Hotărârea nr. 367/2019

HOTARAREnr. 367 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE TEHNOLOGIA INFORMATIEI BUCURESTI S.A.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

7


romania2019.eu


CONFORM CU ORIGINALUL'HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 201X^’*'Nl3r6'vl8 Tehnologia Informației București S.A.


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Mun raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 693/27.05.201

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 115/2019 și râomisiei juridice și de disciplină nr. 428/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile :

 • -   Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 130/11.04.2017 privind aprobarea înființării Companiei Municipală Tehnologia Informației București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Companiei Municipale Tehnologia Informației București S.A., conform anexelor nr. 1 - 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Tehnologia Informației București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.06.2019.
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZamfirBucurești, 26.06.2019

Nr. 367


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.roCONFORM CU ORIGINA


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2019INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

Estimări an 2020

Estimări an 2021

%

6=5/4

9=7/5

10=8/7

0

1

. 2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

4,796.37

4,793.45

- 0.00

8,500.00

10,000.00

1.77

1.18

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

4,796.11

4,793.45

1.00

8,500.00

10,000.00

1.77

1.18

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

-

-

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

-

-

2

Venituri financiare

5

0.27

-

3

Venituri extraordinare

6

-

-

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

6,212.80

4,788.44

0.77

7,666.82

9,272.45

1.60

1.21

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

6,212.80

4,788.44

0.77

7,666.82

9,272.45

1.60

1.21

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

1,084.72

447.58

0.41

2,438.41

3,040.75

5.45

1.25

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

22.49

30.16

56.71

10.00

1.88

0.18

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

4,992.24

4,129.44

0.83

4,621.70

5,644.20

1.12

1.22

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

4,161.19

3,524.46

0.85

4,000.00

5,000.00

1.13

1.25

C1

ch. cu salariile

13

4,161.19

3,524.46

0.85

4,000.00

5,000.00

1.13

1.25

C2

bonusuri

14

-

-

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

-

-

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

-

-

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

713.60

514.12

0.72

520.00

520.00l

1.01

1.00

cs

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

117.45

90.87

0.77

101.70

124.20

1.12

1.22

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

113.35

181.25

550.00

577.50

3.03

1.05

2

Cheltuieli financiare

20

-

-

3

Cheltuieli extraordinare

21

-

-

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-1,416.42

5.01

833.18

727.55

166.33

0.87

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

-

0.80

133.31

116.41

166.33

0.87

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

4.21

699.87

611.14

166.33

0.87

1

Rezerve legale

25

-

0.21

34.99

30.56

166.33

0.87

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

3

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital Integral sau majoritar de stat, din care:

32

2.00

332.44

290.29

166.33

0.87

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

2.00

332.44

290.29

166.33

0.87

o)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VU‘.

""

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

/heltuieli materiale

3?

\ f'

b)

cheltuieli cu salariile

f *

.

-

c)

fcheltqfen privind prestările de servicii               / I

R

1■

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate                 ] j

J

IANEXA 1


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2019

MII LEI

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2018

%

Estimări an 2020

%

Propuneri an curent 2019

6=5/4

Estimări an 2021

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

3,806.00

3,565.11

300.00

300.00

0.08

1.00

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

286.66

3,565.11

300.00

300.00

0.08

1.00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

59.00

54.00

0.92

182.00

182.00

3.37

1.00

2

Nr.mediu de salariați total

49

57.00

14.00

0.25

182.00

182.00

13.00

1.00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

(Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

24.33

20.98

0.86

1.83

229

0.09

1.25

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat

51

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.27Rd.49)

52

84.14

342.39

4.07

46.70

54.95

0.14

1.18

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a

53

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < ORE /ANGAJAT»

54

1,152.63

4,690.26

4.07

1,791.36

1,956.95

0.38

1.09

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

1.295

0.999

0.902

0.927

0.90

1.03

9

Plăți restante

56

10

Creanțe restante

57

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, Calin Mircea LAZA
D'RECHa


tasistEnm tehn/ca sj JUR/OiCa

ANEXA 2

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2019        Jbo

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestoraINDICATORI

Nr. rd.

