Hotărârea nr. 359/2019

HOTARAREnr. 359 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI S.A.


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

J

hotărâre"

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Iluminat Public București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernantă Corporativă nr. 565/14.05.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 98/30.05.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 419/25.06.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile :

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economic; la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 135/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Iluminat Public București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Companiei Municipale Iluminat Public București S.A., conform anexelor nr. 1 - 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Iluminat Public București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului

București din data de 26.06.2019.


PREȘEDINTE DE #EDIffȚĂ, Claudiu Daniel


București, 26.06.2019

Nr. 359


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Operatorul economic COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI S.A. Sediul/Adresa BUCUREȘTI, SECTOR 1, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR.2, ET.2 Cod unic de înregistrare 37832144

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2Q175,035

74,164

15,351


57,714

Estimări an


Estimări an 2021


7

82,879

82,519


91,167

90,771


82,539

81,580


90,793

89,738


53,486


69,834


275


303


13,100


11,750


12,925


11,076


12,183


cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal____________________________

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator' alte cheltuieli de exploatare

Cheltuieli financiare

Cheltuieli extraordinare


REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

IMPOZIT PE PROFIT

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

Rezerve legale

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

250


11,909


10,682

10,069


•gr


ONFORM :U ORIGIN


Alte repartizări prevăzute de lege

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.

25, 26, 27, 28, 29

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

Mirtimim 50% vărsăminte ia bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN

cheltuieli materiale cheltuieli cu salariile

cheltuieli privind prestările de

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an precedent 2018 preliminar

Propuneri an curent 2019

%

Estimări an 2020

Estimări an 2021

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

e)

alte cheltuieli

42

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

13,372

12,249

0.00

4,100

4,600

0.33

1.12

1

Alocații de la buget

44

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

(alocații bugetare aferente plății angajamentelor din lânii anteriori

45

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

12,563

10,915

0.00

4,100

4,600

0.38

1.12

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0

0

0.00

0.00

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

112

165

o.co

. 284 .

.  284 .

1.72

„1,00

2

Nr.mediu de salariați total

49

69

120

0.00

122

133

1.02

1.09

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

6,628

7,294

0.00

7,889

7,973

1.08

1.01

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deteminat pe baza cheltuielilor de natura salariate, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat “

51

6,628

7,294

0.00

7,889

7,973

1.08

1.01

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd^/Rd.49)

52

259

625

0.00

638

657

1.02

1.03

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale de buget

53

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

8

Cheltuieli totale la 1000 tei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

1,262

999

0.00

996

1,026

1.00

1.03

9

Plăți restante

56

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

10

Creanțe restante

57

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr 2
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

Economist
Buhaiciuc Mihai

CONFORM CU ORIGINALULPagina 2 din 2

rw i wrvi mi CM MMIVIIIMIO I rXMJIEI fUDLIUC LUbALC

Operatorul economic COMPANIA MUNICIPALA ILUMk T PUBLIC S.A.

Sediul/Adresa BUCUREȘTI, SECTOR 1, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR.2, ET.2 Cod unic de înregistrare 37832144


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea petrimestrea
o o z

mii lei

INDICATORI

o X

o c

Q XJ

_

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2017

Prevederi an precedent 2018

Preliminar / Prognozat 2019

%

%

Aprobat

Realizat

Prognozat 2019

7=6d/5

8=5/3a

Realizat oct-dec

conform HCGMB

conform Hotărârii A.G.A.

prelimina r

Trim I

Trim II

Trim III

An

1

2       \7

.r \

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

W-

131

35,000

35,000

17,968

4,095

15,890

40,962

75,138

418.17%

3429.01%

1

Venituri totale din exploatare                  \    x

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), dimcas^

"    131

35,000

35,000

17,850

4,065

15,830

40,872

75,018

420.27%

3406.49%

>

a)

din producea vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.fe^Wj^tt!^M-e:

3\

\  131

35,000

35,000

16,564

4,065

15,830

40,872

75,018

452.90%

3161.07%

a1)

din vânzarea produselor

4

\\ o

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

12)

din servicii prestate

5

131

35,000

35,000

16,562

4,065

15,830

40,872

75,018

452.95%

3160.69%

*--*

Ș3)

din redevente si chirii                           '*£//

6

0

0

0

2

0

0

0

0

0.00%

0.00%

â#

alte venituri

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

b)

din vânzarea mărfurilor

8

- 0

0

0

1,197

0

0

0

0

0.00%

0.00%

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.104-Rd.11), din care:

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

- 0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

d)

din producția de imobilizări

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

f)

alte \ (Rd.1

renituri din exploatare

54-Rd.1S4-Rd.194-Rd.204-Rd.21k din care:

14

w

0

0

89

0

0 ,

0.00%

0.00%

f1)

din amenzi și penalități

15

0

0

0

89

0

°x

o

0.00%

0.00%

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.184-Rd.19), din care:

16

0

0

0

0

0

X

0.00%

0.00%

- active corporale

17

0

0

0

0

0

“w

0 0

0.00%

0.00%

- active necorporale           X"' fi ? j x

18

0

0

0

0

0

// 0

0.00%

0.00%

f3)

din subvenții pentru investiții/'       /      \

19

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

f4)

din valorificarea certificatelor CO^ /\. \

\ 20

0

0

0

0

0

0

Tv

0

0.00% x

7/000% ^ N

15)

alte venituri             /;    /          V >—

i 21

0

0

0

0

0

0

0

o.oo%Z<

\ 0.00%

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.2|+Rd.25+Rd.26+Rd.2 j), r

!l 22

-

0

0

118

30

60

90

120

//X»

101.69%;

o.op% ■

®L

din imobilizări financiare       ‘ ,   K\’/J; / / *

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00% X

/z>od%" '

CHELTUIELI TOTALE (Rd.304-Rd.136-bRd.144, _______

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.8KțRdJ20)?^^^

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.4o4-Rd^), din\
Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din cheltuieli cu materiile prime cheltuieli cu materialele consumabile iffc b1) cheltuieli cu piesele de schimb b2) cheltuieli cu combustibilii cheltuieli privind materialele de natura cheltuieli privind energia și apa_______

cheltuieli privind mărfurile____________

Cheltuieli privind serviciile executate de terți ^f(Rd.41+Rd.42+Rd.4S), din care:


cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:


- către operatori cu capital integral/majoritar de stat


b2) | - către operatori cu capital privat prime de asigurare_____________________

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48*Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68 cheltuieli cu colaboratorii

cheltuieli privind comisioanele


cneituieii

/Rri S1+Rri.S3k din nare:_____ }

c1) cheltuieli de protocol, cnri,care\22,668


25,584


46,866


75,035


10,898

180

1,120


8,804


2,081


10,393


0.00^

•n;'0.00%7

7----
INDICATORI


2

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:


- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și


publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu


modificările ulterioare


-tichete cadou ptr. campanii de marketing,


studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau


noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările


ulterioare


- ch.de promovare a produselor


Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015


(Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:


ch.de sponsorizare in domeniul medical si


ch. de sponsorizare in domeniile educație,


invatamant, social si sport, din care:


- pentru cluburile sportive


ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati


cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane


cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:


- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:


-interna


-externa


cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații


cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate


alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:


cheltuieli de asigurare și pază


cheltuieli privind întreținerea și funcționarea


tehnicii de calcul


cheltuieli cu pregătirea profesională


cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și


necorporale, din care:


-aferente bunurilor de natura domeniului public
0.00%


cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale^. _ cheltuieli privind recrutarea și plașafeav^ O personalului de conducere cf. Ordonanței de..

2011 £ id licitațiile și a r-<^l A: •

' \.


urgenta a Guvernului nr. 109/21


cheltuieli cu anunțurile privim


/\


o:o0yo


anunțurijl


B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din yaw-


ch. cu redevența pentru concesionarea bun resursele minerale_________________________

ch. cu taxa de licență______________________

ch. cu taxa de autorizare

ch. cu taxa de mediu


Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.9î)rdtrr-ea«

 • a) salarii de bază____________________________________

 • b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

 • c) alte bonificații (conform CCM)

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din

a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legegfijr^ 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările
 • - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, c

modificările ulterioare;____________________

 • - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrNj Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;


 • b) tichete de masă;

 • c) vouchere de vacanță;

 • d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut

în anul precedent___________________

 • e) alte cheltuieli conform CCM.

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101t^

-    —       - ■ ■        ------ Zz

 • a) ch. cu plățile compensatorii aferente

disponibilizărilor de personal____

 • b) ch. cu drepturile salariale cuvenite î hotărâri judecătorești


10324.68%


240.63%


1,547


17,276


6,398


2,716


5,641


8,754


11,909


1,547


5,286

4,935


10,069

9,659


0.00%i INDICATORI____________________________2_________________________ c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si


Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si coi nitelȘ


a) pentru directori/directorat


-componenta fixă -componenta variabilă


b) pentru consiliul de administrație/consiliul c e supraveghere, din care:


-componenta fixă -componenta variabilă


 • c) pentru AGA și cenzori

 • d) pentru alte comisii și comitete constituite țu0.00%


0.00%


O -5Q-

2L o cz rr

2L


Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fbrrdhr speciale și alte obligații legale


 • a) ch. privind contribuția la asigurări sociale -fd

 • b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj

 • c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de


 • d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferen

fondului de salarii______________________________________

 • d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente

fondului de salarii___________________

 • e) contribuția asiguratorie de munca


.   £).’ Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:


cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din

- către bugetul general consolidat


- către alțl creditori


cheltuieli privind activele Imobilizate cheltuieli aferente transferurilor pentru plata


alte cheltuieli                                          - . .

—------------------. t ——

ch. cu amortizarea imobilizărilor șdrporale și >

«-----------------------------------£--------J ...


ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare șix " provizioane (Rd.129-Rd.131), din carp: /■ \ \ f1) Icheltuieli privind ajustările și prQvizipanele


3,072


1,097


4,291


D\INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2017

Prevederi an precedent 2P

Preliminar / Prognozat 2019

%

%

Aprobat

1

Realizat

Prognozat 2019

8=5/3a

Realizat oct-dec

conform HCGMB

conform Hotărârii A.G.A.

prelimina

r

Trim I

Trim II

Trim III

An

7=6d/5

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariatilor

130

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

130a

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

131

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

f2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:

132

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

- din participarea salariatilor la profit

133

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a

134

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

- venituri din alte provizioane

135

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

2

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143)

dintre:

136

-

400

400

164

216

432

648

871

531.39%

0.00%

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

-n O

137

0

400

400

163

175

350

525

699

0.00%

0.00%

a1)

aferente creditelor pentru investiții

70 șj

138

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

a2)

aferente creditelor pentru activitatea cur

întăo

139

0

400

400

163

175

343

512

680

0.00%

0.00%

b)

cheltuieli din diferente de curs valijtar\dln cai

140

0

0

0

1

2

4

6

16

0.00%

0.00%

b1)

aferente creditelor pentru inv^sțiții\

p.. o

141

0

0

0

0

1

2

3

8

0.00%

0.00%

b2)

aferente creditelor pentru acflvit^teâ\cur

142

0

0

0

0

1

2

3

8

0.00%

0.00%

c>

alte cheltuieli financiare

143

• 0

0

0

0

39

78

117

156

0.00%

0.00%

3

Cheltuieli extraordinare             (\

\\r

144

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) \(Rd.1-^

377

954

954

- 4,700

-2,515

- 9,694

- 5,905

102

-2.18%

311.30%

venituri neimpozabile           \      \z$>*cra’i

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

cheltuieli nedeductibile fiscal     \

\\ 0

218

218

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

IV

IMPOZIT PE PROFIT                 \

^148^ <

J 0

153

153

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

DATE DE FUNDAMENTARE          \

\ o o

J 0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.'2) \\*,V

/   131

35,000

35,000

17,850

4,065

15,830

40,872

75,018

0.00%

0.00%

a)

venituri din subvenții sl transferuri

0

-

-

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

b)

alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf.Legii anuale

152

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

\2

Cheltuieli de natură saiarială (Rd.87), din care;

153

102

15,511

15,511

5,563

2,422

5,035

7,802

10,682

192.01%

1363.48%

3

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)            . 5 • O 7^

154

102

14544

14544

5,286

2,295

4,780

7,420

10,069

190.48%

1295.59%

4

Nr. de personal prognozat la finele afnuluT^

155

27

165

165

112

165

165

165

165

JAZ.32%

103.70%

5

Nr.mediu de salariați                  f /• x     ,

156

9

165

165

69

112

Z4

â» -

. 173.91 %>■;,

191.67%

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza / , cheltuielilor cu salariile        (Rd.151/Rd.153)/12*1000

157

3,764

7,626

7,626

6,384

6,830 |j

^6,98îft

6,^2 '

g1Q#53% 2

^42-40%

S. \                                      V ' > .* . x                                                                                                                  X -V   c-l          HO.        ‘Ir

Pagina 6 din 7

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2017

Prevederi an precedent 20’

Preliminar / Prognozat 2019

%

%

Aprobat

Realizat prelimina r

Prognozat 2019

7=6d/5

8=5/3a

Realizat oct-dec

conform HCGMB

conform Hotărârii A.G.A.

Trim I

Trlm II

Trim III

An

0

1 .

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată

158

3,764

7,626

7,626

6,628

7,154

7,179

7,232

7,294 ,

110.05%

44.02%

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

159

15

212

212

259

36

138

346

625

241.65%

444.32%

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului

160

f

0

0

212

259

36

138

346

625

0.00%

0.00%

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

161

X

X

X

X

X

X

X

X

c1)

Elem fizicf

ente de calcul a productivității muncii in unități ^din-care

162

0

0

0

0

X

X

X

X

0.00%

0.00%

- cantitatea de produse finite (QPF)

163

0

0

0

0

X

X

X

X

0.00%

0.00%

- preț mediu (p)

164

0

0

0

0

X

X

X

X

0.00%

0.00%

- valoare=QPF x p

165

0

0

0

0

X

X

X

X

0.00%

0.00%

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd,2

166

0

0

0

0

X

X

X

X

0.00%

0.00%

7

Plăți restante

167

-

-

-

-

0

0

0

0

0.00%

0.00%

8

Creanțe restante, din care:

168

156

-

-

-

0

0

0

0

0.00%

0.00%

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

169

156

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

- de la operatori cu capital privat

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

- de la bugetul de stat

171

0

...

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

- de la bugetul local

172

0

p \

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

- de la alte entitati

173

0

£ \

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

9

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas dărambursat)

174

9,715

k

\ 0 .

