Hotărârea nr. 364/2019

HOTARAREnr. 364 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE SPORT PENTRU TOTI BUCURESTI S.A.CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

>

~ HOTĂRÂRE’

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Sport pentru Toți București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 682/23.05.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 104/30.05.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 425/25.06.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile :

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 131/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Consolidări București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, niu-mndifinărilR și completările ulterioare;

CONFORM CU ORIGINALUL

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI.BUCUREȘTI ’______

HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Companiei Municipale Sport pentru Toți București S.A., conform anexelor nr. 1 - 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Generalul Municipiului București și Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A. v prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a București din data de 26.06.2019.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Claudiu Daniel Catana/SECRETAR GENE

, AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

București, 26.06.2019

Nr. 364

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 1AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA SPORT PENTRU TOTI BUCUREȘTI SA Sediul / Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR.2, BIROU 19, ET.2 Cod unic de inregistrare 37764910

Nr. Registrul Comerțului: J40/9350/2017


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU anul 2019


S.C. COMPANIA MUNICIPALA" SPORT PENTRU TOȚI S.A.

INTRARE M. A

-------7

)Egiua Luna Anul2^7


Anexa nr. 1

mii lei 'pe anul 2019

INDICATORI

Nr.

Rd.

Realizat 2018

Propuneri an curent (2019)

%

Estimări an 2020

Estimări an 2021

%

0

1

2

3

4

5

6=5'4

7

8

9=7/5

10=8/7

1

VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

3.852.85

19.950.00

19,950,00

19,950.00

100.00%

100.00%

1

Venituri totale din exploatare, din care

2

3.852.78

19,950.00

19 950 00

19,950 00

100.00%

100.00%

a) subvenții, cf prevederilor ieqale in viqoare

3

-

bl transferuri, cf. prevederilor Ieqale in viqoare

4

2

Venituri financiare

5

0 07

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIFt I TOTALE (Rd.7=Rd 8<-Rd.20-Rd.21)

7

4.378.15

10,887.00

431.39%

18.387.00

18,887.00

100.00%

100.00%

1

Cheltuieli de exploatare ain care-

8

4 378.15

18.887.00

431.39%

18 887.00

18.887.00

100.00%

100.00%

A

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

2 954 84

9.425 00

318.97%

9.425 00

9,425.00

100.00%

100.00%

B

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

8.00

8 00

8.00

100.00%

100.00%

C

cheltuieli cu personalul, din care:

11

1.313 32

9.384.00

714.52%

9.384.00

9.384.00

100.00%

100.00%

C0 cheltuieli de natura salariala (Rd.l3+Rd 14)

12

629.58

8.501 00

1350 27%

8,501.00

8.501 00

100.00%

100.00%

C1 cheltuieli cu salariile

13

629 58

8 105.00

1287 37%.

8.10500

8.105 00

100 00%

100 00%

C2 bonusun

14

396.00

396.00

396 00

100.00%

100 00%

C3 alte cheltuieli cu personalul din care

15

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponioiiizarilor de personal

16

C4 Cheltuieli aferente contractului de manca', și a altor orqane de conducere si control comisii si comitete

17

656.14

677 00

103.18%

677 00

677.00

100.00%

100.00%

C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de anqaiator

18

206.00

206 00

206.00

alte cheltuieli de exploatare

19

109 99

70 00

70.00

70.00

2

Cheltuieli financiare

20

-

-

3

Cheltuieli extraordinare

21

-

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1525 301

1 062 09

1 063 00

f 063 COl

100 00%

10C 00°

IMPOZIT PE PROFIT

23

170 00

170 00

170 00

IOC 00- .-

100 Ou

v

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCERE

24

Ah? 00

100 niy •

!

Rezerve Ieqale

25

45 00

45.00

45 00

1 !

