Hotărârea nr. 36/2019

HOTARAREnr. 36 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ALEEA FIZICIENILOR NR. 1, SECTOR 3, BUCURESTI

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 2/30.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 41/30.01.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

 • -   Primăria Sectorului 3 - Certificatul de urbanism nr. 128/16.01.2018;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 69/18.06.2018;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgență - Inspectoratul

pentru Situații de Urgentă „Dealul Spirii” București - Ilfov:   avizul nr.

913662/07.08.2018;

 • -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București:   avizul   nr.

1666972/12.10.2018;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1651554/14457/24.08.2018;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 și 224/15.12.2015;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și


CONSILIUL GENERAL AL MUNIC

HOTĂRĂȘ1

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Aleea Fizicienilor nr. 1, Sector 3, București în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 65/05.11.2018, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare, prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism, reprezentând anexa nr. 3.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.01.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI îfir
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism

JROMANIA


1916 2016 . SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


Ca urmare a cererii adresate de SC CENTRAL DISTRICT 4 ELEMENTE SRL (fost SC KULAK

CONSTRUCTION SRL) în calitate de beneficiar și SC IMPROVE ARCHITECTURE SRL /fMMMRA în calitate de elaborator, înregistrată cu nr. 1668973 din 10.10.2018 la Registratura

PMB și intern la DU cu nr. 12096 din data de 11.10.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

NR. Zg?^7//..2O18

PENTRU


CONFORM CU ORIGINALUL


PUZ - ALEEA FIZICIENILOR NR SECTOR 3, BUCUREȘTI


\>

GENERAT DE IMOBILUL SITUAT IN:

Aleea Fizicienilor nr. 1, teren în suprafață de 4597,00 mp, nr. cadastral 200057,conform Certificatului de Urbanism nr. 128 din 16.01.2018, eliberat de Primăria Sectorului 3;

INIȚIATOR:         SC CENTRAL DISTRICT 4 ELEMENTE SRL

(fost SC KULAK CONSTRUCTION SRL)

PROIECTANT:      SC IMPROVE ARCHITECTURE SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: aMMMMi

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 3.

PREVEDERI P.U.G. - R.L.U. /P.U.Z. APROBATE ANTERIOR:

P.U.G. - M.B. aprobat cu H.C.G.M.B. nr.269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/ 17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/ 20.12.2011. H.C.G.M.B. nr. 232/ 19.12.2012, H.C.G.M.B. nr. 224/ 15.12.2015 și H.C.G.M.B. nr. 341/14.06.2018) imobilele sunt încadrate în subzona funcțională:

A2b - Subzona unităților industriale și de servicii;

Indicatori urbanistici:

 • - Procent de ocupare a terenului (POT) maxim = 80%;

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT) volumetric maxim = 15%.

PREVEDERI P.U.Z. SEGTOR 3 ÎN CURS DE APROBARE:

M2 - subzonă mixtă cu clădiri având regim deconstruire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte;

Indicatori urbanistici:

 • - Procent de ocupare a terenului (POT) maxim = 70%;

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT) maxim = 3,5 mp ADC/ mp teren.

PREVEDERI P.U.Z. - R.L.U. PROPUSE:

FUNCȚIUNI: MIXTĂ/ COMPLEX PREPONDERENT REZIDENȚIAL;

INDICATORI URBANISTICI:

Procent de ocupare a terenului POT = 40%;

Coeficient de Utilizare a Terenului CUT = 3,5 mp ADC/mp.teren;Regim de înălțime RH - 2S+D+P+10E+11Er; înălțimea clădiriilor Hmax = 40,00m

Suprafață construită la sol Sc = 1838,80mp

Suprafață desfă'șurată Sd = 16089,50mp

Suprafața de spații verzi amanajate va fi de 30% din suprafața totală a terenului din“Care 20% amenaja sol și 10% peste subsol/ demisol.

