Hotărârea nr. 362/2019

HOTARAREnr. 362 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE MEDICALA BUCURESTI S.A.


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 666/21.05.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 102/30.05.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 423/25.06.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile :

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 99/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Medicala București SA-;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Companiei Municipale Medicala București S.A., conform anexelor nr. 1 - 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Medicala București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.06.2019.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Operatorul economic COMPANIA MUNICIPALA MEDICALA BUCUREȘTI S.A.

Sediul/Adresa BUCUREȘTI, SECTOR 1, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR.22, BIR.f?ET.2 Cod unic de înregistrare 37938251

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

Estimări an

2020

7.

Estimări an 2021

9=7/5

10=8/7

a

1

2

4

4

5^4

7

8

9

10

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0

£

Z 00

c

0

G00

C X

«)

alte cheltuieli

42

c

z

0 00

c

0

090

0 00

VIU

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din cere:

43

c

■z

0 00

615

513

ooo

0 83

1

Alocași de la buget

44

c

0

DOC

0

0

000

0 90

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din ... anii anteriori                                               .

45

C

c

0 00

0

0

0 co

0 00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

0

c

0 00

615

513

000

0 83

X,.

DATE DE FUNDAMENTARE

• 4’

C

0

coo

0 90

1

Nr. de personal prognozat la Finele anului

48

284

754

EDO

760

770

1.01

1 01

2

Nr.mediu de salanați total

49

122

33C

coo

365

420

1 11

1 15

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de naturi salariala •)

50

3

6.699

0 3C

6.662

6.366

0 99

0 96

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat p« baza cheltuielilor de natura salariale, recalculat cf Legii anuale * bugetului de stat “

5'

6 693

coc

6 662

6 366

0 99

0 96

6

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoanâ) (Rd.2/Rd.49)

52

' 2

'2^

coo

'27

131

' 02

1 03

6

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Logu anuale de buget

53

3

G

coo

0

0

0 00

0 30

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse Finite.' persoană)

54

-

ooo

0

0 00

0 uO

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venitun totale (Rd.7fRd.1)x1000

55

2.960

999

coc

99=

- 329

1 00

1 33

9

Plăți restante

56

-

0

C 00

0

3

0 03

CCC

-,o

Creanțe restante

5-

c

? or

C

3 00

3 03

x-u I v»i»i r;.CAU JC Iii l •fer'13'’e nr.«£

Productivitatea muncii în unități valonce pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale a bugetului de stat

Sediul/Adresa BUCUREȘTI, SECTOR 1, STR. ARISTIDE DEMETRIA.., N . BIR.2, ET.2 Cod unic de înregistrare 37938251


(Lo

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a

VENITURI TOTALE (Rd.24-Rd.224-Rd.28)

Venituri totale din exploatare (Rd.34-Rd.84-Rd.94-Rd.124-Rd.134-Rd.14), din care:

din producția vândută (Rd.44-Rd.54-Rd.64-Rd,7), din care:


din vânzarea produselor din servicii prestate din inchiriere ambulante


alte venituri


din vânzarea mărfurilor

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd,11), din care:


subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare


din producția de imobilizări_______________

venituri aferente costului producției în curs de execuție

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:


din amenzi și penalități

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.184-Rd.19), din care:________________________

- active corporale


- active necorporale

din subvenții pentru investiții

din valorificarea certificatelor CO2 alte venituri


Venituri financiare (Rd.23+Rd/?4+Rți.25+Rd.26+Rd.27), din care:


din imobilizări financiare


investiții financiare

Ttjțrfr^iferențe de curs ' ‘ ânzi_______________

turi financiare VenifiM (extraordinare


1,527


1,435


1,390


0

1,390


1,414


1,409


1,409


3,589


3,574


3,574


0

3,574


20,355


20,328


20,328


0

20,328


41,087


41,042


41,042


0

41,042


26.91


28.61


29.53


0.00

29.53


- * 55

* ---n-gr

0

----=-

41,045


12,641


10,911

10,606


34.78


108 55

300.79


34.29


cheltuieli privind energia și apa

cheltuieli privind mărfurile

Cheltuieli privind serviciile executate ae terți fRd.41-tRd.42-t-Rd.45l. din care:_______

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

cheltuieli privind chiriile (Rd.43-rRd.44) din care:

bl) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat_______

b2)  - către operatori cu capital privat___________________________

prime de asigurare

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47-rRd.484-Rd.504-Rd,574-Rd.62+Rd.63-rRd.674-Rd.684-Rd.69+R cheltuieli cu colaboratorii_________________________________________

