, sănătății și integrității corporale a persoanelor și a bunurilor acestora, precum și a altor drepturi ocrotite de lege conform competenței conferite de lege;

•Asigurarea fluenței circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competență și în conformitate cu prevederile protocoalelor de cooperare cu B.P.R.;

 • • Desfășurarea unor acțiuni comune în vederea combaterii actelor de comerț neautorizat, în colaborare și cu instituțiile de profil ale autorității locale sau centrale;

•Respectarea legislației în vigoare privind protecția mediului înconjurător, curățenia localităților, disciplina în construcții, pe linia lucrărilor edilitare și de gospodărie comunală, ocrotirea patrimoniului cultural-artistic;

•Prevenirea și combaterea aspectelor de tulburare a climatului de ordine publică și normalitate civică, prin acte de cerșetorie, vagabondaj, proxenetism și prostituție, alcoolism ori consum de substanțe interzise, în limitele competenței conferite de lege;

 • • Participarea în comun, în limita competențelor legale la acțiuni privind aplicarea procedurilor potrivit Legii nr. 421/2002 -privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale.

•Participarea alături de autoritățile competențe=prqyăzute de lege, la activitățiile de salvare a persoanelor și bunurilor în cazul producerii unotintLn^ii s^u în alte situații de urgență;

•Perfecționarea activităților specifice vizând^reî^a dintre polițist și cetățean, menținerea unor legături permanente și diversificate cu comuni t" ” ’

ățile locale, conformi competențelor

//’“i    1\      &


CONFORM (JUPRI


• Realizarea unor acțiuni comune de informare a cetățenilor capitalei, în vederea prevenirii săvârșirii unor fapte contravenționale sau cu caracter penal;

•Prevenirea cazurilor de încălcare a ordinii si liniștii publice cu prilejul desfășurării unor manifestări cultural sportive și comemorative sau a unor sărbători tradiționale caracterizate prin aglomerări umane prezentând risc ridicat pentru activități de infracționalitate;

•Realizarea unui schimb permanent de informații operative privind problematica de interes

reciproc, în vederea sporirii eficienței acțiunilor comune și cu respectarea prevederilor legale privind informațiile clasificate sau prelucrarea datelor cu caracter personal.


III. MODUL DE REALIZARE A COOPERĂRII

(

La baza derulării cooperării, vor sta următoarele principii:

S legalității;

S competenței;

J specializării;

S complementarității;

J responsabilității.

L în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice

•Menținerea ordinii și liniștii publice, conform Planurilor de Ordine și Siguranță Publică, la nivel teritorial și a planurilor de măsuri sau de acțiune comune;

 • • Asigurarea ordinii și liniștii publice în zona unităților de învățământ preuniversitar conform repartizării stabilite prin planul teritorial comun de acțiune aprobat de Instituția Prefectului Municipiului București sau de Primăria Municipiului București;

 • • Participarea în comun, în baza unor planuri de acțiune, la menținerea ordinii publice cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, manifestărilor cultural-artistice și sportive de interes local, național sau internațional;

 • • Organizarea și desfășurarea de acțiuni pe linia depistării și sancționării cerșetorilor, a persoanelor care consumă substanțe interzise, a spălătorilor de parbrize, a persoanelor care percep ilegal taxe de parcare și a altor categorii de persoane, care prin faptele lor aduc prejudicii climatului de ordine și siguranță publică;

 • • Acordarea sprijinului reciproc și asigurarea intervenției operative comune pentru aplanarea situațiilor conflictuale spontane care perturbă ordinea și liniștea publică; • 2. In domeniul siguranței traficului ru

  • Sesizarea neregulilor referitoare la fi


  dicatoarelor și a


marcajelor rutiere, sectoarelor de drum aflate în lucru și semnalizate necorespunzător, precum și alte aspecte din traficul rutier aflate în competență;

 • • Asigurarea acțiunilor comune la limitele administrative ale sectoarelor unde se creează ambuteiaje temporare în traficul rutier, cu sprijinul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București;

 • • Asigurarea fluidizării traficului rutier și pietonal cu ocazia desfășurării unor lucrări edilitare, ce se efectuează în carosabil conform competențelor legale;

 • • Participarea în comun la asigurarea măsurilor de circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni religioase sau comemorative după caz, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice și sportive, precum și alte activități care se desfășoară pe domeniul public și implică aglomerări de persoane;

 • • Asigurarea în cazul accidentelor soldate cu victime a pazei locului acestor accidente și luarea primelor masuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor;

 • • Depistarea pe drumurile publice a vehiculelor abandonate sau fără stăpân, în vederea luării măsurilor legale, de către autoritățile competente, conform procedurilor stabilite;

 • • Colaborarea privind soluționarea cazurilor de încălcare a normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor si accesul interzis și ocuparea abuzivă a locurilor de parcare închiriate legal;

 • • Identificarea și propunerea spre avizare de noi reglementari menite să asigure fluidizarea traficului rutier de pe arterele de drum aflate în competență.

 • 3. în domeniul comerțului stradal neautorizat

 • • Organizarea de acțiuni comune pentru depistarea persoanelor care practică comerțul stradal neautorizat, în zona piețelor, târgurilor ocazionale sau în locuri special destinate pentru sărbătorile tradiționale. In cazul constatării a cel puțin 2 (două) nereguli la același agent economic, se va înștiința autoritatea emitentă a autorizației;

J          3                                                                                           3       7

•Acțiuni comune pentru combaterea comerțului stradal ambulant;

•Verificarea existenței la locul de desfășurare a activităților comerciale a autorizațiilor, a aprobărilor, a documentelor de proveniență a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică, pentru cântare a avizelor și a altor documente stabilite prin legi sau hotărâri de către CGMB și

CL;

•Verificarea respectării normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;•Acțiuni comune pentru depistarea persoane(or caj

bduse contrafăcute


urmate de sesizarea autorităților competente să efectueze cercetarea respectivelor fapte;

• Cooperarea și acordarea de sprijin autorităților de control sanitar, de mediu și de protecție a consumatorilor în exercitarea atribuțiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora.

 • 4. în domeniul protecției mediului, disciplinei în construcții și a afișajului

•Constituirea, trimestrial, a unor grupuri de lucru pe tematica HCGMB 334/2003, privind imobilele monument în zona protejată, pentru analizarea oportunității modificării/completării/promovării de noi acte normative ale CGMB;

•Depistarea persoanelor care efectuează lucrări de construcții și amenajări fără autorizații;

•Respectarea normelor legale privind depozitarea deșeurilor menajere, stradale, deșeuri provenite din construcții și demolări;

•Verificarea respectării normelor legale cu privire la executarea lucrărilor de construire la monumentele istorice și în zonele de protejare ale acestora, precum și luarea măsurilor ce se impun in conformitate cu dispozițiile legale;

•Verificarea respectării normelor legale privind afișajul publicitar, afișajul electoral și orice altă formă de afișaj, reclama inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfășurare a activității economice;

•Participarea la acțiuni de demolare/dezmembrare a construcțiilor efectuate fără autorizație pe domeniul public sau privat ale municipiului ori pe spații aflate în administrarea Consiliului General, ale Consiliilor Locale, sau a altor instituții/servicii publice de interes local prin asigurarea protecției perimetrului și a libertății de acțiune a personalului care participă la aceste operațiuni specifice;

•Depistarea persoanelor care efectuează lucrări edilitar-gospodărești fără autorizație sau cu încălcarea prevederilor autorizației;

•Depistarea și sancționarea persoanelor care încalcă normele legale prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare, precum și în gospodăriile individuale.

 • 5. în domeniul evidenței persoanelor

•Acțiuni comune pe linia respectării atribuțiilor conform Art. 11 din Legea 155/2010, completată și actualizată.

 • 6. în domeniul asigurării protecției elevilor și cadrelor didactice în perimetrul unităților de învățământ preuniversitar

• organizarea unor acțiuni comune în zona unității de învățământ unde există date sau informații că elevii sau cadrele didactice sunt agrgsăte?sau tâlhărite, se practică trafic de substanțe interzise. în acest caz se vor avea în vedere prSi co^releae cooperare cu D.

- L ('ri.. V y'Asigurarea ordinii și liniștii publice în zona unităților repartizării stabilite prin planul teritorial comun de acțiune aproba Municipiului București sau de Primăria Municipiului București;

itar conform J»bț$tiția Prefectului


 • 7. In domeniul protecției împotriva incendiilor și a situațiilor de urgență

•Efectuarea unui schimb permanent de informații folosind inclusiv dispeceratele celor șapte instituții semnatare pentru cunoașterea locurilor unde au izbucnit incendii sau au avut loc explozii ori alte situații de urgență;

•Realizarea operativă a unor dispozitive mixte de ordine publică, în cazul producerii unor incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamități naturale și catastrofe, în vederea facilitării intervenției pentru salvarea și evacuarea persoanelor și bunurilor, precum și pentru limitarea și înlăturarea urmărilor provocate de astfel de evenimente;

•Acordarea de sprijin pompierilor din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealu Spirii” al Municipiului București cu ocazia intervenției în cazul unor incendii.

