Hotărârea nr. 349/2019

HOTARAREnr. 349 din 2019-06-26 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2019


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

J


romania2019.eu


HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2019

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Financiar Contabilitate Buget nr. 8685/20.06.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 140/25.06.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 409/25.06.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările

ulterioare.CONSILIUL GENERAL AL MUNICI HOTĂRĂȘT

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului propriu conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul General al Municipiului București, prin aparatul său de specialitate, va rectifica corespunzător bugetele și anexele lor, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și instituțiile de interes local al căror buget se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Se aprobă vărsămintele din secțiunea de funcționare din bugetul local pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare conform anexelor 1.1.1 și 1.1.2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 194/2019, rectificată prin prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.06.2019.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

ANEXA

mii lei

Cod isificație ugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

TOTAL VENITURI BUGET LOCAL ,

6.821.589,20

-608.522,00

6.213.067,20

din care :

30.05.30 Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instiuttiile publie

1.722.870,00

-613.056,00

1.109.814,00

16.01

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in

30.687,00

4.534,00

35.221,00

urgenta in sanatate

TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL ,

6.865.463,20

-603.522,00

6.256.946,20

din care detaliere pe instituții:

nexa 2.47

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TOTAL CHELTUIELI

5.587.566,00

-646.882,00

4.940.684,00

din care :

51.02 Autorități publice și acțuni externe

349.964,00

-62.423,00

287.541,00

1.02.01.03 Autoritati executive

349.964,00

-62.423,00

287.541,00

din care:

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSC

10.01.01 Salarii de baza

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII, d i

20.01.01 Furnituri de birou

20.01.04 Apa, canal si salubritate

90.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracte y.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere<^i fu

20.06.01

20.06.02

20.12

 • 20.13

 • 20.14 Protecția muncii

20.30.01 Reclama si publicitate 20.30.02 Protocol si reprezentare

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71.01.01 Construcții

Consolidare, reabilitare, extindere și restaurare fațadă imobil Bd. Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5 - PT+DE+AT+ Consultanță+Execuție

HCGMB 42/31.03.2

nemodificate

71.01.30 Alte active fixe

Portal administr creditele de an Implementare 542/2018, credită


NAL

CONFORM CU ORIGINALUL

n care:160.167,00

.124.089,00

111.072,00

650.00

1.610,00

1.857,00

6.782,00

1.800,00

1.870,00

1.030,00

620,00

800,00

3.086,00

1.076,00

81.791,00

31.648,00

21.740,00


-20.000,00

-20.000,00

-31.100,00

-300.00

-400,00

-500,00

-2.500,00

-1.600,00

-1.200,00

-500,00

-600,00

-500,00 -2.500,00

-500,00 -20.000,00 -11.323,00 -10.000,00gle angajament rămân10.000,00

2.529,00


30/2014, HCGMB 542/2G18 ,ANEXA


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-) ’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

Modernizare sistem informatic integrat al PMB pentru componentele: gestiunea resurselor financiare, materiale și umane ale PMB, creditele de angajament rămân nemodificate

300,00

-290,00

10,00

54.02 Alte servicii publice generale

45.737,00

-1.830,00

43.907,00

.02.10 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

13.000,00

-1.830,00

11.170,00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

12.860,00

-1.830,00

11.030,00

55.02 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

129.463,00

13.360,00

142.823,00

30.01.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

112.588,00

13.360,00

125.948.00

61.02

Ordine publică și siguranță națională

124.670,00

-8.337,00

116.333,00

61.02.03.04

Poliție locală

65.000,00

-3.445,00

61.555,00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

60.515,00

-1.973,00

58.542,00

51.02.29 Alte transferuri de capital către instituții publice

4.485,00

-1.472,00

3.013,00

Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție

61.02.05 civila nonmilitara)

59.670,00

-4.892,00

54.778,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII, din care:

8.817,00

-4.000,00

4.817,00

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

1.505,00

-1.000,00

505,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

3.979,00

-2.500,00

1.479,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                             . .

1.500,00

• -500,00

1.000,00

50.853,00^  _ -892,00

1.239.0


71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71.01.01 Construcții

Reabilitare, modernizare imobil "pentru preluarea sinijstraților în cazul calamnităților" cu destinație curentă de activităț culturale, sportive Calea 13 Septembrie nr.192 (fost |ntr. Sebastian nr.2), sector 5, București (DALI, Expertiză, Consultanță, PT-DE, Asistență tehnică)*, creditele de angajament rămân nemodificate

Sistem de management al situațiilor de urgenta la nivelul Municipiului București

HCGMB nr.100/2011, HCGMB nr.65/2012, creditele de angajament rămân nemodificate

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

Imprimanta multifuncționala laser, creditele de angajament rămân nemodificate

Țeava refulare apa tip pistol (tip B), creditele de angajament rămân nemodificate

71.01.30 Alte active fixe

Analiza de risc Ia fizică pentru sediul Primăriei

Generale dinB^UDR^n^fe^beta nr.47 , creditele de angajamer

65.02 învățământ 65.02.03.01 învatam

71 TITLUL

71.01.01 Constructiv5/-??SIGINAIJUL I


1.000,00

49.548,00


-500,00

-90,00


15,00


-14,00


-76,00

-65,00


1,00


1,00

1,00
ANEXA


mii lei

Cod isificație ugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-) ’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2


Edificare clădire cu destinație de grădiniță cu 4 grupe, str. Periș nr.27, sect. 2 PT+DTAC+DDE+AT+Execuție HCGMB nr.496/23.08.2018 , creditele de angajament rămân nemodificate

Construcție grădiniță nouă cu 7 grupe, str. Stiucii nr. 54, sect. 2 PT+DTAC+DDE+AT+Execuție HCGMB nr.498/23.08.2018 , creditele de angajament rămân nemodificate

Extindere grădiniță nouă cu 8 grupe, str. Sportului nr. 21, sect. 2 PT+DTAC+DDE+AT+Execuție HCGMB nr.499/23.08.2018 , creditele de angajament rămân nemodificate


2.000,00


2.000,00


2.000,00


-1.997,00


-1.997,00


-1.996,00


3,00


3,00


4,00


5.02.04.01

71

71.01.01


Construire grădiniță cu 8 grupe, str. Pescărușului nr. 124 , sect. 2

PT+DTAC+DDE+AT+Execuție HCGMB nr.497/23.08.2018 , creditele de angajament rămân nemodificate


Invatamant secundar inferior

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Construcții

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și


Sport Scolii Gimnaziale nr. 92, Aleea Vlahita. nr. 1A. setCO^FORM

Execuție HCGMB Nr. 506/31.10.2017, creditele de angajament rămân nemodificate

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice șiSport Scolii Alexandru loan Cuza (fosta Școala nr. 199), Bld. Nicolae Grigorescu, nr. 14, sector 3 - Executie+AT HCGMB Nr.505/31.10.2017, creditele de angajament rămân nemodificate3.000,00


Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și Sport Scolii Gimnaziale nr. 67, Aleea Magnetului, nr. 1-3, sector 3 • Executie+AT HCGMB Nr.507/31.10.2017, creditele de angajament rămân nemodificate

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și Sport Scolii Gimnaziale nr. 112, str. Patulului, nr. 2, sector 3 -Executie+AT HCGMB 509/31.10.2017, creditele de angajament rămân nemodificate


10.000,00


-5.000,00


5.000,00

5.000,00


Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și Sport Leonardo DaVinci (fosta

Gheorghe Petrascu, nr. 55,

Nr.511/31.10.2017, credite


Lală nr. 75), str.

HCGMB nemodificate3.000,00


ANEXA

Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2019

mii lei

Cod

Denumirea indicatorilor/

Prevederi

Influente

Prevederi

clasificație bugetară

Denumirea obiectivului

aprobate

(+,-)’

rectificate

A

B

1

2

3=1+2

Construire After School -8 clase - Liceul Teoretic Ion Barbu, str. Nabucului nr. 18, sector 5- PT+DTAC+DDE+AT+Execuție HCGMB nr.495/23.08.2018, creditele de angajament rămân nemodificate

10,00

-9,00

1,00

Construire After School - 8 clase - Școala Gimnazială nr.103, Str. Vigoniei nr.3-5, sector 5- PT+DTAC+DDE+AT+Execuție HCGMB nr.493/23.08.2018, creditele de angajament rămân nemodificate

10,00

-9,00

1,00

Construire After School - 5 clase - Școala Gimnazială nr. 127, Str. Munții Carpați nr.68, sector 5- PT+DTAC+DDE+AT+Execuție HCGMB nr.494/23.08.2018, creditele de angajament rămân nemodificate

10,00

-9,00

1,00

Construire After School - 5 clase - Scola Gimnazială nr.134, Str.Baciului nr. 4A, sector 5- PT+DTAC+DDE+AT+Execuție HCGMB nr.492/23.08.2018, creditele de angajament rămân nemodificate

1.500,00

-1.499,00

1,00

65.02.04.02

71

71.01.01


Construire After School - 5 clase - Scola Gimnazială nr.136, Prelungirea Ferentari nr. 74A, sector 5-PT+DTAC+DDE+AT+Execuție HCGMB nr.491/23.08.2018, . creditele de angajament rămân nemodificate

Construire corp nou in incinta Scolii Gimnaziale Mircea Santimbreanu, Sos. Alexandriei nr.21, sector 5-SF+Pt+DTAC+DE+AT, creditele de angajament rămân nemodificate

Construire corp nou in incinta Scolii Gimnaziale nr.160 " Sfanț Treime" Str. Ghirlandei, nr. 7, sector 6- SF+PT+DTAC+DE+AT, creditele de angajament rămân nemodificate


CONFORM CU ORIGINALUL

1.56§^ -1Construire obiective invatamant cartier Henri Coanda SF, creditele de angajament rămân nemodificate

Invatamant secundar superior

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Construcții

Grupul Școlar Nichita Stanescu, creditele de angajament rămân nemodificate

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și Sport LICEUL BENJAMIN FRANKLIN, str. Pictor Gheorghe Tatarescu, nr. 1, sect

Nr.512/31.10.2017


10,00

-9,00

1,00

10,00

-9,00

1,00

15.489,00

-5.727,00

9.762,00

15.489,00

-5.727,00

9.762,00

15.489,00

-5.727,00

9.762,00

6.108,00

-1.108,00

5.000,00T HCGMB

âng^ăspent rămân nemodificate3.500,00


Pagina 4
ANEXA


mii lei

Cod isificație jgetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-) ’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

Extindere Corp C1 Liceul Teoretic "Ștefan Odobleja" cu un corp având regim de înălțime P+ 3E,Str. Dorneasca,nr. 7A sector 5-PT+ DTAC+ DE+AT


HCGMB 605/2018 , creditele de angajament rămân nemodificate

.02.50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului


1.120,00     -1.119,00

96.266,00        83,00


1,00

96.349,00


58.15


58.15.01


Se redenumește obiectivul "Linia de finanțare DEAR LA” în ”Alătură-te mișcării (globale): mobilizarea tinerilor europeni în sprijinul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă”( redenumirea poziției Linia de finanțare DEAR LA) Finanțarea națională, la credite bugetare și la credite de angajament Cheltuieli neeligibile, la credite bugetare și la angajament

Sanatate


58.15.03

66.02

i.02.50.50 Alte instittutii si acțiuni sanitare

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAREcredite de

CONFORM CU ORIGINALUL 0,00

13.042,00

T37012,00

13.000,00


40,00

2.042,00

2.012,00

2.000,00


71.01.30 Alte active fixe

SF Spital Metropolitan cu funcții complementare, Centru de Excelență, Campus Universitar, creditele de angajament rămân nemodificate

67.02 Cultură, recreere și religie

r.02.03.03 Muzee

' V01.01 Transferuri către instituții publice

■.w2.03.04 Instituții publice de spectacole și concerte

51.01.01 Transferuri către instituții publice

51.02.29 Alte transferuri de capital către instituții publice

T02.03.05 Școli populare de arte și meserii

51.01.01 Transferuri către instituții publice


12.000,00


1.000,00


7.02.03.08 Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale 51.01.01 Transferuri către instituții publice

7.02.03.12 Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice


51.01.01 Transferuri către instituții publice

51.02.29 Alte transferuri de capital către instituții publice


f.02.03.30 Alte servicii culturale

51.01.01 Transferuri către instituții 51.02.29 Alte transferuri de capj

.02.05.01 Sport

20 TITLUL II BUNUR|^fS^RftpOi~Aa^'' 20.30.30 Alte cheltuieli cu b


51.01.01 Transferuri către infetjt^VpiAbțj^/

întreținere grădini “* ‘ 7.02.05.03 și de agrement

71 TITLUL XIII ACTIVE N


12.000,00

761.542,00

40.001,00

38.870,00 212.691,00 200.276,00

4.216,00

3.001,00

2.957,00


-11.000,00

-90.280,00

-500,00

-500,00

-4.821,00

-4.202,00

-619,00

-1.000,00

-1.000,00


60.000,00    -11.483,00

59.565,00    -11.483,00

97.302,00    -13.792,00


79.909,00

16.959,00


-9.857,00

-3.935,00


1.000,00

671.262,00 39.501,00 38.370,00

207.870,00 196.074,00

3.597,00

2.001,00

1.957,0064.983,00

62.953,00

2.030,00

75/518,00

7.375,00

7.350,00

66.245,00


-7.757,00

-7.551,00 -206,00 -15.548,00

-4.000,00

-4.000,00 -11.548,0048.517,00

48.082,00

83.510,00

70.052,00

13.024,00

57.226,00

55.402,00

1.824,00

59.970,00

3.375,00

3.350,00

54.697,00

97.945,00

14.152,00

26.06.2019

r


.oț

ANEXA

Restaurarea si punerea in valoare a Palatului Voievodal "Curtea Veche" - Consultanță* Execuție HCGMB 102/26.05.2015, HCGMB 272/2018, creditele de angajament rămân nemodificate Sala Multifuncțională - Complex sportiv Lia Manoliu, Bdul Basarabia nr.37-39, sector 2, BUCUREȘTI (PT+DE+DTAC+AT+Executie cu utilaje si dotări)

HCGMB 156/2019, creditele de angajament rămân nemodificate


67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

51.01.01

51.02.29

70.02

70.02.03.01

51.01.01


Transferuri către instituții publice

Alte transferuri de capital către instituții publice 'Locuințe, servicii si dezvoltare publica Dezvoltarea sistemului de locuințe Transferuri către instituții publice


3.000,0051.02.29 Alte transferuri de capital către instituții publice

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Construcții

Achiziții imobile monumente istorice urmare exercitării dreptului de premtiune al Municipiului București, creditele de angajament rămân nemodificate

Alimentare cu apă

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Construcții


71

-.01.01


150,00

650,00

695.606,00 467.809,00 60.638,00 119.955,00

287.216,00

287.118,00


86,00

608.360,00

441.553,00

59.563,00

104.774,00

277.216,00 277.118,00


70.02.05.01

71

71.01.01


-10.000,00

-21.000,00

-21.000,00

-20.000,00


0,00

36.440,00

36.440,00

30.010,00


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-) ’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

71.01.01 Construcții

48.102,00

-33.950,00

14.152,00

Refacere și modernizare Patinoar artificial M. Flamaropol și realizarea de spații adiacente necesare desf. activităților sportive și de agrement HCGMB nr. 128/2013 -PT+Consultanță+Execuție, creditele de angajament rămân nemodificate

30.000,00

-20.000,00

10.000,00

Se corectează totalul de la obiective de investiții în continuare la credite de angajament de la 54.570 mii lei la 52.995 mii lei și la credite bugetare de la 54.422 mii lei la 52.921 mii lei

Realizarea rețelelor de alimentare cu apa , canalizare, iluminat public și a drumurilor aferente ansamblului Henry Coanda,, lot I și lot II HCGMB 335/2009, HCGMB 50/2010, ref.nr.5847/2012 si ref
50.000,00

7.430,00
HCGMB nr.3.9$/..

AG-oț-JolS

ANEXA


mii lei

Cod isificație ugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+>-)’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

Reabilitarea infrastr. de baza, lucrări de sistematizare si amenajare de suprf. cu dotările de mobilier urban, inclusiv punerea in valoare a vestigiilor istorice si dotarea cu rețele de iluminat public in Centrul Istoric, zona B- realizare SF, creditele de angajament rămân nemodificate

2.000,00

-1.000,00

1.000,00

.02.06 Iluminat public si electrificări

96.378,00

-20.000,00

76.378,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII, din care:

90.275,00

-20.000,00

70.275,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

90.275,00

-20.000,00

70.275,00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării

70.02.50

comunale

73.979,00

-19.990,00

53.989,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

27.357,00

-19.990,00

7.367,00

71.03

Reparații capitale

20.100,00

-19.990,00

110,00

Fațade imobile-Expertiza+DALI,, creditele de angajament rămân nemodificate

20.000,00

-19.990,00

10,00

74.02

Protecția mediului

387.420,00

-20.918,00

366.502,00

74.02.03

Reducerea si controlul poluării

60.284,00

-7.000,00

53.284,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.243,00

-7.000,00

3.243,00

71.01.01

Construcții

8.841,00

-7.000,00

1.841,00


Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta jn zona------

centrală a Municipiului București - Traseu 2, 3, 4 - Piața Victoriei

- Bd. lancu de Hunedoara - Șos. Ștefan cel Mare - &$I«*CUOR1GJNALU Bravu 3 - Calea Victoriei - Bd. Regina Elisabeta -Bq. M._________

Kogălniceanu - Splaiul Independenței 4 - Bd. Libertății - Bd. Unirii -Bd. Decebal - Bd. Basarabiei, creditele de angajament rămân nemodificate

Salubritate

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII, din care:

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

1.02.05.02 Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71.01.30 Alte active fixe

Achiziția serviciilor de asistenta tehnica pentru pregătirea proiectului "Instalație de tratare termica si valorificare energetica a deșeurilor municipale din Municipiul București", creditele de angajament rămân nemodificate


02.05.0174.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71.01.01 Construcții

Se corectează totalul de la statiei de epurare Glina, re—— o* >*>7

\ 8.000,00

1.000,00

29.811,00

-10.000,00

19.811,00

29.811,00

-10.000,00

19.811,00

29.811,00

-10.000,00

19.811,00

1.810,00

-1.400,00

410,00

1.810,00

-1.400,00

410,00

1.522,00

-1.400,00

122,00

1.500,00

-1.400,00

100,00

261.022,00

-20,00

261.002,00

410,00

-20,00

390,00

380,00

-20,00

360,00

t


oi "Finalizarea

__________r____________,. _         , Jnci^a^e^^olectoare de canalizare si a canalului cpldbtdr Dan^ovjlaX~ '


a) în

II               I            f jl ’ T" kt I                                     !                           f '

Municipiul București - Etapa ll”lla crJeȘ^de ahgajdment de lâ'40mii lei la 20 mii lei

74.02.50 Alte servicii in domeniul pr6țO<
360,00

31.995,00


agina 7


I

\J


26.06.2019

<?