Realizat anul 2016

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

A

probat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=6d/5

cf. HG / Ordin comun

cf. Hotărârii CA

Trim I

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

An

0

1

2

3

3a

4

5

6

6a

6b

6c

6d

7

8

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

15,530.00

4,796.37

452.20

1,641.83

3,217.63

4,793.45

0.31

0.31

1

Venituri totale din exploatare

iRd 3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14k din care:

2

15,530.00

4,796.11

452.20

1,641.83

3,217.63

4,793.45

0.31

0.31

a)

din producea vândetă (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

15,530.00

4,793.45

452.20

1,641.83

3,217.63

4,793.45

0.31

0.31

a1)

din vânzarea produselor

4

-

-

a2)

din servicii prestate

5

15,530.00

4,793.35

452.20

1,641.83

3,217.63

4,793.45

0.31

0.31

a3)

din redevente șl chirii

6

-

-

a4)

alte venituri

7

0.10

-

b)

din vânzarea mărfurilor

8

o

-

c)

din subvenții șl transferuri de exploatare aferente

9

z

-

c1

subvenții, cf. prevederilor leqale în viqoare

10

TI

-

-

C2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

“O

d)

din producția de Imobilizări

12

2

•*)

venituri aferente costului producției în curs de

13

o

-

0

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

c: r>

2.66

f1)

din amenzi șl penalități

15

XJ

2.66

-

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital

16

Q/Ă

- active corporale

17

\

-

-

- active necorporale

18

din subvenții pentru Investiții

19

Ff----

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

L

-

f5)

alte venituri

21

-

2

Venituri financiare

22

Ț

I 0.27

a)

din Imobilizări financiare

23

-

b)

din investiții financiare

24

J -

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

-

e)

alte venituri financiare

27

0.27

-

3

Venituri extraordinare

28

-


GfeNERxl,-’INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anul 2016

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

kprobat

din care:

8=6d/5

cf. HG / Ordin comun

cf. Hotărârii CA

Preliminat / Realizat

Trim I

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

An

7=6/5

0

1

2

3

3a

4

5

6

6a

6b

6c

6d

7

8

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

15,000.00

6,212.80

1,762.55

3,519.78

4,378.37

4,788.44

0.41

0.32

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din

30

15,000.00

6,212.80

1,762.55

3,519.78

4,378.37

4,788.44

0.41

0.32

A. Cheltuieli cu bunuri șl servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

4,500.00

1,084.72

125.73

301.58

385.68

447.58

0.24

0.10

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

3,571.00

818.26

36.26

109.48

138.39

152.50

0.23

0.04

a)

cheltuieli cu materiile consumabile

33

3,200.00

686.25

13.39

55.79

75.20

77.80

0.21

0.02

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

120.00

10.47

8.77

12.87

17.87

22.87

0.09

0.19

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

2.14

4.14

7.14

10.14

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

120.00

10.47

6.63

8.73

10.73

12.73

0.09

0.11

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de

37

c

7-----

150.00

111.98

6.27

24.33

24.33

24.33

0.75

0.16

d)

cheltuieli privind energia șl apa

38

r ..

101.00

9.57

7.82

16.49

20.99

27.50

0.09

0.27

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

n

-

-

-

-

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

ț

j O 2»

275.00

141.11

50.38

99.24

149.71

192.50

0.51

0.70

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

15.00

-

3.38

6.75

10.13

13.50

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

X -

200.00

127.73

45.80

89.09

132.59

172.00

0.64

0.86

b1)

-către operatori cu capital Integral/majoritarde stat

43

D

b2)

- către operatori cu capital privat

44

200.00

127.73

45.80

89.09

132.59

172.00

0.64

0.86

c)

prime de asigurare

45

> \

60.00

13.39

1.20

3.40

7.00

7.00

A3

uneituien cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78k din care:

46

cz \ ha

<554.00

125.35

39.10

92.86

97.58

102.59

0.19

0.16

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

11

-

I 5.00

-

-

-

-

-

-

-

2>)

cheltuieli privind comisioanele șl onorariul, din care:

48

5.00

b1)

cheltuieli privind consultanța Juridică

5.00

5.00

10.00

15.00

20.00

4.00

r

——•

-8)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate      Z'

(Rd.51+Rd.53), din care:

j^50

40.00

0.46

0.40

0.69

1.14

1.56

0.01

0.04

c1)

cheltuieli de protocol, din care:            //âf *

51c

-a rn cd O

-

-

-

-

-

-

-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, ap»'u modificările ulterioare                    UÎ.