9,715

9,154

9,154

9,154

9,154

0.00%

0.00%CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


P o

<* 1

2 1 d o o o x zi

P

P <£ >


13 03111/


Gradul de realizare a veniturilor totaleAnexa nr.3Nr

INDICATORI

Prevederi an 2017

%

4=3/2

Prevederi an precedent 2018

%

7=6/5

Crt

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care:

0

131

131%

35,000

17,968

51.34% .

1

Venituri din exploatare*)

0

131

131%

35,000

17,850

51.00%

2.

Venituri financiare

0

0

0.00

0

118

0.00% •

3.

Venituri extraordinare

0

0

0.00

0

0

0.00%

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Economist,

Pagina 1 din 1


INDICATORI

Da inali. nves

ta

an precedent

Valoare

zării

tiție

Aprobat 2018

Realizat 2018

an curent 2019

an 2020

an 2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

0

22,351.97

13,371.65

12,249

4,100

4,600

1

Surse proprii, din care:

0

0.00

677

2,740

4,100

4,600

a) - amortizare

0

0.00

677.3

2,740

4,100

4,600

b) - profit

0

0.00

0

0

0

0

b) - maiorare capital

0

0.00

0

0

0

0

2

Alocații de la buget

0

0.00

0

0

0

0

3

Credite bancare, din care:

0

0.00

0

0

0

0

a) • interne

0

0.00

0

0

0

0

b) - externe

0

0.00

0

0

0

0

4

Alte surse, din care:

0

22,351.97

12,694.35

9,509

0

0

a) • aport capital social

22,203.29

12.694.35

9,509

0

0

b) • imprumut acționar

148.68

0

0

0

0

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

0

22,351.97

12,562.83

10,914.92

4,100.00

4,600.00

1

nvestiții în curs, aprobate in 2018 prin majorare cap. soc. din care:

0

0.00

0.00

0.00

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic (dotări):

0

0.00

0.00

0.00

0

0

Altele

0

0

0

0

0

0

Altele

0

0

0

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

0

CL

n

c1

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

2

Investiții noi, din care:

0

0

0

0.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

îsaiiiasiaawLiiijyMkvjn .im

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

/O

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

- (denumire obiectiv)

//4

—-"        0

0

0

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

1<9

O

o

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

o1

0

0

- (denumire obiectiv)

'Jf/J        o

0

0

0

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0

' 0

0

-----

10

Z..       '- V     0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0

--0

0

0

• > > 0

W 0

- (denumire obiectiv'

0

0

0

,0

'        zx 0

■o

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0'

- z / x0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

$

/ ’■ 0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

—0

= .. I .       . 0.

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

\   \ •• -o

/ ' 0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

Vo

< - 0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

X)

'. > ' > / 0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

x        0

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

4

Dotări (alte achiziții de Imobilizări corporale)

0

22,351.97

12,562.83

10,914.92

4,100.00

4,600.00

PRB (platforma actionata telescopic montata pe autosasiu) 14-20m

3,600.00

3,595.30

0

0

0

Platforma ridicătoare cu braț PRB- inaitime aprox 28, cos 230kg nacela telescopica, sasiu 3.5t. cos izolat

694.50

0.00

0

0

0

Platforma ridicătoare cu braț PRB- inaitime aprox 20 m, cos 230kg nacela telescopica, sasiu 3.5t. cos izolat

362.0C

0.00

0

0

0

Autolaborator PRAM specializat in încercări si localizări defecte in cabluri subterane

1,699.72

0.00

0

0

0

Buldoexcavator cu dotare suplimentara picon

370.0C

0.00

0

0

0

Buldoexcavator cu dotare suplimentara picon, malaxor beton si foreza

462.0C

0.00

0

0

0

Compactor mecanic (cilindru compactor)

108.0C

105.00

c

c

0

Placa vibratoare

35.0C

33.00

C

c

0

Autobasculanta (121) cu remorca transport tambur cablu electric

586.0C

299.99

286.01

c

0

Camion 7,5 T cu autoincarcator

674.0C

o.oc

c

c

0

Autospeciala 6+1 locuri plus bena 3,51

1,536.0(

o.oc

c

c

0

Motopompa profesionala

47.0C

O.OC

c

0

Grup electroqen 220 V - 380V

65.0C

O.OC

> 0

Panouri plus tiranti reqlabili

94.0(

O.OC

l,            ,

Mașina de taiat baton/asfaft

fop

O.OC

.

Mașina de carotat betorVasfalt

J910

O.OC

> 0

Meqohmetru

/ \ 1B0 □

36.0C

Aparat măsurat prize pamant

I 1B0D

3         102.0C

Camera termoviziune                                 .

