Hotărârea nr. 348/2019

HOTARAREnr. 348 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL BULEVARDUL PACHE PROTOPOPESCU NR. 71-75, SECTOR 2, BUCURESTI


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

I


HOTĂ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Bulev ul Pache Protopopescu“nr. 71-75, Sector 2, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 39/22.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 254/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

Certificatul de

urbanism

nr.

oportunitate

nr.

preliminar

nr.

! încadrare

nr.

î a Municipiului

ă:   avizul

nr.


Primăria Municipiului București 1123/1633568/16.07.2018;

Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de < 59/09.09.2016;

Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul 12/18.01.2018;

Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de 70/03.09.2018;

Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția Pentru Cultură București: avizul nr. 3435/04.04.2018;

Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Logistic? 4.073.110/14.11.2016;

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 913640/07.08.2018;

Serviciul Român de Informații: avizul nr. 53.198/08.02.2018;

Serviciul de Telecomunicații Speciale: avizul nr. 224111/02.11.2016;

Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1625309/25.05.2018;

Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1436131/10332/11.11.2016;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 ivind aprobarea Regulamentului General de  Urbanism, cu modificările și completeijil© uțteTioare;

Planului Urbanistic General aLIVIunipi ’kȘVcurești aprobat prin Hotărârea C,G. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate^relun^tă^prin r                   . nr.324/2

l -z s *

__-------L.

______________ _________y

---V

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sect-oțâ'âubuxești, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.roCONF^CU


Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/^fâ

. C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Bulevardul Pache Protopopescu nr. 71-75, Sector 2, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 88/21.12.2018 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 100/04.01.2018 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.                          ...

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.06.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL

_ MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Georgiana ZamfirB-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro
V c. fe p t

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI "

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea

Teritoriului

Direcția Urbanism

••

: î

ROMÂNIA

1918 20’6 SAPBĂTOOiM ÎMPREUNĂ


SERVICIUL URBANISM

Ca urmare a cererii adresate de ARHIS DESIGN SRL / arh.Daniel Jitaru - RUR /D,E în calitate de elaborator al documentației de urbanism, cu sediul în București, sector 5, bule^â inițiatorului, KOSON PROPERTY SRL, cu sediul în București, sector nr. 1677941 / 06.11.2018 și nr. 13355 /07.11.2018- DGDUAT/PMB î privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și complet

etaj 3, reprezentant al , înregistrată cu gii nr. 350/ 2001AVIZ

NR...JS?.... / .2.Z.-.Z2;

PENTRU

PUZ - BULEVARDUL PACHE PROTOPOPESCU NR.71-75 / SECTOR 2

GENERAT DE IMOBILUL situat în București, Bulevardul Pache Protopopescu nr.71-75 / sector 2, în suprafață de 1.121,00m, proprietate privată persoană juridică - KOSON PROPERTY SRL / conform regimului juridic consemnat în Certificatul de Urbanism nr.1123 / 1633568 din 16.07.2018 emis de Primăria Municipiului București, (precedat de CU nr.811 /1405686 din 26.05.2016, emis de Primăria Municipiului București).

INIȚIATOR:


KOSON PROPERTY SRL

PROIECTANT GENERAL:         ARHIS DESIGN SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:    „     r^ftTMBHfTlC^aLl

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pc teritoriul administrativ al Sectorului 2.

PREVEDERI PUG / PUZ APROBATE ANTERIOR:

• Conform PUG-MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare și prelungit prin HCGMB nr.232/2012, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională M1 / mixt, în aria protejată.

• Conform PUZ - Zone construite protejate, aprobat prin HCGMB nr.279/2000, imobilul face parte din Zona Protejată nr.05 - CAROL / boulevard haussmannian.

Indicatori urbanistici reglementați / Zona Protejată nr.05 - CAROL:

POT max = 65 % / suprafața de teren liber minim 30,00mp

CUT max = 4,0 mpADC/mp teren RH max = P+4 /5E

H maxim-19,Om / H minim -16,Om

Regim de construire: continuu / discontinuu / cuplat, conform specificului local

Funcțiuni predominante: compatibile cu caracterul zonei și cu statutul de protecție al clădirilor înălțime maximă admisibilă a clădirilor: maxim 19,Om / minim 16,Om

Condiții de amplasare, echipăre si conformare a clădirilor (conform ZP 05;

Amplasarea clădirilor față de aliniament^ amplasare la aliniament.

Amplasarea clădirilor față de limitele laterale: în cazul în care pe una/diri^li

există calcanul unei construcții învecinate, noua clădire se va alipi la acql


[le parcelei e maxim


V

UKAS

tfO 5001 • BO 14001

001


15,0 metri de la aliniament, iar față de limita opusă a parcelei se va retrage la o distanță egală cu 1 /2 din înălțimea la cornișă dar nu mai puțin de 3,0 metri.

• Amplasarea clădirilor față de limita posterioară a parcelei: 1/2 din înălțimea la cornișă dar nu mai puțin de 5,00m.

PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:

FUNCȚIUNE: MIXT / BIROURI, SERVICII, LOCUIRE COLECTIVĂ Șl FU


INDICATORI URBANISTICI:                    ____

 • • POT max =

 • • CUT max =

 • • RH max =

 • • H maxim =


78%

CONFORM CU OR


4,0 mpADC/mp teren S+P+3 - 4E / 5 retras 19,00 m

 • • Regim de construire: cuplat, cu alipirea clădirii propuse la calcanul existent pe limita est'otului și retragere 4,Om față de limita vest.