ANEXA


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

51.01.01

Transferuri către instituții publice

26.191,00

-2.123,00

24.068,00

51.02.29 Alte transferuri de capital către instituții publice

8.302,00

-375,00

7.927,00

81.02 Combustibili si energie

912.691,00

-288.927,00

623.764,00

81.02.06 Energie termica

912.691,00

-288.927,00

623.764,00

40 TITLUL IV SUBVENȚII

800.000,00

-300.000,00

500.000,00

40.03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

800.000,00

-300.000,00

500.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

24.267,00

-12.127,00

12.140,00

71.01.01

Construcții

24.157.00

-12.127.00

12.030,00

Reabilitatrea sistemului de termoficare al Municipiului București ( șapte obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km), creditele de angajament rămân nemodificate

Modernizare 11 Centrale Termice din Municipiul București-CT Amzei; HCGMB nr.22/29.02.2018, creditele de angajament

20.000,00

-10.000,00

10.000,00

rămân nemodificate

4.127,00

-2.127,00

2.000,00

81.02.05

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

11.000,00

23.200,00

34.200,00

1.947.579,00

92,00


84.02 Transporturi

84.02.03.03 Străzi

Se elimină din lista obiectivelor de investiții obiectivul "Modernizare infrastructura rutiera Piața Sudului HCGMB 56.01.03 55/2008,84/2010,316/2010”

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71.01.01 Construcții

Modernizare Piața Eroii Revoluției + Pasaj pietonal HCGMB 133/2005;279/2008 , ref. 418/07.03.2019, creditele de angajament rămân nemodificate10,00


Străpungere Buzesti - Berzei - Uranus HCGMB 262/02.11.2006; HCGMB 122/2007 HCGMB51/2009 , ref. 418/07.03.2019, creditele de angajament rămân nemodificate

Reabilitare sistem rutier si linii de tramvai Reabilitare unica Sos Pantelimon HCGMB 195/2007 , ref. 418/07.03.2019, creditele de angajament rămân nemodificate

Reabilitare sistem rutier si linii de tramvai Reabilitare unica Sos.lancului HCGMB 195/2007 , ref. 418/07.03.2019, creditele de angajament rămân nemodificate

Modernizare infrastructura rutiera Piața Sudului HCGMB 55/2008,84/2010, 316/2010,, se majg      creditele de

angajament de la 500 mii lei la Ansamblul Urban Complex -pentru biciclisti peste Dâmb 242/21.09.2016 PT+DTAC rămân nemodificate


1.647,00

-1.637,00

10,00

31.240,00

-25.240,00

6.000,00

5.000,00

X

-4.990,00

10,00

^560,00

-

10,00a pietonal si tsra'Ae HCGMB


C (

ANEXA


mii lei

Cod asificatie ugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-) ’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

Spațiu public urban Podul Calicilor - Amsamblu urban Domnita Balasa, Parcaj subteran, amnajare urbana Palatul de Justiție HCGMB 243/21.09.2016 PT+DTAC+DE+EXEC, creditele de angajament rămân nemodificate

Piața Constituției - Spațiu public cu parcaj subteran HCGMB 244/21.09.2016 PT+DTAC+DE+EXEC, creditele de angajament

67,00

-66,00

1,00

rămân nemodificate

67,00

-66,00

1,00

Modernizare spațiu urban public Sala Palatului cu parcaj subteran (Nord) HCGMB 247/21.09.2016 PT+DTAC+DE+EXEC, creditele de angajament rămân nemodificate

67,00

-66,00

1,00

Modernizare spațiu urban public Sala Palatului cu parcaj subteran (Sud) HCGMB 246/21.09.2016 PT+DTAC+DE+EXEC, creditele de angajament rămân nemodificate

67,00

-66,00

1,00


Parcaj subteran -URANUS - Piața Rahova HCGMB

240/21.09.2016 PT+DTAC+DE+EXEC, creditele de angajament rămân nemodificate

Proiect "Cheiul Dambovitei Unirii - Izvor", Splaiul IndependentdDONFORM CU ORIGINALUL Pod Unirii - Pod Izvor HCGMB 249/21.09.2016

PT+DTAC+DE+EXEC, creditele de angajament rămân

nemodificate


Traseu prioritar pietonal si de biciclisti (conține 42 de subproiecț HCGMB 256/21.09.2016 PT+DTAC+DE+EXEC, creditele de angajament rămân nemodificate

Modernizare spațiu public Zona Mănăstirii Antim, inclusiv parcaje HCGMB 248/21.09.2016 PT+DTAC+DE+EXEC, creditele de angajament rămân nemodificate

Nod intermodal de transport Piața Romana HCGMB 250/21.09.2016 PT+DTAC+DE+EXEC, creditele de angajament rămân nemodificate

Reabilitarea Bd Unirii de la Piața Constituției la Piața Unirii cu traversare la Str. George Georgescu HCGMB 251/21.09.2016 PT+DTAC+DE+EXEC, creditele de angajament rămân nemodificate

Modernizare spațiu public urban Piața de Flori George Cosbuc HCGMB 239/21.09.2016 PT+DTAC+D£±£ angajament rămân nemodificate^^ A

Reconfigurare Calea Grivitei iratMSa

HCGMB 252/21.09.2016 Pt/dȘ angajament rămân nemodif fcâte67,00

-66,00 ---

1,00

67,00

-66,00

1,00

67,00

-66,00

1,00


EC, creditele derțpsTXOalea Victoriei rpreditele de

*\\


67,00

- -66,00

1,00

67,00

-66,00

1,00

67,00

-66,00

1,00
ANEXA


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-)’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2Reconfigurare Calea Moșilor intre Str. Baratiei si Bd. Carol I HCGMB 253/21.09.2016 PT+DTAC+DE+EXEC, creditele de angajament rămân nemodificate

Parcaj acoperit și zonă de agrement Panait Cerna adiacent blocurilor M7, M8, M9, M10, M11, M12.M13.M14, sector 3 PT+Execuție HCGMB nr.635/19.12.2017, creditele de angajament rămân nemodificate


Parcaj acoperit și zonă de agrement în zona strada Textilistilor, sector 3 Pt+Execuție HCGMB nr.633/19.12.2017, creditele de angajament rămân nemodificate

Penetrație si racord Splaiul Unirii - Autostrada București -Constanta HCGMB 25/01.02.2006; 263/02.11.2006; HCGMB 123/2007 , ref. 418/07.03.2019, creditele de angajament rămân nemodificate


Penetrație Bd.Timisoara HCGMB 328/2006; HCGMB 125/2007 , ref. 418/07.03.2019, creditele de angajament rămân nemodificate


Supralargire Bd. Expoziției HCGMB 124/2007;9/2007 , ref. ' 418/07.03.2019, creditele de angajament rămân nemodificate Pasaj subteran sos.Nordului -str.Elena Vacarescu HCGMB 192/2007 , ref. 418/07.03.2019, creditele de angajament rămân nemodificate


-9,00


CONFORM lîf^IGINALud’00


Nod intermodal Răzoare HCGMB 126/2007 , ref. 418/07.03.2019, creditele de angajament rămân nemodificate

Reabilitare sistem rutier si linie de tramvai Dimitrie Ponpei si Barbu Vacarascu HCGMB 56/2010 , ref. 418/07.03.2019, creditele de angajament rămân nemodificate

Diametrala N-S, etapa II str. Vasile Pârvan - str.Uranus HCGMB 55/2010 , ref. 418/07.03.2019, creditele de angajament rămân nemodificate


Reconfigurare intersecție sos. Pantelimon - Bd. Chișinău și pasaj rutier denivelat subteran HCGMB 158/2012 , ret. 418/07.03.2019, creditele de angajament rămân nemodificate


Străpungere si supralargire Sț

418/07.03.2019, creditele


i HCGMB 56/2008 , ref. ân nemodificate


Străpungere Splai Dud^șȘtf /^oș^lțerjiiî\i’R ref. 418/07.03.:


MB 191/2007 ,

ân nemodificate10,00

^-Aoo

1,00

10,00

-9,00

1,00

10,00

i           -         • •

-9,00

1,00


ANEXA


mii lei

Cod isificație jgetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

Srapungere Bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu - intersecția Vitan Barzesti Etapa II - HCGMB 3/2019,72/2019, creditele de angajament rămân nemodificate

10.000,00

-9.999,00

1,00

71.01.30 Alte active fixe

6.927,00

-4.232,00

2.695,00

1

SF Obiectiv 15 Nod Petricani - închidere Inel Median, creditele de angajament rămân nemodificate

989,00

-988,00

1,00

SF Străpungere Valea Cascadelor-Prelungirea Ghencea, creditele de angajament rămân nemodificate

10,00

-9,00

1,00

SF Arteră de legătură între Sos. Pipera, Dimitrie Pompei și Fabrica de Glucoză, creditele de angajament rămân nemodificate Revizuirea Studiului de fezabilitate Obiectivul 5 Nod Chitila-închidere Inel Median, creditele de angajament rămân

10,00

-9,00

1,00

nemodificate

p—_ 10,00

-9,00

1,00

CONFORM CU ORIGINALU


Revizuire SF Străpungere si supralargire str. Avionului intre Sos. Pipera si Linia de Centura prin Drumul Nisipoasa, str. Câmpul Pipera si str. Vadul Moldovei cu pasaj denivelat suprateran peste CF București- Constanta pe sub pista Aeroportului Aurel Vlaicu, creditele de angajament rămân nemodificate


Reabilitare sistem rutier si linie de tramvaie Bdul Basarabia (in sos Mihai Bravu si sos Dudesti Pantelimon) DALI+PAC+PT, creditele de angajament rămân nemodificate


Reabilitare sistem rutier si linie de tramvaie Calea Calaras + Bd C Coposu (str. S. Vineri si sos Mihai Bravu) DALI+ Expertiza Thnica, creditele de angajament rămân nemodificate SF Diametrala N-S Etapa III Str. Uranus- Gara Progresu , creditele de angajament rămân nemodificate

SF Supralărgire Bd Preciziei între Valea Cascadelor și Bd. luliu Maniu, creditele de angajament rămân nemodificate

Studiul de soluții +taxa de conectare Depoul Bucureștii Noi, creditele de angajament rămân nemodificate

Studiul de soluții +taxa de conectare Depoul Bujoreni, creditele de angajament rămân nemodificate

Studiul de soluții +taxa de conectare Depoul Berceni, creditele de angajament rămân nemodificate

Amenajarea Depoului Bujoreni pentnxgtățiș c&îq^ir autobuzelor electrice - DALI+PT, cretele ne modificate

Amenajarea Depoului Bucure lentă a autobuzelor electrice -rămân nemodificate
le /de angajament10,00


-9,00
ANEXA


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-)’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

Amenajarea Depoului Berceni pentru Stația de încărcare lentă a autobuzelor electrice - DALI+PT, creditele de angajament rămân nemodificate

10,00

-9,00

1,00

Studii de fezabilitate privimd realizarea unor modificări geometrice ale arterelor din intersecția dintre Calea 13 Septembrie, bd. T. Vladimirescu si sos. Pandurilor, in scopul creșterii capacitatii de circulație si creearii de benzi dedicate transportului public creditele de angajament rămân nemodificate

80.00

-70.00

10.00

Studii de fezabilitate privimd realizarea unor modificări geometrice ale arterelor din intersecția dintre Calea 13 Septembrie,Drumul Sării si sos Antiaeriana, in scopul creșterii capacitatii de circulație si creearii de benzi dedicate transportului public creditele de angajament rămân nemodificate

80,00

-70,00

10,00

Studii de fezabilitate privind realizarea unui sistem de sensuri unice, cu reconfigurarea intersecțiilor, in perimetrul străzilor Lt. Gaina, Dr. Sării si Dr. Taberei creditele de angajament rămân nemodificate


Studii de fezabilitate privind realizarea unei benzi dedicate autobuzelor de transport public local pe scuarul median al Caii Dorobanților, pe tronsonul cuprins intre Piața Dorobanților si Piața Charles de Gaulle creditele de angajament rămân nemodificate Studii de fezabilitate "Proiect pilot de realizare a unor reconfigurari geometrice la intersecția bd. Schitu Magureanu cu străzile Sf. Constantin si Pompiliu Eliade, in scopul creșterii siguranței rutiere si realizării unui spațiu public pietonal” creditele de angajament rămân nemodificate


Lucrări de realizare sistem electronic de control, acces si gestiune acces statie taxi Centrul Istoric-PROIECT PILOT (faza Proiect Tehnic si Documentație Execuție + Lucrări construcții Montaj) creditele de angajament rămân nemodificate

Analiza de trafic-penetratie Colentina-Voluntari creditele de angajament rămân nemodificate

Analiza de trafic pentru partea de Nod a Municipiului Bucuresti-Str. Gr. Gafencu-Str. Danielopolu-Sos. Nordului creditele de angajament rămân nemodificate Analiza de trafic pentru partea Fabrica de Glucoza/Dimitrie angajament rămân nemodif Studiu de trafic macro-mobi nemodificateui Bucuresti-itele de


ajajfient rămân230,00


161,00


29,00


-160,00


-160,00


-160,00


-160,00ANEXA


mii lei

Cod isificație jgetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-) ’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

Studiu parcare-revizuire strategie parcare creditele de angajament rămân nemodificate

Studiu de fezabilitate privind implementarea unui sistem de transport public electric nepoluant cu monorail creditele de

161,00

-160,00

1,00

angajament rămân nemodificate

161,00

-160,00

1,00

Achiziție Pachet Software pentru simulare si modelarea cererii de transport, atat la nivel macro cat si micro + 2 statii de lucru oerformante creditele de angajament rămân nemodificate

80.00

-79.00

1.00

Refacere semnalizare rutiera orizontala pe străzi aflate in Municipiul București creditele de angajament rămân nemodificate

3.000,00

-1.500,00

1.500,00


lexa 2.48 STB - Lista obiectivelor de investiții

Total, din care:

Redenumiri obiective de investiții:

Poziția” Implementare sistem interactiv de informare a călătorilor pentru stațiile liniei de tramvai 21- HCGMB nr 718/2018” se redenumește în” Instalare sisteme informare călători în stații, peroanele de tramvai - linia 21 - HCGMB nr 718/2018”


0,00


?e

CONFORM CU ORIGINALUL

Modificări la pozițiile existente în lista obiectivelor de investițiif----

astfel: La Poziția "Relocarea rețelei de contact în intersecțiile afectate de supralărgirea străzii Fabrica de Glucoză” se majorează indicat


tehnico-economici aprobați la credite de angajament de la 199, mii lei la 267,58 mii lei și la credite bugetare de la 199,34 mii lei la 222,08 mii lei, creditele de angajament pe anul 2019 se majorează de la 199,34 mii lei la 267,58 mii lei, creditele bugetare pe anul 2019 se majorează de la 199,34 mii lei la 222,08 mii leiLa Poziția” Refacerea căii de rulare în intersecția dintre Șos. Petricani și Șos. Fabrica de Glucoză” se majorează indicatorii tehnico-economici aprobați la credite de angajament de la 235,68 mii lei la 4.282,87 mii lei și la credite bugetare de la 235,68 mii lei la 3294,55 mii lei, creditele de angajament pe anul 2019 se majorează de la valoarea de 235,68 mii lei la 4.282,87 mii lei, iar creditele bugetare pe anul 2019 se majorează de la 235,68 mii lei


la 3.294,55 mii lei.

ANEXA


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

/

La Poziția” Modernizare troleibuze ASTRA IRISBUS cu sistem de climatizare în salonul de călători”, creditele de angajament pe anul 2019 se reduc de la 6.683,16 mii lei la 6.533,30 mii lei, cantitatea nu se modifică, iar creditele bugetare se majorează de la 2.927,59 mii lei la 5.631,87 mii lei, cantitatea se diminuează de la 41 buc. la 38 buc.

2.927,59

2.704,28

5.631,87

La Poziția” Modernizare tramvaie V3A-CH-PPC cu sistem de climatizare în salonul de călători”, creditele de angajament pe anul 2019 se majorează de la 18.977,05 mii lei la 18.977,40 mii lei, cantitatea nu se modifică, creditele bugetare se reduc de la 2.530,28 mii lei la 421,72 mii lei, cantitatea se diminuează de la 45 buc. la 1 buc

2.530,28

-2.108,56

421,72


La poziția "Upgrade versiune actuală RATB - SAP ECC 6.0 la SAP S/4 HANA”, creditele de angajament pe anul 2019 se diminuează de la 22.146,95 mii lei la 16.628,66 mii lei, creditele bugetare se diminuează de la 9.393,47 mii lei la 5.711,14 mii lei Se introduc următoarele obiective de investiții noi la Cd Cheltuieli de expertiză, proiectare și execuție privind consolidările și intervențiile:

Modernizare linie de tramvai pe B-dul Barbu Văcărescu și B-dul Cpt. Alexandru Șerbănescu, între Șos. Ștefan cel Mare și Pod Băneasa - expertiză tehnică și DALI, credite de angajament 524,00 mii lei, credite bugetare 1 mii lei

Modernizare linie de tramvai pe traseul Piața Victoriei, B-dul Ion Mihalache și Calea Griviței, între Str. Buzești și Pod Constanța (exclusiv rampă) - expertiză tehnică și DALI, credite de angajament 493,00 mii lei, credite bugetare 1 mii lei0,00 1,00


1,00


Modernizare linie de tramvai pe Str. Lizeanu și Intrarea Vagonului, între Șos. Ștefan cel Mare și Str. Maica Domnului inclusiv intersecția cu Str. Reînvierii - expertiză tehnică și DALI, credite de angajament 79,00 mii lei, credite bugetare 1 mii lei

Modernizare linie de tramvai pe Str. Maica Domnului între Str. Reînvierii și B-dul Lacul Tei - expertiză tehnică și DALI, credite de angajament 89,00 mii lei, credite bugetare 1 mii lei


Modernizare linie de tramvai pe Str. între Str. Lizeanu și Șos. Colenjj^fă^xpgrtj credite de angajament 62,00/niQ^i,


ierii si Str. Turmelor hnică și DALI, i^ef&re 1 mii lei
ANEXA

mii lei

Cod sificație jgetară

Denumirea indicatorilor/

Prevederi

Influente

Prevederi

Denumirea obiectivului

aprobate

(+,-)

rectificate

A

B

1

2

3=1+2

inexa 2.1

BIBLIOTECA METROPOLITANĂ BUCUREȘTI

.

Total cheltuieli, din care:

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.01.17 Indemnizații de hrană

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII, din care:

.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare 20.02 Reparații curente

20.05.30 Alte obiecte de inventar

20.30.04 Chirii

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ, dincăre:

57.02.01 Ajutoare sociale în numerar

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71.01.30 Alte active fixe

Poziția "Programe informatice” se modificș/Cantitatea de 15 buc, preț unitar dif.

11,00


16.222,00

10.662,00

564,00

5.425,00

1.750,00

940,00

150,00

27,00

570,00

0,00

0,00

40,00

15,00

15,00


CONFORM CU ORIGINALULlexa 2.30 CENTRUL DE PROTECȚIE A PLANTELOR BUCUREȘTI Total cheltuieli, din care :

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII, din care:

20.01.03 încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.05 Carburanți si lubrifianti

20.05.30 Alte obiecte de inventar

"'0.06.01 Deplasări interne, detasari, transferuri

20.11 Cârti, publicații

20.14 Protecția muncii

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI, din care:

59.17 Drepturi civile

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Mașini, echipamente si miji de transport, se diminuează nr de buc de la 2 buc la 1buc, preț unitar rămâne nemodificat

Alte active fixe

Se elimina poziția "Licența Windows" Se elimina poziția "Licența Office"71


71.01.02


71.01.30


nexa 2.31 CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Total cheltuieli, din care :

20 Bunuri si servicii, din care :

20.06.01 Deplasări interne

20.06.02 Deplasări in străinătate

20.30.04 Chirii

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloac^d^t^6.000,00

1.940,00

40,00

100,00

70,00

20,00

2,00

25,00

80,00

0,00

0,00

338,00


148,00

190,00

55,00 —557XF


-206,00

-24,00

5,00

2,00

-20,00

-10,00

-1,00

10,00

-10,00

2,00

2,00 -184,0074,00

80,00

0,00

0,0014.286,00

9.441,00

10,00

10,00

0,00

95,00

0,00ANEXA


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

Se elimina poziția "Autoturism 5 locuri"

90,00

-90,00

0,00


Anexa 2.34 DIRECȚIA DE ARHITECTURĂ Șl PEISAGISTICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Total cheltuieli , din care :

Cheltuieli curente, din care:

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.01

10.01.05

10.02

10.02.06


20

20.01

20.01.01


Cheltuieli salariale in bani

Sporuri pentru condiții de munca

Cheltuieli salariale in natura Vouchere de vacanță

Bunuri si servicii, din care :

Bunuri si servicii

Furnituri de birou


CONFORM CU ORIGINALUL


20.01.02 Materiale pentru curățenie

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.04 Apa, canal si salubritate

20.01.05 Carburanți si lubrifianti

20.01.06 Piese de schimb

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internetDIRECȚIA


asistența


TEHNICA SI


.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter function

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare 20.02 Reparații curente

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05.30 Alte obiecte de inventar

 • 20.12 Consultanta si expertiza

 • 20.13 Pregătire profesionala

20.30 Alte cheltuieli

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii


a '*'. n  DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALA A MUNICIPIULUI

Anexa 2.35                                                              .r


68.02 Asigurări si asistenta sociala 68.02.50 Alte cheltuieli in domeniul asi 68.02.50.50 Alte cheltuieli in domeniul asj&tșnt 20 BUNURI SI SERVICII

20.30 Alte cheltuieli4.000,00

-1.000,00

3.000,00

4.000,00

-1.000,00

3.000,00

1.747,00

-234,00

1.513,00

1.641,00

-190,00

1.451,00

190,00

-190,00

0,00

66,00

-44,00

22,00

66,00

-44,00

22,00

2.253,00

-766,00

1.487,00

828,00

-314,00

514,00

25,00

-7,00

18,00

20,00

-6,00

14,00

70,00

-35,00

35,00

55,00

’   -30,00

25,00

50,00

-10,00

40,00

25,00

-3,00

22,00

75,00

-40,00

35,00

468,00

-168,00

300,00

40,00

-15,00

25,00

500,00

-172,00

328,00

50,00

-15,00

35,00

50,00

-15,00

35,00

300,00

-100,00

200,00

20,00

-15,00

5,00

500,00

-150,00

350,00

500,00

-150,00

350,00

I BUCUREȘTI

602.100,20

0,00

602.100,20

545.357,20

0,00

545.357,20

545.357,20

50.764,00

35.650,000,00

3.000,00

3.000,00


HCGMB nr.3^^/.

ANEXA


mii lei

Cod sificație jgetară

Denumirea indicatorilor/

Prevederi

Influente

Prevederi

Denumirea obiectivului

aprobate

(+.-)

rectificate

A

B

1

2

3=1+2

20.30.01

Reclama si publicitate

0,00

100,00

100,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

31.300,00

2.900,00

34.200,00

57 ASISTENTA SOCIALA

430.216,00

-3.000,00

427.216,00

*7.02.01

Ajutoare sociale in numerar

430.216,00

-3.000,00

427.216,00


ADMINISTRAȚIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE

lexa 2.43 BUCURESTi


TOTAL CHELTUIELI , din care

20 Bunuri si servicii

20.01 Bunuri si servicii

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretin^r^G^

20.02 Reparații curente

20.13 Pregătire profesionala

20.30 Alte cheltuieli

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Transferuri intre unitati ale admin iei publice

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniui sanatatii

Active nefinanciare

Active fixe

Construcții, din care (modificările se fac atat pe credite de angajament cat si pe credite bugetare)

Reconstrucția, reamenajarea, modernizarea si echiparea Spitalului Clinic de Ortopedie „Foișor” HCGMB 383/2009 , 312/2016, nr.184/23.04.2019 obiectivul isi schimba denumirea in "Extindere Spital Clinic de Ortopedie, Traumatologie si TBC Osteoarticular Foișor"

Reabilitare si modernizare birouri-Sediu ASSMB,HCGMB nr. 392/26.07.2018,185/23.04.2019


51


51.02.28


71

71.01


71.01.01Reabilitare Bloc Operator Chirurgie pentru Spitalul Clinic "Dr. I.

