Hotărârea nr. 345/2019

HOTARAREnr. 345 din 2019-06-26 PRIVIND ACCEPTAREA OFERTEI DE DONATIE A SCULPTURII BUSTUL LUI NIKOLA MARTINOSKI SI DAREA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC MODIFICA SI COMPLETEAZA ANEXA HCGMB NR. 186/2008


CONSILIUL GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI__.

>

CONFORM CU ORIGINALUL


HOTĂRÂRE

privind acceptarea ofertei de donație a sculpturii Bustul lui Nikola Martinoski și darea în administrarea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 1669/28.03.2019;

Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 28/29.05.2019, raportul Comisiei pentru comerț, turism și protecția consumatorului nr. 7/29.05.2019, raportul Comisiei patrimoniu nr. 73/23.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 231/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de:

  • -  Oferta de donație din partea Ambasadei Republicii Macedonia de Nord la București privind bunul mobil Bustul lui Nikola Martinoski realizat de sculptor Zoran Tosheski, autentificata sub nr. 818/05.03.2019;

  • -  Solicitarea din partea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic nr. 945/08.03.2019 completată cu nr. 1139/26.03.2019;

în conformitate cu prevederile art. 863 lit. c) și ale art. 1014 din Legea nr. 287/17.07.2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se acceptă oferta de donație autentificată sub nr. 818/05.03.2019, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din partea Ambasadei Republicii Macedonia de Nord la București, având ca obiect bunul mobil Bustul lui Nikola Martinoski, realizat de sculptor Zoran Tosheski.

Art.2 (1) După încheierea actului de donație în formă autentică, bunul va fi inclus în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic, serviciu public de interes local, instituție de profil.

(2) Darea în administrare va presupune preluarea, inventarierea, amplasarea și punerea în valoare a bustului donat conform art. 1 din prezenta hotărâre, cu respectarea

condițiilor impuse de ofertant.

Art.3 Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 se va modifica și completa corespunzător art. 1 și art. 2 alin. (1) la prezenta hotărâre.

Art.4 Actul autentic de donație va fi îp ,rija Direcției Juridic

Art.5 Se împuternicește Primaru}/G^ ^Kjț^cipiului B

actul autentic de donație.
V"’/' ‘V              7

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 Btf'cuf sștp3^wăRja;ztel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.06.2019.


București, 26.06.2019

Nr. 345SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana Zamfir

Consiliul Generat al Municipiului București ADMINISTRAȚIA MONUMENTELOR Șl PATRIMONIULUI TURISTIC

Intrare / Ieșire Nr........................

Ziua...<5C?....Luna..®3>...Anul?^?Ă


Ambasador,


București?

seria IflBi


Subscrisa, Ambasada Republicii Macedonia de Nord la București, cu sediul în

România, municipiul București,                                                având GIF

calitate de ofertant, reprezentat la autentificarea prezentului înscris de >cu domiciliul în Republica Macedonia de Nord, cu reședința în identificat cu Cârd de Identitate Diplomatică data                 liberat de Ministerul Afacerilor Externe din

România,

oferă spre donație Primăriei Generale a municipiului București/Consiliului General al mun.București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, bunul mobil constând în „Bustul lui NIKOLA MARTINOSKI” - realizat de sculptor Zoran Tosheski, compoziție sculpturală ce are următorii parametri: lungime=60 cm umeri/40 cm baza. Iățime= 35 cm umeri/30 cm baza, înălțime - 70 cm, material - bronz.

Condiții speciale:

instalarea compoziției sculpturale pe teritoriul Parcului Regele Miliai I (Herăstrău) din București.

Subscrisa, Ambasada Republicii Macedonia de Nord la București, prin reprezentant, declar pe proprie răspundere că nu am făcut alte promisiuni de înstrăinare, reprezentând “Bustul lui NIKOLA MARTINOSKI”, că nu există vreo cauză pe rolul instanțelor de judecată care sa instituie vreo sarcina sau interdicție asupra bunului descris mai sus.

Oferta de donație se face pură, simplă si liberă de sarcini.

Redactat și procesat la sediul Societății profesionale notariale - Biroul Notarilor Publici

Asociați „Costescu. Stroe și Asociații”, astăzi, data autentificării, într-un exemplar original care

rămâne în arhiva biroului notarial și 4 duplicate, din care 1 va rămâne în arhiva biroului notarial și

3 exemplare au fost eliberate părții.                                                                 *ROMÂNIA                                       ---------

UNIUNEA NAȚIONALA A NOTARILOR PUBLICI

Societate profesională notarială BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIATI “COSTESCU, STROE și ASOCIAȚII “


Licență de funcționare: 2527/2219/12.12.2013

Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 3694

Sediul: București, str. General Constantin Coandă nr. 17, sector 1

Tel.021.312.00.31. Fax 021.312.00.33, mail: bnpa@bnpa.ro

* .<

33aia.^.\


ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR.818

Anul 2(11.9 Luna Martie Ziua 05

'T

Eu, COSTESCU ELISABETA, Notar Public, la cererea părții, m-am deplasat la sediul Ambasadei Republicii Macedonia de Nord la București din municipiul București. Strada Generai Nicolae Dona nr.6, Sector 1, unde am identificat pe:

cu domiciliul în Republica Macedoniajjc Nord, cu reședința în

București.                                          identificat cu C'ard de Identitate Diplomatică

wMMMttBl valabil până la data de 30.08.2022 eliberat de Ministerul Afacerilor Externe din eliberat de Ministerul Afacerilor Interne al României, în numele

România. 41


Ambasadei Republicii Macedonia de Nord la București, cunoscător al limbii române,

care, după ce a citit actul, a declarat că i-a înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința sa, a consimțit la autentificarea prezentului înscris și a semnat unicul exemplar.

în temeiul art 12 lit h din legea nr. 36090S. republicată. SE DE^l ar.î AUTENTIC

PREZENTUL ÎNSCRIS.

Onorariul în suma de 100 lei + 19,00 lei TVA se achită cu bon fiscal/OP

NOTAR PUBLIC, COSTESCU ELISABETA

Semnătură și sigiliu Costescu Elisabeta