Hotărârea nr. 366/2019

HOTARAREnr. 366 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE PUBLICITATE SI AFISAJ BUCURESTI S.A.CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și c Companiei Municipale Publicitate și

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernantă Corporativă nr. 680/23.05.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 106/30.05.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 427/25.06.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile :

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale^-republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 133/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipal Publicitate și Afișaj București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;                                           .

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București S.A., conform anexelor nr. 1 - 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Publicitate șLAfișaj București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.06.2019.București, 26.06.2019

Nr. 366


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 1AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA PUBLICITATE SI AFISAJ BUCUREȘTI S.A Sediul/Adrcsa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETR1ADE NRpTBTWU 9, ET2--------

Cod unic de înregistrare 37784953 Nr. Registrul Comerțului: J40/9348/2017CONFORM CU ORIGINALUL


BUGETUL DE VEnTTUHI $1 CHELTUIELI PE ANUL


Ești mari) | jyțy

X\\   %

INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat an l precedent 2018

Propuneri an curent 2019

6=5>X

F

? 9f7/5

10=8/7

0

1

2

4

« X

' 8 '

■y# -

10

1.

J

VENITURI TOTALE (Rd.1*Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

9,737.38

10X9-62!,

k 0.03

1.50

1.33]

u

Venituri totale din exploatare, din care:

2

9,73722

”~79.73722

1.00

15,000.61^

ț^jK0Ri6i)§iis

'     1.54

1.33!

B)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

7

(

4)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

0.16

272.40

3

Venituri extraordinare

c    1

6   1

-

tl

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7-Rd.8+Rd20+Rd21)

7 I

10,574.68

9,84927

0.S3

9,694.35

15270.44

0.98

1.58

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8 !

10,574.67

9,84927

0.93

9,694.35

15270.44

0.98

1.58

i

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9 !

7,525.34

6,123.96

0.81

8,384.00

10,142.00

1.37

1.21

1

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsamlnte asimilate

!° 1

3.78

6.00'

10.81

10.00

1.80

0.93

C

cheltuieli cu personalul, din care:

11 1

2,968.90

3,607.31

121

1,149.54

4,957.94

0.32

4.31

l

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

2,122.38

2,821.67

1.33

338.60

4,063.20

0.12

12.00

C1

ch. cu salariile

13

2,122.38

2,821.67

1.33

338.60

4,063.20

0.12

12.00

C2

bonusurl

14 |

-

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

1

cheltuieli cu plăti compensatori' aferente disponibilizărilor de personal

■el

I

C4

Unenuieii arerente contractului de mandat si a altor organe de conducere sl control, comisii si comitete

17

798.98

785.64

785.64

785.64

1.00

1.00

C5

cheltuieli cu asigurările țl protecția socială, fondurile speciale țl atte obligații legale

18

67.53

-

25.30

109.10

SDIV/3!

4.31

u.

cile cheltuieli oe exploatare

19

56.66

112.00

150.00

160.50

1.34

1.07j

2

Cheltuieli financiare

20

0.01

I

3

Cheltuieli extraordinare

21

-

tu

REZULTATUL BRUT (proflVpierdere)

22

837.30

160.35

5,305.65

__

4,729.56

33.09

0.89j

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

-

848.90

756.73

-

0.89;

V

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

160.35

4,456.75

3,972.83

27.79

0.89

1

Rezerve legale

25

-

8.02

222.84

198.64

27.79

0.89

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedențl

27

1

1

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele r.orina''(»»«- din împr"mt.'t'_,'1 ert'Tr. prezerr. ;! pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor țl altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

r

I

5

Atte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

7

Participarea salariaților la profit in limita * 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referință

31

8

Mînlmlm 60% vărsămlnte la bugetul de stat sau local In cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale țf societăților cu capital Integral sau majoritar de stat, din care:

32

76.16

2,116.96

1,887.09

27 79

i

0.89

e)

dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

-

dividende cuvenite bugetului local

33a

76.16

2,116.96

1,887.09

27 79

0.89

c)

-

dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve fl constituie sursă proprie de finanțare

35

!

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

- -

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

/

o

■ ■'

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile                          .

