Hotărârea nr. 353/2019

HOTARAREnr. 353 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE AGREMENT BUCURESTI S.A.

CONSIUUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

j CONFORM CU ORIGINALUL~HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Agrement București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Buc raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 561/13.05.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 92/30.05.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 413/25.06.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile :

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările

ulterioare;


  • -   Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 102/29.03.2017 privind aprobarea înființării Companiei Municipală Agrement București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI. HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a! Companiei Municipale Agrement București S.A., conform anexelor nr. 1 - 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Agrement București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.06.2019.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Operatorul economic COMPANIA MINICIPALA DE AGREMENT BUCUREȘTI SA Sediul/Adresa BUCUREȘTI,SECTOR 2, STR. LOGOFĂT STROICI, NR.2.ET1 Cod unic de înregistrare 3782136

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2019
Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+ Rd.14)


CONFORM CU 0 UGINALUL


17.890


18.170


17.605


17.890


18.170


III


IVC2
bonusuri
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere siCheltuieli financiare


Cheltuieli


REZULTATUL BRUT


IMPOZIT PE PROFIT
Rezerve legale


Alte rezerve reprezentând


Acoperirea


Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi


Alte repartizări


Profitul contabil rămas după


Participarea Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori

-----


  • - dividende cuvenite bugetului

  • - dividende cuvenite bugetuluiONFORM


C i IP z Z. -1 * 6 o


3,40


1.16


2,25


0,00


0,00


-0,62

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

0,00

-

li î£\ cc V\

0,00

0,00

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

988

991

1,00

990

990

1,00

1,00

9

Plăți restante

56

296

3.500

11,82

0

0

0,00

0,00

10

Creanțe restante

57

1.515

4.000

2,64

0

0

0,00

0,00Director Economic

Oancea Lacramioara


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Operatorul economic COMPANIA MINICIPALA DE AGREMENT BUCUREȘTI SA

Sediul/Adresa BUCUREȘTI,SECTOR 2, STR. LOGOFĂT LUCA STROICI, NR.2,ET1 Cod unic de înregistrare 3782136

H.Q.G FM- ■v'l ■


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli


//\

O o z m O

73 Z

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

I — 3 L- O   V’ \

Prevederi an preceden^W’M^

w

I CU ORIGINAL

Propune ri an curent (N)

Aprobat

Prelimin at / Realizat

\\\

trim I '

c

trim III

trim IV

%

Total

trim II

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii

C.A.

1

2

3

4

4a

•5

6

6a

6b

6c

6d

7=6/5

8=5/4a

i.

VENITURI TOTALE

(Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

24.718

24.718

8.117

17.760

3.575

3.518

5.368

5.369

2

0

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:

2

24.663

24.663

8.078

17.700

3.570

3.500

5.350

5.350

2

0

a)

din producția vândută

(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7)l

b

24.663

24.663

8.078

17.700

^3;570„

3.500

5.350

5.350

2

0

a1)     din vânzarea //

/4

0

0

0

ZOO

M z|'o?

X_~7“--

0

0

0

0

0
a3)

a4)


din redevențe și alte venituridin vânzarea mărfurilor din subvenții și transferuri de exploatare


subvenții, cf.

transferuri, cf.


din producția de venituri aferente costului producției în alte venituri din exploatare


din amenzi și


din vânzarea activelor și alte

  • - active

  • - active

din subvenții din valorificarea alte venituri


Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd din imobilizări financiare din investiții financiare din diferențe de curs din dobânzi____________

alte venituri financiare Venituri extraordinare


CHELTUIELI TOTALE

(Rd.30+Rd.136+Rd.144)


Cheltuieli de exploatare

.31+Rd.79+Rd.86+Rd.1

in care:______________

Cheltuieli cu bunuri și22.782


15.3


!2.782


8.022


15.381


5.624Cheltuieli privind stocurile cheltuieli cu materiile prime, materiale________

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

- către operatori cu capital integral/majorit

-larjje stat

Ș o o 2* S

VA

)Ă /

TJ1
b2)

- către operatori cu capital privat

44

5.838

5.833

975

1.800

450

450

450

450

2

0

c

prime de asigurare

45

105

105

1

20

0

6

7

7

20

0

a:

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd .57+Rd.62+Rd.63+Rd.67 + Rd.68+Rd.69+Rd.78),

46

7.489

7.489

4.347

6.334

1.326

1.665

1.671

1.672

1

1

a

cheltuieli cu colaboratorii

47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

0

0

0

20

5

5

5

5

0

0

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

2.040

2.040

10

1.080

270

270

270

270

108

0

c1)

cheltuieli de

51

0

0

0

0

0

0 f

\ o

0

0

0

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu

52

\

\\

0

0

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

2.040

2.040

b J-QF %

270

270

\ \\

27\  '

CONFORM o

08

0

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si

54

0

' /y o

Tj'T------

1L. O

r

W*

5  * 0

1 0 „ /       — «r*1

\ °

\ 0

~--

0

0

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței,

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- ch.de promovare a produselor

