Hotărârea nr. 368/2019

HOTARAREnr. 368 din 2019-06-26 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE SELECTIE FORMATA DIN 7 MEMBRI, PENTRU A INTREPRINDE DEMERSURILE LEGALE SI ADMINISTRATIVE IN VEDEREA ORGANIZARII PROCEDURII DE SELECTIE PENTRU NUMIREA MEMBRILOR CONSILIILOR DE ADMINISTRATIE ALE SOCIETATILOR LA CARE MUNICIPIUL BUCURESTI ESTE ACTIONAR MAJORITAR SI APROBAREA SCRISORILOR DE ASTEPTARI CONFORM DISPOZITIILOR O.U.G. NR. 109/2011 PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA A INTREPRINDERILOR PUBLICE

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

.                  J

romania2019.euH O T Ă

privind constituirea Comisiei de selecție          in 7 membri, pentru a întreprinde

demersurile legale și administrative în vederea organizării procedurii de selecție pentru numirea membrilor Consiliilor de Administrație ale societăților la care Municipiul București este acționar majoritar și aprobarea scrisorilor de așteptări conform dispozițiilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernantă Corporativă nr. 850/19.06.2019.

Văzând raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 429/25.06.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

în conformitate cu prevederile:

 • -  art. 28 aiin. (1) și art. 29 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  art. 11 alin. (1) și (4), ale art. 8 alin. (1) din Anexa 1C din H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Având în vedere:

 • - Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Agrement București S.A. nr. 16/10.06.2019;

 • - Hotărârea Adunării Generaie a Acționariior a Companiei  Municipale

Consolidări București S.A. nr. 28/1 din 10.06.2019;

 • - Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a Companiei  Municipale

Dezvoltare Durabilă București S.A. nr. 57/10.06.2019;

 • - Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Eco Igienizare București S.A. nr. 5/10.06.2019;

 • - Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a Companiei  Municipale

Imobiliara București S.A. nr. 38/12.06.2019;

 • - Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a Companiei  Municipale

întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. nr. 63/11.06.2019;

 • - Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Iluminat

  Public București S.A. nr. 4/14.06.2019;

  • - Hotărârea Adunării Generale Managementul Traficului București

  • -  Hotărârea Adunării

  Managementul Transportului JpiJcur^ști


a Acționarilor a Companiei Municipale ^/l 1.06.2019;

ționarilor a Companiei Municipale 7/10.06.2019;


 • - Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Medicala București S.A. nr. 7/10.06.2019;

 • - Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Parking București S.A. nr. 11/10.06.2019;

 • - Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Parcuri si Grădini București S.A. nr. 5/12.06.2019;

J                                                                                           J                                                                                                                                                                             .

 • - Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Pază și Securitate București S.A. nr. 39/11.06.2019;

 • - Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Protecție Civilă si Voluntariat București S.A. nr. 50/11.06.2019;

 • - Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București S.A. nr. 7/07.06.2019;

 • - Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Sport Pentru Toți București S.A. nr. 31/13.06.2019;

 • - Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. nr. 10/14.06.2019;

 • - Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Tehnologia Informației București S.A. nr. 10/10.06.2019;

 • - Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. nr. 50/14.06.2019;

 • - Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Turistica București S.A nr. 21/12.06.2019

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (1) și alin.(5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se constituie Comisia de selecție formată din 7 membri, pentru a întreprinde demersurile legale și administrative în vederea organizării și derulării procedurii de selecție pentru numirea membrilor Consiliilor de Administrație ale societăților la care Municipiul București este acționar majoritar, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Membrii comisiei de selecție sunt prevăzuți în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3)  Secretariatul comisiei de selecție va fi asigurat de către Direcția Guvernanță Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București.

Art.2 Comisia prevăzută la art. 1 se va întruni în termen de maxim 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în vederea demarării procedurii de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale societăților prevăzute în anexa nr. 1.

Art.3 Consiliile de Administrație ale societăților prevăzute la anexa nr. 1, vor fi formate dintr-un număr de 7 persoane, cu excepția Companiei Municipale Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. care va avea un Consiliu de Administrație format din 5 persoane (conform H.C.G.M.B. 22/30.01.2017).

a^TTHXQ nr.


Art.4 Membrii Consiliilor de

1 vor fi selectați de comisia pr^azută-îa-aYt.M
rație gile societăților pr

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013/seyCt^S Șvcur

Art.5 Se aprobă Scrisorile de așteptări pentru selecția membrilor Consiliilor de Administrație ale societăților la care Municipiul București este acționar majoritar și sunt întocmite de Direcția Guvernanță Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, prevăzute în anexele nr. 3-22, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Comisia prevăzută la art. 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.06.2019.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

5


 • 3. Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A.;

 • 4. Compania Municipală Eco Igienizare București S.A.;

 • 5. Compania Municipală Iluminat Public București S.A.;

 • 6. Compania Municipală Imobiliara București S.A.;

 • 7. Compania Municipală întreținerea Arborilor Și Spațiului Verde București S.A.;

 • 8. Compania Municipală Managementul Traficului București S.A.;

 • 9. Compania Municipală Managementul Transportului București S.A.;

10 Compania Municipală Med'ca’a București S.A.:

 • 11. Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A.;

 • 12. Compania Municipală Parking București S.A;

 • 13. Compania Municipală Pază și Securitate București S.A.;

 • 14. Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.;

 • 15. Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A.;

 • 16. Compania Municipală Sport Pentru Toți București S.A.:

 • 17. Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.;

 • 18. Compania Municipală Tehnologia Informației București S.A.;

 • 19. Compania Municipală Trustul de Cădiri Metropolitane București S.A.;Componenta comisiei de selecție:


1.

2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.

7.- Expert, Direcția Guvernanță Corporativă

Expert, Direcția Guvernanță Corporativă xpert, Direcția Guvernanță Corporativă Expert, Direcția Guvernanță CorporativăExpert, Direcția Guvernanță Corporativă

- Consilier juridic, Direcția Juridică

Expert, Direcția Managementul Resurselor Umane • - Expert Direcția Guvernanță Corporativă

 • - Expert Direcția Guvernanță Corporativă

- Expert Direcția Guvernanță Corporativă Expert Direcția Guvernanță Corporativă

- Consilier juridic, Direcția Juridică

k- Expert, Direcția Managementul Resurselor Umane


Secretar comisie:


1.

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

PRIVIND SELECȚIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL COMPANIEI MUNICIPALE AGREMENT BUCUREȘTI S.A.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 și a Normelor metodologice de aplicare ale O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 722/2016 și reprezintă dezideratele autorității tutelare, respectiv Primăria Municipiului București, pentru evoluția societății în următorii patru ani.

!. INTRODUCERE

Consiliul General al Municipiului București, în calitate de autoritate publică tutelară pentru Compania Municipală Agrement București S.A. cu sediul social în București, strada Logofăt Luca Stroici nr.2, et.1, sector 2, București, cod de înregistrare fiscală 37832136, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului cu nr. J40/10322/26.06.2017, obiect principal de activitate - Bâlciuri și parcuri de distracții(Activități ale bâlciurilor și parcurilor de distracții, activități de exploatare a unei varietăți de atracții, cum ar fi cursele mecanice, plimbările pe apă, jocuri, expoziții, expoziții tematice și terenuri pentru picnic) - cod CAEN 9321, a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările privind performanțele societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011.

Structura acționariatului:

-Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București 99,9920% -Service Ciclop SA 0,0080%.

 • II. REZUMATUL STRATEGIEI LOCALE

Planul de administrare pentru perioada 2019-2023 va pune în valoare viziunea managerială a membrilor consiliului de administrație asupra perspectivelor de evoluție ale Companiei Municipale Agrement București S.A., fundamentată pe continuarea implementării și consolidarea proceselor de dezvoltare și modernizare.

CONFQF

tf^'ORIGINALUL

urmează a fi elaborat și prezen

:at dffci

H^ctorul general

guvernanței corporative, care statueaza oitf vor avea la bază responsabilă, profesionistă


și etică a companiei, în raport cu principalii săi colaboratori: utilizatorii serviciilor, autoritățile locale, autoritățile de reglementare, organisme de control, angajați si alte categorii de colaboratori interni și externi.

 • III. VIZIUNEA GENERALĂ A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE

Viziunea autorității publice tutelare, realizabilă pentru perioada 2019 - 2023 va fi concentrată pe respectarea unor principii fundamentale de management corporativ, premisă a maximizării eficienței si eficacității Companiei Municpale Agrement București S.A., având următoarele obiective:

 • 1) Principiul asigurării concordanței dintre parametrii sistemului de management al organizației cu caracteristicile sale esențiale si ale mediului în care își desfășoară activitatea.

Asigurarea funcționalității și competitivității organizației implică o permanentă corelare, adaptare și perfecționare a sistemului de management la situația efectiv existentă în cadrul său la contextul socio-economic în care își desfășoară activitățile.

 • 2) Principiul managementului participativ:

 • - prin imp! ioarea managerilor și specialiștilor din companie,

 • - prin permanentizarea cu o frecvență cel puțin lunară, a ședințelor tip

„board management” cu participarea directorului și ori de câte ori este cazul a managerilor și a altor specialiști din cadrul companiei;

-prin consultarea salariaților folosind diverse metode referitoare la principalele decizii cu impact în zona de resurse umane.

 • 3) Principiul motivării tuturor factorilor implicați în activitatea companiei, motivarea ca principiu general de management al organizației, exprimă necesitatea unei asemenea dimensionări și alocări a resurselor, a stabilirii și utilizării stimulentelor si sancțiunilor materiale și morale de către factorii decizionali astfel încât să se asigure o împletire armonioasă a intereselor tuturor părților implicate generatoare de performanțe superioare ale companiei.

 • 4) Principiul eficacității și eficienței, dimensionarea, structurarea, combinarea tuturor proceselor și relațiilor manageriale, este necesar să se aibă în vedere maximizarea efectelor pozitive economico-sociale, cuantificabile si necuantificabile ale organizației, baza asigurării unei competitivități ridicate.

în conformitate cu obiectivele strategice generale, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari vor urmări sustenabilitatea pe termen lung a companiei și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță.

Obiectivele și criteriile de performanță vor fi cuprinse în contractul de mandat al administratorilor societății. Acestea sunt, cu titlu exemplificativ, următoarele: -creșterea cifrei de afaceri;

-creșterea productivității muncii,

-creșterea profitului,

-îmbunătățirea continuă a calității serviciilor furnizate clienților;

-menținerea unui sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă și responsabilitate socială care să creeze cadrul pentru îmbunătățirea continuă;-îmbunătățirea imaginii ș


c°nforMC1JOr


cu reglementările în domeniu;

- asigurarea unui nivel ridicat de profesionalis angajaților;


a

ai lyajainui ,                                                                             '

- promovarea responsabilității instityfț^pale, protecția și conservarea mediului înconjurător.

-gestionarea rațională a resurselor naturale, -crearea de noi locuri de muncă;


în planul de administrare vor putea fi incluși și indicatori de performanță ce urmează să fie negociați cu Autoritatea Publica Tutelara, spre exemplu:

 • •           Nivelul obligațiilor restante;

 • •           Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale;

 • •          Creșterea profitului si recuperarea pierderilor anterioare;

 • •          Gradul de satisfacție al clientilor;

 • •         Dezvoltarea si perfecționarea competentelor personalului.

 • IV. MENȚIUNEA PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Compania Municipală Agrement București S.A. se încadrează în categoria întreprinderilor care îndeplinesc obligații de serviciu public de interes local. Societatea operează într-o piață concurențială, ceea ce presupune adoptarea de către consiliul de administrație a unui plan de administrare care să urmărească creșterea profitabilității, îmbunătățirea calității activelor și a indicatorilor de risc.

Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 533/2018 a fost aprobată delegarea gestiunii serviciului public de interes local privind amenajarea, întreținerea și exploatarea lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament, înființarea, organizarea și exploatarea băilor publice.aparținând domeniului public si privat al Municipiului București.

Delegatul va presta Serviciul în conformitate cu prevederile Contractului, ale Regulamentului Serviciului, ale Caietului de sarcini al Serviciului și cu dispozițiile Legii.

 • V. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII

Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice sunt:

 • -  Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății, cu respectarea legislației în vigoare, privitoare la fundamentarea și aprobarea investițiilor publice, în concordanță cu legislația privind achizițiile publice și a dispozițiilor legale în domeniu.

Luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, local, Ia bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori sau de cheltuieli suplimentare, majorări, penalități de întârziere, etc.


 • -  îmbunătățirea procedu,âf^d^fcQ^


Implementarea metodelor corespunzatoar satisfacere a exigențelor clienților, pentru îmbupafațirearcălitățiTs

Implementarea măsurilor corespu/fzăto

i de rfef furnizate.

entru reducerea costurilor, pentru creșterea productivității muncii și creșterea peformanțelor societății.


 • -   Creșterea eficienței, în condiții de siguranță privind sănătatea populației și protecția mediului, prin continuarea procesului de retehnologizare și reabilitare.

 • -  îmbunătățirea activităților care sunt mai puțin informatizate prin extinderea sistemului informatic și creșterea gradului de informatizare a societății.

 • -   Respectarea graficelor de implementare a investițiilor și îndeplinirea obligațiilor

  asumate.


 • -   Găsirea de noi clienți și dezvoltarea relațiilor comericale prin mărirea ariei de operare.

 • -  Dezvoltarea de noi segmente profitabile utilizând eficient resursele umane, financiare și tehnologice ale societății.

 • VI. POLITICA DE DIVIDENDE/VĂRSĂMINTE

Societatea trebuie să aplice o politică privind asigurarea repartizării unei cote din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, cu respectarea prevederilor O.G. nr. 64/2001, privind repartizarea profitului ia societățile naționaie, companiiie naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

Aceasta va include îmbunătățirea performanțelor societății pentru un anumit grad de constanță în obținerea profitului societății.

 • VII. COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE SI CONDUCERE

Relațiile cu acționarii vor avea la bază următoarele linii directoare:

 • a) Transparență și comunicare - semestrial va fi înaintat Adunării Generaie a Acționarilor un raport de activitate a administratorilor societății, prin intermediul căruia se va monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare, vor fi prezentate principalele decizii adoptate la nivelul Consiliului de Administrație și va fi înaintat un plan de acțiune sintetic cu obiectivele din planul de administrare ce urmează a fi îndeplinite în perioada următoare. De asemenea, acționarii vor fi informați cu privire la ședințele Consiliului de Administrație, fiind invitați să participe la aceste întâlniri.

 • b) Management participativ - deciziile strategice ce cad în sarcina Consiliului de Administrație, vor fi adoptate cu avizul consultativ al Adunării Generale a Acționarilor.

Relația cu managerii va avea la bază următoarele linii directoare:CONFORM CU ORIGINALUL


c) Planificarea succesorală - la nivelul fișcărtfi^post nominalizată și inițiată o persoană care va p; indisponibilizării totale sau parțiale a ocupa


nt va fi ere, în cazul cției de conducere;


 • d) Tratament nediscriminatoriu - rezultatele evaluărilor profesionale și criteriile de performanță, vor fi interpretate identic pentru toți managerii;

 • e) Evitarea conflictului de interese - administratorii se vor asigura de faptul că deciziile adoptate de către manageri nu sunt subiective și nu intră sub incidența conflictelor de interese.

 • VIII. AȘTEPTĂRI PRIVIND CALITATEA Șl SIGURANȚA PRODUSELOR Șl SERVICIILOR PRESTATE

Funcțiile managementului calității, având în vedere procesul managerial și specificul managementului calității sunt: planificarea, organizarea, coordonarea, antrenarea, ținerea sub control, asigurarea și îmbunătățirea calității.

La fel de importante ca funcțiile managementului calității sunt principiile managementului calității, principii care, într-o societate condusă de un management performant inspiră în activitate toți angajații: orientarea către clienți, leadership, implicarea personalului, abordarea procesuală, abordarea managementului ca sistem, îmbunătățirea continuă, managementul pe baza ae fapte, reiații cu furnizorii reciproc avantajoase.

Se așteaptă ca în viitorul mandat, administratorii societății să facă demersuri necesare integrării mai sus menționatelor principii ale managementului calității, în activitatea cotidiană a întreprinderii prin:

 • -   setarea unor obiective concrete de calitate pentru toți directorii societății;

 • -   urmărirea activă a atingerii acestor obiective;

 • -  revizuirea tuturor procedurilor operaționale pentru a se asigura integrarea acestor principii;

 • -  maparea proceselor cheie de management, de adăugare valoare, de asigurare resurse, de suport, de calitate și identificare a nevoilor de îmbunătățire.

 • IX. AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII Șl GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

în materia eticii, integrității și a guvernanței corporative, administratorii au următoarele competențe și obligații:

 • a) de elaborare a Codului de Etică, de respectare a acestuia, atât de membrii consiliului cât și de angajații societății;

 • b) de denunțare a conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății;

 • c) de tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel încât societatea, autoritatea publică tutelară și acționarii să nu fie prejudiciați ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorului;

 • d) în cazul începerii urmăririi penale pentru oricare dintre administratori, pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, mandatul acestuia se va suspenda de drept la data începerii  X. AȘTEPTĂRI

  REDUCERIL-Administratorii vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual, autorității publice tutelare și acționarilor programul de dezvoltare și de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor stategice ale societății. Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare și investiții trebuie sa fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale compa

niei.

Așteptări în legătură cu reducerea cheltuielilor:

-Consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească reducerea la minim a plăților restante, tocmai pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalități și majorări de întârziere în sarcina societății.

-Consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor societății și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal. în caz de nerecuperare a creanțelor în termen legal, ca urmare a neluării măsurilor legale și necesare pentru acestea, administratorii vor răspunde în solidar cu directorul pentru prejudiciul cauzat societății.

Angajarea oricăror cheltuieli ale societății trebuie să respecte principiile: eficienței, eficacității si economicității.SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

PRIVIND SELECȚIA CONSILIULUI’ DE ADMINISTRAȚIE AL COMPANIEI MUNICIPALE CONSOLIDĂRI S.A.’

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 și a Normelor metodologice de aplicare ale O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 722/2016 și reprezintă dezideratele autorității tutelare, respectiv Primăria Municipiului București, pentru evoluția societății în următorii parru ani.

 • I. INTRODUCERE

Consiliul General al Municipiului București, în calitate de autoritate publică tutelară pentru Compania Municipală Consolidări S.A. cu sediul social în București, strada Traian, nr. 44, sector 3, București, cod de înregistrare fiscală 37764937, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului cu nr. J40/9349/2017, obiect principal de activitate - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a., cod CAEN 4399, a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările privind performanțele societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011.

Structura acționariatului:

 • - Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București 99,99967%

 • - Service Ciclop S.Ă. 0,00033%.

 • II. REZUMATUL STRATEGIEI LOCALE

Planul de administrare pentru perioada 2019-2023 va pune în valoare viziunea managerială a membrilor consiliului de administrație asupra perspectivelor de evoluție ale Companiei Municipale Consolidări S.A., fundamentată pe continuarea implementării și consolidarea proceselor de dezvoltare și modernizare și retehnologizare, având la bază premisa că poate fi asigurată o dezvoltare durabilă în condiții de eficiență.

Direcțiile de dezvoltare ale Companiei Municipale Consolidări S.A., definite prin ement, ce urmează a fiCONFORM CU ora£ elaborat și prezentat de pi rectorul generaU guvernanței corporative, care statuează o ati£ companiei, în raport cu principalii săi cotaMra autoritățile de reglementare, orgasme colaboratori interni și externi.

bază principiile rta, profesionistă și etică a i: utilizatorii serviciilor, autoritățile locale, e control, angajați si alte categorii de
 • III. VIZIUNEA GENERALĂ A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE

Viziunea autorității publice tutelare, realizabilă pentru perioada 2019 - 2023 va fi concentrată pe respectarea unor principii fundamentale de management corporativ, premisă a maximizării eficienței si eficacității Companiei Municipale Consolidări S.A., având următoarele obiective:

 • 1) Principiul asigurării concordanței dintre parametrii sistemului de management al organizației cu caracteristicile sale esențiale si ale mediului în care își desfășoară activitatea.

Asigurarea funcționalității și competitivității organizației implică o permanentă corelare, adaptare și perfecționare a sistemului de management la situația efectiv existentă în cadrul său la contextul socio-economic în care își desfășoară activitățile.

 • 2) Principiul managementului participativ:

 • - prin implicarea managerilor și specialiștilor din companie;

 • - prin permanentizarea cu o frecvență cei puțin lunară, a ședințelor tip „board management” cu participarea directorului și ori de câte ori este cazul a managerilor și a altor specialiști din cadrul companiei;

-prin consultarea salariaților folosind diverse metode referitoare la principalele decizii cu impact în zona de resurse umane.

 • 3) Principiul motivării tuturor factorilor implicați în activitatea companiei, motivarea ca principiu general de management al organizației, exprimă necesitatea unei asemenea dimensionări și alocări a resurselor, a stabilirii și utilizării stimulentelor si sancțiunilor materiale și morale de către factorii decizionali astfel încât să se asigure o împletire armonioasă a intereselor tuturor părților implicate generatoare de performanțe superioare ale companiei.

 • 4) Principiul eficacității și eficienței, dimensionarea, structurarea, combinarea tuturor proceselor și relațiilor manageriale, este necesar să se aibă în vedere maximizarea efectelor pozitive economico-sociale, cuantificabile si necuantificabile ale organizației, baza asigurării unei competitivități ridicate.

în conformitate cu obiectivele strategice generale, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari vor urmări sustenabilitatea pe termen lung a companiei și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță.

Obiectivele și criteriile de performanță vor fi cuprinse în contractul de mandat al administratorilor societății. Acestea sunt, cu titlu exemplificativ, următoarele:

 • - creșterea cifrei de afaceri;

 • - creșterea productivității muncii,

 • - creșterea profitului,

-îmbunătățirea continuă a calității serviciilor furnizate clienților;

 • - menținerea unui sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă și responsabilitate socială care să creeze cadrul pentru îmbunătățirea continuă;

 • - îmbunătățirea imaginii societății prin asigurarea și menținerea conformității cu


 • - asigurarea unui nivel ridicat de profesionalism prin

 • - promovarea responsabilității instituționale, protecți înconjurător.


în planul de administrare vor putea fi incluși și indicatori de performanță ce urmează să fie negociați cu Autoritatea Publica Tutelara, spre exemplu:

 • •           Nivelul obligațiilor restante;

 • •           Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale;

 • •          Creșterea profitului si recuperarea pierderilor anterioare;

 • •          Gradul de satisfacție al clienților;

 • •         Dezvoltarea si perfecționarea competentelor personalului.

 • IV. MENȚIUNEA PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Societatea Compania Municipală Consolidări S.A. se încadrează în categoria societăților care urmăresc să creeze valoare economică. Societatea operează într-o piață concurențială, ceea ce presupune adoptarea de către consiliul de administrație a unui pian de administrare care să urmărească creșterea competitivității, a profitabilității, îmbunătățirea calității activelor și a indicatorilor de risc.

 • V. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚI!

Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice sunt:

Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății, cu respectarea legislației în vigoare, privitoare la fundamentarea și aprobarea investițiilor publice, în concordanță cu legislația privind achizițiile publice și a dispozițiilor legale în domeniu.

Luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligațiilor ia bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori sau de cheltuieli suplimentare, majorări, penalități de întârziere, etc.

îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor de la clienți.

Implementarea metodelor corespunzătoare pentru creșterea gradului de satisfacere a exigențelor clienților, pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate.

Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creșterea productivității muncii și creșterea performanțelor societății.

Creșterea eficienței, în condiții de siguranță privind sănătatea populației și protecția mediului, prin continuarea procesului de retehnologizare și reabilitare.

îmbunătățirea activităților care sunt mai puțin informatizate prin extinderea sistemului informatic și creșterea gradului de informatizare a societății.

Respectarea graficelor de implementare a investițiilor și îndeplinirea obligațiilor asumate.

Găsirea de noi clienți și dezvoltarea relațiilor comerciale prin mărirea ariei de operare.CONFORM CU ORIGINALU


Dezvoltarea de noi segmente profitabile utiliz^hd^eftcî financiare și tehnologice ale societății.

rsele umane,


 • VI. POLITICA DE DIVIDENDE/VĂRSĂMINT

Societatea trebuie să aplice o politică privind asigurarea repartizării unei cote din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, cu respectarea prevederilor O.G. nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

Aceasta va include îmbunătățirea performanțelor societății pentru un anumit grad de constanță în obținerea profitului societății.

 • VII. COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE SI CONDUCERE

Relațiile cu acționarii vor avea la bază următoarele linii directoare:

 • a) Transparență și comunicare - semestrial va fi înaintat Adunării Generale a Acționarilor un raport de activitate a administratorilor societății, prin intermediul căruia se va monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare, vor fi prezentate principalele decizii adoptate la nivelul Consiliului de Administrație și va fi înaintat un plan de acțiune sintetic cu obiectivele din planul de administrare ce urmează a fi îndeplinite în perioada următoare. De asemenea, acționarii vor fi informați cu privire la ședințele Consiliului de Administrație, fiind invitați să participe la aceste întâlniri.

 • b) Management participativ - deciziile strategice ce cad în sarcina Consiliului de Administrație, vor fi adoptate cu avizul consultativ al Adunării Generale a Acționarilor.

Relația cu managerii va avea la bază următoarele linii directoare:

 • a) Disciplină și autoritate - vor fi constituite criterii suplimentare de performanță pentru persoanele care exercită prerogative manageriale, care îi vor responsabiliza pe aceștia, inclusiv pentru comportamentul personalului subordonat;

 • b) Instruire - va fi elaborat un program distinct de formare profesională a personalului cu atribuții în domeniul managementului;

 • c) Planificarea succesorală - la nivelul fiecărui post de management va fi nominalizată și inițiată o persoană care va prelua prerogativele de conducere, în cazul indisponibilizării totale sau parțiale a ocupantului funcției de conducere;

 • d) Tratament nediscriminatoriu - rezultatele evaluărilor profesionale și criteriile de performanță, vor fi interpretate identic pentru toți managerii;

 • e) Evitarea conflictului de interese - administratorii se vor asigura de faptul că deciziile adoptate de către manageri nu sunt subiective și nu intră sub incidența conflictelor de interese.

 • VIII. . AȘTEPTĂRI PRIVIND--CALITAT SERVICIILOR PRESTATE

  RODUSELOR SIFuncțiile managementului calității, ^aVand în vedere procesul managerial și specificul managementului calității sunti^planificarea, organizarea, coordonarea, antrenarea, ținerea sub control, asigurarea și îmbunătățirea calității.

La fel de importante ca funcțiile managementului calității sunt principiile managementului calității, principii care, într-o societate condusă de un management performant inspiră în activitate toți angajații: orientarea către clienți, leadership, implicarea personalului, abordarea procesuală, abordarea managementului ca sistem, îmbunătățirea continuă, managementul pe bază de fapte, relații cu furnizorii reciproc avantajoase.

Se așteaptă ca în viitorul mandat, administratorii societății să facă demersuri necesare integrării mai sus menționatelor principii ale managementului calității, în activitatea cotidiană a întreprinderii prin:

 • -   stabilirea unor obiective concrete de calitate pentru toți directorii societății;

 • -   urmărirea activă a atingerii acestor obiective;

 • -  revizuirea tuturor procedurilor operaționale pentru a se asigura integrarea acestor principii;

 • -  maparea proceselor cheie de management, de adăugare valoare, de asigurare resurse, oe suport, de calitate și identificare a nevoilor de îmbunătățire.

 • IX.   AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII SI GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

în materia eticii, integrității și a guvernanței corporative, administratorii au următoarele competențe și obligații:

 • a)    de elaborare a Codului de Etică, de respectare a acestuia, atât de membrii consiliului cât și de angajații societății;

 • b)    de denunțare a conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne aie societății;

 • c)    de tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel încât societatea, autoritatea publică tutelară și acționarii să nu fie prejudiciați ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorului;

 • d)    în cazul începerii urmăririi penale pentru oricare dintre administratori, pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, mandatul acestuia se va suspenda de drept la data începerii urmăririi penale fără a fi necesare alte notificări.

 • X.  AȘTEPTĂRI PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL, REDUCERILE DE CHELTUIELI SI ALTE ASPECTE

Așteptări în legătura cu cheltuielile de capital:

-Administratorii vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual, autorității publice tutelare și acționarilor programul de dezvoltare și de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor strategice ale societății. Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare și investiții trebuie sa fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale                                                   I l\Așteptări în legătură cu reducerea cheltuielilor:

-Consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească reducerea la minim a plăților restante, tocmai pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalități și majorări de întârziere în sarcina societății.

-Consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor societății și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal. în caz de nerecuperare a creanțelor în termen legal, ca urmare a neluării măsurilor legale și necesare pentru acestea, administratorii vor răspunde în solidar cu directorul pentru prejudiciul cauzat societății.

Angajarea oricăror cheltuieli ale societății trebuie să respecte principiile: eficienței, eficacității si economicității.SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

PRIVIND SELECȚIA CONSILIULUI’ DE ADMINISTRAȚIE AL COMPANIEI MUNICIPALE DEZVOLTARE DURABILĂ BUCUREȘTI S.A.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 și a Normelor metodologice de aplicare ale O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 722/2016 și reprezintă dezideratele autorității tutelare, respectiv Primăria Municipiului București, pentru evoluția societății în următorii patru ani.

 • I. INTRODUCERE

Consiliul General al Municipiului București, în calitate de autoritate publică tutelară pentru Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A. cu sediul social în București, Str. Aristide Demetriade nr. 2, sector 1, București, cod unic de înregistrare fiscală 37763591, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului cu nr. J40/9290/2017, obiect principal de activitate: activități de arhitectură - cod CAEN 7111, a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările privind performanțele societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011.

Structura acționariatului:

Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București - 99,9993% Service Ciclop SA - 0,0007%

 • II. REZUMATUL STRATEGIEI LOCALE

Planul de administrare pentru perioada 2019-2023 va pune în valoare viziunea managerială a membrilor consiliului de administrație asupra perspectivelor de evoluție ale  Companiei Municipale Dezvoltar^EWrabit^ București S ./^fundamentată pe continuarea

CONFORM CU ORIGIN


implementării și consolidarea proceselor de de având la bază premisa că poate fi asigurată-c Direcțiile de dezvoltare ale Compahieiși retehnologizare,


de^vbltare durabilă în condiții de eficiență.


S.A., definite prin Planul de Administrare si operaționalizate prin Planul de Management, ce urmează a fi elaborat și prezentat de directorul general al societății, vor avea la bază principiile guvernanței corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a companiei, în raport cu principalii săi colaboratori: utilizatorii serviciilor, autoritățile locale, autoritățile de reglementare, organisme de control, angajați si alte categorii de colaboratori interni și externi.


III. VIZIUNEA GENERALĂ A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE


Viziunea autorității publice tutelare, realizabilă pentru perioada 2019 - 2023 va fi concentrată pe respectarea unor principii fundamentale de management corporativ, premisă a maximizării eficienței si eficacității Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A., având următoarele obiective:

1) Principiul asigurării concordanței dintre parametrii sistemului de management al organizației cu caracteristicile sale esențiale si ale mediului în care își desfășoară activitatea.


