Hotărârea nr. 355/2019

HOTARAREnr. 355 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE INTRETINEREA ARBORILOR SI SPATIULUI VERDE BUCURESTI S.A.


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


romania2019.eu

Pwtodrto Bcr'OrtW la OonOj £v»oc*-<


HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al

Companiei Municipale întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 584/15.05.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 94/30.05.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 415/25.06.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile :

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 137/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completăTile ulterioare.                     '                         . . p-------------------

I                                                                           c

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUOOM£$W&

« w                                 ”           ZlTTuJ TEHNICA Șl Z

HOTARAȘ I E: 1------JUR,P,C'X £

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2QT9 al(Companiei Mugdcâj^are întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A., conform^^Âexet^Tnr. 1 - 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
Operatorul cconomic:Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București SA Sediul/Adresa: Sos. Bucuresti-Ploiesti,nr.8B,Sector 1, București
Cod unic de înregistrare: RO 37829106
Nr. Registrul Comerțului: J40/10238/2017

Anexa nr.1


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2019INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

Estimări an 2020

Estimări an 2021

%

6=5/4

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

7,906.05

16,616.80

210.18

20,050.00

21,270.00

120.66

106.08

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

7,905.95

16,616.80

210.18

20,050.00

21,270.00

120.66

106.08

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

-

-

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

0.10

-

3

Venituri extraordinare

6

-

-

II

■ ; I

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8țRd.20+Rd.21)

, 7

6,450.49

15,211.63

235.82

13,981.24

14,215.99

91.91

101,68

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

u

6,422.66

15,211 63

236.84

13,981.24

14,215.99

91.91

Lioi!68

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

2,125.45

4,682.03

220.28

3,133.05

3,163.58

66.92

100.97

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

O

Q

36.76

253.90

266.60

271.93

105.00

102.00

cheltuieli cu personalul, din care:

11

± •

1,932.22

9,668.88

245.89

9,950.86

10,137.13

102.92

101.87

TI

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

O ^3

,172.78

8,582.91

270.52

9,016.96

9,184.56

105.06

101.86

C1

ch. cu salariile

13

,172.78

7,945.91

250.44

8,238.21

8,402.97

103.68

102.00

C2

bonusuri

14

cz

-

637.00

778.75

781.59

122.25

100.36

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

o

33

-

-

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

Q Z

1131

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control. comitete                                   î

\ rzL

> r~

\ c

\      zs

674.64

889.43

131.84

933.90

952.58

105.00

102.00

,vf

o

- j ' \ -

cheltuieli cu asigurările și protecm^șj^cial^ * o rondurile speciale și alte obligațn fecale s 1 * £

r> \ \\\

84.81

// t96?55

'      2Q1.76

-■ V    \

//(     C

$

B

alter

_____3

'cheltuieli de exploatare             Â

** /

H \ \ \ 328.24

Jl       '606.-82

184.87

--/-Ir----±-L

630.74

643.35

103.94

%

--& 1—roli


IMPOZIT PE PROFIT

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:


Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pqQtru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi________________________________

Alte repartizări prevăzute de lege Profitul contabil rămas după deducerea sumelor be la Rd. 25, 26, 27, 28, 29                              \

Participarea salariațiior la profit în limita a 10% dinL profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință


Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

- dividende cuvenite bugetului de stat


»<s ISa{>


- dividende cuvenite bugetului local

J\dividende cuvenite altor acționari

Prdfitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.32J^Rd.32 se repartizează la alte rezerve și onsfltfcie sursă proprie de finanțare
f" ț,

X z-i o

v v
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE


CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care


SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:


alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori


Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.12/Rd.49)/12*1000

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < ORE /ANGAJAT»

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

Plăți restante

_

e y w o * J ? w i

> *

b


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FlNĂNCIAR-CONTABIL


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
Operatorul economic:Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București SA Sediul/Adresa: Sos. Bucurcsti-Ploiesti,nr.8B,Sector 1, București
Cod unic de înregistrare: RO 37829106

W • C-G /1 oaA . 3 o 5^ Anexa nr.2


Nr. Registrul Comerțului: .140/10238/2017

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2019

Detalierea indicatorilor econom ico-financiari pi evazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

<mii lei>


din vânzarea mărfurilor


din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.lO+BtLII), din care:


7,906,05


6,053.40


11,054,10


1,552.00


6,052.00


11,052.00


16,614.00


216.36


216.63


210.44_____Aprobat cf.

