Hotărârea nr. 361/2019

HOTARAREnr. 361 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE STRAZI, PODURI SI PASAJE BUCURESTI S.ACONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

>


conform cu originala


-^Sr'A * r/'ST^rA pc Ș) > x jo*/o/ca «


HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvemanță Corporativă nr. 579/14.05.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 100/30.05.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 421/25.06.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile :

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 96/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI . HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., conform anexelor nr. 1 - 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.06.2019.


București, 26.06.2019

Nr. 361

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.roANEXA 1 BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2019 JLo K Q       WJOlA

/ MII

LEI
INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

Estimări an

2020

Estimări an

2021

%

6=5/

4

9=

7/5

10=

8/7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

5,467.72

343,673.03

360,856.68

378,899.51

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

5,390.02

343,529.03

360,705.48

378,740.75

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

-

-

-

-

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

-

-

-

-

2

Venituri financiare

5

77.70

144.00

151.20

158.76

3

Venituri extraordinare

6

-

-

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

10,416.95

329,718.66

332,329.37

348,945.84

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

9,926.15

329,206.66

332,316.77

348,932.61

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

3,343.89

265,761.56

279,049.64

293,002.12

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

56.38

2,469.25

2,592.71

2,722.35

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

6,395.35

53,155.85

42,463.42

44,586.59

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

5,613.92

52,040.32

41,292.12

43,356.72

C1

ch. cu salariile

13

5,440.76

49,024.28

38,130.00

40,036.50

C2

bonusuri

14

173.16

3,016.04

3,162.12

3,320.23

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

-

-

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

-

-

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

599.19

685.06

719.31

755.27

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

182.24

430.47

452.00

474.60

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

130.54

7,820.00

8,211.00

8,621.55

2

Cheltuieli financiare

20

490.80

512.00

12.60

13.23

3

Cheltuieli extraordinare

21

-

-

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

- 4,949.24

13,954.36

28,527.30

29,953.67

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

-

2,232.70

4,564.37

4,792.59

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

- 4,949.24

11,721.66

23,962.94

25,161.08

1

Rezerve legale

25

-

586.08

1,198.15

1,258.05

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

211.48

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

11,347.06

###

22,764.79

23,903.03
BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2019

I MII
INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

Estimări an 2021

%

6=5/

4

Estimări an

2020

9=

7/5

10=

8/7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

5,567.79

11,382.39

11,951.51

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

-

5,567.79

11,382.39

11,951.51

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

70,012.37

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

70,012.37

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

120.00

443.00

443.00

443.00

2

Nr.mediu de salariați total

49

69.00

443.00

443.00

443.00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

6.57

9.22

9.68

10.17

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariata, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

51

6.78

9.79

10.28

10.79

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

78.12

775.46

814.57

855.30

6

3roductivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < ORE ANGAJAT>

54

249

889

2,326

2,443


p ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2019       C. U'M ^1 /


LEI

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

Estimări an 2020

Estimări an 2021

%

6=5/

4

9=

7/5

10=

8/7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(Rd.7/Rd.1)x1000

55

1.905

0.959

0.921

0.921

9

Plăți restante

56

10

Creanțe restante

57
Director Economic,

Ec. Liliana Marlena CATRANGIU,

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2019

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
ANEXA 2VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)_________

Venituri totale din exploatare fRd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14L din care: din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din


din vânzarea mărfurilor

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:


468.97


468.97


468.97


468.97

din amenzi și penalități

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

 • - active corporale

 • - active necorporale______________________________

din subvenții pentru investiții

din valorificarea certificatelor CO2_____________

alte venituri


X i <n X e — -*

Somn TT1> Z #5,467.72


5,390.02


5,388.90


5,388.90


17,100.00


17,100.00


240,558.00


103,000.00


240,450.00


240,450.00


343,529.03


103,000.00


240,450.00


343,529.03Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

% / / p

Nr.

Realizat anul

Aprobat

din care:

Vi $.><

INDICATORI

rd.

2017

cf. Hotărârii CA

Preliminat / Realizat

Trim I

Trim II

Trim III

An

7=6/5

8=5/3a~"

0

1

2

3

3a

5

6

6a

6b

6c

6d

7

8

3

I

Venituri extraordinare

28

-

-

-

-

-

-

-

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

683.33

118,079.87

10,416.95

41,145.93

131,984.87

231,681.41

329,718.66

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:

30

683.33

118,067.87

9,926.15

40,642.93

131,978.87

231,672.41

329,206.66

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

335.79

91,919.61

3,343.89

30,143.06

103,760.24

185,599.07

265,761.56

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

184.86

67,021.91

2,249.00

19,537.04

80,293.35

149,061.73

217,421.87

a)

cheltuieli cu materiile consumabile

33

164.63

64,586.38

2,037.26

15,212.62

69,270.53

129,911.67

193,299.87

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

11.09

1,450.00

43.46

4,073.04

10,520.06

18,395.92

22,442.00

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

-

450.00

-

173.04

620.06

1,095.92

1,442.00

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

11.09

1,000.00

43.46 •

3,900.00

9,900.00

17,300.00

21,000.00

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de natura obiectelor de inventar

37

9.14

865.52

164.01

221.38

442.76

664.14

1,560.00

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

-

120.00

4.28

30.00

60.00

90.00

120.00

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

-

-

-

-

-

-

-

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

50.20

16,084.64

870.16

2,925.92

6,957.90

11,205.14

14,168.79

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

-

100.00

0.05

41.38

101.75

164.13

217.50

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

50.20

14,849.00

751.05

2,244775

4,723.50

7,202.25

9,681.00

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2)

- către operatori cu capital privat

44

50.20

14,849.00

751.05

2,244.75

4,723.50

7,202.25

9,681.00

c)

prime de asigurare

45

-

1,135.64

119.07

639.79

2,132.65

3,838.76

4,270.29

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

100.73

8,813.06

224.72

7,680.10

16,509.00

25,332.20

34,170.90

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

68.88

249.80

14.28

53.75

75.50

113.75

167.50

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

o.-g

9.44

28.20

56.40

84.60

112.80

r

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

Z ~n

-

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

/

S

\ 60.00

145.00

290.00

435.00

580.00

1

TC DIRECȚIA \uverna)nț. 1

C1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

Q

\

-

70.00

140.00

210.00

280.00

_

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

O '

" *n

\

-

-

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

Q

\

\   75.00

150.00

225.00

300.00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

----âz

> r--C

r v

ț

IIX <

%

x i w x   --

«. — £ -( m   v

* 2 O m O  ~

rw

w

OH

5)i

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

w

O.     -         ,

C77

*//

.X O M d

X

"j

'M

—H -


Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

’/o L

Nr. rd.

