Hotărârea nr. 351/2019

HOTARAREnr. 351 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE TURISTICA BUCURESTI S.A.


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

>

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Turistica București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 590/15.05.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 90/30.05.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 411/25.06.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile :

  • -   Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 100/29.03.2017 privind aprobarea înființării Companiei Municipală Turistica București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a! Companiei Municipale Turistica București S.A., conform anexelor nr. 1 - 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Turistica București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a ConsiliuluiBucurești din data de 26.06.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Claudiu Daniel

IPIULUI BUC

Georgiana Zamfir


București, 26.06.2019

Nr. 351

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

utoritatea Administrației Publice Locale: CGMB

operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICA BUCUREȘTI S.A. ediul social: Str. Aristide Demetriade nr. 2, birou nr. 15, et. 2, sector 1, București od unic de înregistrare: RO37830640

r. Registrul Comerțului: J40/10280/2017BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2019

INDICATORI__________________________2__________________ VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6) Venituri totale din exploatare, din care: subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare Venituri financiare Venituri extraordinare

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21) Cheltuieli de exploatare, din care:________________

cheltuieli cu bunuri și servicii_______________________

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate cheltuieli cu personalul, din care:___________________

Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)______

ch. cu salariile__________________________________________

bonusuri______________________________________

alte cheltuieli cu personalul, din care:______________

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal


Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete________________________________________

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator______

Cheltuieli financiare_____________________________________

Cheltuieli extraordinare______________________________

alte cheltuieli de exploatare__________________________

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)________________

IMPOZIT PE PROFIT_____________________________

PROFITUL CONTA8IL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care.__________________

Rezerve legale______________________________________

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege_____________________________

Acoperirea pierderilor contabile din anii preceden ți Constituirea surselor proorii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi___________________________________

Alte repartizări prevăzute de lege____________________

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29___________________

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință_____________________________________________

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:___________________________

dividende cuvenite bugetului de stat________________

dividende cuvenite bugetului local___________________

dividende cuvenite altor acționari____________________

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare_________________

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE_______________

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care______________________________________________

cheltuieli materiale2.946.797

2.946.797

491.037

3.711

2.240.277

1.505.546

1.505.546


685.399


49.332


211.772

-2.112.196

87.000


-2.199.19614.865.000

14,861.000

9.339.000 15.000

5.089.000

4.206.000

4.206.000


768.000


115.000

4.000


418.000

2.976.000

476.160


135.262


2.364 578<»33 O'3
b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

J

e

alte cheltuieli

42

\

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății

45

angajamentelor din anii anteriori

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

42

48

2

Nr. mediu de salari ați total

49

30

30

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

3.799

11.683

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

3.799

11.683

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)

52

28

594

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. ljxlOOO

55

Plăți restante

56

Iw

Creanțe restante

57

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2


CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


jtontatea Administrației Publice Locale: CGMB

oeratorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICA BUCUREȘTI S.A.

ediul social: Str. Aristide Demetriade nr. 2. birou nr. 15. et. 2. sector 1, București od unic de înregistrare: RO37830640

r. Registrul Comerțului: J40/10280/2017


HC.UUv,,

ANEXA 2


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2019


b)


c)


f)


INDICATORI


____2________

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 ♦ rd. 28)


Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care


din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 » rd 6 + rd. 7), din care: al) din vânzarea produselor_____________________________

a2) din servicii prestate_______________________________________

a3) din redevențe și chirii_____________________________________

a4) alte venituri_______________________________________________

din vânzarea mărfurilor_________________________________

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:___________________

ci) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare din producția de imobilizări________________________________

venituri aferente costului producției în curs de execuție alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 +■ rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care f 1) din amenzi și penalități__________________________

f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 13 + rd. 19), din care.___________________________

■ active corporaie


f3) din subvenții pentru investiții

f4) din valorificarea certificatelor CO2 f5) alte venituri_________________________________________

Venituri financiare

(rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care. din imobilizări financiare___________________________

din investiții financiare_____________________________

din diferențe de curs_____________________________

din dobânzi alte venituri financiare

Venituri extraordinare

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)__

Cheltuieli de exploatare (rd 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120) d>n care


Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:


Al


Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:


£l_

b)


■c)

  • d) _

  • e)


A2_

  • a) _

  • b)


cheltuieli cu materiile prime_________________________________

cheltuieli cu materialele consumabile, din care.______________

bl) cheltuieli cu piesele de schimb___________________________

b2) cheltuieli cu combustibilii___________________________________

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar cheltuieli privind energia și apa_________________________________

cheltuieli privind mărfurile______________________________________

Cheltuieli privind ser/iciile executate de terți (rd 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:


c)


A3


cheltuieli cu întreținerea și reparațiile__________________________

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:_____________

bl) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat b2) - c’ătre operatori cu capital privat__________________________

prime de asigurare________________________________________

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd 63 + rd. 67 + rd 68 + rd. 69 + rd.

