Hotărârea nr. 369/2019

HOTARAREnr. 369 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA COTIZATIEI ANUALE A MUNICIPIULUI BUCURESTI LA FINANTAREA ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU ILUMINAT PUBLIC BUCURESTICONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

5


finanțarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public București

>

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Servicii Publice - Direcția Servicii Integrate nr. 5052/17.05.2019 și al Direcției Generale Economice nr. 4457/17.05.2019;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 17/29.05.2019, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 110/30.05.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 430/25.06.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

  • -  adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public București nr. 199/12.04.2019 prin care se transmite Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 13/10.04.2019;

In conformitate cu prevederile:

  • -  Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legii nr. 51/2006 a serviciilor, comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  art. VI, alin. (3) lit. a) din anexa nr. 1 - Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public București;

  • -  art. 7 lit. a) din anexa nr. 2 - Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public București, anexe la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 24/17.01.2018;

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (1), art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă cotizațiă ^nuâlă. a Municipiului București pentru -finanțarea cheltuielilor Asociație^e^Dezvolta^e Intercomunitară pentru Iluminat

»

// / •

( S7-? ! *;

7                    -si

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013>șe'’ct0r 5^Ucurești, RoiȚiânia; tel.: 021 305 55 00; www^pmb.ro


Public București în sumă de 3.434.403 lei din bugetul planificat al Municipiului București.

(2) Plata cotizației anuale se va face integral sau în tranșe.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.06.2019.

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Georgiana Zamfir


București, 26.06.2019

Nr. 369’