39

r / f

' 1

c)

cheltuieli privind prestările de sdlVicl!     /

40

L L

1

7F1

ji

6 . -

A i7‘;/AU rORJTATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA PUBLICITATE SI AFISAJ BUCUREȘTI S.A Sediul/Adresa: BUCURESTL STR. AR1STIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 9, ET2

Cod unic de înregistrare 37784953

Nr. Registrul Comerțului: J40/9348/2017

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2019


pa                         i3

MII LEI

Realizat/ !

Preliminat an precedent 2018

%

INDICATORI

1 Nr.

rd.

Propuneri an curent 2019

6=5/4

Eatimari an 2020

Esllmari an 2021

9=7/5

10=8^7

0 I

1

2

3

4

5

6

7

8

t

10

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

3,806.00

3,565.11

300.00

300.00

0.08

1.00

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

286.66

3,565.11

300.00

3004)0

0.08

1.00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

46

32.00

32.00

1.00

182.00

182.00

5 69

1 00

2

Nr.medlu de salariați total

49

24.00

24.00

1.00

182.00

182.00

7.58

1.00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei'persoană) determinat pe baza cheltuielilor de naturi salariați

(Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

29.48

9.80

0.33

0.16

1.86

0.02

12.00

I

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat

51

i

5

Productivitatea munci! în unități valorice pe total personal mediu (mii lel/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

405.72

405.72

1.00

82.42

109.89

0.20

1.33|

I

6

iProouclivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a

53

I

I

I

7

Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal îmediu (cantitate produse finita/ persoană) < ORE •/ANGAJAT»

5,557.77

5,557.77

1 00

1,284.25

1,041.72

0.23

0.81

I

I

8

'Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale '(Rd.7/Rd.1)x1000

55

1.086

0.984

0.646

0.764

0.66

1.18

l

I

9

Plăți restante

56

10

Creanțe restante

57

-

Page 2 of 2

AUTORITA TEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA PUBLICITATE SI AFISAJ BUCI RESTI S.A Sediul/Adresa: BUCUREȘTI. STR. ARISTTDE DEMETRIADE NR. 2. BIROU 9. ET2

Cod unic de înregistrare 37784953

Nr. Registrul Comerțului: J40/9348/2017ANEXA 2


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE Z NUL 2019

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si chelt lieli si repartizarea pe trimestre a acestora

a)

cl

<!L

e)

f)

a)

b)

c)

d)

e)___2____________________________

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)_________

Venituri totale din exploatare

IBcL3±RdJ3+RcL9-tRcL12+BdJ3tRiL14J.jtllnxarfli_

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd,6+Rd.7), din care:_____________

din vânzarea produselor___


din amenzi șl penalități________________________

din vânzarea activelor șl alte operații de capital

  • - active corporale________________________________

  • - active necorporale__

din subvenții pentru Investiții

din valorificarea certificatelor CO2 alte venituri_________

uri financiare_______

Imobilizări financiare


I


►.VA


Propuneri an curent 2019

%

din care:

Trim I

Trim II

Trim III

T

An

(cumulat)

(cumulat)

7=6/5

8=6d/5

Ga

6b

6c

6d

7

8

617.22

3,936.20

7,104.30

10,009.62

0.88

0.90

549.12

3,800.00

6,900.00

9,737.22

0.88

0.88

549.12

3,800.00

6,900.00

9,737.22

0.88

0.88

-

-

549.12

3,800.00

6,900.00

9,737.22

0.88

088

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

68.10

136.20

204.30

272.40

-

-

-

-

-

68.10

136.20

204.30

272.40

-

!

-

I

-IICHELTUIELI TOTALE (Rd.30-rRd.136-rRd.144)

1


Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din

A. Cheltuieli cu bunuri șl servicii (Rd.32-rRd.40rRd.46), din care:
C)


  • d) .