Amplasarea celor două clădiri: Se vor asigura retragerile față de limitele laterale ale parcelei astfel încât să fie asigurat confortul urban (asigurarea însorii și iluminatului natural, asigurarea perceperii vizuale a mediului ambient din spațiile închise, în acord cu realizarea intimității de locuire pentru construcțiile ffivecinaîe^tespectarea condițiilor generale de protecție contra incendiilor prirAWgwaFea»-accesului pompierilor, asigurarea protecției împotriva zgomotelor și nocivităților).

Amplasarea clădirii față de aliniamentul Străzii Fzicienilor: Clădirea amplasată la NV se va retrage la o distanță de 10,00m.

Amplasarea clădirii față de aliniamentul Aleii Fizicienilor: Clădirea amplasată la SE se va retrage la o distanță de 7,00m.

Retragerile față de limitele parcelei vo,r respecta' specificațiile planului de reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului Local de Urbanism.

Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

Echipare tehnico - edilitară: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale, dacă este cazul. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică.

Acorduri/ avize specifice ale organismelor centrale și/ sau teritoriale pentru etapa de aprobare a PUZ: avizul Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare a PMB, avizul Comisiei Tehnice de Circulație a PMB, aviz ISU, Certificat de Urbanism în termen de valabilitate, Extras de Carte Funciară la zi pentru terenul care a generat PUZ, alte avize conform legislației în vigoare și dovada achitării taxei de exercitare a dreptului de semnătură RUR.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu Planșa de Reglementări anexată și vizată spre neschimbare. ElaboraOBtf-și ■rbjfn^taiaff®l'<Wfkr3r răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z.-ul care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P U Z și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de Urbanism nr. 128 din 16.01.2016, eliberat de Primăria Sectorului 3.

REGLEMENTARI

r—" "1__SEF PROIECT

arh. Rodioara OLTEAN C ■

7 XxT”'

PROIECTAT

urb. Alexandru STANCIU

DESENAT

urb. Alexandru STANCIU
REGLEMENTARI CU CARACTER DE PRINCIPIU • IMOBILE LOCUINȚE COLECTIVE

REPREZENTARE GRAFICA PENTRU RETRAGEREA MINIMA FATA DE LIMITELE DE PROPRIETATE

ACCES/IEȘIRE AUTO


FUNCȚIUNI PROPUSE:           /j                  1

CONSTRUIRE COMPLEX PREPONDERENT ȘEZIDENTJALf) UfȚN || FUNCȚIUNE MIXTA               ! r-.  |                    19 1

INDICATORI URBANISTICI PROPUS^' \

P.O.T max = 40%            V.Ț.

C.U.T. max = 3,5(cf. PUZSECTOR 3 1NCURS DE-AVUARE> <zZ RH max = 2S+Ds+P+10E+11Er             MUSW/

H max x 40 m                          C

BILANȚ TERITORIAL; COMPLEX PREPONDERENT

REZIDENT1AL-FVNCT1UNE MIXTA

P.U.Z «actor 3, Io cura da «probar^ conform aviz irhitact saf nr. 51/ 271)8.2018(142)

P.U.G, Municipiul Bucurasti, aprobat prin HCGMB 269 2000 (A2b)

Existent

Propus PUZ

Suprafață ?wân (mp)

4507,® mp

4507,00 mp

POT (%)

maxim 40%

maxim 80%

40%

’ SiipVsTay cateinită Is sol M

1B3B30 mp

Suprafață UMfajura» (mp)

16069,50 mp

CUT

maxim 35

CUT vckimeinc ... maxim J15

3,5

ftrt (nr. Niwiiri)

P+14

a*Da*?*10I+11Er

45 m

max 20 m

40 m

Suprafață apsii vara (%)

mirim 30%

13tt,Odmp(3D%) dinam:

Spat! «ni ia soc 0Mmp(M%) Spatii wa paste Subsd/Damteflfc 46Omp0O%)

Suprafața aM cart>K£>fc»a Sfetonâ» {%)

nespacScsi

Wa^Omp (30%)
PUZ - CONSTRUIRE C LEX PREPONDERENT REZIDENȚIAL - FUNCȚIUNE MIXTA


ALEEA FIZICIENILOR, nr. 1, sector 3, București


DATA iulie 2018


U04PUZ - CONSTRUIRE COMPLEX PREPONDERENT REZIDENȚIAL - FUNCȚIUNE MIXTA cu Rh max. 2S+Ds+P+10E+llEr,


Aleea Fizicienilor nr.l, sector 3, București REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PLAN URBANISTIC ZONAL

