Hotărârea nr. 352/2019

HOTARAREnr. 352 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 600/17.05.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 91/30.05.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 412/25.06.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile :

 • -   Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 138/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A., conform anexelor nr. 1 - 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.06.2019.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ PROTECȚIE CIVILĂ ȘI VOLUNTARIAT BUCUREș/fsĂ

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI. STR. ARIST1DE DEMETRIADE NR. 2. BIROU NR. 3. ET 3 Cod unic de înregistrare RO37991310 Nr. Registrul Comerțului: J40/13027/2017


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019
INDICATORI


Venituri totale din exploatare, din care:


subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare_______________________________

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare


Venituri financiareCI


Cheltuieli de natură salarială

(Rd.l3+Rd.l4)_____________

ch. cu salariile


D.


 • III

 • IVC2

C3

bonusuri


alte cheltuieli cu personalul, din care: cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal______________

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete_______________

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale


alte cheltuieli de exploatare Cheltuieli financiare


Cheltuieli extraordinare

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) IMPOZIT PE PROFIT

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:______________________________________

Rezerve legale

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege____________________________

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți___________________________________

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

Alte repartizări prevăzute de lege Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29_5___

12.520M
5.042,52

5.014,97

344,58


4.546,35


3.732,72


3.732,72


715,79


97,84


121,38

27,55


2.832,25


- 2.832,25


11.991,93

11.991,93 4.832,01


20,00


6.979,92

6.088,78


5.583,78

505,00


748,66


142,48


160,00


528,07


528,07


6.045,26

21,00


.753,23

16.753,23

6.715,68

21,42


direcția UVERNANȚÂ
Minimim 50% vărsăminte Ia bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:________________________________

 • - dividende cuvenite bugetului de stat_______

 • - dividende cuvenite bugetului local__________

 • - dividende cuvenite altor acționari_________

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare


CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

DATE DE FUNDAMENTARE

Nr. de personal prognozat Ia finele anului N'r.mediu de salariati total_____________________

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd,12/Rd.49)712* 1000 Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.l3/Rd.49)/12*1000

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < ORE /ANGAJAT»_______

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd,7/Rd.l)xl000

Plăți restante

Creanțe restante


319,59


292,00

_

31.106,02


7.776,50


49,04


uOTFORH CU ORIGINA


13.289,14


302,00

8.599,98


7.386,70


212,20


500,00


500,00


65,00

9.608,76


8.948,37


261,23


DIRECTOR ECONOMIC,


ța COMAN


65,00

____6LALQ

11.411,64


10.738,05


295,69


.3


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA PROTECȚIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCUREȘTI ȘA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU NR. 3, ET 3 Cod unic de înregistrare RO37991310
Nr. Registrul Comerțului: J40/13027/2017

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019


<mii lei>

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd,28)

Venituri totale din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.l2+Rd.l3+Rd.l4), din

care:__________________________________________

din producția vândută

(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:_________

din prestări servicii documentații autorizații ISU_________________________

din servicii prestate acțiuni prevenire din servicii prestate SSM - PS1_________

alte venituri


din vânzarea mărfurilor___________________

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.lO+Rd.l 1), din care:


subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare transferuri, cf. prevederilo^l^aliQ'n vieoare fr~


fl)


din amenzi și penalități___________

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.l7+Rd.l8), din care:________

 • - active corporale________________________

 • - active necorporale______________________

din subvenții pentru investiții

din valorificarea certificatelor CO2 altg Yenițuri
£1

151

Venituri financiare


(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: din imobilizări financiare_____________________

din investiții financiare

din diferențe de curs

din dobânzi

alte venituri financiare________________________

Venituri extraordinare

p<LA*Cheltuieli de exploatare

(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.l20), din care:_________

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii

(Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:________________

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

cheltuieli cu materiile prime__________________

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:


bl) cheltuieli cu piesele de schimb

l>2) cheltuieli cu combustibilii

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar______________________

cheltuieli privind energia și apa______________

cheltuieli privind mărfurile

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:__________

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile______

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

- cătrexfpera4orrcili/apj


8.868,61


11.991,93


238


9998.868,61


3.649,01


1.863,57


1.507,50

7,50

1.500,00


296,07

60,00


11.991,93


4,832,01


2.484,76


2.010,00

10,00

2.000,00


394,76

80,00


239


994


1402


2418


19872

765,25

112,50


987,00

150,00228,28


625,00


100,00

525,00


800,00
cheltuieli cu colaboratorii_______________________

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

J)l) cheltuieli privind consultanța juridică


C dîteltuieli de protocol, reclamă și publicitate

/D.nc 1            .i:..