 • 8. In domeniul cooperării între Dispeceratele polițiilor locale

 • • Cunoașterea reciprocă a tuturor evenimentelor și sesizărilor primite și pentru asigurarea unei intervenții operative, în echipe mixte la cazurile sesizate;

 • • DGPLCMB, potrivit competenței teritoriale, va pune la dispoziție cu titlu gratuit HARTA OPERATIVĂ BUCUREȘTI INTEGRAT (HOBI), care conține baza de date existentă la Dispeceratul Poliției Locale a Municipiului București, urinând ca Polițiile Locale ale Sectoarelor 1- 6, să implementeze date doar din zona de competență:

 • • Polițiile Locale ale Sectoarelor 1-6, vor avea acces prin intermediul HOBI Ia camerele de supraveghere instalate pe raza sectorului respectiv de către PLMB;

 • • Poliția Locală a Municipiului București va acces prin intermediul HOBI la camerele de supraveghere instalate pe raza sectorului respectiv de către Polițiile Locale ale Sectoarelor 1- 6;

 • • Comunicarea datelor cu caracter personal din baza de date privind evidența populației și realizarea de verificări auto de către Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București la cererea Polițiilor Locale de Sector și viceversa, pentru îndeplinirea eficientă a misiunilor și atribuțiilor privind activitățile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor, a persoanelor dispărute, a persoanelor care au încălcat prevederile legale referitoare la tulburarea ordinii și liniștii publice, pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale conform legii.

 • • Utilizarea canalului radio prin Sistemul TETRA intitulat Local Ordine București Integrat LOBI, pe care se comunică între toate polițiile locale din București la nivelul dipeceratelor;

 • • Comunicarea datelor cu caracter personal Va^e^ectuată prin sistemul de telefonie I.C. sau prin statia radio TETRA, urmărindu-se dezvolt'ărea-tr ns'miterii securizate a datelor si ordine.

X z-'A             A I


verificării.


IV. REALIZAREA COLABORĂRII
 • • Schimb de informații zilnice și întâlniri periodice pe probleme operative la nivelul directorilor generali, a directorilor executivi și a șefilor serviciilor de ordine publică, circulație rutieră, dispecerat, etc, după caz;

 • • Organizarea de acțiuni în comun pe bază de planuri punctuale, tematice, de măsuri sau acțiune semnate la nivelul Polițiilor Locale semnatare sau ale structurilor specializate ale acestora;

 • • Centralizarea la nivelul părților semnatare a datelor de interes operativ privind zonele cu potențial contravențional și infracțional, care să stea la baza analizei situației operative și a planurilor comune de acțiune;

 • • Informarea trimestrială a conducerii Primăriei Generale a Municipiului București și a Primăriilor Sectoarelor 1- 6 cu privire la acțiunile desfășurate in comun, rezultatele obțmute, eficiența acestora și formularea de propuneri pentru îmbunătățirea activității viitoare.

V. SOLUȚIONAREA DIVERGENȚELOR:

Divergențele ce pot apărea cu privire la aspectele legate de derularea protocolului vor fi soluționate de către părți pe cale amiabilă, prin intermediul persoanelor de contact desemnate de către părți ca responsabile de urmărirea derulării protocolului.

Dacă neînțelegerile nu pot fi soluționate pe această cale, părțile vor face o comunicare scrisă cu privire la aspectele în divergență în vederea identificării căilor de soluționare.

Prezentul protocol poate fi denunțat unilateral de către oricare dintre părțile cu o notificare prealabilă, cu 30 de zile înainte de data la care se dorește a se renunța la acesta.

VI. DISPOZIȚII FINALE

1. Instituțiile semnatare ale prezentului protocol acționează pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute de acesta în limitele și competențele materiale și teritoriale prevăzute de Legea nr. 155/2010, de H.G. nr. 1332/2010 și ale HCGMB/HCL-urile de înființare a polițiilor locale;

 • 2. Părțile semnatare se obligă să respecte confidențialitatea schimbului de date conform legislației în vigoare.

 • 3. Prezentul protocol se încheie pe o perioadă de 1 an și intră în vigoare la data semnării și înregistrării acestuia si se poate prelungii tacit, dacă niciuna dintre părți nu notifică în scris intenția de sistare a protocolului;

 • 4. De comun acord, părțile semnatare pot WclikJ* scrise la acesta, menite să contribuie la realizarea obiectivei instituționale;


 • 5. Mediatizarea unor acțiuni comune se va face cu acordul pă^fOTimplicate;

 • 6. Prezentul protocol conține 8 pagini și a fost încheiat în șapte exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.


DIRECȚIA GENERALĂ DE POEȚI

AMUNICIP

LOCALĂ ȘI CONTROL

LCURESTI


DIRECȚIA GERALĂ DE

POLIȚIE LOCAI/Ă SECTOR 1 DIRECTOR

Sorin B


~~ ~ — tz

r;AureI

-

,'îDIRECȚIA GENERALĂ DE

POLIȚIE LOCALĂ SECTOR 2 / DIRECTOR GENERAL

țq

; *-<

VZ"


DIRECȚIA GENERALĂ DE


DIRECȚIA/GENERALĂT)E POLIȚIE LOCALĂ^SECTpRS p v '

D/Ol FȚQREA /,          -                         i

___//CONFORM CU ORIGINALUL


MINISTERUL INSPECTORATULG

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BU DIRECȚIA DE POLIȚIE TRANSPORTURI SECȚIA REGIONALĂ DE POLIȚIE TRANSPORTURI BUCUREȘTI


Direcția Generală de Poliție Locală a Municipiului București

Nu.        / ~ din            /9


Secția Regională de Poliție Transporturi București Nr.                din
I. Șeful Secției RegiomMe ide Poliție  Trans0rtiM Comis bit

DERSCARIUM URII


PI AN DECOOIMKNI^I


pentru stabilirea de activități comune, de ordine și siguranță publică, în zona Gării de Nord


I. PREMISE


în semestrul I al anului 2019. România a preluat Președinția Consiliului Uniunii Europene, preconizându-se un aflux semnificativ de călători. în specia) străini care vor tranzita Gara de Nord București.


Analiza situației operative înregistrată în ultima perioadă de timp, formele de manifestare și tendințele de evoluție ale acesteia, nu au evidențiat un fenomen


complex . cu elemente care să fie constituite din grupuri de infractori specializați în fapte cu violență, furturi și cerșetorie. în schimb se poate lua în calcul prezența infractorilor voiajori care speculează în diferite împrejurări


neglijența și naivitatea cetățenilor. în principal de naționalitate străină.

Modificările survenite în plan socio-economic în România, au determin mutații importante în exercitarea drepțuriJ^r'Ni libertăților cetățenilor, atitudinea față de proprietate și de ihstiy^în^sțațjjîui. în structura și dina fenomenului infracțional și implicit În/4omefiîuî7o'rdtni'i și siguranței publice.

Creșterea autorității poliției șj^ayTgrirajfea^fespectă^^^ț specifice punctuale și graduale. îfttă prezenței echipefoFTie patrulare în zonele adiacente Gării de Nord și în situațiile care afectează climatul de normalitate, pentru prevenirea activităților infracționale și creșterea vizibilității elementului polițienesc.

 • >   Respectarea prevederilor legale în ceea ce privește transportul de persoane in regim de taxi : impunerea respectării normelor legale care reglementează activitatea de taximetrie:

'r Eliminarea disconfortului creat de către persoanele tară adăpost, depistarea, identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor urmărite în temeiul legii, precum și bunurile deținute ilegal, după documentarea activităților infracționale.

 • >   Asigurarea interoperabil ității dintre Secția Regională de Poliție Transporturi București - Biroul de Poliție Transporturi Feroviare Gara de Nord și Direcția Generală dc Poliție Locală a Municipiului București, pe timpul desfășurării acțiunilor specifice

 • III. SCOP

Impunerea unui climat de ordine și siguranță publică, respectiv prevenirea, descoperirea și combaterea faptelor antisociale în zona de competență a Biroului de Politie T.F. Gara de Nord, respectiv in incinta si zona exterioara a Gării de Nord.

Menținerea climatului de ordine și siguranță publică, prin desfășurarea de acțiuni punctuale prioritare. în limitele conferite de legea Po 1 i fiei I ocale, pentru:

 • > Impunerea unui climat de ordine și siguranță publică printr-o prezență activă la vedere a elementului polițienesc în zonele aglomerate și implicit asigurarea unui climat de siguranță pentru cetățeni și bunurile acestora.

 • > Prevenirea și combaterea faptelor comise cu violență ori de tulburare a ordinii și liniștii publice.

 • > Verificarea respectării normelor legale privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

 • > Identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor Iară adăpost și încredințarea

acestora .serviciului public de asistență socială în vederea soluționării problemelor acestora. în condițiile Jc^if^'^s^

 • > Combaterea cerșetoriei. prosti.t-uț+ei.^i-prbxenetismului.

 • > Depistarea persoanelor urmări(elrrterneiul legii și luarea măsurilor leg

'                    Ji/ ‘        I!

ce se impun.                                  / ,

."• < ■ / ./ /CONformcuorigiN


> Identificarea și luarea măsurilor lega

justifică prezența în zona Gării de NordQ predispuse la corM^^ antisociale, precum și a celor care oferă spre vânzare cetățenilor diferite bunuri fără a poseda autorizație de comercializare.