Realizat anul 2017

Aprobat

din care:

te /

INDICATORI

cf. Hotărârii CA

Preliminat / Realizat

Trim I

Trim II

Trim III

An

7=6/5

w

8=5/3a

1

2

3

3a

5

6

6a

6b

6c

6d

7

8

I - ch.de promovare a produselor

56

-

-

-

-

-

-

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015

57

-

-

-

-

-

-

d1)

ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

58

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social si sport, din care:

59

d3)

•pentru cluburile sportive

60

-

-

-

-

-

-

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

61

-

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

7,320.61

7.99

522.00

1,392.00

2,262.00

3,132.00

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

-

-

-

-

-

-

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

-

-

3.00

6.00

9.00

12.00

-interna

65

-

-

3.00

6.00

9.00

12.00

-externa

66

-

-

-

-

-

-

9)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

0.18

35.25

61.86

27.00

54.00

81.00

108.00

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

0.26

4.00

3.22

1.50

3.00

4.50

6.00

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

1.23

843.40

6.00

238.15

1,309.10

2,357.85

3,406.60

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

-

546.40

-

194.40

1,132.80

2,071.20

3,009.60

•2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

262.00

10.00

108.80

185.40

262.00

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

O

15.00

6.00

25.00

50.00

75.00

100.00

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

b z ■ TI

;  15.00

3.75

7.50

11.25

15.00

-aferente bunurilor de natura domeniului public

A

ORI

-

•5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

5

-

-

-

-

-

-

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

-o—

cz o

- 23

•7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

7

tz

7

7 \ ]

5.00

5.00

10.00

15.00

20.00

_

j)

alte cheltuieli

78

\

3( .og

300.00

121.94

6,664.50

13,329.00

19,993.50

26,658.00

_

l direcția

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

>—

\ \

UL

2,270.00

56.38

111.50

982.90

1,920.55

2,469.25

1

faUVERNAJhA

Z—

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

—\\

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor pz(Klfci=_ și resursele minerale                           /q

81, r

-

-

-

c)

ch. cu taxa de licență                            IIS ~

cggțt

-

165.00

-

41.25

57.50

111.25

165.00

d)

ch. cu taxa de autorizare                        I       *

285 S

-

1,575.00

56.01

42.25

871.90

1,726.55  „

-2,192.25

e)

ch. cu taxa de mediu

-

30.00

-

7.50

12.50

21<

1/1 -'i 30.00

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

//

-

500.00

0.37

20.50

41.00

61,5(k /

7- ?' 8?.00

CTCl IRiL

heltuieli cu personalul                             ''x?/.

37+Rd.100+Rd.104+Rd.113k din care:

sb

347.44

22,136.62

6,395.35    |

8,458.37

23,375.73

38,36^.79 (

. j \ . a

53/155:85;Realizat anul 2017

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

 • a) salarii de bază

 • b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului

de bază (conform CCM)__________________________

 • c) alte bonificații (conform CCM)

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal *), cu modificările și completările ulterioare, din care:
 • b) tichete de masă;

 • c) vouchere de vacanță;___________________________

 • d) ch. privind participarea salariaților la profitul

obținut în anul precedent___________________________

 • e) alte cheltuieli conform CCM.

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

 • a) ch. cu plățile compensatorii aferente

disponibilizărilor de personal_________________________

 • b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor

hotărâri judecătorești__

 • c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105-t-Rd.1084-Rd.1H-i- Rd.112), din care:___________

a) pentru directori/directorat


172.91

37.57

37.57


11.34


1,664.80


177.90 396.00 580.00


510.90


9,146.45


2,257.91


111.30111.30

1,143.41

385.70617.50

12,710.00
3,016.04
207.60207.60

1,588.94

580.00639.50INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anul

2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

'%

Aprobat

Preliminat / Realizat

dir

care:

7=6/5

8=5/3a

cf. Hotărârii CA

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

5

6

6a

6b

6c

6d

7

8

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:

115

0.57

30.00

60.00

90.00

120.00

- către bugetul general consolidat

116

-

-

0.53

-

-

-

-

- către alți creditori

117

-

-

0.04

-

-

-

-

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

-

-

-

-

-

-

100.00

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

-

d)

alte cheltuieli

120

0.00

-

-

25.00

50.00

75.00

100.00

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

0.10

1,741.64

129.97

1,875.00

3,750.00

5,625.00

7,500.00

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și

provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:

122

-

- O

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

-

. O

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

TI

- o

fi .2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

w

73

2

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

126

'V

\C

O cz

Q

f2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.128+Rd.129+Rd.13O), din care:

127

RIGI

- din participarea salariaților la profit

128

__

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

12^

r~

- venituri din alte provizioane

O '      “♦ > ~    4^ \\

2

Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:

<■

x 5 v>     5> ci

n m 2  x ~

i    o  Z-d-  t C/

12.00

490.80

503.00

6.00

9.00

512.00

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

1

\

*      u i*        ''

490.80

500.00

-

500.00

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

-

-

-

-

-

-

-

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

-

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

-

OTRSCII |g\GUVERfy

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

-

-

-

-

-

-

-

c)

alte cheltuieli financiare

138

-

• 12.00

-

3.00

6.00

9.00

12.00

3

Cheltuieli extraordinare

139

-

-

-

-

-

-

-

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

140

214.36

5,636.82

-

4,949.24

-24,009.93

- 28,912.87

8,876.59

13,954.36

venituri neimpozabile

141

-

-

-

-

-

-

-

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

-

-

-

-

-

-

-

- ■ r •!

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

-

563.68

-

-

-

1,420.25

2,232.70

s *

V

DATE DE FUNDAMENTARE

-

563.68

-

-

-

1,420.25

2,232.70

i:   />.

1

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)

144

468.97

123,714.29

5,390.02

17,100.00

103,000.00

240,450.00

343,529.03

!

a)

-venituri din subvenții si transferuri

145

IINDICATORI

Nr. rd.

Realizat anul

2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

% LL

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

% ;

8=5/3a

cf. Hotărârii CA

Trim I

Trim II

Trim III

An

7=6/5

0

1

2

3

3a

5

6

6a

6b

6c

6d

7

8

b)

-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

2

Cheltuieli de natură salariată (Rd.87), din care: “)

147

111.07

21,266.02

5,613.92.

8,212.24

22,839.80

37,537.06

52,040.32

a)

148

b)

149

c)

150

3

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

111.07

19,601.22

5,440.76

7,788.90

21,534.03

35,279.16

49,024.28

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

14

443

120

443

443

443

443

5

Nr.mediu de salariați

153

14

443

69

140

399

443

443

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariata [(rd.147 - Rd.93* - rd.98)/Rd. 153 ]/12‘1000

154

0.66

3.69

6.57

4.64

4.50

6.64

9.22

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

0.66

4.00

6.78

4.89

4.77

7.06

9.79

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

156

33.50

279.26

78.12

122.14

258.15

542.78

775.46

b)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

c)

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W= QPF/Rd. 153

158

227.93

889.00

248.78

284.59

171.61

623.71

889.38

C1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

159

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

3,191.00

: 93,9W

17,166

39,843

68,471

276,305

393,995

- preț mediu (p)

161

0.147

0’3$

0.314

0.350

0.350

0.350

0.350

_

- valoare=QPF x p

162

469

23,7iri

5,390

13,945

83,945

195,845

280,000

\s

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2

163

100.00%

- O -—

ioo°Ș

Opo%

82%

82%

81%

82%

8

Plăți restante

164

<-» j

9

Creanțe restante, din care:

165

cz I

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

O   I

70     /

L \

_

/<?\ (fs 'C

DIRECȚIA

VERN^NTĂ   r

- de la operatori cu capital privat

167

Q   1

V c'

- de la bugetul de stat

168

-

Z   1

y?

