Hotărârea nr. 346/2019

HOTARAREnr. 346 din 2019-06-26 PRIVIND ACCEPTAREA OFERTEI DE DONATIE A SCULPTURII BUST REGELE DECEBAL SI DAREA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC MODIFICA SI COMPLETEAZA ANEXA HCGMB NR. 186/2008

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

J


HOTĂ

privind acceptarea ofertei de donație a sculpturii administrarea Administrației Monumentelor^]

ecebal și darea în

oniu


Având în vedere expunerea de motive a Primarului și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turismllnft

Văzând raportul Comisiei pentru comerț, turism și pr 8/29.05.2019, raportul Comisiei patrimoniu nr. 74/23.04.2019, rap culte 29/29.05.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 232/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

ui București 2019; atorului nr. isiei Cultură și


Ținând cont de:

  • -  Oferta de donație din partea Asociației Identitate Culturală Contemporană privind donația sculpturală - creație artistică originală denumită Bust Regele Decebal, autentificată sub nr. 752/28.02.2019;

  • -   Solicitarea din partea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic nr. 827/04.03.2019 completată cu nr. 1139/26.03.2019;

în conformitate cu prevederile art. 863 lit. c) și ale art. 1014 din Legea nr. 287/17.07.2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se acceptă oferta de donație autentificată sub nr. 827/04.03.2019, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din partea Asociației Identitate Culturală Contemporană, având ca obiect sculptura - Bust de nobil dac - Regele Decebal -interpretare creație artistică realizată de artistul Ion Bolocan.

Art.2 (1) După încheierea actului de donație în formă autentică, bunul va fi inclus în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic, serviciu public de interes local, instituție de profil.

(2) Darea în administrare va presupune preluarea, inventarierea, amplasarea și punerea în valoare a bustului donat conform art. 1 din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor impuse de ofertant.

Art.3 Bustul donat va fi amplasat pe soclul pus la dispoziție de către Donator, iar Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic nu va bugeta costuri suplimentare aferente lucrărilor necesare amplasării și de amplas^r

Art.4 Anexa la Hotărârea Consiliului Generală se va modifica și completa corespunzător art. 1 /6i a


ici^îUțui București nr. 186/20ff8


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 Bucureșț^

Art.5 Actul autentic de donație va fi încheiat prin grija Direcției Juridic.

Art.6 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze actul autentic de donație.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General Municipiului București și Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic vor aduce îndeplinire prevederile prezentei hgtă^âri.


al la


al


Această hotărâre a fo§t a Municipiului București din data de


AR GENERAL IULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

București, 26.06.2019

Nr. 346

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

DUPLICAT

OFERTĂ DE DONAȚIE

Subscrisa, ASOCIAȚIA IDENTITATE


TURAJLÂ CONTEMPORANĂ, persoană juridică română cu sediul în București, Calea/Dorobâtrtilor nr.239, et. 1, camera 16C, sector 1, înscrisă în Registrul special al asociațiilor /i București sub nr. 89/03.05.2012, având CI calitate de donatoare, reprezentată pri București,e lângă Judecătoria Sectorului 1 continuare “Asociația"), în ân, domiciliat în mun.
eliberată la data di

în calitate de președinte al Asociației,*


oferă spre donație Primăriei Generale mun.București prin Administrația Monumejrfelor constând în sculptura «BUST DE NOBIL D - REGELE DEC        " <pretare> > -

creație artistica, inspirata după un bust de nobil dac aflat la Muzeul VaticanuTui «(Bust de Dac (Pileatus - Decebal), sala Braccio Nuovo; nr. 127, inv. nr. 2214), http://statuidedaci.ro/ro/italia realizată de artistul Ion Bolocan, ale cărei dimensiuni sunt: înălțime = 89,5'cm, lungime = 48 cm și lățime = 40 cm, sculptura realizată ca activitate de voluntarist;

pe care o va pune la dispoziția donatarului în termen de 10 (zece) zile de la comunicarea acceptării donației de către acesta, (termen de amplasare a sculpturii de către Donatar pana la 31.12.2019)


eneral al

^Țurisl^J^nnul mobil


Condiții speciale:

-amplasarea acesteia într-un spațiu aflat pe raza Sectorului 3 București, în apropierea Parcului Unirii, de comun acord cu AICC;

-alegerea unei fundații / soclu corespunzător pe care va fi amplasată sculptura si a spațiului înconjurător soclului, precum și în legătură cu orice autorizații și avize ar fi necesare amplasării, ce fac obiectul prezentei oferte de donație de comun acord de către Asociația Identitate Culturală Contemporană și de către Primăria Generală a mun. București/Consiliul General al mun.București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic.

Subscrisa, ASOCIAȚIA IDENTITATE CULTURALĂ CONTEMPORANĂ declar pe proprie răspundere că nu am făcut alte promisiuni de înstrăinare, reprezentând sculptura ” BUST DE NOBIL DAC - REGELE DECEBAL - i nterpretare” . că nu există vreo cauză pe rolul instanțelor de judecată care sa instituie vreo sarcina sau interdicție asupra bunului descris mai sus.

Oferta de donație se face pură, simplă si liberă de sarcini.

Redactat și procesat la sediul Societății profesionale notariale - Biroul Notarilor Publici

Asociați „Costescu, Stroe și Asociații”, astăzi, data autentificării, într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial și 4 duplicate, din care I va rămâne în arhiva biroului notarial și 3 exemplare au fost eliberate părții.

DONATOARE OFERTANTĂ

ASOCIAȚIA IDENTITATE CULTURALĂ CONTEMPORANĂ reprezentată prin PÎRLEA FLORIN

Semnătură PÎRLEA FLORINROMÂNIA

UNIUNEA NAȚIONALA A NOTARILOR PUBLICI

Societate profesională notarială BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIATI “COSTESCU, STROE și ASOCIAȚII “

Licență de funcționare: 2527/2219/12.12.2013

Operator de date cu caracter personal înregistrat suk(nr.

Sediul: București, str. General Constantin Coandă nr.

Tel.021.3 12.00.3 1, Fax 021.312.00.33, mail: bnpa@bnpa.

r.                                ’


ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 752

Anul 2019 Luna FEBRUARIE Ziua 28

Eu, COSTESCU ELISABETA, Notar Public, m-am deplasat la cererea părții la'ăcTresa din București, str.Polonă Nr. 24-26, Sector 1, unde am identificat pe :

cetățean român, domiciliat în mun. București,^i||^^BHMbM^^ flMMIIIMIBMMMțJIMMHpi^identificat                      eliberată la data

de           deâflHHNF-avândcalitate de președinte al

ASOCIAȚIEI IDENTITATE CULTURALĂ CONTEMPORANĂ

care, după ce a citit actul, a declarat că i-a înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința sa, a consimțit la autentificarea prezentului înscris și a semnat unicul exemplar.

în temeiul art. 12 lit. b din Legea nr. 36/1995, republicată, SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

Onorariul in suma de 100 lei +19 lei TVA se achită cu bon fiscal/OP

NOTAR PUBLIC, COSTESCU ELISABETA

Semnătură și sigiliu COSTESCU ELISABETA

Prezentul duplicat s-a întocmii în 4 exemplare, de COSTESCU ELISABETA, notar public, astăzi, data autentificării actului și are aceeași forță probantă ca originalul