Hotărârea nr. 37/2019

HOTARAREnr. 37 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA TONY BULANDRA NR. 15-19, SECTOR 2, BUCURESTI


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

9


H O T Ă R Â RTF privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Strada Tony Bulandra nr. 15-W, Sector 2, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 3/30.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 42/30.01.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

 • -  Primăria Sectorului 2 - Certificatul de urbanism nr. 409/29”B7 04.04.2016;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 49/11.04.2018;

 • -   Primăria   Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr.

84/24.07.2018;

 • -  Ministerul Apărării Naționale - Statul Major al Apărării - avizul nr. DT/5798/13.08.2018;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgență - Inspectoratul pentru Situații de Urgentă „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 913898/03.09.2018;

 • -  Serviciul Român de Informații: avizul nr. 54.067/09.08.2018;

 • -  Ministerul Educației Naționale - Agenția Română de Asigurare a Calității în învățământul Preuniversitar: adresa nr. 1810/27.07.2018;

 • -  Ministerul Educației Naționale - Direcția Generală Infrastructură - Direcția Patrimoniu si Investiții: adresa nr. 32628/20.06.2018;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 88/04.10.2018;

 • -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul   nr.

1651584/31.08.2018;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1647640/13751/05.10.2018;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 prîvîntl^probarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completurile ulterioara;

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin, Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011; Hotărârea C.G.WB. nr. 232/2012 și 224/15.12.2015;

...... w


CONFORM CICu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind Transpare administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada Tony Bulandra nr. 15-19, Sector 2, București în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 72/21.11.2018, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare, prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism, reprezentând anexa nr. 3.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în

Municipiului București din data de 31.01.2019.

ședința ordinară a Consiliului General al
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI -j

0 • O A

••••     ■. r

• «.


Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism

• :

• . •••

ROMÂNIA

1918-2018 ! SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


SERVICIUL URBANISM

Ca urmare a cererii adresate de SC MONO CONCEPT SRL -

în calitate de elaborator, cu sediul în București, Sector 2, Cod poștal 021481, Str. Agricultori nr. 21-25, bl. 1, telefon:            pentru FUNDAȚIA “INTERNATIONAL BRITISH SCHOOL OF BUCHAREST” în

calitate de beneficiar, înregistrată cu nr. 1673870 din data de 24.10.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


GENERAT DE IMOBILUL din STR. TONY BULANDRA NR. 15-19, SECTORUL 2, compus din teren în suprafață de 2.997,00mp. din măsurători cadastrale, proprietate privată a persoanelor juridice, conform Certificatului de urbanism nr. 409/ 29 “B” din 04.04.2016, eliberat de Primăria Municipiului București, cu valabilitatea prelungită pană la data de 03.04.2019.

INIȚIATOR:                     FUNDAȚIA “INTERNATIONAL BRITISH SCHOOL OF

BUCHAREST”

PROIECTANT GENERAL:         SC MONO CONCEPT SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urMmHHttMaaHBfeHțMMMMBI

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 2.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/ 20.12.2011, H.C.G.M.B. nr. 232/ 19.12.2012, H.C.G.M.B. nr. 224/ 15.12.2015 și H.C.G.M.B. nr. 341/ 14.06.2018 amplasamentul care face obiectul studiului se încadrează în Unitatea Teritorială de Referință -(U.T.R.) A3 - subzona unităților mici și mijlocii productive și de servicii, caracterizată de următorii indicatori urbanistici:

Regim de construire: izolat pe parcelă, alipire la calcan doar pentru funcțiuni similare

Funcțiuni predominante: activități productive, depozitare, cercetare industrială, activități comerciale înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max.): 9 m

Procent de ocupare a terenului (POT max.): 60%

Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max. voi): 9 mc/ mp. teren

Retragerea minimă față de aliniament: 10 m pe străzile de categoria l-a și a ll-a, respectiv 6 m pe străzile de categoria IIl-a;

Retrageri minime față de limitele laterale: lajo distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 6m;                                      _ZZ            ..      \.PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:

UTR 1învățământ și Administrație                 -■

Regim de construire: continuu sau discontinuu, izolat pe parcelă Funcțiuni predominante: ÎNVĂȚĂMÂNT Șl ADMINISTRAȚIE înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max.): 26m Regimul maxim de înălțime (R maxH): 2S+P+3E+4-5R

max.): 50%

Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max.): 2,5 mp. ACD/ mp.teren

Retragerea minimă față de aliniament: conform planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare

Retrageri minime față de limitele laterale: conform planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare

Retrageri minime față de limitele posterioare: conform planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și va fi conform Acordului de principiu nr. 1647640/ 13751/ 05.10.2018 emis de Direcția Transporturi, Comisia Tehnică de Circulații a PMB;

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, precum și a specificațiilor Avizului Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - PMB nr. 1651584/31.08.2018.


Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal STR. TONY BULANDRA nr. 15-19, SECTORUL 2, BUCUREȘTI cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a P.U.Z

PrezefrJTavîz este valabT’hu^ai CmpreuTă^u planșa de reglementări și regulamentul local de urbanism aferent, anexate și vizate spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.


Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. nr. 409/ 29 “B” din 04.04.2016, valabilitatea prelungită pană la data de 03.04.2019, eliberat de Primăria Municipiului Bucure


ARHITECT ARH.


.......

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sectorȘ^aSurești, România Tel: 021.305.55.00 int. 4016

http://www.pmb.ro

_____________LIMITA PLAN ZONAL- ZONA PROTEJATA ~ NR. 46- VATRA LUMINOASA

LIMITE PROPRIETĂȚI

RESTRICȚII TEHNICEPropus

■ Invatamant si S administrație

50%

2.5

2S+P+3E+4-5Er

26 m

BILANȚ TERITORIAL

EXIȘI

EENT

PRO

RUS

SUPRAFAȚA

PROCENT

SUPRAFAȚA

PROCENT

Suprafața construita

-

-

1 496 mp

50,00 %

Spatii verzi, din care:

-

-

897,60 mp

30,00%

Spatii verzi pe sol natural

-

-

598,40 mp

20,00%

Spatii verzi pe placa

-

299,20 irp

,10,00%

Circulații si amenajari

-

-

598,40 mp^

20,00 %

Suprafața neamenajafe

2992 mp

100,00%'

-

-

TOTAL TEREN

2992 mp

100,00%

2992 mp

100,00%PROFIL PROPUSA-A' - STRADATONY BULANDRA- Sc. 1:200-j'Trotuar

„                   , >2.50 4-3.50-J--3.50-4

U- .c-Gț.k.%.       -olî^-uș.


S.C. MONO CONC>S.R.L...

Reg. Corn.: J4/650/201^; dui: 36056^


SPECIFICAȚIE

NUME J

5E«A

SEF PROIECT

URB. DIANA MARIA MICLAUS

PROIECTAT/

ARH.ALEXANDRA MONORANU

DESENAT

URB. ELENA NICULACHE


; RJNgATIAJAlttRWWNAL 8RH-k>H_SLJ4OOL OF BUCHAREST

.-'TlZLlfPROIECT:

^oKlSTRUIRE IMOBIL INVATAMANT 2S+P+3E, ETAJ 4-5 RETRAS


A— -

SCARA>- -<:

• . “--IIVIUDiL IINVMIMIVIMIN I d2> + rfC

^SPATII ADMINISTRATIVE COMPLEMENTARE


PROIECT NR.

17/2018 FAZA P.U.Z.


DATA: APRILIE 2018


TITLU PLANȘA:

REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE FUNCȚIONALA, CAI DE COMUNICAȚIE,RESTRICȚII TEHNICE


M«LJ»

CONCEPT


[V U'Q-X Q


lo(9


S.C. MONO CONCEPT S.R.L.

J4/650/2016 C.U.I. 36056851

| mobil: +40 741 047 359|


NUMĂR PROIECT:IMOBILFAZA:


LOCALITATEA:


BENEFICIAR:


PROIECTANT GENERAL:

COLECTIV DE ELABORARE:

SEF PROIECT:

PROIECTAT:


BUCUREȘTI, SECTOR 2,


STRADA TONY BULANDRA


NR. 15-19


FUNDAȚIA


BRITISH


BUCHAREST”


MONOCONCEPT


Urb.Diana Maria Miclaus


Arh.Urb. Alexandra Monora


Urb.Elena NiculacheCONCEP'


MICLÂUȘ

11 c

17.
REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Prin planul urbanistic de zonal se prevede realizarea unui imobil cu funcțiune de invatamant cu un regim de inaltime de 2S+P+3E+4-5Er (etajul 4-5 retras fiind destinat spatiilor administrative complementare) cu scopul stabilim regulilor de amplasare clădirii pe lot .Terenul studiat va alcatui un singur UTR- UTR 1. Acest regulament este intocmit in conformitate cu prevederile Certificatului de Urbanism nr. 409/29”B” din 04.04.2016 prelungit pana la data de 03.04.2019, a Avizului de Oportunitate nr. 49 din data de 11.04.2018 si a Avizului Preliminar nr. 84 din data de 24.07.2018.

