Hotărârea nr. 357/2019

HOTARAREnr. 357 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE PARKING BUCURESTI S.A.


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIHOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Parking București S.A.


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 586/15.05.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe Comisiei juridice și de disciplină nr. 417/25.06.2019 din Municipiului București;

în conformitate cu prevederile :

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, ulterioare;


nr. 96/30.05.2019 și raportul cadrul Consiliului General al


cu modificările și completările


Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statui sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 97/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Parking București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI HOTĂRĂȘTE:Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru an

Parking București S.A., conform anexelor nr. 1 - 5 care hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului


Companiei Municipale c păjde integrantă din prezenta


București și Compania Municipală Parking București S.A. vor aduce la îndeg^i prezentei hotărâri.


Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului București din data de 26.06.2019.revederile


București, 26.

Nr. 357


.2019B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.roCOMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCUREȘTI

Adresa: Str. Grigore Cobalcescu, nr. 8, sector 1, București

RO37832152, J40/10320/2017BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2019


- mii lei -Venituri financiare


CHELTUIELI TOTALE (rd. 7=rd.8 + rd. 20 + rd. 21)cheltuieli cu bunuri și servicii

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilat^ \ cheltuieli cu personalul, din care:                 \

Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)

ch. cu salariile


4.9/0


4.962


4.105


3.347


3.347


22.9146 = 5/4

8,07%

8,81%

0,00%

0,00%

1,79%

0,00%


1,05%

1,05%

0,00%

0,00%

1,05%

0,00%PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:


Rezerve legale


Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi


Alte repartizări prevăzute de lege


Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29


Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la ni operatorului economic în exercițiul financiar de referință


Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazi autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul socieijățilo companiilor naționale și societăților cu capital integral sau m^jorit^de stat, din care:


- dividende cuvenite bugetului de stat


Uy ^TÎIvidende cuvenite bugetului local


- dividende cuvenite altor acționari


Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 s repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare


VENITURI DIN FONDURI EUROPENE


CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

cheltuieli materiale

cheltuieli cu salariile

cheltuieli privind prestările de servicii cheltuieli cu reclama și publicitate alte cheltuieli


SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din cafe:


Alocații de la buget


19


20


0,00%


0,00%


0,00%

0,00%

0,00%


0,00%

0,00%

0,00%


0,00%


0,00%


0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%


0,00%0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%


2/3

DIRECTOR ECONOMIC,

Victor-SebastiaCOMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCUREȘTI SA

Adresa: Str. Grigore Cobalcescu, nr. 8, sector 1, București

RO37832152, J40/10320/2017

Anexa nr. 2            l -J


DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA


din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:


............... ___________u

l;9+Rd?12tRdtl;3>Rd(14), din care:


3.854


++:16;212

16.212


din vânzarea produselor din servicii prestate din redevențe și chirii alte venituri


din vânzarea mărfurilor


din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:


subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare


din producția de imobilizări

venituri aferente costului producției în curs de execuție_____________________

alte venituri din exploatare (rd. 15 a- rd. 16 + rd. 19 +         rd. 21), din care:


......... \    ‘ k        1   '1 '              I        ifjf—

din amenzi și penalități                      \    \

din vânzarea activelor și alte operații de capital \d. 17     18), din care^j d

 • - active corporale                         \      \    \ \ P\ O

 • - active necorporale                           \

din subvenții pentru investiții                           2^   \

din valorificarea certificatelor CO2

alte venituri

Xx\/r


din imobilizări financiare din investiții financiare


~c)~ din diferențe de curs


din dobânzi

alte venituri financiare


31+ rd.;79 + rd.86 + rd. 114);-,din care:__

*rd.i^pt-hirdf46)i<-dln-- care:.« • >                       ■ -          »


cheltuieli cu materiile prime

cheltuieli cu materialele consumabile, din care: bl)    |cheltuieli cu piesele de schimb

b2)    Icheltuieli cu combustibilii


4,41%


64,81% t


,-Mrnmnan

0,00%cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44), din care:

203,67%


 • - către operatori cu capital integral/majoritar de stat

 • - către operatori cu capital privat

  2,37%


  prime de asigurare


cheltuieli cu colaboratorii____________________________

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

bl) |cheltuieli privind consultanta juridică ~

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

cheltuieli de protocol, din care:

 • - tichete cadou potrivit Legii nr, 193/2006, cu modificările ulterioare

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:_________________________

 • - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 1‘ ulterioare

 • - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe

potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare______________________

 • - ch. de promovare a produselor

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), di

ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate_________________

ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din - pentru cluburile sportive

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și acti

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane cheltuieli de deplasare, detașare, transfer

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

icările


au noi,


0,00%

13,82%

13,82%

53,33%

4,01%

0,00%

182,71%


0,00%

0,00%

0,00%

0,50%

0,00%

0,00%


0,00%


0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%


0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%


gf~ cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

0,00%

0,00%

8,43%


0,00%

18,39%


cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

AUe cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care: (rd. 70 + rd. 71 + rd. 72, rd.

