Hotărârea nr. 35/2019

HOTARAREnr. 35 din 2019-01-31 PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU ACHIZITIONAREA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, SECTORUL 5, BULEVARDUL NATIUNILOR UNITE NR. 8, BLOC 104 S+P+MZ, CU DESTINATIA DE SEDIU ADMINISTRATIV


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


I CONFORM CU ORiGiNAE


romania2019.eu

reauurAT-------

\x

*AV\

"- 7

_direcția

* ~ ASISTENȚA

JURIDICA

3p


H O T Ă R Â FTE j1' privind acordul de principiu pentru achiziționarea imobilului situat în București, sectorul 5, Bulevardul Națiunilor Unite nr. 8, bloc 104 S+P+Mz, cu destinația de sediu administrativ


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții și al Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București nr. 199/21.01.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 16/31.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 39/30.01.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de Nota de Fundamentare nr. 58786/05.12.2018 emisă de către Direcția

> 1 Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București, prin care susține necesitatea extinderii sediului administrativ central, pentru buna desfășurare a activității;

Luând în considerare adresa emisă de Administrația Fondului Imobiliar cu nr. »

77075/04.12.2018, prin care se comunică Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București faptul că spațiile cu altă destinație decât cea de locuință aflate în administrarea Administrației Fondului Imobiliar nu corespund cerințelor unui sediu administrativ, iar majoritatea acestora necesită investiții fundamentale pentru a fi scoase din starea precară în care se găsesc;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Articolului 863 lit. d) din Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Articolului 32 alin. (2) din Legea nr. 155/2010 a Poliției Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 7 și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se aprobă de principiu achiziționarea imobilului situat în București, sectorul 5, Bulevardul Națiunilor Unite nr. 8, bloc 104 S+P+Mz, cu datele de identificare conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu destinația de sediu administrativ.


Art.2 Primarul General al Municipiului București va numi o comisie de negociere a valorii de achiziție a imobilului menționat la articolul 1.

> »

Art.3 Sumele necesare pentru realizarea achiziției vor fi prevăzute în(lpugetul local al Municipiului București.B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55'QQ; www.pmb.ro


Art.4 Achiziția imobilului menționat la art. 1 din prezenta hotărâre va fi supus aprobării Consiliului General al Municipiului București.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.01.2019.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro.15570837


ta HCGHB      G = /3>.0l. 1019


Carte Funciară Nr. 224518-C1-U42 Comuna/Oraș/Municipiu:


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 5


Nr.

18137

Ziua

22

Luna

05

Anul

2017


Unitate individualăA. Partea I. Descrierea imobilului


:i comune.

Adresa: Loc. București Sectorul 5, Bdul Națiunile Unite, Nr. 8, Bl. 104, Et, Părți comune: Casa scării. Holuri, Coridoare, Terasa, Instalații Tehnig^,

Nr crt

. Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

224518-C1-U42

991,7

23715/100

  • - SUBSOL cu s utila - 150.85mp si s totala = 156.77mp

  • - PARTER cu s utila = 363.36mp si s totala = 370.64mp

  • - MEZANIN cu s utila = 477.49mp si s totala = 479.50mo


B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

8216/01/04/2013

Act Administrativ nr. 361076, din 01/03/2013 emis de PRIMĂRIA SECTOR 5 - D.I.T.L. (contract de vanzare cumpărare aut nr. 978/30.03.1999 emis de NP DOINA ROTARU, transcris sub nr.4726-4727/06.04.1999, certificat adresa poștala nr. 1110994/14911/15.10.2012 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL CADASTRU,);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATECU TITLU DE CUMPĂRARE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) S.C. BANCPOST S.A., CIF;404416


C. Partea III. SARCINI


înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

24330 / 12/08/2014

înscris Sub Semnătură Privata nr. 525/C-1061, din 25/07/2013 emis de SC BANCPOST SA SI SC MEGA IMAGE SRL;

CI

contract de închiriere pe o perioada de 15 ani

Al

1) S.C. MEGA IMAGE S.R.L., CIF:6719278Document care conține date cu caracter nemnnal nmteiate de nret/ederile i enii


Anexa Nr. 1 La Partea 8            "

Unitate individuală, Adresa: Loc. București Sectorul 5, Bdul Națiunile Unite, Nr. 8, Bl. 104, Et. S+P+Mz, Ap. SP COM; Jud. București

Părți comune: Casa scării. Holuri, Coridoare, Terasa, Instalații Tehnice, Alte parti comune.______________

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

224518-C1-U42

991,7

23715/100

  • - SUBSOL cu s utila - 150.85mp si s totala = 15<5.77mp

  • - PARTER cu s utila = 363.36mp si s totala = 370.64mp

  • - MEZANIN cu s utila = 477.49mp si s totala = 479.50mp

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibiie“de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Ordin de plata cont colaborator nr.1228/19-05-2017 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

Asistent Registrator,

Referent,

24-05-2017

CRISTINA MITRACHE

r‘‘     '

Data eliberării.