116.07


16.03


b1) (cheltuieli privind consultanța juridică

cneituieii ae protocol, rdCIamă și publicitate (Rd.'b14-Hd.53), din .care;


cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: cheltuieli de protocol, din care:

 • - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările

ulterioare_________________________________________________

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

 • - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare • - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările'uTtonbăre

 • - ch.de promovare a/produseibr‘ (       .

j sponsorizarea, pdtrlvit CHJ<Gr-nr.2/2015 -v 34-Rd.594-Rd.61), din canpf                   \_________

ch.de sponsorizare in do/neniulmedicaț sțsarțatate

de sponsorizare in(dbmehiile edu^at^e.jnvâtamant,

I si sport, djn care:^ 1 pentru clubdrile sportive.

TTTT----------- V '---C-----““

INDICATORId4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati


cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane


cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:


-interna


-externa


cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații


cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:


cheltuieli de asigurare și pază

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul


cheltuieli cu pregătirea profesională


cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:


-aferente bunurilor de natura domeniului public cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale


cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011


cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri


alte cheltuieli


B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:


ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale


ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele

—:---


ch. cu taxa de autorizare ch"'cu taxa de mediu


îj---6lieltuieli cu alte taxe și impozite


cTCheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:


Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:


 • a) salarii de bază                     _________________________

 • b) sporuri, prime și alte bOnificații^aferențe salariului de bază

fcnnfnrm CCIU»_____ f X______________

 • c) alte bonificații (cpnforip              O \t

:/ ■ '               _____________X . -» *____________________________

in care: â—


Bonusuri (Rd.93+Rd:96+Rd,97+Kd.98+1R

mcșltuieli socială preVă^ute la art.25 din Legesl nr. 227/2015 jqyCodul fiscalț*, cu riiodificările și|cpmplet^rile ulterioare, ^țțchete de creșăfcf. Legii-nrvH93/2006, cu modificările rioare;                           X, A*_________________

...--- -j -y2.839


1.994


1.994

1.884


2.839


1.994


1.994

1.884


5,844


5,430


15,030


14,400


28,088


26,706


2,200.51


2,200.51

2,200.51

 • a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de

______________________________________________________________________________________________

 • b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri

■---1 . . -


c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

c) pentru AGA și cenzori


d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale__________________________________________________

 • a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

 • b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente

. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.121+Rd.124+Rd.1254-Rd.126+gd„ț2Z+Rd.128), din care: cheltuieli cu majorări șj,penaiităț^(Rțj/fe2țRd.123), din care:

-----7---—--

Ituieli privind activele imobilizate' . \

__‘ i

ieli aferente'transferurilor pentru^plată peițsonalului

| Prevederi

Prevederi an precedent 2018

Preliminar / Prognozat 2019

%

%

INDICATORI

Nr. ro

an

•rocedent

2017

Aprobat

Realizat

Prognozat 2019

7=6d/5

8=5/3a

Realizat

conform

HCGMB

conform Hotărârii

A.G.A.

preliminar

Trim I

Trim II

Trim III

Aii

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7.00

8.00

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

0

0

0

9

3

6

9

15

1.64

0.00

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128

0

0

0

0

0

0.00

0.00

£LL

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

fi .1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

130

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

130a

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

131

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:

132

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- din participarea salariaților la profit

133

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor

134

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- venituri din alte provizioane

135

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

2

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:

136

0

0

39

78

117

156

0.00

0.00

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

137

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

a1)

aferente creditelor pentru investiții

138

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

/

/

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

/

/

b1)

aferente creditelor pentru investiții

141

0

0

0I

0

"3 0

0

0

0.00

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

0

0

0 \

0

H-—o—

1 oo

I 0

0

0

0.00

\)0\

/

A-

c)

alte cheltuieli financiare

143

0

0

\ o

39^

i 78

117

156

0.00

o.o\ \

3

Cheltuieli extraordinare

144

0

0

0 \

\o

A

1 6

9

15

0.00

0.00 \\

III

1

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

145

133

5

5

\H,?55S

- 3,262

- 1,302

42

-0.01

22.78 r

venituri neimpozabile

146

0

o

\ >0 2

1 °

0

0

0.00

0.00 fa

J

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

0

v’Vl-----

t U 0

1 °

0

0

0.00

S&0 A

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT

148

0

74

n\

0 \

\ 1 0 70

1 0

0

0

0.00

V

DATE DE FUNDAMENTARE

0

0 \

\ I 0 Q

Io

0

0

0.00

0:00

1

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)