1,09%


0,00%


cheltuieli de asigurare și pază______________________________________________

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul____________

cheltuieli cu pregătirea profesională____________________________________

aferente bunurilor de natura domeniului pu^lt^ cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale £‘ '              _

11 ■ ■ ■ -. ~ 11


cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalulpî de c/onducerecf. Ordonam ei de urgentă a Guvernului nr. 109/2011               p /


1,00%

1,72%

0,00%


0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%


cheltuieli de reevaluarea imobilizărilor corporale si nepprporale. djjj care: cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile șj'ă11e a nlinț0rI

V
d)

alte cheltuieli

120

360

360

5

5

10

210

360

69,36%

0,00%

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

94

94

38

6

12

62

112

2,93%

0,00%

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123 + rd. 126), din care:

122

0

0,00%

0,00%

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

0

-

0,00%

0,00%

fl. 1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

0

-

0,00%

0,00%

fl. 2)

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

125

0

0,00%

0,00%

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

-

0

0,00%

0,00%

f2. 1)

din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:

127

0

0,00%

0,00%

- din participarea salariaților la profit

128

0

0,00%

0,00%

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

0

0,00%

0,00%

- venituri din alte provizioane

130

0

0,00%

0,00%

Cheltuieli financlarerfrd. 132 + rd. 135+rd, 138), din care:

131

-

20

Ț20

8

- 384

2.085

«e;ț269|34%

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

20

20

8

25

50

70

85

10,98%

0,00%

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

0

0,00%

0,00%

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

20

20

8

25

50

70

85

10,63%

0,00%

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

0

-

0,00%

0,00%

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

0

-

0,00%

0,00%

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

0

-

0,00%

0,00%

c)

alte cheltuieli financiare

138

0

-

334

1.336

2.000

0,00%

0,00%

•’3;'

Cheltuieli extraordinare '

-   t..

139}

4      ■   ‘

& •

■sih

£

^Â0,QO%

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 rd. 29)

l

140

267

174

174

-2.119

132

242

196

92

-0,04%

7,94%

venituri neimpozabile

141

0

0,00%

0,00%

cheltuieli nedeductibile fiscal

,142

22

0,00%

0,00%

IV

IMPOZIT PE PROFIT

o cr

143

28

28

0

21

47

59

74

0,00%

0,00%

DATE DE FUNDAMENTARE

z

-

0

0,00%

0,00%

V

1

Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)

' o

144

10.060

10.060

2.549

3.854

9.558

16.212

22.466

8,81%

0,00%

a)

-venituri din subvenții și transferuri

145

0

-

0,00%

0,00%

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productiyjJspt-rrttHîttijjJ. Legii anualJ

“ 1

Sa.

a bucului d( CZ

O

146

-

0

-

-

0,00%

0,00%

2

Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care:**)

«-Vr\\ - I-

A3

147

97

5.461

5.461

3.347

2.827

6.714

10.809

14.887

4,45%

34,51%

a)

\ O

148

-

0

-

-

-

0,00%

0,00%

b)

\z           Xc// h

y

149

0

-

-

0,00%

0,00%

c)

A r-

150

-

0

-

0,00%

0,00%

>

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

. J

151

97

5.461

5.461

3.347

2.827

6.394

10.229

13.918

4,16%

34,51%

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

ZVvd

152

18

385

385

197

180

190

200

210

1,07%

10,94%

Nr mpdiii Ha calariati

\\?-

153

6

69

69

75

180

190

200

190

2,53%

12,50%

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de mțtută salarială (\d. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000                                          '          \\

154

1.347

6.595

6.595

3.719

X

X

X

6.464

1,74%

2,76%

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natuiă salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

X

X

0

X

X

X

X

0,00%

0,00%

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. Z/fdr'-153) ~ •» A M

156

\

43

43

34

X

X

X

118

3,48%

-

I

z ,   —         ’

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată fi. Legiiânuarea bugetu(ui’dt k r /

-

X

X

0

X

X

X

.-CamPd/;-'

'A 0,00%

m     f1

1

o, //

V •/ \

■■ /

. - 1

y y 7

i.

ii

\l

\<>\z

6 1

S7 1

7/c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) W = QPF/rd. 153

158

X

X

0

X

X

X

0,73

0,00%

0,00%

cl)

Elemente de calcul al productivității muncii in unități fizice, din care

159

X

X

0

X

X

X

22.466

0,00%

0,00%

- cantitatea de produsă finite (QPF)

160

X

X

0

X

X

X

4.012

0,00%

0,00%

- preț mediu (p)

161

X

X

0

X

X

X

5,6

0,00%

0,00%

-valoare = QPF x p

162

X

X

0

X

X

X

22.466

0,00%

0,00%

- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd.2

163

X

X

0

X

X

X

1

0,00%

0,00%

8

Plăți restante

164

-

0

-

0,00%

0,00%

9

Creanțe restante, din care:

165

0

-

0,00%

0,00%

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

0

0,00%

0,00%

- de la operatori cu capital privat

167

0

0,00%

0,00%

- de la bugetul de stat

168

-

0

0,00%

0,00%

- de la bugetul local

169

0

-

0,00%

0,00%

- de la alte entități

170

-

0

0,00%

0,00%

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

0

334

1.336

2.000

0,00%

0,00%
COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCUREȘTI SA

Adresa: Str. Grigore Cobalcescu, nr. 8, sector 1, București

RO37832152, J40/10320/2017

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

H         4tA. 357/49JA

mexa nr. 3                      '


Nr.

