Hotărârea nr. 350/2019

HOTARAREnr. 350 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE A NUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE PAZA SI SECURITATE BUCURESTI S.A.


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

7

hotărâre”

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Pază și Securitate București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 664/21.05.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 89/30.05.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 410/25.06.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile :

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățiie administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 134/11.04.2017 privind aprobarea înființării Companiei Municipală Pază și Securitate București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.                                                                          I --------

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURBȘCflNF0RM cu ORIGINALUL HOTĂRĂȘTE:        *-----

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Companiei Municipale Pază și Securitate București S.A., conform anexelor nr. 1 - 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al București și Compania Municipală Pază și Securitate București S.A. vor adu prevederile prezentei hotărâri.


Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului G^rf^rsfP


București din data de 26.06.2019.
Claudiu Danfel/ca/anaeplinire


SECRETAR GENERAL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Georgiana Zamfir


București, 26.06.2019

Nr. 350

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

H » V t x.

Anexa Nr. 1


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CGMB Operatorul economic: Compania Municipala Paza si Securitate S.A.

Sediul/Adresa: București, Str. Ncgoiii, nr.12, sector 3

Cod unic de înregistrare: RO 37832110
INDICATORI

Nr. rând

Realizat/ Preliminat an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

Estimări an

N+l

Estimări an N+2

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6= 5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE ( Rd.l = Rd. 2+ Rtl.5 + Rd.6)

1

13,462.84

43,729.00

325%

48,101.90

48,101.90

110%

100%

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

13,446.65

43,712.00

325%

48,083.20

48,083.20

110%

100%

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

16.19

17.00

105%

18.70

18.70

110%

100%

3

Venituri extraordinare

6

11

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7= Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

20,193.69

43,662.00

216%

48,028.20

48,028.20

110%

100%

l

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

20,193.69

43,662.00

216%

48,028.20

48,028.20

110%

100%

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

2,125.24

1,547.00

73%

1,701.70

1,701.70

110%

100%

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

387.44

877.00

226%

964.70

964.70

110%

100%

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

17,324.45

40,385.00

233%

14,42'.50

’ • 0° •

100%

C0

Cheltuieli de natură salariată ( Rd.l3+ Rd.14)

12

16,395.63

39,100.00

274%

43,010.00

43,010.00

110%

100%

CI

ch. Cu salariile

13

15,007.86

38,900.00

259%

42,790.00

100%

C2

bonusuri

14

1,387.77

200.00

14%

220.00

zZJf/l’O.qp.

100%

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

t

1/

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

CONI

•ORM CU (

JRipiNAjL

țrf“

r

A &-11.

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

564.32

==^110%

100%

646.00

114%

*

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

348.90

639.00

y/*/t^702.90

702.90

110%

100%

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

356.56

853.00

/    232%

938.30

938.30

110%

100%

2

Cheltuieli financiare

20

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit /pierdere)

22

-6,730.84

67.00

-1%

73.70

73.70

110%

100%

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

0.00

10.72

11.79

11.79

110%

100%

V

PROFITUL CONTABIL RAMAS

24

--------OTT

567T8

-------6T79T

-------ermr

-IW

IWRÎ

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

7,975.47

10,414.53

131%

11,455.98

11,455.98

110%

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/ Rd. I)x 1000

55

1.50

1.50

1.65

1.65

110%

100'/.,

9

Plăți restante

56

0.00

0.00

10

Creanțe rr-tgplr • -

57

0.00

0.00

H       WuOn

Anexa nr.2                                    '

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:

Operatorul economic: Compania Municipală Pază și Securitate S.A.

Scdiul/Adresa: București, Str. Negoiu, nr.12, sector 3

Cod unic de înregistrare: RO 37832! 10

Detalierea indicatorilor economico - financiari prcvăziiți îii bugetul de venituri si cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora- mii lei -

INDICATORI

Nr. rând

A (realizat

Prevederi an precede

t (N-l)

Propuneri an curent (N)

B

2017)

Aprobat

din caro:

E (aprobat 2018)

F

D (realizat 2018)

G (trim 1

2019)

H (trim II

2019)

1 (trim III

2019)

An 2019

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7-6/5

1.

VENITURI TOTALE ( Rd.