HG/

Ordin


alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd,21), din care:

o.(£3


CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd,144) f {Rd.33+Rd-34+tfd.37+Rd.38+Rd.39), din

T--Si—TF------INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anul 2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

Aprobat

din care:

8=6d/6

cf. HG/ Ordin

cf. Hotărârii

CA

Preliminat / Realizat

Trim I

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

An

7=6d/5

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

848.56

524.17

100.00

200.00

300.00

35.354

57.234

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

0.10

502.46

453.31

58.50

528.50

1,013.50

1,528.50

304.21

337.19

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

0.10

5.39

12.31

-

50.00

100.00

180.00

3340.1

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

-

77.07

89.40

35.45

95.45

170.45

245.45

318.49

274.54

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

145.99

337.81

26.00

126.00

276.00

426.00

291.79

126.1

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

12.00

20.00

40.00

70.00

583.33

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

-

-

-

-

-

-

A

2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

5.23

539.41

425.81

158.48

483.48

903.48

1,223.48

226.82

287.33

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

8.72

4.19

8.26

53.26

98.26

143.26

1642.3

3418.9

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

Q O

475.75

391.69

133.62

333.62

508.62

683.62

143.69

174.53

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

z m O zo

207.97

154.04

23.50

53.50

78.50

103.50

49.768

67.188

b2)

- către operatori cu capital privat

44

o

267.78

237.65

110.12

280.12

430.12

580.12

216.64

244.11

c)

prime de asigurare

45

5.23

J

i.

54.94

29.93

16.60

96.60

296.60

396.60

721.87

1325.2

A

3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63 +Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

12.11

j\

384.34

98.00

405.75

726.75

1,134.05

245.2

295.06

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

GENf/f

5

\\

70.00

bll

cheltuieli privind consultanța juridică

49

//•î K

'/A.C

s x 4? c ? * £

\\ ?o _\ \' a j»/ .li—\ C» Vil        \

-

20.00 1 —*

L C^o.op;

X.    70.00
INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anul 2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6d/5

8=6d/6

cf. HG/ Ordin

cf. Hotărârii CA

Trim I

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

An

C)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

5.00

13.00

38.00

65.00

1300

d)

cheltuieli de protocol, din care:

51

-

3.00

8.00

15.00

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

5.00

10.00

30.00

50.00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

a

t

I

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare

56

5.00

-

10.00

30.00

50.00

d)

Ch. cu sponsorizarea

(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

O

g f

d1)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

58

3

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

o

\ M

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare sl sociale

60

(

3

2

1

Ț\\

L

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

5

\ -\

\ .

>

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

r c r

I

29\19

A    27.15

23.45

89.45

149.45

204.45

700.37

753.12

o

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, lineare:

63

-

C\^GE"

‘-r 4*\\

-

-

42.00

---- 7T

\ ‘65.qo)

407.00

*

<5   <» $S: k


< o 2 m 2 aj m S 5 ° J> 3> -


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anul 2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

Aprobat

din care;

8=6d/6

cf. HG/ Ordin

cf. Hotărârii CA

Preliminat / Realizat

Trim I

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

An

7=6d/5

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din caro:

64

22.00

45.00

70.00

-interna

65

-

-

-

2.00

5.00

10.00

-externa

66

-

-

-

20.00

40.00

60.00

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

0.52

21.33

19.42

5.90

15.90

25.90

35.90

168.33

184.86

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

0.20

3.11

1.99

0.70

2.70

3.70

5.00

160.97

251.27

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

5.00

1.25

26.00

78.00

130.00

2600

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

15.00

30.00

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

5.00

5.00

10.00

15.00

300

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

<

L

20.00

50.00

80.00

Î4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

XI \

2 \

\1

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

o \

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

)RIG

I6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

z j> r~

CZ z

■ -

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

//■f. //KC

I x

l" 5

ol

9 * 11

1.25

i.oo<<"