  • e)a)


10,422.00


10,420.00


Preliminat/ Realizat


10,574.68


10.574.67


1,371.25


1,371.25


2,720.91


2,720.91


5,961.27


5,961.27


9,849.27


9,849.27


Cheltuieli privind stocurile (Rd.33-rRd.34-r-Rd.37-rRd.38-rRd.39), din care:________

cheltuieli cu materiile consumabile________________

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

b1) cheltuieli cu piesele de schimb

b2) cheltuieli cu combustibilii cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de


5,380.00


254.00


564.00


7,525.34


467.48


874.79


3,232.15


6,123.96


133.44


277.90

C)


C1L

70.00

250.00


250.00

244.00


4,562.00


3,031.78


107.12


15.00

254.93


5,764.99


142.83


«DIV/0I


WDIV/0I


direcția J’GOVERNANȚA CORPORATIVA '<

_«)_


C1


INDICATORI  • b) sporuri, prime șl alte bonificații aferente salariului

  • c) alte bonificații (conform CCM[


-------------(----

Nr. , „

. I Realizat at i rd.

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

A

probat

din care:

12017

cf. HG 1 , Ordin ' comun

cf. Hotărârii CA

Preliminat / Realizat

Trim I

;     Trim II

• (cumulat)

Trim III (cumulat)

An

7=6/5

8=6d/5

4

5

I

6

4        . 6a

6b

6c

6d

7

8

I

-

-

i

I

-

-

-

. -

. -

-

i

-

-

-

-

0.11

0.01

0.02

0.04

6.00

-

-----

-

-

-

-

-

#DIV/0!

#DIV/0l

-

-

#DIV/0l

«DIV/0I

-

-

#DIV/0!

#DIV/0l

-

L.        .. "

-

-

#OIV/0l

ADIV/01

48.00

9.67

4.54

9.08

13.61

18.15

0.20

0.38

0.79

10.00

5.42

1.29

2.59

3.88

5.18

0.54

0.52

83.00

1.40

-

60.00

0.02

0.72

-

3.00

-

_ . -

-

-

60.00

-

20.00

-

-

-

GO.OO

1.40

-

-

0.02

. .. .

-

-

-

-

-1

-

-

-

-

\

\

\o.oo

O o

\ 4,34\oo

2,282.00

309.9

I

580

00

2,800.00

5,350.00

1.68

1.23

\ \3.78

ri

-

6.00

0.02

0.03

l                                !

N

c<'* d

\v\

o d

*

'// -

-

o

-

r\      o

200.00

\ -\

ȚU

-

*

\- \

-

CT

-

378 \

-

>>

6.00

• M

4.840.00

2,908.90 \ '

87G.6

1,79C

47

2,698.89

3,607.31

0.62

0.75

16

3,910.00

2,122.38  \

\     694.8

r~ i,4oc

30

2,110.98

2,821.67

0.54

0.72

f6 i

3,910.00

2,122.38

2,110.98

2,821.67

0.54

0.72

694.8

ts

3,910.00

2,122.38

694.80

1,400.30

2,110.98

2,821.67

0.54

0.72

1

-

-

. J.

-

-

_________<!

cf. HG r Ordin

comun


c) cheltuieli de natură salarială aferente r£suucluuHiLDLLyallzarii^adrniai51fatQLSQflciiiL.alte Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere sl control, comisii si comitete !RiMQ5±Rd.l06tfidJJl±_Rd.llZ)xXlln_Cjare;________

a) pentru directori/dlrectorat


  • c) pentru AGA șl cenzori_______________________

  • d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit

legii___

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale șl alte obligații legale___

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale***


D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd?P15+Rd;1J8+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din carer*        __________________________________

cheltuieli cu majorări șl penalități (Rd.122+Rd.123), din cate: <’


267X0

2C7.00


445X0

445.00


107.00


an curent 2019

din care:

I

I

8=6d/5

Trim I

Trlm II (cumulat)

Trlm III (cumulat)

An

7=6/5

fia

6b

6c

6d

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

11.84

390.17

587.91

785.64

0.98

0.96

66.68

133.35

200.03

266.70

1.00

1.00

66.68

133.35

200.03

268.70

1.00

1.00

-

-

-

1

5 16 C

Î56.82

387.88

518.94

1.00

1.17

1

6.18 d

156.82

387.88

518.94

1.00

1.17

ȚȘ

-

c

-

-

. i

0.61

c - X

r

G

> . rr

r

40.29

60.73

81.16

27.14

-55.65

30.23

112.00

>S\.

0 21

0.30

0.30 j

0.30

4


I

Prevederi an precedert 2018

Propuneri an curent 2019

%

' Nr. rd.