2+Rd.22+Rd.28)

1

0.00

77,500.00

0.00

13,462.84

6312.90

6,225.00

15,486.00

43,729.00

325%

1

Venituri totale din exploatare (Rd. 3+Rd. 8+Rd. 9+Rtl. 12+Rd. 13+Rd.l4), din care:

2

0.00

77,500.00

0.00

13,446.65

6311-60

6,220.00

15,481.00

43,712.00

325%

a)

din producția vânduta (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:

3

0.00

77,500.00

0.00

13,446.65

6311.60

6,220.00

15,481.00

43,712.00

325%

al)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

0.00

77.500.00

0 00

13.446.65

6.311.60

6.220.00

15,481 00

43.712.00

325%

a3)

din redevente și chirii

6

a4)

alte venituri

7

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.lO-rRd.l 1), din care:

9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

_

cl

subvenții; cf. prevederilor legate” în vigoare

10

------ . ....

z

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

1 1

a?

fz

\

d)

din producția dc imobilizări

12

* *

0J f Zf-   Tf r-

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

-

Z

K Q

z y

VO

0

alte venituri din exploatare

(Rd. 15+ Rd. 16+ Rd 19+ Rd. 20+ Rtl.21), din care:

14

0.00

0.00

CONFC

0.00

<

RM CU

0.00

ORIGI

0.00

slALUL

0.00

0.00

0.00

fl)

din amenzi și penalități

15

0)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.l7+Rd.l8), din care:

16

0.00

0.00

0.00

. . 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- active corporale

17

- active necorporale

18

B)

din subvenții pentru investiții

19

x A

14)

din valorificarea certificatelor CO2

2u

--

fi)

alte venituri

21

2

Venituri financiare

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.

26+Rd.27), di» care:

22

0.00

0.00

0.00

16.19

1.30

5.00

5.00

17.00

105%

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe dc curs

25

d)

din dobânzi

26

0 00

0.00

0.00

16.19

1.30

5.00

5.00

17.00

105%

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI

TOTA L E( Rd.30+Rd. 131+Rd. 139)

29

548.62

67,082.17

0.00

20,193.69

8,103.96

7,449.97

13,215.97

43,662.00

216%

1

Cheltuieli de exploatare

(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd. 114), din care:

30

S48.62

67,082.17

0.00

20,193.69

8,103.96

7,449.97

13,215.97

43,662.00

216%

A. Cheltuieli cu alte bunuri și servicii

((Rd32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

51.01

30,600.00

0.00

2,125.24

451.43

364.67

344.67

1,547.00

73%

Al

Cheltuieli privitul stocurile (Rd33+Rd.34+Rd.37+Rd. 38+Rd.39), din care:

32

31.38

27,140.00

0.00

1,252.84

158.10

117.00

117.00

590.00

47%

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

0.00

23.885.00

0.00

6.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0%

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

13.52

1,455.00

0.00

165.72

42.54

22.00

22.00

110.00

66%

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

10.81

955.00

0.00

90.13

17.99

7.00

7.00

50.00

55%

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

2.7!

500.00

0.00

75.59

24.55

15 00

15.00

60.00

79%

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

17 86

670.00

0.00

1,061.35

92:49

75.0Q

-x - 75.00

400.00

38%

d)

cheltuieli privind energiajă/fipâ

K 0.00

1,130.00

■ 0.00

1955

23.07

Z ’so/o

/ 20 00

80 00

409%

e)

cheltuieli privind mările VJ

^9 7

_

r 75


Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.4l+Rd.42+Rd,45), din care:


cheltuieli cu intretinerea si reparațiile cheltuieli privind chiriile

(Rd.43-t-Rd.44), din care:
prime de asigurare


Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd,50+Rd.57+ Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+ Rd.78), din cure:______________

cheltuieli cu colaboratorii________

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:


cl)cheltuieli de protocol, din care: - lichele cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare________________________

cheltuieli de reclama și oublicitatc. din care


 • - tichete cadou pir. cheltuieli de

reclamă și publicitate, potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările ulterioare__________

 • - tichctc cadou ptr. Campanii dc marketing, studiul pieței, promovarea de piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