- de la bugetul local

169

r

I                         i

p? \3'

- de la alte entitati

170

-

c:

\     • \ i

10

Credite pentru finanțare activitati curente (soldul ramas de rambursat)

171

cp» o 2 z <n X o 5 m
COMPANIA MUNICIPALA STRĂZI, PODURI SI PASAJE BUCUREȘTI SA

Sediu 1/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARIST1DE DEMETRIADE NR. 2, BIROU NR 6, ET2, SECTOR 1 Cod unic de înregistrare: RO3782160

Nr. Registrul Comerțului: J40/10323/2017
BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2019

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

Venituri totale din exploatare

Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care


din vanzarea produselor din servicii prestate din redevențe și chirii alte venituri


KÂf,". TițVwT/iii.'.jii                                                 ’

l!--A-îi.                                   uiift, W-"


subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare transferuri, cf. prevederilor legale în vigoaredin amenzi și penalități

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:

 • - active corporale

 • - active necorporale

din subvenții pentru investiții

din valorificarea certificatelor CO2


(RWayRâWRchZS^Râ^e^Rd^?), din care:


36,000


» Z »l *• o Q rn O


329,718,664
INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

Aprobat

din care:

Estimări an 2021

cf. Hotărârii CA

Realizat

Trim I

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

An

Estimări an 2020

1

2

3

5

6

6a

6b

6c

6d

911(9

||W

Ufl

■■1

nass

«1 J BB 3 8SH

SSiăăxl

a)

cheltuieli cu materiile prime, din care:

33

64,586,384

2,037,257

15,272,621

69,270,525

129,911,672

193,299,871

202,964,865

213,113,108

materii prime

61,361,384

2,036,846

13,184,888

60,017,848

112,618,845

167,652,062

materiale consumabile

3,225,000

411

1,977,733

9,002,677

16,892,827

25,147,809

consumabile mărunte

50,000

250,000

400,000

500,000

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

1,450,000

43,455

4,073,040

10,520,060

18,395,920

22,442,000

23,564,100

24,742,305

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

450,000

173,040

620,060

1,095,920

1,442,000  .

1,514,100

1,589,805

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

1,000,000

43,455

3,900,000

9,900,000

17,300,000

21,000,000

22,050,000

23,152,500

-

utilaje închiriate

1,500,000

3,500,000

4,500,000

5,000,000

-

utilaje proprii

43,455

2,400,000

6,400,000

12,800,000

16,000,000

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

865,521

164,010

221,380

442,760

664,140

7,560,000

1,638,000

1,719,900

obiecte inventar

857,521

159,895

206,380

412,760

619,140

1,500,000

consumabile birotica

8,000

4,115

15,000

30,000

45,000

60,000

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

120,000

4,279

30,000

60,000

90,000

120,000

126,000

132,300

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

-

. ■

-

-

^'0

Ol

EWoS

a>

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

100,000

45

41,375

101,750

164,125

217,500

228,375

239,794

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

14,849,000

751,047

2,244,750

4,723,500

7,202,250

9,681,000

10,165,050

10,673,303

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2)

- către operatori cu capital privat

44

14,84 1,000

751,047

2,244,750

4,723,500

7,202,250

9,681,000

10,165,050

10,673,303

închiriere utilaje

14,74 1,000

308,285

1,843,750

3,687,500

5,537,250

7,375,000

închiriere sediu

10 1,000

428,602

401,000

1,036,000

7,677,000

2,306,000

inchiriee autovehicule

14,160

c)

prime de asigurare

45

1,135,641

119,071

639,794

2,132,646

3,838,762

4,270,290

4,483,805

4,707,995
medicina muncii______________

abonament Monitorul Oficial semnătură electronica_________

Abonament ASRO, STANDARDE RECOM_______

LEGE 5 - program legislativ alte cheltuieli


24*1,800

247,550


321500  <"


----n

oo


113,750

97,500


167,500

130,000

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate

(Rd.51+Rd.53), din care:

c1) [cheltuieli de protocol, din care:


diregi

■IA

guvern

KNȚÂ

WlRPOffl

&TIVÂ ™

Jk        * /Z
Propuneri an curent 2019

INDICATORI

nr. rd.

Aprobat

tf 1-    •

din care:

Estimări an \

2021

cf. Hotărârii CA

Realizat

Trim I

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

An

Estimări an 2020

1

2

3

5

6

6a

6b

6c

6d

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

-

75,000

150,000

225,000

300,000

315,000

330,750

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

-

-

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

d1)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

58

-

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

-

*

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

z

./

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

-

-

-i;-

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

7,320,610

7,985

522,000

1,392,000

2,262,000

3,132,000

3,288,600

3,453,030 \

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

-

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

3,000

6,000

9,000

12,000

12,600

13,230

-interna

65

3,000.00

6,000.00

9,000.00

12,000

12,600

13,230

-externa

66

-

-

-

-

-

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

35,250

61,862

27,000

54,000

81,000

108,000

113,400

119,070

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

1,000

3,215

1,500

3,000

4,500

6,000

6,300

6,615

0

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

843,400

6,000

fX 238,150

1,309,100

2,357,850

3,406,600

3,576,930

3,755,777

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

54 3,400

\   \94,400

1,132,800

2,071,200

3,009,600

3,160,080

3,318,084

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

262,000

\ io\oo

108,800

185,400

262,000

275,100

288,855

•3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

15,000

6,000

\ 25, OOQ

75,000

100,000

105,000

110,250

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

15,000

3.W\

T\

\

c

1,500 C

11,250

15,000

15,750

16,538

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

\ -

\ J

V

T -c

•5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

//Or;!= C

£ 2 'L Qv V

u

X

xJ

12

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urqență a Guvernului nr. 109/2011

76

3 f 51 1* o O

\

22 Se \

-\

\

o c ■o

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

5,000

\

5,000 \

țo

o.oooO

15,000

20,000

21,000

22,050

JL

alte cheltuieli

78

300,000

121^58=

6,664,500

14.-

’9,OOOZ

19,993,500

26,658,000

27,990,900

29,390,445

sa

Wil

i&ip     oftoopgj

BMI

liftul

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

I

c)

ch. cu taxa de licență

82

165,000

41,250

57,500

111,250

165,000

173,250

181,913

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

1,575,000

56,008

42,250

871,900

1,726,550

2,192,250

2,301,863

2,416,956


Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:19,601,215

5,440,763

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

611,390

1,071,717

2,019,345.61

5,582,897

9,146,448

12,709,999

13,345,499

14,012,774

c) alte bonificații (conform CCM)

91

-

-

■ ■

-

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

1,614,800

173,158

423,336

1,305,772

2,257,908

3,016,044  *

3,162,121

3,320,228

a) cf 571/ corn

leltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 2003 privind Codul fiscal, cu modificările și pletările ulterioare, din care:

93

177,900

29,100

15,000

111,300

111,300

207,600

217,980

228,879

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

177,900

29,100

15,000

111,300

111,300

207,600   ,

217,980

228,879

b) tichete de masă;

96

396,000

144,058

252,336 .

697,872

1,143,408

1,588,944

1,668,391

1,751,811

c) tichete de vacanță;

97

560,000

145,000

192,850

385,700

580,000

609,000

639,450

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinutîn anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

51-3,900

11,000

303,750

617,500

639,500

666,750

700,088

echipament protecție

330,600

\

\

226,750

453,500

453,500

476,175

499,984

apa perioada canicula

22,800

\

\

24,000

24,000

25,200

26,460

apa puncte de lucru mobile sau nebransate

157,500

\ 11,000

77,000

140,000

162,000

165,375

173,644

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd,103), din care:

100

>\ \

O o

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

2 -n o

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

70 S

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

I - Q

r

<- m u> i * c X 3» X   i

x z

* 5 5 ț ,Q- j

\ \ \ \ \ \

cuo

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111 + Rd.112), din care:

104

\\x

599,496

n

P V- T>

r vil

171,264^ j

70 a

z

P 342,5

28

513,792

685,056

719,309

755,274

a) pentru directori/directorat

"T05"

208,620

218,852

58,446. \

r~ 116,8

)2

175,338

233,784

245,473

257,747

-componenta fixă

106

O-            ~ |i

Ti". * _'t          £3

245,473

257,747

-componenta variabilă

107

- ''

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

308,364

318,779

97,428

194,856

292,284

389,712

409,198

429,Ș$7j?’