2

Alte rezerve reprezentând facilitați fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contaDiie dm anul precedent

27

575.00

L

4

Constituirea surselor prcori- de finanțare pen'ru proiectele cofinantale din împrumuturi ex'.eme precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

CON

FORM CU C

RIGINALUl

i

5

Alte repartizări prevăzute de leqe

29

6

Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la

Rd 25, 26, 27. 28, 29

30

7

Participarea salaritilor la profit in limita a 10% din profitul nel dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referința

31

cȚ ——

i

j

3

Minimum 50% varsaminie la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionanlor m cazul societăților / companiilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care

.    L3T50

_

r3-

424.00

424 00

310 62%

1CC 00%

a d v.dende cuvenite bv.qtk.Lr de stat

-

bi dividende cuvenite bugetului local

33a

>

_______

1

c O;viO£rnoe cuvenite a.ior acționari

34

C.W

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțareconstituie sursa proprie de finanțare

35

136 50

\v

tlt,   JUK'C'C*

424 00

c Z1//

310.62%

100 00%

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

:0 * //

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din

care

37

a)

cheltuieli materiale

38

cheltuieli cu salariile

39

C/

cheltuielile privind prestările de servicii

40

dl

cneituieli cu reciama si publicitatea

41

SL

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care

43

299.00

1.501.00

1.501.00

1.501 00

100.00%

100.00%

1

Alocațiile de la buoet. din care

44

alocații Dugetare aferente plătii angajamanlelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

298.86

1.501 00

1,501.00

1,357 00

100.00%

90 41%

X

CATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nrde personal proqnozat la finele anului

48

17 00

108.00

108.00

108.00

100 00%

100.00%

2

Nr mediu de salariat! total

49

11.00

108.00

108 00

108 00

100 00%

100 00%

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deierminat pe baza cheltuielilor de natura salariata *)

50

4,769 53

6,542.44

6,542 44

6,542.44

100 00%

100.00%

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a buqetului de stal ")

51

6,542 44

6,542.44

6,542 44

100.00%

100.00%

5

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd 49)

52

184.72

184.72

184 72

100.00%

100.00%

6

Productivitatea muncii in unitatii valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stal

53

184.72

184.72

184 72

100.00%

100 00%

7

Productivitatea munci in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

54

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7^gd.tai000

55

946 72

94<72

946 72

100 00%

100.00%

8

Plăti restaotfv                                 -s A     A ~

56

i

! Creanțe       te                             1’'

' 57

9

<C\ETĂr^

COMPANIA


MUNICIPALĂ


SPORT PENTRU TOȚ


BUCUREȘTI


.J


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA SPORT PENTRU TOTI BUCUREȘTI SA Sediul I Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR.2, BIROU 19, ET.2 Cod unic de înregistrare 37764910

Nr Registrul Comerțului: J40/935072017


pe anul 2019


n              Anexa nr. 2         71 / /   /

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in buget de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre aacestora                    S                  I '


mii lei

Prevederi an precedent -2018 (N-1)

Proiect BVC 2019 (N)

INDICATORI

Nr.

Realizat

Aprobat

Realizat 2018

din care:

7=6d/5

8=5/3a

Rd.

2017 (N-2)

. Conform Hotărârii CA

Trim I

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

Anul 2019

0

1

2

3

3a

4a

5.00

6a

6b

6c

6d

7

8

1

VENITURI TOTALE (Rd.2+ Rd.22+ Rd.28)

1

0.00

15,600.00

3.852.85

3.900.00

8.700.00

14.980.00

19,950.00

1

Venituri din exploatare

(Rd 3*Rd 8-rRd 9+Rd 12+Rd 13*Rd 14), din care

2

0 00

15 600 00

3,652.78

3,900 00

8,700 00

14.980.00

19.950.00

a)

3

0 00

15 600 00

3852.78

3.900 00

8,700 00

14.980 00

19,950.00

a1) din vanzarea produselor

4

a2) din servicii prestate

5

0 00

14 100.00

3.852.78

3.500 00

7.800.00

13.400 00

18,100.00

a3) din redevente si chirii

6

200.00

500 00

880.00

1.000 00

a4) alte venituri

7

0 00

1,500 00

200.00

400 00

700.00

850 00

b)

din vanzarea mărfurilor

8

C)

din subvenții diferente de preț, transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd10+Ra11) din care

9

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

ct) subvenții cf, prevederilor leqale in vigoare

10

X

țX

c2i transferuri cf prevederilor leqale in viqoare

11

rtSTRA r.V

di

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului de producție in curs de execuție

