Hotărârea nr. 365/2019

HOTARAREnr. 365 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE PARCURI SI GRADINI BUCURESTI S.A.


CONSIUUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


romania2019.eu

Bom&rw ta Consaui un»r* t'jfcț*-»


HOTĂRÂRE'

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Parcuri și Grădini București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernantă Corporativă nr. 684/23.05.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 105/30.05.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 426/25.06.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile :

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 101/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A,;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și ■completările ulterioare.


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI. BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2           ipaniei Municipale

Parcuri și Grădini București S.A., conform anexelor nr. 1 - 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al MunjgjgjipjJ

București din data de 26.06.2019.         ’     '

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Claudiu Daniel Ca/anaSECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTlȘ^1Georgiana Zamfir              '

București, 26.06.2019

Nr. 365

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 1Compania Municipala PARCURI SI GRĂDINi BUCUREȘTI

Sediul/Adresa Str. Aristide Demetriade, nr.2, sector 1, București.


Cod unic de înregistrare 37938154


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2019


o

I. ■ • a) .

 • b)


II


iii

IV


VI


2_

3


A_

B.


C.


D.


a)Venituri financiare

Venituri extraordinare

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) Cheltuieli de exploatare, din care:__

cheltuieli cu bunuri si servicii

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate cheltuieli cu personalul , din care:Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

ch. cu salariile

bonusuri

alte cheltuieli cu personalul, din care:

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator


Cheltuieli extraordinare

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

IMPOZIT PE PROFIT

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:____________________

Rezerve legale

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege____________________________________________________

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi


Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29,___________________________________________

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:                  ____________________________________

 • - dividende cuvenite bugetului de stat__________________

 • - dividende cuvenite bugetului local____________________

 • - dividende cuvenite altor acționari

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează ia alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare^ VENITURI Șltf țONDURKELIROPENE CHELTUIELj ELIGIBILE DINFONDURI EUROPȘN^, d


5.571,56

330,16


. 0,00

135,85


2.552,78

(W

TWTe


31.566,00

31,565,00

6.144,03 84,48

23.507,76

21.556,56

20.622,13

934,43


10=8/7

10

103,50

 • 103.50

0,00

0,00

100,00

0,00

102,15

102,15

 • 102.51

102,50

102,50

102,50

102,50

102,50


1.667,00

306,08


1.360,92

68,05


1.793,00

286,88


2.367,00

378,72


1.506,12


110,67

110,67


CONFORM CU ORpGlNA


714,43

OS >14 42


1.043,85

Too

1.043,84


INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat

31.12.2018

Propuneri BVC 2019

%

Estimări

2020

Estimări

2021

%

9=7/5

10=8/7

1

2

J

3

T

6=5/4

7

8

9

10

b)

cheltuieli cu salariile

39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0,00

■ 0,00

0,00

0,00

. ...D,00

0,00

0,00

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

alte cheltuieli

42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vili

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

30.000,00

33.334,84

111,12

11.103,65

17.112,31

33,31

154,11

1

Alocații de la buget

44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

790,16

28.178,20

3.566,14

0,00

0,00

0,00

0,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

411

420

102,19

430

439

102,38

102,09

2

Nr. mediu de salariați total

49

181

352

194,20

362

371

102,84

102,49

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

3.855

5.080

131,75

5.098

5.099

100,37

100,01

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

51

3.855

2.705

70,17

X

X

X

X

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

98,85

94,54

95,64

109,39

110,47

115,71

100,99

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

98,85

94,54

95,64

X

X

X

X

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)

54

X

X

X

X

X

X

X

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(Rd.7/Rd.1)x1000

55

631,96

949,84

150,30

X

X

X

X

9

Plăți restante

56

2 230,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Creanțe restante

57

10 482 72

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

') Rd. SO = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

■*) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2


BUCUREȘTI

Sediul/Adresa Str. Aristide Demetriade, nr.2, sector 1, București.

Cod unic de înregistrare 37938154


Kw zux. x u-cgm &Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți

în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora


INDICATORI


VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)


bjjtlin vânzarea mărfurilor


producția de imobilizări__________________

furi Aferente costului producției în curs de


ituri din exploatare

5+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21|, din care:


din amenzi și penalități_________________

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:

 • - active corporale________________

 • - active necorporale_____________

din subvenții pentru investiții din valorificarea certificatelor CO2 alte venituri


Venituri financiare

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: din imobilizări financiare din investiții financiare din diferențe de curs din dobânzi____________

alte venituri financiare

Venituri extraordinare


Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:_______________________________________________