Construire complex preponderent rezidențial FUNCȚIUNE MIXTA CU Rh max = 2S+Ds+P+10E+llEr

Amplasament: Aleea FIZICIENILOR nr. 1, sector 3, București Beneficiar:    CENTRAL DISTRICT 4 ELEMENTE SRL

(fost KULAK CONSTRUCTION SRL)


Prezentul Regulament Local de Urbanism (RLU) reprezintă un sistem unitar de norme tehnice și juridice care stau la baza PUZ-ului. Acesta stabilește, în aplicarea legii, regulile de ocupare (permisiuni și restricții) a imobilului amplasat în Aleea Fizicienilor nr. 1, sector 3, București, și de amplasare a viitorului complex preponderent rezidențial cu funcțiune mixta.

Astfel, RLU-ul este o documentație cu caracter de reglementare, care întărește și detaliază prevederile PUZ-ului.

Prin aplicarea regulilor din RLU trebuie să se asigure concilierea intereselor investitorului cu cele ale colectivităților, respectiv protecția proprietății private și apărarea interesului public.

1.2. Baza legală a documentației

La baza elaborării RLU-ului aferent PUZ stă Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HGR 525/1996, completat ulterior prin HGR 490/2011 și ale căror prevederi sunt detaliate în conformitate cu condițiile specifice zonei studiate.

întreaga documentație de urbanism PUZ este întocmită în conformitate cu «Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul - cadru al planului urbanistic zonal» aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 176/N/16 august 2000.

RLU constituie act de autoritate al administrației locale și se aprobă împreună cu PUZ-ul, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 a amenajării teritoriului și urbanismului, modificată și completată prin Legea nr. 86/2017 și OUG 49/2017.

De asemenea, RLU-ul se sprijină pe o vastă bază legală formată din următoarele acte normative, cu modificările și completările ulterioare:

 • - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor;

 • - Legea nr. 7/1996 a cadastrului imobiliar si publicității imobiliare;

 • - Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților;

 • - OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului;

 • - OGR nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;

 • - Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației;

 • - Ordinul MDRT nr. 2701/2010 privind informarea și consultarea publicului;

 • - HCGMB nr. 113/2016 privind aprobarea raportului aferent anului 2015 privind stadiul realizării măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului în Mun. București - Anexa nr. 1;

 • - HCGMB nr. 136/2012 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a CGMB - Anexa nr. 1;


Documentații aprobate anterior elaborării PUZ:

 • - PUG București, aprobat prin HCGMB nr. 269/2000, prelungit prifț

241/2011, 232/2012, 224/2015, conform căruia terenul reglementat se încadrează în subzOfr;

 • - subzona unităților industriale si de servicii.

1.3. Domeniu de aplicare

Prevederile cuprinse în prezentul RLU se aplică la proiectarea și obținerea autorizației de construire pentru imobilul amplasat în Aleea Fizicienilor nr. 1, sector 3, București. Pentru aceasta sunt enunțate reglementări imperative, cu caracter obligatoriu.

RLU-ul devine act de autoritate al administrației publice locale în momentul în care este aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București. Aprobarea se face pe baza avizelor obținute și a acordurilor prevăzute de lege.

Normele cuprinse în acest RLU sunt obligatorii la faza de autorizare a viitorului ansamblu preponderent rezidențial - funcțiune mixta.

Modificarea RLU-ului se va face numai în cazul aprobării unor modificări ale PUZ-ului, cu respectarea procedurii de avizare pe care a urmat-o și documentația inițială.

CAPITOLUL II - REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Viitoarea construcție se va realiza în intravilanul aprobat al municipiului București, în baza autorizației de construire ce se va elibera conform prevederilor prezentului Plan Urbanistic Zonal.