■( ho 01

3           30.0C

i

Analizor energie (măsurare parametri de rețea si luminotetxiici)

1BTE&

b|           55.OC

i---------------


INDICATORI

Data

an precedent

Valoare

inalizării nvestitie

Aprobat 2018

Realizat 2018

an curent 2019

an 2020

an 2021

Liocan rotopercutor SDS-max; optim qaurire beton max. 08Omm

29.54

3.69

0

0

0

Ciocan demolator min 2kW; IQOOrot/min

45.19

25.24

0

0

0

3acuri pentru Cu 6-300mmp seria 22 (13 perechi + cutie)

2.93

0.00

0

0

. .. o

Sistem ridicare tamburi model Thale cu forța de ridicare 10t

27.11

0.00

0

0

XPÎc 11 ) f7T& \

i

Dispozitiv îndepărtare strat de polietilena pentru cabluri de MT

3.00

2.17

0

Z" -

□enerator de curent electric portabil monofazat 4.6KW, cu motor Honda, Pramac MES5000

7.60

0.00

0

------ZX’

Zzvo

-

Sistem locator pentru localizarea ușoară și evitarea traseelor utilităților îngropate

24.84

0.00

0

/lor' Bo

Motostivuitor electric 3000kq, 3000mm inaltime de ridicare

59.06

0.00

0

V^o

COV^Ț 0

-ocator GPS GNSS ComNav T300 pentru coordonate stâlpi

34.42

0.00

0

reodolit electronic, mira trepied ( măsurare saqeata LEA )

10.00

0.00

0

Vo

Autovehicule cu patru roti motoare

564.30

494.81

69.49

o;

Autoturism cu caroserie berlina

41.00

40.96

0

0

Autoturisme cu caroserie break

440.00

439.93

0

0

0

Mobilier'

250.00

33.99

216.01

0

0

Calculator

120.00

109.83

10.17

0

0

Server

40.00

0.00

0

0

0

mprimanta

21.60

0.00

0

0

0

Jcenfe software

420.00

30.34

389.66

0

0

Dubita 3,5t, min 140CP, min2500cmc

401.76

0.00

0

0

0

Miniincarcator 2500cmc, min74 CP; +cupa multifuncționala; furciipicon;

319.47

0.00

0

0

0

Miniexcavator min15,7CP; senilat+cupa de excavare si cupa de taluzare

133.52

0.00

133.52

0

0

Platforma transport cilindrii compactori, bobcat si miniexcavator

46.30

0.00

0

0

0

1. Remorca transport; 2.Tablouri distribuție 220-380 V;

3.Cablu alimentare; 4.Protectie traversare cablu

5.Grup electrogen 250-400 KVA

92.20

0.00

0

0

0

Winch de tragere cabluri cu dublu capstan si motor termic min 30kN(cu accesoriirfunie de tragere polyester 0 12; role si dispozitive de tragere

25.92

0.00

0

0

0

MOTOCompresor portabil min 7bar, min20kW doua mufe aer 2x3/4"+ciocan+linie

148.16

0.00

0

0

0

Mașina de taiat beton/asfalt min 13CP. max disc 045Omm

45.00

43.59

0

0

0

Drujba taiat beton/asfalt min. 6.5CP, max. disc 04OOmm

21.00

19.50

0

0

0

Mai compactor manual min 4CP talpa 332x280mm

60.00

59.22

0

0

0

E!6ctrooic2fn6r

55.561

0.00

0

0

0

Mijloace de transport persoane si materiale ampatament 3200mm; 4x2; 136CP; sarcina utila maxima 3100kq

193.44

185.30

0

0

0

Mijloace de transport persoane si materiale ampatament 3200mm; 4x4; 190CP; sarcina utila maxima 3200kq

291.88

291.50

0

0

0

Mașina de carotat cu suport 2200W diametru gaurire 0162 beton armat

20.00

0.00

0

0

0

i rusa lacatus Trusa electrician

50.00

90.00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

Clește de taiat cu clichet 0100

LUI

0.00

0

0

0

Clește taiat hvdraulic 085

CON1

'OHM v

0.00

0

o1

0

Presa manuala sertizat cu bacuri Cu 6-300mm si bacuri AL 1 300mm

i-

x

0.00

0

0

0

Presa hidraulica sertizat cu bacuri Cu 6-300mm si bacuri AL 10-300mm

26.84

x'      0.00

0

0

0

Presa electrohidraulica sertizat cu bacuri Cu 5-300mm si bacuri AL 10-300mm

z

0.00

0

0

0

Dispozitiv secționare cablu cu pompa hidraulica de picior, in siguranța de la distanta                                                X

\/v

jfZ 21,25

0.00

0

0

0

Scurtcircuitor trifazat LEA MT

koMIn)ș

11.00

0.00

0

0

01

Scuncircuixor trifazat lEA JT

18.80

0.00

0

0

r  X 0

Scurtcircuitoare tablouri electrice si cutii distribuție JT

30.00

0.00

0

0

■     4.                0

Dispozitiv traqere cablu 07,2 L=100m cu ciorapi de traqere

'ar <2

48.60

0.00

0

.0

• - 0

Dispozitiv pt. indepartarea mantalei+izolatiei XLPE

±1

i-n * ' I

3.70

0.00

0

, V- X Q

A    0

Cort mansonare                                        \\*

7.00

0.00

0

.   /'O

r- \    X 0

Aeroterma, incalzitor cu motorina cu ardere catalitica, min17W

rP 4,7/ 7.00

0.00

0

/ X o

A 0

Ciocan rotopercutor SDS Plus, 900W, 4,2J, sistem de amortizare control vibrații max 12m/s2, 032

Z- 'W

' V7Z

,          15.00

3.78

-< i Vb

... ■ \

• X "0

Mașina de insurubat; V4,5Nm; electrica, dreapta,industrial (Koiver

ACC2245)+accesorii

6.00

0.00

0

N * \

i  • / : >

0

Aparat sudura -Veit WSME 250 Invertor 230V TIG/MMA (AC/DC)aluminiu

12.00

0.00

0

\ aTo

. V* / .