149

0

3,^35 «

IMăi

cl

1,435 \

\1|4O9Z

3l574

20,328

41,042

28.61

0.00 (■

a)

Venituri din subventi si transferuri

150

0

c

\ 0

\b

1 0

0

0

0.00

0.00

b)

Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cg Legii anuale a bugetului de stat

151

0

VA

0

//

hU

0

0

0

0.00

0.00

Y

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)

152

2

1,994

3,301

\2J595

5,430

14,400

26,706

8.09

2,200.51

A

3

ii

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

153

2

1,994

1.994

3,301

4,650

5,340

14,265

26,526

8.04

2,200.51

-

Y-

--

Nr. de personal prognozat la finele anului

154

1

50

50

284

284

284

284

754

2.65

284.00

5

Nr.mediu de salariați

155

1

33

33

122

122

128

230

330

2.70

122.00

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat'deternihat-pe baza cheltuielilor cu salariile         (Rd.151/Rd.153)/1'^*1?000  \

156

1,500

5,035

5,035

2,255

6,967

6,953

6,891

6,698

2.97

1.50

țUft

Câștigul mediu lunar pe salariat.Xlei/persoănâ) determinat pe 5ăza cheltuielilor de natură salariată f(RdaT50 - rd.93* -

157

1.500

5,035

5,035

2,255

6,967

6,953

6,891

6,698

2.97

1.50

71

z>

âl-

<

(nfe

jctivitatea muncii în unități Valorice petptal p^sonal mediu

“(/persoană) (Rd;2/Rd,153) ? > ’  •’> ț 7

158

102

102

12

12

28

88

124

10.58

0.00

/I’

■ '

o

Z

3>

n

'bE

P/odu^tivitatea muncii în unități fizice pe tcital personal mediu rantitâte produse finite/persoană)J/V=QPF/Rd.l53'/

159

0

0

0

0

X

X

X

0

0.00

0.00

INDICATORI

I

Nr. rd

prevederi an ••recedent 2017

Prevederi an precedent 2018

Preliminar / Prognozat 2019

%

%

Aprobat

Realizat preliminar

Prognozat 2019

7-6d/5

8=5/3a

Realizat

conform HCGMB

conform Hotărârii

A.G.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6 ■■

7.00

8.00

c1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

160

0

0

0

0

X

X

X

0

0.00

0.00

- cantitatea de produse finite (QPF)

161

0

0

0

0

X

X

X

0

0.00

0.00

- preț mediu (p)

162

0

0

0

0

X

X

X

0

0.00

0.00

- valoare=QPF x p

163

0

0

0

0

X

X

X

0

0.00

0.00

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd,2

164

0

0

0

0

X

X

X

0

0.00

0.00

8

Plăți restante

165

-

-

-

0

0

0

0

0.00

0.00

9

Creanțe restante, din care:

166

-

-

-

0

0

0

0

0.00

0.00

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

167

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- de la operatori cu capital privat

168

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- de la bugetul de stat

169

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- de la bugetul local

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- de la alte entitati

171

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

172

0

0

0

0 J

0

0

0

0

0.00

0.00

*) în limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOC/XLE

Operatorul economic COMPANIA MUNICIPALA MEDICALA BUCUREȘTI S.A

Sediul/Adresa BUCUREȘTI, SECTOR 1, STR. ARtSTIDE DEMETRIADE. NR.22, BIR.2, ET.2 Cod unic de înregistrare 37938251

Gradul de realizare a veniturilor totale


Anexa nr.3           ,

Lo HC ^6^.36^


mii lei

Nr

INDICATORI

Prevederi an 2017

%

4::3/2

Prevederi an precedent 2018

%

7=6/5

Cri

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care:

0

0

0 00

3.413

1,527

0.45

1

Venituri din exploatare*)

0 r

n-~-

0 00

3.353

1.435

0.43

2.

Venituri financiare

0

g L

0 00

0

92

0.00

3.

Venituri extraordinare

0

a 0

0 00

0

0

0.00

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare


Anexa nr.4 Ț M I ' ) C) n Xo

INDICATORI

Data finalizării investiției i

an precedent 2018

mu lei

Valoare

r

Aprobat j

Realizat/ Preliminat

an curent i

2019

an 2020 |

an 2021

0

1

2

3

—4—r

5

6

7 I

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

C

0)

0

ol

61

1

Surse proprii, din care:

c

---------0T

0

oi

a) - amortizare

c

0

0

■0!