*■ o

Ui * x m O m o

z;

c2)

cheltuieli de reclamă șl publicitate, din careXkT '

>.

y/

'    40.00

0.46

0.40

0.69

1.14

1.56

0.01

0.04

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă șl N; publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

40.00

0.46

0.40

0.69

1.14"

1.56

0.01

0.04INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anul 2016

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=6d/5

cf. HG / Ordin comun

cf. Hotărârii CA

Trim I

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

An     <

0

1

2

3

3a

4

5

6

6a

6b

6c

6d

7

8

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61),

57

-

-

d1)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

58

-

-

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

-

-

-

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

6.00

2.48

1.35

2.70

4.05

5.40

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

20.00

-

-

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

20.00

-

-

-interna

65

10.00

-

-

-

-externa

66

10.00

-

-

q)

cheltuieli poștale șl taxe de telecomunicații

67

o

65.00

3.60

0.26

6.26

15.26

18.00

0.06

0.28

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

o

6.00

6.02

1.55

3.47

4.50

5.00

1.00

0.83

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din

69

z

107.00

18.80

8.00

8.00

8.00

0.18

0.07

■ 1)

cheltuieli de asigurare șl pază

70

o

60.00

-

-

-

-

I2)

cheltuieli privind întreținerea șl funcționarea

71

70

I3)

cheltuieli cu preqătlrea profesională

72

S

40.00

18.80

8.00

8.00

8.00

0.47

0.20

i4)

cheltuieli cu reevaluarea Imobilizărilor

73

O

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

-

I5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

-

-

i6)

cheltuieli privind recrutarea șl plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

r—

A

4.00

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

CZ r~

§

I

i f\ 3.00

alte cheltuieli

78

-wo.oo

94.00

35.54

71.75

64.63

64.63

0.23

0.16

B Cheltuieli cu Impozite, taxe șl vărsămlnte asimilate

79

-j

■ 6.00

22.49

16.49

30.16

30.16

30.16

3.75

5.03

—-

"âf

ch. cu taxa pt.actlvitatea de exploatare a resurselor

minerale

-

-

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale                           //

T

c)

ch. cu taxa de licență                                 7/ț

1= m ui o

-

-

-

d)

ch. cu taxa de autorizare

zj 1 cn 2

- £ m

—4

—Ți ■o I

-

-

e)

ch. cu taxa de mediu

IZ

«84

o ► z. -

> c//

-

-

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

* 85.

6.00

22.49

16.49

30.16

30.16

30.16

C. C (Rd

heltuieli cu personalul                               x

87+Rd.100+Rd.104+Rd.113k din care:

ciunO

1

3,000.00

4,992.24

1,507.86

3,053.38

3,804.58

4,129.44

0.50

0.41

CO

Cheltuieli de natură salariată (Rd.88+ Rd.92)

87<

8,969.74

4,161.19

1,303.59

2,571.31

3,206.74

3,524.46

0.46

0.39

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

8,969.74

4,161.19

1,303.59

2,571.31

3,206.74

3,524.46

0.46

0.39

a) salarii de bază

89

8,969.74

4,161.19

1,303.59

2,571.31

3,206.74

3,524.46

0.46

0.39

b) sporuri, prime șl alte bonificații aferente salariului

90

c) alte bonificații (conform CCM)

91

\ -

-

-

-

' v O /

„7 .          -INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anul 2016

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

A

probat

din care:

8=6d/5

cf. HG / Ordin comun

cf. Hotărârii CA

Preliminat / Realizat

Trlm I

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

An

7=6/5

1

2

3

3a

4

5

6

6a

6b

6c

6d

7

8

c2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările șl

93

- tlchete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tlchete de masă;

96

-

-

-

-

-

c) tlchete de vacanță;

97

-

-

-

-

d) ch. privind participarea salariațllor la profitul

98

-

-

-

-

-

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

-

-

-

C3

Alte cheltuieli cu personalul

100

c

>

-

-

-

-

-

-

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

---c 2

-

)------

F

1

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri Judecătorești

102

~c

) J

c) cheltuieli de natură salarlală aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte

103

«

c

E

■>

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere sl control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112l. din care:

104

< c

5

□ 81

.22

713.60

171.10

414.88

514.12

514.12

0.88

0.63

a) pentru directori/directorat

105

Z/2

(

26

.66

199.28

15.39

84.62

119.23

119.23

0.75

0.45

-componenta fixă

106

—p

V

E 26

.66

199.28

15.39

84.62

119.23

119.23

0.75

0.45

-componenta variabilă

107

-

-

-

-

-

b) pentru consiliul de admlnlstrațle/conslllul de

108

z

-  54

.55

455.39

155.71

330.27

394.89

394.89

0.84

0.73

-componenta fixă

109

\Z

i

„ 54

.55

455.39

155.71

330.27

394.89

394.89

0.84

0.73

-componenta variabilă

110

j

-

c) pentru AGA și cenzori

111

58.93

-

-

-

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit leqii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările șl protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale           Z

a: V

55

\

| 220.05

117.45

33.18

67.19

83.72

90.87

0.53

0.41

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale*** // '

z

$

7.69

b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj ***//® a li?-5

c

♦ c

n °.

j j \

c) ch. privind contrlb. la asig, soc. de sănătate*^ j t \\ \\T

o.

d) contribuția aslguratorle pentru muncă 2,25% Xx

ZZ

220.05

109.76

33.18

67.19

83.72

90.87

e) ch. privind contrlbuțlla unității la schemele de pensii

f) cheltuieli privind alte contribuții sl fonduri speciale

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:

114

494X)\

113.35

112.46

134.66

157.95

181.25

a)

cheJțulalLtymaJorărl șl penalități (Rd.122+Rd.123), <fîrț)parewlJZ\

115

59.12

93.20

93.20

93.20

93.20

/z                      zz / ' zz


77/

i                        ti

t                                                        îl

k       Uj ]
INDICATORI

Nr. rd.

Realiza anul 2016

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

t          A

probat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=6d/5

cf. HG / Ordin comun

cf. Hotărârii CA

Trim I

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

An

0

1

2

3

3a

4

5

6

6a

6b

6c

6d

7

8

- către buqetul qeneral consolidat

116

-

-

-

- către alți creditori

117

59.12

93.20

93.20

93.20

93.20

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

-

-

-

-

-

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata

119

-

-

-

-

d)

alte cheltuieli

120

0.00

-

-

-

-

e)

ch. cu amortizarea Imobilizărilor corporale șl

121

494.00

54.23

19.26

41.46

64.75

88.05

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

122

cheltuieli privind ajustările șl provizioanele

123

f1.1)

-provizioarie privind participarea la profit a salarlatilor

124

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

f2)

venituri din provizioane șl ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

126

f2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:

127

- din participarea salarlațllor la profit

128

o

-

-

-

-

- din deprecierea Imobilizărilor corporale șl a

129

o

-

-

-

-venituri din alte provizioane

130

z

-

-

-

-

-

2

Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:

131

-TI o

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:

132

■s---

o

a1)

aferente creditelor pentru Investiții

/l33\

C2—-o

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

■ȚU----

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:

135

"O—

b1)

aferente creditelor pentru investiții

13Q<

e

1 -

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137,'

1

-

-

-

>c)

alte cheltuieli financiare

138

-

-

3 "

Cheltuieli extraordinare

139/

”Ț

-

-

-

SUr-

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

14

\   530.00

-   1,416.42

-   1,310.34

1,877.95

■   1,160.74

5.01

-2.67

0.01

venituri neimpozabile

14

’’S

: v1

v .—

-

-

-

-

cheltuieli nedeductibile fiscal

iA

a

V> i    •£.