56

2.040

2.040

0

100

0

33

33

34

0

0

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd

57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d1)

sponsorizare in

58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d2)

sponsorizare in

59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d3)

cluburile sportive

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d4)

sponsorizare pentru alte

61

0

0

0

0

0

0

0

0

> 0

0

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

52

52

9

170

0

56

57

57

19

0

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

0

0

0

100

0

32

34

34

0

0

- cheltuieli cu diurna

64

0

0

0

100

0

32

34

34

0

0

-interna

65

0

0

0

50

0

16

17

17

0

0

-externa

66

0

0

0

50

o

0

16

17

17

0

0

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

123

123

,___30

60

o z

3 ■

5

15

15

15

2

0

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

22

f/> <îr

[fa

OM •

26

io

2

O c

2

8

8

8

7

0

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

1.194

1.194%J

W k

Os

ța 373^2

c//

o

50

G>

Z

? 13

)

217

219

220

3

0

i1)

cheltuieli de asigurare și

70

975

//z^5

0 I I

\

r~

(

^3^

s 132

0

0

2 0

125

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul cheltuieli cu pregătirea profesională cheltuieli cu reevaluarea

-aferente bunurilor de natura domeniului public___________

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale cheltuieli privind recrutarea și plasarea nnrgnnnliihii ris cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