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:C~~ 200 r> 2oo


00

00


6.100,20


6.099,95


6.099,95


12.240,61


12.240,11


22.106,74


22.105,99


22.105,99

0,00


22.105,99


33.233,00


33.232,00


185,74cheltuieli privind energia și apa__________________

cheltuieli privind mărfurile________________________

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile____________

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:


prime de asigurare______________________________

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+ Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78|, din care: cheltuieli cu colaboratorii_____________________________

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: b1) |cheltuieli privind consultanța juridică cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:


cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

tichete cadou ptr. campanii de marketing, II* iul pieței, promovarea pe piețe existent noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu odificările ulterioare

- ch.de promovare a produselor


-interna -externa10.526,00

4,586,00

3.000,00

200,00

800,00


746,91

0,00 252,29

0,00

21,62


472,23

0,00

212,30

17,95

124,49


1.163,35


1.564,47


610,00

4.330,00


840,00

2.100,00


485,99


232,13

27,80


378,00

160,00

118,00


118,00

0,00

100,00


560,00

60,00

400,00


87,81

2,85

81,94


46,91

35,03


50,00

50,00


742.00

20,00


184,52

30,17

144,35


349,03

60,34

248,69


334,07


813,13

0,00

25,40

15,00


10,00

10,00


0,00

603,45

26,92

186,74


518,20

41,70


714,53

90,52

413,03


2.458,47

0,00

30,60

15,00


982,75

45,76


0,00

764,61

35,90

248,98


209,46

0,00

303,07

0,0C

1.151,41


153,14


1.118,25

4.236,50

704,65


489,63

992,57

9.378,12


3.597,59

0,00

36,55

15,00


20,00

20,00


1.377,00

65,76


INDICATORI

N'

Realizat

31.12.2017

Aprobat

Preliminat

din care:

7=6/5

8=6/3a

H.C.G.M.B.

nr.431/2018

C.A. nr.

28/31.08.2018

31.12.2018

Trim 1

Trim II

Trim III

An 2019

1

2

3

3a

4

4’

5

6a

6b

6c

6

7

8

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

0,00

27.348,00

27.288,00

8,26

6,40

12,79

72,70

132,60

1.604,41

0,00

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

0,00

27.000,00

27.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

0,00

108,00

48,00

5,27

6,40

12,79

19,19

25,59

485,07

0,00

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

48,51

97,01

0,00

0,00

\ ’

i4)\

. *

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0,00

180,00

180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0,00

180,00

180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

,' A

i5).

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

■6)

7

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2011

76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

0,00

10,00

10,00

2,99

0,00

0,00

5,00

10,00

334,45

0,00

j)

alte cheltuieli, din care:

78

1,23

1.000,00

1.000,00

250,04

60,00

190,00

1.257,00

1.892,80

756,99

153.848,86

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85), din care:

79

0,00

515,00

515,00

28,51

2,00

6,69

50,59

84,48

296,30

0,00

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

bF

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

ch. cu taxa de licență

82

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

d)

ch. cu taxa de autorizare

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

30,00

60,00

0,00

0,00

e)

ch. cu taxa de mediu

â4

\ 0,00

0,00

5,00

0,50

0,00

0,80

0,80

0,80

160,00

0,00

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

\ 0,00

515.00

470,00

28,01

2,00

5,89

9,79

13,68

48,84

0,00

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+RdJ00+Rd.104+Rd.113), din care:

\134,48

O

29.^4,00

29.224,00

9.449,99

5.029,38

10.209,31

16.723,30

23.507,76

248,76

17.480,23

CO

Cheltuieli de natură salariată (Rd.88+Rd.92)

87^

)  \2,27

28.^0,00

28.000,00

8.373,78

4.628,31

9.404,72

15.449,14

21.556,56

257,43

948.374,90

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din ^are:

8^

\

*

27.00,00

27.500,00

8.373,78

4.628,31

9.366,62

14.994,38

20.622,13

246,27

907.264,67

--7

/

V/ț) salarii de bază

\ 27.0130,00

27.500,00

8.373,78

4.628,31

9.356,62

14.934,93

20.513,24

244,97

902.474,35

sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului t Jw'bază (conform CCM)

Mo V

w

\

Ă

\ Șo,oo

0,00

0,00

0,00

10,00

59,45

108,89

0,00

0,00

//) alte bonificații (conform CCM)                 IL

\ 50.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

' Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:                                   W

Q

^<02

-W Ac//

\\ 2

\ \>eo,oo

500,00

0,00

0,00

38,10

454,76

934,43

0,00

0,00

a) cheltuieli sociale prevăzute la ari. 25 din Legea nr^ 227/2015 privind Codul fiscal (*, cu modificările și

r~

completările ulterioare, din care:

93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38,10

53,10

131,10

0,00

0,00

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) tichete de masă;

96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

401,66

803,33

0,00

0,00

c) vouchere de vacanță;

97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu personalul
_________________________2_________________________

 • a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

 • b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

 • c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării,

privatizării, administrator special, alte comisii si comitete_________________________________________

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si co,mitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:_______________________________________________

â) pentru directori/directorat


D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121 + Rd.122), din care:


izar^a imobilizărilor corporale și

/


. irecieri pentru pierdere de valoare și/^£ pr'Dviziqqf^1'(Rd.123-Rd.126), din care:_________

ffi&tuieli privind ajustările și provizioane!


fXVj^ -provizioane privind participarea la profit salariaților___________________________________

- provizion pentru contribuții aferente participării la profit a salariaților___________

-provizioane în legătură cu contractul de mandat__________________________

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care: din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.13O), din care:


Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din

carn',07

,00

,00

,00


102,65

102,65


579,00

208,00

208,00

0,00


714,91

200,62

200,62

0,00


376,70

103,77

103,77

2122


223,86

223,86

0,00

49,07


645,00


502,00


361,30


212,71


510,00


510,00


240,24


134,06


196,66


10,00


10,00


88,82

88,82


91,42

91,42


610,06

164,65

164,65

0,C0


664J0


904,87


1.828,73


761,22


91,42

91,42


91,42

91,42


185,02

185,02


13,13


26,02


184,24


1.572,23


139,06

139,06
cheltuieli privind dobânzile, din care:


aferente creditelor pentru investiții aferente creditelor pentru activitatea curentă


cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: aferente creditelor pentru investiții aferente creditelor pentru activitatea curentă


alte cheltuieli financiare

Cheltuieli extraordinare

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

Rd. 29)_________________________________

venituri neimpozabile________

cheltuieli nedeductibile fiscalIMPOZIT PE PROFIT

DATE DE FUNDAMENTARE

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)

- venituri din subvenții si transferuri


- alte venituri care hu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2019 (Art. 62, alin. 3, lit. a)


Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **) Sume reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli denatyra salariata, numai pentru personalul care intra sub Incidența acestor reglementari (Art. 62, alin. 2, lit. a - Lecjea anuala a bugetului de stat pe anul 2019)     \_______________________________


^Oj^țeprezerjtand creșteri ale cheltuielilor de oaturl'ȘjNariala aferente reintregirii acestora, pentru ■Întîfegul'^20^9, determinate ca urmare a acordării ifrio^reSmhsalariale sau/si a creșterii numărului de pșrson?rMrnanul 2018 (Art. 62. alin. 2, lit. b - Legea aftuala ^ugetului de stat pe anul 2019) Sunj^rfeprezentand creșteri ale cheltuielilor de


Sunj^rdtfrezentand creșteri ale cheltuielilor de hâțyia salariala ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii (Art. 58, alin. 2, lit. c - Legea anuala a bugetului de stat pe anul 2018)


Cheltuieli cu salariile (Rd.88)_____________

Nr. de personal prognozat la finele anului Nr. mediu de salariați


Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147-Rd.93*-Rd.98)/Rd.153]/12*1000


Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)a1


50,00


182,00


0,00

1.013,61


17.892,01


8.373,78


 • 74.80

0,00

92,69

 • 26.80


193,06

0,00

99,17

46,76


706,96

0,00

103,04

129,60


1.667,00

0,00

245,97

306,08


30,20


6.099,95


12.240,11


22.105,99


185,74


131,75


907.264,67


INDICATORI

N-

i            i

Realizat

31.12.2017

Aprobat

Preliminat

din care:

7=6/5

8=6/3a

H.C.G.M.B.

nr.431/2018

C.A. nr.

28/31.08.2018

31.12.2018

Trim I

Trim II

Trim III

An 2019

0

1

2

3

3a

4

4'

5

6a

6b

6c

6

7

8

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conf. Legii anuale a bugetului de stat

157

X

X

X

98,85

X

X

X

94,54

95,64

X

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153

158

X

0

X

X

X

X

X

X

X

X

C1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unitati fizice, din care ■

159

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- cantitate de produse finite QPF

160

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- preț mediu (P)

161

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- valoare=QPF x P

162

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2

163

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8

Plăti restante

164

X

0,00

0,00

2.230,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

9

Creanțe restante, din care:

165

X

0,00

0,00

10.482,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

- de la operatori cu capital integral/ majoritar de stat

166

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

- de la operatori cu capital privat

167

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

- de la buqetul de stat

168

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

- de la buqetul local

169

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

- de la alte entități

170

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

10

Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)

171

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

(* In limita prevăzută la art 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare

(*• se vor evidenția distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute in legea anuala a bugetului de stat/xh. Q>                            'ts/s

•             Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr

INDICATORI

BVC 2017

%

BVC 2018

%

Crt

Aprobat

Realizat

4=3/2

Aprobat

Preliminat

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care:

300,00

0,00

0,00

70.845,00

17.892,59

25,26

1.