Asigurarea funcționalității și competitivității organizației implică o permanentă corelare, adaptare și perfecționare a sistemului de management la situația efectiv existentă în cadrul său la contextul socio-economic în care își desfășoară activitățile.

 • 2) Principiul managementului participativ:

 • - prin implicarea managerilor și specialiștilor din companie;

 • - prin permanentizarea cu o frecvență cel puțin lunară, a ședințelor tip „board management” cu participarea directorului și ori de câte ori este cazul a managerilor și a altor specialiști din cadrul companiei;

-prin consultarea salariaților folosind diverse metode referitoare la principalele decizii cu impact în zona de resurse umane.

 • 3) Principiul motivării tuturor factorilor implicați în activitatea companiei, motivarea ca principiu general de management al organizației, exprimă necesitatea unei asemenea dimensionări și alocări a resurselor, a stabilirii și utilizării stimuientelor si sancțiunilor materiale și morale de către factorii decizionali astfel încât să se asigure o împletire armonioasă a intereselor tuturor părților implicate generatoare de performanțe superioare ale companiei.

 • 4) Principiul eficacității și eficienței, dimensionarea, structurarea, combinarea tuturor proceselor și relațiilor manageriale, este necesar să se aibă în vedere maximizarea efectelor pozitive economico-sociale, cuantificabile si necuantificabile ale organizației, baza asigurării unei competitivități ridicate.

în conformitate cu obiectivele strategice generale, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari vor urmări sustenabilitatea pe termen lung a companiei și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță.

Obiectivele și criteriile de performanță vor fi cuprinse în contractul de mandat al administratorilor societății. Acestea sunt,

 • - creșterea cifrei de afaceri;

 • - creșterea productivității muncii,


cu titlu exemplificativ, următoarele:

CONFORM CU ORJ$JN


e-mediu-sănătate și

ocială care să creeze cadrul pentru


 • - menținerea unui sistem de manag securitate în muncă și responsabili îmbunătățirea continuă;


 • - îmbunătățirea imaginii socipfăjțif prin asigurarea și menținerea conformității cu reglementările în domeniu;

 • - asigurarea unui nivel ridicat de profesionalism prin continua instruire a angajaților;

 • - promovarea responsabilității instituționale, protecția și conservarea mediului înconjurător.

 • - gestionarea rațională a resurselor naturale.

 • - crearea de noi locuri de muncă;

în planul de administrare vor putea fi incluși și indicatori de performanță ce urmează să fie negociați cu Autoritatea Publica Tutelara, spre exemplu:

 • •           Nivelul obligațiilor restante;

 • •           Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale;

 • •          Creșterea profitului si recuperarea pierderilor anterioare;

 • •           Gradul de satisfacție al clientilor;

 • •         Dezvoltarea si perfecționarea competentelor personalului.

 • IV. MENȚIUNEA PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Societatea Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A. se încadrează în categoria societăților care urmăresc să creeze valoare economică. Societatea operează într-o piață concurențială, ceea ce presupune adoptarea de către consiliul de administrație a unui plan de administrare care să urmărească creșterea competitivității, a profitabilității, îmbunătățirea calității activelor și a indicatorilor de risc.

 • V. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII

Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice sunt:

Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății, cu respectarea legislației în vigoare, privitoare la fundamentarea și aprobarea investițiilor publice, în concordanță cu legislația privind achizițiile publice și a dispozițiilor legale în domeniu.

Luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori sau de cheltuieli suplimentare, majorări, penalități de întârziere, etc.

îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor de la clienți.

Implementarea metodelor corespunzătoare pentru creșterea gradului de satisfacere a exigențelor clienților, pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate.

Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creșterea productivității muncii și creșterea performanțelor societății.

Creșterea eficienței, în condiții de siguranță privind sănătatea populației și protecția mediului, prin continuarea procesului de retehnologizare și reabilitare.

îmbunătățirea activitățilo£x;are.§unt mai puțin informatizate prin extinderea sistemului informatic și creșterea              -           a societății.Respectarea graficelor de implementai^ obligațiilor asumate.

Găsirea de noi clienți și dezvoltândrelațiilor comerciale prin mărirea ariei de operare.


Dezvoltarea de noi segmente profitabile utilizând eficient resursele umane, financiare și tehnologice ale societății.

 • VI. POLITICA DE DIVIDENDE/VĂRSĂMINTE

Societatea trebuie să aplice o politică privind asigurarea repartizării unei cote din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, cu respectarea prevederilor O.G. nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

Aceasta va include îmbunătățirea performanțelor societății pentru un anumit grad de constanță în obținerea profitului societății.

VIL COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE SI CONDUCERE

Relațiile cu acționarii vor avea la bază următoarele linii directoare:

 • a) Transparență și comunicare - semestrial va fi înaintat Adunării Generale a Acționarilor un raport de activitate a administratorilor societății, prin intermediul căruia se va monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare, vor fi prezentate principalele decizii adoptate la nivelul Consiliului de Administrație și va fi înaintat un plan de acțiune sintetic cu obiectivele din planul de administrare ce urmează a fi îndeplinite în perioada următoare. De asemenea, acționarii vor fi informați cu privire la ședințele Consiliului de Administrație, fiind invitați să participe la aceste întâlniri.

 • b) Management participativ - deciziile strategice ce cad în sarcina Consiliului de Administrație, vor fi adoptate cu avizul consultativ al Adunării Generale a Acționarilor.

Relația cu managerii va avea la bază următoarele linii directoare:

 • a) Disciplină și autoritate - vor fi constituite criterii suplimentare de performanță pentru persoanele care exercită prerogative manageriale, care îi vor responsabiliza pe aceștia, inclusiv pentru comportamentul personalului subordonat;

 • b) Instruire - va fi elaborat un program distinct de formare profesională a personalului cu atribuții în domeniul managementului;

 • c) Planificarea succesorală - la nivelul fiecărui post de management va fi nominalizată și inițiată o persoană care va prelua prerogativele de conducere, în cazul indisponibilizării totale sau parțiale a ocupantului funcției de conducere;

 • d) Tratament nediscriminatoriu - rezultatele evaluărilor profesionale și criteriile de performanță, vor fi interpretate identic pentru toți managerii;

 • e) Evitarea conflictului de interese - administratorii se vor asigura de faptul că deciziile adoptate de către
 • VIII. AȘTEPTĂRI SERVICIILOR

Funcțiile managementului calității, având în vedere procesul managerial și specificul managementului calității sunt: planificarea, organizarea, coordonarea, antrenarea, ținerea sub control, asigurarea și îmbunătățirea calității.

La fel de importante ca funcțiile managementului calității sunt principiile managementului calității, principii care, într-o societate condusă de un management performant inspiră în activitate toți angajații: orientarea către clienți, leadership, implicarea personalului, abordarea procesuală, abordarea managementului ca sistem, îmbunătățirea continuă, managementul pe bază de fapte, relații cu furnizorii reciproc avantajoase.

Se așteaptă ca în viitorul mandat, administratorii societății să facă demersuri necesare integrării mai sus menționatelor principii ale managementului calității, în activitatea cotidiană a întreprinderii prin:

 • -   stabilirea unor obiective concrete de calitate pentru toți directorii societății;

 • -   urmărirea activă a atingerii acestor obiective;

 • -  revizuirea tuturor procedurilor operaționale pentru a se asigura integrarea acestor principii;

 • -  maparea proceselor cheie de management, de adăugare valoare, de asigurare resurse, de suport, de calitate și identificare a nevoilor de îmbunătățire.

 • IX. AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII SI GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

în materia eticii, integrității și a guvernanței corporative, administratorii au următoarele competențe și obligații:

 • a)    de elaborare a Codului de Etică, de respectare a acestuia, atât de membrii consiliului cât și de angajații societății;

 • b)    de denunțare a conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății;

 • c)    de tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel încât societatea, autoritatea publică tutelară și acționarii să nu fie prejudiciați ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorului;

 • d)    în cazul începerii urmăririi penale pentru oricare dintre administratori, pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, mandatul acestuia se va suspenda de drept la data începerii urmăririi penale fără a fi necesare alte notificări.

 • X. AȘTEPTĂRI PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL, REDUCERILE DE CHELTUIELI Șl ALTE ASPECTE


îndeplinirii obiectivelor strategice ale societății. Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare și investiții trebuie sa fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale companiei.

Așteptări în legătură cu reducerea cheltuielilor:

-Consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească reducerea la minim a plăților restante, tocmai pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalități și majorări de întârziere în sarcina societății.

-Consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor societății și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal. în caz de nerecuperare a creanțelorîn termen legal, ca urmare a neluării măsurilor legale și necesare pentru acestea, administratorii vor răspunde în solidar cu directorul pentru prejudiciul cauzat societății.

Angajarea oricăror cheltuieli ale societății trebuie să respecte principiile: eficienței, eficacității si economicității.


Pag. 6/6


SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

PRIVIND SELECȚIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL COMPANIEI MUNICIPALE ECO IGIENIZARE BUCUREȘTI S.A.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 722/2016 și reprezintă dezideratele autorității tutelare, respectiv Primăria Municipiului București, pentru evoluția societății în următorii patru ani.

 • I. INTRODUCERE

Consiliul General al Municipiului București, în calitate de autoritate publică tutelară pentru COMPANIA MUNICIPALĂ ECO IGIENIZARE BUCUREȘTI S.A. cu sediul social în București, Aleea Buchetului nr. 10 - 12, sector 3, București, cod unic de înregistrare fiscală 37804055, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului cu nr. J40/9894/2017, obiect principal de activitate: alte activități de curățenie - cod CAEN 8129, a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările privind performanțele societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011.

Structura acționariatului:

 • - Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București 99,99888%

 • - Comuna Chiajna                                                 0,00056%

 • - Comuna Snagov                                              0,00056%

 • II. REZUMATUL STRATEGIEI LOCALE

Planul de administrare pentru perioada 2019-2023 va pune în valoare viziunea managerială a membrilor consiliului de administrație asupra perspectivelor de evoluție ale COMPANIEI MUNICIPALE ECO IGIENIZARE BUCUREȘTI S.A., fundamentată pe continuarea implementării și consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și retehnologizare, având la bază premisa că numai prin capitalizarea permanentă a societății


profesionistă și etică a

: utilizatorii serviciilor, autoritățile locale,


guvernanței corporative, care statuează o atj companiei, în raport cu principalii săi col autoritățile de reglementare, organisme jzte co'ntrol, angajați și alte categorii de colaboratori interni și externi.

Pentru realizarea obiectivului principal de activitate, COMPANIA MUNICIPALĂ ECO

IGIENIZARE BUCUREȘTI SA va asigura serviciile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție de înaltă calitate pe aria Municipiului București, ulterior urmând a se extinde serviciile asupra Județului Ilfov, prin:

 • a) înființarea, dezvoltarea, modernizarea serviciilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție în interiorul localităților și între localitățile membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție și Dezinfecție (înființată prin hotărârea nr. 23/17.01.2018 a Consiliului General al Municipiului București) pe raza de competență a unităților administrativ teritoriale membre;

 • b) Elaborarea și aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului de deratizare, dezinsecție și dezinfecție;

 • c) Promovarea și implementarea de strategii și standarde moderne, europene de realizare a serviciilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție.

 • III. VIZIUNEA GENERALĂ A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE

Viziunea autorității publice tutelare, realizabilă pentru perioada 2019 - 2023 va fi concentrată pe respectarea unor principii fundamentale de management corporativ, premisă a maximizării eficienței și eficacității COMPANIEI MUNICIPALE ECO IGIENIZARE BUCUREȘTI S.A., având următoarele obiective:

 • 1) Principiul asigurării concordanței dintre parametrii sistemului de management al organizației cu caracteristicile sale esențiale și ale mediului în care își desfășoară activitatea.

Asigurarea funcționalității și competitivității organizației implică o permanentă corelare, adaptare și perfecționare a sistemului de management la situația efectiv existentă în cadrul său la contextul socio-economic în care își desfășoară activitățile.

 • 2) Principiul managementului participativ:

 • - prin implicarea managerilor și specialiștilor din companie:

 • - prin permanentizarea cu o frecvență cel puțin lunară, a ședințelor tip „board management" cu participarea directorului și, ori de câte ori este cazul, a managerilor și a altor specialiști din cadrul companiei;

 • - prin consultarea salariaților folosind diverse metode referitoare la principalele decizii cu impact în zona de resurse umane.

 • 3) Principiul motivării tuturor factorilor implicați în activitatea companiei; motivarea ca principiu general de management al organizației, exprimă necesitatea unei asemenea dimensionări si alocări a resurselor, a stabilirii și utilizării stimulentelor și sancțiunilor materiale și morale de către factorii decizionali astfel încât să se asigure o împletire armonioasă a intereselor tuturor părților implicate generatoare de performanțe superioare ale companiei.

 • 4) Principiul eficacității și eficienței, dimensionarea, structurarea, combinarea tuturor proceselor și relațiilor manageriale; este necesar să se aibă în vedere maximizarea efectelor pozitive economico-sociale, cuantificabile și necuantificabile ale organizației, baza asigurării unei competitivități ridicate.Obiectivele și criteriile de performanța voi>fr cu administratorilor societății. Acestea sunt, cu titlu ex

 • -   creșterea cifrei de afaceri;

 • -  creșterea productivității muncii,

 • -   creșterea profitului,

 • -  îmbunătățirea continuă a calității serviciilor furnizate clienților;

 • -  menținerea unui sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate, securitate în muncă și responsabilitate socială care să creeze cadrul pentru îmbunătățirea continuă;

 • -  îmbunătățirea imaginii societății prin asigurarea și menținerea conformității cu reglementările în domeniu;

în planul de administrare vor putea fi incluși indicatorii de performanță ce vor fi negociați cu autoritatea publică tutelară, spre exemplu:

 • -   nivelul obligațiilor restante;

 • -   cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale;

 • -  creșterea profitului și recuperarea pierderilor anterioare;

 • -   gradul de satisfacere a clienților;

dezvoltarea și perfecționarea competențelor personalului

 • IV. MENȚIUNEA PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII PUBLICE

COMPANIA MUNICIPALĂ ECO IGIENIZARE BUCUREȘTI S.A. se încadrează în categoria societăților care furnizează servicii publice de interes local / servicii comunitare de utilitate publică, în domeniul salubrizării - dezinsecție, deratizare și efectuarea de tratamente fitosanitare. Societatea operează într-o piață concurențială, ceea ce presupune adoptarea de către consiliul de administrație a unui plan de administrare care să urmărească creșterea competitivității, a profitabilității, îmbunătățirea calității activelor și a indicatorilor de risc.

 • V. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII

Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice sunt:

 • -  aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății, cu respectarea legislației în vigoare, privitoare la fundamentarea și aprobarea investițiilor publice, în concordanță cu legislația privind achizițiile publice și a dispozițiilor legale în domeniu;

 • -  luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori sau de cheltuieli suplimentare, majorări, penalități de întârziere, etc.;

 • -  implementarea metodelor corespunzătoare pentru creșterea gradului de satisfacere a exigențelor clienților, pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate;

 • -  implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creșterea productivității muncii și creșterea performanțelor societății;

 • -   creșterea eficienței, în conditiȚde_sic)urantă prJ mediului, prin continuare


  ivind sănătatea populației și protecția logizare;2- 0^3 OX..

fessr??

'«>\V/7

îmbunătățirea activităților care sunt marpuiHTWermatizate'pirin extinderea sistemului informatic și creșterea gradului dednformatizare a societății;

respectarea graficelor de implementare a investițiilor și îndeplinirea obligațiilor asumate;

 • -  găsirea de noi clienți și dezvoltarea relațiilor comerciale prin mărirea ariei de operare;

 • -  dezvoltarea de noi segmente profitabile utilizând eficient resursele umane, financiare și tehnologice ale societății.

Programul anual și multianual de investiții va fi înaintat de Consiliul de administrație spre aprobarea Adunării Generale a Asociaților și Autorității publice tutelare, odată cu proiectul bugetului de venituri și cheltuieli. Societatea trebuie să aloce resurse financiare în vederea întreținerii/dezvoltării acesteia și să finalizeze investițiile programate și să realizeze o planificare a acestora prin Bugetul de venituri și cheltuieli.

 • VI. POLITICA DE DIVIDENDE/VĂRSĂMINTE

Societatea trebuie să aplice o politică privind asigurarea repartizării unei cote din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, cu respectarea prevederilor O.G. nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

Aceasta va include îmbunătățirea performantelor societății pentru un anumit arad de constanță în obținerea profitului societății.

Vii. COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE SI CONDUCERE

Relațiile cu acționarii vor avea la bază următoarele linii directoare:

 • a) Transparență și comunicare - semestrial va fi înaintat Adunării Generale a Acționarilor un raport de activitate a administratorilor societății, prin intermediul căruia se va monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare, vor fi prezentate principalele decizii adoptate la nivelul Consiliului de Administrație și va fi înaintat un plan de acțiune sintetic cu obiectivele din planul de administrare ce urmează a fi îndeplinite în perioada următoare. De asemenea, acționarii vor fi informați cu privire la ședințele Consiliului de Administrație, fiind invitați să participe la aceste întâlniri.

 • b) Management participativ - deciziile strategice ce cad în sarcina Consiliului de Administrație, vor fi adoptate cu avizul consultativ al Adunării Generale a Acționarilor.

Relația cu managerii va avea la bază următoarele linii directoare:

 • a) Disciplină și autoritate - vor fi stabilite criterii suplimentare de performanță pentru persoanele care exercită prerogative manageriale, care îi vor responsabiliza pe aceștia, inclusiv pentru comportamentul personalului subordonat;

 • b) Instruire - va fi elaborat un program distinct de formare profesională a personalului cu atribuții în domeniul managementului;

 • c) Planificarea succesorală - la nivelul fiecărui post de management va fi nominalizată și inițiată o persoană care va prelua prerogativele de conducere, în cazul indisponibilizării totale performanță vor fi interpretate ^entlefpențrLLtdțlmanage

  sau parțiale a ocupantului funcției derdndTrcere;

  • d) Tratament nediscriminațcȘuC5- rezultatele

  I                    ........._.r-------

  • e) Evitarea conflictului def/i


  evaluărilor lagerți;

  !e vdț jb ira<


  profesionale și criteriile de asigura de faptul că deciziile idența conflictelor dâWere


e) Evitarea conflictului de interese -acțrrtinistratorii p adoptate de către manageri nli sunt subiective și nu intră si


 • VIII. AȘTEPTĂRI PRIVIND CALI<ATEA"^Șf SIGURANȚA PRODUSELOR Șl A SERVICIILOR PRESTATE

Funcțiile managementului calității, având în vedere procesul managerial și specificul managementului calității sunt: planificarea, organizarea, coordonarea, antrenarea, ținerea sub control, asigurarea și îmbunătățirea calității.

La fel de importante ca funcțiile managementului calității sunt principiile managementului calității, principii care, într-o societate condusă de un management performant inspiră în activitate toți angajații: orientarea către clienți, leadership, implicarea personalului, abordarea procesuală, abordarea managementului ca sistem, îmbunătățirea continuă, managementul pe bază de fapte, relații cu furnizorii reciproc avantajoase.

Se așteaptă ca în viitorul mandat, administratorii societății să facă demersuri necesare integrării mai sus menționatelor principii ale managementului calității în activitatea cotidiană a întreprinderii prin:

 • -   stabilirea unor obiective concrete de calitate pentru toți directorii societății; urmărirea activă a atingerii acestor obiective:

 • -  revizuirea tuturor procedurilor operaționale pentru a se asigura integrarea acestor principii;

 • -  maparea proceselor cheie de management, de adăugare valoare, de asigurare resurse, de suport, de calitate și identificare a nevoilor de îmbunătățire.

 • IX. AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII Șl GUVERNANȚEI CORPORATIVE

în materia eticii, integrității și a guvernanței corporative, administratorii au următoarele competențe și obligații:

 • a) de elaborare a Codului de Etică, de respectare a acestuia, atât de către membrii consiliului, cât și de către angajații societății;

 • b) de denunțare a conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății;

 • c) de tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel încât societatea, autoritatea publică tutelară și acționarii să nu fie prejudiciați ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorului;

 • d) în cazul începerii urmăririi penale pentru oricare dintre administratori, pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, mandatul acestuia se va suspenda de drept la data începerii urmăririi penale fără a fi necesare alte notificări.

 • X. AȘTEPTĂRI PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL, REDUCERILE DE CHELTUIELI Șl ALTE ASPECTE

  Așteptări în legătură cu cheltuielile de capital

  Anual, administratorii vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare autorității publice tutelare și acționarilor programul^de- dezvoltare și de investiții necesar îndeplinirii ’   .....1 ‘      ' Acapital propuse prin programul de

  ! obiA—.........—


  ^pltdelife^e i dezvoltare și investiții trebuie sa fie îi/corelare“’directă>cj


  obiectivelor strategice ale societății.
  o».      „ •<* Kyz/

  ....... w  -  •          -     -■     -        -x ■’  ’\   ’

  Consiliul de administrație, prin admirîistratoni săi, trebuie^ssrarmărească reducerea la minim a plăților restante, tocmai pentru a preVenTcheltuieli suplimentare cu penalități și majorări de întârziere în sarcina societății.

  Consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească încasarea la


Așteptări în legătură cu reducerea cheltuieli termen a creanțelor societății și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal. în caz de nerecuperare a creanțelor în termen legal, ca urmare a neluării măsurilor legale și necesare pentru acestea, administratorii vor răspunde în solidar cu directorul pentru prejudiciul cauzat societății.

Angajarea oricăror cheltuieli ale societății trebuie să respecte principiile eficienței, eficacității și economicității.
SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

PRIVIND SELECȚIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL COMPANIEI MUNICIPALE ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI S.A.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 și a Normelor metodologice de aplicare ale O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 722/2016 și reprezintă dezideratele autorității tutelare, respectiv Primăria Municipiului București, pentru evoluția societății în următorii patru ani.

 • I. INTRODUCERE

Consiliul General al Municipiului București, în calitate de autoritate publică tutelară pentru Compania Municipală Iluminat Public

București S.A. cu sediul social în București, strada Aristide Demetriade nr. 2, sector 1, București, cod de înregistrare fiscală 37832144, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului cu nr. J40/10321/2017, obiect principal de activitate -Lucrări de instalații electrice, cod CAEN 4321, a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările privind performanțele societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011.

Structura acționariatului:

-Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București 99,9994% -Service Ciclop SA 0,0006%.

 • II. REZUMATUL STRATEGIEI LOCALE


  umfftâfcRfolic București S.A.,


  Direcțiile de dezvoltare ale Companiei l\


--— - — —.. — • p- — ■ ■ ~ ■ •           t/lz        ...... ..■ ■             ■ — y •• — , definite prin Planul de Administrare si o pepațîon aliate prin Planul de Management, ce urmează a fi elaborat și prezentat de director uf general al societății, vor avea la bază principiile guvernanței corporative, care stafuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a companiei, în raport cu principalii săi colaboratori: utilizatorii serviciilor, autoritățile locale, autoritățile de reglementare, organisme de control, angajați si alte categorii de colaboratori interni și externi.

 • III. VIZIUNEA GENERALĂ A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE

Viziunea autorității publice tutelare, realizabilă pentru perioada 2019 - 2023 va fi concentrată pe respectarea unor principii fundamentale de management corporativ, premisă a maximizării eficienței si eficacității Companiei Municpale Iluminat Public București S.A., având următoarele obiective:

 • 1) Principiul asigurării concordanței dintre parametrii sistemului de management al organizației cu caracteristicile sale esențiale si ale mediului în care își desfășoară activitatea.

Asigurarea funcționalității și competitivității organizației implică o permanentă corelare, adaptare și perfecționare a sistemului de management la situația efectiv existentă în cadrul său la contextul socio-economic în care își desfășoară activitățile.

 • 2) Principiul managementului participativ:

 • - prin implicarea managerilor și specialiștilor din companie;

 • - prin permanentizarea cu o frecvență cel puțin lunară, a ședințelor tip

„board management” cu participarea directorului și ori de câte ori este cazul a managerilor și a altor specialiști din cadrul companiei;

-prin consultarea salariaților folosind diverse metode referitoare la


principalele decizii cu impact în zona de resurse umane.

 • 3) Principiul motivării tuturor factorilor implicați în activitatea companiei, motivarea ca principiu general de management al organizației, exprimă necesitatea unei asemenea dimensionări și alocări a resurselor, a stabilirii și-utilizării stimulentelor si sancțiunilor materiale și morale de către factorii decizionali astfel încât să se asigure o împletire armonioasă a intereseior iuturor părțiior impiicate generatoare de performanțe superioare ale companiei.

 • 4) Principiul eficacității și eficienței, dimensionarea, structurarea, combinarea tuturor proceselor și relațiilor manageriale, este necesar să se aibă în vedere maximizarea efectelor pozitive economico-sociale, cuantificabile si necuantificabile ale organizației, baza asigurării unei competitivități ridicate.

în conformitate cu obiectivele strategice generale, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari vor urmări sustenabilitatea pe termen lung a companiei și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță.

Obiectivele și criteriile de performanță vor fi cuprinse în contractul de mandat al administratorilor societății. Acestea sunt, cu titlu exemplificativ, următoarele:

-creșterea cifrei de afaceri;

-creșterea productivității muncii,

-creșterea profitului,

-îmbunătățirea continuă a calității serviciilor furnizate clienților;

-menținerea unui sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă si resoonsabilitateseci-ală care să creeze cadrul pentru îmbunătățirea


continuă;
-îmbunătățirea imaginii societății prin w                ,                 ității


cu reglementările în domeniu;

 • - asigurarea unui nivel ridicat de profesionalism prin continua instruire a angajaților;

 • - promovarea responsabilității instituționale, protecția și conservarea mediului înconjurător.

-gestionarea rațională a resurselor naturale.

-crearea de noi locuri de muncă;

în planul de administrare vor putea fi incluși și indicatori de performanță ce urmează să fie negociați cu Autoritatea Publica Tutelara, spre exemplu:

 • •           Nivelul obligațiilor restante;

 • •           Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale;

 • •          Creșterea profitului si recuperarea pierderilor anterioare;

 • •          Gradul de satisfacție al clientilor;

 • •         Dezvoltarea si perfecționarea competentelor personalului.

 • IV. MENjlUNEA PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Societatea Compania Municipală Iluminat Public București S.A. se încadrează în categoria societăților care urmăresc să creeze valoare economică. Societatea operează într-o piață concurențială, ceea ce presupune adoptarea de către consiliul de administrație a unui plan de administrare care să urmărească creșterea competitivității, a profitabilității, îmbunătățirea calității activelor și a indicatorilor de risc.

 • V. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII

Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice sunt:

 • -  Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății, cu respectarea legislației în vigoare, privitoare la fundamentarea și aprobarea investițiilor publice, în concordanță cu legislația privind achizițiile publice și a dispozițiilor legale în domeniu.

 • -  Luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori sau de cheltuieli suplimentare, majorări, penalități de întârziere, etc.

 • -  îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor de la clienți.

 • -  Implementarea metodelor corespunzătoare pentru creșterea gradului de satisfacere a exigențelor clienților, pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate.

 • -  Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creșterea productivității muncii și creșterea peformanțelor societății.

 • -  Creșterea eficienței, în condiții de siguranță privind sănătatea populației și protecția mediului, prin continuarea procesului de retehnologizare și reabilitare.

 • -  îmbunătățirea activităților oare^unt mai puțin informatizate prin extinderea


  sistemului inform^                                 'matizare a societății.

  asumate.  Respectarea graficelor de implementare^irîveXtițjj


  ea obligațiilor


  Găsirea de noi clienți și dezvoltarea relațiilor comericale prin mărirea ariei de


operare.

Dezvoltarea de noi segmente profitabile utilizând eficient resursele umane, financiare și tehnologice ale societății.

 • VI. POLITICA DE DIVIDENDE/VĂRSĂMINTE

Societatea trebuie să aplice o politică privind asigurarea repartizării unei cote din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, cu respectarea prevederilor O.G. nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

Aceasta va include îmbunătățirea performanțelor societății pentru un anumit grad de constanță în obținerea profitului societății.

 • VII. COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE SI CONDUCERE

Relațiile cu acționarii vor avea la bază următoarele linii directoare:

 • a) Transparență și comunicare - semestrial va fi înaintat Adunării Generale a Acționarilor un raport de activitate a administratorilor societății, prin intermediul căruia se va monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare, vor fi prezentate principalele decizii adoptate la nivelul Consiliului de Administrație și va fi înaintat un plan de acțiune sintetic cu obiectivele din planul de administrare ce urmează a fi îndeplinite în perioada următoare. De asemenea, acționarii vor fi informați cu privire la ședințele Consiliului de Administrație, fiind invitați să participe la aceste întâlniri.

 • b) Management participativ - deciziile strategice ce cad în sarcina Consiliului de Administrație, vor fi adoptate cu avizul consultativ al Adunării Generale a Acționarilor.

Relația cu managerii va avea la bază următoarele linii directoare:

 • a) Disciplină și autoritate - vor fi constituite criterii suplimentare de performanță pentru persoanele care exercită prerogative manageriale, care îi vor responsabiliza pe aceștia, inclusiv pentru comportamentul personalului subordonat;

 • b) Instruire - va fi elaborat un program distinct de formare profesională a personalului cu atribuții în domeniul managementului;

 • c) Planificarea succesorală - la nivelul fiecărui post de management va fi nominalizată și inițiată o persoană care va prelua prerogativele de conducere, în cazul indisponibilizării totale sau parțiale a ocupantului funcției de conducere;

 • d) Tratament nediscriminatoriu - rezultatele evaluărilor profesionale și criteriile de performanță, vor fi interpretate identic pentru toți managerii;

 • e) Evitarea conflictului de interese - administratorii se vor asigura de faptul că deciziile adoptate de către manageri nu sunt subiective și nu intră sub incidența conflictelor de interese.


  CONFORM CU ORIGINALUL


  PRIVIND CALITATEA^Ș PRESTATE
 • VIII. AȘTEPTĂRI SERVICIILOR

Funcțiile managementului calității, având în vedere procesul managerial și specificul managementului calității sunt: planificarea, organizarea, coordonarea, antrenarea, ținerea sub control, asigurarea și îmbunătățirea calității.

La fel de importante ca funcțiile managementului calității sunt principiile managementului calității, principii care, într-o societate condusă de un management performant inspiră în activitate toți angajații: orientarea către clienți, leadership, implicarea personalului, abordarea procesuală, abordarea managementului ca sistem, îmbunătățirea continuă, managementul pe bază de fapte, relații cu furnizorii reciproc avantajoase.