 • • Funcțiuni predominante: mixt / birouri, servicii, locuire colectiva, funcșiuni complementare locuirii.

 • • înălțime maximă admisibilă a clădirilor: la cornișa clădirilor istorice, specifică zonei protejate.

Retragerile minime fată de aliniament si fată de limitele laterale si posterioare vor respecta specificațiile planului de reglementări si ale Regulamentului Local de Urbanism aferent, vizate spre neschimbare.

 • •  Retragere față de aliniament:      construire la aliniament

 • •  Retragere față de limitele laterale: est - parțial perete comun - retragere 4,Om / vest - retragere minimă la proiecția consolei - 4,3m

 • •  Retragere față de limita posterioară: 7,Om la parter / 5,Om la proiecția consolei.

CIRCULAȚII / ACCESE:        Parcarea și gararea autovehiculelor / profilul transversal al circulațiilor

propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ:    Rețelele edilitare aferente obiectivului propus se vor realiza anterior

rețelei stradale. Este obligatorie racordarea clădirilor propuse la rețelele edilitare urbane, modernizate și capacitate în scopul preluării încărcării survenite prin implementarea obiectivului.

Se avizează favorabil PUZ - Bulevardul Pache Protopopescu nr.71-75 / sector 2, cu respectarea condițiilor din acordurile /avizele specifice ale organismelor centarel /teritoriale pentru etpele de avizare/ aprobare a PUZ.            —- -

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări și regulamentul local de urbanism aferent, anexate si vizate spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de Urbanism nr.1123 /1633568 din 16.07.2018 emis de Primăria Municipiului București.ARHITECT ȘEF AL MUN ARH. ȘTEFAN CĂ

IPIULUI BUCUREȘTI I DUț/IITRAȘC

ceanu


db,

V

UKAS

MAMAOMWT nmx

ISO 9001 ■ rso 14001

001
Qiteriu

P.UG-MB aprctatcu HCGMB nr.269/2000 SitozcnaMI

P.UZ ZP. nr.05 Caro!

Existent

Prepus

-

-

mp

%

mp

%

Stereo

S construită

-

1121,19

525

100

4682

1121,19

60420

100

53,88

S desfășurată

525

4682

3869,23

354

POT

-corform f-aractenAi zonei protejate;

Maxim

65%

525 (corfamAO 6352018)

46

53,88

cur

-conform caractenAi zonei protejate

4

0,49

654

Hmax

•corfonu caractenAi zonei protejate

Max-i9m Mir>

16m

6,10 m

21,0m

faraxH
conformcuqRIGiNA,I


KT&BCm* A la MH80CKK 1RL UfllZAREAB LA MIA LUCRARE DECÂT CEi ««UZ'MK I tcranacxmmm nCAiffflR «AUmmM B7» WTWraU/ IPUZ - PLAN URBANISTIC ZONAL

IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTA SI REGIM D+P+3E-5Er
B-dul. Pache Protopopescu nr. 71-73-75, sector 2, București

PROPUNERE REGLEMENTARI


LEGENDA

LIMITE


LIMITA PUZ


SCARA 1/500*


«i     * •» J«i •

■              , a

lai        ml


LIMITA PARTER^CONFORM CU ORIGINALUL


EDIFICABIL DE PRINCIPIU VECINI


ZONIFICARE FUNCȚIONALA


Uj O

.? £> „ O cc 4- ♦


ZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE / IMOBILE EXISTENTE


ZONA LOCUINȚE COLECTIVE / IMOBILE EXISTENTE


ZONA SERVICII, BIROURI, COMERȚ. ALIMENTAȚIE PUBLICA/ IMOBILE EXISTENTE


ZONA INVATAMANT / IMOBILE EXISTENTE


apatii i \/cpnc


CIRCULAȚII


CIRCULAȚII CAROSABILE


_ CIRCULAȚII PIETONALE (TROTUARE)


RAMPA ACCES / IEȘIRE PARCARE SUBTERANA


4 ACCES PIETONAL INCINTA

ACCES CAROSABIL PARCARE SUBTERANA

INDICATORI URBANISTICI

Steren = 1121 mp;

Sconstr. propusa = 604,20 mp;

Sdesf. propusa = 3969,23 mp.

Hmax = D+ P+3E - 4/5Er -Hmax -21 m ! Fada existenta si pastrataPUZ pentru construirea IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTA,

REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME D+P+3E-4/5Er

Bd.-ul Pache Protopopescu nr. 71-75, sect. 2, București


Regulamentul local de urbanism este o documentație cu caracter de reglementare ce cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor și de realizarea construcțiilor propuse prin documentația PUZ pentru construirea imobil cu funcțiune mixta, regim maxim de inaltime D+P+3E-4/5Er.Terenul, in suprafața totala de 1.121 mp, este proprietatea KOSON PROPERTY SRL si este amplasat pe Bd.-ul Pache Protopopescu nr. 71-75, sect. 2, București.

Normele cuprinse în prezentul Regulament sunt obligatorii la autorizarea executării construcțiilor în limitele teritoriului studiat în PUZ.