UTR 1 - Subzona mixtă situata in afara limitelor protejate, având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+3E+4-5Er.

SECȚIUNEA I- UTILIZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE: -sunt admise următoarele utilizări:

 • •  instituții de invatamant publice si private;

 • •  echipamente publice/private de nivel supramunicipal, municipal, de sector și de cartier;

 • •  sport și recreere în spații acoperite;

 • •  parcaje subterane si supraterane;

spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;

spații plantate; scuaruri;

șl,

spatii administrative si spatii de birouri complementare invatamantului; spatii de servire a mesei complementare funcțiunii de invatamant.

F .......
fcOWORM CU ORIGINALUL[(|

ML MONO CONCEPT S.R.L.

| »Tj4/650/2016 C.U.I. 36056851


I

I

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI -sunt admise următoarele utilizări cu condiționări:

• pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică;

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE:

-se interzic următoarele utilizări:

 • •  se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distanță mai mică de 100 metri de servicii și echipamente publice și de biserici;

 • •  activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

 • •  construcții provizorii de orice natură;

 • •  dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura și deteriorând finisajul acestora:

 • •  depozitare en-gros sau mic-gros;

 • •  platforme de prelucrare a deșeurilor urbane;

 • •  autobase; statii de intretinere auto;

 • •  lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

 • •  orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

SECȚIUNEA II- CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE SI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI):

-conform planșei 02 Reglemetari Urbanistice din P.U.Z:

• clădirea va fi dispusa pe un singur lot cu o forma regulata in suprafața totala de 2992

mp, avand acces direct dintr-o circulație publica ( Str. Tony Bulandra)

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT:

• clădirea va fi dispusa izolat si se va retrage de la aliniament cu 13. 25 m fata de Str. Tony Bulandra

U 1 ,-T,

A-

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELEI:
S.C. MONO CONCEPT S.R.L.

J4/650/2016 C.U.I. 36056851 | mobil: -*-40 741 047 359|

- in partea de sud, clădirea se va retrage cu 6 m fata de limita parcelei;

• retragerea fata de limita posterioare a parcelei va fi cel puțin egala cu jumatatea din inaltimea la comisa a clădirii, măsurată in punctul cel mai inalt fata de teren, dar mai puțin de 5 m.

CONFORM CU ORI


vMN!Srz


ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚA DE ALTELE ACCEASI PARCELA:

• nu este cazul

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE:

-conform P.U.Z. :

 • •  clădirea va avea asigurat in mod obligatoriu accesul dintr-o circulație publica - Str. Tony Bulandra

 • •  se va asigura o bretea de circulație in interiorul parcelei pentru acces (planșa 02)

 • •  corelarea acceselor carosabile cu accesul pietonilor,organizarea parcajelor si a circulațiilor majore.

 • •  dimensionare conform normelor de trafic greu.

 • •  accesele carosabile nu trebuie sa fie obstructionate prin mobilier urban si trebuie păstrate libere in permanenta.

 • •  pentru zona studiata in P.U.Z.,in funcție de factorii generali si locali, accesele pietonale pot fi incadrate in mai multe categorii:

-trotuare pentru circulația curenta,adiacent sau nu cu caile carosabile;

-trotuare de circulație in interiorul parcelelor.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR:

 • •  staționarea autovehiculelor va fi asigurata in afara circulațiilor publice, in subsol/ la sol in locurile special amenajate;

 • •  se va respecta hotararea Consiliului General al Municipiului București nr. 66/06.04.2006 privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul Municipiului București si a prospectelor necesare unei bune funcționari a circulației.