Venituri din exploatare *)

300,00

0,00

0,00

70.835,00

17.892,01

25,26

a

- din producția vândută

300,00

0,00

0,00

70.635,00

17.821,50

25,23

- din servicii prestate

300,00

0,00

0,00

36.000,00

17.821,50

49,50

- venituri din salubritate

-

0,00

-

-

9.901,29

-

- venituri din intretinere spatii verzi

-

0,00

-

-

6.648.72

-

- venituri din-deszapezire

-

0,00

-

1.271,49

- venituri din redevențe și chirii

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

- alte venituri

0,00

0,00

0,00

31.635,00

0,00

0,00

b

- din vânzarea mărfurilor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c

- din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d

- producția de imobilizări

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e

- venituri aferente costului producției în curs de execuție

0,00

0,00

0,00

0,00

67,97

0,00

f

- alte venituri din exploatare

0,00

0,00

0,00

200,00

2,54

1,27

2.

Venituri financiare

0,00

0,00

0,00

10,00

0,57

5,75

3.

Venituri extraordinare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

*) veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de statAnexa nr.4


Programul de investiții, dotări si sursele de finanțare

mii Iei

INDICATORI

Data-finalizării investiției

2018

Valoare

Aprobat

Preliminat

2019

2020

2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

30.000,00

30.000,00

33.334,84

11.103,65

17.112,31

1

Surse proprii, din care:

0,00

0,00

33.334,84

11.103,65

17.112,31

a) - amortizare

30.782,07

10.525,21

16.472,22

b) - profit

2.552,77

578,44

640,10

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a)- interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

- aport in natura la capitalul social

0,00

0,00

- aport in numerar

30.000,00

30.000,00

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

30.000,00

790,16

28.178,20

0,00

0,00

1

investiții in curs, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

-

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

XX

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

CONFORf

1 cu ORIGINA

1,1 (

/£X PIRE

asist

ția

NTA r c (1

- (denumire obiectiv)

HS.

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

3 *» ° * y

- (denumire obiectiv)

-

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

X"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

30.000,00

790,16

28.178,20

0,00

0,00

computere si hard

31.12.2019

56,04

444,50

licențe

X" 50,00

18,63

imprimanta

31.12.2019

z

40,00

soft

31.12.2019

/ 100,00

—1—

93,00

utilaje mica mecanizate—

31.12.2019

/   7.6X^

XH

ts. 554,01

971,00

Transplantor..*"' ' \

A

jz&Coo

Camion șaslfi'peotru-tEansRlaritor                   y

'V

ĂA'19,0®

Tomograf)arbori zC            *    \          / )

// * 33(££o
INDICATORI

Data finalizării investiției

2018

Valoare

Aprobat

Preliminat

2019

2020

2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Tractor tuns iarbă            ■ "

68,00

67,43

Furgonetă

2.685,00

Generator și grup sudură

224,00

Atelier mecanic mobil

1.000,00

Soft arhitectură peisagistică și autocad

84,00

Tractor + accesorii

3.200,00

Remorcă echipamente

150,00

Imprimantă multifuncțională

67,00

Program devize

26,00

Motoferastrău (drujbă)

119,00

7,28

Mașină tuns iarba

85,00

84,11

Autobasculantă 3,5 T

1.200,00

Autobasculantă 10 T

1.375,00

Autovidanjă

875,00

Autospeciala ridicat si transport containere

600,00

Autocisterne

3.500,00

Nacela autopropulsata

900,00

Drona

15,00

Excavator multifuncțional

1.000,00

Container tip birou/vestiar modular simplu

100,00

Container tip birou/vestiar modular dublu

42,00

Container tip maritim pentru depozitare

60,00

Mini incarcator frontal cu accesorii

800,00

Ambarcațiune

900,00

Seif

3,00

2,67

Utilaje și echipamente tehnologice

31.12.2019

11.089,00

Mijloace de transport

31.12.2019

15.461,70

Dulap depozitare ignifug

31.12.2019

40,00

Birou directorial

31.12.2019

13,50

Masă consiliu

31.12.2019

5,50

Mobilier recepție

31.12.2019

6,50

Aparat cafea

31.12.2019

3,50

Smart TV

31.12 2019

5,00

Videoproiector

31.12.2019

5,00

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0,00

0,00

0,OQ

0,00

0,00

a) - interne

b)- externeCONFORM CU ORIGINALU


Director General, Petre-Cosmin Angheli


Direcția Economica, Irina Ana
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restanteMăsuri