Prezentul Regulamentul local de urbanism explicitează și detaliează prevederile cu caracter de reglementare alePUZ pentru construirea unui IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTA, REGIM MAXIM DE INALTIME D+P+3E-4/5Er - Bd.-ul Pache Protopopescu nr. 71-75, sect. 2, București.Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administrației locale și se aprobă împreună cu Planul Urbanistic Zonal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 - legea amenajării teritoriului și urbanismului. ...

Modificarea Regulamentului Local de Urbanism se va face numai în cazul aprobării unor modificări ale PUZ-ului, cu respectarea filierei de avizare pe care a urmat-o și documentația inițială.

1.2.Baza legala a elaborării


La baza elaborării Regulamentului local de urbanism aferent" PUZ pentru construirea unui IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTA, REGIM MAXIM DE INALTIME D+P+3E-4/5Er - Bd.-ul Pache Protopopescu nr. 71-75, sect. 2, București", stă Regulamentul general de Urbanism aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 si PUZ Zone Protejata - zona protejata nr. 5 Carol, ale căror

«.. . V .

....._ S . .■ •>;


prevederi sunt detaliate în conformitate cu condițiile specifice zonei studiate. De asemenea, a fost avut în vedere ’^Gh^ufti/^ișd precizări, detalieri și exemplificări pentru elaborarea și aprobarea Regulare *t^lfî7ocaFde<^rbanism'' aprobat cu ordinul MLPÂT -nr. 80/N/18 noiembrie 1996.         /   /               Â~.....— :

DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM


tylZAT SPRE NESCHIMBARE


Regulamentul se elaborează în conformitate cu alte acte legislative specifice sau complementare domeniului, dintre care menționăm:


Constituția României;

Codul civil;

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului;

Legea nr. 18/1991 privind fondului funciar (republicată);

Legea nr. 3/1978 privind asigurarea sănătății populației;

Legea nr. 54/1998 privind circulația juridică a terenurilor;

Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică;

Legea nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică;

Legea nr. 7/1996 privind cadastrul imobiliar și publicitatea imobiliară;

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;

Legea nr. 41/1995 privind protejarea patrimoniului cultural național;

Legea nr. 137/1995 privind protecția mediului (republicată); .

Legea drumurilor nr. 13/1974 și H.G.R. nr. 36/1996 (anexe):

Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;

Legea nr. 26/1996 - Codul silvic;

Legea nr. 71/1996 privind aprobarea PATN;

Legea nr. 84/1996 privind îmbunătățirile funciare;

Legea nr. 106/1996 privind protecția civilă;

Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunii;

Ordinul ministrului sănătății nr. 536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației;

Ordinul nr. 214/RT/16NN/martie 1999 al ministrului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului și al ministrului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului pentru aprobarea procedurilor de promovare a documentațiilor și emiterea acordului de mediu la planurile de urbanism și de amenajarea teritoriului;

H.G.R. nr. 101/1997 - Norme speciale privind protecția sanitară;

Ordinul MLPAT nr. 176/N/l 6 august 2000, indicativ GM-010-2000 privind Ghidul -Metodologia de elaborare și conținutul-cadru al PUZ.

în cadrul Regulamentului local de urbanism pentru PUZ pentru construirea unui imobil cu funcțiune mixta, regim maxim de inaltime D+P+3E-4/5Er - Bd.-ul Pache Protopopescu nr. 71-75, sect. 2, București, se preiau prevederi cuprinse în documentații de urbanism și proiecte de specialitate întocmite anterior sau concomitent cu elaborarea PUZ-ului.

V,


'{‘f\


1.3.Domeniul de aplicare


i

Prevederile cuprinse în Regulamentul local de urbanism se aplică pe orice categorii de terenuri atât în intravilan cât și în extravilan, în limitele teritoriului studiat prin PUZ.


X-

/ * ,

4/5Er - Bd.-ul Pache Protopopescu nr. 71-75, sect. 2, București


Pentru ușurarea aplicabilității, terenul studiat în PUZ a I

referință (UTR), cu prescripții specifice.

UTR-ul este o reprezentare convențională cuprinzând o zonă cu fqtfcțiune pwdominantă, cu omogenitate teritorială și funcțională, delimitată în general prin axele smăzilor_principale și/sau limite cadastrale sau naturale.

în procesul de aplicare a prevederilor din documentațiile de urbanism, serviciile tehnice ale administrației publice locale desfășoară următoarea procedură:

obiectul cererii privind eliberarea Certificatului de urbanism și a Autorizației de construire precum și alte cereri ale colectivității (succesiune, partaj, înstrăinare etc.) se încadrează într-una din unitățile teritoriale de referință (UTR);

din fișa UTR-ului din Regulament în care se încadrează obiectul cererii se extrag prescripții specifice (permisiuni, condiționări, restricții, indici maximi P.O.T și C.U.T, regim de aliniere și înălțime);

la prescripțiile specifice UTR-ului respectiv se adaugă prescripțiile specifice zonei și subzonei din care face parte.

Regulamentul local de urbanism se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local și constituie act de autoritate al administrației publice locale.                                      —r

Aprobarea se face pe baza avizelor obținute și a acordurilor prevăzute de lege. După aprobare, în Regulament se specifică numărul și data aprobării.

Dacă prin prevederile unor documentații de urbanism PUZ se schimbă concepția generală inițială care a stat la baza întocmirii PUG, este necesară modificarea acestuia, conform legii.