I

A

probat

I

din care:

1

INDICATORI

Realizat mul 2017

cf. HG / Ordin comun

cf. Hotărârii CA

i Preliminat/ Realizat

Trim I

Trlm II (cumulat)

Trlm III (cumulat)

An

7=6/5

8=6d/5

0

1

2

3

3’

4

| 5

6

Ga

j

6b

6c

6d

7

r~

8

-

către buqetul qeneral consolidat

116

4.87

-

-

către altl creditori

117

-

-

0.21

0.30

0.30

0.30

b).

cheltuieli privind activele imobilizate

118

-

-

-

-

CL

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata

119

-

<*L

alte cheltuieli

120

-

-

-

”1

ch. cu amortizarea Imobilizărilor corporale și

121

0.05

-

51.80

26.92

55.35

29.93

111.70

0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

122

cheltuieli privind ajustările șl provizioanele

123

f1.1)

•provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

126

f2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.133r-Rd.134+Rd.135), din care:

127

- din participarea salariațllor la profit

128

• i

-

-

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a

129

-

-

-

- venituri din alte provizioane

130

r

1

2

Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:

131

2.00

0.01

o

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:

132

0.00

L_

o

- 50

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

X.

r

-

a2>.

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

- \

\ 0.00

. c

-

b)

cheltuieli din diferente de cure valutar (Rd.136*Rd.137|. din care:

135

I

1.00 '

—x\oi

o4 . 50

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

T i

■J \

o

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

1.0*0

nr.oi=\

I

-

o)

alte cheltuieli financiare

138

1.00

\

I

3

Cheltuieli extraordinare

139

-\

\ ■ r-“

J -

- \

-

-

-

-

III

REZULTATUL BRUT (proflVpierdcre) (Rd.1-Rd.29)

140 I

I

078.00

S.'rjoArt

rvi.04

1,215.29

1,143.03

160.35

1.23

0.24

venituri neimpozabile

141

vi-

-

-

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

___

-

-

-

,v i

MPOZIT PE PROFIT

143

. 1

108.48

\   v—

-

-

-

-GUVERNANTĂ


ORPORATIVÂ co/


Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%           I

Nr. rd.

A

probat

din care:

l                                                      i

INDICATORI

Realizat anul 2017

cf. HG / Ordin comun

T

■ cf. Hotărârii

i     CA

j Preliminat / Realizat

Trim I

Trlm II (cumulat)

Trlm III (cumulat)

I

An

7=6/5

I

8=6d/5

0

1

2

3

3-

4

5

l

6

Ga

6b

6c

6d

7

8 •

V

DATE DE FUNDAMENTARE

-

-

-

j

-

1

Venituri totale ( rd.2) din care:

144

1 11.100.00

9,737.22

549.12

3,800.00

6,900.00

9,737.22

0.88

0.88

-venituri sin subvenții sl transferuri

145

-

I

........

-alte venituri care nu se Iau In calcul la determinarea productivității muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat

146

I

I

2

Cheltuieli de natură salariată (Rd.87)

147

76.16

3,910.00

2,122.38

T ' I

694.80

1,400.30

2,110.98

2,821.67

0.54

0.72

148

149

150

3

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

76.16

3,910.00

2,122.38

694.80

1.400.30

2,110.98

2,821.67

0.54

0.72

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

12.00

46.00

32.00

32.00

32.00

32.00

32.00

0.70

0.70 '

5

Nr.mediu de salarlati

153

12.00

32.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

0.75

0.75

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat deteminat pe baza cheltuielilor cu salariile

(Rd.151/Rd.153)/12*1000

154

728.89

40.73

29.48

9.65

9.72

9.77

9.80

0.72

0.24

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat deternlnat pe baza cheltuielilor cu salariile recalculat conform Legii anuale a bunelului de stat

155

428.89

-

I

7

a)

Productivitatea muncii In unități valorice pe total personal mediu (lel/persoană) (Rd.2/Rd.153)

156

346.88

105.72

22.88

158.33

287.50

I

405.72

1.17

1.17

b

Productivitatea muncii în unitătl valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a fujnxiiuluLzIoi.ctal

157

c

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finlte/persoană) W=QPF/Rd.153 <ORE >

158

6,250.00

5,5

57.77

313.42

2,168.95

3,938.36

5,557.77

0.89

0.89

C1)

Elemente de calcul a productivității muncii In unități fizice, din care         •

159

I

- cantitatea de produse finite (QPF) <ORE>

160

200.000.00

| l3\.l86.51

7,522.16

52.054.79

94,520.55

133,386.51

0.67

0.67

- preț mediu (p)

161

0.00

\07

0.07

0.07

0.07 r

----

o.