5.00

j)

alte cheltuieli

78

11.44

\\ °

_

>   r

>     -39*.£8

$]/  335.79

66.70

_

366.70

x   516.70

129.54

153.88|


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anul 2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

Aprobat

din care:

8=6d/6

cf. HG/ Ordin

cf. Hotărârii CA

Preliminat / Realizat

Trim I

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

An

7=6d/5

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

45,13

36.76

27.90

94.90

171.90

253.90

562.6

690.73

a)

ch. cu taxa pt.activitatea ce exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

1.00

3.00

5.00

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

10.00

3.61

-

10.00

25.00

40.00

e)

ch. cu taxa de mediu

84

-

6.00

16.00

31.00

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

35.13

33.15

27.90

77.90

127.90

177.90

506.4

536.72

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

192.54

4,677.10

3,932.22

1,761.18

3,947.43

6,554.77

9,668.88

206.73

245.89

C

0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

35.89

3,886.97

3,172.78

1,500.07

3,419.02

5,752.71

8,582.91

220.81

270.52

C

1

Cheltuieli cu salariile

(Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

35.89

3,886.97

3,172.78

1,500.07

3,295.02

5,392.71

7,945.91

204.42

250.44

a) salarii de bază

89

35.89

3,8^.39

3,157.01

1,500.07

3,275.02

5,332.71

7,945.91

205.88

251.69

b) sporuri, prime și alte bonificații

90

-

r

—-U

15.77

-

-

-

c) alte bonificații (conform CCM)

91

-

r

\

-

-

20.00

60.00

100.00

c

2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+

Rd.99), din care:

92

S \

m

O

124.00

360.00

637.00

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

2

o cz o

V.

■^ \ \\

\\

5.00

15.00

48.00

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare;

94

o z

A 1

li£h6t£o^dou pentru cheltuieli sociale poțrlvit Legii nr. 165/2018, cu modifjpările^ulterioare;

95

I

f— <z r~

//h. <5

.5    —

:.

z * z.

L6

J Ax
INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anul 2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6d/5

8=6d/6

cf. HG / Ordin

cf. Hotărârii

CA

Trim I

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

An

b) tichete de masă;

96

69,00

195.00

339.00

c) tichete de vacanță;

97

50.00

150.00

250.00

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

-

-

-

c

3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

C

4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

(Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:

104

121.66

693.13

674.64

222.36

444.71

667.07

889.43

128.32

131.84

a) pentru directori/directorat

105

14.42

212.78

211:67

62.26

124.51

186.77

249.02

117.03

117.65

-componenta fixă

106

14.42

212.78

211.67

62.26

124.51

186.77

249.02

117.03

117.65

-componenta variabilă

107

-

-

-

-

-

- '

b) pentru consiliul de

108

90.95

378.43

Q 361.C

139.47

278.95

418.42

557.89

147.42

154.52

-componenta fixă

109

90.95

378.43

Z 361.0 5

139.47

278.95

418.42

557.89

147.42

154.52

-componenta variabilă

110

-

o -

-

-

-

-

c) pentru cenzori si secretar AGA si CA

111

16.28

\

\   101.92

^101.9

20.63

41.26

61.88

82.51

80.958

80.958

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

3

O C2

O -n

X- O l.-l X ’k
<5 ™


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anul 20^7

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

Aprobat

din care:

8=6d/6

cf. HG / Ordin

cf. Hotărârii CA

Preliminat / Realizat

Trim I

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

An

7=6d/5

c

5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+ Rd.119), din care:

113

34.99

97.00

84.81

38.75

83.69

134.99

196.55

202.62

231.76

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale***

114

34.99

97.00

84.81

38.75

83.69

134.99

196.55

202.62

231.76

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd. 128), din care:

120

0.06

253.61

328.24

101.57

302.82

504.82

606.82

239.27

184.87

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:

121

2.00

02.18

0.12

1.12

2.12

3.12

- către buqetul qeneral consolidat

122

2.00

-

0.12

1.12

2.12

3.12

- către alți creditori

123

-

82.18

-

-

-

-

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

-

-

-

-

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru

125

-

-

-

-

-

-

d)

alte cheltuieli

126

-

0.75

1.00

2.00

3.00

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

0.06

o

§1.61

246.06

100.70

300.70

500.70

600.70

238.74

244.12

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128

IFORM

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

VtA

f1.