Termen de realizare


2018


2019


2020


mii lei

2021


Preliminat


..... JnfluențeX+/->


influențe .(+/-) _


Influențe (+/-)Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a plăților restante____________

Măsura 1 Creșterea veniturilor din producția vândută prin asigurarea activităților de salubritate, întreținere spații verzi și deszăpezire pentru tot anul 2019

Măsura 2 Creșterea veniturilor financiare funcție de disponibilul in cont

Măsura 3 Creșterea veniturilor prin dezvoltarea și diversificarea activităților în conformitate cu contractul de delegare
TOTAL Pct. I___________________________

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct I_______________________

Cauza 1 Diminuarea veniturilor aferente costului producției în curs de execuție prin neînregistrarea acestor venituri pe anul 2019 Cauza 2 Diminuarea altor venituri din exploatare datorită faptului că veniturile din amenzi și penalități nu pot fi anticipate în construcția bugetară

Cauza 3 Diminuarea profitului brut prin creșterea volumului necesar de materiale consumabile, combustibili, obiecte de inventar, precum și a tarifelor / prețurilor la combustibili, energie și apă
31.12.2019


15.410,50
6.315,00

6.315,001.384,00

1.384,00


Cauza 4 Diminuarea profitului brut prin creșterea tarifelor / prețurilor aferente serviciilor executate de terți, precum și necesitatea achiziționării acestora, datorată necontractării în anul precedent (întreținere, reparații, prime de asigurare)_______________

Cauza 5 Diminuarea profitului brut prin achiziționarea altor servicii executate de terți, datorată necontractării acestora pentru întregul an precedent (cheltuieli cu transportul, protocol, pregătire profesională, implementarea strategiei anticorupție cf. HG 893/2016 etc.), precum și a creșterii necesităților privind alte servicii executate de terți cu impact în realizarea veniturilor Cauza 6 Diminuarea profitului brut prin creșterea cheltuielilor cu impozitele taxele și vărsămintele asimilate datorată necesității autorizării privind traversarea orașului cu vehicule de mare tonaj, taxe înmatriculare vehicule noi, etc.


Cauza 7 Diminuarea profitului brut prin creșterea cheltuielilor de natură salarială, conform legislației în vigoare (acordarea tichetelor de masă, participării salariaților la profit, reîntregire fonduri salariate, sporuri pentru sărbători legale, sâmbătă și duminică) Cauza 8 Diminuarea profitului brut prin creșterea cheltuielilor aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete conform O.U.G. nr. 109/2011 aprobată prin Legea nr. 111/2016 și prin aplicarea prevederilor O.G. nr.26/2013 (actualizare algoritmi de-calcul conform-legislației)____________________________________________

Cauza 9 Diminuarea profitului brut prin creșterea cheltuielilor cu contribuțiile datorate de angajator

Cauza 10 Diminuarea profitului brut prin creșterea altor cheltuieli de exploatare datorată în special creșterii cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale,,-.'

Cauza 11rt3iminu'areș profitului brut prin creșterea @eltuieîilor financiare


31.12.2019


-13.182,78


-331,42


-543,57


DIRECțlA ASISTENȚA TEHNIC \ $1 JURIDICA12

Cauza 12 Diminuarea profitului brut prin creșterea cheltuielilor cu bunurile și serviciile în vederea continuării și dezvoltării activității companiei

31.12.2020/

31.12.2021

X

X

X

-160,06

X

-157,95

X

13

Cauza 13 Diminuarea profitului brut prin creșterea cheltuielilor cu taxele și impozitele funcție de indicele de inflație

31.12.2020/

31.12.2021

X

X

X

-2,20

X

-2,17

X

14

Cauza 14 Diminuarea profitului brut prin creșterea cheltuielilor cu personalul în conformitate cu legislația în vigoare

31.12.2020/

31.12.2021

X

X

X

-611,20

X

-602,97

X

15

Cauza 15 Diminuarea profitului brut prin creșterea altor cheltuieli de exploatare datorată în special creșterii cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

31.12.2020/

31.12.2021

X

X

X

-5.415,55

X

-46,91

X

TOTAL Pct. II

X

X

-20.329,09

X

-6.189,00

X

-810,00

X

Pct.

III

TOTAL GENERAL = Pct. I + Pct. II

6.585,17

-4.918,17

126,00

574,00


Direcția Economica Irina Ana