5,214.29

5,214.29

- valoare=QPF x p

162

2.80 ’l

\ 9,737.^2

549.12

3,800.00

6,900.00 I

&737.2

2

3.477.58

3,477.58

- pondere In venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2___________________________

163

I

i

1.00 \

1 po

1.00

1.00

1.0

(

3,964.29

3,964.29

8

Plăți restante

164

i

ci

9

Creanțe restante, din care:

165

' ,tY

xj

- de la operatori cu capnaTlhtegraUmajontar de stat

166

S

- de la operatori cu capital privat

167

IL < -VV'îfW

rn —

\ VW

cr

• de la bugetul de stat

168

y

<1

.3L.C/

\ X W

o

- de la bugetul local

169

\\o

*

± c* J

\ \ '

c

X?

- de la alte entitati

170

w/

- X \

V

° J

10

Credite pentru finanțarea activitatii curente t «xnlfhil           ramhnrtaH ..

171

^4 *

£

-u-

o

CONDUCÂTORUtllNITÂTII,. PAIRASCU DRAGOS

CONDUCĂTORUL

COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-

\ \

□umitrescu

1 Georgeta

LUL

..... .

l.e

CONTABIL
INDICATORI

Nr. rd.

Realizat riiul 2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

Aprobat

Frelimlnat/ Realizat

din care:

7=6/5

8=6d/5

Cf. HG /

Ordin comun

cf. Hotararli

CA

Trim I

Trlm II (cumulat)

Trim III (cumulat)

An

j L

2

3

3

4

5

6

6a

6b

6c

6d

7

8

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB                                                .    ,,

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA PUBLICITATE SI AJFISAJ BUCUREȘTI S.A                         J

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 9, ET2                                   'V/C / V       ')jb / 9

Cod unic de înregistrare 37784953

Nr. Registrul Comerțului: J40/9348/2017

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANII 2017-2018

<mii lei>

Nr. Crt.

INDICATORI

Prevederi an precedent 2017

%

4=3/2

Prevederi an precedent 2018

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

1,000.00

0.00%

11,100.00

9,737.22

87.72%

1

Venituri din exploatare

1,000.00

0.00%

11,100.00

9,737.22

87.72%

2.

Venituri financiare

3.

Venituri extraordinare

-


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE. CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA PUBLICITATE SI AFISAJ BUCUREȘTI S.A Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 9, ET2

Cod unic de înregistrare 37784953

Nr. Registrul Comerțului: J40/9348/2017


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**

2019Data

an precedent 2018

Valoare

INDICATORI

finalizării investiției

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent 2019

an 2020

an 2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

0.00

0.00

14692.06

0.00

0.00

1

Surse proprii, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) - amortizare

b! • profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) - interne

b)-externe

4

Atte surse, din care:

14692.06

0.00

0.00

- APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL

»

14692.06

0.00

0.00

-1 denumire sursă)

1)

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

0.00

3.65

14692.06

0.00

0.00

1

Investiții in curs, din care:

Oi 00

ai pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectivi

- (denumire obiectivi

WEORM

..       4

b) pentru bunurile de natura domeniului public a! statului sau al unității administrativ teritoriale:

-1 oenumire obiectiv >

- (denumire obiectiv;

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- 'denumire obiectiv,

-(denumire obiectiv?

i

//#

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriaie:

c

1

Șt

F o c

c

c

JL ..