1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

130

\

\z - \

tfi

IZ o> * <5 4 1-*.

> o ~L\\ ’ •£   z n

O»     rz ' ’

f1.

2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

l30e

\\ #1

=•—

* ////

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

131

Ă

F2T

1)

din^anularea provizioanelor

(Rd-.1^+Rd.134+Rd.135), din care:

132

\ \ \ \ \ -\

/■■"o *

X / •/’T /

*

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anul 2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

Aprobat

din care:

8=6d/6

cf. HG / Ordin

cf. Hotărârii

CA

Preliminat / Realizat

Trim I

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

An

7=6d/5

- din participarea salariaților la profit

133

- din deprecierea imobilizărilor

134

-

-

-

-

- venituri din alte provizioane

135

-

-

-

2

Cheltuieli financiare

(Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:

136

100.00

27.83

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:

137

100.00

27.83

a1)

aferente creditelor pentru investiții

138

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

100.00

27.83

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:

140

b1)

aferente creditelor pentru investiții

141

b2)

aferente creditelor pentru activitatea

142

r

î |

-

c)

alte cheltuieli financiare

143

C

I

-

-

3

Cheltuieli extraordinare

144

"T

J c

I ______|______z_______

-

L!I

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

145

- 210.08

323-.O

|1,455.56

678 93

44.53

662.88

1,405.17

1507.3

96.538

venituri neimpozabile

146

c

I

-

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

I2.46 30

/ ..

75%

9.00

15.00

21.00

~T“

\/

MPOZIT PE PROFIT

148

- 33.61

1\.91 Q

I //tMS71. ’i

"5 nil

8.56

108.46

228.19

1349.4

118.41

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

I I Z a?      î

j-lLi* j

-h

-

-

1

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)

150

35.89

36.97^

1 3tt72.'?p "

S^5oaio£://

3,419.02

5,752.71

8,582.91

220.81

270.52

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

35.89

3,p

■ț6.97r\

3,295.02

5,392.71

7,945.91

204.42

250.44

3

'Ir. de personal prognozat la finele anului

152

9

_

263

263

263

175.33

175.33

4

Nr.mediu de salariați

153

3

—" 110

113

118r-—-

' .. 124

206.67

225.45

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat Jeternjnat4?e baza cheltuielilor cu ^kJpilS*" * rj%J(^d.151 /Rd. 153 )/12*1000

154

3.99

5.40  \

\ 19.Z3 \\ -----\   ■■V v—

4.55

4.86  /

z. ’. O < /

/5.08,/

•! » \

\   V

5.34,,. ' \

98.915

27.77^5INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anul 2917

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

Aprobat

din care:

8=6d/6

cf. HG/ Ordin

cf. Hotărârii

CA

Preliminat / Realizat

Trim I

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

An

7=6d/5

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.150/Rd.153)/12*1000

155

3.9'1

5,40

19.23

4.55

5.04

5.42

5.77

106.84

29.997

6

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

156

128.00

,143.74

14.12

53.57

93.68

134.01

104.69

93.225

b)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 <ORE >

157

I

1

S 1 D

Z. TI      1

O

1 -

c

1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

158

o   |

CZ     |

- cantitatea de produse finite (QPF) <ORE>

159

o |

2 l

o 1 "

- preț mediu (p)

160

\ \"l

- valoare=QPF x p

161

\    - K

r-     1

cz     1 -

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2

162

0.00^

\ rO

0.007»

0.007»

0.007»

0.007»

7

Plăți restante

163

A M

8

Creanțe restante, din care:

164

fvW

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

\ \

- de la operatori cu capital privat

166

//> &

- de la bugetul de stat

167

-

1 to IZr J

aV \

- de la bugetul local

168

Ss'Xo fiT-

\ \

7/            -A

\............