> respectarea legislației pl ivind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor Iară stăpân și a celei privind proiecția animalelor și sesizarea serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existența acestor câini și acordarea sprijin personalului specializat în capturarea și transportul acestora la adăpost:

 • IV.  MANAGEMENTUL ACȚIUNII

Activitățile vor fi coordonate de șeful Biroului de Poliție Transporturi Feroviare Gara de Nord si Directorul General al Direcției Generale de Poliție Locală a Municipiului București/ persoană desemnată cu funcție de conducere.

 • V.  DESFĂȘURAREA ACȚIUNILOR

Acțiunile se vor desfășura în sistem integrat. în baza Planurilor de acțiune, avizate de conducerea ambelor instituții, fiind organizate în funcție de evoluția situației operative, de efectivele aflate la dispoziție și vor avea în vedere aplicarea măsurilor legale conform competenței în domeniile :

a) ordinea și liniștea publică:

In circulația pe drumurile publice:

c) disciplina în construcții și afișajul stradal:

d< |iiutvciid mediului.

 • e) activ itatea comercială.

 • f) ev idența persoanelor:

 • g) verificarea existenței documentelor privind transportul de persoane în regim de taxi și valabilitatea acestora: eliminarea activităților ilicite în domeniul taximetriei (pirateria);

 • h) alte domenii stabilite prin lege

Activitățile desfășurate vor avea la baza principiile: legalității. încrederii, prev izihililății. proximității și proporționalilății. deschiderii și transparentei, eficienței și eficacității, răspunderii si responsabilității imparțialității și ncdiscriminârii.

Efectivele angrenate vor desfășura”, "activități pentru prezervarea și accentuarea climatului de siguranță piinlică-și ccjmbaterea infracțiunilor cu violență, în scopul realizării surprinderilor și Veselirajării intențiilor infracționale


ori contravenționale, depistării, identificări și tragerii la răspundere a celor care prin conduita lor. încalcă prevederile legale


CONFORM CU ORIGINALUL

VI.


Prezentul Plan de cooperare îșî are aplicabilitatea, după aprobări la structurile de poliție implicate pe perioada anului 2019 și poate fi prelungit, modificat sau completat în baza acordurilor pentru realizarea obiectivelor propuse.

Analiza rezultatelor obținute pentru activitățile desfășurate, va fi efectuată de șeful Biroului de Poliție Transporturi Feroviare Gara de Nord și va fi înaintată în termen de maxim trei zile, la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, cât și la Secția Regională de Poliție Transporturi București.

Mediatizarea acțiunilor desfășurate se va realiza prin intermediul D.G.P.M.B. prin comunicate de presă (însoțite de imagini video relevante pentru gravitatea și dimensiunea cazurilor constatate) cu obligativitatea specificării participării la activități a lucrătorilor ambelor structuri(D.G.P.M.B. și D.G.P.L.M.B.) precum și prin intervenții ale purtătorilor de cuvânt la posturile de radio și televiziune.Contract nr.APA NOVA BUCUREȘTII S.A, cu sediul social în București, Str. Tunari, nr. 60A, clădirea Ștefan cel Mare, etajele 6-9, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr J40/9006/1999, codul de înregistrare fiscal RO 12276949, cod IBAN RO89 BRDE 450S V155 7260 4500, cod SWIFT BRDEROBUCAM, Banca BRD- SMCC, având numărul de telefon 021.310.02.74, numărul de fax 021.312.44.37 și adresa de poștă electronica office@apanovabucuresti.ro , reprezentată prin domnul Jorj-Mădălin MIHA1L0VICI - Director General, în calitate de Beneficiar,

ȘI

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu domiciliul fiscal în București, B-dul Libertății nr. 18, bloc 104, sector 5, București, cod poștal 050706, cod fiscal 28412052, reprezentată prin Director General - domnul Ștefan VĂSII, în calitate de prestator activități temporare de ordine și siguranță publică, în calitate de Prestator,

Ținând cont de faptul că SC APA NOVA BUCUREȘTI SA gestionează un serviciu public de interesJocal, în sensul art. 6 lit. f din Legea nr. 155/2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulerioare, coroborat cu art. 50 pct. 2 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București, respectiv furnizează serviciile de alimentare cu apă și canalizare la nivelul Municipiului București, conform contractului de concesiune nr. 1329/29.03.2000,

Au încheiat prezenta convenție la solicitarea beneficiarului, în conformitate cu prevederile Legii Poliției Locale nr. 155/2010, Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 1332/2010 privind organizarea și funcționarea Poliției Locale, H.C.G.M.B. nr.

352/2010 privind înființarea Poliției Locale a MupjclpiiduL București și H.C.G.M.B. nr. 42/2011, și a Dispoziției Primarului General nrf529/Sediu Central: B-dul Libertății, nr. 18, Bloc 104, Sector 5 Tel.: 021.539.14.00, 021.539.14.02; Fax - 021.539.15.00 E-mail: office(cbplmb.ro

Număr operator date cu caracter personal 8


- în situația în care, urmare a acțiun


ate, reprezentanții beneficiarului constată existența unei instalații clandestine de apă/canal, aceștia vor încheia un proces verbal de constatare în prezența reprezentanților Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București care, vor lua măsurile legale ce se impun față de proprietarul imobilului sau după caz, executantul lucrării.

 • - Acționează pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor, precum și a contravențiilor în zonele asigurate.

 • - Prestatorul își rezervă dreptul de a nu onora prezenta Convenție în situația în care efectivele Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București vor fi implicate în alte activități dispuse de Primarul General ori Directorul General, caz în care se va comunica în scris/fax beneficiarului, imposibilitatea de a participa la acțiunile planificate și aprobate de ambele părți.

Obligațiile beneOdaraM:

Aduce la cunoștință lucrătorilor Apa Nova București S.A., la începutul, precum și ori de câte ori este nevoie, obligațiile ce le revin pe timpul desfășurării activității de desființare utilități apă/canal clandestine și responsabilitățile prevăzute în planul de acțiune întocmit de Serviciul Intervenții al Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București, obligatorii pentru protecția reprezentanților beneficiarului.

 • III. VALOAREA CONVENȚIEI SI PLA TA PRESTA TIEI

J                                         4

Tariful pentru polițiștii locali care execută servicii de asigurare ordine și siguranță publică, însoțire auto/moto, siguranța lucrătorilor Apa Nova București S.A este de:

 • -  Un agent ordine publica/inspector, având în dotare un autoturism : 40 lei/oră.

 • -  Un agent ordine publică, având în dotare uniformă, tomfă, mijloace de comunicație, dotare, echipament specific: 24 lei/oră.

 • -  Un inspector, având în dotare uniformă, tomfă, mijloace de comunicație, dotare, echipament specific: 30 Iei/ora.

conform Dispoziției Primarului General nr. 529/30.03.2018.

Factura se va emite la începutul lunii următoare pentru luna precedentă. Se vor întocmi procese verbale de activitate semnate, pentru confirmarea prestațiilor de reprezentanții desemnați în teren, cu preciS^ea-pumărului de polițiști locali participanți la fiecare acțiune, dotarea acestora, ca și durataTiecărei acțiuni în partj£.


Acestea vor sta la baza emiterii facturii de prestări servicii lunare.

3/\

Sediu Central: B-dul Libertă/ii, nr. 18, Bloc 104, Sector 5

Tel.: 021.539.14.00, 021.539.14.02; Fax - 021.539.15.00

E-inail: offîce(â>phitb.iv

Număr operator date cu caracter personal
CONFORM CU OR


ctele in divergență.


Dacă neînțelegerile nu pot fi șoklți comunicare scrisă cu privire la as în cazul în care una dintre părți nu este mulțumită de rezultatul cercetării așa cum a fost consemnat în procesul verbal anterior menționat, se va face apel la calea judecătorească.

ș|°£â2e^^ărțile vor face o


Eventualele litigii, în măsura în care nu se pot rezolva pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanța judecătorească competentă.

Prezenta Convenție conține 5 pagini și a fost încheiată azi,            ...... în

2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Semnături:1

■1

—.1


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ SI CONTROL


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA ȘI PROTECȚIA ANIMALELOR


Nr.


Nr.-AY7 /-^ /    3.V


GENERAL

Mareea DPRESCUPROTOCOL DE COOPERARE


 • I. OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COOPERARE

Prezentul protocol de cooperare instituie măsurile întreprinse de DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI(D.G.P.L.C.M.B.) și AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA ȘI PROTECȚIA ANIMALELOR (A.S.P.A.), în scopul:

 • -  asigurarării pazei și protecției cu sprijinul Patrulei Călare la adăposturile din Comuna Mihăilești, Județul Giurgiu și din orașul Bragadiru, Județul Ilfov;

 • - monitorizării permanente a adăpostului din Bd. Theodor Palady;

 • - asigurării ordinii publice, prin prevenirea și aplanarea relațiilor conflictuale dintre angajații A.S.P.A. și persoanele care se opun capturării câinilor fără stăpân, etc.

Pentru aplicarea optimă a prevederilor prezentului Plan de cooperare, Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București va întocmi documentele operative specifice, denumite „Planuri de acțiune” și „Planuri de Pază”, care urmează a intra în vigoare odată cu aprobarea lor de către conducere.