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR:

conform P.U.Z. inaltimea maxima admisibila a clădirii este de 2S+P+3E+4-5Er cu H max= 26,00 m la atic.             /   »-A - - ' -

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR:

-conform P.U.Z., cu condiția integrării in particulari tai Ic zonei si armonizării cu vecinătățile imediate;                         V? • •  aspectul clădirii va fi subordonat cerințelor specific unei diversități de funcțiuni si exprimării prestigiului investitorilor, dar care sa tina seama de particularitățile sitului, de carcaterul general al zonei si de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se afla in relație de co-vizibilitate;

 • •  prescripțiile vor urmări armonizarea constructiiei (finisaje,ritmari plin- gol, registre, regim de inaltime, detalii de arhitectura, tipul acoperirii si al invelitorii etc.),imbunatatirea aspectului compozițional si arhitectural al clădirilor prin folosirea de materiale noi - modeme, ridicarea nivelului calitativ al imaginii, corelarea funcționala intre clădiri sau intre clădiri si amenajările exterioare cu caracter public.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA:

-conform P.U.Z. cu următoarele condiționări:

 • •  clădirea va fi racordata la rețelele tehnico edilitare publice si la sistemele de telecomunicații prin fibre optice;

 • •  in cazul alimentarii cu apa in sistem propriu se va obține avizul autoritarii competente care administrează resursele de apa;

 • •  se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice din spatiile rezervate pietonilor, din spatiile mineralizate si din spatiile plantate cu gazon;

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE:

- conform P.U.Z., se va asigura un procent de 30 % de spatii verzi, din care 20 % vor fi spatii verzi pe sol natural si 10 % spatii verzi pe placa

 • •  se va avea in vedere plantarea de arbori si arbuști caracteristici peisajului natural.

ARTICOLUL 14-ÎMPREJMUIRE:

 • •  imprejmuirile de pe limitele laterale si posterioare ale parcelei vor avea maxim 2.00 m inaltime si vor fi opace sau transparente, in funcție de preferințele de intimitate fata de vecini;

 • •  imprejmuirea dinspre strada, va fi transparenta si va avea inaltimea de maxim 1.80 m cu un soclu opac de 0,40 m.


• POT maxim = 50 %

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT):

• CUT maxim = 2.5

CONCLUZII- MASURI IN CONTINUARE

Este foarte importanta monitorizarea mediului in perioada constrcutiei si utilizării terenului. Prezentul PUZ urmeaza sa fie supus dezbaterilor publice in cadrul comunității.

După obținerea avizelor legale din partea factorilor interesați, PUZ-ul, inclusiv Regulamentul de PUZ se supun aprobării Consiliului General al Primăriei Municipiului București.

Odata cu aprobarea, PUZ, inclusiv Regulamentul de PUZ capata valoare juridica, constituindu-se in instrumentul de lucru al administrației publice locale:

-emiterea certificatelor de urbanism si autorizațiilor de construire, in conformitate cu prevederile planului de reglemenatri urbanistice si a regulamentului local de urbanism aferent PUZ:

-rezolvarea unor probleme curente ale serviciilor de specialitate (instrainari, parcelari, dezmembrări, etc);

-clasificarea unor litigii ce pot aparea intre persoane fizice, intre persoane fizice si juridice, alte situații;

-respingerea unor solicitării de construire, neconformate cu prevederile PUZ-ului.

Prin Planul Urbanistic Zonal de față urmărim :

- modul de ocupare al terenului să fie în conformitate cu normele în vigoare;

 • - crearea de spații verzi


 • - dezvoltarea zonei in conformitate dezvoltare.


Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției propuse:
 • - Creșterea nivelului de educație, de socializare și a stării de sănătate a tuturor școlarilor;

 • - Dezvoltarea centrelor de învățământ pe raza muncipiului București;

 • - Numărul suficient de săli de clase;

 • - Spații administrative cât și conexe activității c

 • - Spații tehnice, sanitare,recreative adecvate și

 • - Dezvoltarea potențialului creativ al elevilor;


 • - Deschiderea activităților educative prin implicare, parteneriat și responsabilizarea în viața comunității.

- Perfecționarea continuă a cadrelor didactice;

- Aplicarea unor metode bazate pe dezvoltarea gândirii critice, a creativității, a deprinderilor de muncă independentă și de grup pentru dobândirea de către fiecare elev a unor cunoștințe, competențe și valori care să-i permită adaptarea rapidă la schimbările economico-sociale în care accentul cade pe inițiativă și pe capacitatea de asumare a răspunderii;

- Prevenirea abandonului școlar;

- Asigurarea bazei tehnico-materiale adecvate pentru ca fiecare elev să-și cunoască și să-și dezvolte aptitudinile fizice și intelectuale în raport cu interesele personale și ale comunității;

- Promovarea dialogului intercultural în vederea creșterii calității vieții comunității.

ÎNTOCMIT,o, u