Ttr—----

-

-

-

-

|iv

IMPOZIT PE PROFIT

4

*

5 ♦ 1

S

(Ti O    X

--

Z   84.80

209.65

300.47

185.72

0.80

-

0.01

> <6      <5
b • ;INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anul 2016

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

A

probat

Preliminat / Realizat

din care:

8=6d/5

cf. HG 1 Ordin comun

cf. Hotărârii CA

Trim I

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

An

7=6/5

0

1

2

3

3a

4

5

6

6a

6b

6c

6d

7

8

V

DATE DE FUNDAMENTARE

-

-

-

-

-

-

>

1

Venituri totale ( rd.2) din care:

144

15,530.00

4,796.11

452.20

1,641.83

3,217.63

4,793.45

0.31

0.31

-venituri sin subvenții si transferuri

145

-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat

146

2

Cheltuieli de natură salarlală (Rd.87)

147

8,969.74

4,161.19

1,303.59

2,571.31

3,206.74

3,524.46

0.46

0.39

a)

**************

148

b)

**************

149

c)

**************

150

3

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

8,969.74

4,161.19

1,303.59

2,571.31

3,206.74

3,524.46

0.46

0.39

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

80.00

59.00

67.00

54.00

54.00

54.00

0.74

0.68

5

Nr.mediu de salarlațl •

153

80.00

57.00

55.00

27.00

14.00

14.00

0.71

0.18

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile

(Rd.151/Rd.153)/12*1000

154

r c z

37.37

24.33

7.90

15.87

25.45

20.98

0.65

0.56

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat

155

-r

C

7

2

l

i

1

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lel/persoană) (Rd.2/Rd.153)

156

C c

1

194.13

84.14

8.22

60.81

229.83

342.39

0.43

1.76

b

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a hiinafiilui Ha cfat

157

C

7 \ c

5“ J

5

c

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse flnlte/persoană) W=QPF/Rd.153 <ORE>

158

\ 2 \ 1 \ r \ r

2,659.25

1,152.63

112.63

832.99

3,148.37

4,690.26

0.43

1.76

C1)

Elemente de calcul a productivității muncii In unități fizice, din care

159

\r

fi \

*

- cantitatea de produse finite (QPF) <ORE>

1601

■V \

212,739.73

65,700.10

6,194.56

22,490.85

44,077.16

65,663.63

0.31

0.31

- preț mediu (p)

161

/

0.07

0.07

0.07

0.07

0.07

0.07

1.00

1.00

- valoare=QPF x p

162

• 15,530.00

4,796.11

452.20

1,641.83

3,217.63

4,793.45

0.31

0.31

- pondere in venituri totale de exploatare =

Rd.161/Rd.2

163

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

8

Plăți restante

164

9

Creanțe restante, din care:

165

*AR/

- de la operatori cu capital integrai/majoritar de stat

166

Za*

w-

- de la operatori cu capital privat

167

//<A

*

□ t o\

- de la bugetul de stat

168

II o

,'i*

x>      th

m     -< X I •

- de la bugetul local

169

II* ° ut»’ j

5 o 5

—A    > C I

- de la alte entitati

170

-

10

Credite pentnr'fîr^ntare^^SU^tatii curente

171

1,600.00

/
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI BUCUREȘTI S.A Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 5, ET2

Cod unic de înregistrare 37992048

Nr. Registrul Comerțului: J40/13070/18.07.2017


Gradul de realizare a veniturilor totale

ANII 2019
<mii lei>

Nr. Crt.

INDICATORI

Prevederi an precedent 2017

%

4=3/2

Prevederi an precedent 2018

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

2,264.00

109.76

15,530.00

4,796.11

30.88%

1

Venituri din exploatare

2,264.00

109.76

15,530.00

4,796.11

30.88%

2.

Venituri financiare

3.

Venituri extraordinare

-


Programul de investiții, dotări și sursele de f nan§re o


<mll lel>

INDICATORI

Data finalizăm investiției

an preced

sn 2018Z

Valoare

Aprobat

Realizai/

I ’relimfrĂt

a

n curent

2019

an 2020

an 2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

3585.11

286.86

3091.68

300.00

300.00

1

Surse proprii, din care:

0.00

0.00

0.00

300.00

300.00

a) - amortizare

toooo

300 00

b) - profil

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

3565.11

286.66

3091.68

0.00

0.00

- APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL

3565.11

286.66

3091.68

0.00

0.00

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTipi, din car»;

3596.00

504.32

3091.68

0.00

0.00

lf$î

W

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentm bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale.