ii


alte cheltuieli


B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.8

~~~^p+Rd.84+Rd.85k din care:

— r'h r»i i tavo r^t artiuitotcio

a)


ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare ab

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c

ch. cu taxa de licență

82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d

i ch. cu taxa de autorizare

83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

e

ch. cu taxa de mediu

84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

f)

cheltuieli cu alte taxe și

85

72

72

57

60

10

16

17

17

1

1

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd .113), din care:

86

6.637

6.637

2.279

7.790

804

2.328

2.329

2.329

3

0

CC

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

4.860

4.860

1.807

6.336

600

1.912

1.912

1.912

4

0

c-

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

4.750

4.750

1.807

6.072

600

1.824

1.824

1.824

3

0

a) salarii de bază

89

4.750

4.750

1.807

6.072

. 600

1.824

1.824

1.824

3

0

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente

90

0

G

0

0

0

0

0

0

0

0

c) alte bonificații

91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c;

Bonusuri

(Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd

92

110

110

0

264[\

<

"> D z

88

88

88

0

0

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003

93

0

0

* /

Șa

j

1 <

TI’

D u

")

0

0

0

0

0

- tichete de creșă, cf. Legii

94

0

0

o

> A    !

i

\ i

r •

2>

0

0

0

0

0

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit

95

0

0

0

0

A

A i

A\ ■

1 \ >

A <

2

>

0

0

0

0

0

b) tichete de masă;

96

110

110

23

264

\ \

88

88

88

0

0

\

c) tichete de vacanta;

97

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d) ch. privind participarea salariatilor

98

0

0

0

0

\

c

A

<    A»

n'X

0

0

0

e) alte cheltuieli conform

99

0

0

0

0

0 1

\ o

0

0

c-

Alte cheltuieli cu personalul

100

0

/uf

0

0

0

t s

//     /

/‘cl â) /.

'7

A o

0

0
I

a) ch. cu plățile compensatorii aferente

101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

i i

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în

102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării.

103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control.

104

1.577

1.577

421

990

187

267

268

268

2

0

a) pentru

105

453

453

135

240

60

60

60

60

2

0

-componenta

106

453

453

135

240

60

60

60

60

2

0

-componenta

107

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) pentru consiliul de administrație/consiliul

r

108

966

966

250

640

100

180

180

180

3

0

-componenta

109

966

966

250

640

100

180

180

180

3

0

-componenta

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c) pentru AGA și cenzori

111

124

124

36

110

27

27

28

28

0

0

d) pentru alte comisii și comitete constituite

112

34

34

0

0

0

0

0

0

*\ 0

Ci

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

200

200

51

200

17

61

61

/X <

6# J

* /X

I °\

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+R

114

692

692

62

350

30

106

107

w

107

/f

9

\ \ ’

a)

cheltuieli cu majorări și penalități, din care:

115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- către bugetul

116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o\

- către alți creditori

117

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 0\

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

0

0

0

0

0

0..—

o

0

0

,\

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru

119

0

_

0

0

0

/ * 0.-—

. 0

0

0

d)

alte cheltuieli

120

0

0

0

0

,/o Z

ZZq

\ 0

0

0e

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale

121

692

692

62

350

30

106

107

107

6

0

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de

122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

f1)

cheltuieli privind ajustările și orovizioanele

123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariatilor

124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

f2)

venituri din provizioane și

126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

f2.1)

din anularea provizioanelor ,

127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- din

128

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- din deorecierea

129

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- venituri din

130

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli financiare

(Rd.137+Rd.135+Rd.138)

131

0

0

0

0

0

0

0

0

A*

*

a)

cheltuieli privind dobânzile , din care:

132

0

0

0

0

0

0

0

0

II* 6 \\ -2 Vrc. >>

Sc

a1)

aferente

133

0

0

0

0

0

0

0

0

-

a2)

aferente

134

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar , din

135

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b1)

aferente

136

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b2)

aferente

137

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c)

alte cheltuieli financiare

138

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli extraordinare

139

0

o

0

0

,4 *

X 0

0

0

■V

0

(y z

___________7 t/ s.

7    0

0

0

0

0
II

REZULTATUL BRUT

140

1.936

1.936

95

155

905

-1.450

386

384

2

0

venituri neimpozabile

141

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

cheltuieli

142

0

. II 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

IMPOZIT PE PROFIT

143

310

310

15

25

0

0

0

0

2

0

V

DATE DE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri totale din

144

0

''V

%

£

a)

venituri din subvenții si

145

0

b)

alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea

146

0

Cheltuieli de natură

147

4.860

4.860

1.807

6.336

600

i 1.912

1.912

1.912

4

0

a)

148

0

b)

149

0

c

150

0

Cheltuieli cu salariile

151

4.750

4.750

1.807

6.072

600

1.824

1.824

1.824

3

0

Nr. de personal

152

80

80

38

110

110

110

110

110

3

0

Nr.mediu de salariat

153

80

80

38

110

110

100

110

110

3

0

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/pers) determinat pe baza

154

4.948

4.948

3.963

4.600

455

1.520

1.382

1.382

1

b

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza

155

5.063

5.063

3.963

4.800

455

1.593

1.448

1.448

1

ii •//

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe

156

308

308

213

161

32

35

49

49

1

o.

vț/1- tais

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu

157

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu

158

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c1

Elemente de calcul a productivității muncii in

159

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- cantitatea de

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- preț mediu (p)

161

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- valoare=QPF

162

0

o//,.

K^0

0

0

0

0

0

0

0


(- pondere in venituri totale

163

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăți restante

164

3.500

3.500

296

3.500

0

0

0

0

12

0

Creanțe restante, din

165

4.000

4.000

1.515

4.000

0

0

0

0

3

0

- de la operatori cu

166

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- de la

167

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- de la bugetul

168

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- de la bugetul

169

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- de la alte

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Credite pentru finanțarea activitatii curente(soldul ramas de ramburasat):

171

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

W.C-& H ,'2>. --M


Mii lei

Nr

Crt

INDICATORI

Prevederi an N-2

'/o

4=3/2

Prevederi an precedent (N-1)

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

1.560

1.430

0,92

24.718

8.117

0,33

1

Venituri din exploatare

1.560

1.430

0,92

24.663

8.078

0,33

2.

Venituri financiare

0

0

0,00

55

39

0,71

3.

Venituri extraordinare

0

0

0

0

0

0

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent (N-1)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent (N)

an N+1

an N+2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

2.567

348

1

Surse proprii, din care:

1.214

210

a) - amortizare

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- majorare de capital

1.353

138

achiziții monitoarejaptopuri,monitoare

56

autoturism

BZ

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

2.567

348

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- Acvariu

- Butaforie iarna

rrwFCi

DMCU C

RIGINALl

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

LUnrv

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

1

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

Xr-

- (denumire obiectiv)

xw

l v——

/ Z .

- (denumire obiectiv)

X jv

%

< z

-

ZZ n

■ .

di pentru bunurile luate în concesiune închiriate sau în locație de gestiune, exciusiv cele din domeniul public sau privat ai statului sau al unității administrativ teritoriale

V

*

S/

r~

—Z-?—7”

X-

- (denumire obiectiv)

^A

•z. \

- (denumire obiectiv)

V.     K

\.

2

Investiții noi, din care:

2567

348

470

V.

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

Calculatoare si echipamente periferice

98

51

Echipamente tehnologice(imprimante.server,telefoane)

138

130

Autoutilitare

67

Licențe calculatoare

70

68

Program contabilitate

17

17

Studiu prefezabilitate- proiect Acvariu

650

Mobilier

3o

----------7

Autoturism

99

82

Alte investiții in dotări de agrement

1.190

Alte investiții

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- Servicii curățenie

/

echipamente de curățenie

300

7

servicii de inchiriere transport

170

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

-—>

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

1

ii.

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

V

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

• /

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)INDICATORI

Data finaliză rii investiției

an precedent (N-1)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent

(N)

an N+1

an N+2

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b)- externe                                jDirector Economic

Oancea Lacramioara
CONFORM CU ORIGINALUL


mu lei

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent (N-1)

an curent (N)

an N+1

an N+2

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.

1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

1

Măsura 1 reducere cheltuieli

31-dec

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Măsura 2. creștere venituri

31-dec

X

X

X

X

X

X

X

X

3

Măsura 3. recuperare creanțe

31-dec

X

X

X

X

X

X

X

X

4

Măsura 4. reducere stocuri fara mișcare

31-dec

X

X

X

X

X

X

X

X

TOTAL Pct. I

X

X

X

X

X

X

X

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Cauza 1.

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Cauza 2.

X

X

X

X

X

X

X

TOTAL Pct. II

X

X

X

X

X

X

ȚA       Ț

Pct.

III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

3.600

3.808

380fl

Icfl380Q
Director Economic Oancea Lacramioara


/ o

3// &/