Cantacuzino" HCGMB nr.381/26.07.2018, nr.181/23.04.2019


Construire Ambulatoriu Spital de Boli Infectioase si

"Dr. Victor Babes", HCGMB nr.601/26.09.2018

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

Spitalul Clinic Colentin

Defibrilator,2 buc, preț^ga

lista441.549,00

51.534,00

493.083,00

128.465,00

-2.711,00

125.754,00

42.238,00

-5.231,00

37.007,00

^41.657,00

Ztp^-000,00

-5.231,00

-680,00

36.426,00

57.320,00

i Pcj| 10,00

200,00

210,00

o* 57.031,00

3.000,00

30.031,00

^^7.004,00

3.000,00

30.004,00

^99.147,00

6.579,00

105.726,00

63.289,00

6.579,00

69.868,00

66.382,00

47.666,00

114.048,00

66.382,00

47.666,00

114.048,00

52.017,00

25.664,00

77.681,00

24.525,00

1.995,00

26.520,00

5.921,00

1.079,00

7.000,00

5.000,00

18.921,00

23.921,00

__

3.669,00

11.432,13

14.098,00

22.002,00

36.100,00

6.923,00

0,00

6.923,00

70,00

-70,00

0,00
ANEXA


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-) ’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

0,00

35,00

35,00


Defibrilator cu mod manual/automat, autonomie mare, memorie de evenimente si ECG integrat ,1 buc, preț 35,00 mii leiunitar

Defibrilator profesional cu funcții avansate,1 buc, preț unitar 35,00 mii lei

Injectomat.se diminuează cantitatea la 6 buc, preț unitar 6,00 mii lei

Injectomat-pompa automata cu debit flexibil si program pentru doze, 5 buc, preț unitar 6,00 mii lei

Monitor funcții vitale,se reduce cantitatea la 1 buc, preț unitar 9,00 mii lei

Monitoare funcții vitale (puls, ECG, SpO2,NIBP,RR) cu capacitate


de memorare si conectare la statia centrala de monito izare, 10 buc, preț unitar 9,00 mii lei

Cistoscop flexibil se schimba denumirea in Set citoscc cantitatea si prețul raman neschimbate

Dotări ASSMBpCf°SRM cu ORIGI5N7ALUL


2.633,50


0,00


57,00


-495,61


2.137,89


Unit dentar, scade la 17 buc , prețul unitar creste la 52,80 mii lei

Sterilizator cu abur-Autoclav se diminuează cantitatea de la 37 buc la 18 buc, preț unitar 8,48

Unitate de putere 4 x 125 W rms /100 V - canale independente cu Priority si control, se mai adauga 1 buc, devin 2 buc , preț unitar 5,95 mii lei

Televizor LED Smart TV , 177 cm, 70UK6950PLA, 4K Ultra HD,4K Active HDR, True Color Accuracy, Smart TV webOS Al ThinQ, Magic Remote in pachet, Cloud Photo & Video, Mobile Connection, LG 4K Upscaler, 360 VR, Magic Zoom, Quick Access, Smart Music Player, Smart Sound Mode, Conectori 4 x HDMI, 2 x USB 3.0, Digital Audio Out (Optic), CI slot, Wi-FI, LAN, VESA 600 x 400, se introduc in lista de investiții 2 buc, preț unitar 6,00 mii lei

Televizor 50UK6750PLD, LCD, 50", 4K UHD 3840x2160, 4K Active HDR, HDR10 Pro, Procesor Quad Core, boxe 20W, Down Firing, Ultra Surround, Clear Voice III, webOS Smart TV, aplicație LG TV Plus, WiF TV activat, Bluetooth Low Energy activat, Miracast, DVB-T2/C/S2, CI + 1.4, 2*HQ component, slot CI, 2*RF, Blueto baterii incluse, VESA 200*200 lista de investiții, 1 buc, prețLAN, anda L- con cu

introduce in


1.256,92


-359,32


897,60


313,76


-161,12


152,64


5,95


5,95


11,90


0,00


12,00


12,00
2,79


2,79


ANEXA


mii lei

Cod sificație igetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-) ’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

891,00

-891,00

0,00


Spitalul Clinic de Boli Infectioase si tropicale Dr. Victor Babes

Fibroscan se elimina din lista de investiții

Aparat omologat pentru dezghețarea plasmei, se elimina din lista de investiții


450,00


-450,00


0,00


45,00


-45,00


0,00


Sistem încălzit MER pentru secții, se elimina din lista de investiții


Autoclav, se elimina din lista de investiții


" TO.UO---440,00-

CONHOeMCU ORIGIW$_


0,00


0,00


Hota flux laminar class II, tip A2, se elimina din lista de investiții


^126,00


0,00


Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu

Aparat RMN, 1 buc , preț unitar 4.484,00 mii lei


Aparat anestezie compatibil RMN.1 buc, preț unitar;


Monitor compatibil RMN, 1 buc, preț unitar 303,45 mii lei


Unit electrochirurgical ortopedie,1 buc,preț unitar 88,78

Motoare tip pistol pentru ortopedie,1 buc,preț unitar 1.13 lei

Motoare pentru taiere gips.1 buc.preț unitar 64,03 mii lei

Set Tourniquet complet,1 buc,preț unitar 59,98 mii lei23.388,61

4.484,00


214,55


303,45


DIRECȚIA


88,78


88,78


1.137,05


64,03

59,98


64,03

59,98


Trusa extragere șuruburi rupte,1 buc,preț unitar 108,00

Trusa chirurgie ortopedica generala,1 buc,preț unitar 1.157,87 mii lei


108,00


0,00


1.157,87


1.157,87


Truse instrumentar osteosinteza,1 buc,preț unitar 1.278,66 mii lei


0,00


1.278,66


1.278,66


Dermatom,1 buc,preț unitar 80,33 mii lei

Aparat pentru monitorizare potențiale senzitivomotorii pentru chirurgia coloanei,1 buc, preț unitar 386,75 mii lei

Masa de operații chirurgie spinala si imagistica, 1 buc, preț unitar 794,69 mii lei


0,00


0,00

\),00


80,33


80,33


386,75


794,69


386,75


794,69


Microscop intraoperator ORL, 1 buc,preț unitar 1.106,47 mii lei

Sistem de chirurgie endoscopica rino-sinusala pediatrie,1 buc,preț unitar 1.018,17 mii lei

Unit multifuncțional ORL,3 buc,preț unitar 828,96 mii lei

Videonistagmograf,1 buc,preț unitar 43

Sistem de posturografie statica si dj buc,preț unitar 202,07 mii lei Sistem de microchirurgie laringi unitar 216,23 mii lei

Truse mici ORL pediatrie,1 buc,


1.106,47


1.018,17


.1.106,47


1.018,170,00

0,00


0,00


0,00


,00


2.486,88

437,33


2.486,88

437,33


202,07


216,23


37,73


202,07


216,23


37,73


ANEXA


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-) ’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2


Set videoendoscoape portabile ORL,1 buc, preț unitar 205,64 mii lei

Aparat anestezie generala,1 buc,preț unitar 429,83 mii lei Monitoare funcții vitale înalta performanta.2 buc,preț unitar 217,18 mii lei

Statie andocare cu injectomate in regim TIVA si infuzomate,1 buc,preț unitar 61,77 mii lei

Trusa de videolaringoscopie/endoscopie de intubatie,2 buc,preț unitar 488,14 mii iei

Sistem de monitorizare transcutanata a dioxidijlui de carbon si oxigenului,1 buc,preț unitar 184,45 mii lei

Aparat CT,1 buc, preț unitar 4.912,32 mii lei


CONFORM CU ORIGINALUL


Sistem de arhivare si administrarea a rezultatelor examenelor imagistice ( PACS),1 buc, preț unitar 520,94 mii lei


0,00

205,64

205,64

0,00

429,83

429,83

0,00

434,36

434,36

0,00

61,77

61,77

0,00

976.28

976,28

0,00

184,45

184,45

0,00

4.912,32

4.912,32

0,00

520,94

520,94


Anexa 2.45 ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR

TOTAL CHELTUIELI

84.02.03.03 Străzi

TOTAL CHELTUIELI

20 BUNURI SI SERVICII

20.01 Bunuri si servicii

t .01.03 încălzit, iluminat și forța motricăASISTENȚA


20.01.09 Materiale și prestări servicii cu caracter functio

20.02 Reparații curente

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05.30 Alte obiecte de inventar

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71.01.01 Construcții

Execuție si modernizare intersecții semaforizate HCGMB 40/2018, creditele de angajament rămân nemodificate Reabilitare sistem rutier HCGMB 41/2018, creditele de angajament rămân nemodificate


BUGETUL CREDITELOR INTERNE , din care Bugetul Propriu al Ordonatorului Principal de Credite


TOTAL VENITURI,din care SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

41.07 Alte operațiuni financiare

41.07.02 Sume aferente creditelor intern


=278,00


-10.000,00


140.278,00


150.278,00

87.844,00 16.920,00

500,00 15.300,00 70.000,00

500,00 350,00 35.455,00 23.716,00


-10.000,00

-5.000,00

-300,00

250,00

-550,00

-5.000,00

300,00

300,00

-5.000,00

-5.000,00


140.278,00

82.844,00

16.620,00

750,00

14.750,00

65.000,00

800,00

650,00

30.455,00

18.716,00-2.000,00


0,00

0,00


462.661,95

462.661,95

462.661,95

462.661,95ANEXA

mii lei

Cod asificație ugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

__ __ . _ Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OUG nr. °7'02'15 35/2019

TOTAL CHELTUIELI, din care

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

81.07 Combustibili si energie

o1.07.06 Energie termica

40 TITLUL IV SUBVENȚII

40.03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor

0,00   462.661,95

0,00   462.661,95

462.661,95

462.661,95

0,00

462.661,95

462.661,95

0,00

462.661,95

462.661,95

0,00

462.661,95

462.661,95

0,00

462.661,95

462.661,95

0.00

462.661.95

462.661.95


CONFORM CU ORIGINALUL

de oreț si t+r4-----


BUGETUL INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRA PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII din care : TOTAL VENITURI,din care 30.05 Venituri din proprietate

). 10.05.30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri d


33.10 Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.08 Venituri din prestări de servicii

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigura sanatate


33.10.21


33.10.30


Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatat din sume alocate de la bugetul de stat-71.649,00

3,00

3,00

5.277,00

-400,00

' 5.790,00

4.027,00


3.056.051,00

151,00

151,00

1.241.608,00

2.626,00

977.981,00

120.593,00


Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii


33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

37.10 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10.01 Donații si sponsorizări

37 10 03 Varsaminte d'n sectlunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local

37.10.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

42.70 Subvenții de la bugetul de stat


7.376,00

-4.093,00

3.283,00

134.858,00

-47,00

134.811,00

938,00

80,00

1.018,00

938,00

80,00

1.018,00

-1.321,00

-490,00

-1.811,00

1.321,00

490,00

1.811,00

593,00

821,00

1.414,00


Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate

42 10 70 Part*a' saunte9ral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-202043.10


43.10.09


43.10.14


Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii Subvenții pentru instituții publice

Subvenții din bugetele locale pentZuj capital din domeniul sanatatii Sume din bugetul de stat către


43.10.16 aparaturii medicale si echipame

sanatate
-72.214,00

-54.207,00

2.045,00

4.534,001.414,00

1.624.670,00

798.439,00

34.647,00

35.221,00

26.06.2019


ANEXA

Anexa 2.5 TEATRUL NOTTARA

Total venituri , din care :

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

Total cheltuieli, din care :

10 TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL

10.01.01 Salarii de baza

10.01.06 Alte sporuri

0.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.13 Drepturi de delegare 10.01.17 Indemnizații de hrana

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru munca


’                     15.100,00

CONFORM CU ORIGINALUL! 1.890,00

15.100,00

T1.740,00

9.100,00

1.130,00 570,00 100,00 580,00 258,00


Anexa 2.6 TEATRUL DE ANIMAȚIE ȚĂNDĂRICĂ


Total venituri, din careX "HN/Ca


C 'țț


-500,00

• -500,00

-500,00

-500,00

-388,00

-48,00

-24,00

-4,00

-25,00

-11,00


400,00       -385,00


15.600,00

14.390,00

15.600,00

11.240,00

8.712,00

1.082,00

546,00 96,00

555,00

247,00mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

43.10.19

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

170.728,00

-22.152,00

148.576,00

43.10.33

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

574.363,00

-2.434,00

571.929,00

48.02 Fondul Social European

21.029,00

-5.637,00

15.392,00

3.02.03 Prefinantare

16.209,00

-5.637,00

10.572,00

48.16 Alte facilitați si instrumente postaderare (AFIP)

1.084,00

21,00

1.105,00

48.16.03 Prefinanțări

1.084,00

21,00

1.105,00

Anexa 2.4

TOTAL CHELTUIELI , din care

PALATELE BRÂNCOVENEȘT1

3.127.700,00

-71.649,00

3.056.051,00

Total venituri , din care :

12.600,00

-500,00

12.100,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

10.578,00

-500,00

10.078,00

Total cheltuieli, din care :

12.600,00

-500,00

12.100,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII, din care:

9.344,00

-500,00

8.844,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3.698,00

-500,00

3.198,00

30.10.05.30 Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice 43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

Total cheltuieli, din care :

10 Cheltuieli de personal, din care : 10.02.06 Tichete vacanta

20 Bunuri si servicii

20.01.01 Furnituri de birou

20.01.02 Materiale pentru curățenie

20.01.03 încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.04 Apa, canal si salubritate

20.01.05 Carburanți si lubrifianti

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter furțcti

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si\f un canare

15,00 -400,00 -385,00

-53,00

-53,00 -332,00

-15,00

-10,00

56,00

3,00

7,00 -140,00

28,00


25,00

8.893,00 12.015,00

5.820,00 116,00

4.409,00 40,00 28,00 201,00 28,00 25,00

1.804,00 208,00
ANEXA


mii lei

Cod asificație ugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

20.30.04 Chirii

216,00

-32,00

184,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.010,00

-229,00

1.781,00


iknexa 2.7 TEATRUL DE COMEDIE


Total venituri, din care

3.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice


43.10.19 Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare Total cheltuieli, din care :

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20.01.03 încălzit,iluminat si forța motrica

20.01.04 Apa,canal salubritate

20.01.08 Posta,telecomunicații,radio TV,internet

20.01.09 Materiale si prestării serv cu caracter funcțional

20.01.30 Alte bunuri si serv ptr intretinere si funcționare 20.02

20.06.01

20.06.02

 • 20.13

 • 20.14

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

71 ACTIVE NEFINANCIARE

1.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

 • 1. Consolă lumini

 • 2. Mixer digital sunet

 • 3. Container metalic

71.01.30 Alte active fixe

Licențe computer, 16 buc, preț dif


Reparații curente

Deplasări interne, detasari,transferași

Deplasări în străinnătate

Pregătire profesionala

Protecția muncii


CONFORM CU ORIGINALULASISTENȚA


TEHNICA Șl


16.000,00

2.500,00

13.400,00

-550,00

-150,00

-320,00

15.450,00

2.350,00

13.080,00

100,00

-80.00

20,00

16.000,00

-550,00

15.450,00

6.728,00

-470,00

6.258,00

145,00

-40,00

105,00

90,00

-27,00

63,00

85,00

-5,00

80,00

1.215,00

-235,00

980,00

1.120,00

-73,00

1.047,00

400,00

-60,00

340,00

33,00

-13,00

20,00

27,00

-7,00

20,00

50,00

-20,00

30,00

45,00

-5,00

40,00

3.260,00

15,00

3.275,00

100,00

-80,00

20,00

90,00

-90,00

0,00

34,00

-34,00

0,00

22,00

-22,00

0,00

34,00

-34,00

0,00

10,00

10,00

20,00

10,00

10,00

20,00


NEX A 2.8 TEATRUL DE REVISTĂ CONSTANTIN TÂNASE


Total venituri, din care:

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

Total cheltuieli, din care:

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.01.01 Salarii de bază

10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.17 Indemnizație de hrană

10.02.06 Vouchere de vacanță

10.03.07 Contribuții asiguratorie pentru muncă

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII, din car 20.01.01 Furnituri de birou

20.01.02 Materiale pentru curățenie 20.01.03 încălzit, iluminat și forță motrică 20.01.04 Apă, canal și salubritate


11.740,00

10.700,00

11.740,00

7.802,00

6.305,00 =^35,00 516,00 232,00 262,00

3.558,00

25,00

2Qy00 306,00-400,00

-400,00

-400,00

-64,00

72,00

-20,00

-60,00

-70,00

14,00

-336,00

-20,00

-15,00

68,00

-12,00


11.340,00

10.300,00

11.340,00

7.738,00

6.377,00

415,00

456,00

162,00

276,00

3.222,00

5,00

5,00

368,00

18,00HCGMB nr^.d/ (2 (>

ANEXA

Total venituri, din care :

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare 43.10.19

Total cheltuieli, din care :

10 Cheltuieli de personal, din care :

10.01.01 Salarii de baza

10.01.05 Sporuri pentru condițiile de munca       ----------------------

10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.17 Indemnizație de hrana

10.02.06 Tichete vacanta

20 Bunuri si servicii

20.01.03 încălzit, Iluminat si torta motrica

'’O.OI .04 Apa, canal si salubritate

20.01.05 Carburanți si lubrifianti

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter functi 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functi^

20.02 Reparații curente 20.05.30 Alte obiecte de inventar

20.13 Pregătire profesionala 20.30.01 Reclama si publicitate 20.30.04 Chirii

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

71 Active nefinanciare, din care:

71.01.01 Construcții

Se elimina poziția Proiect pentru obiectivul "Centrul Cultural -Doua Săli de spectacole, foayere, librarie-cafeteria, spatii de birouri si spatii tehnice" imobilul str. Lipscani nr. 26, sect. 3 Buucresti

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de tra

Se elimina poziția Mixer digital

Se elimina poziția Head Led Bar

Se elimina poziția Controler de si

Se elimina poziția Laptop

Se elimina poziția Moving head in


CONFORM CU ORIGINALUL° IRECȚIa rr'STENȚA tehMca 'Ș( JlJ*IDlCĂ


6.700,00

-300,00

6.400,00

6.159,00

-8,00

6.151,00

341,00

-292,00

49,00

6.700,00

-300,00

6.400,00

2.766,00

-283,00

2.483,00

1.380,00

-180,00

1.200,00

250,00

-100,00

150,00

891,00

30,00

921,00

132,00

-10,00

122,00

- 53,00

-23,00

30,00

3.593,00

275,00

3.868,00

74,00

32,00

106,00

8,00

2,00

10,00

15,00

7,00

22,00

235,00

30,00

265,00

130,00

-41,00

89,00

35,00

-34,00

1,00

35,00

-30,00

5,00

21,00

-11,00

10,00

35,00

20,00

55,00

550,00

-51,00

499,00

2.364,00

351,00

2.715,00

341,00

-292,00

49,00

^0,00

-40,00

0,00

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+>-)’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

20.01.08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

35,00

-6,00

29,00

20.02 Reparații curente

10,00

-5,00

5,00

20.05.01

Uniforme și echipamente

20,00

-16,00

4,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

15,00

-9,00

6,00

20.11

Cărți, publicații și materiale documentare

10,00

-7,00

3,00

20.13 Pregătire profesională

18,00

-18,00

0,00

20.14 Protecția muncii

15,00

-12,00

3,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

2.310,00

-284,00

2.026,00

ANEXA 2.9 TEATRUL DRAMATURGILOR ROMÂNI

HCGMB nr.3.9.^.

ANEXA

mii lei

Cod isificație jgetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

Se elimina poziția Covor scena

39,00

-39,00

0,00

71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

38,00

-38,00

0,00

Se elimina poziția Set mobilier

24,00

-24,00

0,00

Se elimina poziția Multifuncționala

14,00

-14,00

0,00

EXA2.11 TEATRUL EXCELSIOR


Total venituri, din care:

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

Total cheltuieli, din care:

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.01.16 Alocații pentru locuințe

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII, din care:

20.01.01 Furnituri de birou

20.01.03 încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.04 Apă, canal și salubritate

20.01.05 Carburanți și lubrifianți

20.01.08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet


12.600,00

11.615,00

12.600,00 51200,00

CONFORM CU ORIGINALUJ.