- de la alte entitati

169

-

7

w
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul cconomic.-Compania Municipala întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București SA Sediul/Adresa: Sos. Bucuresti-Ploiesti,nr.8B,Sector 1, București

Cod unic de înregistrare: RO 37829106

Nr. Registrul Comerțului: J40/10238/2017


Anexa nr.3


Gradul ele realizare a veniturilor totale

ANII 2017-2018<mii lei>

Nr. Crt.

INDICATORI

Prevederi an precedent 2017

%

4=3/2

Prevederi an precedent 2018

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

5,100.00

7,680.00

7,906.05

3.08

1

Venituri din exploatare

5/OO.O0

7,679.95

7,905.86

102.94%

2.

Venituri financiare

0.05

0.10

205.03%

3.

Venituri extraordinare

-    \ V

-

compartimentului financiar contabilAUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul econoinic:Coinpania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București SA Sediul/Adresa: Sos. Bucuresti-Ploiesti,nr.8B,Sector I, București

Cod unic de înregistrare: RO 37829106

Nr. Registrul Comerțului: .140/10238/2017<mii lei>

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2019

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent 2018

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

An curent 2019

An 2020

An 2021

0

1

2

3

4.00

5.00

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

60,458.61

58,859.31

59,460.01

1,300

1,500

r i-

Surse prpprn^m\care::''^-'

%25Î$6$

a) - amortizare

251.61

246.06

846.76

1,300

1,500

b) - profit

0

2

Alocații,deda-buget

04 *

f.S

Credite bancare, din care:

’                 o

\ -1.’•. i

a) - interne

b) - externe

4

Alte sursei din care:

'■ f.: -

' W'ri ! ? o

- APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL

z

_

60,207.00

58,613.25

58,613.25

- (denumire sursă)

b

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

3

60,302,48.

1,593.75

57,614.76

0.00

0.00

1

investiții ih curs, diri care:^

y

xysti

- 0

W

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului

.....—

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

\ H P

A__o..... *

V) O * t H

5 x oțl

m    c/î — II

?.q L* .££1/

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

f ț

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului

/s-!

// "• /

sau al unității administrativ teritoriale:

-----..  *' z \

-^(denumire obiectiv)

H (.

/'

- (defHjrqire obiectiv)

1 > !j

_

£ ,H

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent 2018

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

An curent 2019

An 2020

An 2021

0

1

2

3

4.00

5.00

6

7

8

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

<•( ?'’

■ • "                                        v’X?'<

■ f

......

/= S(>,207:00’

g mu

3$s

R

’>>• -rt

ww

CAMION CU CISTERNA SI CONTAINERE+PLATFORMA (1 bucata)

31.12.2019

705.00

592.14

CAMION(1 BUCATA)

353.00

0.00

BULDOEXCAVATOR CU ATSAMAENTE (1 bucala)

31.12.2019

695.00

581.78

NACELE(1 bucata)

31.12.2019

370.00

308.35

AUTOUTILITARA 7 LOCURI + NACELA+ BASCUI A (10 bucăți)

31.12.2019

1,680.00

1,409.75

TOCĂTOR MARE 20-30 CM (1 bucata)

31.12.2019

280.00

233.95

FREZA RĂDĂCINI (1 bucata)

o

31.12.2019

218.00

182.40

REMORCI 2 AXE ( 5 bucăți)

o z

31.12.2019

94.00

68.70

0.00

MOTOCOASE CU ANEXE(15 buc^ti\

TI O •

31.12.2019

15.01

40.00

MAȘINI TUNS IARBA -MANA (10\

bușiți)

AJ

2

31.12.2019

46.93

77.00

Tractorase de tuns iarba(8bucati-

^bu\ati)

O r“

31.12.2019

250.83

250.83

SUFLANTE (8 bucăți)          V^\    p

< o

31.12.2019

18.48

31.00

Transplantator + camoin sasiu (1 but^ta\ M

\ 2 I O

31.12.2019

1,920.00

1,612.88

Furgoneta(8 bucăți)               P

z

*

31.12.2019

1,930.00

1,617.72

Atelier mecanic mobil (1 bucata)    \    \ \

r~

31.12.2019

385.00

321.73

•>

Tractor + Atasamente(2 bucăți)      \    \\

31.12.2019

866.00

----

726.96

*T***

Lpiprimanta multifuncționala (1 bucata^^^W^^.