Se așteaptă ca în viitorul mandat, administratorii societății să facă demersuri necesare integrării mai sus menționatelor principii ale managementului calității, în activitatea cotidiană a întreprinderii prin:

 • -   stabilirea unor obiective concrete de calitate pentru toți directorii societății;

 • -   urmărirea activă a atingerii acestor obiective;

 • -  revizuirea tuturor procedurilor operaționale pentru a se asigura integrarea acestor principii;

 • -  maparea proceselor cheie de management, de adăugare valoare, de asigurare resurse, de suport, de calitate și identificare a nevoilor de îmbunătățire.

 • IX.   AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚI! Șl GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

în materia eticii, integrității și a guvernanței corporative, administratorii au următoarele competențe și obligații:

 • a) de elaborare a Codului de Etică, de respectare a acestuia, atât de membrii consiliului cât și de angajații societății;

 • b) de denunțare a conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății;

 • c) de tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel încât societatea, autoritatea publică tutelară și acționarii să nu fie prejudiciați ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorului;

 • d) în cazul începerii urmăririi penale pentru oricare dintre administratori, pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, mandatul acestuia se va suspenda de drept la data începerii urmăririi penale fără a fi necesare alte notificări.

 • X.  AȘTEPTĂRI PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL,

REDUCERILE DE CHELTUIELI Șl ALTE ASPECTE

Așteptări în legătura cu cheltuielile de capital:

-Administratorii vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual, autorității publice tutelare și acțio^ăFifor/prdgramul de dezvoltare și de investiții necesar


âl propuse prin ctă cu obiectivele


îndeplinirii obiectivelor stategice ale programul de dezvoltare și investiții trebuie sa fie în cof strategice ale companiei.

Așteptări în legătură cu reducerea cheltuielilor:

-Consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească reducerea la minim a plăților restante, tocmai pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalități și majorări de întârziere în sarcina societății.

-Consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor societății și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal. în caz de nerecuperare a creanțelor în termen legal, ca urmare a neluării măsurilor legale și necesare pentru acestea, administratorii vor răspunde în solidar cu directorul pentru prejudiciul cauzat societății.

Angajarea oricăror cheltuieli ale societății trebuie să respecte principiile: eficienței, eficacității si economicității.întocmit,

Darius Olei,

■5. CORPORATIVASCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

PRIVIND SELECȚIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL COMPANIEI MUNICIPALE IMOBILIARĂ BUCUREȘTI S.A.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 și a Normelor metodologice de aplicare ale O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 722/2016 și reprezintă dezideratele autorității tutelare, respectiv Primăria Municipiului București, pentru evoluția societății în următorii patru ani.

 • I. INTRODUCERE

Consiliul General al Municipiului București, în calitate de autoritate publică tutelară pentru COMPANIA MUNICIPALĂ IMOBILIARĂ BUCUREȘTI S.A. cu sediul social în București, str. Aristide Demetriade nr.2 et.3 birou nr.1 , cod de înregistrare fiscală RO 37764910, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului cu nr. J40/9350/2017, obiect principal de activitate -Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract - Cod CAEN 6832, a elaborat prezenta scrisoare -care stabilește așteptările privind performanțele societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011.

Structura acționariatului:

 • - Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București - 99,9998%.

 • - Service Ciclop S.A. - 0,0002%

 • II. REZUMATUL STRATEGIEI LOCALE

Planul de administrare pentru perioada 2019-2023 va pune în valoare viziunea managerială a membrilor consiliului de administrație asupra perspectivelor de evoluție ale Companiei Municipale Imobiliară S.A., fundamentată pe continuarea implementării și consolidarea proceselor de dezvoltare și modernizare și retehnologizare, având la bază premisa că poate fi asigurată o dezvoltare durabilă în condiții de eficiență.
Direcțiile de dezvoltare ale Co

Planul de Administrare si operați^ elaborat și prezentat de directei

guvernanței corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a companiei, în raport cu principalii săi colaboratori: utilizatorii serviciilor, autoritățile locale, autoritățile de reglementare, organisme de control, angajați si alte categorii de colaboratori interni și externi.

iară S.A., definite prin sment, ce urmează a fi meral al societății, vor avea la bază principiile


 • III. VIZIUNEA GENERALĂ A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE

Viziunea autorității publice tutelare, realizabilă pentru perioada 2019 - 2023 va fi concentrată pe respectarea unor principii fundamentale de management corporativ, premisă a maximizării eficienței si eficacității Companiei Municipale Imobiliară S.A., având următoarele obiective:

 • 1) Principiul asigurării concordanței dintre parametrii sistemului de management al organizației cu caracteristicile sale esențiale si ale mediului în care își desfășoară activitatea.

Asigurarea funcționalității și competitivității organizației implică o permanentă corelare, adaptare și perfecționare a sistemului de management la situația efectiv existentă în cadrul său ia contextul socio-economic în care îsi desfășoară activitățile.

 • 2) Principiul managementului participativ:

 • - prin implicarea managerilor și specialiștilor din companie;

 • - prin permanentizarea cu o frecvență cel puțin lunară, a ședințelor tip „board management” cu participarea directorului și ori de câte ori este cazul a managerilor și a altor specialiști din cadrul companiei;

-prin consultarea salariaților folosind diverse metode referitoare la principalele decizii cu impact în zona de resurse umane.

 • 3) Principiul motivării tuturor factorilor implicați în activitatea companiei, motivarea ca principiu general de management a! organizației, exprimă necesitatea unei asemenea dimensionări și alocări a resurselor, a stabilirii și‘Utilizării stimulentelor si sancțiunilor materiale și morale de către factorii decizionali astfel încât să se asigure o împletire armonioasă a intereselor tuturor părțiior implicate generatoare de performanțe superioare ale companiei.

 • 4) Principiul eficacității și eficienței, dimensionarea, structurarea, combinarea tuturor proceselor și relațiilor manageriale, este necesar să se aibă în vedere maximizarea efectelor pozitive economico-sociale, cuantificabile si necuantificabile ale organizației, baza asigurării unei competitivități ridicate.

în conformitate cu obiectivele strategice generale, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari vor urmări sustenabilitatea pe termen lung a companiei și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță.

Obiectivele și criteriile de performanță vor fi cuprinse în contractul de mandat al administratorilor societății. Acestea sunt, cu titlu exemplificativ, următoarele:

 • - creșterea cifrei de afaceri;

 • - creșterea productivității muncii,

 • - creșterea profitului,

-îmbunătățirea continuă a calității serviciilor furnizate clienților;

 • - menținerea unui sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate și  CONFORM CU ORI


 • - îmbunătățirea imaginii societății prin ași reglementările în domeniu;

  nerea conformității cu


 • - asigurarea unui nivel ridicat de proteai 

  alism prin continua instruire a angajaților;


 • - promovarea responsabilității instituționale, protecția și conservarea mediului înconjurător.

 • - gestionarea rațională a resurselor naturale.

 • - crearea de noi locuri de muncă;

în planul de administrare vor putea fi incluși și indicatori de performanță ce urmează să fie negociați cu Autoritatea Publica Tutelara, spre exemplu:

 • •           Nivelul obligațiilor restante;

 • •           Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale;

 • •          Creșterea profitului si recuperarea pierderilor anterioare;

 • •          Gradul de satisfacție al clienților;

 • •         Dezvoltarea si perfecționarea competentelor personalului.

 • IV. MENȚIUNEA PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Compania Municipală Imobiliară S.A. se încadrează în categoria societăților care acționează și urmăresc sa creeze valoare economică. Societatea operează într-o piață concurențială, ceea ce presupune adoptarea de către consiliul de administrație a unui plan de administrare care să urmărească creșterea competitivității, a profitabilității, îmbunătățirea calității activelor și a indicatorilor de risc.

Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 538/2018 a fost aprobata delegarea gestiunii serviciului public de interes local privind activitatile de intretinere si reparații curente a fondului imobiliar aflat in proprietatea Municipiului București.

Delegatul va presta Serviciu! în conformitate cu prevederile Contractului, ale Regulamentului Serviciului, ale Caietului de sarcini’al Serviciului și cu dispozițiile Legii.

 • V. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLiTiCA DE iNVESTiȚii

Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice sunt:

Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății, cu respectarea legislației în vigoare, privitoare la fundamentarea și aprobarea investițiilor publice, în concordanță cu legislația privind achizițiile publice și a dispozițiilor legale în domeniu.

Luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori sau de cheltuieli suplimentare, majorări, penalități de întârziere, etc.

îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor de la clienți.

Implementarea metodelor corespunzătoare pentru creșterea gradului de satisfacere a exigențelor clienților, pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate.

Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creșterea productivității muncii și creșterea performanțelor societății.
Creșterea eficienței, în condiții de șiănătatea populației și protecția mediului, prin continuarea procesujxcțg retehnologizare și reabilitare.

îmbunătățirea activităților ct mai puțin informatizate prin extinderea

sistemului informatic și creșterea graduluFde informatizare a societății.

Respectarea graficelor de implementare a investițiilor și îndeplinirea obligațiilor asumate.

Găsirea de noi clienți și dezvoltarea relațiilor comerciale prin mărirea ariei de operare.

Dezvoltarea de noi segmente profitabile utilizând eficient resursele umane, financiare și tehnologice ale societății.

 • VI. POLITICA DE DIVIDENDE/VĂRSĂMINTE

Societatea trebuie să aplice o politică privind asigurarea repartizării unei cote din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, cu respectarea prevederilor O.G. nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

Aceasta va include îmbunătățirea performanțelor societății pentru un anumit grad de constanță în obținerea profitului societății.

 • VII. COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE SI CONDUCERE

Relațiile cu acționarii vor avea la bază următoarele linii directoare:

 • a) Transparență și comunicare - semestrial va fi înaintat Adunării Generale a Acționarilor un raport de activitate a administratorilor societății, prin intermediul căruia se va monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare, vor fi prezentate principalele decizii adoptate la nivelul Consiliului de Administrație și va fi înaintat un plan de acțiune sintetic cu obiectivele din planul de administrare ce urmează a fi îndeplinite în perioada următoare. De asemenea, acționarii vor fi informați cu privire la ședințele Consiliului de Administrație, fiind invitați să participe la aceste întâlniri.

 • b) Management participativ - deciziile strategice ce cad în sarcina Consiliului de Administrație, vor fi adoptate cu avizul consultativ al Adunării Generale a Acționarilor.

Relația cu managerii va avea la bază următoarele linii directoare:

 • a) Disciplină și autoritate - vor fi constituite criterii suplimentare de performanță pentru persoanele care exercită prerogative manageriale, care îi vor responsabiliza pe aceștia, inclusiv pentru comportamentul personalului subordonat;

 • b) Instruire - va fi elaborat un program distinct de formare profesională a personalului cu atribuții în domeniul managementului;

 • c) Planificarea succesorală - la nivelul fiecărui post de management va fi nominalizată și inițiată o persoană care va prelua prerogativele de conducere, în cazul indisponibilizării totale sau parțiale a ocupantului funcției de conducere;

 • d) Tratament nediscriminatorîpc^r^ultateîe evaluărilor profesionale și criteriile de performantă, vor fi interpretate i$er iczperrtru/oti manager^
 • e) Evitarea conflictului de interese - administr deciziile adoptate de către manageri nu su conflictelor de interese.

  rii se vo^asigura de faptul că și nu intră sub incidența


 • VIII. AȘTEPTĂRI PRIVIND CALITATEA SI SIGURANȚA PRODUSELOR SI SERVICIILOR PRESTATE

Funcțiile managementului calității, având în vedere procesul managerial și specificul managementului calității sunt: planificarea, organizarea, coordonarea, antrenarea, ținerea sub control, asigurarea și îmbunătățirea calității.

La fel de importante ca funcțiile managementului calității sunt principiile managementului calității, principii care, într-o societate condusă de un management performant inspiră în activitate toți angajații: orientarea către clienți, leadership, implicarea personalului, abordarea procesuală, abordarea managementului ca sistem, îmbunătățirea continuă, managementul pe bază de fapte, relații cu furnizorii reciproc avantajoase.

Se așteaptă ca în viitorul mandat, administratorii societății să facă demersuri necesare integrării mai sus menționatelor principii ale managementului calității, în activitatea cotidiană a întreprinderii prin:

 • -   stabilirea unor obiective concrete de calitate pentru toți directorii societății;

 • -   urmărirea activă a atingerii acestor obiective;

 • -  revizuirea tuturor procedurilor operaționale pentru a se asigura integrarea acestor principii;

 • -  maparea proceselor cheie de management, de adăugare valoare, de asigurare resurse, de suport, de calitate și identificare a nevoilor de îmbunătățire.

 • IX. AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII SI GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

în materia eticii, integrității și a guvernanței corporative, administratorii au următoarele competențe și obligații:

 • a)    de elaborare a Codului de Etică, de respectare a acestuia, atât de membrii consiliului cât și de angajații societății;

 • b)    de denunțare a conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății;

 • c)    de tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel încât societatea, autoritatea publică tutelară și acționarii să nu fie prejudiciați ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorului;

 • d)    în cazul începerii urmăririi penale pentru oricare dintre administratori, pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, mandatul acestuia se va suspenda de drept la data începerii urmăririi penale fără a fi necesare alte notificări.
  CONFORM CU ORIG • X. AȘTEPTĂRI PRIVIND CHELTUIELILE Q REDUCERILE DE CHELTUIELI Șl A

Așteptări în legătura cu cheltuielile de capital:

-Administratorii vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual, autorității publice tutelare și acționarilor programul de dezvoltare și de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor strategice ale societății. Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare și investiții trebuie sa fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale companiei.

Așteptări în legătură cu reducerea cheltuielilor:

-Consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească reducerea la minim a plăților restante, tocmai pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalități și majorări de întârziere în sarcina societății.

-Consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor societății și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal. în caz de nerecuperare a creanțelorîn termen legal, ca urmare a neluării măsurilor legale și necesare pentru acestea, administratorii vor răspunde în solidar cu directorul pentru prejudiciul cauzat societății.

Angajarea oricăror cheltuieli ale societății trebuie să respecte principiile: eficienței, eficacității si economicității.

SCRISOA -DE AȘTEPTĂRI PRIVIND SELECȚIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL COMPANIEI MUNICIPALE ÎNTREȚINEREA ARBORILOR SI SPATIILOR VERZI BUCUREȘTI S.A.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare ale O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 722/2016 și reprezintă dezideratele autorității tutelare, respectiv Primăria Municipiului București, pentru evoluția societății în următorii patru ani.

 • I. INTRODUCERE

Consiliul General al Municipiului București, în calitate de autoritate publică tutelară pentru societatea Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiilor Verzi București S.A. cu sediul social în București, sector 1, Sos. București-Ploiești, nr. 8B, clădirea C12, birourile nr. 2,3,4, 5, 6,7,8,10,11,12, cod poștal 013682, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului cu nr. J40/10238/23.06.2017, CUI 37829106, obiect principal de activitate -activități de întreținere peisagistică, Cod Caen 8130, a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările privind performanțele societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia. în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011.

Structura acționariatului:

 • 1. MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - 99,99982%;

 • 2. SERVICE CICLOP SA - 0,00018%.

 • II. REZUMATUL STRATEGIEI LOCALE

Planul de administrare pentru perioada 2019-2023 va pune în valoare viziunea managerială a membrilor consiliului de administrație asupra perspectivelor de evoluție ale societății Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiilor Verzi București S.A., fundamentată pe continuarea implementării și consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și retehnologizare, ,a.vând la bază premisa că numai prin capitalizarea permanentă a societății poateji^sl^urătă o dezvpltare/sțurabilă în condiții de eficiență

I

Direcțiile de dezvoltare ale Companiei Mi/riicip Verzi București S.A., definite prin Planul de^A^injde Management, ce urmează a fi elabor^fierea Arborilor și Spațiilor re și operaționalizate prin Planul și prezentat de directorul general al societății, vor avea la bază principiile guvepfanțșf corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică apaniei, în raport cu principalii săi colaboratori: utilizatorii serviciilor, autoritățile locale, autoritățile de reglementare, organisme de control, angajați si alte categorii de colaboratori interni și externi.

 • III. VIZIUNEA GENERALĂ A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE

Viziunea autorității publice tutelare, realizabilă pentru perioada 2019 - 2023 va fi concentrată pe respectarea unor principii fundamentale de management corporativ, premisă a maximizării eficienței si eficacității, societatea Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiilor Verzi București S.A., având următoarele obiective:

 • 1) Principiul asigurării concordanței dintre parametrii sistemului de management al organizației cu caracteristicile sale esențiale și ale mediului în care își desfășoară activitatea.

Asigurarea funcționalității și competitivității organizației implică o permanentă corelare, adaptare și perfecționare a sistemului de management la situația efectiv existentă în cadrul său la contextul socio-economic în care își desfășoară activitățile.

 • 2) Principiul managementului participativ:

 • - prin implicarea managerilor și specialiștilor din companie;

 • - prin permanentizarea cu o frecvență cel puțin lunară, a ședințelor tip „board management” cu participarea directorului si ori de câte ori este cazul a managerilor si a altor specialiști din cadrul companiei;

 • - prin consultarea salariaților folosind diverse metode referitoare la principalele decizii cu impact în zona de resurse umane.

 • 3) Principiul motivării tuturor factorilor implicați în activitatea companiei, motivarea ca principiu genera! de management al organizației, exprimă necesitatea unei asemenea dimensionări și alocări a resurselor, a stabilirii și' utilizării stimulentelor și sancțiunilor materiale și morale de către factorii decizionali astfel încât să se asigure o împletire armonioasă a intereselor tuturor părților implicate generatoare de performanțe superioare ale companiei.

 • 4) Principiul eficacității și eficienței, dimensionarea, structurarea, combinarea tuturor proceselor și relațiilor manageriale, este necesar să se aibă în vedere maximizarea efectelor pozitive economico-sociale, cuantificabile si necuantificabile ale organizației, baza asigurării unei competitivități ridicate.

în conformitate cu obiectivele strategice generale ale societății, un rol important îl ocupă obiectivele la nivelul activităților economico-financiare, după cum urmează:

 • •  Asigurarea unei rate a profitului, a unei lichidități curente și

unei viteze de rotație a debitelor clienți care să asigure îmbunătățirea valorilor anterioare.

 • •  Asigurarea unui nivel optim al ratei de îndatorare totală.

 • •  Asigurarea permanentă a fluxului de numerar (cash-flow), necesar bunei desfășurări a activităților productive și a celor investiționale.

 • •  Asigurarea implementării planului de Management, a planului financiar și a Politicii tarifare.

Asigurarea unui grad ridicat dejincasare a serviciilor facturate. Respectarea servicijjof-privftid soluționarea reclamațiilor/petițiilor.

/'o          ’

îîfâlî^actul de mandat al

plificatiyTurmătoarele:


Obiectivele și criteriile de performanță VoTf/cu administratorilor societății. Acestea sunt, cu titlu e

-creșterea cifrei de afaceri;

-creșterea productivității muncii,

-creșterea profitului,

-îmbunătățirea continuă a calității iciilor furnizate clienților;

-menținerea unui sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă și responsabilitate socială care să creeze cadrul pentru îmbunătățirea continuă;

-îmbunătățirea imaginii societății prin asigurarea și menținerea conformității cu reglementările în domeniu;

 • - asigurarea unui nivel ridicat de profesionalism prin continua instruire a angajaților;

 • - promovarea responsabilității instituționale, protecția și conservarea mediului înconjurător.

-gestionarea rațională a resurselor naturale.

-crearea de noi locuri de muncă;

în planul de administrare vor putea fi incluși și indicatori de performanță ce urmează să fie negociați cu Autoritatea Publică Tutelară, spre exemplu:

 • •       Nivelul obligațiilor restante;

 • •       Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale;

 • •      Creșterea profitului si recuperarea pierderilor anterioare;

 • •      Gradul de satisfacție al clienților;

 • •      Dezvoltarea si perfecționarea competentelor personalului.

 • IV. MENȚIUNEA PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Societatea Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiilor Verzi București S.A. se încadrează în categoria societăților care îndeplinesc obligații de serviciu public de interes iocai și care acționează și urmăresc să creeze valoare economică.

Societatea operează într-o piață concurențială, ceea ce presupune adoptarea de către consiliul de administrație a unui plan de administrare care să urmărească creșterea competitivității, a profitabilității, îmbunătățirea calității activelor și a indicatorilor de risc.

Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 534/23.08.2018 a fost aprobată delegarea gestiunii serviciului public de interes local privind activitățile de întreținere a arborilor și spațiilor verzi în Municipiul București către Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.

De asemenea, prin aceeași hotărâre a fost aprobată și încheierea contractului de delegare gestiunii serviciului public de interes local privind activitățile de întreținere a arborilor și spațiilor verzi în municipiul București.

Conform contractului de delegare menționat anterior, încheiat pe o durată de 5 ani, prin acordarea Gestiunii Serviciului, Delegatarul (Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București) acordă Delegatului (Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.), ca parte integrantă a acestuia, dreptul de a lua toate măsurile și de a întreprinde toate acțiunile și activitățile necesare, în măsura permisă și în condițiile stabilite de leg^^ieptru a asigura prestarea în mod corespunzător a Serviciului, prin executarea Lwtțăplor/pfev.ăzute în programele anuale de lucrări

i-----x_ ----_ x__ rs_. —x\_ o-------1 esțării Serviciului. ___


.ACCONFORM CU ORIGINAL


L

Delegatul va prșsta Serviciul în conformist Regulamentului Serviciului, ale Caietului de sarpinfal

e Contractului, ale rviciului și cu dispozițiile Legii.


 • V. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITIC

  E INVESTIȚII


Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice sunt:

 • -  Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății, cu respectarea legislației în vigoare, privitoare la fundamentarea și aprobarea investițiilor publice, în concordanță cu legislația privind achizițiile publice și a dispozițiilor legale în domeniu.

 • -  Luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori sau de cheltuieli suplimentare, majorări, penalități de întârziere, etc.

 • -  îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor de la beneficiarii serviciilor prestate.

 • -  Implementarea metodelor corespunzătoare pentru creșterea gradului de satisfacere a exigențelor clienților, pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate.

 • -  Implementarea măsuriior corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creșterea productivității muncii și creșterea performanțelor societății.

 • -   Creșterea eficienței, în condiții de siguranță privind sănătatea populației și protecția mediului, prin continuarea procesului de retehnologizare și reabilitare.

 • -  îmbunătățirea activităților care sunt mai puțin informatizate prin extinderea sistemului informatic și creșterea gradului de informatizare a societății. Respectarea graficelor de implementare a investițiilor și îndeplinirea obligațiilor asumate.

 • -   Găsirea de noi clienți și dezvoltarea relațiilor comerciale prin mărirea ariei de operare.

 • -  Dezvoltarea de noi segmente profitabile utilizând eficient resursele umane, financiare și tehnologice aie societății.

 • VI. POLITICA DE DIVIDENDE/VĂRSĂMINTE

Societatea trebuie să aplice o politică privind asigurarea repartizării unei cote din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, cu respectarea prevederilor O.G. nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

Aceasta va include îmbunătățirea performanțelor societății pentru un anumit grad de constanță în obținerea profitului societății.

 • VII. COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE SI CONDUCERE

Relațiile cu acționarii vor avea la bază următoarele linii directoare:


-

CONFORM CU ORțGINALUfi prezentate principalele decizii adoptate la nivelul înaintat un plan de acțiune sintetic cu obiectivei a fi îndeplinite în perioada următoare. De as la ședințele Consiliului de Administrație,

 • b) Management participativ - deciziile strategice ce cad în sarcina Consiliului de Administrație, vor fi adoptate cu avizul consultativ al Adunării Generale a Acționarilor.

  ftiinistrație și va fi istrare ce urmează a, acționarii vor fi informați cu privire hsUfrt/itați să participe la aceste întâlniri.


Relația cu managerii va avea la bază următoarele linii directoare:

 • a) Disciplină și autoritate - vor fi constituite criterii suplimentare de performanță pentru persoanele care exercită prerogative manageriale, care îi vor responsabiliza pe aceștia, inclusiv pentru comportamentul personalului subordonat;

 • b) Instruire - va fi elaborat un program distinct de formare profesională a personalului cu atribuții în domeniul managementului;

 • c) Planificarea succesorală - la nivelul fiecărui post de management va fi nominalizată și inițiată o persoană care va prelua prerogativele de conducere, în cazul indisponibilizării totale sau parțiale a ocupantului funcției de conducere;

 • d) Tratament nediscriminatoriu - rezultatele evaluărilor profesionale și criteriile de performanță, vor fi interpretate identic pentru toți managerii;

 • e) Evitarea conflictului de interese - administratorii se vor asigura de faptul că deciziile adoptate de către manageri nu sunt subiective și nu intră sub incidența conflictelor de interese.

 • VIII. AȘTEPTĂRI PRIVIND CALITATEA Șl SIGURANȚA PRODUSELOR Și SERVICIILOR PRESTATE

Funcțiile managementului calității, având în vedere procesul managerial și specificul managementului calității sunt: planificarea, organizarea, coordonarea, antrenarea, ținerea sub control, asigurarea și îmbunătățirea calității.

La fel de importante ca funcțiile managementului calității sunt principiile managementului calității, principii care, într-o societate condusă de un management performant inspiră în activitate toți angajații: orientarea către clienți, leadership, implicarea personalului, abordarea procesuală, abordarea managementului ca sistem, îmbunătățirea continuă, managementul pe bază de fapte, relații cu furnizorii reciproc avantajoase.

Se așteaptă ca în viitorul mandat, administratorii societății să facă demersuri necesare integrării mai sus menționatelor principii ale managementului calității, în activitatea cotidiană a întreprinderii prin:

 • -   stabilirea unor obiective concrete de calitate pentru toți directorii societății;

 • -   urmărirea activă a atingerii acestor obiective;

 • -  revizuirea tuturor procedurilor operaționale pentru a se asigura integrarea acestor principii;

 • -  maparea proceselor cheie de management, de adăugare valoare, de asigurare resurse, de suport, de calitate și identificare a nevoilor de îmbunătățire.

 • IX. AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII Șl GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ          _următoarele competențe și oblj^âțîi


CONFORM CU ORIGINALUL?

<


 • a)

 • b)

 • c)

 • d)


cv,k.  % ț^v\

5         2-

* y) ectar^^^ae^ta, atât de membrii


de elaborare a Codului de Etică, de n consiliului cât și de angajații societății: de denunțare a conflictelor de4nteres^ț definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor infefne-aie societății;

de tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel încât societatea, autoritatea publică tutelară și acționarii să nu fie prejudiciați ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorului;

în cazul începerii urmăririi penale pentru oricare dintre administratori, pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, mandatul acestuia se va suspenda de drept la data începerii urmăririi penale fără a fi necesare alte notificări.

 • X. AȘTEPTĂRI PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL, REDUCERILE DE CHELTUIELI Șl ALTE ASPECTE

Așteptări în legătură cu cheltuielile de capital

Administratorii vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual, autorității publice tutelare și acționarilor programul de dezvoltare și de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor strategice ale societății. Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare și investiții trebuie sa fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale companiei.

Așteptări în legătură cu reducerea cheltuielilor

Consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească reducerea la minim a plăților restante, tocmai pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalități și majorări de întârziere în sarcina societății.

Consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor societății și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal. în caz de nerecuperare a creanțelor în termen legal, ca urmare a neluării măsurilor legale și necesare pentru acestea, administratorii vor răspunde în solidar cu directorul pentru prejudiciul cauzat societății.

Angajarea oricăror chekuieii a societății trebuie să respecte principiile: eficienței, eficacității si economicității.


SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI PRIVIND SELECȚIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL COMPANIEI MUNICIPALE MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 și a Normelor metodologice de aplicare ale O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 722/2016 și reprezintă dezideratele autorității tutelare, respectiv Primăria Municipiului București, pentru evoluția societății în următorii patru ani.

 • I. INTRODUCERE

Consiliu! General al Municipiului București, în calitate de autoritate publică tutelară pentru Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. cu sediul social în București, strada Thomas Mazaryk nr. 4, sector 2, București, cod de înregistrare fiscală 37832101, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului cu nr. J40/10325/2017, obiect principal de activitate - Activități de telecomunicații prin rețele de cablu-cod CAEN 6110, a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările privind performanțele societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011.

Structura acționariatului:

-Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București 99,9992% -Service Ciclop SA 0,0008%.

 • II. REZUMATUL STRATEGIEI LOCALE

Planul de administrare pentru perioada 2019-2023 va pune în valoare viziunea managerială a membrilor consiliului de administrație asupra perspectivelor de evoluție ale Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A., fundamentată pe continuarea implementării și consolidarea proceselor de dezvoltare și modernizare și retehnologizare, având la bază premisa că poate fi asigurată o dezvoltare durabilă în
CONFORM CU ORI


Direcțiile de dezvoltare

București S.A., definite prin Planul de AdiȚwrrîstra

Management, ce urmează a fi elaborat și,preze avea la bază principiile guvernanței corporative, care statuează o atitudine responsabilă,


gementul Traficului si operaționalizate prin Planul de fde directorul general al societății, vor

profesionistă și etică a companiei, în raport cu principalii săi colaboratori: utilizatorii serviciilor, autoritățile locale, autoritățile de reglementare, organisme de control, angajați si alte categorii de colaboratori interni și externi.

fll. VIZIUNEA GENERALĂ A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE

Viziunea autorității publice tutelare, realizabilă pentru perioada 2019 - 2023 va fi concentrată pe respectarea unor principii fundamentale de management corporativ, premisă a maximizării eficienței si eficacității Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A., având următoarele obiective:

 • 1) Principiul asigurării concordanței dintre parametrii sistemului de management al organizației cu caracteristicile sale esențiale si ale mediului în care își desfășoară activitatea.

Asigurarea funcționalității și competitivității organizației implică o permanentă corelare, adaptare și perfecționare a sistemului de management la situația efectiv existentă în cadrul său la contextul socio-economic în care își desfășoară activitățile.

 • 2) Principiul managementului participativ:

 • - prin implicarea managerilor și specialiștilor din companie;

 • - prin permanentizarea cu o frecvență cel puțin lunară, a ședințelor tip

„board management” cu participarea directorului și ori de câte ori este cazul a managerilor și a altor specialiști din cadrul companiei;

-prin consultarea salariaților folosind diverse metode referitoare la principalele decizii cu impact în zona de resurse umane.

 • 3) Principiul motivării tuturor factorilor implicați în activitatea companiei, motivarea ca principiu general de management a! organizației, exprimă necesitatea unei asemenea dimensionări și alocări a resurselor, a stabilirii și’ utilizării stimulentelor si sancțiunilor materiale și morale de către factorii decizionali astfel încât să se asigure o împletire armonioasă a intereselor tuturor părțiior impiicate generatoare de performanțe superioare ale companiei.

 • 4) Principiul eficacității și eficienței, dimensionarea, structurarea, combinarea tuturor proceselor și relațiilor manageriale, este necesar să se aibă în vedere maximizarea efectelor pozitive economico-sociale, cuantificabile si necuantificabile ale organizației, baza asigurării unei competitivități ridicate.

în conformitate cu obiectivele strategice generale, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari vor urmări sustenabilitatea pe termen lung a companiei și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță.