-componenta fixă

109

MM»!

409,198

42^657 /

-componenta variabilă

110

-

-

-

-

c) pentru AGA și cenzori

111

8 ',512

61,560

15,390

30,780

46,170

61,560

64,638

67\8?0 '

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit egii

112

’kcA-,
INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

Estimări an 2020

Estimări an 2021

cf. Hotărârii CA

Trim I

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

An

0

1

2

3

5

6

6a

6b

6c

6d

I

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

145

5,636,817

-   4,949,236

24,009,930

28,912,872

8,876,590

13,954,362

15,181,805

15,940,895

venituri neimpozabile

146

-

-

-

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

563,682

1,420,254

2,232,698

2,429,089

2,550,543

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

1

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)

21,266,015

5,613,921

8,212,240

22,839,802

37,537,063

52,040,325

54,637,616

57,369,497

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

19,601,215

5,440,763

7,788,904

21,534,030

35,279,155

49,024,281

51,475,495

54,049,270

3

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

443

120

443

443

443

443

443

443

4

Nr.mediu de salariat!

153

443

69

140

399

443

443

443

443

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile

IRd.151/Rd.1531/12*1000

154

3,687

6,571

4,636

4,497

6,636

9,222

9,683

10,167

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000

155

4,000

6,780

4,888

4,770

7,061

9,789

10,278

10,792

6

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

156

279,265

78,116

122,143

258,145

542,777

775,461

814,234

854,945

b)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 <ORE>

157

889

249

285

172

624

889

2,326

2,443

c1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

158

- cantitatea de produse finite (QPF) <mp>

159

393,995

17,166

39,843

68,471

276,305

393,995

1,030,587

1,082,116

- preț mediu (p)

160

314

314

350

350

350

350

350

350

- valoare=QPF x p

161

123,714,286

5,390,022

13,945,000

83,945,000

195,845,000

280,000,000

360,705,477

378,740,751

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2

162

100%

100%

82%

82%

81%

82%

100%

100%

7

Plăți restante

163

r\

8

Creanțe restante, din care:

164

\

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

- de la operatori cu capital privat

166

- de la bugetul de stat

167

- de la bugetul local

168

£ n

- de la alte entitati

169

//  o

//*,$

? \ V

5

iz <7» Ui X       r

Vh \   \

1

Direc

-ZjS3'


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2019INDICATORI

Data finalizării investiției

Perioada precedenta

______X, 'VJitiTyZ_____________________

'' "Valoare

Aprobat 2017 + supliment 2018

Realizat 2017 + 2018

Prevăzut an 2019*

Prevăzut an 2020

Prevăzut an 2021

0

1

2

3

4

5

7

8

9

- r?

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

-70,214.17

' - • . 7,913.15

34,197.02

43,316,00

. 14,393.05

[5 •••■••!

a) - amortizare

7,500.00

7,875.00

8,268.75

b) - profit

14,976.76

16,255.33

3,826.25

F- 1

p si

I '                 '               ]|

F"'            1

I'

L ■ i

i ••       ■             I

1 ■ ■■■                .                     i

f ”    ■ S .1

a) - interne

11,720 26

19,185.67

2,298.05

_

_

b) - externe

"' ■■

_

- APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL

70,214.17

7,913.15

- (denumire sursă)

II

_

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

), 214.17

7,913.15

34,197.02

43,316.00

14,393.05

7::'P?||

S3E3B8

... ’ . /I

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

CONF

ORMCUOF

IGINALUL

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al

unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

..---

_

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

---

...

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

ijiyAȘJiiULa.

d/, dm care:           .

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

x/7vC

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

OPCTIA      ț*

sz

b) pentru bunurile de natura aomeniuiui public al statului sau ai unității administrativ teritoriale:

S  TE

ISTENȚA  ^7

hnicAS' = [

i

- (denumire obiectiv)

w

jwtne*—

II

- (denumire obiectiv)

Vv

* ZZ

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

*|J 3XZ

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

l

(1°.-

|              ••ai»

II.. .... .J

MU*

1

j         .,T. -.

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele dirudonagniul public sau privat al statului sau al unității adrrîîmstrativtteritoriale:

- (denumire obiectiv)       ---

- (denumire obiectiv//' Ț / ... -—

- (denumire obiectiv//1.' /

_i ' i -1-lh

"7 v

1

excavator 27 to senilat

31-Dec-19

1,094.80

0.00

-83.30

\

2

cilindru pneu 15 to

31-Dec-19

410 55

386.51

-23.80

\\ '' '

3

ncarcator frontal cupa 3mc

31-Dec-19

1,094.80

0.00

-164.22

4

cilindru compactor terasamente 12 to (lis-roti)

31-Dec-19

821.10

809.03

-12.07

5

cilindru compactor terasamente 6 to (lis-roti)

31-Dec-19

547 40

544.78

-2.62

6

buldozer tip D5

31-Dec-19

821.10

0.00

202.30

7

miniexcavator cu picon + cupa

31-Dec-19

1.642.20

1,120.98

-521.22

8

freza 2m

31-Dec-19

5,474.00

0.00

-2,499.00

fls 0

9

nstalatie amorsa automata

31-Dec-19

656 88

0.00

-33.56

s-

10

nstalatie amorsa manuala

31-Dec-19

43.73

41.40

-2.38

—w1

11

Statie mixturi asfaltice (incluse accesorii: depozite filer, bitum, padocuri)

31-Dec-19

8,211.00

0.00

3,451.00

12

statie.emulsie bituminoasa

31-Dec-19

164.22

0.00

-195.42

13

autoutilitara N1 4x4

31-Dec-19

1,094.80

0.00

-96.82

14

autoutilitare N1 5 locuri

31-Dec-19

492.66

0.00

-28.56

15

autoturisme 4 + 1 locuri

31-Dec-19

1,313.76

152.74

-1.52

16

dotări de laborator calitate

31-Dec-19

821.10

0.00

17

soft contabilitate și implementare

31-Dec-19

1.915.90

0.00

18

calculatoare /imprimante / plotere

31-Dec-19

1,094 80

536.24

19

LICENȚE SOFT (WINDOWS + OFFICE)

31-Dec-19

98.53

50.55

20

containere tip birou / vestiar / mobile

31-Dec-19

131.38

94.25

21

mașini de spalat pardoseli

31-Dec-19

136.85

0.00

22

mașina de spalat sub presiune cu incalzire

31-Dec-19

240 86

0.00

23

grup generator 380 V

31-Dec-19

191.59

0.00

-142.29

24

platforma auto ptr lucru la inaltime

31-Dec-19

273.70

0.00

25

mașina de taiat rosturi

31-Dec-19

59.16

40.17

40.34

26

placa vibratoare cu bazin de apa

31-Dec-19

98.53

33.76

-7.63

27

compresor aer cu 2 pickhammer

31-Dec-19

1,018.16

66.95

-271.45

28

mai mecanic

31-Dec-19

123.17

29.99

-11.07

29

termocontainer asfalt 6 to

31-Dec-19

711.62

0.00

0.00

30

excavator 24 to pneu

31-Dec-19

1,313.76

0.00

590.24

1

31

repartizator asfalt / finisor

31-Dec-19

7,609.74

0.00

-1,421.74

32

cilindru compactor asfalt 9 to

31-Dec-19

1,642.20

1,596.05

-46.15

33

cilindru compactor asfalt 2.5 to

31-Dec-19

985.32

541.08

-444.24

34

trailer 24 tone

31-Dec-19

1,532.72

0.00

0.00

35

buldoexcavator cu picon

31-Dec-19

5,200.30

0.00

130.90

36

freza de asfalt Im

31-Dec-19

2,189.60

0.00

1,320.90

37

încărcător frontal 0,6 mc cu picon+perie cu foras + freza + cupa 4x1

31-Dec-19

1,248.07

0.00

152.96

38

cisterna apa 16 tone

31-Dec-19

821.11

0.00

39

încărcător frontal articulat lmc

31-Dec-19

602.14

0.00

40

cisterna motorina 6 to

31-Dec-19

’ '     656.88

0.00

41

autobasculante 4 axe

31-Dec-19

6,951.98

0.00

5,781.02

42

autoutilitare 6+1 locuri + bena

31-Dec-19

6,273.21

1,040.30

■4,192.61

43

cilindru compactor asfalt 1,5 to

31-Dec-19

2,107.49

427.64

-1,679.84

44

Soft proiectare CAD

31-Dec-19

45.00

89.31

45

Soft devize compatibil WINDOWS

31-Dec-19

4.50

--4^64-

----- . T ...