2.1.  Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit

Zone cu valoare peisagistică și zone naturale protejate:

Terenul reglementat nu face parte dintr-o zonă cu valoare peisagistică sau dintr-o zonă naturală protejată.

2.2.  Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

Expunerea la riscuri naturale și riscuri tehnologice:

Amplasamentul nu este expus la riscuri naturale: alunecări de teren, nisipuri mișcătoare, terenuri mlăștinoase, scurgeri de torenți, eroziuni, zone inundabile, etc.

De asemenea, amplasamentul nu este expus la riscuri tehnologice, adică cele determinate de procesele industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, radiații, surpări de teren ori de poluare a aerului, apei sau solului.Asigurarea compatibilității funcțiunilor:

Funcțiunea propusă nu generează con£Li compatibilitatea dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei este as ta.

Amplasarea construcțiilor pe parcelă se va realiza conform condițiilor detaliate în prezentul regulament.

Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția respectării indicatorilor maximi POT și CUT stabiliți prin prezenta documentație de urbanism.

Procentul de ocupare a terenului (POT) reprezintă raportul dintre suprafața construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioare) si suprafața parcelei. Suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat si a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită.

Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) reprezintă raportul dintre suprafața construită desfășurată (suprafața desfășurată a tuturor planșeelor) și suprafața parcelei inclusă în unitatea teritorială de referință. Nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile, precum și a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție.

Valorile menționate în prezenta documentație de urbanism sunt maxime.

2.3. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

2.3.1. Orientarea față de punctele cardinale:

Amplasarea executării viitoarei construcții se face cu respectarea condițiilor și recomandărilor din RGU și în conformitate cu prevederile normelor sanitare și tehnice, în vederea îndeplinirii următoarelor cerințe:

 • - asigurarea însoririi;

 • - asigurarea iluminatului natural;

- asigurarea perceperii vizuale a mediului ambiant din spațiile;

Prin respectarea normelor de însorire și iluminat natural (prin orientarea corectă a construcțiilor conform cerințelor funcționale) se asigură igiena și confortul urban.

Conform Ordinului MLPAT nr. 21/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind elaborarea și aprobarea RLU", Art. 17, Alin. 3.10: "Amplasarea construcțiilor de locuințe trebuie făcută astfel încât pentru toate încăperile de locuit amplasate pe fațada cea mai favorabilă (sud) să se asigure o durată minimă de însorire de minimum 1 l/2h la solstițiul de iarnă".

Conform Ordinului MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, Anexă - Art. 3, Alin. (1): "Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 11Z ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate".

Asigurarea'^BȚaL^i de însorire, dependentă de soluțiile urbanistice se face prin

18


_______2________

© IMPROVE ARCHITECTUR^/SRL iuJ.leăO18

PUZ - CONSTRUIRE COMPLEX PREPONDERENT REZIDENȚIAL - FUNCȚIUNE MIXTA cu Rh max. ZS+Ds+P+lOE^^^^

Aleea Fizicienilor nr.l, sector 3, București REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

r—*•—— —

CONFAPiVi ri i          i ■■■

II k uj

Recomandări de orientare față de punctele c

a rd i n a le>--^Q^

....


 • - pentru construcțiile de birouri se recomanda evitare^ orientării spre sud a fațadelor vitrate.

 • - pentru toate categoriile de construcții comerciale se recomandă orientarea astfel încât să se asigure însorirea spațiilor pentru public și birouri;

 • - se recomandă orientarea nord a depozitelor, atelșierelor de lucru, bucătăriilor și a spațiilor de preparare;

2.3.2. Amplasarea față de aliniament:

în sensul prezentului regulament, aliniamentul reprezintă limita dintre domeniul public și proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice.

Amplasarea clădirilor față de aliniament (alinierea clădirilor) este detaliată în Cap. IV, art. 4.3.2. din prezentul RLU. Ansamblul va fi amplasat retras față de aliniament conform prevederilor din planșa "U.04 Reglementări urbanistice". Regimul de aliniere este limita convențională stabilită prin regulamentele locale de urbanism, ce reglementează modul de amplasare a construcțiilor prin fixarea unei distanțe între fronturile construite și un reper existent.

