Hotărârea nr. 354/2019

HOTARAREnr. 354 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE IMOBILIARA BUCURESTI S.A.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


romania2019.euHOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Imobiliara București S.A.


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 602/17.05.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe Comisiei juridice și de disciplină nr. 414/25.06.2019 din Municipiului București;

în conformitate cu prevederile :

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, ulterioare;


nr. 93/30.05.2019 și raportul cadrul Consiliului General al


cu modificările și completările


Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care Siajul sau unitățile administrativ^eritoriaie sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Imobiliara București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Companiei Municipale Imobiliara București S.A., conform anexelor nr. 1 - 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Imobiliara București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.06.2019.B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCA : CGMB Operatorul economic:Compania Municipală Imobiliara București SA Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. Aristide Deinetriade NR. 2, BIROU 1, ET 3 Cod unic de înregistrare RO37764910

Nr. Registrul Comerțului: J40/9350/2017


Anexa nr.1


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2019INDICATORI
2

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

Venituri totale din exploatare, din care:

 • a)  subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

 • b)  transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare Venituri financiare


Venituri extraordinare


CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) Cheltuieli de exploatare, din care:

cheltuieli cu bunuri si servicii

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate cheltuieli cu personalul, din care:


Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) ch. cu salariile

bonusuri


alte cheltuieli cu personalul, din care: cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal_______________________

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si r.nmifp.fp_____________________________________________

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale


heltuieli de exploatare

hdltkiieli financiare

.țf-----------------------

Ct^rtuieli extraordinare ULTATUL BRUT (profit/pierdere)


Ci.


Realizat/

Preliminat an precedent 2018


4

1,045748


5


12,424.45


253.91


791.58


1,157.31


1.77


2,357.34

1,554.93

1,506.14

48.80


• 750.80


51.61


182.59


1,763.2939


rr!


11,057.46

11,057.46

4,287.59

96.39


6,609.22

5,669.06

5,376.92

292.14


835.35IMPOZIT PE PROFIT

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: ____________

Rezerve legale


Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege__________________________________________

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi____________________________________

Alte repartizări prevăzute de lege

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29_______________________________

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:___________________________

- dividende cuvenite bugetului de stat

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

cheltuieli materiale

eltuieli cu salariile

eltuieli privind prestările de servicii iltuieli cu reclama si publicitate

& cheltuieli

1,085.38


VI

II

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

118.46

232,483.76

1    >55

-

-

0

1

Alocații de la buget

44

-

-

-

-

-

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

-

-

-

-

-

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

118.46

42,483.76

35,863

-

-

0

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

43.00

60.00

140

60.00

60.00

100

100

2

Nr.mediu de salariați total

49

21.00

51.00

243

53.00

54.00

104

102

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

6,170

8,707

141

8,748

8,749

100

100

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

5,977

8,203

137

8,289

8,298

101

100

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

12,090.76

155,725.49

1,288

193.26

208.65

0

108

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < ORE /ANGAJAT>

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

2,686.58

976.15

36

940.54

889.98

96

95

8

Plăți restante

55

-

-

-

-

-

9

Creanțe restante

56

-

-

-

-

-AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economie: Compania Municipală Imobiliara București SA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. Aristide Demctriade NR. 1, BIROU 2. ET 3 Cod unic de înregistrare RO37764910

Nr. Registrul Comerțului: J40/......


Anexa nr. 2


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2019

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

din vânzarea mărfurilor


din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd,11), din


din producția de imobilizări___________________

venituri aferente costului producției în curs de

Exertrtt^,_______________________________________

alte venituri din exploatare

(Rd.15-4Rd.164-Rd.194-Rd.204-Rd.21), din care: fi Sffi amenzi și penalități


f4) f5L


Venituri financiare (Rd.23-rRd.24-rRd.25-rRd.26-rRd.27), din care:


din imobilizări financiare


din investipi financiare


c, o—— nrturxextr


1,045 481


(cumulat)


(cumulat)


253,906


253,906


1,742,000


1,742,000


.A


3,600,000


3,600,000


1,350,000


1,500,000


750,000


X 7l\343^
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.324-Rd.404-Rd.46), din care:


cheltuieli cu materialele consumabile, din care:


cheltuieli privind chiriile (Rd.434Rd.44) din care:


cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.5l4-Rd.53), din care:


cheltuieli de protocol, din care:_____________

 • - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

TThelțuieli de reclama și publicitate, dtn carp-_______________________________________

—tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu mndifir.ările. ijlferinar.fi___________________________