 • - ch, de promovare a produselor


dl


Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (R58+ Rd. 59+Rd.6t), din caro:

d2) d3)ch de snonsorizare în domeniile educație. învățământ, social și sport, din care.___________________

- pentru cluburile sportive______

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități


cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care_______________________

 • - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd,66),

din care:______________________________

 • - internă_________________________________

 • - externă


cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul cheltuieli cu pregătirea profesional:!__________

cheltuieli cu reevaluar imobilizărilor corpo necorporale, din c


RIGINALUL- aferente bunurilor de natura domeniului public cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr 109/201 I________________________

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

al te cheltuielich cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

226%


cli. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale ch. cu laxa de licență ch. cu taxa de autorizare ch. cu taxa de mediu ch. cu alte taxe și impozite


C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+Rd.t00+Rd.l04+Rd. 113), din care:___________________________________

|Cheltuieli de natura salarială (Rd. C0 iȘS-rRd.92)C3


C4


Cheltuieli de salariile (Rd. 89+Rd.90+Rd. 91), din care:

 • a) salarii de bază____________________

 • b) sporuri, prime și alte bonificații

aferente salariului dc bază (conform CCM)__________________

 • c) alte bonificații (conform CCM)

Botiiisuri (Rd.93+Rd. 96+ Rd.97+Rd. 98+Rd. 99), din care:_______________

 • b) lichete dc masă,_____________________

 • c) tichcte dc vacanță;____________________

 • d) ch. privind participarea salanalilor la

 • e) alte cheltuieli conform CCM.________

,\llc cheltuieli cu personalul__________

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

(Rd.lO5+Rd.lO8+Rd.l I l + Rd.l 12), din care:______________________________

a) pentru directori/directorat


 • - componenta fixă

 • - componenta variabilă


7,277,31


6,955.69


6,667.00


0,35 i. do


40,385.00


31,614,00


6,758.00


6,351.00


12,100.00


38,900.00


NFORM


CU ORIGINAL


1.387.77

■ componenta fixă

- componenta variabilă


 • c) pentru AGA și cenzori_____________

 • d) pentru alte comisii și comitete potrivit legii

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator


b)
cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.ll6+Rd.l 17),din care:_________

- către bugetul general consolidat______

• către alți creditori_______________________

cheltuieli privind activele imobilizate cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului alte cheltuieli ch. cu amortizarea i corporale și necorporal
0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd. 126), din care:

122

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

i ș____

\ £

\x

0%

12.1)

din anularea provizioanelor (Rd.l28+Rd.l29+Rd.l30), din care:

127

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

V c

0.00

5

2

Cheltuieli financiare

131

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0%

b2)

activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.l-Rd.29)

140

-548.62

10,417.83

0.00

-6,730.84

-1,791.06

-1,224.97

2,270.03

67.00

-i%

venituri neimpozabile

141

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

-87.78

1.666.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10 72

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)

144

0.00

77,500.00

0.00

13,446.65

6311-60

6,220.00

15,481.00

43,712.00

325%

a)

- venituri din subvenții și transferuri

145

b)

determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

2

Cheltuieli de natura salariata (Rd. 87), din care **

147

186.65

31,822.80

0.00

16395.63

6,955.69

6351.00

12,100.00

39,100.00

238%

a)

148

b)

149

c)

150

3

Cheltuieli cu salariile (Rtl.88)

151

182.61

31,614.00

0.00

15,007.86

6,758.00

6,351.00

12,100.00

38,900.00

259%

bir. de personal prognozat la finele

!'*

.-j-

743 0C

L

L i

Nr. mediu de personal

153

_

_

41700

737 00

...

£/^5 00


A - Realizat an N-2

(3 - %7 = 6/5

C - %8= 5/3a

D • Preliminat

E- conform HG/Ordm comun F - conform Hotărâm C.A.

G - Trim. I

H - Trim. II

I- Trim. IIIDUCÂT*fî«lL UN1TĂȚCC»^O*M CU ORIGINALUL^^

w/m

Anexa nr.3
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CGMB Operatorul economic: Compania Municipală Pază și Securitate S.A.
Sediul/Adresa: București, Str. Negoiu, nr.12, sector 3
Cod unic de înregistrare: RO 37832110

- mii lei -

Nr.