31.12.2019

22.00

/<,' 19. 1’8

2.82

31.12.2019

142.61

Z 2^6T96..

A      74.65

/

JL

<

L

Scuipe mana                 Iile         Vnj)

31.12.2019

178.35

--

'   / 51.56

----#---r-—--L

. \ V      126.80

A—1 ----------L

/(q

/ u ie ----£ r» ■;

\ ■ „ \.


INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent 2018

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

An curent 2019

An 2020

An 2021

0

1

2

3

4.00

5.00

6

7

8

Motoferastrae (drujbe) (10 bucăți)

31.12.2019

55.00

55.00

Consumabile motoferastrae

31.12.2019

52.78

52.78

Echipament protecția muncii

31.12.2019

12.92

12.92

încărcător frontal(l bucata)

31.12.2019

846.00

709.80

Maturatoare stradalafl bucata)

31.12.2019

611.00

512.85

''' A

Freza zapada 70cm(bcs 740) 3 bucăți

31.12.2019

19.00

9.83

r

> v

i

Lopeti zapada 50bucati

31.12.2019

13.98

7.40

6.58

A--4

Impingator zapada 50bucati

31.12.2019

13.98

7.90

6.08

Z *-v / . .!

Arborist pruner 25bucati

31.12.2019

20.97

7.92

13.05

A--7*

/

Scara toaletari arbori 5 bucăți

31.12.2019

25.17

25.17

f"

Echipament de lucru

(mânuși,veste,pelerine,bocanci,geci,salopete)

31.12.2019

24.00

8.79

15.21

Spărgător gheata 20bucati

31.12.2019

5.59

3.94

1.65

Autoturism 1 bucata

31.12.2019

55.00

52.93

Statie compost:

31.12.2019

Teren 3 ha in afara Bucurestiului

31.12.2019

2,820.00

2,820.00

împrejmuire teren

31.12.2019

188.00

188.00

0 platfomă de beton de 1 ha suprafață (strat de pial concasata + strat beton + sistem de drenaj + mano

ra2

)era£

îl. 12.2019

1,363.00

1,363.00

2 camioane + 8 pres-containere 20 mc colectare si t resturi vegetale

ans^rt

XI

2

îl.12.2019

2,585.00

2,585.00

0 hala inchisa de 300 mp pentru birouri, vestiare, gr sanitar                                    f\

cuo

Q.

l_2____

îl.12.2019

940.00

940.00

O camera tehnica 80-100mp + o anexa depozitare ' combustibil,scule 120mp + o hala acoperita deschis.

O

\odmp

\ r“

îl.12.2019

940.00

940.00

O hala pentru linia de ambalare 150mw< *

31^12.2019

225.60

225.60

Hala depozita re saci compost 150mp/7^v          \  \

șU12.2019

225.60

225.60

b*5

Un utilaj'q^maruntire resturi vegeta|» m *         s2||

£1.12.2019

2,397.00

2,397.00

//•D


INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent 2018

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

An curent 2019

An 2020

An 2021

0

1

2

3

4.00

5.00

6

7

8

Un utilaj de sortare a resturilor vegetale

31.12.2019

1,410.00

1,410.00

Un utilaj de aerare a compostului

31.12.2019

940.00

940.00

K

* >i____

Un utilaj de incarcare pentru a manipula compostul după necesitate

31.12.2019

893.00

893.00

0 linie de ambalare compost in saci

31.12.2019

752.00

752.00

'1

Put Forat si trasee alimentare

31.12.2019

94.00

94.00

Banda de sortare, instalație sprinklere

31.12.2019

211.50

211.50

Cheltuieli de proiectare (SF, PT, DDE)

31.12.2019

282.00

282.00

Pepiniera si sere de plante lemnoase ornamentale

31.12.2019

Teren in afara Bucurestiului 5 ha

31.12.2019

4,700.00

4,700.00

împrejmuire teren

31.12.2019

282.00

282.00

3 Sere complet dotate

(irigații, incalzire, ceata artificiala, aerisire)

31.12.2019

7,050.00

7,050.00

Centrală termică/electrică

31.12.2019

141.00

141.00

Hala cu birouri, vestiare, grup sanitar + atelier

31.12.2019

940.00

940.00

Sistem de irigații pentru culturile din câmp

31.12.2019

705.00

705.00

Tractor cu toate atasamentele + remorca

31.12.2019

376.00

376.00

2 Motocultoare mari + atsamente

31.12.2019

79.90

79.90

3 Motocultoare mici

31.12.2019

42.30

42.30

Unelte si accesorii

scule, pamant, mranita, perlit, tavite, materii saditor,arbori si arbuști)

CONFOF

31.12.2019

235.00

235.00

Cheltuieli de proiectare (SF, PT, DDE)

2

31.12.2019

211.50

211.50

Put Forat si trasee alimentare     f\

TS C

31.12.2019

94.00

94.00

Autobaza utilaje                 \ \

O

50

31.12.2019

Teren în suprafață de                 \

p o .

31.12.2019

9,400.00

9,250.00

xnprQjmuire teren                    \

31.12.2019

141.00

141.00

__

zfevafta^Rentru serv$£^tjajep£p

31.12.2019

47.00

47.00

zp pf IA

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent 2018

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

An curent 2019

An 2020

An 2021

0

1

2

3

4.00

5.00

6

7

8

Hală pentru depozitare scule, birouri, vestiare, grup sanitar 300MP

31.12.2019

940.00

940.00

Hală depozitare utilaje

31.12.2019

1,645.00

1,645.00

Parcare 1000 mp

31.12.2019

141.00

141.00

Scule si unelte

31.12.2019

376.00

376.00

A

Cheltuieli de proiectare (SF, PT, DDE)

31.12.2019

282.00

282.00

Put Forat si trasee alimentare

31.12.2019

94.00

94.00

4

Nacela lbuc

31.12.2019

376.00

376.00

Alte cheltuieli de exploatare

31.12.2019

1,271.60

1,220.96

-

Cupla rapida tractor {2 bucăți)

31.12.2019

10.00

Lama spate tractor pentru nivelarea terenului 1 bucata

31.12.2019

17.00

Cupa frontala tip greifer 1 bucata

31.12.2019

15.00

Atașament defrișat vegetație 1 bucata

31.12.2019

67.00

Foreza pamant cu 3 burghie 1 bucata

31.12.2019

30.00

Freza rădăcini pentru incarcatorul frontal 1 bucata

31.12.2019

46.00

Imprastietor ingrasamant si material antiderapant 2 bucăți

31.12.2019

50.00

Mașina de insamantat gazon -atasament tractor 1 bucata

31.12.2019

95.00

Atașament Grebla de pietre[l\ucata    [ ~o

31.12.2019

14.00

Extractor arbori cu radacinajl bqcata

o z

31.12.2019

16.00

Tocător masa lemnoasa 1 bqcata\

TI ' o

31.12.2019

300.00

Cupa extras bolovani/pietre|l bucata

X

5

31.12.2019

16.00

Aerator atașament tractor lDjj£ăta\    \

31.12.2019

22.00

Remorca 1 axa 5 bucăți      \ A y

p O

31.12.2019

30.00

Mașina reinsamnatat 1 bucata \

\ ©

31.12.2019

60.00

0,'«0

Mașina taiat gazon 1 bucata     \    \

\ z

31.12.2019

36.00

J.

MaSiVja debitat beton asfalt 2 bucăți /A

31.12.2019

16.00

kn

Container scule/vestiar 6 bucăți

31.12.2019

110.00

Aa/

-a.S A. .

A'

Motofierastrau( drujbe) lObucati

31.12.2019

32.00

> V

---H-r—
Data

An precedent 2018

Valoare

INDICATORI

finalizării investiției

Aprobat

Realizat/ Preliminat

An curent 2019

An 2020

An 2021

0

1

2

3

4.00

5.00

6

7

8

Atelier mobil irigatii(auto) 1 bucata

31.12.2019

215.0C

Motosape mici 8 bucăți

31.12.2019

28.20

Compactor 500kg 1 bucata

31.12.2019

27.00

Placa Compactoare 1 bucata

31.12.2019

20.00

V

Scule pavaje

31.12.2019

28.00

V.

Scule irigații

31.12.2019

32.00

r

Compresor de spalat cu presiune 2 bucăți

31.12.2019

45.00

4

Scarificator 2 bucăți

31.12.2019

134.00

f

Nacela h28m 1 bucata

31.12.2019

550.00

alte utilaje cu termen 31.12.2018( cf.anexa)

31.12.2018

2,444.38

1,350.41

- (denumire obiectiv)

0

.5

3

Investiții.efectuate la imobilizările.corporale existente (modernizări), din care:. ;

VA

‘         . --v    >

'

$ '5

. • •

Ifp

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0

- (denumire obiectiv)

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:                    r

0

- (denumire obiectiv)

0 \

0 \

0

- (denumire obiectiv)

2L \ “H \ ___V-

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

70   \

5  \

0

- (denumire obiectiv)

cz

_

0

- (denumire obiectiv)

ȚO

V

0

Z

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în o^ațiejde^estiune, exclusiv cele din domeniul public sau jfivat al stațblui sau al unității administrativ teritoriale:

UJ Z > r~ c f-

di

•  * i 2-   »    Z r 1

0

U-

-^(denumire\c}biectiv)

•0, *«5?

0

5 / p a >/   -y

I

I
INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent 2018

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

An curent 2019

An 2020

An 2021

0

1

2

3

4.00

5.00

6

7

8

- (denumire obiectiv)

0

4

Dotări (alte a.chiziții4feumobilizări;corporale)

31.12'2017

<                                                  r •<’,

95:48

r         •, A v, - "a i'-.-

252.59

0

0

{1ggsssrsa!st^,

APARATURA SI MOBILIER TESA ANEXA 2

95.48

252.59

IC

CALCULATOR + MONITOR+ LICENȚE (lObucati)

31.12.2019

50.39

50.39

x*'*’       v \

< < /^\ \ ■ ?

67        \ \ 7T'

SCAUN (10 buc)

31.12.2019

9.68

9.68

BIROU (10 buc)

31.12.2019

9.68

9.68

,< [■-' ■■ •-> \!

;|

Alte dotări (aparatura , mobilier, licențe, laptopuri)

31.12.2019

25.73

182.84

>•; '■      76 ,

s" '-.•   ’■ X         ■   /

1

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din

care:

*

0

*■- '' •■

a)- interne

0

b)- externe

0


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic:Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde Buci crești SA

Sediul/Adresa: Sos. Bucuresti-Ploiesti,nr.8B,Sector 1, București


.^ss-^Cod unic de înregistrare: RO 37829106

\ Nr. Registrul Comerțului: J40/10238/2017<mii lei>

/ *

Nr.crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent 2018

an curent 2019

an 2020

an 2021

Preliminat/ Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a

1

Măsura 1

12/31/2019

X

X

2

Măsura 2

12/31/2019

X

X

n

Măsura n

12/31/2019

X

X

TOTAL Pct. I i '

X

X

0

0

0

0

0

0

Pct. II

Cauze care diminuează efectutțft^^l^R^văzute la

1

Cauza 1

......................................

12/31/2019

X

X

2

Cauza2               î*.         fi

12/31/201?

X

X

n

Cauza                  V _

n.................................................

T5

O

12/3Ș201 <

X

X

TOTAL Pct. II                            \     \      r\

O

X

X

0

0

0

0

0

0

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II        \        |\l\

Z

0

0

0

0

0

0