 • - tichete cadou ptr. campanii de marketing,

studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare__________________

 • - ch.de promovare a produselor


cfcltuielT ffScfwltgeli2,375,000


2.220,000


23,250.00


10,000 00


47


444,883


444.883


274,400


158,883


158.883


204,837.50


26,500


46,500.00


20.000.00


548,800

409,675.00


69,750 00


30.000 00


823,200

614,512.50


1,114,400

819,3503411.6


762 47


1,147,230

860,318


1,332,175

877.524


\

l/(J

12/

VzJ

1x4

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

-interna

65

-externa

6G

-

-

9)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

3,000

3,000

3,717

37,500.00

75,000.00

112,500.00

150,000

4035.5

157,50U

160,650

105

107

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

5.000

5.000

2,030

1,250.00

2,500.00

3,750.00

5,000

246.31

5,250

5,355

105

107

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

253.000

253,000

.. 2.100

26,300

52,600

78,900

105,200

5009.5

110,460

274.669

105

261

•1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

5,000

5,000

2,100

-

-

0

162,000

Î2)

cheltuieli privind studiile de fezabilitate

71

247.000

247,000

15,000.00

30,000 00

45,000.00

60,000

63,000

64,260

105

107

•3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

1,000

1,000

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000

21,000

21,420

105

107

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

-

-

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

76

Î7)

cheltuielilcu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

6,300 00

12,600 00

18,900.00

25,200

26,450

26,989

105

107

ÎL

alte cheltuieli

78

10,000

10,000

64,536

3,262.50

6,525.00

9,787.50

13,050

20.221

13,703

13,977

105

107

H

as

dir

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsaminte

milate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), care:

79

66.000

66,000

1,768

22,500

45,000

67,500

90,000

5090.5

94,500

96,390

105

107

a)

ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

48,000

48,000

698

16,750.00

33,500.00

50,250.00

67,000

9598.9

70,350

71,757

105

107

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

10,000

10,000

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000

21,000

21,420

105

107

e)

ch. cu taxa de mediu

84

-

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

8,000

8,000

1,070

750 00

1,500.00

2,250.00

3,000

280 37

3,150

3,213

105

107

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

256,292

2,500,980

2,500,980

2,357,333

1,551,661

3,103,322

4,654,983

6,206,645

263.29

1508.3

6,485,360

6,609,224

104

106

CO

Cheltuieli de natură salariată (Rd.88+ Rd.92)

87

1.438

1,679,345

1,679.345

1,554,930

1.332,202

2,664,404

3,996,606

5,328,808

342.7

108131

5,563,632

5,669,062

104

106

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

1,438

1,625,930

1.625,930

1,506,135

1.255.11/

2.510,234

3,765.351

5,020,468

333.33

104738

5,271,492

5.376,922

105

107

a) salarii de bază**

89

|  1,438

1,625,930

1,625,930

1,506,135

1,255,117.09\

2^40,234.19

1 7E6,

?8

5,020,468

333.33

104738

5,271,492

5,376,922

105

107

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului dabază (confaimCCM)

90

r

O O

c) alte bonificații (conform CCM)

91

---- - -

-

-

-

-

-

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92 /

53,415

53,415

48,795

lJ’^^ț/4,170.00 \

\ O

\ ^1,255.

0

308,340

631.91

292,140

292,140

95

95

a) ch( Lege, modil

jltuieli sociale prevăzute la art. 21 din nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu icările si completările ulterioare, din care:

93

I.

6,000

6,000

r. A.CA1100

\

\\ r~ 12.1!

0

16,200

0

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:

94

’J Wj <»

\\o

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

6,000

6,000

8,100.00

Z

-0)2,150.1

2

16,200

X

* \L

-

’V \

0

b) tichete de masă;

96

47,415

47,415

48,795

53^6^00^

106,920.00

mo,38O.C

213,840

438.24

2-J7.840

/4.^3.84px

\            100.

100

£liichete d£.Ya<;ântă;

97

19,575.00

39,150.00

725.0

>

^.— -78,300

78,3037' S

/< '>78.300  '

3     «o

100

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtmutjn anul precedent

7

;K'-A

-

v. •

) y

Ltmeli conform CQM,

99

/O ,

r--------

vir.

