Hotărârea nr. 347/2019

HOTARAREnr. 347 din 2019-06-26 PRIVIND PUNEREA IN EXECUTARE A UNEI HOTARARI C.E.D.O


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘ^


HOTĂRA R E

privind punerea în executare a uAvând în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Juridic și al Administrației Fondului Imobiliar nr. 21875/18.04.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 125/26.06.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 404/25.06.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului - Secția a treia, pronunțată în data de 17 februarie 2009 în cazul SMBtaftaMfevs. România - cererea ^gAMftikși a Sentinței Civile nr. 5471/1998, pronunțată de Judecătoria Sectorului 6, definitivă și irevocabilă;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se ia act de Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului - Secția a treia, pronunțată în data de 17 februarie 2009 în cazul              România - cererea nr. 25234/03.

Art.2 Se atribuie spre închiriere și ulterior spre vânzare domnuluij£pBlMtiM0*M, locuința situată în Aleea Băiuț nr. 5, bloc M32, scara A, etaj 9, apartament 55, sector 6, București, formată din 2 camere în suprafață de 25,47 m2 și dependințe în suprafață de 22,34 m2, în condițiile reținute în Sentința Civilă nr. 5471/1998, pronunțată de Judecătoria Sectorului 6 si cu respectarea condițiilor imperative ale legii.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, domnultfj^BqrtHMMMM^ și Administrația Fondului Imobiliar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.06.2019.

PREȘEDINTE

Claudiu Dani


i DE ȘEDINȚĂ, iiel fcatana


București, 26.06.2019Nr. 347

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro