Hotărârea nr. 356/2019

HOTARAREnr. 356 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI BUCURESTI S.A.


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCU


CONFORM CU ORIGINALU


H OTĂRA R E/

privind aprobarea bugetului de venituri și eltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Managementul Transportului București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 637/21.05.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 95/30.05.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 416/25.06.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile :

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 132/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Managementul Transportului București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Companiei Municipale Managementul Transportului București S.A., conform anexelor nr. 1 - 5 ' care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Managementul Transportului București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.06.2019.


București, 26.06^2019

Nr. 356


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 1COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI B-dul Lacul Tei Nr. 1-3 sector 2 București

Cod unic de înregistrare 37991409

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2019

INDICATORI


Realizat/ Preliminat

Nr. an

rd.   precedent

(N-l) 2018


Propuneri

an curent

(N)Iunie %

Decembrie

20191 2

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

 • 1  Venituri totale din exploatare, din care:

 • a)  subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cifrei de afaceri

 • b)  subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cheltuielilor de exploatare

 • 2 Venituri financiare

 • 3 Venituri extraordinare

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21) Cheltuieli de exploatare, din care: cheltuieli cu bunuri și servicii cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate cheltuieli cu personalul, din care:

C0

CI

C2

C3Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)

eh. cu salariile

bonusuri

alte cheltuieli cu personalul, din care: cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

Cheltuieli aferente contractului de mandat și aLltor organe de conducere și control, comisii și coipketc cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fonUuri le speciale și alte obligații legale             /    |

alte cheltuieli de exploatare                  /

I


C4


.ete


3

1

4

0

5

6 = 5/4

0.00

7

0

19298

2

0

19298

0.00

0

3

0

0

0.00

0

4

0

0

0.00

0

5

0.

0

0.00

0

6

0

0

0.00

0

7

1760

10985

6.24

0

8

1760

10985

6.24

0

9

148

444

3.00

0

10

0

6

0.00

0

1 1

o •

0

0.00

0

12

1096

5220

4.76

0

13

1096

5220

4.76

0

14

0

0

0.00

0

15

0

0

0.00

0

16

0

0

0.00

0

17

515

1810

3.51

0

18

704

2232

3.17

0

19

0

191

0.00

0


Page 1


0   1                                     2

4

0

0

-1760

0

I 7o0

0

0

0

0


 • 2 Cheltuieli financiare

 • 3 Cheltuieli extraordinare

 • III    REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

 • IV   IMPOZIT PE PROFIT

 • V   PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

 • 1 Rezerve legale

 • 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

 • 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

 • 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele

collnanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

 • 5 Alte repartizări prevăzute de lege                              29

 • 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 30

25, 26. 27, 28. 29

 • 7 Participarea salariaților la profil în limita a 10% din profitul 31 net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință


Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în 32 cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

 • - dividende cuvenite bugetului de stat

  • 33

  33a

  • 34

  • 35


  0

  0

  0

  0


 • - dividende cuvenite bugetului local

 • - dividende cuvenite altor acționari

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă pr de finanțareVENITURI DIN FONDURI EUROPENE      /

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EURQPEN

5        6 - 5/4        7

0

0.00

0

0

0.00

0

8313

-4.72

0

1350

0.00

0

7094

-4.03

0

354

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

0


0

0.00

0

6740

0.O0

0

0

0.00

0


-*

l| Or       i o

UÎO * S'J-'J.ț

w<


0        0.00 o


0        0.00 o


0        0.00 o


0        0.00 o


0

0.00

0

0

0.00

0ANEXAI

0 1 2

3

4

5

6 = 5/4

7

cheltuieli materiale

38

0

0

0.00

0

cheltuieli cu salariile

39

0

0

0.00

0

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

0.00

0

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

0

0

0.00

0

alte cheltuieli

42

0

0

o.oo

0

VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:    43

0

72403

0.00

0

1 Alocații de la buget - subvenții pentru investiții

44

0

0

o.oo

0

alocații bugetare aferente plății angajamentelor dir

45

0

0

o.oo

0

anii anterior

IX   CI IELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

0

72402

0.00

0

X   DATE DE FUNDAMENTARE

47

0

0

0.00

0

1 Nr. de personal prognozat la linele anului

48

77

87

1.13’

0

2 Nr. mediu de salariați total

49

28

35.25

1.26

0

3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat     50

0

0

0.00

0

pe baza cheltuielilor de natură salariată *)

4 Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza

51

39

0

0.00

0

cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd.

49)/12* 1000

5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal     52

0

0

o.oo

0

mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)

6 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal

53

0

0

0.00

0

7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd.

54

0

0

0.00

0

l)xlOOO

8 Plăți restante

55

0

0

0.00

0

$ Creanțe restante

56

0

0

0.00

0

—Rd.50 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR ECONOMIC*..,V„MPANIA * Z MUNICIPALĂ

AGEMENTUL TRANSPORTUL^
8

9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

; o.oo

0.00

: 0.00

0.00

0.00

0.00

i

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI B-dul Lacul Tei Nr. 1 -3 sector 2 București Cod unic de înregistrare 37991409


'*a--

ANEXA Ni. 2


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora


Realizat


Propuneri an curent (N) - 2019


- mii Ici -

° OINDICATORI


I2

VENITURI TO TALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28) Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd.

'9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:

a) idin producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

i

i

1


din vânzarea produselor jdin servicii prestate din redevențe și chirii I alte venituri


i

 • b) jdin vânzarea mărfurilor

 • c) Idin subvenții și transferuri de exploatare (rd. 10

11), din care:

jsubvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cifrei de afaceri nete subvenții, cf. prevederilor legale în i vigoare aferente cheltuielilor de .exploatare

 • d) idin producția de imobilizări venituri aferente costului producției în curs de I execuție

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. i 19 + rd. 20 + rd. 2 I). din care:

fl) 'din amenzi și penalitățidin care:

Realizat

2019

Trim U

Trim II

Trim III

loial

An

6=6d

7 ■=

6 <.1/5

* 1 ()()

(>

6 a

6b

6c

6d

7

l'»298

2846

3468

12984

19298

#DI V/0!

I9298

. 2846

3468

12984

19298

0.00

0

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

B'298

.2846

3468

12984

19298

0.00

0

0

0

0

0

0.00

0

()’.

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00 .

0

0

0

0

0

0.00

0

0‘

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

0

o .

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0.000.00

0.00


0.00

0.00


Page I12)


i

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19). din care:

 • - active corporale

 • - active nccorporale

din subvenții pentru investiții

din valorificarea certificatelor CO2 [alte venituri


' O

i 14)

I f5!

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd


 • a) jdin imobilizări financiare

 • b) |din investiții financiare

jdin diferențe de curs

(din dobânzi

[alte venituri financiare

Venituri extraordinare

ICI IELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd.

144)

iCheltuieli de exploatare (rd. 3 I + rd. 79 + rd. 86 i+ rd. 120). din care:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. i40 -i- rd. 46). din care:

'Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd.

37 + rd. 38 + rd. 39). din care:

 • a) icheltuieli cu materiile prime

 • b) Ichcltuicli cu materialele consumabile, din care:

bl) cheltuieli cu piesele de schimb.

imateriale

b2) (cheltuieli cu combustibilii


I

i

 • c) ichcltuicli privind materialele de natura obiectelor de inventar

 • d) ichcltuicli privind energia și apa

 • e) [cheltuieli privind mărfurile

A2 [Cheltuieli privind serviciile executate de terți j (rd. 4 I + rd. 42 + rd. 45), din care:

 • a)  cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

 • b) 'cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) c/ii bl) i - către operatori cu capital

inlcgral/majoritar de stat către operatori cu capital priva


; b2)

I prime de asigurare3

16


 • 17

 • 18

 • 19

 • 20

21

22

 • 23

 • 24

 • 25

 • 26

 • 27

 • 28

29


30


31


32


 • 33

 • 34

 • 35


 • 36

 • 37


 • 38

 • 39

 • 40


I-


 • 5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o

2923

2923

100

23

0

 • 6

0

6

2

15

0

36

0

36

36

0

12


o

o

o

o

o

()

o

o

o

o

o

I)