Orice derogare de la prevederile RLU privind amplasarea față de aliniament se face conform legii și în condițiile prezentului regulament privind derogările.

2.3.3. Distanțe minime obligatorii față de limitele laterale și limita posterioară a parcelei.

Edificabilul viitoarei construcții este conturat prin prezenta documentație de urbanism, ținându-se cont de:

 • - distanțele minime față de limitele de proprietate laterale și cea posterioară;

 • - distanțele minime față de construcțiile vecine, care sunt amplasate fie pe limita de proprietate (calcan), fie retrase față de aceasta.

Retragerile sunt în conformitate cu RGU, Codul Civil (servitutea de vedere) și normele de protecție contra incendiilor.

2.3.4. Amplasarea construcțiilor unele față de altele, pe aceeași parcelă.

în cazul construirii mai multor corpuri de clădire pe parcelă poziția lor este condiționată de regimul de aliniere față de domeniul public și de retragerile impuse față de limitele laterale și limita posterioară a acesteia (edificabil). Astfel, retragerile impuse vor urmări asigurarea confortului în vederea obținerii unei dezvoltări coerente a țesutului urban.

2.4. Reguli cu privire la accesuri obligatorii

2.4.1. Accesuri carosabile

Autorizarea executării viitoarei construcții este permisă numai dacă există posibilitate de acces la drumurile publice, direct, conform destinației construcției și cu permiterea accederii mijloacelor de stingere-iHncediilor.

Asigura^*accesurțlDi^arosabile pentru viitorul imobil la rețeaua de circulație și transport reprezintș/arondfție^afâ/^e configurare, amplasare și autorizare a acestuia.

Accesurile carosabile trebuie păstrate libere în permanență, fără a fi obstrucționate de amplasarea de sedinalizăr^împrejmiiri, mobilier urban, etc.

Organi^arecLtireu^țjef va face în conformitate cu propunerile din documentația rbariistică PUZ.<§'/&&: //   /<?   4CU ORIGINALUL


2.4.2. Accesuri pietonale

Autorizarea executării viitoarei construcții accesuri pietonale. Acestea vor fi conformate astfel încă handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare.

2.5. Reguli cu privire la echiparea edilitară

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării noilor consumatori la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică, conform RGU. Pot exista derogări de la aceste prevederi cu obținerea avizul organelor administrației publice competente.

Proprietatea asupra rețelelor tehnico - edilitare este stabilită ca fiind publică a statului, dacă legea nu dispune altfel, conform RGU.

Lucrările de racordare și branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de beneficiarul lucrării.

2.6. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții

Pe parcursul elaborării PUZ-ului nu au fost aduse modificări asupra formei inițiale a terenului. Având deschidere la Aleea Fizicienilor si Str. Fizicienilor.

2.7. Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri

2.7.1. Spații verzi

Spațiile verzi și plantate sunt constituite din totalitatea amenajărilor de pe suprafața parcelei, ca plantații de arbori, arbuști, plante ornamentale, suprafețe acoperite de gazon, etc.

Suprafața spațiilor verzi și plantate se va stabili în corelare cu normele de igienă și protecția mediului. Corelarea se va face ținând seama de mărimea, funcțiunea și zona geografică în care terenul este amplasat, în vederea evaluării posibilităților de îmbunătățire a microclimatului urban.

Pentru prezenta documentație de urbanism se va ține cont de prevederile HCGMB nr. 113/2016 privind aprobarea raportului aferent anului 2015 privind stadiul realizării măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului în Mun. București - Anexa nr. 1.

2.7.2. împrejmuiri

Pentru terenurile reglementate se vor realiza împrejmuiri amplasate pe limitele laterale și posterioare, din rațiuni de delimitare și de protecție a proprietății. Modalitatea de realizare a împrejmuirilor în vederea protecției private pentru evitarea intruziunilor, precum și relațiile de vecinătate, sunt reglementate în prezentul regulament de urbanism.