46

Soft contabilitate și gestiune

31-Dec-19

30.00

0.00

47

Aparatura topo

31-Dec-19

135.00

48

Fisete metalice arhivare

31-Dec-19

15.00

14.04

49

Seif

31-Dec-19

1.00

-

50

Multifuncționala laser A3

31-Dec-19

49.30

0.00

51

Distrugător documente, aparat de indosariat cu inele

31-Dec-19

1.50

0.00

—yi-—

52

GENERATOR UZ GENERAL

31-Dec-19

53

FREZA ZAPADA

31-Dec-19

51.79

/V

54

NETWORK STORAGE 2HDD 3TB

31-Dec-19

55

PICKHAMMER PNEUMATIC

31-Dec-19

16.49

//

Jj £   A6IK1

:ția -f,o\

56

SET MAȘINA SUDURA CAP LA CAP

31-Dec-19

57.02

£ “ TEHN

57

TOPITOR MASTIC BITUMINOS

31-Dec-19

21.38

V

58

Motocompresor aer P=7atm ,Debit aer =3,4mc,echipat cu doua ciocane pneumatice G=20-22 KG,PRINDERE 28-32 mm

31-Dec-21

a3 y/

202

59

Buldoexcavator cu picon(furci ,cupa exacvator 0,6 si 0,25 mc .ciocan pneumatic)

31-Dec-20

2,142

60

Miniancărcător frontal 0,6 mc cu picon + perie cu faras + freză + cupa 4x1

31-Dec-2C

1,785

61

Cilindru compactor astfalt 2,5- 3,0 to(latime tambur =l,2m)

31-Dec-2C

357

S-52

Cilindru compactor astfalt G=l,4-1,5 to(latime tambur

31-Dec-2C

298

k.

^03

k Ej;eza de astfalt /beton( senile )latime tambur =1 m

31-Dec-1S

2,023

0

/

- AutpiJJilitară NI 4x4// / /

31-Dec-21

0

0

714


1

65

Autoutilitară NI 5 locuri(2MCV +2 autoutilitara nterventie -reparații Doker)

31-Dec-19

X\\

167

0

66

Autoturisme 4+1 locuri

31-Dec-21

îFv:

7 d

0

833

333

67

Autoutilitară 6+1 locuri + benă

31-Dec-21

\\

833

833

833

68

Autogudronator 3,5- 4to echipat cu rez.apa,rez.motorina perie mec)

31-Dec-19

X

1.880

0

69

Stație emulsie bituminoasă(3to/ora )

31-Dec-20

0

893

(fc DIR iC

70

Containere tip birou/ vestiar/ mobile

31-Dec-19

417

0

|j<\ guve«

71

Dotări de laborator calitate baza producție

31-Dec-19

1,190

0

72

Centrala hidraulica +picon+taietor rosturi+pompa apa reziduala

31-Dec-19

179

0

73

Demolatoare electrice .     <■ ,.

31-Dec-20

- - ■ - ■

89

30

74

Generator sudura (curent sudura 180 -200A) 8-10 KW

31-Dec-20

89

60

75

Grup generator 40 kw

31-Dec-19

214

0

76

Grup generator cu turn iluminare

31-Dec-19

250

0

77

Grup curent de sudura 20-300A , pe semiremorca auto

31-Dec-19

119

0

78

Instalație sablare + bazin tampon aer

31-Dec-19

60

0

79

Motopompa centrifugala apa Pmotor =4-6 cp

31-Dec-19

36

0

80

Atasamente ptr buldo - burghiu, placa vibratoare, soneta

31-Dec-20

0

238

81

Autogreder 12-16 to

31-Dec-19

1,458

0

82

Autoincarcator cu braț telescopic 5 m

31-Dec-19

1,785

0

83

Cilindru compactor cu picior de oaie, telecomanda , 1 -l,5to

31-Dec-19

417

0

84

Cilindru compactor cu proțap (0,4-0,6 m)

31-Dec-19

95

0

85

Excavator pneu, sapare braț lateral Gretate operaționala

10-12to

31-Dec-20

0

2 083

86

Mașina marcaj rutier

31-Dec-20

298

298

87

Repartizator senile 6-8 to, (grinda extensibila 1.2-3.2 m)

31-Dec-20

0

893

88

Repartizor astfalt / finisor roti (10-12to )/latime asternere 6,5 m

31-Dec-20

0

1.488

89

Freza rutiera 0,5 m , inclusiv disc tăietor si remorca transport

31-Dec-20

0

2.856

90

Autodepanator service ( duba utilata cu scule,)

31-Dec-19

1.

>50

0

91

Autoturisme 4+1 locuri break

31-Dec-19

0

92

Autoutilitara 2 locuri,

31-Dec-20

0

89

93

Autoutilitară 6+1 locuri + benă cu prelata , rampa hidraulica

31-Dec-20

0

1.607

<7

2^

-—

94

Microbuz transport persoane 8+1 loc

31-Dec-19

2,202

0

95

Autobasculanta 2 axe (4x2)

31-Dec-20

'fex o

3.035

96

Autobasculanta 3 axe (6x4)

31-Dec-20

o

8.925

97

Autocamion 4x2 , sarcina MTMA 10-12 to

31-Dep-4^

0,re<

Ha 19 dȚ

0

98

Autocamion cu macara ptr. Sarcini de min 3to la 6 m

31/Dec-20

y'

j ‘Q or Asisrj

rcHwf

WTA r «-a -i, >. X

1,279

99

cap tractor ( 4x2) + semiremiorca SA

3S-Dee^

CA

655

100

Automacara 12-18 to

31-Dec-19

*■ \\»

X ^8

0

101

Automacara 21-25 to

31-Dec-20

A

0

1,904

102

Automaturatoare stradala cu perie si aspirator, sasiu 4x2

31-Dec-20

0

774

103

Autoplatforma depanare - transport 7,5 to cu cabestan

31-Dec-19

387

0

104

Bazin cisterna apa cu pompa 6000-8000 litri

31-Dec-20

60

60

105

Concasor mobil pe senile ptr reciclare material,Greutate operaționala 25-30 to

31-Dec-21

0

0

2,083

106

ECHIPAMENT COLMATARE ROSTURI 450-500 LITRI, lance incalzita - montaj pe autosasiu 5-6,5to

31-Dec-19

-

714

0

107

Multifuncțional 4x4, cu perie, bazin apa, plug zapada si distribuitor material antiderapant

31-Dec-20

4.165

4 165

108

Platforma nacela tip foarfecă autodeplasabila

31-Dec-20

0

595

109

Remorca transport utilaje

31-Dec-19

179

60

110

Set deszăpezire material antiderapant (Lame+Sararite)