II. BAZA LEGALĂ
 • 1.  Legea Poliției Locale nr. 155/2010;

 • 2. H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și K funcționare a Poliției Locale;

 • 3. H.C.G.M.B. nr. 42/2011 privind modificarea art. 1 din Hotărârea CGMB nr. 35/201Q, precum și aprobarea organigramei, numărului total de^postusir statului de funcții regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției GeneralLde* Poliție Locală și Control


  Municipiului București;


 • 4. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 155/2001 gestionare a câinilor fără stăpân;

 • 5.  Legea nr. 227/2002 privind aprobarea, stăpân; • 6.  Legea nr. 60 din 11 martie 2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi;

 • 7.  Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor;

 • 8.  Ordonanța de Guvern nr. 27/2001 privind regimul petițiilor;

 • 9.  Legea nr. 9/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor;

 • 10. H.C.G.M.B. nr. 243/2009 privind controlul reproducției câinilor în Municipiul București;

 • 11. H.C.G.M.B. nr. 117/2010 privind înființarea Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București - ASPA și Aprobarea organigramei numărului total de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale acestei instituții publice;

 • 12. Legea 61 1991 actualizată pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;

 • 13. Alte acte normative cu referire la subiectul prezentului Protocol.

III. PERIOADA COOPERĂRII

Prezentul protocol se încheie pe o perioadă de 1 an și intră în vigoare la data aprobării de către Primarul General al Municipiului București și se poate prelungi tacit dacă niciuna dintre părți nu o notifică/informează pe cealaltă.

IV. ZONELE DE SIGURANȚĂ PUBLICĂ UNDE SE VA ACȚIONA

Pe raza teritorială a Municipiului București și arealul adăposturilor din Comuna Mihăilești, Județul Giurgiu și orașul Bragadiru, Județul Ilfov.

V. MODALITĂȚILE DE EXECUTARE A ACȚIUNILOR

A. Sarcini ce revin Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor

Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor îi revin, în aplicarea prevederilor prezentului protocol, următoarele sarcini:

 • 1. Să furnizeze, în timp util, Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București, informațiile referitoare la locațiile în care se va acționa pentru capturarea cîinilor fără stăpân, conform procedurii de intervenție menționată în detaliu, după cum urmează:

 • a)    reprezentanții A.S.P.A. vor comunica persoanelor de contact din cadrul D.G.P.L.C.M.B. - Șef Serviciu Ordine și Liniște Publică - Bania Cristian Radu (tel. 0731.199.336) și Șef Serviciu Intervenții - Tămas Liviu (tel. 0731.199.356) locațiile în care se va acționa pentru capturarea câinlor fără stăpân;

 • b)     reprezentanții celor două instituții se vor întâlni la locul mai înainte anunțat,

unde vor evalua situația existentă și vor proceda la luarea^măsurilor necesare în scopw soluționam acesteia.                                      /

 • 2. Să asigure amenajarea unor spații de cazare m £dl.po^tufile din Mih4ffegriga£ Bragadiru, pentru caii Patrulei Călare care vor asigi ira s/rvkiul ÂaJacatiile, menționate.

J /    '


CONFORM C(J Oi • 3. Să aducă la îndeplinire în cel ma^scurt tî

locațiilor care sunt cuprinse în Notele Raport aprobate de către Prim

Pentru intervenții optime în cazul declanșării unor conflicte de natură să tulbure liniștea publică, reprezentanții A.S.P.A. vor contacta dispecerul D.G.P.L.C.M.B.- tel.

0731.199.368,7021.9752 Serviciul Dispecerat Operativ Integrat fiind singura structură din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București care are atribuția de a informa și totodată de a alerta echipajele auto și de intervenție, în caz de necesitate.

B. Sarcini ce revin Direcției Generale de Politie Locală și Control a Municipiului București

Personalului din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București îi revin următoarele sarcini:

 • 1.   Să sesizeze A.S.P.A. cu privire la zonele în care se află căini fără stăpân si să acorde sprijin personalului specializat în capturarea și transportul acestora la adapost;

 • 2.    Să informeze zilnic conducerea A.S.P.A. prin email sau stația radio cu privire la sesizările primite de la cetățeni;

 • 3.   Patrula Călare va acționa în adăposturile din Mihăileșii și Bragadiru conform planurilor de pază aprobate de către Directorul General al D.G.P.L.C.M.B.

Personalul operativ desemnat să participe la acțiunile specifice organizate va acționa în limitele competențelor atribuite prin lege, astfel:

 • a)  constată contravenții și aplică sancțiuni, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, privitor la programul de gestionare a câinilor fără stăpân și a celei privind protecția animalelor;

 • b)   conduce și predă făptuitorii surprinși în flagrant în săvârșirea unor infracțiuni, organelor de poliție competente teritorial;

 • c)   protejează angajații A.S.P.A. de persoanele care încearcă înlăturarea cu forța a acestora din zonele unde își desfășoară activitatea, împiedicând totodată capturarea cîinilor fără stăpân;

 • d)  reține aspectele de încălcare a legii care nu intră în competența Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București, pentru a fi sesizate organelor abilitate și totodată pentru informarea Primarului General al Capitalei.

  COLABORAREA CU ALTE STRUCTURI CU ATRIBUȚII PE LINIA


 • VI.

MENȚINERII SI RESTABILIRII ORDINII PUBLICE.

în vederea realizării scopului prevăzut la cap. I, Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București va colabora, în limitele atribuțiilor conferite de lege, organele de poliție și jandarmerie competente teritorial.


VH. FOLOSIREA FORȚEI $1 A MIJLOACELORJDIN DOTARE

Se interzice folosirea mijloacelor din dotare împotriva femeilor cu semne vizijjj sarcină, împotriva persoanelor cu semne vădite de inyaliditate și a copii?or, cu excepția^ V ■ / /^conform CUîn care aceștia înfăptuiesc un atac armat sau în grup, care pune-In perfiș corporală a uneia ori mai multor persoane.

 • a) Polițiștii locali vor folosi mijloacele de apărare și interve          otare pentru’

descurajarea, împiedicarea și neutralizarea acțiunilor agresive ale persoanelor care tulbură ordinea și liniștea publică, acțiuni ce nu au putut fi înlăturate sau anihilate prin utilizarea altor mijloace;

 • b) Mijloacele prevăzute mai sus pot fi folosite împotriva persoanelor care:

 • - întreprind acțiuni care pun în pericol integritatea corporală, sănătatea sau bunurile altor persoane;

 • - se opun sau nu se opun, prin orice mijloace, îndeplinirii solicitărilor legale ale polițistului local, numai dacă există o temere legitimă că prin acțiunile lor pot pune în pericol integritatea corporală sau viața acestuia.

 • c) Folosirea mijloacelor prevăzute la cap. VIII împotriva participanților la acțiunile agresive se va face în mod gradual, după avertizarea prealabilă asupra utilizării unor asemenea mijloace și acordarea timpului necesar pentru încetarea acțiunilor și conformarea la solicitările legale ale polițistului local. Orice acțiune în public se face prin anunțare: „Poliția !”

 • d) Folosirea mijloacelor prevăzute la cap. VIII nu trebuie să depășească nevoile reale pentru împiedicarea sau neutralizarea acțiunilor agresive.

Vin. PRINCIPIILE SI CONDIȚIILE FOLOSIRII FORȚEI

Utilizarea forței este guvernată de principiul proporționalității și recurgerii la minimum de forță. Când forța este utilizată în scopul imobilizării, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:


 • a) LEGITIMITATEA: Dacă polițistul local decide să folosească forța, va alege varianta legală care se pretează la situația concretă, respectiv încălcarea legii și nesupunerea la somație sau dacă prin mijlocul folosit agresorul a pus în pericol viața ori integritatea persoanei ori a altor valori ocrotite de lege.

 • b) CAPACITATEA DE RIPOSTĂ REALĂ SAU APARENTĂ: Polițistul local trebuie să aibă convingerea că persoana în cauză posedă capacitatea de ripostă sau de a provoca o vătămare corporală lui sau altei persoane.

 • c) OPORTUNITATEA: Trebuie să existe motive temeinice, materializate în gesturi, obiecte deți-nute, care să determine temerea că, date fiind împrejurările de fapt, persoana în cauză consideră că are prilejul favorabil de a opune rezistență la imobilizare sau de a provoca o vătămare corporală polițistului local sau altei persoane.

 • d) NECESITATEA: Este reprezentată de nevoia evidentă de înfrângere a rezistenței, chiar pasive, care îi este opusă polițistului local aflat în exercițiul funcțiunii sau de existența unui pericol iminent pentru polițistul local sau altă persoană.

In situațiile în care polițistul local utilizează forța, îp„condițiile legii, după încheierea intervenției, va prezenta șefului Serviciului Ordine Publică<uiT rațforbscris, care va cuprinde: motivele care au justificat intervenția, modul de exercitare adntervențiebși • a) Prezența persoanelor care singure sau organizate în grupuri prin manifestările lor, generează fenomenele de înșelăciune, distrugere și intimidare, în locațiile administrate de Primăria Municipiului București - prin ASPA

 • b) Manifestări violente sau chiar atacuri asupra integrității fizice lucrătorilor ASPA, a altor cetățeni sau chiar a personalului Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București, din partea persoanelor specificate la lit. a);

 • c) Apariția unor grupuri de persoane care pot provoca scandal în locuri publice;

 • d) Prezența în zonă a unor consumatori de plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope;

 • e) Manifestări contrare normelor de bună conduită, provocate de unii cetățeni aflați sub influența băuturilor alcoolice.