.       \ -o

Aspirator profesional umed-uscat

8.10

0.00

0

X “ >\0

C Xri3

Tablou electric orqanizare de șantier

5.00

0.00

0

0

0

Dinamometru 3,2t IP 65 cu cheie de tachelai si cariiq

13.89

0.00

0

0

0

Echipamente de protecție iama/vara set

135.00

116.08

18.92

0

0

Indicatoare rutiere diverse

19.00

0.00

0

0

0

Compresor de aer industrial 500I, 7,5kW,10bar

10.00

0.00

0

0

0

Indicator prezenta tensiune MT

8.00

0.00

c

c

0

Aparat măsura rezistenta de contact

34.1 S

0.00

c

c

0

Dispozitiv măsura saqeata LEA

4.7C

3.7C

c

c

0

Aparat de măsura multifuncțional

25.27

o.oc

c

c

0

Trusa automata portabila de măsurare a tangentei unghiului de pierderi dielectrice (Tanqenta DeftaHa infasurari transformatoare

242.25

o.oc

c

0

Plotter format AO, tehnologie de printare termica sau electrofotografie memorie min 4GB, Hard disc min 320GB, cu funcție de printare scanare si copiere

56.72

55.2C

c

0

Trimer manual documente A0

4.5C

1.0C

I                    0

Modul Dispecerat - software; servicii implementare; licențe; suport tehnic

386.7Î

240.0C

0

Perdele împodobire copaci

4,700.0C

4,699.95

0

Șiruri luminoase

705.0C

701.71

0

Piese 3D

705.0(

705.01

0

Platforma ridicătoare cu braț PRB-inaltare aprox 28m, sasiu minim 3,5t cos izolai

1,389.0

3

3               o

Autolaborator PRAM specializat in încercări d localizări defecte in cabluri subterane

)        1,699.7

2

3

Buldoexcavator cu dotare suplimentare picon

2 ;

400.0

0

Camion cu autoincarcator

3 I

3        674.0

0 //

, -o

Autospeciala 6H locuri plus bena 3^1

i 1

ȚI

3       1,536.0

0            7/4

2 . 0

Motooompa profesionala

3 ' 1

1

3          47.0

o         7/3

3            .0

Mașina de taiat beton/asfalt                                        1

3 -h—

3

3           38.0

0           fiu

3   .' uv" * Q
INDICATORI

Data finalizării investiție

an precedent

Valoare

Aprobat 2018

Realizat 2018

an curent 2019

an 2020

an 2021

Generator de curent electric portabil monofazat minim 4,6kw

0

0

0

110.00

0

o

Sistem locator pentru localizarea ușoara si evitarea traseelor utilităților ingropate

0

0

0

24.84

Viotostivuitor 3000kg, 3000mm inaltine de ridicare

0

0

0

135.00

Locator GPS GNSS Com Nav T300 pentru coordonate stâlpi

0

0

0

34.42

0 C

Teodolit electric

0

0

0

10.00

//yfo

,0

Mobilier

0

0

0

216.00

li^To

*'b-

Server

0

0

0

50.00

i

Imprimante

0

0

0

21.60

\\^0

0

Licențe software

0

0

0

675.62

Miniexavator min 15.7CP;senilat+cupa de excavare su cupa de taluzare

0

0

0

133.52

\0

Dubita 3,5t, min 140CP, min 2500cmc

0

0

0

401.76

&

Miniincarcator.+cupa multifunctionare;furci;picon

0

0

0

400.00

0

'    ■—" 0

Platforma transport cilindrii comoactaribobcat si miniexcavator

0

0

0

46.30

0

0

1.Remorca transport;2.Tablouri distribuție 22O-38OV;3 Cablu alimentare;4.Protectie traversare cablu; 5.Grup electrogen 250-400KVA

0

0

0

231.00

0

0

MOTOCompresor portabil min 7bar, min 20kw doua mufe aer 2x3/4“+ciocan+linie

0

0

0

200.00

0

0

Electropicamer

0

0

0

55.56

0

0

Mașina de carotat cu suport 2200w diametru găurite 0162 beton armat

0

0

0

20.00

0

0

Trusa lacatus

0

0

0

50.00

0

0

Trusa electrician

0

0

0

90.00

0

0

Clește de taiat cu clichet 0 100

0

0

0

41.70

0

0

Clește taiat hydrauiic 085

0

0

0

49.68

0

0

Presa manuala sertizat cu bacuri Cu 6-300mm si bacuri AL 10-300mm

0

0

0

66.96

0

0

Presa electrica sertizat cu bacuri Cu 6-300mm si bacuri AL 10-300mm

0

0

cr

53.70

0

0

Dispozitiv secționare cablu cu pompa hidraulica de picior, in siguranța de la distanta