78), din care:


  • a) _

  • b)


c)


cheltuieli cu colaboratorii_____________________________

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: bl) cheltuieli privind consultanta juridică____________

cheltuieli de protocol, reclamași publicitate (rd. SI * rd. S3 din care:
4,00

4.339.000,00


4.336.000,00

4 336.000,00


4.336.000,00


3.000,00


3 703.850,00


3.703.850,0043.000,00

5.000,00

8.000,00

10.000,00

8.000,00
623jijO^O ■


834.601,00


826.122,00


826 122,00


826.122,005.946.667


5.946.667


17.841.000


21,37668


2.946.797,00


2.946.797,0<


30 596,00


7.176,00

6.902,00


12.484,00

8.300,00


431.158,00


5.942.000

5.942.000


5.942.000

5.942.000


17.826.000

17.826.000


21,57793

21,577933^02


2.438.250


4.286.5GO


2.440.250


14.365.000

7.833.000

590.000


18,16735


-7       7 c 1

o , {o f

®280f20.06^0lT «
cl) cheltuieli de protocol, din care:

51

2.000,00

5.000

30.000

25.000

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

0,00

100.000

100.000

3CCf-0&8

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch. de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:

57

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

dl) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate

58

d2) ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care

59

- pentru cluburile sportive

60

d3) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

2.000,00

127,00

5.000

5.000

5.000

15.000

118,1102

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

275.000,00

34.570,00

306.250

306.250

306.250

1.225.000

35,43535

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

64

35.000,00

5.707,00

0

11.000

51 000

25.000

4,380585

0

-interna

65

1.000

1.000

5.000

-externa

66

35.000,00

5.707,00

10.000

50.000

20.000

3,504468

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

12.000,00

4.178,00

3.000

5.000

5.000

15 000

3.S9023S

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

2.500,00

2.548,00

1.000

2.000

1.000

5.000

1,962323

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care.

69

3.586,00

0

280.000

278.000

563.000

156,9994

il) cheltuieli de asigurare și pază

70

1.000

1.000

5.000

i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

4.200,00

3.586,00

250.000

250.000

500.000

139,4311

i3) cheltuieli cu pregătirea profesională

72

1.000,00

2S.0OO

25.000

50.000

i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a

Guvernului nr. 109/2011

76

17) cheit'jteii cu anunțuriie privind licitațiile și aite anunțuri

77

4.000

2.000

8.000

z t.- .i e-.- -

73

::: cc:.:c

1 CCC cc<

l sc-„ cgl.

1 500 vOu

ă cuv

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsâminte asimilate

{rd. 80 + rd 31 + rd 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care

3

79

7.000,00

2.71i,6o

1.000

4.500

3.500

15.000

4,042037

0

a)

ch cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

CC

INFORM Cl

1 0RIGI

NALUL

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

2.500

1.000

5 000

d)

ch. cu taxa de autorizare

33

e)

ch. cu taxa de mediu

84

1 000

1.500

5.000

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

7.000,00

3.711,00

1.000

1.000

1.000

5.000

1,347346

C

Cheltuieli cu personalu1

(rd 87 + rd. 100 * rd 104 + rd. 113), din care:

86

2.788.650,00

2.240.277,00

1.220.750

1 221 750

1.322.250

5.089.000

2,271594

0

co

Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)

87

2.000.050,00

1.505.546,00

1.000.000

1.001.000

1.101.500

4.206.000

2,793671

0

CI

Cheltuieli cu salariile (rd 89 + rd 90 + rd 91). din care-

88

2 000 050.00

1 505 546.00

1 000 000

1 001 COO

1 10.1 500

4 206.000

2 793671

0

a;

salarii de bază

89

2.000.000,00

l.'5O5.519,OO

1.000.000

1.000.000

1 .îso.ooo

4.200.000

2,789736

b)

sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

50,00

1.500

6.000

222,2222

c)

alte bonificații (conform CCM;

91

C2

S-u;. ți u. 55 . j 36 »■ ij. j? «• i J. 53 r ru. 33/, d»n cares.