X. RAPORTAREA REZULTATELOR ACȚIUNILOR

Conducerile DIRECȚIEI GENERALE DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI și a AUTORITĂȚII PENTRU SUPRAVEGHEREA ȘI PROTECȚIA ANIMALELOR vor raporta, periodic, Primarului General al Capitalei, acțiunile întreprinse în baza prezentului Protocol de cooperare, rezultatele obținute și vor propune măsuri de protejare și îmbunătățire a activității.

XI. DIFUZAREA PROTOCOLULUI DE COOPERARE

Prezentul Plan de acțiune se va difuza la:

 • - Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București;

 • - Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor .

C

AUTORITATEA

PENTRU SUPRAVEGHEREA

ȘI PROTECȚIA ANIMALELOR


DIRECȚIA GENERALA

DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL

A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
GUVERNUL ROMÂNIElC___J

INSTITUȚIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCAL/ CONTROL A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


PRO POCOjL OjL COOPălRARP

 • I. Părțile

 • A. INSTITUȚIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Piața Presei libere nr.1, corpul B, sectorul 1, tel.: 021.313.24.76; fax: 021.312.25 33, reprezentată de doamna SPERANȚA CLISERU, în calitate de Prefect al Municipiului București.

Ș*

 • B. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ Șl CONTROL A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, bd. Libertății nr. 18, bloc 104, sector 5, tel: 021.539.14.00; fax: 021.539.15.00, reprezentată de domnul DANIEL RAȘICĂ în calitate de Director general al Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București.

 • II. Scopul si obiectivele cooperării

Scopul protocolului îl constituie asigurarea, de către Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București a dispozitivului de pază, acces și ordine publică la punctul de lucru a! Serviciului public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple București, situat în incinta centrului comercial ”ParkLake” din strada Liviu Rebreanu nr. 4, sector 3, București, în conformitate cu prevederile art.6 lit (b) din Legea poliției locale nr. 155/2010. Dispozitivul de pază, acces și ordine publică se referă doar la zona destinată

e lucru al


deservirii publicului, respectiv două posturi, unul pentru durata programului

Trezoreriei (între orele 08.30-16.30), etajul -2, si unul îrr'zări^’ghiseelor de.la âthjul I (între

orele 16.30-08.30).                               '     ' " A ''         " 1 • III. Durata protocolului

Protocolul se încheie pentri

 • IV. Obligațiile părților

A. INSTITUȚIA PREFECT

se obligă:


 • a) să asigure spațiul și materialele logistice necesare desfășurării serviciului (mobilier, telefon, fișet, cuier, etc.);

 • b) să pună la dispoziția reprezentanților DGPLCMB informațiile necesare întocmirii documentelor de pază, acces și ordine publică (plan de pază, consemne particulare si consemn general);

 • c) să pună la dispoziția agentului de poliție locală care asigură supravegherea spațiului din incinta alocată Serviciulului public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple București, lista cu personalul dispus în încăperi (ghișee) și numerele de telefon pentru fiecare încăpere(ghișeu);

 • d) să procedeze la eficientizarea și îmbunătățirea serviciului de pază, acces și ordine publică, prin acțiuni dezvoltate de comun acord cu cealaltă parte;

 • e) să nu prejudicieze în nici un fel, direct sau indirect, imaginea celeilalte părți și să nu aducă deservicii acțiunilor ce vor fi dezvoltate de comun acord, precum și acțiunilor desfășurate de către cealaltă parte.

B. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ SI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

se obligă:

 • a) să asigure dispozitivul de pază, acces și ordine publică, la punctul de lucru al Serviciului public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple București, situat în incinta centrului comercial "ParkLake” din strada Liviu Rebreanu nr. 4, sector 3, București, în conformitate cu consemnele particulare ale posturilor;

 • b) să întocmească documentele specifice desfășurării activităților de pază, acces și ordine publică ( consemn general, consemne particulare ale posturilor, graficul de planificare a agențilorîn serviciu etc.);

 • c) să asigure ținuta de serviciu specifică posturilor pentru agenții de poliție locală aflați în serviciu;

 • d) să introducă în graficul de planificare a agenților în serviciu, polițiști locali cu pregătirea de specialitate corespunzătoare, cu calități morale și sociale superioare și cu experiență recunoscută;

 • e) să țină cont de aprecierile celeilalte părți privind ținuta și efectuarea serviciului de către agenții de poliție locală aflați în dispozitivul obiectivului punctul de lucru al Serviciului public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple București, situat în incinta centrului comercial "ParkLake” din strada Liviu Rebreanu nr. 4, sector 3, București;

 • f) să procedeze la eficientizarea și îmbunătățirea serviciului de pază, acces și ordine publică, prin acțiuni dezvoltate de comun acord cu cealaltă parte;

 • g) să nu prejudicieze în nici un fel, direct sau indirect, imaginea celeilalte părți și să nu aducă deservicii acțiunilor ce vor fi dezvoltate de comun acord, desfășurate de către cealaltă parte. • V. încetarea protocolului

Protocolul încetează prin neîndeplinirea oblig=$W de

Prin acordul părților;

Părțile au dreptul să solicite confor^notjffcării, în scris nerespectarea obligațiilor stipulate în protocol și să solicite îndreptarrtuației create. în cazul în care părțile/pakea notificată persistă în nerespectarea obligațiilor asumate, protocolul încetează de drept.

VI. Forța majoră

Forța majoră, așa cum este definită de lege, exonerează de orice răspundere partea care o invocă în condițiile legii, cu condiția ca aceasta să fie adusă la cunoștință într-un interval de timp rezonabil de la producerea sa.


 • VII. Litigii

Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu prezentul protocol vor fi soluționate pe cale amiabilă, prin consultări. Când litigiul nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, sunt competente instanțele judecătorești, în conformitate cu legislația română. în cazul epuizării acestor căi, se va recurge la rezilierea protocolului de cooperare.

 • VIII. Dispoziții finale

Modificare și completare: la solicitarea uneia din părți și în funcție de situațiile apărute, protocolul se poate completa sau modifica, de comun acord, prin acte adiționale.

Părțile sunt libere să încheie protocoale similare și cu alte insiituții/organizații neguvernamentale.

Prezentul protocol s-a încheiat astăzi                       în 2 (două) exemplare,

câte unul pentru fiecare parte, ambele având valoare de original.

INSTITUȚIA PREFECTULUI MUNlQlPiOLU) BUCUREȘTI

. Prfefec:/ .

I yl i j1

SPERANȚA cKlSFRU

- V }UV \ '~A\/îZAT        ’

DIRECȚIA] JURIDICĂ Director îl

/ !

ANTONELA (pCORELA GHIȚĂ

/' î


DIRECȚIA GENERALĂ DE POLITIE LOCALĂ Șl CONTROL A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Direoțprjgeneral

J.

E ^J-a^ĂȘ-ICĂ ■


AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC


ROMÂNIA


3^ eii      &PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘ


Nr.


DIRECȚIA GE

DEPOLIȚ

ȘICO


SUN,C/L<-


DIRECȚIA GENERALĂ DE

POLIȚIE A MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

Nr.          din^/L'//. .?£.[(


DIRECȚIA PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR ȘI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE

Nr.           din/vh//fc’./.^Zf.........


DIRECȚIA REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A

VEHICULELOR

Nr.                din'..‘../.:.:./..<.’.x./........

PROTOCOL

privind accesul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București la baze de date ale Ministerului Administrației si Internelor

Având în vedere dispozițiile art. 3 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu modificările și completările ulterioare, ale art ll5 alin. îl) lit. e), f) și h) din Ordonanța Guvernului nr. §3/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 alin. (1) lit. c) și art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.367/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, ținând seama de dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului Avocatului Poporului nr. 52/2002 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, având în vedere că Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București este înregistrată la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal, cu număr de operator de date cu caracter personal 8376/2008, în temeiul art. 20 alin. (2) din Legea poliției locale nr. 155/2010 și al art. 34 lit. a) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a poliției locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1,332/2010, se încheie prezentul protocol între:

O ‘ 1 z] 'X.în bd. n calitateDirecția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiul yj. Buc Libertății nr. 18, bloc 104, sector 5, București, repre de director general,

Și

Direcția Generală de Poliție a Municipiului sector 3, București, reprezentată de domnul c director general,


âureșțiJ cu sediul în Calea Victoriei nr. 13,

Direcția pentru evidența persoanelor și administrarea bazelor de date, cu sediul în str. Obcina Mare nr. 2, sector 6, București, reprezentată de domnul chestor de poliție dr. Constantin Manoloiu, în calitate de director,

Direcția regim permise dc conducere și înmatriculare a vehiculelor, cu sediul în șoseaua Pipera nr. 49, sector 2, București, reprezentată de doamna comisar-șef de poliție Dragomir Alina, în calitate de director, denumite în continuare structuri abilitate.