20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funct 20.02 Reparații curente

20.05.30 Alte obiecte de inventar

0.06.01 Deplasări interne, detașări, transferuri 20.06.02 Deplasări în străinătate

20.13 Pregătire profesională20,00

15,00

48,00 2.351,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00


-400,00

-400,00

-400,00

-15,00

-15,00

-385,00

-2,00

-15,00

-4,00

-1,00

-5,00 -215,00 -50,00 -30,00 -30,00 -20,00 -13,00


12.200,00

11.215,00

12.200,00

6.185,00

83,00

5.540,00

16,00

75,00

16,00

14,00

43,00

2.146,00

0,00

20,00

20,00

30,00

37,00


•?. •                            *-V:ț**'

Total venituri, din care:

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

Total cheltuieli, din care:

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII, din care:

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii


nexa'2.12 TEATRUL ION CREANGĂ


16.626,00

15.839,00

16.626,00

8.445,00

4.700,00


-500,00

-500,00

-500,00

-500,00

-500,00


exa 2.13 TEATRUL MUNICIPAL L.S.BULANDRA

Total venituri , din care :

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice Total cheltuieli, din care :

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.02.06 Contribuția asiguratorie pentru muncă

20 TITLUL îl BUNURI SI SERVICII, din c

20.01.01 Furnituri de birou

20.01.03 încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.05 Carburanți si lubrifianți

15.820,00

14.000,00

£L820,00

9.510,00

200,00

6.188,00


15.320,00

13.500,00

15.320,00

9.310,00

0,00

5.888,00

5,00 312,00HCGMBnr.3.l<s/

&l3ANEXA


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

20.01.06 Piese de schimb

10,00

-10,00

0,00

20.01.07 Transport

10,00

-6,00

4,00

20.01.09 Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional

150,00

-20,00

130,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

80,00

-30,00

50,00

20.13

Pregătire profesionala

20,00

-15,00

5,00

20.14

Protecția muncii

4,00

-4,00

0,00

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

4.400,00

-200,00

4.200,00


Anexa 2.14


TEATRUL MASCA

Total venituri , din care :

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare 43.10.19

Total cheltuieli, din care :

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.01.01 Salarii de baza

10.01.06 Alte sporuri

10.01.17 Indemnizații de hrana

10.02.06 Tichete de vacanta

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru munca


7.320,00

-400,00

6.920,00

6.840,00

-270,00

6.570,00

160,00

-130,00

30,00

7.320,00

-400,00

6.920,00

3.461,00

-153,00

3.308,00

3.052,00

-90,00

2.962,00

120,00

-4,00

116,00

/ 140,00

•   -39,00

101,00

/  73,00

-16,00

57,00

1—76-00

-4 00

72 00

3^.719,00

-117,00

3.602,00

58,00

-36,00

22,00

17,00

-3,00

14,00

800,00

-50,00

750,00

60,00

-20,00

40,00

10,00

-8,00

2,00

160,00

-130,00

30,00

130,00

-130,00

0,00

80,00

-80,00

0,00

50,00

-50,00

0,00

16.500,00

-500,00

16.000,00

14.380,00

-365,00

14.015,00

620,00

-135,00

485,00

16.500,00

-500,00

16.000,00

4.262,00

265,00CONFORM CU


originalul


20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII, din care:

20.01.05 Carburanți si lubrefianti

''0.01.06 Piese de schimb

^0.01.09 Materiale si prest. Serv, cu caracter function

20.05.30 Alte obiecte de inventar

20.13 Pregătire profesionala

71

71.01.01


Anexa 2.16


ASISTENTĂ


TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Construcții

Se elimină poziția "Extindere Teatru Masca Depozit pentru dotări si recuzita”

Se elimină poziția "Lucrări de acoperire anfiteatru in aer liber,

AVIZ nr..12/23.02.2017”


TEATRUL ODEON

Total venituri , din care :

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare 43.10.19

Total cheltuieli, din care :                /

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII, din care/

20.02 Reparații curente
HCGMB

olC'JLofy

ANEXA

mii lei

Cod isificație ugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)’

Prevederi rectificate

Ă

B

1

2

3=1+2

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

10,00

25,00

35,00

20.06.02

Deplasări in străinătate

275,00

-225,00

50,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

620,00

-135,00

485,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

535,00

-135,00

400,00

Se elimina poziția "Sistem de încălzire clădire"

135,00

-135,00

0,00

nexa 2.17 TEATRUL STELA POPESCU

Total venituri, din care:

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

Total cheltuieli, din care:


CONFORM CU ORIGINALUL


20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII, diitcaiai

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii


nexa 2.19 OPERA COMICĂ PENTRU COPII8.868,00

8.430,00

8.868,00

.236,00


-500,00

-500,00

-500,00

-500,00

-500,00


8.368,00

7.930,00

8.368,00

3.736,00

3.081,00


Total venituri, din care:

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiuhîTde dezvoltare

43.10.19

48.16.03 Prefinanțări

Total cheltuieli, din care:

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII, din care:                 0IRE

■).30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                           g as«tei%

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe Ife| jwXJa1 nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020^,1^  ♦

care-

Finanțarea națională Finanțare externă nerambursabilă


58

58.16.01

58.16.02


nexa 2.21 ȘCOALA DE ARTĂ


Total venituri , din care :

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

Total cheltuieli, din care :

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII, din care:

20.01.01 Furnituri de birou


20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional 20.02 Reparații curente

20.05.30 Alte obiecte de inventar

20.30.30 Alte cheltuieli de bunuri si servicii


nexa 2.22 Clubul Sportiv al Municipiului Bucurj^șj


Total venituri , din care :

37.10.01 Donații si sponsorizări


0,00 -39,00


23.743,00

19.959,00


2,00

53,00 ,743,00

166,00

160,00


18,00

21,00

0,00 -39,00 -39,00


20,00

74,00 23.743,00 17.227,00 14.621,00


55,00

2,00

53,00


39,00

18,00

21,00


94,00

20,00

74,00
3.650,00

2.957,00

.650,00

2^95,00 65,00 40,00 350,00 90,00 1.313,00


-1.000,00

-1.000,00

-1.000,00

-1.000,00

-25,00

-5,00 -350,00 -40,00 -580,00


70.699,00    -11.478,00

70,00


2.650,00

1.957,00

2.650,00

1.095,00

40,00

35,00

0,00

50,00

733,00


59.221,00


26.06.2019


ANEXA


mii lei

Cod clasificare bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-)’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

66.245,00

-11.548,00

54.697,00

Total cheltuieli, din care :

70.699,00

-11.478,00

59.221,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5.006,00

-430,00

4.576,00

10.01.01

Salarii de baza

4.571,00

-400,00

4.171,00

10.01.17

Indemnizații de hrană

218,00

-30,00

188,00

20

Bunuri si servicii, din care :

63.938,00

-11.007,00

52.931,00

20.01.09

Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional

61.603,00

-11.007,00

50.596,00

85.01.01

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

-41,00

-41,00

Anexa 2.23


Casa Artelor "Dinu Lipatti"

Total venituri , din care :

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice


43.10.19 Subvenții pentru instituții publice destinatesecțiunii de dezvoltare Total cheltuieli, din care :

10 Cheltuieli de personal, din care :

Salarii de baza


10.01.01

10.01.13 Indemnizații de delegare             ____———

10.01.17 Indemnizația de hrana

10.03.07 Contribuții asigurătorii pentru muncs CONFORM CU ORIGINALUL 20 Bunuri și servicii

20.01.01 Furnituri de birouri

20.01.02 Materiale pentru curățenie

~0.01.04 Apa, canal si salubritate

_J.01.05 Carburanți si lubrifianti

20.01.06 Piese de schimb

20.01.07 Transport

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.30 Alte bunuri si servicii pt intret si funcționare

20.02 Reparații curente

20.05.30 Alte obiecte de inventar

20.06.02 Deplasări in străinătate

 • 20.11 Cârti, publicații si materiale documentare

 • 20.12 Consultanta si expertiza

 • 20.13 Pregătire profesionala

 • 20.14 Protecția Muncii

20.30.03 Prime de asigurare non-viata

20.30.04 Chirii

57 Asistenta Sociala

57.02.01 Ajutoare sociale in numerar

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR „ 71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de/Anspprt;


-i

4.140,00

-500,00

3.640,00

3.880,00

-386,00

3.494,00

120,00

-114,00

6,00

4.140,00

-500,00

3.640,00

1.197,00

-155,00

1.042,00

1.026,00

-128,00

898,00

18,00

-17,00

1,00

51,00

-6,00

45,00

27,00

-4,00

23,00

2.818,00

-227,00

2.591,00

5,00

-3,00

2,00

6,00

-4,00

2,00

7,00

-2,00

5,00

15,00

-12,00

3,00

4,00

-2,00

2,00

2,00

-1,00

1,00

18,00

-8,00

10,00

12,00

-8,00

4,00

120,00

-115,00

5,00

21,00

-7,00

14,00

15,00

-15,00

0,00

5,00

-2,00

3,00

2,00

-2,00

0,00

30,00

-18,00

12,00

8,00

-4,00

4,00

7,00

-4,00

3,00

500,00

-20,00

480,00

5,00

-4,00

1,00

5,00

-4,00

1,00

120,00

-114,00

6,00

120,00

-114,00

6,00

114,00

-114,00

0,00


do (3

ANEXA

mii lei

Cod sificație igetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-) ’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

îxa 2.24

CASA DE CULTURĂ FRIEDRICH SCHILLER

Total venituri , din care :

2.400,00

-529,00

1.871,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

1.650,00

-465,00

1.185,00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

"3.10.19

150,00

2.400,00

414,00

-64,00

-529,00

-55,00

86,00

1.871,00

359,00

i oiai Gneiiuien , uiii udie ;

10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PER:

5ONAL

10.01.01 Salarii de baza

CONFORM CU ORIGINALUL

362,00

-50,00

312,00

10.01.17 Indemnizație de hrana

30,00

-4,00

26,00

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă

10,00

-1,00

9,00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII, din care:

-410,00

1.426,00

20.01.07 Transport

1,00

-1,00

0,00

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio tv, internet

20,00

-4,00

16,00

20.02 Reparații curente

^^600,00

-400,00

200,00

20.06.01 Deplasări interne, detasari, transferuri                         .

5,00

-5,00

0,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

150,00

-64,00

86,00

71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale, prin eliminarea

tuturor pozițiile din lista obiectivelor de investiții de la acest alineat           64,00

.   -64,00

0,00

nexa 2.25 UNIVERSITATEA POPULARĂ "IOAN i. DALLES"

Total venituri , din care :

*3.10.09 Subvenții pentru instituții publice

43 10 19 $ubveriV' pentru instituții publice destinate secțiunii de

Total cheltuieli, din care :

Cheltuieli curente, din care:

20 Bunuri si servicii, din care :

20.01.09 Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport

TEHNICA Șl


**               Q \\

O V

J> X •d m

7 T *■

J DIRECȚIA ASISTENȚA

JURIDICĂ , J&ApItaKe /

£.700,00

-900,00

4.800,00

4.500,00

-600,00

3.900,00

500,00

-300,00

200,00

5.700,00

-900,00

4.800,00

5.200,00

-600,00

4.600,00

4.876,00

-600,00

4.276,00

2.670,00

-600,00

2.070,00

500,00

-300,00

200,00

500,00

-300,00

200,00


Instalție de sunet și lumini pentru organizarea de concertezi muzică ușoară și de muzică clasică, creditele bugetare și creditele de angajament se diminuează cu suma de 300 mii


\

500,00


-300,00

1.018,00

8.741,00

1.204,00


ANEXA


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2


10.01.01 Salarii de baza

10.01.17 Indemnizații de hrana

10.01.30 Alte drepturi salariale in bani

10.02.06 Vouchere de vacanta

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru munca

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20.01.01 Furnituri de birouri

20.01.02 Materiale pentru curățenie

20.01.03 încălzit,iluminat si forța motrica

20.01.05 Carburanți si lubrifianti

20.01.06 Piese de schimb

20.01.08 Posta,telecomunicații,radio TV,internet

20.01.09 Materiale si prestării serv cu caracter fuhctroTraî

20.02 Reparații curente

20.05.30 Alte obiecte de inventar

20.11 Cârti, publicații si materiale documentare

20.13 Pregătire profesionala

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

71 ACTIVE NEFINANCIARE

71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale, din care:

3. Multifinctionala bilete

5. UPC

8. Masa de ședința

.01.30 Alte active fixe, din care:

Program informatic


CONFORM CU ORIGINALUL


Anexa 2.28 CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE - ARCUB

Total venituri , din care :

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

Total cheltuieli, din care :

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.01.01 Salarii de baza

10.01.05 Sporuri pt cond de munca

10.01.17 Indemnizație de hrana

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII, din care:

20.01.01 Furnituri de birou

20.01.05 Carburanți si lubrifianti

20.02 Reparații curente

20.05.30 Alte obiecte de inventar

20.06.02 Deplasări externe

 • 20.11 Cârti, publicații si mat documentare

 • 20.12 Consultanta si expertiza

 • 20.13 Pregătire profesionala

 • 20.14 Protecția munciiTEHNICA SI

1.100,00

-83,00

1.017,00

53,00

-4,00

49,00

100,00

-10,00

90,00

22,00

-2,00

20,00

29,00

-1,00

28,00

8.584,00

-2.065,00

6.519,00

120,00

-100,00

20,00

45,00

-30,00

15,00

160,00

-70,00

90,00

30,00

-10,00

20,00

25,00

-15,00

10,00

51,00

-20,00

31,00

940,00

-100,00

840,00

A 250,00

-200,00

50,00

470,00

-270,00

200,00

* 280,00

-240,00

40,00

y 15,oo

-10,00

5,00

7 5.000,00

-1.000,00

4.000,00

1.110,00

.   -92,00

1.018,00

655,00

-42,00

613,00

7,00

-7,00

0,00

15,00

-15,00

0,00

20,00

-20,00

0,00

50,00

-50,00

0,00

50,00

-50,00

0,00

41.058,00

-5.000,00

36.058,00

39.330,00

-5.000,00

34.330,00

41.058,00

-5.000,00

36.058,00

4.766,00

-300,00

4.466,00

3.800,00

-147,00

3.653,00

570,00

-102,00

468,00

216,00

-44,00

172,00

105,00

-7,00

98,00

35.657,00

-4.700,00

30.957,00

85,00

-35,00

50,00

30,00

-5,00

25,00

355,00

-255,00

100,00

90,00

-60,00

30,00

35,00

-10,00

25,00

8,00

-3,00

5,00

85,00

-5,00

80,00

40,00

-17,00

23,00

60,00

-10,00

50,0026.06.2019ANEXA


mii lei

Cod asificație ugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-) ’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

28.388,00

-4.300,00

24.088,00

nexa 2.33

CENTRUL DE CREAȚIE ARTĂ Șl TRADIȚIE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

'• ■

Total venituri , din care :

61.400,00

-11.483,00

49.917,00

'.10.09 Subvenții pentru instituții publice

59.565,00

-11.483,00

48.082,00

Total cheltuieli, din care :

61.400,00

-11.483,00

49.917,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII, din care:

57.266,00

-11.476,00

45.790,00

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI Șl

48.288.00

-11.476.00

36.812.00

85

RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

0,00

-7,00

-7,00

85.01.01

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul crt

0,00

-7,00

-7,00


nexa 2.36 DIRECȚIA GENERALĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

Total venituri , din care :

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice_______

Cheltuieli curente, din care:

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSpjONFORM CU ORIGINALUL

10.01 Cheltuieli salariale in bani

10.01.01 Salarii de baza

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cum

10.01.17 Idemnizație hrană

10.03 Contribuții

.0.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă

20 Bunuri si servicii, din care :

20.01 Bunuri si servicii

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.30 Alte cheltuieli

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii13.010,00

-1.830,00

11.180,00

12.860,00

-1.830,00

11.030,00

13.010,00

-1.830,00

11.180,00

11.102,00

-1.710,00

9.392,00

10.701,00

-1.690,00

9.011,00

8.300,00

-1.400,00

6.900,00

1.300,00

-200,00

1.100,00

775,00

-60,00

715,00

313,00

-30,00

283,00

289,00

-20,00

269,00

289,00

-20,00

269,00

1.768,00

-120,00

1.648,00

753,00

-70,00

683,00

448,00

-70,00

378,00

691,00

-50,00

641,00

691,00

-50,00

641,00


IEXA 2.37 DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ Șl CONTROL A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 1.10.03.04 Poliția Locală

TOTAL VENITURI , din care:

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice                      .

43 10 19 Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

TOTAL CHELTUIELI, din care:

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de muatsO

Indemnizații plătite unor per^oSi^^

Drepturi de delegare
59.413,00

60.515,00

-3.445,00

-1.973,00

65.968,00

58.542,00

4.485,00

-1.472,00

3.013,00

69.413,00

-3.445,00

65.968,00

60.289,00

-1.669,00

58.620,00

43.783,00

-91,00

43.692,00

7.292,00

. -805,00

6.487,00

14,00

-5,00

9,00

100,00

-99,00

1,00

657,00

-140,00

517,00ANEXA

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-)’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

10.02.02 Norme de hrană

6.461,00

-529,00

5.932,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII, din care:

4.602,00

-304,00

4.298,00

20.12

Consultanta si expertiza

155,00

-154,00

1,00

20.30.03 Prime de asigurare non-viata

457,00

-150,00

307,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

4.485,00

-1.472,00

3.013,00

i ,.01.01

Construcții

67,00

-66,00

1,00

Module(containăre), creditele de angajament rămân nemodificate

67,00

-66,00

1,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Vehicul cu propulsie alternativă prin programul Rabla și ecoticket,

3.226,00

-1.268,00

1.958,00

creditele de angajament rămân nemodificate

1.904,00

-854,00

1.050,00

Calculatoare PC, creditele de angajament rămân nemodificate

Autospecială pentru intervenții 8+1 locuri, rrsditele de angajamani---

rămân nemodificate

Vehicul electric patrulare zona pietonala, cre(

rămân nemodificate

Autospecială circulație , creditele de angajament rămân nemodificate


Calculatoare PC , creditele de angajament rămân nemodifi

Aparat foto/camera video cu accesorii, creditele d^ângajame rămân nemodificate

Motocicletei, creditele de angajament rămân nemodifica^^^^J^^K

, 1.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Aparat electric de îndosariat cu inele plastic și spire me^fceS'sTENTA creditele de angajament rămân nemodificate              LVrTica'

Sistem de supraveghere video și acces în Centrul Istorw; ♦  ^y/

creditele de angajament rămân nemodificate

71.01.30 Alte active fixe

Se elimină poziția Soft legislativ pentru evidente lucrări si soluții dosare, pe categorii de acte normative

Licențe, creditele de angajament rămân nemodificate

Program editare,preț unitar creditele de angajament rămân______ nemodificate                                          3.