31-Dec-21

0

0

3,570

111

Autovidanja echipata cu sistem presiune ridicata

31-Dec-21

0

0

1,488

112

Cabina paza 1,5x1,5

31-Dec-19

36

0

,^T3

’€antar buscala 60 toținclusiv montaj)

31-Dec-19

298

0

'144

.Grup ..electrogen st asf 40-50 KVA

31-Dec-19

60

0

' 7

/I45

Grbp'șlectrogen st asf 600-650 KVA

31-Dec-19

387

0

116

Auto’inca?,câtor cupa - 2,5 i/c',/p,tr statia de betoane

31-Dec-19

893

0

J17

Autospeciala transport b^or/s^iu 6x4 ( 6-7 mc )

31-Dec-21

0

714

1,428118

Autospeciala transport beton sasiu 8x4 ( 6 mc ) + braț pompa beton 25 ml

31-Dec-20

0

1,785

O

119

Autospeciala transport beton sasiu 8x4 ( 9 mc )

31-Dec-21

0

0

2.588

120

Grup electrogen 200-250kva ptr statie betoane

31-Dec-21

0

0

179

121

pompa beton’staționara 50-60 mc /h

31-Dec-19

714

0

122

Statie betoane 50-60 mc/h, inclusiv montaj si PIF

31-Dec-20

0

2,588

123

Soft evidenta mentenanta auto-utilaje, SDV-verificare-urmarire consum

31-Dec-19

1,785

124

Excavator 16-20 to ptr CFR cu atasamente specifice( bureza, cupa taluz inclinabila, cupa graifer sapare )

31-Dec-19

1,785

diRecT’' fW GUVERNAI

125

Echipamente mica mecanizare pentru compactare si finsiare suprafețe betoanate

31-Dec-19

179

126

Echipamente mica mecanizare pentru lucrări specifice /cale rulare tramvai

31-Dec-19

476

127

Echipamente mica mecanizare pentru execuție lucrări poduri si pasaje (+sistem complet prese plate ridicare tablier)

31-Dec-19

1,071

128

Echipamente mica mecanizare pentru lucrări de drumurif+sistem semnalizare pe timp de noapte /panouri luminoase )

31-Dec-19

476

129

Bazin metalic cu pompa motorina 1000 1

31-Dec-19

60

130

Inspector poduri pe autosasiu

31-Dec-19

2,678

131

Poligon prefabricate ( mașina fabricat +montat borduri si pavaj )

31-Dec-21

0

893

132

Statie clorura de calciu 5 to

31-Dec-21

0

83

133

Mașina taiat beton diametru disc 800-1000 mm

31-Dec-19

298

134

Mașina carotat acționare motor electric/termicțdametru

40-300 mm)

31-Dec-19

18

3

a) - interne

30-Dec-18

18,000.00

18,000.00

b)- externe

pozițiile de la 1 la 57 reprezintă diferente intre investițiile propuse si estimările pentru procedurile de achiziție in curs conform notei anexate după poziția 58 apar investiții noi previzionale pentru perioada 2019-2021


vj/.-A SPP

Director General}

&/rin VASILESfeU

Director General AdjtTh

Gabriela CHICOSCONFORM CU ORIGINALUL


Director Producție si Logistica,

Valentin IRAVA
OIHECȚIA ’ - asistența tehnică Șl JURIOICĂ

‘z *


COMPANIA MUNICIPALA STRĂZI, POOURI SI PASAJE BUCUREȘTI SA

Sediul/Adresa : BUCUREȘTI, str Aristide Demetriade Nr 2 , Birou nr.6 , et 2 , Sector 1 Cod unic de inregsitrare: 37832160

LISTA DE INVESTIȚII PE ANUL 2017 / 2018

Nr Crt

Mijloace Fixe

UM

ANUL 2017

ANUL 2018

CUMULAT 2017-2018

ANALIZA!

Buget 2017-2018 după realocare (fara TVA)

APROBAT

APROBAT

APROBAT

ACH.Z

îl NAT 2018

Cant

PU lei/buc fara TVA

TOTAL (fara TVA)

TOTAL (cu TVA)

Cant

Cant

PU lei/buc fara TVA

TOTAt (fara TVA|

FOTAL uTVA)

Cant

Cant

TOTAL (fara TVA)

TOTAL (cu TVA)

Total valoare achiziție       (tara

TVA)

(Cu TVA)

Cant

achizitio

Rest de t(buc)

Sume necheltuite (lei fara TVA)

Sume (lei cu TVA)

Valoare necesara (lei fara TVA)

necesara (lei cu TVA)

Rest       (lei

fara TVA)

Rest      (cu

fara TVA)

fara TVA

CU TVA

1

Mașina ds taiat rosturi

buc

9

5,524

49,714

59,160

0

0

0

0

3

9

49,714

59,160

27,870

33,165

3

6

21,844

25.995

55,740

66,331

-33.896

-40,336

83.610

99.496

2

Placa vibratoare cu ba2in de apa

buc

9

9.200

82,798

98.530

0

0

0

3

9

82.798

98,530

76.386

90.899

9

0

6.412

7,631

0

6.412

7.631

76.386

90.099

3

Compresor aer cu 2 pikamere

buc

2

248.399

496.798

591.190

0

6

59,800

358.800

426,972

8

8

855.598

' 1,018.162

627 490

746.713

8

0

228.108

271.449

0

228.108

271.449

627.490

746.713

4

Mai mecanic

buc

9

11,500

103,504

123.170

0

0

0

0

9

9

103,504

123.170

94.200

112.098

9

0

9.304

11.072

0

9,304

11,072

94.200

112.098

5

Termocontainar asfalt 6 to

buc

2

299.000

598,000

711,620

0

0

d

0

2

2

598,000

711.620

598.000

711,620

2

0

0

0

0

0

598.000

711.620

6

excavator 24 to pneu,

buc:

2

552,000

1,104,000

1,313,760

0

0

0

0

1

2

1.104.000

1,313,760

800.000

952,000

1

1

304,000

361.760

600,000

952.000

•496,000

590,240

1.600.000

1.904,000

7

Repartizator asfalt / finisor

buc

1

1.564.739

1.564.739

1.862.040

0

3

1,610.000

4.830.000

□ 747.700

4

4

6.394.739

7 609,740

5,200.000

6 188.000

4

0

1,194.739

1.421.740

0

0

1.194 739

1.421.740

5.200.000

6.188.000

8

Cilindru compactor asfalt 9 to

buc

1

345,000

345.0*00

410,550

0

3

345.000

1.035 000

t.231.650

4

4

1.380,000

1.642.200

1.341.224

1 596.057

4

0

38,776

46.143

0

0

38.776

46.143

1.341.224

1,596.057

9

Cilindru compactor asfalt 2.5 to

buc

1

207,000

207.000

246,330

0

3

207,000

621 000

738.990

4

4

828.000

985.320

454.692

541,083

4

0

373.308

444.237

0

0

373.308

444.237

454,692

541.083

10

trailer 24 to

buc

2

644.000

1.288X00

1,532.720

0

0

0

0

2

2

1,288.000

1,532,720

1.288 000

1 532,720

2

0

0

0

0

0

0

0

1.288.000

1.532.720

11

buldoexcavator cu picon

buci

2

345,000

690X00

821,100

0

10

368000

3,680.000

1,379,200

10

12

4,370.000

5,200,300

3,680.000

4.379,200

10

1

690,000

821,100

800,000

952.000

-110.000

-130.900

4.480.000

5.331.200

12

Fraza de asfalt 1 m

buc i

2

*920,000

1,840X00

2,189.600

0

0

0

0

1

2

1,840.000

2,189.600

1,200.000

1 428,000

1

1

640.000

761.600

1.7SO.OOO

2.082.500

-1.110.000

-1,320,900

2.950,000

3,510.500

13

încărcător frontal 0 6 mc cu picon + perie cu foras + fre4za +cupa 4x1

buc'