()

IO985

10985

1691

574

o

150

70

80

.'94

4)

0

536

65

226

5 76

50

15


6 a

0

6 b

0

6 c

0

6d

0

7

0.00

8

0.00

0

0

0

0

0.00

0.00

0

0

0

0

0.00

0.00

0

0

0

0

0.00

0.00

0

0

0

• 0

0.00

0.00

0

0

0

0

0.00

0.00

0

0

0

0

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

O o

0

0

0

0

0.00

0.00

0

0

0

.0

0.00

0.00

z

0

0

0

0

0.00

0.00

o

0

0

0

0

0.00

0.00

s

0

0

0

10985

375.81

1 1252.0

’ o cz

0

0

0

10985

375.81

1 1252.01

ORIGII

0

0

0

1691

1691.00

2î|44>K)

MALU

_

0

0

0

574

2495.65

2 H96.00

\ r-100.00

19700.00


200.00

0.00

933.33


//DIV/0!

627.78

488.89


#|)IV/0!

375.00


315.00


50.00


I 2         !

i A3 |Cheltuieli eu alte servicii executate de terți (rd. I


el)


47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + ■rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78). din care:

 • a) i cheltuieli cu colaboratorii

 • b) (cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din

j care:

bl) icheltuieli privind consultanța juridică

 • c) icheltuieli de protocol, reclamași publicitate (rd. '51 + rd. 53). din care:

icheltuieli de protocol, din care: j- lichele cadou potrivit Legii nr. 193/2006. cu modillcările ulterioare

(cheltuieli de reclamă și publicitate, din |care:

- lichele cadou pir. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modillcările ulterioare

i- lichele cadou pir. campanii de

c2)


marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi. potrivit Legii nr. 193/2006. cu modillcările ulterioare

•- ch.de promovare a produselor


I

I

 • d) iCh. cu sponsorizarea, potrivii O.U.G. nr. 2/2015 I

I(rd. 58 + rd. 59 + rd. 61). din care:

ch.de sponsorizare in domeniul medical

, și sanatale

■ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social și sport, din jcare:

I- pentru cluburile sportive

|ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și jactivilati

1                                                                                                                                                                                                                                                                          i


3

5

(>

46

41

781

47 .

25

1 10

48 î

1

20

49

1

20

50

ii

0

105

51

0

5

52

0

10

53

0

100

ț

54

0

0

55

0

0

56 :

0

0

57 '

0

0

58 !

0

0

59 :

!

0

0

60

0

0

61

f.

0

0

62

0

88

63 ■

0

7()

64 t

0

7()

65

0

25

66

0

15


 • e) Icheltuieli cu transportul de bunuri și persoane I) icheltuieli de deplasare, detașare, transfer,^

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), di

i-interna

I -externa
6 a

6 b

6c

6d

7

0

0

0

781

1904.88

0

0

0

140

560.00

0

0

0

20

2000.00

0

0

0

20

2000.00

0

0

0

105

//DIV/0!

0

0

0

5

//DIV/O!

o ;

0

0

10

//DIV/O!

0

0

0

100

//DIV/O!

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

o.

0

0

0

0.00

0'

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

0 ’

0

0

88

0.00

0

0

0

70

0.00

0

0

0

70

0.00

0

0

0

25

0.00

0

0

0

45

0.00


8

160.00


0.00

0.00

0.00

10.002

3

5

6

g) cheltuieli poștale și laxe de telecomunicații

67

1

5

h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

4

12

i) ialtc cheltuieli cu serviciile executate de terți, din '

69

<>

>31

care:

;  »          ...     .           i

11) cheltuieli de asigurare și pază

70

0

60

i2) icheltuieli privind întreținerea și

71

26

121

funcționarea tehnicii de calcul

i3) cheltuieli cu pregătirea profesională

72

3

ts

i4) icheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor

73

0

0

;corporale și nccorporalc. din care: i-aferente bunurilor de natura domeniului public

74 i

1

0

60

i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de

75

0

0

l i            ! filiale

|

i6) icheltuieli privind recrutarea și plasarea

76

0

50

personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr.

109/2011

i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile .

77 '

0

5

; și alte anunțuri

! . I                                                                                                                                                               j

l) ialte cheltuieli

78

10

10

|B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85). din care:

79

0

;2

a) eh. cu laxa pt.activitatea de exploatare a

80 I

0

0

resurselor minerale

t

b>b) ich. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

81

0

0

publice și resursele minerale

—t?) ich. cu taxa de licență

82 Ș

0

5

d) ich. cu taxa de autorizare

83 l

0

20

c) ich. cu taxa de mediu

84 !

0

5

1) icheltuieli cu alte laxe și impozite

85

0

7

!C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd.

104 + rd. 1 13). din care:

86 '

|:

2823

9262

C0 icheltuieli de natură salarială (rd. K8 + rd. 92)

87

1612

5220

CI ICheltuieli cu salariile (rd. 89 + rol 90 + rd. 91).

88

1612

5 100

,^-~sdin care:                         • ț

!

a\ salarii de bază                   1

89

1612

5 100

6a    6b

O      O

o      o

o      o


6d

7

8

5

500.00

5.00

12

300.00

50.00

331

0.00

85.00


60

’ 121


0.00       50.00

465.38      0.00


O

0.00

0

0

0

60

0.00

0

0

0

0

0.00

0

0

0

50

0.00


0

0

0

5

0.00

0

0

0

10

100.00

0

0

0

32

0.00


0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

0

0

0

5

0.00

0

0

0

20

0.00

0

0

0

5

0.00

0

0

0

2

0.00

0

0

0

9262

328.09

0

0

0

1612

100.00

0

0

0

5 100

316.38

0

0

0

5100

316.38
C2


12 j

 • b) sporuri, prime și alte bonillcații aferente salariului de bază (conform CCM)

 • c) alte bonificații (conform CCM)

| Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd.

99), din care:

|a) cheltuieli sociale prevăzute la ari. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu

I modificările și completările ulterioare, din care:

i

i

 • - tichcte de creșă. cf. Legii nr. 193/2006, [CU modificările ulterioare;

 • - tichcte cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu

Imodificările ulterioare;

I


3

5

6

90

0

0

i 91

o

0

i 92

i

0

0

1

93

0

0

1 94

i

0

0

95

0

120

!

96

0

104

97

0

0

i 98

0

0

f

99

0

0

: 100

0

0

i

1 101

0

0

102

0

0

103

’                                   i

0

0

i                                   1

104

i                                   1

1

516

1810

» 2

i 105

130

320

i 106

130

200

107

0

120

108

386

1 100

109

386

1000

1I

i

 • b) lichete de masă;

 • c) lichele de vacanță;

|d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținui în anul precedent

 • e) alte cheltuieli conform CCM.

C3 | Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

 • a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

 • b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza

j unor hotărâri judecătorești

 • c) cheltuieli de natură salarială aferente

!—5 irestructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

C4 |Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111+ rd. 11 |din care:

 • a) pentru directori/directorat ‘-componenta fixă -componenta variabilă

|b) pentru consiliul de administrație/c/Visiliul de supraveghere, din care:

i

i-componenta lixă

2).

6a

6b

6 c

6d

0

0

0

0


7

0.00


8

0.00


o      o       o        o

O      O      0       120


0.00 0.00

0.00      547.00


0.00      235.00


0.00


0.00


0.00      235.00


104

O

O


0.00      312.00

0.00       0.00

0.00        0.00

* compania

(( municipala .

MANAG^tUlUL / V. ȚRANSPO'xi^-’" / x\ . SA. < /


Page 51

2

3

5

ti

6 a

6 b

i

-componenta variabilă

110 J

0

100

0

0

c) pentru AGA și cenzori

HI 1

0

80

0

0

d) pentru alic comisii și comitete constituite

• potrivit legii

112

0

10

0

0

C5 |Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119). din care:

113

1

695

2232

0

0

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

1 14

403

1275

0

0

b) ch. privind contribuția la asigurări pl.șomaj

H5;

0

0

0

0

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116 i

162

>10

0

0

1

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

105

; 15

0

0

je) ch. privind contribuțiia unității la schemele de

118 |

0

0

0

0

i
pensii

 • f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121+ rd. 124 + 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care: icheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123). din care:

 • - către bugetul general consolidat

 • - către alți creditori

 • b) (cheltuieli privind activele imobilizate

 • c) icheltuieli aferente transferurilor pentru plata

I personalului

 • d) 'alte cheltuieli

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și

Inecorporale

|ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare Iși provizioane (rd. 129-rd. 13 I). din caic: cheltuieli privind ajustările și provizioanele

6d

7

8

400

0.00

0.00

80

0.00

39.00

10

0.00

0.00

2232

321.15

1433.00

1275

310.38

993.00

0

0.00

327.00

510

314.81

32.00

115

109.52

81.00

0

0.00

0.00

332.

1328.00

0.00

0

0.00

191.00

0

0.00

0.00

2

0.00

0.00

2

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

191.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00
[L COMPANIA * / municipala

MANAGSMEjnUț v\îRANSPOM'C1L'-


fl .2) - provizioane in legătură cu contractul de mandat

12)  | venituri din provizioane și ajustări

I pentru depreciere sau pierderi de valoare

12.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + jrd. 134 + rd. 135), din care: ■- din participarea salariaților la profit i- din deprecierea imobilizărilor icorporale și a activelor circulante i- venituri din alte provizioane [Cheltuieli financiare(rd. 137 + rd. 140 + rd.

143). din care:

 • a) cheltuieli privind dobânzile, din care:

al)   aferente creditelor pentru investiții

a2) ,aferente creditelor pentru activitatea i curentă

 • b) [cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

bl)   aferente creditelor pentru investiții

b2) aferente creditelor pentru activitatea I

I curentă

 • c) jalte cheltuieli financiare jCheltuieli extraordinare REZULTATUL BRUT (prolll/pierdere) (rd. I-jrd. 29)

venituri neimpozabile cheltuieli nedeductibile fiscal IMPOZIT PE PROFIT

DATE DE FUNDAMENTARE Cheltuieli de natură salariată (rd. 87) Cheltuieli cu salariile (rd. 88) Nr. de personal prognozat la finele anului Nr. mediu de salariați

 • a) iCastigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ((rd. 15 I )/rd.

I I53)/I2* 1000

 • b) [Câștigul mediu lunar pe salariat (Ici/pcrsoană) kleterminat pe baza cheltuielilor de natură jsalarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98/rd.

5

6

6 a

6 b

6c

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

()

0o o o

o o o o o o o o ()


6d

7

X

0

0.00

0.00

0

o.oo

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

547.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

55.00

0

0.00

0.00

0

0.00

6019.00

0

0.00

5472.00

0

0.00

77.00

0

0.00

77.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00
"Z VA. M. >' ''

-1- • \

COMPANIA / MUNICIPALA MANAGEMENTUL ^TRANSPORTUL v<?/ S.A. _

XvyCHP; ■■


Page 70 1 |

|2

3 ;

5

6

6a

6b

6i

6 a)

! i

1 Productivitatea muncii în unități valorice pe dotai personal mediu (mii Ici/persoană) ((rd. 2-rd.l 1)/ rd. 153)**

156

0

0

0

0

(

b)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPIVrd. 153

157 1

0

0

0

0

(

ici)

1

, 1

j Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

158

0

0

0

0

(

! i

j

j- cantitatea de produse finite (QPI7)

159

0

0

0

0

c

i

- preț mediu (p)

160

0

()

0

0

c

i- valoare = QPE x p

161 ‘

0

0

0

0

(1

• i

- pondere in venituri totale de exploatare j

= rd. I6l/rd. 2

162

0

()

0

0

(1

7

Plăți restante

163 i

0

0

0

0

0

«

Creanțe restante, din care:

164

0

0

0

0

0

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stal

165

i

0

()

0

0

0

1             !                •

*             i                1

- de la operatori cu capital privat

166

0

0

0

0

0

- de la bugetul de stat

167 i

0

0

0

0

0

!- de la bugetul local

168

0

0

0

0

0

- de la alte entilati

169

0

()

0

0

0

9

Credite pentru finanțarea activității curente

170 ;

0

()

0

0

0

;(soldul rămas de rambursat)

) în limita prevăzută la ari. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul liscal. cu modificările' Considerând doar subvențiile aferente cifrei de afaceri, cf. ordinului 20/2016


rENERAL


DIRECTOR ECONOMIC


,fcA.A4 -1-COMPANIA municipală MANAGEMENT.;: TRANSPORȚI.fS.A.