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune. închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privai al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

■țllajlț

InvettițH

WHȚ f

*48i:8l

W Uoo

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

3268.29

461.61

2806.68

0.00

0.00

5

NOTEBOOK MAC - 3 BUC

31-Dec 19

28.50

28 5

0.00

6

NOTEBOOK - 18 BUC

31-Dec 19

84.00

84

000

7

MULTIFUNCȚIONALA

31-Dec 19

1500

15

0.00

8

IMPRIMANTA LASER COLOR

31-Dec 19

2.60

2.42

0 18

9

ANALIZOR ENERGIE- 1 BUC

31-Dec 19

30.00

19.37

1063

10

APARAT DE MĂSURARE IZOLAȚIE 5000V - 1 BUC

31-Dec 19

12.00

83

3 70

11

APARAT DE MĂSURARE PRIZA PAMANT- 1 BUC

31-Dec 19

12.00

12

0.00
Programul de investiții, dotări și sursele de fînfanț^e


INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent

I        Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent 2019

an 2020

an 2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

12

APARAT DE MĂSURARE REZISTENTA DE CONTACT - 1 BUC

31-Dec-1l>

20 00

20

0.00

13

APARAT DE MĂSURARE CAPACITATE ACUMULATORI - 1 BUC

31-Dec 19

5.00

0

5.00

14

SCHELA 12 m PE ROTI- 1 BUC

31-Dec-19

8.00

6.93

1.07

15

PRESA PAPUCI pana la 240mm - 1 BUC

31-Dec.-19

3.50

0

3.50

16

AUTOTURISM DACIA DOCHER - 2 BUC

31-Dec-19

96.00

56.02

39.98

17

AUTOTURISM DACIA DUSTER - 2 BUC

31-Dec 19

153.60

0

153.60

18

AUTOTURISM LOGAN - 2 BUC

31-Dec-19

80.10

80.1

0.00

19

STATII LUCRU ( COMPUTER ALL IN ONE) - 10 BUC

31-Der,-1<

45 00

34 2

10 80

20

APARAT SUDURA FIBRA

31-Der.-19

11 25

9.52

1.73

21

OSCILOSCOP DIGITAL DUPLUSPOT CU SONDE MULTIPLE

31-DOC-19

22.50

0

22.50

22

APARAT DE MĂSURĂ CU MEMORIE SI DESCĂRCAREA DATELOR IN CALCULATOR

31-Dec-19

4.95

0

4.95

23

ANALIZOR TRAFIC REȚEA

31-Dec-19

22.00

0

27.00

25

ECHIPAMENT HARDWARE -SERVER

31-Dec-19

464

0

464.00

26

ECHIPAMENT HARDWARE -STOCARE

31-Dec-19

928

0

928 00

27

PACHET SOFTWARE VIRTUALIZARE - 1 BUC

31-Dec-19

371.2 •

0

371 20

28

PACHET LICENȚE DEZVOLTARE SOFTWARE- 1 BUC

31-Dec-19

139 2 '

0

139 20

29

LICENȚE APLICAȚII SOFTWARE- 1 BUC

31-Dec-1‘>

83.52

0

83 52

30

ECHIPAMENTE DE TELECOMUNICAȚII - 5 BUC

31-Dec-19

15

0.24

14 76

31

SISTEM INTEGRAT DE CALL-CENTER - 1 BUC

31-Dec-19

22

0

27 00

32

STATIE GRAFICA - 1 BUC

31-0ec-1(>

18.56

18.56

0 00

33

MULTIFUNCȚIONAL COLOR DE MARE VITEZA - 1 BUC

31-Dec-19

30.16 '

17.85

12 31

34

VIDEOPROIECTOR CU ECRAN ELECTRIC - 1 BUC

31-Dec-19

6.96

2.2

4 76

35

ECHIPAMENT TESTARE RETELE-INJECTOR - 1 BUC

31-Dec-19

6.96

0

6 96

36

APARAT SUDURA FIBRA - 2 BUC

31-Dec-19

14 85

0

14 85

37

TRUSA ANALIZOR REȚEA - 2 BUC

31-Dec-19

9.28

0

9.28

38

LICENȚA PACHET DOCUMENT MANAGEMENT - 1 BUC

31-Dec-19

46.4

0

46 40

39

AUTOUTILITARA- 2 BUC

31-Dec-19

96

0

96 00

40

AUTOTURISM 4X4 - 2 BUC

31-Dec-19

153 6

0

153 60

41

AUTOTURISM BERLINA - 4 BUC

31-Dec-19

160 2

0

160 20

42

STATIE EMISIE -RECEPȚIE - 20 BUC

31 -Dec- 1<i

46 4

46 4

0 00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritonale

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)