(^.(Tysi+Rd.53), din care:


'cheltuieli de protocol, din care:____________

/- tichete cadou potrivit Legii nr. 165/2015, cu modificările ulterioare_________________

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:


 • - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă

și publicitate, potrivit Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare________________

 • - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii

nr, 165/2018, cu modificările ulterioare

 • - ch.de promovare a produselor


Cli. cu sponsorizarea

(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:


ch.de sponsorizare a cluburilor sportive eh. de sponsorizare a unităților de cult cli. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale____________________

alte cheltuieli cu sponsorizarea


cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din

IL-----------------------------------------------

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din

rare:------------------------------------------


-interna


-externa


cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, idin care:----------------------------------------

1) Icheltuieli de asigurare și pază


8,00


12,00

2,00


496,96

150,00


680,13


1.020,19


1.360,25
25,00


 • 18.50

 • 13.50


27,75

20,25


10,00


12,90


19,35


25,80


15,00


10,00


22,50


30,00


15,00

7,50


20,00

10,00

10,00aferente bunurilor de natura domeniului public______________________________________

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale eltuieli privind recrutarea și plasarea (^personalului de conducere cf. Ordonanței

de%rgență a Guvernului nr. 109/2011

ii.----------------—------------------------

dieltuieli cu anunțurile privind licitațiile și £lt^'anunturi


B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte

U. Y. /z

asimilate

(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din


 • c)

 • d)

 • e) 0


ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale____

ch. cu taxa de licență____________

ch. cu taxa de autorizare

ch. cu taxa de mediu cheltuieli cu alte taxe și impoziteCheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:____________________________________

 • a) salarii de bază_____________________________

 • b) sporuri, prime și alte bonificații aferente

salariului de bază (conform CCM)_________

 • c) alte bonificații (conform CCM)__________

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

15,00


20,00


1.573,17


1.224,14

1.224,14


3.296,67


2.851,11


2.598,61

2.598,61


5.084,61


4.416,25


4.037,50

4.037,50


6.979,92


6.088,78


5.583,78

5.583,78

252,50n o X)

*

r\ /■

c

5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.l I4+Rd.l 15+Rd.l 16+Rd.117+Rd.l I8+Rd. 119), din care:

113

92,41

103,65

103,65

97,84

35,62

71,24

106,86

142,48

146

106

j

s

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale***

114

b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj

***

115

cpjh. privind contrib. la asig, soc. de Cmia^ște***

116

d)&Mi(ribuțiu asiguratorie pentru muncă

117

92,41

103,65

103,65

97,84

35,62

71,24

106,86

142,48

146

106

e/ ch. privind contribuțiia unității la schemele /          li

tle pensii

1 18

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri sifeciale

119

b. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd. 121+Rd. 124+Rd. 125+Rd. 126+Rd. 127+Rd. 128 ), din care:

120

0,32

76,76

76,76

121,38

40,00

80,00

120,00

160,00

132

37695

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.l22+Rd.l23), din care:

121

3,67

3,67

73,96

2,50

5,00

7,50

10,00

14

- către bugetul general consolidat

122

-

3,67

3,67

- Q

2,50

5,00

7,50

10,00

- către alți creditori

123

-

-

-

71

,96 §

-

-

-

-

0

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

-

-

-

“fl - o

-

-

-

-

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

73

~o

<D

alte cheltuieli

126

-

-

r\

- c:

-

-

-

-

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și nccorporale

127

0,32

73,10

70,10

\    47

c

i

57,50

75,00

112,50

150,00

316

14725

0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128

n 2

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

■ k

1

fl.l

)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

130

o. pr?/

șz |\ V w\\

fl.2

)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

130a

\ \

_ /

o——

< 9 r i 70 ; j rn ■4^, Qki

)■

W

Tj||

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din taie;--------------------------------------

131

\

-

Jln . - n.