13

Șl

hrecția

-A ^ \\

0

alte vemtun de exploatare

(Rd 15+Rd 16+Rd.19+Rd 20+P,d.21). din care

14

0.00

000

0 00

0.00

000 __

Ist? -r

—*

T

SHWCÂ Șl

Z'Cfl /

fi ■ din amenz, s. oer.a'itat’

15

■+T>

f2) din vanzarea activelor si alte operații ce capital

16

~t------

-t

- active corporale

- active necorporale

13

■A .

f3i cin subvenții centru investiții

19

----r-^—

f4; din valorificare certificatelor CO2

20

J

f5) alte venituri

21

1

2

.'Rd 23+Rd 24+Ra 25-rRc 26* Rd 27) dm care

22

0 00

oM1

INFORM

JGINA

-UL

0,00

1

a)

din imobilizai finaciare

23

b)

din investiții financiare

24

□m a.r. diferente oe curs

25

d)

dm dobar.zi

26

0 07

ei

alte venituri financiare

27

2

Venituri extraordinare

23

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131 + Rd.144)

29

151.43

15.552.11

4.378.15

4.506.20

9,225.00

14,078.00

18.887.00

431.39%

1

Cheltuieli de exploatare

'Rd 31+Rd 79*Rd 86*Rd 120) dm care

30

151 43

155

52 11

4 378 15

4.506 20

9.225 00

14.078 00

18,887 00

431.39%

k

Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd 32+Rd 40+Rd 46), din care

31

0 20

6 150 00

2.954 84

2,150.00

4,511 OO

7,084.00

. 9,425 00

318 97%

Cheltuieli privind stocurile

(Rd 33*Rd 34-rRd 37-t-Rd 38+Rd.39) am care

32

0 00

2 220 00

679 74

490 00

1.063 00

1 838 00

2 360 00

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

1

_

b>

cheltuieli cu materialele consumabile, din care

34

1.620 00

540.93

310.00

723.00

1,198.00

1,560 00

1

wl> wliu.lu.ct. Cw p.cSuic Cic iJi.i.iJ S. 3.ic I. ti-iul .g«g

33

i:::

: -

253 22

563 3:

zz

1,252 00

b2i Cheltuieli cu combusho.m

36

cooc

.. 8..

60.00

143 00

238 00

310.00

c

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

100.00

138.80

180 00

360.00

640.00

800.00

d)

cheltuieli pnvind enerqia si apa

38

500.00

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terii (Rd.4l+Rd 42+Rd,45) din care

40

000

1 000 00

4 09

375 00

750.00

1,125 00

1,500.00

a)

cheltuieli cu întreținerea si reparațiile

41

1 000.00

375.00

750.00

1 125 00

1,500.00

±L

cheltuieli privind chiriile (Rd 43+Rd.44) din care.

42

0 00

0 00

4 09

0 00

0.00

0.00

0.00

b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2) către operatori cu capital privat

44

b3) alte cheltuieli de inchinere

44'

4 09

c)

prime de asigurare

45

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terii

(Rd 47+Rd 48+Rd 50+Rd 57+Rd.62+Rd 63+Rd 67+ Rd 68+Rd 69+Rd 78) din care

46

0 20

2 930 00

2.271 01

1.285 00

2 678 00

4,121 00

5.565 00

24505%

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

50 00

cheltuieli privind comisioanele si onorariul, dm care

48

0 00

30 00

0 00

14 00

2800

41 00

55 00

01) cheltuieli privind consultanta iuridica

49

30 00

b2: cheltuieli privind consultanta financiar fiscala

49a

b3) asistentă juridică

49b

14.00

28 00

41.00

55 00

b4) onorariu administrator judiciar

49c

1

C)

cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd51 + Rd53) din care

50

0 00

350.00

6.48

76 00

151 00

225 00

303.00

c1j cheltuieli de protocol, dm care.

51

28.00

1 43

6 00

11 00

15 00

23 00

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2) cheltuieli de reclama si publicitate.din care

53

322.00

.  5 00

70 00

140.00

210.00

280.00

- tichete cadou ptr.cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificanlejrlte+ieare

■~

54

i

A

. Ll. ..