6d

0.00


7           8

,)()0       153.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


ANEXASCOMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI Sediul/Adresa: BUCUREȘTI B-dul Lacul Tei Nr. 1-3 sector 2 București Cod unic de înregistrare 37991409

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANII 2017-2018

Nr. crt.


Prevederi an N-2

2017


- mii lei -


Prevederi an precedent


Indicatori

% % 4 = 3/2          2018           7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) * ), din care:

0

0

0

0

0

0

1

Venituri din exploatare * )

0

0

0

0

0

0

2

Venituri financiare

0

0

0

0

0

0

3

Venituri extraordinare

0

0

0.00

0

0

0.00

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stal
COMPANIA

MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL transportului

>, S.A. ,


COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI Scdiul/Adresa: BUCUREȘTI B-dul Lacul Tei Nr. 1-3 sector 2 București Cod unic de înregistrare 37991409


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Data finalizării investiției
an precedent 2018

Realizat/

Preliminat

4

5

6

7

8

----1 4

1     16,520

55,883

0

0

16,520

55,883

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

J       16,520

0

0

0

0

16,520

0

16,520

0

0

14,900

0

14,488

0

0

0

0

0

0

0

0

6,928

0

0

0

0

6,400

0

0Surse proprii, din care:

 • a) - amortizare

 • b) - profit

Alocații de la buget

Credite bancare, din care:

 • a) - interne

 • b) - externe

Alte surse, din care:

APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL

- (denumire sursă)

APORT NUMERAR LA CAPITALUL SOCIA CHELTUIELI PEN TRU INVESTIȚII, din care:


Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

Bunuri cf. noi
Bunuri cf. nota de fundamentare 22 din 13 iulie 2018

Bunuri cf. nota de fundamentare 22 din 13 iulie 2018

 • c) pentru bunurile de natura domeniului privat al stalului sau al unității administrativ teritoriale:

 • - (denumire obiectiv)

 • - (denumire obiectiv)

 • d) pentru bunurile luate în concesiune. închiriate sau în locație £> de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau pri\ al a statului sau al unității administrativ teritoriale:

2 Investiții noi, din care:

 • a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

 • - autoturism 1500 cm3 diesel________________________

echipamente si biciclete_____________________________

 • - (denumire obiectiv)

- imobilizări necorporale - soft activitatea de exploatare

 • b) pcnlrtkbițnuriQdtAq^lur^^domeniului public al stătuIui sau al unității îfejm,inisți^atis<te^toi^e:___________A

- înlQv'uirea>^arp/ufilp^kî\ladi'ro^ administrativă


COMVAN1A municipa’-*

 • c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

 • - (denumire obiectiv)

 • - (denumire obiectiv)

 • d) pentru bunurile luate în concesiune. închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau pri\ al al statului sau al unității administrativ teritoriale:

 • - (denumire obiectiv)

 • - (denumire obiectiv)

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

 • a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

 • - (denumire obiectiv)

 • - (denumire obiectiv)

 • b) pentru bunurile de natura domeniului public alțstalii

al unității administrativ teritoriale:

 • - (denumire obiectiv)

 • - (denumire obiectiv)

 • c) pentru bunurile de natura domeniului privat al stalul unității administrativ teritoriale:

 • - (denumire obiectiv)

 • - (denumire obiectiv)

 • d) pentru bunurile luate în concesiune. închiriate sau î de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau pri\ statului sau al unității administrativ teritoriale:

 • - (denumire obiectiv)

 • - (denumire obiectiv)

Dotări (alte achiziții dc imobilizări corporale)

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

 • a) - interne

 • b) - externeJ$MPANIA *\ ICIPALĂ j agementul ^RANSPORTULU' S.A. xX0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
.M. 'x -1- *