Modificarea Regulamentului de urbanism se va face numai în spiritul prevederilor Regulamentului general de urbanism: aprobarea unor modificări ale PUZ și a Regulamentului aferent se poate face numai cu respectarea procedurii inițiale.

La realizarea construcțiilor se vor avea in vedere reguli de bază privind ocuparea terenurilor, cuprinse în acte normative (legi sau norme departamentale) care statutează utilizarea și ocuparea terenurilor în intravilanul localităților.

Conform H.G.R. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, se va avea în vedere:

păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit, precum și depistarea și diminuarea surselor de poluare în scopul îmbunătățirii factorilor de mediu (vezi Legea nr. 9/1993 și H.G.R.          nr.

101/1997 - protecția apelor);

conservarea, restaurarea, reabilitarea și protejarea patrimoniului construi.^ .'■•L;/ ’ protejarea zonelor cu valoare arheologică, ambientală, peisagistică, ecologică și sanitară;                                                                                      *.

securitatea construcțiilor și realizarea acestora conform Normativului PI00/1991


realizarea construcțiilor în conformitate cu Legea nr. 106/ normativul ALA - PI02/1978 și prevederea unor terenuri și spații în scoppl realizării de adăposturi pentru protecția populației în caz de calanjitățrCc Statului Major de Apărare Civilă, conform art. 5 diiiH.G. 531/1992; respectarea interesului public prin rezervarea amplasQfirfî utilitate publică și realizarea lucrărilor cu caracter public. ..


 • 2. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE TERENURILOR

  • 2.1.Reguli cu privire la pastrarea integrității mediului si protejarea patrimoniului natural si construit

Notă: Se va consulta și Ordinul ministrului sănătății nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației.

Utilizarea funcțională a terenurilor se reprezintă grafic în documentațiile de urbanism prin planșa nr. U06 - Reglementări - Zonificare funcțională.

Autorizarea executării construcțiilor de orice tel in albiile minore ale cursurilor de apa și in cuvetele lacurilor este interzisă cu excepția lucrărilor de poduri, lucrărilor necesare căilor ferate și drumurilor de traversare a albiilor cursurilor de apă, precum și a lucrărilor de gospodărire a apelor (se vor respecta prevederile art. 7 din Regulamentul general de urbanism - R.G.U.).

Zonele de protecție sanitară se delimitează de către autoritățile administrației publice județene, pe baza avizului organelor de specialitate ale administrației publice.

Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, funcțiune, volumetrie și aspect arhitectural - conformare și amplasare goluri, raport gol - plin; materiale utilizate. învelitoare, paletă cromatică e.t.c. - depreciază valoarea peisajului este interzisă (se vor respecta prevederile art. 8 din Regulamentul general de urbanism - R.G.U.).

Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate și delimitate prin hotărâre a consiliului județean, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din județ, subordonate Ministerului Culturii și Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului (se va ține seama de art. 9 din R.G.U.).

SALUBRITATE - GENERALITĂȚI

Atât în scopul protecției mediului natural și antropic cât și în scopul apărării interesului public se pune tot mai acut problema îmbunătățirii serviciului de salubritate. Astfel, se vor căuta . soluții de amplasare eficientă a platformelor de deșeuri sau de suplimentare a celor existente. .. • Poziționarea judicioasă de containere și recipiente, eventual cu sortare prealabilă.


DIRECȚIA URBANISM REGULAMENl LGGAL DE URBANISM

Colectarea deșeurilor se va face la nivel de zonă, prin pubele moderne, cu rotile sau cu saci din material plastic. La poziționarea și dimensionarea punctelor de colectare se vor avea în . vedere normele și actele normative în vigoare precum și caracterul zoneT

Se vor evita de asemenea depozitările întâmplătoare ale gunoiulu?, maf^aîK^lGlNAlLUL plantate. în caz contrar, se vor lua măsurile necesare, faptele în cauză fiind-conform legilor în vigoare.


<*•

- * o «X î- Or ♦


Intervențiile serviciului de salubritate vor urmări corelarea orelor de d cu orele de colectare prin utilaje specializate.

De asemenea, activitățile de salubrizare vor fi de natură să nu creez poluarea mediului sau să degradeze cadrul ambiental și imaginea civilizată.

 • 2.2.Reguli cu privire la siguranța construcțiilor si la apararea interesului public

Autorizarea executării construcțiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice precum și în zonele de servitute și de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicație și altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă. Fac excepție construcțiile și amenajările care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora conform art. 11 - R.G.U.

Autorizarea executării construcțiilor generatoare de riscuri tehnologice se va face în baza prevederilor art. 12 - R.G.U.

Asigurarea echipării tehnico-edilitare în zonă se va face conform art. 13 - R.G.U.

Autorizarea executării construcțiilor poate fi condiționată de stabilirea. în prealabil, prin contract, a obligației efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare aferente, de către investitorii interesați.

Autorizarea executării construcției propuse prin PUZ. se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei conform art. 14 -R.G.U.

Prein realizarea PUZ pentru construirea unui imobil cu funcțiune mixta, regim maxim de inaltime D+P+3E-4/5Er - Bd.-ul Pache Protopopescu nr. 71-75, sect. 2, București, se respecta prevederile impuse de PUZ Zona protejata nr. 05 Carol si se reglementează așezarea pe parcela pe terenul pe care se realizează PUZ-ul.

Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția respectării indicilor maximi admisibili P.O.T și C.U.T. stabiliți prin documentațiile de urbanism.

