Hotărârea nr. 360/2019

HOTARAREnr. 360 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE ECO IGIENIZARE BUCURESTI S.A.


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


romania2019.eu


H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Eco Igienizare București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 632/21.05.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 99/30.05.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 420/25.06.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile :

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct cri indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 139/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Eco Igienizare București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI       --------

HOTĂRĂȘTE:   .       | CONFORM CU ORIGINALUL

I

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 aîGî3mparTieHUwiGipal£_ Eco Igienizare București S.A., conform anexelor nr. 1 - 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului GeneraT'^LîmnigfpfUTui îndeplinire

București și Compania Municipală Eco Igienizare București S.A. vor aduce prevederile prezentei hotărâri.Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consili București din data de 26.06.2019.

București, 26.06.2019

Nr. 360


I ttțS.

SECRETAR GENERăE% AL MUNICIPIULUI BUCUREȘ^ Georgiana Zamfiriz


■>


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2019                 °


INDICATORI


2

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)


Venituri totale din exploatare, din care:

 • a)  subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

 • b)  transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare Venituri financiare


Venituri extraordinare


CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

Cheltuieli de exploatare, din care:

cheltuieli cu bunuri si servicii


cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate cheltuieli cu personalul, din care:


Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.l4) \ ch. cu salariile


bonusuri£L!2.

-ci-

2: 12


alte cheltuieli cu personalul, din care:

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibili de personal

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a alk organe de conducere si control, comisii si comitete


cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurtye speciale șl alte obligații legale


alte cheltuieli de exploatare Cheltuieli financiare


Cheltuieli extraordinareRealizat/

Preliminat an precedent 2018

4 2,815.00


35,400.00

1,100.00


1,350.00BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2019


ANEXA 1

MII LEI


INDICATORI


Realizat/ Preliminat an precedent 2018

4


IMPOZIT PE PROFIT

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:


Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege


Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți


Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății cțobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi


Alte repartizări prevăzute de lege

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd 25, 26, 27, 28, 29

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință


Mlnlmim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:


• dividende cuvenite bugetului de stat68.06


264.80


1,390.20ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2019 Jb H               |

MII LEI


INDICATORI


2

■ dividende cuvenite bugetului local


Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare


CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care


SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:


alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori


Nr.mediu de salariați total

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.12/Rd.49)/12*100089.00


52.00


219.00


180.92


re.; A

GUCUREȘ'NBUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2019


ANEXA 1

Jlo


MII LEI


w

S    ---' " -r

; 1 - »■ '■> '.-7 7'

/ 7

./           INDICATORI

A . //

'7

s

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

Estimări an 2020

Estimări an 2021

%

6=5/4

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

4.00

5.85

1.46

3.22

3.36

0.55

1.04

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

51

160.57

118.79

130.87

0.74

1.10

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < ORE /ANGAJAT*

53

160,571.17

127,338.13

140,287.77

0.79

1.10

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

0.953

0.953

0.953

8

Plăți restante

55

9

Creanțe restante                                       X T/

cnuni icatmd

ii

DTIh/KZKITI II I 1CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

ORBECI CRISTINA- PREȘEDINTE^ CALOTA DOINA - MEMBRU C.A.L^$ METEHAU COSMIN PAUL - MEMBRU PESCARU MONICA - MEMBRU C.A.( DIACONU CRISTIAN - MEMBRU C.A. DINCA GHEORGHE - Membru CA

BUCUR DANIELA - Membru CA


A               Z) ANEXA 2

JLo W                Zo(x                     BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2019

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora


VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)_________

Venituri totale din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din

care:___________________________________________________

din vânzarea produselor___________________

din servicii prestate

din redevențe și chirii_________________________

altevenituri


din vânzarea mărfurilor_________________________

din subvenții și transferuri de exploatare aferente


subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare


din producția de imobilizări___________________

venituri aferente costului producției în curs de alte venituri din exploatare

[Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:


din amenzi și penalități________________________

din vânzarea activelor și alte operații de capital - active corporale


- active necorporale

din subvenții pentru investiții din valorificarea certificatelor CO2 alte venituri


Venituri financiare_______

din imobilizări financiare din investiții financiare din diferențe de curs din dobânzi alte venituri financiare Venituri extraordinare


21,680.00


21,830.00


21,830.00


21,830.00


2,750.00


2,815.00


1,535.00


9,750.00


29,100.00


1058%


2,580.00 •


2,580.00


2,639.00


2,639.00


1,500.00


1,500.00


9,700.00


9,700.00


9,700.00


19,400.00


19,400.00


19,400.00


29,050


29,050


1126%1126%

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de cheltuieli privind energia și apa______________________

cheltuieli privind mărfurile

Cheltuieli privind serviciile executate de terți

(Rd.4l4-Rd.424-Rd.45), din care:______________________

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile_________________

cheltuieli privind chiriile (Rd.434-Rd.44) din care:


Aprobat inițial


21,836.00


11,224.00


9,880.00

8,050.00


800.00


100.00


700.00


700.00

330.00


449.00

185.00


5,150.00


4,539.00


5,110.00


1,194.00


504.00


254.00


150.00

100.00


4,522.00


949.00


375.00


350.00


170.00


255.00


100.00


1,553.00
2467%

600%^0 IGIl-NIZARt SUCU IEȘTI

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anul 2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

Aprobat

Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3

Aprobat inițial

Aprobat final

Trim I

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

An

1

2

3

3a

4

5

6

6a

6b

6c

6d

7

8

| - ch.de promovare a produselor

56

20.00

5.00

10.00

50.00

80.00

130.00

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd,61),

57

-

-

-

-

-

d1)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

58

-

-

-

-

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

-

-

-

-

-

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

50.00

60.00

55.00

36.00

90.00

90.00

90.00

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

10.00

2.00

5.00

10.00

20.00

20.00

1000%

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

10.00

2.00

4.00

7.00

15.00

15.00

-interna

65

10.00

2.00

2.00

2.00

10.00

10.00

-externa

66

2.00

5.00

5.00

5.00

9)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

75.00

15.00

8.00

15.00

50.00

75.00

100.00

667%

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

10.00

15.00

13.00

3.00

5.00

8.00

10.00

67%

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din

69

365.00

133.00   -

105.00

65.00

130.00

225.00

285.00

214%

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

300.00

110.00

102.00

45.00

90.00

135.00

180.00

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea

71

40.00

1.00

-

10.00

20.00

30.00

30.00

3000%

i3)

cheltuieli cu preqătirea profesională

72

10.00

10.00

3.00

5.00

15.00

55.00

60.00

600%

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor

73

10.00

10.00

-

10.00

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

-

-

-

-

-

-

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

n

■ 2

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

\   \5.00

|c

2.00

5.00

5.00

5.00

5.00

250%

^Ite cheltuieli

78

300.00 —

2

iO.OO

150.00

300.00

750.00

880.00

293%

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

79

//■

■V/\?31Q,o\

ft

85.00 12

19.00

66.00

146.46

231.13

310.79

478%

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor

ZZ ■

? O

ap

minerale

80 j

- ~

-

-

-

-

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

' -U r \

\

61

c)

ch

cu taxa de licență

82

-

15.00 x

0 iw"

15.00

15.00

d)

ch

cu taxa de autorizare

83

250.00

\5.\0r-

1.00

20.0pZ.

X*XV?

’  35.00 <<

'          50.00

60.00

1300%

e)

ch

cu taxa de mediu

84

50.00

\ w

5/0

/' A2Q.00X

35.00

50.00

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

10.00

60.00\

2^00

'  /■;'"77.bo\,'

^\\132.00

186.00

-

48.00

heltuieli cu personalul

87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

176.28

9,522.00

3,661.00

3,375.00

FU

1,564.00,   »

'4,908.60'/^

'              ll

9j/)57.00

13,803.00

7Z77Ș0

CK

cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

32.85

8,542.00

2,950.00

2,685.00

1,351.00

, \   4,445.pt)

# &569.00

12,691.00 /

7  430®t

|C1

eltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

32.85

7,759.00

2,750.00

2,512.00

1,257.00'.

> ''S^ooy

7,4,071.00

11,982.00 //

jWî

A

salarii de bază

89

32.85

7,602.00

2,700.00

2,512.00

1,197.00\ <

7; ■'>••',3,801.00^

// 7,411.00

11,022.00/i

>  y

sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului

90

157.00

50.00

60.00 X

U..' ’ 3'do.oofZ

/ 660.00

960.00 ț ț

p 19î&$/

#) alte bonificații (conform CCM)

91

-

-

-

-

-

■*--

-

—t

^77


 • b) tichete de masă;________________________________

 • c) tichete de vacanță;_______________________________

 • d) ch. privind participarea salariaților la profitul

 • e) alte cheltuieli conform CCM.

Alte cheltuieli cu personalul_________________________

 • a) ch. cu plățile compensatorii aferente

disponibilizărilor de personal_______________________

 • b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor

hotărâri judecătorești_______________________________

 • c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd,105+Rd.108+Rd.111 + Rd.112), din care:


631.00


621.00


361.00


594.00


825.00


131%


174.00

174.00


373.00


210.00

210.00


201.00

201.00


58.00

58.00


115.00

115.00


184.00

184.00


253.00

253.00


120%

120%


362.00

362.00


361.00


361.00


108.00


108.00


216.00

216.00


365.00


365.00


513.00


513.00


142%

142%rlU/A

WKE

EȘTID. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din


cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:

- către bugetul general consolidat


- către alți creditori_______________________________

cheltuieli privind activele imobilizate______________

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata______

alte cheltuieli __________________________________

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:


f1)


f1.1)


f1.2)


f2.1)


cheltuieli privind ajustările și provizioanele -provizioane privind participarea la profit a salariaților_______________________________________

 • - provizioane in legătură cu contractul de

mandat_______________________________

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care: din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:

 • - din participarea salariaților la profit_________

 • - din deprecierea imobilizărilor corporale și a

 • - venituri din alte provizioane


cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:


alte cheltuieli financiare eltuieli extraordinare


668%140.00

640.00


100.00

90.00 .


100.00

200.00


A

1.&79.46 /


Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

Nr. rd.

Realizat anul 2017

Aprobat

din care:

INDICATORI

Aprobat inițial

Aprobat final

Realizat

Trim 1

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

An

7=6d/5

8=5/3

0

1

2

3

3a

4

5

6

6a

6b

6c

6d

7

8

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

-

-

1

Cheltuieli de natură salariată (Rd.87)

150

32.85

8,542.00

2,950.00

2,685.00

1,351.00

4,445.00

8,569.00

12,691.00

430%

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

32.85

7,759.00

2,750.00

2,512.00

1,257.00

4,161.00

8,071.00

11,982.00

436%

3

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

7

270

90

89

219

219

219

219

243%

4

Nr.mediu de salariati

153

2

207

70

52

101

143

168

181

258%

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza

154

5.48

3.12

3.27

4.30

4.13

4.85

5.33

5.52

169%

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000

155

5.48

3.44

3.51

4.00

4.44

5.19

5.66

5.85

167%

6

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

156

105.40

36.80

50.7

14.80

67.91

115.32

160.57

436%

b)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 <ORE>

157

160,571.17

c1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

158

- cantitatea de produse finite (QPF) <ORE>

159

-

- preț mediu (p)

160

-

- valoare=QPF x p

161

-

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2

162

0.00% .

0.00%

0.00%

0.001

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

7

Plăți restante

163

8

Creanțe restante, din care:

164

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

- de la operatori cu capital privat

166

b

- de la bugetul de stat

167

-n

- de la bugetul local

O

« ——

- de la alte entitati                       /YrX'c-

169

■*

1

----------------+

s

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, Director General


C stantiaNi


Contabil Sef


Muresan Elana-Mariana


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB Operatorul economic: Compania Municipala Eco Igeinizare București SA Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, str. Aleea Buchetului nr.10-12

Cod unic de înregistrare 37804055

Nr. Registrul Comerțului: J40/9894/2017

Anexa nr.3


Gradul de realizare a veniturilor totale

ANII 2017-2018


<mii lei>Nr. Crt.