/

pieței, promovarea pe piete^ristettlța slu’r^ii "f/otrivit legii nr. 193/2006, cu mcdrfic'arileVfterioatSPORT PENȚRU


- cheltuieli de promovarea pTUduseior'’

J-fRd OT), din cart irfeonzare

41----- |            ------■■ —

rrtTiJ ) cheltuieli privind ațordareataiuto; ’ ° * aloci ale \     A

_

cheltuieli cu transportul\je bdauri si persoaire^^ cheltuieli de deplasare, dehasare tfarisfer/difTcare ■ cheltuieli cu diurna (rd 65'j-rd 66)/dm car.e;'

- interna            L, ~

-


Cheltuieli cu sponsori; Rd.58+Rd 59+Rd.60i 1) cheltuieli de spot


din ca

.___________________    __________a/cluburiio’r- sportive*1» i

i cheltuieli de sporcorizare a unităților le cuit ■ ;

sorizarea.


) alte cheltuieli cu si

INDICATORI


Prevederi an precedent -2013 (N-1)(cumulat)

0

1

2

3

3a

4a

5 00

6a

5b

6c

6d

7

8

- externa

66

40 00

q)

cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

67

80 00

7 10

29 00

57 00

82.00

115 00

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

68

0 10

5 00

1.03

1.00

2 00

3.00

5 00

483.62%

1)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terii, din care:

69

0.00

355 00

2,256.34

120 00

245.00

370 00

497.00

i1) cheltuieli de asiqurare si oaza

70

200 00

35 00

71.00

107 00

145 00

i2) cheltuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de caicul

71

50 00

12 00

26 00

40.00

55.00

(3) cheltuieli cu preoatirea profesionala

72

100 00

72.00

145 00

218 00

290 00

i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:

73

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

16) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgenta a Guvernului nr 109/2011

76

i/) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri

77

5 00

1 00

3 00

5 00

7.00

Jl

alte cheltuieli

78

ro"7o

2 000 00

1.000 00

2 100 00

3.250 00

4 375 00

8DIV/0!

8

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

(rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84»Rd.85), din care:

79

0.00

18.00

0.00

2.00

4.00

6 00

8 00

a)

cheltuieli cu taxa ptr activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

cheltuieli cu redeventa ptr concesionarea bunurilor publice si resursele minerale

81

_

CI

cheltuieli cu taxa de licența

82

di

cheltuieli cu taxa ce autorizare

83

10 00

e)

cheltuieli cu taxa de mediu

34

f)

cheltuieli cu alte taxe si impozite

85

8 00

2.00

4 00

6 00

8.00

I .

c

Cheltuieli cu personalul

(Rd.87*Rd.100+Rd.104*Rd.113)

86

151.23

9,3

84 11

1.313.32

2,341.00

4,681.00

6,942.0

>

9,384.00

1

r

co

Cite't,;.el: de natura salariata <Pd 88+Rd 921

87

1 41

e f

IGINA

8 501 00

1350 27%

L

r

Cheltuieli cu saîariue .Rd 6&-Rc 90 Rd 91 j am

care:

86

1 41

8.1

J5 25

629.5ci2.026 00

4,053.00

6,079.0

«C105.00

1287.37%

_

saiâfii Ce oaza

i 4 .

c..

b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza (confom CCM)

90

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93-rRd 96+Rd 97^-Rd 98+rd 99), din

92

0 00

395.82

0 00

94.00

c J

187 00>^

zSjAia'I

a) cheltuieli sociale prevăzute la art 25 din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal'). cu modificările si completările ulterioare din care

93

21 60

ilA     cA

_

- tichete de cresa cf Legii n'193'2006 cu modificările ulterioare

94

/ M»

K

•4,

r ASISTE jj    TCHNllj

N1A r> X

Șl •=! "

- ticnele cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr 193/2005 cu modificările ulterioare

95

21 60

&> oo JURic

ICA   O ^1

7

/

b) lichele de masa

96

r

3

74 22

94 00

187.00

201.00

»7^Q0

c) vouchere de vacantă'

97

5’^ia

7/

d) cheltuieli privind participarea salariatilor ia profitul obtinut in anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM (compensări pensionari)

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul

(Rd 101+Rd 102+Rd 103). din care

100

0.00

000

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

a) cheltuieli cu platiie compensatori, aferente ■’s.ri’O’ de pe*so'*a!