71.03 Reparații capitale

Proiectare si execuție modernizare sediu Hanul Roșu, creditele de angajament rămân nemodificate

650,00

-139,00

511,00

210,00

-209,00

1,00

10,00

-9,00

1,00

^Moo

-9,00

1,00

^10?00

-9,00

1,00

31,00

-30,00

1,00

10,00

-9,00

1,00

164,00

-14,00

150,00

6,00

-5,00

1,00

10,00

-9,00

1,00

603,00

-100,00

503,00

12,00

-12,00

0,00

238,00

-83,00

155,00

—6,00

-5,00

1,00

425,00

-24,00

401,00

25,00

-24,00

1,00


ANEXA 2.38 AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEREAȘI PROTECȚIA ANIMALELOR


74.10.50 Alte cheltuieli în domeniul prot TOTAL VENITURI, din carș^" O 43.10.09 Subvenții pentru instituții p$)lfcb

* /              \              /j

blic£ dpștfnatd.îșecjțiunime dezvoltare/


34.498,00

26.191,00


-2.498,00

-2.123,008.302,0032.000,00

24.068,00

7.927,00

26.06.2019


ANEXA

71.01.02


Cc Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate și altor studii aferente obiectivelor de inv La poziția “Studii si proiecte pentru realizarea unui hotel, cimitir si crematoriu pentru animale”: - se diminuează cu 21 creditele bugetare si de angajament Se introduc următoarele poziții: "Actualizare expertiza tehnica privind clădirile corp C1, C2, C3, situate in sos. Olteniței, nr. 169, sector 4, București”: 30 mii lei (credite bugetare si de angajament) "Actualizare SF (DALI) privind construcție sediu ASPA, amenajare curte, utilitati, magazie centrala (Olteniței)": 50 mii lei (credite bugetare si de angajament) "Actualizare expertiza tehnica a construcțiilor existente si soluții de consolidare (Pallady)”: 30 mii lei (credite bugetare si de angajament)

"Actualizare SF (DALI) a construcțiilor existente si solutifcde^-^^^ consolidare (Pallady)”: 50 mii lei (credite bugetare si de angajament)

"SF pentru sistematizare verticalaj^eijndere utilitati

(Mihailesti)”: 50 mii lei (crediteJ^ggtarâsrae/^n^jament) Mașini, echipamente si mij Ambulanțe veterinare, buc angajament rămân nemodifjcate Se elimină poziția "Autoutilitară


^FORM CU ORIGINALUL0,00


50,00


30,00


0,00


50,00


sg


50,00


30,00


50,00mii lei

Cod asificație ugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

TOTAL CHELTUIELI, din care:

34.498,00

-2.498,00

32.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

7.370,00

-325,00

7.045,00

10.01.01

Salarii de baza

6.030,00

-201,00

5.829,00

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

674,00

-28,00

646,00

10.01.06 Alte sporuri

26,00

-16,00

10,00

3.01.17 Indemnizații de hrană

342,00

-40,00

302,00

10.02.06

Vouchere de vacanță

138,00

-34,00

104,00

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă

159,00

-6,00

153,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII, din care:

18.753,00

-1.795,00

16.958,00

20.01.04 Apa, canal si salubritate

1.784,00

-319,00

1.465,00

20.01.05 Carburanți si lubrifianti

289,00

-5,00

284,00

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

206,00

-76,00

130,00

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

141,00

-2,00

139,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

4.523,00

-826,00

3.697,00

20.02 Reparații curente

2.641,00

-45,00

2.596,00

20,03,02 Hrană pentru animale

935,00

-50,00

885,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

6.338,00

-472,00

5.866,00

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

73,00

-3,00

70,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

73,00

-3,00

70,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8.302,00

-375,00

7.927,00

71.01.01

Construcții

0,00

U-do 13

ANEXA

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-)’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

Anexa 2.43 CENTRALIZATOR SPITALE

TOTAL VENITURI,din care                                   1.991.935,00     4.863,00

'»5& '’      IV:

1.996.798,00

30.05 Venituri din proprietate

137,00

-12,00

125,00

30.10.05.30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

137,00

-12,00

125,00

33.10 Venituri din prestări de servicii si alte activitati

1.124.995,00

5.536,00

1.130.531,00

33.10.08

Venituri din prestări de servicii

1.120,00

-400,00

720,00

33.10.21

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

972.191,00

5.790,00

977.981,00

33.10.30

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

116.566,00

4.027,00

120.593,00

33.10.31

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

7.376,00

---

-4.093,00

3.283,00

33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte a


________________ ,                                          i :tivitati                                   2

37.10 Transferuri voluntare, altele decât subvrt^j^pQRM CU ORIGINALUL


37.10.01 Donații si sponsorizări

37 10 03 Varsaminte d’n sect*unea de funcționare p^truJ^^u^^^^Ț^ secțiunii de dezvoltare a bugetelui local

37.10.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

42.70 Subvenții de la bugetul de stat


5.428,00

55,00

55,00


212,00

10,00

10,00


25.640,00

65,00

65,00-1.321,00


-490,00


490,00

821,00


-1.811,00


1.811,00

1.414,00


Subvenții de la bugetul de stat către parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FE postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea 43.10.16 aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații în urgenta in

sanatate                                                        '

43 10 33 Subver|t>i din bugetul Fondului național unic de asigurarLsoetafe-'^ de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

48.02 Fondul Social European

48.02.03 Prefinantare

TOTAL CHELTUIELI, din care

10 Cheltuieli de personal

10.01 Cheltuieli salariale in bani

10.01.01 Salarii de baza                 /

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

10.01.06 Alte sporuri                    '


42.10.70


821,00


1.414,00


43.10


43.10.14673.510,00


32.602,00


30.687,00


\ 21.021,00

16.209,00

1.991.935,00

1.033.912,00

995.480,00

623.388,00

196.282,00

63.777,00


4.145,00


2.045,00


4.534,00


-2.434,00


-5.637,00

-5.637,00

4.863,00

-5.670,00

-4.540,00

-2.320,00

150,00

-1.520,00


677.655,00


34.647,00


35.221,00


571.929,00


15.384,00

10.572,00

1.996.798,00

1.028.242,00

990.940,00

621.068,00

196.432,00

62.257,00


HCGMB nr.S.fâ/.

ANEXA


mii lei

Cod isificație ugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2


10.01.07 Ore suplimentare

10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.11 Fond aferent plătii cu ora

10.01.12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii 10.01.17 Indemnizații de hrana

.01.30 Alte drepturi salariale in bani

10.02 Cheltuieli salariale in natura

10.02.06 Vouchere de vacanta

10.03 Contribuții

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru munca

Bunuri si servicii

Bunuri si servicii

Materiale pentru curățenie

încălzit,iluminat si forța motrica


20

20.01

20.01.02

20.01.03


20.01.04 Apa,canal salubritate 20.01.05 Carburanți si lubrifiant!

20.01.06 Piese de schimb

20.01.08 Posta,telecomunicații,radio TV,internet 20.01.09 Materiale si prestării serv cu caracter funcțional 20.01.30 Alte bunuri si serv ptr intretinere sj funcționare—

20.02

20.03

20.03.01

20.04

_J.04.01

20.04.02 Materiale sanitare

20.04.03 Reactivi

20.04.04 Dezinfectanti

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventa

20.05.01 Uniforme si echipament 20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat 20.05.30 Alte obiecte de inventar

20.06 Deplasări,detasari,transferări

20.06.01 Deplasări,detasari,transferări intern

20.09 Materiale de laborator

 • 20.12 Consultanta si expertiza

 • 20.13 Pregătire profesionala

 • 20.14 Protecția muncii

20.16 Studii si cercetări

20.30 Alte cheltuieli

20.30.04 Chirii

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si seryfcj^

PROIECTE CU FINANTAR^QÎN

58 NERAMBURSABILE AFE

2020


Reparații curente

Hrana

Hrana pentru oameni

Medicamente si materiale sanit

Medicamente6.236,00

360,00

6.596,00

12.485,00

-80,00

12.405,00

39.876,00

-1.083,00

38.793,00

1.987,00

-154,00

1.833,00

34.417,00

-248,00

34.169,00

16.604,00

355,00

16.959,00

13.942,00

-1.000,00

12.942,00

13.942,00

-1.000,00

12.942,00

24.490,00

-130,00

24.360,00

24.096,00

-130,00

23.966,00

845.092,00

8.784,00

853.876,00

176.695,00

3.938,00

180.633,00

6.074,00

214,00

6.288,00

19.623,00

678,00

20.301,00

6.480,00

152,00

6.632,00

595,00

9,00

604,00

7.088,00

-485,00

6.603,00

1.638,00

156,00

1.794,00

. 65.938,00

•  938,00

66.876,00

’ 65.639,00

2.276,00

67.915,00

11.825,00

880,00

12.705,00

23.174,00

-50,00

23.124,00

23.174,00

-50,00

23.124,00

'597.934,00

1.824,00

599.758,00

-426.366,00

1.577,00

427.943,00

118.974,00

110,00

119.084,00

40.344,00

32,00

40.376,00

12.250,00

105,00

12.355,00

15.003,00

2.013,00

17.016,00

2.019,00

599,00

2.618,00

1.633,00

65,00

1.698,00

11.351,00

1.349,00

12.700,00

1.587,00

-32,00

1.555,00

1.137,00

-32,00

1.105,00

3.384,00

168,00

3.552,00

1.346,00

-4,00

1.342,00

1.727,00

50,00

1.777,00

1.090,00

50,00

1.140,00

4,00

-4,00

0,00

9.801,00

-49,00

9.752,00

890,00

1,00

891,00

8.754,00

-50,00

8.704,00

24.066,00

-4.816,00

19.250,00


ANEXA


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

58.02

58.02.01

58.02.02

59.40

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finanțarea naționala

Finanțarea externa nerambursabila

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

23.035,00

2.679,00

19.648,00

7.442,00

-4.816,00

-1.863,00

-2.953,00

20,00

18.219,00

816,00

16.695,00

7.462,00

85

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-2.414,00

-34,00

-2.448,00

-2.448,00

-2.414,00

-34,00

85.01.01


71


Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

Active nefinanciare (modificările se fac atat pe credite de

angajament cat si pe credite bugetare)

Active fixe                                   ___

Construcții


71.01

71.01.01

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.30 Alte active fixe

71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe


Anexa

2.43.1


83.809,00


6.579,00


90.388,00


3.

CONFORM CU ORIGINALUL.


£3-270,00

.367,00 398,00 300,00 305,00


6.056,00

157,00

6.035,00 12,00 -148,00

523,00


89.326,00

4.024,00

80.433,00

1.012,00

3.857,00

1.062,00


TOTAL VENITURI,din care

33.10 Venituri din prestări de servicii si alte act^/itati

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat33.10.30Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanata^ptibjjg _ din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Șai^tș^șr^

37.10 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanța secțiunii de dezvoltare a bugetelui local Varsaminte din secțiunea de funcționare

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

TOTAL CHELTUIELI, din care

20 Bunuri si servicii

20.01 Bunuri si servicii

20.01.03 încălzit,iluminat si forța motrica

-alte surse-

20.04 Medicamente si materiale sanitare

20.04.01 Medicamente

20.04.02 Materiale sanitare

71 Active nefinanciare

71.01 Active fixe

71.01.02 Mașini, echipamente

-buget local


o10.31


37.10.03


37.10.04


-245,00


-1.043,00


2.457,00


0,00


0,00


-490,00


-245,00


490,00


245,00


43.10


43.10.14


50.172,00


3.066,00


108.729,00

35.280,00

12.834,00

760,00

260,00

19.025,00

10.630,00 7.130,00

14.452,00

14.452,00

11.841,00 791,00


91,00


91,00


91,00

0,00

65,00

65,00

65,00

-65,00

-30,00 -35,00

91,00

91,00

91,00

91,0050.263,00


3.157,00


108.820,00

35.280,00

12.899,00

825,00

325,00

18.960,00

10.600,00

7.095,00

14.543,00

14.543,00

11.932,00

882,00


26.06.2019

<1
ANEXA


mii lei

Cod isificație ugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-) ’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2


Aparat Roentgen complex, inclusiv mașina automata de developat si accesorii conexe ,1 buc, preț unitar 1.538,00 mii lei -buget local

Computer tomograf complex multislice multidetector,1 buc, preț unitar 3.750,00 mii lei

-buget local

Aparat Roentgen mobil cu braț C,1 buc, preț unitar 1.035,00 mii lei


1.522,40

138,40

3.712,50

337,50

1.024,10


15,60

1.538,00

15,60

154,00

37,50

3.750,00

37,50

375,00

10,90

1.035,00

10,90

104,00


-buget local

Ecograf aplicații generale si cardiologie,1 buc, preț unitar 335,00 mii lei

-buget local

Ecograf aplicații generale,1 buc, preț unitar 964,00 mii lei

-buget local

Ecograf de inalta performanta (pentru reumatologie), 1 buc, preț unitar 359,00 mii lei

-buget local


93,10


331,10


30,10

954,00

87,00


3,90


3,90

10,00

10,00


335,00


34,00

964,00

97,00


Ecograf de inalta performanta pentru reumatologie sixi^^iOU interna,1 buc, preț unitar 712,00 mii lei         ‘^0

-buget local

Citospin - 2 buc,preț unitar 48,00 mii lei

-buget local


SPITALUL DE CHIRURGIE ORO-MAXILO-THEODORESCUCtAtATJ


13.2

TOTAL VENITURI

33.10 Venituri din prestări de servicii si alte activitati        o

33 10 21 Venituri d'n contracte'e încheiate cu casele de asigurari'^&ale^4 sanatate

TOTAL CHELTUIELI, din care

10 Cheltuieli de personal

10.01 Cheltuieli salariate in bani

10.01.01 Salarii de baza

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

10.01.07 Ore suplimentare

10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.11 Fond aferent plătii cu ora

10.01.12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

20 Bunuri si servicii

20.01 Bunuri si servicii

20.01.06 Piese de schimb

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentri//in¥reXn

20.02 Reparații curente21.530,00

16.514,00

15.920,00

8.086,00

2.446,00

1.100,00 228,00

1.600,00

1.800,00

4.803,00

2.634,00

29,00

1.369,00

397,00


-285,00

-820,00

-820,00

-300,00

-120,00

-90,00

-80,00

-80,00 -150,00

535,00

525,00

10,00 515,00

10,00


21.245,00

15.694,00

15.100,00

7.786,00

2.326,00

1.010,00 148,00

1.520,00

1.650,00

5.338,00

3.159,00

39,00

1.884,00

407,00ANEXA


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-)’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

2 43X3     SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE DR. CAROL DAVILA


TOTAL VENITURI,din care

33.10 Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.08 Venituri din prestări de servicii

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat


68.310,00

33.320,00

1.120,00


-5.182,00

-2.550,00

-400,00


63.128,00

30.770,00

720,00


3.10.21


33.10.30


33.10.31


Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii


Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

TOTAL CHELTUIELI, din care

10 Cheltuieli de personal

10.01 Cheltuieli salariale in bani

10.01.01 Salarii de baza

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

10.01.06 Alte sporuri

0.01.11 Fond aferent plătii cu ora

10.01.12 Indemnizații plătite unor persoane

10.01.17 Indemnizații de hrana

10.01.30 Alte drepturi salariale in bani

10.03 Contribuții

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru mu

20 Bunuri si servicii

20.01 Bunuri si servicii

20.01.09 Materiale si prestării servicii cu caracter funcțional 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

-alte surse-

20.03 Hrana

20.03.01 Hrana pentru oameni

-alte surse-

20.04 Medicamente si materiale sanitare

20.04.01 Medicamente

20.04.02 Materiale sanitare

20.04.04 Dezinfectanti

20.16 Studii si cercetări

71 Active nefinanciare

71.01 Active fixe


43.10


43.10.14


43.10.33conform cu origiNalul-----■x?


31.550,00


-2.000,00


29.550,00


0,00


500,00


500,00


650,00

-650,00

0,00

32.468,00

-2.632,00

29.836,00

4.786,00

502,00

5.288,00

24.566,00

-3.134,00

21.432,00

68.310,00

-5.182,00

63.128,00

42.587,00

-4.550,00

38.037,00

41.047,00

-4.420,00

36.627,00

22.490,00

-1.000,00

21.490,00

5.920,00

-400,00

5.520,00

4.740,00

-1.500,00

3.240,00

3.336,00

-1.143,00

2.193,00

15,00

-4,00

11,00

1.656,00

-343,00

1.313,00

180,00

-30,00

150,00

\    960,00

-130,00

830,00

A 960,00

-130,00

830,00

I118.480,00

-1.134,00

17.346,00

' 6.891,00

-100,00

6.791,00

4.459,00

-450,00

4.009,00

1.065,00

350,00

1.415,00

__  850,00

350,00

1.200,00

869,00

-50,00

819,00

869,00

-50,00

819,00

650,00

-50,00

600,00

9.655,00

-980,00

8.675,00

4.480,00

-480,00

4.000,00

4.000,00

-400,00

3.600,00

650,00

-100,00

550,00

4,00

-4,00

0,00

7.198,00

502,00

7.700,00

7.198,00

502,00

7.700,00


HCGMB nr..3^/.

ANEXA


mii lei

Cod isificație ugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+>-) ’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

4.133,00

1.721,00

502,00

502,00

4.635,00

2.223,00

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

-buget local


Ecograf sonda abdomen si vase,1 buc, preț unitar 136,00 mii lei

-buget local

Ecograf performant Doppler color cu modul de contrast si elastografie in aplicații de nefrologie ,1 buc, preț unitar 683,00 mii lei

-buget loca!

Masa ginecologica in vederea examinării medicale,1 buc,preț unitar 20,00 mii lei

-buget local

Analizor gaze sanguine electroliti si metaboliti,1 76,00 mii lei

-buget local


134,20


12,20


675,40


61/0


19,80


1,80


1,80


1,80


7,60


0,20


0,20


136,00


14,00


683,00


69.00


2,00


buc, preț unitar


CONFORM CU ORIGINALUL71-80

^,80

148,50

13,50


1,20


76,00Defibrilator cu pacing extern - 3 buc,preț unitar bu,uu mu l -buget local

Electrocardiograf portabil cu 12 canale si 12 deviații unitar 9,00 mii lei -buget local

Aparat hemodializa - 4 buc,preț unitar 56,00 mii lei

-buget local

Suport Androcare - 14 buc,preț unitar 6,50 mii lei

-buget local

Statie centrala cu 12 monitoare funcții vitale cu modul CO2 si un modul BIS,1 buc, preț unitar 516,00 mii lei

-buget local

Analizor automat de hemoleucograma 5,1 buc, preț unitar 106,00 mii lei

-buget local

Cărucior de îngrijire si de urgenta ,1 buc, preț unitar 34,00 mii lei

-buget local

Sterilizator de maximum 314 litri, cu generator electric de abur incorporat si accesorii pentru sterilizare,1 buc, preț unitar 476,00 mii lei


46,42


iova

SPITALUL CLINIC FILANTROPIA

3.4


TOTAL CHELTUIELI, din ca

20 Bunuri si servicii 20.01 Bunuri si servicii

20.01.09 Alte bunuri si servicii cu carfecterlfu

20.02 Reparații curente 20.04 Medicamente si materiale


1,20

1,50

1,50


0,80


0,80

3,00

3,00

1,82

1,82


5,58


5,58


8,00

150,00

15,00


4,00 224,00 23,00 91,00 10,00


516,00


52,0088.207,00 35.927,00

8.257,00 500,00 120,00 21.346,00


V. < ■        f S i

£

88.207,00

35.927,00

8.657,00

900,00

500,00 20.566,00


HCGMB nr Mâl...

ANEXA


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-) ’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

20.04.01 Medicamente

8.596,00

-780,00

7.816,00


Anexa

2.43.5


SPITALUL CLINIC DR. ION CANTACUZINO


TOTAL VENITURI, din care

33.10 Venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

Subvenții din bugetele locaie pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

TOTAL CHELTUIELI, din care

Bunuri si servicii

Bunuri si servicii

încălzit,iluminat si forța motrica

Piese de schimb

Posta,telecomunicații,radio TV,internet


103.073,00

47.398,00
110.456,00

54.748,00


33.10.21


45.100,00


7.350,00


52.450,00


43.10


43.10.14


20

20.01

20.01.03

20.01.06

20.01.08


43.085,00


4.425,00


103.073,00

r—------~     ~       J24.214,00

I CONFORM CU ORIGINALUL20.01.30 Alte bunuri si serv ptr întreținere si funcționare

20.04 Medicamente si materiale sanitare

20.04.01 Medicamente

20.06 Deplasări, detasari, transferări

20.06.01 Deplasări interne, detasari, transferări

20.09 Materiale de laborator

20.30 Alte cheltuieli

20.30.04 Chirii

71 Active nefinanciare

71.01 Active fixe

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

■ -buget local

Masa operație electromecanica cu accesorii de ginecologie - 3 buc, preț unitar 390,00 mii lei -buget local

Aspirator chirurgical - 3 buc,preț unitar 52,00 mii lei -buget local

Lampa scialitica - 3 buc,preț unitar 117,00 mii lei

-buget local


1.200,00

11.345,00

7.145,00

8,00

8,00

185,00 328,00

8,00

9.025,00

9.025,00

9.005,00

4.425,00


1.158,30


33,00


33,00


11,70


43.118,00


1.170,00


Videogastroscop terapeutic,! buc, preț unitar 163,00 mii lei -buget local

Videocolonoscop terapeutic,1 buc, preț unitar 145.00 mii lei -buget local

Aparat de anestezie - 2 buc, prej<bri2ar'

-buget localSistem interoperator pentru hidfeifer/hid;i Buc^br mii lei                   II I M


31^50

160,60

 • 14.60

143,00

13,00

237,60

 • 21.60117,00

156,00

16,00

351,00

36,00

163,00

17,00

145,00

15,00

240,00

24,00


650,00mii lei

Cod isificație ugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

-buget local

58,80

6,20

65,00

Sistem standard pentru detecție ganglion santinela,1 buc, preț unitar 123,20 mii lei

123,20

1,80

125,00

-buget local

11,20

1,80

13,00

1            SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE-TRUMATOLOGIE SI TBC OSTEOARTICULAR "FOIȘOR "

TOTAL VENITURI, din care

129.930,00

86.057,00

0,00


200,00    130.130,00

200,00     86.257,00

2.400,00      2.400,00


 • 33.10 Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33 10 30 ^en'tur' d'n contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii


2.400,00


-2.400,00


33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte pctivitatr


20 20.01 20.01.02


20.01.05


TOTAL CHELTUIELI , din care Bunuri si servicii Bunuri si servicii

Materiale pentru curățenie -alte surse--buget local-

Carburanti si lubrifianti

-alte surse-


CONFORM CU ORIGINALUL


'■'0.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționar -buget local--alte surse-

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05.01 Uniforme si echipament -alte surse-

20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat

-alte surse-

20.05.30 Alte obiecte de inventar

-alte surse-
2.600,00

1 29.930,00 ’ 70.462,00

J 8.618,00

348,00

0,00

348,00

85,00

1,00

3.055,00

2.656,00

399,00

397,00

113,00

0,00 134,00

0,00 150,00 -----Q-,00


0,00

200,00

2.800,00

200,00

130.130,00

200,00

70.662,00

50,00

8.668,00

50,00

398,00

148,00

148,00

-98,00

250,00

2,00

87,00

2,00

3,00

-2,00

3.053,00

98,00

2.754,00

-100,00

299,00

150,00

547,00

50,00

163,00

50,00

50,00

50,00

184,00

50,00

50,00

50,00

200,00

50,00

50,0037.10 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10.01 Donații si sponsorizări

43.10 Subvenții de la alte administrații


43.10.14

20

20.05


Subvenții din bugetele locale pentru capital din domeniul sanatatii

TOTAL CHELTUIELI

Bunuri si servicii

Bunuri de natura obiectelor de invfenta357.432,00

0,00

0,00

94.069,00

1.852,00

357.432,00

196.381,00

2.563,00


102,00

357.534,00

10,00

10,00

10,00

10,00

92,00

94.161,00

92,00

1.944,00

102,00

357.534,00

44,00

196.425,00

44,00

2.607,00


'Ofa    lj

ANEXA


’,80


5,60

484,00

5,60

49,00

4,00

323,00

4,00

33,00

7,20

675,00

7,20

68,00

30,00

2.832,00

30,00

284,00

9,00

1.134,00

9,00

114,00

10,20

932,00

10,20

94,00


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

20.05.30 Alte obiecte de inventar

2.300,00

44,00

2.344,00

-alte surse-

2.300,00

44,00

2.344,00

85

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

-34,00

-34,00

85.01.01

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

-34,00

-34,00

71

Active nefinanciare

12.335,00

92,00

12.427,00

71.01

Active fixe

12.335,00

92,00

12.427,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

12.195,00

92,00

12.287,00

-buget loca!