INDICATORI

Prevederi an precedent 2017

%

4=3/2

Prevederi an precedent 2018

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

■ 4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

2,750.00

2,815.00

102.36%

1

Venituri din exploatare

2,580.00

2,639.00

102.29%

2.

Venituri financiare

170.00

176.00

103.53%

3.

Venituri extraordinare

-

H—L. .. .. .—

-

-

CONDUCĂTORUL COMPCONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

ORBECI CRISTINA - PREȘEDINTE^ CALOTA DOINA - MEMBRU C.Ab^ METEHAU COSMIN PAUL ■ MEMBRU

PESCARU MONICA - MEMBRU C.A. DIACONU CRISTIAN - MEMBRU C.A.

DINCA GHEORGHE - Membru CA BUCUR DANIELA - Membru CATIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Contabil Set

Muresan Elana-Mari


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB Operatorul economic: Compania Municipala Eco Igeinizare București SA Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, str. Aleea Buchetului nr.10-12

Cod unic de înregistrare 37804055

Nr. Registrul Comerțului: J40/9894/2017


MrieAd nr.*»

eO          'Vq.SGo 2r>(0


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2019


INDICATORI


_______________________________________2__________________________

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care Surse proprii, din care:

Anexa nr.4


<mii lei>


Data finalizării investiției


an precedent 2018


Aprobat


Realizat/

Preliminat

5

1,185.00

1,185.00


Valoare


an curent 2019

6

5,927.00


an 2020a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

 • - (denumire obiectiv)________________________________________

 • - (denumire obiectiv)________________________________________

b’i oentri.i bunurile de natura domeniului public al statului sau a1 unității administrativ teritoriale:_____________________________________

 • - (denumire obiectiv)________________________________________

 • - (denumire obiectiv)________________________________________

 • c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al

unității administrativ teritoriale:_____________________________________

-(denumire obiectiv)______________________________________

 • - (denumire obiectiv)________________________________________

 • d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație

de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:____________________

 • - (denumire obiectiv)

 • - (denumire obiectiv)

Investiții noi, din care:
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:


1

2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

11

12

 • 13

 • 14

 • 15


-16


 • 17

 • 18

 • 19

 • 20


 • a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

 • b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al

unității administrativ teritoriale:___________________________________

 • c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al

unității administrativ teritoriale:______________________________________

 • d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:


Autoutilitara frigorifica (transport cadavre șobolani) -1 buc Autoturism tip 1 - 2 buc_________-____________________

Autoturism tip 2 - 10 buc______________-______________

Autoturism tip 3 - 1 buc_______________________________

Autospeciale tip 1 - 60 buc____________________________

Microbuz 8+1-1 buc____________________________

Autoutilitara cu platforma tip 1 - 6 buc__________________

Autoutilitara cu platforma tip 2 - 6 buc__________________

Sistem informatic - management documente -1 buc Sistem supraveghere interior / exterior_______________

Software integrat contabilitate - 1 buc_________________

Calculator cu licențe incluse - 35 buc_________________

Rețea interna voce+date -1 buc_________________

Sistem informatic gestiune DDD - software -1 bug^> Computer portabil (inclusiv licențe) - 8 buc Stivuitor -1 buc_________

Statie de epurare -1 buc Monodisc - 2 buc_______

Mașina de spalat cu injectie/extractie tip Freze zapada - 4 buc________________

Mașina aspirat spalat pardoseli - 1 buc
31-Dec-19

31-Dec-19

31-Dec-18

31-Dec-19

31-Dec-20

31-Dec-18 ^ai-Dec-19

31-Dec-19

31-Dec-19

31-Dec-18

31-Dec-18

31-Dec-18

31-Dec-19

31-Dec-19 ,<31-Dec-18


3f-bec-18


'\31-Dec-18

33-Dec-18 \ 3Î-Ded-18 ' 31-Dec-18 ’3T-Dec-18


69.00

142.00


2,380.00


510.00

470.00

130.00


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: Compania Municipala Eco Igeinizare București SA Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, str. Aleea Buchetului nr.10-12