’n\\

*. \ i-z; /-

7~*^7----

[jsP^e cheto cliRd iai+Ri

Jeli cu personalul lfcn^+Rd.10.3kdmcar.e;

100

0

----------------1,

y

ITÎ ?3

l   O 70 m

\  X) tZ 2 7

\ > J>

^2T

>•      Q

M              <\V

5                                                                                                         Oala5/20/2019Ora 11:1 RAM

C4


 • a) ch. cu plățile compensatorii aferente

disponibilizărilor de personal___________________

 • b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza

unor hotărâri judecătorești__

 • c) cheltuieli de natură salariată aferente

restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si.comitete_________________________

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), dinC5


a) pentru directori/directorat


■componenta fixă -componenta variabilă


b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:


__-componenta fixă________________

__-componenta variabilă__ c) pentru cenzori si secretar tehnic AGA


d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii__________________________________________

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:____________________________________

 • a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

 • b) ch. privind contribuția la asigurări pt.șomaj


 • c) ch. privind contrib. la asig, soc. de

sănătate***___________________________

 • d) contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25%

 • e) ch. privind contribuțila unității la schemele de

uensii_________________________________________

 • f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri

___Lsoeciale________________________________________

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:


cheltuieli cu majorări și penalități

(Rd.122-6Rd.123), din care:___________

- către bugetul general consolidat


b)


c}


d)


e)


f)


■ către alți creditori_____________________________

cheltuieli privind activele imobilizate __________

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului__________________________

alte cheltuieli

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:cheltuieli privind ajustările și provizioanele -provizioane privind participarea la profit a salariaților__________________________________

- provizioane in legătură cu contractul de mandat___________________________

venituri din provizioane și ajustări pentru reciere sau pierderi de valoare , din


^Iț^area provizioanelor d.134+Rd.135l. din care: ciparea salariaților la profit
767,928


255,360


255,360


447,720


447,720


132,80039.433


9,0361


3,oomo835,354


267,476


267,476


501,601

501,601- venituri din alte provizioanePlăți restante Creanțe restante, din care:


 • - de la operatori cu capital

inteqral/maioritar de stat_________

 • - de la operatori cu capital privat

 • - de la bugetul de stat____________

 • - de la bugetul local______________

 • - de la alte entitati134


135


2,664 404

2,510.234

2,184,726

212,232

671,649

1,366,988

316

644

-

-

52,129

3.996,606

5,328.808

342.7

108131

5,563,632

5,669.062

104

106

3,765,351

5,020,468

333.33

104738

5,271,492

5,376,922

105

T07

60

60

' 139'53

2150

60

60

100

W

51

51

242.875"

1W

53

54

104

IM

8,203

8,203

137.26

831.26

8,289

8,298

101

101

8,707

8,707

141.11

858.19

8,748

8.749

100

100

70,588

155,725

1288

193,251

208,651

124

134

{

A    *

1,679,345


1,679,345


1,625,930


1 554,930


1,332.202


IARIANA BADEA


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB Operatorul economic: Compania Municipală Imobiliara Verde București SA Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. Aristide Dcmetriadc NR. 2. BIROU I, ET 3 Cod unic de înregistrare RO37764910

Nr. Registrul Comerțului: J40/9350/2017


i7eo-M wi-

Anexa nr.3


Gradul de realizare a veniturilor totale

ANII 2018-2019


<mii lei>

Nr. Crt.

INDICATORI

AN 2018

%      4=3/2

Prevederi an 2019

%     6=5/3

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

5,635.73

1,045.49

18.55

8,898.46

851.13

1

Venituri din exploatare

5,285.00

253.91

4.80

7,942.00

3,127.88

2.

Venituri financiare

350.73

791.58

225.69

956.46

120.83

3.

Venituri extraordinare

-

-

n

ȚULUI FINANQAR

DIRECTOR GENERAL,

VIRGINIA MIHAILOVICI

Y^lARIANA
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB Operatorul economic: Compania Municipală Imobiliara București SA Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. Aristide Dcmetriade NR.2, BIROU 1, ET 3 Cod unic de înregistrare 37764910

Nr. Registrul Comerțului: J40/9350/2017
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

2019

INDICATORI

Dat i finalizării investiției

An precedent 2018

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

An curent 2019

An 2020

An 2021

0

1

2

3

4.00

5.00

6.00

7

8

. 1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

42,602.22

118.46

232,483.76

0

0

o

Ff■'fU/r• Zr: '

s ■ -Ș: ■

0.00

0.00

0.00

.. o

0

1 a) - amortizare

0.00

b) - profit

0.00

d"

. . ..