COMPANIA

MUNICIPALA , n managementul ■ \\ TRANSPORTUL'3/


ANEXA Nr. 4                  '


COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI

Sediul/Adresa: BUCUREȘ TI B-dul Lacul Tei Nr. 1-3 sector 2 București

Cod unic de înregistrare 37991409

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

2

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:


Surse proprii, din care:

 • a) - amortizare

 • b) - profit

Alocații de la buget

Credite bancare, din care:

 • a) - interne

 • b) - externe

Alte surse, din care:

APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL

- (denumire sursă)

APORT NUMERAR LA CAPITALUL SOCIAL

CHEL TUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:


Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea primata a operatorului economic:

Bunuri cf. nota de fundamentare


an precedent 2018

Realizat/

Preliminat

4

5

6

7

8

16,520

55,883

0

0

16,520

55,883

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16,520

0

0

0

0

16,520

0

16,520

0

0

14,900

0

14,488

0

0

0

0

0

0

0

0

6,928

0

0

0

0

6,400

0

0


COMPANIA municipala ,

•Xțranspo^ulu
2

Bunuri cf. nota de fundamentare 22 din 13 iulie 2(

)l S/'slalii

0

0

528

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al stalului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

7,500

0

0

Bunuri cf. nota dc fundamentare 22 din 13 iulie 201X

0

5,630

Bunuri cf. nota de fundamentare 22 din 13 iulie 2(

IX

0

0

2,001

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

d) pentru bunurile luate în concesiune. închiriate sa de gestiune, exclusiv cele din domeniuTpublic sau# statului sau al unității administrativ teritoriale:

\ I

i în locație

*c>‘l   1

o

-o

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)              [/j\\

\ s

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)                     \   \

Investiții noi. din care:                                 '

a) pentru bunurile propriatfcttla pr^ă^^o^iwirulu economic:                             *c//

ion

0

0

0

0

0

\ o

0

0

54,992

0

0

y

0

0

54,992

0

0

- autoturism 1500 cm3 diwSlt>

r

0

0

300

0

0

echipamente si biciclete

0

0

6,760

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

clădire

0

0

37,083

0

0

teren

0

0

10,729

0

0

- imobilizări necorporale - soft activitatea dc exploa

arc

0

0

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) pentru bunurile dc natura domeniului public al statului sau al unității adminislratiy teritoriale:

0

0

0

0

0

- înlocuirea geamurik/r k|cladirca administrativă

■■.

0

0

0

0

0

- (denumire obicclivy

0

0

0

0

0

// CONWAN' A_ !|* MUN'.C^țA d wW;a^-'u.' \\ -fRANSPC.'‘bu'

 • c) pentru bunurile dc natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

 • - (denumire obiectiv)

 • - (denumire obiectiv)

 • d) pentru bunurile luate în concesiune. închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau pri\at al statului sau al unității administrativ teritoriale:

 • - (denumire obiectiv)

 • - (denumire obiectiv)

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

 • a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

 • - (denumire obiectiv)

 • - (denumire obiectiv)

 • b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sa al unității administrativ teritoriale:

 • - (denumire obiectiv)

 • - (denumire obiectiv)  • c) pentru bunurile de natura domeniului privat al stalului sau. al unității administrativ teritoriale:

  • - (denumire obiectiv)

  • - (denumire obiectiv)

  • d) pentru bunurile luate în concesiune. închiriate sau în locație


dc gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau pri\ ut j statului sau al unității administrativ teritoriale:

 • - (denumire obiectiv)

 • - (denumire obiectiv)

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) Rambursări de rate aferente creditelor penti/\investiții, di care:

 • a) - interne

 • b) - externe

COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI B-dul Lacul Tei Nr. 1-3 sector 2 București Cod unic de înregistrare 37991409

Anexa nr.5


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.


Măsuri


Termen de realizare


an precedent 2018 Preliminat / Realizat Rezultat brut (+/-)


Plăți restante


an curent 2019 Influențe (+/-) Rezultat

brut


Plăți restante


an 2020

Influențe (+/-) Rezultat brut


Plăți restante


mii lei an 2021 Influențe (+/-) Rezultat brut


Plăți restante


o

Pct. I