101c) cheltuieli de natura salari ala aferente restructurării,privatizării, administrator special alte comisii si comitete


Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd 105+Rd 108+Rd 111+Rd.112), din care:


a; pentru directori/directorat_________________________

-componenta fixa__

-componenta variabila___________________________

  • b) pentru consiliul de administrație/ AGA (pentru

consiliul de administrație/consiliul de supraveghere. din care:)______________________________________________

-componenta fixa_______________________________

-componenta variabila___________________________

  • c) pentru cenzori (pentru AGA si cenzori)__________

  • d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit

_

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de anqaiator

Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118*Rd.119+Rd.120<-Rd.121*Rd.122), din care:___

cheltuieli cu majoran si penalitali (Rd.116+Rd.117) din care:__

- către bugetul general consolidat___________________

• către alti creditori_________________________________________

cheltuieli privind activele imobilizate__________________

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalul

ane cheltuieli


cheltuieli cu amortizarea imobil necorporale


f2) venituri din orovizioane-șj aiuslari'&Bnlru'' depreciere sau pierderi ae valoare cimcare f2 1) din anularea provizioanelor -7 (Rd 128+Rd 129+Rd.13O), dtncăr-e/ • - din participarea salariatilor la profit-^


70.41%


70 41%


INDICATORI

Nr. Rd.

Realizat

2017 (N-2)

Prevederi an precedent -2018 (N-1)

Realizat 2018

Proiect BVC 2019 (N)

7=6d/5

8=5/3a

Aprobat

din care:

Conform Hotărârii CA

Trim I

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

Anul 2019

o !               1

2

3

3a

4a

5.00

6a

6b

6c

6d

7

8

- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

44 20

2

Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd,l38). din care

131

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

3)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

iâooi

0 00

a 1) aferente creditelor pentru investiții

133

a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta

134

b)

cheltuieli din diferența de curs valutar din care

135

0 00

0 00

000

0 00

0 00

0.00

0 00

b1) aferente creditelor pentru investiții

136

b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta

137

C)

alte cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

iii

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-

Rd.29)

140

-151.43

47.89

-525.30

-606.20

-525.00

902.00

1,063.00

-202.36%

venituri neimpozabile

141

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

5 40

101 18

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

5 33

170 00

V

DATE DE FUNDAMENTARE

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd 2)

144

15,600.00

3.852.78

3 900 00

8.700.00

14,980 00

19950.00

- venituri din subvenții si transferuri

145

- alte venituri din care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a buqetului de stat

146

Cheltuieli de natura salariata (Rd.87), din care. ")

147

1 41

8.501.07

629.58

2 120 00

4,240 00

6 280.00

8,501 00

1350 27%

1

a)

cheltuieli cu salariile aferente OG 79/2017

148

k

2

D)

149

3

C)

150

I

4

Cheiluieli cu salari.le (Rd 88)

151

1.41

8.10525

629 58

2 026.00

4 053 00

6.079 00

8,105 00

1287 37%

5

Nr de personal proonozat la finele anului

152

108.00

17 00

108.00

I

6!

Nr mediu de salariati

153

108 00

11 00

108 00

I

3)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determ.nat pe baza cheltuielilor de natura salariata i Re 147-Po 93'-Po98!'Rd 1531'12*1000

154

6 542 60

4 769 53

6 542 44

i

j

r

0,

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) oeiermir.a: pe caza cneHuie.i.or ac- natura saiar.a.a recoicuiat ci Legi; anuale 3 bugetului ae stat

155

6.542.80

4 76Ț5y

X

r

X

6.542 44

I

I

*

3/

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal meau imn lei.'persoanai (Rd 2'Rd.153i

156

144.44

35p 25

x

X

X

i i

D)

Productivitatea muncii in unita!' valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuaie a buqetului de stat

157

144 44

ît

3J0.25

3NFOF

'MCU

X

1ALUH

r

Productivitatea munci; in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate pioduse fimte/perscana) ’/V-QPF/Rd 153

158

7

r

-

C1)

Elemente de caicul a productivității muncii in unitati fizice cin care

159

X

X

X

X

X

xr

X

■creț rnediu (p)