Anexa nr.4


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2019


 • - (denumire obiectiv)__________________________________________

 • - (denumire obiectiv)__________________________________________

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat 8i statului sau al unității administrativ teritoriale:________________________________

 • - (denumire obiectiv)          ______________________________

 • - (denumire obiectiv)

» . ,,-x r, J/aj > yyfi» riVrui                                                                                        r ~
 • a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic

 • b) pentru bunurile de natura domeniului public al stalului sau al

unității administrativ teritoriale:_______________________________________

 • c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al

unității administrativ teritoriale:_______________________________________

 • d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

.......-—

Mobilier/Aparatura specifica/Aparate de măsură si control specifice _________

 • - (denumire obiectiv)

 • - (denumire obiectiv)


 • a) - interne

 • b) - externd

•Nota: rd 5- valorile de achiziție/ inventar Includ Tva 19% "Nete


CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


Realizat/

Preliminat


an curent

2019


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

_________Georgeta DUMITRESCUAUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI BUCUREȘTI S.A Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 5, ET2


Cod unic de înregistrare 37992048

Nr. Registrul Comerțului: J40/13070/18.07.2017

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante anul 2019<mii lei>


Nr.crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent 2017

an curent 2018

an 2019

an 2020

Preliminat/ Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

530

1

CREȘTEREA GRADULUI DE REALIZARE A VENITURILOR

31/12/19

X

X

530

o

9

2

Măsura 2

31/12/19

X

X

Tt O

n

Măsura n

31/12/19

X

X

L

TOTAL Pct. I

X

X

530

0

Q 0

\ o

0

0

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct, I

35

§

\\

a

1

Cauza 1

31/12/19

X

X

î r* ț~

,Cauza 2

31/12/19

X

X

r-

J V \

2

\

n

Cauza

n........................................................................

31/12/19

X

X

\

TOTAL Pct. II

X

X

0

0

0

X \\ o

,0

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

530

0

0

o

/ 0

L UNITĂȚII,
c 'VERNANȚĂ C' &PORATIVĂ


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI BUCUREȘTI S.A Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 5, ET2

Cod unic de înregistrare 37992048

Nr. Registrul Comerțului: J40/13070/18.07.2017

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PRIVIND SALARIILE SI CONTRIBUȚIILE SOCIALE 2019

• Sursa: Stat de funcțiuni

Nr.

Crt. Indicatori

UM

Jan-19

Feb-19

Mar-19

Apr-19

May-19

Jun-19

Jul-19

Aug-19

Sep-19

Oct-19

Nov-19

Dec-19

Total

1 Fond salarii (a+b+c+d+e)

<lei>

490,230

494,263

490,191

537,087

484,648

489,776

244,888

244,888

244,888

105,905

105,905

105,905

4,038,574

DIN CARE:

a Salarii de incadrare

<lei>

448,861

432,232

422,496

420,484

423,620

423,620

211,810

211,810

211,810

105,905

105,905

105,905

3,524,458

Nr mediu saiariati

pers

60

58

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

b Sporuri

<lei>

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ore suplimentare sambata, c duminica si ore nopate

<lei>

-

-

Salarii cf ctr mandat consiliu d de administrație

<lei>

41,369

62,031

52,310

93,526

37,951

43,079

21,540

21,540

21,540

394,885

e Salarii cf ctr mandat directorat

<lei>

15,385

23,077

23,077

23,077

11,539

11,539

11,539

-

-

-

119,232

2 Taxe salarii 2,25% +fd handica

<lei>

11,030

11,121

11,029

12,084

10,905

11,020

5,510

5,510

5,510

2,383

2,383

2,383

90,868

TOTAL cheltuieli cu salariile (1+2)

<lei>

501,260

505,384

501,220

549,171

495,553

500,796

250,398

250,398

250,398

108,288

108,288

108,288

4,129,442

Coeficient angajare

45%

65%

84%

. 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

819,680CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI Georgeta DUMITRESCU

C Ț în O XJ J i A ~ rn Somn O >• z-