G,Cu

u/jU 1 |

v

u

u

u

u

L

3)

cheltuieli sociale prevăzute la art 25 din Legea nr. 227/2015 privind Cocul fiscali". cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare,

94

Vv

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

/

O.

b)

tichete de masă.

96

___*

<*»))

c)

vouchere de vacanță;

97

șc/l

d)

ch. privind participarea salariatilor la profitul obținut in anul precedent.

98

------\\°“

V

—X? o//

e)

alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul

(rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care

100

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

a)

ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c)

cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandatși a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd 112), din care:

104

735.600,00

685.399,00

192.000

192.000

192.000

768.000

2,295985

0
a)

pentru directori/directorat

105

207.600,00

188.530,00

60.000

60.000

60.000

240.000

\\.n^

- componenta fixă

106

207 500,00

188.530,00

60.000

60.000

60.000

240.000

-componenta variabilă

107

b)

pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

468.000,00

437.937,00

112.000

112.000

112.000

448.000

l,0229?5~

- componenta fixă

109

468.000,00

437.937,00

112.000

112.000

112.000

443.000

1,022978

- componenta variabilă

110

c)

pentru AGA și cenzori

111

60.000,00

58 932,00

20.000

20.000

20.000

80.000

d)

pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

53.000,00

49.332,00

28.750

28.750

28.750

115.000

2,331144

D

Alte cheltuieli de exploatare (rd, 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120+ rd. 121 + rd. 122), din care:

114

150.500,00

211.772,00

62.000

120.000

120.000

418.000

1,973821

0

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd 122 + rd. 123), din care:

115

500,00

103.945,00

2.000

4.000

4.000

10.000

0,096205

0

- către bugetul general consolidat

116

250,00

198,00

1.000

2.000

2.000

5.000

25,25253

• către alți creditor;

117

250,00

103.747,00

1.000

2.000

2.0C0

5.000

0,048194

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

d)

alte cheltuieli

120

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corpcraleși necorporale

121

150.000,00

107.827,00

60.000

116.000

116.000

408.000

3,783839

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:

122

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

fl) cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

-provizioane privind participarea la profita salariaților

124

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

125

f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

126

f2.1)din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 1 30). din care

127

- din participarea salariaților la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care

131

4.000

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

200

200

200

1.000

al) aferente creditelor pentru investiții

133

a 2) aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar, din care

135

200

200

200

1 000

cl, aferente creditelor per.tru investiți.

136

b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

500

500

500

2.000

3

Cheltuieli extraordinare

139

1

REZULTATUL 8RUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)

140

635 150,00

-2.112.196,00

-2.905.500

1.761.667

1.660.167

2.976 000

venituri neimpozabile

141

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

J

IMPOZIT PE PROFIT

143

57 949,00

0,00

476.160

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care (rd. 2)

144

4.336.000,00

S26.122.00

C

5.942.000

5.942.000

17.826.000

21,57793

0

a)

venituri din subvenții și transferuri

145

b)

aite venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

2

Cheltuieli de natură salarialâ (rd. 87), din care. ’*)

147

2.000 050,00

1 505.546,00

1.000.000

1.001.000

1.101.500

4.206.000

2;

143

b)

149

c

150

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

2.000.050,00

1 505.546,00

1.000.000

1.001.000

1.101 500

4.205.000

2,793671

0

4

Nr de personal prognozat la finele anului

152

42,00

42.00

48

5

Nr. mediu de salariat.

153

35,00

_____30,00

30

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarialâ [(rd. 147 - rd. 93' ■ rd 981/rd. 1S3]/12'1000

154

4 762,00

/   3 799,00

/ CfWnp.

11 683

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarialâ, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

4 762,00

|    3 799,00

1 cu 0

^IGJNAL

7

a)

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)

156

124,00

27,54

594

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

z

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd 153

158

/ O

_

cl) Elemente de calcul al productivității muncii în unităti fizice, din care

159

z

z 5

II a c/

• r "

<2 CD

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

/

9? O//

- preț mediu (p)

161

_

- valoare = QPF x p

162

_

- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2

163

8

Plăți restante

164
c..9

Creanțe restante, dir. care:

165

-444

rTĂ~^]

• de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

\\ \

■ de la operatori cu capital privat

167

W* '

- de la bugetul de stat

168

- de la bugetul local

169

N) Ăl

- de la alte entități

170

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171


*) în limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările?; completările ulterioare

»•) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.


CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


Autoritatea Administrației Publice Locale; CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICA BUCUREȘTI S.A.

Sediul social: Str. Aristide Demetriade nr. 2, birou nr. 15. et. 2. sector 1, București Cod unic de înregistrare: RO37830640

Nr. Registrul Comerțului: J40/10280/2017


ANEXA 3


Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an N-2

% 4 = 3/2

Prevederi an precedent (N-l)

% 7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5,00

6,00

7,00

I.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:

4.339.000,00

834.601,00

0,19

1

Venituri din exploatare*)

2

Venituri financiare

3

Venituri extraordinare

*) veniturile tstaie si ver.itunie sm evpicatare vor fi diminuate cu sumele primite de a bugetul de sta:


Autoritatea Administrației Publice Locale: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICA BUCUREȘTI S.A.

Sediul social: Str. Aristide Demetriade nr. 2, birou nr. 15, et. 2, sector 1, București Cod unic de înregistrare: RO37830640

Nr. Registrul Comerțului: J40/10280/2017
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare


INDICATORI

Data finalizării investiție

an precedent(N-l)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent (N)

an

N + 1

an

N + 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

1

Surse proprii, din care:

a)

amortizare

b)

profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a)

interne

b)

externe

4

Alte surse, din care:

(denumire sursă)

(denumire sursă)

/fa

P*U**^CZ

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1

Investiții în curs, din care:

w

a)

pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

jȘA

g ol)

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

b)

pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

1 /

(denumire obiectiv)

rTKJPHD*

(denumire obiectiv)

CU ORIG||\j

MUL

c)

pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

d)

pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

.2

Investiții noi, din care:

4.806.913

a)

pentru bunurile proprietatea privata a peratorului economic:

4.806.913

Hardware

121.500

Licențe

40.000

Website

2.257.560

Autoturisme

Administrativ

10.000

Puncte mobile de informare turistica

519.480

Centru de informare turistica

100.000

Alte investiții

558.373

Activitati curente            S A

1.200.000

b)

pentru bunurile de n^fica^ddmepuuJuLpub^c: aî\ statului sau al unită^admipfsț^iv-terțtdrj.aîe: \

/I

/\

nicZ;
0

c)

pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

Iglll

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

d)

pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a)

pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

b)

pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

c)

pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

d)

pentru bunurile luate în concesiune închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a)

interne

b)

externe

Autoritatea Administrației Publice Locale: CGMB

Operatorul economic. COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICA BUCUREȘTI S.A.

Sediul social: Str. Aristide Demețriade nr. 2, birou nr. 15, et. 2, sector 1, București

Cod unic de înregistrare: RO37830640

Nr. Registrul Comerțului: J40/10280/2017


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei


Măsuri
__________________1                               ___________________

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Măsura 1

TOTAL Pct. I


Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

TOTAL Pct. II


TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

V C-'

B3O64<

2

Î0.0620V

tn


Autoritatea Administrației Publice Locale: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICA BUCUREȘTI S.A.

Sediul social: Str. Aristide Demetriade nr. 2, birou nr. 15, et. 2, sector 1, București Cod unic de înregistrare: RO37830640

Nr. Registrul Comerțului: J40/10280/2017


i

PROPUNERE INVESTIȚII 2019

HARDWARE/ECHIPAMENTE REALIZARE PROIECTE          NR. BUC       RON

PC

2

10.000

Imprimante

5

28.000

Neprevăzute

50.000

Plasma TV

2

5.500

Echipamente tele-video conferința

23.000

Dispozitiv stocare date, back-up date onsite

5.000

121.500

LICENȚE

NR. BUC

RON

Alte licențe

10.000

Abonament soft de agetie de turism si web-site

30.000

40.000


PUNCTE MOBILE DE INFORMARE TURISTICA               NR. BUC       RON

Achiziție si amenajare PUNCTE DE INFORMARE TURISTICA

5

519.480

519.480RON

CENTRU DE INFORMARE TURISTICA

NR. BUC

Achiziție si amenajare CENTRU DE INFORMARE TURISTICA

1

100.000

100.000

ALTE INVESTIT!

RON

Investiții cu amortizare rapida toalete de lux in Centrul Istoric

500.000

Concept muzeistic, drepturi de autor, tablouri, texte istorice

58.373

558.373

ACTIVITATI CURENTE

Cheltuieli curente (utilitatr, paza si alte destinații)

1.200.000|


TOTAL =        4.806.913

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Director General,