Oi

01

1

b) • profit

c

c

0

o(

oi

-----------ol

2

Alocații de la buget

CI

0

0

Ol

0

0;

3

Credite bancare, din care:

C;

0

Q

Ol

(T

------------ol

a) - interne

Ci

0

?

0

0

01

bl • externe

Ci

0

Oi

0

0:

4

Alte surse, din care:

0'

Ol

0

0

___Oi

Aport numerar la capitalul social

CI

Ol

----------tr

Oi

0

“01!

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

c

~5Ț

oi

0

-

_

1

Investiții >r> curs, din care:

0

Ol

0

-----------01

a) peniru bunurile proprietatea privata a operatorului economic

0

Ol

5l

0|

0

0!

Modernizare

0

Ol

ol

oi

0:

0|

Altele

o1

Ol

ol

----un

---. Oj

51

Altele

0

“T

iT

IUL

k         0!

- (denumire obiectiv)

0

0'

0

Ra Tip vj

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat a statului sau al unități; administrativ leritonale.

0

0

0

„Ut

—'S'T

0

- 'denumire obiectiv)

o;           0

Ol

jtHlA ’o4

0

- denumire obiectiv)

0

0

■< £           o

0

i

d) pentru bunurile luate m concesiune. închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale;

0

0

".‘■4

- ^denumire obectiv)

0

•3

o

y      01

- (denumire obectiv)

0

/ 0

_____îi

2

Investiții noi, din care:

&

--------â-

--tr

4

a) pentru bunurile proor etatea privata a ope-atoruiui economic:

/ol

0

0

ol

'1

b) pentru bunurile de natum dnmr‘"ii.!’ii’tu u’ .

c

, 1

aomsmstratv tentoria e

UT            J

0

0

0

- .denumire obteciiv)

0

0

____2J

- 'denumire obtectrv)

0

3

LUNFORiM ^IJ Uk

ILtlk'HiilIia

__2|

ci pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a! unității administrativ teHoria'e

u

2.

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

T

0

0

- 'denumire obiectiv;

0

o

0

0

0

___Oj

d) pentru bunurile luate ’ri concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv ce.e din domenui public sau privat ai statului sau al unității administrativ teritoriale

0

0

0

0

0

p

- (denumire obiect v)

0

Q

0

Q

0

___________O4

■ (denumire obiectiv)

0

p

0

0

0

01

3

Investiții ofectuate la imobilizările corporale existente (modernizării, din care:

0

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea orivata a operatorului economic:

0

0

0

0

0

01

- (denumire obiectiv)

0

0

0

n

c

ol

- (denumire obiectiv)

. 0

0

0

0

0

__21

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statul-i sau ai unități: administrativ tentoriaie

0

0

0

i             0

1             o

! ol

- (denumire obiectiv)

*

7

-

-----------xi

r

Ic . U .

1                  c

c

Ol          0

0

_____________îl

I

cl perrtnj bunurile de natura domeniuidi privat al statulu sau ai un.tați, administrativ teritoriale:

0

0

0

0

c

d

- (denumire obiectiv)

c

0

0

0

0

0:

- (der.jmire obiectiv)

c

0

0

0

0

d) pentiu bunurile luate in concesiune, închiriate sau ir locație de gest une. exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administraov teritoriale:

c

c

0

- (denumire obiectiv»

c

0

- (denumire obiectivi

c

0

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

c

0

Rambursări de rate aferent» creditelor pentru investiții, din car»:

0

a) • interne

c

b)-externe

1

0


Anexa nr.5

cK BCfrtll2? 'h.

Măsuri de îmburu tățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante                                     (


mit lei

an precedent 2018

an curent 2019

an 2020

an 2021

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

Preliminat f Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultrt brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct

1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

1

Măsura 1 reducere cheltuieli

31-Dec

X

x

0

0

0

0

0

0

2

Măsura 2 creștere venituri

31-Dec

X

x

42

0

46

0

50

• 0

3

Măsură 3 recuperare creanțe

31-Dec

X

X

0

0

0

0

0

0

4

Măsură 4 reducere stocuri fara mișcare

31-Dec

X

X

0

0

0

0

0

0

TOTAL Pct. I

X

X

42

0

46

0

50

0

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Cauza 1 - neincasarea creanțelor la termen

X

X

-1,0 0

2

Cauza 2..................

x:

X

Cauza n..................

X

X

/. \

TOTAL Pct II

X

X

-1,0'0

0

0

\ 0

0

0

Pct.

TOTAL GENERAL Pct. 1 + Pct. II

-9(8

I

' O Ofl

------------ÎL

46

50

0Marirt Aurel,o ec| Buhaiciuc Mihai