-1denumire obiectiv;

7

\\<Ă ’l

*

i

*//

- i denumire obiectiv:

a             CjT

- <

2

Investifii noi, din care:                   ' -

0.00

io.oo

owloaWu

V 0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0.00

0.00

14692X6

7 »

1

Autoutilitara 2 buc

31-Dec-19

378.15

2

Soft inventariere si monitorizare panouri

31-Dec-19

58.82

3

Printer cutter

31-Dec-19

*

134.45

I

4

Ecran LED

31-Deo-19

1

7361.34

1

1

5

Panouri tip Backlit

31-Dec-19

840.34

6

Coloane publicitare

31-Dec-19

1008.40

7

Panouri afisaj promovare evenimente, concerte, etc

31-Dec-19

420.17

8

Suporți publicitari proiecte speciale

31-Dec-19

151.26

9

Servicii de proiectare , avizare, autorizare, instalare/montare panouri tip Backlit, coloane publicitare, suporți publicitari proiecte speciale

31-Dec-19

840.34

10

Servicii de proiectare, avizare, autorizare,instalare/montare panouri tip LED

31-Dec-19

3462.18

11

Birou executiv 1 buc

31-Dec-19

1.00

12

Scaun executiv 1 buc

31-Dec-19

0.50

13

Roii Box 2 buc

31-Dec-19

0.90

14

Canapea vizitator 1 buc

31-Dec-19

1.68

15

COMPUTERE DE BIROU/COMPUTERE PORTABILE

3 buc

31-Dec-19

10.60

16

SSD PC grafica

31-Dec-19

5.00

17

Memorie RAM grafica

31-Dec-19

5.00

18

HDD extern

31-Dec-19

2.27

19

Fiset metalic 1 buc

31-Dec-19

0.85

2C

Camera foto+Obiectiv+Monopied 1 buc

31-Dec-19

4.30

21

SSD laptop 4 buc

31-Dec-19

4.50

38ISTA TIE EMISIE/RECEPT1E - 20 BUC

31-Dec-19

0.00

Ț-(denumire obiectivi                                 •*

*- -denumire obiectivi                               /

_

-
h     MM.      l+CGMibAUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE. CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA PUBLICITATE SI AFISAJ BUCUREȘTI S.A

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 9, ET2

Cod unic de înregistrare 37784953

Nr. Registrul Comerțului: J40/9348/2017

Anexa nr.4


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**

2019                                                 <miitel>

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent2018

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent 2019

an 2020

an 2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8 i

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectivi

- (denumire obiectiv;

c) pentru bunurîe de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

. . — £■

- (denumire obiectiv:

- (denumire obiectiv;

-

d) pentru bunurie luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cete din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

-

~~--~

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectivi

ONFOR1

/rcu orîc

3

Investiții efectuate la Imobilizările corporale existențe (modernizări), din care:

-s

a) oentru bunurile proprietatea crivata a operatorului economic:

b) pentru bunurSe de natura domeniului pudic al statului sau al unității administrativ teritoriale:

'

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unități: administrativ teritoriale:

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

\—

H

''' «A\\

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corrrra!e)

w

0.00

Mobil ier/Aparatura specifica/Aparate de măsura si control specifice

31-Dec-18

3.6Ș

w

c* n

-(denumire obiectivi

- (denumire obiectiv)

i         ?

"'i

• î

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, cffn carie:

••.-W

I ^==

a': - interne

L

b:- externe

'Nota: rd 5- valorile de achiziție/ inventar includ Tva 19% "Nete


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

DUMITRESCU GEORGETAAUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA PUBLICITATE SI AFISAJ BUCUREȘTI S.A Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 9, ET2

Cod unic de înregistrare 37784953

Nr. Registrul Comerțului: J40/9348/2017
Anexa nr.5


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante anul 2019<mii lel>

an precedent 2018

an curent 2019

an 2020

an 2021

Nr.crt.

Măsuri

Termen de realizare

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PCt. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

216

1

CREȘTEREA GRADULUI DE REALIZARE A VENITURILOR

12/31/2019

X

X

216

2

Măsura 2

12/31/2019

X

X

r

Măsura n

12/31/2019

X

X

\

O o z

TOTAL Pct. I

X

X

V

\216

0

0

0

0

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la

Pct, I

Zr

O

1

Cauza 1

12/31/2019

Y *1

A //*. c

Îs

2

Cauza 2

12/31/2019

1* *

X VJ

OY/

n

Cauza

n........................................................................

12/31/2019

x

\F

TOTAL Pct. II

X

X

0

\T 0

0

0

0

0

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct 1 + Pct II

1

216

0

0

0

0


CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

PATRAg^'DRAGOsX