V

/ /

(parafa și semnătura)

(parafa și semnătura)

Document care conține date cu-caracter personalr protejate de prevederile Legii - -Pagina 2 din 2
Nr. (.tJx’ilr.il t| (eicnului


Curie l'unciaiaColțxlhs nr.

[cori Ihrilalc lndiviil.nl» țU)


B<L iVnliuiiltc Unite nr. tl, Ut 1°4, Trgțnfoti 3 - Trnnnnt 4. tcrrlfil.StPf-.ikSf‘ Ier3, Ducitrriti


- fc

® //TN

6

X

1-----------

xr

Tr


Ah

Denumire inrnptre

Suprafața uOhtV!

ll'Tl \

1

tiran /

12.91

1

Viciu 1

161

J

hbau 1

un

4

/Mrrit opttolhinl bancara

4.91-

5

Ml

10.76

d

gntp tnultar )

3M

7

&vp rnnhor 2

4.06

.1

boli

12-3'1

9

bir nu 3

10.40

10

aflohrl

3.34

11

hnlpvblti

13310

/7

cnmim retoriiirif)

6.93

13

ipatiu dcpooltarr ruinări

664

n

hol cetei /

3 66

15

grupiaultarl

2.45

M

Hr.-.uf

35.22

17

holmxu 2

117

IS

birou 3

37.62

19

birou 6

11.34

20

hol 3

616

21

dlfptrrrat

6.10

22

grup rar, har 4

3.92

Suprafața Utila — 36336 mp

23

polen parter /

1.33

24

pcdeit paner 2

3 2U

2!

pajul partcr-tr.caatn

2JJ

Suprafața Tataia —370.61 mp

Usrcutant: gj/ț /

r;/^ Data:

ttg. Jipl. .Uahnn rctrica llarftu ! .Crimarum riSl-țmpUa'

:tiiiue'20i) i

Deerprionaț n
RELEVEU .SUBSOL

Seara 1:100Nr. înrc-tilRhcira^Sf^SS

Copte conformă cu exemp:

Tarii ui ...$ Retortă


RELEVRU SUBSOL


Nr. Cadastral cil terenului

Suprafața

Adresa Imobilului

Bfl. Națiunile Unite nr, 8, III. 104, Tronson 3 - Tronson 4, spațiu comercial, S+P+Mz, Sector 5, București

Carte Lunciani Colectiva nr.

UAT

Cod Unitate Individuala (U)

Clf individuala


/ ’ -r 5

i.i •vy.tiifiwr.’.r r. v'r'         **or >p1

RECAPITULATIE SUPRăPB1?E:8UBSOL


J

-l

o :

j

—1


Liftul:

  • - este utilizai numai de proprietarul acestui subsol fiind folosit pentru transportul mărfurilor de la exterior la subsol si invers.

  • - accesul la acest lift se face exclusiv din acest subsol.


Subsolul este separai si nu comunica cu subsolul comun nl blocului.Nr. încăpere

Denii mire încăpere

*Silfrrufiihi milo l'l'pl

1

anexa bnjlu

’   20.95

2

preparare

9.66

J

anexa 1

10.68

4

uiiexa 2

9.63

3

huli

5.72

r>

s/iaiiu depozitare

106

7

vestiar

5.31

8

l>i(/ei

29.83

9

camera tehnica 1

3.07

10

camera tehitha 2

1.94

II

camera tehnica lift

8.29

12

valori

11.17

13

(czuiir

9.30

14

anexa J

6.92

15

hui 2

10.91

16

spăl Iu depozitare xuh scări

6.11

SiiprafUn Utila = 150.85 mp

I7

ctisa liftului

2.39

18

scara subsol

3.53

Suprul'util Totalii ** 156.77 mp

Exccultmt:

Data:

iun. •lipi Mtilirhi Tuirlca Alarius

înmiii' 2IU t

Seimiiilura sl Stampila ■

Recepționai:

!/J Dinu:

Vi/wi’.t/prenume...............4/......r..••*...

Seinnaiuni'l.'O>Stamplla '■’/ K.. - . ,           • (

i