,yc <^7

L_M

4 Ol


din anularea provizioanelor

(Rd.l33+Rd.l34+Rd.l35), din care:

 • - din participarea salariaților la profit

 • - din deprecierea imobilizărilor corporale

si a activelor circulante--------------------

 • - venituri din alte provizioaneCheltuieli financiare (Rd.l37+Rd.l40+Rd.l43), din care:_________

cheltuieli privind dobânzile (Rd.l38+Rd.l39), d,in care:aferente creditelor pentru investiții ferente creditelor pentru activitatea urentă^1)2) aferente creditelor pentru activitatea


curentă


IMPOZIT PE PROFIT________________

DATE DE FUNDAMENTARE

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)__________

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)__________________

Nr. de personal prognozat la finele anului_____

Nr.mediu de salariați_________________________

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.l51/Rd.l53)/l2*1000____________________

Câștigul mediu lunar pe .salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială tRd.l50/Rd.l53V12*100Q___________

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) d.2/Rd,153)

 • 150

 • 151


247,55

247,55


3.960,74

3.960,74

292,00 43,00


b)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.l53 <ORE>

157

cl

)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

158

- cantitatea de produse finite (QPF) <ORE>

159

- preț mediu (p)

160

- valoare=QPF x p

161

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.l61/Rd.2

162

7

Plăți restante

163

-

-

-

8

Creanțe restante, din care:

164

-

-

-

- de la operatori cu capital intepral/maioritar de stat

165

- de la operatori cu capital privat

166

- de la bugetul de stat

167

-

-

-

- de la bugetul local

168

-

- de la alte entitati

169

-

-DIRECTOR GENERAL,


Nicoleta Aii


AVIZAT,

Control Financiar de Gestiune

Alin Constantin STĂNICĂ - Șef serviciuAUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA PROTECȚIE CIVILA SI VOLUN1 ARIA 1 BUCURESII SA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU NR. 3, El 3

Cod unic de înregistrare RO37991310

Nr. Registrul Comerțului: J40/13027/2017                                                                               . ,           .              x

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anii 2017-2018


Nr. Crt.

INDICATORI

Prevederi an precedent 2017

%

4=3/2

Prevederi an precedent 2018

%     7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.l+rd.2+rd.3), din

care:

5.824,00

0,00%

8.079,15

2.210,27

27,36

1

Venituri din exploatare

5.824,00

0,00%

8.079,15

1.961,47

24,28

2.

Venituri financiare

-

0,00%

-

q

248,80

CTOR ECONOMIC,AVIZAT,

Control Financiar de Gestiune Alin Constantin STĂNICĂ - Sef serviciu

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA PROTECȚIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUC Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU NR. 3, ET 3 Cod unic de înregistrare RO 37991310

Nr. Registrul Comerțului: J40/13027/2017


Anexa 4Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

2019

INDICATORI

Data finalizării investiției

HCGMB

800/22.11.2018

Proiect

2019

2020

2021

Rectificat

Realizat/

Preliminat

0

1

2

o

3

4

5

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

13.281,81

13.263,20

13.365,79

500

500

7

Surse proprii, din care:

66,02

47,41

150,00

500

500

a) - amortizare

66,02

47,41

150,00

500

500

b) - profit

2

A locații de la buget

CONFORfo

CUORiqiNA

3

Credite bancare, din care:

A

# r

1

a) - interne

----U"         "

VA *

4   .*3

**

b) - externe

9 J

4

A Ite surse, din care:

'"13.215,79

13.215,79

0

0

- APORT LA CAPITALUL

SOCIAL

13.215,79

13.215,79

13.215,79

0

0

- (denumire sursă)

• •

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

13.215,79

319.59

13.289.14

500

500

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

:.nrGȚlA

- (denumire obiectiv)