Cod unic de înregistrare 37804055

Nr. Registrul Comerțului: J40/9894/2017

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2019<mii lei>


INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2018

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent

2019

an 2020

0

1

2

3

4

5

6

7

22

Aparate portabile generatoare de ceata calda - 30 buc

31-Dec-20

193.00

96

97.00

23

Utilaj de medie capacitate generatoare de ceata rece si calda-tip ULV - 6 buc

31-Dec-19

770.00

128

642.00

24

Utilaj de mare capacitate generatoare de ceata rece si calda - tip ULV - 6 buc

31-Dec-19

1,025.00

0

1,025.00

25

Investiții ulterioare la sediul social

31-Dec-20

635.00

0

635.00

26

Laptop -13 buc

31-Dec-18

71.00

0

27

Motostivuitor

31-Dec-18

100.00

0

28

Spălătorie auto

31-Dec-18

60.00

0

29

Aparat măsurare si control - balanța analitica -1 buc

31-Dec-19

5.00

0

5.00

30

Stereomicroscop -1 buc

31-Dec-19

18.00

0

18.00

31

Server date -1 buc

31-Dec-19

15.00

0

-

32

Motostivuitor electric second hand

31-Dec-19

30.00

33

Server date -1 buc + licențe

31-Dec-19

45.00

34

Calculator cu licențe incluse-10 buc

31-Dec-19

40.00

35

Laptop cu licențe incluse-3 buc

31-Dec-19

16.00

36

Imprimanta matriciala- 4 buc

31-Dec-19

24.00

37

Amenajare interioare

31-Dec-19

130.00

38

Lucrări de asfaltare

31-Dec-19

22.00

39

Sistem climatizare hala

31-Dec-19

16.00

-

■ -T-

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentruinypstițij^din

’ - *-■

a)-interne

b)- externe                                             <

---------------------------------rr             —?»■ <

—4—CONDUCĂTORUL UNI jrector onstanti


CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ORBECI CRISTINA - PRESEDINJ CALOTA DOINA - MEMBRU C(a. METEHAU COSMIN PAUL - MEM PESCARU MON1CA • MEMBRU C.A. DIACONU CRISTIAN - MEMBRU C.A. DINCA GHEORGHE - Membru CA BUCUR DANIELA - Membru CA


CONFORM CU ORiGiNALUL 7


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE r ^CALE: CGMB

Operatorul economic: Compania Municipala Eco mizare București SA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, str. Aleea Buchetului nr.10-12

Cod unic de înregistrare 37804055

Nr. Registrul Comerțului: J40/9894/2017

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante anul 2019


r\         '               Anexa nr.5


<mii lei>

Nr.crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent 2017

an curent 2018

an 2019

an 2020

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere

1

Măsura 1

19/12/31

X

X

2

Măsura 2

19/12/31

X

X

n

Măsura n

19/12/31

X

X

TOTAL Pct I

X

X

0

0

0

0

0

0

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la

1

Cauza 1 .........................................................

19/12/31

X

X

2

Cauza 2................................................

19/12/31

X

X

n

Cauza n......................................................

19/12/31

X

X

TOTALPct.il

X

X

0

0

0

0

0

0

TOTAL GENERAL Pct,'l + Pct. II

0

0

0

3

0

0

CONDUCĂTORUL Uf^ÂȚIlCOMPANiA

i/Lr.i Ci.-AL 30 IGiENIZAr,-SUC un Ei; TIirector Gener onstantiCONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ORBECI CRISTINA - PRESED LOTA DOINA - MENJBRU qA. TEHAU COSMIN P^UL - M SCARU MONICA - MEMBRU C.A.

CONU CRISTIAN - MEMBRU C.A. CA GHEORGHE - Membru CA CUR DANIELA - Membru CA