Obiectivele și criteriile de performanță vor fi cuprinse în contractul de mandat al administratorilor societății. Acestea sunt, cu titlu exemplificativ, următoarele:

-creșterea cifrei de afaceri;

-creșterea productivității muncii,

-creșterea profitului,

-îmbunătățirea continuă a calității serviciilor furnizate clienților;

-menținerea unui sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate și


CONFORM CU ORIGINALUI^|


-îmbunătățirea imaginii societății prin asigura cu reglementările în domeniu;


 • - asigurarea unui nivel ridicat de p angajaților;

 • - promovarea responsabilității instituționale, protecția și conservarea mediului înconjurător.

-gestionarea rațională a resurselor naturale, -crearea de noi locuri de muncă;

în planul de administrare vor putea fi incluși și indicatori de performanță ce urmează să fie negociați cu Autoritatea Publica Tutelară, spre exemplu:

Nivelul obligațiilor restante;

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale;

Creșterea profitului si recuperarea pierderilor anterioare; Gradul de satisfacție al clientilor;

Dezvoltarea si perfecționarea competentelor personalului.

 • IV. MENȚIUNEA PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. se încadrează în categoria întreprinderilor care îndeplinesc obligații de serviciu public de interes local. Societatea operează într-o piață concurențială, ceea ce presupune adoptarea de către consiliul de administrație a unui plan de administrare care să urmărească creșterea profitabilității, îmbunătățirea calității activelor și a indicatorilor de risc.

Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 531/2018 a fost aprobată delegarea gestiunii privind serviciul public de interes local privind organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale, instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane, în scopul asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia, în municipiul București.

Delegatul va presta Serviciul în conformitate cu prevederile Contractului, ale Regulamentului Serviciului, ale Caietuiui de sarcini al Serviciului și cu dispozițiile Legii.

 • V. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII

Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice sunt:

 • -  Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății, cu respectarea legislației în vigoare, privitoare la fundamentarea și aprobarea investițiilor publice, în concordanță cu legislația privind achizițiile publice și a dispozițiilor legale în domeniu.

 • -  Luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori sau de cheltuieli suplimentare, majorări, penalități de întârziere, etc.

 • -  îmbunătățirea procedurilor de_colectare a creanțelor de la clienți.

 • -  Implementarea metodelpr€orespirnzatoare pentru creșterea gradului de satisfacere a exigențelor cliențilpr^eniruurhbyfiatățirea calității serviciilor furnizate.

  ■*'?// ,

  pea^p^iurilor, pentru


 • -  Implementarea măsurilor corespunzăto^re^peMru^e® creșterea productivității muncii și creșterea p^formanplor societa

 • -  Creșterea eficienței, în condiții de srgttrafîța privind sănătatea populației și protecția mediului, prin continuarea procesului de retehnologizare și reabilitare.

 • -  îmbunătățirea activităților care sunt mai puțin informatizate prin extinderea sistemului informatic și creșterea gradului de informatizare a societății.

 • -  Respectarea graficelor de implementare a investițiilor și îndeplinirea obligațiilor asumate.

 • -   Găsirea de noi clienți și dezvoltarea relațiilor comericale prin mărirea ariei de operare.

Dezvoltarea de noi segmente profitabile utilizând eficient resursele umane, financiare și tehnologice ale societății.

 • VI. POLITICA DE DIVIDENDE/VĂRSĂMINTE

Societatea trebuie să aplice o politică privind asigurarea repartizării unei cote din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, cu respectarea prevederilor O.G. nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

Aceasta va include îmbunătățirea performanțelor societății pentru un anumit grad de constanță în obținerea profitului societății.

 • VII. COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE SI CONDUCERE

Relațiile cu acționarii vor avea la bază următoarele linii directoare:

 • a) Transparență și comunicare - semestrial va fi înaintat Adunării Generale a Acționarilor un raport de activitate a administratorilor societății, prin intermediul căruia se va monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare, vor fi prezentate principalele decizii adoptate la nivelul Consiliului de Administrație și va fi înaintat un plan de acțiune sintetic cu obiectivele din planul de administrare ce urmează a fi îndeplinite în perioada următoare. De asemenea, acționarii vor fi informați cu privire la ședințele Consiliului de Administrație, fiind invitați să participe la aceste întâlniri.

 • b) Management participativ - deciziile strategice ce cad în sarcina Consiliului de Administrație, vor fi adoptate cu avizul consultativ al Adunării Generale a Acționarilor.

Relația cu managerii va avea la bază următoarele linii directoare:

 • a) Disciplină și autoritate - vor fi constituite criterii suplimentare de performanță pentru persoanele care exercită prerogative manageriale, care îi vor responsabiliza pe aceștia, inclusiv pentru comportamentul personalului subordonat;

 • b) Instruire - va fi elaborat un program distinct de formare profesională a personalului cu atribuții în domeniul managementului;

 • c) Planificarea succesorală - la nivelul fiecărui post de management va fi nominalizată și inițiată o persoană care va prelua prerogativele de conducere, în cazul indisponibilizării totale sau parțiale a ocupantului funcției de conducere;
 • d) Tratament nediscriminatoriu - rezul performanță, vor fi interpretate identic p

 • e) Evitarea conflictului de interes deciziile adoptate de către manageri nu sunt subiective și nu intră sub incidența conflictelor de interese.

 • VIII. AȘTEPTĂRI PRIVIND CALITATEA Șl SIGURANȚA PRODUSELOR Șl SERVICIILOR PRESTATE

Funcțiile managementului calității, având în vedere procesul managerial și specificul managementului calității sunt: planificarea, organizarea, coordonarea, antrenarea, ținerea sub control, asigurarea și îmbunătățirea calității.

La fel de importante ca funcțiile managementului calității sunt principiile managementului calității, principii care, într-o societate condusă de un management performant inspiră în activitate toți angajații: orientarea către clienți, leadership, implicarea personalului, abordarea procesuală, abordarea managementului ca sistem, îmbunătățirea continuă, managementul pe bază de fapte, relații cu furnizorii reciproc avantajoase.

Se așteaptă ca în viitorul mandat, administratorii societății să facă demersuri necesare integrării mai sus menționatelor principii ale managementului calității, în activitatea cotidiană a întreprinderii prin:

 • -   setarea unor obiective concrete de calitate pentru toți directorii societății;

 • -   urmărirea activă a atingerii acestor obiective;

 • -   revizuirea tuturor procedurilor operaționale pentru a se asigura integrarea acestor principii;

 • -  maparea proceselor cheie de management, de adăugare valoare, de asigurare resurse, de suport, de calitate și identificare a nevoilor de îmbunătățire.

 • IX. AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII Șl GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

în materia eticii, integrității și a guvernanței corporative, administratorii au următoarele competențe și obligații:

 • a) de elaborare a Codului de Etică, de respectare a acestuia, atât de membrii consiliului cât și de angajații societății;

 • b) de denunțare a conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății;

 • c) de tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel încât societatea, autoritatea publică tutelară și acționarii să nu fie prejudiciați ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorului;

 • d) în cazul începerii urmăririi penale pentru oricare dintre administratori, pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, mandatul acestuia se va suspenda de drept la data începerii urmăririi penale fără a fi necesare alte notificări.
 • X. AȘTEPTĂRI PRIVIND CHELTUI REDUCERILE DE CHELTUIELI Șl ALTE ASPECTE

Așteptări în legătura cu cheltuielile de capital:

-Administratorii vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual, autorității publice tutelare și acționarilor programul de dezvoltare și de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor strategice ale societății. Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare și investiții trebuie sa fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale companiei.

Așteptări în legătură cu reducerea cheltuielilor:

-Consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească reducerea la minim a plăților restante, tocmai pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalități și majorări de întârziere în sarcina societății.

-Consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor societății și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal. în caz de nerecuperare a creanțelor în termen legal, ca urmare a neluării măsurilor legale și necesare pentru acestea, administratorii vor răspunde în solidar cu directorul pentru prejudiciul cauzat societății.

Angajarea oricăror cheltuieli ale societății trebuie să respecte principiile: eficienței, eficacității si economicității.

Anexa nr.SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

PRIVIND SELECȚIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL COMPANIEI MUNICIPALE MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI S.A.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare ale O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 722/2016 și reprezintă dezideratele autorității tutelare, respectiv Primăria Municipiului București, pentru evoluția societății în următorii patru ani.

 • I. INTRODUCERE

Consiliul General al Municipiului București, în caiitate de autoritate publică tuteiară pentru COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI S.A. cu sediul social în București, Bld. Lacul Tei, nr. 1-3, camerele 10, 11, 12, etaj 11, Sector 2, cod de înregistrare fiscală 37991409, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului cu nr. J40/13028/2017, obiect principal de activitate - Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin sateliți) - cod CAEN 6120, a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările privind performanțele societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Hotărârii de Guvern nr..722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011.

Structura acționariatului:

 • - Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București 99,99983%

 • - Service Ciclop S.Ă                                                 0,00017%

 • II. REZUMATUL STRATEGIEI LOCALE

Planul de administrare pentru perioada 2019-2023 va pune în valoare viziunea managerială a membrilor consiliului de administrație asupra perspectivelor de evoluție ale societatea COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI S.A., fundamentată pe continuarea implementării și consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și retehnologizare, având la bază premisa că numai prin capitalizarea permanentă a societății poate fi asigurată o dezvoltare durabilă în condiții de eficiență.

Direcțiile de dezvoltare ale COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI S.A., definite prin Planul de Administrare si operaționalizate prin Planul de Management, ce urmează a fi elaborat si prezentat de directorul general al societății, vor avea la bază principiile guvernanței corporative, care statuează o atitudine utilizatorii serviciilor, autoritățile locale, autoritățile de reglementare, organisme de control, angajați si alte categorii de colaboratori interni și externi.

reponsabilă,                                       n raport cu principalii săi colaboratori:
 • III. VIZIUNEA GENERALĂ A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE

Viziunea autorității publice tutelare, realizabilă pentru perioada 2019-2023 va fi concentrată pe respectarea unor principii fundamentale de management corporativ, premisă a maximizării eficienței si eficacității societatea COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI S.A., având următoarele obiective:

 • 1) Principiul asigurării concordanței dintre parametrii sistemului de management al organizației cu caracteristicile sale esențiale si ale mediului în care își desfășoară activitatea.

Asigurarea funcționalității și competitivității organizației implică o permanentă corelare, adaptare și perfecționare a sistemului de management la situația efectiv existentă în cadrul său la contextul socio-economic în care își desfășoară activitățile.

 • 2) Principiul managementului participativ:

 • - prin implicarea managerilor și specialiștilor din companie;

 • - prin permanentizarea cu o frecvență cel puțin lunară, a ședințelor tip „board management” cu participarea directorului si ori de câte ori este cazul a managerilor si a altor specialiști din cadrui companiei,

 • - prin consultarea salariaților folosind diverse metode referitoare la principalele decizii cu impact în zona de resurse umane.

 • 3) Principiul motivării tuturor factorilor implicați în activitatea companiei, motivarea ca principiu general de management al organizației, exprimă necesitatea unei asemenea dimensionări si alocări a resurselor, a stabilirii și utilizării stimulentelor si sancțiunilor materiale și morale de către factorii decizionali astfel încât să se asigure o împletire armonioasă a intereselor tuturor părților implicate generatoare de performanțe superioare ale companiei.

 • 4) Principiul eficacității și eficienței, dimensionarea, structurarea, combinarea tuturor proceselor și relațiilor manageriale, este necesar să se aibă în vedere maximizarea efectelor pozitive economico-sociale, cuantificabile si necuantificabile ale organizației, baza asigurării unei competitivități ridicate.

în conformitate cu obiectivele strategice generale ale dezvoltării turismului, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari vor urmări sustenabilitatea pe termen lung a companiei și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță.


Obiectivele și criteriile de performanță vor fi cuprinse în contractele de administratorilor societății. Acestea sunt, cu titlu tfxemplineați, umidludielp:

creșterea cifrei de afaceri;

creșterea productivității muncii,

creșterea profitului,
CONFORM CU ORIGINmenținerea unui sistem de managemerfLi _         2ff^9iu-sănătate,

securitate în muncă și responsabilitate ^dcială) care să creeze cadrul pentru îmbunătățirea continuă;


îmbunătățirea imaginii societății prin asigurarea și menținerea conformității cu reglementările în domeniu.

în planul de administrare vor putea fi incluși și indicatori de performanță ce urmează să fie negociați cu Autoritatea Publica Tutelara, spre exemplu:

 • •   Nivelul obligațiilor restante;

 • •   Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale;

 • •   Creșterea profitului si recuperarea pierderilor anterioare;

 • •   Gradul de satisfacție al clientilor;

 • •   Dezvoltarea si perfecționarea competentelor personalului.

 • IV. MENȚIUNEA PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Societatea COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI S.A. se încadrează în categoria societăților care urmăresc să creeze valoare economică. Societatea operează într-o piață concurențială, ceea ce presupune adoptarea de către consiliul de administrație a unui plan de administrare care să urmărească creșterea competitivității, a profitabilității, îmbunătățirea calității activelor și a indicatorilor de risc.

 • V. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII

Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice sunt:

 • -  Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății, cu respectarea legislației în vigoare, privitoare la fundamentarea și aprobarea investițiilor publice, în concordanță cu legislația privind achizițiile publice și a dispozițiilor legale în domeniu;

 • -  Luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori sau de cheltuieli suplimentare, majorări, penalități de întârziere, etc;

 • -  îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor de la clienți;

 • -  Implementarea metodelor corespunzătoare pentru creșterea gradului de satisfacere a exigențelor clienților, pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate;

 • -  Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creșterea productivității muncii și creșterea peformanțelor societății;

 • -  Creșterea eficienței, în condiții de siguranță privind sănătatea populației și protecția mediului, prin continuarea procesului de retehnologizare și reabilitare;

 • -  îmbunătățirea activităților care sunt mai puțin informatizate prin extinderea sistemului informatic și creșterea gradului de informatizare a societății;

 • -   Respectarea graficelor de implementare a investițiilor și îndeplinirea obligațiilor
Găsirea de noi clienți și dezvoltarea relațiilor c operare;

Dezvoltarea de noi segmente profitabil^ financiare și tehnologice ale societăți

^orirt"mărirea ariei de


ilizând eficient resursele umane,


Programul anual și multianual de investiții va fi înaintat de Consiliul de administrație spre aprobarea Adunării Generale a Asociaților și Autorității publice tutelară, odată cu proiectul bugetului de venituri și cheltuieli. Societatea trebuie să aloce resurse financiare în vederea întreținerii/dezvoltării acesteia și să finalizeze investițiile programate și să realizeze o planificare a acestora prin Bugetul de venituri și cheltuieli.

 • VI. POLITICA DE DIVIDENDE/VĂRSĂMINTE

Societatea trebuie să aplice o politică privind asigurarea repartizării unei cote din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, cu respectarea prevederilor O.G. nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

Aceasta va include îmbunătățirea performanțelor societății pentru un anumit grad de constanță în obținerea profitului societății.

 • VII. COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE SI CONDUCERE

Relațiile cu acționarii vor avea la bază următoarele linii directoare:

 • a) Transparență și comunicare - semestrial va fi înaintat Adunării Generale a Acționarilor un raport de activitate a administratorilor societății, prin intermediul căruia se va monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare, vor fi prezentate principalele decizii adoptate la nivelui Consiiiuiui de Administrație și va fi înaintat un plan de acțiune sintetic cu obiectivele din planul de administrare ce urmează a fi îndeplinite în perioada următoare. De asemenea, acționarii vor fi informați cu privire la ședințele Consiliului de Administrație, fiind invitați să participe la aceste întâlniri.

 • b) Management participativ - deciziile strategice ce cad în sarcina Consiliului de Administrație, vor fi adoptate cu avizul consultativ al Adunării Generale a Acționarilor.

Relația cu managerii va avea la bază următoarele linii directoare:

 • a) Disciplină și autoritate - vor fi constituite criterii suplimentare de performanță pentru persoanele care exercită prerogative manageriale, care îi vor responsabiliza pe aceștia, inclusiv pentru comportamentul personalului subordonat;

 • b) Instruire - va fi elaborat un program distinct de formare profesională a personalului cu atribuții în domeniul managementului;

 • c) Planificarea succesorală - la nivelul fiecărui post de management va fi

  CONFORM CU ORIGINAlU


  3                     v>\


  -------Pi      n"

  d) Tratament nediscriminatoriu - rezultatele evattiârîTor profesl&Uje *cr^ra


  e de de faptul că


  performanță, vor fi interpretate identic pentru toți managerii;

  e) Evitarea conflictului de interese - administratorii se vor asigu deciziile adoptate de către manageri nu sunt subiective și nu intră sub incidența conflictelor de interese.


 • VIII. AȘTEPTĂRI PRIVIND CALITATEA Șl SIGURANȚA PRODUSELOR Șl SERVICIILOR PRESTATE

Funcțiile managementului calității, având în vedere procesul managerial și specificul managementului calității sunt: planificarea, organizarea, coordonarea, antrenarea, ținerea sub control, asigurarea și îmbunătățirea calității.

La fel de importante ca funcțiile managementului calității sunt principiile managemntului calității, principii care, într-o societate condusă de un management performant inspiră în activitate toți angajații: orientarea către clienți, leadership, implicarea personalului, abordarea procesuală, abordarea managementului ca sistem, îmbunătățirea continuă, managementul pe bază de fapte, relații cu furnizorii reciproc avantajoase.

Se așteaptă ca în viitorul mandat, administratorii societății să facă demersuri necesare integrării mai sus menționatelor principii ale managementului calității, în activitatea cotidiană a întreprinderii prin:

 • -   stabilirea unor obiective concrete de calitate pentru toți directorii societății;

 • -   urmărirea activă a atingerii acestor obiective;

 • -  revizuirea tuturor procedurilor operaționale pentru a se asigura integrarea acestor principii;

 • -  maparea proceselor cheie de management, de adăugare valoare, de asigurare resurse, de suport, de calitate și identificare a nevoilor de îmbunătățire.

 • IX. AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII Șl GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

în materia eticii, integrității și a guvernanței corporative, administratorii au următoarele competențe și obligații:

 • a) De elaborare a Codului de Etică, de respectare a acestuia, atât de membrii consiliului cât și de angajații societății;

 • b) De denunțare a conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății;

 • c) De tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel încât societatea, autoritatea publică tutelară și acționarii să nu fie prejudiciați ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorului;

 • d) în cazul începerii urmăririi penale pentru oricare dintre administratori, pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, mandatul acestuia se va suspenda de drept la data începerii urmăririi penale fără a fi necesare alte notificări.
 • X. AȘTEPTĂRI PRIVIND CHELTUIELILE DE G CHELTUIELI Șl ALTE ASPECTE

  Așteptări în legătura cu cheltuielile d


Administratorii vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual, autorității publice tutelare și acționarilor programul de dezvoltare și de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor stategice ale societății. Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare și investiții trebuie sa fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale companiei.

Așteptări în legătură cu reducerea cheltuielilor

Consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească reducerea la minim a plăților restante, tocmai pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalități și majorări de întârziere în sarcina societății.

Consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor societății și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal. în caz de nerecuperare a creanțelor în termen legal, ca urmare a neluării măsurilor legale și necesare pentru acestea, administratorii vor răspunde în solidar cu directorul pentru prejudiciul cauzat societății.

Angajarea oricăror cheltuieli a societății trebuie să respecte principiile: eficienței.

eficacității si economicității.SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

PRIVIND SELECȚIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL COMPANIEI MUNICIPALE MEDICALA BUCUREȘTI S.A.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare ale O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 722/2016 și reprezintă dezideratele autorității tutelare, respectiv Primăria Municipiului București, pentru evoluția societății în următorii patru ani.

 • I. INTRODUCERE

Consiliul General al Municipiului București, în calitate de autoritate publică tutelară pentru societatea COMPANIA MUNICIPALA MEDICALA BUCUREȘTI S.A. cu sediul social în București, Strada Aristide Demetriade , nr. 2, etaj 2, birou nr.1, Sector 1, cod de înregistrare fiscală 37938251, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului cu nr. J40/11882/2017, obiect principal de activitate - Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure - cod CAEN 8730, a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările privind performanțele societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011.

Structura acționariatului:

 • - Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București 99.9980%.

 • - Service Ciclop S.A. 0.0020%

 • II. REZUMATUL STRATEGIEI LOCALE

Planul de administrare pentru perioada 2019-2023 va pune în valoare viziunea managerială a membrilor consiliului de administrație asupra perspectivelor de evoluție ale societății COMPANIA MUNICIPALĂ MEDICALA BUCUREȘTI S.A., fundamentată pe continuarea implementării și consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și retehnologizare, având la bază premisa că numai prin capitalizarea permanentă a societății poate fi asigurată o dezvoltare durabilă în condiții de eficiență.

Direcțiile -dezvoltare ale societății COMPANIA MUNICIPALĂ MEDICALA BUCURESTbȘ.A.,. definite prin Planul de Management^, ce urmează a fi elabpraUși

v           •'                                          i\ /\


ernanței

ă"și etică a companiei,


în raport cu principalii săi colaboratori: utilizatorii serytdilor,


prezentat de directorul general al societății, vor avea la b corporative, care statuează o atitudine responsabilă, pr de reglementare, organisme de control, angajați șKalte c externi.

 • III. VIZIUNEA GENERALĂ A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE

Viziunea autorității publice tutelare, realizabilă pentru perioada 2019 - 2023 va fi concentrată pe respectarea unor principii fundamentale de management corporativ, premisă a maximizării eficienței si eficacității societății COMPANIA MUNICIPALĂ MEDICALA BUCUREȘTI S.A., având următoarele obiective:

 • 1) Principiul asigurării concordanței dintre parametrii sistemului de management al organizației cu caracteristicile sale esențiale si ale mediului în care își desfășoară activitatea.

Asigurarea funcționalității și competitivității organizației implică o permanentă corelare, adaptare și perfecționare a sistemului de management la situația efectiv existentă în cadrul său la contextul socio-economic în care își desfășoară activitățile.

 • 2) Principiul managementului participativ:

 • - prin implicarea managerilor și specialiștilor din companie;

 • - prin permanentizarea cu o frecvență cel puțin lunară, a ședințelor tip „board management” cu participarea directorului si ori de câte ori este cazul a managerilor si a altor specialiști din cadrul companiei;

 • - prin consultarea salariaților folosind diverse metode referitoare la principalele decizii cu impact în zona de resurse umane.

 • 3) Principiul motivării tuturor factorilor implicați în activitatea companiei, motivarea ca principiu general de management al organizației, exprimă necesitatea unei asemenea dimensionări si alocări a resurselor, a stabilirii și utilizării stimulentelor si sancțiunilor materiale și morale de către factorii decizionali astfel încât să se asigure o împletire armonioasă a intereselor tuturor părților implicate generatoare de performanțe superioare ale companiei.

 • 4) Principiul eficacității și eficienței, dimensionarea, structurarea, combinarea tuturor proceselor și relațiilor manageriale, este necesar să se aibă în vedere maximizarea efectelor pozitive economico-sociale, cuantificabile si necuantificabile ale organizației, baza asigurării unei competitivități ridicate.

în conformitate cu obiectivele strategice generale, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari vor urmări sustenabilitatea pe termen lung a companiei și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță.

Obiectivele și criteriile de performanță vor fi cuprinse în contractul de mandat al administratorilor societății. Acestea sunt, cu titlu exemplificativ, următoarele:

-creșterea cifrei de afaceri;

-creșterea productivității muncii,

-creșterea profitului,

-îmbunătățirea continuă a calității serviciilor furnizate clienților;

-menținerea unui sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă și responsabilitate socială care să creeze cadrul pentru îmbunătățirea continuă;

cu reglementările în domeniu;

- asigurarea unui nivel ridicat de fangajaților;

- promovarea responsabilității instituționatefprdt^feși conservarea mediului înconjurător.                               q J

-gestionarea rațională a resurselor naturale^

-crearea de noi locuri de muncă;

în planul de administrare vor putea fi incluși și indicatori de performanță ce urmează să fie negociați cu Autoritatea Publica Tutelară, spre exemplu:

 • •           Nivelul obligațiilor restante;

 • •           Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale;

 • •          Creșterea profitului si recuperarea pierderilor anterioare;

 • •          Gradul de satisfacție al clientilor;

 • •         Dezvoltarea si perfecționarea competentelor personalului.

 • IV. MENȚIUNEA PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Societatea Compania Municipală Medicala București S.A. se încadrează în categoria societăților care acționează cu scop comercial și urmăresc să creeze valoare economică. Societatea operează într-o piață concurențială, ceea ce presupune adoptarea de către consiliul de administrație a unui plan de administrare care să urmărească creșterea competitivității, a profitabilității, îmbunătățirea calității activelor și a indicatorilor de risc.

 • V. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII

Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice sunt:

 • -  Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății, cu respectarea legislației în vigoare, privitoare la fundamentarea și aprobarea investițiilor publice, în concordanță cu legislația privind achizițiile publice și a dispozițiilor legale în domeniu.

 • -  Luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori sau de cheltuieli suplimentare, majorări, penalități de întârziere, etc.

 • -  îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor de la clienți.

 • -  Implementarea metodelor corespunzătoare pentru creșterea gradului de satisfacere a exigențelor clienților, pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate.

 • -  Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creșterea productivității nauncnși creșterea pteformanțelor societății.

  L


  .șSFfățgtea populației și izare și reabilitare, ai puțin informatizate prin extinderea


Creșterea eficienței, în condiții de si protecția mediului, prin continuarea îmbunătățirea activităților care sistemului informatic și creșterăagrădului de informatizare a societății. Respectarea graficelor de implementare a investițiilor și îndeplinirea obligațiilor asumate.

Găsirea de noi clienți și dezvoltarea relațiilor comerciale prin mărirea ariei de operare.

Dezvoltarea de noi segmente profitabile utilizând eficient resursele umane, financiare și tehnologice ale societății.

 • VI. POLITICA DE DIVIDENDE/VĂRSĂMINTE

Societatea trebuie să aplice o politică privind asigurarea repartizării unei cote din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, cu respectarea prevederilor O.G. nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

Aceasta va include îmbunătățirea performanțelor societății pentru un anumit grad de constanță în obținerea profitului societății.

 • VII. COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE SI CONDUCERE

Relațiile cu acționarii vor avea la bază următoarele linii directoare:

 • a) Transparență și comunicare - semestrial'va fi înaintat Adunării Generale a Acționarilor un raport de activitate a administratorilor societății, prin intermediul căruia se va monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare, vor fi prezentate principalele decizii adoptate la nivelul Consiliului de Administrație și va fi înaintat un plan de acțiune sintetic cu obiectivele din planul de administrare ce urmează a fi îndeplinite în perioada următoare. De asemenea, acționarii vor fi informați cu privire la ședințele Consiliului de Administrație, fiind invitați să participe la aceste întâlniri.

 • b) Management participativ - deciziile strategice ce cad în sarcina Consiliului de Administrație, vor fi adoptate cu avizul consultativ al Adunării Generale a Acționarilor.

Relația cu managerii va avea la bază următoarele linii directoare:

 • a) Disciplină și autoritate - vor fi constituite criterii suplimentare de performanță pentru persoanele care exercită prerogative manageriale, care îi vor responsabiliza pe aceștia, inclusiv pentru comportamentul personalului subordonat;

 • b) Instruire - va fi elaborat un program distinct de formare profesională a personalului
  nagement va fi ogativele de conducere, în cazul conducere;


 • c) Planificarea succesorală - la nivelul fie nominalizată și inițiată o persoană care va prelu indisponibilizării totale sau parțiale a ocupant

 • d) Tratament nediscriminatoriu - rezuttatel^valuărilor profesionale și criteriile de performanță, vor fi interpretate identic p


  e) Evitarea conflictului de interese - administratorii se vor asigura de faptul că deciziile adoptate de către manageri nu sunt subiective și nu intră sub incidența conflictelor de interese.


 • VIII. AȘTEPTĂRI PRIVIND CALITATEA Șl SIGURANȚA PRODUSELOR Șl SERVICIILOR PRESTATE

Funcțiile managementului calității, având în vedere procesul managerial și specificul managementului calității sunt: planificarea, organizarea, coordonarea, antrenarea, ținerea sub control, asigurarea și îmbunătățirea calității.

La fel de importante ca funcțiile managementului calității sunt principiile managemntului calității, principii care, într-o societate condusă de un management performant inspiră în activitate toți angajații: orientarea către clienți, leadership, implicarea personalului, abordarea procesuală, abordarea managementului ca sistem, îmbunătățirea continuă, managementul pe bază de fapte, relații cu furnizorii reciproc avantajoase.

Se așteaptă ca în viitorul mandat, administratorii societății să facă demersuri necesare integrării mai sus menționatelor principii ale managementului calității, în activitatea cotidiană a întreprinderii prin:

 • -  setarea unor obiective concrete de calitate pentru toți directorii societății;

 • -   urmărirea activă a atingerii acestor obiective;

revizuirea tuturor procedurilor operaționale pentru a se asigura integrarea acestor principii;

maparea proceselor cheie de management, de adăugare vaioare, de asigurare resurse, de suport, de calitate și identificare a nevoilor de îmbunătățire.

 • IX. AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII Șl GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

în materia eticii, integrității și a guvernanței corporative, administratorii au următoarele competențe și obligații:

 • a) De elaborare a Codului de Etică, de respectare a acestuia, atât de membrii consiliului cât și de angajații societății;

 • b) De denunțare a conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății;

 • c) De tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel încât societatea, autoritatea publică tutelară și acționarii să nu fie prejudiciați ca


  r -             c \\

  > X

  Jmll iUÂ'^atori, pentru soOfe^g^domerciale, cu prănd-âful acestuia se va suspenda de fără a fi necesare alte notificări.


  conform cu or»!


  d) în cazul începerii urmăririi penale pentru oricai^ infracțiuni prevăzute de Legea nr. 31/199p/pnyi, modificările și completările ulterioare, drept la data începerii urmăririi penali


  l^rîCA și

  i>^0URlOlCĂ


 • X. AȘTEPTĂRI PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL, REDUCERILE DE CHELTUIELI Șl ALTE ASPECTE

Așteptări în legătura cu cheltuielile de capital:

-Administratorii vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual, autorității publice tutelare și acționarilor programul de dezvoltare și de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor stategice ale societății. Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare și investiții trebuie sa fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale companiei.

Așteptări în legătură cu reducerea cheltuielilor:


-Consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească reducerea la minim a plăților restante, tocmai pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalități și majorări de întârziere în sarcina societății.

-Consiiiui de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor societății și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal. în caz de nerecuperare a creanțelor în termen legal, ca urmare a neluării măsurilor legale și necesare pentru acestea, administratorii vor răspunde în solidar cu directorul pentru prejudiciul cauzat societății.

Angajarea oricăror cheltuieli a societății trebuie să respecte principiile: eficienței,


eficacității si economicității.

G\\

* 0\\

o

<o //


--șsetȚiA "ASISTENȚA TEHNICĂ Șl JURIDICĂ

Anexa nr./.*? la H.C<6^


g&O 9

7 nr.