1.852,00

92,00

1.944,00

Aparat radiologie digital fix cu 1 post grafie - 2 buc,preț unitar 1.100,00 mii lei

2178,00

22,00

2.200,00

-buget local

198,00

22,00

220,00

Aparat de radiologie mobil C-Arm - 2 buc,preț unitar 209,00 mii lei

414,00

4,00

418,00

-buget local

38,00

4,00

42,00

Procesor automat de țesuturi, 1 buc,preț uni

-buget local

Linie automata de colorare si montare lame|r9^Qf^Gtii©RiGlNALUL 323,00 mii lei

-buget local

Aparat integrat de ventilație mecanica compatibil RMN - 3 buc,preț unitar 225,00 mii lei

-buget local

Ventilator de înalta performanta pentru TerapiejTftensivaj buc,preț unitar 236,00 mii lei

-buget local

Paturi speciale de terapie intensiva destinate pacientilor

buc,preț unitar 126,00 mii lei                                   w*

-buget local

Ventilator de inalta performanta pentru Terapie Intensiva cu calorimetrie - 4 buc,preț unitar 20,95 mii lei                     '

-buget local                                          _____

(nexa SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. ȘTEFAN

►.43.8

■ - -

TOTAL VENITURI, din care

30.326,00

726,00

31.052,00

9.440,00

726,00

10.166,00

213,00

26,00

239,00

6.800,00

700,00

7.500,00

30.326,00

726,00

31.052,00

23.226,00

700,00

23.926,00

22.409,00

700,00

23.109,00


 • 43.10 Subvenții de la alte administrații

43 10 14 $ubvent'’ d'n bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii


__ Subvenții din bugetul Fondului n

43.10.33 .       * *      *                 '

de sanatate pentru acoperire:

TOTAL CHELTUIELI, din ci

10 Cheltuieli de personal ț

10.01 Cheltuieli salariate in banii

ANEXA

exa

13.10


mii lei

Cod asificație ugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

5.862,00

700,00

6.562,00

71

Active nefinanciare

2.417,00

26,00

2.443,00

71.01

Active fixe

2.417,00

26,00

2.443,00

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

2.417,00

26,00

2.443,00

-buget local

Aparat de radiologie digital cu sistem de imprimare si aparat de

213,00

26,00

239,00

măsură a dozei de radiații (dabmetru),1 buc,preț unitar 1.045,00 mii lei

1.031,90

13,10

1.045,00

-buget loca!

93 90

13,10

107,00

Echipament pentru detecție rapida genotipica a TBC,1 buc, preț unitar 257,00 mii lei

254,10

2,90

257,00

-buget local

23,10

2,90

26,00

Aparat radiologie digital pentru radiografii cu un singur post, cu masa si stativ+ sistem PACS de arhivare si distribuire a imaginilor si studiilor radiologice,1 buc, preț unitar 1.000,00 mii lei -buget local

990,00

10,00

1.000,00

90,00

10,00

100,00

SPITALUL CLINIC DE COPIII DR. VICTOR GOMOIU

: - •

TOTAL VENITURI,din care

42 Subvenții de la bugetul de stat


42.70


-------------120.19TW]

CONFORM CU ORIGINaMP

inantate

parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării


Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice


proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020


48


Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020115.460,00 821,00


821,00


48.02

48.02.03


43.10


43.10.14


Fondul Social European (FSE)

Prefinantare

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

TOTAL CHELTUIELI, din care

Bunuri si servicii

Bunuri si servicii


20

20.01

20.01.02 Materiale pentru curățenie

-alte surse-

20.01.03 încălzit,iluminat si forța motrica

-alte surse-

20.01.04 Apa,canal si salubritate

-alte surse-


12.209,00

^5tG37,00

6.572,00

12.209,00

-5.637,00

6.572,00

12.209,00

-5.637,00

6.572,00

43.915,00

85,00

44.000,00

2.322,00

85,00

2.407,00

120.191,00

-4.731,00

115.460,00

36.801,00

0,00

36.801,00

5.212,00

1.338,00

6.550,00

400,00

120,00

520,00

400,00

120,00

520,00

766,00

200,00

966,00

100,00

200,00

300,00

206,00

100,00

306,00

40,00

100,00

140,0026.06.2019
mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-) ’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2


20.01.08 Posta,telecomunicații,radio,tv,internet

-alte surse-

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

-alte surse-

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

-alte surse-

-buget local-

20.02 Reparații curente

-alte surse-

20.03 Hrana

20.03.01 Hrana pentru oameni

-alte surse-

20.04 Medicamente si materiale sanitare

20.04.01 Medicamente

20.04.02 Materiale sanitare

20.04.03 Reactivi

20.04.04 Dezinfectanti

20.05 Bunuri de natura obiectelof             ORI

20.05.01 Uniforme si echipamente

-alte surse-

20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat

-alte surse-

20.05.30 Alte obiecte de inventar

-alte surse-

-buget local-

PROIECTE CU FINANȚA     FONDURI EXTERNE

58 NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58.02 Programe din Fondul Social European (FSE)

58.02.01 Finanțarea naționala

58.02.02 Finanțarea externa nerambursabila

71 Active nefinanciare

71.01 Active fixe

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport -buget local

Sistem encefalograf digital cu 64 canale si sistem achiziție videi pentru sistem EEG ,1 buc, preț unitar 315,00 mii lei -buget local

Sistem videoencefalograf digital wireless cu 40 canale - 2 buc ,pret unitar 136,00 mii lei -buget local

Statie de revedere pentru sisteme

mii lei

-buget local13.030,00


-4.816,00


8.214,00


311,32


28,32


-4.816,00

-1.863,00

-2.953,00

85,00

85,00 233,00

85,00


8.214,00

165,00 8.049,00 9.293,00 9.293,00 9.000,00 2.126,00


3,68


3,68


315,00


32,00

do (J

ANEXA


mii lei

Cod isificație jgetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

15,40

0,60

16,00


Sistem stocare date pentru achizițiile EEG,1 buc, preț unitar 16,00 mii lei -buget local

Aparat tuse asistata - 2 buc,preț unitar 65,00 mii lei

-buget local

Aparat pentru ventilație non-invaziva,1 buc, preț unitar 40,00 mii lei -buget local

Sistem EMG/ NCS/ EP workstation cu 6 canale,1 buc, preț unitar 113,00 mii lei

-buget local

Sistem de manometrie esofagiana si anorectala pediatrica,1 buc, preț unitar 494,00 mii lei -buget local

Trusa performanta de videoendoscopie pediatrica cu 2 sonde,1 buc, preț unitar 515,00 mii lei                       _______________

-buget local

Mașina automata de dezinfectie a endoscoapelor, '           q j ORIGINAt$t()

unitar 186,00 mii lei

-buget local                                     ----—

Pompe de nutriție enterala - 5 buc.preț unitar 30.00 mii lei

-buget local

Sonde endoscopie digestive inferioara - 2buc,pret unit

mii lei

-buget local

Troliu sistem videoendoscopie cu monitor ,1 bucTpret uni mii lei -buget local

Ventilator transport,1 buc, preț unitar 145,00 mii lei

-buget local

Banca pentru țesuturi si fragmente os - 3 buc,preț unitar 35,00 miii lei

-buget local

Pat cu acționare electrica cu 4 secțiuni 21 Ocm X 90cm - 25

buc,preț unitar 26,20 mii lei

-buget local

Pat cu acționare electrica cu 3 secțiuni 21 Ocm X 90cm -

buc,preț unitar 12,00 mii lei

-buget local

Pat ortopedic cu 3 secțiuni 21 Ocm

14,40 mii lei

-buget local


1,40

128,70

11,70


39,60


3,60


111,10


10,10


488,40


44,40


509,30

"TOp
8,50

13,50


9,5070,40


Mașina de spalat si dezinfectatțlo/ti -^bUc^r^ tit^r 80„OO/ mii


6,40


lei

-buget local712,80


64,80


0,60

1,30

1,30


0,40


0,40


1,90


1,90


5,60


5,60


5,70


5,70


2,30


2,30

 • 1.50

 • 1.50


3,00


3,00


1,50


1,50

2,00

2,00


1,50


1,50


7,00


7,00


6,82


6,82


1,60


1,60


7,202,00

130,00

13,00


40,00


4,00


113,00


12,00


494,00


50,00


515,00


52,00


186,00


19,00

150,00

15,00


300,00


30,00


62,00


7,00

145,00

15,00


105,00


11,00


655,00


66,00


744,00


75,00


72,00


8,00


720,00


72,00


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+■-)’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

194,70

1,80


Truse chirurgicale ORL pediatric,1 buc, preț unitar 196,50 mii lei

-buget local

Sistem endourologie pediatrica,1 buc, preț unitar 730,00 mii lei

-buget local

Canapea electrica pentru consultație/ recoltare - 2 buc,preț unitar 5,00 mii lei

-buget loca!

Centrifuga refrigerare,1 buc, preț unitar 32,50 mii lei

-buget local

Densitometru,1 buc, preț unitar 3,00 mii lei

-buget local

Lampa bactericida mobila- 5 buc,preț unitar 3,00 mii lei

-buget local

Lămpi frontale operatorii cu acumulator - 4 buc,preț unitar 12,00 mii lei

-buget local

Microscop,1 buc, preț unitar 4,00 mii lei

-buget local

17,70


1,80


722,70


7,30


65,70


7,30


9,90


0,10


47,40


0,60


CONFORM CU ORIGINALUL


Otoscop de consultație - 4 buc,preț unitar 7,25 mii lei

-buget local

Shaker orbital ,1 buc, preț unitar 3,00 mii lei

-buget local

Spirometru portabil cu modul determinare presiupi^i cal buc, preț unitar 23,00 mii lei

-buget local

Termostat cu convectie naturala - 2 buc,preț unitar 8,00 mii

. -buget local

Nebulizator microaeroflora,1 buc, preț unitar 21,00 mii lei -buget local

Sistem de dozare pentru suprafețe si pentru mâini - 5 buc,preț unitar 19,00 mii lei

-buget local

Sonda convexa C6-2.1 buc, preț unitar 23,00 mii lei

-buget local

Sonda microconvexa C8-5.1 buc, preț unitar 47,00 mii Tei -. -buget local

Masa pentru confecționare aparat gi

sugar,1 buc, preț


unitar 45,00 mii lei

-buget local

Ghid laser pentru C arm -

-buget local


2,60

.2,20


 • 9.80

 • 1.80


93,50


46,20

4,20


44,00


4,00

45,10


196,50

 • 19.50

730,00

73,00

10,00

1,00

 • 32.50

3,50

3,00

1,00

15,00

2,00

48,00

5,00

4,00

1,00

29,00

3,00

3,00

1,00

23,00

3,00

16,00

2,00

21,00

3,00

95,00

10,00

23,00

3,00

47,00

5,00

45,00

5,00

46,00

5,00


26.06.2019

f M


<£>£ $(£) (J

ANEXA


mii lei

Cod isificație ugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

Imprimanta compatibila cu aparat RX - 2 buc, preț unitar 14,00 mii lei

27,50

0,50

28,00

-buget local

2,50

0,50

3,00

Analizor PCR rapid,1 buc, preț unitar 18,00 mii lei

17,60

0,40

18,00

-buget local

1,60

0,40

2,00

Hota cu flux laminar - 2 buc,preț unitar 20,00 mii lei

39,60

0,40

40,00

-buget local

3,60

0,40

4,00

Analizor automat detecție cantitativa IgE specific alergeni,1 buc, preț unitar 173,00 mii lei

170,50

2,50

173,00

-buget local

15,50

2,50

18,00

Analizor automat de coagulare,1 buc, preț unitar 67,00 mii lei

66,00

1,00

67,00

-buget local

6,00

1,00

7,00

-alte surse-

444,00

148,00

592,00

Trusa instrumentar ORL, se elimina poziția

163,00

-163,00

0,00

Spirometru portabil, se elimina poziția

25,00

-25,00

0,00

4,00

16,00

12,00

40,00

Masa aparat gipsat, 2 buc, creste prețul upjtOO mii Ier


Masa tratament ortopedie, 4 buc, creste p!ALU L

Hota flux laminar, 1 buc,creste prețul unitaf la23,00 mii lei  Aparat automat pentru acoperirea pantofilor,15 buc, creste prețul unitar la 5,00 mii lei

Biomicroscop cu led, 1 buc, preț unitar 28,00 mii lei Autorefracto kerato/tono, pahimetru si masa cu ele portabil pediatric, 1 buc, preț unitar 88,00 mii lei Autorefracto keratometru portabil pediatric,1 buc, p mii lei

Proiector de teste led, 1 buc, preț unitar 8,00 mii lei Autolensmetru,2 buc, preț unitar 12,00 mii lei Trusa lentile cu rama de proba din aliaj titan-266 lentile,1 buc,preț unitar 3,00 mii lei

Autorefractometru pediatric binocular,1 buc, preț unitar 20,00 mii lei

Tonometru portabil pediatric,1 buc, preț unitar 41,00 mii lei

Aspirator pentru praf gips ortopedic, 1 buc, preț unitr 7,00 mii lei

Monitor medical,1 buc, preț unitar 15,00 mii lei Server spital, 1 buc, preț unitar 25,00 mii lei

Sistem calcul cu monitor si licențe, 2 buc, preț unitar 5,00 mii lei

71.01.30 Alte active fixe

Sistem informatic laborator,se eli

Sistem antivirus, 1 buc, creste pr^t^Su0,00
160,00

150,00

10,00


8,00


3,00


15,00


28,00


88,00


37,00


8,00

24,00


3,00


20,00


41,00


7,00


15,00

25,00


10,00


-148,00

-150,00

2,0023,00


75,00


28,00


88,00


37,00


8,00

24,00


3,00


20,00


41,00


7,00


15,00

25,00


10,00


12,00

0,00

12,00


'2(,.c6<2.o(r5

ANEXA

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-)’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1 +2

Anexa      cditai iii   îmi/* mai aya

9  11    SPITALUL CLINIC MALAXA

TOTAL CHELTUIELI, din care

73.935,00

0,00

73.935,00

10 Cheltuieli de personal

49.740,00

0,00

49.740,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

47.800,00

0,00

47.800,00

1.01.01

Salarii de baza

31.586,00

-250,00

31.336,00

10.01.30 Alte drepturi salariale in bani

373,00

250,00

623,00

20 Bunuri si servicii

22.035,00

0,00

22.035,00

20.01

Bunuri si servicii

5.524,00

600,00

6.124,00

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

2.286,00

600,00

2.886,00

-alte surse-

1.966,00

600,00

2.566,00

20.04 Medicamente si materiale sanitare

11.678,00

-600,00

11.078,00

20.04.01

Medicamente

3.900,00

-300,00

3.600,00

20.04.03 Reactivi

4.100,00

-300,00

3.800,00

Anexa                ... _.......

2.43.12 SPITALUL CLINIC COLTEA

TOTAL VENITURI, din care

43.10 Subvenții de la alte administrații

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cliulluiullloi Uu


43.10.14 capjta| jjn domeniul sanatatii

TOTAL CHELTUIELI , din care

20 Bunuri si servicii

20.01 Bunuri si servicii

.0.01.03 încălzit,iluminat si forța motrica

-alte surse-

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intreți

-alte surse-

59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neinca Active nefinanciare Active fixe Construcții -buget local

Servicii dirigentie șantier la obiectivul de reparații exterioare la clădire , trotuare si împrejmuire

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

-buget local Echipament iradiere produse de sânge,1 buc, preț unitar 1.919,00 mii lei -buget local

71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe


71 71.01 71.01.01


CONFORM CU ORIGINALUL


-   y..        -V

202.871,00

699,00

203.570,00

65.359,00

.  699,00

66.058,00

4.218,00

699,00

4.917,00

202.871,00

699,00

203.570,00

109.502,00

-20,00

109.482,00

17.723,00

-20,00

17.703,00

1.233,00

150,00

1.383,00

400,00

150,00

550,00

I 11.899,00

-170,00

11.729,00

10.516,00

-170,00

10.346,00

668,00

20,00

688,00

5.965,00

699,00

6.664,00

5.426,00

176,00

5.602,00

36,00

157,00

193,00

36,00

157,00

193,00

^^--0,00

157,00

157,00

■^^217,00

19,00

5.236,00

3.473,00

19,00

3.492,00

1.919,00

19,00

1.938,00

175,00

19,00

194,00

539,00

523,00

1.062,00

539,00

523,00

1.062,00

0,00

523,00

523,00


26.06.2019


ANEXA


mii lei

Cod asificație >ugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)’

Prevederi rectificate

A

AV4 ' '

B

1

2

3=1+2

exa SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE DR. VICTOR BABES

I3 13


TOTAL VENITURI,din care Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea


43.10


-rj.10.14


39.345,00


5.051,00


44.396,00


38,00


517,00


555,00


43.10.16 aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații în urgenta in

0,00

4.534,00

4.534,00

sanatate

TOTAL CHELTUIELI, din care

149.112,00

5.051,00

154.163,00

10 Cheltuieli de personal

71.088,00

-1.000,00

70.088,00

10.01 Cheltuieli salariate in bani

68.609,00

0,00

68.609,00

10.01.01 Salarii de baza

55.216,00

-715,00

54.501,00

10.01.07 Ore suplimentare

1.320,00

450,00

1.770,00

10.01.11 Fond aferent plătii cu ora

1.510,00

155,00

1.665,00

10.01.17 Indemnizații de hrana

1.076,00

110,00

1.186,00


10.02 Cheltuieli salariate in natura

10.02.06 Vouchere de vacanta

Bunuri si servicii

Bunuri si servicii

Carburanți si lubrifianti

Piese de schimb


CONFORM CU ORIGINALUL


0,00

0,00 77.959,00 6.835,00

24,00 100,00 143,00 578,00 3.622,00 68.214,00 60.647,00 2.023,00

733,00

500,00

500,00

465,00

25,00 145,00 5.089,00 5.089,00 5.089,00 555,00 4.534,00

30,00

3,00 27,00 264,00 27,00


-1.000,00

.-1.000,00

1.000,00 719,00

7,00 30,00 90,00 100,00 492,00

-475,00

-700,00 170,00

55,00

500,00

500,00

165,00

6,00 85,00 5.051,00 5.051,00 5.051,00 517,00 4.534,00

30,00

3,00 27,00 264,00 27,00


1.000,00

1.000,00

76.959,00

6.116,00

17,00

70,00

53,00

478,00

3.130,00 68.689,00 61.347,00

1.853,00

678,00

0,00

0,00

300,00

19,00

60,00

38,00

36^6-

38,00

38,0020

20.01

20.01.05

20.01.06

°0.01.08

_0.01.09

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționar 20.04 Medicamente si materiale sanitare

20.04.01 Medicamente

20.04.02 Materiale sanitare

20.04.04 Dezinfectanti

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05.30 Alte obiecte de inventar

20.09 Materiale de laborator

20.12 Consultanta si expertiza 20.14 Protecția muncii

71 Active nefinanciare

71.01 Active fixe

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport -buget local -buget de stat-

Paturi ATI-TI, 1 buc, preț unitar 30,00 mii lei -buget local -buget de stat-lnjectomate,22 buc, preț unitar 12,00 mii -buget local


Posta, telecomunicații, radio, tv, j Materiale si prestări de servic^cu-Of

ANEXA


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2


-buget de stat-

Infuzomat, 9 buc, preț unitar 6,00 mii lei

-buget local

-buget de stat-

Electrocardiograf portabil,3 buc, preț unitar 32,00 mii lei

-buget local

-buget de stat-

Monitor funcții vitale, 19 buc, preț unitar 22,00 mii lei

-buget loca!