1

193,202

193,202

229,910

0

3

285200

855.600

1,018,164

3

4

1,048,802

1,248,074

852.345

1,014,291

3

1

196.457

233,783

325.000

386.750

•128,543

-152,967

1,177.345

1,401.041

1 *

Cisterna apa 16 to

buc

2

345.004

690X08

821.110

0

0

0

0

2

2

690.008

821.110

690.000

821.100

2

0

8

10

0

0

8

10

690.000

821,100

/.’r

ncarcator frontal articulat 1 m

buc

2

253.000

506X00

602.140

0

0

0

0

2

2

506.000

602.140

506.000

602.140

2

0

0

0

0

0

0

0

506.000

602,140

Cisterna motorina 6 to

buc

1

276.000

276X00

328,440

0

1

276.000

276.000

328.440

2

2

552.000

656.880

552.000

656.880

2

0

0

0

0

c

0

0

552.000

656 880

17

Autobasculanta 4 axe

buc

14

23,000

322.COO

383,180

0

10

552000

5.520,000

6,568,800

10

24

5,842.000

6,951,980

5,500.000

6.545,000

10

11

342,000

406,980

5.200.000

6.188.000

•4.858,000

-5,781,020

10,700.000

12,733,000

18

Autoutilitara 6+1 locuritbena

buc

9

536,667

4.830X00

5.747,700

0

3

147.200

441.600

525.504

12

12

5.271.600

6.273.204

1.748 400

2 080.596

12

0

3.523.200

4,192.608

0

0

3,523.200

4.192.608

1,748.400

2.080,596

19

Cilindru compactor asfalt 1.5 to

buc

2

724.500

1.449X00

1.724.310

0

2

161.000

322 000

383.180

4

4

1.771.000

2.107.490

359.364

427.643

4

0

1.411.636

1,679.847

0

0

1.411.636

1.679.847

359.364

427.643

20

Soft proiecatre CAD

buc

1

37.815

37.815

45.000

0

0

0

0

1

1

37.815

45,000

37.815

45.000

1

0

0

0

0

0

0

0

37.815

45.000

21

Soit devize compatibil WINDOWS

buc

1

3.782

3.782

4,500

0

0

0

0

1

1

3.782

4,500

3.782

4,500

1

0

0

0

0

0

0

0

3.782

4.500

22

Soft contabilitate si gestiune

buc

1

25,210

25,210

30,000

0

0

0

- 0

1

1

25.210

30,000

25.210

30.000

1

0

0

0

0

0

0

0

25.210

30,000

23

Excavator 27 Io senilat

0

0

1

920.000

920.000

1.094.800

1

1

920.000

1.094.800

850.000

1 011.500

1

0

70.000

83,300

0

0

70.000

83.300

850.000

1,011.500

24

Cilindru pneu 15 Io

0

0

1

345.000

345.U00

410.550

1

1

345.000

410.550

324.799

386.511

1

0

20.201

24.039

0

0

20.201

24.039

324.799

386.511

25

încărcător frontal cupa 3 mc

0

0

1

920.000

920.000

>.094.800

1

1

920.000

1.094.800

781 980

930.556

1

0

138.020

164.244

0

0

138.020

164.244

781.980

930,556

26

Cilindru compactor terasamente 12 to (lis-roti)

0

0

2

345.000

690.000

821,100

2

2

690.000

821,100

679.858

809.031

2

0

10.142

12.069

0

0

10.142

12.069

679.858

809,031

27

Cilindru compactor terasamente 6 to (lis-roti)

0

0

2

230.000

460.000

547.400

2

2

460.000

547.400

457.800

544.782

2

0

2.200

2.616

0

0

2.200

2,618

457.800

544.782

28

Buldozer tip D5

0

0

1

690.000

690.000

821,100

1

1

690.006

821,100

860.000

1 023.400

1

0

-170.000

-202.300

0

0

-170.000

•202.30U

860,000

1,023.400

29

Mlniexcavator cu picon + cupa

0

0

6

230.000

1.380.000

1.642.200

6

6

1,380.000

1.642.200

942.000

1 120.980

6

0

438.000

521.22C

0

0

438.000

521.220

942.000

1.120.980

30

Freza 2 ni

0

0

1

4.600,000

4.600 000

474,000

1

1

4.600.000

5.4Z4.000

2.500 000

2 975.000

1

0

2.100.000

2,499 000

0

0

2.100.000

2.499,000

2.500.000

2.975.000

31

Instalație amorsa automata

0

0

1

552.000

552,000

656,680

1

1

552.000

656.880

523.800

o23.322

1

0

28.200

33.558

0

0

28.200

33,558

523.800

623,322

32

Instalație amorsa manuala

0

0

2

18.400

36 800

43,792

2

2

36.800

43.792

34.790

41.400

2

0

2.010

2.392

0

0

2.010

2.392

34,790

41.400

33

Statie mixturi asfaltlce (incluse accesorii: depozite filer . bitum , padocuri)

0

0

1

6900000

6,900.000

1,211,000

*0

1

6,900,000

8.211.000

6.900.000

8.211,000

1

1

0

0

2,900.000

3,451.000

■2,900,000

-3.451,000

9.800,000

11,662.000

34

Statie emulsie bituminoasa

0

0

1

138000

138.000

164.220

0

1

138,000

164,220

0

0

0

0

138,000

164,220

0

0

138.000

164.220

0

0

35

Autoutilitara N1 4x4

0

0

10

92.000

920 000

1.094,800

10

10

920,000

1.094.800

838.637

997.978

10

0

81.363

96.822

0

0

81.363

96.822

838.637

997.978

36

Autoutilitara N1 5 locuri

0

0

6

69,000

414 000

492.660

6

6

414,000

492.660

390.000

464.100

6

0

24,000

28.560

0

0

24.000

28.560

390.000

464,ICO

Autoturisme 4+1 locuri

0

0

20

55.200

1,104 000

313.760

20

20

1.104.000

1.313.760

1.102.713

1 312.228

20

0

1.287

1.532

0

0

1.287

1.532

1.102,713

1,312.228

.olari de laborator calitate

0

0

1

690.000

690,000

821,100

1

1

690.QCO

821.100

690 000

821.100

1

0

0

0

0

0

0

0

690.000

821,100

r

Soft contabilitate si implementare

0

0

1

1.610,000

1.610.000

915.900

1

1

1.610.000

1.915.900

1.610.000

1 915.900

1

0

0

0

0

0

0

0

1,610.000

1.915.900

\

Calculatoare / imprimante / plotere

0

0

20

46.000

920,000

’.094.800

20

20

920,000

1.094.800

920 000

1 094.800

20

0

0

0

0

0

0

0

920,000

1.094 800

41

Licențe soft ( WINDOWS + OFFICE)

0

0

30

2.760

82.800

98.532

30

30

82.800

98.532

82 800

98.532

30

0

0

0

0

0

0

0

82,800

98.532

42

Containare tip birou / vestiar / mobile

0

0

8

13.800

110.400

131.376

8

6

110.400

131.376

110.400

131.376

8

0

0

0

0

0

0

0

110,400

131.376

43

Mașini de spalat pardoseli

0

0

1

115,000

115.000

136,850

1

1

115,000

136.850

115.000

136.850

1

0

0

0

0

0

0

0

115.000

136,850

44

Mașina de spalat sub presiune cu încălzire

0

0

2

101.200

202.400

240.856

2

2

202.400

240.856

202.400

240.856

2

0

0

0

0

0

0

0

202.400

240,856

45

grup generator 380 V

0

0

7

23,000

1.000

191,590

7

7

161.000

191.590

41.429

49.301

7

0

119.571

142.289

0

0

119.571

142.289

41.429

v^49.30l

46

Platforma auto pir lucru la inaltime

0

0

1

230,000

\   23\[JOU

273.700

1

1

230.000

273.700

230 000

273.700

1

0

0

0

0

0

0

0

230,000

FREZA ZAPADA 76 CM

4,352

\  43 X?