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI PRIVIND SELECȚIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL COMPANIEI MUNICIPALE PARCURI SI GRĂDINI BUCUREȘTI S.A.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare ale O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 722/2016 și reprezintă dezideratele autorității tutelare, respectiv Primăria Municipiului București, pentru evoluția societății în următorii patru ani.

 • I. INTRODUCERE

Consiliul Genera! a! Municipiului București, în calitate de autoritate publică tutelară pentru societatea COMPANIA MUNICIPALĂ PARCURI Șl GRĂDINI BUCUREȘTI S.A. cu sediul social în București, Strada Aristide Demetriade , nr. 2, etaj 2, birou nr.16, Sector 1, cod de înregistrare fiscală 37938154, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului cu nr. J40/11863/2017, obiect principal de activitate - Activități de întreținere peisagistică - cod CAEN 8130, a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările privind performanțele societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor-metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011.

Structura acționariatului:

 • -  Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București 99.9996%.

 • - Service Ciclop S.A. 0.0004%.

 • II. REZUMATUL STRATEGIEI LOCALE

Planul de administrare pentru perioada 2019-2023 va pune în valoare viziunea managerială a membrilor consiliului de administrație asupra perspectivelor de evoluție ale societății COMPANIA MUNICIPALĂ PARCURI Șl GRĂDINI BUCUREȘTI S.A., fundamentată pe continuarea implementării și consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și retehnologizare, având la bază premisa că numai prin capitalizarea permanentă a societății poate fi asigurată o dezvoltare durabilă în condiții de eficiență.

Direcțiile de dezvoltare ale societății COMPANIA MUNICIPALĂ PARCURI Șl GRĂDINI BUCUREȘTI S.A., definite prin Planul de Administrare si operaționalizate prin Planul de Management, ce urm.eăză /a fț efăborat și prezentat de directorul general al societății, vor avea la bază princjpWe-gtivemapței corporativ^, care statuează o atitudine


CONFORM cu ORIGINA


responsabilă, profesionistă și etică a companiei, în ra utilizatorii serviciilor, autoritățile locale, autoritățile angajați si alte categorii de colaboratori interni șKextei;

colaboratori: sme de control,


 • III. VIZIUNEA GENERALĂ A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE

Viziunea autorității publice tutelare, realizabilă pentru perioada 2019 - 2023 va fi concentrată pe respectarea unor principii fundamentale de management corporativ, premisă a maximizării eficienței si eficacității societății COMPANIA MUNICIPALĂ PARCURI Șl GRĂDINI BUCUREȘTI S.A., având următoarele obiective:

 • 1) Principiul asigurării concordanței dintre parametrii sistemului de management al organizației cu caracteristicile sale esențiale si ale mediului în care își desfășoară activitatea.

Asigurarea funcționalității și competitivității organizației implică o permanentă corelare, adaptare și perfecționare a sistemului de management la situația efectiv existentă în cadrul său la contextul socio-economic în care își desfășoară activitățile.

 • 2) Principiul managementului participativ:

 • - prin implicarea managerilor și specialiștilor din companie;

 • - prin permanentizarea cu o frecvență cel puțin lunară, a ședințelor tip „board management cu participarea directorului si ori de câte ori este cazul a managerilor si a altor specialiști din cadrul companiei;

 • - prin consultarea salariaților folosind diverse metode referitoare la principalele decizii cu impact în zona de resurse umane.

 • 3) Principiul motivării tuturor factorilor implicați în activitatea companiei, motivarea ca principiu general de management al organizației, exprimă necesitatea unei asemenea dimensionări si alocări a resurselor, a stabilirii și utilizării stimulentelor si sancțiunilor materiale și morale de către factorii decizionali astfel încât să se asigure o împletire armonioasă a intereselor tuturor părților implicate generatoare de performanțe superioare ale companiei.

 • 4) Principiul eficacității și eficienței, dimensionarea, structurarea, combinarea tuturor proceselor și relațiilor manageriale, este necesar să se aibă în vedere maximizarea efectelor pozitive economico-sociale, cuantificabile si necuantificabile ale organizației, baza asigurării unei competitivități ridicate.

în conformitate cu obiectivele strategice generale, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari vor urmări sustenabilitatea pe termen lung a companiei și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță.

Obiectivele și criteriile de performanță vor fi cuprinse în contractul de mandat al administratorilor societății. Acestea sunt, cu titlu exemplificativ, următoarele:

-creșterea cifrei de afaceri;

-creșterea productivității muncii,

-creșterea profitului,

-îmbunătățirea continuă a calității serviciilor furnizate clienților;

-menținerea unui sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă și responsabilitate socială care să creeze cadrul pentru îmbunătățirea continuă;

-îmbunătățirea imaginii societății prin asigurarea și menținerea conformității cu reglementările în domeniu;CONFORM CU ORIGINAL


angajaților;

- promovarea responsabilității instituționale, protejați înconjurător.

-gestionarea rațională a resurselor naturșle^

-crearea de noi locuri de muncă;

în planul de administrare vor puteați incluși și indicatori de performanță ce urmează să fie negociați cu Autoritatea Publica Tutelară, spre exemplu:

 • •          Nivelul obligațiilor restante;

 • •          Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale;

 • •          Creșterea profitului si recuperarea pierderilor anterioare;

 • •          Gradul de satisfacție al clientilor;

 • •         Dezvoltarea si perfecționarea competentelor personalului.

 • IV. MENȚIUNEA PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Compania Municipală Parcuri Și Grădini București S.A. se încadrează în categoria întreprinderilor care îndeplinesc obligații de serviciu public de interes local. Societatea operează într-o piață concurențială, ceea ce presupune adoptarea de către consiliul de administrație a unui plan de administrare care să urmărească creșterea profitabilității, îmbunătățirea calității activelor și a indicatorilor de risc.

Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 532/2018 a fost aprobată delegarea gestiunii serviciului public de interes local privind activitățile de amenajare și întreținere a parcurilor și grădinilor din Municipiul București. De asemenea, prin aceeași hotărâre, a fost aprobată și încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de interes local privind activitățile de amenajare și întreținere a parcurilor și grădinilor din Municipiul București.

Conform contractului de delegare menționat anterior, încheiat pe o durată de 5 ani, prin acordarea Gestiunii Serviciului, Delegatarul (Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București) acordă Delegatului (Compania Municipală Parcuri Și Grădini București S.A.), dreptul și obligația de a gestiona amenajarea și întreținerea a parcurilor și grădinilor aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București și care vor fi puse la dispoziția acestuia prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

Delegatul va presta Serviciul în conformitate cu prevederile Contractului, ale Regulamentului Serviciului, ale Caietului de sarcini al Serviciului și cu dispozițiile Legii.CONFORM CU ORIGINALUL • V. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII

Așteptările autorității publice tutelare și ale acțiorilorVbu privire lapofitica de investiții aplicabilă întreprinderii publice sunt:

 • -  Aprobarea cheltuielilor viitoare de'capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății, cu respectarea legislației în vigoare, privitoare la fundamentarea și aprobarea investițiilor publice, în concordanță cu legislația privind achizițiile publice și a dispozițiilor legale în domeniu.'

 • -  Luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori sau de cheltuieli suplimentare, majorări, penalități de întârziere, etc.

 • -  îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor de la clienți. Implementarea metodelor corespunzătoare pentru creșterea gradului de satisfacere a exigențelor clienților, pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate.

 • -  Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creșterea productivității muncii și creșterea peformanțelor societății.

 • -   Creșterea eficienței, în condiții de siguranță privind sănătatea populației și protecția mediului, prin continuarea procesului de retehnologizare și reabilitare.

 • -  îmbunătățirea activităților care sunt mai puțin informatizate prin extinderea sistemului informatic și creșterea gradului de informatizare a societății.

 • -  Respectarea graficelor de implementare a investițiilor și îndeplinirea obligațiilor asumate.

Găsirea de noi clienți și dezvoltarea relațiilor comerciale prin mărirea ariei de operare.

Dezvoltarea de noi segmente profitabile utilizând eficient resursele umane, financiare și tehnologice ale societății.

 • VI. POLITICA DE DIVIDENDE/VĂRSAMINTE

Societatea trebuie să aplice o politică privind asigurarea repartizării unei cote din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, cu respectarea prevederilor O.G. nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

Aceasta va include îmbunătățirea performanțelor societății pentru un anumit grad de constanță în obținerea profitului societății.

 • VII. COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE SI CONDUCERE

Relațiile cu acționarii vor avea la bază următoarele linii directoare:■u *rt**T4 S ci E £m»WC^ „ J> jpl o JtJ*<ttAC4* « **»/

.o Tfe/J

$TOtformați cu privire


CONF

înaintat un plan de acțiune sintetic'et±<?bieclivele din plăiii^^^adrnir a fi îndeplinite în perioada următoare. De asemenea, acțiod la ședințele Consiliului de Administrație, fiind invitați să participeTTaceste întâlniri.

b) Management participativ - deciziile strategice ce cad în sarcina Consiliului de Administrație, vor fi adoptate cu avizul consultativ al Adunării Generale a Acționarilor.
rare ce urmează


Relația cu managerii va avea la bază următoarele linii directoare:

 • a) Disciplină și autoritate - vor fi constituite criterii suplimentare de performanță pentru persoanele care exercită prerogative manageriale, care îi vor responsabiliza pe aceștia, inclusiv pentru comportamentul personalului subordonat;

 • b) Instruire - va fi elaborat un program distinct de formare profesională a personalului cu atribuții în domeniul managementului;

 • c) Planificarea succesorală - la nivelul fiecărui post de management va fi nominalizată și inițiată o persoană care va prelua prerogativele de conducere, în cazul indisponibilizării totale sau parțiale a ocupantului funcției de conducere;

 • d) Tratament nediscriminatoriu - rezultatele evaluărilor profesionale și criteriile de performanță, vor fi interpretate identic pentru toți managerii;

 • e) Evitarea conflictului de interese - administratorii se vor asigura de faptul că deciziile adoptate de către manageri nu sunt subiective si nu intră sub incidența conflictelor de interese.

 • VIII. AȘTEPTĂRI PRIVIND CALITATEA Șl SIGURANȚA PRODUSELOR Șl SERVICIILOR PRESTATE

Funcțiile managementului calității, având în vedere procesul managerial și specificul managementului calității sunt: planificarea, 'organizarea, coordonarea, antrenarea, ținerea sub control, asigurarea și îmbunătățirea calității.

La fel de importante ca funcțiile managementului calității sunt principiile managementului calității, principii care, într-o societate condusă de un management performant inspiră în activitate toți angajații: orientarea către clienți, leadership, implicarea personalului, abordarea procesuală, abordarea managementului ca sistem, îmbunătățirea continuă, managementul pe bază de fapte, relații cu furnizorii reciproc avantajoase.

Se așteaptă ca în viitorul mandat, administratorii societății să facă demersuri necesare integrării mai sus menționatelor principii ale managementului calității, în activitatea cotidiană a întreprinderii prin:

 • -  setarea unor obiective concrete de calitate pentru toți directorii societății;

 • -   urmărirea activă a atingerii acestor obiective;

 • -  revizuirea tuturor procedurilor operaționale pentru a se asigura integrarea acestor principii;

 • -  maparea proceselor cheie de management, de adăugare valoare, de asigurare resurse, de suport, de calitate și identificare a nevoilor de îmbunătățire.
în materia eticii, integrității și a guvernanței corporative, administratorii au următoarele competențe și obligații:

 • a) de elaborare a Codului de Etică, de respectare a acestuia, atât de membrii consiliului cât și de angajații societății;

 • b) de denunțare a conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății;

 • c) de tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel încât societatea, autoritatea publică tutelară și acționarii să nu fie prejudiciați ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorului;

 • d) în cazul începerii urmăririi penale pentru oricare dintre administratori, pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, mandatul acestuia se va suspenda de drept la data începerii urmăririi penale fără a fi necesare alte notificări.

X. AȘTEPTĂRI PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL, REDUCERILE DE CHELTUIELI Șl ALTE ASPECTE

Așteptări în legătura cu cheltuielile de capital:

-Administratorii vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual, autorității publice tutelare și acționarilor programul de dezvoltare și de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor stategice ale societății. Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare și investiții trebuie sa fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale companiei.

Așteptări în legătură cu reducerea cheltuielilor:

-Consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească reducerea la minim a plăților restante, tocmai pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalități și majorări de întârziere în sarcina societății.

-Consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor societății și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal. în caz de nerecuperare a creanțelor în termen legal, ca urmare a neluării măsurilor legale și necesare pentru acestea, administratorii vor răspunde în solidar cu directorul pentru prejudiciul cauzat societății.

Angajarea oricăror cheltuieli ale societății trebuie să respecte principiile: eficienței,
SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

PRIVIND SELECȚIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL COMPANIEI MUNICIPALE PARKING BUCUREȘTI S.A.

9

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 și a Normelor metodologice de aplicare ale O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 722/2016 și reprezintă dezideratele autorității tutelare, respectiv Primăria Municipiului București, pentru evoluția societății în următorii patru ani.

 • I. INTRODUCERE

Consiliul General al Municipiului București, în calitate de autoritate publică tutelară pentru societatea Compania Municipală Parking București S.A. cu sediul social în București, str. Grigore Cobălcescu nr. 8, Sector 1, București, cod de înregistrare fiscală 37832152, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului cu nr. J40/10320/2017, obiect principal de activitate - activități de servicii anexe pentru transporturi terestre, COD CAEN 5221, a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările privind performanțele societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011.

Structura acționariatului:

 • - Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București 99,9995%

 • - SERVICE CICLOP SA 0.0005%

 • II. REZUMATUL STRATEGIEI LOCALE

Planul de administrare pentru perioada 2019-2023 va pune în valoare viziunea managerială a membrilor consiliului de administrație asupra perspectivelor de evoluție ale Companiei Municipale Parking București S.A., fundamentată pe continuarea implementării și consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și retehnologizare, având la bază premisa că poate fi asigurată o dezvoltare durabilă în condiții de eficiență.

Direcțiile de dezvoltare ale Companiei Municipale Parking București S.A., definite prin Planul de Administrare si operaționalizate prin Planul de Management, ce urmează a fi elaborat si prezentat de directorul general al societății, vor avea la bază principiile guvernanței corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a companiei, în raport cu principalii săi colaboratori: utilizatorii serviciilor, aptoritațile^ocale, autoritățile de reglementare, organisme


Viziunea autorității publice tutelare, realizabilă pentru perioada 2019 - 2023 va fi concentrată pe respectarea unor principii fundamentale de management corporativ, premisă a maximizării eficienței si eficacității Companiei Municipale Parking București S.A., având următoarele obiective:

 • 1) Principiul asigurării concordanței dintre parametrii sistemului de management al organizației cu caracteristicile sale esențiale si ale mediului în care își desfășoară activitatea.

Asigurarea funcționalității și competitivității organizației implică o permanentă corelare, adaptare și perfecționare a sistemului de management la situația efectiv existentă în cadrul său la contextul socio-economic în care își desfășoară activitățile.

 • 2) Principiul managementului participativ:

prin implicarea managerilor și specialiștilor din companie;

-prin permanentizarea cu o frecvență cel puțin lunară, a ședințelor tip „board management” cu participarea directorului si ori de câte ori este cazul a managerilor si a altor specialiști din cadrul companiei;

- prin consultarea salariaților folosind diverse metode referitoare la principalele decizii cu impact în zona de resurse umane.

 • 3) Principiul motivării tuturor factorilor implicați în activitatea companiei, motivarea ca principiu genera! de management a! organizației, exprimă necesitatea unei asemenea dimensionări si alocări a resurselor, a stabilirii și utilizării stimulentelor si sancțiunilor materiale și morale de către factorii decizionali astfel încât să se asigure o împletire armonioasă a intereselor tuturor părților implicate generatoare de performanțe superioare ale companiei.

 • 4) Principiul eficacității și eficienței, dimensionarea, structurarea, combinarea tuturor proceselor și relațiilor manageriale, este necesar să se aibă în vedere maximizarea efectelor pozitive economico-sociale, cuantificabile si necuantificabile ale organizației, baza asigurării unei competitivități ridicate.

în conformitate cu obiectivele strategice generale ale societății, indicatorii de performanta financiari si nefinanciari vor urmări sustenabilitatea pe termen lung a companiei si asigurarea respecatrii principiilor de buna guvernanta.

Obiectivele și criteriile de performanță vor fi cuprinse în contractul de mandat al administratorilor societății. Acestea sunt, cu titlu exemplificativ, următoarele:

 • - creșterea cifrei de afaceri,

 • - creșterea productivității muncii,

 • - creșterea profitului,

 • - îmbunătățirea continuă a calității serviciilor furnizate clientilor,

 • - menținerea unui sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă și responsabilitate socială care să creeze cadrul pentru îmbunătățirea continuă,

 • - îmbunătățirea imaginii societății prin asigurarea și menținerea conformității cu reglementările în domeniu.

în planul de administrare vor putea fi incluși indicatorii de performanță ce vor fi negociați cu autoritatea publică tutelară, spre exemplu:

- nivelul obligațiilor restante;

cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale;

creșterea profitului și recuperarea pierderilor anterioare; gradul de satisfacere a clienților;

dezvoltarea și perfecționarea cpmpetdnțelo'r'personalului.Compania Municipală Parking București S.A. se încadrează în categoria întreprinderilor care îndeplinesc obligații de serviciu public de interes local. Societatea operează într-o piață concurențială, ceea ce presupune adoptarea de către consiliul de administrație a unui plan de administrare care să urmărească creșterea profitabilității, îmbunătățirea calității activelor și a indicatorilor de risc.

Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 530/2018 a fost aprobată delegarea gestiunii serviciului public de interes local privind parcajele aparținând domeniului public si privat al Municipiului București. De asemenea, prin aceeași hotărâre, a fost aprobată și încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de interes local privind parcajele aparținând domeniului public si privat al Municipiului București.

Conform contractului de delegare menționat anterior, încheiat pe o durată de 5 ani, prin acordarea Gestiunii Serviciului, Delegatarul (Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București) acordă Delegatului (Compania Municipală Parking București SA), dreptul și obligația de a gestiona Parcările existente, de a construi si de a înființa noi Parcări pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București și care vor fi puse la dispoziția acestuia prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

Delegatul va presta Serviciu! în conformitate cu prevederile Contractului, ale Regulamentulu: Serviciului, ale Caietului de sarcini al Serviciului și cu dispozițiile Legii.

V. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII

Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice sunt:

 • -  Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății, cu respectarea legislației în vigoare, privitoare la fundamentarea și aprobarea investițiilor publice, în concordanță cu legislația privind achizițiile publice și a dispozițiilor legale în domeniu.

 • -  Luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori sau de cheltuieli suplimentare, majorări, penalități de întârziere, etc.

 • -  îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor de la clienți.

 • -  Implementarea metodelor corespunzătoare pentru creșterea gradului de satisfacere a exigențelor clienților, pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate.

 • -  Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creșterea productivității muncii și creșterea peformanțelor societății.

 • -  Creșterea eficienței, în condiții de siguranță privind sănătatea populației și protecția mediului, prin continuarea procesului de retehnologizare și reabilitare.

 • -  îmbunătățirea activităților care sunt mai puțin informatizate prin extinderea sistemului informatic și creșterea gradului de informatizare a societății.

 • -   Respectarea graficelor de implementare a investițiilor și îndeplinirea obligațiilor asumate.

  Programul anual și multianual de investiții va fi  onsiliul de administrație spre oritățîi publice tutelară, odată cu proiectul bugetului de venituri și cheltuieli. Societatea/trebyje' să aloce resurse financiare în vederea întreținerii/dezvoltării acesteia și să finalizeze 1 a acestora prin Bugetul de venituri și cheltuieli.


  aprobarea Adunării Generale a Asociaților și  stițiile programate și să realizeze o planificare


VI. POLITICA DE DIVIDENDE/VĂRSĂMINTE

Societatea trebuie să aplice o politică privind asigurarea repartizării unei cote din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, conform prevederilor O.G. nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

Aceasta ar include îmbunătățirea performanțelor societății pentru un anumit grad de constanță în obținerea profitului societății.

 • VII. COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE SI CONDUCERE

Relațiile cu acționarii vor avea la bază următoarele linii directoare:

 • a) Transparență și comunicare - semestrial va fi înaintat Adunării Generale a Acționarilor un raport de activitate al administratorilor societății, prin intermediul căruia se va monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare, vor fi prezentate principalele decizii adoptate la nivelul Consiliului de Administrație și va fi înaintat un plan de acțiune sintetic cu obiectivele din planul de administrare ce urmează a fi îndeplinite în perioada următoare. De asemenea, acționarii vor fi informați cu privire la ședințele Consiliului de Administrație, fiind invitați să participe la aceste întâlniri.

 • b) Management participativ - deciziile strategice ce cad în sarcina Consiliului de Administrație, vor fi adoptate cu avizul consultativ al Adunării Generale a Acționarilor.

Relația cu managerii va avea la bază următoarele linii directoare:

 • a) Disciplină și autoritate - vor fi constituite criterii suplimentare de performanță pentru persoanele care exercită prerogative manageriale, care îi vor responsabiliza pe aceștia, inclusiv pentru comportamentul personalului subordonat;

 • b) Instruire - va fi elaborat un program distinct de formare profesională a personalului cu atribuții în domeniul managementului;

 • c) Planificarea succesorală - la nivelul fiecărui post de management va fi nominalizată și inițiată o persoană care va prelua prerogativele de conducere, în cazul indisponibilizării totale sau parțiale a ocupantului funcției de conducere;

 • d) Tratament nediscriminatoriu - rezultatele evaluărilor profesionale și criteriile de performanță, vor fi interpretate identic pentru toți managerii;

 • e) Evitarea conflictului de interese - administratorii se vor asigura de faptul că deciziile adoptate de către manageri nu sunt subiective și nu intră sub incidența conflictelor de interese.
  conform cu originar


 • VIII. AȘTEPTĂRI PRIVIND CALITATEA Șl SIGU

  edere procesul managerial și specificul nizarea, coordonarea, antrenarea, ținerea sub


Funcțiile managementului calității, managementului calității sunt: planificarea^ control, asigurarea și îmbunătățirea calității.

La fel de importante ca funcțiile managementului calității sunt principiile managemntului calității, principii care, într-o societate condusă de un management performant inspiră în activitate toți angajații: orientarea către clienți, leadership, implicarea personalului, abordarea procesuală, abordarea managementului ca sistem, îmbunătățirea continuă, managementul pe bază de fapte, relații cu furnizorii reciproc avantajoase.

Se așteaptă ca în viitorul mandat, administratorii societății să facă demersuri necesare integrării mai sus menționatelor principii ale managementului calității, în activitatea cotidiană a întreprinderii prin:

 • -  setarea unor obiective concrete de calitate pentru toți directorii societății;

 • -  urmărirea activă a atingerii acestor obiective;

 • -  revizuirea tuturor procedurilor operaționale pentru a se asigura integrarea acestor principii;

 • -  maparea proceselor cheie de management, de adăugare valoare, de asigurare resurse, de suport, de calitate și identificare a nevoilor de îmbunătățire.

 • IX. AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII Șl GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

în materia eticii, integrității și a guvernanței corporative, administratorii au următoarele competențe și obligații:

 • a) De elaborare a Codului de Etică, de respectare a acestuia, atât de membrii consiliului cât și de angajații societății;

 • b) De denunțare a conflictelor de interese,, definite .conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății;

 • c) De tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel încât societatea, autoritatea publică tutelară și acționarii să nu fie prejudiciați ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorului;

 • d) în cazul începerii urmăririi penale pentru oricare dintre administratori, pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, mandatul acestuia se va suspenda de drept la data începerii urmăririi penale fără a fi necesare alte notificări.

 • X. AȘTEPTĂRI PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL, REDUCERILE DE CHELTUIELI Șl ALTE ASPECTE

Așteptări în legătura cu cheltuielile de capital:

-Administratorii vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual, autorității publice tutelare și acționarilor programul de dezvoltare și de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor stategice ale societății. Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare și investiții trebuie sa fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale companiei.

-Consiliul de administrație, pr                                           scă reducerea la

minim a plăților restante, tocmai pent                                             îalități și majorări


de întârziere în sarcina societății.

-Consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor societății și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal. în caz de nerecuperare a creanțelor în termen legal, ca urmare a neluării măsurilor legale și necesare pentru acestea, administratorii vor răspunde în solidar cu directorul pentru prejudiciul cauzat societății.

Angajarea oricăror cheltuieli ale societății trebuie să respecte principiile: eficienței, eficacității si economicității.
y .

■/ /.//


întocmi/ M/7 z Mihaelș ILIt-ze\pert


Pag. 6/6
SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

PRIVIND SELECȚIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL COMPANIEI MUNICIPALE PAZĂ Șl SECURITATE BUCUREȘTI S.A.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 și a Normelor metodologice de aplicare ale O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 722/2016 și reprezintă dezideratele autorității tutelare, respectiv Primăria Municipiului București, pentru evoluția societății în următorii patru ani.

 • I. INTRODUCERE

Consiliul General al Municipiului București, în calitate de autoritate publică tutelară pentru Compania Municipală Pază și Securitate București S.A. cu sediul social în București, strada Negoiu, nr. 12, sector 3, București, cod de înregistrare fiscală 37832110, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului cu nr. J40/10324/2017, obiect principal de activitate - Activități de protecție și gardă, cod CAEN 8010, a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările privind performanțele societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011.

Structura acționariatului:

-Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București 99,9993%

-Service Ciclop S.Â. 0,0007%.

 • II. REZUMATUL STRATEGIEI LOCALE

Planul de administrare pentru perioada 2019-2023 va pune în valoare viziunea managerială a membrilor consiliului de administrație asupra perspectivelor de evoluție ale Companiei Municipale Pază și Securitate București S.A., fundamentată pe continuarea implementării și consolidarea proceselor de dezvoltare și modernizare și retehnologizare, având la bază premisa că poate fi asigurată o dezvoltare durabilă în condiții de eficiență.
Direcțiile de dezvoltare ale C                                         București

S.A., definite prin Planul de Administi                                        lagement,

ce urmează a fi elaborat și prezentat                                         ;a la bază


principiile guvernanței corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a companiei, în raport cu principalii săi colaboratori: utilizatorii serviciilor, autoritățile locale, autoritățile de reglementare, organisme de control, angajați si alte categorii de colaboratori interni și externi.

 • III. VIZIUNEA GENERALĂ A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE

Viziunea autorității publice tutelare, realizabilă pentru perioada 2019 - 2023 va fi concentrată pe respectarea unor principii fundamentale de management corporativ, premisă a maximizării eficienței si eficacității Companiei Municipale Pază și Securitate București S.A., având următoarele obiective:

 • 1) Principiul asigurării concordanței dintre parametrii sistemului de management al organizației cu caracteristicile sale esențiale si ale mediului în care își desfășoară activitatea.

Asigurarea funcționalității și competitivității organizației implică o permanentă corelare, adaptare și perfecționare a sistemului de management la situația efectiv existentă în cadrul său la contextul socio-economic în care își desfășoară activitățile.

 • 2) Principiul managementului participativ:

 • - prin implicarea managerilor și specialiștilor din companie;

 • - prin permanentizarea cu o frecvență cel puțin lunară, a ședințelor tip „board management” cu participarea directorului și ori de câte ori este cazul a managerilor și a altor specialiști din cadrul companiei;

-prin consultarea salariaților folosind diverse metode referitoare la principalele decizii cu impact în zona de resurse umane.

 • 3) Principiul motivării tuturor factorilor implicați în activitatea companiei, motivarea ca principiu genera! de management a! organizației, exprimă necesitatea unei asemenea dimensionări și alocări a resurselor, a stabilirii și utilizării stimulentelor si sancțiunilor materiale și morale de către factorii decizionali astfel încât să se asigure o împletire armonioasă a iniereseior tuturor părților implicate generatoare de performanțe superioare ale companiei.

 • 4) Principiul eficacității și eficienței, dimensionarea, structurarea, combinarea tuturor proceselor și relațiilor manageriale, este necesar să se aibă în vedere maximizarea efectelor pozitive economico-sociale, cuantificabile si necuantificabile ale organizației, baza asigurării unei competitivități ridicate.

în conformitate cu obiectivele strategice generale, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari vor urmări sustenabilitatea pe termen lung a companiei și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță.

Obiectivele și criteriile de performanță vor fi cuprinse în contractul de mandat al administratorilor societății. Acestea sunt, cu titlu exemplificativ, următoarele:

 • - creșterea cifrei de afaceri;

 • - creșterea productivității muncii,

 • - creșterea profitului,

-îmbunătățirea continuă a calității serviciilor furnizate clienților;

 • - menținerea unui sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă și responsabilitate socială care să creeze cadrul pentru îmbunătățirea continuă: S' \\
  ^COttfORMCU


  • - îmbunătățirea imaginii societății prin așigiji

  reglementările în domeniu;                f

  • - asigurarea unui nivel ridicat de profesionaUsr


  «M

  Qwr/',.  •£ e\

  -âP? ?si

  * Q v/7

  j/^ea-^i^ejijin^a^^onformitătii cu

  prin continua instruire a angajaților;


  Znr r.  - promovarea responsabilității instituționale, protecția și conservarea mediului înconjurător.


  • - gestionarea rațională a resurselor naturale.

  • - crearea de noi locuri de muncă;


în planul de administrare vor putea fi incluși și indicatori de performanță ce urmează să fie negociați cu Autoritatea Publica Tutelara, spre exemplu:

Nivelul obligațiilor restante;

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale;

Creșterea profitului si recuperarea pierderilor anterioare;

Gradul de satisfacție al clienților;

Dezvoltarea si perfecționarea competentelor personalului.

 • IV. MENȚIUNEA PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Societatea Compania Municipală Pază și Securitate București S.A. se încadrează în categoria societăților care urmăresc să creeze valoare economică. Societatea operează într-o piață concurențială, ceea ce presupune adoptarea de către consiliul de administrație a unui plan de administrare care să urmărească creșterea competitivității, a profitabilității, îmbunătățirea calității activelor și a indicatorilor de risc.

 • V. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII

Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice sunt:

Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății, cu respectarea legislației în vigoare, privitoare la fundamentarea și aprobarea investițiilor publice, în concordanță cu iegisiația privind achizițiile publice și a dispozițiilor legale în domeniu.

Luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori sau de cheltuieli suplimentare, majorări, penalități de întârziere, etc.

îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor de la clienți.

Implementarea metodelor corespunzătoare pentru creșterea gradului de satisfacere a exigențelor clienților, pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate.

Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creșterea productivității muncii și creșterea performanțelor societății.

Creșterea eficienței, în condiții de siguranță privind sănătatea populației și protecția mediului, prin continuarea procesului de retehnologizare și reabilitare.

îmbunătățirea activităților care sunt mai puțin informatizate prin extinderea sistemului informatic și creșterea gradului de informatizare a societății.Găsirea de noi clienți și dezvoltarea relații

de operare.