Crt.

Indicatori

Prevederi an N-2

%

4= 3/2

Prevederi an precedent(N-l)

%

7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd. 1 + rd.2 + rd. 3*), din care:

7,583.00

0.00

0%

77,500.00

13,462.84

17%

1. Venituri din exploatare*)

7,583.00

0.00

0%

77,500.00

13,446.65

17%

2. Venituri financiare

0.00

0.00

0.00

16.19

3. Venituri extraordinare

0.00

0.00

0.00

0.00

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

CONFORM CU ORIGINALULAUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CGMB Operatorul economic: Compania Municipală Pază și Securitate S.A.

Sediul/Adresa: București, Str. Negoiu, nr.12, sector 3

Cod unic de înregistrare: RO 37832110


Programul de investiții, dotări si sursele de finanțare


SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care:

Surse proprii, din care:

 • a) - amortizare

 • b) - profit Alocații de la buget Credite bancare, din care:

 • a) - interne

 • b) - externe Alte surse, din care: Aport in numerar la


an precedent (N-l)


Aprobat prin Hotararea AGA


nr.

27/04.10.2018
18,240.00


0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

18,240.00


18,240.00

0.00


18,240.000.00

7,975.47


7,975.47

0.00


7,975.47


0.00

0.00

0.00

10,414.53


10,414.53

0.00


10,414.53


0.00

0.00


0.00


0.00

0.00


0.00Investiții în curs, din care:

 • - (denumire obiectiv)

 • - (denumire obiectiv)

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) Licențe oftice__________

Dispecerat mobil Unitate dispecerat cu dotări specifice + camera de armament Auto MCV cu tehnica Aferenta

Auto berlina pentru conducerea societății Auto 4x4 cu modificări pentru intervenție rapida Motocicleta/ATV -intervenție Program contabilitate (generala, gestiune, salarizare, facturare) PC departamente + licențe Laptop - conducere + licențe Echipamente birotica (imprimante, m u I ti f un c^lp n^e)x

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00


 • 4.11

 • 4.12

4.13?


JVIoblli‘g.r-btfQi< Mobilier bir^s^ihp Uniiforme?ageptp —r-»-?—14,240.00

0.00

0.00


3,975.47

0.00

0.00


10,414.53

150.00

1,204.32


3,850.00


500.00


350.00


656.43


119.25


86.14550.00


380.75


263.86


1,000.00


150.00


0.00


89.58


33.22


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


100.00

135.00

200.60

1,000.00


12.86

84.92

6.16

769.83


87.14

50.08

194.44

0.00


0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00
 • 4.20

 • 4.21

 • 4.22

 • 4.23

 • 4.24

 • 4.25

 • 4.26

 • 4.27


Unitate server + rețea calculatoare___________

Echipamente comunicații - statii emisie recepție Echipamente comunicații - statii emisie recepție + dotări posturi paza Echipamente comunicații -telefonie mobila/luna*4


Telefonie fixa - centrala + interioare/luna*4 Rețea cablu TV/luna*4 Program Legis Mașina transport valori Chirie spațiu sediu Imobil sediu Provizion cheltuieli Barei intervenție Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:


l,000.0C

2,000.0

____0.0

1,000.00

0.00


0.00


0.00


0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00


0.00


0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00Anexa Nr. 5


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CGMB Operatorul economic: Compania Municipala Paza si Securitate S.A.
Sediul/Adresa: București, Str. Negoiu, nr.12, sector 3
Cod unic de înregistrare: RO 37832110

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante
Nr.

Crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (N-l)

An curent

(N)

An N+l

An N+2

Preliminat/Realizat

Influențe (+/■)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

a

b

a

b

a

b

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

Reanalizarea cheltuielilor cu chiria spațiului

X

X

3S.00

2

Reanalizarea cheltuielilor de personal

X

X

384.00

3

Analizarea efectivului de personal necesar

X

X

TOTAL pct. 1

X

X

0.00

420.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pct. 1

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. 1

Cauza 1.....

X

X

2

Cauza 2.....

X

X

Cauza n.....

X

X

TOTAL pct. II

X

X

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pct. 1

TOTAL GENERAL pct.l + pct. Ho/ducătorul'j