0

Ol

0

21.25

0

0

Scurtcircuitor trifazat LEA MT

0

ol

0

11.00

0

0

Scurtcircuitor trifazat LEA JT

0

o1

0

18.80

0

0

Scurtcircuitoare tablouri electrice si cutii distribuție JT

ol

0

0

30.00

0

0

Dispozitiv tragere cablu 07,2 L=-100m cu ciorapi de tragere

0

0

0

48.60

0

0

Dispozitiv pt indepartarea mantalei+izolatiei XLPE

0

0

0

3.70

0

0

Cort mansonare

0

0

0

20.00

0

0

Aeroterma, incalzitor cu motorina cu ardere catalitica

0

0

0

7.00

0

0

Mașina de insurubat; 1/4,5Nm; electrica, dreapta, industrial (Kolver ACC2245) +acc<

0

0

0

6.00

0

0

Aspirator profesional umed-uscat

0

0

0

8.10

0

0

Tablou electric organizare de șantier

0

0

0

5.00

0

0

Dinamometru 3,2t IP 65 cu cheie de tachetai si cârlig

0

0

0

13.89

0

0

Indicatoare rutiere diverse

0

0

0

25.00

0

0

Compresor de aer industrial

0

0

n

12.CC

0

o1

indicator prezenta tensiune MT

0

0

0

10.00

0

0

Aparat măsura rezistenta de contact

0

0

0

34.15

0

ol

Aparat de măsura multifuncțional

0

0

0

25.27

0

0

Echipamente de protecție

0

0

0

242.00

0

0

Calculatoare

0

0

0

150.00

0

0

Mijloace de transport persoane si materiale; sarcina utila maxima 3100 kg

0

0

0

2C0.00

0

0

echipamente si truse pentru activitatatea de producție

0

0

0

4,100

4,600

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0

0

0

0

0

ol

a| - interne

0

0

0

0

0

ol

b)- externe

0

0

0

0

0

0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,CONFORM CU ORIGINALULBuhaiciuc Mihai


Anexa nr.5


•fel

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante


mii lei

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent 2018

an curent 2019

an 2020

an 2021

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

2

Măsura 1 creștere venituri din producția vanduta

31.12.2019,

2020, 2021

X

X

58,454

0

7,502

0

8,252

0

1

Măsura 2 creșterea veniturilor financiare

31.12.2019,

2020, 2021

cX

X

2

0

240

0

36

0

3

_

X* '‘X.

X

0

0

0

0

0

0

4

A*

ZY,

X

0

0

0

0

0

0

TOTAL Pct. 1

...             ts

(C

X

58,456

0

7,742

0

8,288

0

Pct

Z^ll*

Cauze care diminuează efectul măsurilor^ prevăzute la Pct. 1

>5/

\ c

-4

Cauza 1 reducerea veniturilor din vanzarea x mărfurilor

31.12.201^

A

X

-1,197

0

0

0

0

0

2

Cauza 2 reducerea altor venituri din exploatare.

31.12.2019 \

X

-89

0

0

0

0

0

3

Cauza 3 creșterea cheltuielilor cu stocurile.

31.12.2019,

2020, 2021

w

X

-24,287

0

-5,771

0

-6,349

0

4

Cauza 4 creșterea cheltuielilor cu serviciile executate de terti

31.12.2019,

2020, 2021

\

X

X

-18,076

0

0

0

0

///\ 0

5

Cauza 5 creșterea cheltuielilor cu taxele si impozitele                              —

31.12.2019,

2020,2021

, ~ V___________

X

X

-173

0

-25

0

-28

--------ttv> r 0 rx A

qJ

---- „X J   -p.

6

Cauza 6 creșterea cheltuielilor cu p/ona^C pe fondul creșterii veniturilor si proțlgptivii^tii

0 xX

• -73-142.^0.19,’. / 2020,s2621 \

X

X

-5,511

0

-1,191

0

// <’•    4  ’,

Vv \ <
Pagina 1 din 27

uauza / crestei ea anor cr lenuieii ce---------

exploatare, in special amortizarea, pe fondul investițiilor efectuate, dar si a penalităților de intarziere datorate pentru nerestituirea la termen a împrumutului de la PMB

31.12.2019,

2020, 2021

X

X

-3,613

-429

-472

8

Cauza 7 creșterea cheltuielilor financiare, in special a cheltuielilor cu dobânzile

31.12.2019,

2020,2021

X

X

-707

0

-87

0

-96

0

TOTAL Pct. II

X

X

-53,654

0

-7,504

0

-8,254

0

Pct.

III

TOTAL GENERAL Pct. 1 + Pct. II

-4,700

4,802

0

238

0

34

0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Economist,

Buhaiciuc Mihai
PLAN DE INVESTIȚII 2019


Nr.Crt.

Denumire echipamente/activitate

Valoare fara TVA

Total Valoare inclusiv TVA -

Surse proprii

lei

Dotări ( alte achiziții de imobilizări corporale)

9,791.14

11,651.46

1

Platforma ridicătoare cu braț PRB-inaltare aprox 28m, sasiu minim 3,5t cos izolat

1,389.00

1,652.91

2

Autolaborator PRAM specializat in incercari si localizai i defecte in cabluri subterane

1,699.72

2,022.67

3

Buldoexcavator cu dotare suplimentare picon

400.00

476.00

4

Camion cu autoincarcator

674.00

802.06

5

Autospeciala 6+1 locuri plus bena 3,5t - procedura de achiziție făcută in 2018 termen livrare 2019

1,536.00

1,827.84

6

Motopompa profesionala

47.00

55.93

7

Mașina de taiat beton/asfah

38.00

45.22

8

Generator de curent electric portabil monofazat minim 4,6kw

110.00

130.90

9

Sistem locator pentru localizarea ușoara si evitarea traseelor utilităților ingropate

24.84

29.56

10

Motostivuitor 3000kg, 3000mm inaltine de ridicare

135.00

160.65

11

Locator GPS GNSS Corn Nav T300 pentru coordonate stâlpi

34.42

40.96

12

Teodolit electric

10.00

11.90

13

Mobilier

216.00

257.04

14

Server

50.00

59.50

15

Imprimante

21.60

25.70

16

Licențe software

675.62

803.99

17

Miniexavator min 15,7CP;senilat+cupa de excavare su cupa de taluzare

133.52

158.89

18

Dubita 3,St, min 140CP, min 2500cmc

401.76

478.09

19

Miniincarcator;+cupa multifunctionare;furci;picon

400.00

476.00

20

Platforma transport cilindrii compactări,bobcat si miniexcavator

46.30

55.10

21

1.Remorca transport;2.Tablouri distribuție 220-380V;3. Cablu alimentare/.Protecție traversare cablu;

5.Grup electrogen 250-400KVA

231.00

274.89

22

MOTOCompresor portabil min 7bar, min 20kw doua mufe aer 2x374s+ciocan+linie

o

200.00

238.00

23

Electropicamer              \   \

55.56

66.12

> 24

Mașina de carotat cu suport 2200w diametru gaurire 0 162 b\ton amțat

20.00

23.80

25

Trusa lacatus                  \      \           \ '

50.00

59.50

26

Trusa electrician                \    \         V

73

90.00

107.10

27

Clește de taiat cu clichet 0100                      \

■ Sa

41.70

49.62

28

Clește taiat hydraulic 085                           \   \ \.

■ o

49.68

59.12

29 Z

jf*^\Presa manuala sertizat cu bacuri Cu 6-300mm si bacuri AL 10-300mm       \ \ '

< o

66.96

79.68

30/5?

esa electrica sertizat cu bacuri Cu 6-300mm si bacuri AL 10-300mm \     \ \

\xi

53.70

63.90

3'

V secționare cablu cu pompa hidraulica de picior, in siguranța de la distant^      \ \

o

21.25

25.29

3:

* o

li

Scurtcircuitor trifazat LEA MT                         \     \

\ Z

11.00

13.09

3-

/                 Scurtcircuitor trifazat LEA JT         •                   \     y

18.80

22.37

-34^

Scurtcircuitoare tablouri electrice si cutii distribuție JT                    \

30.00

35.70

35

Qj*iS               Dispozitiv tragere cablu 07.,2-L^lOOm cu ciorapi de tragere

'F

48.60

57.83

36

Dispozitiv pt inde0artarea n^âtjtalpi+j’zolatiei XLPE

3.70

4.40

37

Z Coirt mănsonare /   '

20.00

23.80

■ 38

Aeroterma, ii/calzitor ptfmotprina tu ardere catalitica

7.00

8.33

39

Mașina de insurubat; l/4,5Nm/eJectrica, dreapta, industrial (Kolyer ACC2245) +accesorii

6.00

7/4 //^

40

Aspirator profesional umed-uscat

8.10

9.64

41

Tablou electric organizare de șantier

5.00

5.95

42

Dinamometru 3,2t 1P 65 cu cheie de tachetaj si cârlig

13.89

16.53

43

Indicatoare rutiere diverse

25.00

29.75

44

Compresor de aer industrial

10.00

11.90

45

Indicator prezenta tensiune MT

10.00

11.90

46

Aparat măsură rezistenta de contact

34.15

40.64

47

Aparat de măsură multifuncțional

25.27

30.07

48

Echipamente de protecție

242.00

287.98

49

Calculatoare

150.00

178.50

50

Mijloace de transport persoane si materiale; sarcina utila maxima 3100 kg

200.00

238.00

-

TOTAL:

9,791.14

11,677.16