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se va face în baza documentațiilor de urbanism aprobate.                                                                        '

INDICII P.O.T și C.U.T.


•A,.. *


S.C. ARHIS DESIGN SRLProcentul de ocupare a terenului (P.O.T.) trebuie să exprime limita maximă de suprafață permis a fi ocupată la sol cu construcții (inclusiv anexe) și reprezintă raportul dintre suprafața ocupată la sol (construită) și suprafața terenului considerat.

Practic, P.O.T. arată cât din suprafață se ocupă cu construcții și cât reprezintă spații libere și plantate.

Valorile C.U.T. (coeficient de utilizare a terenului, definit ca raportul dintre totalul ariei construite desfășurate și suprafața terenului considerat) menționate în documentațiile de urbanism sunt maxime. Ele se stabilesc în mod diferențiat în funcție de parcelar, P.O.T.. regim de înălțime, echipare tehnico-edililtară etc.

Valorile C.U.T. pot fi modificate sau depășite în funcție de condițiile locale și cu avizul compartimentului de specialitate din cadrul Consiliului Local


// O 0/

CONFORM CU

z < o


 • 2.3.Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

ORIENTAREA FAȚĂ DE PUNCTELE CARDINALE

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condiții lor șivrecomandărilor de orientare față de punctele cardinale, conform anexei nr. 3 din R.G.U. fart. 1 7 din același  regulament).

Pentru construcțiile de locuințe se recomandă evitarea orientării nord a dormitoarelor.

AMPLASAREA FAȚĂ DE DRUMURI PUBLICE

Amplasarea și autorizarea executării construcțiilor și altor tipuri de lucrări (infrastructură, parcaje etc.) în zona drumurilor publice se va face conform R.G.U.

AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Autorizarea executării construcțiilor se face în condițiile respectării regimului de aliniere prevăzut în documentația de fațăurbanistice, conform R.G IT.

Aliniament - linia de demarcație între terenurile aparținând domeniului public și cele aparținând domeniului privat.

Regim de aliniere - linia construcțiilor care urmărește fronturile construite ale clădirilor.

Față de aliniament construcțiile pot fi amplasate sau aliniate în următoarele situații:

pe aliniament;


retras de la aliniament.

Regula stabilirii înălțimii maxime a construcțiilor, în raport ciftiistanța față de orice punct al fațadei de pe aliniamentul opus (H < D), derivă din necesitatea respectării normelor de igiena-V (însorire. protecție împotriva zgomotului și nocivităților datorate circualției și transporturilor) și a celor de securitate a construcțiilor.                                                           .6*7—-


---DIRECȚIA URBANISM^ REGULAMENT LOOAL DE URBANISM AVIZ NR.                 • Si/J5DISTANȚE MINIME OBLIGATORII FATĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI LIMITA POSTERIOARĂ A PARCELEI

Autorizarea executării construcțiilor se face în condi|i^lQ^Cț^dtfltj obligatorii față de limitele laterale și limita posterioară a pa urbanistice, conform Codului Civil.

AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR UNELE FAȚĂ DE ALT PARCELĂ. DISTANȚE MINIME OBLIGATORII


1111111111'

// Q

7 V     <

CuîlîtJ

A >-      O IXJ 1

— <n    uj

i Q Z   * ,Ș :


Distanțele dintre clădirile alăturate, pe aceeași parcelă, trebuie să fie suficiente pentru a permite întreținerea acestora, accesul pompierilor, accesul mijloacelor de salvare, astfel încât să nu rezulte nici un inconvenient legat de iluminarea naturală, însorire, salubritate, securitate în caz de seism etc.

In cazul locuințelor individuale (izolate, cuplate, înșiruite) distanțele minime acceptate sunt egale cu jumătate din înălțimea la cornișă a clădirii celei mai înalte (H/2), dar nu mai puțin de 3,00 m; în cazul locuințelor colective distanțele minime acceptate sunt egale cu înălțimea clădirii celei mai înalte (distanțele se pot reduce la jumătate în cazul în care pe fațadele opuse sunt numai ferestre ale dependințelor și ale casei scării).

2.4.Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitate de acces la drumurile publice, conform destinației construcției și cu permiterea accederii mijloacelor de stingere a incendiilor.

Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor de orice fel se va face numai dacă se asigură accese pietonale corespunzătoare importanței și destinației construcției conform R.G.U.

Organizarea circulației se va face în conformitate cu propunerile din documentația urbanistică P.U.Z.


2.5.Reguli cu privire la echiparea edilitara

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică.


Lucrările de îmbunătățire, extindere sau mărire de capacitate a rețelelor edilitare se vor realiza R.G.U.


’                     '•** * '■’ >                A

Proprietatea asupra rețelelor tehnico-edilitare este stabilită ca fiind publică a statului, dacă -legea nu dispune altfel.                                                            ’ f         ....           '

In zonele de extindere a intravilanului, acolo unde există conducte magistrale de gaze, țiței, , rețele electrice, lucrări de îmbunătățiri funciare etc. se va avea în vedere obținerea avizelor necesare.


S.C. ARHIS DESIGN SRL /,(L


în zonele de extindere a intravilanului, acolo unde nu există rețele tehnico-edilitare, autorizarea realizării construcțiilor se va face numai în urma executării unui sistem centralizat de alimentare cu apă și realizării de fose septice individuale sau de grup.