161

x

X

x

-valoare = OPF x o

162

O) T.

x

■pondere in venituri totale de exploatare -Rd 161/Rd 2

163

X

X

x

9

Creanțe restante din care’

165

0 00

0 00

0 00

COO

0 00

- -

•de la operatorii cu capital integral/majorilar de stat

166

/ V T u

«ECV*

•de ia ooeratoru cu capital privat

167

IK < A-

’ILgKS'

15 ■ *

o

I

I

-de la buoetul local

169

i

:-oe la alte entitati

170

* y

#2/

10

Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul Iramas de rambursat)

171

te&.
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Anexa nr.3


Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA SPORT PENTRU TOTI BUCUREȘTI SA Sediul / Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR.2, BIROU 19, ET.2 Cod unic de înregistrare 37764910

Nr. Registrul Comerțului: J40/9350/2017

Gradul de realizare a veniturilor totale

pe anul 2019

Nr.

INDICATORI

Prevedeți an N-2 (2017) - mii lei

%

Prevederi an precedent N-1 (2018) - mii lei

%

crt.

Aprobat

Realizat

4=3/2

Aprobat

Preliminat

7=6/5

0

7

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3)

3,602.00

-

15,600.00

3,852.85

24.70%

1

Venituri din exploatare *)

3,602.00

15,600.00

3,852.85

24.70%

2

Venituri financiare

3

Venituri extraordinare
ORAUVA#/


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA SPORT PENTRU TOTI BUCUREȘTI SA Sediul / Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETR1ADE NR.2, BIROU 19, ET.2 Cod unic de inregistrare 37764910

Anexa nr 4 i '


Nr. Registrul Comerțului: J40/9350/2017

Programul de investiții, dotări si sursele de finanțare

mii lei

pe

anul

INDICATORI

Data

2018

Valoare

finalizar

Aprobat

Realizat

2019

2020

2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

1,800

299

1,501

1,501

1,501

1

Surse proprii, din care:

-

0

-

0

0

a) - amortizare

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

-

0

-

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse

1,800

299

1,501

1,501

1,501

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

0

1,800

299

1,501

1,501

1,357

1

Investiții in curs, din care:

-

0

-

-

-

a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ teritoriale

-

0

-

-

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unifat'i administartiv teritoriale

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale

2

Investiții noi, din care:

-

0

-

. -

-

a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ teritoriale

CON

FARM CI I

0

nDiriu a

i i ii

-

-

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administartiv teritoriale

UrXIUINA

LUL

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale

I

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

*

/zliS .cAR

a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economi

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ teritoriale

Ua w

A

?sl

9 //

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administartiv teritoriale

y/

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-treritoriale

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

1,800

299

1,501

1,501

1,501

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0

0

0

0

0

a)- interne

b) - externe
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA SPORT PENTRU TOTI BUCUREȘTI SA

Sediul / Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR.2, BIROU 19, ET.2 Cod unic de inregistrare 37764910


Nr. Registrul Comerțului: J40/9350/2017


Anexa nr.5        l


Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a plăților restante

mii le/

Nr. Cri.

Masuri

termen de realizare

an piecedent(2018)

an curent(2019)

an 2020

an 2021

Preliminat / realizat

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăti restante

Rezultat brut (+/-)

Plăti restante *

Rezultat brut (+/-)

Plăti restante *

Rezultat brut (+/-)

Plăti restante *

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a plăților restante

2019 -2021

-525

1,063

0

1,063

1,063

1

X

X

X

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

X

X

X

3

X

X

X

X

X

X

X

X

4

X

X

X

X

X

X

X

X

5

X

X

X

X

X

X

X

X

6

TOTAL Pct. 1

0

0

0

Pct. II

Cauze care diminuează efectul masurilor prevăzute la Pct. 1

2019 - 2021

1

X

X

X

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

X

X

X

3

X

X

X

X

X

X

X

X

—-■>    4

X

x

X

X

X

X

X

X

TOTAL Pct. II

0

0

0

Pct. HI

TOTAL GENERAL Pct. 1 + Pct. II

/ \        -525

-

1,063

0

1,063

0

1,063

0<2 bucurești