Dezvoltarea de noi segmente j^rOfitabileTitilizând eficient resursele umane, financiare și tehnologice ale societății.

 • VI. POLITICA DE DIVIDENDE/VĂRSĂMINTE

Societatea trebuie să aplice o politică privind asigurarea repartizării unei cote din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, cu respectarea prevederilor O.G. nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

Aceasta va include îmbunătățirea performanțelor societății pentru un anumit grad de constanță în obținerea profitului societății.

 • VII. COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE SI CONDUCERE

Relațiile cu acționarii vor avea la bază următoarele linii directoare:

 • a) Transparență și comunicare - semestrial va fi înaintat Adunării Generale a Acționarilor un raport de activitate a administratorilor societății, prin intermediul căruia se va monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare, vor fi prezentate principalele decizii adoptate la nivelul Consiliului de Administrație și va fi înaintat un plan de acțiune sintetic cu obiectivele din planul de administrare ce urmează a fi îndeplinite în perioada următoare. De asemenea, acționarii vor fi informați cu privire la ședințele Consiliului de Administrație, fiind invitați să participe la aceste întâlniri.

 • b) Management participativ - deciziile strategice ce cad în sarcina Consiliului de Administrație, vor fi adoptate cu avizul consultativ al Adunării Generale a Acționarilor.

Relația cu managerii va avea la bază următoarele linii directoare:

 • a) Disciplină și autoritate - vor fi constituite criterii suplimentare de performanță pentru persoanele care exercită prerogative manageriale, care îi vor responsabiliza pe aceștia, inclusiv pentru comportamentul personalului subordonat;

 • b) Instruire - va fi elaborat un program distinct de formare profesională a personalului cu atribuții în domeniul managementului;

 • c) Planificarea succesorală - la nivelul fiecărui post de management va fi nominalizată și inițiată o persoană care va prelua prerogativele de conducere, în cazul indisponibilizării totale sau parțiale a ocupantului funcției de conducere;

 • d) Tratament nediscriminatoriu - rezultatele evaluărilor profesionale și criteriile de performanță, vor fi interpretate identic pentru toți managerii;

 • e) Evitarea conflictului de interese - administratorii se vor asigura de faptul că deciziile adoptate de către manageri nu sunt subiective și nu intră sub incidența conflictelor de interese.
* o jv//

EAAȘ1 SIGâ^&A PRODUSELOR Șl

Funcțiile managementului calității, având în vedere procesul managerial și specificul managementului calității sunt: planificarea, organizarea, coordonarea, antrenarea, ținerea sub control, asigurarea și îmbunătățirea calității.

La fel de importante ca funcțiile managementului calității sunt principiile managementului calității, principii care, într-o societate condusă de un management performant inspiră în activitate toți angajații: orientarea către clienți, leadership, implicarea personalului, abordarea procesuală, abordarea managementului ca sistem, îmbunătățirea continuă, managementul pe bază de fapte, relații cu furnizorii reciproc avantajoase.

Se așteaptă ca în viitorul mandat, administratorii societății să facă demersuri necesare integrării mai sus menționatelor principii ale managementului calității, în activitatea cotidiană a întreprinderii prin:

 • -   stabilirea unor obiective concrete de calitate pentru toți directorii societății;

 • -   urmărirea activă a atingerii acestor obiective;

 • -  revizuirea tuturor procedurilor operaționale pentru a se asigura integrarea acestor principii;

 • -  maparea proceselor cheie de management, de adăugare valoare, de asigurare resurse, de suport, de calitate și identificare a nevoilor de îmbunătățire.

 • IX.   AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII SI GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

în materia eticii, integrității și a guvernanței corporative, administratorii au următoarele competențe și obligații:

 • a)    de elaborare a Codului de Etică, de respectare-a acestuia, atât de membrii consiliului cât și de angajații societății;

 • b)    de denunțare a confiicteior de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății;

 • c)    de tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel încât societatea, autoritatea publică tutelară și acționarii să nu fie prejudiciați ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorului;

 • d)    în cazul începerii urmăririi penale pentru oricare dintre administratori, pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, mandatul acestuia se va suspenda de drept la data începerii urmăririi penale fără a fi necesare alte notificări.

 • X.  AȘTEPTĂRI PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL, REDUCERILE DE CHELTUIELI SI ALTE ASPECTE

5

Așteptări în legătura cu cheltuielile de capital:

-Administratorii vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual, autorității publice tutelare și acționarilor programul de dezvoltare și de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor strategice ale societății^ Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare și investiții trebuie sa fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale companiei.


Așteptări în legătură cu reducerea cheltuielilor:

-Consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească reducerea la minim a plăților restante, tocmai pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalități și majorări de întârziere în sarcina societății.

-Consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor societății și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal. în caz de nerecuperare a creanțelor în termen legal, ca urmare a neluării măsurilor legale și necesare pentru acestea, administratorii vor răspunde în solidar cu directorul pentru prejudiciul cauzat societății.

Angajarea oricăror cheltuieli ale societății trebuie să respecte principiile: eficienței, eficacității si economicității.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 și a Normelor metodologice de aplicare ale O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 722/2016 și reprezintă dezideratele autorității tutelare, respectiv Primăria Municipiului București, pentru evoluția societății în următorii patru ani.

 • I. INTRODUCERE

Consiliul General al Municipiului București, în calitate de autoritate publică tutelară pentru COMPANIA MUNICIPALĂ PROTECȚIE CIVILĂ Șl VOLUNTARIAT BUCUREȘTI S.A., cu sediul social în București, str. Aristide Demetriade nr.2, Sector 1, cod de înregistrare fiscală RO 37991310, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului cu nr. J40/13027/2017, obiect principal de activitate - Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora - Cod CAEN 8425, a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările privind performanțele societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011.

Structura acționariatului:

 • - Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București - 99,9994%.

 • - Service Ciclop S.A. - 0,0006%

 • II. REZUMATUL STRATEGIEI LOCALE

Planul de administrare pentru perioada 2019-2023 va pune în valoare viziunea managerială a membrilor consiliului de administrație asupra perspectivelor de evoluție ale Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A., fundamentată pe continuarea implementării și consolidarea proceselor de dezvoltare și modernizare și retehnologizare, având la bază premisa că poate fi asigurată o dezvoltare durabilă în
• CONFORM CU ORIGINAL

L

Direcțiile de dezvoltare ale Companiei

București S.A., definite prin Planul de A

Management, ce urmează a fi elaborat și ______________________________________

avea la bază principiile guvernanței corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a companiei, în raport cu principalii săi colaboratori: utilizatorii serviciilor, autoritățile locale, autoritățile de reglementare, organisme de control, angajați si alte categorii de colaboratori interni și externi.

ivilă și Voluntariat inistrșfe si operaționalizate prin Planul de erftat de directorul general al societății, vor


 • III. VIZIUNEA GENERALĂ A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE

Viziunea autorității publice tutelare, realizabilă pentru perioada 2019 - 2023 va fi concentrată pe respectarea unor principii fundamentale de management corporativ, premisă a maximizării eficienței si eficacității Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A., având următoarele obiective:

 • 1) Principiul asigurării concordanței dintre parametrii sistemului de management al organizației cu caracteristicile sale esențiale si ale mediului în care își desfășoară activitatea.

Asigurarea funcționalității și competitivității organizației implică o permanentă corelare, adaptare și perfecționare a sistemului de management la situația efectiv existentă în cadrul său la contextul socio-economic în care își desfășoară activitățile.

 • 2) Principiul managementului participativ:

 • - prin implicarea managerilor și specialiștilor din companie;

 • - prin permanentizarea cu o frecvență cel puțin lunară, a ședințelor tip „board management” cu participarea directorului și ori de câte ori este cazul a managerilor și a altor specialiști din cadrul companiei;

-prin consultarea salariaților folosind diverse metode referitoare la principalele decizii cu impact în zona de resurse umane.

 • 3) Principiul motivării tuturor factorilor implicați în activitatea companiei, motivarea ca principiu general de management al organizației, exprimă necesitatea u.nei asemenea dimensionări și alocări a resurselor, a stabilirii și- utilizării stimulentelor si sancțiunilor materiale și morale de către factorii decizionali astfel încât să se asigure o împletire armonioasă a intereselor tuturor părților implicate generatoare de performanțe superioare ale companiei.

 • 4) Principiul eficacității și eficienței, dimensionarea, structurarea, combinarea tuturor proceselor și relațiilor manageriale, este necesar să se aibă în vedere maximizarea efectelor pozitive economico-sociale, cuantificabile si necuantificabile ale organizației, baza asigurării unei competitivități ridicate.

în conformitate cu obiectivele strategice generale, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari vor urmări sustenabilitatea pe termen lung a companiei și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță.

Obiectivele și criteriile de performanță vor fi cuprinse în contractul de mandat al administratorilor societății. Acestea sunt, cu titlu exemplificativ, următoarele:

 • - creșterea cifrei de afaceri;

 • - creșterea productivității muncii,

 • - creșterea profitului,

-îmbunătățirea continuă a calității serviciilor furnizate clienților;

 • - menținerea unui sistem de jpanagement integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă și responsabilitate"socială care să creeze cadrul pentru îmbunătățirea continuă; /


  ^CONFORM CU

  • - îmbunătățirea imaginii societațiTprin asigur reglementările în domeniu;

  • - asigurarea unui nivel ridicat de profesi

  • - promovarea responsabilității instituționale, înconjurător.  ÎEHNICÂ Șl


  ihereâ^6nformitătii cu


  • - gestionarea rațională a resurselor naturale.

  • - crearea de noi locuri de muncă;


în planul de administrare vor putea fi incluși și indicatori de performanță ce urmează să fie negociați cu Autoritatea Publica Tutelara, spre exemplu:

 • •           Nivelul obligațiilor restante;

 • •           Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale;

 • •          Creșterea profitului si recuperarea pierderilor anterioare;

 • •          Gradul de satisfacție al clienților;

 • •         Dezvoltarea si perfecționarea competentelor personalului.

 • IV. MENȚIUNEA PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Societatea Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. se încadrează în categoria societăților care urmăresc să creeze valoare economică. Societatea operează într-o piață concurențială, ceea ce presupune adoptarea de către consiliul de administrație a unui plan de administrare care să urmărească creșterea competitivității, a profitabilității, îmbunătățirea calității activelor și a indicatorilor de risc.

 • V. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII

Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice sunt:

Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății, cu respectarea legislației în vigoare, privitoare la fundamentarea și aprobarea investițiilor publice, în concordanță cu iegisiaiia privind achizițiile publice și a dispozițiilor legale în domeniu.

Luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori sau de cheltuieli suplimentare, majorări, penalități de întârziere, etc.

îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor de la clienți.

Implementarea metodelor corespunzătoare pentru creșterea gradului de satisfacere a exigențelor clienților, pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate.

Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creșterea productivității muncii și creșterea performanțelor societății.

Creșterea eficienței, în condiții de siguranță privind sănătatea populației și protecția mediului, prin continuarea procesului de retehnologizare și reabilitare.

îmbunătățirea activităților care sunt mai puțin informatizate prin extinderea sistemului informatic și creșterea gradului de informatizare a societății.


Găsirea de noi clienți-€ de operare.

Dezvoltarea de noi segment financiare și tehnologice ale societății.

comerc


<5fent resursele umane,


 • VI. POLITICA DE DIVIDENDE/VĂRSĂMINTE

Societatea trebuie să aplice o politică privind asigurarea repartizării unei cote din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, cu respectarea prevederilor O.G. nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

Aceasta va include îmbunătățirea performanțelor societății pentru un anumit grad de constanță în obținerea profitului societății.

 • VII. COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE SI CONDUCERE

Relațiile cu acționarii vor avea la bază următoarele linii directoare:

 • a) Transparență și comunicare - semestrial va fi înaintat Adunării Generale a Acționarilor un raport de activitate a administratorilor societății, prin intermediul căruia se va monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare, vor fi prezentate principalele decizii adoptate la nivelul Consiliului de Administrație și va fi înaintat un plan de acțiune sintetic cu obiectivele din planul de administrare ce urmează a fi îndeplinite în perioada următoare. De asemenea, acționarii vor fi informați cu privire la ședințele Consiliului de Administrație, fiind invitați să participe la aceste întâlniri.

 • b) Management participativ - deciziile strategice ce cad în sarcina Consiliului de Administrație, vor fi adoptate cu avizul consultativ al Adunării Generale a Acționarilor.

Relația cu managerii va avea la bază următoarele linii directoare:

 • a) Disciplină și autoritate - vor fi constituite criterii suplimentare de performanță pentru persoanele care exercită prerogative manageriale, care îi vor responsabiliza pe aceștia, inclusiv pentru comportamentul personalului subordonat;

 • b) Instruire - va fi elaborat un program distinct de formare profesională a personalului cu atribuții în domeniul managementului;

 • c) Planificarea succesorală - la nivelul fiecărui post de management va fi nominalizată și inițiată o persoană care va prelua prerogativele de conducere, în cazul indisponibilizării totale sau parțiale a ocupantului funcției de conducere;

 • d) Tratament nediscriminatoriu - rezultatele evaluărilor profesionale și criteriile de performanță, vor fi interpretate identic pentru toți managerii;

 • e) Evitarea conflictului de interese - administratorii se vor asigura de faptul că deciziile adoptate de către manageri nu sunt subiective și nu intră sub incidența conflictelor de interese.CONFORM CU ORIGINALUL o^£c

// s iu       IST£i

i___—■

 • VIII. AȘTEPTĂRI PRIVIND CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE

  <s> \\

  A ț" C

  ^Wduselor si

  1


  nd în vedere procesul


  managerial și coordonarea,


Funcțiile managementului calități^ specificul managementului calității sunt: planificarea, organizarea, antrenarea, ținerea sub control, asigurarea și îmbunătățirea calității.

La fel de importante ca funcțiile managementului calității sunt principiile managementului calității, principii care, într-o societate condusă de un management performant inspiră în activitate toți angajații: orientarea către clienți, leadership, implicarea personalului, abordarea procesuală, abordarea managementului ca sistem, îmbunătățirea continuă, managementul pe bază de fapte, relații cu furnizorii reciproc avantajoase.

Se așteaptă ca în viitorul mandat, administratorii societății să facă demersuri necesare integrării mai sus menționatelor principii ale managementului calității, în activitatea cotidiană a întreprinderii prin:

 • -   stabilirea unor obiective concrete de calitate pentru toți directorii societății;

 • -   urmărirea activă a atingerii acestor obiective;

 • -  revizuirea tuturor procedurilor operaționale pentru a se asigura integrarea acestor principii;

 • -  maparea proceselor cheie de management, de adăugare valoare, de asigurare resurse, de suport, de calitate și identificare a nevoilor de îmbunătățire.

 • IX.   AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII SI GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

în materia eticii, integrității și a guvernanței corporative, administratorii au următoarele competențe și obligații:

 • a)    de elaborare a Codului de Etică, de respectare a acestuia, atât de membrii consiliului cât și de angajații societății;

 • b)    de denunțare a confiicteior de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății;

 • c)    de tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel încât societatea, autoritatea publică tutelară și acționarii să nu fie prejudiciați ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorului;

 • d)    în cazul începerii urmăririi penale pentru oricare dintre administratori, pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, mandatul acestuia se va suspenda de drept la data începerii urmăririi penale fără a fi necesare alte notificări.

 • X.  AȘTEPTĂRI PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL, REDUCERILE DE CHELTUIELI Șl ALTE ASPECTE

Așteptări în legătura cu cheltuielile de capital:

-Administratorii vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual, autorității publice tutelare și acționarilor programul de dezvoltare și de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor strategice ale societății. Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare și investiții trebuie sa fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale companiei.

Așteptări în legătură cu reducerea cheltuielilor:

-Consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească reducerea la minim a plăților restante, tocmai pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalități și majorări de întârziere în sarcina societății.

-Consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor societății și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal. în caz de nerecuperare a creanțelor în termen legal, ca urmare a neluării măsurilor legale și necesare pentru acestea, administratorii vor răspunde în solidar cu directorul pentru prejudiciul cauzat societății.

Angajarea oricăror cheltuieli ale societății trebuie să respecte principiile: eficienței, eficacității si economicității.


întocmit, ] Bogdan Rf expert

£
SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

PRIVIND SELECȚIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL COMPANIEI MUNICIPALE PUBLICITATE SI AFISAJ BUCUREȘTI S.A.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 și a Normelor metodologice de aplicare ale O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 722/2016 și reprezintă dezideratele autorității tutelare, respectiv Primăria Municipiului București, pentru evoluția societății în următorii patru ani.

I. INTRODUCERE

Consiliul General al Municipiului București, în calitate de autoritate publică tutelară pentru societatea Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A. cu sediul social în București, Aristide Demetriade, nr. 2, et. 2, birou nr. 9, Sector 1, cod de înregistrare fiscală RO37764953, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului cu nr. J40/9348/2017, obiect principal de activitate -ACTIVITATI ALE AGENȚIILOR DE PUBLICITATE, COD CAEN 7311, a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările privind performanțele societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Hotărârii de Guvern nri 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011.

Structura acționariatului:

 • - Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București 99,9993%

 • - SERVICE CICLOP SA 0,0007%

II. REZUMATUL STRATEGIEI LOCALE

Planul de administrare pentru perioada 2019-2023 va pune în valoare viziunea managerială a membrilor consiliului de administrație asupra perspectivelor de evoluție ale Companiei Municipale Publicitate si Afisaj București S.A., fundamentată pe continuarea implementării și consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și retehnologizare, având la bază premisa că poate fi asigurată o dezvoltare durabilă în condiții de eficiență.

Direcțiile de dezvoltare ale Companiei Municipale Publicitate si Afisaj București S.A., definite prin Planul de Administrare si operaționalizate prin Planul de Management, ce urmează a fi elaborat si prezentat de directorul general al societății, vor avea la bază principiile guvernanței corporative, care statuează o atitudine resgpRSâț)îlă?profe^ionistă și etică a companiei, în raport
T T oihECȚ’A(


cu principalii săi colaboratori: utilizatorii serviciilor, autoritațîlelocale, autoritățile de reglementare, organisme de control, angajați si alte categorii de colabor-atori interni și externi.

 • III. VIZIUNEA GENERALĂ A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE

Viziunea autorității publice tutelare, realizabilă pentru perioada 2019 - 2023 va fi concentrată pe respectarea unor principii fundamentale de management corporativ, premisă a maximizării eficienței si eficacității Companiei Municipale Publicitate si Afisaj București S.A., având următoarele obiective:

 • 1) Principiul asigurării concordanței dintre parametrii sistemului de management al organizației cu caracteristicile sale esențiale si ale mediului în care își desfășoară activitatea.

Asigurarea funcționalității și competitivității organizației implică o permanentă corelare, adaptare și perfecționare a sistemului de management la situația efectiv existentă în cadrul său la contextul socio-economic în care își desfășoară activitățile.

 • 2) Principiul managementului participativ:

prin implicarea managerilor și specialiștilor din companie;

-prin permanentizarea cu o frecvență cel puțin lunară, a ședințelor tip „board management” cu participarea directorului si ori de câte ori este cazul a managerilor si a altor specialiști din cadru! companiei;

- prin consultarea salariaților folosind diverse metode referitoare la principalele decizii cu impact în zona de resurse umane.

 • 3) Principiul motivării tuturor factorilor implicați în activitatea companiei, motivarea ca principiu general de management al organizației, exprimă necesitatea unei asemenea dimensionări si alocări a resurselor, a stabilirii și utilizării stimulentelor si sancțiunilor materiale și morale de către factorii decizionali astfel încât să se asigure o împletire armonioasă a intereselor tuturor părților implicate generatoare de performanțe superioare ale companiei.

 • 4) Principiul eficacității și eficienței, dimensionarea, structurarea, combinarea tuturor proceselor și relațiilor manageriale, este necesar să. se aibă în vedere maximizarea efectelor pozitive economico-sociale, cuantificabile si necuantificabile ale organizației, baza asigurării unei competitivități ridicate.

în conformitate cu obiectivele strategice generale ale societății, indicatorii de performanta financiari si nefinanciari vor urmări sustenabilitatea pe termen lung a companiei si asigurarea respecatrii principiilor de buna guvernanta.

Obiectivele și criteriile de performanță vor fi cuprinse în contractul de mandat al administratorilor societății. Acestea sunt, cu titlu exemplificativ, următoarele:

-creșterea cifrei de afaceri,

-creșterea productivității muncii,

-creșterea profitului,

-îmbunătățirea continuă a calității serviciilor furnizate clienților,

-menținerea unui sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă și responsabilitate socială care să creeze cadrul pentru îmbunătățirea continuă,

-îmbunătățirea imaginii societății prin asigurarea și menținerea conformității cu reglementările în domeniu.

în planul de administrare vor putea fi incluși indicatorii de performanță ce vor fi negociați cu autoritatea publică tutelară, spre exemplu:

 • -   nivelul obligațiilor restante;            ~~ — ..

 • -   cheltuieli totale la 1000 lei venituri tgtale; A 'x


 • IV. MENȚIUNEA PRIVIND ÎNCADP

Compania Municipală Publicitate si Afisaj București S.A. se încadrează în categoria întreprinderilor care îndeplinesc obligații de serviciu public de interes local. Societatea operează într-o piață concurențială, ceea ce presupune adoptarea de către consiliul de administrație a unui plan de administrare care să urmărească creșterea competitivității, a profitabilității, îmbunătățirea calității activelor și a indicatorilor de risc.

Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 537/2018 a fost aprobată delegarea gestiunii serviciului public de interes local privind organizarea publicității, afișajului și reclamelor în locurile publice. De asemenea, prin aceeași hotărâre, a fost aprobată și încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de interes local privind organizarea publicității, afișajului și reclamelor în locurile publice.

Conform contractului de delegare menționat anterior, încheiat pe o durată de 5 ani, prin acordarea Gestiunii Serviciului, Delegatarul (Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București) acordă Delegatului (Compania Municipală Publicitate si Afisaj București SA), dreptul de a lua toate măsurile si de a întreprinde toate acțiunile si activitățile necesare, în măsura permisă și în condițiile stabilite de lege, pentru a asigura funcționarea în mod corespunzător a Serviciului, cu respectarea Regulamentului Serviciului, a Caietului de Sarcini al Serviciului și a Indicatorilor de Performanță.

In cadrul prestării serviciului, Delegatul (Compania Municipala Publicitate si Afisaj București SA) este mandatat de Delegatar (Municipiul București, prin Consiliul General ):

 • -  Sa instaleze Mijloacele de Publicitate proprii si sa execute lucrările aferente pe Amplasamente, sa mențină si sa desființeze Mijloacele de Publicitate, in Aria Delegării;

 • -  Sa încheie contracte pentru închirierea Mijloacelor de Publicitate sau pentru ocuparea temporara a Amplasamentelor cu Mijloace de Publicitate;

 • -  Sa monitorizeze executarea si încetarea contractelor pentru închirierea Mijloacelor de Publicitate sau pentru ocuparea temporara a Amplasamentelor

 • -   Sa încaseze chiriile pentru închirierea Mijloacelor de Publicitate proprii, ale Delegatarului sau administrate de Administrațiile din subordinea Delegatarului si sa plateasca Delegatarului taxele pentru ocuparea amplasamentelor

 • -  Sa urmareasca încasarea chiriilor/taxelor de la Utilizatori

 • -  Sa efectueze demersurile necesare pentru rezilierea contractelor in cazul Utilizatorilor rau platnici sau care nu respecta prevederile contractuale, inclusiv desființarea Mijloacelor de Publicitate amplasate de aceștia

 • V. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII

Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice sunt:

 • -  Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății, cu respectarea legislației în vigoare, privitoare la fundamentarea și aprobarea investițiilor publice, în concordanță cu legislația privind achizițiile publice și a dispozițiilor legale în

  domeniu.
  originM-UL


  Luarea măsurilor necesare pentru achitarea local, la bugetul asigurărilor sociale de sfat; de plăți restante către furnizori sau întârziere, etc.


6bjtâa£jjfor la bugetul de stat, ftrprevenirea înregistrării cheltuieli suplimentare, majorări, penalități de

 • -  îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor de la clienți.

 • -  Implementarea metodelor corespunzătoare pentru creșterea gradului de satisfacere a exigențelor clienților, pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate.

 • -  Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creșterea productivității muncii și creșterea peformanțelor societății.

 • -  Creșterea eficienței, în condiții de siguranță privind sănătatea populației și protecția mediului, prin continuarea procesului de retehnologizare și reabilitare.

 • -  îmbunătățirea activităților care sunt mai puțin informatizate prin extinderea sistemului informatic și creșterea gradului de informatizare a societății.

 • -  Respectarea graficelor de implementare a investițiilor și îndeplinirea obligațiilor

  asumate.


 • -  Găsirea de noi clienți și dezvoltarea relațiilor comerciale prin mărirea ariei de operare.

 • -  Dezvoltarea de noi segmente profitabile utilizând eficient resursele umane, financiare

  și tehnologice ale societății.

  ChlUdl Ș>i i 1 iU IliCH I MCh UC             V C4 H IIICHIKCU UC

  iliul de administrație spre

aprobarea Adunării Generale a Asociaților și Autorității publice tutelară, odată cu proiectul bugetului de venituri și cheltuieli. Societatea trebuie să aloce resurse financiare în vederea întreținerii/dezvoltării acesteia și să finalizeze investițiile programate și să realizeze o planificare a acestora prin Bugetul de venituri și cheltuieli.

 • VI. POLITICA DE DIVIDENDE/VĂRSĂMINTE

Societatea trebuie să aplice o politică privind asigurarea repartizării unei cote din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit,, conform prevederilor O.G. nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

Aceasta va include îmbunătățirea performanțelor societății pentru un anumit grad de constanță în obținerea profitului societății.

 • VII. COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE SI CONDUCERE

Relațiile cu acționarii vor avea la bază următoarele linii directoare:

 • a) Transparență și comunicare - semestrial va fi înaintat Adunării Generale a Acționarilor un raport de activitate al administratorilor societății, prin intermediul căruia se va monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare, vor fi prezentate principalele decizii adoptate la nivelul Consiliului de Administrație și va fi înaintat un plan de acțiune sintetic cu obiectivele din planul de administrare ce urmează a fi îndeplinite în perioada următoare. De asemenea, acționarii vor fi informați cu privire la ședințele Consiliului de Administrație, fiind invitați să participe la aceste întâlniri.

 • b) Management participativ - deciziile r strategice ce cad în sarcina Consiliului de

i CONFORM CU ORIGINA^


' ———

Relația cu managerii va avea la bază următoarei


 • a) Disciplină și autoritate - vor fi cons#tijite criterii suplimentare de performanță pentru persoanele care exercită prerogative managerialer-eerre îi vor responsabiliza pe aceștia, inclusiv pentru comportamentul personalului subordonat;

 • b) Instruire - va fi elaborat un program distinct de formare profesională a personalului cu atribuții în domeniul managementului;

 • c) Planificarea succesorală - la nivelul fiecărui post de management va fi nominalizată și inițiată o persoană care va prelua prerogativele de conducere, în cazul indisponibilizării totale sau parțiale a ocupantului funcției de conducere;

  • d) Tratament nediscriminatoriu - rezultatele evaluărilor profesionale și criteriile de performanță, vor fi interpretate identic pentru toți managerii;

  • e) Evitarea conflictului de interese - administratorii se vor asigura de faptul că deciziile adoptate de către manageri nu sunt subiective și nu intră sub incidența conflictelor de interese.


 • VIII. AȘTEPTĂRI PRIVIND CALITATEA Șl SIGURANȚA SERVICIILOR PRESTATE

Funcțiile managementului calității, având în vedere procesul managerial și specificul managementului calității sunt: planificarea, organizarea, coordonarea, antrenarea, ținerea sub control, asigurarea și îmbunătățirea calității.

La fel de importante ca funcțiile managementului calității sunt principiile managemntului calității, principii care, într-o societate condusă de un management performant inspiră în activitate toți angajații: orientarea către clienți, leadership, implicarea personalului, abordarea procesuală, abordarea managementului ca sistem, îmbunătățirea continuă, managementul pe bază de fapte, relații cu furnizorii reciproc avantajoase.

Se așteaptă ca în viitorui mandat, administratorii societății să facă demersuri necesare integrării mai sus menționatelor principii ale managementului calității, în activitatea cotidiană a întreprinderii prin:

 • -  setarea unor obiective concrete de calitate pentru toți directorii societății;

 • -   urmărirea activă a atingerii acestor obiective;

 • -  revizuirea tuturor procedurilor operaționale pentru a se asigura integrarea acestor principii;

 • -  maparea proceselor cheie de management, de adăugare valoare, de asigurare resurse, de suport, de calitate și identificare a nevoilor de îmbunătățire.

 • IX. AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII Șl GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

în materia eticii, integrității și a guvernanței corporative, administratorii au următoarele competențe și obligații:

 • a) De elaborare a Codului de Etică, de respectare a acestuia, atât de membrii consiliului cât și de angajații societății;

 • b) De denunțare a conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății;

 • c) De tratare cu discreție a inform ații lorxu~cara eter confidențial, astfel încât societatea, autoritatea publică tutelară șj. ȚaoțronăriL să nu fie prejudiciați ca urmare a

 • d) în cazul începerii urmăririi penale pentru oricare dintre administratori, pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, mandatul acestuia se va suspenda de drept la data începerii urmăririi penale fără a fi necesare alte notificări.

 • X. AȘTEPTĂRI PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL, REDUCERILE DE CHELTUIELI Șl ALTE ASPECTE

Așteptări în legătura cu cheltuielile de capital:

-Administratorii vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual, autorității publice tutelare și acționarilor programul de dezvoltare și de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor stategice ale societății. Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare și investiții trebuie sa fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale companiei.

Așteptări în legătură cu reducerea cheltuielilor:

-Consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească reducerea la minim a plăților restante, tocmai pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalități și majorări de întârziere în sarcina societății.

-Consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor societății și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal. în caz de nerecuperare a creanțelor în termen legal, ca urmare a neluării măsurilor legale și necesare pentru acestea, administratorii vor răspunde în solidar cu directorul pentru prejudiciul cauzat societății.

Angajarea oricăror cheltuieli ale societății trebuie să respecte principiile: eficienței, eficacității si economicității.SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

PRIVIND SELECȚIA CONSILIULUI’ DE ADMINISTRAȚIE AL COMPANIEI MUNICIPALE SPORT PENTRU TOTI BUCUREȘTI S.A.

J                                           J

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 și a Normelor metodologice de aplicare ale O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 722/2016 și reprezintă dezideratele autorității tutelare, respectiv Primăria Municipiului București, pentru evoluția societății în următorii patru ani.

 • I. INTRODUCERE

Consiliul General al Municipiului București, în calitate de autoritate publică tutelară pentru societatea Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A. cu sediul social în București, str. Strada Aristide Demetriade nr. 2, et. 2, birou nr. 19 Sector 1, București, cod de înregistrare fiscală 37829351, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului cu nr. J40/10237/2017, obiect principal de activitate - acti.vitati ale bazelor sportive, COD CAEN 9311, a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările privind performanțele societății și ale organelor de administrare și conducere aie acesteia, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011.