Notă: Se va consulta și H.G.R. nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară (în temeiul Legii apelor nr. 310/2004,
care completează vechea lege nr. 107/1996).

7$A

__~

"1 —

■ 1

t-duca pentru    .b

_


2.6.Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentrj.C0NF®RlMtBu ORIGINALUL ' .___ i                                          L-

PARCELAREA


Autorizarea executării parcelărilor, în baza R.G.U., este permisă nu fiecare lot în parte se respectă cumulativ următoarele condiții:        (

Se vor menține caracteristicile parcelarului din zona protejatat

Se mențin neschimbate dimensiunile si formele actuale ale parcelelor din zona protejata pe porțiunea Piața Universitatii-scuarul Traian.

Pentru porțiunea scuarul Traian-Piata Iancului -se considera construibile parcelele avand minim 400mp si un front la strada de minim 15.Om: parcelele sub 400 mp pentru a devein construibile este necesar sa se comaseze cu una dintre parcelele adiacente;

REGIMUL DE ÎNĂLȚIME

Autorizația executării construcțiilor se face cu respectarea regimului de înălțime prevăzut in PUZ zona protejata 05 Carol.

ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCȚIILOR

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul exterior nu distonează cu aspectul general al zonei.

Prescripțiile vor urmări armonizarea construcției cu vecinătățile (finisaje, ritmari plin-goi. registre, regim de înălțime, detalii de arhitectură, tipul acoperirii și al învelitorii etc.), îmbunătățirea aspectului compozițional și arhitectural al clădirii prin folosirea de materiale tradiționale sau noi - modeme, ridicarea nivelului calitativ al imaginii, corelarea funcțională între clădiri sau între clădiri și amenajările exterioare cu caracter public.

2.7.Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si împrejmuiri

PARCAJE

SPARTII VERZI SI PLANTATE

Autorizarea executării construcției și amenajărilor va dispune obligativitatea menținerii sau creării de spații verzi și plantate. în funcție de destinația și capacitatea construcției.

ÎMPREJMUIRI

Se va menține caracterul existent al împrejmuirilor astfel:

-Se va acorda prioritate conservării gardurilor existente; in caz ca este absolut necesara refacerea lor, ele vor urma același regim de avizare ca si intervențiile asupra clădirilor.

-Gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălțimea de maxim 2.00 metri dacă sunt conform vechilor regulamente; gardurile vor avea un soclu opac de circa 0.60 m., partea superioară fiind transparentă realizată din fier forjat sau plasă metalică si vor putea fi dublate de


gard viu; pe limitele laterale si posterioare gardurile vor fi opace si vor avea înălțimea minima de 2.00 metri.                                                 i-----------

 • 3. ZONIFICAREA FUNCȚIONALA      conform cu

DESTINAȚIA TERENURILOR SI CONSTRUCȚIILOR

Prin destinația unui teren sau a unei construcții se înțelege modul

conform funcțiunii prevăzute în reglementările cuprinse în Regulamentele locale aferente planurilor de urbanism.

Conform PUG al municipiului București, terenul care a generat PUZ-ul se afla in UTR Ml -subzona mixtă situată în zona protejată si se incadreaza in zona protejata nr. 05 Carol.

GENERALITĂȚI

SECȚIUNEA I: UTILIRARE FUNCȚIONALA

UTILIZARE FUNCȚIONALA (4) sa nu implice amenajarea unor locuri suplimentare de parcare in interiorul parcelei sau pe domeniul public

1.


2.


UTILIZĂRI ADMISE

la nivelul parterului: comerț, alimentație publica, hoteluri, cultura sau orice alte funcțiuni destinate publicului

la nivelurile peste parter: birouri, servicii, locuințe (intr-o proporție de minimum

30%)

se mențin neschimbate acele utilizări inițiale ale clădirilor care corespund cerințelor X actuale sau se admite revenirea la acestea                                -----— ......— -

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI                                 : ‘ '•

1 -         IL'Xg* ’

conversiafunctionala a clădirilor monument trebuie sa respecte următoarele condiții

 • (1) funcțiunea sa nu stinjeneasca vecinătățile                                      -----

 • (2) funcțiunea sa nu implice nici un fel de modificare a arhitecturii exterioare sau a caracterului/elementelor valoroase ale interiorului

 • (3) sa nu afecteze vegetația existenta (curți de fatadasi arbori)
S.C. ARHIS DESIGN SRLt O MDIRECȚIA uhbanism"

/u


3.


UTILIZĂRI INTERZISE

 • - activități care pot provoca degradarea clădirilor protejate sau sunt incompatibile cu statutulde zonă protejată;

 • - activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

 • - construcții provizorii de orice natură - inclusiv chioșcuri si panouri publicitare, de orice dimensiune si indiferent de modalitatea lor de montare;

 • - depozitare en-gros;

 • - depozitarea pentru vânzare a unor cantităti mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • - activități care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil<xiimp££ulațiilc

  ___

  1

  // Az „ _

  '! 3 g - z < y

  J £?__

  vrisi*


publice sau din instituțiile publice;           r-

 • - depozitări de materiale refolosibile;         ~

  CONFORM CU


 • - platforme de precolectare a deșeurilor urbane;


 • - staționarea si gararea autovehicolelor în coiistî

 • - lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările dîn spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

 • - orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea si colectarea apelor meteorice.

SECTIONEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

 • 4. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR

Se mențin neschimbate dimensiunile si formele actuale ale parcelelor din zona protejata pe porțiunea Piața Universitatii-scuarul Traian.

Pentru porțiunea scuarul Traian-Piata Iancului -se considera construibile parcelele avand minim 400mp si un front la strada de minim 15.Om; parcelele sub 400 mp pentru a devein construibile este necesar sa se comaseze cu una dintre parcelele adiacente;

 • 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

așezarea clădirilor se va face pe aliniamentul definit de clădirile existente; nu se admite retragerea noilor construcții;

așezarea clădirilor fata de strada: front închis, cu desfășurare a fațadei spre bulevard deminimum 15 m.

la intersecțiile dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pebisectoarea unghiului dintre străzi avind o lungime de minim 12,0 metri pe străzile decategoria I si a Il-a si de 6,0 metri pe străzile de categoria a IlI-a.

 • 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOAREr

 • - în cazul în care pe una din limitele laterale ale parcelei există că

construcții învecinate, noua clădire se va alipi la                           de

maxim 15,0 metri de la aliniament iar fată de liriiita opusă a parcelei se va retrag la o distantă egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3,0     °

metri;

 • - în cazul în care parcela se învecinează cu clădiri retrase fată de limitele laterale ale parcelei, noua clădire se va retrage obligatoriu fată de ambele limite laterale ale parcelei la o distantă egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3.0 metri;

- clădirile se vor retrage fată de limita posterioară la o distantă de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la comisa dar nu mai puțin de 5.0 metri; în cazul în care pe limita posterioara a parcelei există calcanul unei construcții învecinate, noua clădire se va alipi la acest calcan.

 • 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNDELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

 • - clădirile vor respecta între ele distante egale cu jumătate din înălțimea la comisa a celei mai înalte dintre ele;

 • - distanta se poate reduce la 1/4 din înălțime numai în cazul în care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activități ce necesita lumina naturala.

 • 8. CIRCULAȚII SI ACCESE

 • - parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 3.0 metri dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile învecinate;

 • - în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spatiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare.

 • 9. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

 • - staționarea vehicolelor se admite numai în interiorul parcelei, deci.în afara circulațiilor publice;

 • - în cazul în care nu există spațiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se va demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau în cooperare ori concesionarea locurilor necesare; aceste parcaje se vor situa la distanta de maxim 150 metri.


  10. INALTIMEA MAXIMA ADMISA

  • - maximum 21 m, minimum 16 m.

  • - peste înălțimea admisa se accepta realizarea a 2 niveluri retras^în gabarit, înscrise într-unarc de cerc cu raza r=4 m continuata cu tangenta la 45

  fata de orizontala. înaltimeanoilor construcții nu va putea depăși, totodată, cu mai mult de 3 m înălțimea cladirilorexistente învecinate. Se admite realizarea unui element arhitectural care poate depăși cu 3 m înălțimea maxima verticală (21 rii), -desfasurat pe cel mult o treime din lungimea fațadei.

  • - in cazul clădirilor de colt, înălțimea permisa pentru bulevard poate fi ’ £ continuatasi pestrada secundara pe o lungime de cel mult 15 m, după care se racordează la înaltimeacorespunzatoare străzii respective.- atunci când o clădire noua

  ,ri'<x


  la calcan unei construcții existente cu acoperiș,este  .11

  DIRECȚIA URBANISM-EGULAME/MT LOCAL DE URBANISM

  VIZ NR.

  ZAT SPRE NESCHIMBARE


  tV


recomandata preluarea pantei acoperișului, fara însă a depăși coama

•              acoperisuluiexistent.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

orice intervenție asupra monumentelor de arhitectură declarate sau propuse a fi declarate, se va putea realiza numai în condițiile legii. Prin restaurarea clădirilor existente (inclusive prin masurile de consolidare a structurilor), se va păstră sau se va reveni la (daca este cazul) arhitectura inițiala a fațadelor, arhitectura noilor clădiri va respecta caracterul arhitectural general al


bulevardului, înscriindu-se, înainte de toate, în scara definita de clatf irifg existente.

se interzic suprafețe vitrate de mari dimensiuni (perete cortina), inytătii material sau utilizarea improprie a materialelor (placaje cerarrxi suprafețe metalice strălucitoare), utilizarea culorilor strj

CONFOR

 • 12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

 • - toate construcțiile vor fi racordate la rețelele edilitare publice;

 • - se recomandă la clădirile dispuse pe aliniament ca racordarea burlanelor la canalizarea pluvială să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

 • - se va asigura în mod special evacuarea rapidă si captarea anelor meteorice în rețeaua de canalizare;

 • - toate noile branșamente pentru electricitate si telecomunicații vor fi realizate îngropat;

 • - se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice si se recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor TV;

 • - se interzice amplasarea firidelor de branșament pentru electricitate, elecomunicatii si gaze pe fațadele principale ale clădirilor;

 • - se interzice montarea aparatelor dc aer condiționat pe fațadele către strada, sau pe cele laterale in cazul in care ele se deschid către curți de onoare. ■

 • 13. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

 • - spatiile iibcic vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă;

 • - spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de gardă vor ti înierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;

 • - se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului si pentru protecția construcției să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;


 • - se va avea în vedere subordonarea oricăror elemente de mobili caracterului clădirilor si condiționarea realizării lo specialitate ca sl construcțiile.