-buget de stat-

Defibrilator, 4 buc, preț unitar 42,00 mii lei

-buget local

-buget de stat-

Aparat Real Time Multiplex PCR,1 buc, preț unitar 360,00 mii lei -buget local

-buget de stat-

Flowcitometru, 1 buc, preț unitar 840,00

-buget local

-buget de stat-

Fibroscan, 1 buc, preț unitar 450,00 mii lei^f

-buget local

-buget de stat-

Analizor automat de nefelometrie,


0,00

237,00

237,00

0,00

54,00

54,00

0,00

6,00

6,00

0,00

48,00

48,00

0,00

96,00

96,00

0,00

10,00

10,00

0,00

86,00

86,00

0,00

418,00

418,00

0,00

42,00

42,00

0,00

376,00

376,00

0,00

168,00

168,00

0,00

17,00

17,00

0,00

151,00

151,00

0,00

360,00

360,00

0,00

36,00

36,00

0,00

324,00

324,00

0,00

840,00

840,00

0,00

.   84,00

84,00

0,00

756,00

756,00

0,00

450,00

450,00

0,00

45,00

45,00

0,00

405,00

405,00

0,00

144,00

144,00

0,00

15,00

15,00

0,00

129,00

129,00

0,00

12,00

12,00

0,00

2,00

2,00

0,00

10,00

10,00

0,00

36,00

36,00

0,00

4,00

4,00

0,00

32,00

32,00

0,00

56,00

56,00

> 0,00

6,00

6,00

- 0,00

50,00

50,00

0,00

56,00

56,00

0,00

6,00

6,00

0,00

50,00

50,00

0,00

22,00

22,00

0,00

3,00

3,00

0,00

19,00

19,00

0,00

45,00

45,00

0,00

5,00

5,00CONFORM CU ORIGINALUL


-buget local

-buget de stat-

Aparat EKG, 1 buc, preț unitar 12,00 mii lei

-buget local

-buget de stat-

Electrocardiograf portabil, 3 buc, preț unitar 12,00 mii lei -buget local

-buget de stat-

Unit ORL, 1 buc, preț unitar 56,00 mii lei

-buget local

-buget de stat-

Endoscop Flexibil ORL, 1 buc, preț unitar 56,00 mii lei -buget local

-buget de stat-                          _

Centrifuga ,1 buc, preț unitar 22,^fmyei -buget local

-buget de stat-Aparat omologat pentru dezc /Jnefa 45,00 mii lei

-buget localANEXA


Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2019


mii lei

Cod isificație ugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-)’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2


-buget de stat-

Combina frigorifica tip banca de sânge ,1 buc, preț unitar 56,00 mii lei

-buget local

-buget de stat-

Frigider laborator pentru reactivi,1 buc, preț unitar 22,00 mii lei


0,00

40,00

40,00

0,00

56,00

56,00

0,00

6,00

6,00

0,00

50,00

50,00

0,00

22,00

22,00


-buget local

-buget de stat-

Sistem încălzit mer, 20 buc, preț unitar 7,00 mii lei

-buget local

-buget de stat-

Analizor automat pentru determinarea vsh, 1 buc, preț unitar 84,00 mii lei

-buget local

-buget de stat-

Analizor automat de hematologie pentru hemograme de volum mare, 1 buc, preț unitar 420,00 mii lei

-buget local                               ---------------_-----------

-buget de stat-

Analizor automat de volum mic pentru hem D§ONf^)RhfluEUp0^IGINALUL unitar 84,00 mii lei

-buget local

-buget de stat-

Centrifuga,1 buc, preț unitar 17,00 mii lei

-buget local

-buget de stat-

Baie termostata,1 buc, preț unitari?;

-buget local

-buget de stat-

Microscop cu camera foto, 1 buc, preț unitar 28,00 mii lei

-buget local

-buget de stat-

Microscop, 2 buc, preț unitar 56,00 mii lei             __

-buget local

-buget de stat-

Minicentrifuga de laborator,1 buc, preț unitar 69,00 mii lei

-buget local

-buget de stat-

Dispozitiv automat de colorare ziehl-neelsen,1 buc, preț unitar 70,00 mii lei -buget local -buget de stat-

Autoclav vertical ,2 buc, preț unitai/§4-,0^mfÎLÎe?

-buget local0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00


0,00

0,00


0,00


0,00

0,00


0,00


84,00


420,00


42,00

378,00


84,00


9,00

75,00

17,00

2,00

15,00

9,00

1,00

8,00

28,00

3,00

25,00

112,00

12,00

100,00

69,00

7,00

62,003,00

19,00

140,00

14,00

126,00

84,00

9,00

75,00

420,00

42,00

378,00

84,00

9,00

75,00

17,00

2,00

15,00

9,00

1,00

8,00

28,00

3,00

25,00

112,00

12,00

100,00

69,00

7,00

62,00

70,00

7,00

63,00

68,00

7,00


ANEXA


Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2019


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)

Prevederi rectificate

“Ăl

B

1

2

3=1+2

-buget de stat-


Autoclav cu uscare sterilizare , 1 buc, preț unitar 65,00 mii lei -buget local

-buget de stat-

Hota flux laminar class II, tipa2, 2 buc, preț unitar 63,00 mii lei -buget local

-buget de stat-

Macerator antimicrobian,5 buc, preț unitar 31,00 mii lei

-buget local

-buget de stat-

Sistem de afereza prin centrifugare, 1 buc, preț unitar 46

lei

-buget local

-buget de stat-

Sterilizator cu aer cald, 1 buc, preț unitar 10,00 mii lei

-buget local

-buget de stat-


0,00

61,00

61,00

0,00

65,00

65,00

0,00

7,00

7,00

0,00

58,00

58,00

0,00

126,00

126,00

0,00

13,00

13,00

0,00

113,00

113,00

0,00

155,00

155,00

0,00

16,00

16,00

0,00

139,00

139,00

0,00

465,00

465,00

0,00

47,00

47,00

0,00

418,00

418,00

_pj30

10,00

10,00

'O.OO

1,00

1,00

0,00

9,00

9,00


Anexa

2.43.14

TOTAL CHELTUIELI, din care 10 Cheltuieli de personal 10.01 Cheltuieli salariate in bani

10.01.01 Salarii de baza

10.01.30 Alte drepturi salariale in bani


SPITALUL DE BOL! CRONICE SE. LUCA.......

45.634,00

0,00

45.634,00

30.298,00

0,00

30.298,00

29.167,00

0,00

29.167,00

18.643,00

-15,00

18.628,00

65,00

15,00

80,00


■. SPITALUL CLINIC THEODOR BURGHELE

15             ■ ■      -          .                                    - .

TOTAL CHELTUIELI, din care

20 Bunuri si servicii

20.01 Bunuri si servicii

20.01.02 Materiale pentru curățenie

-alte surse-

20.01.04 Apa,canal si salubritate

-alte surse-

20.01.06 Piese de schimb

-alte surse-

20.01.08 Posta,telecomunicații,radio,tv,intern

-alte surse-

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intri

-alte surse-

20.02 Reparații curente

-alte surse-■ -

74.893,00

0,00

74.893,00

22.088,00

0,00

22.088,00

7.490,00

170,00

7.660,00

56,00

44,00

100,00

41,00

44,00

85,00

---423^0

37,00

160,00

75,00

37,00

112,00

429,00

25,00

454,00

350,00

25,00

375,00

28,00

35,00

63,00

18,00

35,00

53,00

2.503,00

29,00

2.532,00

1.203,00

29,00

1.232,00

286,00

250,00

536,00

286,00

250,00

536,00ANEXA

mii lei

Cod asificație ugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

20.04 Medicamente si materiale sanitare

12.649,00

-380,00

12.269,00

20.04.01

Medicamente

9.582,00

-105,00

9.477,00

20.04.02 Materiale sanitare

2.096,00

-325,00

1.771,00

20.04.04 Dezinfectanti

341,00

50,00

391,00

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

284,00

-30,00

254,00

05.03 Lenjerie si accesorii de pat

10,00

20,00

30,00

-alte surse-

10,00

20,00

30,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

249,00

-50,00

199,00

-alte surse-

150,00

-50,00

100,00

20.12 Consultanta si expertiza

60,00

-10,00

50,00

exa SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE "PROF. DR. PANAIT SIRBU"

13.16                  ......


TOTAL VENITURI, din care

30.05 Venituri din proprietate

3.10.05.30 Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

33.10 Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33 10 30 VenitUri d'n contracte,e 'ncheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

TOTAL CHELTUIELI, din care

Bunuri si servicii

Bunuri si servicii

încălzit,iluminat si forța motrica---


20

20.01

. ..01.03

20.01.04 Apa,canal salubritate


20.01.06 Piese de schimb

20.01.09 Materiale si prestării serv cu caracter funcțional 20.01.30 Alte bunuri si serv ptr intretinere si function

■ -buget local -

20.02 Reparații curente 20.03 Hrana

20.03.01 Hrana pentru oameni

-alte surse-

20.04 Medicamente si materiale sanitare

20.04.01 Medicamente

20.04.02 Materiale sanitare

20.04.03 Reactivi

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05.01 Uniforme si echipament 20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat 20.05.30 Alte obiecte de inventar

20.06 Deplasări,detasari,transferări

20.06.01 Deplasări,detasari,transferări intern

20.13 Pregătire profesionala


CONFORM CU ORIGINALUL


-

78.761,00

84,00

78.845,00

65,00

-12,00

53,00

65,00

-12,00

53,00

39.319,00

96,00

39.415,00

1.500,00

84,00

1.584,00

3.600,00

12,00

3.612,00

78.761,00

84,00

78.845,00

26.458,00

84,00

26.542,00

6.439,00

50,00

6.489,00

866,00

-15,00

851,00

193,00

15,00

208,00

1.500,00

-400,00

1.100,00

1.575,00

400,00

1.975,00

1.230,00

50,00

1.280,00

90,00

50,00

140,00

\ 880,00

100,00

980,00

734,00

-100,00

634,00

/  734,00

-100,00

634,00

587,00

-100,00

487,00

14.230,00

-150,00

14.080,00

4.660,00

-850,00

3.810,00

-5.050,00

400,00

5.450,00

3.520,00

300,00

3.820,00

1.300,00

249,00

1.549,00

200,00

449,00

649,00

300,00

-100,00

200,00

800,00

-100,00

700,00

50,00

-30,00

20,00

50,00

-30,00

20,00

50,00

50,00

100,00\   °*'O'C4


ANEXA


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+>-)’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2


20.14 Protecția muncii

20.30 Alte cheltuieli

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

-buget local -

Active nefinanciare(modificarile se fac atat pe credite de angajament cat si pe credite bugetare) Active fixe

Mașini, echipamente si mijloace de transport

-alte surse-

Calandru, se elimina poziție din lista

Uzina de apa, se elimina poziție din lista

Aparat de sigilat pungi pentru sterilizat, se mai introduce 1 buc , la același preț unitar 11,80 mii lei Sterilizator cu abur, 1 buc, preț unitar 142,89 mii lei Echipament semiautomat pentru determinări imunohematologice, 1 buc, preț unitar 70,71 mii lei Sistem semiautomat Lineblot/Westernblot, 1 buc, preț unitar 36,89 mii lei                                        ____________.

Set de pipete automate cu etalonare laboratorfenalize medicale,1


40,00 2.333,00 2.333,00

50,00


-35,00

-50,00

-50,00

-50,00


5,00

2.283,00

2.283,00

0,00


71


8.289,00


0,00


8.289,00


71.01

71.01.02


8.289,00

8.237,00

2.629.00

39,50 580,00


0,00

-12,00

-12,00

-39,50

-580,00


8.289,00

8.225,00

2.617,00

0,00

0,00


11,80


23,60


142,89buc, preț unitar 4,17 mii lei                   CONFORM CU ORIGINALUL

Set pipete automate 1 buc, preț unitar 9,92 mii lei Blender aer oxigen, 4 buc, preț unitar 9,52 mii lU Trusa autopsie,1 buc, preț unitar 21,38 mii lei Mobilier inox sala operații,1 buc, preț unitar 70,17 mii Microtom rotativ cu accesorii incluse,1 buc, preț dnjtar&ZJB-Hlii 


lei

Sistem de purificare a aerului pe baza de plasma 11 W,1 buc , preț unitar 10,00 mii lei

Sistem de purificare a aerului pe baza de plasma 25W, 6 buc, preț unitar 13,75 mii lei

Nebulizator,4 buc, preț unitar 10,25 mii lei

71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Sistem centralizat de control acces , se < investiții

Container,1 buc, preț unitar 35,00 mii lei


Anova

*  _ SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN DR.CONSTANTIN GORGOS

2.43.17


TOTAL VENITURI, din care

33.10 Venituri din prestări de servicii si aJte'apțivîtâtK.

__ . _ _. Venituri din contractele încheiate ciZcăștele de ăsidarari sociale de sanatate                  / Nr X-—__ X <        A

I

j
70,71


36,89


4,17


9,92

38,08

21,39

70,17


67,98


10,00


82,50

82,50

0,00

52,00

=—-23,00

0,00

41,00

12,00

-23,00

35,00

41,00

64,00

0,00

35,00

■ xl

25.352,00

725,00

26.077,00

18.236,00

725,00

18.961,00

11.076,00

725,00

11.801,00

25.352,00

725,00

26.077,00

14.680,00

0,00

14.680,00

14.193,00

0,00

14.193,00ANEXA


mii lei

Cod isificație ugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

10.01.01

Salarii de baza

8.408,00

-40,00

8.368,00

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

4.102,00

-30,00

4.072,00

10.01.06 Alte sporuri

527,00

-20,00

507,00

10.01.11

Fond aferent plătii cu ora

539,00

-15,00

524,00

10.01.17 Indemnizații de hrana

457,00

-15,00

442,00

.01.30 Alte drepturi salariale in bani

154,00

120,00

274,00

20

Bunuri si servicii

10.502,00

725,00

11.227,00

20.01

Bunuri si servicii

2.353,00

43,00

2.396,00

20.01.03

încălzit,iluminat si forța motrica

272,00

28,00

300,00

-alte surse-

37,00

23,00

60,00

-buget local-

235,00

5,00

240,00

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

1.105,00

15,00

1.120,00

-alte surse-

960,00

15,00

975,00


-alte surse-

20.04 Medicamente si materiale sanit;

20.04.01 Medicamente

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat

-buget local-


| CONFORM CU ORIGINALUL re

L.--■


109,00

109,00

7.274,00

ZJ 14,00

158,00

10,00 ,00


99,00

7.971,00

7.811,00

153,00

5,00

0,00


-10,00

697,00

697,00

-5,00

-5,00

-5,00exa    CENTRUL DE EVALUARE SI TRATAMENT A TOXICOD

U3.18     STELIAN


71 71.01 71.01.02


71.01.03


TOTAL CHELTUIELI, din care

Active nefinanciare

Active fixe

Mașini, echipamente si mijloace de transport

-alte surse-

Aparat aer condiționat .scade cantitatea la 10 buc, preț unitar devine 3,00 mii lei

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

-alte surse-

Carucior curățenie profesional, creste cantitatea la 5 buc, preț unitar 3,00 mii lei

Dulap instrumentar cu sertare, scade cantitatea la 3 buc, preț unitar 3,33 mii lei


nexa 2.44 Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic


Total venituri , din care :

33 Venituri din prestări de servicii si alte

33.10.50 Venituri din prestări de servicii si alț^cO/i

43 Subvenții de la alte administra

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice>^4M00

0,00

14.785,00

o<W,00

0,00

910,00

L4

0,00

910,00

--- 440,00

0,00

440,00

30,00

0,00

30,00

30,00

0,00

30,00

74,00

0,00

74,00

32,00

0,00

32,00

15,00

0,00

15,00

10,00

0,00

10,00


......:

113.868,00

-13.901,00

99.967,00

17.000,00

-109,00

16.891,00

17.000,00

-109,00

16.891,00

96.868,00

-13.792,00

83.076,00

79.909,00

-9.857,00

70.052,00


ANEXA

Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2019

mii lei

Cod

Denumirea indicatorilor/

Prevederi

Influente

Prevederi

clasificație bugetară

Denumirea obiectivului

aprobate

(+,-)

rectificate

A

B

1

2

3=1+2

43.10.19 Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

16.959,00

-3.935,00

13.024,00

Total cheltuieli, din care :

113.868,00

-13.901,00

99.967,00

Cheltuieli curente, din care:

96.909,00

-9.966,00

86.943,00

20

(

Bunuri si servicii, din care :

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor

92.958,00

-9.840,00

83.118,00

20.19

lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau

55.650,00

-5.140,00

50.510,00

20.30

20.30.30


85


85.01.01


71

71.01

71.01.01


contracte de asociere

Din care:

Detalierea pe Lăcașuri de Cult conform Scrisoarea AMPT nr. 2431/18.06.2019- anexa la prezenta Hotărâre

Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Realizare monument ANSAMBLU MONUMENTAL gEGELE


33.964,00

33.043,00


-332,00


-332,00


---------------------------lfi.959,00

1c.319,00

CONFORM CU ORIGINALUL .965,00


FERDINAND I ÎNTREGITORUL


Realizare mfp ANSAMBLU MONUMENTAL REGE FERDINAND I ÎNTREGITORUL - realizareROMÂNIA PARC - realizare contur cultură monumente și clădiri, efigii ale culturii românești

Machetă plan arhitectural istoric Cartier evreiesc Vitan-Dudeâțjo^


71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Mobilier urban modern, sustenabil și inteligent (10 buc. Copaci solari VTREE)


-4.700,00

-4.700,00


-126,00


-126,00


-3.935,00

.-3.935,00

-2.935,00


-1.135,00


-300,00


-1.000,00


-500,00


-1.000,00


-1.000,00


29.264,00

28.343,00


-458,00


-458,00


338,00


200,00


2.000,00


500,00


1.220,00


1.220,00


ANEXA 2.46 ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC 70.10.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe                        x

TOTAL VENITURI , din care:

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice


43 10 19 Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare TOTAL CHELTUIELI, din care:

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII, din care:

20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări

20.13 Pregătire profesionala

20.30.04 Chirii

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

4S0.595£0__

.—=16.256,00

-1.075,00

164.339,00

59.563,00

60.638,00

119.955,00

-15.181,00

104.774,00

180.595,00

-16.256,00

164.339,00

48.205,00

-1.075,00

47.130,00

160,00

-25,00

135,00

140,00

-50,00

90,00

2.000,00

-1.000,00

1.000,00

119.955,00

-15.181,00

104.774,00

mii lei


Cod asificație ugetară


71.01.01 Construcții


Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului


Achiziție imobile cu destinația locuințe de necesitate, creditele de angajament se diminuează cu suma de 4.112 mii lei

Str. Academiei 3-5, sector 3(proiectare și execuție) HCGMB 79/26.02.2019, creditele de angajament rămân nemodificate


Se redenumește obiectul ”Bd. General Gheorghe Magheru nr.27, sector 1 (proiectare și execuție) Proiect HCGMB 11.04.2019” în ”Bd. General Gheorghe Magheru nr.27, sector 1 (proiectare și execuție) Proiect HCGMB 188/23.04.2019 , creditele de angajament rămân nemodificate


Prevederi aprobate


Influente

(+,-)’


Prevederi rectificate


Se redenumește obiectivul "Str.Beldiman nr.1, sector 5

(proiectare și execuție) HCGMB 11.04.2019” în ””Str.Beldiman nr.1, sector 5 (proiectare și execuție) HCGMB 190/23.04.2019”, creditele de angajament rămân nemodificate

Se redenumește obiectivul "Str. Franceză nr.52/Str. Halelor nr.1, sector 3 (proiectare și execuție) HCGMB 11.04.2019” în ””Str. Franceză nr.52/Str. Halelor nr.1, sector 3 (proiectare și execuție) HCGMB 189/23.04.2019””, creditele de angajament rămân nemodificate

Se introduce poziția 38.Str. Blanari nr. 14, sector 3 Proiect HCGMB 30.05.2019, credite de angajament 21.501 mii lei

Se introduce poziția 39.Str. Baltagului nr. 17, sector 5 Proiect HCGMB 30.05.2019, credite de angajament 3.061 mii lei

Se introduce poziția 40. Str. Șelari nr. 22, sector 3 Proiect HCGM^B


1

2

3 =1+2

119.167,00

-15.112,00

104.055,00

11.666,00

-4.112,00

7.554,00

8.000,00

-4.300,00

3.700,00

8.000,00

-4.300,00

3.700,00

8.000,00

-4.500,00

3.500,00

7.000,00

-3.700,00

3.300,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0-00

--1-.00frPQ

^S^n^QO.OO


30.05.2019, credite de angajament 5.163 mii lei                    CONFORMWORIGI


Se redenumește obiectivul ”Str. Spătarului nr. 36, sect. 2 HCGMEL 352/15.11.2016 ” în ”Str. Spătarului nr. 36, sect. 2 HCGMB 140/11.03.2019”, valoarea totală actualizată se diminuează la creditele de angajament și la credite bugetare de la 6.102 mii lei la 5.145 mii lei, valoarea rămasă de executat se diminuează la credite de angajament de la 2.108 mii lei la 1.151 mii lei, la credite bugetare de la 4.888 mii lei la 3.931 mii lei. Credite de angajament se diminuează de la 2.108 mii lei la 1.151 mii leiSe redenumește obiectivul ”Str. Blanari 8, sector 3 HCGMB 13/30.01.2014” în "Str. Blanari nr. 8, sector 3 HC Se redenumește obiectivul "Str. Blanari 12/30.01.2014” în ”Str. Blanari nr. 2, s 135/11.03.2019”
mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

Se redenumește obiectivul ”Str. Blanari nr. 10, sector 3 HCGMB 5/02.02.2015” în "Str. Blanari nr. 10, sector 3 HCGMB 138/11.03.2019”

Se redenumește obiectivul ”Str. Franceza nr. 30, sect. 3 HCGMB nr. 207/2015” în ”. Str. Franceza nr. 30, sect. 3 HCGMB 143/11.03.2019”

Se redenumește obiectivul "Str. Știrbei Vodă nr. 20, sector 1 HCGMB 393/26.07.2018” în ”Str. Știrbei Vodă nr. 20, sector 1 HCGMB 134/11.03.2019”

Se redenumește obiectivul ”Str. Biserica Enei nr. 14, sector 1 HCGMB 320/14.06.2018” în ”Str. Biserica Enei nr. 14, sector 1 HCGMB 139/11.03.2019”


Se redenumește obiectivul ”Bd. Mihail Kogalniceanu nr. 30,


5 HCGMB 755/22.11.2018” în ”Bd. Mihail Kogalniceanu nr. 30 (Corp A+B), sector 5 HCGMB 141/11.03.2019”


r

CONFORM CU ORIGINALUL


Se redenumește obiectivul ”Str. Vanatori nr. 17, sector 5


758/22.11.2018 ” în ”Str. Vanatori nr. 17, sector 5 HCGMB 142/11.03.2019”

Se redenumește obiectivul ”Str. Blanari nr. 6, sector 3 HCGMB 757/22.11.2018 ” în ”Str. Blanari nr. 6, sector 3 HCGMB 136/11.03.2019”

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

470,00

-69,00

401,00

Laptopuri, se diminuează nr. de bucăți de la 25 buc la 5 buc, prețul unitar nu se modifică, creditele de angajament se diminuează de la 75 mii lei la 15 mii lei

75,00

-60,00

15,00

Videoproiector,se diminuează nr. de bucăți de la 5 buc la 2 buc, prețul unitar nu se modifică, creditele de angajament se diminuează de la 15 mii lei la 6 mii lei

15,00

-9,00

6,00


Vărsămintele din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în bugetul Municipiului București se influențează cu modificările din prezeta anexa
ADMINISTRAȚIA MONUMENTELOR ȘI PATRIMONIULUI TURISTIC


Consiliul General al Municipiului București ADMINISTRAȚIA MONUMENTELOR și patrimoniului

Intrare^ Jeșlre Nr.-^.^G

Ziu^J


.Anul


Propuneri sprijin financiar - buget - 2019, art. bugetar 20.19

Nr. Crt.

Denumire lăcaș de cult

Adresă

Obiectul solicitării

Propunere aprobata

2010

Influențe +/-

Valoare buget

1

Sf. Gheorghe Vechi

Calea Moșilor nr. 36, sector 2

Monument istoric - înlocuirea acoperiș reaparații exterioare și tâmplărie, amenajări exterioare

250,000.0(1

0

250,000.00

2

Sfinții Trei Ierarhi

str. Tumul Măgurele nr. 244, sector 4

Lucrări de reparații împrejmuiri și turle Biserică, amenajări interioare și exterioare

23,900.00

0

23,900.00

■" -.Șerban Vodă

str. Petre Țuțea nr. 1, sector 4

continuarea lucrărilor la așezămintele sociale

800,000.00

0

800,000.00

4

Sfânta Treime Dudești

Bd. Burebista nr. 11, sector 3

Lucrări de reparații și extindere rețea iluminat exterior și sistem supraveghere, amenajare curte Biserică

250,000 00

0

250,000.00

5

Dudești Cioplea 2

Bd. Camil Ressu nr. 38a,

sector 3     ,---

înlocuire tablă acoperiș Biserică și clopotniță,         amenajare curte Biserică

243,000.00

0

243,000.00

W

XnălțaretfcSfmtei

str. Stelian Mihale nr. 14-

20, sector 3 j

O   1

O    1 Finisaje interioare așezământ social

284,000.00

0

284,000.00

'7r ' mr-

Adormita A^a^cYi d'b'Dprhnyluj. j \

j

str. Nicolae Roșu nr.

□ 1

5 I    Lucrări de reparații Biserică

2 |

200,000 00

0

200,000.00

Apărătorii Patriei

I


str. Panselelor nr. 31, sector 4


Finalizarea lucărilor de consolidare și reparații la clopotnița, lucrări reparații casa parohială, lucrări restaurare a picturii, a mobilierului bisericesc, lucrări de pictură în mozaic la clopotniță, finalizarea lucrărilor de restaurare și refacere a bisericii parohiale, construire centru social-pastoral
Sf. Gheorghe

Nou

Sf. Nicolae

Udricani


B-dul Brătianu nr. 27, sector 3


Strada Iuliu Barasch 11, sector 3


Monument istoric - reparație gard BisericăNicolae Vlădica


str. Justiției nr. 34, sector

4


Continuarea lucrărilor de construire a aseșământului social-educational


Reparații exterioare bisericăSfânta Vineri

Nouă


Sos. Nicolae Titulescu nr.

157-161, sector 1


Finalizare lucrări pictură murală,reparație gard și amenajări exterioare BisericăApărătorii Patriei

II


str. Lunca Bârzești nr. 3, sector 4


Lucrări de construcție capelă, amenajări curte BisericăFinalizare lucrări de conservare-restaurare pictură murală, lucrări pictură din nou la capelă, lucrări de executare și montare elemente din lemn, lucrări de executare și montare vitralii la biserică și capelă, reparații la acoperișul casei parohiale si anexă


Sfântul Andrei Chitila


Adormirea Maicii

Domnului.

Militari I Mănăstirea Radu Vodă_____

atedrala tuiriiC^lea 13 Septembrie nr.

4-60, sector 5


Lucrări de restaurare-conservare pictură murală biserică, edificare așezământ cultural, social si misionar, amenajări exterioare biserică


Reparație instalație electrică, reparații la centru administrativ300,000.00


800,000.00


300,000.00


978,000.00


100,000.00


417,000.00


250,000.00


100,000.00Restaurare fațadă biserică și tumul clopotr reparație sistem iluminat


Finalizarea lucrărilor la Catedrala

Neamului

-----------ZZ-

#5* o

* g i


// O

7*/


300,000.00
Lucrări de consolidare și extidere lăcaș de cult


Lucrări de construcție capelă și anexă, reparații clopotniță, reparații exterioare curte, construire așezământ social-pastoral


Lucrări de amenajare exterioară curte,construcție clopotniță


Construire centru Social Pastoral, refacere împrejmuire


Parohia Belvedere Acoperământul Maicii Domnului și Sf. Ioan Brâncuși


ântuleasa


Continuare lucrări pictură biserică


Finalizarea lucrărilor la construcția Bisericii


Continuare lucrări de conservare-restaurare, restaurare catapeteasmă , tâmplărie lemn, reaparații curente la anexe


Continuare lucrări construire așezământ social


Lucrări de construcție biserică, finisaje și amenajări


Lucrări de reparații fațadă și acoperiș Biserică, amenajare interior Biserica


Finalizare construcție Biserică, realizare din nou în tehnica fresco-aci ilică a picutrii Bisericii, picutrii mozaic de la exteriorul Bisericii, lucrări de executare și montare elemente din lemn Monument istoric - conservare și restaurare ______catapeteasmă și mobilier bisericesc______ Lucrări de reparații interioare biserică și exterioare, lucrări de restaurare catapețqasmă


Lucrări interioare și exterioare la clădirea bisericii             /   1


‘ltfi?ffrELde restaiirar „ g".       '•

consj&wttfe pictura-vlurală


Monument iste


Parohia Sfântul Gheorghe Vechi -arhitectură-Parohia Constantin Brâncoveanu

Parohia Sfânta Vineri Nouă -gard-


8,80o.oo


509,(m0.00


500,0(i0.00


300,000.00


Lucrări de pictură din nou tehnica mozaic 1 bisericii și conservare restaurare (curățiri) picturii murale interioare tehnica ulei a bisDelea Veche


Strada Delea Veche, nr.

29A. Sector 2.


finalizare lucrărilor aflate în derulare, lucrări de restaurare-conservare pictură murală, refacere catapeteasmă, executare mobilier bisericesc, pictură din nou la capelă, executare vitralii la biserică, reparații la acoperișurile celor două sedii administrative din incinta parohială, renovare finisaje exterioare cu ornamente la biserică, centru social-cultural și administrativ prin consolidare, extindere și schimbare funcțiune corp C2.


-150,000.000


350,000.000Parc Plumbuita


Strada Doamna Ghika, nr. 9, sector 2.Foișor


Strada Foișorului, nr. 119, Sector 3.Iancu Vechi

Mătăsari


Strada Mătăsari, nr. 39,

Sector 2.Nicolae Șelari


Strada Blănari, nr. 16,

Sector 3.


Pictură nouă. Reparație fațadă, soclu, punere în funcțiune încălzire prin pardoseală, realizare încălzire în pardoseală.


Continuarea lucrărilor de consolidare și amenajare

Biserică.


Finalizarea lucrărilor de pictură la biserica parohială.


Continuare lucrări de conservare-restaurare iconostas amvon și mobilier bisericesc.


260,030.00


300,000.00


îoo,tno.oo


-78,000.000


-90,000.000


-60,000.000


-30,000.000


182,000.000


210,000.000


140,000.000


70,000.000Iustin Patriarhul


Strada S fanta Ecaterina, nr.

2, Sector 4.


Lucrări de reamenajare a construcției existente prin înlocuirea șarpantei și compartimentări ușoare în volumul podului existent, lucrări de reabilitare termică și împrejmuire, lucrări de amenajare, igenizare și refacere a spațiilor de cazqare ale studenților și a instalațiilor electrice, sanitare, și de hidranți din căminul studențesc.


3,750,000.003,750,000.000Apărătorii Patriei I


Strada Panselelor, nr. 31,

Sector 4.


Finalizare lucrări de construcție centru social-pastoral, finalizare lucrări consolidare și reparație clopotniță, finalizare lucrări restaurare pictură, execuție mobilier bisericesc, pictură din nou sala centru social-pastoral, construire altar de vară, rearanjare curte biserică.


200,030.00


-60,000.000


140,000.000

/


-30,000.000


70,000.000


Continuare lucrărilor de construcție militare.


-90,000.000


-90,000.000


210,000.000
55

Arhiepiscopia Bucureștilor -Cancelaria Patriarhală

Strada Șerban Vodă, nr. 31, Sector 4.

Reabilitare curte interioară, reparații sistem de supraveghere video și antiefracție la imobilul cancelariei patriarhale, reabilitare pavaj granit la catedrala patriarhală.

200,0)0.00

-60,000.000

140,000.000

56

Patriarhia Română,

C.M.N.

Bulevardul Regina Maria, nr. 1, Sector 4.

Finalizarea lucrărilor la Catedrala Mântuirii Neamului

10,000,000.00

0.000

10,000,000.000

57

Nicolae - Paraclis Universitar

Ion Ghika, Nr. 9, Sector 3.

Continuarea lucrărilor de înlocuire învelitoare și restaurare fațadă.

200,000.00

-60,000.000

140,000.000

58

Parohia Romano-Catolică Ciople

Alea Râmnicul Sărat, nr.3, Sector 3.

Lucrări reparații dulghei ie și învelitoare, termoizolație, centuri beton, reparații fațadă.

200,0 )0.00

-60,000.000

140,000.000

59

Protoieria V

Strada Petre Linteș, nr. 30, Sector 5.

Finalizarea lucrărilor dc reparații la sediul protoieriei.

100,000.00

-30,000.000

70,000.000

60

Administrația

Patriarhală - Palatul

Patriarhiei

Aleea Dealul Mitropoliei, nr. 25. Sector 4.

Continuarea lucrărilor de consolidare și reabilitare a scărilor monumentale.

174,265.00

-52,000.000

122,265.000

61

Dobroteasa

Bulevardul Mircea Vodă, nr. 35A, Sector 3.

Lucrări de restaurare-conservare a componentelor artistice de interior: catapeteasmă, obiecte din metal, icoane pe lemn, icoane cu metal,'paviment, mobilier litrurgic.

200,0 )0.00

-60,000.000

140,000.000

62

Sfântul Vasile cel Mare Greco-Catolic

Strada Alexandru D.

Xenopol, nr. 15, Sector 1.

Lucrări de reparație invelitoarejiisțern c reparații fațadă și zugrăxeli, termo/zolafos amenajare pot/. Ș

fntalet,

iKșarpantă,

100,000.00

-30,000.000

70,000.000

63

Biserica Reformată din București Calvineum

Luterană, nr. 13B, Sector 1.

1 &

Lucrări de renovare reabilitare rentr^ult calvin./

/ C

i/al social

. 200,000.00

-60,000.000

140,000.000

64

Mănăstirea

Plumbuita

Strada Plumbuita, nr. 56-58, Sector 2.

7u   7 m \ '

Lucrări de intervenție cor»tândd3 rem/tdellarea \ construcțiilor existente în bucgprie șytrapcză. \

200,000.00

-60,000.000

140,000.000

65

Trei Ierarhi / Fundeni /

Șoseaua Fundenj<rt^5jl,

Sec^S^~'

/ / \ \ / \ 1 Amfepajare și Reparații inte/ioarqqțj extenuare bjjgrk-a ...          și centru eWjalJ

150,000.00

-45,000.000

105,000.000

-46

f / Treime Dudești

Bulevardul fîjjreKișta,.pfc>

H'jseâtor^i^.

\ M           **

\ Reparații interioare-exterioare bisttMcâ. &/IFT M

1^0,000.00

-90,000.000

210.00&000t’.

u iu


r, fi .Ioan lacob

Hozevitul


Strada Gheorghe Petrașcu, nr. 57, sector 3.


Amenajare interioară, extrioară biserică, amenajare curte, construcție centru multifuncțional.


300,000.00


-90,000.000


210,000.000Cuvioasa Paraschiva Belu


Strada Soldat Mincă Dumitru, nr. 27, Sector 4.


Reparații interioare-extei ioare biserică, reparații gard, amenajare curte.


200,000.00


-60,000.000


140,000.000Andrei Chitila


Șoseaua Chitilei, nr. 138,

Sector 1.Ilie Ghencea


Strada Floare de gheață, nr.l, Sector 5.Giulești Sărindar


Calea Giulești, nr. 455,

Sector 6.Cărămidarii de Sus


Șoseaua Grozăvești, nr. 7, Sector 6.Militari I


Strada Orșova, nr. 4 Sector

6.Treime Tei


Strada Lacul Tei, nr. 115, Sector 2.Buna Vestire

Giulești


Calea Giulești, nr. 11 IA, Sector 6.Bumbăcari


Strada Toporaș, nr. 70,

Sector 5.Sfinți


Strada Calea Moșilor, nr.

79, Sector 2.Șerban Vodă


Strada Petre Țuțea, nr. 1, Sector 4.
Reparații interioare- exterioare sediu administrativ, reparații acoperiș sediu administrativ, finalizarea lucrărilor de pictură.


Reparații interioare-exterioare biserică, sediu administrativ, amenajare curte.


Amenajare Curte, reparații gard.


Amenajare curte, instalație electrică interioară, reparație gard.


Continuare lucrări reparații sediu administrativ, amenajare curte, reparații instalație sanitară.


Lucrări de amenajare exterioară curte parohială, hidroizolație fundație biserică.


Reparații capelă, reparații acoperiș capelă.


Amenajare și reparații gard, exterior biserică și curte.


Continuarea lucrărilor de construcție a așezămintelor sociale.


250,003.00


300,003.00


300,003.00


250,00 ).00


300,00 ).00


-75,000.000


-90,000.000


-90,000.000


-90,000.000


-75,000.000


-75,000.000


-90,000.000


-90,000.000


175,000.000


210,000.000


210,000.000


210,000.000


175,000.000


175,000.000


210,000.000


210,000.000


Udricani A înălțarea Sfinței

/

Cruci Titan


Strada Cluceru Udricani, nr.

14, Sector 3.


Strada Stclian^\jj.hal<teiat^

,   14-20zScctpr)3)

_Continuarea lucrărilor de compartimentare amenajar instalații sanitar-electrice și finisaje la mansarej^o socio-pastoral, izolație interioară acoperi


_ O? tGcraw de construcție centru de recuperare a ci|pi{£>r cu sindrom Down.210,000.000


700,000.000


700,000.000


210,000.00082

Adormirea Maicii Domnului Malaxa

Strada Nicolae Roșu, nr.-19A, Sector 3.

Continuarea lucrărilor de construcție, amenajări exterioare și înlocuire învelitoare tablă biserică.

300,000.00

-90,000.000

210,000.000

83

Seminarul Teologic Ortodox

Strada Radu Vodă, nr. 24A, Sector 4.

Reparații la mansarda clădirii internatului, reparații acoperiș tronson B,C. Lucrări izolații sanitar și termice, finisaj mansardă, finisaje sala de mese.

300,Ot 0.00

-90,000.000

210,000.000

84

Parohia Zlătari

Calea Victoriei, nr. 12D, Sector 3.

Construire centru cultural pastoral și refacere împrejmuire biserică.

300,000.00

-90,000.000

210,000.000

85

Gheorghe Vechi

- arhitectură-

Strada Calea Moșilor, nr.36, Sector 3.

Lucrări de consolidare și refacere arhitectură exterioară, completare ornamentație acoperiș.

300,000.00

-90,000.000

210,000.000

86

Ilie Gorgani

Strada Silfidelor, nr.5 Sector

5-

Consolidare Turlă mare și pridvor, sistem complet acoperiș biserică, refacerea arhitecturii exterioare, refacerea instalațiilor electrice, încălzire și ventilare, și

300,000.00

-90,000.000

210,000.000

87

Nicolae Vlădica

Strada Justiției, nr. 34, Sector 4.

Construcție lumânărar și cancelarie, curte exterioară, soclu piatră și scări pridvor, pardoseală granit interior biserică, încălzire în pardoseală, iluminat arhitectural

300,000.00

-90,000.000

210,000.000

88

Nicolae Amza

Strada Biserica Amzei, nr.

12, Sector 1.

Lucrări de reparații curente casă parohială.

300,000.00

-90,000.000

210,000.000

89

Parohia Precupeții Noi

Str. G-ral Emest Broșteanu,

nr. 12, sector 1

înlocuire acoperiș și pavare interioară la biserică

300,000.00

-90,000.000

210,000.000

90

Sfanțul Apostol și Evanghelis Ioan

Str. Emil Racoviță, sector 4

Lucrări de confecționare catapeteasmă, pictură, construcție lumânărar și grup sanitar

500,000.00

-150,000.000

350,000.000

91

Sfinții Trei Ierarhi

Str. Turnu Măgurele, nr.

244, sector 4

Lucrări de reparații biserică și lucrări

afftenajare curte

300,003.00

-90,000.000

210,000.000

92

Sfanțul Ierarh

Calinic Titan

Șoseaua Câmpia Libertății, nr. 68, Sector 3.

Reparații fațadă, sistem termic l.a b parohială, hidroizolații fundație, refl-biserică și casa parohială, soclu gra

serick și casa cere trotuare la lit la bngerică.

300,000.00

-90,000.000

210,000.000

93

Apărătorii Patriei 11

Strada Lunca Bărzești, nr. 3, Sector 4.

Construire capelă mortuară/^sA

o

o 300,

z

300.00

-90,000.000

210,000.000

94

Progresul III

Strada Poștalionului, nr. 103 105, Sector 4.

ConstruiZi^HVi9§K4ț$W^Kcapelă.\ \

S x 7-\ \

3 WBO;

o o

__Q__

000.00

-300,000.000

700,000.000

95

Parohia Ceauș Radu

/

Strada Vulturilorjir. 3-5,

SecM^O3^

IIZ" ' *       $ x X

Lucrări de repanwc^art^a^^icig U fațad^^rd^e^ii&dnjîh^

crări de reface < j-ativ.         v

m

UORIC

>03.00

-75,000.000

175,000.000

i

Dudești Cioplea £

B

ulevarddl CîiiîiiJ'Ressu, nr>

XX.               via a                   î

, pucrari de placarKttttfj^^jT^fea, pridvor, trepte* ^pr^lvor, scări exterioare uși Sfântul Altar.

z

^300, cz

---r=----

100.00

-90,000.000

210,000.000/^
97

Cuvioasa Parascheva Belu

Strada Soldat Mincă Dumitru, nr. 27, Sector 4.

Reparații acoperiș, reparații și extindere rețea electrică.

300,0(0.00

-90,000.000

210,000.000

98

Protoieria VI

Protoieria VI

Reparații și amenajare mansardă.

150,000.00

-45,000.000

105,000.000

99

Belu Pieptănari

Strada Ostrovului, nr. 11, Sector 5.

Reparații gard și fundație gard.

200,000.00

-60,000.000

140,000.000

100

Nicolac Malaxa

Strada Tufănica, nr. 5.

Sector 3.

Reparații interioare-exterioare biserică

300,0('0.00

-90,000.000

210,000.000

101

Sfântul Nicolae

Malaxa

Strada Tufănica, nr. 5, Sector 3.

Strada Tufănica, nr. 5, Sector 3.

200,000.00

-60,000.000

140,000.000

102

Nicolae Giulești Sârbi

Calea Giulești, nr. 506, Sector 6.

Reparații exterioare și amenajare curte, reparații acoperiș.

200,000.00

-60,000.000

140,000.000

TOTAL

55,(>49,965.00

-5,140,000

50,509,965


întocmit,

/)

Compartiment Culte ■

Sorina Miliaescu