CAPITOLUL III - ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

Pe terenul reglementat prin prezentul PUZ, în suprafață de 4.597,00 mp conform actelor de proprietate, se propune realizarea unui complex preponderent rezidențial - funcțiunefi similara cu zona "M2" propusa prin PUZ__________                                  |J ____ I c


CAPITOLUL IV - PREVEDERI LA NIVELUL UI^ȚĂȘwR^^ FUNCȚIONALE

X__^Ci~.        ’■>   ■■


4.1. GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Complexul preponderent rezidențial cu funcțiune mixta, se integrează din punct de vedere funcțional în zona caracterizată prin dotări locuire, servicii comerciale, transport.

Pe planșa U.04 Reglementări Urbanistice este reprezentată suprafața maximă edificabilă rezultată din retragerile minime față de aliniament, retragerile față de limitele laterale și posterioară, în care se vor încadra viitoarele construcții.

4.2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

4.2.1. Utilizări admise
 • - locuințe colective;

 • - hotel, pensiune, agenție de turism;

 • - comerț;

 • - instituții, servicii și echipamente publice;

 • - sedii ale unor companii și firme, birouri, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale;

 • - servicii sociale, colective și personale;

 • - sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.;

 • - restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.;

 • - parcaje la sol, subsol și multietajate.

4.2.2. Utilizări admise cu condiționări
 • - parterul va fi orientat spre stradă și spre traseele pietonale;

 • - restaurantele care comercializează băuturi alcoolice sunt condiționate a se amplasa la o distanță de cel puțin 100 metri de biserici;

 • - pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică;

4.2.3. Utilizări interzise

- clădirile activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul

generat;

 • - construcții provizorii de orice natură;

 • - stații de întreținere auto cu capacitate de peste 5 mașini;

 • - curățătorii chimice;

 • - depozitări de materiale refolosibile;

 • - platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • - depozitarșigentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau


ă pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile

publice sau

CONFORM CU Qffieti

-

 • - lucrări de terasament de natură să afect construcțiile de pe parcelele adiacente;

 • - orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

4.3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE Șl CONFORMARE A PARCELEI

4.3.1. Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme și dimensiuni)

Pe parcursul elaborării PUZ-ului nu au fost aduse modificări formei și suprafeței terenului, suprafața parcelei fiind de 4.597,00mp

Prin prezentul PUZ nu sunt propuse alte dezmembrări ale terenului care face obiectul PUZ.

4.3.2. Amplasarea clădirilor față de aliniament

Retragerea față de aliniamentul din Str. Fizicienilor, este de 10 m, conform planșa U.04 Reglementări Urbanistice.

Retragerea față de aliniamentul din Aleea Fizicienilor, este de 7 m, conform planșa U.04 Reglementări Urbanistice

«.

4.3.3. Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

Viitoarele imobile se vor înscrie în edificabilul propus (a se vedea planșa U.04 Reglementări Urbanistice, astfel:

 • - Față de limita de Nord- Est de proprietate (limita laterala) - parțial min. 1,00 m (pe zona de parter), 3,00m la suprafața construita a etajului si min. 2,00 in zona de contur a balcoanelor pentru corpul dinspre str. Fizicienilor si respectiv min. 5,00m spre limita laterala Nord-Est pentru corpul dinspre Aleea Mizil, conform planșa U.04 Reglementări Urbanistice;

 • - Față de limita de Nord- Vest de proprietate (limita laterala) -min. 3,00 m, conform planșa U.04 Reglementări Urbanistice;

4.3.4. Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

Distanta clădirilor amplasate pe aceeași parcela va fi de minimum din inaltimea celei mai inalte. Distanta se poate reduce la 1/3 din inaltimea celei mai inalte, in cazul in care h*l/3 >10m.

4.3.5. Circulații și accesuri

Accesul carosabil în incintă se va realiza din Str. Fizicienilor si din Aleea Fizicienilor, perpendicular pe stradă.

Accesul carosabil în parcajul subteran se poate realiza prin rampe sau prin intermediul unor platforme elevatoare, în condițiile legii.