Obiectul protocolului

Art. 1. -

Prezentul protocol are ca obiect asigurarea accesului la baze de date ale Ministerului Administrației și Internelor, pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București, în conformitate cu dispozițiile art. 20 alin

 • (2) din Legea poliției locale nr. 155/2010.

Baze de date

Art. 2. -

Bazele de date la care se asigură accesul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București, denumite în continuare baze de date, sunt:

 • a)     Evidența informatica a persoanelor date în urmărire și a persoanelor dispărute -"Urmăriți";

 • b)     Evidența informatică a furturilor de autovehicule săvârșite în România și a celor săvârșite în alte state sesizate oficial Poliției Române - "Furt auto";

 • c)     Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor Înmatriculate,

 • d)     Registrul național de evidența a persoanelor.

Accesul la bazele de date

Art. 3. -

 • (1) Accesul la bazele de date se asigură in condițiile legii, cu respectarea clauzelor cuprinse în prezentul protocol, exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București.

 • (2) Condițiile tehnice și de securitate privind accesul la bazele de date sunt prevăzute în anexa nr. 1, respectiv în specificațiile tehnice stabilite de Serviciul de telecomunicații speciale, denumit în continuare STS, împreuna cu Direcția generală comunicații și tehnologia informației, denumită în continuare DGCTI, din cadrul Ministerului Administrației și Internelor.

 • (3) Accesul la bazele de date se realizează exclusiv prin intermediul aplicațiilor informatice puse la dispoziție de structurile abilitate, pe suportul de comunicații asigurat de DGCTI și STS, de persoane anume desemnate, agreate de părți, denumite în continuare utilizatori. Datele de identificare ale utilizatorilor se transmit în timp util părții interesate.

 • (4) Accesul la bazele de date se realizează numai prin dispdckațul poliției locale și se limitează la maximum două stații/dispecerat. Numărul, maxirode utilizatori Direcției Generale de Poliție Locală și Control Municipiului oureșț este de 5.
  CONF°RMCUOR|G|NALUL


Condiții pentru utilizatori

Art. 4. -

 • (1) Utilizatorii dobândesc drept de acces Ia baze        te numai după semnarea unui

angajament de confidențialitate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, și a unui instructaj cu privire la normele legale în domeniul protecției persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv numai în condițiile deținerii unui certificat digital eliberat de STS.

 • (2) Se interzice utilizatorilor să transmită datele de autentificare altor persoane ori să utilizeze alte date de autentificare decât cele alocate.

Responsabilitățile structurilor abilitate

Art. 5. -

în vederea realizării obiectului protocolului, structurilor abilitate le revin următoarele responsabilități:

 • a) să colaboreze cu structurile teritoriale ale STS pentru asigurarea accesului la bazele de date, potrivit solicitărilor adresate în scris de Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București;

 • b) să monitorizeze toate accesările și să țină o evidență a acestora, în condiții care să permită identificarea utilizatorului;

 • c) să pună la dispoziția poliției locale aplicațiile informatice prin care se asigură accesul la bazele de date, în condiții de securitate a prelucrării;

 • d) să urmărească respectarea de către poliția locala a condițiilor de accesare a bazelor de date și să revoce dreptul de acces, în cazul constatării unor încălcări ale acestor condiții;

 • e) să ofere expertiza necesara pentru realizarea obiectului protocolului, la solicitarea Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București.

Responsabilitățile Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București

Art. 6. -

în vederea realizării obiectului protocolului Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București îi revin următoarele responsabilități:

 • a) să solicite accesul la bazele de date și să comunice, în scris, Direcției Generale de Poliție a Municipiului București informațiile prevăzute la pct. IU din anexa nr. 1;

 • b) să stabilească sediile de la care se realizează accesul la bazele de date și să solicite evaluarea acestor sedii din punct de vedere tehnic;

 • c) în funcție de soluția tehnică identificată, să achiziționeze și să utilizeze echipamentele și serviciile prevăzute în proiectul tehnic propus/avizat de STS și Ministerul Administrației și Internelor, denumit în continuare MAI; să solicite asistență tehnică, pe durata procesului de operaționalizare a conexiunilor;

 • d) să consulte bazele de date numai prin intermediul aplicațiilor informatice puse la dispoziție de MAI;

 • e) să stabilească utilizatorii și să le distribuie certificatele digitale emise de STS, să asigure

instruirea periodică a acestora și să comunice Direcției Generale de Poliție a Municipiului București orice modificări intervenite în situația fiecărui utilizator, pentru care s-ar impune revocarea dreptului de acces;                                                                 i

 • f) să întocmească metodologii proprii de lucru privind protecția datelor cu caracter personal,!

 • g) să sesizeze de îndată unitatea de poliție competentă teritorial rin cazul identificării unoi

persoane sau autovehicule urmărite;                  .                    '

 • h) să nu conecteze echipamentele prin care se asigură accesul la bazele de date la alte reț  CONF°RMCUORlG|NALu


 • i) să constituie registre conținând cererile de int gareji^notivațf^^eesțpra'Jjtle păstreze

la sediul dispeceratului, pentru o perioadă de c    ’*cr2 ani, împre'-^^'^-^amentele de

confidențialitate și instructajele periodice, și să le pună la dispoziția autorităților competente în domeniu;

 • j) să ia măsurile necesare pentru asigurarea confidențialității și securității prelucrărilor de date;

 • k) să nu dezvăluie către terți datele obținute din accesarea bazelor de date;

 • l) să ia măsurile legale ce se impun atunci când se constată că informațiile din bazele de date au fost utilizate cu încălcarea prevederilor legale în vigoare și ale prezentului protocol.

Respectarea drepturilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare

Art 7.-

 • (1) Pentru respectarea dreptului de acces prevăzut de Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, în cazul unor cereri care vizează prelucrările efectuate de utilizatori din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București, structurile abilitate vor transmite către Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București o solicitare scrisă, în termen de 48 de ore de la înregistrarea cererii.

 • (2) în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării prevăzute la alin (1). Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București va formula răspuns către structura abilitată solicitantă, în care va menționa scopul în care a fost efectuată prelucrarea.

 • (3) Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București va informa de îndată structurile abilitate atunci când, cu privire la datele cu caracter personal furnizate de Ministerul Administrației și Internelor, apare una din următoarele situații:

 • a) există o solicitare de dezvăluire a datelor cu caracter personal, adresată de o autoritate publică;

 • b) s-a produs o dezvăluire accidentală sau neautonzată a datelor cu caracter personal prelucrate;

 • c) s-a produs un incident tehnic de securitate care este de natură să conducă la dezvăluirea de date cu caracter personal;

 • d) există o solicitare primită direct de la persoanele vizate referitoare la datele cu caracter personal prelucrate.

Comunicarea intre părți

Art. 8. -

 • (1) Orice comunicare între părți în scopul realizării obiectului protocolului se realizează în scris.

 • (2) Comunicările între părți se pot realiza și prin telefon, fax sau e-mail, sub condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

 • (3) Notificările transmise prin fax sau e-mail se consideră primite în prima zi lucratoare următoare celei în care au fost expediate.

Intrarea în vigoare și amendamente

Art. 9. -

 • (1) Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării și înregistrării de către părți și e

valabil un an de la această dată.                        , f O _    /

 • (2) Valabilitatea protocolului se prelungește de drept, pe,penoade succesive de câte un dacă niciuna dintre părți nu notifică celeilalte, cu cel puțin '30 de zile înainte de expir'

.1 ! / t ‘ 1

I 1

t

i
 • (3) Prezentul protocol poate fi modificat/complet respectarea regulilor prevăzute la alin. (1) si (2).

  or părți, cu


 • (4) Protocoalele de colaborare încheiate pâ la data intrării în vigoare a prezentului protocol, având ca obiect accesul la bazele de date menționate la art. 2, își încetează aplicabilitatea.

Eficientizarea cooperării

Art. 10. -

Părțile vor analiza, ori de câte ori situația impune, modul de îndeplinire a obiectului protocolului și se vor informa reciproc cu privire la problemele constatate, în vederea luării măsurilor optime.

Anexele la protocol

Art. 11.-

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul protocol.

Prezentul protocol a fost întocmit în 5 exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatara.

/?

Directorul general al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, chestor de polițfe yasile ViorelDirectorul conducere


Direcției regim ' permise de și înmatriculare a vehiculelor, comisar-sef de poliție Alina Dragomir


MINISTERUL FINANȚELOR

D.G.RF.P.B


DIRECȚIA REGIONAL f        0RIGINALUL

BUCUREȘTl----

MBR_DRV 2322/14.02.2019


xy PROTOCOL DE COOPERARE


I. PĂRȚILE SEMNATARE:

o DIRECȚIA REGIONALA VAMALA BUCUREȘTI din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu sediul în București, str.Alexandru Ivasiuc nr. 34-40, sector 6, telefon: 021/599.75.23; fax: 021/319.35.41, reprezentată de domnul Paul Petrof, în calitate de Director Executiv, E-mail : naul .petro f@customs ,ro.