Indicatori

Prevederi an N ? - 2O1"7

4  3/2

Prevederi an precedent (N-1) - 2018

% 7 = 6/5

crt.

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

5

6

7

1.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:

2.292

-

0,< )%

10.324

2.813

27,25%

1

Venituri din exploatare*)

2.292

0, )%

10.060

2.549

25,34%

2

Venituri financiare

O; )%.

264

264

100,00%

3

Venituri extraordinare

0/ >?■.

0,0’0%

COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCUREȘTI SA

Adresa: Str. Grigore Cobalcescu, nr. 8, sector 1, București RO37832152, J40/10320/2017


Anexa nr. 4        '


INDICATORI


PROGRAMULDE INVESTIȚII, DOTARLSI SURSELE DE FINANȚARE


0_

I


2_

7


____________________________________________2

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

Surse proprii, din care:

 • a) ■- amortizare_____________________.__________

 • b) - profit_______________________________________________

Alocații de la buget_______________________________

Credite bancare, din care:________________________

 • a) - interne__________________________________________

 • b) - externe______________________________________

Alte surse, din care:

majorare de capital____________________________

(denumire sursă)CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:


Investiții în curs, din care:__________________________________________________________________

 • a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:________________

 • - (denumire obiectiv)

 • - (denumire obiectiv)

 • b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității

administrativ teritoriale:______________________________________________________________

 • - (denumire obiectiv)_____________________________________________________________

 • - (denumire obiectiv)_____________________________________________________________

ci oentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

 • - (denumire obiectiv)

■ (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

 • - (denumire obiectiv)_____________________________________________________________

 • - (denumire obiectiv)_____________________________________________________________

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:_______________

Amenajări clădiri

Studii tehnice de specialitate (Sf-uri, DALI-uri, etc)___________________________________

Achiziționarea imobile si construcții clădiri

Teren______________________

Mobilier____________________

Autoutilitara 4x4 - 3 buc

Autoutilitara 5-9 locuri - 2 buc


Autoturisme (cu motor termic, hibrid sau ele trie)


Autospeciale de ridicat si transport mașini Sisteme de blocare al autovehiculelor Autoutilitare 4x4 pick-up_________________

Mașini electrice

Centrala Eco Plus cu sistem -1 buc________

Autovehicul break -1 buc________________

Autovehicul 5 locuri ■ 20 buc______________

Autobasculanta 12t -1 buc______________

Perie mica pentru parcare_______________

Casa de marcat________________________

Case de marcat poi tabile________________

Echipament de control al parcărilor_______

Aparate de taxare_____________________

Bariere de protecție


Echipament de comanda si control, de siguranța si de semnalizare pentru parcari


Amenajare spatii noi de parcare__________

Sistem camere video___________________

Cabine paza___________________________

Aer condiționat_________________________

Soluție softwear de gestionare a parcărilor Platforma on-line

Sararita automata_______________________

Plug dezapada __________________... • o- •

Utilaje aplicare marcaje rutire_____________

Utilaj spalare parcare_____________________

Autofurgon____________________________

Utilaje de mica mecanizare


Trotinete electrice_______

Echipamente informatica150.000

150.000


169.657

169.657

1


112.800

37.200


169.542

169.542

3.00C

300

112.80U

37.200


Echipamente dispecerat

51

Echipamente camera server

270

Soluție integrata Parking București

9.000

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau ai unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire ohiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unită ții administrativ teritoriale:

- frlQni|T»ire

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

24.137

264

3.788

0

0

a

Dotări modernizări parcări

23.137

0

2.658

b

Dotări sediu

500

235

450

c

Software

500

28

680

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investi ții, din care:

0

0

0

0

0

a) • interne

b) - externei I!


COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCUREȘTI SA


H C-b AM.'U

Anexa nr. 5MASURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT SI DE REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE

- mii lei -

Nr. crt.

: Jl ' ■

Măsuri

ir ! ■                                      i

Termen de realizare

An p ecedent (f 1-1)

An curent(N)

An N+l

An N+2

Preli ninat/Realizat

Influei

Influențe (+/-)

Influențe (

Rezultat i rut (+/-)

Plăți estante

Rezultat brut

Plăți resi. nte

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

1

4

5

6

7

8

9

10

■Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducei a filăților restante

.1

Măsura 1...     j ' p

[. ■

X

X

i     iii

2

Măsura 2 ...

X

X

Măsura n .. .

X

X

TOTAL pct. 1

0

X

X

0

0

0

0

0

0

Pct. II

C uze

care diminuează efectul mâsui

lor prevă; te la pct. 1

1

Cauza 1. ..

X

X

2

Cauza 2 ...

X

X

Cauza n ...

X

X

TOTAL pct. II

0

X

• X

0

0

0

0

0

0

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. 1 + pct. II

0

0

0

0

0

0

0

Caj1/1