 • 14. ÎMPREJMUIRI

spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă; spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de gardă vor fi înierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;                         “ -T ‘

se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului si pentru protecția construcției să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar


se va avea îri vedere subordonarea oricăror elemente de mobilier urban caracterului clădirilor si condiționarea realizării lor de aceleași avize de specialitate ca si construcțiile.


SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZAE A TERENULUI


15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) P.O.T. maxim = 65 %   ...... ........ .....16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI OjȚbRM CU ORIGINALUL


C.U.T. maxim = 4mp/ADC


17. BILANȚ TERITORIAL

\ I

Criteriu

P.U.G.-M.B. aprobat cu HCGMB nr.269/2000 Subzona XI1

P.U.Z.

Z.P.

nr.05

Carol

Existenț^^^

/      Propus

-

-

mp

%

mp

%

S teren

-

-

1121,19

100

1121,19

100

S construită

-

-

525

46,82

604,20

53,88

S desfășurată

-

-

525

46,82

3969,23

3,54

POT

-conform caracterului zonei protejate;

Maxim

65%

525

(conform AD

635/2018 )

46

53,88

CUT

-conform caracterului zonei

protejate

4

0,49 .

3,54

H max

-conform caracterului zonei protejate

Max-19m, Min-16m

6,10 m

21,0 m

Rmax II

-

-

Parter

D+P+3E-

4/5R

21m

Spații Verzi Amenajate

-

-

379,76

33,88

160

14

Accese

Alei

Parcări

194

17,3

356,99 . ’

31

■ ”

i. întocmit,


S C. ARHIS DES1GN SRL
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism
SERVICIUL URBANISM

Nr. J.QQ......iA.QL.2Q^

••

'! ••••

• • •• . •

- *' ’ : • •

•••••

ÂNIA

1918 2018 ; SĂRBĂTORIM împreunaCONFORM RIGINALUL


RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII PUBLICUl/W
PUZ- BULEVARDUL PACHE PROTOPOPESCU NR.71-75 / SECTOR 2
 • 1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136/ 2012, în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

 • •  etapa anunț de intenție -            15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a

materialului informativ corespunzător etapei /

perioada de desfășurare:               13.10.2016 - 28.10.2016

 • •  etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei /

perioada de desfășurare:               02.11.2016 - 18.11.2016

 • •  etapa de avizare a proiectului - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a

materialului informativ corespunzător etapei /         . .         .

perioada de desfășurare:               26.09.2018 - 11.10.2018

• etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.

 • 2. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Nu au fost organizate întâlniri.

 • 3. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

  al PMB


Observațiile și propunerile cetățenilor au fost consemnate pe portalul dedicat "URBONLINE” (http://urbanism.pmb.ro), secțiunea Planuri urbanism în consultare.

Răspunsurile elabor^toQlui(Vfloci: entației la observațiile cetățenilor, corespunzătoare fiecărei  etape a proceduri^ de>nfe«Qâfe ?ăi, consultare, intermediul portaluluiAJRtSQNL


V UKAS MAMAQIMOTT fYVTTMS

tSOSOOl • BO 14001       OO1


Atât comenatriile și recomandările persoanelor interesate cât și răspunsurile elaboratorului documentației la acestea sunt accesibile publicului în continuare.

Pentru informații și sesizări legate exclusiv de procedura administrativă, aparatul de specialitate din cadrul PMB a răspuns cetățenilor, după caz, prin procedura standard de comunicare a răspunsurilor prin Direcția Relații Publice și Informare sau prin e-mail.


 • 4. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buleti informative sau alte materiale scrise.

Nu este cazul.

Numărul persoanelor care au participat la acest proces.

Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe de informare si consultare.

Nu este cazul

 • 5. Modul în care inițiatorul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public.

 • 6. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru.

 • 7. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Procedura de avizare a documentațiilor de urbanism presupune prezentarea lucrărilor în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului București, comisie compusă din specialiști în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii din România, cadre universitare, specialiști recunoscuți de organizațiile profesionale, reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. Printre membrii invitați permanent la ședințele comisiei se numără și arhitecții șefi ai celor 6 sectpare, directori ai celor mai importante direcții din PMB. Ulterior obținerii Avizului Arhitectului Șef, pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege. în acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de lă instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile lespective. în mod obligatoriu se cer avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație / PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare / PMB și, după caz, cele ale Autorității Aeronautice Civile Române, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații. Pentru amplasamente situate în zone protejate sau în zona de protecție a monumentelor istorice se solicită și avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

Referitor la propunerea soluției tehnice de configurația edificabilului au fost respectate prevederile PUG-RLU aprobat, legislația, normele si reglementările în vigoare. Prin urmare configurația edificabilelor, a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare, însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competenta legală.


Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUZ-ul descris mai sus, PUZ care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr.136/30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art.12. a), b) și c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația PUZ - BULEVARDUL PACHE PROTOPOPESCU NR.71-75 / SECTOR 2.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism iar în conformitate cu prevederile art.11 și 12 din Ordin și a H.C.G.M.B Municipiului București însușirea prezentului raport.


CONFORM CU ORI


ARHITECT ȘEF AL MU ARH. ȘTEFAN QĂ

EȘTIBd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00 int 4016

h ttp ://www. pmb.ro