Și

O DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în B-dul Libertății, nr. 18, Bloc 104, Sector 5, Tel.: 021.539.14.00, 021.539.14.02, Fax - 021.539.15.00, E-mail : office@plmb.ro. Număr operator date cu caracter personal 8376/2008, reprezentată de domnul Daniel Rasica, în calitate de Director General,

In temeiul art. 7, lit a), alin 41 și lit. d), alin 7 și 13 din HOTĂRÂREA

GUVERNULUI Nr. 520 din 24 iulie 2013 - privind organizarea si funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscala, publicata in Monitorul oficial nr. 473 din 30 iulie 2013,

respectiv ale

- art.2, alin.(5) din Legea nr. 155 din 12 iulie 2010 a poliției locale, ale art. 15, alin.(l), lit. h), teza 1 din HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1.332 din 23 decembrie 2010 - privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a poliției locale, precum și ale art.2, alin.(8), art.21, pct.10, teza 1 și pct.ll din Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 34/27.02.2014 (REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL DIRECȚIEI GENERALE DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI),                                  a


n. OBIECTUL PROTOCOLULUI

ART. 1. Obiectul protocolului îl reprezintă:Dezvoltarea relațiilor de colaborare interinsțituționale prin care, în lîmftâ^ atribuțiilor legale ale fiecărei părți semnatare, acestearișiasigură sprijinul reciproc în îndeplinirea activităților sau a misiunilor specifice, concretizat în efectuarea schimbului operativ de date și informații în domeniile din competență și participarea la acțiuni comune, în baza unui cadru legal permanent.

ART. 2. Obiectivele protocolului de cooperare și detalierea acestora:

în conformitate cu prevederile legale prin care sunt reglementate atribuțiile părților semnatare, acestea își stabilesc următoarele obiective:

a) Identificarea datelor și informațiilor care fac obiectul schimbului operativ. Obiectul schimbului va cuprinde o gamă largă de informații neclasificate și/sau care nu se află sub incidența legislației privind protecția datelor cu caracter personal din domeniile proprii de activitate;

b) Realizarea efectiva a schimbului operativ de date și informații.


c) Realizarea acțiunilor operative comune Pentru realizarea acestui


d)La nivel teritorial, activitățile menționate în protocol, vor avea loc prin


Pentru realizarea acestui obiectiv, părțile semnatare vor întocmi și respecta un calendar cu periodicitatea transmiterii datelor și informațiilor uzuale, iar în situația în care oricare dintre părți va ajunge în posesia unei informații pe care o consideră de interes pentru cealaltă parte, o va comunica de îndată prin telefon: obiectiv, părțile semnatare vor participa la acțiuni comune de supraveghere și control organizate de cele două părți, precum și de intervenție rapidă pentru combaterea fenomenului contravențional și infracțional de la nivelul municipiului București intermediul responsabililor din punctele vamale, ținând cont de raza de competenta teritorială împreună cu reprezentanții Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București.

e) Măsuri organizatorice. Se constituie Grupul Regional de Cooperare în


vederea executării măsurilor comune prevăzute în protocol, cu următoarea componenta :

o Din partea Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București:

Director General;

Director General Adjunct

Director Executiv;

e Din partea Direcției Regionale Vamale București:

 • -  Directorul Executiv

 • -  Șeful Serviciului Supraveghere si Control Vamal

 • -  S eful B iroului Echip e Mobile

0 Modalitățile de cooperare efectivă (de transmitere a datelor, legături telefonice, mijloace de supraveghere, mijloace de transport, legături on-line la baza de date, etc.) verfi stabilite de comun acord. în cadrul GruDului de Coonerare :

g) întâlniri operative vor fi organizate întâlniri pentru s comun a personalului, analize cu


vamale sau fiscale, constatate în activitățile zilnice, în vederea stabilirii unor strategii comune de acțiune;

 • h) Concluzii. în funcție de concluziile desprinse privind evoluția fenomenului infracțional și contravențional, se vor face propuneri de elaborare a unor noi acte normative și de modificare ori completare a celor existente.

în situația în care, pe parcursul derulării prezentului protocol, apar puncte de vedere divergente, acestea vor fi clarificateAelimiaate^mxusiahilii^ de comun acord, într-un interval de timp rezonabil, a uni >r Jntjdnirj joentru reali convorbiri/ consultări


ni.


OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR SEMNATARE

ART. 3. Atribuții comune ambelor părți semnata^.

xercitarea atribumîog


 • - identifică datele și informațiile care le sunt nedes legale și care fac obiectul prezentului protocol;

 • - asigură transmiterea oportună a datelor și informațiilor care fac obiectul prezentului protocol.

 • - participă, indiferent de perioadă, la solicitarea expresă a uneia din părți, la rezolvarea situațiilor operative apărute în cadrul misiunilor programate la nivelul Municipiului București.

ART. 4. DIRECȚIA REGIONALĂ VAMALĂ BUCUREȘTI

 • a) Cooperează cu Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București, pentru realizarea atribuțiilor prevăzute de actele normative specifice care reglementează activitatea acestora;

 • b) Cooperează cu Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București în domeniul activității comerciale potrivit competențelor acesteia pe raza Municipiului București;

 • c) Comunică cu operativitate la solicitarea Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București și a unităților datele privind operațiunile din competenta Direcției Regionale Vamale București, derulate de agenții economici, necesare realizării activităților specifice ;

 • d) Participă utilizând mijloacele tehnice și logistice din dotare, la acțiuni comune de supraveghere și control, la cererea Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București, în realizarea interesului legii potrivit competentelor;

 • e) Preia în vederea soluționării cauzele de încălcare a reglementărilor vamale și fiscale care sunt de competența sa, la sesizarea Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București;

 • f) Utilizează, direct sau la solicitarea Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București, tehnica din dotare pentru prevenirea și descoperirea drogurilor, precursorilor, obiectelor de patrimoniu, arme și explozivi și produse accizabile care intra sau tranzitează teritoriul Municipiului București;

 • g) Instituie, la solicitarea motivată a Direcției Generale de Poliție Locală și Municipiului București pentru aplicarea procedurilor de ridicare a produselor abandonate pe domeniul public sau privat; • h) Sesizează operativ Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București în situațiile în care există prezumția săvârșirii unor contravenții sau infracțiuni prevăzute de legea vamală sau fiscală, și în mod deosebit, a cazurilor de prindere în flagrant;

 • i) Pune la dispoziția Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București, datele și documentele necesare soluționării unor cazuri flagrante.

ART. 5. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 • a) Cooperează direct cu Direcția Regională Vamală București la nivel local, prin organele subordonate, în vederea realizării interesului legii;

 • b) Sesizează de îndată Direcția Regională Vamală București atunci când constată încălcări ale reglementărilor legale care țin de competența acestei instituții;


 • c) Acordă sprijin pentru identificarea persoanelor fizice și juridice care se sustrag controlului realizat de organele de control ale Direcției Regionale Vamale București,

 • d) Comunică, la solicitarea Direcției Regionale Vamale București, în limitele competenței, datele și informațiile cu privire la persoanele fizice sau juridice care au săvârșit infracțiuni de natură vamală, sau suspecte de încălcarea reglementărilor prevăzute de codul fiscal în domeniul produselor accizabile, obținute din activitatea proprie, cu respectarea legislației privind protecția infonnațiilor clasificate și protecția informațiilor cu caracter personal;

 • e) Participa la solicitarea scrisă a Direcției Regionale Vamale București, la acțiuni comune de supraveghere și control în zona de competența, de maxim două ori pe lună, anunțate cu minim 72 ore înainte, cu privire la :

 • -  identificarea și localizarea unor eventuale locații ilegale de producție a produselor accizabile si a mărfurilor purtând mărci susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuala,

 • -  organizarea de acțiuni în comun cu privire la comerțul efectuat în piețe agroalimentare și depozite en-gross, unde se comercializează produse accizabile;

 • -  stabilirea de acțiuni comune pe timp de zi și noapte pentru depistarea mărfurilor care circulă nemsotite de documente fiscale ;

 • -  organizarea în comun de acțiuni de verificare a modului de achiziție, deținere si comercializare la sediile si punctele de lucru ale operatorilor economici cu produse accizabile

 • -  predarea către D.R. V. București, in vederea valorificarii/distrugerii, a mărfurilor susceptibile de a fi contrafăcute si a mărfurilor  CONFORM CU OROTĂLU


IV. VALOAREA PROTOCOLULUI I___f

Art. 6. - DIRECȚIA REGIONALĂ VAMALĂ BUCUREȘTI și DIREl DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, nu inplicate din punct de vedere financiar sub nici o formă.

GENERA


h ;S”? ti

SrihL'0 8*°’ \/


 • V.  PERIOADA PROTOCOLULUI

ART 7. - Protocolul se încheie pe o perioadă nelimitată, cu consimțământul părților, începând cu data de . A •.             .

 • VI.  ÎNCETAREA PROTOCOLULUI

ART.8. - Prezentul protocol încetează pe baza unei notificări scrise din partea oricărei instituții, la 30 de zile de Ia data notificării.

- Rezilierea prezentului protocol are loc ca urmare a neîndeplmirii obligațiilor asumate de către oricare dintre părți sau ca urmare a emiterii unor reglementări de nivel superior, la notificarea scrisă a oricăreia dintre părți.