4.3.6. Staționarea autovehiculelor

Staționareajsutovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice. Parcărileseyor amenaja la nivelul demisolului și subsolurilor.

âcestora se va asigura în raport cu suprafața funcțiunii autorizate, IjMpmasigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile

1-7 j_______ •    !         '

// £0


I Iu ma riLhT)tn irp al.

în conformitate cti Normele pî


© IMPROVEE+llEr,construcții și amenajări autorizate pe teritor corecte funcționări a arterelor de circulație apr

4.3.7. înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

Regimul maxim de înălțime admis este de 2S+Ds+P+10E+llEr, iar înălțimea maximă va fi de 40,00 m.

4.3.8. Aspectul exterior al clădirilor

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul exterior nu distonează cu aspectul general al zonei.

Se interzic suprafețe vitrate de mari dimensiuni (perete cortină, imitațiile de materiale sau utilizarea improprie a materialelor sau suprafețe metalice strălucitoare), utilizarea culorilor stridente. întrucât aspectul exterior al construcțiilor, cu toate elementele sale definitorii, aparține spațiului public (conform RGU, Art. 32).

4.3.9. Condiții de echipare edilitară

Viitoarele construcții vor fi racordate la toate utilitățile existente în zonă, respectiv la rețelele de alimentare cu apă potabilă, canalizare, electrice, gaze, telefonie.

Sunt recomandate următoarele condiții la faza AC:

 • - se vor perfecta formele legale de eliberare amplasament (unde sunt existente rețele) și racordare la utilități, în conformitate cu Legea 50/1991 actualizată și modificată;

 • - se vor prevedea gospodărie de apa menajera si incendiu si bazin de retentie pentru ape pluviale calculate conform normativelor in vigoare;

 • - se vor respecta distanța de 3,00 m față de rețeaua publica de alimentare cu apa potabila Dn 180 mm și 2,00 m față de rețeaua publica de canalizare, Dn 315 mm existentă în zonă;

 • - cablurilor electrice subterane de curent continuu existente în trotuar vor fi neafectate;

 • - Se vor respecta prevederile „Strategiei de dezvoltare si funcționare pe termen mediu si lung a serviciului public de salubrizare in Municipiul București" aprobat cu HCGMB nr.82/28.04.2015, stipulate în:

 • - Cap. III 3.C - Activitatea de salubrizare menajeră" și

 • - Cap. III.3.D - Managementul Integrat al Deșeurilor în conformitate cu activitățile desfășurate.

 • - Pentru faza de Autorizare de Construire se vor respecta prevederile art. 13 al HG 525/1996.

Asigurarea echipării edilitare:

(1) Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale administrației publice locale ori ale investitorilor interesați sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.4.3.10. Spații libere și spații plantate

Spațiile neconstruite și neocupate de plantate cu arbori și arbuști.

Se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese.

Aprobarea pentru realizarea noilor construcții va fi condiționată de amenajarea și întreținerea corespunzătoare a unui spațiu verde cu suprafața de cel puțin 30% din suprafața totală reglementat de 4.597 mp, din care cel puțin 2/3 va fi pe sol, iar restul va avea asigurată o grosime a solului care să permită dezvoltarea vegetației de talia arbuștilor sau pomilor mici și condiții de drenare a excesului de umiditate.

4.3.11. împrejmuiri

Aliniamentul poate fi lipsit de gard, putând fi separat cu borduri sau cu garduri vii. împrejmuirile amplasate pe limitele laterale și posterioară vor fi opace, cu înălțime maximă de 2,50 m, din rațiuni de delimitare și de protecție a proprietății.

4.4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

4.4.1. P.O.T. - Procent maxim de ocupare a terenului
 • - POT maxim admis = 40 %

4.4.2. C.U.T.- Coeficient maxim de utilizare a terenului
 • - CUT maxim admis = 3,5 - in conformitate cu PUZ Sector 3 - in curs de avizare.

Sef de proiect:

arh. Rodioara Carmen Olteanu


gf"-© IMPROVE ARCHITECTURE SRL iulie 2018