Structura acționariatului:

 • - Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București - 99,9935%

 • - Service Ciclop SA - 0,0065%

 • II. REZUMATUL STRATEGIEI LOCALE


  CONFORM cu ORIGINALUL |||


  ț/ DIRECȚIA


  asistență


  TEHNICĂ


  L

  și consolidarea proceselor de dezvoltare și modernizare^ premisa că poate fi asigurată o dezvoltare durabilă j

  Direcțiile de dezvoltare ale Companiei M

  prin Planul de Administrare si operaționaliza a fi elaborat și prezentat de directorul gen ________

  guvernantei corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a companiei, în raport cu principalii săi colaboratori: utilizatorii serviciilor, autoritățile locale, autoritățile de reglementare, organisme de control, angajați si alte categorii de colaboratori interni și externi.


  eficiența.

  icip^fe Sport Pentru Toți S.A., definite


  anul de Management, ce urmează ăl societății, vor avea la bază principiile


 • III. VIZIUNEA GENERALĂ A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE

Viziunea autorității publice tutelare, realizabilă pentru perioada 2019 - 2023 va fi concentrată pe respectarea unor principii fundamentale de management corporativ, premisă a maximizării eficienței si eficacității Companiei Municipale Sport Pentru Toți S.A., având următoarele obiective:

 • 1) Principiul asigurării concordanței dintre parametrii sistemului de management al organizației cu caracteristicile sale esențiale si ale mediului în care își desfășoară activitatea.

Asigurarea funcționalității și competitivității organizației implică o permanentă corelare, adaptare și perfecționare a sistemului de management la situația efectiv existentă în cadrul său la contextul socio-economic în care își desfășoară activitățile.

 • 2) Principiul managementului participativ:

 • - prin implicarea managerilor și specialiștilor din companie;

 • - prin permanentizarea cu o frecvență cel puțin lunară, a ședințelor tip „board management” cu participarea directorului și ori de câte ori este cazul a managerilor și a altor specialiști din cadrul companiei;

-prin consultarea salariaților folosind diverse metode referitoare la principalele decizii cu impact în zona de resurse umane.

 • 3) Principiul motivării tuturor factorilor implicați în activitatea companiei, motivarea ca principiu general de management al organizației, exprimă necesitatea unei asemenea dimensionări și alocări a resurselor, a stabilirii și utilizării stimulentelor si sancțiunilor materiale și morale de către factorii decizionali astfel încât să se asigure o împletire armonioasă a intereselor tuturor părților implicate generatoare de performanțe superioare ale companiei.

 • 4) Principiul eficacității și eficienței, dimensionarea, structurarea, combinarea tuturor proceselor și relațiilor manageriale, este necesar să se aibă în vedere maximizarea efectelor pozitive economico-sociale, cuantificabile si necuantificabile ale organizației, baza asigurării unei competitivități ridicate.

în conformitate cu obiectivele strategice generale, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari vor urmări sustenabilitatea pe termen lung a companiei și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță.

Obiectivele și criteriile de performanță vor fi cuprinse în contractul de mandat al administratorilor societății. Acestea sunt, cu titlu exemplificativ, următoarele:

 • - creșterea cifrei de afaceri;

 • - creșterea productivității muncii,

 • - creșterea profitului,

  • - menținerea unui sistem de management securitate în muncă și responsabilitaț îmbunătățirea continuă;

  • - îmbunătățirea imaginii societățif prin  reglementările în domeniu;  2\ClPIU/> o*


ewfediu-sănătate și

are să~creeze cadrul pentru

 • - asigurarea unui nivel ridicat de profesionalism prin continua instruire a angajaților;

 • - promovarea responsabilității instituționale, protecția și conservarea mediului înconjurător.

 • - gestionarea rațională a resurselor naturale.

 • - crearea de noi locuri de muncă;

în planul de administrare vor putea fi incluși și indicatori de performanță ce urmează să fie negociați cu Autoritatea Publica Tutelara, spre exemplu:

 • •          Nivelul obligațiilor restante;

 • •          Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale;

 • •          Creșterea profitului si recuperarea pierderilor anterioare;

 • •          Gradul de satisfacție al clienților;

 • •         Dezvoltarea si perfecționarea competentelor personalului.

 • IV. MENȚIUNEA PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A. se încadrează în categoria întreprinderilor care îndeplinesc obligații de serviciu public de interes local. Societatea operează într-o piață concurențială, ceea ce presupune adoptarea de către consiliul de administrație a unui plan de administrare care să urmărească creșterea competitivității, a profitabilității, îmbunătățirea calității activelor și a indicatorilor de risc.

Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 535/2018 a fost aprobată delegarea gestiunii serviciului public de interes local privind obiectivele sportive aparținând domeniului și public și privat al municipiului București. De asemenea, prin aceeași hotărâre, a fost aprobată și încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de interes local privind obiectivele sportive aparținând domeniului și public și privat al municipiului București

Conform contractului de delegare menționat anterior, încheiat pe o durată de 5 ani, prin acordarea Gestiunii Serviciului, Delegatarul (Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București) acordă Delegatului (Compania Municipală Sport pentru Toți București SA), dreptul de a lua toate măsurile și de a întreprinde toate acțiunile și activitățile necesare, în măsura permisă și în condițiile stabilite de Lege, pentru a asigura funcționarea în mod corespunzător a Serviciului. Delegatul are obligația de a presta Serviciul, cu respectarea Regulamentului Serviciului, a Caietului de Sarcini al Serviciului și a Indicatorilor de Performanță

Delegatul va presta Serviciul în conformitate cu prevederile Contractului, alef CONFORM CU ORIGINALUL

I

I

 • V. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII

  Așteptările autorității publice tutelare și ale investiții aplicabilă întreprinderii publice sunt:


  tionaril


Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății, cu respectarea legislației în vigoare, privitoare la fundamentarea și aprobarea investițiilor publice, în concordanță cu legislația privind achizițiile publice și a dispozițiilor legale în domeniu.

Luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori sau de cheltuieli suplimentare, majorări, penalități de întârziere, etc.

îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor de la clienți.

Implementarea metodelor corespunzătoare pentru creșterea gradului de satisfacere a exigențelor clienților, pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate.

Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creșterea productivității muncii și creșterea performanțelor societății.

Creșterea eficienței, în condiții de siguranță privind sănătatea populației și protecția mediului, prin continuarea procesului de retehnologizare și reabilitare.

îmbunătățirea activităților care sunt mai puțin informatizate prin extinderea sistemului informatic și creșterea gradului de informatizare a societății.

Respectarea graficelor de implementare a investițiilor și îndeplinirea obligațiilor asumate.

Găsirea de noi clienți și dezvoltarea relațiilor comerciale prin mărirea ariei de operare.

Dezvoltarea de noi segmente profitabile utilizând eficient resursele umane, financiare și tehnologice ale societății.

 • VI. POLITICA DE DMDENDE/VĂRSĂM1NTE

Societatea trebuie să aplice o politică privind asigurarea repartizării unei cote din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, cu respectarea prevederilor O.G. nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

Aceasta va include îmbunătățirea performanțelor societății pentru un anumit grad de constanță în obținerea profitului societății.

 • VII. COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE SI CONDUCERE

Relațiile cu acționarii vor avea la bază următoarele linii directoare:

 • a) Transparență și comunicare - semestrial va fi înaintat Adunării Generale a Acționarilor un raport de activitate a administratorilor societății, prin intermediul căruia se va monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare, vor fi prezentate principalele decizii adoptate la nivelul Consiliului de Administrație și va fi înaintat un plan de acțiune sintetic cu obiectivele din planul de administrare ce urmeazăa fi îndeplinite în perioada următoare. De asemenea/acționariifi informați cu privire  la ședințele Consiliului de Administrație, fiind invrtățf săfcipe la aceste întâlniri.

 • b) Management participativ - deciziile/Sfratewe se cad în sarcina Consiliului de Administrație, vor fi adoptate cu avizul


  I Adunării Generale a Acționarilor.


Relația cu managerii va avea la bază următoarele linii directoare:

 • a) Disciplină și autoritate - vor fi constituite criterii suplimentare de performanță pentru persoanele care exercită prerogative manageriale, care îi vor responsabiliza pe aceștia, inclusiv pentru comportamentul personalului subordonat;

 • b) Instruire - va fi elaborat un program distinct de formare profesională a personalului cu atribuții în domeniul managementului;

 • c) Planificarea succesorală - la nivelul fiecărui post de management va fi nominalizată și inițiată o persoană care va prelua prerogativele de conducere, în cazul indisponibilizării totale sau parțiale a ocupantului funcției de conducere;

 • d) Tratament nediscriminatoriu - rezultatele evaluărilor profesionale și criteriile de performanță, vor fi interpretate identic pentru toți managerii;

 • e) Evitarea conflictului de interese - administratorii se vor asigura de faptul că deciziile adoptate de către manageri nu sunt subiective si nu intră sub incidența conflictelor de interese.

 • VIII. AȘTEPTĂRI PRIVIND CALITATEA SI SIGURANȚA PRODUSELOR SI SERVICIILOR PRESTATE

Funcțiile managementului calității, având în vedere procesul managerial și specificul managementului calității sunt: planificarea, organizarea, coordonarea, antrenarea, ținerea sub control, asigurarea și îmbunătățirea calității.

La fel de importante ca funcțiile managementului calității sunt principiile managementului calității, principii care, într-o societate condusă de un management performant inspiră în activitate toți angajații: orientarea către clienți, leadership, implicarea personalului, abordarea procesuală, abordarea managementului ca sistem, îmbunătățirea continuă, managementul pe bază de fapte, relații cu furnizorii reciproc avantajoase.

Se așteaptă ca în viitorul mandat, administratorii societății să facă demersuri necesare integrării mai sus menționatelor principii ale managementului calității, în activitatea cotidiană a întreprinderii prin:

 • -   stabilirea unor obiective concrete de calitate pentru toți directorii societății;

 • -   urmărirea activă a atingerii acestor obiective;

 • -  revizuirea tuturor procedurilor operaționale pentru a se asigura integrarea acestor principii;

 • -  maparea proceselor cheie de management, de adăugare valoare, de asigurare resurse, de suport, de calitate și identificare a nevoilor de îmbunătățire. • IX. AȘTEPTĂRI ÎN DO CORPORATIVĂ

  JPWGUVERNANȚĂ  în materia eticii, integrității și a guve                            ministratorii au


următoarele competențe și obligații:

 • a)    de elaborare a Codului de Etioărd^respectare a acestuia, atât de membrii consiliului cât și de angajații societății;

 • b)    de denunțare a conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății;

 • c)    de tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel încât societatea, autoritatea publică tutelară și acționarii să nu fie prejudiciați ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorului;

 • d)    în cazul începerii urmăririi penale pentru oricare dintre administratori, pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, mandatul acestuia se va suspenda de drept la data începerii urmăririi penale fără a fi necesare alte notificări.

 • X. AȘTEPTĂRI PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL, REDUCERILE DE CHELTUIELI Șl ALTE ASPECTE

Așteptări în legătura cu cheltuielile de capital:

-Administratorii vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual, autorității publice tutelare și acționarilor programul de dezvoltare și de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor strategice ale societății. Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare și investiții trebuie sa fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale companiei.

Așteptări în legătură cu reducerea cheltuielilor:

-Consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească reducerea la minim a plăților restante, tocmai pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalități și majorări de întârziere în sarcina societății.

-Consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească încasarea ia termen a creanțelor societății și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal. în caz de nerecuperare a creanțelor în termen legal, ca urmare a neluării măsurilor legale și necesare pentru acestea, administratorii vor răspunde în solidar cu directorul pentru prejudiciul cauzat societății.

Angajarea oricăror cheltuie" '        ........ w        ...... r' '   ‘ Bi,

eficacității si economicității.Pag. 6/6
SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI PRIVIND SELECȚIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL COMPANIEI MUNICIPALE STRĂZI, PODURI SI PASAJE BUCUREȘTI S.A.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 și a Normelor metodologice de aplicare ale O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 722/2016 și reprezintă dezideratele autorității tutelare, respectiv Primăria Municipiului București, pentru evoluția societății în următorii patru ani.

 • I. INTRODUCERE

Consiliul General al Municipiului București, în calitate de autoritate publică tutelară pentru Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. cu sediul social în Municipiul București, Sector 1, B-dul Dinicu Golescu nr. 36, Clădirea IPTANA, et.5 și 6, cod unic de înregistrare 37832160, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului cu nr. J40/10323/2017, domeniul principal de activitate Lucrări de construcții a drumurilor și căilor ferate” - cod CAEN 421, a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările privind performanțele societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011.

Structura acționariatului:

-MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - 99,99983%

-SERVICE CICLOP S.A - 0,00017%

 • II. REZUMATUL STRATEGIEI LOCALE

Planul de administrare pentru perioada 2019 - 2023 va pune în valoare viziunea managerială a membrilor consiliului de administrație asupra perspectivelor de evoluție ale Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., fundamentată pe continuarea implementării și consolidarea groceselomde dezvoltare, modernizare și retehnologizare, având la bază premisa că ppâte_fi;asigurată o dezvoltare durajsilă-în condiții de eficiență.


A-


CONFORM CUîpănTei Munici București S.A., definite prin Planul de Administrare^sr'foper^ți Management, ce urmează a fi elaborat si avea la bază principiile guvernanței corporati profesionistă și etică a companiei, în ra serviciilor, autoritățile locale, autoritățile ,de r si alte categorii de colaboratori interni și externi.

ri și Pasaje prin Planul de orul general al societății, vor ' carș/statuează o atitudine responsabilă, rincipalii săi colaboratori: utilizatorii mentare, organisme de control, angajați


 • III. VIZIUNEA GENERALĂ A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE

Viziunea autorității publice tutelare, realizabilă pentru perioada 2019 - 2023 va fi concentrată pe respectarea unor principii fundamentale de management corporativ, premisă a maximizării eficienței si eficacității Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., având următoarele obiective:

 • 1) Principiul asigurării concordanței dintre parametrii sistemului de management al organizației cu caracteristicile sale esențiale si ale mediului în care își desfășoară activitatea.

Asigurarea funcționalității și competitivității organizației implică o permanentă corelare, adaptare și perfecționare a sistemului de management la situația efectiv existentă în cadrul său la contextul socio-economic în care își desfășoară activitățile.

 • 2) Principiul managementului participativ:

 • - prin implicarea managerilor și specialiștilor din companie;

 • - prin permanentizarea cu o frecvență cel puțin lunară, a ședințelor tip „board management” cu participarea directorului si ori de câte ori este cazul a managerilor si a altor specialiști din cadrul companiei;

 • - prin consultarea salariaților folosind diverse metode referitoare la principalele decizii cu impact în zona de resurse umane.

 • 3) Principiul motivării tuturor factorilor implicați în activitatea companiei, motivarea ca principiu general de management al organizației,’ exprimă necesitatea unei asemenea dimensionări si alocări a resurselor, a stabilirii și utilizării stimulentelor si sancțiunilor materiale și moraie de căire factorii decizionali astfel încât să se asigure o împletire armonioasă a intereselor tuturor părților implicate generatoare de performanțe superioare ale companiei.

 • 4) Principiul eficacității și eficienței, dimensionarea, structurarea, combinarea tuturor proceselor și relațiilor manageriale, este necesar să se aibă în vedere maximizarea efectelor pozitive economico-sociale, cuantificabile si necuantificabile ale organizației, baza asigurării unei competitivități ridicate.

în conformitate cu obiectivele strategice generale ale dezvoltării societății, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari vor urmări sustenabilitatea pe termen lung a companiei si asigurarea respectării principiilor de bună guvernantă.

Obiectivele și criteriile de performanță vor fi cuprinse în contractul de mandat al administratorilor societății. Acestea sunt, cu titlu exemplificativ, următoarele:

-creșterea cifrei de afaceri;

-creșterea productivității muncii,

-creșterea profitului,

-îmbunătățirea continuă a calității serviciilor furnizate clienților;

-menținerea unui sistem de managementț.integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă și responsabilitate socială .ca te .să-cr.eeze cpdrul pentru îmbunătățirea continuă;                          /* /    —ifV 'A

I f J I \ \W

CONFORM CU ORIGINAL

|| <ț 5 TEHNICA Șl


-îmbunătățirea imaginii societății prin asigurarea" reglementările în domeniu.


> X d m o'O’/


JURIțU

^eâ^ȘG^-^rmității cu


în planul de administrare vor putea fi inclușHndicat^^               ce vor fi

negociați cu autoritatea publică tutelară, spre exernpțtf1'—

Nivelul obligațiilor restante;

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale;

Creșterea profitului și recuperarea pierderilor anterioare;

Gradul de satisfacere a clienților;

Dezvoltarea și perfecționarea competențelor personalului.

 • IV. MENȚIUNEA PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. se încadrează în categoria întreprinderilor care îndeplinesc obligații de serviciu public de interes local. Societatea operează într-o piață concurențială, ceea ce presupune adoptarea de către consiliul de administrație a unui plan de administrare care să urmărească creșterea competitivității, a profitabilității, îmbunătățirea calității activelor și a indicatorilor de risc.

Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 529/23.08.2018 a fost aprobată delegarea gestiunii serviciului public de interes local privind serviciile de construire, modernizare, reparare și întreținere a arterelor de circulație, podurilor, viaductelor, pasajelor rutiere și pietonale subterane și supraterane și a lucrărilor de artă din compoziția acestora, din municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, către Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. De asemenea, prin aceeași hotărâre, a fost aprobată și încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de interes local privind serviciile de construire, modernizare, reparare și întreținere a arterelor de circulație, podurilor, viaductelor, pasajelor rutiere și pietonale subterane și supraterane și a lucrărilor de artă din compoziția acestora, din municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban.

Conform contractului de delegare menționat anterior, încheiat pe o durată de 5 ani, prin acordarea Gestiunii Serviciului, Delegatarul (Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București) acordă Delegatului (Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A), ca parte integrantă a acestuia, dreptul de a lua toate măsurile și de a întreprinde toate acțiunile și activitățile necesare, în măsura permisă și în condițiile stabilite de lege, pentru a asigura prestarea în mod corespunzător a Serviciului, prin executarea Lucrărilor prevăzute în programele anuale de lucrări propuse de acesta și aprobate de către Delegatar, în scopul prestării Serviciului.

Delegatul va presta Serviciul în conformitate cu prevederile Contractului, ale Regulamentului Serviciului, ale Caietului de sarcini al Serviciului și cu dispozițiile Legii

 • V. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII

Așteptările autorității publice tutelare, și ale 'acționarilor cu privire la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice'sunt:. —       \

- Aprobarea cheltuielilor viițoare/cle capital'necesare îndeplinirii obiectivelor societății, cu respectarea legislației în vigoare,privitoare la fundamentafeaTși

CONFORM CU ORIGINALUL aprobarea investițiilor publice, în ■eencoTdarrț publice și a dispozițiilor legale în domeniu. Luarea măsurilor necesare pentru achitarea c de stat, local, la bugetul asigurăriloryV vr

'Or

OIRECTIA asistentă

> X

(T)

<U>ntfîcA

Q «5/

X- *

'WÂN'r:


iprifate a obligațiilor la bugetul de stat, a măsurilor pentru


prevenirea înregistrării de plăți restante! către furnizori sau de cheltuieli suplimentare, majorări, penalități de^tniârfîere, etc.

îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor de la clienți. Implementarea metodelor corespunzătoare pentru creșterea gradului de satisfacere a exigențelor clienților, pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate.

Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creșterea productivității muncii și creșterea peformanțelor societății.

 • -   Creșterea eficienței, în condiții de siguranță privind sănătatea populației și protecția mediului, prin continuarea procesului de retehnologizare și reabilitare.

 • -  îmbunătățirea activităților care sunt mai puțin informatizate prin extinderea sistemului informatic și creșterea gradului de informatizare a societății.

 • -  Respectarea graficelor de implementare a investițiilor și îndeplinirea obligațiilor asumate.

 • -   Găsirea de noi clienți și dezvoltarea relațiilor comerciale prin mărirea ariei de operare.

Dezvoltarea de noi segmente profitabile utilizând eficient resursele umane, financiare și tehnologice ale societății.

Programul anual și multianual de investiții va fi înaintat de Consiliul de administrație spre aprobarea Adunării Generale a Asociaților și Autorității publice tutelară, odată cu proiectul bugetului de venituri și cheltuieli. Societatea trebuie să aloce resurse financiare în vederea întreținerii/dezvoltării acesteia și să finalizeze investițiile programate și să realizeze o planificare a acestora prin Bugetul de venituri și cheltuieli.

 • VI. POLITICA DE DIVIDENDE/VĂRSĂMINTE

Societatea trebuie să aplice o politică privind asigurarea repartizării unei cote din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, conform prevederilor O.G. nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

Aceasta ar include îmbunătățirea performanțelor societății pentru un anumit grad de constanță în obținerea profitului societății.

 • VII. COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE SI CONDUCERE

Relațiile cu acționarii vor avea la bază următoarele linii directoare:

 • a) Transparență și comunicare - semestrial va fi înaintat Adunării Generale a Acționarilor un raport de activitate a administratorilor societății, prin intermediul căruia se va monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare, vor fi prezentate principalele decizii adoptate,la nivelul Consițfylui de Administrație și va fi ministrare ce urmează

< f X ‘ " Z Vi" ‘ •’                         '' J


,'A


direcția o AȘiSJetrra "" -

Ș|

ifc't'l >^'0<CA


,                                                         II s -

-----*--c:

/ * a fi îndeplinite în perioada următoare. De asemenea, acționarirvorfri^wna^ la ședințele Consiliului de Administrație, fiind invitați să partij "

b) Management participativ - deciziile strategicele ca


' ? M I *2

& W// O '^5 //

Uk^rivire la acesteiWtfniri.

- deciziile strategicele cacMn sarcina Consiliului de Administrație, vor fi adoptate cu avizul consultativ afAdunarii Generale a Acționarilor.

Relația cu managerii va avea la bază următoarele linii directoare:

 • a) Disciplină și autoritate - vor fi constituite criterii suplimentare de performanță pentru persoanele care exercită prerogative manageriale, care îi vor responsabiliza pe aceștia, inclusiv pentru comportamentul personalului subordonat;

 • b) Instruire - va fi elaborat un program distinct de formare profesională a personalului cu atribuții în domeniul managementului;

 • c) Planificarea succesorală - la nivelul fiecărui post de management va fi nominalizată și inițiată o persoană care va prelua prerogativele de conducere, în cazul indisponibilizării totale sau parțiale a ocupantului funcției de conducere;

 • d) Tratament nediscriminatoriu - rezultatele evaluărilor profesionale și criteriile de performanță, vor fi interpretate identic pentru toți managerii;

 • e) Evitarea conflictului de interese - administratorii se vor asigura de faptul că deciziile adoptate de către manageri nu sunt subiective și nu intră sub incidența conflictelor de interese.

 • VIII. AȘTEPTĂRI PRIVIND CALITATEA Șl SIGURANȚA PRODUSELOR Șl SERVICIILOR PRESTATE

Funcțiile managementului calității, având în vedere procesul managerial și specificul managementului calității sunt: planificarea, organizarea, coordonarea, antrenarea, ținerea sub control, asigurarea și îmbunătățirea calității.

La fel de importante ca funcțiile managementului calității sunt principiile managemntului calității, principii care, într-o societate condusă de un management performant inspiră în activitate toți angajații: orientarea către clienți, leadership. implicarea personalului, acordarea procesuală, abordarea managementului ca sistem, îmbunătățirea continuă, managementul pe bază de fapte, relații cu furnizorii reciproc avantajoase.

Se așteaptă ca în viitorul mandat, administratorii societății să facă demersuri necesare integrării mai sus menționatelor principii ale managementului calității, în activitatea cotidiană a întreprinderii prin:

 • -   stabilirea unor obiective concrete de calitate pentru toți directorii societății;

 • -   urmărirea activă a atingerii acestor obiective;

 • -  revizuirea tuturor procedurilor operaționale pentru a se asigura integrarea acestor principii;

 • -  maparea proceselor cheie de management, de adăugare valoare, de asigurare resurse, de suport, de calitate și identificare a nevoilor de îmbunătățire.

  IX.


AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII Șl GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


 • a) De elaborare a Codului de Etică, de respectare a acestuia, atât de membrii consiliului cât și de angajații societății;

 • b) De denunțare a conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății;

 • c) De tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel încât societatea, autoritatea publică tutelară și acționarii să nu fie prejudiciați ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorului;

 • d) în cazul începerii urmăririi penale pentru oricare dintre administratori, pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, mandatul acestuia se va suspenda de drept la data începerii urmăririi penale fără a fi necesare alte notificări.

X. AȘTEPTĂRI PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL, REDUCERILE DE CHELTUIELI Șl ALTE ASPECTE

Așteptări în legătura cu cheltuielile de capital:

-Administratorii vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual, autorității publice tutelare și acționarilor programul de dezvoltare și de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor stategice ale societății. Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare și investiții trebuie sa fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale companiei.

Așteptări în legătură cu reducerea cheltuielilor:

-Consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească reducerea la minim a plăților restante, tocmai pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalități și majorări de întârziere în sarcina societății.

-Consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor societăți; și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal. în caz de nerecuperare a creanțelor în termen legal, ca urmare a neluării măsurilor legale și necesare pentru acestea, administratorii vor răspunde în solidar cu directorul pentru prejudiciul cauzat societății.

Angajarea oricăror cheltuieli ale societății trebuie să respecte principiile: eficienței, eficacității si economicității.


întocmit,

Adina Olga FENICHIU Expert

Pag. 6/6

3c; /


PRIVIND SELECȚIA CONSILIULUI’ DE ADMINISTRAȚIE AL COMPANIEI MUNICIPALE TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI BUCUREȘTI S.A.

5                                                  J

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 și a Normelor metodologice de aplicare ale O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 722/2016 și reprezintă dezideratele autorității tutelare, respectiv Primăria Municipiului București, pentru evoluția societății în următorii patru ani.

I. INTRODUCERE

Consiliul General al Municipiului București, în calitate de autoritate publică tutelară pentru societatea COMPANIA MUNICIPALĂ TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI BUCUREȘTI S.A. cu sediul social în București, Strada Mihai Eminescu, nr. 129, Sector 2, cod de înregistrare fiscală 37992048, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului cu nr. J40/13070/2017, obiect principal de activitate - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul - cod CAEN 6203, a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările privind performanțele societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011.

Structura acționariatului:

 • -  Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București 99.9974%.

 • - Service Ciclop S.A. 0.0026%

II. REZUMATUL STRATEGIEI LOCALE

Planul de administrare pentru perioada 2019-2023 va pune în valoare viziunea managerială a membrilor consiliului de administrație asupra perspectivelor de evoluție ale Companiei Municipale Tehnologia Informației București S.A., fundamentată pe continuarea implementării și consolidarea proceselor de dezvoltare și modernizare și retehnologizare, având la bază premisa că poate fi asigurată o dezvoltare durabilă în
Direcțiile de dezvoltare ale (                                          ației București

S.A., definite prin Planul de Admin                                     Management,

ce urmează a fi elaborat și prezen                                      • avea la bază

principiile guvernanței corporative,                                          , profesionistă

și etică a companiei, în raport ,     ,            __________ __________orii serviciilor,


autoritățile locale, autoritățile de reglementare, organisme de control, angajați si alte categorii de colaboratori interni și externi.

 • III. VIZIUNEA GENERALĂ A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE

Viziunea autorității publice tutelare, realizabilă pentru perioada 2019 - 2023 va fi concentrată pe respectarea unor principii fundamentale de management corporativ, premisă a maximizării eficienței si eficacității Companiei Municipale Tehnologia Informației București S.A., având următoarele obiective:

 • 1) Principiul asigurării concordanței dintre parametrii sistemului de management al organizației cu caracteristicile sale esențiale si ale mediului în care își desfășoară activitatea.

Asigurarea funcționalității și competitivității organizației implică o permanentă corelare, adaptare și perfecționare a sistemului de management la situația efectiv existentă în cadrul său la contextul socio-economic în care îsi desfășoară activitățile.

 • 2) Principiul managementului participativ:

 • - prin implicarea managerilor și specialiștilor din companie;

 • - prin permanentizarea cu o frecvență cel puțin lunară, a ședințelor tip „board management” cu participarea directorului și ori de câte ori este cazul a managerilor și a altor specialiști din cadrul companiei;

-prin consultarea salariaților folosind diverse metode referitoare la principalele decizii cu impact în zona de resurse umane.

 • 3) Principiul motivării tuturor factorilor implicați în activitatea companiei, motivarea ca principiu general de management al organizației, exprimă necesitatea unei asemenea dimensionări și alocări a resurselor, a stabilirii și'utilizării stimulentelor si sancțiunilor materiale și morale de către factorii decizionali astfel încât să se asigure o împletire armonioasă a intereselor tuturor părților implicate generatoare de performanțe superioare ale companiei.

 • 4) Principiul eficacității și eficienței, dimensionarea, structurarea, combinarea tuturor proceselor și relațiilor manageriale, este necesar să se aibă în vedere maximizarea efectelor pozitive economico-sociale, cuantificabile si necuantificabile ale organizației, baza asigurării unei competitivități ridicate.

în conformitate cu obiectivele strategice generale, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari vor urmări sustenabilitatea pe termen lung a companiei și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță.

Obiectivele și criteriile de performanță vor fi cuprinse în contractul de mandat al administratorilor societății. Acestea sunt, cu titlu exemplificativ, următoarele:

 • - creșterea cifrei de afaceri;

 • - creșterea productivității muncii,

 • - creșterea profitului,

 • - îmbunătățirea continuă a calității serviciilor furnizate clienților;

 • - menținerea unui sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate și

securitate în muncă și                              s să creeze cadrul pentru•'J,l


 • - îmbunătățirea imaginii societății prin asigurarea șj reglementările în domeniu;

 • - asigurarea unui nivel ridicat de profesionalisnvprinnțin^^^o^forÎT^ății cu


ntinua instruire a angajaților;


- promovarea responsabilității instituțional^ projdcția și conservarea mediului înconjurător.

 • - gestionarea rațională a resurselor naturale.

 • - crearea de noi locuri de muncă;


în planul de administrare vor putea fi incluși și indicatori de performanță ce urmează să fie negociați cu Autoritatea Publica Tutelara, spre exemplu:

 • •           Nivelul obligațiilor restante;

 • •           Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale;

 • •          Creșterea profitului si recuperarea pierderilor anterioare;

 • •          Gradul de satisfacție al clienților;

 • •         Dezvoltarea si perfecționarea competentelor personalului.

 • IV. MENȚIUNEA PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Societatea Compania Municipală Tehnologia Informației București S.A. se încadrează în categoria societăților care urmăresc să creeze valoare economică. Societatea operează într-o piață concurențială, ceea ce presupune adoptarea de către consiliul de administrație a unui plan de administrare care să urmărească creșterea competitivității, a profitabilității, îmbunătățirea calității activelor și a indicatorilor de risc.