\gu

7ERN/WȚX

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

XX. *X

- (denumire obiectiv)

---

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statoRn^ ) sau al unității adminisț^tijvC^

//U

//o

F        1

ii

- (denumire obiecti/)^ / TU

//Ol

1 * P

- (denumire obiecti^)*     \'f'

.Ci ’

Lcn < \\cs

'/‘‘UCtir./ ’,Xl'

r±7/

4
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:_______

 • - (denumire obiectiv)________

 • - (denumire obiectiv)________

Investiții noi, din care:_________

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:__________________

Autospeciala - capacitate

 • 3.500 1(2 buc)_______________

Autospeciala - capacitate

 • 2.500 1 (2 buc)________________

Camionetă autoutilitară cu cabină dublă 5-6 locuri (1 buc) Echipament de stins incendii, piese si accesorii (1 buc)
Echipament pentru atelier verificare, reparare, incarcare stingatoare___________________

Pompa transportabila (2 buc) Sistem de supraveghere și control acces (in loc de Meganometru)____________

Echipament de stins incendiul (1 buc)


CONFORM CU ORIGINALULRemiza autospeciale (1 buc) Autoturisme (5 buc)__________

Echipament de protecție tip pompier(complet) 20 buc_____

Clădire pentru cursuri instruire și cazare cursanți_______________

Sală pregătire fizică___________

Infrastructură utilități___________

împrejmuire________________

Televizor color_______________

Teren pentru Centrul de Instruire - 4,7 ha_______________

Echipamente IT_______ ,__

Multifuncționale si Corturi evenimente^ J Sisteme informatice*74,00


3.723,53

1.347,06

873,11

78,15

7,


2.027,73


16,81

12,61


Studii fezabilitate pentru Centrul de formare si pregătire

31-Dec-19

120,00

Cumpărare licențe

31-Dec-19

126,05

76,51

84,00

Masa consiliu cu scaune

6,30

-

Camera foto/video profesionala (4 buc)

31-Dec-19

10,08

16,00

Corturi gonflabile

170,00

Aparat foto profesional

6,72

-

Simulator cutremur tip remorca (un complet)

31-Dec-19

70,00

Simulator flacara si fum (un complet)

31-Dec-19

30,00

3

imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

X                                  1      X

privata a operatorului economic:

a. o

ZaT <<" \\ ■</> țp ii ș m //

b) pentru bunurile de natura ^omemulu^ p’Aim ni sau al unității administrativ teritoriale:

xT'V/a »

X y//

CONF(

>RMCU ORIGM

IALUL

domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

z

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privai al stalului sau al unității administrativ teritoriale:

k

v

XX’

Z DIRECp GUVERN^

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

500

Dotări diverse

31-Dec-19

-

-

500

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din

a) - interne

b)- externe

_

Director economic,
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE, Alin Constantin STÂNICĂ - Șef serviciu


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA PROTFCTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCUREȘTI SA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETR1ADE NR. 2, BIROU NR. 3, ET 3

Cod unic de înregistrare RO37991310

Nr. Registrul Comerțului: J40/13027/2017


HCM#**-

Anexa nr.5


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante anul 2019<inii lei>

Nr.crt.

* ■■

!               Măsuri

Termen de realizare

an precedent 2018

an curent 2019

an 2020

an 2021

Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

o

/ 1

Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri

31/12/2019

X

X

CSh

X

1160,00

X

1466,77

X

2

Creșterea cifrei de afaceric pm creșterea numărului de clienti

31/12/2019

X

X

\o \

.mo

x //

gSS

^\X

1000,00

X

TOTAL Pct. I

X

X

â8,2'

. A»

&2f«

2466,77

0

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

o X) o z .

\ \\ (|> w

If

1

Cauza 1

31/12/2019

X

X

\x\y

^X

X

X

TOTAL Pct. U

x

X

r= 0

W

0

X

0

X

^Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

■■ ■                                                                                          Z

//

X2

X

528,27

x \

2325,72

X

2466,77

X

DIRECTOR ECONOMIC

Constanța COMAN


AVIZAT C F G.,

Alin Constantin STĂNICĂ - Sef serviciu