 • VII. CONDIȚII DE CONFIDENȚIALITATE

ARTA - Considerând că anumite aspecte care derivă din prezentul protocol au caracter confidențial, părțile convin:

o Informația confidențială este considerată aceea privind secretul profesional, precum și orice altă informație pe care reprezentanții Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București o transmit către Direcția Regională Vamale București și invers, în scris sau în orice mod, în temeiul prezentului Protocol;

o Părțile vor utiliza informațiile confidențiale doar în scopul îndeplinirii în bune condiții a prezentului Protocol. Părțile înțeleg să întreprindă următoarele acțiuni:

 • > Să nu dezvăluie informații confidențiale, obținute ca urmare a derulării obiectului prezentului protocol;

 • > Să nu permită accesul terților la informațiile confidențiale.

o Părțile înțeleg că nerespectarea clauzelor acestui protocol pot produce prejudicii, care pot fi evaluate și recuperate amiabil sau prin instanțe competente din România.

Vin. DISP OZIȚII FINALE

ART. 10. Formele de cooperare:

 • a) Pentru o cooperare eficientă între cele două părți semnatare se stabilesc persoane de legătură cu responsabilități în aplicarea prezentului protocol și analiza periodică a acestuia, în vederea identificării modalităților de îmbunătățire și actualizarea atunci când situația impune;

 • b) Schimbul de date și informații se asigură, de regulă, prin persoanele de legătură desemnate de cele două părți semnatare, precum și prin intermediul personalului la permanență, astfel:

- DIRECȚIA REGIONALĂ VAMALĂ BUCUREȘTI

Personal Ia continuitatea conducerii - telefon: 021/599.75.23; 021/319.35.41 , interioare 11; 17; 60, e-mail: regionaIabucurgsti@Gustoms.ro ;

<0 M zf'X . V "W ■ ■ /'CONFORM CU ORI


- DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LO MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Dispecerat - telefoane 021/9752 sau 0731199368, e-mail

> r                f •              • n •

1*1             .. u . .

Responsabili cu derularea prezentului protocol:

 • - din partea Direcției Regionale Vamale București: Paul Petrof,

Director Executiv, telefon            ; e-mail: paul.petrof@customs.ro .

 • - din partea DGPLCMB: Daniel Rasica, Director General, tel.

tel. Fix 021/5391143,e-mail ilie.unga@plmb.ro.

în vederea asigurării schimbului eficient de informații, fiecare parte semnatară asigură mijloacele de comunicații necesare.

 • c) în situația participării la acțiuni comune, personalul celor două instituții va purta ținuta și echipamentul din dotare, putând fi utilizată și ținuta civilă.

ART. 11. - Prevederile prezentului protocol intră în vigoare la data semnării de către reprezentanții părților, este valabil pe o perioadă nedeterminată și este supus eventualelor modificări sau completări, funcție de precizările autorităților cu drept de conducere, coordonare și control asupra celor două părți semnatare sau atunci când interesele acestora o impun sau dacă există solicitări din partea celor doua instituții. Modificarea prezentului protocol se va realiza prin semnarea de către ambele părți a unor acte adiționale. Propunerile de modificare sau completare se transmit obligatoriu în sens celeilalte părți semnatare, care va comunica punctul său de vedere în scris în termen de 15 zile calendaristice și eventual va solicita clarificarea/eliminarea punctelor divergente pe cale amiabilă, prin stabilirea persoanelor/ grupurilor de lucru, prin discuții/convorbiri/consultări, respectiv prin schimb de documente/ materiale/ informații și date.

 • - Părțile convin, de comun acord, să depună toate diligentele în scopul adoptării unor modificări sau completări reciproc avantajoase.

 • - Prevederile prezentului protocol sunt supuse controlului instituțiilor care exercită relații de autoritate ierarhice, funcționale sau de coordonare fața de cele doua părți semnatare și pot fi aduse la cunoștința acestora, din proprie inițiativă sau ca urmare a ordinelor/ dispozițiilor emise de cei în drept

 • - Prevederile prezentului protocol nu sunt supuse mediatizării, cu excepția cazurilor în care partea care inițiază mediatizarea obține acordul scris al celeilalte părți’ o

 • - In eventualitatea descrisă la alineatul precedent, responsabilitatea comunicării cu mass-media revine părții inițiatoare, respectiv instituției/instituțiilor care exercită relații de autoritate ierarhice, funcționale sau de coordonare față de inițiator, iar informațiile diseminate public vor face cel mult referire la existența protocolului și identificarea părților semnatare, fără a fi oferite alte detalii.

 • - Părțile semnatare se consideră exonerate de răspundere în situația în care instituția/instituțiile care exercită relații de autoritate ierarhice, funcționale sau de coordonare față de inițiator preiau responsabilitatea comunicării cu mass-media și diseminează orice alte informații în afara celor precizate la alineatul precedent, această eventualitate nefiind motiv de reziliere a prezentului protocol.


- In urma activitatilor comune sau singulare care se finalizează fara acte de proveniența sau bunurile abandonate pe domeniul public, acestea vor fi predate pe baza de proces verbal către reprezentanților D.G.RF.P. BUCUREȘTI in vederea aplicării normelor specifice privind procedura de valorificare conform legilor in vigoare.

ART. 12. Prezentul protocol intră în vigoare la data la care a fost semnat de către reprezentanții legali ai părților contractante.

ART. 13. Prezentul protocol s-a încheiat în două exemplare originale, cu aceeași valoare juridică, astăzi ^Ul^jcâte unul pentru fiecare parte semnatară, anume/ respectiv Ex nr. 1 DIRECȚIA REGIONALĂ VAMALĂ BUCUREȘTI și Ex nr. 2 DIRECȚIA GENERALĂ DE POLITIE LOCALĂ ȘI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


CONFORM CU ORIGINALULUIMUNICIPIUL BUCUREȘTI

ASOCIAȚIA PARCUL NATURAL VĂCĂREȘTI

NrA£__dinC'6 O? Z.C

MUNICIPIUL BUCUREȘTI DIRECȚIA GENERALĂ DE POLITIE LOCALA SI CONTROL

Nr/3^ dinCONFORM CU ORIGINALUlJ^B^W*

/Av r    "O


PROTOCOL DE COOPERARE


între


Asociația Parcul Natural Văcărești și DirecțuTGenerală de Politie Locală si


Control


Și

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLITIE LOCALA SI CONTROL, cu sediul în București, Bd. Libertății nr. 18, bl. 104, sector 5, reprezentată legal prm Director General - dr. Ion TINCU, în calitate de Administrator,

Și

ASOCIAȚIA PARCUL NATURAL VĂCĂREȘTI cu sediul în București. Splaiul Unirii nr.168, Bloc T4, Et 16, Ap 1601, sector 4, reprezentată legal prin Director Executiv - domnul Dan BARBULESCU, pe de o parte, în calitate de Utilizator

denumite în continuare Părți,


Având în vedere:


 • - Legea numărul 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002;

 • - Legea Poliției Locale nr. 155/2010 rep., cu modificările și completările ulterioare.


 • - H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale.

Ținând cont de:                                                 - ,

. H 4                 ,, i

 • - Legea nr. 677/ 2001 cu privire la prelucrarea datelor-cp caracter persopgljlj libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare,protocolului, fără acordul scris al celeilalte Pă

Art. 8. - Persoanele îndreptățite să precizate de către Utilizator, anexă ce face par


Art. 9. - (1) Părțile se obligă să asigure protecția informațiilor clasificate transmise în baza prezentului Protocol, în conformitate cu prevederile cadrului normativ în domeniu.

 • (2) Valorificarea informațiilor transmise între Părți în baza prezentului Protocol se realizează cu respectarea strictă a prevederilor legale în domeniul protecției informațiilor clasificate și cu aplicarea principiului nevoii de a cunoaște.

 • (3)  Părțile se obligă să nu pună la dispoziția unor terțe părți informațiile clasificate furnizate în baza prezentului Pr >tocol, fără acordul scris al emitentului.

Art. 10. - Funcționarea sistemului este suspendată de către deținătorul sistemului în următoarele cazuri;

 • a) în timpul efectuării lucrărilor profilactice ale complexului de mijloace software și hardware;

 • b) la apariția circumstanțelor de forță majoră;

 • c) la încălcarea sistemului securității informaționale, dacă aceasta prezintă pericol pentru funcționarea sistemului;

 • d) la încălcarea legislației cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

 • III. DURATA PROTOCOLULUI

Art. 11. (1) - Prezentul Protocol intră în vigoare la data semnării de către Părți.

 • (2) - Durata protocolului este de 1 an începând de la data semnării lui.

 • (3) - Prezentul Protocol se prelungește de drept cu perioade succesive de cate un an, daca nici una din părțile semnatare nu notifica celeilalte, cu cel puțin 30 zile inainte de expirarea termenului, voința de încetare a aplicabilității acestuia.

 • IV. REZILIEREA PROTOCOLULUI

Art. 12. - Constituie motiv de reziliere a prezentului Protocol următoarele:

 • a) nerespectarea de către Părți a prevederilor prezentului Protocol;

 • b) schimbarea obiectului de activitate în măsura în care este afectată desfășurarea activității

  prevăzută în Protocol.


 • V. ÎNCETARE      .

O 1 ~ A s Art. 13. - Prezentul Protocol încetează în următoarele situații:

 • a) prin acordul scris al Părților;

 • b) prin denunțarea unilaterala de către una dintre PărțiiANEXA I.

Tabel Nominal cu persoanele îndreptățite să solicite accesul la camera de supraveghere :