51.792

10

0

0

43.523

51.792

10

0

0

0

0

0

0

0

43.523

C^J.792

MOTODEBITATOR 350MM

3,017

\ 3,017

l       3.590

1

-] 0

3017

3.590

1

0

0

0

0

0

0

0

3.017

'SS.âSb

MOTODEBITATOR 350MM

2,870

\4.a70

\   3.415

1

0

0

2.870

3.415

1

0

0

0

0

0

0

0

2.870

3.4Tb

SET MAȘINA SUDURA CAP LA CAP

47.921

47.921,

• \ 57.026

1

0

0

47.921

57.026

1

0

0

0

0

0

0

0

47.921

57.026

TOPITOR MASTIC BITUMINOS

17.970

17 970

\2I.384

1

2

0

17.970

21.384

1

0

0

0

0

0

0

0

17,970

21.384

lipsa buget

lipsa buget

lipsa buget

renunța

lipsa buget lipsa buget

întocmit

Valentin IRAVA

Director Logistica si Producție


COMPANIA MUNICIPALA STRĂZI, PODURI SI PASAJE BUCUREȘTI SA           z> X

Sediul/Adrcsa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU NR 6, ET2, SECTO'R-t C Cod unic de înregistrare: RO3782160 Nr. Registrul Comerțului: J40/10323/2017


.O      >

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plățile^ restante anul 2019
Nr.crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent 2018

an curent 2019

an 2020

an 2021

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

Măsura 1

31/12/2018

X

X

2

Măsura 2

31/12/2018

X

X

n

Măsura n

31/12/2018

X

X

TOTAL Pct. I

X

X

0

0

! 0

0

o

-               ■ o

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Cauza 1

31/12/2018

X

X

2

Cauza 2

31/12/2018

X

X

n

Cauza

n........................................................................

31/12/2018

X

X

TOTALPct.il

X

X

0/

;\ 0

o

0

o

0

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct I + Pct. II

d

\ o

T“      0

0

0
Directori Gț

Sorin VASl'î*


UVERNAN1


rporati/ăConstatări

-

Pentru anul 2017 a fost aprobată Lista de Investiții în valoare de 16.702.501 Lei fără respectiv 19.876.060,19 Lei cu TVA.r?:STE^ Pentru anul 2018 a fost aprobată Lista de investiții în valoare de 42.131.400 Lei fără^fj^. respectiv de 50.136.366 Lei cu TVA. Astfel, valoarea cumulată pentru investiții are valo de 58.833.901 lei fără TVA, respectiv 70.012.342,19 cu TVA.

Pentru majoritatea pozițiilor din Lista de Investiții au fost lansate procedurile de achiziții. în urma desfășurării procedurilor de achiziție s-a observat că pentru anumite echipamente ofertanții nu au fost prezenți sau ofertele au avut valori mult diferite față de cele precizate în Listele de Investiții.

S-a decis efectuarea unei consultări de piață în urma căruia s-a constatat diferențe între valorile din Listele de Investiții cele obținute în urma consultărilor, cum ar fi:

Poziția 17 din Lista dc Investiții 2017 - 14 buc Autobasculante 4 axe - au fost evaluate la un preț de 23.000 Lei/buc, fără TVA, iar pentru anul 2018 au fost aprobate 10 bucăți un preț de 552.000 Lei/buc, fără TVA, care reprezintă prețul de piață al unei Autobasculante.

Poziția 18 din Lista de Investiții 2017 - 9 buc Autoutilitare de 6+1 locuri - au fost evaluate la un preț de 536.666 Lei/buc, fără TVA, iar pentru anul 2018 au fost aprobate 3 bucăți la un preț de 147.200 Lei/buc, fără TVA, care reprezintă prețul de piață al unei Autoutilitare.


Poziția 30 din Lista de Investiții 2018 - 1 buc Freză 2m - a fost evaluată la un preț de 4.600.000 Lei/buc, fără TVA. Prețul de piață al unei Freze de 2 m este de 2.500.000 Lei/buc, fără TVA.

Prin urmare nu s-au putut utiliza integral sumele aprobate în Listele de Investiții.

La data prezentului raport, din totalul sumei aprobate pentru investițiile din 2017 și 2M$, 58.833.971 Lei, fără TVA sunt achiziționate sau lansate proceduri de achiziție publică'îr valoare de 46.966.485 Lei, fără TVA.


Dorim să menționăm că au fost achiziționate prin procedura de achiziție direc mijloace fixe în valoare de 115.301 Lei, fără TVA:

Freză zăpada - 10 buc;

Motodebitator - 2 buc ;

Echipament sudura cap-la-cap - 1 set; Topitor mastic bituminos - 1 buc.
Astfel, se constată o diferența de 11.982.788 Lei, fără TVA, care în acest moment nu poate fi utilizată, deși nevoia de echipamente există în continuare, având în vedere proiectele în care Compania este angrenată.

Astfel:


Poziția 1 - 33.896 Lei fără TVA necesari pentru finalizarea achiziției restului de 6 Mașini de tăiat rosturi;

Poziția 6 - 496.000 Lei fără TVA, necesari pentru finalizarea achiziției celui de-al 2-lea Excavator pe pneuri;

Poziția 11 - 110.000 Lei fără TVA, necesari pentru finalizarea achiziției restului de 2 Buldoexcavatoare cu picon;

Poziția 12 - 1.110.000 Lei fără TVA, necesari pentru finalizarea achiziției celei de-a 2-a Freză 1 m ;


Poziția 13 - 128.543 Lei fără TVA necesari pentru finalizarea achiziției celui de-al 4-lea încărcător frontal 0.6 mc cu picon + perie, faras + freza + cupa 4 in 1;

Poziția 17 - 4.858.000 Lei fără TVA necesari pentru finalizarea achiziției restului de 14


Autobasculante (4 Autobasculante 4 x 2 și 7 Autobasculante 6 x 4);

Poziția 33 - 2.900.000 Lei fără TVA necesari pentru finalizarea achiziției stației de asfalt.


Concluziiin consecință, propunem o redistribuire a sumelor prevăzute pentru invp^ț'i in clicI^i^rplniași buget.


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Ing. Cătălin ȘDIRECȚIA ODUCȚIE ȘI LOGISTICĂ Ing. Valentin IRAVA

iCOMPANIA MUNICIPALA STRĂZI, PODURI SI PASAJE BUCUREȘTI SA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU NR 6, ET2, SECTOR 1

Cod unic de înregistrare: RO3782160

Nr. Registrul Comerțului: J40/10323/2017

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANUL 2018

<mii lei>

Nr. Crt.

INDICATORI

Prevederi an precedent 2017

%

4=3/2

Prevederi an precedent 2018

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

4,038.40

468.97

123,716.69

5,468.04

1. Venituri din exploatare

4,038.40

468.97

123,714.29

5,390.34

2. Venituri financiare

2.40

77.70

3. Venituri extraordinare