WL&lâ f.r

F; .fol                                  JEHB9HI

. !*: -

0.00

0.00

? 0.00

; o

0

a) - interne

b) - externe

42,602.22

118.46

232,483.76

0

o

- APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL

42,602.22

118.46

232,483.76

- (denumire sursă)

Iii

CHELTUIELI PENTRUjINVESTIȚII, din care:

42,602.22

118.46

42,483.76

0.00

0.00

Os

39.25

■ -V;

13.50

25.75

- 0

g 0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

39.25

13.50

25.75

mobilier

13.50

13.50

0.00

centrale termice

( \   25.75

.....’0J2p

25.75

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

O z

0.00

- (denumire obiectiv)

\

"H

o

- (denumire obiectiv)

33

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

A l\z^ * ((»> a

Ap ’ r

A

-

0.00

- (denumire obiectiv)

—H—~t9—

\\* O

? ll]

. 9

- (denumire obiectiv)

x’w    1

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

t'' 7C*//----—

\i Vi

0.00

77

- (denumire obiectiv)

-

//

//>

Investiții noi, din .care:,                  ~

562.97

lty.96

916.02

o

-3ț.    0

Fhz

economic:

104.96

.916.02

0

. 0

--p?

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic

31-Dec-l‘J

562.97

458.01

Dezvoltarea infrastructurii hardware

104.96

104.96

0.00

0;

laptop max 21 buc

104.96

104.96

0.00

~/F

H -

------V

1 X

v

Pachete software de proiectare asistata de calculator

44.25

0.00

44.25

//* 1

program informatic Autocad

14.25

0.00

14.25

hJ


Page 1 of 2


program informatic Evidenta Clădiri

13.50

0.00

13.5

program informatic Inventariere cu cod de bare

16.50

0.00

16.50

-

-

Autovehicule

413.76

0.00

413.76

vehicul pentru deplasarea echipelor in teren 3 buc

132.00

0.00

132.00

autoturism autoutilitara 3 buc

281.76

0.00

281.76

0.00

-

-

3

nvdstlțlȚefertuate la.lmobllizările corporale existente

' 4      ■■

j

0.00

iî sii'

ligi

£ r:;

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

-

- (denumire obiectiv)

0.00

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

-

- (denumire obiectiv)

0.00

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

- (denumire obiectiv)

-

0.00

-

- (denumire obiectiv)

0.00

-

tU

Dotări (alte achiziții ide imobilizări corporale)

42,000.00

0.00

232,000.00

■i a o

“ 0

0

Achiziții imobilizări corporale

12/31/2019

0.00

232,000.00

-

achiziție imobile

42,000.00

0.00

232,000.00

a) - achiziție teren

b) - lucrări construcție clădiri

ti.;

ă

Jg?*            "*d,lor p,ntru lnv,l!"-dln

..

0.00

SBi

a) - Interne

0.00

-

-

b)- externe

0.00

_AVIZAT CONTROL FINANCIAR              ’f'

DIRECT)


ș guverna


£ CORPO


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: ( GMB Operatorul economic: Compania Municipală Imobiliara București SA Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. Aristide Demetriade NR. 2, BIROU 1, ET 3 Cod unic de înregistrare RO37764910

Nr. Registrul Comerțului: J40/......


Anexa nr.5


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante anul 2019


<mii lei>

an precedent 2018

an curent 2019

an 2020

an 2021

Nr.crt.

:l' ■ h, jr t. > ■    1                 Măsuri

Termen de realizare

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

J               I.

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a

1

Măsura 1 Achiziționarea de imobile care va duce la creșterea veniturilor din exploatare in următorii ani

12/3

X

X

0.00

0

400.00

0

1200.00

0

2

Măsura 2 Creșterea numărului de clienti

12/3

l|/20î3

X

X

112.23

0

200.00

0

100.00

0

3

Măsura Diminuarea cheltuielilor

A 2/31^2015

X

X

100.00

0

71.65

0

66.99

0

TOTAL Pct I

1 '

X

X

212.23

0

671.65

0

1366.99

0

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prey^n^.teP^v^j

2

■ 1

Cauza 1                                             v /

//♦«?

sal

3E •țHj

C c

i

X

X

0

0

0

0

0

0

2

Cauza 2                           L o

..............................................................VA-   -

<

X

0

0

0

0

0

0

n

Cauza

n...................................................................CtS=

1

Al/l r

Al/' <

i

>

X

0

0

0

0

0

0

TOTAL Pct. II                                           [

X

0

0

0

0

0

0

Pct. III

-

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II .                   /

212.23

0

671.65

0

1366.99

ol

DIRECTOR GENER

VIRGINIA MIHAILOVI

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL.

MARIANA


NTROL FINANCIAR Ddi.&gsftufe?

ADRIAN SMAU