 • V. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII

3                                                                                                                                              9

Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice sunt:

Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății, cu respectarea legislației în vigoare, privitoare la fundamentarea și aprobarea investițiilor publice, în concordanță cu legislația privind achizițiile publice și a dispozițiilor legale în domeniu.

Luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori sau de cheltuieli suplimentare, majorări, penalități de întârziere, etc.

îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor de la clienți.

Implementarea metodelor corespunzătoare pentru creșterea gradului de satisfacere a exigențelor clienților, pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate.

Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creșterea productivității muncii și creșterea performanțelor societății.

Creșterea eficienței, în condiții de siguranță privind sănătatea populației și protecția mediului, prin continuarea procesului de retehnologizare și reabilitare.

îmbunătățirea activităților care sunt mai puțin informatizate prin extinderea sistemului informatic și creșterea gradului de informatizare a societății.

Respectarea graficelor de implementare a investițiilor și îndeplinirea
CONFORM CU ORlGgAL^


Găsirea de noi clienți și dezvoltarea rejațil de operare.

Dezvoltarea de noi segmente profrtabi financiare și tehnologice ale societății.

 • VI. POLITICA DE DIVIDENDE/VĂRSĂMINTE

Societatea trebuie să aplice o politică privind asigurarea repartizării unei cote din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, cu respectarea prevederilor O.G. nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

Aceasta va include îmbunătățirea performanțelor societății pentru un anumit grad de constanță în obținerea profitului societății.

 • VII. COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE SI CONDUCERE

Relațiile cu acționarii vor avea la bază următoarele linii directoare:

 • a) Transparență și comunicare - semestrial va fi înaintat Adunării Generale a Acționarilor un raport de activitate a administratorilor societății, prin intermediul căruia se va monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare, vor fi prezentate principalele decizii adoptate la nivelul Consiliului de Administrație și va fi înaintat un plan de acțiune sintetic cu obiectivele din planul de administrare ce urmează a fi îndeplinite în perioada următoare. De asemenea, acționarii vor fi informați cu privire la ședințele Consiliului de Administrație, fiind invitați să participe la aceste întâlniri.

 • b) Management participativ - deciziile strategice ce cad în sarcina Consiliului de Administrație, vor fi adoptate cu avizul consultativ al Adunării Generale a Acționarilor.

Relația cu managerii va avea la bază următoarele linii directoare:

 • a) Disciplină și autoritate - vor fi constituite criterii suplimentare de performanță pentru persoanele care exercită prerogative manageriale, care îi vor responsabiliza pe aceștia, inclusiv pentru comportamentul personalului subordonat;

 • b) Instruire - va fi elaborat un program distinct de formare profesională a personalului cu atribuții în domeniul managementului;

 • c) Planificarea succesorală - la nivelul fiecărui post de management va fi nominalizată și inițiată o persoană care va prelua prerogativele de conducere, în cazul indisponibilizării totale sau parțiale a ocupantului funcției de conducere;

 • d) Tratament nediscriminatoriu - rezultatele evaluărilor profesionale și criteriile de performanță, vor fi interpretate identic pentru toți managerii;

 • e) Evitarea conflictului de interese - administratorii se vor asigura de faptul că deciziile adoptate de către manageri nu sunt subiective și nu intră sub incidența conflictelor de interese.
  CONFORM cu OR'


 • VIII. AȘTEPTĂRI PRIVIND CALITATEA^ SERVICIILOR PRESTATE

  ANȚ ODUSELOR Șl


Funcțiile managementului calității, “având în vedere procesul managerial și specificul managementului calității sunt: planificarea, organizarea, coordonarea, antrenarea, ținerea sub control, asigurarea și îmbunătățirea calității.

La fel de importante ca funcțiile managementului calității sunt principiile managementului calității, principii care, într-o societate condusă de un management performant inspiră în activitate toți angajații: orientarea către clienți, leadership, implicarea personalului, abordarea procesuală, abordarea managementului ca sistem, îmbunătățirea continuă, managementul pe bază de fapte, relații cu furnizorii reciproc avantajoase.

Se așteaptă ca în viitorul mandat, administratorii societății să facă demersuri necesare integrării mai sus menționatelor principii ale managementului calității, în activitatea cotidiană a întreprinderii prin:

 • -   stabilirea unor obiective concrete de calitate pentru toți directorii societății;

 • -   urmărirea activă a atingerii acestor obiective;

 • -  revizuirea tuturor procedurilor operaționale pentru a se asigura integrarea acestor principii;

 • -  maparea proceselor cheie de management, de adăugare valoare, de asigurare resurse, de suport, de calitate și identificare a nevoilor de îmbunătățire.

 • IX. AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII SI GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

în materia eticii, integrității și a guvernanței corporative, administratorii au următoarele competențe și obligații:

 • a)    de elaborare a Codului de Etică, de respectare a acestuia, atât de membrii consiliului cât și de angajații societății;

 • b)    de denunțare a conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății;

 • c)    de tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel încât societatea, autoritatea publică tutelară și acționarii să nu fie prejudiciați ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorului;

 • d)    în cazul începerii urmăririi penale pentru oricare dintre administratori, pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, mandatul acestuia se va suspenda de drept la data începerii urmăririi penale fără a fi necesare alte notificări.

 • X. AȘTEPTĂRI PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL, REDUCERILE DE CHELTUIELI Șl ALTE ASPECTE programul de dezvoltare și investiții trebuie sa fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale companiei.


Așteptări în legătură cu reducerea cheltuielilor:

-Consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească reducerea la minim a plăților restante, tocmai pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalități și majorări de întârziere în sarcina societății.

-Consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor societății și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal. în caz de nerecuperare a creanțelor în termen legal, ca urmare a neluării măsurilor legale și necesare pentru acestea, administratorii vor răspunde în solidar cu directorul pentru prejudiciul cauzat societății.

Angajarea oricăror cheltuieli ale societății trebuie să respecte principiile: eficienței, eficacității si economicității.

Pag. 6/6

PRIVIND SELECȚIA C(
AL SOCIETĂȚII TRUSTl BUCUREȘTI S.A. y

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 și a Normelor metodologice de aplicare ale O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 722/2016 și reprezintă dezideratele autorității tutelare, respectiv Primăria Municipiului București, pentru evoluția societății în următorii patru ani.

!. INTRODUCERE

Consiliul General al Municipiului București, în calitate de autoritate publică tutelară pentru Societatea Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. cu sediul social în Municipiul București, Str. Baba Novac nr.9, Sector 3, cod unic de înregistrare 37992692, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/13076/2017, obiectul principal de activitate “Activități de Arhitectură, Inginerie si Servicii de Consultanță tehnică legate de acestea”- cod CAEN 711, precum și obiectul secundar - “Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale” - cod CAEN 4120, a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările privind performanțele societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011.

Structura acționariatului:

 • - MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - 99,9678%

 • - SERVICE CICLOP S.A - 0.0322%

II. REZUMATUL STRATEGIEI LOCALE

Planul de administrare pentru perioada 2019-2023 va pune în valoare viziunea managerială a membrilor consiliului de administrație asupra perspectivelor de evoluție ale societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A., fundamentată pe continuarea implementării și consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și retehnologizare, având la bază premisa că poate fi asigurată o dezvoltare durabilă în condiții de eficiență.


, CONFORM CU ORIGINALUL/

;__'°'Ca Sg)

Direcțiile de dezvoltare ale societății Trustul de ClădlnWÎetrdp^l^Ma^g^^ești S.A,

ăment, ce


definite prin Planul de Administrare si operaționalizate onrrPlanul urmează a fi elaborat si prezentat de directorul general principiile guvernanței corporative, care statueazăocietății, vor avea la bază ine responsabilă, profesionistă și etică a companiei, în raport cu principal^ s^-Colaboratori: utilizatorii serviciilor,  autoritățile locale, autoritățile de reglementare, organisme de control, angajați si alte categorii de colaboratori interni și externi.

Iii. VIZIUNEA GENERALĂ A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE

Viziunea autorității publice tutelare, realizabilă pentru perioada 2019 - 2023 va fi concentrată pe respectarea unor principii fundamentale de management corporativ, premisă a maximizării eficienței si eficacității societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A., având următoarele obiective:

 • 1) Principiul asigurării concordanței dintre parametrii sistemului de management al organizației cu caracteristicile sale esențiale si ale mediului în care își desfășoară activitatea.

Asigurarea funcționalității și competitivității organizației implică o permanentă corelare, adaptare și perfecționare a sistemului de management la situația efectiv existentă în cadrul său la contextul socio-economic în care își desfășoară activitățile.

 • 2) Principiul managementului participativ:

 • - prin implicarea managerilor și specialiștilor din companie;

 • - prin permanentizarea cu o frecvență cel puțin lunară, a ședințelor tip „board management” cu participarea directorului si ori de câte ori este cazul a managerilor si a altor specialiști din cadrul companiei;

 • - prin consultarea salariaților folosind diverse metode referitoare la principalele decizii cu impact în zona de resurse umane.

 • 3) Principiul motivării tuturor factorilor implicați în activitatea companiei, motivarea ca principiu general de management al organizației, exprimă necesitatea unei asemenea dimensionări si alocări a resurselor, a stabilirii și utilizării stimulentelor si sancțiunilor materiale și morale de către factorii decizionali astfel încât să se asigure o împletire armonioasă a intereselor tuturor părților implicate generatoare de performanțe superioare ale companiei.

 • 4) Principiul eficacității și eficienței, dimensionarea, structurarea, combinarea tuturor proceselor și relațiilor manageriale, este necesar să se aibă în vedere maximizarea efectelor pozitive economico-sociale, cuantificabile si necuantificabile ale organizației, baza asigurării unei competitivități ridicate.

în conformitate cu obiectivele strategice generale ale dezvoltării societății, indicatorii de performanță financiari si nefinanciari vor urmări sustenabilitatea pe termen lung a companiei si asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță.

Obiectivele și criteriile de performanță vor fi cuprinse în contractul de mandat al administratorilor societății. Acestea sunt, cu titlu exemplificativ, următoarele:

-creșterea cifrei de afaceri;

-creșterea productivității muncii,

-creșterea profitului,

-îmbunătățirea,continuă a calității serviciilor furnizate clienților;


-menținerea unui sistem de securitate în muncă și responsabilitate socială care să. continuă;

-îmbunătățirea imaginii societății prin asig reglementările în domeniu;

dj^Ănătate și teaWÎp) u n ătăti rea menținerea conformității cu


în planul de administrare vor putea fHncluși indicatorii de performanță ce vor fi negociați cu autoritatea publică tutelară, spre exemplu:

 • •  nivelul obligațiilor restante;

 • •  cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale;

 • •  creșterea profitului și recuperarea pierderilor anterioare;

 • •  gradul de satisfacere a clienților;

 • •  dezvoltarea și perfecționarea competențelor personalului.

 • IV. MENȚIUNEA PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Societatea Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. se încadrează în categoria societăților care urmăresc să creeze valoare economică. Societatea operează într-o piață concurențială, ceea ce presupune adoptarea de către consiliul de administrație a unui plan de administrare care să urmărească creșterea competitivității, a profitabilității, îmbunătățirea calității activelor și a indicatorilor de risc.

 • V. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII

Așteptările autorității publice tutelare și ale' acționarilor cu privire la politica de investiții aolicabilă întreprinderii publice sunt:

 • -  Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății, cu respectarea legislației în vigoare, privitoare la fundamentarea și aprobarea investițiilor publice, în concordanță cu legislația privind achizițiile publice și a dispozițiilor legale în domeniu.

Luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori sau de cheltuieli suplimentare, majorări, penalități de întârziere, etc.

 • -  îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor de la clienți.

 • -  Implementarea metodelor corespunzătoare pentru creșterea gradului de satisfacere a exigențelor clienților, pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate.

Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creșterea productivității muncii și creșterea peformanțelor societății.

 • -   Creșterea eficienței, în condiții de siguranță privind sănătatea populației și protecția mediului, prin continuarea procesului de retehnologizare și reabilitare.

 • -  îmbunătățirea activităților care sunt mai puțin informatizate prin extinderea
  ONfORM CU ORIGINALUL *       V*

  ”1 v-i m.1


  Respectarea graficelor de implementare a investiți] asumate.

  Găsirea de noi clienți și dezvoltarea relațiilor comerci operare.                                    /

  Dezvoltarea de noi segmente profitabile utiliza financiare și tehnologice ale societății.


  igațiilor  iefent resursele umane,


Programul anual și multianual de investiții va fi înaintat de Consiliul de administrație spre aprobarea Adunării Generale a Asociaților și Autorității publice tutelară, odată cu proiectul bugetului de venituri și cheltuieli. Societatea trebuie să aloce resurse financiare în vederea întreținerii/dezvoltării acesteia și să finalizeze investițiile programate și să realizeze o planificare a acestora prin Bugetul de venituri și cheltuieli.

 • VI. POLITICA DE DIVIDENDE/VĂRSĂMINTE

Societatea trebuie să aplice o politică privind asigurarea repartizării unei cote din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, cu respectarea prevederilor O.G. nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societățile naționale companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

Aceasta va include îmbunătățirea performanțelor societății pentru un anumit grad de constanță în obținerea profitului societății.

 • VII. COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE SI CONDUCERE

Relațiile cu acționarii vor avea la bază următoarele linii directoare:

 • a) Transparență și comunicare - semestrial va fi înaintat Adunării Generale a Acționarilor un raport de activitate a administratorilor societății, prin intermediul căruia se va monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare, vor fi prezentate principalele decizii adoptate la nivelul Consiliului de Administrație și va fi înaintat un plan de acțiune sintetic cu obiectivele din planul de administrare ce urmează a fi îndeplinite în perioada următoare. De asemenea, acționarii vor fi informați cu privire la ședințele Consiliului de Administrație, fiind invitați să participe la aceste întâlniri.

 • b) Management participativ - deciziile strategice ce cad în sarcina Consiliului de Administrație, vor fi adoptate cu avizul consultativ al Adunării Generale a Acționarilor.

Relația cu managerii va avea la bază următoarele linii directoare:

 • a) Disciplină și autoritate - vor fi constituite criterii suplimentare de performanță pentru persoanele care exercită prerogative manageriale, care îi vor responsabiliza pe aceștia, inclusiv pentru comportamentul personalului subordonat;

 • b) Instruire - va fi elaborat un program distinct de formare profesională a personalului
va fi cere, în cazul


 • c) Planificarea succesorală - la nivelul fieqăr nominalizată și inițiată o persoană care va prelua prerogativele di  indisponibilizării totale sau parțiale a ocupantului funcțiej/de conducere;

 • d) Tratament nediscriminatoriu - rezultatele ev ” ”      ' sionale și criteriile de

performanță, vor fi interpretate identic pentru toți

 • e) Evitarea conflictului de interese -deciziile adoptate de către manageri nu conflictelor de interese.:orii se vor asigura de faptul că iective și nu intră sub incidența


VIII. AȘTEPTĂRI PRIVIND CALITATEA Șl

SERVICIILOR PRESTATE


SIGURANȚA PRODUSELOR Șl


Funcțiile managementului calității, având în vedere procesul managerial și specificul managementului calității sunt: planificarea, organizarea, coordonarea, antrenarea, ținerea sub control, asigurarea și îmbunătățirea calității.

La fel de importante ca funcțiile managementului calității sunt principiile managemntului calității, principii care, într-o societate condusă de un management performant inspiră în activitate toți angajații: orientarea către clienți. leadership, implicarea personalului, abordarea procesuală, abordarea managementului ca sistem, îmbunătățirea continuă, managementul pe bază de fapte, relații cu furnizorii reciproc avantajoase.

Se așteaptă ca în viitorul mandat, administratorii societății să facă demersuri necesare integrării mai sus menționatelor principii ale managementului calității, în activitatea cotidiană a întreprinderii prin:

 • -   stabilirea unor obiective concrete de calitate pentru toți directorii societății;

 • -   urmărirea activă a atingerii acestor obiective;

 • -  revizuirea tuturor procedurilor operaționale pentru a se asigura integrarea acestor principii;

 • -  maparea proceselor cheie de management, de adăugare valoare, de asigurare resurse, de suport, de calitate și identificare a nevoilor de îmbunătățire.


IX. AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII Șl GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


în materia eticii, integrității și a guvernanței corporative, administratorii au următoarele competențe și obligații:

De elaborare a Codului de Etică, de respectare a acestuia, atât de membrii consiliului cât și de angajații societății;

De denunțare a conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății;

De tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel încât societatea, autoritatea publică tutelară și acționarii să nu fie prejudiciați ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorului;

în cazul începerii urmăririi penale pentru oricare dintre administratori, pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 31/1990 priviqd so ietățile comerciale, cu


a)


b)


c)


d)modificările și completările ulterioare, mandatul acestuia se va suspenda de drept la data începerii urmăririi penale fără a fi necesare alte notificări.

X. AȘTEPTĂRI PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL, REDUCERILE DE CHELTUIELI Șl ALTE ASPECTE

Așteptări în legătura cu cheltuielile de capital:

-Administratorii vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual, autorității publice tutelare și acționarilor programul de dezvoltare și de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor strategice ale societății. Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare și .investiții trebuie sa fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale companiei.

Așteptări în legătură cu reducerea cheltuielilor:

-Consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească reducerea la minim a plăților restante, tocmai pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalități și majorări de întârziere în sarcina societății.

-Consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor societății și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal. în caz de nerecuperare a creanțelor în termen legal, ca urmare a neluării măsurilor legale și necesare pentru acestea, administratorii vor răspunde în solidar cu directorul pentru prejudiciul cauzat societății.

Angajarea oricăror cheltuieli ale societății trebuie să respecte principiile: eficienței, eficacității si economicității.


CONFORM CU ORIGINALUL^/


Anexa nr.       la H.O


SCRISOARE/DE A

PRIVIND SELECȚIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL COMPANIEI MUNICIPALE TURISTICA BUCUREȘTI S.A.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare ale O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 722/2016 și reprezintă dezideratele autorității tutelare, respectiv Primăria Municipiului București, pentru evoluția societății în următorii patru ani.

I. INTRODUCERE

Consiliul General al Municipiului București, în calitate de autoritate publică tutelară pentru COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICA BUCUREȘTI S.A. cu sediul social în București, Str. Aristide Demetriade, nr. 2, etaj 2, biroul 15, Sector 1, cod de înregistrare fiscală 37830640, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului cu nr. J40/10280/2017, obiect principal de activitate - Alte servicii de rezervare si asistență turistică - cod CAEN 7990, a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările privind performanțele societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011.

Structura acționariatului:

 • - Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București 99,999%

 • - SERVICE CICLOP S.A                                     0,001%

II. REZUMATUL STRATEGIEI LOCALE

Planul de administrare pentru perioada 2019-2023 va pune în valoare viziunea managerială a membrilor consiliului de administrație asupra perspectivelor de evoluție ale COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICA BUCUREȘTI S.A., fundamentată pe continuarea implementării și consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și retehnologizare, având la bază premisa că poate fi asigurată o dezvoltare durabilă în condiții de eficiență.

Direcțiile de dezvoltare ale COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICA BUCUREȘTI S.A., definite prin Planul de Administrare si operaționalizate prin Planul de Management, ce urmează a fi elaborat si prezentat de directorul general al societății, vor avea la bază principiile guvernanțep corporative, care statuează o atitudine reponsabilă, profesionistă și etică a comp^niei/în:rap'ort cu principalii săi colaboratori:


CU OWGlNAUJMî


utilizatorii serviciilor, autoritățile locale,""autoritățile d control, angajați si alte categorii de colaboratori in Direcțiile de dezvoltare trebuie să i turistică inclus în Programul multianual ,,B

iectivul strategic de dezvoltare ureștkfl Destinație Turistică - promovarea


Municipiului București ca destinație turistică și dezvoltarea activității de turism și servicii”aprobat prin HCGMB nr.539/23.08.2018, program structurat pe tipuri de acțiuni și obiective specifice în domeniul turismului local.

 • III. VIZIUNEA GENERALĂ A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE

Viziunea autorității publice tutelare, realizabilă pentru perioada 2019-2023 va fi concentrată pe respectarea unor principii fundamentale de management corporativ, premisă a maximizării eficienței si eficacității societatea COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICA BUCUREȘTI S.A., având următoarele obiective:

 • 1) Principiul asigurării concordanței dintre parametrii sistemului de management al organizației cu caracteristicile sale esențiale si ale mediului în care își desfășoară activitatea.

Asigurarea funcționalității și competitivității organizației implică o permanentă corelare, adaptare și perfecționare a sistemului de management la situația efectiv existentă în cadrul său la contextul socio-economic în care își desfășoară activitățile.

 • 2) Principiul managementului participativ:

 • - prin implicarea managerilor și specialiștilor din companie;

 • - prin permanentizarea cu o frecvență cel puțin lunară, a ședințelor tip „board management” cu participarea directorului si ori de câte ori este cazul a managerilor si a altor specialiști din cadrul companiei;

 • - prin consultarea salariaților folosind diverse metode referitoare la principalele decizii cu impact în zona de resurse umane.

 • 3) Principiul motivării tuturor factorilor implicați în activitatea companiei, motivarea ca principiu general de management al organizației, exprimă necesitatea unei asemenea dimensionări si alocări a resurselor, a stabilirii și utilizării stimulentelor și sancțiunilor materiale și morale de către factorii decizionali astfel încât să se asigure o împletire armonioasă a intereselor tuturor părților implicate generatoare de performanțe superioare ale companiei.

 • 4) Principiul eficacității și eficienței, dimensionarea, structurarea, combinarea tuturor proceselor și relațiilor manageriale, este necesar să se aibă în vedere maximizarea efectelor pozitive economico-sociale, cuantificabile si necuantificabile ale organizației, baza asigurării unei competitivități ridicate.

în conformitate cu obiectivele strategice generale ale dezvoltării turismului, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari vor urmări sustenabilitatea pe termen lung a companiei și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță.

Obiectivele și criteriile de performanță vor fi cuprinse în contractele de mandat ale administratorilor societății. Acestea sunt, cu titlu exemplificativ, următoarele:CONFORM CU ORIGINALU'


/z'

ti        JS

re cadfUi pentru


menținerea unui sistem de management integri securitate în muncă și responsabilitate socială ca^e-îmbunătățirea continuă;                              „

îmbunătățirea imaginii societății prin asigurareajși menținerea conformității cu reglementările în domeniu;

Astfel, se propune eficientizarea activității în domeniul turismului, constând în principal din următoarele:

 • -  Creșterea numărului de turiști în Municipiul București;

 • -   Introducerea Municipiului București pe harta destinațiilor de tip „City Break” a Uniunii Europene;

 • -  Valorificarea obiectivelor turistice ale Municipiului București;

 • -  Creșterea nivelului de conștientizare și recunoaștere a Bucurestiului ca destinație turistică;

 • -  Promovarea patrimoniului cultural și recreativ al Municipiului București;

 • -   Contribuția la impulsionarea turismului în scop cultural și recreativ;

 • -  Participarea la acțiuni concertate și strategice în vederea susținerii depunerii candidaturii la Capitala Europeana a anului 2021 a Municipiului București în conformitate cu Strategia Culturala a Municipiului București, aprobată prin HCGMB nr.152/2016.

în planul de administrare vor putea fi incluși și indicatori de performanță ce urmează să fie negociați cu Autoritatea Publica Tutelara, spre exemplu:

 • •   Nivelul obligațiilor restante;

 • •   Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale;

 • •   Creșterea profitului si recuperarea pierderilor anterioare;

 • •   Gradul de satisfacție al clientilor;

 • •   Dezvoltarea si perfecționarea competentelor personalului.

  IV.


MENȚIUNEA PRIVIND iNCADRAReA ÎN i REPRiNDtKiî PUBLiCt

Societatea COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICA BUCUREȘTI S.A.. se încadrează în categoria societăților care urmăresc să creeze valoare economică. Societatea operează într-o piață concurențială, ceea ce presupune adoptarea de către consiliul de administrație a unui plan de administrare care să urmărească creșterea competitivității, a profitabilității, îmbunătățirea calității activelor și a indicatorilor de risc.

V. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII

Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice sunt:

 • -  Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății, cu respectarea legislației în vigoare, privitoare la fundamentarea și aprobarea investițiilor publice, în concordanță cu legislația privind achizițiile publice și a dispozițiilor legale în dornenju;

 • -   Luarea măsurilor necesare pefitfu .'achitarea cu prioritate a obligațiilor la e stat, a măsurilor


  lire fumizWWj teW le re                 ' ^74 H

  &f£anțelor de la clienți


pentru prevenirea înregistrării de plăți restan: suplimentare, majorări, penalități de în|â« îmbunătățirea procedurilor de colectăre a~.^v.,.s^. Implementarea metodelor corespunzătoare pentru creșterea gradului de satisfacere a exigențelor clienților, pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate;

 • -  Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creșterea productivității muncii și creșterea peformanțelor societății;

 • -  Creșterea eficienței, în condiții de siguranță privind sănătatea populației și protecția mediului, prin continuarea procesului de retehnologizare și reabilitare;

 • -  îmbunătățirea activităților care sunt mai puțin informatizate prin extinderea sistemului informatic și creșterea gradului de informatizare a societății;

 • -  Respectarea graficelor de implementare a investițiilor și îndeplinirea obligațiilor asumate;

 • -  Găsirea de noi clienți și dezvoltarea relațiilor comerciale prin mărirea ariei de operare;

 • -  Dezvoltarea de noi segmente profitabile utilizând eficient resursele umane, financiare și tehnologice ale societății.

Programul anual și multianual de investiții va fi înaintat de Consiliul de administrație spre aprobarea Adunării Generale a Asociaților și Autorității publice tutelară, odată cu proiectul bugetului de venituri și cheltuieli. Societatea trebuie să aloce resurse financiare în vederea întreținerii/dezvoltării acesteia și să finalizeze investițiile programate și să realizeze o planificare a acestora prin Bugetul de venituri și cheltuieli.

VI. POLITICA DE DIVIDENDE/VĂRSĂMINTE

Societatea trebuie să aplice o politică privind asigurarea repartizării unei cote din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, cu respectarea prevederilor O.G. nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integrai sau majoritar ae stai, precum și la regiile autonome.

Aceasta va include îmbunătățirea performanțelor societății pentru un anumit grad de constanță în obținerea profitului societății.

 • VII. COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE SI CONDUCERE

Relațiile cu acționarii vor avea la bază următoarele linii directoare:

 • a) Transparență și comunicare - semestrial va fi înaintat Adunării Generale a Acționarilor un raport de activitate a administratorilor societății, prin intermediul căruia se va monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare, vor fi prezentate principalele decizii adoptate la nivelul Consiliului de Administrație și va fi înaintat un plan de acțiune sintetic cu obiectivele din planul de administrare ce urmează a fi îndeplinite în perioada următoare. De asemenea, acționarii vor fi informați cu privire la ședințele Consiliului de Administrație, fiind invitați să participe la aceste întâlniri.


  CONFORM CU ORIGINALUL


 • b) Management participativ - deciziile strategi Administrație, vor fi adoptate cu avizul consultativul

Relația cu managerii va avea la bază următoarele linii directoare:

 • a) Disciplină și autoritate - vor fi constituite criterii suplimentare de performanță pentru persoanele care exercită prerogative manageriale, care îi vor responsabiliza pe aceștia, inclusiv pentru comportamentul personalului subordonat;

 • b) Instruire - va fi elaborat un program distinct de formare profesională a personalului cu atribuții în domeniul managementului;

 • c) Planificarea succesorală - la nivelul fiecărui post de management va fi nominalizată și inițiată o persoană care va prelua prerogativele de conducere, în cazul indisponibilizării totale sau parțiale a ocupantului funcției de conducere;

 • d) Tratament nediscriminatoriu - rezultatele evaluărilor profesionale și criteriile de performanță, vor fi interpretate identic pentru toți managerii;

 • e) Evitarea conflictului de interese - administratorii se vor asigura de faptul că deciziile adoptate de către manageri nu sunt subiective și nu intră sub incidența conflictelor de interese.

Vili. AȘTEPTĂRI PRIVIND CALITATEA Șl SIGURANȚA PRODUSELOR Șl SERVICIILOR PRESTATE

Funcțiile managementului calității, având în vedere procesul managerial și specificul managementului calității sunt: planificarea, organizarea, coordonarea, antrenarea, ținerea sub control, asigurarea și îmbunătățirea calității.

La fel de importante ca funcțiile managementului calității sunt principiile managemntului calității, principii care, într-o societate condusă de un management performant inspiră în activitate toți angajații: orientarea către ciienți, leadership, implicarea personalului, abordarea procesuală, abordarea managementului ca sistem, îmbunătățirea continuă, managementul pe bază de fapte, relații cu furnizorii reciproc avantajoase.

Se așteaptă ca în viitorul mandat, administratorii societății să facă demersuri necesare integrării mai sus menționatelor principii ale managementului calității, în activitatea cotidiană a întreprinderii prin:

 • -   stabilirea unor obiective concrete de calitate pentru toți directorii societății;

 • -   urmărirea activă a atingerii acestor obiective;

 • -  revizuirea tuturor procedurilor operaționale pentru a se asigura integrarea acestor principii;

 • -  maparea proceselor cheie de management, de adăugare valoare, de asigurare resurse, de suport, de calitate și identificare a nevoilor de îmbunătățire.

 • IX. AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII Șl GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ  • a)

  • b)

  • c)

  • d)  CONFORM CU ORIGINALUL


  1

  De elaborare a Codului de Etică, de respectare consiliului cât și de angajații societății;

  De denunțare a conflictelor de interes^fdefini și conform reglementărilor interne ale sbei


  J^UICĂSI


  nembrii


  De tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel încât societatea, autoritatea publică tutelară și acționarii să nu fie prejudiciați ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorului;

  în cazul începerii urmăririi penale pentru oricare dintre administratori, pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, mandatul acestuia se va suspenda de


  drept la data începerii urmăririi penale fără a fi necesare alte notificări.


 • X. AȘTEPTĂRI PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL, REDUCERILE DE CHELTUIELI Șl ALTE ASPECTE

Așteptări în legătura cu cheltuielile de capital

Administratorii vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual, autorității publice tutelare și acționarilor programul de dezvoltare și de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor stategice ale societății. Cheltuielile de caoital propuse prin programul de dezvoltare și investiții trebuie sa fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale companiei.

Așteptări în legătură cu reducerea cheltuielilor

Consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească reducerea la minim a plăților restante, tocmai pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalități și majorări de întârziere în sarcina societății.

Consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor societății și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal. în caz de nerecuperăre a creanțelor în termen legal, ca urmare a neluării măsurilor legale și necesare pentru acestea, administratorii vor răspunde în solidar cu directorul pentru prejudiciul cauzat societății.

Angajarea oricăror cheltuieli a societății trebuie să respecte principiile: eficienței, eficacității si economicității.